Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen – Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma – 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (keskustelu)
 3.Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit (2006/48/EY ja 2006/49/EY) – Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi
 4.Äänestykset
  4.1.Pysyvien valiokuntien toimivalta (B6-0269/2009)
  4.2.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä (B6-0268/2009)
  4.3.Direktiivin ja yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehtyjen 11 vanhentuneen päätöksen kumoaminen (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Yhteisen kalastuspolitiikan alalla annettujen 14 vanhentuneen asetuksen kumoaminen (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Vetoomuksia koskeva menettely (työjärjestyksen osan VIII muuttaminen) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen (A6-0278/2009, Reimer Böge
  4.8.Lisätalousarvio nro 4/2009 (A6-0281, Jutta Haug)
  4.9.Lisätalousarvio nro 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Televisioiden energiamerkinnät (B6-0260/2009)
  4.11.Kotitalouksien jäähdytyslaitteiden energiamerkinnät (B6-0259/2009)
  4.12.Teemaohjelmaan "Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä" liittyvä vuotuinen toimintaohjelma vuodelle 2009 (Osa II: kohdennetut hankkeet) (B6-0285/2009)
  4.13.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen muuttaminen (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Parlamentin puhemiehen puhe
 6.Äänestykset (jatkoa)
  6.1.Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Euroopan globalisaatiorahasto (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskeva talouden elvytysohjelma (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit (2006/48/EY ja 2006/49/EY) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Työmarkkinoilta syrjäytyneiden aktiivisen osallisuuden edistäminen (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Yhdistyneiden Kansakuntien rasisminvastaisen maailmankonferenssin päätelmät (DURBAN II – Geneve) (keskustelu)
 11.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2008 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)
 12.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 - Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vähimmäisvaatimukset (uudelleenlaatiminen) - Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus (uudelleenlaatiminen) - Eurodac-järjestelmän perustaminen sormenjälkien vertailua varten (uudelleenlaatiminen) - Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen (keskustelu)
 13.Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavaa lakia - Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä tehtävät kahdenväliset sopimukset, jotka koskevat tuomioita ja oikeuden päätöksiä avioliittoa, vanhempainvastuuta ja elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa - EU:n rikosoikeudellisen alueen kehittäminen (keskustelu)
 14.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 15.Parlamentin uusi rooli ja vastuu Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa - Euroopan unionin institutionaalinen tasapaino - Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden kehitys Lissabonin sopimuksen tultua voimaan - Lissabonin sopimuksen rahoituskysymykset - Kansalaisaloitetta koskevien määräysten täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Äänestysselitykset
 17.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (911 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1959 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö