Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) - Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā - 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (debates)
 3.Direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām (2006/48/EK un 2006/49/EK) – Kopienas programma īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Pastāvīgo komiteju kompetences (B6-0269/2009)
  4.2.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās, kā arī delegāciju parlamentārajās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (B6-0268/2009)
  4.3.Vienas direktīvas un 11 novecojušu lēmumu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.14 novecojušu regulu atcelšana kopējās zivsaimniecības politikas jomā (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Reglamenta pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums par daudzgadu finanšu shēmu (grozījums) (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Budžeta grozījums Nr. 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Budžeta grozījums Nr. 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Televizoru energoefektivitātes marķējums (B6-0260/2009)
  4.11.Mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu energoefektivitātes marķējums (B6-0259/2009)
  4.12.2009. gada rīcības programma nevalstiskajiem dalībniekiem un vietējām varas iestādēm attīstības jomā (II daļa. Mērķprojekti) (B6-0285/2009)
  4.13.Reglamenta vispārēja pārskatīšana (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Parlamenta priekšsēdētāja uzruna
 6.Balsošanas laiks (turpinājums)
  6.1.Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Programma ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Direktīvas par kapitāla pietiekamības prasībām (2006/48/EK un 2006/49/EK) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Kopienas programma īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Atjaunināta sociālā programma (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Tādu cilvēku aktīva integrācija, kuri ir atstumti no darba tirgus (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 10.Apvienoto Nāciju Organizācijas rasisma jautājumiem veltītās konferences secinājumi (Durbana II - Ženēva) (debates)
 11.2008. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (debates)
 12.Eiropas Bēgļu fonds 2008.–2013. gadam - Obligāti standarti patvēruma meklētāju uzņemšanai (pārstrādāta versija) - Starptautiskās aizsardzības pieteikums, ko trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks iesniedzis kādā no dalībvalstīm (pārstrādātā redakcija) - Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas „EURODAC” izveide (pārstrādāta redakcija) - Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveidošana (debates)
 13.Divpusēju nolīgumu slēgšana starp dalībvalstīm un trešām valstīm par nozaru jautājumiem un attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami līgumiskām un ārpuslīgumiskām saistībām — divpusēju nolīgumu slēgšana starp dalībvalstīm un trešām valstīm par spriedumiem un lēmumiem ģimenes tiesību lietās, vecāku atbildības un uzturēšanas pienākumu lietās Eiropas Savienības krimināltiesiskās telpas izveide (debates).
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.Parlamenta jaunā loma un pienākumi saskaņā ar Lisabonas līgumu — Lisabonas līguma ietekme uz ES institūciju līdzsvara izveidi — Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecību veicināšana saskaņā ar Lisabonas līgumu — Lisabonas līguma finansiālie aspekti — Pilsoņu iniciatīvas īstenošana (debates)
 16.Balsojumu skaidrojumi
 17.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 18.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (914 kb)
 
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1778 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika