Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 6 mei 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) - Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie - Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (debat)
 3.Kapitaalvereistenrichtlijnen (2006/48/EG en 2006/49/EG) - Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen
 4.Stemmingen
  4.1.Bevoegdheden van de parlementaire commissies (B6-0269/2009)
  4.2.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies, delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (B6-0268/2009)
  4.3.Intrekking van een Richtlijn 83/515/EEG en van 11 achterhaalde beschikkingen en besluiten op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Intrekking van 14 achterhaalde verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Wijziging van het Reglement (verzoekschriftenprocedure) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Wijziging van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Gewijzigde begroting nr. 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Gewijzigde begroting nr. 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Energie-etikettering van televisies (B6-0260/2009)
  4.11.Vermelding van het energieverbruik van koelapparaten voor huishoudelijk gebruik (B6-0259/2009)
  4.12.Jaarlijks actieprogramma 2009 voor het thematisch programma "Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces" (Deel II: gerichte acties)
  4.13.Algemene herziening van het Reglement (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Toespraak van de Voorzitter van het Parlement
 6.Stemmingen (voortzetting)
  6.1.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten, privacybescherming en consumentenbescherming (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Elektronische-communicatienetwerken en -diensten (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Orgaan van regelgevende instanties voor elektronische communicatie (GERT) en het Bureau (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Voor mobiele communicatie beschikbaar te stellen frequentiebanden (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Kapitaalvereistenrichtlijnen (2006/48/EG en 2006/49/EG) (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Bescherming van dieren bij het doden (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Vernieuwde sociale agenda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Conclusies van de Conferentie van de Verenigde Naties over racisme (DURBAN II - Genève) (debat)
 11.Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2008 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)
 12.Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers (herschikking) - Verzoek om internationale bescherming, in een van de lidstaten ingediend door een onderdaan van een derde land of een statenloze (herschikking) - Instelling van het Eurodac-systeem voor het vergelijken van vingerafdrukken (herschikking) - Oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken - Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013
 13.Bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen - Bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en inzake beslissingen in huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en onderhoudsverplichtingen - Ontwikkeling van een EU-ruimte voor strafrechtspleging (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Nieuwe rol en bevoegdheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon - Gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de ontwikkeling van het institutionele evenwicht van de EU - Ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van het Verdrag van Lissabon - Financiële aspecten van het Verdrag van Lissabon - Implementatie van het burgerinitiatief (debat)
 16.Stemverklaringen
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (950 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2314 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid