Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 6. mája 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky – Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (rozprava)
 3.Smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES o požiadavkách na vlastné zdroje – Program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu
 4.Hlasovanie
  4.1.Prideľovanie do stálych parlamentných výborov (B6-0269/2009)
  4.2.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch, delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a mnohostranných parlamentných zhromaždení (B6-0268/2009)
  4.3.Zrušenie smernice a 11 obsoletných rozhodnutí v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva (A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Zrušenie 14 obsoletných nariadení v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (A6-0259/2009, Petya Stavreva)
  4.6.Revízia rokovacieho poriadku týkajúca sa petičného postupu (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Označovanie televízorov energetickými štítkami (B6-0260/2009)
  4.11.Označovanie chladničiek pre domácnosť energetickými štítkami (B6-0259/2009)
  4.12.Ročný akčný program na rok 2009 pre tematický program „Neštátni účastníci a miestne orgány v rozvoji“ (časť II: mierené opatrenia) (B6-0285/2009)
  4.13.Celková revízia rokovacieho poriadku (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Prejav predsedu Parlamentu
 6.Hlasovanie (pokračovanie)
  6.1.Elektronické komunikačné siete a služby, osobné údaje a ochrana súkromia (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a jeho úrad (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Frekvenčné pásma pre mobilnú komunikáciu (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej podpory Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Smernice o požiadavkách na vlastné zdroje: Smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Program Spoločenstva na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Ochrana zvierat počas usmrcovania (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Obnovená sociálna agenda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Závery konferencie OSN o rasizme (DURBAN II – Ženeva) (rozprava)
 11.Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 12.Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 – Minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (prepracované znenie) – Žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) – Zriadenie systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov (prepracované znenie) – Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (rozprava)
 13.Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky – Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami o rozsudkoch a rozhodnutiach v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti – Rozvoj oblasti trestného súdnictva v EÚ (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15.Nová úloha a nové kompetencie Európskeho parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy – Vplyv Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy EÚ – Rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy – Finančné hľadiská Lisabonskej zmluvy – Vykonávanie iniciatívy občanov (rozprava)
 16.Vysvetlenia hlasovania
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (944 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1977 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia