Показалец 
Разисквания
PDF 1533k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ
1. Откриване на заседанието
 2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
 3. Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО – Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита
 4. Време за гласуване
  4.1. Отговорности на комисиите (B6-0269/2009)
  4.2. Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите към съвместните парламентарни комитети и на делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B6-0268/2009)
  4.3. Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството(A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4. Отмяна на 14 неактуални регламента в сферата на общата политика в областта на рибарството (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (A6-0259/2009, Петя Ставрева)
  4.6. Процес на внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VIII от Правилника за дейността) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7. Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8. Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9. Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10. Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори (B6-0260/2009)
  4.11. Посочване на консумацията на енергия на етикети на хладилни уреди за замразяване (B6-0259/2009)
  4.12. Годишна програма за действие за 2009 г. за тематичната програма „Недържавните участници и местните власти в развитието“ (част II: специфични действия) (B6-0285/2009)
  4.13. Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5. Слово на председателя на Парламента
 6. Време за гласуване (продължение)
  6.1. Електронни съобщителни мерки и услуги, защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2. Електронни съобщителни мрежи и услуги (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3. Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4. Честотни ленти, които ще бъдат запазени за мобилни комуникации (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5. Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6. Бременни работнички (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8. Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9. Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10. Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11. Защита на животни по време на умъртвяване (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12. Обновена социална програма (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13. Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9. Състав на Парламента: вж. протокола
 10. Заключения на конференцията на ООН за расизма („Durban II“ – Женева) (разискване)
 11. Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 12. Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/EО) - Минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработена) - Разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен) - Система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (преработен) - Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)
 13. Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения - Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка - Разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС (разискване)
 14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15. Новата роля и отговорности на Европейския парламент при прилагането на Договора от Лисабон – Институционално равновесие в Европейския съюз - Отношения между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон – Финансови аспекти на Договора от Лисабон – Прилагане на гражданската инициатива (разискване)
 16. Обяснение на вот
 17. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18. Закриване на заседанието


  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н PÖTTERING
Председател

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
  

(Заседанието се открива в 9,00 ч.)

 

2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване относно:

– доклад (A6-0259/2009) от Петя Ставрева, от името на комисията за земеделие и развитие на селските райони, относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент(ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)],

– доклад (A6-0261/2009) от Eugenijus Maldeikis, от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката [COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)] и

– доклад (A6-0278/2009) от Reimer Böge, от името на комисията по бюджети относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013) [COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI)].

 
  
MPphoto
 

  Петя Ставрева, докладчик. − Днес в Европейския парламент започваме важен дебат, свързан с осигуряването на допълнителни средства от европейския бюджет за селските райони в Общността, за справяне с последиците от икономическата криза. Трябва да отбележим, че милиард и двайсет милиона евро ще подкрепят агросектора на Европейския съюз в един труден момент. Вярвам, че фермерите и жителите на Общността ще разчетат това важно послание за осигуряване на финансов ресурс за допълнителна подкрепа.

Сумата, която всяка страна ще получи е предназначена за развитието на широколентов интернет и за посрещане на новите предизвикателства, които бяха определени в рамките на редовния преглед на общата селскостопанска политика за 2008 г. Вярвам, че инвестициите в интернет инфраструктурата, в преструктурирането на млечния сектор, във възобновяемите енергийни източници, в опазването на биоразнообразието и водните ресурси са ключ към разрешаването на голям процент от проблемите в тези региони и създават алтернативи за хората, живеещи там.

В доклада си предлагам към бюджета на фондовете, предвидени за 2009 г. да бъдат добавени още 250 милиона евро към бюджетната линия за развитие на селските райони. С тази промяна общият размер на наличните средства за 2009 г. би достигнал близо 850 милиона евро. Поради необходимостта от бърз отговор на настоящата икономическа криза би било добре първоначално предвидените плащания за 2010 и 2011 г. да могат да бъдат извършени през 2009.

Бих искала да акцентирам на възможността за разпределяне на средствата между държавите-членки в зависимост от техните специфични нужди. Тази гъвкавост ще позволи на отделните страни да използват финансовия ресурс според нуждите на фермерите и хората, живеещи в селските райони.

С оглед на ограниченото кредитиране в условия на финансова криза и като имаме предвид забавянето на усвояването на средствата по програмите за селските райони, смятам, че е добра възможност част от този ресурс да бъде насочван към фондове за заеми и кредитни гаранции. Така реално можем да помогнем на хората, които искат да реализират проект, но нямат необходимия начален капитал.

Важно е държавите-членки да спазят предвидените срокове и да добавят в програмите за развитие на селските райони допълнителни дейности, чрез които ще се усвояват тези средства. Колкото по-бързо парите достигнат до фермерите, до регионите, толкова по-голяма ще е ползата от тази финансова помощ. Друго важно условие за успешното усвояване на средствата е всяка страна да осигури бързо навременна и достъпна информация до регионалните и местни органи и потенциални бенефициенти за нови възможности за проекти по преразгледаните програми за развитие на селските райони.

Бих искала да подчертая, че имах удоволствието да работя по доклад, който показва активното отношение и съпричастността на европейските институции към бъдещето на аграрния сектор и селските райони в Общността. Винаги съм смятала, че помощта е най-ценна тогава, когато дойде в момент, когато хората имат най-голяма нужда от нея, а днес селските райони се нуждаят от повече средства за развитие и модернизиране. Само така ще спрем миграцията, ще опазим природата и ще осигурим заетост и нови работни места.

В заключение бих искала да благодаря на колегите от комисията по земеделие, които участваха в работата по доклада, както и на представителите на Европейската комисия и на Съвета за добрата съвместна работа. Благодаря и на браншовите организации за предложенията, които направиха. Призовавам ви да подкрепите доклада и по този начин да дадем нов стимул за развитието на селските региони в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Eugenijus Maldeikis, докладчик.(LT) Комисията представи изключително важен допълнителен пакет по Плана за икономическо възстановяване за проекти в областта на енергетиката, което е от съществено значение предвид предизвикателството, пред което е изправена европейската енергетика в резултат на икономическата криза.

Пакетът се състои от три части. Първата се отнася за газопреносната и електропреносна инфраструктура и за проекти, включващи свързване на изключително важните газопреносни и електропреносни мрежи. Знаем, че този чувствителен проблем съществува отдавна. Предвид настоящата криза финансирането на проекти за свързване на преносни системи ще стимулира в значителна степен регионалното развитие в областта на енергетиката и междурегионалното сътрудничество и ще подпомогне създаването на общ европейски енергиен пазар.

Втората част от пакета обхваща проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации, а третата – проекти за улавяне и съхранение на въглерод, отчитащи нуждите, наложени от изменението на климата и във връзка с възобновяемите източници на енергия, тъй като считам, че изправен пред икономическата криза, европейският енергиен сектор трябва да промени из основи структурата и системите си. Това наистина би бил много подходящ момент, за да се направи оценка на сегашната ситуация и да се преосмислят редица проблеми в областта на енергетиката.

Считам, че този пакет от мерки – тези три програми, ще укрепят значително европейския енергиен сектор, ще окажат въздействие върху други сектори и ще допринесат съществено за икономическото възстановяване в Европа.

Мисля, че сумата от 3,9 млрд. евро за този пакет е огромна и това ще спомогне за решаването на най-наболелия проблем, свързан с енергийната сигурност на Европа. Наред с последиците от енергийната криза и социално-икономическите последици, съществува и огромен политически риск, че отделни европейски държави ще срещнат проблеми с доставките на газ. До този момент този риск остава висок.

Финансирането на проекти за свързване на преносни мрежи ще укрепи в значителна степен позицията на Европа и ще осигури допълнителни гаранции във връзка с доставките. Бих искал да добавя, че по време на разискването на документа Европейският парламент предложи в пакета от мерки да се включва следното.

Първо, Парламентът постави акцент върху евентуалното преразпределение на финансовите ресурси, които не са били използвани за проекти. Тъй като ние предлагаме да се определят много стриктни срокове за подготовката и разработването на проектите, считаме, че ако останат неусвоени средства, те трябва да бъдат преразпределени за проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия.

За много кратък период от време се проведоха тристранни разговори и успяхме да постигнем съгласие със Съвета. Съветът взе предвид предложенията на Парламента и ги включи в пакета. Изключително съм доволен от този факт и бих желал да благодаря на представителите на Съвета, на чешкото председателство и на члена на Комисията г-н Пиебалгс за тясното и ползотворно сътрудничество. Ние наистина успяхме да постигнем добър резултат в рамките на много кратко време.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, докладчик. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, след като бе постигнато съгласие относно бюджета за 2009 г., Комисията представи предложение за преразглеждане на многогодишната финансова рамка с цел финансиране на проекти за трансевропейски енергийни връзки и широколентова инфраструктура в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване.

В ретроспективен план трябва да кажем, че първо, това усложни процедурите, тъй като не считаме за правилно и целесъобразно да се представят нови предложения само няколко дни след постигане на съгласие относно бюджета и второ, тъй като на практика щеше да бъде невъзможно да се постигне съгласие със Съвета както за инструмента за хранителна помощ, така и за тези елементи на пакета за икономическо стимулиране при завършването на бюджета за 2009 г. В първоначалното предложение за предоставяне на пет милиарда чрез преразгледаната финансовата перспектива и разделянето им на две части, съответно 3,5 млрд. евро през 2009 г. и 2,5 млрд. евро през 2010 г., Комисията почерпи опит от бюджетната катастрофа на предложението за инструмента за хранителна помощ. Представеното в този случай предложение на Комисията не съответстваше на договореното в бюджета. Сега случаят е абсолютно същият.

Приветствам факта, че Комисията е взела предвид предложението на комисията по бюджети, което направихме при първото разискване, за да ограничим прегледа и да оставим въпросите, свързани със селските райони и широколентовия интернет, и модернизирането на тези структури в селските райони във функция 2 от бюджета за селското стопанство, а да не ги прехвърляме към функция 1а. Това беше предложение на Парламента беше подходящо и в съответствие с него бяха предприети действия.

На следващия кръг научихме, че Съветът първоначално е заявил, че Комисията не може да представи предложение за инструмента за хранителна помощ и че това по принцип е преглед. Съветът просто искаше да прокара бюджетните условия и споразумения. Ние обаче поправихме това при преговорите и по време на тристранните разговори, проведени на 2 април. Считам, че предприехме първата стъпка в правилната посока чрез нашето предложение за предоставяне на 2,6 млрд. евро, като първа стъпка, за повишаване на тавана за бюджетни кредити за поети задължения за 2009 г. по подфункция 1а със сумата от 2 млрд. евро, за понижаване на тавана по функция 2 със същата сума и за предоставяне на 600 млн. евро за развитие на селските райони. Ще се опитаме да осигурим останалите 2,4 млрд. евро чрез компенсация при съгласуването на бюджетната процедура за 2010 г. и 2011 г. с помощта на всички – цитирам, тъй като това е важно – „бюджетни средства, предвидени в нейната правна рамка и без да се засягат финансовите пакети на програмите, предмет на съвместно решение, и годишната бюджетна процедура“.

За нас също така беше от значение договорените бюджетни кредити да не бъдат засегнати или да не се ограничават в отделни функции. Ето защо разбивката, за която се споразумяхме, бе единствената възможна да бъде договорена в този срок, тъй като всички осъзнахме, че трябва да изведем на преден план въпроса за енергийната солидарност и за модернизиране на инфраструктурите, включително мерките за преглед на състоянието в рамките на този парламентарен мандат.

Ясно е обаче, че казаното от нас на пленарното заседание на Европейския парламент на 25 март относно прегледа на многогодишната финансова рамка трябва да бъде включено в дневния ред възможно най-бързо. Призоваваме по време на разискванията във връзка с прегледа на многогодишния финансов план, които ще се проведат през есента, Комисията да вземе предвид всички тези разисквания относно гъвкавостта и по-успешното водене на преговори в контекста на определяне на бюджетната политика за една или няколко години. Тези годишни преговори със Съвета по едни и същи въпроси, в които затъваме година след година, тъй като едната страна не желае да предприеме действия, са просто безсмислени и трябва да бъдат прекратени, тъй като никой извън тези институции не може да разбере какво се случва вече. Нужна ни е по-голяма гъвкавост и повече възможности за маневриране във връзка с многогодишната бюджетна процедура. Призоваваме Комисията да почерпи от опита от последните две-три години и да представи съответните предложения през есента. Това е най-малкото, което очакваме!

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, настоящият икономически спад изисква стимули и на равнище Европейски съюз. Това е общото ни убеждение, откакто започна кризата през миналата година.

През ноември 2008 г. Европейската комисия предложи всеобхватен Европейски план за икономическо възстановяване, който бе одобрен от държавните и правителствените ръководители през месец декември. Въз основа на този план през януари 2009 г. беше предложено да се инжектира „пакет от 5 милиарда“ за стимулиране на икономиката на Европейския съюз. Пакетът от мерки насочва тази помощ към постигане на ключови цели като развитие на широколентов интернет, енергийна сигурност и нисковъглеродни технологии.

Комисията силно приветства съгласието по този пакет от мерки, постигнато след трудни, но конструктивни разисквания за много кратко време.

Бих искал да благодаря на Парламента за това, че подкрепи предложението ни, както и за гъвкавостта му и умението да прави компромиси в процеса на междуинституционални разисквания. Този случай показва, че Европейският съюз може да реагира бързо в случай на криза, изискваща незабавни ответни действия.

Що се отнася до бюджетната страна на въпроса – и сега говоря от името на заместник-председателя Калас – Комисията може да приеме решението във вида, съгласуван между трите институции, макар подходът да е различен от този, предложен в първоначално направеното от нас предложение през декември 2008 г. Убедени сме, че проектите ще бъдат изпълнени по план.

Бих искал също така да потвърдя, че Комисията взе под внимание очакванията на Парламента във връзка с прегледа на бюджета и оценката за функционирането на Междуинституционалното споразумение. Както знаете, ние работим по тези въпроси и ще бъдем готови със заключенията си през есента или най-късно до края на годината.

Сега ще се концентрирам върху областта от моята компетентност, а именно енергетиката. Регламентът относно енергийните проекти представлява съществен инструмент за постигане на две цели – дава отговор на основни въпроси, свързани с енергийната сигурност и предизвикателствата по отношение на околната среда в сектора на енергетиката и в същото време допринася за възстановяването на икономиката ни. Освен това пакетът от мерки е и пример за солидарност в рамките на Европейския съюз. По-конкретно, газовата криза наложи предприемане на бързи действия.

Никога преди това Европейският съюз не е постигал съгласие за заделяне на такава значителна сума за ключови енергийни проекти.

Зная, че някои от вас предпочитат да видят повече мерки за проекти за възобновяеми енергийни източници и за енергийна ефективност в този пакет, но считам, че постигнатият най-накрая компромис по този въпрос е добър. В подробна декларация Комисията още веднъж потвърждава, че ще преразгледа ситуацията през 2010 г. с оглед най-вече на това, да се разгледа възможността неусвоените средства да се заделят за мерки в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Декларацията е изпратена до Парламента и ще бъде публикувана в Официален вестник заедно с регламента, поради което сега няма да я чета.

Приветствам факта, че в съображенията и в един от членовете на регламента се посочва и принципът за предлагане на нови проекти, в случай че установим сериозни рискове за изпълнението на сега съществуващите.

В допълнение мога да ви уверя, че ще преминем плавно напред и към много други инициативи в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, както е посочено в нашата декларация.

След успешното и бързо приключване на законодателната процедура Комисията ще се концентрира върху прилагането на пакета от мерки. Мога да ви уверя, че по отношение на енергийните проекти възнамеряваме да отправим покана за представяне на предложения до края на месец май и очаквам първите решения относно предоставяне на подкрепа да излязат до края на тази година.

Бих искал да изкажа специална благодарност на докладчиците, г-жа Ставрева, г-н Maldeikis и г-н Böge, за техните усилия да намерят бързо решение за това изключително важно предложение.

 
  
MPphoto
 

  Мариан Фишер Бьол, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, ще се концентрирам само върху онази част от пакета, която се отнася до развитието на селските райони. Преди всичко аз, както направи и г-н Пиебалгс, бих искала да благодаря на Парламента за сътрудничеството и най-вече на комисията по земеделие и развитие на селските райони. Имаше изключително добър и конструктивен диалог през последните месеци и е очевидно, че подкрепата ви по този въпрос е от съществено значение за положителния краен резултат.

Законодателство трябва да се приеме възможно най-бързо, за да може тези средства да се инвестират в развитието на селските райони през 2009 г. и да бъдат усвоени както за изготвяне на програми, така и за разходите по изпълнението им.

Последният компромис ни остави с малко по-ограничени средства за развитие на селските райони от тези, които искахме. Първоначално поискахме 1,5 млрд. евро, но накрая получихме 1,02 млрд. евро. Бяха предоставени повече възможности за инвестиции в широколентов интернет в селските райони и сега държавите-членки ще имат пълна свобода да избират между широколентовите технологии и новите предизвикателства. Считам, че това е една много добра идея, с която не ограничаваме хората, които в някои части на Европейския съюз имат особени затруднения при посрещане на новите предизвикателства.

Комисията също така внимателно отчита тези изменения. Отправяте искане за разширяване на обхвата от допустими широколентови операции до мерки с организационно-информативен характер, като обучение в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и инвестиции в услуги и оборудване в същата област. Бих желалa да посоча, че тези инвестиции и дейности вече получават широка подкрепа както чрез структурните фондове, така и чрез финансиране за развитието на селските райони. Акцентът се поставя върху широколентовия интернет, тъй като се счита, че стимулира развитието на технологиите и икономическия растеж по възможно най-добрия начин.

Що се отнася до стимулирането на пакета за възстановяване, Комисията е съгласна, че това е необходимо, но може да се осъществи и с наличните инструменти в областта на развитието на селските райони. Сега съществуващата политическа рамка също позволява изразходването на средства по проекти през 2009 г.

Проучихме също така направеното предложение в пакета да се включи и финансиране на стойност 250 млн. евро, добавени към бюджета за развитие на селските райони за 2009 г. от Парламента при последното за миналата година гласуване на бюджета. Това предложение обаче не беше част от съгласието относно финансирането на пакета за възстановяване, постигнато при тристранните обсъждания. Считам, че за да избегнем каквото и да било забавяне, свързано с окончателното приемане на този пакет, следва да се възползваме от възможността да се върнем на въпроса по-късно тази година, когато ще договаряме останалата част от финансирането на пакета за възстановяване.

Тъй като това е последното пленарно заседание на този Парламент преди изборите, бих искала да изразя искрени благодарности за доброто сътрудничество и обмена на мнения, понякога изпълнен с доста патриотизъм и динамика, но за мен работата с вас беше удоволствие. На онези от вас, които няма да се кандидатират отново, бих искала да кажа, че за мен беше удоволствие да работим съвместно.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Много Ви благодаря, г-жо Фишер Бьол. Много мило от Ваша страна. Беше и винаги е удоволствие да работим с Вас и с Вашите колеги от Комисията. Имаме някои различия, разбира се, но винаги е било удоволствие да се работи с Вас и с г-н Пиебалгс, и от името на Парламента и от мое име искам да Ви благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, докладчик по становището на комисията по бюджети. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, по време на тристранните разговори от 2 април най-накрая беше постигнато съгласие между Парламента и чешкото председателство. В качеството си на докладчик по становището на комисията по бюджети, аз съм изключително доволен от това съгласие, което дава възможност да продължим законодателния процес във връзка с плана за възстановяване в очакваните от нас срокове.

Методите на финансиране за 2009 г. са пределно ясни – 2 млрд. евро от общо 3,98 млрд. евро ще бъдат заделени за енергетика чрез компенсации по функция 2 „Опазване и управление на природните ресурси“. Решението за останалите 1,98 млрд. евро, разпределени за енергетика, ще бъде взето като част от бюджетната процедура за 2010 г., а ако е необходимо, окончателно като част от бюджетната процедура за 2011 г.

Считам все пак, че е важно компенсаторният механизъм, прилаган към различните функции, да не излага на опасност пакета от финансови мерки за програми, предмет на съвместни решения, или годишната бюджетна процедура. Считам също така, че предвид дефицита, който изпъкна при сега съществуващото междуинституционално споразумение, се нуждаем от по-задълбочено разглеждане на този проблем, за да направим споразумението по-гъвкаво и следователно по-добре пригодено, за да посрещне допълнителни нужди от финансиране.

 
  
MPphoto
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón, докладчик по становището на комисията по бюджети. (ES) Г-н председател, ще представя становището на комисията по бюджети, по което съм докладчик, относно предложението за изменение на регламента относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предложението е част от Европейския план за икономическо възстановяване.

На заседанието си в края на март 2009 г. Европейският съвет предложи да се разпределят 3,98 млрд. евро за енергийния сектор и 1,02 млрд. евро за Фонда за развитие на селските райони, за да се създаде нова широколентова инфраструктура в тези райони, да се подобри съществуващата инфраструктура и да се посрещнат новите предизвикателства, свързани с изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, биоразнообразието и преструктурирането на сектора на млякото и млечните продукти.

Комисията по бюджети взе единодушно решение, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с горната граница на функция 2 от текущата Многогодишна финансова рамка за 2007–2013 г.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа ROURE
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Румяна Желева, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. − Като докладчик по становището на комисията по регионално развитие, бих искала да изкажа задоволството си от окончателния вариант на европейската енергийна програма за възстановяване. Парламентът отстояваше силна позиция по време на преговорите със Съвета и постигна възможно най-добрите за европейските граждани резултати.

Енергийната програма за възстановяване е много важна за бъдещето на нашите европейски икономики. Сегашната икономическа и финансова криза поставя в опасност различни програми в областта на енергийната сигурност, които са в ущърб на нашия бъдещ икономически растеж и успех.

Като резултат от това правилният подход е предоставяне на допълнителни финансови стимули за проекти в областта на енергетиката, които подпомагат възстановяването на икономиката ни, насърчават сигурността на енергийните доставки и са насочени към намаляване на емисиите на парникови газове.

Тази нова програма ефективно укрепва енергийната сигурност и на моята страна България чрез осигуряване на финансирането на газопровода Набуко и свързването ни с инфраструктурните мрежи на Гърция и Румъния. Така ще бъдем по-малко уязвими при кризи, подобни на тази от миналата зима.

Уважаеми колеги, нашите европейски икономики и инфраструктурата ни зависят от добрия достъп до енергия. В този контекст европейската енергийна програма за възстановяване проправя пътя към по-ефикасна и по-ефективна енергийна инфраструктура в Европа. Затова още веднъж бих искала да подчертая необходимостта от обща енергийна политика на Европейския съюз. Само заедно можем да бъдем по-успешни и да предоставим на гражданите енергийната сигурност, която те заслужават. Бих искала в заключение да поздравя докладчика за добрата работа.

 
  
MPphoto
 

  Domenico Antonio Basile, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, комисията по регионално развитие беше поканена от комисията по земеделие и развитие на селските райони да представи становище относно предложението за регламент на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което сега е на етап разискване в Парламента в контекста на пакета от мерки на обща стойност 5 млрд. евро.

Въпросните мерки могат да се разглеждат като своевременен отговор на Комисията на нуждите, произтичащи от приетото от Съвета на 11 и 12 декември 2008 г. решение да одобри Европейски план за икономическо възстановяване, съдържащ конкретни мерки в редица отрасли, попадащи в общностните и национални правомощия за преодоляване на икономическата и финансова криза, засягаща европейските пазари от 2007 г. насам.

В областта на развитието на селските райони Комисията предлага мярка, предвиждаща подходяща актуализация на Регламент №1698/2005 на Съвета, изготвена с цел изпълнение на насоките относно въпросния европейски план.

Като цяло предложението на Комисията, което предвижда да бъде предоставен бюджет от 1,5 млрд. евро на държавите-членки чрез Европейския фонд за развитие на селските райони, за да се осигури достъп до широколентов интернет в тях и да се отговори на новите предизвикателства, посочени в прегледа на междинната реформа на общата селскостопанска политика, приключил през ноември 2008 г., има пълната подкрепа на комисията по регионално развитие, която съзнава, че в случай че предложените мерки бъдат приложени бързо и изцяло, те ще подпомогнат националните икономики и отново ще върнат доверието на потребителите в системата, като същевременно по ефективен начин се постигат целите за териториално и социално сближаване на регионите в Европейския съюз. Всичко това важи с особена сила, ако мерките се комбинират с необходимостта, изразена от Съвета, за усвояване на средствата в най-голяма степен през първите няколко години.

Изразявайки становището си, комисията не се ограничи просто да направи оценка на мерките, предложени от Европейската комисия, а взе решение да направи собствено предложение, като включи някои изменения в предоставения й текст. Основният аспект, който комисията по регионално развитие иска да подчертае, се отнася до необходимостта от прозрачност и информираност във връзка с постигнатите резултати в периода 2009-2011 г. и от осигуряване на подходящи инструменти за координиране на действията, финансирани чрез ЕЗФРСР и структурните фондове, за изграждане на инфраструктура за широколентов интернет.

Направихме това, като поискахме от Комисията да включи в годишния мониторингов доклад за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони раздел, посветен специално на установяване на резултатите, постигнати във връзка с тази дейност, под формата на конкретно изменение в текста на предложената мярка.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj, от името на групата PPE-DE. (SL) Преодоляването на финансовата и икономическа криза е важен тест за единството и солидарността на Европа. Трябва да покажем две неща: първо, че ще предприемем съвместни действия и че ще съумеем да се възползваме от това и второ, че можем да защитим стратегическите приоритети, които определихме през последните няколко години, а именно, приоритетите, които спомагат за преминаването към едно общество, основано на знанието и иновациите и с ниски нива на емисиите от парникови газове.

Радвам се да видя, че Европа отговаря на това предизвикателство бързо и единно. Обявихме се против протекционизма и определихме вътрешния пазар като едно от най-важните постижения на Европа, което трябва да се съхрани във време на криза. По този начин успяхме също така да останем далновидни и да предприемем действия, без да ни убягват предизвикателствата в дългосрочна перспектива, които със сигурност включват и изменението на климата.

Нека да спомена накратко и проектите в областта на енергетиката. За сравнително кратко време осигурихме допълнителни финансови ресурси, които възнамеряваме да заделим за развитието в бъдеще на нови, по-чисти технологии и за повишаване на надеждността на енергийните доставки. Важното е в този пакет да включим мерки за технологии за улавяне и съхранение на въглерода, за насърчаване на проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации и за изграждане на връзки между газопреносните и електропреносните мрежи.

Аз обаче бих искала да насоча вниманието ви към факта, че независимо от броя на добрите проекти, за които се разпределя допълнителната помощ, в този списък липсват някои важни проекти. Ето защо настоявам тези проекти да бъдат наблюдавани внимателно и да се упражнява надзор върху изпълнението им, както и да намерим допълнителни средства, с които да финансираме проекти за насърчаване на ефективното използване на енергията и на други възобновяеми енергийни източници.

Позволете ми да добавя също така, че геотермалната енергия със сигурност е друг основен потенциал, който остава неоползотворен. Считам това за една от най-важните задачи за началото на следващия ни мандат.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, от името на групата PSE. (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, сякаш духът на Коледа е сред нас – всичко върви толкова гладко. За съжаление, аз ще внеса горчива нотка в това разискване.

Съветът, който не е представен тук днес, преглеждаше и преосмисляше предложенията, представени от Комисията, в продължение на месеци и излиза с решение сега в условията на огромна и нарастваща безработица. Парламентът няма вина за това. В този случай хората, отговорни за бюджета, бяха дори стъпка пред нас в областта на енергетиката. Това със сигурност не ни улесни много. Обикновено те са тези, които поставят бариери. Тогава ние се опитахме да намерим решение, представителят на Европейската комисия имаше голям принос, но Съветът бе неотстъпчив.

Опасяваме се – и това трябва да е очевидно само по себе си, – че всички бюджетни кредити, които не могат да бъдат разпределени, следва да бъдат насочени към проекти за създаване на работни места, особено към проекти, свързани с енергийната сигурност, енергийната ефективност и съхранението на енергия. Това наистина трябва да е очевидно само по себе си. Ако бяхме попитали гражданите на Европа дали биха подкрепили разпределянето на средства, които не са усвоени в дадена област, по-голямата част от тях биха дали положителен отговор. Единствено Съветът все още не признава, че всъщност точно това е необходимо. В този ред на мисли всички ние, включително членовете на новия Парламент, следва да настояваме да се случи точно това.

Не зная дали г-н Пиебалгс все още ще бъде член на Комисията и дали ще отговаря за тази област, но се надявам становището на Комисията също да е в подкрепа на това да гарантираме, че всички бюджетни кредити, които не могат да бъдат разпределени, ще бъдат прехвърлени в други области за проекти за енергийна ефективност и енергийна сигурност, осигуряващи заетост.

В заключение, от мое име и от името на моята група бих искал да благодаря и на двамата членове на Комисията за тяхното сътрудничество. Дали съвместната ни работа винаги е била удоволствие е друг въпрос, но винаги сте показвали готовност за диалог и се надявам да можете да кажете същото и за нас. Макар да сме в разгара на изборна кампания, сега за вас нещата са по-спокойни. Мисля, че можете да преживеете без нас – членовете на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi, от името на групата ALDE. (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, предложението, което обсъждаме, е част от пакета от 5 млрд. евро, разпределени за Европейския план за икономическо възстановяване, от които 1 040 евро са заделени за изграждането и довършването на инфраструктури за широколентов интернет в селските райони и за развитие във връзка с новите предизвикателства, определени в прегледа на състоянието на общата селскостопанска политика.

За да реагираме на съществуващата финансова криза, трябва да предприемем действия във всички селски райони, като използваме инструменти, предназначени да помогнат на тези райони да преодолеят структурната изолация, в която се намират. Ето защо от съществена важност е да гарантираме усвояването на наличните средства на Общността, като повишаваме тяхната ефективност и добавена стойност. В областта на развитието на селските райони трябва да се използва всяка възможна тактика, за да се осигури по-голяма финансова гъвкавост и ефективност.

Считам за изключително важно Комисията да поеме ангажимент за подпомагане на държавите-членки при приемане на национални стратегии и програми за развитие на селските райони, насочени към повишаване на заетостта. Трябва да кажа обаче, че съгласно правилата на Фонда за развитие на селските райони изпълнението на проектите за широколентов интернет се управлява предимно от публичната администрация – провинции, общини, планински общности, които не могат да включат ДДС в счетоводните си отчети. Това не важи за други програми, тъй като структурните фондове се определят от други регламенти, според които тези разходи са допустими.

Икономическата криза просто постави акцент върху трудностите, с които местните органи вече се сблъскват и така размерът на ДДС в бюджетите, свързани с изпълнението на различни дейности е толкова голям, че има риск публичните органи да не успеят да инвестират и неусвоените ресурси да се върнат обратно в бюджета на Общността. В заключение, що се отнася до разпределянето на въпросните ресурси, считам, че трябва да се концентрираме върху използването на исторически критерии, както бе предложено от Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts, от името на групата UEN.(LV) Благодаря Ви, г-жо председател. Считам, че чрез постигнатото съгласие относно подкрепата за енергийната политика на Европейския съюз в дългосрочна перспектива, осигурявайки инициативи за възстановяване на икономиката в краткосрочен план, се постигат и двете цели. Единственото изключение, което не може да осигури икономическа възвращаемост в краткосрочен план, е финансирането на проекти за улавяне и съхранение на въглерод. То обаче несъмнено посреща предизвикателствата за енергийната политика в дългосрочна перспектива чрез повишаване на конкурентоспособността на технологиите на предприятията от ЕС на световните пазари, където в обозримото бъдеще алтернативните форми на енергия няма да могат да заменят изгарянето на въглища. Силно приветствам насочването на по-голяма част от финансирането към проекти за свързване на европейски енергийни мрежи. Радвам се, че значителни ресурси бяха разпределени за интегрирането в европейските електропреносни мрежи на балтийските държави, които са най-изолираният регион в ЕС. Макар тези инвестиции да не доведат до пълното интегриране на пазарите на трите балтийски държави в европейските мрежи, това все пак е важен, стабилизиращ фактор, който ще допринесе за по-голяма сигурност на енергийните доставки. Надявам се това да послужи като стимул за балтийските държави да продължат структурните реформи на енергийните си системи и да създадат пазарни условия, които да подобрят положението на потребителите на енергия в този регион. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-жо председател, днес е лош ден за доверието в Европейския съюз. Пакетът за икономическо възстановяване, по който ни предстои да гласуваме, всъщност не е план за възстановяване, тъй като в резултат от него няма да има почти никакви икономически стимули. В продължение на месеци водихме (напрегнати понякога) преговори със Съвета на Европейския съюз. За съжаление, вместо да се противопостави на правителства като тези на Германия, Нидерландия и Обединеното кралство, които възприеха недалновидния подход „искам си парите обратно“, мнозинството в Парламента и Комисията просто отстъпи пред исканията им.

Тази развръзка е много неприятна, а можеше да бъде избегната. Можехме да изградим истински инструмент на солидарност, с който голяма част от средствата щяха да отидат за онези икономики, които имат най-голяма нужда от тях – нашите приятели от Източна Европа. Можехме да повишим икономическата ефективност на този пакет, като използваме новаторски финансови инструменти, като фондове за гарантиране на заеми и държавни банки или Европейската инвестиционна банка. Така 5-те млрд. евро щяха да се превърнат в 50-80 млрд. евро инвестиции, които в момента са необходими за европейската икономика. Можехме да концентрираме инвестициите си в онези области, в които веднага се създават работни места, като например европейски градове, проучващи възможностите за обновяване на сгради и обществен транспорт или независими електрически компании, инвестиращи във възобновяеми енергийни източници, или нашите отрасли в Европа, инвестиращи в екологични технологии. Вместо това решихте да съсредоточите по-голямата част от тези 5 млрд. евро в остарялата форма за предоставяне на държавна помощ на онези, които най-малко се нуждаят от пари в брой – големите енергийни олигополи в Обединеното кралство, Германия и Франция.

Вместо да изпратим силен сигнал, даваме знак за липса на политическа смелост – безгръбначни европейски институции, които се поддават на прищевките на тесногръди правителства.

За съжаление, председателят на Комисията ни не е смел и прозорлив. За съжаление, либералите и социалистите в този Парламент не бяха готови да се борят заедно със Зелените, за да превърнат този пакет за възстановяване в първата истинска стъпка към нов зелен курс. За да настъпи промяна в Европа, трябва да сменим председателя на Комисията. За да се превърне тази промяна в реалност, трябва да променим мнозинството в Европейския парламент. „Спрете Барозу – изберете нов зелен курс“: това е най-подходящият лозунг за предстоящите европейски избори.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL.(PT) Във връзка с така наречения пакет на Европейския съюз от 5 млрд. евро за Европейския план за икономическо възстановяване е полезно да си припомним приетата от Парламента резолюция относно междинния преглед на финансовата рамка за периода 2007–2013 г. В резолюцията се казва, че таванът на собствените ресурси е 1,24 % от БНД на ЕС в плащания, а всъщност е под 1 %; че всяка година остава значителен марж под тавана, установен от многогодишната финансова рамка, като плащанията за последните три години възлизат приблизително на 29 млрд. евро; че съществуват огромни маржове между тавана на многогодишната финансова рамка и тавана на собствените ресурси на Европейския съюз, които за периода 2010–2013 г. са над 176 млрд. евро.

Предвид това, трябва да си зададем въпроса: защо, макар да сме изправени пред влошаващата се икономическа ситуация, ние дори не използваме средствата, предоставени в многогодишната финансова рамка?

Защо Европейският съюз избира да приспадне 2 млрд. евро от резервите на селското стопанство, когато хиляди земеделски се изправят пред все по-големи трудности?

От какво имат по-голяма нужда земеделските стопани – от подкрепа, за да се справят с растящите разходи за производство и със спада на цените за производителите, или да се сдобият с широколентов интернет?

От кои други бюджетни редове ще приспаднете близо 2 млрд. евро, за да сме сигурни, че това е неутрална корекция? Ще намалите тази сума от бюджета за сближаване ли?

Как ще се разпределят тези приблизително 4 млрд. евро за проекти в областта на енергетиката и 1 млрд. евро, който очевидно ще се използва за широколентов интернет в селските райони? Как ще се прилага тази несправедлива размяна?

И накрая, къде е мощно прокламираната солидарност на Европейския съюз? Или в крайна сметка ще се окаже, че отново сме превърнали мухата в слон?

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis, от името на групата IND/DEM. (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, фактът, че търсим план за възстановяване говори за добри намерения. За да се отговори на цикличния икономически спад, необходим е Кейнсиански план за възстановяване, а тази криза е структурна. Следователно инструментът не е подходящ.

Повторното инжектиране на средства в икономика без ограничения е като да хвърляме пари в канавката. Всъщност стимулирането на икономика, без преди това да сме възстановили общностните преференции в нашите граници, е като да се опитваме да затоплим един дом, в който всички прозорци са отворени. Това, което се случва е, че котелът се разваля, а сметките за отопление стигат до небето.

След тези встъпителни думи, бих искал да направя три коментара. Първо, енергийният пазар не е релевантен. Всъщност в тази област конкуренцията не води до намаляване на цените, защото те се определят от разходите за средствата за производство. Ето защо считаме, че е важно да се инвестира в наистина ефективни енергийни източници, за да се избегне капанът на субсидираните енергийни ресурси като например енергията на вятъра и да се избере слънчевата или ядрената енергия.

Второ, няма ефективност на единния пазар на електричество. При големи разстояния енергийните загуби са пропорционални на изминатото разстояние. Вероятността от аварии и прекъсване в електрозахранването се увеличава в съответствие с географската сложност на мрежата. По тази причина свързването на европейската електропреносна мрежа следва да се върне към първоначалната си цел, която е да служи за реципрочен резервен ресурс на границите и да позволява смяна на енергията, но просто като заден план. Това следва да бъде наш приоритет.

Трето, както и за доклада Podimata, който е свързан с настоящия доклад, препоръчваме не само да се вземе предвид енергията, която е необходима за ползването на даден продукт, но и да се отчете информацията за количеството енергия, необходима за производството на този продукт.

Съобщаването на тази информация на потребителите ще повиши репутацията на онези продукти, които са с висока добавена стойност и са с по-ниска консумация на енергия. Включването на тази информация ще даде така необходимото конкурентно предимство на икономиките ни, които са изправени пред голяма заплаха от нелоялна конкуренция в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Г-жо председател, госпожи и господа, според мен Европейският парламент и Съветът взеха някои извънредни, но ефективни решения за прехвърляне на 5 млрд. евро от неусвоени средства за 2008 г. към 2009 г. за пакета за стимулиране на икономиката за смекчаване на ефекта от финансовата криза, наред със сумата от 4 млрд. евро за справяне с някои затруднения, свързани с европейската енергийна мрежа. От друга страна, изказването на г-н Turmes беше точно в много отношения и това важи с особена сила за управлението на средствата.

Считам за важно държавите-членки да реагират гъвкаво и всички ресурси, разпределени за 2009–2010 г., да бъдат усвоени и то ефективно, доколкото е възможно. Кризисната ситуация с доставките на газ в началото на годината след спора между Русия и Украйна ни показа колко уязвима е една изключително важна част от Европа при критична ситуация. Ето защо прилаганите и финансираните от този пакет мерки следва да помогнат за предотвратяване на повторното възникване на такава криза.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). (DE) Г-жо председател, уважаеми членове на Комисията, госпожи и господа, искам да благодаря на г-жа Ставрева за отличния й доклад. От жизненоважно значение е приетата от нас днес икономическа програма в своята цялост да бъде достъпна и в селските райони. Широколентовият интернет е неизменно средство за комуникация за селските райони, особено в Австрия, за нови и модерни работни места и за бърз достъп до информация. Не следва да се пренебрегва фактът, че повече от 50 % от населението на Европейския съюз живее в селските райони.

Госпожи и господа, наближава краят на моята политическа кариера. Искам да изкажа искрената си благодарност към всички мои колеги, към Комисията и всички институции на Европейския съюз, най-вече на висшите ръководни кадри и на служителите за помощта и подкрепата им. За мен беше удоволствие да работя с всички вас. В заключение, бих желала да благодаря на преводачите, които трябваше да превеждат моя австрийски немски.

Убедена съм, че трябва да бъде абсолютно ясно, че общата селскостопанска политика с двата си основни стълба е от значение за обществото на Европейския съюз. Земеделските стопани обикновено осъзнават отговорността си спрямо обществото. Но аз очаквам и обществото на Европейския съюз да съзнава отговорностите си във връзка с всички онези, които се грижат за ресурсите му. С това пожелавам всичко най-добро на Европейския съюз в бъдеще.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE).(HU) Г-н член на Комисията, госпожи и господа. Бих искал да започна, като благодаря на г-жа Ставрева за сътрудничеството и като я поздравя за отличната работа, получила единодушна подкрепа от комисията по земеделие и развитие на селските райони.

След проведеното в Съвета разискване, имаме на разположение 1,02 млрд. евро да облекчим болезнения ефект от кризата върху селските райони. Успешно достигнахме до положение, в което средствата могат да се използват много по-гъвкаво в сравнение с първоначалното предложение, като се вместваме в достатъчно широка рамка, за да развием достъпа до широколентов интернет в селските райони и да се справим с новите предизвикателства, определени при прегледа на общата селскостопанска политика.

Плановете за развитие на селските райони в държавите-членки трябва да се преразгледат възможно най-бързо, така че да се осигури незабавен достъп до определените сега средства. Това вероятно е един от най-важните аспекти за населението от тези райони, тъй като с помощта на тези разработки ще се осигурят нови работни места, нови курсове за обучение и нови пазари, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите и до разгръщане на новаторски технологии.

Хората от селските райони са най-уязвимите жертви на икономическата криза. Всъщност, с оглед на бъдещето може да се каже, че съществува риск от допълнителна териториална и икономическа изолация, която ще надхвърли размерите на икономическата криза. Още преди настъпването на кризата много от държавите-членки бяха изправени пред продължителен спад в селските райони. Наша отговорност е да изготвим и приложим възможно най-бързо необходимите мерки, с които да опазим ценностите на селските ни райони.

Колеги, предвид това, че не се очакват достатъчно добри резултати за моята партия на изборите, за да продължа да работя с вас през следващите пет години, бих искал да ви благодаря за отличното сътрудничество, на което се радвах в този Парламент. Като млад политик бих могъл единствено да пожелая на младите политици да имат късмета да се учат на европейска политика в такава отлична организация.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Г-жо председател, в момента в света и в Европа има три кризи: финансовата криза, произтичащата от нея криза по отношение на заетостта и кризата във връзка с изменението на климата. Пакетите от мерки следва да са насочени към намирането на решения и за трите, но ми е трудно да открия подобни в този пакет. Някога Мерилин Монро каза „не ме въвеждайте в изкушение и сама мога да го намеря“. Изглежда така действат правителствата на държавите-членки по отношение на усвояването на средствата, които успяхме съвместно да отпуснем за този икономически пакет, който може да бъде критикуван много за това, че се отнася за остарял тип енергия и по-конкретно по отношение на фактора време. Мерките, включени в този пакет, са толкова напред в бъдещето, че е по-вероятно да доведат до създаване на работни места през следващата рецесия, а не по време на тази. Имахме намерение да се опитаме да въведем нови технологии и нови идеи, както и мерки за създаване на работни места сега, по време на сегашната рецесия в Европа. Ето защо ние ще продължим (да се надяваме, че ще бъдем преизбрани) да наблюдаваме обещаното от Комисията чрез г-н Пиебалгс, а именно подходящо и надеждно наблюдение и надзор във връзка с прилагането на пакета от мерки.

В заключение, г-жо председател, бих желала да благодаря на представителите на Комисията г-жа Фишер Бьол за свършената от нея изключително конструктивна работа и г-н Пиебалгс, който работи в тясно сътрудничество с комисията по промишленост, изследвания и енергетика и който има изключително голям личен принос за енергийния пакет и за пакета от мерки във връзка с изменението на климата, както и за постигнатото от нас в тази област през последните пет години. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа, както и на всичките си колеги. Накрая, наистина считам, че следва да преустановим работата на Парламента в Страсбург и в бъдеще да заседаваме на едно единствено място.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Г-жо председател, подкрепата за селските райони е от изключителна важност, независимо под каква форма ще бъде предоставена. Това важи с още по-голяма сила, когато подкрепата идва под формата на въвеждане на нови технологии в широк мащаб в селските райони. Начинът, по който са подредени приоритетите обаче, буди съмнения у мен. Кое е по-важно в момента за развитието на градските райони – широколентовият интернет, допълнителното модернизиране и развитието на транспортната инфраструктура или мерките, свързани с увеличаване на броя на работните места в селските райони, и то особено по време на кризата.

За мен е очевидно, че средствата, необходими за въвеждане на широколентов интернет и за справяне с изменението на климата, ще бъдат предоставени предимно на предприятия и дружества, които ще се занимават с това, а не на земеделските стопани и на жителите на селските райони. Вероятно тези средства е трябвало да бъдат предназначени за намаляване на диспропорциите при субсидиите за средните земеделски стопанства особено в новите държави-членки. В момента Европейският съюз предоставя на земеделските стопани широколентов интернет на огромна цена, вместо да посрещне по-неотложните нужди, като подобри състоянието на земеделските стопанства, а не като увеличи притесненията, свързани с тях.

 
  
MPphoto
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL). - (EL) Г-жо председател, целта на програмата за икономическо възстановяване на стойност 5 млрд. евро е да се извлече полза от капиталистическата криза и да се помогне на капитала да постигне целите си, като бъде насърчено капиталистическото преструктуриране в стратегически сектори като енергетиката и електронните комуникации.

Широколентовият интернет и мрежите са необходими за развитието на селските райони, но те не са приоритет. Когато приходите на малките и средни земеделски стопанства постоянно намаляват и те са изправени пред заплахата да бъдат лишени от собствеността си и пред безработица, когато икономиката на цели райони е в криза, дължаща се на общата селскостопанска политика и диктата на Световната търговска организация, изграждането на мрежи не би могло да допринесе за развитието на селските райони; това е подигравка за сметка на бедните земеделски стопани. По принцип тези 1,5 млрд. евро са заделени за развитието на дружества за електронни комуникации, а не за земеделие или за развитие на селските райони.

Абсолютно същото се отнася и за заделените 3,5 млрд. евро за изграждането на интегрирана електропреносна мрежа и на единния пазар на електроенергия, улеснявайки приватизацията, сливанията и поглъщанията, насърчавани от третия пакет от мерки за либерализация и за улавяне и съхранение на въглерод – този грабителски и вреден за околната среда план, целящ да повиши печалбите и позволяващ замърсяване на околната среда от производствените единици.

Работниците и земеделските стопани разбират, че тези мерки се предприемат, за да се укрепят капиталът и монополите. Ето защо те ги отхвърлят и им се противопоставят, като настояват социалните им искания да бъдат удовлетворени, за да не се превърнат в товарните животни, които да изнесат кризата на гърба си.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, би било коректно да се каже, че Европейският съюз се опитва да даде своя собствен принос в условията на тази дълбока финансова и икономическа криза. Би било коректно да се каже също така, че с популяризирането на широколентовия интернет в селските райони ще се даде възможност за реален принос, като се гарантира, че дигиталната сегрегация на обществото е преодоляна и че повече хора имат възможност да участват активно, както и за укрепване на вътрешното сближаване в Европейския съюз.

Като политик, занимаващ се с бюджета обаче, бих искала да посоча, че макар обявяването на подобна програма да има публичен ефект, не е ясно, от къде в действителност ще дойдат тези средства. В известна степен това е съмнително. Аз не бих могла да одобря отпускането им и ако Съветът вземе подобно решение или ако Комисията, в лицето на г-н Барозу, излезе с подобно предложение, то наистина трябва да е абсолютно ясно откъде идват средствата. Това е единствената наистина убедителна форма на политика, която можем да представим на съгражданите си. В момента, за съжаление, тези средства ги няма. Държавите-членки трябва още веднъж да заемат позиция, така че наистина да стане ясно, че това ще подобри структурната политика и ще повиши солидарността в Европа. После всички ние трябва да дадем своя принос това да се превърне в реалност.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Г-жо председател, макар Европейският съюз да предоставя субсидии за развитие на селските райони, обезлюдяването им в резултат на условията, наложени от Маастрихтския договор, стимулира необуздан ентусиазъм за либерализиране, съпътстван от разрушаване на инфраструктурата в селските райони.

След рухването на Крайслер и затварянето на полицейски участъци и училища в резултат на дерегулирането, постановено от ЕС, скоро и пощенските станции ще бъдат закрити. Комисията има ясното намерение да допринесе допълнително за безболезнената смърт на тези райони. Целувката на смъртта за много области в неравностойно положение ще дойде след 2014 г., когато престанат да се прилагат критериите за допустимост за икономическа мощ под средната и за обезлюдяване на селските райони. Според мен това е обида за всички селски райони, която не трябва да бъде подминавана. Нужни са ни равни условия на живот в големите градове и в провинцията. В противен случай не само определени райони, а и цели долини в Европа скоро ще бъдат изоставени.

Ограничаването на субсидиите със сигурност е погрешен подход, ако искаме да предпазим важни селски райони и структурите на ниската средна класа. Селските райони обаче не могат да се поддържат живи единствено чрез субсидии за селското стопанство. Наблюдаваният през последните години отлив от селското стопанство е категорично доказателство за това. Субсидиите за районите в неравностойно положение не трябва да се ограничават, а да се увеличават. Малките, средните и биологичните стопанства трябва да оцелеят и следва да се поддържа независимост по отношение на храните. Ако Европейският съюз не може бързо да бъде разубеден да насърчава предимно интензивното животновъдство и едрите земевладелци, като британската кралица например, то тогава е крайно време селското стопанство отново изцяло или поне отчасти да се национализира.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, позволете ми да благодаря на представителя на Комисията за изложеното пред нас тази сутрин и на г-жа Ставрева за доклада.

Много е важно да се справим с този пакет от „пет милиарда“. Позволете ми да кажа на Комисията в прав текст, че когато в бъдеще се впуснат към пакет от пет милиарда, следва да се ползват с малко повече одобрение от страна на Съвета, преди да стигнем толкова далеч. Разбирам, че не винаги е лесно да получиш съгласието на Съвета за тези средства, но ние трябва да знаем дали те все пак ще бъдат получени. Надявам се, че ще бъдат и считам, че могат да бъдат използвани за много добри цели.

Няма съмнение, че селското стопанство е много важно за селските райони, но има и толкова други неща на дневен ред. Особено когато става дума за малките стопанства, необходими са допълнителни приходи. Широколентовият интернет означава по-конкретно, че в селските райони могат да се развиват много малки предприятия. След осигуряването на достъп до широколентов интернет, връзките в някои от най-отдалечените селски райони в Европейския съюз ще се подобрят. Той би могъл също да помогне на предприятията да започнат да се занимават със селско стопанство, туризъм и всички други дейности, свързани с използването на интернет.

В това време на истинска рецесия в Европейския съюз този пакет от мерки за стимулиране на икономката (в случай че средствата успеят да достигнат до районите, които наистина имат нужда от тях, и то навреме) ще внесе истинска промяна, тъй като трябва да стимулираме бизнеса. Селското стопанство е важно, но и други области на дейност са важни за селските райони и този пакет може да помогне.

Ето защо пожелавам успех на Комисията с целия проект. Надявам се да получите средствата, но както казах, считам, че в бъдеще трябва да бъдем малко по-единни.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). (FR) Г-жо председател, през ноември 2008 г. Комисията представи план за възстановяване, който не беше на ниво нито като обем, нито като съдържание. Шест месеца по-късно трябва да се признае, че този план за възстановяване почти не се прилага и аз искам да разбера какво се случва с онези средства за възстановяване на стойност 30 млрд. евро.

Какво се случи с 15 млрд. евро, обявени чрез нови дейности и поверени на ЕИБ? Как е възможно да се съвмести обявеният стимул, предоставян чрез структурните фондове и кохезионния фонд на стойност 7 млрд. евро с обявения неусвоен структурен бюджет за 2009 г. на стойност 10 млрд. евро?

И накрая, що се отнася до 5 млрд. евро, които обсъждаме днес, бих искала да отбележа четири неща. Въпреки натиска от страна на Европейския парламент, Съветът на финансовите министри не можа да отпусне 5 млрд. евро за 2009 г., а предостави само 2,6 млрд. евро.

Убедени сме обаче, че Съветът ще успее да намери липсващите 2,4 млрд. евро за 2010 г. Парламентът е готов да потърси всяко възможно чрез законови средства решение. В никакъв случай обаче останалите политически приоритети не трябва да бъдат поставяни под въпрос. Парламентът няма да допусне това. Не можем да допуснем преразпределяне на средствата, това е пределна линия, която няма да пресечем.

Ще бъде трудно да намерим 2,4 млрд. евро, защото от представения предварителен проектобюджет на Комисията знаем, че може да се осигурят най-много 1,7 млрд. евро. Освен това Съветът също трябва да даде съгласието си за тези средства. Ето защо все пак е важно, че в името на общоприетия краткосрочен бюджет и на правния подход към регулиране на бюджета много държави-членки няма да могат да попречат на реализирането на този план за възстановяване.

Необходимо е в бъдеще да се поддържа стабилен бюджет на Европейския съюз и можем да видим – и това е четвъртото ми заключение, – че размерът и начинът, по който са договорени и приети последните финансови перспективи, поставя Европа в много неблагоприятно положение.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Г-жо председател, слушайки това разискване, имам усещането, че повечето от нас са удовлетворени, но аз съм убеден, че този пакет от мерки не е достатъчен. Считам, че основно се безпокоим за това, да опазим честта на председателя Барозу и на Комисията. Предложените мерки несъмнено ще бъдат полезни, но финансирането все още не е сигурно.

Макар да е необходимо в бюджета за селско стопанство да се вземат предвид непредвидени обстоятелства, дори и в случай на излишък, аз се противопоставям на това, той да бъде използван като „дойна крава“ и да се ползва при всякакви неочаквани събития. Според мен Комисията и Европейският съюз не успяха да направят много изводи от епидемиите от инфекциозни болести по животните, които наблюдавахме в миналото. Ако се появят отново, ще трябва да ги финансираме от бюджета за селско стопанство.

Това, което искам да зная, e на какво даваме предимство? Дали на финансирането за борба с болестите по животните или на финансирането на този пакет, по който още трябва да се работи? Все още съществува голяма несигурност, но разбирам, че доходите ще се подържат винаги, при всякакви обстоятелства, и това внася известно спокойствие у мен.

Що се отнася до действителните мерки, те са различни в отделните държави-членки, но несъмнено са полезни. Подкрепям също и енергийната сигурност и считам, че всичко, което правим в тази насока, ще бъде от полза.

В заключение бих искал да поздравя двамата представители на Комисията за добре свършената работа и по-конкретно г-жа Фишер Бьол, с която имах удоволствието да работя в много тясно сътрудничество през последните пет години.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Госпожи и господа, инициативата за тези 5 млрд. евро като цяло е добра основа за бъдещото развитие на общата енергийна политика на Европейския съюз и за селските райони в дългосрочен план. Укрепването на вътрешните мрежи също е важно, както и изграждането на връзките, които ги формират. Според мен следва да се постави по-голям акцент най-вече върху енергийната ефективност и диверсификацията, като се създадат нови стимули за използване на разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации, за геотермална енергия и за други възобновяеми енергийни източници. Плановете на държавите-членки, включително на големите държави като Германия, Франция и Обединеното кралство, трябва да бъдат разработени в съответствие с общата енергийна политика на Европейския съюз. За онези държави, които са особено силно засегнати от икономическата криза, трябва да се определи таван за съфинансиране от 50 %. Необходима е действителна подкрепа за местните и регионални инициативи, насочени към енергия от възобновяеми източници и насърчаващи употребата й. Що се отнася до развитието на селските райони, необходимо е да се отдели повече внимание на реалната ситуация, а не на историческите показатели. Говори се не само за въвеждане на широколентов интернет, но също така например за изграждане на селски пътища. Средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони трябва да бъдат достъпни най-вече за държавите-членки с по-слаба икономика. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). (DE) Г-жо председател, уважаеми членове на Комисията, планът за икономическо възстановяване не е шедьовър. Освен това не е останало много за селските райони. Той също така предвижда прехвърляне на средства от бюджета за селско стопанство към развитие на селските райони. Г-жо член на Комисията, това не води до независимо развитие на самите селски райони, а е още едно доказателство за балансираща логика.

В допълнение към всичко това, изготвянето на програмите за компенсации е поверено на държавите-членки. В Германия това засяга фонда за млекопроизводство. Загуба от 15 цента на килограм мляко означава недостиг от 4,2 млрд. евро само за млекопроизводителите от Германия. Сега се готви компенсация от 100 млн. евро. Г-жо член на Комисията, позволете ми да бъда откровен – това са просто трохи, а не план за икономическо възстановяване!

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Преди всичко бих искала да поздравя г-жа Ставрева за отличния доклад, който представи пред нас днес.

Подкрепям измененията, предложени от докладчика, като например отпускането на 250 млн. евро за дейности за справяне с новите предизвикателства, макар че, както каза и г-жа Фишер Бьол, ще е необходимо да преразгледаме този въпрос. Предвид необходимостта от бърза реакция на настоящата икономическа криза, както всички ние знаем, би било от полза да се предвидят плащания, които могат да се извършат още през бюджетната 2009 година. Този подход всъщност отразява и заключенията на председателството на Европейския съвет от 12 декември 2008 г.

Важен аспект от настоящата икономическа криза е намаляването на общата наличност от ресурси и заемни средства и въвеждане на по-строги условия за получаване на кредит от банките. В резултат на това подкрепям предложението на докладчика държавите-членки да имат възможност да използват предоставените им средства чрез заеми и кредитни гаранции, което ще даде възможност на заинтересованите страни в селските райони за инвестиции в тези трудни времена.

Поради голямата разпръснатост на населението и високите разходи в някои селски общности, не всички жители ще могат да се ползват от личен достъп до инфраструктури за широколентов интернет. Ето защо според мен в допълнение към предложените инфраструктурни дейности държавите-членки следва да имат възможност да отпускат подпомагане за обществени пунктове за достъп до интернет в селските общности, като например обществени библиотеки и кметства.

Във връзка с това съм съгласна и с предложението да се предоставя конкретна информация на обществеността и на местните органи, отговорни за изпълнението на тези нови мерки. За да се гарантира най-ефективно използване на наличните ресурси и за да се даде възможност за бързо развитие на широколентовия интернет в селските райони, считам, че сега съществуващото различие в широколентовото покритие за отделните държави-членки следва да се използва като показател за диференцирано разпределение на тези средства.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug (PSE). - (DE) Г-жо председател, по-малко от два часа ни делят от окончателното решение относно Европейския план за икономическо възстановяване. Излишно е да казвам, че заради софизма от страна на Съвета ни трябваха пет месеца – пет месеца, за да стигнем до решение относно пакета от мерки, който разглеждаме.

Ако изобщо бяхме обърнали сериозно внимание на това, как е озаглавен този пакет, можеше да бъдем доста по-бързи. Пакетът сам по себе си е добър и спор по този въпрос няма. Въпреки това аз наистина се съмнявам, че при настоящата криза той може наистина да доведе до икономическо възстановяване на Европа. Възможно ли е заделените средства да достигнат до конкретните проекти в определеното време?

Хубаво е, че членовете на комисията по промишленост, изследвания и енергетика също имат своите съмнения и са успели да договорят декларация от страна на Комисията неизразходваните средства да не се използват за енергийна ефективност. Ето защо има възможност тези 2,6 млрд. евро, за които предстои да се вземе решение, да бъдат използвани разумно. Но дали ще успеем да се споразумеем със Съвета и за недостига от 2,4 млрд. евро в плана за възстановяване на стойност 5 млрд. евро?

Пет милиарда евро за две години са израз на европейска солидарност. Всичко това е прекрасно. По-ефективната помощ за европейската икономика обаче идва от рамката за обща регионална и структурна политика – 38 млрд. евро само за тази година! Тези средства са движещата сила на европейската икономика.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (UEN).(LV) Г-жо председател, уважаеми членове на Комисията, направеният компромис тези 5 млрд. евро да не бъдат върнати на държавите донори, а да бъдат използвани за проекти за развитие на селските райони в областта на енергетиката и широколентовия интернет носи следното важно политическо послание – дори във време на криза европейската солидарност не е изчезнала напълно. Разбирам казаното от някои мои колеги за това, че по-голяма част от средствата просто са се върнали обратно в тези държави и в техните енергийни проекти, но считам, че принципът на солидарност в това предложение е очевиден. Смятам също така, че стартирането на дългосрочен проект в областта на енергетиката, като свързването на електропреносните мрежи на балтийските държави с тези на скандинавските също изпраща правилния сигнал, тъй като решаването на проблемите и преодоляването на кризата в краткосрочен план до голяма степен зависи от самите тях, предвид конкретната за всяка държава ситуация. Нещо друго, за което според мен трябва да бъдем много внимателни, е, че кратките срокове за въвеждане на проекта могат да доведат до големи разочарования, ако проектите, включени в предложеното, не бъдат завършени. В тази връзка всички ние трябва да действаме съвместно и много отговорно. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). - (NL) Г-жо председател, това е третата година за нашите финансови перспективи и третата година, в която се събираме тук да обсъждаме междинните им корекции. През 2007 г. имахме Галилео, който лесно можеше да се обясни. През 2008 г. имахме 1 млрд. евро – Инструмент за прехрана, при което трябваше да използваме всякакви похвати, за да гарантираме финансирането, тъй като трябваше да бъде предоставено в рамките на съществуващите категории, макар да имаше малка възможност за това. Сега говорим за пакет от мерки за икономическо стимулиране, което със сигурност е чудесен принос към националните усилия в тази област и което, да се надяваме, ще подпомогне проектите в областта на енергетиката и широколентовия интернет в северната част на моята държава.

Въпреки това обаче аз отново се чувствам задължена да изразя две свои резерви в това отношение. Радвам се да видя, че се придържаме към правилата и всъщност коригираме финансовите перспективи, но отново трябваше да използваме манипулации, за да прибегнем към бюджета за 2010 и вероятно за 2011 г. Естествено, добре би било да знаем, че това няма да засегне програмите, предмет на съвместно решение, но какво правим тогава със селското стопанство, за което знаем, че не попада в графата съвместно вземане на решения? Какво ще се случи, ако, както вече беше споменато, възникне нова болест по животните или в случай на сериозна пазарна криза, и ние все още се нуждаем от това финансиране за селското стопанство? Може ли Комисията да ни увери, че няма да избяга от тази отговорност?

Втората ми резерва е, че ние трябва да имаме възможност да наблюдаваме как се изразходват средствата, за които като цяло вземаме решения. Преди две седмици моята делегация се обяви против освобождаването от отговорност във връзка с бюджета за 2007 г. заради проблеми, свързани с надзора и финансовата отговорност. Това, което не трябва да се допуска, е този пакет от мерки да доведе до влошаване на надзора и намаляване на отговорността. Както биха казали британците, „всичко се изпробва на практика“, и считам, че този план ще бъде успешен само ако изпълним всички условия.

Знам, че времето ми за изказване приключи, но бих искала да ви отнема още три секунди, за да благодаря на члена на Комисията за това, че е прекарала толкова много дълги вечери с нас тук в обсъждания след приключване на разискванията относно селското стопанство. Благодаря Ви за това, че бяхте достъпна и че си сътрудничихте с нас.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE). - (EL) Г-жо председател, като цяло обсъжданите днес доклад и инициатива са необходими, но имам съмнения относно ефикасността им. Това е по-скоро мускулна инжекция, а не терапия. Европа трябваше да направи нещо, защото това е сериозна криза, в която са необходими действия, но мисля, че те не съответстват на предизвикателството. Първо, предвид кризата, в която се намираме, тези средства не са много и няма гаранция, че ще стигнат до онези, които имат най-голяма нужда от тях. Както енергетиката, така и широколентовият интернет са важни сектори, но не можем да сме сигурни, че това са най-приоритетните сектори и, което е по-важно, секторите, които ще създадат необходимите допълнителни работни места и растеж.

Второ, както споменаха и всичките ми колеги, все още не знаем дали, кога и откъде ще дойдат голяма част или почти половината от средствата (близо 2,4 милиарда). Онзи ден в комисията по бюджети разговаряхме с члена на Комисията Калас, който в момента не може да ни отговори откъде ще дойдат бюджетните кредити.

Трето, и вероятно най-важното, предлагаме решения, които няма да ни помогнат да се справим с проблемите в дългосрочна перспектива. Не е решение да продължаваме да вземаме неизразходваните средства от бюджета за селскостопанска политика; не е решение да прехвърляме салдата от селско стопанство и регионална политика за други нужди на Европейския съюз. Изправена пред тази криза, Европа има нужда от глобален план, какъвто в момента, за съжаление, явно липсва. Опасявам се, че за Европейския съюз тази възможност бе пропусната и то главно благодарение на Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE).(ES) Г-жо председател, членове на Комисията, г-н действащ председател на Съвета (където и да е той, тъй като не е тук), в този Парламент думите имат значение: да наречеш 5 млрд. евро „Европейски план за икономическо възстановяване“ е проява на чувството за хумор на Европейската комисия, но няма нищо общо с действителността. Това просто е промяна в бюджета, която е скромна, с ограничено приложно поле и не особено ефективна.

Въпреки това следва да приветстваме този план не толкова заради разпределението на средствата, а заради политическото и бюджетното му измерение. На първо място, това е признание, че в сега съществуващата финансова рамка, която приехме за периода 2007–2013 г., липсват подходящи инструменти, които да се използват за справяне в случай на икономическа криза. За да намерим 5 млрд. Евро, се наложи, както каза г-н Reimer Böge, да си пробиваме път през бюджетните процедури, да ограничим междуинституционалното споразумение и трите институции да работят шест месеца; и всичко това, както вече многократно бе споменато, за да оставим половината от финансирането на произвола на друга процедура по съгласуване.

Това също така е странен начин за защита на селското стопанство на Общността. Нека не допускаме грешки. Това, за което става въпрос е, че с допълнителни средства от общата селскостопанска политика ще се финансира неподходящо разпределяне на средства за други категории разходи. Това е пряко следствие от грешките, допуснати при договарянето на финансовата рамка. Резултатите ще станат ясни при договарянето на следващото споразумение за селското стопанство през 2013 г.

Ето защо одобрявам целите, очертани в този пакет от мерки, но се надявам, че в бъдеще няма да сме принудени да съжаляваме за средствата, които сме използвали.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (PSE). - (EN) Г-жо председател, нашите граждани очакват да им предоставим реална помощ в тези тежки времена. Мерките за икономическо възстановяване, които разглеждаме, представляват важен пакет и аз приветствам факта, че се поставя акцент върху зелените работни места и технологии, които ще спомогнат за намаляване на въглеродните емисии и за повишаване на енергийната сигурност.

Естествено, доволна съм и от това, че собствената ми държава ще получи финансиране на стойност 500 млн. евро за проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации и за улавяне и съхранение на въглерода. Въпреки това е ясно, че целият предложен пакет не е нито достатъчно голям, нито достатъчно амбициозен. Иска ми се да се обърне по-сериозно внимание на безработицата сред младежта. Трябва да дадем надежда за бъдещето на младото поколение. И все пак, това, което е поставено на обсъждане днес, без съмнение е по-добре от нищо. Ето защо представителите на Лейбъристката партия в Европейския парламент ще подкрепят тези мерки, макар да сме наясно, че е необходим нов план за икономическо възстановяване.

Надявам се и представителите на Консервативната партия в Европейския парламент, които присъстват, също да гласуват в подкрепа на тези мерки и да се разграничат от подхода „не прави нищо“, прилаган от техния лидер изолационист Дейвид Камерън, който неизменно се противопоставя на мерките, прилагани от лейбъристите в Обединеното кралство, които предлагат истинска помощ на най-засегнатите от кризата.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Г-жо председател, госпожи и господа, европейските държави приемат пакети от мерки за излизане от кризата на стойност милиарди, за да спасят финансовите си институции и промишлените сектори. Европейският съюз като цяло също търси начини да инвестира в европейската икономика. Разискваното предложение за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността за проекти в сектора на енергетиката е част от Европейския план за икономическо възстановяване, който предвижда разпределянето на сумата от общо 30 млрд. евро. Планът на стойност 5 млрд. евро за публични инвестиции е насочен главно към енергийната инфраструктура, достъп до високоскоростен интернет и преструктуриране на селското стопанство. Следва да се разбере, че европейските дипломати прекараха няколко седмици в разискване по конкретната форма на пакета. Председателството, оглавявано от Чешката република, и Комисията направиха опит чрез този пакет да реагират, наред с други неща, на газовата криза и по този начин да внесат спокойствие във връзка с някои чувствителни въпроси най-вече за Централна и Източна Европа. В действителност за някои от тези въпроси решение все още не е намерено. Възможно е някои държави-членки, които по-бавно усвояват фондовете на ЕС, да платят висока цена, ако не успеят да подготвят всичките си проекти до следващата година. Съществуват съмнения и относно финансирането на пакета. Според мен обаче тези факти не могат да ни убедят да отхвърлим така трудно постигнатия компромис. Отхвърлянето му в крайна сметка би довело не само до недостиг на средства за проекти за енергоспестяване, но и до липса на средства за осигуряване на надеждни доставки на газ до домовете ни. А гласоподавателите със сигурност ще ни припомнят това при следващата газова криза.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). - (EL) Г-жо председател, днешното разискване има две важни измерения. Първо, това е неоспоримата нужда да направим нещо повече в Европа по отношение на свързването на електропреносните мрежи и широколентовия интернет. Второ, днешното разискване косвено повдига изключително важния въпрос за настоящето и бъдещето на разходите за селско стопанство от бюджета на Общността.

Положителното послание, разбира се е, че Европа използва бюджета на Общността като инструмент са справяне с кризата. Това е нещо добро и трябва да се придържаме към него. Петте милиарда не са много, но системният метод за използване на бюджета на Общността като средство за справяне с нови проблеми е подходящ и точно заради това държавните и правителствените ръководители го одобриха и подкрепиха на последната среща на високо равнище. Трябва обаче да бъдем внимателни. Ако този системен метод ни води до простичкото логично заключение, че селското стопанство винаги ще има неизползвани бюджетни кредити, от които да се плаща за нови изисквания и ако от тук в процеса на разискването на бъдещето на селското стопанство след 2013 г. направим заключението, че средствата за селско стопанство са повече от необходимото, то това би било огромна стратегическа грешка за Европа. С други думи, не следва да считаме, че е необходимо намаляване на бюджета за селско стопанство, тъй като бюджетът доказа, че до 2013 г., винаги остават средства, които да се използват за Галилео, за енергетика и за широколентов интернет.

Земеделието се нуждае от ресурси и ще продължава да се нуждае и след 2013 г. Същевременно трябва да уточним нещо в Европейския съюз, което е видно от само себе си, а именно: новите приоритети винаги ще изискват нови ресурси.

 
  
MPphoto
 

  Lutz Goepel (PPE-DE). – (DE) Г-жо председател, г-н Graefe zu Baringdorf, „трохите“ означават, че в малкото ми селце с 450 жители с пълна пара кипи работа по изграждане на широколентов интернет, какъвто липсваше. Вярвам, че поне след три – четири месеца такъв ще има.

Г-жо Ставрева, много благодаря за Вашия доклад. Той е много добър.

Госпожи и господа, имах възможност да работя в тази висока институция по развитието на селското стопанство в продължение на 15 години, като помагах за оформянето на политиката в тази област, независимо от размера на земеделското стопанство и правната форма. Настъпи моментът да се заема с нещо друго. Бих искал да благодаря на всичките си колеги, на служителите, на г-н Пиебалгс и най-вече на Вас, г-жо Фишер Бьол.

 
  
MPphoto
 

  Атанас Папаризов (PSE). - Първо бих искал да благодаря на докладчика Maldeikis и да подчертая значението на проектите, свързани с енергийната сигурност. Те ще създадат реално условие за по-голяма солидарност между страните-членки чрез диверсификация на източниците на доставки на газ и на самите доставчици.

Бих искал да отбележа, че след преговорите моята страна, която беше най-силно засегната от енергийната криза в началото на годината, получи известни ресурси, междусистемни връзки с Гърция и Турция, а ресурсите предвидени за Набуко и за реверсивно подаване на газ ще съдействат за сигурността в югоизточна Европа.

Считам, че тези стъпки на Комисията и тези предложения са само начало на създаване на политика на енергийна сигурност. Очаквам в най-скоро време да бъде предложена стратегия за подобряване на Директивата за доставките на газ и също така проект за обща енергийна политика на общността.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Бих искала да се изкажа относно макроикономическия ефект от този пакет. Често казваме, че трябва да решим проблемите в банковия сектор и даваме на банките повече ликвидност, т.е. повече средства. Този пакет е важен, защото повишава ликвидността на общия пазар. Тъй като капиталът преминава между отделните държави заради кризата – естествен процес в икономическото развитие – в много държави дружествата прекратиха дейността си поради липса на средства.

Подобен пакет е необходим не като някакъв вид субсидия или помощ. Необходим е, за да поддържа обединения ни европейски пазар, интеграцията, която изграждахме в продължение на много години.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, преди всичко искам да благодаря на членовете на Комисията Фишер Бьол и Пиебалгс. Това е добър знак. Селско стопанство и енергетика работят заедно – ръка за ръка. Същото важи и за г-н Schierhuber и г-н Karas, членове на Парламента, които очакват реда си, така да се каже, за малките и средни земеделски стопанства. Това е добър знак. Разискването за 5 млрд. евро показва, че имаме подходяща програма и че трябва да повишим покупателната способност в селските райони. Във време на икономическа и финансова криза един от приоритетните въпроси е предизвикателството да не наливаме средства за енергетика към руските олигарси и петролни магнати, а да задържим тези средства в Европа и да дадем тласък напред на селските райони.

Бих искал да изразя подкрепата си за тази инициатива и особеното си задоволство от това, че можем да я приемем днес.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Аз също бих желала да поздравя нашите докладчици. Документът е важен, тъй като свързването на енергийната инфраструктура трябва да бъде приоритет.

Въпреки това считам, че трябва да се инвестира повече в модернизиране на инфраструктурата за производство и пренос на електроенергия. Казвам това, като имам предвид прекъсването на електрозахранването от преди няколко години, което засегна много европейски държави. Мисля обаче, че за проекта Набуко трябва да бъдат заделени повече средства. Въпреки всичко е добре, че с този документ още веднъж се потвърждава важността на проекта.

По отношение на енергийната ефективност на сградите, за разлика от съобщението на Комисията от месец октомври, в което за тази област се разпределят 5 млрд. евро, в този документ не откриваме нищо за подобни ресурси. Имаме разпоредба, свързана с интелигентните градове, но ресурсите ще могат да се използват само ако има неусвоени средства. Считам тази ситуация за неприемлива, тъй като трябва да се създават работни места, а този сектор има огромен потенциал.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, виждам, че нашето предложение се радва на широка подкрепа и мисля, че е важно да си припомним откъде тръгнахме в началното на мандата на този Парламент.

Имаме 27 национални енергийни политики и 27 пазара, либерализирани в различна степен. Сътрудничеството между държавите-членки по енергийните въпроси беше доста сложно. Осигурихме най-важните общи стимули, а именно пакет от мерки за енергетиката и изменението на климата и ясно очертахме европейското измерение на вътрешния енергиен пазар. Въпросът за това, откъде идват средствата винаги е стоял на дневен ред и до днес все още не сме взели решение за разпределяне на значителни средства за енергетика. В резултат на финансовата криза сме изправени пред забавяне на финансирането на много от енергийните и капиталоемките проекти. В допълнение, газовата криза в началото на годината отново ни напомни колко уязвима е Европа по отношение на енергийните доставки и колко слаби са междусистемните връзки, затруднявайки потреблението на енергия в Европейския съюз. Лъвският пай от този пакет всъщност отива за така необходимото свързване на преносните мрежи.

Г-н Папаризов спомена България. Ако България имаше още три преносни мрежи, то тя нямаше да пострада толкова сериозно, а за това не са необходими много средства. Въпросът е защо не са били изградени. Това се дължи на редица фактори. Изграждането на тези връзки не се извършва само от една държава-членка – нужни са най-малко две. Необходими са и дружества, които да се заемат с това. Този пакет също така осигурява и политически стимули. Балтийските държави говориха много за сътрудничество и изграждане на междусистемни връзки със скандинавския пазар, но някак спряхме до тук и до оформянето на този пакет не стигнахме до реализиране на балтийските междусистемни връзки. Проведената наскоро среща на правителствените ръководители на балтийските държави и решенията, взети на нея, са толкова жизненоважни, че тези държави никога вече няма да бъдат енергиен остров.

Считам, че пакетът предлага точно това, което очаква Парламентът за постигането на три цели - сигурност на доставките, устойчивост и конкурентоспособност на ЕС. Ето защо бих искал да призова членовете на Парламента да подкрепят това предложение, тъй като то наистина представлява съществена промяна в европейската енергийна политика.

 
  
MPphoto
 

  Мариан Фишер Бьол, член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, изслушах внимателно множеството положителни и конструктивни бележки от днешното разискване.

Преди всичко, както отбелязаха някои от вас, трябва да стане ясно, че ситуация, в която да липсва какъвто и да е марж в бюджета за селско стопанство, няма да има. Излишъкът ни се дължи на факта, че нямахме извънредни разходи – разходите ни за интервенции както и за възстановяване при износ бяха много малки – и в резултат на това можем да се справим с конкретното положение. Няма обаче да допуснем ситуация, в която, поради причините, посочени от г-н Mulder, да липсва марж в бюджета. Днес тук мога да гарантирам, че в случай на болест по животните няма да изпаднем в положение, при което да не разполагаме или да разполагаме с ограничени средства за решаване на подобен проблем.

Важно е също така да се подчертае и солидарността при разпределяне на средствата. Ако разгледаме развитието на селските райони, става ясно, че средствата са преразпределени в съответствие с наличните в бюджета за развитие на селските райони за отделните държави-членки, което всъщност дава предимство на новите държави-членки.

Важно е също така да се разбере, че вливането на тези средства е еднократно. За селските райони то просто ще покрие недостига, който имаме през 2009 г., тъй като проверката на състоянието влиза в сила едва на 1 януари 2010 г. и поради това се оказахме в ситуация, в която нямахме средства да посрещнем новите предизвикателства. Тези предизвикателства до голяма степен са в унисон с идеите на моя уважаем колега г-н Пиебалгс за възобновяемите енергийни източници в селските райони, за използването на нови технологии, за използването на отпадъците от сектора на селското стопанство с цел намаляване на емисиите от парникови газове, за изменението на климата, за водата, за биоразнообразието и за предизвикателствата, пред които сме изправени в момента в сектора на млякото и млечните продукти в Европа.

В заключение искам да кажа, че съм напълно съм съгласна, че широколентовият интернет е предимство не само за сектора на селското стопанство, но за всички. Много е важно да свържем селските райони с мрежата за широколентов интернет, за да насърчим малките и средни предприятия и да улесним хората, на които им се налага веднъж или два пъти седмично например да свършат някаква работа в града, да се движат, като същевременно използват компютрите си. В тази връзка широколентовият интернет е един от въпросите на бъдещето.

Като цяло и в заключение, считам, че имаме широка подкрепа и се надявам, че инвестицията, която ще направим с това еднократно плащане, ще бъде използвана по предназначение.

 
  
MPphoto
 

  Петя Ставрева, докладчик. − Благодаря за споделената активна позиция, за препоръките и за мненията, които изказахте. Благодаря и на г-жа комисар Boel за нейната активна позиция и за подкрепата, която продължава да оказва на фермерите и на жителите на селските региони. Специална благодарност изказвам към председателя на Комисията по земеделие г-н Parish и на нашия координатор г-н Goepel за подкрепата и за доверието.

Днес, когато дебатираме бъдещето на общата селскостопанска политика, когато дебатираме възможността за адекватна подкрепа е много важно да кажем, че в селските райони на Европейския съюз, които обхващат голям процент от територията на Общността, живеят стотици милиони европейски граждани. Те имат нужда от солидарна подкрепа.

Много се радвам, че всички доклади, които обсъждаме през последните месеци тук в Европейския парламент в Страсбург, посветени на общата селскостопанска политика, са в този дух и в тази посока – да се съобразяваме, да отчитаме нуждите и възможностите на фермерите и на живеещите в селските райони от всички държави-членки.

За мен като представител на България, една от последните присъединили се държави, е много важно европейските институции и в частност Европейския парламент днес да отправят едно много важно послание към жителите на Общността за подкрепа, за подкрепа, която ще бъде оказана именно в трудните времена на икономическа криза. Важно е в навечерието на европейските избори европейските институции да покажат, че са близо до хората, да покажат, че искат да помогнат в трудните моменти, каквито преживяваме днес.

 
  
MPphoto
 

  Eugenijus Maldeikis, докладчик.(LT) Бих желал да благодаря на всички мои колеги за изразената подкрепа. Разискването показва, че пакетът е от огромно значение и ние просто не можем да не отчетем факта, колко сложно бе за Комисията да го подготви и да гарантира, че това съгласие ще бъде прието. Считам, че трябва да оценим и факта, че държавите-членки успяха да постигнат съгласие за изключително кратко време и този документ е в Парламента, и ще бъде подложен на гласуване.

Според мен беше много трудно да се постигне географски баланс за финансирането на тези проекти и да се изготви оценка на мерките за възстановяване (с което искам да подчертая какво ще бъде въздействието им върху макроикономическите процеси и отделните сектори), както и да се използват проекти за различни енергийни подсектори, за да се осигури финансиране. Ето защо считам, че в този си вид компромисът може да доведе до резултат и бях много щастлив днес да чуя г-н Пиебалгс да споменава, че ще бъде обявена покана за представяне на предложения преди края на месец май. Това е знак, че реакцията ни е адекватна и стратегическа предвид чувствителността на този въпрос.

Мисля, че този пакет е изключително важен с оглед на това, че инвестиционните процеси в Европейския съюз значително се забавят поради икономическата криза и той ще бъде чудесен стимул и сигнал за държавите-членки и за енергийните дружества да продължат инвестиционните си дейности, за да успеем да постигнем стратегическите цели на Европейския съюз в областта на енергетиката.

Още веднъж благодаря на всички за подкрепата. Призовавам ви да гласувате и да подкрепите този пакет от мерки.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе днес.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE). (DE) Г-жо председател, пропуснахте ме при процедурата с вдигане на ръка. Това, разбира се, е Ваше право, но сега бих искал да направя лично изявление в съответствие с Правилника за дейността.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Това е невъзможно г-н Graefe zu Baringdorf, разискването приключи. Знаете много добре, че има пет минути за процедурата с вдигане на ръка и че колегите, които не са се изказали по време на разискването, се ползват с предимство. Ето защо не бих могла да Ви дам думата сега. Разискването приключи. Съжалявам.

***

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), в писмена форма. – (PL) Регламентът създава програма за подпомагане на икономиката на Европейския съюз по време на криза. Разпределянето на тази помощ за енергийни проекти ще доведе до икономическо възстановяване, повишаване на сигурността на енергийните доставки и намаляване на емисиите от парникови газове. Поне така се предполага.

За тази цел е определена сумата от 3,5 млрд. евро.

Ще допринесе ли тази програма за преодоляване на кризата? Съмнявам се. С тези средства не е възможно веднага да се създадат много работни места. Необходимо е време за изготвянето на всеки проект, така че те ще допринесат за подобряване на икономическата ситуация със закъснение. Проектите се различават по важност. Тези, свързани с изграждане на връзки между преносните мрежи, са най-важни. Това ще укрепи сближаването в рамките на Европейския съюз.

Според мен обаче проектите следва да включват изграждане на енергийни връзки между Полша и Германия.

Критериите за допустимост в областта на улавянето и съхранението на въглерода са прекалено високи и се допуска, че вече са разработени технологии на такова ниво, а всъщност такива няма.

Безотговорният начин, по който Комисията пилее средствата на Общността, е озадачаващ и считам, че това се дължи на липса на проницателност и на принципите, на които е основан използваният от нея подход. Пари, дадени напразно – имам предвид средствата за инсталации за улавяне и съхранение на въглерода, които можеха да допринесат много повече за справяне с кризата, ако бяха използвани за обновяване и изолиране на сгради в широк мащаб или за изграждането на стотици станции за биогаз. От това щеше да спечели и околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN), в писмена форма. – (PL) По време на разискването относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г. бих искал да обърна внимание на три неща.

1. Следва да подкрепим разпределянето на 5 млрд. евро за финансиране на енергийни проекти през 2009 г. и 2010 г. и за финансиране на изграждането на инфраструктура за интернет в селските райони. Следва да разпределим 3,5 млрд. евро за енергийна мрежа и 1,5 млрд. евро за инфраструктура за интернет в селските райони.

2. След като изразих подкрепата си, бих желал да изразя и опасението си, че източникът на тези допълнителни средства се намира във функция 2, т.е. общата селскостопанска политика, за която се предвижда годишният таван за финансовата перспектива за 2007–2013 г. да бъде понижен с 3,5 млрд. евро през 2009 г. и с 2,5 млрд. евро през 2010 г. Това е особено обезпокоително, тъй като застрашава сигурността на прехраната на Европейския съюз.

3. Трябва също така да изразя и безпокойството си, предизвикано от факта, че тази основна промяна във финансовата перспектива за 2007–2013 г. се извършва два месеца преди края на мандата на настоящия Парламент, при това много прибързано и без възможност за обективно разискване.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Като част от Европейския план за икономическо възстановяване бяха отделени допълнителни 1 млрд. евро за развитието на инфраструктура за широколентов интернет в селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Като човек, чието внимание е съсредоточено върху земеделските и селските въпроси, сърдечно приветствам тази инициатива. В много държави-членки, включително и в моята, земеделските стопани и селските жители не се ползват от същите нива за широколентов достъп, което ги поставя в явно неравностойно положение в сравнение с хората, които живеят в големите и малките градове.

Не трябва да забравяме, че тази инициатива е част от пакет, целящ да стимулира отслабващите европейски икономики. В този контекст, надявам се, подобреният широколентов достъп ще съдейства за стимулирането на малките и средни предприятия в селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), в писмена форма. (FI) Чудесно е, че пакетът от 5 милиарда, обещан от Комисията още в началото на икономическата криза, най-накрая беше одобрен. Парите бяха крайно необходими и смятам, че избраните от Комисията приоритети за подпомагане на енергетиката и селските райони, което в частност означава развитие на широколентови мрежи, са изключително важни. Стоте милиона, отпуснати по проекта за подводна кабелна връзка „Estlink 2“, ще имат особено влияние във Финландия. Чудесно е, че проектът „Estlink“ остана в списъка, неговата сума не се промени още от времето, когато Комисията за пръв път направи предложението си.

Въпреки това приоритетите на енергийния пакет за възстановяване са много обезпокоителни – факт е, че първоначалната идея на Комисията просто да подкрепи проекти за електропроводи, улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS) и за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации не се промени с времето. Без съмнение електропроводите и разположените в морето вятърни инсталации заслужават допълнителни налични средства. Неблагоразумният акцент върху улавянето и съхранението на въглерод обаче е непонятен, още повече че тази дейност вероятно ще получи значително финансиране от постъпленията от търговията с вредни емисии.

Други проекти за възобновяеми енергийни източници несъмнено също трябва да имат равен шанс да кандидатстват за допълнителните фондове за възстановяване освен онези, които се отнасят до използването на силата на вятъра. Вместо да се инвестира в технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, което е съмнително начинание, акцентът трябва да бъде поставен върху възобновяемите енергийни източници. Заслужават да получат финансиране, в частност, различни проекти за използване на слънчевата енергия.

Имаше едно изказване, свързано с пакета, в което се предлага неизползваните фондове да бъдат пренасочвани в проекти за насърчаване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В първоначалните планове на Комисията трябваше да има фондове, насочени към енергийна ефективност, а не за това да се използват някакви останали трохи. Също така много е неуместно компонентът, първоначално планиран за „интелигентни градове“, накрая да бъде изключен от пакета за възстановяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Г-жо председател, пакетът от мерки за европейско икономическо възстановяване, известен и като 5-милиардния пакет, е свързан с развитието на селските райони в ЕС. Ние ще отпуснем допълнителна сума от над 1 млрд. евро за подобряване на достъпа до интернет в селските райони и за новите предизвикателства, определени в прегледа на общата селскостопанска политика. Жалко, че достъпните средства бяха малко намалени, но сега най-важното нещо е целият законодателен процес да бъде завършен колкото е възможно по-бързо. Това ще ни позволи да намалим диспропорцията, която съществува между селските и градските райони по отношение на развитието на инфраструктурата за широколентов интернет и услугите, свързани с новите технологии. Интернет е не само особен прозорец към света и средство за обмен на идеи и събиране на знания, но също и средство за улесняване на много административни въпроси.

С приемането на този пакет ЕС ще изпрати положителен сигнал на хората в селските райони. В тези райони земеделието играе важна роля, но тук има и много видове малки предприятия като магазини, работилници и складове за стоки. Смятам, че развитието на интернет ще допринесе за развитието на образованието и на малките предприятия в тези райони, включително и на туристическите услуги. Това може да помогне и за събиране на допълнителни приходи, особено в малките семейни стопанства.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, Европейската програма за подпомагане на икономическото възстановяване, включваща инвестиране на почти 4 млрд Евро в енергийни проекти, е навременна и ще има най-малко двустранен положителен ефект - съживяване на важни сектори в икономиката и решаване на съществени енергийни проблеми.

Неотдавнашната газова криза по категоричен начин показа, че сигурността на енергийните доставки пряко зависи от свързаността на енергийната инфраструктура между страните членки, без която няма възможност да се окаже помощ на пострадалите страни. Без добри връзки между системите на страните не е възможно нито изграждането на единен енергиен пазар, нито да се реализира принципът на солидарност в ЕС.

Ситуацията на криза в икономиката изисква да се предприемат бързи решения, затова подкрепям предложената програма с ясно осъзнаване, че не е постигната най-добрата справедливост в избора на проектите и разпределението на средствата.

Бих желал отделно да подчертая подпомагането на газопровода Набуко, защото е крайно време ЕС да заработи по-усърдно за този проект, ако не искаме да пропуснем възможностите за използване на прикаспийски газ за диверсификация на източниците. Апелирам към комисията за много по активни действия, които в най-скоро време да доведат до реални резултати и напредък по Набуко.

Благодаря за вниманието.

 

3. Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО – Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка от дневния ред е общото разискване на:

- доклада (A6-0139/2009) на г-н Karas, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки – филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)), и

- доклада (A6-0246/2009) на г-н Hoppenstedt, от името на комисията по икономически и парични въпроси, относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, докладчик. − (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, днес имам възможност да представя пред вас не само заключенията на комисията по икономически и парични въпроси, но също и резултатите от дългите преговори със Съвета и Комисията. Миналата седмица постигнахме съгласие в тристранния диалог на основата на общ подход за развитието на нова структура на финансовите пазари.

Казвам ви, умолявам ви да гледате на предложенията, които днес разискваме, като на цялостен пакет. Някои от нас искаха повече, други искаха по-малко в този Парламент, в Съвета и в Комисията. Мога да ви кажа, че не постигнахме съгласие по някои дребни неща, но се опитахме да постигнем съгласие по най-важните.

Очертахме следващите стъпки, защото това може да бъде само първа стъпка. Не предложихме реакция на икономическата и финансовата криза. Но сме готови да направим нова стъпка, да постигнем напредък в развитието на нова структура на финансовите пазари, която ще доведе до опростяване на регулацията на финансовия пазар и до европеизация, която ще създаде сигурност на финансовите пазари и стабилност за всички участници на пазара, която представлява развитие на финансовите пазари, реакция на финансовата криза и която защитава децентрализирания сектор.

Бих искал да благодаря на г-жа Berès, г-жа Bowles и на моите колеги от другите групи за тяхната подкрепа и най-вече на секретариата и всичките му сътрудници.

Това предложение води до по-голяма прозрачност, по-голяма правна сигурност и по-голяма устойчивост, като по този начин създава по-голямо доверие във време, което се характеризира с липса на доверие. Това не е единствената съвкупност от закони, която предлагаме. На последното пленарно заседание решихме да регулираме агенциите за кредитен рейтинг, приехме нови надзорни структури за застрахователната индустрия, а Комисията представи ново предложение за хедж фондовете. Това е допълнителен пакет, с който ние посочваме пътя.

Можем да отделим пет пункта. Първо, надзорът на финансовия пазар. Като първа стъпка засилихме ролята на Центъра за изследване на европейските политики (CEPS) и тази на Европейската централна банка. Също така подобрихме баланса между местните и външните надзорни органи. Втората стъпка е, че сега следва да постигнем по-голямо сближаване на надзорните практики на финансовия пазар. В доклада се съдържат всички изисквания, тъй като ние се нуждаем от интегрирана структура за надзор, която да ни улесни в преодоляването на новите трудности.

Вторият пункт е секюритизацията, предоставянето на заеми. За първи път въвеждаме правилото, че заем може да бъде даден, ако първоначалният кредитор запазва нетен икономически интерес при секюритизацията в портфейла си. Ние сме предвидили за запазване не по-малко от 5 %, като сме упълномощили Центъра за изследване на европейските политики (CEPS) да проучи дали едно увеличение е разумно и да представи заключенията си в публикация на Комисията преди края на годината, като вземе под внимание международните събития. Това е важен сигнал за пазарите: без запазване няма нищо. Запазването води до прозрачност, както и до по-добър контрол.

Трето, регламентирали сме големите експозиции от гледна точка на собствения капитал/коефициент на риска. Голяма експозиция не може да съставлява повече от 25 % от собствения капитал на една банка. А когато банките взаимно се кредитират, сумата не може да надвишава 150 млн. евро.

Четвърто, работим за подобряване на качеството на собствения и на хибридния капитал. Все пак, ние вземаме под внимание съществуващите, установени със закон правила в държавите-членки, защото не искаме да има проциклични ефекти по време на икономическата и финансовата криза. Това, че ние сме създали правилни и професионални временни правила, е нещо важно, особено за кооперациите, спестовните банки и „тихите вложения“ в Германия. Въпреки това трябва да се направят още много неща.

Като пети пункт ще посоча процикличността.

Докладът заявява, че Комисията много бързо трябва ясно да установи процикличните последици от съществуващите директиви и че до есента трябва направим необходимите промени в тях.

Обръщам се към вас да приемете този доклад и предложението за съгласие, постигнато по време на тристранния диалог, така че ние като Европейски съюз и като Европейски парламент да запазим водещата си роля в реформата на финансовите пазари. Важно е и да изпълним всички изисквания за бъдещо развитие, така че да можем да отворим вратата към един по-добър и по-стабилен финансов пазар, вдъхващ по-голямо доверие, и още веднъж да поемем водещата роля на следващата среща на високо равнище на Г-20. Моля за вашата подкрепа.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н MAURO
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, докладчик. (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, липсата на постоянно действащ финансов надзор в Европа и провалянето на системата на международно и европейско равнище са едни от причините за настоящата финансова и икономическа криза. Ето защо следва да гарантираме, че информацията е включена в системата по съгласуван начин и че отделните организации си обменят информация с цел да се предотврати друга криза.

Добрият обществен надзор в някои държави-членки трябва да бъде оптимизиран за всички 27 държави-членки, за да се осигури по-добър трансфер на информация. За това са необходими финансови ресурси. Ние трябва да сложим край на кризата сега и да осигурим ресурсите сега. Точно към това се стреми програмата на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита.

Приветствам факта, че Комисията отговори на призива на Парламента за действие и че предлага да окаже финансова подкрепа на Общността в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита, както и на дейностите на определени европейски и международни институции, за да гарантира, че политиките на Общността в тази област са ефективни. Ще бъде предложена нова програма на Общността, целяща да улесни преките участия във финансирането на тези отделни институции от бюджета на Общността.

Такъв вид съфинансиране за комитетите и надзорните органи до голяма степен може да гарантира, че те изпълняват мандатите си независимо и ефективно. Програмата трябва да бъде разработена гъвкаво и адекватно финансирана, за да гарантира, че са покрити изискванията поне на три комитета, а именно на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа (CESR), на Комитета за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (CEIOPS) и на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS). Предложението на Комисията беше с 40 % по-малко от това, което трите комитета бяха решили, че е необходимо за следващите четири години. Съветът също нямаше особено желание за съществено увеличаване на бюджета, макар и да беше ясно, че е необходимо значително подобряване на надзора на финансовия пазар.

В края на преговорите постигнахме съгласие за сума от приблизително 40 млн. евро за четирите години: 500 000 евро за трите комитета за 2009 г. и след това 38,7 млн. евро от 2010 г. до 2013 г., 13,5 милиона от които са предназначени за тези комитети. Що се отнася до комитетите за финансово отчитане и одит, първоначалното предложение на Комисията за реформиране на тази организация беше твърде слабо. Това следователно означава, че като Парламент ние бяхме в състояние да направим подобрения и следвайки тристранните преговори, постигнахме приемлив резултат, що се отнася до отделните референтни финансови суми и финансовите периоди. Последните данни на групата Ларозиер и на доклада показват, че има достатъчно основания не по-късно от 1 юли 2010 г. Комисията да представи пред Парламента и пред Съвета доклад и необходимите законодателни предложения за по-нататъшни реформи на регулирането и надзора на европейските финансови пазари с цел да приспособи програмата към направените изменения.

На фона на сегашната финансова криза изглежда неизбежно да се отдаде най-висок приоритет на развиващото се сближаване на надзора и сътрудничеството в областта на финансовите услуги и във връзка с финансовото отчитане и одита.

На пленарната сесия преди 14 дни относно „Платежоспособност ІІ“ изтъкнах колко е важно, че Европа изпрати ясни сигнали, на които останалата част от света обърна внимание. Считам, че през последните седмици изпратихме ясни сигнали, включително и с доклада на г-н Karas относно агенциите за кредитен рейтинг, че нашите международни партньори могат да гледат на нас сериозно и че не сме пътници, които не вършат никаква работа, както през последните няколко десетилетия. Това е добър сигнал.

Бих искал да благодаря на докладчиците в сянка г-жа Bowles и г-жа Berès. Тъй като това е последното ми изказване в този Парламент, бих искал също така да благодаря на Комисията, на моите колеги и на Съвета за тяхното сътрудничество. Беше удоволствие да работя с всички вас. Позволете ми да дам един пример за удовлетворяващ резултат от това сътрудничество. Преди 30 минути чешкото председателство на Съвета реши да приеме резултат, договорен на тристранните разговори. Имаме предложение, което можем да приемем днес, и аз съм убеден, че големите групи в Парламента също ще гласуват в подкрепа на тези предложения.

Още веднъж благодаря за вашето сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  Чарли Макрийви, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, две седмици след последното разискване за мерките срещу финансовата криза приветствам възможността да обсъждаме с вас по-нататъшни действия, за да се изправим заедно срещу това предизвикателство.

Днес съм особено доволен да приветствам плановете за съгласие на първо четене по две ключови мерки: програмата на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания. И двете ще имат съществен принос не само за усилията за възстановяване, но най-важното за дългосрочната ефективност на финансовия надзор и за укрепването на финансовия сектор на Европейския съюз.

На първо място, бих искал да приветствам измененията, направени от Парламента, на предложението за програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита. Финансовата криза разкри необходимостта от по-нататъшно засилване на надзорните мерки на ЕС. Предложението ни напомни и това, колко е важно органите, занимаващи се с финансовото отчитане и одитните стандарти, да бъдат прозрачни и независими.

Според Комисията крайно важна мярка за достигане на тези цели е засилването на ролята на ключовите органи в тези области, но на европейско и международно равнище. Ето защо Комисията предложи да им предостави финансова подкрепа.

Считаме, че има съгласие по въпроса, че всички тези органи се нуждаят от стабилно, диверсифицирано и адекватно финансиране. Когато бъде приета, програмата ще им позволи да постигнат целта си по по-независим и по-ефикасен начин. За трите надзорни комитета програмата ще бъде първа стъпка към засилване на техните възможности в съответствие с препоръките, дадени в доклада Дьо Ларозиер.

Това ще им даде възможност да разработят проекти, които ще засилят конвергенцията на надзора в Европа и сътрудничеството между националните надзорни органи. Обменът на информация в частност ще бъде улеснен чрез използването на новите ИТ инструменти. Съвместното обучение на националните надзорни органи ще съдейства за изграждането на обща надзорна култура.

Програмата ще подготви също така основата за поредните стъпки на реформите в областта на надзора, с които Комисията ще се занимава през следващите седмици. Трябва да гарантираме и високо качество на финансовото отчитане и одитните правила, които са съгласувани на международно равнище. Трябва да се уверим, че се създават равни условия за европейските потребители и че тези правила се разработват от органите, които участват в процеса на определяне на стандарти.

Това е важно условие за създаването на благоприятна бизнес среда за дружествата, още повече в настоящия икономически контекст. Като избягваме зависимостта на Фондацията на комитета по международни счетоводни стандарти, Европейската консултативна група по финансово отчитане и международния Надзорен съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес от доброволно финансиране от недиверсифицирани потенциално заинтересовани страни, ние можем да подобрим качеството и надеждността на процеса на определяне на стандарти.

Като подкрепим Европейската консултативна група по финансово отчитане, ние ще предоставим на Европейския съюз по-добра консултация, когато международните стандарти за финансова отчетност бъдат развити от Съвета по международни счетоводни стандарти. Помагайки на международния Надзорен съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес да увеличи надзорните си възможности, ние се стремим да гарантираме, че международните одитни стандарти ще съответстват на изискванията на ЕС за качество, когато те се прилагат.

Предложените изменения се приспособяват към предложението на Комисията за начина, по който референтната сума трябва да бъде преразпределена между бенефициерите. Ние не сме напълно удовлетворени от това. В частност бихме предпочели никакви суми да не се преразпределят от Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) към надзорните комитети на ЕС.

ЕКГФО е европейски орган. Той е съществен елемент от влиянието на ЕС в процеса на определянето на стандарти от Фондацията на комитета по международни счетоводни стандарти. Разпределянето на средства под формата на референтни суми от ЕКГФО към други европейски органи не отправя правилния сигнал. Все пак признаваме, че съвсем ограничена сума ще бъде преразпределена от ЕКГФО към надзорните комитети на ЕС.

Също така считаме, че все още можем да постигнем повечето от целите, към които съгласно програмата се стремим, поради което можем да подкрепим измененията. Както каза г-н Hoppenstedt, радвам се да се възползвам от възможността и да обявя, че Комитетът на постоянните представители (Корепер) тази сутрин прие предложените изменения, а това означава, че както Съветът, така и Комисията сега могат да подкрепят предложението на Парламента.

Преминавайки към преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания, радвам се да изразя общата подкрепа на Комисията за измененията от страна на Парламента. Обща, но не пълна подкрепа, тъй като Комисията все още таи известни опасения относно секюритизацията.

Предложението, прието от Комисията миналия октомври, е резултат от широки консултации, процес, който започна преди финансовата криза. Оказва се, че в редица аспекти преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания е своевременно и е силна първа реакция на кризата.

Европейският парламент похвално се отзова и със съзнание за неотложността на задачата прие предложението на първо четене. Като резултат сега имаме по-строги принципи на управление на ликвидния риск, силни правила за диверсификацията на риска, засилен надзор, по-добра капиталова база, изискване към ръководните кадри за инвестиране на собствени средства в акции на предприятието, което управляват (skin in the game), наред с изискванията за надлежна проверка при секюритизация. При всички положения това е значителен напредък.

При сегашното петпроцентно запазване в случай на секюритизация се радвам да видя, че Парламентът устоя на претенциите на отрасъла, за да сложи край на това, което те до миналата година характеризираха като пълна глупост. Бих искал да кажа, че правилото за запазването се оказа не глупост, а нещо, в което има обикновен здрав смисъл. Сега Г-20 го определя като ключова мярка за стабилизиране на финансовата система. В перспектива Комисията без сянка на съмнение ще подкрепи по-нататъшните усилия с цел текстът да стане дори по-неоспорим.

Комисията беше в центъра на инициативите за борба с кризата в световен мащаб. Базелският комитет по банков надзор ще вземе пример от това. Ето защо приветствам клаузата, предложена от Европейския парламент и предвиждаща до края на 2009 г. Комисията да направи преглед. Комитетът ще обсъди необходимостта от увеличаване на условията за задържане, като вземе предвид международните събития.

Доволен съм също така, че Парламентът устоя на претенциите на отрасъла за не толкова строги правила по отношение на междубанковите рискове. Нека не забравяме, че банките не са устойчиви на риск. Това е важен урок от финансовата криза. Адекватната диверсификация и обезпечението са много важни за осигуряването на финансова стабилност.

По отношение на собствения капитал аз разбирам нежеланието на някои членове Парламентът да разгледа понижаването на рейтинга на някои национални инструменти, които не съответстват на критериите за допустимост на основния капитал от първи ред. Позволете ми да бъда по-точен. Разбирам това нежелание, но само в настоящия икономически контекст. Голямото възстановяване предстои. Комисията е силно обвързана с по-нататъшното повишаване на качеството на собствения капитал, както беше договорено на срещата на високо равнище на Г-20.

Що се отнася до секюритизацията, Комисията все още счита, че в някои отношения би било основателно по-нататъшното изясняване и уточняване на начина, по който ще бъде изчислявано петпроцентното запазване. Разбирам, че Европейският парламент нямаше достатъчно време и съм доволен, че Комисията получи втори шанс да поправи текста в доклад до края на 2009 г.

Двата доклада, които днес ще гласувате, показват, че, когато членовете на Европейския парламент, министрите на финансите и членовете на Комисията мислят преди другите и се държат като политически лидери, е възможно бързо и резултатно да се отвърне на предизвикателствата, срещу които се изправяме. Двете разисквани днес мерки ще внесат значителен принос в прокарването на пътя за преразглеждане на финансовата и надзорната рамка на ЕС.

Като допълнение към тези мерки миналата сряда в отговор на финансовата криза представихме пакет от решаващи инициативи относно алтернативните инвестиционни фондове, структурите за възнаграждение и пакетите от инвестиционни услуги на дребно.

Не на последно място, след три седмици в съобщение на Комисията ще бъдат изложени нейните виждания за по-нататъшни действия във връзка с препоръките на доклада Дьо Ларозиер относно финансовия надзор. След одобрение на заседанието на Европейския съвет през месец юни през есента ще бъдат представени следващите законодателни предложения.

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley, докладчик по становището на комисията по бюджети. – (EN) Г-н председател, вземам думата по доклада на г-н Hoppenstedt, за да изразя становището на комисията по бюджети. Както и на г-н Hoppenstedt, това ще бъде моята последно изказване пред тази зала след 20 години.

Комисията по бюджети признава важността на предложенията и тяхната неотложност. Пределно ясно е, че без съответното финансиране някои ключови политики на Европейския съюз ще бъдат подкопани. Затова сме щастливи да подкрепим предложението. Обаче ще посочим, че средствата идват от наличния резерв на функция 1а, така че това ще намали наличния резерв, а следователно и възможността в бъдеще да бъдат финансирани други проекти, които може и да са важни. Не следва да забравяме това.

Второ, следва също така да гарантираме, че тези организации по никакъв начин няма да станат агенции, защото, ако станат, те, разбира се, ще бъдат предмет на междуинституционалното споразумение за агенциите.

Накрая, не бихме искали становището на комисията по бюджети по някакъв начин да бъде подкопано, като прибързваме с тези предложения. Ето защо в понеделник вечерта комисията по бюджети с радост подкрепи предложението на г-н Макрийви за временно финансиране, така че да можем да гарантираме подходящи финансови процедури и съответен тристранен диалог за финансовото значение на тези предложения.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви, г-н Titley, че сте посветили 20 години на европейската кауза.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis, от името на групата PPE-DE. – (EN) Г-н председател, изглежда мнозина дългогодишни членове на Парламента искат подред да вземат думата, но дали не правя последното си изказване в Европейския парламент в най-лошата икономическа ситуация за целия ми живот – живот, започнал през тридесетте години на ХХ век, които бяха много тежки – и дали не участвам в разискване на част от европейското законодателство, която, страхувам се, не е напълно задоволителна: Директивата за капиталовите изисквания.

Аз и моята група ще подкрепим съгласието, постигнато от докладчика Karas с голямо умение и търпение при сериозен недостиг на време и при настоящото трескаво икономическо положение. Надявам се, че моите колеги, които ще се върнат тук след изборите, отново ще се обърнат към пълната процедура по съвместно вземане на решение, което може наистина изцяло да подложи на проверка и да усъвършенства нашето законодателство. Страхувам се, че голяма част от това набързо прието законодателство ще има нежелани и неудачни последици. Например, боя се, че правилата за големите експозиции, възхвалявани от члена на Комисията Макрийви и породени от истинска загриженост за риска от контрагента, ще направят много по-трудно повторното оживяване на междубанковия паричен пазар до пълната му и желателна степен. Боя се, че новото правило за запазване на интерес, също възхвалявано от члена на Комисията Макрийви, фактически ще попречи на съживяването на секюритизацията, която е крайно важен и като цяло полезен механизъм за финансиране на ипотечни заеми, заеми за покупка на автомобили и потребителски разходи.

Всичките въведени от правителството стимули, които може да се очакват, не могат да компенсират умиращия пазар на секюритизирани продукти. И така, аз много се надявам, че когато настъпи времето за преглед на тази директива, ще са направени необходимите оценки на въздействието, както и консултации с компетентни лица, че глобалният контекст ще е взет под внимание цялостно и че в края на краищата ще бъдат създадени напълно подходящи правила.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, от името на групата PSE. (FR) Г-н член на Комисията, не одобрявам отсъствието на председателството на Съвета. Г-н Макрийви, като член на Комисията, отговарящ по въпросите на вътрешния пазар, Вие превърнахте Вашия мандат в мандат на застой в процеса на регулиране. За съжаление – не зная как да се изразя – Вие трябваше да премислите и най-накрая да приемете съвета на групата на социалистите в Европейския парламент, която при представянето на доклада на г-н Katiforis Ви каза, че регулирането на агенциите за кредитен рейтинг е необходимо, или пък трябваше да се вслушате в нашия докладчик, г-н Rasmussen, който Ви каза, че запазването на интерес при секюритизация трябва да бъде въведено в банковия сектор.

Накрая, Вие също така трябваше да решите да внесете за разглеждане гаранции за банковите депозити. Нали разбирате, отсрочването на регулирането не е нещо ново. За щастие, през следващия парламентарен мандат няма да е необходимо да се обръщаме към Вас по тези въпроси. Казвам това, защото последното предложение, което ни представихте, относно алтернативните и инвестиционните фондове беше неприемливо, а фактът, че Вие дори не сте съгласен да дойдете и да го разисквате с комисията по икономически и парични въпроси, доказва това.

Що се отнася до доклада на г-н Karas, считам, че това е важен доклад, който ние трябва да приемем днес, защото той дава сигнал в рамките на Съюза, на банковия ни сектор и на всичките ни партньори от Г-20, че при секюритизация трябва да бъде въведено правилото за запазване на интерес. Собственият капитал трябва да бъде по-добре дефиниран. В бъдеще ще е необходим допълнителен междудържавен надзор от групи и цялостен надзор в съответствие с доклада на Жак Дьо Ларозиер. Накрая, ние трябва да организираме клирингови къщи за финансови деривати и суапове за кредитно неизпълнение.

Също така бих искала да благодаря на г-н Karas за начина, по който подновихме тристранния диалог, така че докато директивата влезе в сила, да можем да преразгледаме прага на запазване на интерес. Като поръчахме проучвания и като дадохме на Комитета на европейските банкови надзорници (CEBS) мандат да определи при какви условия запазването трябва да бъде умело планирано, ние имахме възможност да проверим дали прагът от 5 %, който ще гласуваме днес, е подходящият праг, още повече сега, когато променихме обсега на запазването на интерес – според мен това беше правилният избор – като се избавихме от гаранциите, към които се стремеше г-н Purvis.

Що се отнася до доклада на г-н Hoppenstedt, искам да му благодаря най-искрено, тъй като считам, че тук сме включени и ние – полезно и положително. Преди Комисията щеше да ни каже, че не може да финансира комитети от ниво 3; днес това е възможно, дори преди тези комитети да станат агенции. Ние приветстваме това. По инициатива на докладчика ще могат да бъдат финансирани както оперативните разходи, така и разходите по проекти, а Парламентът ще има правилна представа за същността на проектите, финансирани по този начин. Само можем да приветстваме това; точно така трябва да бъде.

Най-накрая, що се отнася до счетоводните стандарти и условията, при които международните организации участват в тяхното съставяне, ние оказахме натиск върху тези организации, така че те да подобрят управлението си и да определят ролята си по-ясно. Считам, че чрез доклада на г-н Hoppenstedt Европейският парламент свърши полезна работа и в тази област. Искам да благодаря на всички докладчици, както и на Парламента, който по-късно, както се надявам, ще приеме двата доклада с голямо мнозинство.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, от името на групата ALDE. (EN) Г-н председател, съгласуваният текст на Директивата за капиталовите изисквания е добра стъпка към собствен капитал, големи експозиции и надзорна уредба. Клаузата за секюритизацията, сега със съответните санкции за нарушения при надлежна проверка, не е идеална, но е подходяща за целта – да се възстанови доверието и да се възобнови пазарът на секюритизирани продукти. Прегледът в края на годината на процента на запазването на интерес означава, че сме обхванали всички основни принципи, в това число международното сътрудничество.

Проблемите на Европа със секюритизацията дойдоха с покупките от САЩ, но страховете пресушиха нашия собствен пазар на секюритизирани продукти. Банките загубиха главния инструмент, който им позволяваше да продават заемите си – важен инструмент, защото освобождава капитала за следващи заеми и е главна движеща сила за растеж. За периода 2006–2007 г. секюритизацията в Европа достигна 800 млрд. евро: 526 млрд. евро за подкрепа на ипотечните заеми в Европа и десетки милиарди за заеми при покупка на автомобили, разходи за кредитни карти и заеми за малките и средни предприятия – да, включително и около 40 милиарда за малките и средни предприятия в Германия. Точно това са областите, в които кредитната криза се усеща най-силно. Това не е съвпадение. Защото ние трябва да приемем факта, че банковото кредитиране е ограничено от банковия капитал и банките са блокирани или докато се увеличи капиталът им, или докато се продаде заемът. Следователно колкото по-скоро имаме контролирана от Европа работеща секюритизация, толкова по-добре.

Може да изглежда, че ако запазване на интерес от 5 % гарантира добро поведение на банките, то запазване от 10 % ще го гарантира повече, но запазената част привлича начисления върху основния капитал, така че намалява капитала, който може да бъде освободен, и в резултат ограничава кредитирането. Едно запазване от 10 % по време на растящо напрежение за капитала ще навреди на кредитополучателите и предприятията, не и на банките. Ето защо други форуми – започнали с предложения за по-голямо запазване – също клонят към 5 %.

В крайна сметка това ще бъде разумна надзорна бдителност, която ще предотврати бъдещи нови злоупотреби, вместо да регламентира старите и вече отминали. За комитети от ниво 3 можем да видим, че независимо от проблемите и неуспехите в надзора, точно Парламентът, а не държавите-членки, призна, че дупките не могат да бъдат запълнени без съответните средства. Това беше последвано от искане за повече средства за тези комитети. Международните счетоводни и одитни органи също ще извлекат полза от едно по-диверсифицирано неутрално финансиране. Европейският съюз може да сложи началото на този процес, но не за неопределено време, ако не се присъединят и други държави. Считам, че е добре това да бъде изяснено. Финансиране следва да бъде търсено и от страна на потребителите, например от инвеститорите.

 
  
MPphoto
 

  Konstantinos Droutsas, от името на групата GUE/NGL. (EL) Г-н председател, днешната икономическа криза е криза на свръхпроизводството и излишното натрупване на капитал. Това е, както вече всеки признава, криза на самата капиталистическа система. Усилията да се представи тази криза като финансова криза, като криза на ликвидността имат за цел да подведат работниците и да скрият от тях истинските причини за нарасналата безработица, намалените доходи, нестабилните трудови отношения и общото настъпление срещу тях.

Взетите мерки за надзор над счетоводните стандарти и контрол върху кредитните лимити и собствения капитал не само се провалиха в опита си да ограничат липсата на отчетност на банките; по своята същност това са мерки, търсени от самите банки в стремежа им да запазят липсата на отчетност под привиден надзор и контрол. Това е надзор, който вместо да защитава интересите на малките вложители, които са били и продължават да бъдат застрашени от икономическата криза, ще запази условията на конкуренция между банките и ще позволи да бъдат използвани нови инструменти за увеличаване на техните печалби.

Резервният фонд, който банките показват дори при съфинансиране от държавата, в замяна на дори по-малки ограничения, е типичен за тяхната позиция, позиция при липса на отчетност, което в джунглата на пазара отново води до по-високи печалби и цени, а в същото време работниците за пореден път са принудени да платят цената на кризата. Работниците не са заблудени или неориентирани от решенията на Европейския съюз за края на кризата. Те знаят, че тези решения поставят цялата тежест на кризата върху техните рамене и целят да гарантират дори още по-големи печалби за капитала.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM. (SV) Благодаря Ви, г-н председател. Ние преживяхме глобален финансов крах, който продължава да ни създава проблеми. Трябва да изясним защо се случи това, преди да започнем да действаме на ниво Европейски съюз. Бих искал да кажа следното. Първо, тук имаме безстопанствен капитализъм. Големите дружества вече не се управляват от техните акционери, а от пенсионните фондове, застрахователните дружества и други видове фондове. Това води до ситуация, в която чиновниците могат да управляват, както желаят, следвайки собствените си интереси, свързани с драстичното нарастване на рисковете, резултатът от което е пред очите ни. Както гласи популярната фраза, банките ни са „твърде големи, за да се провалят“. Законът на Глас-Стийгъл целеше да предотврати това, но САЩ го отмени. Би трябвало да се замислим дали това е част от решението. Разполагаме с гаранции по депозитите за дребните спестители и дори за доста едри спестители. Това означава, че хората, влагащи пари в банки, не се интересуват дали тези банки са сигурни, тъй като знаят, че данъкоплатците ще ги защитават. Това вече е проблем. Ръководителите на централните банки не само че не развенчават тези илюзии, но се чувстват горди да ги поддържат до безкрайност.

Алън Грийнспан си спечели изключително добра репутация за нещо, което на практика в значителна степен обяснява защо нещата са толкова зле. Нестандартното кредитиране стоеше в основата на всичко това и беше въведено от политици, които сега твърдят, че ще решим проблема, като отнемем властта на пазара. Аз се съмнявам в това. Регулаторната система от Базел II беше заобиколена с помощта на сенчестото банкиране. Сега ние говорим за нови правила за капитала. Ако сенчестото банкиране продължи да съществува, това няма да помогне. Ето защо считам, че следва да подходим по различен начин и да се запитаме какво трябва да се направи. Тогава ще открием, че на равнище Европейски съюз следва да се направи много малко. Това е световен проблем и той следва да бъде решен на друго място.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Г-н председател, госпожи и господа, според мен една от най-добрите стъпки, предприети от Европейския парламент през настоящия мандат, беше миналогодишното решение относно необходимостта от засилено регулиране и по-голяма стабилност във финансовата система. Жалко, че това не се случи три години по-рано. Друг практически резултат в този контекст е представянето на проект на директива относно капиталовите изисквания. Финансовата криза насочи вниманието към недостатъците на надзорните механизми, в това число и на обединения надзор.

Съгласен съм, че отправната точка за решаване на проблема следва да бъде създаването на децентрализирана европейска система от банкови надзорни органи по модела на европейските централни банки. Също така заставам зад по-стриктни правила при секюритизация. Инициаторите следва да запазват известен процент от риска, свързан с експозициите, които те секюритизират, и следва да се изискват допълнителни надлежни усилия от страна на инвеститора. Това е единственият начин да постигнем напредък.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE).(HU) Благодаря Ви, г-н председател. Бих искал да поздравя докладчиците и докладчиците в сянка от групите за постигнатото съгласие. Въпреки че много от нас не намират голяма част от аргументите за идеални или полезни, смятам за важно, че системата за регулиране е съставена точно сега, преди изборите.

Бих искал да направя няколко забележки. Първо, като докладчик, отговарящ за микрокредитирането, приветствам факта, че докладът изтъкна изискването, което се появи и в моя доклад, системата за управление на риска да се планира съобразно особеностите на микрокредитите, такива като нетрадиционно обезпечение и излишък. Надявам се, че това ще се случи възможно най-скоро. Бих искал да благодаря на г-жа Berès за изменението към предложение. Второ, бях твърде критичен по отношение на споразуменията за надзора още по време на разискването на изменението от 2005 г. Това се отнася особено до надзора на институциите майки, което всъщност също повдига важни въпроси относно прегрупирането на дъщерните дружества в държавата, макар че дъщерните дружества се намират главно в новите държави-членки.

Тази слабост се ограничава, дори фактически се премахва с въвеждането на колегиалната система, което по мое мнение все още е само стъпка в правилната посока, но не и реално решение. Все пак, в името на компромиса считам, че това е напредък, защото настоящият компромис предвижда проектът на регламент относно интегрираната система за надзор да бъде направен бързо на основата на доклада Дьо Ларозиер, което според мен вече е добър знак, както и от гледна точка на изключително значимия принос за процеса на „комюнотаризиране“.

Бих искал да изкажа специална благодарност за солидарността, проявена към държавите извън еврозоната във връзка с изменението на член 153, параграф 3, тъй като с приемането на моето предложение за тези държави до края на 2015 г. няма да бъде прилагана отделна рискова премия за кредити, които те в повечето случаи са получили в евро от държавния бюджет или от централна банка. Като имам предвид всичко това, предлагам блоково гласуване на компромиса, включително и петпроцентното запазване на интерес, доколкото това само по себе си е някакъв напредък.

Накрая, тъй като това е последното ми изказване, бих искал да благодаря на Вас, г-жо председател, и на всички колеги за работата, която имах възможност да свърша тук през последните пет години.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Тази година благосъстоянието в Европа ще се понижи с 4 %, а безработните ще достигнат 26 милиона. Светът и Европейският съюз трябваше да направят нещо повече, по-добро и по-рано по отношение на регулирането на финансовите пазари.

Приветствам работата на Парламента, голяма част от която беше свършена по спешност, но ще подчертая приноса на групата на социалистите в Европейския парламент, който трябваше да получи по-голямо признание в подходящия момент.

Съжалявам, че реакцията на Комисията беше по-бавна, по-неорганизирана и по-ограничена, отколкото ситуацията изискваше и продължава да изисква, както беше илюстрирано от неотдавнашното предложение за хедж фондовете.

Приемането на Директивата за капиталовите изисквания е още една стъпка в правилната посока. Известно ни е, че тя не е достатъчно амбициозна и не оправда очакванията, но днес най-важното нещо е да дадем ясен сигнал на финансовите институции и пазари, че вече е дошъл краят на бизнеса в обичайното му разбиране. Възхищавам се на работата на докладчика и докладчиците в сянка, особено на Pervenche Berès, на стремежа им към намиране на компромис.

Директивата наистина въвежда ясни правила, но предстои още много работа по време на следващото преразглеждане на някои противоречиви въпроси, особено на ниво запазване на интерес за целите на секюритизацията.

Днес е жизненоважно Парламентът да гарантира приемането на тази директива и така да изпрати ясно послание към европейските граждани, че нещата се променят и ще продължават да се променят и че сме особено загрижени за тях.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, финансовата криза ясно показа, че рамката на финансовия пазар на Европейския съюз трябва да бъде преразгледана. Моята група подкрепя предложенията, разработени по време на тристранните преговори, най-вече предложенията за нова Директива за капиталовите изисквания за банките. В резултат на петпроцентното запазване на интерес при секюритизация рисково базираният надзор ще се засилва, злоупотребата с целевите механизми ще изчезне и качеството на структурните продукти ще се повиши. Съжалявам обаче, че правилото за междубанковите заеми за една година е твърде рестриктивно и че „тихите“ вложения в капитала са приети като пълноценен капитал само през преходния период.

Напредъкът, постигнат с преструктурирането на рамката на финансовия пазар е значителен, но не и достатъчен. Ето защо работата ще продължи. Надявам се банките да окажат по-голямо съдействие, отколкото през последните няколко месеца, през които ги виждах по-скоро в ролята на спъващи търсенето на далновидни решения, отколкото на партньори.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE). (DE) Г-н председател, най-напред бих искал да кажа, че с втория проект, който разискваме днес, ние поставяме регулирането на финансовия пазар на нормална основа. Кризата на финансовия пазар може да бъде обяснена отчасти с краха на пазарите и отчасти с провала на регулирането. Изготвихме списък с мерки, които трябва да бъдат контролирани от агенциите за кредитен рейтинг. Приехме резолюции относно Директивата за капиталовите изисквания, заплатите на директорите, хедж фондовете, счетоводното регулиране и европейската надзорна структура. Днес се занимаваме с втората точка.

Преговорите се провеждат на базата на гласуване в комисия, не чрез обичайната процедура на първо четене, но на основата на съгласие, постигнато между Съвета, Комисията и Парламента. Признавам, че г-н Karas постигна много неща. Въпреки това, както изтъкна г-н Klinz, голям брой колеги са на друго мнение, включително и аз. Това се отнася главно до запазването на интерес при секюритизация. Кризата на секюритизационния и финансовия пазар се дължи не на последно място на факта, че на финансовия пазар бяха създадени продукти без собствен риск. Ето защо банките вече нямат доверие помежду си, защото никой не разполага с ценни книжа, за които те да поемат отговорност посредством риск. Предложението е за петпроцентово запазване на интерес, но по мое мнение запазване от 10 % е далеч по-уместно и затова внесох изменение. Сигурен съм, че, ако Съветът приеме останалите неща, ще трябва да помисли и за запазване на интерес от 10 %. Ние като Парламент сме отговорни да уверим гражданите, че световна криза на финансовия пазар от този тип повече никога няма да се повтори.

Ето защо предлагам и моля да приемем компромиса, постигнат от г-н Karas, освен запазването на интерес от 10 % и намаляването на „тихите“ вложения в капитала.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg (PSE). - Г-н председател, изправям се със смесени чувства на последното ми разискване в тази зала. Много съм щастлива от решението, което взехме по доклада на г-н Hoppenstedt, да увеличим финансирането на комитетите от ниво 3. Това е крачка към силен европейски надзор на финансовите пазари, които се разгърнаха далеч над националните граници. Горещо подкрепям това и се надявам разискването на този въпрос да продължи активно през следващата сесия.

По мое мнение другото досие по Директивата за капиталовите изисквания не е добър пример за по-добро регулиране в рамките на процеса Ламфалуси, който развихме за 10-те години, през които бях активен участник. Ще подкрепя резултатите, тъй като се нуждаем от силен сигнал, който да отправим към пазара, но бих предпочела по-принципен подход и по-прозрачни консултации в политическия процес. Това беше натискът при постигането на този прибързан резултат. Надявам се, че в края на годината, когато ще направим по-пълен преглед на Директивата за капиталовите изисквания, процесът Ламфалуси с право ще бъде взет под внимание. Горещо препоръчвам на комисията по икономически и парични въпроси да възстанови този процес.

В моето последно изказване ще насоча вниманието и към думите на г-жа Berès и ще кажа на г-н Макрийви колко жалко е, че приносът за регулирането на финансовите пазари е твърде малък и твърде закъснял. Искам да изразя признателността си към колегите от комисията по икономически и парични въпроси за съдействието им през тези 10 години. Надявам се, че през новия мандат ще бъде назначен член на Комисията, напълно отдаден на финансовите пазари, чиято сфера на дейност наистина се фокусира върху днешното бедствено положение, и който е изцяло посветен на регулирането и на подходящия европейски надзор над финансовите пазари.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (PSE). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, ако искате да пресушите блато, не питате най-дебелите жаби как желаят да се случи това. Именно това е проблемът на доклада относно Директивата за капиталовите изисквания, който е предмет на днешното обсъждане. Ако не искаме след десет или двадесет години все още да създаваме лоши банки, трябва да принудим банките и кредитните институции да поемат значителен стопански риск, в случай че продължат да се занимават с критични продукти. Пет процента не са достатъчни.

Членът на Комисията Макрийви предложи 15 %, но отрасълът надделя с 5 %. Съветът поде това и Европейският парламент наистина не направи добро впечатление. Ние, германските социалдемократи, ще гласуваме за по-голямо запазване на интерес и за разширяване на „тихите“ вложения в капитала, защото конкурентна политика, която е враждебна към един бизнес модел и няма нищо общо с преструктурирането на банките, е несправедлива.

Надявам се, че ще одобрим една приемлива резолюция и че след 7 юни ще разполагаме с Парламент, който решително и смело ще говори на ясен език по време на преструктурирането на финансовия пазар.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Г-н председател, като първа реакция на финансовата криза от август 2007 г. приемането на тази директива не следва да се отлага. С оглед на обстоятелствата тя следва да се прилага предпазливо, за да се избегне обрат в политиката, а в бъдеще следва да бъде обект на по-амбициозно преразглеждане съобразно международните събития.

Финансовите институции изискват солидна капиталова база и имат нужда да се конкурират помежду си по балансиран начин с помощта на съгласувана дефиниция за собствения капитал, в частност за хибридни инструменти. Необходимо е и съразмерно засилване на управлението на основните рискове. Жизненоважно е в процеса на секюритизация да внесем по-голяма прозрачност и да привлечем интереса на емитентите и инвеститорите. Запазването поне на 5 % от секюритизираните продукти в задбалансови позиции, като се избягва многократното използване на такива продукти, и усилването на надлежната проверка от инвеститорите са стъпки в тази насока. Създаването на колегиуми от надзорни органи за трансгранични групи и засилването на ролята на Комитета на европейските банкови надзорници са стъпки към по-цялостно интегриран европейски надзор.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Аз също бих искала да благодаря на моите колеги за отличното сътрудничество през тези пет години, въпреки че съм длъжна да отбележа, че нерешени въпроси остават и за следващия законодателен мандат. Преди всичко, тази директива не решава проблема с оценяването на банковата дейност.

Подходът, основаван на резерви за покриване на загубите, не беше подходящ за целта и ние наистина трябва да помислим за друг тип оценяване, може би такова, обусловено от потребностите на практиката. Още повече, че все още не сме решили кой ще плаща. Данъкоплатците от коя държава ще рискуват собствените си пари, ако голяма европейска група има проблеми?

Ще бъде ли основан специален фонд на европейско равнище? Ще участват ли отделните държави в един съвместен фонд? Докато не разполагаме с отговора, не можем да кажем, че притежаваме силно и добре подготвено регулиране на финансовия сектор.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). – (CS) Г-н председател, категорично считам, че мерките, които разискваме тук, следва да бъдат и превантивни, тъй като ситуацията е твърде мрачна. Количеството финансови деривати на световния пазар е пет пъти по-голямо от общия брутен вътрешен продукт и това е балон, който ще се спука с риск от драстично спадане на брутния вътрешен продукт, особено в Съединените американски щати. От това ще пострада целият свят, включително и европейските държави. Също така съществува опасност от хиперинфлация, тъй като според доминиращото схващане, най-вече в Съединените американски щати, всички проблеми могат да се решат чрез наливане на повече и повече пари в системата, въпреки факта, че въпросната стратегия демонстрира сериозни недостатъци. Ето защо считам, че превенцията е изключително важна и че някои от най-противоречивите инструменти, използвани на финансовите пазари, например сенчестото банкиране, просто трябва да бъдат забранени.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Тъй като днес някои колеги говориха за последен път в тази зала, считам за свой дълг, преди членът на Комисията Макрийви да вземе думата, да им благодаря не само от името на членовете на Европейския парламент, но и от името на всички европейски граждани и гласоподаватели, за тяхната ангажираност през годините. Считам, че стремежът им да подобрят нещата заслужава признателността на всички наши съграждани.

 
  
MPphoto
 

  Чарли Макрийви, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, най-напред бих искал да благодаря лично на докладчиците г-н Karas и г-н Hoppenstedt, както и на останалите, за тяхната отдаденост в търсенето на компромис в тези две конкретни области.

Относно доклада на г-н Hoppenstedt бих желал да кажа, че положителният резултат, постигнат от Комитета на постоянните представители (Корепер) тази сутрин, проправя път за приемане на първо четене. Съгласието по тази стратегическа инициатива е изключително желано, тъй като отправя точното послание: сигнал за нашата решителност да се изправим пред финансовата криза, да засилим финансовия надзор и да усъвършенстваме процеса на оценяване на стандартите за финансово отчитане и одит. Само че това е едва първа стъпка в този дълъг процес. Очаквам с нетърпение през следващите месеци да продължа да работя с вас в новия Парламент.

По отношение на секюритизацията, всички ние сме съгласни, че изискването за запазване на интерес от 5 % е първа стъпка. Съгласно изискването на Г-20 Базелският комитет ще работи за количествено запазване. Европейският съюз е начело в тази област и ще допринесе за по-нататъшна съгласуваност на световно равнище.

Позволете ми да кажа нещо за секюритизацията. По този въпрос г-жа Bowles има голям принос. Тя е твърдо за секюритизацията и изтъкна добрите й страни, както и сумата, предоставена на капиталовите пазари за малките и средни предприятия и на едрите кредитори във всички държави-членки на Европейския съюз. В случай че някой е останал с впечатлението, че не виждам ползите от секюритизацията през годините, позволете ми да кажа, че определено ги виждам! Още на предишната си длъжност и дълго преди да дойда тук бях наясно с ползите от секюритизацията. Въпреки това въпросът е какъв дял следва да запази инициаторът на секюритизацията. Приемам казаното от г-жа Bowles, че запазването на какъвто и да било процент в бъдеще ще привлече капитали. Никой не знае кога ще приключи настоящата финансова криза, но независимо от това смятам, че можем да сме абсолютно уверени, че ще минат години, преди финансовите институции да бъдат задължени да запазват по-значителен и по-качествен капитал срещу техните заеми на всички нива. Аз няма да бъда тук, но много от вас ще бъдат. Какъвто и да се окаже краят, това ще е неизбежен изход точно от тази финансова криза. Не незабавно, може би не и в средносрочен, а в дългосрочен план това ще бъде реалност. Ако можех да погледна в кристалната си топка, това е, което щях да предскажа за идните години. Така че предмет на разискването е процентът. Хората са запознати с възгледите ми по този въпрос, към които от дълго време стриктно се придържам.

На етапа „Съвет на министрите“ и в Европейския парламент бяха внесени редица изменения по отношение на различни „пропуски“ в едно или друго нещо. По мое искане служителите ми са много, много силно против това, тъй като твърдо вярвам в простата максима, че 5 % от нещо са повече от 55 % от нищо. Няма значение дали имаме 5 %, 10 %, 15 % – 15 % от нула също е нула. Ето защо приветствам възможността Комисията да се върне на този въпрос в доклада си в края на годината, за да сме сигурни, че формулировката е съвсем строга. Заставам твърдо на тази позиция, тъй като не желая да виждам някои пропуски. Въпреки това с готовност оценявам онова, което г-жа Bowles и други казаха относно значението на секюритизацията за капиталовия пазар. Надявам се, че никога не съм оставял впечатление за обратното.

Накрая, позволете ми да се присъединя към председателя и да пожелая на колегите, които се оттеглят, успех в бъдещите им поприща, каквито и да са те. Познавам повечето от тях във връзка с една или друга длъжност през тези пет години и оценявам техния принос, макар не винаги да се съгласявах с тях. Предполагам, че не е уместно да изтъквам определена личност, но бих желал специално да спомена името на г-н Purvis. Съветите му винаги са били мъдри и добре обмислени, но не и догматични, и специално му пожелавам успешно бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, докладчик. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, на първо място аз бих желал да ви благодаря за подкрепата и за сигнала, който изпращаме на спестителите, предприятията, банките и финансовия свят.

Разискването беше много открито. То очерта и слабостите, и необходимостта от по-нататъшно развитие. Мога да ви кажа, че всички ваши желания, както и критични забележки, и изказани резерви изиграха своята роля по време на преговорите, като ние се опитахме да ги включим в съображенията и в искането за преглед. Няма нито едно изказване днес, което да не е изиграло своята роля за предложеното споразумение, в някои случаи не толкова съществена роля, но всичко казано беше взето предвид.

Поради това абсолютно ясно се вижда, че това е важна стъпка напред, но това не е окончателната стъпка, защото ние обявяваме, даваме заявка за и насърчаваме бъдещите стъпки по това съгласие, и задаваме посоката на разискването. С други думи, разискванията ще продължат, те трябва да продължат. Аз обаче считам, че е важно ние да изпратим ясен сигнал сега, по време на настоящия законодателен мандат, че ние сме компетентни, че искаме да създадем доверие, сигурност и стабилност, че можем да реагираме бързо и знаем какво остава все още да извършим в бъдеще. Ето защо аз ви призовавам да направим тази стъпка заедно и с голямо мнозинство.

Благодаря ви много за разискването.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, докладчик. (DE) Г-н председател, аз вече дадох мнението си по някои въпроси през първия кръг от разговорите. Въпреки това бих искал да кажа още веднъж много ясно, че всички в света, включително нашите партньори в САЩ, Китай и други държави, наблюдават Европейския Съюз, Съвета, Комисията и Парламента, за да видят как ще реагираме на кризата. Вече казах, че имаше реакция, която ние забелязваме в някои проекти на правила, които се изготвят наново. Нещата леко се раздвижват в САЩ, имайки предвид директивата за презастраховането и други подобни, като обезпеченията например. Освен това поуката, която извлякохме, е, че ако ние, европейците, нямаме нищо конкретно в ръцете си, нашите партньори няма да реагират.

Миналия и този месец ние приехме решения, с които сложихме началото на действия и успяхме да намерим разумни решения заедно със Съвета.

Бих желал още веднъж да се възползвам от възможността да благодаря на Комисията, която понякога беше малко властна, и на Съвета, с който се опитвахме да намерим разумни решения по време на нощните заседания и многото тристранни срещи, защото точно преди един час те одобриха и разумния компромис, който намерихме.

Аз благодаря, разбира се, и на моите съмишленици от комисията по икономически и парични въпроси, на г-жа Berès, г-жа Bowles и другите колеги, както и на служителите от персонала, които трябваше да поемат голяма част от тежестта на работата.

Считам, че може би е важно още веднъж да кажа, че аз бях ангажиран с въвеждането на единния европейски пазар като координатор по време на въвеждането на еврото и други свързани с него въпроси. Това са знаменателни събития, които изпълваха работата ни наред с изграждането на политика. Беше удоволствие да се работи с всички вас и аз бих желал още веднъж да благодаря на моите колеги, на Комисията и на Съвета, както казах вече, за оказаното сътрудничество. Пожелавам на всички онези, които няма да се върнат в Парламента, всичко най-хубаво занапред.

Имаме много задачи, включително тази да покажем колко важен е Европейският съюз и каква важна работа изпълнява Европейският парламент. Важно е също така по време на изборите, които ще се проведат в Германия на 7 юни и в другите държави от 4 до 7 юни, вниманието на хората да се насочи към значимостта на нашата работа. Надявам се, че на изборите ще има висока избирателна активност. Още веднъж сърдечно благодаря на всички вас и ви пожелавам всичко най-хубаво в бъдеще. Това е моето последно изказване, както вече споменах.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе днес, сряда, 6 май 2009 г.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE-DE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, чрез измененията в директивите за кредитните институции, собствения капитал, големите експозиции, надзорните механизми и управлението на кризата Европейският съюз осъществява напредък към общо пренастройване на цялата система.

Изменената директива ще премахне свободата на действие, която имат държавите-членки по отношение на собствения капитал, което би затруднило хармонизирането на практиките в областта на надзора и честната конкуренция между банките. Несъответствията трябва да се преодолеят с помощта на общи правила, които ще позволят на одиторите и централните банки да се справят с потенциалната неплатежоспособност на банковата система, особено в държавите, приели еврото. Измененията засягат необходимостта от по-строг надзор върху трансграничните банкови групи.

Повторното откриване на междуинституционалните преговори по споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета, засягаше минималния праг, който трябва да се установи по отношение на номиналната стойност на секюритизациите. Това се отнася до размера на риска, който банките трябва да задържат в собствените си баланси, когато пласират структурирани продукти на спестителите.

В рамките на Съвета всички държави-членки гласуваха, за да запазят прага от 5 %. Повишаването му би направило невъзможно възстановяването на пазара на секюритизирани инструменти и не би спомогнало за възвръщането на сигурността на пазарите.

 
  
  

(Заседанието, прекъснато в 11,50 ч., се възобновява в 12,05 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Г-жо председател, аз се позовавам на член 145 от правилника. На заседанието от 24 април в мое отсъствие, по време на гласуването, г-н Hans­Peter Martin е претендирал, че от моето място неупълномощено лице е гласувало противозаконно с карта за гласуване. Председателството можеше незабавно да отхвърли това твърдение като невярно.

Аз разбирам, че сега, по време на изборната кампания, много от моите колеги в Парламента стават нервни. Въпреки това твърдението е равносилно на обвинение в измама, мошеничество и нечестно забогатяване от моя страна. Това е обвинение в сериозно криминално престъпление. Г-н Martin нееднократно и публично хули, осъжда и злепоставя Парламента, неговите членове, дори служителите и особено неговите австрийски колеги, като изопачава истината, изрича полуистини и откровени измислици, и моето търпение вече е изчерпано. Аз настоявам за оттегляне на това обвинение, за извинение и осъждане на постъпката му от председателството.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Mölzer. Както колегите ще разберат, апаратът за гласуване беше проверен миналия път и беше установено, че не е имало гласуване или неподходящо използване на апарата, така че нещата се изясниха.

Виждам, че господин Hans-Peter Martin иска думата. Имате я за кратко изказване.

(Неодобрение)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Г-жо председател, бихте ли могли да призовете за тишина в залата?

(Смях)

Или аз ще бъда наказан чрез отнемане на полагащите се дневни надбавки за храна, ако се осмеля да извикам „референдум“?

Аз имам правото на изявление съгласно член 149. Категорично отхвърлям обвинението на моя колега, който току-що се изказа. Спомням си точно какво казах в пленарната зала в отсъствието на много от екстремистите от десницата и групата зад мен. Аз стоя зад думите си. И ако ме обвиняват...

(Протести)

Вие можете да чуете много други протести тук, които са толкова ужасни, че не искам да ги повтарям пред аудиторията. Но ето какво представляват екстремистите от десницата. Ние знаем това от историята и това е огромна опасност пред нас.

Що се отнася до обвинението за незаконосъобразността на моите действия, аз само ще посоча, че имаше най-различни опити за криминализирането ми, но никога не е имало криминално разследване, не защото австрийските съдии и обществени обвинители бяха предубедени, а защото виждаха колко неоснователни бяха тези твърдения. Ако екстремистите от десницата тръгват в настъпление с тези аргументи, електоратът е този, който ще произнесе присъдата.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Ние Ви изслушахме. Казах вече, че нещата са изяснени. Това е достатъчно. Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 

  Beniamino Donnici (ALDE). (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, както знаете, макар че много от моите колеги не знаят поради острия недостиг на информация, предоставяна от председателството, което мълчи по този въпрос, Европейският съд най-накрая излезе с решение относно дългия спор, който за жалост ме противопостави на Европейския парламент и г-н Occhetto.

Съдът отмени решението, което Парламентът прие на 24 май за непотвърждаване на моя мандат след апела на националните органи, като на Европейския парламент беше наредено да заплати разноските. Намерението на временното решение на Съда беше да възстанови законното положение преди приключването на мандата, но в 17,00 ч. на 4 май председателят г-н Pöttering представи пред Парламента едностранно, двусмислено и объркано обяснение на този случай, като още веднъж призова комисията по правни въпроси за потвърждаване на моите правомощия, макар и твърде добре да знаеше, че това е само символично. Освен това той не успя да свика извънредно заседание на Комисията, защото това беше последното заседание на парламентарния мандат, освен ако той не реши да удължи мандата ми и през следващия мандат на Парламента.

По тези причини аз призовавам председателството да поправи тази нова огромна грешка до утре, за да се съобрази с решението на Съда. Госпожо председател, бих предпочел Европейският парламент да беше пощаден от този сериозен правен провал и въпреки всичко аз поднасям моите чистосърдечни поздрави на Вас и моите колеги.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря, г-н Donnici. Коментарите Ви бяха отбелязани и, разбира се, Председателят направи изявление в понеделник следобед. Коментарите Ви ще бъдат предадени на срещата на Бюрото този следобед.

 

4. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности от гласуването: вж. протокола)

 

4.1. Отговорности на комисиите (B6-0269/2009)

4.2. Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите към съвместните парламентарни комитети и на делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B6-0268/2009)
  

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL. (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, моята група би искала отделно гласуване на последното тире на параграф 1, буква а), което гласи, цитирам: „Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово“. Според нас това фактически представлява признаване на съществуването на Косово, което считаме за неприемливо.

Поради тази причина бих искал да гласуваме отделно този параграф.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Искането е внесено след крайния срок, но ако се приема… Има ли възражения?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-жо председател, аз имам сериозни възражения. Залата гласува в подкрепа на независимостта на Косово с мнозинство от три четвърти, както и Комисията, и почти всички държави-членки. Считам това за неприемливо.

 
  
 

(Парламентът отхвърля искането за отделно гласуване)

 

4.3. Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството(A6-0203/2009, Philippe Morillon)

4.4. Отмяна на 14 неактуални регламента в сферата на общата политика в областта на рибарството (A6-0202/2009, Philippe Morillon)

4.5. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (A6-0259/2009, Петя Ставрева)

4.6. Процес на внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VIII от Правилника за дейността) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)

4.7. Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (A6-0278/2009, Reimer Böge)

4.8. Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)

4.9. Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)

4.10. Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори (B6-0260/2009)

4.11. Посочване на консумацията на енергия на етикети на хладилни уреди за замразяване (B6-0259/2009)

4.12. Годишна програма за действие за 2009 г. за тематичната програма „Недържавните участници и местните власти в развитието“ (част II: специфични действия) (B6-0285/2009)

4.13. Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (A6-0273/2009, Richard Corbett)
  

Преди гласуването на изменение 9:

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE. (EN) Г-жо председател, внасям искане за връщане на документа за ново разглеждане в комисия, като бих искала да обясня причините за това. При обсъждането на законодателството говорихме много за оценките на въздействие. С други думи, при всяко приемане на ново правило трябва да сме в състояние да кажем какво ще бъде неговото въздействие. По отношение на новите правила, които ще гласуваме днес в доклада Corbett, ние не разбираме какви ще бъдат последиците от една драстична промяна на начина, по който изготвяме законодателни актове, като предоставяме възможност на комисии и голям брой докладчици да внасят напълно противоречащи си процедури и изменения за гласуване в пленарната зала.

Това е и причината групата на Зелените/Европейски свободен алианс да иска връщането на документа за ново разглеждане в комисия, не защото считаме, че не можем да подобрим положението, а защото това означава прокарване на реформа, която в бъдеще ще затрудни неимоверно законодателния ни живот.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE), председател на комисията по конституционни въпроси. (DE) Г-жо председател, реформата на Европейския съюз е достатъчно трудна, но реформата на Европейския парламент изглежда е още по-трудна. Трябва обаче да се обърна към г-жа Frassoni и да заявя, че реформата тече вече две години и половина. Разполагахме с група по реформата, към която принадлежеше и самата г-жа Frassoni. Комисията ни се съобрази със заключенията на групата по реформата по всяка точка. С други думи, днес представяме в пленарната зала нещо, за чието обсъждане, разискване и решение бяха нужни две години и половина. Затова и няма причина този въпрос да бъде връщан за ново разглеждане в комисия. Днес следва да приключим с този окончателен акт и да се подготвим за новия законодателен период с много подобрения в работата ни. Затова и гласувам против предложението, внесено от г-жа Frassoni.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, докладчик. – (EN) Г-жо председател, не считам, че е нужно да добавям нещо, освен че обосновката на Monica Frassoni относно някои изменения може да е причина тя да гласува против тях. Те със сигурност не са причина да се върне целият документ за ново разглеждане в комисия, което би попречило на приемането на каквито и да било изменения, внесени днес, и което би било много жалко.

 
  
 

(Парламентът отхвърля искането)

Преди гласуването на изменения 49 и 67:

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett, докладчик. – (EN) Г-жо председател, преди да продължите с гласуването на изменения 49 и 67, мога ли да Ви помоля да промените реда на гласуването и първо да се гласува изменение 67, което представлява по-късен компромис, възникнал след гласуването в комисията? Считам, че би ни било по-полезно да процедираме по този начин.

 
  
 

(Парламентът приема искането)

(Заседанието прекъсва за кратко)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н PÖTTERING
Председател

 

5. Слово на председателя на Парламента
MPphoto
 

  Председател. – Госпожи и господа, след няколко седмици, между 4 и 7 юни, гражданите на Европейския съюз ще изберат новия Европейски парламент. За пръв път 375 милиона души от всички 27 държави-членки ще могат заедно да участват в европейските избори.

За мнозина от вас това ще бъде последната ви седмица в Страсбург. За мен също това е последната седмица, през която ще ми бъде позволено да председателствам пленарните месечни сесии.

Всички знаем, че демокрацията черпи сила чрез постоянна промяна. Същото важи и за нас. Заедно изминахме голяма част от дългия път към създаването на една прогресивна Европейска общност. Заедно успяхме да постигнем много.

Постигнахме успехи не само през последните две и половина години от мандата ми, но и през мандата на моя предшественик, Josep Borrell Fontelles. Постигнатото през последните пет години беше възможно благодарение на всички нас.

Бих искал най-искрено да благодаря на всички ви за вашата отдаденост и страст за общата ни европейска кауза.

В качеството си на членове на Европейския парламент ние сме пряко избраните представители на гражданите на Европейския съюз. Госпожи и господа, всички ние въплъщаваме богатото разнообразие на европейския ни континент и чрез политическите си семейства отразяваме огромното многообразие от убеждения и становища. Още повече, че преди броени дни отбелязахме петата годишнина от историческото разширяване на Европейския съюз, обединението на континента ни въз основа на общите ни ценности. Както се казва в Берлинската декларация от 25 март 2007 г., „Ние, гражданите на Европейския съюз, имаме добрата участ да сме обединени“.

(Ръкопляскания)

Успешната интеграция на членовете от държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г., и приспособяването на парламентарната ни работа към един по-голям и по-разнообразен Европейски парламент е сред най-значимите успехи на този парламентарен мандат.

Ние, 785-те членове на Парламента, се научихме да правим взаимни компромиси, да се учим един от друг и да работим по-добре заедно. През този период Европейският парламент се сдоби с опит, сила и културно богатство.

Госпожи и господа, нови членове скоро ще влеят нови сили в работата на Парламента. Те ще се присъединят към онези, които бъдат преизбрани през месец юни. Надявам се, че ще продължим да работим с взаимното уважение, което ни свързва, без значение към коя политическа група или държава принадлежим.

В работата ми през последните две години и половина се водех от едно основно чувство за парламентарна работа и трябва да благодаря на всички ви за вашата подкрепа, насърчаване и съвети. Председателят носи отговорност да гарантира, че всички правила на Европейския парламент се спазват и да се увери, че тези правила биват прилагани еднакво и равностойно за всички членове, и че достойнството на Парламента ни не е нарушено. Това е, което се опитвах да постигна.

(Ръкопляскания)

Бих искал да заявя на онези, които ще влязат в Парламента, че можем да бъдем убедителни само ако запазим достойнството на Европейския парламент и го защитаваме винаги въз основа на общите ни закони.

Днес малко на брой резолюции биват приемани в Европейския съюз без изричното съгласие и участие на Европейския парламент. Във все по-голяма степен Европейският парламент се превръща в място, където се постигат политически компромиси на европейско равнище. Доказателство за това е приемането на Директивата за услугите и на Регламента относно химикалите (REACH) през последните години.

За финансовата перспектива 2007–2013 г. съвместното вземане на решение на Европейския парламент беше революционно. Европейският парламент изигра ключова роля при предоставянето на гаранции, че е осигурено необходимото финансиране за програми като „Еразъм“ за насърчаване на младото поколение. Госпожи и господа, сред приоритетите на политическата ни програма поставихме и борбата с изменението на климата. Фактът, че постигнахме приемлив резултат доведе до огромно доверие в Европейския съюз за преговорите на конференцията, която ще се проведе през месец декември в Копенхаген.

Днес вече не сме сами в нашето начинание; новата администрация на САЩ, водена от президента Барак Обама, подкрепя много от предложенията ни. Сега целта ни е да спечелим сърцата и умовете на световните ни партньори в подкрепа на мерките за борба с изменението на климата. Често се чува, че водещи в борбата с изменението на климата са други. Ние застанахме начело на борбата с изменението на климата, а, госпожи и господа, това е нещо, с което можем да се гордеем.

(Ръкопляскания)

Реформата на финансовия пазар на европейско равнище в много отношения се провежда по инициатива на Европейския парламент. От 2002 г. насам Парламентът приканва за по-добър надзор и контрол на финансовия пазар. Всички законодателни процедури за по-добър банков и финансов надзор и за регулиране на хедж фондовете и заплатите на управителите следва да бъдат завършени възможно най-скоро.

Европейският парламент вече е поставил голям брой важни цели в резултат на приетите от него резолюции. Трябва обаче да бъде свършена още много работа. Новоизбраният Европейски парламент трябва да продължи тази работа по един отговорен и твърд начин, за да намери изход от кризата въз основа на социалната пазарна икономика, определена в Договора от Лисабон, и за да гарантира конкурентоспособността на европейската икономика в полза на обществото на фона на глобализацията.

Госпожи и господа, мнозинството от колегите гледат на Парламента като на движеща сила на процеса на обединение на Европа. През последните две години и половина подновихме разискванията за институционална реформа и придвижихме напред процеса, който доведе до сключването на Договора от Лисабон. Успяхме и да гарантираме, че основните принципи, които винаги представлявахме, бяха запазени в Договора от Лисабон.

Договорът от Лисабон съдържа централните реформи, необходими, за да направят европейските институции по-демократични, прозрачни и дееспособни. Трябва да положим всички усилия, за да гарантираме, че Договорът от Лисабон може да влезе в сила в началото на следващата година. Надяваме се на положителен развой на нещата в чешкия Сенат в Прага.

(Ръкопляскания)

Госпожи и господа, Парламентът отбелязва тридесетата си годишнина в качеството си на пряко избрана демократична институция на Европейския съюз. Той е вече в центъра на една европейска парламентарна демокрация, която не можехме и да си представим през 1979 г. Заедно усъвършенствахме парламентарната демокрация в Европейския съюз и извън него.

Европейският парламент и националните парламенти са вече партньори. Работата ни се допълва. Засилихме сътрудничеството си с националните парламенти и провеждахме редовни срещи, за да решим заедно важните проблеми на деня.

Развитието на отношенията ни с парламентите в трети държави винаги е било основна задача на усилията ни. Днес Парламентът е партньор, който е уважаван по цял свят и който е застъпник на правата на човека и демокрацията. Това не трябва да се променя.

Госпожи и господа, положих всички усилия да гарантирам, че Парламентът бива представляван, чрез своя председател и чрез представителите на политическите групи, в органи, които играят важна роля в оформянето на общото ни бъдеще. Председателят на Европейския парламент вече участва в годишните срещи на държавните или правителствените ръководители на Г-8 и на срещите на високо равнище с трети държави, като срещата на върха между ЕС и Африка, срещата на върха между ЕС и Латинска Америка и срещата на върха между ЕС и САЩ. Утре сутринта ще участвам в срещата на върха на тройката по заетостта, а утре следобед – в срещата на върха за откриването на Източното партньорство в Прага.

Друго постижение на този законодателен период е, че ролята на Парламента на Европейските съвети вече не се ограничава само до встъпителното слово на председателя. Парламентът вече участва в институционалните и конституционните разисквания на срещите на върха. На Междуправителствената конференция, която доведе до постигането на съгласие относно Договора от Лисабон, Европейският парламент участваше активно на равнището на държавните или правителствените ръководители чрез участието на своя председател, а на самата Междуправителствена конференция чрез делегация, която се състоеше от трима членове. Това е огромна стъпка напред.

Госпожи и господа, реформата на методите и процедурите на работа на Европейския парламент беше и все още продължава да бъде основен проект. С тази цел Председателският съвет създаде работна група, разполагаща с подробен мандат, в която бяха представени всички групи. Работата беше завършена успешно. Голяма част – приблизително 80 % – от предложенията на работната група бяха приведени в изпълнение и осъществени. Това включва реорганизацията на пленарните разисквания, реформата на законодателния процес, подобрението на свършената в комисия работа с по-добро сътрудничество между комисиите, както и възможността за доклади по законодателни инициативи или противоречиви резолюции.

По-специално, бих искал да благодаря на председателя на работната група, Dagmar Roth-Behrendt, и на нейните – нашите – колеги за усърдната им работа.

(Ръкопляскания)

Заедно успяхме да приспособим методите на работа на Европейския парламент към променящите се политически обстоятелства. Модернизирахме процедурите и преустроихме съществуващите методи на работа, а това е добра основа за работата, която ще бъде свършена през новия мандат на Парламента.

В Бюрото на Европейския парламент се опитахме също така да подобрим администрацията на Парламента, да направим всекидневната работа на колегите по-лесна и да модернизираме инфраструктурата за общуване с гражданите на Европейския съюз чрез въвеждането на телевизионен интернет канал, наградата за журналистика, наградата за гражданство, и европейската младежка награда „Карл Велики“.

Новият Устав на членовете на Европейския парламент, по който работихме дълги години, ще влезе в сила през новия законодателен период. Той представлява важен принос към политиката за финансите, прозрачността и връзките с обществеността на членовете на Парламента.

Приемането на ясен, прозрачен статут на сътрудниците е важна стъпка напред и голям успех, за което трябва да благодарим на всички членове на Парламента.

Госпожи и господа, днес бих искал да повторя и потвърдя основната идея, която според мен обобщава работата на европейската интеграция. Наш приоритет е достойнството на всяко човешко същество. Това е върховната ценност. Тя ни обединява в общността на споделените ценности на Европейския съюз. Човешкото достойнство трябва винаги да бъде зачитано – то е етичният отговор на моралните кризи в миналото на Европа.

(Ръкопляскания)

За нас това води до принципа на безусловна защита на човешкото достойнство и насърчаването на диалога между културите, които бяха водещи принципи по време на моя мандат.

Европейската година на междукултурен диалог оказа трайно въздействие чрез диалог с Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, срещи между млади хора с различни вероизповедания – включително от Израел и Палестина – или арабската и африканската седмица, състояли се в Европейския парламент.

Поставихме основите на траен диалог, който трябва да ни води, вдъхновява и ангажира в бъдеще.

Мирното уреждане на конфликта в Близкия изток също е важно за мирното съжителство между християни, юдеи и мюсюлмани, както и между гражданите в Европейския съюз и държавите по цял свят. Газа и Западният бряг не са на другия край на света; те са на нашия праг при Средиземно море. Трябва да бъдем по-самоуверени на международната сцена и да дадем своя принос за мира и стабилността в Близкия изток.

В качеството си на членове на Европейския парламент можем да дадем допълнителна перспектива в отношенията в Близкия изток, тъй като можем да мислим и действаме извън конвенционалните дипломатически канали. Предвид това подех инициатива да се създаде работна група, която да се занимава с кризата в Близкия изток. Особено с оглед на новите събития в Близкия изток от голяма важност е твърдо да подкрепим едно двудържавно решение – Израел в сигурни граници и Палестинската държава в сигурни граници. Не трябва да позволяваме тези принципи да бъдат поставяни под въпрос.

Госпожи и господа, бих искал да заявя, че в ежедневната ни работа се изправяме пред много въпроси, които понякога се отнасят до много специфични обстоятелства. Никога не трябва да забравяме корените си или свързващите ни ценности. Днешният свободен, мирен и социално ангажиран Европейски съюз беше резултат на дълги години усилена работа.

Трябва да вдъхнем живот на основите, на които е издигнат Европейският съюз. Затова аз горещо ви благодаря за вашето насърчение и непрестанна подкрепа за моята инициатива за създаването на „Музей на европейската история“. В частност, бих искал да благодаря не само на заместник-председателя Miguel Angel Martínez Martínez за неуморната му подкрепа, но и на членовете на Парламента в залата. „Музеят на европейската история“ ще бъде място, където европейската ни идентичност може да бъде запомнена и възобновена. Основните решения за създаването на музея вече бяха взети.

Учредителните събрания на двата контролни органа се проведоха вчера. С вашата подкрепа – ако бъда преизбран като член на Европейския парламент на 7 юни, разбира се – ще се посветя на задачата да гарантирам, че „Музеят на европейската история“ ще бъде завършен до края на следващия законодателен период през 2014 г.

През 2014 г. ще отбележим стогодишнината от избухването на Първата световна война. Сто години по-късно живеем в една нова Европа на мир, свобода и единство.

Много хора ни подкрепят в непрестанните ни усилия. Бих искал най-вече да благодаря на отдадените служители в административните служби на Европейския парламент и по-специално на новия ни генерален секретар Klaus Welle и на неговия заместник David Harley, без чиято отдаденост, експертен опит и усилия политическата ни работа не би била възможна.

(Ръкопляскания)

Заслужавате нашата благодарност, подкрепа и признателност.

Изказвам искрените си благодарности на личния ми персонал в кабинета, но преди всичко благодаря на вас, колеги, особено на Бюрото и на председателите на политическите групи, за вашето тясно сътрудничество. Току-що се състоя среща на Председателския съвет. В понеделник вечерта се проведе среща на Бюрото, а по-късно днес ще се проведе още една среща. По особено важните въпроси на европейската демокрация не бяха взети почти никакви спорни решения и постигнахме съгласие по основните въпроси. Беше установено взаимно доверие, за което съм дълбоко признателен.

Заедно постигнахме много и трябва отново да спечелим доверието на нашите избиратели. Правим това дълбоко убедени, че това е исторически правилният начин за обединение на Европа. Предстоящата избирателна кампания ни дава възможност да говорим с гражданите относно причините за необходимостта от Европейския съюз. Бих искал да приканя всички граждани да гласуват на изборите и да дадат гласа си за бъдещето на Европа през XXI век.

На новоизбрания Парламент предстои много работа. Това включва помощ за преодоляване на икономическата и финансовата криза, изпълнение на европейската енергийна политика, преминаване към икономика с ниски емисии на въглероден диоксид, предоставяне на по-голяма сигурност на гражданите на Европа и мир и стабилност в целия свят. Работата ни изгради добра основа, върху която новоизбраният Парламент може да се развива.

Работата ми през последните две години и половина като председател на Европейския парламент беше огромно предизвикателство, но аз я вършех с удоволствие и отдаденост и ще продължа да я върша до 14 юли. Да бъдеш в служба на Европа е голяма привилегия.

Най-искрено ви благодаря за доверието в мен и за всеки миг от съвместната ни работа за обединение на Европа. Желая ви всичко най-добро в бъдеще.

(Продължителни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, от името на групата PPE-DE. (FR) Г-н председател, уважаеми г-н Pöttering, госпожи и господа, Парламентът представлява гласа на 500 милиона европейци, а те не са достатъчно наясно за това.

Те са още по-малко наясно, че Парламентът разполага със сърце и душа. Г-н Pöttering, по време на двете години и половина на Вашето председателство Вие бяхте не само говорител на гражданите, но и олицетворявахте сърцето, благородството и солидарността на Европа. Някои считат, че не е възможно да се влюбиш в Европа; Вие доказахте обратното.

Въпреки че този парламентарен мандат наближава своя край, бих искал да подчертая колко много напредна европейската интеграция и колко много Парламентът ни, под Вашето ръководство, допринесе за това. Ще спомена само най-забележителните примери, които вече посочихте: пакетът по въпросите на енергетиката и изменението на климата, Директивата за услугите, финансовата перспектива 2007–2013 г., и регулирането на финансовите пазари.

Вместо обаче да цитирам дългия списък с директиви и регламенти, бих искал да подчертая какво огромно значение има съвместната ни работа, което често не се забелязва заради техническия характер на законодателството, което се разисква и приема в залата. Въпросното значение е общият интерес на всички европейци. Често се казва, че Европа няма нищо общо с гражданите си, но наистина ли въпроси като безопасността на играчките, изследванията за превенция на редки заболявания или болестта на Алцхаймер, защитата на потребителите, мерките за защита на околната среда и борбата с глобалното затопляне, енергийната политика или защитата на правата на човека по цял свят нямат нищо общо с ежедневния живот на гражданите?

В рамките на Вашето председателство Парламентът постигна и други важни успехи. Визирам вътрешната реформа, която стана възможна благодарение на Вас и която ще направи институцията ни по-прозрачна и по-ефективна, както и новия статут на членовете на Европейския парламент и техните сътрудници. В рамките на Вашето председателство, Парламентът умножи инициативите в рамката на Европейската година на междукултурен диалог, като призна огромното богатство от култури и вероизповедания в нашето общество и като изгради възможно най-добрия образ на Европа: образа на отвореност и толерантност. В рамките на Вашето председателство Парламентът осъзна значимостта на бъдещето на Средиземноморския регион и желанието си да помогне за постигане на мир в Близкия изток.

Г-н председател, на 25 март 2007 г., от наше име Вие подписахте Берлинската декларация, с което бяха отбелязани 50 години от създаването на Европейския съюз. Декларацията напомня на онези, които може да са забравили, целта на ежедневната ни работа или иначе казано интеграцията на една свободна, демократична и толерантна Европа, която зачита принципите на правовата държава. Подемайки инициативата за създаване на Музей на европейската история, Вие давате трайно измерение на работата, свършена от Вас и предшествениците Ви и от всички онези, които по свой собствен начин са дали приноса си за общата ни история.

За всички тези неща бих искал да Ви благодаря, г-н председател.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата PSE. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да Ви благодаря, г-н председател, за изключителната Ви работа. От името на моята група бих искал да заявя, че служихте на поста си с голямо достойнство. Вие придадохте достойнство на Парламента чрез начина Ви на председателстване.

Сега не е моментът да се прави преглед на работата Ви. Наследството на председателя на Европейския парламент винаги е обект на политически контрол. Можете да съгласите или не с едно или друго нещо. Прегледът на работата на председателя трябва да е насочен към свършеното от председателя за успеха на Парламента. Вие представихте заключенията си. Няма какво повече да бъде добавено. Затова остава въпросът: какво е направил председателят, като човешко същество, за Парламента? Аз и колегите ми от групата на социалистите в Европейския парламент считаме, че придадохте достойнство на Парламента, както отвътре, така и отвън.

Залата не винаги се държи достойно, но това важи и за всички парламенти по цял свят. Достойнството на една многонационална съвместна парламентарна асамблея с над 700 членове от 27 държави, които принадлежат към осем различни парламентарни групи, които имат различни вероизповедания, които са с различен цвят на кожата, които произхождат от различни политически традиции, които са преминали през различно историческо развитие, трябва да бъде защитавано. Трудно е те да се обединят и да се почувстват част от едно цяло чрез собствените си представители. Вие постигнахте точно това и заслужавате искрените ни благодарности.

(Ръкопляскания)

Г-н председател, Вие сте се захващали с много дейности по време на двете години и половина от мандата Ви. В подкрепа на казаното от мен относно начина, по който изпълнявахте длъжността си, от името на моята група бих искал да изтъкна един въпрос, по който напълно споделяхме становището Ви и по който дадохте на залата глас, който се простираше отвъд пределите на политическите разделения и по този начин дадохте глас на лишени от избирателни права хора на място, съставено по описания от мен начин. Издигнахте гласа си срещу скандала в Гуантанамо в момент, когато това не беше никак лесно. Това, г-н председател, завинаги ще остане повратна точка в мандата Ви. Показахте, че изискването, което си поставихте, да бъдете толерантен и космополитен човек, от една страна, и да бъдете отдаден на християнската си вяра, от друга, беше изпълнено.

Но да поставите целостта на човешкото достойнство, независимо дали произхожда от традицията на просвещението или, както във Вашия случай, от религиозна ориентация, в същността на Вашата дейност Ви отличи като добър председател на Европейския парламент и така и ще Ви запомним. Благодаря Ви много.

(Силни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, думите Ви днес бяха типични за времето Ви като председател. Групите ни може и не винаги да са съгласни, но по време на мандата Ви доказахте, че сте честна, справедлива и обединяваща фигура, чиято скромност прикрива многобройните Ви постижения.

Бяхте избран въз основа на достойното си обещание да провокирате междукултурен диалог в залата, но Вие направихте много повече. По отношение на надбавките на членовете на Европейския парламент Вие завършихте жизненоважната работа, започната от Pat Cox. По отношение на парламентарните процедури Вие наблюдавахте реформите, за които мнозина от нас приканваха отдавна и чрез инициативи като телевизионния канал на Парламента „Europarl“ подкрепихте съвременните методи на общуване с гражданите ни. Трябва да се гордеете с направеното от Вас и с наследството, върху което наследниците Ви ще изградят дейността си.

Надявам се, че ще пишете за Вашия опит и впечатления. Те ще бъдат твърде интересни, за да останат в студените и силни ръце на забравата. Също така, както ни учеше поетът Емерсън, няма история, само биография. Парламентът затвърди позициите си през годините, а те ще бъдат още повече укрепени в рамката на Договора от Лисабон, ако и когато той бъде ратифициран. Ще бъде интересно да се види какви планове ще внесат бъдещите председатели, за да обогатят изиграната от Вас роля и представят общите ценности и принципи, които ценим.

Днес считам обаче, че мога да говоря от името на мнозина, като заявя, че заслужихте нашето уважение и привързаност. Подобно на Вас, това е последното ми изказване в пленарна зала в настоящата ми роля. Като ръководител на групата ми от 2002 г. насам имам понятие от това, което на английски наричаме „проклетите седем години“. Въпреки че няма да заема поста отново, знам, че сте наясно, че имам желание да заема Вашето място. Г-н председател, от името на моята група Ви благодаря. Благодаря на служителите на сесиите и на преводачите, и на всички служители, които допринесоха за отличната Ви работа в качеството Ви на председател на Парламента.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, от името на групата UEN. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, по време на настоящия мандат Парламентът, особено при Вашето председателство, затвърди способността си да упражнява политическо въздействие върху бъдещето на Съюза, въпреки че ще трябва да изчакаме новият договор да реализира амбициите на онези, които винаги са вярвали в необходимостта от засилена законодателна власт за институцията ни, която е единствена по рода си в света защото е избрана от гражданите на 27 държави.

Непрестанно се случваха събития – в много случаи трагични – по време на мандата и по-специално през последните две години и половина. Парламентът, чрез Вас, г-н председател, успя да изиграе съществена роля в процеса на посредничество на предложенията. Ролята ни стана все по-политическа и това трябва да ни помогне да преодолеем партийните различия, които ни разделят в собствените ни държави, за да можем да постигнем споделените цели в общия интерес на гражданите ни и да гарантираме повече справедливост, мир и безопасност в света.

При започването на мандата на Парламента най-накрая към нас се присъединиха нации, които в продължение на десетилетия бяха лишени от свободата си, а присъединяването на Румъния и България по време на парламентарния мандат затвърди виждането на света за Европа, която може да създаде единство, като зачита различията.

Завършваме мандата на Парламента в средата на икономическа криза, която ни накара да осъзнаем, че сме изправени пред една системна криза и затова новият Парламент трябва също да бъде движеща сила, която ще помогне на обществото отново да открие ценностите, които в днешно време биват твърде често пренебрегвани. Сега повече от всякога парламентарната демокрация в Европа и на национално равнище представлява гаранция за свобода.

Г-н председател, благодаря Ви от името на моята група и лично от мое име за вашата отдаденост – Вие представлявахте всички нас – и за големия Ви принос за издигането на репутацията на институцията ни, за която искаме не само повече прозрачност, но и внимание от страна на определени раздели в медиите, които се интересуват от Европа само за да разпалват дребнави и безплодни спорове, вместо да дадат своя принос за нарастването на общата информираност и споделения напредък.

Г-н председател, след като прекарах 20 години в този Парламент, считам, че е мой дълг да се присъединя към Вас, който ме представлявахте великолепно в залата, и да изкажа благодарност на милионите европейски граждани, които чрез ежедневния си труд и зачитане на принципите на солидарност, справедливост и корените на миналото ни дават своя принос за развитието на едно общество, което зачита повече правата на гражданите и е наясно със собствените си задължения.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Herr Präsident, имахте огромната привилегия да председателствате най-оригиналната институция в света и ние от групата на Зелените/Европейския свободен алианс сме сигурни, че правехте това с мотивация и страст, за което Ви благодарим.

Когато преди две години и половина се съревновавах с Вас в качеството си на кандидат за председателството на Европейския парламент от името на групата ми, аз обърнах голямо внимание на необходимостта председателят на Парламента да представлява институция, която не следва интересите на държавите-членки и не се поддава на натиска на финансовите лобита, и ръководи една също така независима администрация въз основа на заслуги, а не на политическа лоялност, както и да може да говори на едно все по-разделено и равнодушно общество. По това време ние силно разкритикувахме съвместното решение, взето от Вас и от групата на социалистите в Европейския парламент, да изключвате всеки опит за възобновяване на дебата за конституцията след референдумите от 2005 г. Това беше огромна грешка, която улесни държавите отново да си присвоят процеса на реформа на Европа.

Две години и половина по-късно ние в групата на Зелените/Европейски свободен алианс бихме оценили работата Ви, г-н Pöttering, като имаща своите предимства и недостатъци. Ние одобрихме и подкрепихме работата Ви в Близкия изток и най-вече работата Ви при председателството на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея. Оценихме непоколебимото Ви проевропейско виждане, представата за Парламент, който е отворен за гражданите, групите, сдруженията и най-смелите културни инициативи и Вашата решителност по отношение на Устава на сътрудниците.

Гледахме положително и на твърдата Ви ангажираност по въпросите на основните права на човека, дори и в случаите, в които имаше възражения от по-голямата част от членовете на Европейския парламент, от Русия до Китай, както и на позициите Ви за опазване на околната среда, явни от неотдавнашните Ви коментари по въпроса за изменението на климата.

Въпреки това, г-н председател, ясно е, че при Вашето председателство Парламентът ни продължи постепенното си преобразяване от институция, която изисква и се бори за демокрация, до асамблея, която често пъти отстъпва и внимава да не създава напрежение в отношенията си с това или онова правителство. Той се е отказал да направи тази борба или прозрачността приоритетни области, които да бъдат видими за избирателите – нужно е само да си припомним напълно нагласения неуспех на работната група по лобитата, който приключи днес и не постигна нищо, освен една много категорична резолюция, одобрена преди една година, или мълчанието по въпроса за двете седалища в Страсбург и Брюксел или във връзка с прахосването на пари и въглероден диоксид, което си остава неразбираемо за избирателите ни.

Приключвам, г-н председател. Чрез непрекъснатите реформи на правилника, председателството Ви стана свидетел на постепенната централизация на властта в ръцете на малцина в институцията ни по отношение на укрепването на работата на комисиите и ролята на отделните членове на Парламента, както и на насърчаването на многообразието и плурализма.

Г-н председател, може би в новия Парламент ще има ново мнозинство, но ние сме сигурни за едно нещо: продължителната борба за силна, уважавана, плуралистична и отзивчива европейска демокрация не е приключила и поне в това отношение винаги ще бъдем на една страна.

 
  
MPphoto
 

  Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL. (FR) Г-н председател, Вашето председателство –както посочихте току що – беше белязано от събития от важно политическо значение, които неколкократно са представлявали предизвикателство за Европа и в същото време за нашия Парламент.

Някои от тях са част от Съюза, особено наричаната от мнозина институционална криза, която аз по-скоро бих описал като допълнителен симптом на кризата на доверие или кризата на легитимност по отношение на настоящия европейски модел сред все по-голяма част от съгражданите ни.

Други имат международни измерения, като конфликтът в Близкия изток, който споменахте. Последният, който изобщо не върви към заслужен и устойчив мир, се влошава пред очите ни и трови международните отношения в случаите, в които не представлява заплаха за сближаването на обществата ни.

И накрая, други разтърсват цялата планета, като кризата на околната среда и финансовата, икономическата, социалната и политическата криза, която повдига пред нас определен избор между общества или дори цивилизации.

Вие трябваше да ръководите Европейския парламент и да го представлявате пред нашите държави-членки и пред света в един изключително сложен контекст. Аз и групата ми считаме, че изпълнихте своите задължения с чест.

Разбира се, политическите ни пристрастия са очевидно различни и понякога коренно си противоречат. Точно по отношение на способността да управлява тези необходими и здравословни конфликти на идеи, като същевременно зачита всички страни се оценява работата на заемащия такъв висок пост.

Мога да заявя в качеството си на председател на малцинствена група, която по мнението на мнозина изразява идеи, които се намират извън преобладаващия ред в момента, че не се тревожех по време на Вашето председателство. И макар политическите ни различия да остават непроменени, взаимоотношенията ни като хора бяха обогатени значително.

Г-н председател, с Вас се познаваме от 30 години. Опознахме се истински през последните 10 години на отличното ни сътрудничество в Председателския съвет. Високо ценя личната Ви етика, която Ви позволи да приемете – поне така си мисля – че е възможно да си едновременно комунист, демократ, европеец и хуманист. Благодаря Ви.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Wurtz. Госпожи и господа, бих искал от името на всички да благодаря на г-н Wurtz, който е член на Парламента от 1979 г. и който сега ще го напусне. Благодаря и на тримата колеги, които са тук от 1979 г. и ще напуснат сега: Klaus Hänsch, бивш председател, Ingo Friedrich, бивш заместник-председател и квестор, и Karl von Wogau, бивш председател на комисията по икономически и парични въпроси и понастоящем председател на подкомисията по сигурност и отбрана. Бих искал да изразя искрените си благодарности от името на всички ви към четиримата и към всички напускащи ни членове на Парламента за огромната им отдаденост. Много ви благодаря.

(Силни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, от името на групата IND/DEM. – (EN) Г-н председател, групата Независимост/Демокрация се опита да бъде полезна, позитивна и конструктивна до самия край на парламентарния мандат.

(Смесени реакции)

Да, защото представлявахме гласа на опозицията, а при демокрацията опозицията е от съществено значение. Тя е от жизненоважно значение. За съжаление обаче президентът Вацлав Клаус посочи при идването си тук, че Вие всъщност не считате, че следва да съществува каквато и да било алтернативна гледна точка и в резултат на това председателството Ви беше белязано от предубедения начин, по който се отнасяхте към членовете на Парламента, които се обявиха против Конституцията/Договора от Лисабон.

Това си пролича най-вече, когато французите казаха „не“, нидерландците казаха „не“ и ирландците казаха „не“, а Парламентът преднамерено пренебрегна желанията на хората. Вие просто не проумявате, нали? „Не“ означава „не“ и е наистина невероятно, че 499 членове на Парламента гласуваха да пренебрегнат отрицателния вот на ирландците и да продължат с Договора. Що за Парламент е това? Ако вярвахте в демокрацията, нямаше просто да отхвърлите трите резултата от референдумите с лека ръка.

И още по-лошо, сега толкова се боите от общественото мнение – знаете, че губите в спора – че дори прибягвате до обиди. Г-н Watson ми заяви, че се държа като английски футболен хулиган, а аз само деликатно посочих, че членът на Комисията Баро е бил осъден за злоупотреба. Gary Titley каза, че съм параноичен реакционер, който живее на пределите на обществото. Е, той може и да е прав, не знам; но Danny Cohn-Bendit, великият застъпник на свободата на словото, заяви, че противниците на Договора са психично болни, а Martin Schulz, лидерът на социалистите, каза след един от отрицателните вотове, че не трябва да се поддаваме на популизма и че отрицателните вотове са открили пътя за фашизъм.

Надявам се, че през следващите четири седмици в тази кампания гласоподавателите в Европа да могат да видят истинските лица на този проект. Вие сте националисти, грубияни; вие си служите със заплахи и сте против демокрацията; вие не заслужавате доверие!

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Фактът, че можете да направите такова изказване показва, че Европейският парламент е свободен и демократичен!

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-н председател, някои колеги може да не повярват, но ще ми липсвате. Откакто Ви познавам, първо като лидер на християндемократите и след това като председател на Парламента, Вие бяхте пример за достойнство, въздържание и вежливост. Вие сте англофил и еврофил и представлявате най-доброто от интеграционистката традиция. Без съмнение, ще се радвате да чуете, че не си спомням някога да съм се съгласявал с Вас.

(Смях)

Но в кариерата, която и двамата сме избрали, знаем, че идеологическото обвързване е рядко срещано и затова го ценим дори когато го открием в наш противник.

Ще си спомните как спорихме относно Вашето тълкуване на Правилника за дейността на Европейския парламент. Тези от нас, които искаха референдуми за Договора за създаване на конституция на Европа, представихме доводите си в миролюбиви обяснения на вота. Правото ни да направим това беше недвусмислено посочено в Правилника за дейността. Вие своеволно решихте да пренебрегнете тези правила – не се опитахте да ги промените, което би изисквало определено време, а просто ги игнорирахте. Сега не е времето да спорим отново. Вместо това ще заявя следното: Председателят на Парламента трябва да представлява цялата зала, включително онези, които поддържат възгледи на малцинството, и когато се отнасяте с нас по друг начин, откривате пътя за деспотизъм. Така например, почти всеки месец тук се провеждат демонстрации за различни неща и те биват толерирани, но когато излязохме с плакати, на които пишеше „референдум“, изпратихте служителите си да ги изземат и някои от нас бяха глобени впоследствие.

Мога да разбера защо думата „референдум“ води до такова безпокойство в залата: избирателите на три държави отхвърлиха модела ви за създаване на конституция. Почувствахте се уязвими и станахте докачливи, и понеже не можете да нападнете избирателите пряко, си изкарахте гнева върху нас, видимото малцинство от евроскептици в залата.

Колеги, не очаквам да променя мнението ви относно привлекателността на централизираната власт в Брюксел. От вашата собствена гледна точка обаче искам да ви призова да бъдете малко по-безпристрастни при отношенията си с онези от нас, които са малцинство. Само ако можехте да потиснете вродената си неприязън към нас, може би щяхте да откриете, че това ще помогне на собствената ви демократичност. Всички организации се нуждаят от критици. Вашата настойчивост, че Европейският съюз е абсолютно добро и че всяка критика по негов адрес е или недобросъвестна, или ксенофобска не ви помага по никакъв начин, защото без критичен контрол институциите в Брюксел стават раздути, самомнителни и корумпирани.

Приятели, надявам се, че от месец юли ще има много повече самостоятелно мислещи хора сред нас. За пръв път от 50 години насам в Парламента ще има нещо подобно на официална опозиция. Ще зависи от вашия наследник, Hans-Gert, да реши как да се отнася към тази опозиция, но аз се надявам, че той наистина ще бъде толерантен – ценност, която Парламентът продължава да твърди, че подкрепя.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Ще вземем това предвид.

 
  
MPphoto
 

  Ян Кохоут, действащ председател на Съвета. – (EN) Г-н председател, благодаря за възможността да кажа няколко думи от името на председателството и на Съвета в отговор на Вашето изказване и на изказванията на представителите на политическите групи. За нас е от изключително голямо значение, че петте години на законодателната власт съвпаднаха с първите пет години от членството на Чешката република и на другите държави, които се присъединиха по същото време в Европейския съюз, още повече като се има предвид, че Чешката република има привилегията да председателства Съвета при наближаването на края на този мандат.

Първо, бих искал да поднеса почитанията си на Вас, г-н председател, за образцовия начин, по който ръководихте институцията през последните две години и половина. Свидетелство за Вашите качества, включително справедливост и честност, е фактът, че сте така уважаван от Парламента – уважение, което преминава партийните политически разделения. Като един от относително малкото членове на Парламента, избрани за пръв път през 1979 г., Вие успяхте да пренесете значителния си опит, мъдрост и познания на този пост. Говорейки от името на председателството, мога да кажа само, че ние ценим всички Ваши качества при контактите си с Вас преди и по време на председателството ни. От името на Съвета искам да Ви пожелая всичко най-добро в бъдеще.

След като гледаме назад към последните пет години, надявам се да ми позволите да отдам почитанията си и на Вашия предшественик, г-н Borrell, който също така демонстрира качества като безпристрастност и умение за лидерство. И двамата гарантирахте, че постът на председател се цени и уважава. Парламентът и Съюзът като цяло имат за какво да са благодарни и на двама ви.

През последните пет години Парламентът ефективно използва своите правомощия и прерогативи, особено по отношение на важната област на съвместното вземане на решение, където Съветът и Парламентът се оказаха от двете страни на масата за преговори, понякога с много различни виждания и цели. Въпреки тези различия и двете институции работеха заедно, за да гарантират, че системата дава резултат. Можем да сме на различно мнение и да спорим конструктивно, но това се случва в рамката на договорени правила и процедури. Считам, че и двете институции могат да се гордеят от споделената ни цел за ефективна работа на системата, а последните пет години представиха много примери, че тя наистина работи и при това работи много ефективно.

Г-н председател, уважаеми колеги, след по-малко от три месеца новият Парламент ще встъпи в длъжност. Ще има много нови членове. Вие ще изберете нов председател и различна държава-членка ще поеме председателството, представляващо Съвета. Сигурен съм, че през следващите пет години всички те ще поглеждат назад с признателност и уважение към наследството, което Вие, г-н председател, сте оставили на институцията. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Маргот Валстрьом, заместник-председател на Комисията. (DE) Г-н председател, при Вашето председателство отношенията между Европейския парламент и Комисията се развиваха много добре, да не кажа гладко. Ваша заслуга е фактът, че дори по време на изборните кампании, когато, както се знае, възможността за конфликти е най-голяма, обикновените политически разисквания не се превърнаха в криза на институциите.

Ако ми позволите да заявя нещо от личен характер, бих искала горещо да Ви благодаря за Вашия винаги приветлив и учтив подход към работата Ви. Не само бяхте вежлив, но и предприемахте коригиращи действия, когато това беше необходимо. Вие винаги се държахте като джентълмен. Бих искала да подчертая колко важен за Парламента и за целия Европейски съюз беше фактът, че имахте смелостта и волята да защитите демократичните принципи и привилегии на Парламента, дори пред държавни глави при необходимост.

(Ръкопляскания)

Бих искала и да Ви поздравя за 30-те години като избран член на Европейския парламент. Вашата личност остави своя отпечатък на тези десетилетия и Вие допринесохте много за оформянето на развитието на Парламента.

Председателят Барозу много искаше да дойде лично, но, както знаете, той присъства на срещата на върха между Европейския съюз и Канада в Прага. От името на председателя на Комисията бих искала горещо да Ви благодаря за успешното председателство. Благодаря ви.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-жо заместник-председател, госпожи и господа, горещо ви благодаря за предимно благосклонните отзиви. Пожелавам на всички членове на Парламента, които няма да бъдат преизбрани, всичко най-добро в бъдеше и се надявам, че ще се срещнем отново. На всички колеги, които ще бъдат преизбрани и които вече са преизбрани, бих искал да кажа, че се надявам, че ако бъда преизбран, разбира се, ще продължим съвместната ни работа. Казаното днес от председателите на политическите групи ме насърчи да продължа по пътя към обединена Европа. Благодаря на всички ви и се надявам, че ще се срещнем отново.

(Силни ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE-DE). (DE) Г-жо председател, имам запитване относно реда в залата. Точно преди гласуването, когато заседанието беше прекъснато за кратко, един член на уважаемия Парламент очевидно успя да доведе тайно парламентарен кандидат, направи няколко нагли рекламни снимки с нея, което според мен противоречи на правилника на институцията ни. Не трябва ли да се потърси отговорност от тези кандидати?

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Mann. Въпросът ще бъде проучен.

 

6. Време за гласуване (продължение)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. - Продължаваме с гласуването.

 

6.1. Електронни съобщителни мерки и услуги, защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  

- Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - (EN) Г-жо председател, искам да кажа следното по отношение на предстоящото гласуване. От списъка за гласуване изглежда, че първо гласуваме по компромисния текст от комисията, вместо по измененията. Струва ми се, че обикновено първо гласуваме по измененията с голямо значение и затова ще Ви помоля да използвате правото си съгласно член 19 от Правилника за дейността и да промените реда на гласуване, за да гласуваме измененията. Това засяга измененията по правата на гражданите. Това е от голямо значение, както за доклада Harbour, така и за доклада Trautmann.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Dahl, доколкото знам, няма проблем. Не виждам проблем в реда на гласуване по доклада Harbour. Ще продължим, както е записано в документа за реда на гласуване.

 

6.2. Електронни съобщителни мрежи и услуги (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-жо председател, помолих да взема думата, защото не съм съгласна с реда на гласуване по доклада Trautmann. Внасям искане да ми бъде дадена думата преди гласуването на компромисно изменение 10, за да обясня защо редът на гласуване следва да бъде променен.

 
  
 

Преди гласуването на изменение 10:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-жо председател, искам да внеса искане последователността на гласуване да бъде променена и компромисно изменение 10 да бъде гласувано след като гласуваме по други идентични искания на различни групи, които трябваше да бъдат гласувани след изменение 10.

Доводът ми за това е, че според мен измененията, предложени от различните групи, отиват по-далеч от компромисното изменение по отношение на въпроса „Защита на правата на гражданите срещу намеса в интернет достъпа или ограничение на интернет достъпа“. Считам, че би било добре Парламентът, който така недвусмислено декларира подкрепата си за небезизвестното изменение Bono/Cohn-Bendit, отново да се обяви в подкрепа на най-добрата защита на правата на гражданите.

Съжалявам, че в края на една добра консултация с г-жа Trautmann не мога да внеса искане за това, но въпросната приятелска консултация, добрият резултат от пакета за телекомуникациите, в крайна сметка не следва да означава, че мимоходом можем да ограничаваме правата на гражданите.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, от името на групата ALDE. – (DE) Г-жо председател, въз основа на член 154, член 155, параграф 2 от Правилника за дейността, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа би искала да подкрепи искането, внесено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, за промяна в реда на гласуването на измененията и за гласуване на букви в) и п) от изменение 1 и изменения 2, 5, 6 и 9 преди компромисно изменение 10. Това също се отнася и до факта – може би има нещо друго в списъците за гласуване – че след предложението, прието от групата ни вчера, компромисно изменение 10 вече няма да се ползва с подкрепата на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. По отношение на процедурата по гласуване, член 154 разяснява кое изменение трябва да бъде разгледано първо при наличие на съответстващи или несъвместими искания. За нас е важно да бъде издадено съдебно решение, преди да е възможна каквото и да била намеса в поведението на гражданите. Поради това оттеглихме предложението за изменение.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-жо председател, аз не говоря в качеството си на председател на комисията, а като докладчик за групата ми по доклада Trautmann. Приканвам залата да отхвърли процедурното предложение и да позволи провеждането на гласуването в предложения от Вас ред в списъците за гласуване.

Г-жо Harms, никой в залата не желае да ограничава правото на свободен интернет достъп. Включихме този аспект в компромисното изменение, което обсъждахме с чешкия действащ председател на Съвета в продължение на много месеци. Всички политически партии участваха в обсъжданията. Внасям искане предложеният ред да бъде запазен, а искането за промяна на реда на гласуване, внесено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, да бъде отхвърлено.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, докладчик. – (FR) Г-жо председател, първо бих искала да посоча, че във връзка с искането за промяна в списъка за гласуване, ако съм разбрала правилно, ако компромисното изменение е било включено от службите по тяхно усмотрение преди групите да внесат изменението, то е защото то отива по-далеч от изменение 46. То включва разпоредби, които включват не само ограничаване на достъпа до интернет, но и всички устройства, които могат да окажат нежелано въздействие върху правата на потребителите.

Второ, бих искала също така да заявя на членовете на Парламента, че този компромис беше включен в член 1, който се отнася до обхвата, и поради това има всеобхватен ефект, докато изменението, внесено от групите, се отнася до член 8, който засяга целите на националните регулатори.

По време на преговорите за този компромис аз работих честно и в хармония с всички политически групи. Г-жо председател, искам да бъде отбелязано, че в момента една от групите е оттеглила подписа си от компромиса. Затова и бих искала да заявя, че в качеството си на докладчик аз, разбира се, продължавам да подкрепям компромиса и че гласувах в подкрепа на изменение 46.

Бих искала да кажа, че при обстоятелствата, при които провеждаме разискването, би било по-разумно залата да реши реда на гласуване, вместо да оставим решението за това да бъде взето само от Вас или от докладчика. Бих искала да представя това си искане директно на Вас, защото трябва да се знае какво следва, ако редът на гласуване бъде обърнат.

Ако редът на гласуване не бъде обърнат, списъкът остава непроменен. Ако бъде обърнат, изменение 46 се приема, ако получи необходимото мнозинство. В този случай, г-жо председател, бих искала да Ви помоля да предложите компромиса – който отива по-далеч от изменение 46 – за гласуване след провеждането на гласуването. Ако изменение 46 не получи квалифицирано мнозинство, на този етап ще гласуваме компромиса и по този начин залата ще е направила избора си.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Чух мнението на няколко души и внимателно вземам под внимание казаното от докладчика ни.

Преди гласуването се допитах до службите и много внимателно изслушах казаното досега. В качеството си на председател съгласно член 155, параграф 2 имам правото да взема решение относно реда на гласуване. Струва ми се, че въпросът е от такова значение както в залата, така и извън нея, че би било уместно да се гласува за по-раните изменения, но решението ми се основава и на процедурна основа, защото, доколкото разбирам, изменение 10 е компромис, постигнат след гласуването в комисията. Според мен има както процедурни, така и други доводи, в подкрепа на промяната на реда на гласуване.

(Парламентът приема искането на Rebecca Harms)

(Ръкопляскания)

 

6.3. Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
 

Относно доклада Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, докладчик.(FR) Г-жо председател, аз помолих да можем да гласуваме и за компромиса, тъй като той има по-широк обхват от изменение 46. Вие решихте да не го предлагате за гласуване, без да дадете каквото и да било обяснение и без да отговорите на докладчика. Исках да знаете това и да Ви кажа, че съжалявам, че препоръката ни не бе взета под внимание, подобно на препоръката на докладчика за гласуването в залата.

Също така бих искала да кажа – да обясня провелото се току-що гласуване – че когато някоя част от целия компромис не бъде приета, то целият пакет подлежи на съгласуване. Това е последствието от гласуването, което се провежда днес.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-жо Trautmann, според мен залата разбира последствията от направеното, но все пак Ви благодаря, че го посочихте. Не би било уместно да приемем другия компромис, а и гласуването беше повече от ясно.

 

6.4. Честотни ленти, които ще бъдат запазени за мобилни комуникации (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)

6.5. Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
 

- Преди гласуването на изменение 14:

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, докладчик.(FR) Г-жо председател, съгласна съм с г-н Cocilovo, който беше докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси, относно включването на следната точка в така важния член 6: „Ако законодателството на дадена държава-членка не предвижда задължително включване към система за социална сигурност на самостоятелно заетите лица, то членство се дава по молба на помагащите съпрузи.“

Ще обясня какво имам предвид с това. Ние настояваме, че помагащите съпрузи трябва да бъдат задължително осигурени, какъвто е случаят със самостоятелно заетите лица. Ако в дадена държава обаче самостоятелно заетите лица не са задължително осигурени, то ние не можем да изискваме това да бъде така за техните съпрузи, защото последните не могат да бъдат включени в система осигуряване, която не съществува. Поради това този допълнителен параграф трябва да бъде приет. По този въпрос действам и от името на г-н Cocilovo.

 
  
 

(Устното предложение за изменение не се приема)

 

6.6. Бременни работнички (A6-0267/2009, Edite Estrela)
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, докладчик.(PT) Г-жо председател, бих искала да помоля службите да вземат предвид, че португалският вариант е достоверен за всички изменения.

Второ, бих искала да помоля редът на гласуване да бъде променен и изменение 43 на комисията да бъде внесено за гласуване преди изменение 83 в интерес на последователността.

И накрая, бих искала да посоча, че директивата, по която ще приемем изменения, е изготвена преди 17 години и несъмнено не е актуална. Преразгледаната директива няма да влезе в сила преди края на следващия законодателен мандат. С други думи, ние приемаме законодателство за бъдещето, а не за настоящето.

По-специално, приемаме законодателство за доброто на гражданите, като по този начин им даваме повече причини да гласуват на изборите през месец юни.

Затова ще приключа, като помоля членовете на Парламента да подкрепят доклада ми.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE. – (FR) Г-жо председател, понастоящем съществуват 89 изменения към този доклад. Цари пълен хаос, а предстоящото гласуване няма да ни позволи да проведем едно наистина обективно разискване със Съвета и Комисията. Въпросните 89 изменения нямат абсолютно нищо общо помежду си. Предлагам да върнем доклада за ново разглеждане в комисия, защото, както каза г-жа Estrela, разполагаме с предостатъчно време.

(Силни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-жо Lulling, бихте ли били така добра да потвърдите дали отправяте искането от името на Вашата политическа група?

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE. – (EN) Да, г-жо председател, аз никога не правя нещо, което да не е от името на политическата ми група!

(Смях и ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Г-жо председател, няма смисъл да се връща докладът или предложението за ново разглеждане в комисията, защото той е бил обсъден с всички групи. Предполага се, че се ползва с подкрепата на мнозинството в залата. Той е бил обсъден и с Комисията и Съвета.

Естествено, хората имат различни виждания. Знаем, че, за съжаление, Съветът при чешкото председателство е възприел едно много консервативно отношение спрямо насърчаването на равенството между половете.

Затова призовавам залата да гласува в подкрепа на предложенията и да подкрепи доклада ми, защото той ще даде на гражданите повече причини да отидат да гласуват на европейските избори.

 
  
 

(Парламентът решава да върне въпроса за ново разглеждане в комисия)

 

6.7. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)

6.8. Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
 

Преди гласуването на законодателната резолюция:

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-жо председател, след кратки консултации с докладчика, ние постигнахме съгласие, че параграфи 2, 3 и 5 от законодателната резолюция следва да бъдат коригирани. Предлагам следния английски текст за параграф 2:

(EN) „Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с Многогодишната финансова рамка, както последната е преразгледана;“

В параграф 3, първото изречение следва да бъде изтрито, а останалото следва да остане непроменено: „Напомня, че всяко преразпределение, което би довело…“ и така нататък.

Параграф 5: „Припомня, че законодателният процес е бил завършен, след като финансирането на програмата е било договорено;“.

 
  
 

(Устните предложения за изменения се приемат)

 

6.9. Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (A6-0139/2009, Othmar Karas)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, от името на групата PSE. (DE) Г-жо председател, докладът беше оспорен в няколко групи и с цел да се гарантира безпристрастността на гласуването бих искал да взема думата преди гласуването на съображение 3, за да дам мнението си относно реда на гласуване.

 
  
 

Преди гласуването на съображение 3:

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, от името на групата PSE. – (DE) Г-жо председател, докладът представя различни идеи относно начините на регулиране на първичния капитал и изменения 91 и 92 отиват още по-далеч, защото те представят по-ясна и точна дефиниция на основния капитал, което ще ни спести работа в бъдеще. Затова внасям искане те да бъдат гласувани първи, след което да се гласува изменение 89 към съображение 3. Надявам се колегите ми да са съгласни и бих искал да Ви помоля да приемете гласуването на изменение 89 към съображение 3 да бъде поименно.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, докладчик. (DE) Г-жо председател, бих искал да посоча, че в разискването ясно заявихме, че измененията са взети предвид при компромиса в достатъчно подробна форма. Затова и внасям искане настоящият ред да се запази. Нямам възражения срещу поименно гласуване.

 
  
 

(Парламентът приема искането на Udo Bullman)

 

6.10. Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)

6.11. Защита на животни по време на умъртвяване (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, докладчик. – (EN) Г-жо председател, искам да насоча вниманието ви към два или три кратки технически, но важни въпроса.

Първо, разполагаме с група изменения, предложени от комисията по земеделие, включително изменение 64. Това изменение следва да бъде гласувано отделно. То се занимава с въпроса за създаването на Национален референтен център, който е много важна част от целия регламент. Комисията по земеделие предложи да се премахне задължението за създаване на референтен център на национално равнище. Моето мнение в качеството ми на докладчик е, че това противоречи на логиката на целия регламент. Предлагам изменение 64 да бъде гласувано отделно.

Второ, моля, обърнете внимание на изменение 28, което се занимава със спорния и емоционален въпрос за ритуалното клане. Гласуването в подкрепа на това изменение ще премахне възможността за пълна забрана на ритуалното клане на национално равнище. Гласуването против изменение 28 ще запази възможността за тази забрана.

Третият въпрос се отнася до изменение 85. Комисията предлага времето за транспортиране на животни от стопанствата и изчакване в кланиците да бъде не по-дълго от 24 часа. Гласуването в подкрепа на изменение 85 ще премахне въпросното намаляване на времето за транспортиране. Гласуването срещу изменение 85 ще подкрепи предложението на Комисията да се намали времето за транспортиране.

 
  
 

(Искането се отхвърля заради възражения на над 40 членове на Парламента.)

 

6.12. Обновена социална програма (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
 

- Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE. – (EN) Г-жо председател, накратко, надявам се залата да ме извини, че внасям това устно предложение за изменение на параграф 14 в последната минута. Колегите може би знаят, че това е деликатен въпрос и при някои езици и за някои държави-членки води до трудности. От съществено значение е в края на краищата да се опитаме да получим максималната подкрепа за доклада.

Предложението ми е следното: вместо параграф 14 в този му вид да заменим целия параграф с параграф, който вече беше приет от залата. Става въпрос за параграф 23 от резолюция на Европейския парламент от 11 март 2009 г. относно приноса към пролетното заседание на Европейски съвет през 2009 г. във връзка с Лисабонската стратегия, който обхваща същите въпроси. Ще го прочета; той е само няколко изречения:

„Отбелязва, че някои държави-членки са въвели понятието за минимална работна заплата; счита, че други-държави-членки биха могли да се възползват от техния опит; призовава държавите-членки да гарантират предпоставките за социално и икономическо участие на всички и по-специално като приемат разпоредби относно въпроси като минималната работна заплата, други правно- и общозадължителни актове или чрез колективни трудови договори в съответствие с националните традиции, с които да се даде възможност на работниците на пълно работно време да водят достоен живот със своя трудов доход“.

Както посочих, този текст вече беше одобрен от политическите групи. Поднасям своите извинения, че го внасям едва сега. Докладчикът е съгласен с това и се надявам залата поне да позволи устното предложение за изменение да бъде внесено.

 
  
 

(Устното предложение за изменение се приема)

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson (PSE). - (SV) Много ви благодаря. Бих искал само да кажа нещо накратко относно шведския превод. В параграфи 13 и 36 „минимален доход“ е било преведено с шведската дума „minimilön“, което означава „минимална работна заплата“. Преводът би трябвало да бъде „minimiinkomst“. Има разлика между „minimiinkomst“ и „minimilön“ и следователно има грешка в параграфи 13 и 36 от шведския превод.

 

6.13. Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 

 
  
MPphoto
 

  Председател. - По изключение, колеги, и онези, които изчакват да дадат обяснения на вота, ще разберете, че вече стана късно. Всички сме тук отдавна и най-вече нашите преводачи. Броят на обясненията на вота е голям и подозирам, че няма да свършим с тях до 15,00 ч. Поради тази причина вземам решението да се занимаем с тях в края на работния ден довечера, както сме правили и преди.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-жо председател, правилата ясно посочват, че след гласуването всеки член на Парламента има правото да даде обяснение на вота в продължение на не повече от 60 секунди. Осъзнавам, че преводачите ни са тук отдавна. Осъзнавам, че не позволяваме на много хора да излязат в обедна почивка. Мога ли да предложа компромисен вариант, който беше използван от заместник-председателя Alejo Vidal-Quadras при последния подобен случай, в който той позволи на колегите да обяснят своя вот един след друг, което значително ускори процедурата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Hannan. Взехме предвид този вариант. Броят им е твърде голям и не считам, че това е възможно. Ще имате възможност да дадете обяснението на вота след гласуването, но в по-късен час. Съжалявам, но наистина стана твърде късно, а Вие знаете какво удоволствие изпитвам от Вашите предложения!

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Предложение за решение (B6-0268/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Съобщението на Европейската комисия COM(2007) 281 отправи предизвикателство към всички европейски институции: „Време е Бразилия да бъде разглеждана като стратегически партньор, както и като основен икономически актьор и регионален лидер в Латинска Америка“. Това партньорство беше установено на 4 юли 2007 г. в Лисабон по време на португалското председателство на Европейския съюз. На 12 март 2009 г. Европейският парламент прие препоръка на Съвета, която гласеше, че „стратегическото партньорство следва да предвижда установяването на редовен структурен диалог между членовете на Националния конгрес на Бразилия и членовете на Европейския парламент“.

Въпреки това принципно изказване и призивите ми към председателя на Парламента, със съжаление отбелязвам, че Парламентът се придържа към анахроничния вариант да направи Бразилия единствената икономика от БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай) без независима парламентарна делегация. Това противоречи на собственото решение на Парламента и демонстрира нежелателна инертност и краткосрочна визия, предвид действителното значение на Бразилия в света. Надявам се, че бъдещите членове на Парламента, особено тези от Португалия, ще спомогнат за промяна на това неприемливо положение на нещата и ще установят пряка и продуктивна комуникация с Националния конгрес на Бразилия.

Гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), в писмена форма. – (EN) Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица се въздържа при гласуването относно броя на междупарламентарните делегации заради препратката към „Косово“ при създаването на „Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово“.

Създаването на делегация за връзки със самопровъзгласила се държава, което е резултат от нарушение на международното право, фактически само по себе си представлява нарушение на международното право.

Това въздържане не засяга всички други делегации, които се споменават в същото решение, които ние подкрепяме.

 
  
  

- Доклад: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Със задоволство гласувам тук днес по доклада, за да отхвърля една директива и 11 неактуални решения и отбелязвам, че следващият ни доклад от г-н Morillon (A6-0202/2009) ще отхвърли още 14 неактуални регламента.

Поздравявам моя колега за постъпката му, която би трябвало да повторим във всичките ни комисии и всичките ни области на компетентност. Със сигурност бих подкрепил идеята някои регламенти и директиви да имат фиксиран жизнен цикъл, което ще прекрати непрестанното приемане на закони и регламенти и тежестта, която впоследствие пада върху всички ни.

 
  
  

- Доклад: Петя Ставрева (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE) , в писмена форма.(EL) Парламентарната група на ПАСОК гласува в подкрепа на доклада Ставрева, защото той предоставя възможност на държавите-членки да избират мерките за подпомагане на развитието на селските райони в момент, който е от първостепенно значение за селските райони и земеделските стопани. Оригиналният текст беше подобрен въз основа на измененията, които внесох в комисията по земеделие и развитие на селските райони.

В никакъв случай обаче опортюнистичните намаления на финансовите ограничения на общата селскостопанска политика не могат да бъде приети под претекст, че разполага с неизползвани ресурси. Общностният бюджет не може да бъде използван отново посредством гъвкавия механизъм. На мястото на тази практика би било политически и материално уместно да се обсъди увеличение в общностния бюджет, за да не бъдат повлияни съществуващите политики на Общността, включително общата селскостопанска политика, което ще трябва да покрие финансирането на нови политики за справяне с кризата и повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Подкрепям документа, тъй като той отпуска допълнителни 250 млн. евро към средствата, заделени за 2009 г., и предлага по-добра гъвкавост по отношение на отпускането и усвояването на финансови ресурси за развитие на широколентов интернет в селските райони и справяне с новите предизвикателства в селскостопанския сектор.

Това допълване на ЕЗФРСР е необходимо, особено по време на криза. Румъния трябва да има достъп до този фонд чрез изпълнението на жизнеспособни проекти, чиято цел е развитието на селата ни и повишаване на жизнения стандарт сред жителите на селските ни райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. – (SK) Докладът по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), в писмена форма. – (PL) Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони представлява добра възможност за исторически по-слабо развитите региони. Фондът е и възможност за намаляване на несъответствието между старите и новите държави-членки на Европейския съюз.

При администрирането на фонда трябва да помним, че общата селскостопанска политика е изпълнена с несправедливост и неравенство. Различията при субсидиите, а по този начин и при доходите на селскостопанските производители, водят до запазването на тези несъответствия и дори до тяхното увеличение. Несъответствията се отнасят не само до икономическото положение на жителите на селските райони, но и до цялата инфраструктура, включително до достъпа до интернет. Поради това трябва да запомним, че селскостопанските производители в Германия, например, получават два пъти по-големи субсидии от селскостопанските производители в Полша и три пъти повече от селскостопанските производители в Румъния.

Трябва да не забравяме, че регионите, които най-много се нуждаят от подпомагане, се намират в Румъния, България и източните части на Полша.

 
  
  

- Доклад: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, представен от британския ми колега от групата на социалистите в Европейския парламент, г-н Corbett, относно цялостния преглед на Правилника за дейността на Парламента.

Подкрепям инициативата на председателя на групата на социалистите, г-н Schulz, чиято цел беше да използва преразглеждането, за да попречи на френския лидер на една крайно дясна партия да има честта да председателства учредителната сесия на новия Парламент.

Според новите разпоредби учредителната сесия на Парламента, която ще се проведе на 14 юли, ще бъде председателствана от напускащия поста председател, в случай че той бъде преизбран, или от един от 14-те заместник-председатели по реда на старшинството, в случай че бъдат преизбрани.

Европейската демокрация зачита принципите на уважение и толерантност сред народите, които г-н Le Pen упорито пренебрегва чрез решението си да прави ревизионистки забележки.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, и по-специално на изменения 51 и 52, които заменят най-възрастния член на председателския пост при откриването на новия Парламент с „временен избор“. Не разбирам защо изобщо имаме такова странно правило. Може би „майката или бащата“ на залата има логика. Членът на Парламента с най-дълъг стаж поне може да разчита на своя опит, а не само на възрастта си.

Вече беше злоупотребено с тази система от г-н Le Pen и неговата партия Национален фронт, когато през 1989 г. Клод Отон-Лара бе спуснат в Парламента и направи фарс на откриването на институцията с многословно и доста обидно изказване. До няколко месеца той напусна поста, след като вече беше изпълнил функцията си да се подиграе с Европейския парламент. След като изминаха 20 години, не можем да дадем втора възможност на г-н Le Pen да дискредитира Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Докладът на г-н Corbett има за цел да приведе Правилника за дейността на Европейския парламент в съответствие с настоящата практика на общ консенсус и предварително договаряне в малки групи, което превръща пленарната зала в нищо повече от среща, която регистрира текстове, изготвени предварително от шепа експерти. В резултат на това институционализацията на окончателния обществен вот за всеки текст е просто минималното ниво на прозрачност, което гражданите могат да очакват от работата на Парламента.

Докладът обаче е преди всичко непредвидена възможност да се приеме in extremis едно объркващо изменение, въпреки че то беше отхвърлено в комисията и изготвено най-вече, за да не позволи на никого да изпълнява задължение, което се зачита във всички парламенти на света: назначаването на най-възрастния член за председател на учредителната сесия. Наистина изключителна постъпка, престъпление – истинска политическа мерзост! Нечувано при демокрацията!

Подписалите са самите г-н Daul и г-н Schulz, които определено следва да се опитат да станат известни и популярни не във Франция, а в Германия. Това е допълнително доказателство, ако въобще е необходимо такова, за продължаващото стълкновение между десните и сектантски настроените леви, които гласуват заедно по почти всички текстове, които се приемат в залата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) След като изменението за най-възрастния член беше отхвърлено от комисията по конституционни въпроси, г-н Schulz и г-н Daul, тези двама либерално-социално-демократични стари приятели отново внасят същото изменение за разглеждане в пленарната зала.

Класиците учеха, че да се греши е човешко; а да се упорства в грешката е глупаво.

Очевидно никой не си е взел поука. Насочването на работата на Европейския парламент към моята скромна личност е направо смешно. Всъщност пренебрегването на собствения ни Правилник за дейността до такава степен е посяване на семето на латентен тоталитаризъм.

Кога ще бъдат премахнати малцинствените групи? Кога непокорните членове на Парламента ще бъдат отстранени?

От Клод Отон-Лара до Jean-Marie Le Pen, се върнахме там, откъдето започнахме. През 1989 г., след забележителното изказване на великия филмов режисьор, словото на най-възрастния член на Парламента беше премахнато. Двадесет години по-късно, най-възрастният член ще бъде отстранен, за да не се позволи на дявола Le Pen да председателства изборите за председател на Европейския парламент.

Какъв демократичен процес, госпожи и господа!

Г-н Schulz и г-н Daul неволно ми правят безплатна реклама, която няма да пропусна да използвам. Отново сам срещу света, ще приема хвърлената ръкавица и ще призова за свидетели истинските демократи и искрените европейци: маскарадът и този отказ от демокрация не служи на Европа, а на скритите, предубедени интереси на един тесен кръг от политици.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), в писмена форма.(FR) Като френски член на Европейския парламент и член на групата Независимост/Демокрация избирам да не подкрепя изменения 51 и 52 към доклада на г-н Corbett.

Действително не е разумно да се променя общо правило, за да се нагоди към определен случай.

Също така, въпросните интриги несъмнено ще имат обратен ефект или с други думи, те ще подчертаят неуважението, което мнозина членове на Парламента изпитват към своите колеги и кандидатите.

Освен това нищо не пречи на дадена политическа партия, която не е доволна от настоящия най-възрастен член, да представи по-възрастен кандидат.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Не гласувах в подкрепа на цялостния преглед на Правилника за дейността на Европейския парламент, защото в опит да не се позволи най-възрастният член на име Le Pen да бъде председател, беше намерено едно тромаво и дори отрицателно решение, въпреки наличието на решение, което щеше да бъде приемливо за всички присъстващи, които подкрепят политиката на интегриране на принципа на равенство между половете.

Можехме да заменим член 11 със следния текст: „Най-възрастният член на ЕП мъж или най-възрастният член на ЕП жена сред присъстващите членове на ЕП, като най-възрастни, ще заемат периодично поста на председател до обявяването на избора на Парламента. Редът на редуване ще започне с най-възрастния член жена.“

По този начин, можехме да избегнем възможността Le Pen да бъде председател като най-възрастния член на Парламента, без да трябва да унищожаваме Правилника за дейността и да приемаме процедура, която не съществува в нито един друг парламент на демократична държава.

Наистина жалко. Лично аз имам по-голямо доверие на френските избиратели. Надявам се, че няма да позволят избирането на г-н Le Pen и че това упражнение ще се окаже ненужно.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Европейският съюз в частност, който се обявява в подкрепа на демокрацията, толерантността и свободата на мнение, сам не ги следва точно. Независимо дали става въпрос за правото на хората на самоопределение, критерии за присъединяване или решения на съвременни проблеми, се прилагат два различни стандарта на Европейския съюз в зависимост от това, което е удобно.

Всеки, който не отговаря на изискванията за политическа коректност, който е неудобен за Европейския съюз, който описва неудобната действителност в рамките на Съюза, бива изключван и изведнъж подлежи на други правила. Принципът на idem ius omnibus – еднакво правосъдие за всички – трябва да бъде стриктно прилаган, ако Европейският съюз не иска да се подхлъзне към политически коректно лицемерие. Личната ненавист не трябва да бъде цитирана като довод за псевдо „предвидимо законодателство“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Измененията, предложени от докладчика, правят правилата за регистрирането на документи на Европейския парламент по-гъвкави и опростяват Правилника за дейността. Също така някои от тях имат за цел да приспособят Правилника за дейността към новите правила и съвременната практика.

Една от най-значимите промени е да се даде на председателя на Европейския парламент правото да кани национални парламенти (на държави, които са подписали договор за присъединяване към Европейския съюз) да посочат от собствените си членове определен брой наблюдатели, които да се равняват на броя на бъдещите места в Европейския парламент, определени за съответната държава. Тези наблюдатели ще вземат участие в работата на Парламента в очакване на влизането в сила на договора за присъединяване и ще разполагат с правото да вземат думата в комисиите и политическите групи. Те няма да имат правото да гласуват или да бъдат избирани на постове в Парламента.

Друга промяна в Правилника за дейността регулира процедурата на съвместните заседания на комисиите и съвместните гласувания. Съответните докладчици ще изготвят един единствен проектодоклад, който ще бъде разгледан и гласуван от комисиите на съвместни заседания, които ще се проведат под съвместното председателство на съответните председатели на комисии.

Важни промени от гледна точка на заседанията на Парламента засягат разпределението на времетраенето на изказванията и съставянето на списъка с ораторите, както и изменения, свързани с окончателното гласуване на даден законодателен акт. Поименните гласувания увеличават отговорността на членовете на Европейския парламент пред гражданите.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) По време на първото четене на пакета за телекомуникациите в Европейския парламент, мнозинството от колегите гласуваха в подкрепа на изменения 138 и 166, които бяха обсъждани. По този начин Европейският парламент ясно посочи, че за да бъде изключен някой от интернет, ще е необходимо съдебно решение и че потребителите имат правото на свободно изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот. Съветът обаче реши да пренебрегне волята на Европейския парламент и премахна изменения 138 и 166. Европейският парламент и Съветът сега постигнаха компромис. Този компромис не съдържа изменения 138 и 166 в първоначалния им вариант. Затова и при днешното гласуване гласувахме против компромиса.

„June List“ и датската „June Movement“ силно желаят изменения 138 и 166 да бъдат включени в пакета за телекомуникациите и затова внесоха редица предложения за изменения, които бяха наречени „изменения за правата на гражданите“ от интернет активисти и които получиха подкрепата на други две политически групи в Европейския парламент. Ако предложенията ни бяха спечелили подкрепата на членовете на Европейския парламент, щеше да има добър шанс Европейският парламент и Съветът най-накрая да постигнат съгласие относно пакет за телекомуникациите, който истински да защитава правата и неприкосновеността на личния живот на интернет потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Днес се опитваме да подкрепим икономическите интереси по всякакъв възможен начин. Изведнъж голям брой закони за авторското право ще бъдат представени в рамково законодателство за предоставяне на телекомуникации. Достатъчно е Европейският съюз да приеме задължение за уведомяване на потребителите за опасностите от нарушаването на „разпоредбите за интелектуалната собственост“, след което санкциите могат да бъдат регулирани на национално равнище. След това всеки ще може да обвини другия. В този доклад големите софтуерни разработчици са се опитали да включат спънка пред по-малките разработчици.

В интернет наистина съществуват нарушения на правата, като детската порнография, с която трябва да се борим, но не трябва да се стига твърде далеч до степен, в която защитата на данните бива жертвана в името на икономическите интереси на няколко големи предприятия и мултинационални корпорации. Първоначалната идея зад пакета за телекомуникациите беше напълно разумна, но предвид огромния брой изменения, може да са се промъкнали едно или повече изменения, критикуващи пакета.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на изменение 138, което внесох през месец септември миналата година и което беше прието от 88 % от членовете на Европейския парламент.

Доволен съм, че то отново беше подкрепено от съкрушително мнозинство на колегите, които по този начин потвърдиха ангажимента си да защитават правата на интернет потребителите.

Един месец преди европейските избори, това е убедителен знак. Независимо какво си мислят Съюзът за народно движение и техният министър на културата, мнението на Европейския парламент има значение.

Това представлява още един удар за Саркози и френското правителство. Парламентът каза „не“ на Саркози по отношение на формата и съдържанието. Членовете на Европейския парламент казаха „не“ на гъвкавия отговор и „не“ на неприемливия натиск, оказван от Франция върху основния демократичен орган на европейския континент!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Милиони европейци разчитат на интернет пряко или косвено в ежедневието си. Ограничаването, свиването и контролирането на интернет би имало пряко и отрицателно въздействие върху ежедневието на широката общественост и голям брой микро-предприятия и малки и средни предприятия, които пряко зависят от този ресурс за извършване на дейността си.

Затова и беше важно предложението на нашата група да бъде прието чрез вота ни в негова подкрепа, тъй като то ще запази свободата на обмен между потребителите, без последните да бъдат контролирани или спонсорирани от посредници.

Изглежда обаче, че Съветът не е готов да приеме това изменение, което се ползва с подкрепата на мнозинството в Парламента, което е против съгласието за ограничаване, постигнато при преговорите със Съвета. Това обаче е малка победа, като се има предвид, че се предотврати приемането на едно лошо предложение.

Всички онези, които защитават свободата на движение в интернет и безплатния софтуер следва да бъдат поздравени. Това е борба, която ще продължим, за да гарантираме защитата на правата на гражданите и неограничения достъп до услуги от страна на крайните потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Първо, измененията, които най-добре защитават правата и свободите на гражданите, не бяха приети от залата в доклада Harbour, който допълва този доклад.

Второ, проблем с реда на гласуване, който за щастие беше решен, постави под съмнение начина, по който един основен политически проблем може да бъде решен тук: чрез хитри и дребнави политически интриги и впоследствие обвинения към администрацията, че не може да направи нищо по въпроса.

Накрая, когато изменение 1, известно на интернет потребителите като изменението „Bono“, беше прието, недоволството на г-н Toubon, явно горещ привърженик на закона Hadopi, беше последвано от неговата радост и одобрение, когато г-жа Trautmann заяви, че текстът ще отиде на трето четене. Това означава, че цялостният компромис беше изменен, а ясно обявената воля на мнозинството в Парламента беше потъпкана наред с резултатите от референдумите във Франция, Нидерландия, Ирландия…

Г-н Саркози и приятелите му от монополите са в почивка. Гражданите, от своя страна, да продължат да бъдат внимателни. Парламентът, който ще бъде избран на 7 юни, ще преговаря за третото четене. Не е сигурно дали, след като местата им бъдат осигурени, социалистите ще останат на страната на свободата.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) „Пакетът за телекомуникациите“, поискан от Комисията и Съвета, представлява потенциална заплаха за гражданските права. Измененията, които внесохме, приканваха за гарантиране на гражданските права, универсален достъп, прозрачност и свобода в интернет като област, в която се обменят идеи, а не като ресурс, контролиран от политици и бизнесмени. Интернет потребителите са клиенти, но те са също и граждани. Ще продължим да се борим за защитата на индивидуалните свободи на всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. − Днес при гласуването на пакета за електронните комуникации този парламент показа, че защитата на правата на потребителите е наистина с най-висок приоритет.

Независимо от факта, че имаше постигнат сравнително приемлив компромис в позициите за второ четене, мнозинството от парламента не се побоя да наруши договореностите и убедително настоя на първоначалната си позиция срещу възможността за въвеждане на ограничения в достъпа до интернет, освен ако те не се налагат по силата на съдебни решения или се застрашава обществената сигурност.

Да, целия пакет отива на помирителна процедура и неговото въвеждане се забавя, но мощният сигнал към Съвета и Комисията след днешното гласуване на парламента не може да бъде пренебрегнат.

Нека обаче признаем, случилото се днес се дължи на изключително сериозната активност на хората от интернет, които използваха всички начини да изразят своята позиция пред евродепутатите и да поискат от тях защита на своите права.

Такова поведение може само да бъде насърчавано.

Затова нека си направим и извода, че трябва всеки път да се вслушваме в гласа на хората, за да бъде и законодателството на ЕС обърнато с лице към техните нужди и да осигурява в максимално възможната степен защита на интересите на европейските граждани.

 
  
  

- Доклад: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма.(SV) Гласувам против доклада, защото следва да бъдат дадени гаранции, че части от наличния спектър ще бъдат използвани за некомерсиални цели и няма да бъдат дадени на големите телекомуникационни компании.

 
  
  

- Доклад: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори подкрепят премахването на неравнопоставеността в заплащането и другите форми на дискриминация на мъжете и жените. Равното третиране във всички видове заетост е от първостепенно значение за едно справедливо и равноправно общество. Консерваторите обаче считат, че националните правителства и парламенти могат най-добре да действат по начини, които са най-ефективни за собствените им общества и икономики.

Консерваторите споделят мнението, че съпрузите на самостоятелно заетите лица следва да имат достъп до болнични, пенсии и право на майчинство. Според нас обаче тези решения са в компетентността на държавите-членки.

Тъй като искането за ново законодателно предложение по отношение на равното заплащане съгласно член 141, параграф 3 от Договора за ЕО се отнася до обещанието на Консервативната партия за отказ от участие в социалния дял, който не подкрепяме, ние решихме да се въздържим.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Докладът подобрява начина, по който принципът на равно третиране се прилага за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи в Европейския съюз. В Ирландия обаче съпрузите на самостоятелно заетите лица могат сами да станат самостоятелно заети лица, обезпечени по закона за социалноосигурителни вноски под формата на събирателно дружество между съпрузите. Така например, лицата могат да изберат да плащат доброволни осигурителни вноски, които им позволяват да останат осигурени след напускането на задължителната система за социално осигуряване. Социалното осигуряване е въпрос от компетентността на държавите-членки и поради това аз гласувах против изменение 14. Тъй като член 6 от доклада беше приет, аз и ирландските ми колеги в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи решихме да се въздържим при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада на Astrid Lulling за равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, въпреки че според мен той трябваше да направи повече за укрепването на правата на жените и защитата на майчинството. Самостоятелната заетост продължава да бъде характерна за малцинството в Европа, като обхваща 16 % от населението в трудоспособна възраст. Едва една трета от самостоятелно заетите лица са жени.

Предложението трябваше да премахне препятствията пред достъпа на жените до самостоятелна заетост, като се предвидят мерки или специални облекчения, насочени към улесняване на извършването на дейност от самостоятелно заети лица.

Считам, че помагащите съпрузи следва да имат ясно определен професионален статут и същата социална сигурност като самостоятелно заетите лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Системите за социална сигурност се различават в различни части на Европа. Това не представлява проблем, както, изглежда, смятат мнозина. Това е естествен резултат от факта, че държавите са различни и публичните демократични избори са довели до различни политически системи на гласуване. Като привърженици на междуправителственото сътрудничество в Европейския съюз, за нас е естествено да отхвърлим формулировките в предложението за директива на Комисията и в доклада на Европейския парламент, които имат за цел да дадат на Европейския съюз повече власт над националните системи за социална сигурност.

Следва да се посочи обаче, че направените строги предложения имат за цел предимно да гарантират минимални равнища. По този начин формулировките не пречат на държавите-членки да отидат по-далеч, ако желаят. Това е положително, особено с оглед позицията на Швеция. Тази гъвкавост и фактът, че равното третиране на жените и мъжете е толкова ясно подчертано като основен принцип на едно развито демократично общество, ни накараха да гласуваме в подкрепа на доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Самостоятелно заетите лица съставят едва 16 % от населението в трудоспособна възраст. Едва една трета от 32,5 милиона самостоятелно заети лица са жени.

Предложението за преодоляване на препятствията пред достъпа на жените до самостоятелна дейност, например, като се предвидят мерки или специални облекчения, насочени към улесняване на извършването на дейност като самостоятелно заети лица от страна на по-слабо представения пол, следва да бъде подкрепено.

Директива 86/613/ЕИО не е довела до особен напредък за помагащите съпрузи на самостоятелно заетите лица по отношение на признаването на тяхната работа и подходяща социална закрила.

Новата директива следва преди всичко да предвиди задължителна регистрация на помагащите съпрузи, за да не бъдат те вече невидими заети лица, и да задължи държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че помагащите съпрузи могат да бъдат обезпечени със здравни осигуровки и пенсии.

Въпреки факта, че държавите-членки въобще не са единодушни по отношение на необходимостта от подобряване на законодателната рамка в тази област, аз се надявам, че ще може да бъде постигнат разумен консенсус в кратки срокове, за да може директивата да бъде приета на първо четене, преди европейските избори през юни 2009 г.

Нека подкрепим инициативите за равнопоставеност. Ако поставим хората преди всичко, ще изградим едно по-справедливо общество.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на Gabriele Stauner тъй като считам, че е необходимо да се разшири мисията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, която да обхваща и съкращенията, причинени от икономическата и финансовата криза.

Целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е да предложи ефективна подкрепа на лицата, съкратени в резултат на глобализацията. След приемането на този законодателен акт, средствата от фонда могат да бъдат използвани и за съкращения в резултат на икономическата и финансовата криза.

Делът на съфинансиране на фонда е 50 %, като тази цифра може да бъде увеличена до 65 % до 2011 г.

Максималният годишен финансов пакет на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е 500 млн. евро, като тази сума се отпуска с цел да помогне на хората в търсенето на работа или за финансиране на курсове за професионално обучение или помощи за мобилност.

Надявам се, че Румъния също ще има достъп до средствата от този фонд, за да помогне на хората, които губят своите работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Това частично подобрение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията не постига необходимото в настоящата сериозна криза. То не взема предвид направените от нас предложения за увеличаване на участието на Общността до 85 % от сумата, която ще бъде отпусната на незаетите лица или дори за удвояване на сумата на въпросния фонд, за да обхване повече хора, които могат да останат без работа след закриването на предприятия. Затова решихме да се въздържим.

Изменените правила на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, приети днес, имат за цел да позволят на фонда да се намеси по-ефективно по отношение на съфинансирането на обучението и заемането на работни места за работници, съкратени в резултат на икономическата криза. Новите правила разширяват обхвата на фонда и предвиждат временно увеличение на дела на съфинансиране от 50 % до 65 %, за да се предложи допълнителна помощ от фонда по време на финансовата и икономическата криза. Държавите, които са изправени пред финансови трудности обаче, няма да могат да прибегнат до фонда, като се има предвид, че те все още ще трябва да поддържат висок дял на съфинансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Изправени сме пред безпрецедентна криза. Тя оказа влияние не само във финансовата област, но и в икономическата и социалната област, и последиците от нея се чувстват не само в няколко държави-членки, а в целия Европейския съюз и в цял свят.

Лидерите на партията на европейските социалисти приеха съвместна декларация, която приканва държавите-членки „за амбициозен план за възстановяване за гарантиране на заетостта и предотвратяване на масовата безработица“. Единственият начин да се постигне истински ефект върху икономиката е да й се даде бюджетен стимул, който отговаря на мащаба на проблема и е координиран на територията на цяла Европа. Нашият приоритет, който ръководи всичко, което казваме или правим, е запазването на работните места и борбата с безработицата, както и насърчаването на екологосъобразно развитие.

Ако не направим нови усилия да се справим с кризата в Европа, безработицата ще нарасне до 25 милиона в началото на 2010 г., а състоянието на публичните финанси ще се влоши значително.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден през 2006 г. и ще функционира до 2013 г. Целта на ЕФПГ е да оказва помощ на работниците, съкратени в резултат на глобализацията. Максималният годишен бюджет на фонда е 500 млн. евро и той се използва в подкрепа на активни мерки на пазара на труда, като помощ при търсене на работа, под формата на стипендии за последващо обучение и помощи за мобилност.

Подкрепям идеята за намаляване на броя на съкращенията (до 500), които са необходими за осъществяване на намеса.

 
  
  

- Доклад: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE), в писмена форма.(LT) Гласувах в подкрепа на доклада на Eugenijus Maldeikis относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката.

Радвам се, че огромното мнозинство в Парламента (526 гласа) гласува в подкрепа документа.

Отново бих искала да подчертая важността на нашето решение.

Подобно на Латвия, Естония и Полша, моята държава, Литва, е част от Европейския съюз, в политически и икономически смисъл, в продължение на вече пет години. По отношение на енергетиката обаче тя беше и продължава да бъде като остров, без мостове, които да я свързват с енергийния пазар на Общността.

С днешното решение Европейският парламент отпусна 175 млн. евро за построяването на енергиен мост, който ще свърже Литва и Швеция.

След изпълнението на този проект държавите в региона ни, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., най-накрая ще свържат енергийните си пазари със скандинавските държави, а по този начин и с пазара на Европейския съюз.

Това е удивителен проект, едно добро начало, а аз бих искала да благодаря на всички колеги, които гласуваха за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката.

Европейският план за икономическо възстановяване предвижда инвестиции в размер на 5 млрд. евро за енергийни проекти, широколентов интернет и мерки за развитие на селските райони. 3,98 млрд. евро ще бъдат инвестирани в изграждане на инфраструктура за електричество, природен газ, вятърна енергия и за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Европейският парламент подкрепя отпускането на 1,02 млрд. евро за проекти в областта на развитието на селските райони.

Планът за икономическо възстановяване предвижда 200 млн. евро за изграждането на газопровода „Набуко“ за пренос на природен газ от района на Каспийско море до Европейския съюз. Румъния подкрепя проекта. Основните интереси на Румъния включват финансиране в плана за възстановяване за проекти за изграждане на свързващи газопроводи между Румъния и Унгария (30 млн. евро) и Румъния и България (10 млн. евро), както и за развитието на техническата инфраструктура, която позволява обръщането на посоката на пренос на газ в случай на временно прекъсване на снабдяването (80 млн. евро).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на програмата за оказване на финансова помощ за проекти в областта на енергетиката. Предложението на Европейския парламент за инвестиция, основаваща се на постигнато съгласие със Съвета, се гради на три стълба, а именно: проекти за свързване на газопреносни и електропреносни мрежи; улавяне и съхранение на въглероден диоксид; проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации. Предложението предвижда процедури и методи за оказване на финансова помощ за стимулиране на инвестицията за създаването на европейска интегрирана енергийна мрежа и подобряване на политиката на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове.

Необходими са незабавни действия за стимулиране на европейската икономика и поради това е от жизненоважно значение да разполагаме с мерки, които да гарантират адекватен географски баланс и скоростно изпълнение. В Португалия такива са проектите за свързване на газопреносните мрежи (инфраструктура и оборудване), а в Испания такива са проектите за по-доброто свързване на електропреносните мрежи.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Амбицията на Комисията да увеличи инвестициите в енергийни инфраструктури е най-новият пример за арогантността, обзела чиновниците в Берлемон. Предложените инвестиции са дълготрайни и скъпи, а и все още следва да се прецени дали всички инвестиции трябва да бъдат правени на равнището на Европейския съюз. За 2009 г. и 2010 г. се предлагат инвестиции с общ размер от 3,5 млрд. евро – средства, които ще бъдат осигурени от бюджетите на държавите-членки. Що се отнася до Швеция, това ще означава значително увеличение на таксите за членство с допълнителни 1,4 млрд. шведски крони. Фактът, че Комисията не счита, че е разполагала с време, за да направи внимателна оценка на въздействието на едно такова цялостно предложение, е напълно отблъскващ.

Докладчикът по доклада на Европейския парламент не изглежда особено обезпокоен от тези възражения. Вместо това се предлага увеличение на помощта от 3,5 млрд. евро до близо 4 млрд. евро!

Мандатът ни да работим за едно по-малко скъпо европейско сътрудничество ни кара да отхвърлим това така фриволно отношение към парите на данъкоплатците. Трябва да се посочи обаче, че съществуват много добри причини, за да продължим да търсим начини да подобрим и разработим техники за отделяне и съхранение на въглероден диоксид. Гласувахме против доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), в писмена форма.(SV) Предложението да се отделят близо 4 млрд. евро за проекти в областта на енергетиката в рамките на европейската енергийна програма за възстановяване си струва. Фокусът на съдържанието обаче е насочен твърде много към изкопаемите горива. Също така липсва каквато и да било подкрепа за проекти за подобряване на ефективността на потреблението на енергия. На един ранен етап Комисията предложи 500 млн. евро да бъдат отделени за „устойчиви градове“ – предложение, което обаче беше оттеглено.

Помощта за „устойчивите градове“ би позволила на широкообхватните проекти да разработят топлофикация и комбинирана топлинна и електрическа енергия, както и подобрения в жилищната политика. Такива проекти биха били рентабилни, биха намалили емисиите и биха създали нови работни места. Наистина е жалко, че тази възможност не се използва, предвид икономическата криза, за да вдъхне нов живот в този вид мерки.

 
  
  

- Доклад: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE), в писмена форма. (DE) Членовете на Европейския парламент от Германската социалдемократическа партия отхвърлиха доклада поради две причини:

Първо, запазването за секюритизацията на кредити е важен и правилен инструмент за включване на финансовите институции в бизнес риска на въпросните кредити. Това обаче изисква значително по-голямо запазване. Петпроцентното запазване, договорено при тристранния диалог, не отговаря на това изискване. Европейската комисия първоначално прикани за 15-процентово запазване в процеса на консултации, но след това се поддаде на натиска от отрасъла и предложи 5 %. Консерваторите и либералите в комисията по икономически и парични въпроси искаха да обявят дори това ниско участие в бизнес риска за ненужно чрез подаването на гаранция от финансовите институции. Членовете на Европейския парламент от Германската социалдемократическа партия подкрепят доста по-високо запазване и ще подчертаят това си искане при бъдещите реформи на Директивата за капиталовите изисквания.

Второ, определението за първичен капитал, дадено в доклада Karas, нарушава неутралността за конкуренцията на регламента. Според него в бъдеще скритите капиталови вноски вече няма да бъдат считани за първичен капитал, въпреки че те могат да бъдат усвоени напълно в случай на ликвидност. Това би позволило възникването на нелоялна конкуренция срещу публичните банки в Германия. Отбелязваме, че „тихите“ вложения в капитала са доказан инструмент за рефинансиране, който е съвместим с правото на Европейския съюз. Тъй като в резултата от тристранния диалог не са взети предвид предложените от нас обяснителни изменения, ние отхвърляме доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Поздравявам докладчика за усърдната му работа, както по отношение на съдържанието на текста, така и при последвалите преговори. Извънредните обстоятелства изискват от нас да предприемем бързи и уместни действия.

Мога да приема резултата, който ни беше предложен в областта на секюритизацията. Систематичното въвеждане на стандартизирани Колегиуми на надзорни органи представлява голям напредък.

От есента насам проектът за доклад откри пътя с идеята си за децентрализирана европейска система за надзор. Докладът на групата Дьо Ларозиер и съобщението на Комисията от 4 март развиха тази идея още повече. Радвам се, че тези идеи бяха посрещнати с одобрение.

Що се отнася до обхвата, трябва да се каже следното. Вместо да се вземе донякъде опростения критерий за трансгранични банки, вероятно би било по-добре да се насочим към банките със системна значимост.

Последните ще бъдат пряко подчинени на новия банков орган. Надзорът на другите банки ще бъде осъществяван от колегиум или, в случая с изцяло националните банки, от националния им надзорен орган. За целите на управлението на кризи банките със системна значимост също следва да попадат в обхвата на споразуменията за финансова стабилност на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. – (EN) Поздравявам г-н Karas. Вотът е чудесен резултат поради много причини.

Първо, една от тях е фактът, че това е пакет, който бе препоръчан и договорен от Парламента. Участвал съм в такива преговори и знам колко трудни могат да бъдат разговорите.

Второ, става дума за съдържанието, или с други думи, законодателството предоставя по-добра защита на британските и другите граждани в целия Европейския съюз.

Секюритизацията беше методът, чрез който така наречените „токсични активи“ бяха разпределени между банките и оставиха огромни дългове в много частни и публични банки.

Идеята за запазване на актива на инициатора в размер на 5 %, който подлежи на преглед след оценките на въздействието и международните промени, е от първостепенно значение.

Намаляването на „заемането“ и гарантирането на подходяща капиталова адекватност на банките ще им попречи да действат по начина, по който ни доведоха до ръба на финансова катастрофа.

Г-н Karas може да бъде доволен от работата си при преговорите. Знам колко е трудно Парламентът да получи подобрения на текстовете, но вариантът за първо четене е разумен.

 
  
  

- Доклад: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ако някой е имал съмнения относно истинската цел на предложението, просто трябваше да цитирате думите от приетия днес текст по отношение на гарантирането на „премахване на оставащите бариери пред гладкото функциониране на вътрешния пазар“. Освен това, член 2 гласи, че „общата цел … е подобряването на условията за функциониране на вътрешния пазар“.

И все пак сигурно най-малкото е парадигматично, че след провала на така наречения „Европейски план за икономическо възстановяване“ и обявената „Европейска солидарност“ първото и засега единствено предложение за създаване на общностна програма за подкрепа е насочено към финансовите услуги! Изглежда сякаш не сме изправени пред една от най-големите кризи на капитализма със засилваща се безработица, унищожаване на производствения капацитет, растящи неравенства и трудности пред работниците и широката общественост.

Внесените от нас предложения – като увеличаване на общностния бюджет, създаване на общностни програми за подкрепа за производствения сектор и защита на работните места с права и обществени услуги – бяха отхвърлени. Когато обаче става дума за подкрепа на финансовия пазар и „гладкото функциониране на вътрешния пазар“ няма недостиг на общностно финансиране. Това е неприемливо. Затова гласувахме против.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Ние, евроскептиците, винаги търсим начин да направим европейското сътрудничество по-малко скъпо. Парите на данъкоплатците трябва да бъдат използвани разумно. Важно е, особено в тези бурни времена, да бъдем внимателни с общите ни ресурси. Рестриктивната бюджетна политика трябва да продължи да бъде ръководещ принцип за нас като избрани представители.

Настоящият доклад обаче ни води в напълно различна посока. Беше счетено, че първоначалното предложение на Комисията е неподходящо и веднага след това големите политически групи в Европейския парламент предложиха бюджетните кредити за органите по финансов надзор да бъдат удвоени. На какво основание можем да се запитаме. Изправени сме пред пълен световен финансова крах, за което е необходимо да бъдат направени международни усилия на световно равнище.

Надзорът на финансовите институции в Европейския съюз понастоящем не е задача за Европейския съюз. Важно е това да бъде взето предвид. Настоящото предложение обаче демонстрира амбициите на мощния политически елит. Чрез неясни препратки към финансовата криза и възможните й последици за надзора и проверките, това не е нищо друго освен нагъл опит да се осигури по-предна позиция на Европейския съюз. Ние, разбира се, нямаме избор освен да гласуваме против доклада и алтернативното предложение за резолюция.

 
  
  

- Доклад: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Въпреки че съм силен привърженик на хуманното отношение към животните, не съм склонен да забраня практики като вноса на тюленови продукти, ако може да бъде доказано, че страданието на животните е сведено до минимум по време на умъртвяване.

Все пак, съществуват някои практики, които будят тревога като традициите на ритуално клане за определени религиозни цели. Като се има предвид културното многообразие на Европа, някои от тези практики, които са чужди на зачитането на хуманното отношение към животните от страна на Европейския съюз, са започнали да пускат корени. В резултат на това животните страдат ненужно.

Приемам, че някои религии отдават изключително голямо значение на начина, по който животните биват заклани, за да бъде консумирано месото им. Развитието на една култура на права на животните и хуманно отношение към животните обаче беше извоювано трудно през последните 30 години и ние не трябва да го жертваме в името на политическата коректност. Животните, умъртвени чрез методи на ритуално клане, първо трябва да бъдат зашеметени, за да се сведе страданието им до минимум и за да се насърчат споделяните от нас ценности на хуманно отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно защитата на животните по време на умъртвяване. В Европейския съюз всяка година биват умъртвявани милиони животни. Много животни са подложени на операции, които предизвикват ненужно страдание, не само по време на отглеждането и превозването, но също така и по време на умъртвяването и клането и на свързаните с тях дейности. Страданието на животните в кланиците трябва да бъде избегнато, включително в случаите на животни, отглеждани за производство на храна и други продукти.

Според мен предложението е балансирано и съобразено с общностните цели за гарантиране на защитата и хуманното отношение към животните. Съгласна съм, че умъртвяването на голям брой животни трябва да се извършва при зачитане на хуманитарни стандарти, със спестяване на страданието на умъртвяваните животни.

В резултат на това не гласувах в подкрепа на изменението за вдигане на забраната за използване на системи за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното, защото по мое мнение тази практика не представлява хуманно отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Госпожи и господа, аз гласувах в подкрепа на доклада Wojciechowski относно защитата на животните по време на умъртвяване. Много хора недоумяват как е възможно животните да бъдат защитени, докато биват умъртвявани. Това може да звучи парадоксално, но е възможно. Всеки, който е умъртвявал животно или е бил свидетел на такова умъртвяване, знае колко мъчително може да бъде то. Приемането на ново законодателство в тази област ще ограничи ненужното страдание на животните и поради това законодателството е необходимо.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. (FR) Потвърждавайки, че животните трябва да бъдат заклани без ненужно страдание, с изключение на случаите на религиозни обреди, мнозинството в залата демонстрира своето лицемерие и малодушие. „Религиозни обреди“ предимно обхваща ритуалното клане, практикувано най-вече по време на мюсюлманския празник Курбан Байрам, когато се прерязват гърлата на стотици хиляди овце.

Правното признаване на такава практика е част от по-комплексен феномен, а именно ислямизацията на нашето общество. Нашите закони и обичаи постепенно се променят, за да приемат ислямските закони на шериата. Във Франция все повече местни органи косвено финансират строежа на джамии. Менютата в училище се изготвят в съответствие с хранителните изисквания на исляма. В някои градове, като Лил, плувните басейни организират дейности, отделени само за жени. Създавайки „Съвет на Франция по въпросите на мюсюлманското вероизповедание“ през 2003 г., г-н Саркози, който по това време беше министър на вътрешните работи, въведе исляма в институциите на Франция.

За да сложим край на този феномен, трябва да отхвърлим коректността към исляма, да обърнем потока на миграцията на не-европейци и да създадем една нова Европа, Европа на суверенни държави без Турция, като утвърдим християнските и хуманистични ценности на нашата цивилизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, непростимо е, че Европейският парламент избра един шизофреничен подход в края на мандата си по един така деликатен въпрос, защото наистина е шизофренично, от една страна, да се пренасяме в бъдещето дори когато то въвежда технологии, които се използват да учат на насилие и разруха и, от друга страна, да се връщаме в миналото, за да възприемем племенни обреди и да спечелим благоразположението на онези, които имат нужда да видят пролята кръв и още по-безсмислено страдание в очите на жертвата.

Твърдо се противопоставяме на племенното клане, което не взема под внимание консенсуса и свободния избор на отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), в писмена форма. (FR) Одобряваме желанието да се замени директивата от 1993 г. по начин, който подобрява и въвежда стандарти за клане в целия Европейски съюз.

Одобряваме и принципа, съобразно който животните следва да бъдат умъртвявани единствено посредством методи, които гарантират незабавна смърт или смърт след зашеметяване, но сме напълно против идеята да се позволят изключения в рамката на религиозните обреди.

Общественото мнение е особено чувствително и се противопоставя напълно на ненужните, мъчителни практики. Защо тогава трябва да ги толерираме в името на религията, независимо дали животните са обездвижени или не, преди да бъдат умъртвени?

Трябва да се приеме строго законодателство, което предвижда удостоверяване на процедурите, за да се гарантира, че животните биват зашеметявани и че не могат да дойдат отново в съзнание, преди да бъдат умъртвени, но би било по-добре ако тези практики бъдат напълно забранени. Те принадлежат на друга епоха и с право могат да бъдат наречени варварски.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. – (EN) Защитата на животните от жестокост е много важна отговорност. Вместо да помогнат обаче, считам, че някои от внесените предложения всъщност ще доведат до повече жестокост.

По-специално, визирам предложението клането да се извършва единствено в кланици. Животновъдите ще бъдат принудени да натоварват и превозват животните, дори ако те са болни или стари, а едно такова действие би им причинило мъчение и страдание.

Предложението носи рискове и по отношение на заразните болести и инфекциите. Понякога е по-добре да не се позволи на заразата да се разпространи, като се умъртви животното в собственото стопанство, стига това да бъде извършено по хуманен начин. Не направих устното си обяснение.

 
  
  

- Доклад: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(SV) Ние, шведските социалдемократи, избрахме да гласуваме в подкрепа на доклада (A6-0241/2009) относно обновената социална програма. Това е добър доклад, който, наред с други неща, предвижда, че икономическите свободи и правилата на конкуренцията не следва да превъзхождат по важност основните социални права.

Докладът обаче съдържа и изисквания за системи за минимални трудови възнаграждения. Ние, социалдемократите, считаме, че е важно на всеки да бъде гарантирано достойно трудово възнаграждение, с което да може да живее, и считаме, че Европейският съюз следва да насърчава това. Това е особено важно, за да ни позволи да се справим с проблема на „бедните работници“. Държавите-членки трябва да продължат да решават как впоследствие да изберат да гарантират на своите граждани достойно заплащане на труда и дали да го правят посредством законодателни актове или като позволят на социалните партньори да го регулират чрез колективни споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Консерваторите подкрепят принципа на минимално трудово възнаграждение в Обединеното кралство. Считаме обаче, че схемите за социални сигурност и минималните трудови възнаграждения следва да бъдат определяни на национално равнище.

Поради това консерваторите се въздържаха от гласуване по този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада Silva Peneda относно обновената социална програма. В рамката на настоящата икономическа криза от първостепенно значение е социалната политика да върви ръка за ръка с икономическата политика, с цел възстановяване на европейската икономика. Европейските социални модели са изправени пред няколко предизвикателства, по-специално демографските промени и глобализацията, които не могат да бъдат пренебрегнати. Поради това е необходимо те да бъдат модернизирани в дългосрочен план, като в същото време първоначалните им ценности бъдат запазени.

Европа трябва да бъде амбициозна по отношение на социалната политика, особено сега, когато сме изправени пред сериозна криза. Считам обаче, че обновената социална програма на Комисията не е много амбициозна, твърде закъсняла е и всъщност не може да се справи с предизвикателствата в резултат от финансовата и икономическа криза. Социалната политика и политиката по заетостта трябва да бъдат укрепени, за да се намали или избегне загубата на работни места и за да се защитят европейците срещу социалното изключване и риска от бедност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът съдържа множество противоречия. По същество обаче той подкрепя съществуващите насоки на неолибералния капитализъм, макар и смекчени на места, но без да променя основните политики, които са в основата на настоящата икономическа и социална криза. Водещият принцип не се е променил. „Кризата“ се използва отново, за да „продаде“ рецептата на „повече от същото“: гъвкавост, вътрешен пазар, публично-частни партньорства и прочее, без да се взема предвид фактът, че политиките на Европейския съюз са също в основата на кризата и че спомогнаха за нейното задълбочаване.

Правилните „опасения“, включени в доклада, не обръщат внимание или не реагират на основните причини за установените проблеми, особено по отношение на икономическите политики, либерализацията и приватизацията на публични услуги и т.н.

Няма алтернативни отговори, особено ще се отнася до утвърждаването на ролята на държавата в икономиката, в стратегическите сектори и при разширяването на висококачествените публични услуги или дори в защита на по-високите трудови възнаграждения и пенсии. Докладът обаче обръща внимание на необходимостта от по-справедливо разпределение на благата, но без да посочва начините това да се постигне или без да приканва за отделяне от политиките, които са засилили социалните неравенства.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Социалната политика на вашата Европа е огромен провал. Във Франция току-що бяха публикувани ужасяващи данни: за две години бедността се е увеличила с 15 %, броят на бедните работници се е увеличил драстично, а броят на силно задлъжнелите домакинства, чиито ресурси отдавна не са достатъчни да покриват битовите разходи, се е увеличил значително в резултат на това. Освен това ние се намираме едва в началото на дълбока криза.

Вие приканвате гражданите да „бъдат отворени към промяна“, когато за работниците промяната означава да загубят работата си и да не могат да си намерят нова, благодарение на вашите политики. Говорите за „социална“ политика, докато Съдът на Европейските общности потъпква правата на работниците в името на конкуренцията и свободата на предоставяне на услуги. Говорите и за гъвкавост, когато на европейски език това означава „несигурност“. Вие дори се преструвате, че обръщате специално внимание на жените и майките, когато глупавата ви политика за „половете“ води до загуба на специални социални права, като онези, които преди съществуваха във Франция в областта на пенсионирането и работата през нощта.

Не е необходима обновена социална политика, а пълна промяна на сгрешената ви система.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Докладът подчертава нуждата държавите-членки да модернизират и реформират националните си системи за социална сигурност, да въведат минимални трудови възнаграждения и да преразгледат учебния материал в училищата. Освен това се предвижда и по-високо финансово участие на служителите в дейността на предприятията, както и Европейска година на доброволческата дейност. Това са необикновено крайни примери за начина, по който Европейският съюз възнамерява да поеме националното самоопределение.

Също така докладът съдържа две препратки към Договора от Лисабон, който все още не е влязъл в сила. Това е нагъл израз на арогантността на властта! Внушението е, че демократичният дебат относно Договора се счита за евтин популизъм без значение от неговия изход.

Поради това гласувахме против доклада при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма. (SV) В общи линии това представлява един много добър доклад с множество добри аспекти, но заради многократните искания за растеж и за въвеждане на минимални трудови възнаграждения от страна на държавите-членки, заедно с правно обвързващи социални условия, което би означавало огромно прехвърляне на права към Европейския съюз, аз се въздържам от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE), в писмена форма. – (DE) Европейските социални модели са изправени пред големи предизвикателства по време на настоящата финансова криза.

Затова и групата на германските консерватори (CDU/CSU) изразява подкрепата си за една социална Европа.

Поради тази причина подкрепяме доклада на г-н Silva Peneda относно обновена социална програма.

Приветстваме и факта, че създаването и насърчаването на работни места са станали приоритет в тези кризисни времена и нашето желание да придвижим мерките, свързани с образование и обучение.

Европа трябва да създаде социална рамка и да установи стандарти на европейско равнище.

Без съмнение трябва да вземем предвид компетентностите на държавите-членки в това отношение.

Поради тази причина ние сме против общия призив за въвеждането на минимално трудово възнаграждение във всички държави-членки, както първоначално гласеше параграф 14 от доклада.

Въвеждането на минимално трудово възнаграждение е решение, което трябва да си остане в компетентностите на държавите-членки.

Затова и сме доволни, че устното предложение за изменение на този параграф беше прието.

Трябва да бъдат гарантирани достатъчно обезщетения, които да позволят на всички граждани да водят достоен живот, но в това отношение съществуват различни възможности в различните държави-членки.

В нашето устно предложение за изменение ясно посочихме, че освен на минималното трудово възнаграждение следва да се обърне внимание и на колективните споразумения и обвързващите разпоредби или на гарантирания от държавата минимален доход.

По този начин отдаваме дължимото на принципа на субсидиарност.

 
  
  

- Доклад: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(SV) Ние, шведските социалдемократи, решихме да гласуваме в подкрепа на доклада (A6-0263/2009) относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда. Това е добър доклад, който е особено важен в настоящата икономическа криза, която налага активни мерки, насочени към пазара на труда, които да гарантират, че най-уязвимите лица няма да останат трайно извън пазара на труда.

Докладът обаче съдържа и изисквания за системи за минимални трудови възнаграждения. Ние, социалдемократите, считаме, че е важно на всеки да бъде гарантирано достойно трудово възнаграждение, с което да може да живее, и считаме, че Европейският съюз следва да насърчава това. Това е особено важно, за да ни позволи да се справим с проблема на „бедните работници“. Държавите-членки трябва да продължат да решават как впоследствие да изберат да гарантират на своите граждани достойно заплащане на труда и дали да го правят посредством законодателни актове или като позволят на социалните партньори да го регулират чрез колективни споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори подкрепят по-голямата част от доклада и разпоредбите, предвиждащи подходящо подпомагане на доходите, пазари на труда, способстващи приобщаването, и достъп до качествени услуги. Насърчаваме и положителен и интегриращ подход за психичното здраве, лицата с увреждания и правото на работа на възрастните лица, както и по-твърда позиция в борбата с трафика на хора.

Консерваторите обаче не подкрепят концепцията за директива на Европейския съюз за борба с дискриминацията. Освен това консерваторите не могат да подкрепят призива за създаване на законодателна рамка за равно третиране в областта на заетостта за борба с дискриминацията в заетостта и професиите и за цел на ЕС за схеми с минимални доходи и схеми с плащане на вноски за заместване на доходите, предоставящи подпомагане на доходите в размер най-малко 60 % от съответния национален среден доход. Поради тези причини ние се въздържахме. Тези въпроси трябва да попадат в компетентностите на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи в общи линии подкрепя съдържанието на първоначалния доклад на Jean Lambert. В комисията обаче друга политическа група внесе странични точки в доклада, които бяха не само извън замисления обхват на доклада, но и за които се знаеше, че са неприемливи за групата ни. Това бе направено нарочно, поради низки партийно-политически причини, за да не ни позволят да гласуваме в подкрепа на доклада във вида, представен в пленарната зала. Поради това внесохме алтернативна резолюция, която съдържа всички елементи от нейния доклад, които подкрепяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Този доклад повдига въпроса как да приобщим на пазара на труда лицата, които понастоящем са изключени от него? Отговорът е очевиден. Необходимо е да създадем повече работни места и по-голям капацитет на пазара на труда.

Фактът, че Европейският съюз дори трябва да си зададе този въпрос демонстрира един от основните проблеми на Брюксел. Отдава се прекалено много внимание на защитата на работните места и недостатъчно на създаването на работни места. Европейският социален модел носи главната отговорност, че толкова много европейци са безработни. Европейският социален модел прави точно обратното на онова, което трябва да прави: той създава двустепенна икономика на пазара на труда, като предоставя обезщетения на заетите лица и ограничава възможността незаетите лица да получат такива. Социалната цена на безкрайната регулация от страна на Европейския съюз също е огромна, което не позволява на работодателите да наемат нови работници. Толкова за прехваления план на Европейския съюз да бъде най-конкурентоспособната икономика в света до 2010 г.

За да създаде работни места за безработните лица, европейската икономика изисква ЕС да тръгне в напълно различна посока. Британските консерватори са решени да ускорят тази промяна.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Докладът разглежда редица важни въпроси, които по принцип следва да бъдат разгледани от държавите-членки, а не от Европейския съюз. Така например, Европейският парламент настоява, че е необходимо да се въведат цели на Европейския съюз за гарантиране на минималния доход и за минимални трудови възнаграждения. Докладът съдържа и препратка към Договора от Лисабон (който все още не е влязъл в сила). Поради това гласувахме против доклада.

 

7. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
  

(Заседанието, прекъснато в 14,40 ч., се възобновява в 15,05 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа ROURE
Заместник-председател

 

8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

9. Състав на Парламента: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

10. Заключения на конференцията на ООН за расизма („Durban II“ – Женева) (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка са изявленията на Съвета и Комисията относно заключенията на конференцията на Организацията на обединените нации за расизма („Durban II“ – Женева).

 
  
MPphoto
 

  Ян Кохоут, действащ председател на Съвета. – (EN) Г-жо председател, бих искал да започна, като Ви благодаря за възможността да се направи равносметка на Конференцията за преглед в Дърбан, за която знам, че беше следена с интерес от много колеги днес.

Подготвителният процес преди конференцията беше особено сложен, тъй като много държави изразиха сериозни съмнения относно процеса с оглед на случилото се през 2001 г. Заради техните опасения, че конференцията ще бъде използвана като платформа за изразяване на омраза и крайна нетърпимост, няколко държави-членки, включително и моята, решиха да се оттеглят от конференцията. Тези опасения бяха потвърдени чрез намесата на един член на Организацията на обединените нации в самото начало на конференцията. Считаме това не само за неприемливо, но и за напълно противоречащо на духа и целта на конференцията.

Макар и може би неизбежно, жалко е, че случилото се и последвалото оттегляне на всички държави-членки и другите членове на ООН, беше широко отразено в медиите и засенчи консенсусното приемане на окончателния документ. В същото време считам, че общият принос на Европейския съюз по време на подготвителния етап на конференцията следва да бъде напълно признат. Такъв беше случаят във връзка с изготвянето на окончателния документ, в което Европейският съюз изигра решаваща роля. Въпреки споменатите от мен събития, фактът, че окончателният документ от конференцията взема под внимание всички забележки на Европейския съюз, представлява голямо постижение.

Окончателният документ напълно взема под внимание съществуващата рамка за правата на човека, особено по отношение на свободата на изразяване, и съответства на много наши искания, като необходимостта от избягване на каквито и да било препратки към оклеветяване на религиите и изрично упоменаване на Израел. Също така параграфът за отбелязване на Холокоста беше запазен в текста.

Сега е необходимо да помислим за последиците от самата конференция и окончателния документ за Европейския съюз. По-специално, ще е необходимо да дефинираме как подпомагаме изпълнението на поетите от нас ангажименти. Съветът остава особено загрижен за проявите на расизъм и ксенофобия, които считаме за най-значимите предизвикателства пред правата на човека днес.

Знам, че Парламентът напълно споделя тези опасения и че изиграхте съществена роля в създаването на голяма част от законодателната основа и практичните инструменти за борба с този голям проблем. Борбата с расизма и ксенофобията е непрекъснат процес, който изисква както политически, така и практични мерки, най-вече в областта на образованието. Съществува и постоянна необходимост от подобряване на диалога и взаимно разбиране, както и от насърчаване на толерантността.

Въпреки че има признаци, че антидискриминационното законодателство на Европейския съюз оказва положително влияние, цялостният напредък по света в борбата с тези явления, за съжаление, продължава да бъде бавен. Всъщност тенденцията в редица държави е дори отрицателна. Станахме свидетели на случаи, в които настоящата икономическа криза започва да подхранва расистка и ксенофобска нетърпимост по света. На фона на икономическата криза силните антирасистки политики са по-важни от всякога. В Европа и в цял свят сме изправени пред подем на яростни нападения срещу имигранти, бежанци и лица, търсещи убежище, както и срещу малцинства като ромите.

Европейският съюз има многобройни достижения на правото в борбата с расизма и ксенофобията. И двете явления са несъвместими с принципите, на които е изграден Европейският съюз. Европейският съюз неколкократно е отхвърлял и осъждал всички прояви на расизъм и ще продължава да прави това. В рамката на правомощията, с които разполага съгласно Договорите, ще продължи да се бори с расизма и ксенофобията, както в самия Съюз, така и в контекста на външните ни дейности.

В рамките на Европейския съюз приехме законодателство, което забранява пряка или косвена дискриминация въз основа на расова или етническа принадлежност на работното място, в образованието и по отношение на достъпа до стоки и услуги. Законодателство забранява и дискриминацията по други признаци, включително религия, възраст, сексуална ориентация и увреждания, най-вече на работното място. Европейският съюз прие и законодателство за забрана на подбуждане на омраза в телевизионните канали, както и за инкриминиране на „публично подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на такава група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност“. Същото законодателство счита за престъпление публичното оправдаване, отричане или грубо омаловажаване на престъпления на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Във външните си дейности Европейският съюз редовно повдига въпроса за расизма и ксенофобията в своите двустранни разговори в областта на политиката и правата на човека с трети държави като Русия и Китай. Гарантирахме също, че расизмът и ксенофобията са включени в нашите стратегии за сътрудничество като плановете за действие на Европейската политика за добросъседство. Случващото се на различни многостранни форуми също не е никак малко. В рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) държавите-членки координират работата си, за да гарантират, че ангажиментите, поети от 56-те държави участнички в ОССЕ в тази област, се зачитат и изпълняват. Такъв е и случаят в Съвета на Европа и в по-широката рамка на Организацията на обединените нации.

Тези примери демонстрират колективния ни ангажимент за работа по този въпрос както в рамките на ЕС, така и с партньорите ни по цял свят. Конференцията за преглед в Дърбан беше част от тези по-разширени усилия. Не беше лесно и съвсем явно усилията бяха помрачени от онези, които искаха да отклонят резултатите от конференцията за собствените си ограничени политически цели. Въпреки всичко следва да приветстваме факта, че в крайна сметка вниманието беше фокусирано както към непрекъснатата необходимост от борба с расизма и ксенофобията, така и към ангажимента, който поехме и който се споделя от голяма част от нас, да изкореним този проблем.

 
  
MPphoto
 

  Жак Баро, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, радвам се, че имах възможността да взема участие в това разискване. Европейската комисия следеше с интерес подготовката за конференцията в Дърбан и търсенето на общо становище на Европейския съюз относно участието в конференцията.

Във връзка с това взехме под внимание призива на Парламента – на вашия Парламент – за поемането на ангажимент за участие в конференцията за преглед в Дърбан от страна на Европейския съюз в рамките на резолюцията относно напредъка на Съвета на Организацията на обединените нации по правата на човека – и най-вече ролята на Съюза – резолюция, която приехте на 19 януари.

Както знаете пет държави-членки решиха да не участват в конференцията. Комисията реши да потвърди участието си в ролята на наблюдател, тъй като споделя мнението на по-голямата част от държавите-членки, че забележките на Европейския съюз бяха запазени в документа на конференцията.

Приетият окончателен документ, който е резултат от компромис, не е идеален текст, но документът не съдържа антисемитски клевети, клевети към определена държава или регион в света или към определена религия.

Консенсусното приемане на окончателния документ от 182 държави-членки на Организацията на обединените нации потвърждава ангажимента, поет от международната общност, за борба с расизма и дискриминацията в отговор на жалките опити на някои да манипулират конференцията с антисемитски цели – опити, срещу които Европейската комисия реагира енергично.

Във всеки случай събитията на конференцията за преглед по никакъв начин не отслабват дългосрочния ангажимент на Комисията да направи всичко възможно да се бори с проявите на расизъм и ксенофобия във всичките им форми. Комисията продължава да бъде решена да следва политиките си на борба с расизма, ксенофобията и антисемитизма – в рамките на Европейския съюз и извън него – посредством всички правомощия, дадени й от Договорите.

Г-жо председател, госпожи и господа, трябва да заявя, че аз лично ще следя внимателно изпълнението на Рамковото решение относно расизма и ксенофобията от страна на държавите-членки. Лично ще следя транспонирането на рамковото решение и трябва да подчертая, че нашата Агенция за основните права също ще бъде инструмент за наблюдение на тези явления, които изискват решителност от наша страна.

Можем да се надяваме, че следващата конференция на Организацията на обединените нации за расизма няма да бъде помрачена от неприемливи речи, които представляват същинско подбуждане към омраза и расизъм. Въпреки това окончателният компромис от конференцията ни дава надежда за по-светло бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, от името на групата PPE-DE. – (EN) Г-жо председател, иранският президент Ахмадинеджад неотдавна заяви на Конференцията на ООН за расизма в Женева, че Израел е расистка държава. Лесно можем да не му обърнем внимание като популист демагог, който търси публичност, но в миналото той е отправял възмутителни призиви за заличаване на Израел от картата, а Израел без съмнение ще бъде първата цел на ядреното оръжие, което той така иска да създаде. Затова трябва да видим намесата му в светлината на неумолимата му враждебност към еврейската държава, която според мен с право е съюзник и силен партньор на Европейския съюз.

Във връзка с обвиненията в расизъм би било трудно да се открие държава с по-голямо етническо разнообразие и с по-малко расистки настроения от Израел, в чието общество са включени араби, арменци, друзи и други малцинства. Все още си спомням добре въздушния превоз на етиопските евреи до Израел през 80-те години на ХХ век.

Разбира се, Израел все още поддържа отворена имиграционна политика, основаваща се на статута й на дом на еврейския народ по цял свят, но следва да разгледаме и положението на израелските араби в обществото. Те разполагат с демократични права и жизнен стандарт, които арабските държави рядко дават на своите граждани. Подозирам, че Ахмадинеджад всъщност се опитва да отклони вниманието ни от ужасяващите и противни нарушения на правата на човека в Ислямска република Иран.

В Иран журналистите, които се осмеляват да критикуват режима, биват хвърлени в затвора, докато в Израел има свобода на печата. В Иран прелюбодейците, хомосексуалистите и непълнолетните нарушители на закона биват екзекутирани, включително посредством убийство с камъни, докато в Израел лицата с различна сексуална ориентация се ползват с пълната закрила на закона. В Иран малцинства като християните и бахаите редовно биват преследвани, докато малцинствата в Израел са ценени и правата им биват зачитани.

Въпреки тези факти обаче много членове на Парламента по-скоро биха критикували демократичния ни съюзник Израел, отколкото да осъдят един варварски и потенциално катастрофален режим като този в Техеран.

Израел следва да знае, че има приятели в Парламента, приятели като мен, които ценят правата на човека и отхвърлят фанатизма. Според мен е срамно, че държавите-членки на Европейския съюз изпратиха делегации на „Дърбан II“, знаейки, че президентът Ахмадинеджад ще присъства и ще направи скандално изявление.

 
  
MPphoto
 

  Ana Maria Gomes, от името на групата PSE.(PT) Някои считат Конференцията за преглед в Дърбан за успех. Окончателният документ всъщност зачита петте забележки, направени от Европейския съюз, и отразява един истински световен консенсус, за разлика от предишните варианти, които доведоха до толкова много и напрегнати разисквания.

За съжаление, не документът е този, който ще остане запечатан в спомените на онези, които дойдоха от цял свят, за да присъстват на разискванията в Женева. Те ще запомнят предимно дълбокото разделение, което беше причинено от конференция, посветена на едно всеобхватно признание и по-точно на борбата с расизма, и което насочи вниманието на света върху себе си.

Европа отново показа крехкостта на европейското единство по най-политически поляризиращите въпроси, какъвто определено беше случаят с конференцията.

Нищо не би могло да даде по-голям знак от колективното напускане на конферентната зала от всички държави-членки на Европейския съюз в отговор на провокиращите и неприемливи предложения, направени от иранския президент, който въпреки промяната на тона във Вашингтон, продължава да насочва държавата си към неминуем сблъсък със Запада. За съжаление, някои европейски държави дори не присъстваха в конферентната зала, за да изразят неодобрението си към речта, чиято единствена цел, както спомена генералният секретар на ООН, беше да отправя обвинения, да разделя и дори да подстрекава.

Съюз означава сила, а като демонстрира разделение, Европейският съюз показа слабост. Борбата с расизма и подбуждането към омраза от президента Ахмадинеджад и други заслужава повече.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE. – (EN) Г-жо председател, искам да започна като направя обща забележка. Държавите не са расисти: хората са расисти. Сигурна съм, че в Иран има много хора, които не споделят възгледите на техния президент и според мен Европа пропусна добра възможност, като показа слабост, мълчание, разделение и отсъствие и не се изказа от името на тези хора в Иран, и позволи на хора като г-н Ахмадинеджад да правят расистките си изказвания.

Лично аз бях против бойкотирането на конференцията, но според мен още по-лошо беше, че нямаше никаква европейска стратегия. Защо Европа беше разделена? Бих поискала обяснение от Съвета – а аз внесох предложение за изменение с тази цел към доклада Obiols i Germà, който ще разискваме по-късно – защо нямаше европейска стратегия? Защо 27-те европейски държави не могат да постигнат съгласие по стратегия? Ако и когато Договорът от Лисабон влезе в сила, което е нещо, което се ползва с подкрепата на Съвета, то тогава 27-те държави-членки ще трябва да направят по-големи усилия за изготвяне на обща стратегия.

Що се отнася до въпроса с оклеветяването на религии, аз съм изключително обезпокоена, че именно орган на ООН може да приеме резолюции, които приканват за пълна забрана на оклеветяването на религии или на обиждането на религиите. В края на краищата, разбирам, че текстът е смекчен в окончателната резолюция, но продължавам да считам за обезпокоително, че нещо такова може да дойде от страна на ООН. Виждам обаче и иронията във факта, че и в залата е все още трудно да се критикуват – не да се оклеветяват, а критикуват – религиите и в частност една основна европейска религия. С колегата ми Cappato внесохме още едно предложение за изменение към доклада Obiols i Germà, с което критикуваме Ватикана за позицията му по отношение на кондомите в борбата със СПИН. Отново бих искала да помоля Съвета да разясни какво е било направено за изготвяне на европейска стратегия.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, отново бих искала да подчертая, че окончателният документ от Конференцията за преглед в Дърбан беше одобрен с консенсус. Въпреки че текстът не е идеален, а е резултат от сложни преговори, моето мнение по отношение на новата позиция е, че е важно да продължим разискванията на новия документ и на често обсъжданите въпроси като расовата дискриминация, ксенофобията, стигматизацията и стереотипизацията на лица въз основа на тяхната религия или убеждения.

Трябва да се включим в по-задълбочена дискусия по един неконфронтационен начин, но да реагираме остро на неприемливи изказвания и опити да се използва процеса Дърбан за изразяване на расистка идеология. Силно вярвам, че без твърда позиция на Европейския съюз по отношение на защитата на правата на човека и борбата с расизма и ксенофобията процесът Дърбан може да поеме в грешна посока.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Г-жо председател, наистина е жалко, че жертвите на расизма и дискриминацията не бяха основна тема на конференцията в Дърбан. Това, разбира се, е заради скандалното „похищение“ на конференцията от страна на президента на Иран, което беше – и тук трябва да изразя тревогата си – капан, в който попаднаха няколко държави-членки на Европейския съюз. Това е проблемът.

Лично бих искала да благодаря на държавите-членки на Европейския съюз, че въпреки всичко поеха и продължават да поемат ангажимент; разполагаме със заключения, които са изцяло благородни, дори и да не са съвършени. Също така, бих искала да чуя становището на председателството относно усилията, направени или не от държавите-членки, за да гарантират, че Европейският съюз не изглежда дезорганизиран на конференцията, положение, което беше достойно за съжаление.

 
  
MPphoto
 

  Ян Кохоут, действащ председател на Съвета. – (EN) Г-жо председател, Европейският съюз участваше активно в подготовката на конференцията и даде своя принос при изготвянето на окончателния документ, за да го направи възможно най-балансиран и за да гарантира, че той зачита съществуващите норми на правата на човека, особено по отношение на свободата на изразяване.

Европейският съюз успя и да гарантира, че Израел не беше изрично упоменат в текста. Беше възможно да се изготви текст, който зачита нашите забележки, до голяма степен благодарение на обединените усилия на Европейския съюз, при това независимо от факта, че някои държави-членки на Европейския съюз решиха да не участват в качеството си на такива.

Трябва да бъде споменато, че държавите, които не присъстваха, не попречиха на Европейския съюз да се изкаже в това си качество на конференцията. Председателството продължи вътрешното координиране на участието на Европейския съюз, включително подготовката на две изявления от името на всички държави-членки на Европейския съюз, които бяха направени от Швеция, която ще поеме предстоящото председателство. Окончателното изявление беше направено от името на 22 държави.

След края на конференцията в Дърбан Европейският съюз ще анализира как ще продължи да подкрепя програмата Дърбан. Фактът, че пет от 27-те държави-членки в края на краищата решиха изобщо да не участват в самата конференция поставя под съмнение ангажимента на Европейския съюз относно борбата с расизма и дискриминацията в бъдеще. Ние имаме многобройни достижения на общностното право по тези въпроси, върху които ще продължим да градим. Както правилно беше посочено – и приемам това за вид критика – в края на подготовката за конференцията не можахме да намерим допирни точки. Никога не е имало допирни точки, затова и нямаше позиция на Европейския съюз преди конференцията. Чрез консенсус беше решено, че съществуват позиции на отделните държави и затова делегациите напуснаха залата в качеството си на такива.

Отново заявявам, че министрите обсъдиха въпроса на последното заседание и поука ще бъде извлечена. Ще трябва да помислим и да се върнем към този въпрос, защото Европейският съюз не пое по „героичния“ път на конференцията. Това трябва да бъде отбелязано.

 
  
MPphoto
 

  Жак Баро, заместник-председател на Комисията.(FR) Благодарен съм за всичките ви изказвания. Миналия понеделник членът на Комисията Фереро-Валднер получи писмо от г-жа Пилай, Върховен комисар на Организацията на обединените нации по правата на човека, което беше изпратено на всички министри на външните работи на Съюза.

В писмото си г-жа Пилай припомни казаното от нея на 8 октомври в Брюксел, на съвместно организирана конференция на Европейския парламент за защита на активистите за правата на човека. Г-жа Пилай счита, че е важно да се възстанови определено единство във връзка със защитата и насърчаването на правата на човека в света, особено по отношение на борбата с расизма. Тя приканва всички държави-членки на Организацията на обединените нации да се присъединят към изпълнението на програмата на Организацията на обединените нации за борба с расизма, по-специално във вида, посочен в окончателния документ от Конференцията в Дърбан.

Считам, че Европейският съюз трябва да помисли обстойно какъв отговор да бъде даден на тази покана. Във всеки случай, Европейският съюз прие политика за активна борба с расизма. Съюзът трябва да продължи да бъде бдителен и ангажиран, за да могат международните усилия по този въпрос да продължат да бъдат ефективни. Лично аз споделям изразеното тук мнение: Европа, която разполага със стратегия и която не действа дезорганизирано, със сигурност щеше да може да се възползва от възможността да изрази единодушно своето неодобрение на неприемливите изявления. Нека това ни бъде за урок. Благодарен съм за казаното от председателството, че това следва да ни е за урок и че – с нови сили след ратифицирането на Договора от Лисабон – ние ще можем да направим външната политика на Европейския съюз за правата на човека, а по този начин и европейските дейности в многостранните органи, по-ефективни. По този въпрос аз мога единствено да се присъединя към изказванията на членовете на Парламента, на които съм благодарен. Отново, това трябва да ни насърчи да помислим внимателно, за да изготвим по-ефективни стратегии за в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

 

11. Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е разискването по доклада (A6-0264/2009) на г-н Obiols i Germà, от името на комисията по външни работи, относно годишния доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (2008/2336(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols i Germà, докладчик. (ES) Г-жо председател, бих желал да коментирам накратко съдържанието на настоящия годишен доклад относно правата на човека по света и ролята на ЕС в тази област. Първо, искам да изтъкна, че докладът има две различни задачи: първата е да опише и оцени състоянието на правата на човека, което за съжаление в много държави и региони на света не е добро и често се докосва до или навлиза в територията на човешката трагедия; втората е да даде оценка, основана на досегашния опит на този Парламент в приемането на становища по отношение на различни проблеми, а също и на желанието от страна на докладчика да постави доклада в духа на становищата и актовете на различните институции на Европейския съюз, без да цели да акцентира върху елементите на несъгласие, а по-скоро по същество да подчертае аспектите на съгласие. Това е, защото докладчикът счита, че сближаването на позициите поражда сила и ефективност в тежката и трудна задача да се подобри състоянието на правата на човека по света.

Има и още един аспект, върху който обърнах особено внимание, а именно върху това да се опитаме да определим конкретни приоритети или с други думи да изготвим резюме на основните ръководни елементи на действията на Европейския съюз по света по отношение на правата на човека.

По този въпрос бих изложил девет пункта, които ясно бяха откроени в становищата на всички колеги и в общата рамка на доклада. Първият пункт дава неотложен приоритет, ако предпочитате да използваме този малко високопарен в историческо отношение термин, на борбата за окончателното премахване на смъртното наказание навсякъде по света. Нашето разбиране е, че така както нашите предци в миналото са успели да изкоренят робството навсякъде, днес за нашето поколение е напълно възможно да постигне историческата цел премахване на смъртното наказание по целия свят и че Европейският съюз трябва да бъде в авангарда и да играе ключова роля в решаването на този проблем.

Второ, поставя се специално ударение на това, което в доклада се нарича „феминизация“ на борбата за правата на човека. С други думи, изтъква се, че жените са тази част от човечеството, която най-много страда от накърняването на правата на човека, и че ЕС трябва да обърне по-голямо и по-специално внимание на въпросите на правата на жените. Част от този приоритет е въпросът за правата на децата, на които в доклада са посветени няколко пункта, които аз считам за доста интересни.

Трето, докладът призовава за междуинституционална синергия в Общността. Специализацията в ролите не е даденост – повече практическа политика в Съвета или евентуално в Комисията и повече принципи в Парламента – но е необходима последователност в позициите на институциите, за да се повиши ефективността.

Четвърто, спомената е необходимостта от разширяване и задълбочаване на много позитивната тенденция за развитие на диалог относно правата на човека с държави извън ЕС.

Последно, докладът споменава необходимостта да се търсят обединения с международни институции, за да се избегнат ситуации като тази в Съвета на ООН по правата на човека, където понякога представителството на Европейския съюз е в известен смисъл в малцинство.

 
  
MPphoto
 

  Ян Кохоут, действащ председател на Съвета. (EN) Г-жо председател, бих желал да изразя високата оценка на Съвета за работата на докладчика г-н Obiols i Germà и на парламентарната подкомисия по правата на човека. Г-н Obiols i Germà, Вие бяхте неуморен и ценен партньор в нашата колективна работа по проблемите на правата на човека през целия мандат на Парламента.

Вашият доклад ни дава възможност внимателно да разгледаме цялостната политика на Съюза в областта на правата на човека. Ние сме напълно наясно с предизвикателствата, които все още стоят пред нас в тази област. Укрепването на отношенията между институциите на ЕС ни помага да се изправим заедно пред тези предизвикателства. Докладът ни предоставя ценен инструмент да погледнем назад към постигнатото.

Докладът на Европейския парламент подчертава значението на годишния доклад на Европейския съюз за правата на човека. Нашият опит да направим доклада по-интересен, четивен и полезен отчасти успя, но разбира се, има още много да се работи за усъвършенстването му. Ще продължим да работим по това. Вашият доклад със сигурност ще ни помогне в разсъжденията как принципно да увеличим съгласуваността в политиките на ЕС по правата на човека. Обсъжданията по този въпрос продължават и искам да ви уверя, че какъвто и да е резултатът от тях, ние ще положим всички усилия да направим нашата работа по проблемите по правата на човека по-видима. Това може да стане чрез по-ефективното използване на ресурсите на интернет или чрез по-добро популяризиране на годишния доклад.

Вие подчертахте също така, че трябва да се обърне повече внимание на ролята на ООН в тази област. Ние продължаваме да предприемаме координирани усилия на международни форуми, най-вече в Съвета на ООН по правата на човека, както беше препоръчано в доклада Andrikienė, както и от Третия комитет на Общото събрание на ООН. Стремим се да подобрим усилията си за подкрепа на потърпевшите във все по-сложна среда. Това не е лесно, но бих искал да насоча вниманието ви към някои успехи.

Работихме упорито за повишаване на доверието в Съвета на ООН по правата на човека. Можем да кажем, че 2009 г. е ключова изпитателна година за функционирането на Съвета по правата на човека. Европейският съюз изигра активна роля на 10-ата сесия на Съвета по правата на човека и осигури приемането на няколко важни инициативи, като например удължаването на мандатите за Бирма/Мианмар и КНДР и резолюцията за правата на детето на ЕС заедно с Групата на страните от Латинска Америка и Карибския басейн (GRULAC). За жалост, не успяхме да подновим мандата на независим експерт за Демократична република Конго (ДРК).

Общото събрание потвърди ролята на Третия комитет за защитата и насърчаването на правата на човека и ЕС взе активно участие в 63-та сесия на Общото събрание на ООН. Това доведе до положителни резултати и по-конкретно до последващата резолюция относно смъртното наказание. Значителна част от Вашия доклад е посветена на този въпрос. Ние го поставяхме постоянно, включително на най-високо равнище, пред партньори, които споделят нашите възгледи, за да подкрепим глобалната тенденция към премахване на смъртното наказание. Тези усилия ще продължат.

Позволете ми да кажа няколко думи и за насоките на ЕС. След прегледа на насоките на Европейския съюз относно правата на човека и приемането на нови насоки относно насилието над жени, сега фокусът е върху ефективното прилагане. Като част от това, председателството направи някои предложения, като организиране на изпращане на указания до ръководителите на мисии и делегации на Комисията. Ние възнамеряваме да повдигнем този въпрос и при разговорите и консултациите си с трети държави.

Докладът обръща внимание на проблемите на правата на жените и аз знам, че г-н Obiols i Germà отделя специално внимание на този въпрос. Това е един от нашите първостепенни приоритети. Ние работим за прилагането на Резолюция 1325 на Съвета на ООН, на която гледаме като на ръководен принцип за операциите на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) и която ни позволи да разработим рамка за интегриране на принципа на равенство между половете.

Що се отнася до защитниците на правата на човека, ЕС ще продължи да сътрудничи с организации на гражданското общество. Работата по въпроса за възможността да се разшири издаването на визи за защитници на правата на човека продължава на официално равнище в рамките на Съвета. В диалога с трети държави свободата на изразяване и поставянето на конкретни случаи ще продължат да заемат централно място в дневния ред.

По отношение на диалозите и консултациите с трети държави, ЕС ще положи всички усилия тези инструменти да се използват по все по-ефикасни начини за прилагане на нашата политика за правата на човека. По-конкретно, ние се съгласихме да проведем местни диалози с пет латиноамерикански страни – Бразилия, Колумбия, Аржентина, Чили и Мексико – и ще продължим да установяваме диалози с останалите централноазиатски държави.

Бих искал да кажа няколко думи за двадесет и седмия диалог относно правата на човека между ЕС и Китай, който ще се проведе на 14 май в Прага. Важно е да гарантираме, че нашите диалози са възможно най-продуктивни и водят до съществени резултати. Диалогът относно правата на човека между ЕС и Китай е най-продължителният диалог. Той трябва да може да приложи и отрази постигнатия напредък в начина, по който се третират въпросите за правата на човека. Нашите две институции наблюдават отблизо процесите в Китай. Различни събития, планирани през настоящата година, ще ни дадат възможност да поддържаме активно общуване с нашите партньори от Китай. Този диалог е ценен. С нетърпение очакваме да видим все по-осезаеми резултати от тези разговори.

В заключение искам да подчертая, че насърчаването и зачитането на правата на човека по света е сред основните ни приоритети във външната политика. Чрез действия и изявления и посредством различни политически диалози и операции за управление на кризи ЕС работи за все по-пълно зачитане на правата на човека по света. За да постигнем резултати, трябва да възприемем последователен подход. Този Парламент беше на предната линия в настояването за по-голяма последователност на всички равнища и ние горещо приветстваме това.

Аз по принцип съм много благодарен на Парламента за работата му и подкрепата по проблемите на правата на човека. Въздействието на наградата „Сахаров“ като инструмент за популяризиране на нашите споделени ценности е широко признато. Ние ще продължим да преразглеждаме степента, в която инструментите на клаузите, санкциите и диалозите относно правата на човека – всички те разгледани внимателно и подробно от Парламента – могат да играят ефикасна роля като част от общата външна политика и в същото време да гарантират най-високи стандарти на зачитане на правата на човека.

 
  
MPphoto
 

  Жак Баро, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, за мен е огромно удоволствие да участвам в това пленарно разискване по Вашия доклад, г-н Obiols i Germà. Аз замествам колегата, г-жа Фереро-Валднер, която е в Прага за участие в срещата на високо равнище между Европейския съюз и Канада.

Първо, искам да благодаря на г-н Obiols i Germà за качествената му работа. Благодаря за позитивния тон на Вашия доклад, който доказва многогодишните усилия на Комисията и на Съвета да прилагат препоръките на Парламента.

И в рамката на диалозите за правата на човека, и в тази на политическите диалози в международните структури институциите се стремяха да напредват, да изграждат образ на Европейския съюз като посланик – ревностен и надежден посланик – за защита и насърчаване на правата на човека, основните свободи, демокрацията и принципа на правовата държава.

Миналата 2008 година беше белязана от честванията на 60-та годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека, която всички европейски институции отпразнуваха заедно. Това беше и годината, в която Комисията успя да изведе на преден план два приоритета, а именно жените и децата, и в която беше насърчаван междуинституционалният подход.

Ние се опитахме да приложим някои общи препоръки от предходните доклади, които бяха много добре преработени в доклада, който разглеждаме днес. Приехме да фокусираме действията си по прилагането на насоките за правата на детето върху определени държави и мобилизирахме посолствата на държавите-членки на Европейския съюз и делегациите на Европейската общност да наблюдават тези действия. Така ние поехме лидерството в борбата срещу една от най-уродливите форми на нарушаване на правата на човека и правата на детето, с други думи срещу вербуването на деца войници и страданията, причинявани на децата във въоръжени конфликти.

Позволете ми да дам няколко примера. Съюзът прие нови насоки за правата на детето на 10 декември 2007 г. В първата фаза от прилагането им вниманието ще се фокусира върху насилието над деца. Ние стартираме пилотна програма, насочена към 10 държави на различни континенти. Тези държави бяха избрани, защото техните правителства вече се ангажираха с борбата срещу насилието над деца и защото те се нуждаят от допълнителна международна помощ, за да продължат да се борят срещу насилието над деца. През юни 2008 г. Съветът на Европейския съюз преразгледа насоките относно децата, засегнати от въоръжени конфликти, за да осигури по-ефикасно и по-глобално справяне в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план с ефектите от въоръжени конфликти върху деца.

В съобщението на Комисията има специална разпоредба за децата във външните действия на Европейския съюз и се препоръчва последователен подход към утвърждаване на правата на детето и подобряване на положението на децата по света. Съобщението беше предмет на много широки консултации. В него се обръща специално внимание на неправителствените организации. На базата на това съобщение и съответния му план за действие през май 2008 г. Съветът на Европейския съюз прие заключения, целящи да подсилят външната политика на Съюза относно правата на детето.

През 2009 г. ние продължаваме по този път със следните инициативи. През месец юни Комисията ще организира Европейски форум за правата на детето в Брюксел. Форумът ще се фокусира конкретно върху детския труд. Ние ще се стремим да съберем заедно всички заинтересовани страни. Аз лично отдавам голямо значение на този форум. През месец юли бъдещото шведско председателство и Комисията ще организират форум на неправителствени организации в Стокхолм специално посветен на проблемите на насилието над деца. И накрая, през есента ще публикуваме доклад за мерките, предприети от Съюза в борбата срещу детския труд и особено тези, свързани с трафика на деца. Така че това е година, която допълнително ще развие ангажимента на Европейския съюз по отношение на децата.

А сега относно правата на жените. През последните месеци Европейския съюз засили своята външна политика за правата на жените. Новите насоки относно насилието над жени и борбата срещу всички форми на дискриминация срещу тях препоръчват определени действия. Тези действия ще бъдат благоприятствани от ангажимента и подкрепата на мисиите на Съюза и делегациите на Комисията.

Искам да изтъкна скорошното приемане от външните министри в ЕС на глобалния подход на Съюза към прилагането на Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на ООН. Трябва да си спомним също и позитивната реакция на генералния секретар на ООН на съвместния призив от 2008 г на г-жа Фереро-Валднер и 40 жени, заемащи важни позиции на международно равнище.

Този призив беше отправен към ООН с цел да се организира конференция на министрите, посветена на преразглеждането на Резолюция 1325. Тази конференция на министрите сега е планирана за 2010 г. Очевидно ние ще работим с бъдещото шведско председателство за изготвянето на становищата ни при прегледа на резолюцията.

Това е всичко, г-жо председател; несъмнено може да се каже още много, но аз искам още веднъж да подчертая, че укрепването на европейската политика в полза на демокрацията и правата на човека, разбира се, изисква високо ниво на синергия между институциите. Комисията е подготвена да работи съобразно това изискване. Нейното намерение е да установи тясно сътрудничество, така че нашите три институции да могат наистина да предложат взаимопомощ една на друга. Във връзка с това Европейският парламент може да играе основна роля, тъй като по дефиниция и по призвание той е най-подходящ да говори от името на потиснатите и страдащите.

Това са съображенията, които исках да споделя с вас след изказването на председателството, и сега внимателно ще слушам изказванията на членовете на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE. (EN) Г-жо председател, бих искала да благодаря на нашия колега, г-н Raimon Obiols, за неговия доклад и резолюцията. Проектът на резолюция, който гласувахме в комисията по външни работи, беше балансиран. Постигнати са компромиси. Докладът обхваща дълъг списък с важни въпроси относно правата на човека и аз се надявам, че утре голямо мнозинство ще гласува в подкрепа на резолюцията.

Казвайки това, бих искала да изтъкна някои проблеми и едно много противоречиво изменение, внесено преди пленарното заседание. Говоря за изменението, внесено от нашите колеги от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. След като всички сме съгласни, че нашият Съюз се основава на ценности, включително християнски ценности, как някой може да си представи, че Парламентът ще приключи мандата си, осъждайки папа Бенедикт XVI за неговите декларации? Моето мнение е, че формулировката, използвана от подписалите изменението, е абсолютно неприемлива и трябва да бъде отхвърлена.

Защитници на правата на човека, предлагам в резолюцията ние, Европейският парламент, да подновим нашето искане всички лауреати на наградата „Сахаров“, и по-конкретно Аунг Сан Су Чи, Освалдо Пая Сардинас, кубинците Дамас де Бланко и У Хиа, да получат достъп до европейските институции. Много съжаляваме, че на никого от тях не беше позволено да участва в церемонията по случай 20-та годишнина на наградата „Сахаров“.

Не на последно място е борбата срещу тероризма и правата на човека. Предлагам Европейският парламент да призове Европейския съюз и неговите държави-членки да провеждат борбата против тероризма при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи като един от главните приоритети на Съюза и ключов елемент от външните му действия. Споменаването на конкретни имена в нашата резолюция не би било продуктивно.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, от името на групата PSE. (EN) Г-жо председател, позволете ми да поздравя моя приятел и колега г-н Raimon Obiols i Germà за доклада. В това разискване в края на петте години на настоящия Парламент, като един от парламентарните докладчици по предходни годишни доклади относно правата на човека и като заместник-председател от групата на социалистите на нашата комисия по правата на човека, аз искам да коментирам пред залата постигнатото досега.

Считам, че добре координирахме работата си с делегациите на Парламента, така че членовете на Европейския парламент поставиха трудни въпроси пред правителствата чрез нашите представителства по света – процес, в който аз съм горд, че участвам лично: от Колумбия до Турция, от Грузия до Хърватия. Аз съм много горд с работата на комисията и на членовете на Парламента по отношение на изграждането на демокрацията и наблюдаването на изборите. За мен собственият ми опит в Афганистан, Демократична република Конго, Палестинските територии и Ангола представлява някои от най-специалните ми преживявания през последните пет години.

Аз съм много горд с факта, че ангажирахме и представлявахме Парламента – мисля отлично – по отношение на Съвета за правата на човека в Женева. Считам, че там наистина повлияхме. Опитахме се да отделим Европа от блоковото мислене за достигане до други региони по света и, разбира се, работихме в тясно сътрудничество със специалните представители и докладчици, включително скорошното посещение (за чието организиране и аз помогнах) на специалния представител на ООН за бизнеса и правата на човека – проблем, който е моя страст.

Доволен съм, че участвахме и бяхме водещи в кампанията за присъединяване на Европейските общности към инструмент за правата на човека – Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Доволен съм, г-н член на Комисията, че въпреки първоначалната опозиция от страна на Комисията, Парламентът настоя за поддържането на отделна инициатива относно демокрацията и правата на човека, така че нашето финансиране за правата на човека да е прозрачно, забележимо и да продължи дори за държави, където управляващите режими се съпротивляват срещу правата на човека.

В тази зала ние често сме хвале