Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 7 maja 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 5.Sytuacja w Republice Mołdowy (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 6.Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus (debata)
 7.Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania substancji chemicznych, jak również ograniczeń mających zastosowanie do tych substancji (REACH) zgodnie z załącznikiem XVII (debata)
 8.Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Uwzględnianie tematyki płci w stosunkach zewnętrznych UE (A6-0225/2009, Libor Rouček)
  9.2.Nowa rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (A6-0145/2009, Jo Leinen)
  9.3.Aspekty finansowe traktatu lizbońskiego (A6-0183/2009, Catherine Guy-Quint)
  9.4.Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (zmiana decyzji nr 573/2007/WE) (A6-0280/2009, Bárbara Dührkop Dührkop)
  9.5.Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) (A6-0285/2009, Antonio Masip Hidalgo)
  9.6.Wniosek o zapewnienie międzynarodowej ochrony złożony w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (A6-0284/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert)
  9.7.Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie) (A6-0283/2009, Nicolae Vlad Popa)
  9.8.Utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (A6-0279/2009, Jean Lambert)
  9.9.Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące kwestii sektorowych i obejmujące prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych (A6-0270/2009, Tadeusz Zwiefka)
  9.10.Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus (A6-0260/2009, Ruth Hieronymi)
  9.11.Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (A6-0274/2009, Paolo Costa)
  9.12.Umowy dwustronne między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczące wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych (A6-0265/2009, Gérard Deprez)
  9.13.Sytuacja w Republice Mołdowy
  9.14.Roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2008 i polityki UE w tej dziedzinie (A6-0264/2009, Raimon Obiols i Germà)
  9.15.Rozwój obszaru sprawiedliwości UE w sprawach karnych (A6-0262/2009, Maria Grazia Pagano)
  9.16.Wpływ traktatu lizbońskiego na rozwój równowagi instytucjonalnej w Unii Europejskiej (A6-0142/2009, Jean-Luc Dehaene)
  9.17.Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony (A6-0133/2009, Elmar Brok)
  9.18.Wdrażanie inicjatywy obywatelskiej (A6-0043/2009, Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  9.19.Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie REACH zgodnie z załącznikiem XVII
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 13.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  13.1.Iran: sprawa Roxany Saberi
  13.2.Madagaskar
  13.3.Wenezuela: sprawa Manuela Rosalesa
 14.Głosowanie
  14.1.Iran: sprawa Roxany Saberi
  14.2.Madagaskar
  14.3.Wenezuela: sprawa Manuela Rosalesa
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 17.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 18.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 19.Oświadczenie o korzyściach majątkowych: patrz protokół
 20.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 22.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 23.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (484 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1183 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności