Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

3. Представяне от Съвета на проект за общ бюджет за финансовата 2010 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е представяне от Съвета на проекта за общ бюджет за финансовата 2010 г.

 
  
MPphoto
 

  Ханс Линдблад, действащ председател на Съвета.(SV) Г-н председател, за мен е огромна привилегия да бъда тук днес. Чувствам се много поласкан и се радвам, че имам възможност да ви представя изготвения от Съвета проект на общ бюджет.

Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. Преди шест месеца икономическата ситуация изглеждаше значително по-обезпокоителна, но изглежда се стабилизира. Прогнозите за риска са по-балансирани и рискът от спускане все по-надолу по низходяща спирала намаля.

Изправени сме обаче пред съществени проблеми като нарастващата безработица и увеличаващите се дълг и бюджетен дефицит. С оглед на това е необходимо да се поддържат устойчиви публични финанси в дългосрочна перспектива. На много държави им предстои да извървят дълъг път, за да балансират публичните си финанси.

Демографските фактори ще окажат огромен натиск върху публичните финанси. За предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с климата, ще са необходими нови средства и преразпределение на съществуващите такива. Като цяло нашето становище е, че бюджетът, по който трябва да постигнем съгласие, следва до голяма степен да бъде ограничен, за да осигурим възможност за посрещане на бъдещи нужди, като акцентът се постави върху европейската добавена стойност и инвестициите, които в краткосрочен план могат да ни изведат от икономическата криза, а в дългосрочен – да повишат конкурентоспособността.

Проектът на общ бюджет на Съвета, който беше приет единодушно, разглежда и допринася за справянето с тези предизвикателства. Той е съобразен с бюджетната дисциплина и е стабилен от гледна точка на държавните финанси. Бюджетът ще насърчи научноизследователската дейност, образованието, конкурентоспособността, иновациите и изграждането на инфраструктури, както и ще стимулира сближаването. Проектът на общ бюджет на Съвета предвижда и марж за справяне с непредвидени ситуации.

Логиката на нашия проект на общ бюджет е много проста. В книгите пише, че ако искаме да стимулираме растежа, заетостта и благоденствието, трябва да провеждаме устойчива, надеждна и предпазлива политика, но чрез инвестиции в образование, научноизследователска дейност и инфраструктура, както и чрез изравняване на равнището на заплатите в целия Европейски съюз. Точно това се опитваме да направим.

Изготвеният от Съвета проектобюджет е балансиран, като в същото време е амбициозен. В сравнение с бюджета за 2009 г. задълженията ни са се увеличили с 1,1%, а бюджетните кредити за разплащания с близо 4%. Проектът и съгласието, които желаем да постигнем, трябва да отговарят на следните основни изисквания, които бяха приложени и по време на първото четене от Съвета. Бюджетът трябва да гарантира, че отделните политически приоритети на ЕС за 2010 г. ще получат подходящо финансиране. Ние в Европейския съюз трябва да можем да реагираме бързо на предизвикателствата, които ни очакват. Трябва да поставим акцент върху осигуряването на европейска добавена стойност. Необходими са бюджетна дисциплина и добро икономическо управление. В противен случай не бихме могли отново да предприемем стъпки към поетапно балансиране на публичните финанси.

Важно е да се съобразяваме с таваните. Европейският съюз трябва да бъде достатъчно гъвкав, за посрещне бъдещите нужди и да се справи с непредвидените обстоятелства. От жизненоважно значение за бюджета на ЕС е и да бъдат зададени подходящи маржове. Представеният за разглеждане от нас проект на общ бюджет включва 138 млрд. евро за бюджетни кредити за поети задължения и 121 млрд. евро за бюджетни кредити за плащания. Направените от Съвета съкращения във връзка с предварителния проектобюджет, представен от Комисията, се основават на подробния анализ за изпълнението на бюджета, опасенията, свързани с бюджетните прогнози, и заявените намерения за действие. Разглеждаме и капацитета за изпълнение на програмите и прилагане на мерките. Степента на изпълнение и капацитета за усвояване са фактори от решаващо значение при анализите ни.

Сега ще направя кратък обзор на отделните функции. Подфункция 1А, научноизследователска дейност и иновации, е най-важният елемент и в нашия проектобюджет се осигуряват подходящите за него средства. Друга област, към която ще бъдат насочени повече ресурси, са проектите в секторите енергетика и инфраструктура. Ако направим корекция за счетоводните ефекти от плана за икономическо възстановяване, повишението в тази област възлиза на около 8%. Осем процента! Това е много, а както всички знаете, финансирането на Европейския план за икономическо възстановяване ще бъде една от онези теми, които ще се наложи да обсъждаме през есента.

Относно подфункция 1Б Съветът прие предложените от Комисията бюджетни кредити за поети задължения. По отношение на плащанията Съветът счита, че е възможно да се направят някои съкращения във връзка с предварителния проектобюджет, но бих искал да подчертая, че независимо от това проектът предвижда увеличение на бюджетните кредити за плащания от 3,2% в сравнение с 2009 г.

Относно функция 2 Съветът предлага значително увеличение спрямо 2009 г. както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания съответно от 4,5% и 9,5%, ако се направят корекции за счетоводните ефекти от плана за възстановяване.

Що се отнася до функция 3, Съветът направи само малки корекции на предварителния проектобюджет, изготвен от Комисията. Ще бъдат осигурени достатъчно средства за миграционна политика, включително за Frontex.

По отношение на функция 4 е изключително важно да оставим значителен марж на колебание към тавана за тази функция, за да можем да посрещнем непредвидени нужди по възможно най-добрия начин. Ето защо Съветът осигури марж от близо 310 млн. евро на първо четене. Имаме пълно основание за това, особено в светлината на изменението, което включва допълнителни нужди в тази област. Що се отнася до резерва за спешна помощ, Съветът прие предложението на Комисията относно бюджетните кредити за поети задължения. Значението на общата външна политика и политика на сигурност продължава да нараства и следователно Съветът ще гарантира, че подходящите за това средства ще бъдат на разположение.

По отношение на администрацията Съветът направи някои целеви съкращения с оглед на икономическата ситуация и конкретните особености на всяка институция. Целта е да се гарантира, че административните разходи няма да нарастват по-бързо от инфлацията. Отправените от институциите искания за допълнителни позиции за нови дейности не бяха приети, с изключение на новите агенции, планирани за 2010 г., и на Frontex.

По време на помирителната ни среща от юли 2009 г. беше подчертано още веднъж колко е важно да се проведе процедура по набиране на персонал във връзка с разширяванията на ЕС през 2004 г. и 2007 г. и постигнахме съгласие за съвместно изявление. По същия повод вашите представители посочиха, че те биха желали да опитат да открият общ подход по отношение на градивната политика на институциите и органите на ЕС. Убеден съм, че, за щастие, такова изявление ще има по-късно през есента.

Преди да приключа, искам да спомена и по-скоро да подчертая, че при повечето ни срещи с Европейския парламент атмосферата беше положителна. Считам конструктивното сътрудничество за единствения начин, по който можем да постигнем стабилен бюджет.

 
  
MPphoto
 

  Алгирдас Шемета, член на Комисията.(EN) Г-н председател, за мен е огромно удоволствие, че имам възможност да говоря пред Вас тази сутрин. Зная, че първите етапи на бюджетната процедура, по-конкретно помирителната процедура от юли, преминаха при положителна атмосфера и се надявам, че можем да укрепим това сътрудничество през следващите седмици. Все още ни предстои работа във връзка с процедурите за бюджета на ЕС за 2010 г. и има други важни въпроси, по които трябва да постигнем съгласие, като например втората фаза на Европейския план за икономическо възстановяване. Ето защо е от съществено значение и трите институции да работят в тясно сътрудничество.

С оглед на реалната ситуация след първото четене от Съвета и създаването на проектобюджет за 2010 г., Комисията признава, че предложените от Съвета съкращения са далеч по-малки в сравнение с предходни години. Въпреки това има някои конкретни опасения, които бих желал да подчертая. Комисията изразява съжаление, че Съветът ще съкрати 1,8 млрд. евро от бюджетните кредити за плащания. Процентът на тези съкращения при функции 1А и 4 е значително по-голям, а това означава, че е изпратен негативен сигнал към приоритетни области като растеж и заетост и международната роля на ЕС, и не на последно място по отношение на предприсъединителната помощ.

Предложените съкращения на разходите за административна подкрепа, на средствата за административна помощ за научноизследователска дейност и за агенциите са прекалено големи. Вместо да се вземе предвид специфичната за всяка агенция ситуация, съкращенията, с някои изключения, са общовалидни, независимо от етапа на развитие или от задачите на съответната агенция. Съкращаването на разходите за административна подкрепа ще затрудни изпълнението на програмите, по-конкретно в областта на научноизследователската дейност, както и на външните дейности. Надявам се, че при подготовката си за разглеждане на бюджета на първо четене Парламентът ще потърси начин да промени тази ситуация.

Макар да е жалко, че функции 1Б и 2 също се съкращават, предложената от Съвета декларация относно плащанията и втората възможност за преразглеждане на нуждите на селското стопанство в предстоящото писмо за изменение, което Комисията ще представи в края на октомври, ми вдъхват известно спокойствие.

Както беше обявено, Комисията вече представи на бюджетния орган писмо за изменение с цел актуализиране на нуждите на функция 4. Основните елементи включват: допълнителни 95 млн. евро за поети задължения и 60 млн. евро за бюджетни кредити за плащания за подкрепа на палестинските органи и за усилията за възстановяване в Газа; необходимостта да се разгледа изготвянето на съпътстващи мерки в сектора на бананите с оглед на евентуалното търговско споразумение, което ще засегне преференциалния режим на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) – доставчици на банани. Има също и допълнителни 50 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 20 млн. евро за бюджетни кредити за плащания за подпомагане на развиващите се страни за справяне с изменението на климата. Последното би следвало да допринесе за успешното приключване на Конференцията за изменението на климата, която ще се проведе през декември в Копенхаген.

Относно функция 5 (администрация) Комисията беше изключително скромна в исканията си, заложени в предварителния й проектобюджет, като предложи увеличаване на административните разходи на Комисията само с 0,9% в сравнение с 2009 г. Макар тази точка да беше одобрена от председателството, за съжаление Съветът съкрати допълнително административния бюджет на Комисията.

В заключение, изразявам надежда, че Европейският парламент ще възстанови сумите за бюджетни кредити, съкратени от Съвета, и съм убеден, че продължаващите преговори между трите институции ще бъдат конструктивни и че резултатът от бюджетната процедура ще бъде успешен.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви, г-н Шемета, че представихте позицията на Комисията и че се вместихте във времето, което е много важно. Бих искал да кажа, че това е първоначално обсъждане. Сега ще обсъдим този въпрос с комисията по бюджети и с други комисии, а основното обсъждане ще се проведе след няколко седмици.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, докладчик.(HU) Ще говоря на родния си език, защото си мечтая за Европа, в която този акт е естествено право не само във всеки парламент, но и в други области на обществения живот. В тази Европа няма закон, който да забранява използването на родния език, дори и в Словакия. Очаквах също, че настоящата финансова криза не само ще доведе до намаляване на производството и нарастване на безработицата, но и че ще ни даде възможност да подобрим бюджета на Европейския съюз чрез мерки за реформa.

Парламентът вече изрази становището си през февруари. Фактът, че Европейската комисия и Съветът изразиха съгласие с него беше обнадеждаващ. Въз основа на това, което зная относно проектобюджета, със съжаление трябва да кажа, че опитът красивите слова да се преведат на езика на числата не беше напълно успешен. Време е приемем факта, че никой не е доволен от бюджета на Европейския съюз. Приходната част на бюджета представлява сериозна тежест за държавите-членки, но разполагаемата сума не е достатъчна, за да постигнат целите си. Далеч сме от постигане на пълна заетост и на общество, основано на знанието. Изразходваме големи суми за селско стопанство, но млекопроизводителите например са засегнати от неуправляема криза. Най-голямото перо от страна на разходите е политиката на сближаване, но вместо да намалява, разривът между регионите се задълбочава.

Родените и получили квалификацията си в Европа изследователи работят извън Европейския съюз. Ето защо изоставаме и когато става дума за иновации. Надявахме се, че кризата ще ни предостави възможност да се реорганизираме и да подготвим един по-успешен и по-осезаем за гражданите бюджет на ЕС. Надявахме се също не само да усвояваме бюджета в съответствие с правилата и без каквато и да е корупция, но и да разгледаме разходите и да преосмислим кои програми наистина правят парите ни стойностни и допринасят за успешното им използване.

Какво можем да направим сега? Парламентът ще се опита да оформи бюджета така, че посланието му да бъде по-ясно за гражданите на Европейския съюз. Искаме да увеличим позициите, които спомагат за справяне с кризата. Предвид това, внасяме за разглеждане становищата си относно изпълнението на плана за икономическо стимулиране. Искаме да обсъдим и предизвикателствата, пред които ни изправя изменението на климата. Искаме да се справим ефективно с финансовата криза не само като използваме няколко милиарда евро, предвидени в посветения на тази цел план, но и чрез всяка позиция в бюджета, така че европейците да осъзнаят, че Европейският съюз не е ненужен разход, а ефективен инструмент за решаване на проблемите им. Мога единствено да призова колегите си от Парламента, Съвета и Комисията да подкрепят тази позиция.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, докладчик. (SK) Г-н председател, г-н държавен секретар, г-н член на Комисията, със сигурност можем да се съгласим, че при изготвяне на бюджета на Европейския парламент трябва се концентрираме върху една основна мисия и тя е законотворчеството. Въпросите, които не са свързани с него, трябва да бъдат изключени от бюджета, доколкото това е възможно.

Ще обсъдим окончателния вариант на бюджета днес при арбитражен процес, в който ще участват председателството на Европейския парламент и комисията по бюджети. Тук бих искал да изкажа благодарност към представителите на политическите групи. На проведената вчера среща на комисията по бюджети те подкрепиха предложенията за съкращаване на бюджета и за мерки, които да доведат до по-добро усвояване на финансовите ресурси.

Постоянно сме изправени пред редица недостатъци, които ни пречат да използваме средствата по възможно най-ефективен начин. Пример за това е охраната на сградите, в които провеждаме разискванията днес. Както знаете, прекарваме четири дни месечно в Страсбург. Въпреки това доскоро и на двата входа бяха разположени охранители по 365 дни в годината. Новият Генерален секретар на Европейския парламент и неговите колеги откриха този факт и предприеха мерки, които ще доведат до спестявания в размер на над 2 млн. евро годишно.

Друг пример са докладите на Сметната палата за извършваните преводи. Недостатъчно доброто планиране и недостатъчната комуникация или липсата на такава относно наличността на ресурсите за извършване на преводи пречи на ефективното им използване. Организацията, която трябва да предоставя преводачески услуги, често ги възлага автоматично на външни преводачи, без дори да е проверила дали тя самата има свободен капацитет за това.

Ето защо предлагаме да бъде заделен резерв от 5% от определените за преводи средства в бюджетите на отделните институции. Този резерв ще бъде освободен, когато ни покажат, че са се опитали да използват максимално ефективно наличните в организацията ресурси. Само в областта на преводите можем да спестяваме около 11 млн. евро годишно.

Съществуват много подобни примери. Повечето от тях имат общ знаменател: почти не използваме независими проучвания за усвояването на ресурсите и организирането на работния процес. Считам, че показаната вчера при обсъжданията на комисията по бюджети политическа воля от страна на представителите на различните политически групи ще даде резултати.

Разходите за закупуване, издръжка и наем на сградите формират една от основните позиции от административните разходи на институциите на ЕС. В миналото имаше различни случаи, при които институциите са закупили или наели недвижимо имущество, използвайки не особено ефективни методи за това. Според Сметната палата институциите не си сътрудничат в тези области или дори не успяват да направят оценка на собствената си политика.

Ето защо поискахме от администрацията на Европейския парламент да изготви средносрочен стратегически документ за сградите. Искахме да приемем разумно решение по проблема на първо четене. Необходимо е да се изготви обща политика за сградите не само в Европейския парламент, но и в рамките на всички институции, както и да се гарантира по-добро сътрудничество в тази област. Г-н държавен секретар, изразявам задоволството си от факта, че подобно на нас Съветът е приел това като приоритетна цел и искам да изкажа благодарността си.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, председател на комисията по бюджети.(FR) Г-н председател, позволете ми преди всичко да поздравя г-н Шeмета за полученото вчера одобрение на назначението му като член на Комисията, отговарящ за бюджета.

Убедени сме, че ще се радваме на същите взаимоотношения с него като тези, установени с предшественика му, и му желаем политическа кариера поне толкова успешна, колкото тази на г-жа Грибаускайте.

Г-н председател, преминаваме през период на световна криза, на подготовка за значими дипломатически събития и на институционална несигурност в рамките на самия Европейски съюз. В такива времена комисията по бюджети се стреми към отношения на сътрудничество. Както спомена нашият докладчик, изразяваме съжаление за направените от Съвета съкращения в предложенията на Комисията, но в същото време разбираме, че състоянието на публичните финанси на държавите-членки не им дава по-големи възможности тази година.

Както беше споменато, за бюджет 2010 сме длъжни да постигнем резултати: а именно да балансираме финансирането в раздела за 2010 г. от плана за възстановяване. Знаем, че ще се наложат преразпределения, но те не трябва да се съсредоточават върху други политически приоритети, договорени по-рано от Парламента и от Съвета.

След 2010 г. Парламентът се надява да заработи съвместно с Комисията, Съвета, шведското председателство и след това с предстоящото испанско председателство по три важни за бъдещето въпроса.

Разбира се, ако нещата в Ирландия се развият както се надяваме, първият въпрос ще бъде прилагането на процедура, график и модели на работа, изисквани във връзка с прилагането на Договора от Лисабон.

Вторият въпрос ще бъде средносрочният преглед на финансовите перспективи. Времето от съвместното решение за многогодишната финансова рамка, взето през май 2006 г., досега бе време на финансова криза, на изключително силен натиск върху цените на енергоносителите, суровините и дори хранителните продукти, а също и на преговорите във връзка с изменението на климата. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това беше и времето на неуспеха на Лисабонската стратегия, което ясно се вижда днес. Ето защо това, от което се нуждаем, е задълбочен преглед на многогодишните ни насоки. Това ще бъде първата задача на новата Комисия.

Накрая, третият и последен въпрос ще бъде реформата във връзка с ресурсите, формиращи европейския бюджет. Преди началото на кризата знаехме, че нито една държава-членка не желаеше да плаща за допълнителните разходи на Европа. От началото на кризата нито една държава-членка не може да плаща за тези разходи. Финансовият ни принос за икономическото възстановяване ще бъде едва 0,03% от БВП на Европейския съюз.

Напълно съзнаваме изключителната сложност на този въпрос, но Европейският парламент започна да работи по него преди четири години съвместно с националните парламенти и възнамерява да си осигури възможност, при която да предложи някои области на работа, за да може да започне обсъждане през следващата година.

 
  
MPphoto
 

  Ханс Линдблад, действащ председател на Съвета.(SV) Г-н председател, разбираме както от Комисията, така и от Европейския парламент, че през есента ще трябва да решим няколко трудни въпроса. Надявам се, че ще има и някои лесни за решаване. Един от най-трудните въпроси ще бъде планът за възстановяване и неговото финансиране. Същевременно аз искрено се надявам, че ще успеем. Знам, че ще успеем. Няма алтернатива.

Друг въпрос, пред който сме изправени както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, е, разбира се, свързан с климата и финансирането на политиката по отношение на климата.

Накрая, искам да използвам възможността да Ви благодаря, че ми позволихте да се изкажа тук днес.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Искам да поздравя г-н члена на Комисията за неговото назначение. Г-н член на Комисията, пред членовете на Комисията от Литва стоят огромни възможности за професионално развитие. Желаем Ви много успехи както в Комисията, така и в бъдеще. Вашият предшественик днес е държавен глава на Литва.

 
Правна информация - Политика за поверителност