Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0252(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0001/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/09/2009 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0006

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 15. září 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - - V důsledku rozsudků Soudního dvora ve věci Open Skies Komise umožnila nahradit dvoustranné dohody, které uzavřely členské státy a třetí země, dohodami Společenství. Komise proto vyjednala dohodu, která nahradí dvoustranné dohody mezi Mongolskem a členskými státy EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. - (PT) Tento návrh má nahradit některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených v minulosti členskými státy EU a mongolskou vládou a zabývá se aspekty, které považuji za mimořádně důležité, včetně technických záležitostí, zdanění paliva a tvorby cen.

Vítám zejména význam, který se přikládá souladu s právem hospodářské soutěže Společenství, neboť některá ustanovení v dřívějších dvoustranných dohodách byla jasně protisoutěžní. Podporuji proto zprávu pana Simpsona, neboť se řídí těmito obecnými pokyny.

 
  
  

- Zpráva: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - - Když Rumunsko a Bulharsko přistoupily k EU, bylo v jejich aktu o přistoupení stanoveno, že bude třeba vyhotovit protokol, kterým se upraví dohoda o námořní dopravě mezi EU a jejími členskými státy a Čínou. Hlasuji pro uzavření tohoto protokolu.

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. - (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve prospěch Francie, protože si myslím, že tento fond pomáhá zemím účinně a pružně se vypořádat se situacemi vzniklými po přírodních katastrofách, v tomto případě s lednovou bouří, která zasáhla jihozápad Francie a způsobila vážné škody. Finanční nástroj solidarity se mobilizuje v případě, kdy je škoda způsobená katastrofou tak závažná, že vnitrostátní zdroje nejsou dostatečné na to, aby účinně vyřešily krizovou situaci, a cílem je podnítit hospodářskou obnovu a vyhovět potřebám postiženého členského státu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu svého váženého německého kolegy a přítele, pana Bögeho, v níž vyzývá Evropský parlament, aby schválil návrh na rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie a poskytl přibližně 109 milionů EUR jako položky závazků a plateb v roce 2009 na pomoc Francii, oběti katastrofy způsobené bouří Klaus, která v lednu 2009 zasáhla 31 departementů na jihozápadě země a způsobila závažné škody v odhadované výši přibližně 4 miliardy EUR. Využiji tohoto projevu a pogratuluji panu Lamassoureovi, předsedovi našeho parlamentního Rozpočtového výboru, k rychlosti, s níž společně se službami Evropské komise tuto záležitost vyřídil.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - V lednu 2009 způsobila bouře v jihozápadní Francii vážné škody, což umožnilo Francii žádat o finanční prostředky z Fondu solidarity Evropské unie. Hlasoval jsem pro uvolnění těchto prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Podle mého názoru je solidarita mezi členskými státy v Evropské unii, zejména podpora zemí postižených katastrofou, jasnou známkou, že EU již není jen oblastí volného obchodu. Přijetím zvláštních nástrojů, jako je Fond solidarity Evropské unie, ukazuje Společenství, které má podle nás být “jednotné v rozmanitosti”, svou schopnost zůstat jednotné v protivenství, dokonce i v situacích, které kladou vysoké nároky na lidské i materiální zdroje. To je něco, co upřímně vítám.

Doufám, že Fond solidarity není využíván příliš často, neboť to znamená, že Evropa není sužována mnoha nepředvídanými událostmi, ale věřím zároveň, že jeho struktura a dostupnost se neustále zlepšuje a přehodnocuje, takže může na skutečné požadavky reagovat pohotově a bez přílišné byrokracie.

Musím se zmínit o požárech, které zpustošily mou zemi, a to zejména v roce 2003, a potvrzuji, jak důležité a užitečné byly takové mechanismy, jako je tento fond. Věřím, že mimořádně obtížné období, jaké Francie zažila v lednu tohoto roku, odůvodňují uvolnění prostředků z tohoto fondu. Přesvědčivě pozitivní hlasování v Rozpočtovém výboru potvrzuje, že je to dobré opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně. (FR) Vítám zásah Fondu solidarity Evropské unie, z něhož bude mít Francie prospěch a který pomůže napravit škody způsobené bouří v lednu 2009, jež těžce zasáhla evropské a francouzské lesnictví. Poskytnuté částky by měly být k dispozici v říjnu 2009, jinými slovy devět měsíců poté, co došlo k bouři. Tento zásah je rychlejší, než je průměrná doba, již fond potřebuje k zásahu; mezi katastrofou a vyplacením pomoci obvykle uběhne přibližně jeden rok.

Je sice správné uvítat tento pokrok, ale má smysl i nadále žádat, aby finanční prostředky byly k dispozici rychleji. Díky stávajícímu způsobu řízení Fondu solidarity je to obtížné. Nicméně Evropská komise předložila revidovaný návrh nařízení a v květnu 2006 ho podpořila velká většina v Parlamentu. Je mi líto, že Rada tuto záležitost stále ještě neprojednala, a chtěla bych ji doporučit, aby nyní co nejdříve zvážila možnost rychlejší mobilizace Fondu solidarity Evropské unie.

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písemně. – (FR) Hlasoval jsem pro zprávu svého váženého německého kolegy a přítele, pana Bögeho, v níž vyzývá Evropský parlament, aby schválil návrh na rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a poskytl 4,1 milionů EUR jako položky závazků a plateb na pomoc španělskému a portugalskému odvětví textilu (v Katalánsku a severních a středních regionech). Cílem je poskytnout výpomoc pracujícím postiženým důsledky výrazných změn ve struktuře mezinárodního obchodu a pomoci jim vrátit se na trh práce. Sdílím názor svého kolegy na urychlení uvolňování prostředků z tohoto fondu a na posouzení jeho komplementarity s dalšími existujícími nástroji, jako je Sociální fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na dodatečnou pomoc portugalským pracujícím postiženým nadbytečností v textilním průmyslu, kteří trpí následky velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu.

Uvolnění 832 800 EUR z fondu má reintegrovat pracující na trh práce prostřednictvím osobních plánů zaměstnanosti, které budou připraveny společně s pracujícími a budou zahrnovat rozvoj osobních dovedností a strategie pro vstup na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Podpora EU, zejména Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, je zásadní pomocí pro ty, kdo ztratili zaměstnání v důsledku přemístění výroby, k němuž dochází na globalizovaném trhu. V uplynulých letech pocítilo Portugalsko, zejména v důsledku světové hospodářské krize, problém, jak opětovně vstřebat a integrovat nezaměstnané na trh práce.

Bezpočet firem přemístilo výrobu, aby využily nižší náklady na pracovní sílu například v Číně a v Indii, což mělo strašlivé následky pro celé národní hospodářství. Schválení prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je zásadní nejen pro zlepšení jejich osobní a rodinné situace, ale i pro celé národní hospodářství, neboť cílem těchto mimořádných opatření je výhledově pomoci těmto pracujícím najít a udržet si nové zaměstnání.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně (PT) Hlasoval jsem pro, jelikož si myslím, že tato podpora je pro portugalské pracující důležitá. Zdá se mi však, že portugalská žádost nebyla dostatečně ambiciózní. Portugalská vláda požádala Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci o 833 EUR na každého pracujícího, který se stal nadbytečným v textilním průmyslu, zatímco Španělsko požádalo o 3 006 EUR na pracovníka v tomtéž odvětví.

Je pro mě rovněž překvapující, že uprostřed hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti, v níž lze pociťovat důsledky globalizace, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci obdržel a přijal tak málo žádostí od členských států. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má ve skutečnosti k dispozici pro všechny členské státy 500 milionů EUR, z nichž bylo do dnešního dne využito asi jen 60 milionů EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Hlasovali jsme pro tuto zprávu, neboť Evropský parlament dává zelenou tomu, aby Portugalsko dostalo 832 800 EUR na pomoc pracujícím, kteří se stali nadbytečnými v textilním průmyslu v regionech severního a středního Portugalska. Je to však velmi malá částka a jde spíše o utišující opatření vzhledem k vážné nezaměstnanosti, která dnes panuje v Portugalsku, zejména v těchto regionech.

Jak všichni víme, Portugalsko požádalo Evropskou komisi o tyto prostředky v lednu tohoto roku a týkalo se to 1 588 ohlášených nadbytečných pracovních míst v období od února do listopadu 2008 ve 49 textilních továrnách v severních a středních regionech země.

Byla však schválena i částka 3 306 750 EUR na podporu 1 720 pracovníků propuštěných ze 30 textilních továren ve španělském Katalánsku.

To, co bylo skutečně potřeba, byla politika na podporu výroby, zejména v textilním průmyslu, která by zabránila dalšímu zavírání továren a vzniku dalších nadbytečných pracovních míst.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. – (FR) I když souhlasím se základní zásadou, myslím si, že vážnost krize vyžaduje opatření v naprosto odlišném měřítku, v neposlední řadě i umožnit malým a středním podnikům přístup k úvěrování, což by vedlo k zaměstnanosti, územnímu rozvoji a rozvoji lidských schopností.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. - (DE) Podněty podané Španělskem a Portugalskem na uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci znovu objasňují důsledky globalizace. V zemích jihovýchodní Asie, zejména ve zvláštních hospodářských zónách, kde jsou lidé vykořisťováni a zaměstnáváni bez minimálních sociálních standardů, se textil vyrábí za dumpingové ceny a poté se prodává na evropském trhu.

Evropské společnosti, které berou ohled na sociální práva zaměstnanců, jež byla ustavena a získána v průběhu mnoha desítiletí, jsou v nevýhodě vzhledem k vyšším nákladům, které v důsledku toho mají. Musíme okamžitě zastavit tento vývoj, aby nedocházelo k dalšímu šíření. Co nejdříve je třeba zakázat dovoz produktů, které nejsou vyráběny při zajištění určitých minimálních standard, do EU. Dokud toho nebude dosaženo, můžeme se snažit pouze zmírňovat škody způsobené globalizací v příslušných zemích. Proto jsem bez výhrad hlasoval pro uvolnění prostředků z fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci uznává negativní dopad globalizace, který je v průmyslových oblastech Evropy příliš zjevný, je založen na solidaritě evropského projektu a přibližuje jej lidem tím, že poskytuje pomoc těm pracovníkům, kteří jsou těmito změnami postiženi nejhůř. Regiony v severním a středním Portugalsku, kde se hospodářství opíralo o tradiční odvětví, jako je textilní průmysl, se od počátku 90. let dvacátého století modernizují ve snaze přizpůsobit se rychle rostoucí hospodářské soutěži.

Textilní průmysl zaměstnává zhruba 15 % pracovních sil v těchto oblastech země a téměř 98 % nezaměstnanosti v tomto odvětví v celé zemi se soustředí v těchto dvou regionech. Zhoršující se hospodářské ovzduší, které poškodilo tyto regiony společně s dalšími, zejména nejvzdálenějšími region, jako je např. Madeira, kde je velmi důležitý turistický ruch, má znepokojující důsledky, co se týče sociální soudržnosti, a to především díky nárůstu nezaměstnanosti. Proto podporuji uvolnění částky 832 800 EUR z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s 1 588 nadbytečnými pracovními místy v textilním průmyslu v severních a centrálních regionech Portugalska. Tuto částku je potřeba použít rozumně na rekvalifikaci těchto pracovníků a na jejich rychlé a trvalé navrácení na trh práce.

 
  
  

- Zpráva: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - Toto se týká revize tradičních vlastních zdrojů, DPH a HND a uvádí úpravy s odkazem na hospodářské prognózy. Návrh je vysoce odborný, takže mohu jednoduše prohlásit, že jsem hlasoval pro tento návrh.

 
  
  

- Zpráva: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - V lednu 2009 byla jihozápadní Francie zasažena bouří, která způsobila vážné škody, a proto se Francie přihlásila o prostředky z Fondu solidarity EU. Souhlasím s tím, že je vhodné držet se při schvalování návrhu opravného rozpočtu č. 7/2009 stanoviska zpravodajky.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. – (FR) Považuji za nepřijatelné směšovat při tomtéž hlasování položky na podporu očkování proti katarální horečce a položky pro Europol a Eurojust. Podporuji položky určené na vymýcení katarální horečky, ale jsem proti položkám pro Europol a Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. - (DE) V lednu 2009 byla Francie postižena prudkou bouří. Bouře Klaus způsobila zejména zničení infrastruktury v zemi. Cílem Fondu solidarity je pokrýt část nákladů na nápravu škod, které musí být zaplaceny z veřejné kapsy. V tomto případě jsou splněny všechny požadavky. Z tohoto důvodu, a zejména z důvodu přeshraniční solidarity s francouzskými občany, kteří byli a v některých případech stale ještě jsou postiženi bouří Klaus, jsem hlasoval pro návrh opravného rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE) , písemně. – (FR) Vítám, že dnes byla schválena zpráva naší kolegyně a poslankyně, paní Haugové, kterou jsem plně podpořil. Tímto hlasováním umožňujeme, aby z Fondu solidarity Evropské unie byly uvolněny prostředky podruhé v tomto roce. Po pomoci Rumunsku teď tedy Evropská unie ukazuje solidaritu s obyvateli Francie, která v lednu 2009 naplno pocítila sílu ničivé a velmi prudké bouře Klaus, jež byla vylíčena jako „největší přírodní katastrofa“ a jako takovou ji bylo možno zahrnout do oblasti působnosti tohoto fondu. Takto bylo poskytnuto celkově více než 120 milionů EUR.

Jak víte, tato pomoc je velmi nutná v jihozápadních departementech mé země, které utrpěly značné škody. Chtěl bych poděkovat svým kolegům poslancům za to, že hlasovali pro tuto zprávu. Nyní bude samozřejmě nutné zajistit, aby francouzská vláda důkladně zapojila do tohoto procesu místní orgány a aby tyto orgány nebyly podvedeny, pokud jde o způsob využití těchto prostředků. Bylo by skutečně nepřijatelné, kdyby z toho měla mít užitek pouze soukromá sféra.

 
  
  

- Zpráva: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton a David Campbell Bannerman (EFD), písemně. - Uznáváme velmi reálnou potřebu vakcíny proti katarální horečce, zejména pro chovatele hovězího dobytka a ovcí v jižní a východní části Anglie, kteří díky masovému očkování na svých farmách vytvořili štít proti katarální horečce, z něhož měli prospěch jejich kolegové v severní a západní části. Abychom mohli hlasovat pro uvolnění finančních prostředků EU pro tuto vakcínu, jsme nuceni (v tomtéž hlasování) hlasovat pro zvýšení finančních prostředků pro Eurojust a Europol. To jsou dvě agentury, které působí mimo hranice přijatelné pro britské právo a závažným způsobem posilují pravomoc státu na úkor svobody jednotlivce. Je zavrženíhodné, že EU se snaží ukrýt tyto finanční položky do zpráv tohoto typu a poté požaduje, aby pro ně poslanci EP hlasovali hromadně, nikoli po částech. Nemůžeme tak s čistým svědomím podpořit tuto zprávu, čímž vysvětlujeme skutečnost, že jsme se v této věci zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. - Tato zpráva se týkala změn v rozpočtu a vytvoření nových závazků ve výši 51 640 000 EUR. Tyto finanční prostředky půjdou kromě financí směřujících do Europolu a úřadu OLAF na boj s katarální horečkou a na vybudování reaktoru s vysokým tokem neutronů. Můj hlas v této věci je shodný se stanoviskem zpravodajky.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), písemně. - Uznávám skutečnou potřebu vakcíny proti katarální horečce a lituji, že vláda Spojeného království odmítla pomoci svým zemědělcům v této důležité záležitosti. Tato zpráva obsahovala položky týkající se této situace. Tato zpráva ovšem obsahovala i položky, které nemají nic společného se zemědělským hospodařením a které by měly katastrofální dopad na Spojené království. Tato zpráva požadovala zejména finanční prostředky pro Eurojust a Europol, agentury, které působí mimo hranice přijatelné pro britské právo.

Je zavrženíhodné, že EU se snaží ukrýt tyto finanční rezervy do zpráv tohoto typu a poté požaduje, aby pro ně poslanci EP hlasovali hromadně, nikoli po částech. Nemohu tak s čistým svědomím podpořit tuto zprávu, čímž vysvětlujeme skutečnost, že jsem se v této věci zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), písemně. - Uznávám skutečnou potřebu vakcíny proti katarální horečce a všímám si postoje vlády Spojeného království, která v této záležitosti nechce být nápomocna. Tato zpráva obsahovala položky týkající se této situace. Tato zpráva ovšem obsahovala i položky, které nemají nic společného se zemědělským hospodařením a které by měly katastrofální dopad na Spojené království.

Tato zpráva požadovala zejména finanční prostředky pro Eurojust a Europol, agentury, které působí mimo hranice přijatelné pro britské právo. Je zavrženíhodné, že EU se snaží ukrýt tyto finanční rezervy do zpráv tohoto typu a poté požaduje, aby pro ně poslanci EP hlasovali hromadně, nikoli po částech. Nemohu tak s čistým svědomím podpořit tuto zprávu, čímž vysvětlujeme skutečnost, že jsem se v této věci zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), písemně. - Členové skupiny EPP ze strany Fine Gael hlasovali pro návrh opravného rozpočtu č. 8/2009. Víme, že toto hlasování zahrnuje vytvoření rozpočtové položky na dodatečné financování reaktoru s vysokým tokem neutronů v obci Petten v Nizozemsku. Toto zařízení bylo původně budováno proto, aby zhodnocovalo materiál používaný ve fúzních a štěpných reaktorech. Stalo se nepostradatelným při výrobě radioizotopů pro zdravotnictví a pokrývá přibližně 60 % evropské poptávky. Ve zprávě je rovněž uvedena mimo jiné podpora posílení rozpočtu na vymýcení katarální horečky a pomoc při evropských policejních akcích a v boji proti podvodům. Při bližší úvaze a vzhledem k povaze reaktoru s vysokým tokem neutronů a k různým rozpočtovým položkám hlasovala delegace strany Fine Gael pro návrh opravného rozpočtu č. 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), písemně. - Hlasoval jsem pro výše uvedenou zprávu, která zahrnuje zvýšení úvěrových závazků na program, jejichž cílem je vymýcení a sledování chorob zvířat, jež mohou díky propojení s externími faktory představovat hrozbu pro veřejné zdraví, a dodržování dobrých životních podmínek zvířat.

Zároveň bych chtěl zdůraznit svůj nesouhlas s ostatními záležitostmi uvedenými ve zprávě, které by do ní neměly být zahrnuty:

–              vytvoření rozpočtové položky 10 04 04 02 (reaktor s vysokým tokem neutronů);

–              vytvoření rozpočtové položky 18 05 02 03 (evropská policie);

–              posílení dotace Společenství agentuře EUROJUST;

–              změny organizační struktury úřadu OLAF bez dodatečných finančních prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písemně. – (FR) Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2009 na finanční rok 2009 zahrnuje některé sporné body. Soustředí se na navýšení prostředků na vymýcení katarální horečky ovcí, pokračování výzkumného programu ohledně využití jaderného reaktoru umístěného v Nizozemsku, program agentur Europol a Eurojust a úřadu OLAF.

Jestliže jsem hlasovala proti tomuto návrhu zprávy, nechtěla jsem pochopitelně zaujmout stanovisko proti poskytnutí finančních prostředků, které jsou mimořádně důležité pro zemědělce.

Chtěla jsem zaujmout stanovisko proti přetrvávajícímu využívání jaderné energie.

Kromě toho jsem chtěla upevnit své odhodlání bojovat proti vybudování opevněné, bezpečnostními silami ovládané a neefektivní Evropy, která by měla zajišťovat bezpečnost našich spoluobčanů prostřednictvím rozpočtů agentur Europol a Eurojust.

Tyto politiky, které ve jménu boje proti nejistotě a terorismu stale více podkopávají základní svobody a práva našich spoluobčanů, je třeba zkrotit a je nutné revidovat a nově definovat mandáty různých agentur a orgánů Společenství zapojených do těchto politik,

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí