Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0133(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0002/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2009 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0007

Istungi stenogramm
Teisipäev, 15. september 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

6. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

– Raport: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. − Pärast Euroopa Kohtu otsuseid nn avatud taeva („Open Skies”) kohta lubas Euroopa Komisjon asendada liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelised kahepoolsed lepingud ühenduse lepingutega. Seetõttu on komisjon pidanud läbirääkimisi, et sõlmida leping, millega asendatakse Mongoolia ja teatavate ELi liikmesriikide vahelised kahepoolsed lepingud.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. (PT) Selle ettepanekuga tahetakse asendada teatavad sätted kahepoolsetes lennunduslepingutes, mille on sõlminud ELi liikmesriigid ja Mongoolia valitsus, ning selles käsitletakse minu meelest olulisi aspekte, sealhulgas tehnilisi, kütuse maksustamise ja hinnakujunduse küsimusi.

Mul on eriti hea meel selle üle, kui oluliseks on peetud ühenduse konkurentsiõigusest kinnipidamist, sest mõned varasemate kahepoolsete lepingute sätted olid ilmselgelt konkurentsivastased. Ma toetan Brian Simpsoni raportit, sest sellega järgitakse seda üldist kurssi.

 
  
  

– Raport: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. − Kui Rumeenia ja Bulgaaria ühinesid Euroopa Liiduga, sätestati nende ühinemisaktis vajadus koostada protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Hiina Rahvavabariigi vahelist mereveolepingut. Praeguse hääletusega toetatakse selle protokolli sõlmimist.

 
  
  

– Raport: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjalikult. (PT) Andsin oma poolthääle raportile Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Prantsusmaa toetuseks, sest arvan, et see fond aitab riikidel reageerida loodusõnnetuste tõttu tekkinud olukordadele tõhusalt ja paindlikult – antud juhul on jutt 2009. aasta jaanuaris Edela-Prantsusmaad tabanud tormist, mis põhjustas suurt kahju. See solidaarsust näitav rahastamisvahend võetakse kasutusele siis, kui õnnetuse tõttu tekkinud kahju on nii suur, et kriisile reageerimiseks ei piisa riiklikest vahenditest, ning nimetatud vahendiga tahetakse hoogustada majanduse elavnemist ja rahuldada kannatada saanud liikmesriigi vajadusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjalikult. (FR) Andsin oma poolthääle raportile, mille on koostanud minu lugupeetud Saksa kolleeg ja sõber Reimer Böge. Selles kutsutakse Euroopa Parlamenti üles kiitma heaks ettepanekut võtta vastu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada 2009. aastal kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ligikaudu 109 miljonit eurot õnnetuse ohvriks langenud Prantsusmaa abistamiseks. Prantsusmaa edelaosa 31 departemangu tabas 2009. aasta jaanuaris torm Klaus, mis tekitas ligikaudu neli miljardit eurot kahju. Ma kasutan võimalust avaldada meie parlamendi eelarvekomisjoni esimehele Alain Lamassoure’ile kiitust selle eest, kui kiiresti ta koos Euroopa Komisjoni talitustega seda küsimust käsitles.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. 2009. aasta jaanuaris tabas Prantsusmaa edelaosa suurt kahju põhjustanud torm ja seetõttu on Prantsusmaal võimalik taotleda vahendeid Euroopa Liidu Solidaarsusfondist. Ma toetasin nende vahendite kasutuselevõtmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjalikult. (PT) Olen seisukohal, et solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja eeskätt Euroopa toetus õnnetuses kannatada saanud riikidele näitavad selgelt, et EL ei ole enam pelgalt vabakaubanduspiirkond. Niisuguste eriotstarbeliste abimeetmete nagu Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vastuvõtmisega näitab ühendus, mis meie püüdlustes on „ühinenud mitmekesisuses”, et on võimeline säilitama üksmeele ka õnnetuses ja isegi niisugustes olukordades, kus nõutakse inimestelt ja ainelistelt varadelt palju. Mul on selle üle siiralt hea meel.

Ma loodan, et solidaarsusfondi ei kasutata väga sageli, sest see tähendab, et Euroopat ei taba suured õnnetused, kuid ma loodan ka, et selle ülesehitust ja kättesaadavust parandatakse järjest enam ja neid analüüsitakse sageli, nii et solidaarsusfondi abil saaks tegelikele vajadustele kiiresti ja ilma bürokraatiata reageerida.

Ma tuletan siinkohal meelde tulekahjusid, mis on laastanud minu kodumaad, eriti 2003. aastal, ja kinnitan, et niisugused mehhanismid nagu see fond on olnud olulised ja kasulikud. Ma arvan, et eriliselt rasked ajad, mis Prantsusmaal käesoleva aasta jaanuaris olid, õigustavad fondi kasutuselevõtmist. Ülekaalukas toetus eelarvekomisjoni hääletusel kinnitab, et see on hea meede.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjalikult. (FR) Mul on hea meel, et Euroopa Liidu Solidaarsusfond võetakse Prantsusmaa toetuseks kasutusele, et aidata heastada ränka kahju, mida Euroopa ja Prantsusmaa metsandussektor 2009. aasta jaanuaritormi tagajärjel sai. Eraldatavaid summasid peaks saama kasutada alates 2009. aasta oktoobrist, teisisõnu üheksa kuud pärast tormi. Seekord sekkub fond keskmisest kiiremini, sest tavaliselt kulub selleks ligikaudu aasta alates õnnetusest.

Kuigi niisugused edusammud on tõepoolest rõõmustavad, tasub edasi nõuda, et fondi saaks kasutada veel kiiremini. Solidaarsusfondi praegune halduskord muudab selle keeruliseks. Euroopa Komisjon esitas siiski muudetud ettepaneku võtta vastu määrus ja 2006. aasta mais toetas seda Euroopa Parlamendi suur enamus. Mul on kahju, et nõukogu ei ole seda küsimust veel käsitlenud, ja ma julgustan teda niipea kui võimalik kaaluma võimalusi, kuidas Euroopa Liidu Solidaarsusfond kiiremini kasutusele võtta.

 
  
  

– Raport: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjalikult. (FR) Andsin oma poolthääle raportile, mille on koostanud minu lugupeetud Saksa kolleeg ja sõber Reimer Böge. Selles kutsutakse Euroopa Parlamenti üles kiitma heaks ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada kulukohustuste ja maksete assigneeringutena 4,1 miljonit eurot Hispaania ja Portugali (Kataloonia ning Norte ja Centro piirkondade) tekstiilisektori abistamiseks. Sellega tahetakse aidata töötajaid, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule naasta. Ma jagan kolleegide seisukohta, mis puudutab fondi kasutuselevõtmise kiirendamist ja vajadust hinnata selle vastastikust täiendavust teiste olemasolevate vahenditega, näiteks Euroopa Sotsiaalfondiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjalikult. (PT) Andsin oma poolthääle ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta. Selle eesmärk on anda lisatoetust Portugali töötajatele, keda puudutavad koondamised tekstiilisektoris ja kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

832 800 euro kasutuselevõtmisega fondist tahetakse töötajaid tööturule tagasi tuua. Selleks kasutatakse isiklikke tööhõivekavasid, mis on koostatud töötajatega ühiselt ning mis hõlmavad isikliku arengu kava ja tööturule naasmise strateegiaid.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjalikult. (PT) Euroopa Liidu toetus, eriti Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist antav toetus on väga suureks abiks neile, kes on maailmaturul aset leidnud ümberpaigutuste tõttu töökoha kaotanud. Viimastel aastatel ja eriti maailma majanduskriisi tagajärjel on Portugal pidanud lahendama probleemi, kuidas tulla toime töötutega ja aidata neil tööturule naasta.

Suur hulk ettevõtteid on mujale viidud, et kasutada ära näiteks Hiina ja India väiksemaid tööjõukulusid, ning see mõjutab otseselt kogu riigi majandust. See, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine kiidetakse heaks, on tähtis nii töötajate isikliku ja pereelu paranemiseks kui ka kogu riigi majanduse jaoks, sest pikemas plaanis tahetakse nende erakorraliste meetmete abil aidata töötajatel leida uus töökoht ja seda hoida.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjalikult. (PT) Ma hääletasin raporti poolt, sest arvan, et see toetus on Portugali töötajate jaoks tähtis. Siiski olen seisukohal, et Portugali taotlus ei olnud piisavalt nõudlik. Portugali valitsus küsis Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist iga tekstiilisektoris koondatud töötaja kohta 833 eurot, samal ajal kui Hispaania taotles iga sama sektori koondatud töötaja kohta 3006 eurot.

Mind paneb veidi imestama ka see, et majanduskriisi ajal, mil töötus suureneb ja üleilmastumise mõju on tuntav, on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond saanud liikmesriikidelt nii vähe taotlusi ja nii vähe neid heaks kiitnud. Fondil on kõikide liikmesriikide jaoks sel aastal rohkem kui 500 miljonit eurot, kuid siiani on sellest ära kasutatud vaid ligikaudu 60 miljonit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult.(PT) Me hääletasime selle raporti poolt, sest Euroopa Parlament annab heakskiidu otsusele eraldada Portugalile 832 800 eurot, et aidata Portugali Norte ja Centro piirkondade tekstiilisektoris koondatud töötajaid. Aga kui võtta arvesse praegust suurt töötuse määra Portugalis ja eriti nimetatud piirkondades, on see väike summa ja leevendab olukorda üksnes pisut.

Nagu me kõik teame, taotles Portugal Euroopa Komisjonilt seda summat käesoleva aasta jaanuaris ning see on seotud 1588 inimese koondamisega, mis registreeriti 2008. aasta veebruarist novembrini riigi põhja- ja keskosa 49 tekstiiliettevõttes.

Heakskiidu sai ka otsus eraldada 3 306 750 eurot, millega toetatakse Hispaania Kataloonia 30 tekstiiliettevõttest koondatud 1720 töötajat.

Tegelikult oleks aga olnud vaja meetmeid tootmise edendamiseks, eriti tekstiilisektoris, et hoida tulevikus ära ettevõtete sulgemine ja koondamised.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), kirjalikult. (FR) Ma nõustun küll põhimõttega, kuid usun, et kriisi tõsiduse tõttu on vaja hoopis teistsuguseid meetmeid, eriti niisuguseid, mis tagavad VKEdele juurdepääsu krediidile, sealhulgas tööhõivet, territoriaalset arengut ja inimeste võimete arengut soodustavale krediidile.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Hispaania ja Portugali esitatud ettepanekutega võtta kasutusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond tuuakse taas esile üleilmastumise tagajärjed. Kagu-Aasia riikides, eelkõige erimajandustsoonides, kus inimesi kasutatakse ära ja nende töölevõtmisel jäetakse täitmata minimaalsed sotsiaalsed normid, valmistatakse tekstiiltooteid dumpinguhindadega ja seejärel müüakse neid Euroopa turul.

Euroopa ettevõtted, kes austavad töötajate sotsiaalseid õigusi, mis on välja kujunenud ja omandatud aastakümnete vältel, on sellest tulenevate suurte kulude tõttu ebasoodsas olukorras. Meil tuleb viivitamata takistada niisugusel olukorral süvenemast. Niipea kui võimalik tuleb kehtestada keeld tuua Euroopa Liitu kaupu, mille tootmisel ei järgita konkreetseid minimaalseid sotsiaalseid norme. Seni aga saame vaid töötada selle nimel, et vähendada asjaomastes riikides üleilmastumise tagajärjel tekkinud kahjusid. Seetõttu hääletasin ma kõhklusteta selle poolt, et fondist antaks abi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjalikult. (PT) Mõistes üleilmastumise kahjulikku mõju, mida on Euroopa tööstuspiirkondades liigagi hästi näha, loodi Euroopa projekti solidaarsuse vaimus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond. See aitab Euroopa tuua inimestele lähemale, sest annab abi töötajatele, keda need muutused enim mõjutavad. Portugali Norte ja Centro piirkondade majandus tugines traditsioonilistele sektoritele, näiteks tekstiilitööstusele, ja seda on alates 1990ndate algusest ajakohastatud, et püüda järjest kasvava konkurentsiga kiiresti kohaneda.

Tekstiilitööstuses on hõivatud ligikaudu 15% riigi nende piirkondade tööjõust ja ligikaudu 98% nimetatud sektori töötutest riigis on nendest kahest piirkonnast. Majanduskliima halvenemine, mis on kahjustanud nii neid piirkondi kui ka teisi – iseäranis äärepoolseimaid, näiteks Madeirat, kus turism on väga oluline –, on eriti töötuse kasvu tõttu avaldanud murettekitavat mõju sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Seepärast toetan ma 832 800 euro kasutuselevõtmist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist, et aidata Portugali Norte ja Centro piirkondade tekstiilitööstuse 1588 koondatut. Seda raha tuleb kasutada mõistlikult töötajate ümberõppeks ning nende kiireks ja püsivaks tagasitoomiseks tööturule.

 
  
  

– Raport: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. − See raport käsitleb traditsiooniliste omavahendite läbivaatamist, käibemaksu ja kogurahvatulu ning hõlmab majandusprognooside alusel tehtavaid kohandusi. Ettepanek on ülimalt tehniline, seepärast ütlen vaid, et see sai minu poolthääle.

 
  
  

– Raport: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. − 2009. aasta jaanuaris tabas Prantsusmaa edelaosa suurt kahju tekitanud torm ja seetõttu on Prantsusmaal võimalik taotleda vahendeid ELi Solidaarsusfondist. Ma toetan raportööri seisukoha järgimist esitatud paranduseelarve nr 7/2009 projekti vastuvõtmisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), kirjalikult. (FR) Minu arvates on lubamatu panna ühele hääletusele Europoli ja Eurojusti assigneeringud ning assigneeringud, millega edendatakse vaktsineerimist lammaste katarraalse palaviku vastu. Ma toetan assigneeringuid, millega likvideeritakse lammaste katarraalne palavik, kuid ei toeta Europoli ja Eurojusti assigneeringuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) 2009. aasta jaanuaris tabas Prantsusmaad suur torm. Torm Klaus tekitas suurt kahju eelkõige riigi infrastruktuurile. Solidaarsusfondi eesmärk on hüvitada osa kahjuga kaasnenud kulusid, mis tuleb tasuda avaliku sektori vahenditest. Antud juhtum vastab kõikidele nõuetele. Seepärast, aga eelkõige just piiriülese solidaarsuse pärast Prantsuse kodanikega, kelle elu torm Klaus mõjutas ja mõnes kohas ikka veel mõjutab, hääletasin ma paranduseelarve projekti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjalikult. (FR) Mul on hea meel, et kolleeg Jutta Haugi koostatud raport, mida ma täielikult toetasin, täna vastu võeti. Selle hääletusega võimaldame võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele teist korda käesoleva aasta jooksul. Tõepoolest, Euroopa Liit aitas Rumeeniat ning näitab nüüd üles solidaarsust ka Prantsusmaa inimestega, kes said 2009. aasta jaanuaris tunda erakordselt tugeva ja laastava tormi Klaus jõudu. Seda nimetati suureks loodusõnnetuseks ja seetõttu oli võimalik lisada see fondi käsitlusalasse. Kokku eraldati selliselt rohkem kui 120 miljonit eurot.

Nagu teate, vajavad minu kodumaa edelaosa departemangud, millele tekitatud kahju on märkimisväärne, seda abi väga. Ma soovin kolleege tänada, et nad raporti poolt hääletasid. Mõistagi on nüüd vaja tagada, et Prantsuse valitsus kaasaks kohalikud ametiasutused protsessi õiglasel viisil ja et neid seoses raha kasutamisega ei petetaks. Oleks tõepoolest vastuvõetamatu, kui sellest saaks kasu vaid erasektor.

 
  
  

– Raport: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton ja David Campbell Bannerman (EFD), kirjalikult. − Me mõistame, et lammaste katarraalse palaviku vastu on vaja tõesti vaktsineerida. Eriti oluline on see Inglismaa lõuna- ja idaosa veise- ja lambakasvatajate jaoks, kes ulatusliku vaktsineerimisega oma farmides on loonud haiguse vastu kaitsemüüri, mis on kasulik olnud ka nende põhja- ja lääneosa ametivendadele. Et toetada vaktsineerimise rahastamist ELi poolt, oleme sunnitud (samal hääletusel) toetama ka Eurojusti ja Europoli vahendite suurendamist. Nende kahe ameti töö ei ole kooskõlas Ühendkuningriigi õigusega, sest nii laienevad märkimisväärselt riigi võimupiirid üksikisikute vabaduse arvelt. On taunitav, et EL püüab peita niisugused sätted sedalaadi raportitesse ja nõuab, et Euroopa Parlamendi liikmed hääletaksid neid tervikuna, mitte üksikute osadena. Seega ei oleks me saanud rahuliku südamega seda raportit toetada – see selgitab, miks me jäime erapooletuks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjalikult. − See raport käsitleb eelarvemuudatusi, mille käigus luuakse uusi assigneeringuid 51 640 000 euro suuruses summas. Need vahendid eraldatakse lisaks Europolile ja OLAFile ka lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks ja kõrgvooreaktori käitamiseks. Minu antud hääl on kooskõlas raportööri arvamusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), kirjalikult. − Ma olen nõus, et vajadus lammaste katarraalse palaviku vastu vaktsineerida on suur, ja mõistan hukka Ühendkuningriigi valitsuse otsuse keelduda oma põllumajandusettevõtjaid selles olulises küsimuses aitamast. See raport sisaldab sätteid, mis on nimetatud olukorraga seotud. Samas sisaldab see ka sätteid, mis ei ole kuidagi põllumajandusega seotud, kuid millel oleks olnud Ühendkuningriigile väga kahjulik mõju. Raportis nõuti eelkõige vahendite eraldamist Eurojustile ja Europolile, mille tegutsemine ei ole kooskõlas Ühendkuningriigi õigusega.

On taunitav, et EL püüab peita niisugused sätted sedalaadi raportitesse ja nõuab, et Euroopa Parlamendi liikmed hääletaksid neid tervikuna, mitte üksikute osadena. Seega ei saanud ma rahuliku südamega seda raportit toetada – see selgitab, miks ma just niimoodi hääletasin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), kirjalikult. − Ma olen nõus, et vajadus lammaste katarraalse palaviku vastu vaktsineerida on suur, ja tuletan meelde, et Ühendkuningriigi valitsus keeldus oma põllumajandusettevõtjaid selles olulises küsimuses aitamast. See raport sisaldab sätteid, mis on nimetatud olukorraga seotud. Samas sisaldab see ka sätteid, mis ei ole kuidagi põllumajandusega seotud, kuid millel oleks olnud Ühendkuningriigile väga kahjulik mõju.

Raportis nõuti eelkõige vahendite eraldamist Eurojustile ja Europolile, mille tegutsemine ei ole kooskõlas Ühendkuningriigi õigusega. On taunitav, et EL püüab peita niisugused sätted sedalaadi raportitesse ja nõuab, et Euroopa Parlamendi liikmed hääletaksid neid tervikuna, mitte üksikute osadena. Seega ei saanud ma rahuliku südamega seda raportit toetada – see selgitab, miks ma just niimoodi hääletasin.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), kirjalikult. − Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni kuuluvad Fine Gaeli liikmed hääletasid paranduseelarve nr 8/2009 projekti poolt. Me märgime, et selle hääletusega luuakse eelarverida lisavahendite eraldamiseks Madalmaades Pettenis asuvale kõrgvooreaktorile. Alguses oli selle rajatise eesmärk hinnata termotuuma- ja tuumalõhustumise reaktorites kasutatavaid materjale. Nüüd on sellest saanud meditsiinisektoris kasutatavate radioaktiivsete isotoopide tootmises väga oluline vahend ja see täidab ligikaudu 60% Euroopa nõudlusest. Raportis toetatakse muu hulgas suuremate vahendite andmist ka lammaste katarraalse palaviku likvideerimiseks ning Euroopa politsei jaoks ja pettusevastaseks võitluseks. Arvestades kõrgvooreaktori olemust ja raportiga hõlmatud eelarveridade kokkupanemist, hääletas Fine Gaeli delegatsioon kokkuvõttes paranduseelarve nr 8/2009 projekti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), kirjalikult. − Ma andsin oma poolthääle eelnimetatud raportile, mis hõlmab laenukohustuste suurendamist loomahaiguste likvideerimis- ja seirekavade ning selle jälgimise jaoks, milline on loomade füüsiline seisund, mis võib välisteguri olemasolu korral olla ohtlik rahvatervisele.

Samas soovin rõhutada, et ei nõustu teiste teemadega, mis on raportis esitatud, kuid mis ei peaks seal olema:

– eelarverea 10 04 04 02 („Kõrgvooreaktori käitamine”) loomine;

– eelarverea 18 05 02 03 („Euroopa Politseiamet”) loomine;

– Eurojustile antava ühenduse toetuse suurendamine;

– OLAFi ametikohtade loetelu muutmine, ilma et suurendataks talle ette nähtud rahalisi vahendeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjalikult. – (FR) Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta paranduseelarve nr 8/2009 projekti käsitlev raport sisaldab mõningaid vastuolulisi punkte. See käsitleb lammaste katarraalse palaviku likvideerimiseks ette nähtud vahendite suurendamist, Madalmaades asuva tuumareaktori käitamise teadusprogrammi edendamist, Europoli ja Eurojusti programme ning OLAFit.

Raporti vastu hääletades ei tahtnud ma kindlasti mitte olla vastu sätetele, mis on lambakasvatajatele väga olulised.

Ma soovisin näidata oma seisukohta tuumaenergia järjepideva kasutamise vastu.

Eelkõige soovisin aga kinnitada oma veendumust, mille kohaselt tuleb võidelda selle vastu, et meie kaaskodanike turvalisuse tagamiseks ehitataks Europoli ja Eurojusti eelarvete kaudu üles julgeolekule keskendunud ja ebatõhus Euroopa kindlus.

Tuleb piirata poliitikat, mis turvalisuse tagamise ja terrorismi vastu võitlemise nimel õõnestab järjest enam meie kaaskodanike põhivabadusi ja -õigusi, ning läbi vaadata ja uuesti määratleda sellises poliitikas osalevate ühenduse ametite volitused.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika