Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0252(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0001/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 15/09/2009 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0006

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2009. gada 15. septembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

6.  Balsojumu skaidrojumi
Visu runu video
PV
  

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

 
  
  

- Ziņojums: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − Eiropas Tiesas spriedumu rezultātā lietās par vienoto gaisa telpu Komisija atļāva aizstāt divpusējos nolīgumus, ko dažas dalībvalstis bija noslēgušas ar trešām valstīm, ar Kopienas nolīgumiem. Tāpēc Komisija vienojās par nolīgumu, kas aizstās divpusējos nolīgumus starp Mongoliju un dažām ES dalībvalstīm.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), rakstiski. (PT) Šā priekšlikuma mērķis ir aizstāt noteiktus divpusējo gaisa pakalpojumu nolīgumus, kas iepriekš ir bijuši noslēgti starp ES dalībvalstīm un Mongolijas valdību, un tas aplūko, manuprāt, būtiskus aspektus, tostarp tehniskus jautājumus, degvielas aplikšanu ar nodokli un cenu noteikšanu.

Īpaši atzinīgi es novērtēju to, ka ir uzsvērta Kopienas konkurences likuma ievērošanas nozīme, jo daži iepriekšējo divpusējo nolīgumu noteikumi bija acīmredzami konkurenci kropļojoši. Tāpēc es atbalstu Simpson kunga ziņojumu, jo tajā šīs vispārējās pamatnostādnes ir ievērotas.

 
  
  

- Ziņojums: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − Kad Rumānija un Bulgārija iestājās Eiropas Savienībā, to iestāšanās dokumentā tika norādīts, ka ir jāsagatavo protokols, ar ko tiktu grozīts Nolīgums par jūras transportu starp ES un tās dalībvalstīm un Ķīnu. Šis balsojums atbalsta šā protokola noslēgšanu.

 
  
  

- Ziņojums: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), rakstiski. (PT) Es balsoju par ziņojumu attiecībā uz ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu Francijas interesēs, jo es esmu pārliecināts, ka šis fonds palīdzēs valstīm efektīvāk un elastīgāk reaģēt situācijās, ko izraisa dabas katastrofas, šajā gadījumā janvāra vētra, kas ietekmēja Francijas dienvidrietumu daļu, izraisot lielus postījumus. Šis solidaritātes finanšu instruments ir mobilizēts gadījumos, kad katastrofas radītie postījumi ir tik smagi, ka valsts līdzekļi ir nepietiekami, lai krīzes gadījumā efektīvi reaģētu; mērķis ir stimulēt ekonomisko atveseļošanos un nodrošināt ietekmēto dalībvalstu vajadzības.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), rakstiski. (FR) Es balsoju par sava godājamā vācu kolēģa un drauga Böge kunga ziņojumu, kurā ir izteikts aicinājums Eiropas Parlamentam apstiprināt priekšlikumu par lēmumu attiecībā uz ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu, lai 2009. gadā sagādātu aptuveni EUR 109 miljonus saistību un maksājumu apropriācijām ar nolūku palīdzēt Francijai, kas cieta no vētras Klaus, kura 2009. gada janvārī skāra 31 departamentu valsts dienvidrietumu daļā, izraisītās katastrofas, radot aptuveni EUR 4 miljardus lielus zaudējumus. Es izmantošu iespēju šeit izteikt atzinību Parlamenta Budžeta komitejas priekšsēdētājam Lamassoure kungam par ātrumu, kādā viņš kopīgi ar Eiropas Komisijas dienestiem risināja šo jautājumu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − 2009. gada janvārī Francijas dienvidrietumu daļa cieta no vētras, kas izraisīja lielus postījumus un ļāva Francijai pretendēt uz līdzekļiem no ES Solidaritātes fonda. Es balsoju par šo līdzekļu mobilizēšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), rakstiski. (PT) Manuprāt, solidaritāte Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, īpaši Eiropas atbalsts tām valstīm, kas cietušas no dabas katastrofām, ir skaidrs apliecinājums tam, ka ES vairs nav tikai brīvās tirdzniecības zona. Pieņemot īpašus atbalsta līdzekļus, piemēram, ES Solidaritātes fondu, Kopiena, kurā mēs cenšamies panākt „vienotību dažādībā” apliecina savu spēju saglabāt vienotību nelaimē, arī situācijās, kurās nepieciešami lieli cilvēku un materiālie resursi. To es patiesi vērtēju atzinīgi.

Es ceru, ka Solidaritātes fonds netiks izmantots ļoti bieži, jo tas nozīmēs, ka Eiropā bieži nav ārkārtas situāciju, bet es arī ceru, ka tā struktūra un pieejamība tiks būtiski uzlabotas un bieži pārskatītas, lai tas ātri un bez liekas birokrātijas atbilstu visām reālajām vajadzībām.

Jāpiemin ugunsgrēki, kas ir nopostījuši manu valsti, īpaši 2003. gadā, un es atzīstu, cik svarīgs un noderīgs ir bijis tāds mehānisms kā šis fonds. Esmu pārliecināts, ka tādi īpaši grūti laiki, kādus Francija piedzīvoja šā gada janvārī, attaisno fonda mobilizēšanu. Vairākuma pozitīvais balsojums Budžeta komitejā apstiprina, ka šis ir labs līdzeklis.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), rakstiski. (FR) Es atzinīgi vērtēju ES Solidaritātes fonda iesaistīšanos, no kura Francija gūs labumu, lai palīdzētu novērst postījumu sekas, ko 2009. gada janvārī izraisīja vētra, kas smagi skāra Eiropas un Francijas mežsaimniecību. Piešķirtajām summām ir jābūt pieejamām ne vēlāk kā 2009. oktobrī jeb deviņus mēnešus pēc vētras. Šoreiz fonds iesaistījās īsākā laikā nekā parasti, kas vidēji ir aptuveni viens gads no katastrofas datuma līdz palīdzības maksājuma datumam.

Lai gan ir pareizi šo progresu vērtēt atzinīgi, ir jāturpina aicināt padarīt šo fondu pieejamu vēl īsākā laikā. Pašreizējā Solidaritātes fonda pārvaldīšanas procedūra to apgrūtina. Tomēr Eiropas Komisija iesniedza apspriešanai noteikuma pārskatītu priekšlikumu, ko 2006. gada maijā atbalstīja Parlamenta vairākums. Es varu izteikt nožēlu, ka Padome joprojām nav izskatījusi šo jautājumu, un es vēlētos pamudināt Padomi pēc iespējas drīzāk izskatīt iespēju ātrāk uzsākt ES Solidaritātes fonda darbību.

 
  
  

- Ziņojums: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), rakstiski. (FR) Es balsoju par sava godājamā vācu kolēģa un drauga Böge kunga ziņojumu, kurā ir izteikts aicinājums Eiropas Parlamentam apstiprināt priekšlikumu par lēmumu attiecībā uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF), lai sagādātu EUR 4,1 miljonu saistību un maksājumu apropriācijām ar nolūku palīdzēt Spānijas un Portugāles tekstila nozarei (Katalonijas un Norte-Centro reģioni). Mērķis ir sniegt palīdzību tiem strādniekiem, kurus ietekmēja starptautiskās tirdzniecības jomā veikto nozīmīgo izmaiņu sekas, un palīdzēt viņiem atgriezties darba tirgū. Es piekrītu savu kolēģu viedoklim, ka ir jāpaātrina šā fonda mobilizācija un jāizvērtē tā komplementaritāte ar citiem pastāvošiem līdzekļiem, piemēram, Sociālo fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), rakstiski. (PT) Es balsoju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu, lai nodrošinātu papildu atbalstu Portugāles strādniekiem, kurus ietekmēja samazinājumi tekstila nozarē un kuri cieš arī no nozīmīgākajām strukturālajām izmaiņām pasaules tirdzniecības sistēmā.

Mērķis fonda līdzekļu mobilizēšanai EUR 832 800 apmērā ir atkal iesaistīt strādniekus darba tirgū, izmantojot ar strādniekiem kopīgi izstrādātos personīgās nodarbinātības plānus, kuros ir iekļauta personisko spēju attīstība un stratēģijas attiecībā uz atgriešanos darba tirgū.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), rakstiski. (PT) ES atbalsts, īpaši no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda, ir būtiski svarīgs tiem cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu globalizētajā tirgū notikušo pārmaiņu dēļ. Pēdējos gados, īpaši pasaules ekonomikas krīzes dēļ, Portugāle ir izjutusi bezdarbnieku atkārtotas iesaistīšanas un integrēšanas darba tirgū problēmas sekas.

Ļoti daudzas firmas ir pārvietojušas ražotnes, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz zemākas darbaspēka izmaksas, piemēram, Ķīnā un Indijā, ar katastrofālām sekām visai valsts ekonomikai. EGF naudas apstiprināšana, lai palīdzētu šiem strādniekiem, ir ļoti svarīga ne tikai viņu personisko un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, bet arī visai valsts ekonomikai, jo šo ārkārtas pasākumu mērķis ilgtermiņā ir palīdzēt šiem strādniekiem atrast jaunu darbu un saglabāt to.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), rakstiski. (PT) Es balsoju par, jo esmu pārliecināts, ka šis atbalsts Portugāles strādniekiem ir svarīgs. Tomēr es domāju, ka Portugāles lūgums nebija pietiekami mērķtiecīgs. Portugāles valdība lūdza Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam EUR 833 par katru atlaisto tekstila nozares strādnieku, kamēr Spānija pieprasīja EUR 3006 par katru šīs pašas nozares strādnieku.

Man arī šķiet mazliet pārsteidzoši, ka ekonomiskās krīzes vidū, kad globalizācijas ietekmes dēļ pieaug bezdarbs, EGF ir saņēmis un akceptējis tik maz pieteikumu no dalībvalstīm. Patiesībā no EGF visām dalībvalstīm šajā gadā bija pieejami EUR 500 miljoni, bet līdz šim ir bijuši izlietoti tikai aptuveni EUR 60 miljoni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), rakstiski.(PT) Mēs balsojām par šo ziņojumu, jo Eiropas Parlaments atļāva piešķirt Portugālei EUR 832 800, lai palīdzētu atlaistajiem tekstila nozares strādniekiem Portugāles Norte un Centro reģionos. Tomēr šī ir niecīga summa, un tas ir vairāk pagaidu līdzeklis, ņemot vērā lielo bezdarbu, kas Portugālē ir pašlaik, īpaši šajos reģionos.

Kā mēs visi zinām, Portugāle pieteicās uz šo naudu šā gada janvārī, un tā attiecas uz 1588 štatu samazināšanas gadījumiem laikposmā starp 2008. gada februāri un novembri 49 tekstila uzņēmumos valsts ziemeļu un centrālajos reģionos.

Apstiprinājums tika arī dots, tomēr tas bija EUR 3 306 750 apmērā 1720 strādnieku atbalstīšanai, kas tika atlaisti no 30 tekstiluzņēmumiem, kas atrodas Cataluña (Spānija).

Patiesībā bija nepieciešama ražošanas atbalsta politika, īpaši tekstila nozarē, lai novērstu turpmāku uzņēmumu slēgšanu un turpmāku štatu samazināšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), rakstiski. (FR) Lai gan es piekrītu pamatprincipam, esmu pārliecināts, ka krīzes nopietnība prasa pavisam cita mēroga noteikumus, ne tikai maziem un vidējiem uzņēmumiem atļaut pieeju kredītiem, kas veicina nodarbinātību, teritorijas attīstību un cilvēku spēju attīstību.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), rakstiski. (DE) Spānijas un Portugāles iesniegtie priekšlikumi Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (EGF) vēlreiz atklāja globalizācijas sekas. Āzijas dienvidaustrumu reģiona valstīs, īpaši speciālajās ekonomiskajās zonās, kur cilvēki tiek ekspluatēti un nodarbināti bez minimālām sociālām garantijām, tekstilpreces tiek ražotas par dempinga cenām un pēc tam pārdotas Eiropas tirgū.

Eiropas uzņēmumi, kas ievēro daudzu desmitgažu laikā ieviestās un iegūtās darbinieku sociālās tiesības, ir nonākuši neizdevīgā situācijā, jo tādēļ tiem rodas augstākas izmaksas. Mums ir nekavējoties jāaptur šīs tendences turpmāka attīstība. Pēc iespējas drīzāk ir jāaizliedz Eiropas Savienībā importēt tos izstrādājumus, kas nav ražoti, ievērojot noteiktus minimālos sociālos standartus. Līdz tam mēs varam tikai strādāt, lai samazinātu tās negatīvās sekas, kuras attiecīgās valstīs ir izraisījusi globalizācija. Tāpēc es bez iebildumiem balsoju par atbalsta piešķiršanu no šā fonda.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), rakstiski. (PT) Atzīstot globalizācijas negatīvo ietekmi, kas ir skaidri saskatāma Eiropas rūpniecības reģionos, Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) sakņojas Eiropas projekta solidaritātē un padara to tuvāku cilvēkiem, sniedzot palīdzību tiem strādniekiem, kuri no šīm izmaiņām cieš visvairāk. Portugāles Norte un Centro reģioni, kur ekonomiku veido tradicionālas nozares, piemēram, tekstilrūpniecība, kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma ir modernizēti, lai mēģinātu pielāgoties strauji augošajai konkurencei.

Šajos valsts reģionos tekstilrūpniecībā ir nodarbināti aptuveni 15 % darbaspēka, un gandrīz 98 % bezdarbnieku visā valstī no šīs nozares koncentrējas šajos divos reģionos. Ekonomiskā klimata pasliktināšanās, kas ir kaitējusi šiem, kā arī citiem reģioniem, īpaši visattālākajiem reģioniem, piemēram, Madeirai, kur tūrisms ir ļoti svarīga nozare, bezdarba pieauguma dēļ ir radījusi ļoti satraucošas sekas galvenokārt sociālās kohēzijas nozīmē. Tāpēc es atbalstu EUR 832 800 mobilizēšanu no EGF pēc 1588 atlaišanas gadījumiem tekstilrūpniecībā Portugāles Norte un Centro reģionos. Šī summa būtu jāizlieto saprātīgi, lai paturētu šos strādniekus un ātri un pastāvīgi viņus atkal iesaistītu darba tirgū.

 
  
  

- Ziņojums: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − Tas attiecas uz tradicionālo pašu resursu, PVN un NKI pārskatīšanu un nodrošina korekcijas, ņemot vērā ekonomiskās situācijas prognozes. Priekšlikums ir ļoti tehnisks, tāpēc es vienkārši paziņoju, ka balsoju par šo priekšlikumu.

 
  
  

- Ziņojums: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − Francijas dienvidrietumu daļa 2009. gada janvārī cieta no vētras, kas izraisīja lielus postījumus, un tāpēc Francija ieguva tiesības pretendēt uz atbalstu no ESSF. Es atbalstu šo referentes viedokli, pieņemot ierosināto budžeta grozījuma Nr. 7/2009 projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), rakstiski. (FR) Es uzskatu, ka ir nepieņemami vienā balsojumā sajaukt kopā apropriācijas zilās mēles slimības vakcinācijas veicināšanai un apropriācijas aģentūrām Europol un Eurojust. Es balsoju par apropriācijām zilās mēles slimības izskaušanai, bet iebilstu pret Europol un Eurojust apropriācijām.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), rakstiski. (DE) Francija 2009. gada janvārī cieta no spēcīgas vētras. Vētra Klaus izraisīja postījumus, īpaši valsts infrastruktūrā. Solidaritātes fonda uzdevums ir segt daļu no kaitējuma izmaksām, kas būtu jāizmaksā no valsts kases. Šis gadījums atbilst visiem nosacījumiem. Šā iemesla dēļ un īpaši pārrobežu mērogā solidarizējoties ar Francijas iedzīvotājiem, kurus ietekmēja (un atsevišķos gadījumos ietekmē joprojām) vētra Klaus, es balsoju par šo budžeta grozījuma projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), rakstiski. (FR) Es atzinīgi vērtēju to, ka šodien tika pieņemts mūsu kolēģa Haug kunga ziņojums, kuru es pilnībā atbalstīju. Ar šo balsojumu mēs atļaujam šajā gadā otro reizi mobilizēt ES Solidaritātes fondu. Tiešām, pēc palīdzības sniegšanas Rumānijai Eiropas Savienība tagad izrāda vienotību ar franču tautu, kas 2009. gada janvārī izjuta pilnu postošās un ļoti stiprās vētras Klaus spēku, kas tika aprakstīta kā „nozīmīgākā dabas katastrofa”, un tāpēc tā pamatoti tika iekļauta šā fonda galvenajā sadaļā. Kopumā šādā veidā kļuva pieejami vairāk nekā EUR 120 miljoni.

Kā jūs zināt, šis atbalsts ir ļoti nepieciešams manas valsts dienvidrietumu departamentiem, kuri ir cietuši ievērojamus zaudējumus. Es vēlētos pateikties saviem kolēģiem, ka viņi balsoja par šo ziņojumu. Tagad, protams, būs jānodrošina, ka Francijas valdība godīgi šajā procesā iesaista vietējās iestādes un ka šīs iestādes nekrāpjas attiecībā uz šīs naudas izlietojuma veidiem. Tiešām, tas būtu nepieņemami, ja labumu gūtu tikai privātais sektors.

 
  
  

- Ziņojums: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton un David Campbell Bannerman (EFD), rakstiski. − Mēs atzīstam, ka zilās mēles slimības vakcīna ir tiešām ļoti nepieciešama, īpaši liellopu un aitu audzētājiem Anglijas dienvidu un austrumu daļā, kuri, veicot vakcināciju lielos apmēros, ir izveidojuši aizsardzību pret zilās mēles slimību, ko izmanto lauksaimnieki valsts ziemeļu un rietumu daļā. Lai balsotu par ES finansējumu šai vakcīnai, mums (šajā pašā balsojumā) ir jābalso par palielinātu finansējumu aģentūrām Eurojust un Europol. Šīs abas aģentūras nedarbojas saskaņā ar Lielbritānijas tiesību aktiem, jo ievērojami tiek palielināta valsts vara uz indivīdu brīvības rēķina. Ir nožēlojami, ka ES mēģina paslēpt šos noteikumus šāda veida ziņojumos un pēc tam aicina Eiropas Parlamenta deputātus balsot par tiem kopumā, nevis par atsevišķām daļām. Tāpēc mēs nevaram ar tīru sirdsapziņu atbalstīt šādu ziņojumu, kas izskaidro mūsu atturēšanos balsojumā par šo tematu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), rakstiski. − Šis ziņojums attiecās uz grozījumiem budžetā, radot jaunas saistības EUR 51 640 000 apmērā. Šie līdzekļi tiks izlietoti cīņā pret zilās mēles slimību, augstplūsmas kodolreaktora izveidošanai, papildus tiem līdzekļiem, kas novirzīti aģentūrai Europol un OLAF. Mans balsojums šajā jautājumā sakrīt ar referentes viedokli.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), rakstiski. − Es atzīstu, ka zilās mēles slimības vakcīna ir tiešām ļoti nepieciešama, un izsaku nožēlu, ka Apvienotās Karalistes valdība ir atteikusies saviem lauksaimniekiem palīdzēt šajā svarīgajā jautājumā. Šajā ziņojumā ir iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz šo situāciju. Tomēr šajā ziņojumā ir arī iekļauti tādi nosacījumi, kas pilnīgi nav saistīti ar lauksaimniecību un varētu uz Apvienoto Karalisti atstāt katastrofālu ietekmi. Īpaši šajā ziņojumā tiek aicināts piešķirt līdzekļus aģentūrām Eurojust un Europol, kas nedarbojas saskaņā ar Lielbritānijas tiesību aktiem.

Ir nožēlojami, ka ES mēģina paslēpt šos noteikumus šāda veida ziņojumos un pēc tam aicina Eiropas Parlamenta deputātus balsot par tiem kopumā, nevis par atsevišķām daļām. Tāpēc es nevaru ar tīru sirdsapziņu atbalstīt šādu ziņojumu, kas izskaidro manu viedokli šajā balsojumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), rakstiski. − Es atzīstu, ka zilās mēles slimības vakcīna ir tiešām ļoti nepieciešama, un vēršu uzmanību uz bezpalīdzīgo Apvienotās Karalistes valdības attieksmi šajā svarīgajā jautājumā. Šajā ziņojumā ir iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz šo situāciju. Tomēr šajā ziņojumā ir arī iekļauti tādi nosacījumi, kas pilnīgi nav saistīti ar lauksaimniecību un varētu uz Apvienoto Karalisti atstāt katastrofālu ietekmi.

Īpaši šajā ziņojumā tiek aicināts piešķirt līdzekļus aģentūrām Eurojust un Europol, kas nedarbojas saskaņā ar Lielbritānijas tiesību aktiem. Ir nožēlojami, ka ES mēģina paslēpt šos noteikumus šāda veida ziņojumos un pēc tam aicina Eiropas Parlamenta deputātus balsot par tiem kopumā, nevis par atsevišķām daļām. Tāpēc es nevaru ar tīru sirdsapziņu atbalstīt šādu ziņojumu, kas izskaidro manu viedokli šajā balsojumā.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), rakstiski. − EPP grupas Fine Gael partijas deputāti balsoja par budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projektu. Mēs vēršam uzmanību uz to, ka šajā balsojumā ir iekļauts budžeta postenis, lai piešķirtu papildu finansējumu augstplūsmas kodolreaktoram (HFR), kas atrodas Petenā (Nīderlande). Sākotnēji šis objekts tika uzstādīts, lai novērtētu kausēšanas un šķelšanas reaktoros izlietotos materiālus. Tas ir kļuvis par neaizstājamu objektu radioaktīvo izotopu ražošanā medicīnas nozarei, kas nodrošina aptuveni 60 % no Eiropas pieprasījuma. Ziņojumā cita starpā tiek sniegts atbalsts arī palielinātam budžetam, lai izskaustu zilās mēles slimību, un atbalsts Eiropas policijas kontrolei un krāpniecības apkarošanai. Tādēļ, ņemot vērā HFR nozīmi un ietverto budžeta posteņu sajaukumu, Fine Gael partijas delegācija balsoja par budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), rakstiski. − Es balsoju par iepriekšminēto ziņojumu, kurā ir iekļauts aizņēmuma saistību palielinājums tām programmām, kuru mērķis ir dzīvnieku slimību izskaušana un izsekošana, kā arī dzīvnieku fiziskās labsajūtas novērošana, kas saistībā ar ārējiem faktoriem varētu radīt apdraudējumu sabiedrības veselībai.

Tajā pašā laikā es vēlētos uzsvērt, ka es nepiekrītu citiem jautājumiem, kas aktualizēti šajā ziņojumā, bet kuriem nevajadzēja būt iekļautiem šajā ziņojumā:

– budžeta pozīcijas Nr. 10 04 04 02 izveidošana (Augstplūsmas kodolreaktora darbība (HFR));

– budžeta pozīcijas Nr. 18 05 02 03 izveidošana (Eiropas policija);

– Kopienas subsīdiju palielināšana aģentūrai EUROJUST;

– grozījumi OLAF izveidošanas plānā bez papildu finanšu nosacījumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), rakstiski. (FR) Ziņojumā par Eiropas Savienības budžeta grozījuma Nr. 8/2009 projektu 2009. gadam ir iekļauti vairāki pretrunīgi punkti. Tajā ir koncentrēta uzmanība uz līdzekļu palielināšanu zilās mēles slimības izskaušanai aitām, pētījumu programmas turpināšanu par kodolreaktora pielietojumu, kas uzstādīts Nīderlandē, Europol un Eurojust programmām, un OLAF.

Balsojot pret šo ziņojuma projektu, es noteikti negribēju nostāties pret nosacījumiem, kas ir būtiski svarīgi aitu audzētājiem.

Es vēlējos nostāties pret izplatīto kodolenerģijas izmantošanu.

Vispirms es vēlējos atkārtoti apstiprināt savu apņemšanos cīnīties pret nocietināto, uz drošību orientēto un neefektīvo Eiropas konstrukciju, lai garantētu mūsu iedzīvotāju drošību, izmantojot Europol un Eurojust budžetus.

Ir jāierobežo šī politika, kas, aizbildinoties ar cīņu pret nedrošību un terorismu, arvien vairāk samazina mūsu iedzīvotāju pamata brīvības un tiesības, kā arī ir jāpārskata un atkārtoti jānosaka daudzo šajā politikā iesaistīto Kopienas aģentūru un iestāžu pilnvaras.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika