Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0252(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0001/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/09/2009 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0006

Rozpravy
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. − Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − V dôsledku rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípadoch takzvaného „otvoreného neba“ Komisia umožnila nahradenie bilaterálnych dohôd, ktoré uzatvorili niektoré členské štáty a tretie krajiny, dohodami Spoločenstva. Komisia preto prerokovala dohodu, ktorá nahradí bilaterálne dohody medzi Mongolskom a určitými členskými štátmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Tento návrh sa zameriava na nahradenie určitých ustanovení bilaterálnych dohôd o leteckých službách uzatvorených v minulosti členskými štátmi a vládou Mongolska a rieši aspekty, ktoré považujem za rozhodujúce, vrátane technických otázok, zdaňovania paliva a tvorby cien.

Osobitne vítam význam pripisovaný súladu s právnymi predpismi Spoločenstva o hospodárskej súťaži, keďže niektoré ustanovenia v predošlých bilaterálnych dohodách boli jednoznačne protikonkurenčné. Podporujem správu pána Simpsona, pretože dodržiava tieto všeobecné usmernenia.

 
  
  

– Správa: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Pri vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ sa v ich zmluvách o pristúpení uvádzalo, že sa má vypracovať protokol o zmene a doplnení Dohody o námornej doprave medzi EÚ a jej členskými štátmi a Čínou. Toto hlasovanie podporuje uzatvorenie tohto protokolu.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o mobilizácii Fondu solidarity EÚ v prospech Francúzska, pretože sa domnievam, že tento fond pomáha krajinám účinne a flexibilne reagovať na situácie spôsobené prírodnými pohromami. V tomto prípade ide o búrku, ktorá v januári tohto roka zasiahla juhozápad Francúzska a spôsobila vážne škody. Tento finančný nástroj solidarity sa mobilizuje v prípadoch, keď je škoda spôsobená pohromou taká závažná, že národné prostriedky nestačia na účinnú reakciu na krízu, a jeho cieľom je stimulovať hospodársku obnovu a plniť potreby zasiahnutých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu váženého nemeckého kolegu a svojho priateľa pána Bögeho, ktorá vyzýva Európsky parlament na schválenie návrhu rozhodnutia o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť približne 109 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na pomoc Francúzsku. To sa stalo obeťou pohromy spôsobenej búrkou Klaus v januári 2009, ktorá postihla 31 departementov na juhozápade krajiny a podľa odhadov spôsobila závažné škody v hodnote približne 4 miliardy EUR. Využijem túto reč na to, aby som zablahoželal pánovi Lamassourovi, predsedovi parlamentného Výboru pre rozpočet, k rýchlosti, s akou spoločne s útvarmi Európskej komisie vyriešili túto záležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − V januári 2009 zasiahla juhozápad Francúzska búrka, ktorá spôsobila závažné škody a umožnila Francúzsku požiadať o prostriedky z Fondu solidarity Európskej únie. Hlasoval som za mobilizáciu týchto prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Podľa môjho názoru je solidarita medzi členskými štátmi Európskej únie a najmä európska podpora krajinám zasiahnutým pohromami jasným znamením toho, že EÚ už nie je len zónou voľného obchodu. Zavádzaním osobitných nástrojov pomoci, akým je aj Fond solidarity Európskej únie, dokazuje Spoločenstvo, v ktorom sa snažíme o „zjednotenie v rozmanitosti“, svoju schopnosť zachovať jednotnosť počas nepriaznivých okolností, dokonca aj v situáciách, ktoré kladú veľké nároky na ľudské a materiálne zdroje. Takéto niečo úprimne vítam.

Dúfam, že Fond solidarity sa nebude používať veľmi často, čo by znamenalo, že Európa nezažíva veľa krízových okamihov. Zároveň však dúfam, že jeho štruktúra a dostupnosť sa budú stále zlepšovať a často prehodnocovať, aby mohol spĺňať skutočné požiadavky rýchlo a bez byrokracie.

Musím spomenúť požiare, ktoré pustošili našu krajinu najmä v roku 2003, a uznávam, aké dôležité a užitočné sú mechanizmy ako tento fond. Domnievam sa, že najmä ťažké časy, akými prešlo Francúzsko v januári tohto roka, oprávňujú mobilizáciu tohto fondu. Veľmi pozitívne hlasovanie vo Výbore pre rozpočet potvrdzuje, že ide o dobré opatrenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Vítam intervenciu z Fondu solidarity Európskej únie, ktorého príjemcom bude Francúzsko, na odstránenie škôd spôsobených búrkou v januári 2009. Tá tvrdo zasiahla európske a francúzske odvetvie lesného hospodárstva. Pridelené sumy by mali byť k dispozícii do októbra 2009, inými slovami deväť mesiacov po búrke. Táto intervencia je rýchlejšia, než je priemerný čas na intervenciu z nejakého fondu. Ten je približne jeden rok od času pohromy do vyplatenia pomoci.

Je správne uvítať tento pokrok, no treba naďalej vyzývať na to, aby sa prostriedky sprístupňovali rýchlejšie. Súčasný postup správy Fondu solidarity to sťažuje. Európska komisia však predložila prepracovaný návrh nariadenia, ktorý v máji 2006 podporila veľká väčšina Parlamentu. Je mi ľúto, že Rada sa ešte stále nedostala k tejto záležitosti, a chcela by som ju teraz povzbudiť, aby čím skôr zvážila možnosť rýchlejšieho využívania Fondu solidarity Európskej únie.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu váženého nemeckého kolegu a svojho priateľa pána Bögeho, ktorá vyzýva Európsky parlament na schválenie návrhu rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť približne 4,1 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na pomoc textilným odvetviam Španielska a Portugalska (v regiónoch Katalánsko a Norte-Centro). Zámerom je poskytnúť pomoc pracovníkom zasiahnutým následkami výrazných zmien v štruktúre medzinárodného obchodu a pomôcť im znovu vstúpiť na trh práce. Stotožňujem sa s názorom svojich kolegov na urýchlenie mobilizácie tohto fondu a na zhodnotenie jeho komplementarity s inými existujúcimi nástrojmi, ako napríklad Sociálnym fondom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť dodatočnú pomoc portugalským pracovníkom, ktorých zasiahlo prepúšťanie v textilnom odvetví a ktorí znášajú následky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Mobilizácia 832 800 EUR z fondu sa zameriava na opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce pomocou individuálnych plánov zamestnania vypracovaných spoločne s pracovníkmi, ktorých súčasťou je rozvoj osobných zručností a stratégií vstupu na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Podpora EÚ, a to najmä z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, je základom pre pomoc tým, ktorí prišli o svoje zamestnanie v dôsledku zmien sídiel spoločností, ku ktorým dochádza na globalizovanom trhu. V posledných rokoch pociťuje Portugalsko hlavne v dôsledku svetovej hospodárskej krízy dosahy problému opätovného prijatia a začlenenia nezamestnaných do trhu práce.

Nespočetné množstvo firiem sa presídlilo, aby využili nižšiu cenu práce napríklad v Číne a Indii, čo má strašný vplyv na celé národné hospodárstvo. Schválenie prostriedkov z fondu EGF na pomoc týmto pracovníkom je rozhodujúce nielen z pohľadu zlepšenia ich osobnej a rodinnej situácie, ale aj z pohľadu celého národného hospodárstva, pretože cieľom týchto výnimočných opatrení z dlhodobého hľadiska je pomôcť týmto pracovníkom nájsť si novú prácu a udržať si ju.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh, pretože sa domnievam, že táto podpora je dôležitá pre portugalských pracovníkov. Zároveň si však myslím, že žiadosť Portugalska nebola dostatočne ambiciózna. Portugalská vláda požiadala o 833 EUR z fondu EGF na každého pracovníka prepusteného z textilného odvetvia, zatiaľ čo Španielsko požiadalo v tom istom odvetví o 3 006 EUR na pracovníka.

Zároveň ma trochu prekvapuje, že uprostred hospodárskej krízy so stúpajúcou nezamestnanosťou, v ktorej možno cítiť následky globalizácie, fond EGF dostal a prijal len niekoľko žiadostí od členských štátov. Tento fond disponuje v tomto roku sumou 500 miliónov EUR pre všetky členské štáty, pričom do dnešného dňa sa použilo len približne 60 miliónov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme za túto správu, pretože Európsky parlament ňou dáva zelenú tomu, aby Portugalsko dostalo 832 800 EUR na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v textilnom odvetví v portugalských regiónoch Norte a Centro. Ak však vezmeme do úvahy vážnu nezamestnanosť, akú dnes Portugalsko zažíva najmä v týchto regiónoch, je to len maličká suma a ide vlastne len o upokojujúce opatrenie.

Ako všetci vieme, Portugalsko požiadalo Európsku komisiu o tieto finančné prostriedky v januári tohto roka, pričom súvisia s 1 588 prepustenými pracovníkmi, ktorých v období od februára do novembra 2008 ohlásilo 49 textilných spoločností v severnom a strednom regióne krajiny.

Schválených však bolo aj 3 306 750 EUR na podporu 1 720 pracovníkov prepustených z 30 textilných spoločností v španielskom Katalánsku.

V skutočnosti sme však potrebovali politiku na podporu výroby, predovšetkým v textilnom odvetví, aby sa zabránilo ďalšiemu zatváraniu spoločností a ďalším prepúšťaniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Súhlasím síce so základnou zásadou, no domnievam sa, že závažnosť krízy vyžaduje prostriedky v úplne inom rozsahu. Také, ktoré malým a stredným podnikom umožnia hlavne prístup k úverom a existenciu úverov a ktoré budú pomáhať zamestnanosti, územnému rozvoju a rozvoju ľudských schopností.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Návrhy, ktoré predložilo Španielsko a Portugalsko na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), znovu jasne poukazujú na následky globalizácie. V krajinách juhovýchodnej Ázie a najmä v osobitných hospodárskych zónach, kde sa ľudia vykorisťujú a zamestnávajú bez toho, aby mali zaručené minimálne sociálne štandardy, sa vyrábajú textílie za dampingové ceny, ktoré sa potom predávajú na európskom trhu.

Európske spoločnosti rešpektujúce sociálne práva zamestnancov, ktoré sa vytvárali a získavali celé desaťročia, zostávajú znevýhodnené pre vyššie náklady, ktoré im v dôsledku toho vznikajú. Tento vývoj musíme okamžite zastaviť. Čím skôr sa musí zakázať dovoz produktov do EÚ, ktoré nie sú vyrábané pri dodržiavaní určitých minimálnych sociálnych štandardov. Až kým sa to nedosiahne, môžeme pracovať len na znižovaní škôd spôsobených globalizáciou v príslušných štátoch. Preto som bez výhrad hlasoval za uvoľnenie pomoci z fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Pri uznávaní negatívneho dosahu globalizácie, ktorý je veľmi zreteľný v priemyselných regiónoch Európy, je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) založený na solidarite európskeho projektu a poskytovaním pomoci pre pracovníkov, ktorých najviac postihujú tieto zmeny, ho dostáva bližšie k ľuďom. Portugalské regióny Norte a Centro, kde je hospodárstvo založené na tradičných odvetviach, ako napríklad textilný priemysel, sa od začiatku 90. rokov modernizujú v snahe prispôsobiť sa prudko rastúcej konkurencii.

V týchto oblastiach krajiny zamestnáva textilný priemysel približne 15 % pracovnej sily, pričom takmer 98 % nezamestnanosti v tomto odvetví v rámci celej krajiny je sústredených práve v týchto dvoch regiónoch. Zhoršovanie hospodárskeho prostredia, ktoré spôsobilo škody v týchto, ako aj v iných regiónoch – najmä v najvzdialenejších regiónoch, ako je napríklad Madeira, kde je veľmi dôležitý cestovný ruch – má znepokojujúce následky predovšetkým z pohľadu sociálnej súdržnosti v dôsledku rastu nezamestnanosti. Podporujem preto mobilizáciu 832 800 EUR z fondu EGF v nadväznosti na 1 588 prepustených pracovníkov v textilnom priemysle v portugalských regiónoch Norte a Centro. Táto suma sa musí múdro použiť na preškolenie týchto pracovníkov a na ich rýchle a trvalé opätovné začlenenie do trhu práce.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Ide o revíziu tradičných vlastných zdrojov, odvodov zo základov DPH a HND a úpravy hospodárskych predpokladov. Tento návrh je mimoriadne odborný, preto jednoducho vyhlasujem, že som ho svojím hlasovaním podporil.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − V januári 2009 zasiahla juhozápad Francúzska búrka, ktorá spôsobila vážne škody, a preto umožňuje Francúzsku prístup k prostriedkom z Fondu solidarity EÚ. Podporujem toto stanovisko spravodajkyne prijať predložený návrh opravného rozpočtu č. 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Považujem za neprípustné zlúčiť do jedného hlasovania rozpočtové prostriedky na podporu vakcinácie proti katarálnej horúčke a rozpočtové prostriedky agentúr Europol a Eurojust. Podporujem rozpočtové prostriedky určené na odstránenie katarálnej horúčky, no som proti rozpočtovým prostriedkom pre Europol a Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V januári 2009 Francúzsko zasiahla silná búrka. Búrka Klaus priniesla so sebou devastáciu, a to najmä infraštruktúry krajiny. Cieľom Fondu solidarity je pokryť časť nákladov na odstraňovanie škôd, ktoré sa musia uhradiť zo štátnej pokladnice. Tento prípad spĺňa všetky požiadavky. Z tohto dôvodu a najmä z dôvodu cezhraničnej solidarity s francúzskymi občanmi, ktorých postihla a v niektorých prípadoch ešte stále postihuje búrka Klaus, som hlasoval za návrh opravného rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Vítam dnešné prijatie správy našej kolegyne poslankyne pani Haugovej, ktorú som v plnej miere podporil. Týmto hlasovaním umožňujeme, aby sa Fond solidarity Európskej únie mobilizoval druhýkrát v tomto roku. Po pomoci Rumunsku Európska únia teraz ukazuje svoju solidaritu s obyvateľmi Francúzska, ktorí v januári 2009 pocítili ohromnú silu devastujúcej a veľmi ničivej búrky Klaus. Tá bola charakterizovaná ako veľká prírodná pohroma, čím splnila podmienky pre začlenenie do hlavnej pôsobnosti tohto fondu. Týmto spôsobom sa sprístupnilo celkovo viac ako 120 miliónov EUR.

Ako viete, departementy na juhozápade našej krajiny, ktoré utrpeli výrazné škody, túto pomoc veľmi potrebujú. Chcel by som poďakovať všetkým svojim kolegom poslancom za hlasovanie za túto správu. Teraz bude, samozrejme, dôležité zaistiť, aby francúzska vláda spravodlivo zapojila miestne úrady do procesu a aby tieto úrady neboli podvedené, pokiaľ ide o spôsob použitia týchto finančných prostriedkov. Bolo by naozaj neprípustné, aby výhody pripadli len súkromnému sektoru.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton a David Campbell Bannerman (EFD), písomne. − Uznávame, že vakcína proti katarálnej horúčke je naozaj veľmi potrebná, predovšetkým pre chovateľov hovädzieho dobytka a oviec na juhu a východe Anglicka, ktorí pomocou hromadnej vakcinácie na svojich farmách vytvorili bariéru proti katarálnej horúčke, z ktorej ťažili poľnohospodári na severe a západe. Ak chceme hlasovať za financovanie tejto vakcíny z prostriedkov EÚ, musíme (v tom istom hlasovaní) hlasovať aj za zvýšené financovanie pre Eurojust a Europol. Ide o dve agentúry, ktoré fungujú mimo hraníc prípustných pre britské zákony a ktoré vážne rozširujú právomoci štátu na úkor slobody jednotlivca. Je nehanebné, že sa EÚ pokúša skryť takéto ustanovenia do tohto typu správ a potom od poslancov EP vyžaduje, aby o nich hlasovali ako o celku a nie o jednotlivých častiach. Preto sme nemohli s čistým svedomím podporiť takúto správu, čo vysvetľuje, prečo sme sa v tejto veci zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Táto správa sa týka úprav rozpočtu vytvorením nových viazaných prostriedkov vo výške 51 640 000 EUR. Tieto prostriedky budú smerovať do boja proti katarálnej horúčke, do vytvorenia reaktora s vysokým tokom neutrónov a okrem toho pôjdu aj do agentúry Europol a úradu OLAF. Moje hlasovanie je v tomto prípade v súlade s názorom spravodajkyne.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), písomne. − Uznávam skutočnú potrebu vakcíny proti katarálnej horúčke a odsudzujem to, že vláda Spojeného kráľovstva odmietla pomoc svojmu spoločenstvu poľnohospodárov pri tomto významnom probléme. Táto správa obsahovala ustanovenia týkajúce sa tejto situácie. Táto správa však obsahovala aj ustanovenia, ktoré s poľnohospodárstvom absolútne nesúvisia a ktoré by mali katastrofický dosah na Spojené kráľovstvo. Táto správa konkrétne vyzývala na financovanie pre Eurojust a Europol, teda pre agentúry, ktoré fungujú mimo hraníc prípustných pre britské zákony.

Je nehanebné, že sa EÚ pokúša skryť takéto ustanovenia do tohto typu správ a potom od poslancov EP vyžaduje, aby o nich hlasovali ako o celku a nie o jednotlivých častiach. Preto som nemohol s čistým svedomím podporiť takúto správu, čo vysvetľuje moje hlasovanie v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), písomne. − Uznávam skutočnú potrebu vakcíny proti katarálnej horúčke a konštatujem neochotný prístup vlády Spojeného kráľovstva k tejto významnej otázke. Táto správa obsahovala ustanovenia týkajúce sa tejto situácie. Táto správa však obsahovala aj ustanovenia, ktoré s poľnohospodárstvom absolútne nesúvisia a ktoré by mali katastrofický dosah na Spojené kráľovstvo.

Táto správa konkrétne vyzývala na financovanie pre Eurojust a Europol, teda agentúry, ktoré fungujú mimo hraníc prípustných pre britské zákony. Je nehanebné, že sa EÚ pokúša skryť takéto ustanovenia do tohto typu správ a potom od poslancov EP vyžaduje, aby o nich hlasovali ako o celku a nie o jednotlivých častiach. Preto som nemohol s čistým svedomím podporiť takúto správu, čo vysvetľuje moje hlasovanie v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), písomne. − Poslanci strany Fine Gael zo skupiny PPE hlasovali za návrh opravného rozpočtu č. 8/2009. Konštatujeme, že toto hlasovanie obsahuje vytvorenie rozpočtovej položky na zabezpečenie dodatočného financovania pre reaktor s vysokým tokom neutrónov (HFR) v holandskom Pettene. Pôvodne malo toto zariadenie hodnotiť materiály používané v termonukleárnych a štiepnych reaktoroch. Stalo sa nenahraditeľným zariadením na výrobu rádioizotopov pre zdravotnícke odvetvia, pričom zabezpečuje približne 60 % európskeho dopytu. Správa okrem toho zabezpečuje podporu pre posilnenie rozpočtu na odstránenie katarálnej horúčky a pomoc pre európsku kontrolu a boj proti podvodom. Po zvážení a vzhľadom na charakter reaktora HFR a balík daných rozpočtových položiek delegácia Fine Gael hlasovala za návrh opravného rozpočtu č. 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), písomne. − Hlasoval som za správu spomínanú vyššie, ktorej súčasťou je zvýšenie úverových záväzkov pre programy zamerané na odstraňovanie a sledovanie chorôb zvierat, ako aj na zachovávanie dobrého fyzického stavu zvierat, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre verejné zdravie s prepojením na externé faktory.

Zároveň by som chcel zdôrazniť svoj nesúhlas s ostatnými vecami, ktoré správa riešila a ktoré do nej nemali byť zahrnuté:

– vytvorenie rozpočtovej položky 10 04 04 02 (prevádzka reaktora s vysokým tokom neutrónov – HFR),

– vytvorenie rozpočtovej položky 18 05 02 03 (Európsky policajný úrad),

– posilnenie dotácie Spoločenstva orgánu Eurojust,

– zmeny v pláne stavu zamestnancov úradu OLAF bez ďalších finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2009 na rozpočtový rok 2009 obsahuje niekoľko protichodných bodov. Zameriava sa na zvýšenie prostriedkov na odstránenie katarálnej horúčky oviec, pokračovanie výskumného programu používania jadrového reaktora nachádzajúceho sa v Holandsku, programy agentúr Europol a Eurojust a úradu OLAF.

Hlasovaním proti tomuto návrhu správy som určite nechcela zaujať stanovisko proti ustanoveniam, ktoré sú životne dôležité pre chovateľov oviec.

Chcela som vyjadriť postoj voči stále pretrvávajúcemu využívaniu jadrovej energie.

A predovšetkým som chcela znovu potvrdiť svoj záväzok bojovať proti budovaniu opevnenej, bezpečnosťou poháňanej a neefektívnej Európy, ktorá chce prostredníctvom rozpočtov agentúr Europol a Eurojust zaistiť bezpečnosť svojich občanov.

Je potrebné brzdiť tieto politiky, ktoré v mene boja proti neistote a terorizmu stále viac podkopávajú základné slobody a práva našich občanov, a revidovať a znovu definovať mandáty rôznych agentúr a orgánov Spoločenstva, ktoré sa zapájajú do týchto politík.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia