Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0133(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0002/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/09/2009 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0007

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Röstförklaringar
Anföranden på video
Protokoll
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Till följd av EG-domstolens domar i Open Skies-målen har kommissionen tillåtit ersättningen av de bilaterala avtal som ingåtts mellan vissa medlemsstater och tredjeländer med gemenskapsavtal. Kommissionen har därför förhandlat fram ett avtal som kommer att ersätta de bilaterala avtalen mellan Mongoliet och vissa EU-medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Detta förslag syftar till att ersätta vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtal som tidigare ingåtts mellan EU-medlemsstaterna och Mongoliets regering, och rör aspekter som jag anser är av avgörande vikt, däribland tekniska frågor, bränslebeskattning och prissättning.

Jag välkomnar särskilt den vikt som fästs vid förenligheten med gemenskapens konkurrensrätt, eftersom vissa bestämmelser i tidigare bilaterala avtal var tydligt konkurrensbegränsande. Jag stöder därför Brian Simpsons betänkande, eftersom det följer dessa allmänna riktlinjer.

 
  
  

- Betänkande: Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) När Rumänien och Bulgarien anslöt sig till EU angavs det i deras anslutningsakt att ett protokoll skulle behöva utarbetas om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och dess medlemsstater och Kina. Jag röstar för ingåendet av detta protokoll.

 
  
  

- Betänkande: Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om användning av EU:s solidaritetsfond till förmån för Frankrike, eftersom jag anser att denna fond hjälper länder att effektivt och flexibelt bemöta situationer som orsakas av naturkatastrofer, i detta fall stormen i sydvästra Frankrike i januari i år som orsakade allvarliga skador. Detta finansiella solidaritetsinstrument används i fall då de skador som orsakats av en katastrof är så allvarliga att de nationella resurserna inte räcker till för att effektivt bemöta krisen, och syftar till att stimulera den ekonomiska återhämtningen och möta den drabbade medlemsstatens behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade för betänkandet av min tyska kollega och vän Reimer Böge, i vilket Europaparlamentet uppmanas att godkänna förslaget till beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond för att avsätta omkring 109 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under 2009 som hjälp till Frankrike, som drabbats av en katastrof orsakad av stormen Klaus som i januari 2009 drog fram genom 31 departement i sydvästra Frankrike och orsakade allvarliga skador till ett värde av omkring 4 miljarder euro. Jag vill använda detta anförande för att gratulera Alain Lamassoure, som är ordförande för parlamentets budgetutskott, till att han så snabbt hanterat denna fråga tillsammans med Europeiska kommissionens tjänsteavdelningar.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I januari 2009 drog en storm genom sydvästra Frankrike och orsakade allvarliga skador, och därför har Frankrike rätt att ansöka om medel från Europeiska unionens solidaritetsfond. Jag har röstat för användningen av dessa medel.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Enligt min åsikt är solidariteten mellan EU:s medlemsstater och i synnerhet EU:s stöd för katastrofdrabbade länder ett tydligt tecken på att EU inte längre bara är ett frihandelsområde. Genom att anta särskilda stödinstrument som Europeiska unionens solidaritetsfond visar den gemenskap som vi försöker att skapa ”förenade i mångfalden” sin förmåga att förbli enad vid motgångar, också i situationer som ställer stora krav på mänskliga och materiella resurser. Det är något som jag verkligen välkomnar.

Jag hoppas att solidaritetsfonden inte används särskilt ofta, eftersom det skulle innebära att EU inte drabbas av många allvarliga katastrofer, men jag hoppas också att dess struktur och tillgänglighet blir allt bättre och regelbundet omvärderas, så att fonden kan möta eventuella verkliga behov snabbt och utan byråkrati.

Jag måste nämna de bränder som har rasat i mitt land, särskilt under 2003, och jag erkänner hur viktiga och användbara mekanismer som denna fond har varit. Jag anser att de särskilt svåra tider som Frankrike upplevde i januari i år berättigar till användning av fonden. De överväldigande positiva rösterna i budgetutskottet bekräftar att detta är en bra åtgärd.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. (FR) Jag välkomnar ingripandet genom Europeiska unionens solidaritetsfond – som Frankrike kommer att dra nytta av – för att bidra till att åtgärda de skador som orsakades av stormen i januari 2009 som drabbade den europeiska och franska skogsbrukssektorn hårt. De beviljade beloppen bör vara tillgängliga i oktober 2009, med andra ord nio månader efter stormen. Detta ingripande är snabbare än den genomsnittliga tiden för ingripanden genom fonden, som uppgår till omkring ett år från tiden för katastrofen till utbetalningen av stödet.

Samtidigt som det är rätt att välkomna dessa framsteg är det värt att fortsätta att kräva att fonden ska tillängliggöras snabbare. Det nuvarande förfarandet för förvaltning av solidaritetsfonden gör detta svårt. Ett reviderat förslag till förordning lades dock fram av Europeiska kommissionen och fick stöd av en stor majoritet i parlamentet i maj 2006. Jag beklagar att rådet fortfarande inte har behandlat denna fråga och vill nu uppmuntra det att snarast möjligt överväga möjligheten att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i bruk snabbare.

 
  
  

- Betänkande: Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade för betänkandet av min tyska kollega och vän Reimer Böge, i vilket Europaparlamentet uppmanas att godkänna förslaget till beslut om användning av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) i syfte att avsätta 4,1 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden för att hjälpa de spanska och portugisiska textilsektorerna (i Katalonien och Norte- och Centro-regionerna). Syftet är att ge stöd till de arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av de betydande förändringarna i strukturen för den internationella handeln och hjälpa dem tillbaka in på arbetsmarknaden. Jag delar mina kollegers åsikt om att användningen av denna fond bör snabbas upp och om att bedöma möjligheten att komplettera fonden med andra befintliga instrument, som exempelvis socialfonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om användning av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i syfte att ge extra stöd till portugisiska arbetstagare som drabbats av uppsägningarna inom textilsektorn och av konsekvenserna av de stora strukturella förändringarna i världshandelsmönstren.

Användningen av 832 800 euro från fonden syftar till återintegrering av arbetstagare på arbetsmarknaden genom personliga sysselsättningsplaner som utarbetas tillsammans med arbetstagarna, vilka omfattar personlig kunskapsutveckling och strategier för inträde på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) EU-stöd, särskilt från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, är av grundläggande vikt för att hjälpa dem som har förlorat sina arbeten på grund av de omlokaliseringar som har skett på den globaliserade marknaden. Portugal har under senare år, särskilt till följd av den världsekonomiska krisen, erfarit effekterna av problemet med hur arbetslösa ska fångas upp och åter föras in på arbetsmarknaden.

Oräkneliga företag har omlokaliserats för att utnyttja de lägre arbetskostnaderna i t.ex. Kina och Indien, vilket fått allvarliga konsekvenser för hela den nationella ekonomin. Godkännandet av medel från Europeiska globaliseringsfonden för att hjälpa dessa arbetstagare är mycket viktigt inte bara för att förbättra deras personliga och familjemässiga situation, utan även för hela den nationella ekonomin, eftersom syftet med dessa exceptionella åtgärder på längre sikt är att hjälpa dessa arbetstagare att hitta och behålla ett nytt jobb.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet, eftersom jag anser att detta stöd är viktigt för de portugisiska arbetstagarna. Jag anser dock att Portugals ansökan inte var ambitiös nog. Den portugisiska regeringen ansökte om 833 euro från Europeiska globaliseringsfonden för varje arbetstagare som sagts upp inom textilsektorn, medan Spanien ansökte om 3 006 euro per arbetstagare inom samma sektor.

Jag är också aningen förvånad över att Europeiska globaliseringsfonden, mitt i en ekonomisk kris med en allt större arbetslöshet där också globaliseringens effekter är kännbara, har fått och godkänt så få ansökningar från medlemsstaterna. Europeiska globaliseringsfonden har faktiskt 500 miljoner euro tillgängliga för medlemsstaterna i år, och hittills har endast ca 60 miljoner euro använts.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi har röstat för detta betänkande, eftersom Europaparlamentet godkänner ett bidrag på 832 800 euro till Portugal för att hjälpa arbetstagare som sagts upp inom textilindustrin i Portugals Norte- och Centro-regioner. Detta är dock en liten summa, och den utgör endast en lindrande åtgärd med tanke på den allvarliga arbetslöshet som i dag råder i Portugal, särskilt i dessa regioner.

Liksom vi alla vet ansökte Portugal till Europeiska kommissionen om dessa medel i januari i år, och ansökan rör 1 588 uppsagda personer under februari och november 2008 i 49 textilföretag i landets norra och centrala regioner.

Man har dock också godkänt 3 306 750 euro i stöd till 1 720 uppsagda arbetstagare vid 30 textilföretag i Katalonien i Spanien.

Men vad som verkligen behövdes var en politik för att stödja produktionen, särskilt inom textilsektorn, för att förhindra fler företagsnedläggningar och fler uppsägningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Samtidigt som jag instämmer i den grundläggande principen anser jag att krisens allvarsgrad kräver åtgärder på en helt annan skala, inte minst för att göra det möjligt för små och medelstora företag att få tillgång till lån och att få lån som leder till sysselsättning, territoriell utveckling och utveckling av människors kompetens.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. − (DE) Spaniens och Portugals förslag om användning av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter tydliggör återigen globaliseringens konsekvenser. I länderna i Sydostasien och i synnerhet i de särskilda ekonomiska zonerna, där människor exploateras och saknar sociala minimistandarder i sitt arbete, produceras textilier till dumpningspriser som sedan säljs på den europeiska marknaden.

De europeiska företagen, som respekterar arbetstagarnas sociala rättigheter, vilka har fastställts och förvärvats under loppet av årtionden, missgynnas på grund av de därigenom högre kostnaderna. Vi måste omedelbart stoppa en fortsättning av denna utveckling. Ett förbud måste införas snarast möjligt för import av produkter till EU som inte produceras enligt specifika sociala minimistandarder. Till dess att detta genomförts kan vi endast arbeta för att minska de skador som globaliseringen orsakar i de berörda länderna. Jag har därför utan förbehåll röstat för att använda stöd från fonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Genom att erkänna globaliseringens negativa konsekvenser, vilka är alltför tydliga i EU:s industriregioner, bygger Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på EU-projektets solidaritet och för EU närmare människor genom att ge de arbetstagare stöd som drabbats hårdast av dessa förändringar. Portugals Norte- och Centro-regioner, där ekonomin byggt på traditionella sektorer som textilindustri, har moderniserats sedan början av 1990-talet i ett försök till anpassning till den snabbt ökande konkurrensen.

Textilindustrin sysselsätter ungefär 15 procent av arbetskraften i dessa portugisiska områden, och nästan 98 procent av arbetslösheten inom sektorn i landet är koncentrerad till dessa båda regioner. Det allt hårdare ekonomiska klimat som råder i dessa regioner, tillsammans med andra – i synnerhet yttre regioner som Madeira, där turismen är mycket betydande – har fått oroande konsekvenser i fråga om social sammanhållning, framför allt på grund av den ökande arbetslösheten. Jag stöder därför användningen av 832 800 euro från globaliseringsfonden mot bakgrund av de 1 588 uppsägningarna inom textilindustrin i Portugals Norte- och Centro-regioner. Detta belopp måste användas på ett klokt sätt för att omskola dessa arbetstagare och snabbt och varaktigt åter införliva dem på arbetsmarknaden.

 
  
  

- Betänkande: Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta rör revideringen av traditionella egna medel, moms och BNI och möjliggör anpassningar i fråga om de ekonomiska prognoserna. Förslaget är oerhört tekniskt, så jag vill bara säga att jag har röstat för detta förslag.

 
  
  

- Betänkande: Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Under januari 2009 drabbades sydvästra Frankrike av en storm som orsakade allvarliga skador och som därmed berättigar Frankrike till medel från EU:s solidaritetsfond. Jag anser att vi bör instämma i föredragandens åsikt om att godkänna utkastet till förslag till ändringsbudget nr 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Jag anser att det är oacceptabelt att i en och samma omröstning blanda samman anslag för att främja vaccinering mot blåtunga och anslag till Europol och Eurojust. Jag stöder anslagen för att utrota blåtunga, men jag motsätter mig anslagen till Europol och Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. − (DE) I januari 2009 drabbades Frankrike av en svår storm. Stormen Klaus orsakade förödelse, i synnerhet i fråga om landets infrastruktur. Solidaritetsfonden syftar till att täcka en del av kostnaderna för skador som måste betalas med offentliga medel. Detta fall uppfyller alla krav. Därför, och i synnerhet av gränsöverskridande solidaritet med de franska medborgare som drabbades och på sätt och vis fortfarande drabbas av stormen Klaus, har jag röstat för förslaget till ändringsbudget.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. (FR) Jag välkomnar i dag antagandet av betänkandet av vår kollega Jutta Haug som fått mitt fulla stöd. I och med denna omröstning gör vi det möjligt att använda Europeiska unionens solidaritetsfond för andra gången i år. Europeiska unionen, som gett stöd till Rumänien, visar nu verkligen sin solidaritet med Frankrikes befolkning som i januari 2009 drabbades av den fulla kraften av den förödande och mycket våldsamma stormen Klaus, som beskrevs som en ”allvarlig naturkatastrof” och som sådan var berättigad till införlivande inom denna fonds huvudsakliga räckvidd. Totalt har över 120 miljoner euro tillgängliggjorts på detta sätt.

Som ni vet behövs detta stöd i högsta grad i departementen i sydvästra Frankrike, som har drabbats av betydande skador. Jag vill tacka kollegerna i parlamentet för att de röstat för detta betänkande. Det kommer nu naturligtvis att bli nödvändigt att se till att den franska regeringen gör de lokala myndigheterna verkligt delaktiga i processen och att dessa myndigheter inte förs bakom ljuset när det gäller hur pengarna används. Det vore oacceptabelt om endast den privata sektorn skulle gynnas av stödet.

 
  
  

- Betänkande: Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton och David Campbell Bannerman (EFD), skriftlig. (EN) Vi erkänner det mycket verkliga behovet av ett vaccin mot blåtunga, särskilt vad gäller nötkreaturs- och fåruppfödare i södra och östra England som genom grossistvaccinering på sina egna gårdar har skapat en brandvägg mot blåtunga som har gynnat bönderna i norra och västra England. Om vi vill rösta för EU-finansiering av detta vaccin måste vi (i samma omröstning) rösta för ökad finansiering för Eurojust och Europol. Dessa båda byråer verkar utanför gränser som är godtagbara enligt brittisk lag, eftersom de allvarligt ökar statens makt på bekostnad av individens frihet. Det är föraktligt att EU försöker dölja sådana bestämmelser i denna typ av betänkanden, och sedan kräver att parlamentsledamöterna ska rösta om dem i sin helhet och inte var för sig. Vi kunde därför inte med gott samvete ge detta betänkande vårt stöd, vilket är förklaringen till varför vi lagt ner vår röst i denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta betänkande rör ändringar av budgeten som skapar nya åtaganden som uppgår till 51 640 000 euro. Dessa medel kommer att gå till bekämpandet av blåtunga och till skapandet av en högflödesreaktor utöver medlen till Europol och Olaf. Jag röstar i enlighet med föredragandens åsikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), skriftlig. (EN) Jag erkänner det mycket verkliga behovet av vaccin mot blåtunga, och beklagar den brittiska regeringens vägran att bistå jordbrukssamhället i denna viktiga fråga. Detta betänkande innehåller åtgärder för denna situation. Men betänkandet innehåller också åtgärder som inte har någonting alls med jordbruk att göra och som skulle få katastrofala följder för Storbritannien. I detta betänkande krävs i synnerhet finansiering för Eurojust och Europol, vilka är byråer som verkar utanför gränser som är godtagbara enligt brittisk lag.

Det är föraktligt att EU försöker dölja sådana bestämmelser i denna typ av betänkanden, och sedan kräver att parlamentsledamöterna ska rösta om dem i sin helhet och inte var för sig. Jag kunde därför inte med gott samvete ge detta betänkande mitt stöd, vilket förklarar min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), skriftlig. (EN) Jag erkänner det mycket verkliga behovet av vaccin mot blåtunga, och noterar den brittiska regeringens ohjälpsamma inställning till denna viktiga fråga. Detta betänkande innehåller åtgärder för denna situation. Men betänkandet innehåller också åtgärder som inte har någonting alls med jordbruk att göra och som skulle få katastrofala följder för Storbritannien.

I detta betänkande krävs i synnerhet finansiering för Eurojust och Europol, vilka är byråer som verkar utanför gränser som är godtagbara enligt brittisk lag. Det är föraktligt att EU försöker dölja sådana bestämmelser i denna typ av betänkanden, och sedan kräver att parlamentsledamöterna ska rösta om dem i sin helhet och inte var för sig. Jag kunde därför inte med gott samvete ge detta betänkande mitt stöd, vilket förklarar min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), skriftlig. (EN) Fine Gael-ledamöterna i PPE-gruppen röstade för förslaget till ändringsbudget nr 8/2009. Vi noterar att denna röst innefattar skapandet av en budgetpost för ytterligare finansiering av högflödesreaktorn i Petten i Nederländerna. Anläggningen uppfördes ursprungligen för att utvärdera material som använts i fusions- och fissionsreaktorer. Den har blivit oumbärlig för produktion av radioisotoper för läkemedelssektorn, och täcker ca 60 procent av den europeiska efterfrågan. I betänkandet stöds också bland annat en utökad budget för att utrota blåtunga och stöd till europeiska polis- och bedrägeribekämpningsinsatser. Med tanke på högflödesreaktorns natur och blandningen av de budgetposter som omfattas röstade Fine Gael-delegationen på det stora hela för att stödja förslaget till ändringsbudget nr 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), skriftlig. (EN) Jag röstade för ovannämnda betänkande som omfattar ökade lånelöften till program som syftar till att utrota och spåra djursjukdomar samt övervaka djurs fysiska välbefinnande, vilket kan utgöra ett hot mot folkhälsan på grund av yttre faktorer.

Samtidigt vill jag betona att jag inte samtycker till de andra frågor som tas upp i betänkandet, vilka inte borde ha införlivats i texten:

– Inrättandet av budgetpost 10 04 04 02 (Drift av högflödesreaktor (HFR)).

– Inrättandet av budgetpost 18 05 02 03 (Europeiska polisbyrån).

– Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust.

– Ändringar av Olafs tjänsteförteckning, utan ytterligare finansiella anslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Betänkandet om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009 innehåller vissa motstridiga punkter. Betänkandet är inriktat på ökade resurser för att utrota blåtunga hos får, genomförandet av ett forskningsprogram om användningen av en kärnreaktor i Nederländerna, Europol- och Eurojust-programmen och Olaf.

Genom att rösta mot detta förslag till betänkande ville jag naturligtvis inte ta ställning mot åtgärder som är av avgörande vikt för fåruppfödare.

Jag ville ta ställning mot den ständigt fortsatta användningen av kärnkraft.

Jag ville framför allt bekräfta mitt engagemang när det gäller att bekämpa byggandet av en fästning, ett säkerhetsdrivet och ineffektivt Europa som ska garantera våra medborgares trygghet, genom budgetarna för Europol och Eurojust.

Vi måste hindra denna politik som genom hänvisning till kampen mot osäkerhet och terrorism alltmer undergräver våra medborgares grundläggande fri- och rättigheter, och vi måste se över och omdefiniera mandaten för de olika gemenskapsbyråer och gemenskapsorgan som utför denna politik.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy