Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

11. Декларация на кандидата за председател на Комисията (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е декларацията на кандидата за председател на Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, кандидат за председател на Комисията.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, живеем в безпрецедентни времена. Аз лично съм убеден, че бъдещите учебници по история ще пишат за ерата преди и ерата след финансовата криза. И все пак кризата е не само финансова, икономическа и социална. Тя е и криза на ценностите. Ето защо считам, че трябва да поставим нашия европейски социален модел, нашата социална пазарна икономика в основата на нашето решение на настоящата криза.

В същото време кризата показа доколко независими сме станали в тази глобализирана епоха. Има финансова криза, но има и енергийна криза. Има проблеми, свързани с безопасността на храните и изменението на климата – област, в която Европа сега е лидер. Ето защо според мен можем да кажем, че това е моментът на истината за Европа. Дали искаме да моделираме глобализацията според нашите ценности, защитавайки интересите си, или искаме да изстрадаме глобализацията, следвайки хода на други?

За мен изборът е ясен. Трябва заедно да се справим с това предизвикателство, защото, ако не го направим заедно, Европа рискува да бъде маргинализирана. Имаме нужния опит. Не смятам, че някой друг регион в света има нашия опит в създаването на вътрешен пазар, общи правила, общи институции, дори единна валута и политики на солидарност и сближаване. Само ние имаме този уникален опит. Затова мисля, че вместо да изстрадаме глобализацията, можем да я моделираме, защото по природа ние сме лаборатория за глобализация; ние сме първенци по глобално управление.

Сега не е моментът да запазваме статуквото или рутината. Дневният ни ред трябва да ориентиран към промяна. Сега повече от всякога се нуждаем от силна Европа. С Договорът от Лисабон ще бъдем по-силни в бъдеще и ще имаме по-добри възможности за действие.

Нека обясня какво точно имам предвид, когато говоря за силна Европа. Това не означава на всяка цена по-голямо централизиране на правомощията. Аз съм верен на демократичния принцип на субсидиарност – разбира се, субсидиарност, свързана със солидарност, при която решенията се взимат на най-подходящото равнище.

Когато говоря за по-силна Европа, имам предвид също европейския дух, културата на взимане на решения в Европа, метода на Общността и волята да действаме единно – не само способността да действаме, но и волята да действаме, политическата воля. Нуждаем се от Европа, която не прави компромиси, когато трябва да защитава ценностите и интересите си, която отхвърля протекционизма от всякакъв вид, без обаче да бъде наивна, и която може да покаже инициативен дух. Именно този инициативен дух направляваше съставянето на документа, който изпратих на всички ви преди заседанието.

Мандатът на Комисията, която в момента председателствам, бе този на първата Комисия на разширена Европа, на голямата Европа на 27-те. Считам, че сега, когато вече сме консолидирали тази Европа, имаме необходимите условия за една нова амбиция: нова социална амбиция, защото сме в период на криза и безработицата е основният проблем пред европейците; нова амбиция, свързана с борбата срещу изменението на климата – област, в която вече играем водеща роля; и нова амбиция, свързана с нашия начин да се справяме с глобализацията.

(EN) Вторият въпрос е – говорихме за дискриминация при разпределянето на публични средства на географски принцип или между нациите и държавите – а какво ще кажете за секторите? Честно ли е тези големи корпорации да получават публични средства от парите на данъкоплатците, но не и малките и семейни предприятия? Не е ли това основно нарушение на принципа на равните възможности за икономическите участници в Европейския съюз?

Считам, че е настъпил моментът да достигнем до широк консенсус и до някаква степен на съгласие относно бъдещото ни развитие. Пред всички вас днес аз предварително обещавам, че – ако бъда одобрен от Парламента – ще приложа тези политически насоки по време на втория си мандат и заедно с новите членове на Комисията ще ги включа в следващата й законодателна и работна програма. Сега няма да повтарям тези насоки, но, след като обсъдих това с всички вас, считам, че ще е полезно да конкретизираме в по-голяма степен някои елементи от тях, както и да разгледаме част от вашите предложения. В интерес на прозрачността сега бих искал да представя пред вас някои от тези теми.

Преди всичко, основната линия: докато стриктно изпълняваме нашия план за възстановяване, за да се измъкнем от икономическата и финансовата криза, трябва да мислим и за бъдещето. Трябва да вдъхнем нови сили на нашата приобщаваща социална пазарна икономика. Ще инвестираме в нови източници на устойчив растеж, в интелигентен „зелен“ растеж, в мрежите на бъдещето като дигиталната инфраструктура и европейската „супермрежа“ за пренос на газ и електричество – всичко това, за да поддържаме високи нива на заетост и социална сигурност, и да утвърдим европейския обществен модел, като едновременно с това преуспяваме в условията на засилващата се конкуренция в световен мащаб.

Солидарността трябва да продължи да бъде ръководен принцип. Ето защо без оглед на всички вече взети и предложени решения по отношение на структурните фондове и удвояването на нашата помощ за платежния баланс за някои държави, срещащи затруднения, аз искам да се ангажирам с помощта на всички инструменти, с които разполагам, да помогна на онези държави-членки, които са си наложили сериозни бюджетни ограничения – а именно новите държави-членки, да поемат отново по пътя на възстановяването.

Ние обаче не можем да се върнем към предходния модел на растеж. Той очевидно се оказа неустойчив. Трябва да създадем такива условия, при които преходът към нисковъглеродна икономика да се превърне в източник на конкурентоспособност за нашите предприятия, на работни места за нашите работници и на надежда за следващите поколения. Да, аз съм съгласен с онези от вас, които твърдят, че координацията не е достатъчна. Да, ние трябва да съставим истински европейски дневен ред. Да, нуждаем се от цялостна концепция за една последователна европейска стратегия, стратегията „Европейски съюз 2020“, която залага на отворените пазари, като съчетава нови източници на устойчив растеж, заетост и социално сближаване, нашият дневен ред в областта на климата и енергийната сигурност, нов подход в областта на промишлената политика и преминаване към общество на знанието. Аз придавам конкретно значение на иновациите и мерките за подпомагане на малките и средните предприятия. Да, това означава да преразгледаме Лисабонската стратегия след 2010 г. Да, ние се нуждаем от много по-цялостен подход към икономическите, социалните и екологичните елементи на различните стратегии. Като председател на Комисията, аз се ангажирам също да направя всичко възможно да убедя държавите-членки да възприемат този подход на последователност и координация.

В насоките си споменах, че икономиката се нуждае от по-етична, по-здрава и по-отговорна финансова система. Регулирането и надзорът не вървяха в крак с интегрирането и обновяването на финансовите пазари – нито в Европа, нито в световен план. Позволете ми да заявя, че бях шокиран от мащабите на неетичното поведение, на които станахме свидетели. Не можем да допуснем завръщане към „обичайната практика“. Въпросът с бонусите например изисква неотложни действия. В момента имаме водеща роля в Г-20 – един процес, който, между другото, започна в Европа – но е вярно, че трябва да се работи още. Следващата седмица, в навечерието на срещата на Г-20 в Питсбърг, Комисията ще приеме предложения за изграждането на истинска европейска система за надзор, която да е отражение на интегрирания характер на нашия единен пазар.

Един преглед на нашите действия през последните три години ще ни даде възможност да преценим какви по-нататъшни действия са необходими. От решаващо значение е да осигурим регулиране, което да гарантира отговорността и законността във финансовия сектор без да задушава иновациите. Искам Европа да запази водещата си роля в световен план в областта на финансовите услуги.

В моите насоки също така обясних защо кризата изисква да се отдели много по-голямо внимание на социалното измерение на всички нива на взимане на решения – както в Европа, така и на национално равнище. Финансовият сектор и икономиката могат да показват признаци на възстановяване, но – нека да е ясно – кризата не е приключила за тези, които са изгубили работата си, и не можем да заявим, че кризата е приключила, преди отново да започнем да създаваме работни места, вместо да повишаваме безработицата.

Бих искал да се ангажирам с постигането на високи нива на заетост и социално сближаване с помощта на поредица от действия, които вече съм обсъждал с някои от вас.

Ясно заявих, че държа на спазването на основните социални права и на принципа за движение на работниците. Тълкуването и прилагането на Директивата за командироването на работници се оказаха неефективни по отношение и на двете. Ето защо съм решен да предложа възможно най-скоро регламент, който да реши възникналите проблеми. Той ще бъде съставен чрез процедура за съвместно вземане на решение от Европейския парламент и Съвета. Регламентът има предимството да осигурява много по-голяма правна сигурност, отколкото преработването на самата директива, което все пак ще остави твърде много възможности за разминаване при транспонирането в националните законодателства и ще отнеме повече време за постигане на реален ефект в практиката. Но, ако по време на изготвянето му установим, че има въпроси, които налагат преработването на самата директива, аз няма да се поколебая да го направя. Нека е ясно – решен съм да се преборя със социалния дъмпинг в Европа, под каквато и форма да е той.

Въпросът за оценките на социалното въздействие за всички бъдещи предложения също беше повдигнат и според мен с основание. Първият тест за подобна оценка на социалното въздействие следва да бъде преработването на Директивата за работното време. Въз основа на оценката на въздействието следващата Комисия ще се консултира със социалните партньори и ще излезе с широкообхватно законодателно предложение.

В насоките подчертах важността на услугите от общ интерес за нашия европейски обществен модел. Договорът от Лисабон е изключително категоричен по този въпрос и аз съм готов да си сътруднича с вас за изготвянето на качествена рамка за услугите от общ интерес.

Наблегнах и на равенството между половете, и на нуждата от премахване на разликите в заплащането на труда между половете, затова сега се ангажирам да работя с вас по Харта на жените, с която да се отбележи и петнайсетата годишнина от Конференцията в Пекин през 2010 г.

В насоките си изразих решимостта си да работя за това иновациите в Договора от Лисабон в областта на международните отношения, включително Европейската служба за външна дейност и длъжността върховен представител и заместник-председател на Комисията, да функционират ефективно. Считам ги за едни от най-добрите иновации на нашия Договор от Лисабон и съм решен да задълбоча сътрудничеството с Европейския парламент в областта на външните работи като цяло.

Европа обаче се нуждае от средства, които да съответстват на амбициите й. Както споменах в насоките, това налага коренна реформа на бюджета на Европейския съюз, обхващаща разходната и приходната му част. Трябва да се откажем от щателното взиране в нетните салда и да се насочим към подход, основаващ се на солидарността, разпределянето на тежестта и собствения капитал. Това включва и въпросът за собствените ресурси. Европейският съюз трябва да разполага с един по-прозрачен и ефикасен начин на финансиране на своята политика и аз съм готов – надявам се с подкрепата на Парламента – да поведа тази битка с държавите-членки, докато преструктурираме бюджета на Съюза. Също така искам да си сътруднича по-тясно с Европейската инвестиционна банка, за да потърсим новаторски форми на финансиране.

Освен това съм привърженик на интелигентното регулиране и искам да повторя, че опростяването на процедурите и намаляването на административната тежест за предприятията, особено малките и средните, ще продължи да бъде приоритет по време на мандата на следващата Комисия. Тази задача – както и Комитетът за преглед на оценките на въздействието и последващата (ex post) оценка – ще бъдат поставени под мое пряко ръководство, за да проличи ясно фактът, че им давам приоритет. Освен това ще защитавам – както сме правили през годините и понякога при трудни обстоятелства – целостта на единния пазар, защото без него и без политиката на сближаване никога няма да имаме Европейски съюз.

Но защо да спирам дотук? Защо само да защитавам вътрешния пазар? Аз искам да запълня липсващите звена, за да направя всичките му предимства достъпни за предприятията и потребителите.

Уважаеми колеги, смятам да отразя тези приоритети в организацията на следващата Колегия, едва след като бъда одобрен от вас, но днес вече мога да споделя с вас някои организационни промени, които възнамерявам да въведа.

Ще създам длъжността член на Комисията, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданските свободи, включително гражданските права и правата на малцинствата, като отражение на факта, че Европейският съюз е общност на правата и ценностите.

Ще създам също длъжността член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи и миграцията, включително сигурността. Една от основните му задачи ще бъде да създаде един наистина общ подход към миграцията: да насърчава интеграцията на законните мигранти, да се бори с нелегалната миграция и свързаната с нея престъпна дейност, и да поддържа солидарността между държавите-членки. Ние се нуждаем от солидарност. Нуждаем се от солидарност, когато трябва да окажем подкрепа както на нашите приятели от района на Балтийско море или на държавите, пострадали от газовата криза между Русия и Украйна, така и на нашите средиземноморски приятели, когато се изправят пред предизвикателства, с които не могат да се справят сами.

Ще създам и длъжността член на Комисията, отговарящ за действията в областта на климата, за да подчертая факта, че изменението на климата е предизвикателство, на което трябва да обърнем внимание във всеки аспект на нашата политика. Освен това един съвестен член на Комисията, отговарящ за действията в областта на климата, ще бъде ясен знак за това, че и отделно от голямата амбиция, демонстрирана в Копенхаген, Европа е сериозно решена да запази импулса си за действие.

Нуждаем се и от основно преразглеждане на степента, до която европейските институции имат достъп и ползват научни консултации. В състава на следващата Комисия искам да създам длъжността Главен съветник по научните въпроси, който да има правомощията да предоставя инициативни научни консултации във всички етапи на разработването и прилагането на нашата политика. Това ще отрази основното значение, което отдавам на научните изследвания и иновациите. Мисля, че ни предстои много работа в това отношение. Ако съществува област, в която фрагментарните усилия в Европа не водят до желаните резултати, това са именно научните изследвания и иновациите. Считам, че – от борбата с изменението на климата до енергийната сигурност – потенциалът е налице, стига да искаме да си сътрудничим в областта на научните изследвания и иновациите в името на Европа.

Това, което предлагам, всъщност представлява дневен ред за трансформиране на Европа. За да реализирам тази своя амбиция, аз предложих специално партньорство между Парламента и Комисията. Ние сме двете същински европейски институции и това ни натоварва с особената отговорност да създадем истинско европейско публично пространство за разисквания. Ангажирам се да дам своя принос за европейската парламентарна демокрация.

През последните няколко месеца имах възможността да обсъдя това с председателя г-н Buzek, в резултат на което се появиха много от предложените в моите насоки подобрения, като редовното време за въпроси. Вследствие на моите срещи с групите аз съм готов да приема предложението, което някои от вас направиха, не само по-редовно да се срещам с вашия Председателски съвет, но и да започна съответен диалог с вашия Съвет на председателите на комисии. И по-конкретно – ще го поканя на ежегодна среща с цялата Колегия от членове на Комисията преди приемането на законодателната и работната програма на Комисията.

Наистина живеем в много особени времена, времена на несигурност и прехвърляне на властта. Възможно е да има съществена промяна в отношенията между най-значимите световни сили и в тези тревожни времена наистина съществува голям риск от появата на национален егоизъм, открит национализъм, опасен национализъм и някои форми на екстремизъм. Съществува реална опасност постиженията ни в областта на европейската интеграция да бъдат поставени под въпрос. Ето защо считам, че специалните отношения между Комисията и Парламента са важни за преодоляването на националния егоизъм.

Нека завърша с един апел към всички вас. Днес повече от всякога се нуждаем от силна Европа и силна Европейска комисия, което означава, ако трябва да бъдем честни, политическа Комисия, която обаче не трябва да се превръща в политически пристрастна Комисия. В качеството ми на председател на Комисията моята партия е Европа. Следващата Колегия, както настоящата, ще включва значителен брой членове от различни политически семейства. Аз се ангажирам политическото многообразие на Европа да намери отражение в Колегията и по отношение на най-важните постове. Само чрез тази многопартийна подкрепа можем да имаме силна Европа и силна Комисия.

Нуждаем се от Комисия, която изпълнява своите обещания. Нуждаем се и от Парламент, който е в състояние да мобилизира ефикасните мнозинства, необходими за постигането на Европа на действието. Ако искате силна Комисия, която понякога да се противопоставя на държавите-членки и на националния егоизъм, трябва да й предоставите силната подкрепа, от която се нуждае.

Всички ние имаме своите различни политически и идеологически позиции и произлизаме от различни политически семейства, но смятам, че в такива времена, в каквито живеем, независимо от своите убеждения, се нуждаем и от здрава етика на европейската отговорност. Именно към тази етика на европейската отговорност, която всеки от вас притежава, отправям своя апел, изпълнен със страстна отдаденост за Европа. Нека потеглим на това европейско пътешествие заедно.

(Продължителни ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, миналия юни хората в Европа потвърдиха подкрепата си за групата на Европейската народна партия (Християндемократи), като направиха групата ни водеща сила в Парламента, за трети пореден път.

Със своя вот нашите съграждани направиха ясен избор: те избраха стабилна и силна Европа, в период на криза и на съмнение; избраха социална пазарна икономика, в която има правила на етично поведение; и избраха отговорна политика в областите на климата и енергетиката. Тъй като групата PPE бе единствената партия, която издигна кандидатура за председател на Комисията няколко месеца преди изборите, от това следва, че и самите хора в Европа мълчаливо одобриха избора на г-н Барозу, като ни дадоха най-много гласове.

Аз, от своя страна, съм горд, че групата PPE направи този избор и, смея да заявя, съм горд, че тя пое този риск.

Всички знаят кои са приоритетите на групата PPE: те са същите, които вдъхновяваха бащите на Европа и които продължават да вдъхновяват повечето от правителствата в съвременна Европа. По-голямата част от тези цели се споделят и подкрепят от настоящия председател на Комисията г-н Барозу.

Госпожи и господа, групата PPE подкрепя г-н Барозу, защото той доказа себе си. Доказа себе си във връзка с пакета от мерки за енергетиката и изменението на климата и спомогна за това Европа да стане пионерът в света в борбата срещу глобалното затопляне. Именно в тази си роля на пионер Европа ще бъде образец на конференцията в Копенхаген. Той доказа себе си във връзка подобряването на моралните стандарти във финансовите системи, давайки възможност на Европа първа да извлече поуките от една финансова криза, който никой, наистина никой, не очакваше. Именно Европа и Комисията на Барозу очертават пред нашите партньори от САЩ и Азия посоката, в която трябва да се върви в Г-20.

В миналото Европа бе описвана като политическо джудже. Как да не бъдем радостни, че по два от въпросите, които сериозно тревожат европейците – кризата и изменението на климата – Европа най-после е на предни позиции?

Искам да добавя, че г-н Барозу е първият кандидат за председател на Комисията, който толкова тясно приобщи Парламента към работата си и към определянето на ръководните насоки. Той бе първият, който предложи истинско партньорство между тези две институции посредством цяла поредица от конкретни мерки.

Това, по мое мнение, е важен етап в развитието на европейския парламентаризъм; това е възможност, от която ние като членове на Европейския парламент трябва да се възползваме. Ето защо моята група се надява, че председателят г-н Барозу ще сформира новата Комисия и ще пристъпи към работа възможно най-скоро.

Очевидно е, че председателят на Комисията не би могъл да представлява само една партия. Очевидно е, че той трябва да постигне компромис членовете на Комисията като колективен орган, които спадат към няколко политически семейства. Ние приветстваме това, тъй като Европа може да бъде изградена само в дух на откритост и на изграждане на консенсус.

От друга страна, г-н председател, г-жо председател на Съвета, искам да отправя към вас един призив. Веднага след като председателят на Комисията бъде избран, вие трябва незабавно да пристъпите към съставянето на останалата част от Комисията като колективен орган, независимо кой Договор е в сила.

Колкото до Вас, г-н Барозу, ако, както се надявам, мнозинството от членовете на Европейския парламент Ви подкрепят утре, това няма да бъде развързване на ръцете. Вие сте наясно с това, но съм длъжен отново да Ви го заявя тук. Тъй като групата PPE споделя повечето от убежденията Ви, сте длъжен да осигурите, че през следващите пет години, работата на Вашата Комисия ще отговори на нашите очаквания и на тези на европейците.

Ние Ви имаме доверие, но не се съмнявайте, че ще изпълним и задълженията си на законодател в рамките на партньорството, което ще предложите.

Госпожи и господа, благодаря за вниманието.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, през последните няколко дни се питам защо един кандидат, който предизвиква толкова спорове сред всички групи в Парламента, предизвиква толкова малко противоречия в Съвета. Според мен отговорът е очевиден. Ако аз бях ръководител на правителство, също бих избрал Жозе Мануел Дурау Барозу. Не би могло да има по-добър застъпник за интересите на Европейския съвет през последните пет години. Поради тази причина призивът Ви, г-н Барозу, за сътрудничество с Парламента е правилен, но е твърде закъснял.

(Ръкопляскания)

Една от особеностите на последните пет години бе фактът, че Вие постоянно бяхте в услуга на правителствата в Европейския съюз и тъкмо това е една от причините да има толкова скептицизъм по отношение на Вас. Много приятели са по-опасни от враговете. Вие едва успяхте да приключите словото си с претенцията: „Аз съм кандидатът на всеки!“, преди г-н Daul да заяви: „Това е кандидатът на групата на Европейската народна партия“. Какво неловко положение за Вас, г-н Барозу! Какъв мотив би имало някое друго възможно мнозинство в тази зала да Ви избере, ако програмата Ви е тази на групата на Европейската народна партия?

Можехме да започнем с друго мнозинство. През юли виждахме възможност в тази зала да се оформи мнозинство въз основа на различни съображения между различните групи, които г-н Guy Verhofstadt събра заедно в едно основаващо се на реформи проевропейско мнозинство. Това доведе до отлагане на гласуването за септември, а други неща като че ли също щяха да бъдат възможни. За съжаление, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа спря да подкрепя водача си, иначе това щеше да бъде възможно. Ето защо гласуваме днес и преценяваме дали това, което казвате, е убедително.

Вие обаче тъкмо бяхте започнали да се концентрирате върху една програма, когато започнахте да правите нещо друго. През последните няколко дни Вие разпращахте Ваши конни вестоносци със следното съобщение: „Moi, j’ai la majorité“ (Аз имам мнозинството). Може утре да имате мнозинство. Случаят може да бъде такъв. Може да имате мнозинство утре, съставено от групата PPE и групата ALDE, повечето от които ще гласуват за Вас и, разбира се, единствената група, която ще гласува за Вас единодушно, веднага и без колебание: Европейските консерватори и реформисти, партията на г-н Качински и неговия брат, партията на г-н Клаус, партията на торите. Както казвате, Вие искате да постигнете мнозинство в подкрепа на Договора от Лисабон, но това е партията, чиито членове са против него. Как ще можете да водите Европа по един проевропейски път, ако се ангажирате с такива съюзи?

(Ръкопляскания)

Освен това не става въпрос само за Вас. Вярно е, че Ви засяга, но стои и въпросът: Барозу – да или не? Въпросът е дали печелите мнозинство – да или не? Въпросът обаче е и в нещо друго. Става дума за посоката на Европа като цяло и това не е само Ваше решение. В този случай Съветът и преди всичко Парламентът също участват вземането на решение за състава на Комисия като колективен орган и за портфейлите, които ще възложите, и за програмата за следващите пет години, която ще представите.

Става дума за Вас, но стои и въпросът дали най-накрая сме успели да регламентираме вътрешния пазар и финансовите пазари, както и дали най-накрая успяваме да сложим край на евтиния труд в Европа, който разрушава социалното сближаване на нашето общество. Въпросът е също дали успяваме да постигнем промяна в посоката на развитие на Европейския съюз, която Комисията като цяло трябва да подкрепи.

Следователно пред нас стоят и въпроси, свързани с програмата. Не е достатъчно Европа да се сведе до въпроса за едно отделно лице и до въпроса дали това отделно лице има мнозинство или не. Нуждаем се от повече! Нуждаем се от оценки на социалното въздействие. Вие казахте, че ще ги въведете. Ще Ви преценяваме по това, дали наистина ще го направите, дали сте готов да разработвате регламенти заедно с Парламента в условия на разбирателство между институциите.

В бъдеще Комисията трябва предварително да разглежда какви ще бъдат последиците от мерките й за системите за социална сигурност в държавите-членки. Искаме и се нуждаем от Директива за обществените услуги, за услугите от общ интерес. Не трябва да допуснем Комисията да не спре, докато и последното обществено гробище в Европа бъде приватизирано. Тази стратегия трябва най-накрая да бъде прекратена. Необходима е също и промяна на курса на политиката в областта на заплащането в Европа.

Което и средство да изберем, г-н Барозу, очаквам да чуя едно изречение от Вас. Днес Вие отново не го казахте. Но аз очаквам да го кажете поне веднъж. Целта на Комисията, особено след решенията на Съда на Европейския съюз по делата „Викинг“, „Лавал“ и „Рюферт“ трябва да бъде еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място както за мъжете, така и за жените.

Това са въпросите, свързани с програмите и съдържанието, които искаме да обсъдим с Вас, но не само с Вас. Въпросът е също кои ще бъдат членовете на Комисията и кои портфейли ще им бъдат възложени. Не съм наясно кое причини по-големи щети на Европа, Вие самият или фактът, че не попречихте на г-н Макрийви да направи това, което успя. Необходима е промяна в курса вътре в ЕС. По това ще Ви преценяваме.

(Ръкопляскания)

Следователно можем да видим връзка между вота утре и окончателния вот за Комисията. Има начин да постигнем това. Има възможност да постигнем по-голямо съгласие и доверие, отколкото е налице в момента. Предвид равносметката Ви за последните пет години и това, което ни представихте до момента обаче – не говоря за това какво би могло да стане утре, а какво имаме пред нас в момента – мога да Ви кажа едно нещо със сигурност: Вие нямате подкрепата на моята група.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да ви информирам, че има ново процедурно правило. Може би все още не всички сте научили за него. Правилото гласи, че ако по време на изказване някой от колегите, присъстващи в залата, вдигне синя карта, той има право да зададе въпрос на оратора. Въпросът трябва бъде дълъг не повече от половин минута и може да бъде зададен само със съгласието на оратора. Това е ново правило, каквото досега нямахме. Целта му е да оживи разискванията ни.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, ще бъда съвсем кратък.: г-н Schulz, изслушах Ви много внимателно и споделям много от въпросите, които поставихте на председателя на Комисията, който отново е кандидат за поста. Дори Ви чух да казвате, че социалистите не подкрепят само десницата и Европа се състои не само от десница. Питам Ви, колко от членовете на парламентарната Ви група – социалисти, португалски, испански или английски – вече са дали подкрепата си за новия кандидат, независимо от мнението, което Вие самият застъпвате, г-н Schulz?

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Г-н председател, трябва да отбележа, че не познавам колегата. Радвам се обаче, че като нови колеги…

(Реплики)

Сред нас е вече от доста време? Наистина не бях го забелязал досега. След това, което чух, разбирам защо.

Тази вечер ще вземем решение за окончателния вот на нашата група. Не знам колко дълбоко демократични са структурите във Вашата партия, но ние сме демократична партия и затова ще вземем решението тази вечер чрез демократично гласуване.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Искам да отбележа, че е предвиден само един въпрос на изказване, защото иначе може да не успеем да приключим разискването.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, от началото на процедурата по назначаване, както знаете, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа заяви, че залогът тук е програмата за следващите пет години, че това не е въпрос на хора или на личности. Ето кое е важното: програмата, която кандидатът представя, тази която той представя сега в общите й черти, след това подробната програма, която ще бъде представена към края на годината, надявам се, когато Комисията бъде съставена.

На второ място, по искане на някои от колегите ми, нашата група също обсъди подробно дали следва да изчакаме, преди да вземем окончателно решение. Подкрепихме такова мнение през юли, тъй като сметнахме за необходимо кандидатът да се яви подготвен с програма, какъвто не беше случаят в миналото. Считам, че да постъпим така беше правилното решение, да изчакаме през юли, да не назначаваме и да изчакаме предложенията, които ще разискваме сега. На мнение сме, обаче, че след като кандидатът представи общите си насоки, няма смисъл отново да заявим, че ще изчакаме няколко седмици или месеца.

Преживяваме икономическа и финансова криза, като следователно се нуждаем от европейски институции, а също и от Комисия. Няма да е много отговорно…

(Ръкопляскания)

...Няма да е много отговорно днес да заявим: „Нека изчакаме“. Какво да чакаме? Да чакаме две седмици, три седмици, два месеца, докато представят предложения? Такива има. Нека поемем отговорностите си, независимо дали ще гласуваме „за“ или „против“, но нека поемем отговорностите си.

Трето, не сме много убедени от общите насоки, представени от кандидата. Мисля че тези предложения, колкото и подробни да са понякога, са основани на грешна философия, ще рече на предположението, че рецесията е свършила, че е в ход възстановяване и че не са необходими допълнителни политики на Общността, за да излезем от кризата. Това е неправилна изходна точка, тъй като краят на рецесията не означава, че сме и в началото на възстановяването. Може де изпаднем в икономическа стагнация, какъвто бе случаят в Япония, където те чакаха растежа между 10 и 15 години. Оттук идва и необходимостта и от една нова интегрирана стратегия на Общността, която да отива по-далеч от 27 национални плана. Това е искането, което отправяме като либерали и демократи и е също толкова важно Комисията да представи възможно най-бързо план за оздравяване на банките. Не 27 различни плана, както е днес, а един общ, последователен подход, определен от Комисията.

Чух, г-н Барозу, да казвате в нашата група, че сте готови да представите предложения, свързани както с новата интегрирана стратегия на Общността, която надхвърля 27-те национални плана, така и със стабилизирането на банковия сектор в Европа. Това е положително развитие и това, което искаме, е тези два елемента да бъдат разработени в подробности в програмата, която ще подготвите и ще представите заедно с Комисията.

Подкрепата ни е много ясна. Тя зависи от някои условия. Това означава, че подкрепата ни ще продължава докато видим, че тези елементи, а именно нова интегрирана стратегия на Общността, план за стабилизиране на банковия сектор, отвъд това, които повторихте днес в словото си, бюджет, основаващ се на нашите собствени ресурси и средносрочен преглед на финансовия надзор, ще фигурират във всяка част от програмата на Комисията. Във връзка с това трябва да ви кажа, че продължавам да съм на мнение, че трябва да се използва структурата на Европейската централна банка, а не предложенията на de Larosière, които за момента са отправната точка за Комисията и Съвета.

И накрая, подкрепата ни ще зависи още, както знаете, от новата структура на Комисията. Искаме ефективна Комисия с по-равномерно разпределени правомощия, отколкото в миналото, и в този смисъл разчитаме също на обещанието, което дадохте пред нашата група, а именно, че в екипа Ви ще бъде включен конкретен представител от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, който ще отговаря за основните права и граждански свободи. Важното е този представител на комисията да е отговорен наравно с останалите, а не просто някой, който да им представя становища.

Ето защо, за общото благо на Европа, ни е необходима повече смелост и една по-амбициозна Комисия и се надяваме, че Вие ще гарантирате това, както и че в завършената си програма ще отговорите на нашите очаквания.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-н председател, г-н кандидат за председател, госпожи и господа, признавам, че ми се струва, че получавам халюцинации.

Най-напред ни се казва: „Всичко се промени, затова оставам!“ Причината, заради която г-н Барозу трябва да остане, е защото всичко се променя, а той е стабилността в един променящ се свят. Така да бъде.

След това чувам казаното от г-н Daul. Аз участвах в предизборната кампания във Франция. Във Франция ни се казваше, по време на предизборната кампания, че по въпроса за банките трябва да се обърнем към г-н Саркози, по въпроса за изменението на климата да се обърнем към г-н Саркози, по въпроса за промяната в Европа да се обърнем към г-н Саркози. Сега чувам г-н Daul да казва, по въпроса за изменението на климата да се обърнем към г-н Барозу, по въпрос X, Y или Z, да се обърнем към г-н Барозу. Ще бъдете обект на сериозна критика от страна на Елисейския дворец, приятелю! Ще Ви критикуват много сериозно! И все пак, не е за вярване цялата тази работа! Да, да, знам, май 1968 г., дразни Ви, все повтаряте едно и също, един ден ще Ви обясня, ако искате да научите за това.

Искам само да кажа, че това е мястото, точно тук е мястото, където имаме право да кажем всичко. Жозе Мануел Обама: Да, той може! Сега той може да направи всичко, което поиска, може да направи всичко, което не можеше да направи пет години. Ще видите какво ще стане и в този смисъл, уважаеми държавни и правителствени глави, г-жо Малмстрьом, бъдете внимателни, защото дните на малкия г-н Барозу, който ви слуша, свършиха. Сега вие ще трябва да го слушате, той ще ви наложи нова интегрирана политика, а не политика на съгласуване, вие ще трябва да следвате водачеството му… Не, но замълчете, замълчете, г-н Барозу! Ние знаем какво представлявате! За пет години в тази зала Вие нито веднъж не казахте, „Не бях прав“, както съм правил аз, Daniel Cohn-Bendit и други…

Защото Вие говорите за европейски ценности, говорите за европейска етика, но проблемът е следният, г-н Барозу. Ако наистина искате да промените нещата, трябва да обясните едно нещо на членовете на Европейския парламент и на гражданите: решението на финансовата и икономическата криза трябва същевременно да бъде и решение на екологичната криза. Нещо повече, ако искате да се справите с тези кризи, Вие трябва да преобразувате Европа – да я реформирате няма да бъде достатъчно – и с това имам предвид, че трябва да я преобразувате в екологичен и в социален смисъл. Нашите производствени системи трябва да бъдат поставени под въпрос. Банките: защо полудяха те? Защото имаме система, която напълно ги побърка. Защо? Просто защото целта е да се трупа все повече и повече и все по-бързо.

Мислите ли, г-н Барозу, мислите ли, г-да държавни и правителствени глави, че мнозинството в тази зала е готово днес да оспори подхода за „все повече и повече възможно най-бързо?“ Тук се корени кризата, а когато хората говорят за устойчиво развитие, не става дума само за няколко откъслечни мерки, а за опитите да се разясни и разбере, че макар да има области, където е необходим растеж, избирателен растеж – възобновяеми източници и т.н. – има множество области, които трябва да бъдат ограничени. Трябва да има мярка и във връзка с това получавам още повече халюцинации.

Вие говорихте за процеса от Лисабон. Говорихте за научни изследвания. Г-н Барозу, обяснете ми нещо. Цели пет години – всъщност, четири години: миналата година, след кризата, бяхте по-предпазлив – Вие ни обяснявахте, че основата за икономическата и екологичната ефективност е дерегулацията. Дерегулация. И наистина, помня изказванията Ви, помня какво казахте. Тогава, при кризите, Вие изведнъж осъзнахте, че тя не работи по този начин. По отношение на кризите, и това Ви прави чест, никога не сме казвали, че сте нечестен човек, само казвахме, че виждайки начина, по който Вие, г-н Барозу, водихте тази Комисия, ние нямаме доверие във Вас. Вие сте европеец, но същевременно сте пленник на една идеология, която е именно идеологията, причинила кризата, а не тази, която ще я преодолее.

И ето какво, г-н Verhofstadt, е наистина черешката на тортата. По време на цялата кампания ние казвахме – с което ще приключа, а и г-н Барозу ще ни е благодарен за казаното – че не сме искали да гласуваме през юли. Сега всички са ни признателни, че не проведохме гласуването през юли, защото г-н Барозу поне можа да представи програмата си. Ако зависеше от г-н Daul, ако зависеше от г-н Барозу, щяхме да гласуваме без програма през юли и всичко щеше да бъде наред! Така че поне ни благодарете за дадената възможност да представите програмата си.

Пак заповядайте, г-н Барозу, пак заповядайте

Второ – забавно наистина – Вие казвате „защо да отлагаме още?“ По простата причина, която преди не съществуваше, че народът на Ирландия ще гласува след три седмици и ако, както мисля, че ще стане или както се очаква да стане, те гласуват в подкрепа на Договора от Лисабон, ще има още едно условие за тази Комисия. Вие ни казвате: „Това е абсолютно необходимо, защото сме в икономическа криза, ще видите, какво ще стане“.

През следващите два месеца, г-н Барозу ще трябва да състави Комисията си. Той няма да има време да се занимава с Лисабон, нито с Копенхаген, защото ще трябва да преговаря с г-н Саркози. Ще получи ли г-н Барние вътрешния пазар? Ако г-н Барние получи вътрешния пазар, какво ще даде той на поляците, на които обеща отлична Комисия? Какво ще даде на германците? Какво ще даде на британците? Защото всичко в Комисията се върти около пазарлъците! А пазарлъците ще запълват времето му, но докато той усилено се пазари, останалите ще се пазарят в Копенхаген.

Това е проблемът, това е действителността. Така че ще приключа като Ви кажа, г-н Барозу, че Вие сте човек на честта, вярно е, но трябва знаете едно: групата на Зелените/Европейски свободен алианс Ви няма доверие и ще гласува против назначението Ви защото считаме, че Европа има нужда от някой по-подходящ, някой по-подходящ от Вас, г-н Барозу!

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR. (PL) Може би г-н Cohn-Bendit говори твърде дълго, а и най-вероятно съвсем не съм съгласен с него, но той винаги има какво интересно да каже, а това, все пак, е важно в Парламента. То внася в Парламента оживлението, за което споменахте, г-н председател, в изказването Ви в началото днес.

Европейските консерватори и реформисти ще гласуват за кандидата за председател г-н Барозу. Ще го направим не защото във всичко сме съгласни с Вас, г-н председател. Има, за съжаление, много въпроси, по които не сме съгласни. Като начало искам да спомена ентусиазираната Ви подкрепа за Договора от Лисабон. Ние не споделяме тази ентусиазирана подкрепа, но споделяме неодобрението и осъждането на всички форми на национален егоизъм и национализъм, които изразихте в изказването си.

Именно националният егоизъм и националният шовинизъм донесоха море от мъка в Европа, в нашия континент, който искаме да бъде мирен и да продължи да живее в мир. Днес благодарим на Бога за това, че живеем в мирна Европа.

Не сме съгласни по някои от въпросите, за които говори г-н Барозу. Имаме право да не сме съгласни и ще защитаваме това право. Макар че някои продължават да оставят под въпрос простия факт, че гласоподавателите в Европа избраха Европейските консерватори и реформисти, а обещавам, че те ще изберат още повече от тях. Ние ще продължим да бъдем тук и гласът ни ще се чува.

Следователно имаме право да заявим, от името на нашите гласоподаватели, че подкрепяме г-н Барозу в трудната му мисия. Радвам се, че днес бе спомената европейската солидарност. Радвам се, че бе заявено, че Комисията – новата Комисия, водена от г-н Барозу – ще насочи усилията си, за да можем да преодолеем икономическата криза. Това е изключително важно и сме доволни, че амбициозната програма, която представи г-н Барозу, наистина изглежда насочена към най-важните области, в които е необходимо действие от наша страна. Това, между другото, показва колко голяма е нуждата от сътрудничество между нациите в днешна Европа. Кризата засегна всички ни, независимо от политическата структура и икономиката, в която участваме, независимо от региона в Европа, в който се намират страните ни. Кризата засяга всички ни и всички ние трябва да се борим с кризата.

Г-н председател, като Ви изказвам подкрепа от името на нашата група, бих искал да Ви призова да се погрижите в идните месеци Европа да не остане безразлична към това, което се случва в световната политика. Не крия факта, че, по мое мнение, едно от най-важните изпитания, пред които е изправен западният свят, е случващото се днес в Иран.

Иран е държава, която не крие ядрените си амбиции. Президентът на тази страна не само отрича ужасяващото престъпление на холокоста, но днес заплашва Израел с унищожение. Според мен такова поведение е неприемливо и не трябва да бъде допускано в един съвременен, демократичен свят. Нашата група очаква Европейската комисия под Ваше ръководство решително да се противопостави на недемократичните процедури и недемократичните политики на днешните органи в Иран, които са насочени срещу най-големия ни съюзник в Близкия изток – срещу държавата Израел.

Очакваме също – и със задоволство отбелязвам, че това е винаги ясно застъпено във Вашите изявления, г-н председател – че външната политика на Европейския съюз винаги ще бъде знаме на гражданските свободи и че тя ще утвърждава нашите общи европейски ценности и извън границите ни.

Сигурен съм, че не сте успели да избегнете допускането на грешки по време на предишния парламентарен мандат, но и никой, участващ в политиката, не успява да избегне грешките – за съжаление, така стоят нещата в този свят. В усърдната работа, която извършвате, обаче ние разчитаме на Вас да държите високо знамето на европейските ценности и да работите за благото – и искам да подчертая това – на единна и обединена Европа.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL. (DE) Г-н председател, г-н Барозу, госпожи и господа, Вие представлявате приемствеността на една политика, г-н Барозу, която допринесе за най-голямата икономическа криза в следвоенната история. Въпреки че казината в големите финансови центрове отново отварят врати, гражданите по света плащат сметката. Последствията от кризата са безработица, бедност, по-ниски доходи и по-лошо образование. Вие твърдите, че финансовата криза дойде най-вече от САЩ и че само банкерите са виновни за срива. Според нас политическата система, включително политиката на Комисията на ЕС, носи отговорност за насърчаване на хазартния капитализъм. Идеологията на либерализацията, дерегулацията и приватизацията доведе до кризата. Ако продължим както преди, ще се стигне до още по-сериозна криза.

Политическата система трябва да поеме отговорността, да се поучи от грешките си и да се откаже от неолибералните си идеали. Европейската политика трябва последователно да се съсредоточи в полза на народите на Европа. Във Вашите насоки не откривам елемент на такова съсредоточаване. Със задоволство отбелязвам обаче, че в днешните Ви бележки на социалните въпроси бе придадено по-голямо значение, отколкото преди година.

Искам да онагледя политическото ни несъгласие с някои примери. Вие искате да се придържаме към Лисабонската стратегия. Но хората в Европа имат нужда от добри работни места със заплащане, което да им позволи да живеят достойно. На дневен ред трябва да поставим намаляването, а не увеличаването на работното време.

Очакваме новата Комисия да преструктурира Директивата относно командироването на работници. Европа трябва най-накрая да даде гаранция, че социалните права няма да бъдат пожертвани заради конкурентния подход. Поради това предложихме, заедно с някои други, правнообвързваща клауза за социалния напредък и харта за обществените услуги, които да дадат предимство на социалната сигурност и услугите от общ интерес пред разпоредбите на вътрешния пазар. От казаното от Вас разбирам, че Вие не мислите много за това.

В доклада Zimmermann Европейският парламент призовава за минимална работна заплата от поне 60% от средния доход във всички държави-членки. Твърдите, че не можете да направите нищо за това. Аз мисля, че можете например чрез насоките за политиката по заетостта.

Вие сте се съсредоточили единствено върху Пакта за стабилност и растеж, който се оказа неефикасен инструмент, особено по време на кризата. Искаме Лисабонската стратегия и Пактът за стабилност да бъдат заменени от социален пакт.

Вие считате, че няколко нови регламента за финансов надзор ще държат под контрол алчността на финансовия свят. Ние призоваваме за забрана на особено рисковите форми на инвестиции и данък върху движението на капитали.

Вие казахте, цитирам: „Подкрепям всеки параграф от Договора от Лисабон“. Ние искаме една социална Европа, вместо запазването на радикалния фокус върху вътрешния пазар. Искаме ангажимент за разоръжаване и управление на гражданските конфликти, вместо по-нататъшно повишаване на военните възможности.

Ние виждаме Европа като водеща сила и искаме да разпространяваме идеологията на свободната търговия и пазарния подход във всички области на живота в целия свят. Ние сме за междукултурен, многостранен диалог и възможно най-голяма подкрепа за развиващите се страни, за да преодолеят икономическата, продоволствената, финансовата криза и кризата с климата.

Госпожи и господа, нека заедно изберем Комисия, която си поставя за цел социален, мирен, икономически устойчив и демократичен Европейски съюз. Ако искаме да получим подкрепа сред народите на Европа за проекта за ЕС, трябва да оставим настрана радикалните идеи за свободния пазар и се нуждаем от повече пряка демокрация. В този случай г-н Барозу не е подходящият човек за поста на председател.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, искам да запитам г-н Барозу: защо е това неуместно бързане? Защо да променяме правилата на играта? Защо преизбирането Ви за пет години за председател на Комисията трябва да стане сега? Да, разбира се, отговорът е Ирландия и Договорът от Лисабон. Планът е да се покаже на всички, че корабът е стабилен, че всичко върви добре, че ирландците само трябва да поправят доста глупавата си малка грешка – и наистина, работният Ви документ е написан така, сякаш Договорът вече е ратифициран.

Но тук се изпуска нещо доста важно: Вие бяхте шефът, Вие бяхте на власт през последните пет години. Вие бяхте натоварен да наблюдавате прокарването на Конституционния договор. Но нещата се объркаха, нали? Французите казаха „не“ и нидерландците казаха „не“, но вие отказахте да приемете тези демократични резултати и взехте участие, както и много от членовете на Парламента, в пълната измама, наречена Договорът от Лисабон.

Вие ни казахте, че знамето и химнът ще бъдат премахнати, но няма много доказателства за това. Не, Вие го прекръстихте на Договор от Лисабон, но не можехте да попречите на ирландците да гласуват и те казаха „не“. Вие обаче отново не приехте демократичния резултат, о не – ирландците трябва пак да гласуват!

Къде във всичко това, като се има предвид, че Вие командвате парада, е принципът на демократичната отчетност? Да, би могло да се твърди, че днес в Европейския съюз не е останала много демокрация, но отчетност трябва да има поне в някаква степен и твърдя че, в навечерието на това, което лесно може да се окаже четвърто отхвърляне на този Договор и да го елиминира окончателно, Парламентът не следва да Ви назначава за председател на Комисията за следващите пет години, докато резултатът не бъде получен.

Ако ирландският народ за втори път каже „не“, просто ще трябва да уважим волята му, а Вие ще трябва да се оттеглите от поста председател на Комисията. Това може да се случи във всяка друга област от живота, във всяко предприятие и искам да кажа, че наистина трябва да стане и в европейската политика.

А какво сте постигнали? Вие наблюдавахте дневния ред от Лисабон: той потъна без следа още преди да ни връхлети кредитната криза. Сега ни казвате, че трябва да има член на Комисията, отговарящ за имиграцията, като по този начин отнемате най-основното право на националните държави – да решават кой да идва да живее, работи и се установява в техните страни. Вие настойчиво упорствахте по въпросите, свързани с изменението на климата, което доведе до големи разходи и никакви действителни ползи. Но над всичко стои фактът, че Вие пренебрегнахте онзи ирландски референдум, казахте че ирландците не могат да спрат Договора: дори само поради тази причина аз просто не мога да Ви подкрепя.

Но е възможно да съм възприел нещата съвсем погрешно. Възможно е все пак Вие да сте подходящият човек, защото вчера във вестник „Дейли телеграф“ в една анкета имаше въпрос: Ако Лисабон бъде прокаран без референдум, бихте ли искали Великобритания да остане част от Европейския съюз? И с 43% на 26% – за първи път от повече от 30 години – преобладаващото мнозинство от британците отговориха, че искат да напуснем Европейския съюз, ако г-н Барозу постигне своето. Така че може да съм сгрешил, може Вие да сте подходящият човек. Ще видим.

(Ръкопляскания и смях от определени блокове)

Да, той ще се опита с голяма радост!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Г-н председател, Европа стигна до историческа повратна точка. Милиони хора, които си изкарват прехраната си целодневно с честен труд, искат основна промяна. Те искат борба с грубите несправедливости на неолиберализма и големия световен капитал. Тук се включват семейни земеделски стопани, собственици на малки предприятия и държавни служители. За да съумеят да сторят това, те имат огромна нужда от права на човека. Съжалявам, че членът на Комисията не е тук, за да чуе изказването ми в защита на правата на човека и гражданските свободи. Тези права са необходими, за да могат хората да изказват мненията си, с други думи, за да се ползват от свобода на мнението, от правото на свободно сдружаване и от свобода на словото без да бъдат определяни като фашисти, както всъщност стана днес тук в тази зала или без да им се правят спънки, без заплаха от полицейска бруталност, малтретиране, хвърляне в затвор или подлагане на скалъпени наказателни процеси.

Когато всички тези неща се случиха в Унгария през есента на 2006 г., ние се обърнахме към Вас, за да направите нещо. Вие не направихте нищо. Защо? Би искала да помоля заместник-председателя на Парламента, г-н Schmitt, да потвърди случилото се, защо се обърнахме към Вас. Това стана поради случилото се на среща, организирана от партия Fidesz (Унгарски граждански съюз), една гражданска партия…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, действащ председател на Съвета.(SV) Благодаря Ви, г-н председател, уважаеми колеги, благодаря ви за възможността да кажа няколко думи в това обсъждане. Трябва да кажа, че е чудесно да се завърна в Европейския парламент. Обсъждането и изказванията тук са безспорно по-динамични и занимателни, отколкото у дома в Швеция.

Искам да поздравя г-н Барозу, който ни даде толкова ясни идеи за ролята, която той би желал Комисията да играе, и за неговата програма за реформи през следващите пет години. Също така много внимателно изслушах докладчиците на групите. Има, разбира се, твърде много неща, които бих могла да коментирам, но няма да направя това днес, тъй като това не е разискване в Съвета. Това е разискване в Парламента заедно с кандидата за председател на Комисията.

Както споменах, не е моя работа да коментирам казаното, но слушах разискването много внимателно. Има само две неща, които искам да кажа. Първото се разбира от само себе си: Жозе Мануел Барозу бе номиниран единодушно от 27 държавни и правителствени глави с различна политическа принадлежност. Той има нашата категорична подкрепа да ръководи Комисията още един мандат. Това, разбира се, не намалява задължението на Парламента да упражни контрол и да вземе решение дали да го одобри или не.

Втората ми бележка също се подразбира, но не е зле да се повтаря. Живеем в крайно несигурни времена на големи и трудни предизвикателства. Нуждаем се от силна Европа, която е способна да предприема действия и в която европейските институции функционират правилно и са способни да сътрудничат. Нуждаем се от сигурност, яснота и стабилност, така че заедно да можем да се заемем с въпросите, относно които нашите граждани очакват резултати и с които те очакват Европа да се справи.

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, кандидат за председател на Комисията.(EN) Г-н председател, нека най-напред разгледаме някои въпроси от политическо естество.

Комисията не се обявява и никога не се е обявявала в подкрепа на приватизацията на обществените услуги. Ние считаме, че обществените услуги са важна част от нашия европейски модел на общество.

Това, което считаме за важно, е обществените услуги да работят в рамките на един силен единен вътрешен пазар при спазване на правилата на Общността. Това е много важно. Ако искаме да имаме един истински Европейски съюз, този вътрешен пазар трябва да се зачита.

Нека го кажем честно: понякога някои национални политици, когато възникне проблем, казват че грешката е на Брюксел, а когато има успех – че заслугата е тяхна. Така че нека не започваме с обвиненията, че само заради Брюксел има приватизация. Това са национални решения. Сред нашите държави-членки има такива, които са решили да приватизират някои обществени услуги, но това не е наложено от Брюксел.

Мисля, че обичайното занимание да се критикува Брюксел понякога отива прекалено далеч. Всеки трябва да поеме отговорностите си.

Вторият въпрос е за командироването на работници. Наистина принципите на директивата са онези, които бяха посочени, по-конкретно от групата на социалистите: зачитането на основните права на работниците; казвал съм го много често. За нас това са свещени права: правото на стачка; правото на сдружаване.

Основните права са нещо много важно. Аз съм от страна, която помни време, в което нямаше граждански или социални права, така че знам какво означава достъпът до тези социални права.

Същевременно сме ангажирани със свободното движение в Европа. Без свободно движение няма да има Европа. Така че нека опитаме да примирим двата принципа по някакъв начин. Нека не стигаме до тълкувания на Съда на Европейския съюз. Ето защо тук предложих едно решение, вдъхновено от много от вашите предложения и съм готов лоялно да работя с всички членове на Парламента за постигането му, за да имаме една по-силна Европа, като запазим нашия вътрешен пазар и зачитаме в тяхната цялост социалните права на нашите работници.

Колкото до регулацията и дерегулацията, нека обясня най-категорично – моля Ви, г-н Cohn-Bendit, намерете изявление, в което аз защитавам дерегулацията. Аз винаги съм казвал „по-добро регулиране“ или „интелигентно регулиране“. Не е моя грешка, ако на френски това се превежда като „дерегулация“. По-добро законотворчество [mieux légiférer], а не „по-малко законотворчество“ [moins légiférer].

(FR) И, г-н Cohn-Bendit, искам да Ви кажа нещо. Вие сте обсебени от мен. Не аз съм обсебен от Вас. Напротив, почти изпитвам симпатия към Вас, защото ми напомняте за младостта ми...

(Ръкопляскания)

Един политически въпрос е много важен. Мога да бъда критикуван за много неща и аз пръв признавам, че има въпроси, по които и аз, и Комисията можем да бъдем критикувани. Трябва обаче да изпълним ангажимента си във връзка с изменението на климата: всички признават, че ние сме световният лидер в тази област. Получих комплименти за Комисията от президента Обама, от Генералния секретар на Организацията на обединените нации и от лауреата на Нобелова награда, г-н Пачаури, който ми написа трогателно писмо. Аз ще съм първият, който ще сподели този успех за Европа с вас, тъй като групата на Зелените/Европейски свободен алианс има принос към дневния ред за „зелен“ растеж.

Недейте да бъркате: аз подкрепям „зеления“ растеж; не подкрепям упадъка на Европа. Това е важно. Аз подкрепям „зеления“ растеж, жизнеспособния растеж, но не подкрепям деиндустриализацията на Европа. Не подкрепям съкращаването на нашите работни места в Европа. В действителност Комисията направи най-много във връзка с изменението на климата, а от самото начало г-н Cohn-Bendit определи именно Комисията за изкупителна жертва. Още преди да представя насоките и дори преди да се представя пред вашата група, Вие казахте „не“. Дори направихте фланелки. Те не се продаваха добре – онези с надпис „Да спрем Барозу“.

Говорите за халюцинации, г-н Cohn-Bendit. Слушайте! Една партия предложи кандидат преди изборите. Аз сам чух предложенията Ви. Вие предложихте консерватор от Великобритания, г-н Патън. Мисля, че Вие дори предложихте министър-председателя на Франция като кандидат, което показва… но не, не го направихте, защото си мислех, че това е още една услуга, като тази която направихте на г-н Саркози, разделяйки левицата във Франция.

Г-н Cohn-Bendit, ето каква е истината: ако искаме да имаме Европа, която е по-близо до гражданите, трябва да правим избора си на политическа основа. Много бих се радвал проевропейските сили да подкрепят проевропейска програма. Аз представих една силно проевропейска програма пред Вас. От Вас зависи да гласувате за мен. Не аз решавам кой следва да ме подкрепи. Вие сте тези, които трябва да гласувате. Аз имам проевропейска програма, свързана с Договора от Лисабон. Това може да не е най-добрата новина за всички, но аз вярвам в нея. Сега Ви предлагам една нова амбиция за Европа. Наистина, последните пет години бяха години на обединение на една разширена Европа. Няма причина да се срамувам, че имам подкрепата на 27-те държавни и правителствени глави, които са били демократично избрани и са от всички политически семейства, разбира се, тъй като мисля, че ролята ми по същество е да събирам хората заедно. Сега за първи път имаме толкова разширена Европа. Няма причина да се срамувам, че съм работил лоялно заедно с тези държавни и правителствени глави. Ясно е от само себе си, че един преизбран председател на Комисията ще има по-голям авторитет. Призовавам Ви категорично да подкрепите Комисията, която подкрепя идеята за повече амбиция, за по-решителен напредък и за европейски проект на солидарност и свобода. Предлагам Ви лоялно сътрудничество. Някои хора се самоизключиха. Колко жалко! Аз от своя страна ще остана ангажиран с моите ценности и дори с ценностите, които Вие понякога защитавате.

(Ръкопляскания)

(Г-н Cohn-Bendit вдига синя карта)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Трябва да поясня. Г-н Cohn-Bendit вдига синя карта, но преди половин час открихме, че въпросното правило важи само за оратори, които са членове на Европейския парламент, а не за оратори, външни за Парламента, като например оратори от Комисията.

Може би в бъдеще следва да променим това, но сега трябва да спазим правилото.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Г-н председател, г-н Барозу, госпожи и господа, бих искал да променя тона на разискването и предлагам всички да си зададем въпроса: Кой измежду нас няма нужда да расте и да се развива? Кой измежду нас няма какво да подобри? Кой измежду нас никога не греши? В много области трябва промяна в курса не само от председателя на Комисията, но също и от нас. Има много нови пътища, по които да тръгнем.

Имам чувството, че много хора тук търсят някого, когото да обвинят за проблемите, с които се сблъскваме, вместо да работят за решаване на общите ни проблеми с нови сили, нови идеи, ентусиазъм и мироглед. Много хора правят инсинуации и пораждат недоверие, за да отклонят вниманието от собствените си слабости. Много хора също игнорират резултатите от изборите на 7 юни 2009 г., които формират демократичната основа на днешното разискване.

Обвиняваме председателя на Комисията че прави нещата, които е длъжен да прави, с други думи, че се придържа към договорите и изпълнява решенията. Някой днес направи едно добро изказване: „Без свобода няма солидарност, а без солидарност няма силен, ефикасен Европейски съюз.“ Бих добавил: няма силна Европейска комисия. Всички ние сме в еднакво положение. Всички имаме съвместна отговорност. Всеки от нас има негов или неин дял от отговорността. Председателят на Комисията поема много от основната отговорност. Както обаче каза Martin Schulz, въпросът не е само в него. Неговата сила зависи от нас, от държавите-членки, от компетентността и качеството на членовете на Комисията.

Това е следващата глава в нашата книга. Как да постигнем една екологосъобразна и социална пазарна икономика? Как да преструктурираме Комисията? Как да обособим член на Комисията, отговарящ за финансовите пазари? Какво да направим с дипломатическата служба? Какво да направим за опазване на климата? В края на изказването си нашият председател парафразира цитат от Bronisław Geremek, според който всички трябва да работим всеки по своя начин и максимално да използваме възможността за постигане на промяна, вместо да се критикуваме един друг!

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (S&D).(EN) Г-н председател, г-н Барозу може би ще си спомни изказването ми, когато се яви пред нашата група миналата седмица. Както казах тогава, г-н Барозу, чета политическите Ви насоки за новата Комисия със значителен интерес и всъщност установих, че доста от риториката, съдържаща се в насоките, отразява моите собствени убеждения и политически приоритети. Сигурен съм, че това се отнася също и за мнозина други от левицата.

Проблемът обаче е, че използвахте почти същата риторика и когато дойдохте тук преди пет години в търсене на председателството на Комисията. По онова време Вие дадохте редица обещания по отношение на социална Европа за подновяване на социалния дневен ред през петте години, които не бяха изпълнени. Може би ще си спомните например какво казахте преди пет години за услугите от общ интерес: „Не изключвам възможността за рамкова директива“.

Сега, пет години по-късно, както отново казахте днес тук, Европейският съюз би могъл да въведе качествена рамка за публичните и обществените услуги. Не сме съвсем сигурни какво означава това. Знаем какво означава рамкова директива и за нас това е един много важен ангажимент, който бихме желали да поемете. Този път вече не е достатъчно само да заявите, че не изключвате възможността за такава.

Когато разглеждахме документа Ви миналата седмица, ние търсехме специфични конкретни ангажименти, но на практика не намерихме нито един. Това, което намерихме – благодарение на „Гугъл“ – е, че самите насоки, представени като дневен ред на трансформации, не са нищо повече от рециклирани съществуващи текстове на Комисията и текущия политически дневен ред.

Три общи бележки по Вашите насоки:

Първо, те просто не съответстват на сериозността на тежката безработица и социалната криза, пред които сме изправени и които ще се влошат през следващите месеци, ако не и години.

Второ, считаме, че думите Ви относно стратегия за излизане от кризата са необмислени. Вие променихте това в казаното днес пред нас. Но това, за което би следвало да говорим, е стратегия за влизане, стратегия за положителна намеса на пазара на труда не само на равнище на държави-членки, но и на европейско равнище.

Трето, Вашият преобразуващ дневен ред е дневният ред на миналото. Кризата изисква доста по-смели и далновидни политики от тези, които имате предвид. Това, което трябва да бъде приоритет номер едно на новата Комисия, е лансирането на модернизиран и амбициозен нов европейски социален дневен ред.

Изслушах много внимателно казаното от Вас днес относно реакциията на присъдата по делото „Лавал“ във връзка с Директивата относно командироването на работници. Днес Вие отново казахте, че начинът е да се създаде регламент за прилагане, без да се засяга директивата. Това просто няма да даде резултат. Проблемът е в самата директива, която повтаря безкрайно, че „държавите-членки „могат“…“. Освен ако регламентът за прилагане не замени или отмени тази директива, проблемът „Лавал“ ще си остане.

Също така не се сърдете, ако Ви преценяваме по постигнатото от Вас. Случаят „Лавал“ не е от вчера. Какво направихте през почти двете години, след като присъдата по делото „Лавал“ предизвика трусове в цялото синдикално движение?

Един последен въпрос: ще се ангажирате ли днес да направите всичко възможно за осигуряване на подходящ баланс между половете в следващата колегия на Комисията?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, защо сега? Защо г-н Барозу? На тези два въпроса трябва да отговорим.

Въпросът „Защо сега?“ вече бе разгледан тук. Намираме се в разгара на финансова и икономическа криза и предпоставките за силен икономически растеж и създаване на повече работни места няма да бъдат създадени за една нощ. Нуждаем се от ефективна Комисия и от обща, дългосрочна европейска стратегия. Не можем да започнем да работим по този въпрос догодина, трябва да започнем незабавно. Затова и трябва да гласуваме сега.

Защо г-н Барозу? Доволен съм от ясната декларация от председателя на Комисията, кандидата, относно социалната пазарна икономика, конкуренцията и вътрешния пазар. Като либерали ние също имаме големи очаквания и искания. Очакваме да бъде разработена обща стратегия съвместно с държавите-членки.

В средносрочен план няма да бъде достатъчно да се въведе мрежа от регулатори, наблюдаващи финансовите пазари. Необходим е единен европейски орган за финансов надзор. Както Guy Verhofstadt току-що каза, средносрочният преглед ще бъде решаващ за нас.

Като либерали сме на мнение, че обособяването на член на Комисията, отговарящ за основните права, е положителна стъпка. Искаме той да има истински правомощия. За всички, които не знаят какво означава това: и защитата на данните, и третирането на лицата, търсещи убежище по външните граници на Европа, са теми, които изискват повече внимание.

Искам да кажа няколко думи относно бележките, направени тук относно политическото положение. Със съжаление отбелязвам, че мнозинството от социалдемократите няма да гласува във Ваша подкрепа утре. По този начин социалдемократите се оттеглят от проевропейския съюз, който искахме да създадем, по-конкретно що се отнася до въпросите на европейската политика. Г-н Schulz, г-н Bisky и г-н Cohn-Bendit организират червена/червена/зелена блокада на Европа или поне се опитват да направят това. Решаващият фактор е следният: ние не можем да се защитим срещу споразумението между европейските консерватори, но е от решаващо значение либералите и християндемократите да поддържат способността на Европа да действа.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans (Verts/ALE).(EN) Г-н председател, говоря от името на членовете на Европейския свободен алианс в групата на Зелените/Европейски свободен алианс. Ние вярваме в равенството за всички хора в Европа. Подкрепяме независимостта на нациите и регионите в Европа, които понастоящем не са държави-членки сами по себе си, но се стремят да бъдат, и ще се застъпваме за равни права на говорещите всички езици, независимо дали са официални езици на ЕС или други официални езици и дали се говорят от мнозинството или от малцинство в дадената държава-членка.

Г-н Барозу, в насоките си Вие отбелязвате и днес отново заявихте необходимостта да се създаде чувство за връзка между Европейския съюз и неговите граждани, но това никога няма да бъде постигнато, докато Европейският съюз признае действителните нации и народи и принципът на субсидиарността започне да се прилага на всички равнища, а не само между Европейския съюз и правителствата на държавите-членки.

Ако очакваме Европейският съюз ефикасно да ни подпомага през икономическата криза, играейки водеща роля, както е длъжен, в борбата срещу изменението на климата, да опазва обществените услуги, да защитава правата на човека и да допринася за международния мир и разоръжаване, той ще има нужда от приноса на всички нас и това включва Уелс, Шотландия, Каталония, Корсика, Фландрия и много други.

В момента по цяла Европа се провеждат обсъждания, консултации и референдуми и не говоря за Лисабон, а за предложенията за конституционни промени и за по-голяма автономия в тези страни. Изразявам съжаление, че не сте отчели, признали или разгледали тези нови събития във Вашите насоки и че не сте представили предложения за по-голямо участие на страни и региони, които имат законодателни правомощия при вземането на решения в Европейския съюз, нещо, което ние в Европейския свободен алианс разглеждаме като решаващ фактор. Искам отново да Ви помоля да се съгласите да направите това.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR).(EN) Г-н председател, една от най-хапливите критики към Европейския съюз е, че той е по-загрижен за вътрешните си системи, отколкото да поеме ролята си на водач по глобалните въпроси или да действа по начин, който подобрява живота на нашите граждани. Тази тенденция е най-явна при нелепите обсъждания, които трябваше да изтърпим относно това дали и кога да назначим председателя на Комисията.

Годишнината от рухването на „Леман Брадърс“, която се навършва днес, е навременно напомняне за опасното положение на икономиката на Европейския съюз и особено на Обединеното кралство. Накъдето и да се обърнем, безработицата се увеличава, а ни остават само седмици преди световната среща на високо равнище относно изменението на климата. При тези обстоятелства беше абсурдно да се мисли за отлагане на назначението на председателя на Комисията след септември.

Чета политическите насоки на председателя Барозу с голям интерес. Сърдечно приветствам възможността, която получи групата ECR, да проведат енергично обсъждане с него по този въпрос. Първо, основният ни приоритет трябва да бъде възобновяването на икономическия растеж и постигането на конкурентоспособност в дългосрочен план. В краткосрочен план това означава по-малко икономическа намеса и противопоставяне на протекционизма. След това трябва да гарантираме връщане към здрави публични финанси и да работим за осигуряване на по-нататъшна либерализация на пазара, за да се възстанови доверието към търговията и предприятията и да се осигурят подходящи инвестиции в умения и човешки капитал, както и в иновации и научни изследвания.

Комисията има жизненоважната роля да гарантира, че институциите на Европейския съюз не подкопават икономическото възстановяване, като налагат неоправдана и прекомерна тежест върху предприятията. Работата, извършена от председателя г-н Барозу и члена на Комисията г-н Ферхойген в тази област беше значителна. Справянето с прекомерната регулация и насърчаването на дневния ред за „по-добро регулиране“ – макар че, г-н Барозу, лично аз бих предпочел да го нарека „дерегулация“ – бяха от успешните области на последната Комисия. Независимо от това, е жалко, че този успех не бе по-изразен и със сигурност е необходима повече работа. Необходимо е за тази област на работа да отговаря старши заместник-председател на Комисията. Настоятелно Ви призовавам, г-н Барозу, да направите такова назначение, ако бъдете избран утре.

Колкото до изменението на климата, в този случай Европейският съюз доказа водещата си роля в международните преговори в тази област и трябва да продължи да прави това. Приветствам акцента, който председателят Барозу постави върху необходимостта да се показва как борбата срещу изменението на климата може да помогне за осъвременяването на нашите икономики.

Друга област, която искам да изтъкна, е ангажиментът за преструктуриране на бюджета на Европейския съюз чрез корена реформа. Такава реформа е отдавна наложителна и трябваше да бъде обвързващ ангажимент.

Макар че лично аз и моята група категорично подкрепяме повторното номиниране на председателя и приветстваме някои от основните елементи, ние не сме напълно съгласни с всичко, както каза моят приятел Michał Kamiński. Имам сериозни опасения във връзка със съобщените планове на Комисията в областта на имиграцията и правото на убежище и, доколкото това засяга Обединеното кралство, запазването на национален контрол върху нашите граници продължава да бъде съществено.

Както председателят Барозу знае от нашите обсъждания, съществуват проблеми с предложенията на Комисията в областта на финансовия надзор. Налице е реална опасност възлови финансови предприятия да се преместят извън Европейския съюз, което ще е от полза не за друг, а за нашите конкуренти.

И последно, през цялото разискване се споменаваше Договорът от Лисабон. Не крия факта и се ограничавам само да посоча още веднъж, че Европейският съюз продължи да функционира достатъчно добре и без Договора от Лисабон през последните три или четири години. Няма причина това да не продължи да бъде така.

Накрая, цитирам параграф към края на манифеста на председателя Барозу. Той каза, че Европейският съюз работи най-добре, когато се съсредоточи върху основната си дейност и че иска да се съсредоточат ограничените ни ресурси там, където можем да получим най-широко въздействие и където можем да придадем най-много добавена стойност. С други думи, според мен това означава, че ЕС би могъл да прави по-малко, но трябва да го прави по-добре.

Г-н Барозу, ако тези думи са Вашето мото през следващите пет години, това ще е отлична основа за напредък, но във всеки случай Вие заслужавате категоричен вот на подкрепа от нас утре.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).(FR) Г-н председател, г-н Барозу, институциите не позволяват на левицата да предложи кандидат.

Изразяваме съжаление относно положението с една единствена кандидатура и политическите споразумения между десни и социалдемократически правителства, които го правят възможно.

И наистина, това положение отрича съществуването на широкоразпространено мнение в Европа, което е изцяло противоположно на либералния модел на европейска интеграция, който Вие олицетворявате. Това е моделът, който, без Вие да сте казали и дума за това, хвърля идеала за Европейския съюз в бездната от враждебни „въздържали се“ на европейските избори и по-конкретно – и това е забележително – в новите държави-членки.

Това е моделът, който превърна мечтата за една Европа-закрилница в машина за унищожаване на социалните ни права и националната ни промишленост и който кара хората да се конкурират един срещу друг, за да се препитават. Все по-често хората казват: „От Европа не излиза нищо добро“.

Не видяхте надвисващото финансово бедствие и екологична катастрофа, въпреки всички предупреждения, защото такива имаше. Вие помогнахте те да се случат – Вие и другите – с диктатурата на свободната и справедлива конкуренция, която осакатява нашите общества и унищожава техния дух на общност и обществените ни услуги.

Сега Вие променяте думите, но не и делата. Въпреки това програмата Ви може да бъде обобщена в едно изречение – не знам дали играта на думи на френски език може да бъде преведена – а тя е: „Занапред ще бъде същото, каквото беше и досега“. Но Европа се нуждае от голяма промяна, за да затвори страницата на една епоха, на една архаична и отминала ера, тази на финансовия капитализъм и максималната производителност.

Следователно промяната може да започне с отказ да Ви бъде поверен председателският пост. Ето защо нашата делегация ще Ви откаже своята подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD).(FI) Г-н председател, г-н Барозу, Вие дойдохте да се срещнете с нашата група на евроскептиците и ние оценяваме това. Време беше да се обсъдят проблеми и Ви бяха зададени някои трудни въпроси, някои от които бяха от мен. Фактът, че има само един кандидат обаче не ми харесва. Нещо повече, ако не Ви приемем сега, ще стане ли както стана в Ирландия, където г-н Барозу се появява два месеца по-късно с друга вратовръзка и след това всички отново гласуват по същия въпрос? Вие харесвате Комисията. Прочетох този документ много внимателно. В него Вие казвате, че Комисията е незаменима и че само Комисията има правото да внася предложения, в които се взимат предвид интересите на всички граждани и че само Комисията е компетентна и независима.

Госпожи и господа, къде са нациите на Европа? Къде са парламентите от Европа и къде са европейските гласоподаватели? Не се ли твърди, че именно заради тях Съюзът бива подкрепян? В действителност аз не вярвам особено на това. Г-н Барозу, защитете работещия човек, защитете работниците, защото уморената левица повече не може да прави това. Защитете дребните предприемачи: нямаме недостиг на работна сила; имаме недостиг на работодатели. Свършете полезна работа отдолу нагоре, така че едни хора да могат да дадат работа на други хора и по този начин Европа да може да тръгне напред. Най-накрая, г-н Барозу, никакви данъци от ЕС, благодарим, данъци вече имаме достатъчно.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Г-н председател, искам да отправя бележките си към г-н Барозу.

Г-н Барозу, слушам Ви с голям интерес, а също и с голямо уважение, от много дълго време, всъщност откакто бяхте политик в една страна, която е много близо до нас и до сърцата ни, а именно Португалия.

Но току що Вие ме изненадахте напълно. За това има две причини: първо, вие показахте неуважение към групата, към която принадлежа – групата на Независимите членове – като не ни отделихте и минута време, за да ни разясните политическите си предложения. Ние представляваме много европейски граждани и Вие показахте неуважение към всички наши гласоподаватели.

Второ, политическият Ви план е слаб, а в политическите Ви предложения от документа „Политически насоки за следващата Комисия“ има пропуски. Тези предложения не включват дори това, което Вие лично защитавахте по време на мандата си като председател на Комисията. Учуден съм, че въпроси като енергетиката, по които по време на Вашия мандат беше работено добре, сега са, когато представяте предложенията си за следващите…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE).(PT) Г-н председател, г-жо Малмстрьом, г-н Барозу, започвам с поздравленията си към Вас. Поздравявам Ви първо за петте Ви години работа начело на Комисията, в които показахте твърдост в отношенията с държавите-членки, както по въпросите на климата и енергетиката, и способност да градите компромис и консенсус, както по финансовата перспектива, въпреки допълнителните трудности, произтичащи от разширяването, институционалната криза и международната финансова криза.

Второ, поздравявам Ви за политическите насоки за следващата Комисия, които представихте на Парламента. За съжаление, г-н Барозу, в една демокрация не може да се угоди на всички. Някои не Ви приемат, защото сте европеец в прекалено голяма степен, а други – поради идеологически предубеждения. Трети Ви сравняват с миналото, забравяйки че днес има 27 държави-членки, чиито интереси трябва да бъдат съгласувани, а не са вече само 12 и че, за щастие, Парламентът има повече власт и междуинституционалното сътрудничество изисква повече усилия.

Други искат да отложат решението. Отлагането му би създало вакуум и би отслабило както Комисията, така и Европа. Светът няма да ни чака. Едва вчера президентът на Бразилия направи изявление, което изхвърли Г-8 на бунището на историята и подкрепи Г-20. Светът няма да стои на едно място, докато Европа въведе ред в дейностите си и избере ръководителите си. Отлагането на решението ще е признание, че Европа е излишна в един по-глобален свят.

Естествено аз съм горд, че португалец е председател на Европейската комисия, но подкрепата ми не е само израз на национална солидарност. Тя изразява моето признание за работата, която сте извършили, и съгласието ми с Вашите приоритети, които приемам за свои: икономически растеж, инвестиции в иновации, обучение и борба с безработицата; акцент върху важността на икономическото и социалното сближаване; инвестиции в околната среда и борбата срещу изменението на климата; по-голяма сигурност без ограничаване на свободата; и утвърждаване на гражданското съзнание и гражданското участие.

Приветствам това, което току-що ни предложихте във връзка със съвместната работа, сближаването на Парламента и Вашата Комисия в името на нашата обща Европа. Време е Парламентът да даде на държавните глави от различни политически семейства причина единодушно да Ви назначат отново начело на Комисията. На добър час, г-н Барозу, и успех във Вашата работа.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Барозу, изнесох предизборната си кампания като водещ социалдемократически кандидат в Австрия на основата на силно европейско регулиране на финансовите пазари, изменение на Директивата относно командироването на работници, защита на обществените услуги и оценка на социалното въздействие на законодателството. Тъй като нищо от това не бе постигнато от предишната Комисия, ръководител на която бяхте Вие, аз работих с предпоставката, че се нуждаем от нова Комисия и нов председател на Комисията. Сега Вие казвате, че ще направите всичко, което исках. Как изведнъж да започнем да вярваме на това, което казвате?

Колегата ми Stephen Hughes вече посочи факта, че първата Комисия Барозу не успя да постигне много от това, което вече бяхте обещали. През следващите няколко седмици ще имате време да докажете, че наистина се отнасяте сериозно към нещата. В случая да се отнасяте сериозно означава да имате подкрепата на хората, които искат да приложат тези мерки.

Вече стана ясно, че утре ще получите подкрепа от много хора, които нямат нищо общо с тези цели по същество. Ще получите голяма подкрепа от членове на Парламента, които попречиха целите да бъдат постигнати или отхвърлиха тези цели например в случая с Директивата относно командироването на работници и мерките относно обществените услуги и които категорично подкрепяха приватизацията. Тези колеги ще Ви подкрепят утре. Длъжен сте да докажете, че можете да създадете ново мнозинство в Комисията, което наистина да иска да постигне тези цели.

В отговор на г-н Lambsdorff, който казва че това може да бъде само една германска предизборна кампания и че социалдемократите напускат европейския път, искам да кажа, че не социалдемократите, а Вие сте този, който влиза в съюз с доказани анти-европейци и в това е проблемът. Мнозина от нас ще са готови да Ви подкрепят, ако Комисията имаше ясна позиция относно социалното измерение. Отбелязваме обещанията, които поехте днес, но също така очакваме и решение, означаващо че към темите, които споменах днес, ще има сериозно отношение в политиката на бъдещата Комисия.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Г-н председател, г-н Барозу, в залата има членове на Европейския парламент, включително аз самата, които няма да Ви окажат доверие при утрешното гласуване. Искам да обявя тук причините за това решение и също да изразя нашите опасения пред Вас, защото считам, че те заслужават да бъдат чути.

Считаме, че днес Комисията е по-скоро по-малко силна, отколкото беше преди пет години. Считаме, че твърде често тя съзнателно предпочиташе да отстъпи пред Съвета, за да не притеснява никого. Считаме също, че тя не успя да използва властта, дадена й от Договорите, правото на инициатива, което във време на криза следва да бъде истинско задължение за инициатива. Най-накрая, считаме, че Комисията вече не е мястото, където се оформя общият европейски интерес, така че да може да бъде чут от всеки и от всички и че нито едно от изброените не е добро за Европа.

Европа се нуждае от визия, тя се нуждае от правомощия да мисли и създаде нов модел на развитие, а също и се нуждае от нови решения за икономическите въпроси: как можем да постигнем по-голяма промишлена и бюджетна интеграция; как можем да дадем приоритет на дългосрочните перспективи пред краткосрочните; как можем да гарантираме,че банките например съществуват, първо, за да подкрепят предприятията, домакинствата и европейските инвеститори в областта на регулацията; как можем да въведем европейски регулатор, който да може да обсъжда социални въпроси на равна нога с неговия или нейния аналог от САЩ; как можем да приложим пакт относно безработицата; как можем да постигнем повече хармонизация отдолу нагоре в паричната област; как можем да използваме и да покажем солидарността; как можем да постигнем, може би в бъдеще, по-нататъшно разширяване на еврозоната, включително в областта на устойчивото развитие; и как можем да осигурим успех на този преход, не само в Европа, но също и в развиващите се страни?

Това г-н Барозу, са някои от въпросите, които стоят пред Вас. Ето защо считам, че ни трябва Комисия, която да може да възроди общия европейски интерес и визията му, най-просто казано да върне смисъла на идеята за Европа. Именно въз основа на това ще преценяваме бъдещите Ви действия. Благодаря Ви, че ме изслушахте.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). (DE) Г-н председател, сериозността на кризата в Европа беше причинена не просто от неетичното поведение на финансовите пазари, г-н Барозу. Сред другите причини са засилващото се социално неравенство, опасните макро-икономически дисбаланси между държавите-членки, които доведоха до липса на солидарност и зависимостта на Европа от растящите цени на ресурсите.

Гражданите на Европа заслужават Комисия, която постоянно да връща тези по-дълбоки причини в дневния си ред, вместо да ги превръща в теми табу, вместо да прави обратното и вместо да прехвърля отговорността върху държавите-членки. Нуждаем се от добре координирана икономическа и фискална политика в Европа. Нуждаем се от сътрудничество относно данъците в Европа, което да сложи край на данъчния дъмпинг. Едва тогава ще стане възможно да се спре разпространението на социалното разделение и да се финансират екологосъобразните инвестиции, които са необходими. Нуждаем се от политика, която последователно да насърчава „зелените“ технологии и начин на живот, за да се постигне бързо намаляване на зависимостта на ЕС от ограничени ресурси. Това ще представлява една „зелена“ екологична революция.

Не мога да намеря никое от тези неща в програмата Ви, г-н Барозу, ето защо не мога да гласувам за Вас.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR).(LV) Благодаря Ви, г-н председател, г-н Барозу, в продължение на години някои от по-малките нови държави-членки вече поддържаха фиксиран обменен курс на националните си валути към еврото преди присъединяването към Европейския съюз. Това позволи на финансовия сектор в Европейския съюз да инвестира с най-висока печалба в тези държави. В сегашното време на криза обаче за тези държави запазването на твърдия обменен курс води до социално драматично обезценяване на доходите на хората и до спекулативни набези срещу резервите в чуждестранна валута на централните банки на тези държави. Това струва скъпо както на техните граждани, така и на Европейската Комисия, като заемодател на тези средства. По бързото въвеждане на еврото в тези страни би намалило тези разходи и би създало стабилност. Ето защо, г-н Барозу, бих искал да видя да насърчавате прилагане на критериите от Маастрихт, което е подходящо за тези времена на криза, със същия устрем, с който защитавате Договора от Лисабон. Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Г-н председател, противопоставих се на кандидатурата на г-н Барозу за председател на Комисията. Г-н Барозу използва Комисията на ЕС, за да се намеси в демократичното право на ирландския народ свободно да реши дали да приеме, или да отхвърли Договора от Лисабон с референдум на 2 октомври.

С голям цинизъм неговата Комисия изпрати служители на Комисията в училища из цяла Ирландия през последните дни да разясняват, предполага се, колко е добра Комисията на Европейския съюз – а всъщност това е сигнал за родителите, че следва да гласуват „да“ за Лисабон. Нещо повече, висш държавен служител на Комисията открито взе участие в публични митинги на организации, агитиращи за Договора от Лисабон.

Като един Цезар Август г-н Барозу разпраща емисарите си да казват на ирландския народ какво да прави. Ние сме готови да водим демократични разисквания с всеки, но е груба злоупотреба с парите на данъкоплатците държавни служители да вземат страна в този дебат.

(GA) Политиката на г-н Барозу изобщо не е от полза за работната сила в Европа и Договорът от Лисабон не е от полза за работната сила в Европа, а по-скоро насърчава милитаризацията и приватизацията и поради това няма да приемем г-н Барозу като председател оттук нататък.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (EFD).(EN) Г-н председател, председателят г-н Барозу се обявява за Европа на амбицията. Европейският съюз със сигурност постигна това: 27 държави за 50 години и Договорът от Лисабон – ако бъде ратифициран от Ирландия – ще отбележи края на националния им суверенитет и ще бъде стартовата площадка за изземването му от Европейския съюз.

Но ние от Партията на независимост на Обединеното кралство (UKIP) отхвърляме плана на г-н Барозу за европейска интеграция, защото знаем, че отделните държави-членки не са нещо странично. Националният суверенитет е здравата основа на нашите ценности и крайъгълният камък на демокрацията в Обединеното кралство. В Европейския съюз правата на човека – индивидуални или колективни – остават на второ място след солидарността на европейците. Двете са пряко несъвместими и все пак председателят г-н Барозу ги поставя заедно в основата на визията си за ЕС през следващите пет години, като солидарността е крайъгълният камък на европейското общество.

Ние в UKIP предпочитаме суверенитета пред солидарността. Когато гражданите на държавите-членки изразят мнението си в национални референдуми, резултатът следва да бъде окончателен, зачитайки правото им на мнение, но версията на Европейския съюз на правата на гражданите е да ги кара да гласуват отново и отново в национални референдуми, докато се огънат под натиска и гласуват „да“.

Така се стигна до Договора от Маастрихт и Договора от Ница, а сега ЕС прилага същата тактика и принуждава Ирландия да гласува отново по Договора от Лисабон, след като тя вече го отхвърли, както сториха Франция и Нидерландия. Що за права са тези, които се отхвърлят на бърза ръка в името на солидарността? UKIP поставя суверенитета и правата на гражданите над солидарността. Ние отхвърляме Договора от Лисабон и визията на председателя г-н Барозу за него.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, нуждаем се от революция в демокрацията. Г-н Барозу, само си представете, че трябва да се явите на избори в Европа, само Вие без друг кандидат. Какъв процент от гласовете бихте получили? Как биха постъпили гражданите?

Те вероятно биха Ви изслушали днес и биха видели, че обещавате всичко на всекиго. Надяваме се, че биха проверили как постъпихте преди пет години. Именно тогава обещахте на повечето хора много неща. Въпросът е да се сравни това, което обещахте тогава, с това какво обещавате сега и с това какво би могло да се очаква. Считам, че е твърде, твърде малко.

Вие представлявате старата Европа, неумело скалъпената Европа, приноса за финансовата криза, като резултат от невъзможността на Комисията да се справи, липсата на ангажимент по въпросите на климата и така нататък. Аз бих застанал на страната на мнозинството от европейските граждани, защото, по мое мнение, Вие едва ли бихте получили повече от 10 или 12, или 15% от гласовете.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, искам предварително да заявя, че членовете на Парламента от германската консервативна група Християндемократически съюз и Християнсоциален съюз (CDU/CSU) ще Ви подкрепят, г-н Барозу, в кандидатстването Ви за втори мандат на длъжността. Въпреки това ние имаме специфични очаквания от Вас и, разбира се, от бъдещата Комисия по време на втория мандат. Искам да заявя това категорично.

Исканията ни са насочени към бъдещето но, разбира се, имаме пет години опит зад нас и поради това бих искал накратко да подчертая промените, които очакваме да видим. По наше мнение, през последните пет години имаше и силни, и слаби моменти. Сред слабите моменти бяха липсата на регулация на финансовите пазари, защото на Комисията липсваше смелостта да вземе необходимите мерки спрямо отделни държави-членки, които блокираха напредъка, забележимото нарастване на властта на Съвета и своеволието на отделни членове на Комисията, които пренебрегнаха принципа на субсидиарност.

Ще дадем подкрепата си за Вашата програма и Вашите насоки, защото считаме, че те са правилният подход. Искаме да гарантираме, че някои от нещата, които са важни за нас, ще бъдат постигнати и съм сигурен, че ще вземете това предвид. На първо място, моделът на социалната пазарна икономика трябва да бъде основата на общата ни политика в Европа, с други думи, свобода и отговорност, а не само свободата, каквато виждахме на финансовите пазари.

Конкурентоспособността на Европа и сигурността на работните места в Европа трябва да бъдат преценявани съобразно опазването на околната среда и климата. Бях доста изненадан, че Вие потенциално излагате този общ подход на риск, като назначавате отделен член на Комисията, отговарящ за въпросите, свързани с климата. Необходимо е да има промишлена база в Европа, а проблемите на света, каквито са гладът, бедността и болестите, могат да бъдат решени само ако Европа е солидна икономическа сила с база от такъв вид.

Гражданите трябва да дадат подкрепата си за Европа. Прекомерното регулиране значително ограничава мотивацията на хората и ги отчуждава от идеята за Европа, поради което ние искаме независима оценка на въздействието на законодателството.

Четвърто и последно, искаме основно подновена версия на междуинституционалните споразумения. При тези условия петгодишният служебен мандат ще бъде положителен.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Г-н председател, не може да се иска от политик от народна партия да бъде социалист, нито от социалист да гласува за политик от народна партия. Щеше да бъде толкова просто, ако не беше далеч по-сложно.

Защо обаче понякога се чувстваме някак объркани и разделени, когато ни канят да подкрепим кандидатурата Ви? Нека бъдем честни. Списъкът на разочарованията и провалите през мандата на настоящата Комисия е прекалено дълъг, както и този на неизпълнените обещания и инициативи. Поради това нашите европейски граждани не само изгубиха вяра в европейските институции, но също и надеждите и въжделенията си.

За да сме напълно справедливи, трябва също да признаем, че не може да държим отговорен за това единствено Вас. Основната отговорност следва да понесат националните политически ръководители, които винаги национализираха постиженията и европеизираха пораженията и които отдаваха приоритет най-вече на националния егоизъм пред европейската солидарност.

Много от членовете на Вашата Комисия, включително и социалисти и предложени от същите тези национални лидери, също носят отговорност за липсата си на достатъчно далновидност, смелост, компетентност и воля. Така че днес се противопоставяме не само на Вас, но и на тези, които Ви номинираха като единствен кандидат за една от най-отговорните европейски длъжности. Очевидно те не са направили това от уважение към Вашите качества и силни страни, а поради това, което считат за Ваши слабости. Не защото вярват, че ще работите за постигането на все по-тесен съюз с подчертана социална привлекателност, а защото мислят, че ще им се обадите поотделно, за да поискате националната им благословия преди всяка инициатива на Европейската комисия.

Парадоксалното е, че, поне днес, Европейският парламент, като една общностна институция, вместо да затвърди демократичната легитимност на председателя на общностна институция, каквато е Комисията с едно категорично „да“, би следвало, чрез този кандидат, да постави предизвикателство пред междуправителствената институция, каквато е Съветът.

Поради това в края на процеса на гласуването ни за колегията ще бъде важно да можете да докажете, че сте един от нас, а не един от тях.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE).(EN) Г-н председател, председателят г-н Барозу заслужава поздравления за непоколебимата си подкрепа за дневния ред за промяна в договорите през целия му предходен мандат. Считам, че следва също да му благодарим за публикуването на една добра програма за стабилност плюс необходимите предложения за подобрения в трудните области на политиката, за които всички сме съгласни.

Но трябва да заявя, че със спадането на брутния вътрешен продукт и с нарастването на разходите ни сме изправени, през периода до 2014 г., пред перспективата за нова бюджетна криза и в този момент наистина се надявам председателят Барозу да бъде твърдо на страната на Парламента и да се противопостави на позицията, за която можем да предвидим, че ще бъде позицията на националните хазни.

Факт е, че Съюза изисква по-голям бюджет и бюджетна политика, изработена за насърчаване на икономическото възстановяване. Националните разходи следва да се прехвърлят към европейския бюджет, ако ще има безспорно по-добра ефективност на разходите, икономии от голям мащаб и добавена стойност и ако провалът на пазара изисква по-силна европейска политика, за да бъде поправен той.

Трябва да подсигурим с ресурси бюджета посредством една независима и по-прогресивна и прозрачна система.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, не говоря, разбира се, за предходния оратор, но бих Ви помолил да сте справедлив, когато прекъсвате ораторите, превишили времето си. Вие рязко отнемате думата на някои хора, а оставяте други да превишават с много определеното време. Това не е приемливо.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, искам само да поясня, че Ирландия няма да гласува отново, защото някой е казал така: ирландският народ гласува отново, защото сам е решил така и той ще вземе свое собствено решение. Второ, сега гласуването се различава от миналия път. Имаме гаранции, които изясняват нещата за ирландския народ и също имаме гаранция, че ще можем да запазим нашия член на Комисията.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Kelly, съжалявам, но това е нова процедура и трябва да я прилагаме правилно. Тя важи само за въпроси към предходния оратор, не за изявления. Извинявам се, че Ви отнех думата.

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, кандидат за председател на Комисията. – Г-н председател, ще започна с политически въпроси, след това с политически маневри, ако ми остане време.

Относно въпросите на г-н Hughes смятам за важно да се поясни, че те са много важни за Вашата група и за мен и за общия ни ангажимент за една социална пазарна икономика. Относно командироването на работници, ангажиментът ми за регламент има за цел да се занимае точно с проблема, който подчертахте, г-н Hughes. Проблемът е във въпросите на прилагането и тълкуването, които създадоха несигурност. Напомням Ви, че регламентът е с пряко приложение и ще отнеме по-малко време, отколкото цялостното преразглеждане на директивата. Във всеки случай казах, че при необходимост може да обмислим и преглед на директивата.

Относно делото „Лавал“, членът на Комисията г-н Шпидла, член на вашето социалистическо семейство, проведе, съгласувано с мен, много подробно търсене на практически решения. Трябва да сте наясно, че проблемите, които повдигнахте, не възникват във всички държави-членки. Разнородността на трудовото право в държавите-членки означава, че положение от вида „Лавал“ може да възникне в някои държави-членки, а в други – не. Вие най-добре знаете, че държавите-членки, социалните партньори и синдикатите се придържат неотклонно към достиженията на правото на ЕС, залегнали в националното трудово право. Трябваше да направим пълна оценка на положението, за да сме сигурни, че решението няма да създаде по-голям проблем от този, който има за цел да реши. Г-н Шпидла проведе този анализ и затова сега мога да предложа решение, опитвайки се да постигна широко съгласие в Парламента.

Относно обществените услуги, г-н Hughes запита защо Комисията още не е предложила рамкова директива. Ще посоча, че моята Комисия извърши много важна правна работа за изясняване на прилагането на правилата за държавната помощ към обществените услуги. Това беше най-важният въпрос преди пет години и истината е, че това изясняване отне много от напрежението, натрупано вследствие на вековния спор за обществените услуги във вътрешния пазар. Не казах, че вече няма проблеми. Напротив, признавам, че ги има. Ангажиран съм с пълна оценка на положението и няма да се поколебая, ако е нужно, да отида по-далеч. Отправих честно и лоялно предложение в обсъжданията си с вашата група и очаквам да работим заедно по тези въпроси, включително във връзка с подходящите правни инструменти.

Относно баланса между половете, ангажиран съм с това и в моята Комисия има рекорден брой жени. Мога да ви кажа честно, че беше много трудна битка да бъдат накарани някои държави-членки да изпратят компетентни жени в Комисията, тъй като те не искаха да изпращат жени. Както знаете, инициативата за това идва от държавите-членки. Ангажирам се отново да положа всички усилия в това отношение. Спомням си, че в първата Комисия на Делор нямаше жени, а във втората имаше само една. В даден момент имаше девет членове жени в моята Комисия, което считам за много важно. Аз предложих първата жена като цяло за длъжността Генерален секретар – най-важният държавен служител в Комисията – така че съм много активно ангажиран с въпроса и за това имам нужда от вашата подкрепа. И все пак, казвам отново, моля, работете и с вашите държави-членки, за да не се върнат на утъпкания път, тъй като в продължение на 50 години някои държави-членки не съумяха да предложат дори веднъж жена за член на Комисията.

Относно социалните въпроси, нека поставим нещата открито. Ако искате да нападате карикатурата на г-н Барозу, направете го, но Вие много добре знаете, че често внасях предложения, които бяха отхвърлени от Съвета – включително, между другото, от някои правителства от Вашето политическо семейство. Нека бъдем честни по този въпрос. На последния Европейски съвет аз предложих да се премахне съфинансирането на Социалния фонд за тези страни, които нямат тази възможност, а именно новите държави-членки, които изпитват трудности. Внесох това предложение. То бе отхвърлено от няколко правителства, включително от някои, чието ръководство или чиито финансов министър, е от Вашата партия. Така че съвсем не съм съгласен. Не е интелектуално честно през цялото време да се напада Комисията. Не се целите точно. За Вас се по-лесно, но в действителност ние се стараем. След този Съвет внесох друго предложение – което сега се разглежда от Съвета – да бъдат отменени правилата за съфинансиране на Социалния фонд за държавите, които преживяват трудности. Ангажиран съм със социалното сближаване. Как да не съм ангажиран, идвайки от страна като Португалия, която има толкова изгоди от Европейския съюз? Ангажиран съм с икономическото и социалното сближаване и затова смятам, че карикатурата, която някои се опитват да представят, е вредна за Европа. Съгласен съм с казаното по-рано от г-н Lambsdorff. Бих предпочел да имам подкрепата на основните проевропейски политически семейства, но някои се самоизключват от това. Това е ваш избор, не мой.

Искам да изградя възможно най-широк консенсус и да не изключвам никого. Нека бъдем честни: в историята на европейската интеграция не само групата на EPP, не само социалистите, не само либералите имат голям принос. От лорд Кокфилд, консерватор, до комунист като Алтиеро Спинели, до Зеленото движение е имало много приноси към нашата европейска интеграция. След изборите и при това разнообразие на възгледи е важно да работим заедно за Европа. Необходима ни е силна Европа, но тук има противоречие. От една страна, казвате, че искате силна Европа, искате силна Комисия, искате да съм твърд с някои държави-членки, които избират национални подходи, а в същото време казвате „Няма да гласуваме за Вас. Ще ограничим влиянието Ви. Ще Ви отслабим по отношение на държавите-членки“. Тук има противоречие и нека бъдем честни за него. Ако искате силна Комисия, която да има всички права и инициатива да защитава европейските интереси, дайте ми поне презумпция за невинност. Живеем в трудни времена и аз ви отправих честно предложение, лоялно предложение към всички членове на Парламента, при пълна прозрачност. Няма как да кажете, че говоря различни неща пред различните групи, тъй като това е все същата програма, която представям на всички ви. Днес внесох някои допълнения и пояснения, но програмата си е същата. Разбира се, че тя е компромис, но Европа работи само като компромис. Европа не може да работи, опирайки се на фанатизъм или догматизъм.

Благодаря на групата EPP за подкрепата, която ми даде. Наистина съм благодарен за подкрепата, която ми дадохте, но групата EPP първа каза, че не иска такова положение, защото е сама. Никоя партия няма мнозинство самостоятелно, така че трябва да изградим консенсус в Европа. Изграждането на този консенсус в Европа е от решаващо значение. Разбира се, запазваме идеологическите си различия и продължаваме политическия дебат, но полагаме усилия да постигнем една по-силна Европа. Аз съм ангажиран с това. А вие? Това е моят въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Г-н председател, г-н Барозу не отговори на твърдението ми за намеса от страна на Комисията в демократичния процес в Ирландия във връзка с Договора от Лисабон...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, г-н Барозу, имам проблем, което означава, че няма да гласувам за Вас утре, но Вие знаете какъв е той, тъй като моята група го обясни добре. Въпросът е от политическо естество. Вие нямате проект за преобразяване на Европа в екологичен и обществен план. А именно това, по мое мнение, е необходимо да се направи днес.

Въпреки това, както елегантно го формулира г-н Daul, десницата е тази, която спечели изборите, следователно Вие сте прав. Положението е ясно.

Бих искала обаче да мога да изпитвам уважение към председателя на Комисията, но ми е трудно да го направя: когато Ви виждам, неминуемо се замислям – и Ви уверявам, че е така – за отговорността Ви за тайните полети на ЦРУ.

Между 2002 г. и 2006 г., 728 души бяха прехвърлени в Гуантанамо през португалското въздушно пространство. Вие бяхте министър от 2002 г. до 2004 г. Следователно не мога да Ви вярвам, г-н Барозу, когато официално заявявате, че Европа е защитник на правата на човека. Това, което очаквам от Вас – за което се надявам от Ваша страна, тъй като бих искала, в бъдеще, да изпитвам уважение към Вас като председател на Комисията – не са Вашите мемоари, независимо след колко години, а Вие сам да признаете отговорността си за този сериозен акт, който хвърля сянка върху европейските ценности.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(EN) Г-н председател, има поговорка, чийто смисъл е, че ако не участваш в преговорите, най-вероятно ще се окажеш предмет на тези преговори. Следващото десетилетие ще реши къде ще се окаже Европа. Сегашното поколение ръководители в Западна Европа получи отпуск от историята. Израснахме в мир. Израснахме в държава на благоденствието. Натрупахме дългове и ги прехвърлихме на децата си. Но историята чука на вратата ни. Ще имаме застой в икономиката още много години; изправени сме пред нарастваща имиграция и поддържаме застаряващо население.

За съжаление, на Европа липсва култура, насочена към постигането на успех. Европейската мечта е човек да се оттегли на френската Ривиера възможно най-бързо. Ако не създаваме нововъведения и не развиваме предприемаческа култура, както Вие предвиждате, Европа ще се окаже без възможност за мнение.

Разчитам на водачеството Ви. Позволете да Ви дам един съвет: задържайте вниманието на Европа върху основната й задача. Ако се провалите в това, ще се провалите във всичко. Останете с отворено съзнание и не предлагайте европейски данък, защото той ще предизвика спонтанна революция срещу Европа. Никога не съм виждал демонстрация в подкрепа на европейски данък. Това е просто твърде преувеличено и така само ще разгневите обществото.

Разчитам на чувството Ви за реализъм, за да може Европа да взема участие, а не да бъде безгласна буква и Ви пожелавам успех във втория Ви мандат.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Г-н председател, знаем че г-н Барозу представлява менящия се компромис между властимащите в Европа. Знаем също, че той е най-малкият общ знаменател между правителствата на държавите-членки. Знаем, че г-н Барозу също има какво да предложи на всеки: малко маоизъм за тези от левицата, капка консерватизъм за членовете на Християнсоциалната партия, щипка неолиберализъм плюс „зелен“ и социалистически подход.

Г-н Барозу ще се яви, разбира се, като кандидат без противник, без алтернатива. Поради това сега ще прекара няколко трудни дни и ще се наложи да слуша неприятни забележки от обединената левица и от други критици.

Това обаче ще си заслужава, защото знаем, че след тези трудни дни г-н Барозу вероятно отново ще бъде председател на Комисията и че отново ще има нелеки компромиси между големите и мощни групи в залата, а също и между правителствата в Съвета и че г-н Барозу, който олицетворяваше провалите на европейската интеграция през последните пет години, вероятно ще продължи в същия дух през следващите пет години. Ако се стигне дотам, всички ние почти няма да имаме влияние.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE).(EN) Г-н председател, искам да започна, като заявя, че ние подкрепяме европейската амбиция на председателя Барозу и неговата програма и заявявам това от името на 28, ако не и повече, членове на Европейския парламент от Полша.

Има едно нещо в тази програма обаче, което приемаме присърце, и това е енергийната сигурност. Вие знаете, г-н Барозу, че залата е много ангажирана с този въпрос. Трябва да се върнем към темата и да преоценим както напредъка, така и пропуските в процеса и да определим приоритетите за идните месеци и години.

Сегашното положение не е задоволително, а е доста мрачно, тъй като въпреки всички декларации и проява на добра воля, постигнатият напредък по отношение енергийната инфраструктура и механизмите при криза далеч не е задоволителен. Предприетите мерки не отговарят на всички очаквания и все още са незадоволителни.

Ние безспорно приветстваме краткосрочните мерки, предприети от Комисията и председателството, но очакваме дългосрочна визия и решителност от председателя на Комисията и, ако е необходимо, той да посрещне или да се противопостави на инерцията и егоизма на държавите-членки. Нуждаем се от силна Комисия и силно водачество от Вас, тъй като е необходимо Комисията да действа от името на целия Съюз и в полза на гражданите на Съюза.

Нека подчертая, че това водачество следва да се основава на консенсус, който Вие трябва да инициирате и изградите в Парламента и Комисията, както и в държавите-членки. Както знаете, идеята бе лансирана тук в Парламента преди три години, но все още има да се извърви дълъг път и все още трябва да чакаме тази мечта да се сбъдне.

Надявам се до края на мандата на този законодателен орган, г-н Барозу, Вие да успеете да предизвикате чудо и да Ви бъде даден шансът за това.

С това очакване ние подкрепяме кандидатурата Ви и пожелаваме успех на Вашето председателство.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Г-н председател, г-н Барозу, във встъпителното си слово Вие казахте, че Европа и светът преживяха криза на ценностите. Защо не говорите с прости думи? Това, което претърпяхме, е разбира се криза за радикално пазарно мислене, за което Вие и Вашата група сте сред основните застъпници. Аз обещах на своите избиратели, че няма да гласувам за Вас – както направиха много други социалдемократи – ако не гарантирате, че Директивата относно командироването на работници ще бъде изменена, за да се утвърдят правата на работниците.

Сега Ви слушам как се опитвате да звучите все едно сте изпълнили това искане. Вие обаче казвате, че искането няма да бъде изпълнено чрез изменение на директивата, а с нов регламент, а това, както знаем, е напълно неподходящо. В същото време чувам как описвате грешна картина на последствията от тези изменения в Директивата относно командироването на работници. Задавали са Ви този въпрос и друг път и Вие всеки път сте уклончив. Ще Ви запитам пак: ще предприемете ли мерки за изменение на Директивата относно командироването на работници, така че европейските работници да получават еднакво заплащане за еднаква работа в целия Европейски съюз, вместо да се сблъскват дъмпинг на възнагражденията, който в момента преживяваме в цяла Европа?

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Г-н председател, днес Европа е континент, характеризиращ се с мир и демокрация. Случаят не беше такъв преди 70 години, когато Европа беше във война. Случаят не беше такъв и преди 20 години, когато Европа беше разделена на Изток и Запад.

Нашето поколение носи отговорност да управлява нашия континент и да запази и укрепи открита и демократична Европа. Г-н Барозу, Вие носите конкретна отговорност

Европа се нуждае от авторитетно ръководство и от Европейски съюз, който е едновременно видим и оказващ подкрепа на народите на Европа в трудни времена, както и в добри времена. Нуждаем се от ръководство, което се вслушва. В това отношение трябва да направите повече. Бих искал да виждам повече доказателства за ангажимента, който поехте днес, повече от този Жозе Мануел Барозу, когото видяхме днес.

Утре Вие ще получите подкрепата на Либералната партия на Швеция – партията на Сесилия Малмстрьом – не защото във всичко сме съгласни с Вас, а защото считаме, че можете да направите повече от това, което ни показахте до момента.

Ето някои ръководни принципи за продължаването на Вашата работа.

Протекционизмът е злодеяние– дори за един бивш маоист. Силата на ЕС е в неговите отворени граници и свободна търговия.

Правата на човека важат за всеки, където и да се намира. В това отношение трябва да направите повече.

Икономическата криза изисква нов световен ред с балансирани правила, който да ни позволи да се борим с кризата, свързана с климата. Освободете земеделските стопани на Европа и дайте шанс на потребителите и на пазара.

Европейският съюз няма нужда от повече институционални борби за надмощие. Опазете ни от такава съдба! В Европа е имало достатъчно политици, изгубили авторитет. Г-н Барозу, надявам се утре да получите възможността да съставите нова Комисия. Надявам се тогава да гарантирате, че в новата Комисия ще има същия брой жени, колкото са мъжете.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Г-н Барозу, както знаете, Вие изобщо не споменахте за позицията си по въпроси като защитата на биоразнообразието или ангажиментите Ви съгласно Целите на хилядолетието за развитие и стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз.

Ще се спра на значението на гъвкава сигурност, което често се използва за съчетаване на гъвкавост и сигурност. Това схващане изглежда крие сериозни опасности от гледна точка на защитата на работниците. В заетостта на непълен работен ден например няма нищо лошо, когато такъв е изборът на работещия. Но “принудителната“ заетост, когато работникът няма избор, но може би не може да си намери работа, изглежда като безработица на непълен ден.

Подобен проблем има при „принудителната“ заетост на работни места и с работно време, които се отразяват зле на личния живот и качеството на живота на гражданите. Ако Ви изберат, какви политически насоки възнамерявате да представите по тези въпроси, в случаите, които Ви засягат? Също така защо не споменавате конкретни цели за „зелени“ професии и други подобни инициативи не за да станете „зелен“, но поне за да посочите какъв е начинът за излизане от кризата?

 
  
MPphoto
 

  George Becali (NI).(RO) Г-н Барозу, прочетох Вашия документ, но честно казано утре ще гласувам за Вас, защото мисля, че Европа има нужда от религиозен християнин като Вас, с подобно възпитание. Мисля, че утре Вие ще сте председател на Комисията и Ви призовавам, г-н Барозу, да молите Бог да Ви даде това, което е дал на Соломон: мъдростта да ръководите Европейската комисия. Дай, Боже!

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, италианската делегация на Европейската народна партия ще Ви подкрепи, г-н Барозу, с нашето обичайно уважение, нашето обичайно приятелство и нашата обичайна лоялност.

При все това, призоваваме Ви да покажете повече смелост, за да могат нашите институции да се изправят пред особено важните времена, които преживяваме, и да се съсредоточат не само върху основателните опасения на правителствата, но първо и преди всичко върху потребностите на младите поколения, желанието им да създадат дом, да имат семейства и деца: по същество върху смелостта да се борят за една истинска Европа, която се крепи на нашето чувство за отговорност, а не на нашия политически микс. Затова призовавам моите колеги социалисти да покажат същата смелост.

Разбира се, избирането на г-н Барозу може да е временна мярка, предвид кризата на консенсуса, за която ясно свидетелства резултатът от изборите, но едно гласуване с „да“, макар и „да“ с условия, поставени на кандидата за председател на Комисията, също би дало на всички вас възможност да изиграете ролята си в тези трудни времена и да изпратите ясно послание на европейската общественост, а именно, че това, което ни обединява е по-силно от това, което ни дели, и че само по този начин, заедно, можем да си помогнем, за да излезем от бездната.

Накратко, това не е само „да“ за г-н Барозу, а „да“ за една ясна и проста рецепта: Комисия, съставена с приноса на всички вас означава, че тази Комисия ще бъде по-независима, по-ефективна, силна и, с други думи, по-европейска.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Бих искала да обсъдим тема, която тревожи много хора в Европейския съюз, включително и мен самата. Нашите икономики преминават през много труден период, период на криза, последствията от която се усещат по-конкретно от т.нар. обикновени хора. Тези хора се борят за работата си, за своето и на децата си съществуване и тъкмо този страх и притеснение създава толкова благоприятна почва за нарастване на крайнодесния екстремизъм в Европейския съюз и в държавите-членки.

В миналото крайнодесните екстремисти криеха лицата си под най-различни маски и прикрития. Днес те излизат на показ по обществените площади и открито говорят пред медиите. Освен това тези хора, които сеят омраза срещу ромите, евреите, имигрантите и хомосексуалистите, създават политически партии и, за съжаление, успешно издигат кандидати за националните парламенти и за Европейския парламент през този труден период.

Накрая, станахме свидетели дори тук, на трибуната на тази демократична институция, тук, в Европейския парламент, на пристигането или по-скоро на влизането под строй на някои членове на Европейския парламент в униформи, напомнящи за фашисткия период на Втората световна война.

Поради това бих искала да Ви приканя, г-н председател, да вземете подходящи мерки в бъдеще с оглед на Вашата роля и тази на Комисията като орган на властта за недопускане на такива злоупотреби с Европейския парламент и особено в действителната борба срещу екстремизма.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(EN) Г-н председател, г-н Барозу отбеляза, че живеем в необикновени времена – вярно е – но необикновените времена изискват извънредно водачество. Вие ще бъдете ли такъв ръководител, г-н Барозу? Аз не Ви подкрепих през 2004 г. и, за съжаление, за пет години Вие не направихте достатъчно, за да ме убедите.

Мнозинството от моята група обаче е склонно да Ви позволи презумпция за невинност, но ще запазим окончателната си преценка, докато видим целия пакет портфейли на членовете на Комисията и пълните подробности за Вашата политическа програма, защото не забравяйте, и се надявам, че улавяте иронията в това, председателят на Европейската комисия е политик, а не държавен служител с гарантирано работно място.

Независимо от резултата на гласуването, този процес укрепи европейската парламентарна демокрация, защото, въпреки това, от което се опасяват някои в тази зала, задължаването на кандидат да проведе кампания не отслаби, а утвърди позицията на председателя на Комисията. Защото, по мое мнение, мандатът от Европейския парламент за една политическа програма е много по-солидна база, отколкото номиниране въз основа на задкулисна сделка между националните правителства.

На мнение съм също така, за разлика от Вас, ако съм слушала внимателно, че възникването на истинска опозиция в тази зала е наистина желателно и е здравословен признак, че европейската парламентарна демокрация е жизнена и зряла.

Така че, г-н Барозу, топката е във Вашето поле. Ще отговорите ли на предизвикателството? Защото още не сте ме убедили. Но това не е чак толкова важно, г-н Барозу, колкото да убедите европейските граждани през следващите пет години.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа KRATSA-ΤSΑGΑRΟPΟULΟU
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE).(NL) Г-жо председател, г-н Барозу, когато избухна кредитната криза, Вие не направихте нищо. Френското председателство бе това, което посочи пътя към аварийния изход. Вие не успяхте да си възвърнете контрол над положението: не и с Вашия Европейски план за икономическо възстановяване – не успяхте да обвържете държавната помощ за автомобилната промишленост със строги условия за околната среда – нито с предложение за по-добър финансов надзор: Вие от самото начало се предадохте пред съпротивата на лондонското Сити. Европейският съюз определено успя да овладее нещата при глобалния подход към кризата с климата, но и от това искате бързо да се откажете.

Заплашвате да купите повечето от нашите намаления на CO2 от развиващите се страни, вместо да гарантирате, че ние самите ще изхвърляме по-малко. Можете да обвинявате за това националните правителства, но не и за ужасяващо нищожното предложение миналата седмица във връзка с помощта за борбата с изменението на климата към развиващите се страни: 2 милиарда евро. Това са трохи в сравнение с 30–35 милиарда евро, които Европа би трябвало да предоставя. По този начин Вие силно осакатявате шансовете за успех на Копенхаген. Има кредитна криза, икономическа криза, криза с климата – три проверки за истинско водачество. Г-н Барозу, Вие три пъти не успяхте да постигнете нужните резултати.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-жо председател, като нов член на Парламента, изслушах многото оратори, които говориха предимно за постигнатото от г-н Барозу по време на мандата му и изразиха различни опасения. С много от тях съм съгласна.

Вижданията ни се разминават напълно по отношение на Договора от Лисабон, г-н Барозу. Въпреки това Вие проявихте голям интерес към моя избирателен район Северна Ирландия. Благодаря Ви за този ангажимент. Ние ценим подкрепата и тесните работни взаимоотношения на длъжностни лица от Комисията на всички равнища със Северна Ирландия. Очаквам тези отношения да продължат и избирателният ми район да има полза от това.

Сигурно знаете за нашето минало: въздействието на насилието върху инвестициите и необходимостта от нови пътища и железопътни връзки. Сигурно знаете за огромния потенциал за икономиката чрез развитието на туризма. За да се помогне на нашето икономическо развитие, настоятелно призовавам Комисията да разгледа какви ресурси ще бъдат осигурени, за да се коригират годините на недостатъчни инвестиции.

Както мнозина в тази зала вече казаха днес, важното са действията и резултатите.

 
  
MPphoto
 

  Jaime Mayor Oreja (PPE). (ES) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, искам да направя предварителна бележка.

Не може да водим същия дебат след изборите, както преди тях, от уважение към изборите и към европейските народи. Не следва действията ни да се различават, по какъвто и да било начин от действията на националните парламенти в това отношение.

Ако членовете на Комисията са следствие от мнозинството във всяка страна, основната ни грижа следва да бъде председателят на Комисията да е верен на това, за което европейските народи са гласували на европейските избори, а оттук следва важността и правотата на това г-н Барозу да стане председател на Комисията. Това е един строго демократичен принцип.

Има две съображения, които г-н Барозу представи и които никак не се колебая да подкрепя ясно и категорично. Първото е обхватът на диагнозата на сегашното положение, която той постави в своето изказване и бележките си. Ние преживяваме не само икономическа и финансова криза, но и криза на ценностите. Това е първият път, когато чух в залата потвърждение на тези характеристики. Ние не само преминаваме през криза, но също и през един променящ се свят. Ето защо повече от всякога ударението трябва да се постави на позитивното действие от отделните хора и на промяната в отношението към държавата и пазарите, защото в много от страните от ЕС вероятно не сме се простирали според чергата си.

Второто съображение, което също подкрепям, е европейската амбиция на г-н Барозу. Европа трябва да избере, подреди по приоритет и да се организира, а кризата и Договорът от Лисабон са двата основни въпроса, върху които председателят на Комисията трябва по-конкретно да се съсредоточи. Справянето с кризата изисква решителна Комисия и също Парламент, способен да намери изход от сериозните обстоятелства, с които се сблъскваме.

Кризата все още не е свършила и релефът й още не може да бъде разчетен. Тя също ни принуждава да се заемем със социалните неравенства в Европейския съюз. Поради това имаме потребност от политическата амбиция, която показахте днес следобед, г-н Барозу.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D).(ES) Г-жо председател, г-н кандидат за председател, след като Ви изслушах внимателно, бих желал да почертая няколко точки, по които мнозина от нас биха се съгласили с Вас.

Първо, ясно е, че сме изправени пред криза и все пак мнозина от нас са на мнение, че през последните години Европа не беше в състояние да създаде очаквания и нагласи, които да могат да преодолеят песимизма.

Второ, ясно е, че се нуждаем от Европейския съюз, от силни институции и от Комисия, която да знае накъде се е насочила. Мнозина от нас обаче считат, че Вие не можете да бъдете кандидат за преизбиране в същата Комисия, а по-скоро в една нова Комисия, за да започнем нова ера, в която ще сме изправени пред много повече и много по-трудни предизвикателства.

Нуждаем се от Европа, която е способна да регулира пазарите и да гарантира права, по-конкретно социални права. Наистина се нуждаем от Европа, която е способна да придава добавена стойност с цел отстраняване на световните злоупотреби и несправедливости при източника им.

Чух предложението във Вашата Комисия да бъде включен член на Комисията, отговарящ за имиграцията, във връзка със сигурността. Искам да наблегна, че имиграцията има пряко въздействие не само или най-вече върху нашата сигурност, но и върху ценностите ни и способността ни да отстраняваме неравенствата при източника им.

Вследствие на това утрешното гласуване няма да отбележи края на един процес, а по-скоро ще стане първата стъпка или отправната точка в една огромна задача, която новата Комисия трябва да поеме, така че в противовес на тези, които искат Европейският съюз да бъде парализиран или да отстъпи, то може да даде нов тласък на една много по-добра Европа от тази, която познавахме през последните години. Новата Комисия трябва да е способна да се утвърди в очите на еврофобите и евроскептиците; да е способна да защити независимостта си като двигател на Европа пред Съвета; и трябва да бъде способна не само да сътрудничи, но и винаги да има ответна реакция на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н Барозу, има няколко елемента от и причини за нашата проява на доверие и много категоричния ни вот утре.

Първият елемент е този на демократичната последователност: по отношение на избора на 27-те държавни или правителствени ръководители, които Ви избраха единодушно; по отношение на това, което казахме в предизборната кампания – не беше толкова отдавна – и по отношение на вота на гражданите. Няма да се извиняваме, че спечелихме изборите, дори и да сме наясно – всички сме съвсем наясно, бих казал на нашите колеги – че ще трябва да Ви обградим с повече идеи, отколкото са само на Европейската народна партия (Християндемократи). Следва демократичната последователност по отношение на упражнението, което провеждахте в продължение на няколко седмици, в рамките на взискателния, искрен и неафиширан диалог с Парламента и ние сме тук, за да го засвидетелстваме.

Има втора причина, която е убеждение: дълбокото убеждение, че в Европа няма да има силни политики, ако институциите са слаби. Нуждаем се от силни институции. Ето защо се надяваме, че Договорът от Лисабон ще бъде ратифициран. Той представлява набор от инструменти, които ще накарат институциите да работят добре. Нуждаем се от силна Комисия, която да може да се противопостави на кризата възможно най-бързо.

Третата причина е договорът за доверие, който подписахме с Вас. Пред лицето на това най-сериозната и дълбока икономическа, финансова, продоволствена – нека не забравяме един милиард гладуващи по света – и екологична криза, е необходимо Комисията да прояви борческия си дух. Трябва Вие и ние заедно с Вас да извлечем поуките от кризата, по отношение на управление, регулиране, иновация и нови политики – имам предвид идеята за европейска спестовна банка, която да подпомага малките и средните предприятия в стратегическите сектори – и, по отношение на най-дълбоката криза, екологичната криза, да се въведе нов модел на икономически и социален растеж, на „зелен“ растеж, както Вие самият казахте.

Ето защо, г-н Барозу, ще бъдем готови, утре, да подпишем договора за доверие с Вас.

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli (S&D).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, днешното Ви слово, г-н Барозу, не промени мнението ни. Възгледите ни остават подчертано отрицателни. През годините на вашето председателство Комисията се прояви като неспособна и лишена от самостоятелност. Такъв бе случаят при финансовата криза и същото важи за имиграционната политика: защитата на основните права и съответствието с правото на Общността трябва да са двата облика на една и съща политика.

Вие казахте в залата, че възнамерявате да назначите член на Комисията, отговарящ за правосъдието и правата, и друг член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи и имиграцията. Не правете това, г-н Барозу: имиграцията и правата трябва да останат заедно, за да не се подкрепят ксенофобски политики. Имате мнозинство тук в Парламента, мнозинство на десницата и ние очевидно не можем да се идентифицираме с това мнозинство. Разбирам трудностите на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, но, г-н Verhofstadt, не ни казвайте, че последователният подход, за който призовахте с цел излизане от кризата, ще се характеризира с бързината, с която ще бъде съставена Комисията Барозу.

Очевидно е, че не можем да се идентифицираме с това мнозинство. Позициите ни не могат да бъдат примирени с тези, които не се борят решително за пълна и трайна свобода на информацията, с тези, които не се борят за защита на правата и с тези, които виждат в Парламента само форум за представителите на националните правителства.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, укрепването на енергийната сигурност е важна точка от Вашата програма. Успехът на преговорите с Турция, довел до подписване на споразумението „Набуко“, показва, че Европейският съюз е в състояние да представлява държавите-членки на международната сцена и бих искал да Ви поздравя за това постижение. Надявам се, че при използване на същите методи ще бъде постигнат подобен успех за осигуряване на изискваните обеми газ в момент, в който в региона има страни, които желаят да предоставят ресурсите си за проекта. Бъдещата Комисия трябва да създаде вътрешен енергиен пазар, ефективна конкуренция и високо равнище на сигурност на доставките за всички държави-членки.

В това отношение важна роля има Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори. Румъния се кандидатира за домакин на централното управление на тази агенция и се надявам да получи необходимата подкрепа. Енергийната сигурност зависи също и от съседите на ЕС. Трябва да подкрепяме съседните страни, които приемат европейските ценности и се стремят да станат част от европейското семейство.

Искам също да привлека вниманието Ви към все още нестабилното политическо положение и трудното икономическо положение в Република Молдова. Спешно трябва да се окаже подкрепа на новите политически органи в Кишинев, за да им се помогне да преодолеят това затруднено положение.

Накрая, изразявам твърдо убеждение, че утрешният вот ще демонстрира стабилността на институциите на Европа и ще даде положителен принос за резултата от референдума в Ирландия.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Г-жо председател, г-н Барозу, най-добре да го кажа веднага: в продължение на пет години Вие не успяхте да убедите френските социалисти, а сега не успявате да ни убедите с проекта, в който сте също толкова щедър на думи, колкото са неопределени целите Ви.

Как може да ни призовавате да гласуваме за Вас, ако искаме една Европа, която да е единна в разнообразието си, когато именно защото искаме такава Европа, ние препоръчваме да се изчака вотът в Ирландия, за да гласуваме Вашата кандидатура?

Въоръжени с подкрепата на държавите-членки, Вие предпочетохте да си осигурите назначението предсрочно и с по-малко рискове по отношение на броя на изискваните гласове. Мислехте, че явяването пред Парламента ще е чиста формалност: не е така и това е само началото, тъй като решенията, които предлагате, не отговарят на очакванията на гражданите, които страдат по време на кризата и които дадоха израз на гнева си към нашите институции чрез ниския процент на участие на изборите.

Казвате, че кризата Ви е променила и се представяте за великия навигатор на обединена Европа, но не съумяхте да поведете държавите-членки към един наистина европейски план за възстановяване и ние все още очакваме конкретните и обвързващи мерки, необходими за финансовото регулиране.

Твърдите, че сте ни дали гаранции за социалния дневен ред, но всичко, което защитавате, е един нов регламент, а не преразглеждане на Директивата относно командироването на работници. Нещо повече, Вие не поехте твърд и преди всичко ясен ангажимент за директива за защита на обществените услуги.

Вие проявявате неуважение към паметта за събития на членовете на Европейския парламент. Не сме забравили, че през последните пет години социалните въпроси никога не са били в основата на предлаганите решения и едва сега Вие се съгласявате да бъде извършвано проучване на социалното въздействие на всеки нов европейски законодателен акт.

В период на безпрецедентна криза, която унищожава стотици хиляди работни места, трябва да се направи всичко, за да се гарантира броят на европейските работници без работа или работещи бедни да не достигне 25 милиона към 2010 г. Затова трябва да бъде приета политика в областта на промишлеността.

На гражданите следва да се даде пример за солидарност за борба с кризата. Днес те няма да уловят този импулс нито в думите Ви, нито в обявената от Вас амбиция за Европа.

Да продължаваме както преди ще е катастрофално е казал философът Уолтър Бенджамин. Имате да извървите още много дълъг път, докато спечелите социалистите и социалдемократите. В името на политическата последователност и от уважение към нашите избиратели, ние няма да гласуваме за Вас.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE).(NL) Г-жо председател, г-н Барозу, членовете на нидерландската делегация в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) ще гласува за Вас утре с убеденост. Не само защото сме убедени във Вашите качества, но също и защото бързаме. Според нас последните два месеца бяха пропиляна възможност да се справим с икономическата криза – а ние, нидерландците, бързаме. Наистина искаме да видим повече социална пазарна икономика във Вашата програма – колкото до нас, предишната Комисия беше твърде либерална в това отношение. Надяваме се да продължите борбата против прекомерното регулиране и да превърнете Копенхаген в успех, но намалете броя на създадените европейски агенции.

Друг въпрос е причина за опасения от страна на гражданите на Европа. Днес следобед тази дума беше спомената може би два или три пъти. Не е достатъчно. Европейските избори ни показаха, че ние наистина нашата работа е замислена така, че да спечелим умовете на обикновените хора в подкрепа на Европа. Работниците от „Опел“, които предстои да бъдат съкратени, трябва от първия момент да възприемат Европа като източник на надежда, източник на работа.

Накрая, през последните шест седмици Вие ми направихте впечатление на човек, притежаващ устрем и ентусиазъм. Вие преуспявате, когато срещнете предизвикателство. Настоятелно Ви призовавам да продължите в същия дух през следващите пет години: бих искал да ставам свидетел на това всяка седмица.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D).(EN) Г-жо председател, наистина живеем в необичайни времена, но на реакцията на г-н Барозу на икономическата криза липсва сила и въздействие, а обещанията му за социална Европа не бяха спазени. Г-н Барозу, Вашите политически насоки хвърлят малко светлина върху плановете Ви и носят много от същата риторика, която използвахте преди пет години. Разбира се, необходим ни е силен и жизнен вътрешен пазар, създаващ условия за работни места и благоденствие, но това трябва да върви ръка за ръка с подобрените социални права в Европа на работниците и гражданите, а не за тяхна сметка.

Въпреки силния натиск от залата за отстраняване на този дисбаланс и призивите за преразглеждане на Директивата относно командироването на работници, за оценки на социалното въздействие и за по-амбициозен пакет за икономическо възстановяване, ние все още чакаме. По-рано Вие споменахте синдикалното членство и правото на стачка като свещени. В цялото Обединено кралство синдикатите отново са в преговори за стачни действия в отговор на проблемите, създадени от Директивата относно командироването на работници, опасявайки се от подбиване на възнагражденията и подкопаване на колективните договори.

Отговорът, който дадохте на запитването ми по този въпрос миналата седмица прозвуча като топли думи, но все пак Вие признахте, че директивата не постига целите си. Проблемите се коренят в прилагането и в тълкуването й от Съда на Европейските общности (ECJ). Вие обещахте да компенсирате чрез нов правен инструмент, но решенията на ECJ показаха, че трябва да подсилим Директивата, за да бъде спряно намаляването на заплатите.

В тези времена на финансова криза са необходими ясни правни насоки и, г-н Барозу, трябва да има едно и също възнаграждение за една и съща работа на същото място, независимо от пола. Какви гаранции можете да ни дадете, че ще стане така?

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE).(NL) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, госпожи и господа, времената са трудни, преходни, времена на промяна – но също са и интересни времена. От институционална гледна точка, ние пътуваме от Ница за Лисабон. Надявам се да пристигнем невредими: от финансова, икономическа, екологична, демографска гледна точка, дори по отношение на енергетиката, миграцията и сигурността, като не забравяме глобализацията, проблема с прехраната, борбата за опазване на социалния ни модел – във всички тези области се мъчим в прехода. Дали това са опасности или възможности зависи до голяма степен от нас самите.

В това отношение е ясно едно: само ако възприемем европейски подход към проблемите, само ако се заемем с тях със солидна, добре ориентирана европейска програма – каквато имате, г-н кандидат за председател на Комисията – и ако имаме силни институции, с които да работим, можем сами да допринесем за оформянето на бъдещето и да продължим да развиваме нашата социално и екологично адаптирана пазарна икономика. Време за губене няма – „бързаме“, както колегата до мен току-що каза – и поради тази причина също трябва да продължим енергично работата по новата Комисия. В момента, госпожи и господа, имаме един единствен кандидат за председател.

Трябва да се доверим на Жозе Мануел Барозу. Приканвам всички, които не са съгласни, да се уверят, че могат да различат приятелите от враговете – в крайна сметка какво постигате чрез протакане и гласуване „против“? Ако не искате г-н Барозу, кого искате? Кой беше вашият кандидат, кой е вашият кандидат, питам групата на Зелените/Европейски свободен алианс и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Ако плановете ви успеят, сигурни ли сте, че ще се сдобиете с някого, когото смятате за по-добър кандидат, за по-добър председател на Комисията?

Г-н кандидат за председател на Комисията, имате доверието ми и ще получите и гласа ми и тези на колегите ми от групата. Пожелавам Ви много успехи, включително в съставянето на новата Комисия: трябва да Ви се даде свобода на действие, за да задвижите въпроса.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Г-н Барозу, Договорът от Лисабон ще бъде ратифициран и ще влезе в сила до няколко месеца. Така се надявам. От програмата Ви и днешното Ви слово е ясно обаче, че Вие искате още отсега да подсилите правомощията на Европейския парламент. Съгласна съм, защото няма връщане към времето, когато бъдещето на Европа се чертаеше от Съвета и Комисията, докато на Европейския парламент беше отредена ролята на обикновен зрител.

На мнение съм, г-н Барозу, че следващият Ви мандат ще бъде решаващ за затвърждаването на новия институционален баланс между Комисията, Съвета и Парламента. Следователно подкрепата ни не е развързване на ръцете, а инвестиция.

Демократичната ни традиция, защитата на правата на човека и иновациите при производството на по-чисти форми на енергия и по-добрите екологични политики са отличителни европейски характеристики, но нищо не ни отличава толкова от останалия свят, колкото социалните ни политики. Следователно трябва да изразя надеждата ни, че Комисията, която ще председателствате, сигурна съм, ще поеме отговорността за опазване, затвърждаване и подобряване на европейския социален модел, както и насърчаване на равенството между половете.

Преди да приключа, бих искала да подчертая, че си отбелязах казаното от Вас днес, ангажиментите Ви за бъдещето. Можете да разчитате на гласовете на португалските социалисти. Също така обаче можете да разчитате на отношения, които със сигурност ще бъдат лоялни, но и много взискателни през следващия Ви мандат.

Пожелавам Ви на добър час и успех във Вашата работа.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE).(DE) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, госпожи и господа, за какво всъщност е утрешният вот? За да направим нещо, което мнозина в залата не могат, а други не искат да направят. Става дума всъщност за поемане на отговорност за Европа. Бих искал да подчертая нещо. Г-н Барозу, много съм Ви благодарен, че отново споменахте това във Вашето прекъсване. Става дума за поемане на отговорност относно способността на Европа да действа в трудни времена, за да преодолее всички проблеми, които бяха обект на основателна критика от гражданите и също от Парламента. Считам, че днешното разискване помогна да се изясни въпроса на кого Европа може и не може да разчита в бъдеще, когато се стигне до поемане на политическа отговорност през следващите години.

Искам обаче да посоча, г-н Барозу, че има, разбира се, цяла поредица от теми в дневния ред, които трябва да получат внимание и ще имате много отговорности в тази област, тъй като имате монопол върху предлагането на инициативи на европейско равнище.

Искам да разгледам още една тема, която според мен не бе обхваната достатъчно подробно в разискването до момента и това е селскостопанската политика. В тази област сме изправени пред няколко нови предизвикателства. Не е достатъчно просто да се спомене фактът, че министрите на земеделието стигнаха до решение през есента на миналата година. Не е достатъчно, че стартирахме програма за цялостна реформа в земеделието, защото когато се променят основните условия Вие трябва, разбира се, да предприемете съответна инициатива за подпомагане на земеделските стопани в Европейския съюз. Искането ми е да повикате настрана члена на Комисията, отговарящ за земеделието, и да й посочите, че нейният модел няма да успее да изведе този важен сектор от кризата.

Подготвени сме, като говоря и от името на моите колеги, да поемем отговорност за Европа в полза на Европейския съюз и на народа на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(FR) Г-жо председател, г-н Барозу, през февруари 2008 г., шест месеца преди световната финансова криза, унгарският министър-председател предложи да бъде създадена европейска институция за наблюдение и контрол на световните финансови тенденции. За съжаление, Съветът и Вашата Комисия решиха да създадат тази институция едва след като световната криза избухна.

Г-н Барозу, на какъв етап е подготовката за институцията? Кога институцията ще започне работата си?

Вторият ми въпрос е: през последните няколко години Комисията нямаше успех в борбата с господството на големите търговски вериги и не защити нито земеделските стопани, нито потребителите. Можем ли да очакваме конкретни и ефективни мерки от Комисията?

Третият ми въпрос е: налице е дълбока криза в сектора на млекопроизводството в цяла Европа с много сериозни обществени и политически последици. Възнамерявате ли да промените, да преразгледате нео-либералната политика, следвана от Комисията до момента и която се провали напълно?

Четвъртият ми въпрос е: като кандидат за председател, възнамерявате ли да създадете механизъм за посредничество? Желаете ли да потвърдите намерението си да възложите на новия член на Комисията, отговарящ за основните права, отговорността за историческите национални малцинства, имигрантските малцинства и ромите?

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). (MT) Г-жо председател, г-н Барозу, финансовите и икономическите предизвикателства бяха подробно обсъдени. Днес обаче искам да се съсредоточа върху правата на гражданите и върху Европа на гражданите. Говорим за европейско гражданство, за права на гражданите, свобода на движение, борба с престъпността, укрепване на сигурността, борба срещу тероризма и обща имиграционна политика. Всички изброени засягат европейските граждани, както и икономическите и финансовите въпроси. Има обаче и други предизвикателства, които засягат нашите граждани в техния ежедневен живот и които поради това заслужават да бъдат разгледани.

Имаме план, план за създаване на европейско пространство, основано на справедливост, свобода и сигурност. Имахме Програмата от Тампере, Програмата от Хага, а сега и тази от Стокхолм. Считам, че трябва да вложим нова енергия в тази област. Стокхолмската програма ще ни разкрие нови възможности. Нещо повече, имаме и Договора от Лисабон, който ще даде нови и важни правомощия, както и ще отреди много по-голяма роля за Парламента в тази област. Тази вечер Вие ни казахте, г-н Барозу, че ще има вече не един, а двама членове на Комисията, посветени на тази област. Беше ни казано, че ще има член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи и имиграцията и друг, на който ще бъде възложена областта на правосъдието, правата на човека и гражданските свободи. Нека създадем партньорство; тясно партньорство между Комисията и Парламента за една Европа, която наистина да бъде Европа за гражданите ни, Европа, която защитава правата на гражданите ни; която защитава свободите на гражданите ни, която бди над сигурността на гражданите ни.

Да, считам че заедно можем да работим за изграждане на Европа за гражданите ни и Ви пожелавам късмет на утрешните избори.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Бих се съгласил с коментарите на мнозина от моите колеги, които вече се изказаха, но, позволете ми да Ви поставя и следните въпроси, г-н Барозу: направихте ли преглед на свършеното през предишния Ви мандат? Доволни ли сте от постиженията си през последните пет години? Бих предположил, че сте го направили и че това е причината да се кандидатирате отново за председателството на Комисията. Също така се питам обаче дали сте доволни от това доколко сте били резултатни в предотвратяването на финансовата, икономическата и социалната криза? Можете ли да ставате свидетел с чиста съвест на смайващото увеличение в цифрата на безработицата, която вече достигна милиони в Европейския съюз и на безсрамните премии, които отново се изплащат от финансовия сектор на тези, които не само ни хвърлиха в най-лошата въобразима криза, но също и ни заплашиха с бедност?

Можете ли да ни кажете днес дали ще действате по различен начин през втория си мандат? Още от същото ли ще видим или нещо ново? Има ли нещо, което би трябвало да очакваме? Какво мислите, че трябва да промените в начина, по който извършвате работата си?

Позволете ми да Ви поставя още един въпрос: той е от тези, които Вие много старателно избягвахте да разгледате във Вашите политически насоки. Вие безспорно искате да ръководите Комисията на Европейския съюз, който наброява 500 милиона души. Къде са амбицията и устремът на нашата голяма общност, когато стане дума за отваряне на вратите за тези братя европейци, които искат да се присъединят към нея? Какви допълнителни усилия ще положи Вашата Комисия, за да ускори процеса? Ще предложите ли реално съдействие, т.е. експертно мнение и материални ресурси, на централното правителство на Босна и Херцеговина, за да му помогне да изпълни пътната си карта и критериите, необходими, за да могат нейните граждани да пътуват свободно в рамките на Европейския съюз?

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE).(EN) Г-жо председател, г-н Барозу ще има подкрепата ни утре не само защото сте номинирани от всичките 27 държави-членки, г-н Барозу и не само защото трябва да пристъпим към работа, но и защото предложихте широк политически дневен ред, в който се обръща внимание на основните предизвикателства на нашето време. Разбира се, всички ние имаме различни възгледи по този въпрос.

Ще призоваваме за инициативи от страна на Вас и Вашата Комисия, основаващи се на мнозинството от Парламента, а не като опит за налагане на позиции на малцинството и ще обсъдим и проучим Вашите предложения, като ще взимаме решения, основани на мнозинството от Парламента. Така работи демокрацията и така работим ние. Имаме доверие не само във Вас, но и в Парламента. Позволете ми само да кажа, че да се гласува с „не“ утре без алтернатива означава, че Вие нямате алтернатива. В същото време, когато призоваваме за действие, има такива, които искат да спрат действието. И трябва да заявя, че тъй като остават само седмици преди срещата в Копенхаген, би било безотговорно да се действа по начин, при който Комисията да е без ръководство. В момент, когато трябва да се справяме с цялата уредба и законодателство на финансовите пазари, алтернативата да кажем „не“ на новата Комисия е безотговорна. И да действаме по такъв начин, че да не можем да започнем политическия процес за икономическото възстановяване, когато работните места в цяла Европа са заплашени, е безотговорно.

Г-жо председател, гласуването утре е до голяма степен гласуване за положението на Европейския парламент. Като парламентаристи ние казваме, че искаме Европа да има водеща роля в света, но никога няма да имаме водеща роля в света, ако не можем да гарантираме ръководството на Европейския съюз. Ще Ви дадем нашата подкрепа, ще проучим предложенията и ще обсъдим с Вас, тъй като имаме доверие в демокрацията и в мнозинството, което имаме в Парламента. Късмет утре.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, г-н Барозу, след това разискване съм дори по-убедена, че съм права в подкрепата си за предложението, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), да подкрепим кандидатурата Ви и като председател на комисията по петиции бих искала да Ви предложа моя скромен принос: г-н Барозу, аз одобрявам Вашите цели и приоритетите, които определихте, но позволете ми да предложа две области, които се нуждаят от по-голямо внимание, по-конкретно във връзка с това, което Вие наричате излизане от икономическата и финансовата криза.

Считам, както и Вие, че кризата е едновременно и преди всичко криза на нашите ценности, на основните ценности на нашето общество. През следващите пет години Европейската комисия ще трябва да се справя с големи предизвикателства. Геополитическата рамка претърпя корена промяна. Възникващите държави, възникващите икономики като Индия, Бразилия и Африка сега играят значителна роля в реалната икономика. От една страна, това открива пред нас нови възможности за растеж докато, от друга, ни излага на риск от пазарни хегемонии, които в дългосрочен план биха могли да доведат до по-високи равнища на бедност.

В това отношение ролята на Европа, нейната цивилизация и мъдрост е съществена за насърчаване на широкообхватен, балансиран растеж и за подпомагане на постигането на граждански права. Тя се явява истинска интеграция на различни корени и култури. Споменавам нашите корени, нашите християнски корени, които биха могли да бъдат средството, с което да се справим с ценностния аспект на тази извънредно сериозна криза, но само ако ги използваме като ориентир при насърчаването на развитието и интеграцията на правата и задълженията на всички.

Във финансовата област, г-н Барозу, трябва да преценим необходимостта от реформа на паричната и фискалната политика, за да смекчим борбата между нашата валута, еврото и старата хегемония на долара, а също и борбата с възникващите валути на Китай и Индия; да постигнем по-строго регулиране на финансовия пазар, заедно със забрани на спекулациите с енергийни стоки и, преди всичко, с продоволствените стоки, чиито цени могат да обезкръвят много икономики; да върнем финансите към основната им роля да подкрепят производството; и да заменим или подкрепим традиционните икономически вноски за регионите на Европа в депресия с данъчни стимули.

Колкото до Европа на гражданите, която предлагате да развиваме със задълбочаване на диалога и разпространение на информация, чувствам се лично ангажирана като председател на комисията по петиции. Поради това комисията следва да бъде поканена да участва, ако Парламентът предприеме по-нататъшни действия относно резолюцията, приета по време на предишния парламентарен мандат.

Комисията по петиции е първото звено за контакт между европейските институции и гражданите. Тя търси решения, дава обяснения и насърчава действия в отговор на многобройните и различни жалби, подавани от европейските граждани. Във връзка с това, г-н Барозу, Ви призовавам настоятелно да затвърдите отношенията между Комисията, която имате честта да ръководите, и комисията, чиито председател съм аз, комисията по петиции, и да определите конкретен член на Комисията, който да отговаря за това. Вие вече обявихте създаването на два нови поста на членове на Комисията.

Европа, която е съсредоточава работната си програма върху своите граждани, както заявихте, е Европа, която трябва да предостави на комисията – която е форумът, мястото, където се дава гласност на правата на гражданите – повече права и повече достойнство.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Briard Auconie (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н председател на Комисията, госпожи и господа, проучих насоките на Вашата програма и приветствам амбицията Ви по отношение на всяка от големите области на политиката, включително политиката в областта на икономиката, с продължаването и създаването на дейности; плана за възстановяване; социалното сближаване; политиката в областта на екологията и особено устойчивото развитие; проектите с насоченост към нашата младеж; засилването на европейската отбрана; и продължаването на една силна и устойчива политика в областта на селското стопанство.

Гледам с одобрение на амбицията Ви за една побеждаваща, обединена и закриляща Европа, каквато искаме. Поставям под въпрос обаче финансовото положение на Европейския съюз по отношение на всички Ваши проекти. Съюзът трябва да има финансовите ресурси за амбициите си. Някои от моите колеги вече подчертаха този аспект. От жизненоважно значение според мен е, г-н Барозу, да видим, че се заемате да насърчите държавите-членки да увеличат съществено вноските си в бюджета на Общността след 2014 г. Вярно е, че в момента кризата е притиснала бюджетите на държавите-членки. Независимо от това, трябва да гледаме напред към периода след кризата и да започнем да работим сега по такъв бюджет на Общността, който да отговори на потребностите за европейско действие. Знам, че сте наясно с тази необходимост, тъй като сте я отбелязали в програмата си. Това, което остава днес, е Вие лично да се ангажирате да гарантирате, че в бъдеще, ние, Парламентът и Съветът, ще имаме средствата, необходими за прилагане на политиките ни.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete (PPE).(LV) Бих искала да потвърдя, че членовете на групата на Европейската народна партия от Латвия ще подкрепят кандидатурата на председателя Жозе Мануел Барозу. Ще Ви подкрепим, защото се надяваме, че Вие, г-н Барозу, като председател на Европейската комисия ще продължите да работите за една по-справедлива Европа. Считаме, че справедливостта следва да се постигне между всички държави-членки, що се отнася до подкрепата за земеделските стопани, независимо от колко време са членки на Европейския съюз. Очакваме също, че ще поемете водещата роля за реформата на общата селскостопанска политика и за осигуряване на възможност за лоялна конкуренция за всички държави-членки. Призоваваме Ви да поемете водачеството при по-нататъшната либерализация на европейския пазар на услугите.

Европа ще излезе успешно от кризата само ако основе стратегията си на силен единен пазар и равни начала за всички. Европейските институции наистина имат стабилизираща роля за преодоляването на кризата в най-сериозно засегнатите държави-членки и Латвия знае това. Искам да благодаря на Европейската комисия за работата й с нас. Единната европейска валута доказа стабилизиращата си роля в сегашните условия на криза. Държавите от Балтийския регион са си поставили целта да се присъединят към еврозоната, но по време на световния спад това е много тежка задача. Ето защо ние призоваваме Комисията да насърчава разумен и гъвкав подход към прилагането на условията на Пакта за стабилност и растеж и критериите от Маастрихт, който да е подходящ за кризата. Убедена съм, че по-ранното включване на държавите от Балтийския регион и на всички европейски държави в еврозоната е в интерес на Европа като цяло.

Г-н Председател, настоятелно Ви призоваваме да ускорите темповете на разработка на обща енергийна политика, за да се намали зависимостта на Европа от монополите. Пожелавам Ви успех на утрешния вот.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н Барозу, като член на френската делегация на Европейската народна партия (Християндемократи) и като представител на „Нов център“, френска политическа партия, възникнала от Съюза за френска демокрация (UDF), имах желание днес да се обърна пряко към Вас. Преди всичко искам да Ви напомня за подкрепата на президента на републиката и на френското правителство и да приветствам начина, по който Вие успяхте да допринесете за успеха на френското председателство.

Г-н Barnier и всички мои парламентарни колеги от френското президентско мнозинство сега очакват, че мисията ни да изградим политическа Европа, която може да влияе на важните глобални въпроси в бъдеще, ще бъде поета и споделена от Вашата Комисия.

За да се изгради тази политическа Европа, г-н Барозу, според нас трябва да се избегнат два капана. Първо, този на представянето на конкуренцията като абсолютна и непреодолима догма. Да, Европа се нуждае от промишлена политика, селскостопанска политика, енергийна политика или енергийна политика, която насърчава новите технологии, също толкова, колкото и от политика в областта на конкуренцията.

Вторият капан, който трябва да се избегне, е този на превръщането на Комисията в обикновен Генерален секретариат на Съвета. Нуждаем се от Комисия, която да е силна, да внася предложения, да въвежда новости и която да движи европейската интеграция. Така, въпреки резервите, които може да са били изразени от собствената ми политическа партия във Франция, аз днес имам готовност да подкрепя действията Ви и да вървя с Вас по този целенасочен път, по който изглежда желаете да тръгнете, не на последно място от гледна точка на устойчивото развитие и на борбата срещу изменението на климата.

За да се гарантира обаче, че моят вот и този на няколко от парламентарните ми колеги, които все още имат въпроси днес, ще се опира на възможно най-много информация, бих искал да поемете два категорични ангажимента в тази зала. Първо, за прилагане на наистина целенасочена политика в полза на нашата промишленост, нашите територии и всичко, което оформя европейската идентичност.

Второ, да направите всичко възможно, за да се осигури, че европейският модел е този, който най-добре съгласува пазарната икономика с изискването за солидарност сред държавите-членки, регионите и населението.

Г-н Барозу, днешните млади хора се нуждаят от Европа, която ги подкрепя в глобализацията и която олицетворява нова надежда, и, като най-младия от френските членове на Европейския парламент, аз съм дълбоко убеден, че младите хора искат Европа, която не само да ги закриля, но и да им предлага нова амбиция. В бъдеще наша задача ще бъде да градим Европа заедно. Разчитам на Вас, също както Вие можете да разчитате на мен.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-жо председател, Европа е обединена. Това е Европа на мира, свободата и демокрацията. Ние съблюдаваме правата на човека и искаме да осъществим програма за социална пазарна икономика – програма, която поставя хората в центъра на вниманието ни. Но Европа е и разнородна. Има много бедни региони и поради това има необходимост от автентична политика на сближаване. Общата селскостопанска политика на практика допуска две Европи – стара и нова. Това изисква промени и създаване на автентична, единна, обединена и характеризираща се със сближаване Европа. Вие, г-н председател, знаете това най-добре от всички. Какви мерки възнамерявате да предприемете в тази област, за да промените положението?

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-жо председател, г-н Барозу, по мое мнение, Вие се справихте великолепно в ролята на председател на Комисията. Лесно е да се критикува, но трябва да отдадем дължимото, когато е заслужено. Ръководенето на 27 различни държави в плуралистична Европа е сериозна задача и Вие я изпълнихте добре. Вие бяхте балансиращ фактор между големите и малките държави, така че във връзка с това искам да взема на заем думите на председателя на моята партия, финландския министър-председател Matti Vanhanen който каза, че заслужавате още един служебен мандат. Голям поддръжник съм на нов мандат за Вас и ще гласувам за това. Постигнатото от Вас за пет години говори само за себе си. По мое мнение, вече няма нужда от предложения за нови програми, тъй като делата говорят сами за себе си и се надявам членът на Комисията от Финландия, Оли Рен, също да има добра и силна позиция в следващата Комисия. И най-важното от всичко обаче, е че утре ще гласуваме „за“ това да имате възможност да съставите нова Комисия. Пожелавам Ви успех.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(EN) Г-жо председател, г-н Барозу е говорил твърде често за необичайните времена, в които живеем, за важните въпроси, пред които сме изправени, и ръководната роля, която Европейският съюз следва да докаже в сектора на финансовия пазар.

Г-н Барозу, има едно нещо, за което искам да Ви попитам – споменавате го в документа, който ни представихте – а именно собствените финансови ресурси на Европейския съюз. Вие не казвате откъде те би следвало да дойдат.

Във връзка с това има един въпрос, който Ви зададох на изслушването, което проведохме с групата Greens/EFA миналата седмица. За съжаление, не получих отговор от Вас, надявам се това да стане сега. Въпросът ми е: какво мислите за данъка върху финансовите операции?

Дори г-н Саркози вече го предложи, а г-н Steinmeier и други говорят за него сега. Белгия и Франция вече имат правните инструменти да го приложат, така че защо да не говорим и да не окажем натиск с оглед на внасяне на предложение от Комисията за данък върху финансовите операции?

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Г-жо председател, два пъти слушах г-н Барозу, единият в пленарната зала и другият – на конференция с Европейската обединена левица и се запознах с планираните от него длъжности.

Имам една конкретна бележка: знаем позицията на г-н Барозу относно изменените политики. Не сме видели позицията му по изменените продукти. Означава ли това, че вносът и търговията със замърсени продукти ще бъде търпян в Европа?

Общо взето, макар да твърди, че прокарва новите идеи, от които се нуждае Европа, г-н Барозу по същество прокарва и предлага същите провалени, неолиберални рецепти, които доведоха до депресия в Европа, безработица в Европа и до сериозни социални неравенства в Европа.

Този подход, с което имам предвид Вашия подход, г-н Барозу, и подхода на Вашата Комисия, създаде празнина в доверието между ръководството на Европейския съюз и европейските граждани, която безспорно се отрази на последните избори, на които европейските граждани масово се въздържаха.

Накрая, тъй като наричате всеки, който не е съгласен с програмата Ви, антиевропеец, Вие няма да бъдете чути от всички европейци, особено от тези, които искат различна Европа и ето защо, по мое мнение, г-н Барозу, Вие не сте подходящ за тази длъжност.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) Г-н Барозу, Вие не съумяхте да получите подкрепата на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент или на групата на Зелените/Европейски свободен алианс – което всъщност говори във Ваша полза. Изборите ще бъдат интересни: както изглежда, можете да разчитате на около половината от гласовете, така че всеки глас е ценен. Разбира се, Вие бихте искали и нашите гласове, тези на втората по големина нидерландска партия в Парламента, Партията на свободата. Готови сме да Ви дадем нашия вот, но трябва да обещаете да спрете преговорите с Турция, да се погрижите Нидерландия да не бъде повече най-големият нетен вносител в този бюрократичен Европейски съюз и да работите за Европа на суверенни държави-членки, вместо федералната свръхдържава, към която се стремите. Каня Ви да ни посетите в 22,00 ч. днес, за да обсъдим това. Кой знае, може да направите тези обещания, да получите подкрепата ни и да бъдете в състояние да продължите работата си – само по че съвсем различен начин от този през последните пет години.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (ALDE).(EN) Г-жо председател, бих искал най-напред да пожелая на г-н Барозу успех при гласуването утре. За съжаление, аз бях на мнение, че гласуването трябваше да се проведе през юли, за да не се допусне възникването на празнина на несигурност. Като казвам това обаче, считам, че политическите насоки, които изготвихте, г-н Барозу, ясно показват какъв вид визия и идеи имате за връщане на нещата в правия път.

Може би най-силният ми призив към Вас – не само да се върнете в Парламента – е също да сте малко по-критичен към правителствата, когато не изпълняват ангажиментите си, защото ако погледнем дори Лисабонската стратегия, 90% от нея не беше приложена, защото някои държави-членки не предприеха действия, с които да ни направят най-конкурентоспособната и най-динамичната икономика на бъдещето.

Знам че е трудно да се опитвам да посоча някоя отделна държава. Не бих се осмелил да го направя, но ако ще дадем пример, и ако предлагаме идеи между Парламента и Комисията за начините, които виждаме за възстановяване на новия растеж и за новаторски подходи в новата икономика, тогава и държавите-членки също трябва да поемат отговорност и да предприемат такива действия.

Най-накрая, изпитвам съжаление, че във време на безпрецедентни икономически трудности по целия свят, когато от нас в Европа се очаква да поемем водещата роля относно банковото регулиране и други подобни области, ние пропуснахме възможността заради детински политически игри между определени групи.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Г-н Барозу, на Вас гледат като на застъпник за опазването на околната среда, за което Ви поздравявам.

Всъщност миналата седмица имахме добри новини, защото най-накрая бе решено червеният тон, който е изправен пред катастрофа, да бъде защитен, като бъде включен в списъка на видовете, защитени от Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. В това отношение призовавам тази временна подкрепа да стане постоянна.

Проблемът и глобалният парадокс във всичко това е, че неолибералните политики, които защитавахте до момента са същите, които ни доведоха до това положение, защото това са политики, които просто приватизират печалбите и прехвърлят разходите на обществото.

В това отношение сме изправени пред сериозен проблем с околната среда. От години субсидираме флотилии, които опустошиха моретата ни и които, точно в този смисъл, в много случаи са съвместно отговорни за бедствието. Сега те искат пари, за да преодолеят положението, което ние причинихме.

Това е абсурдно и е наистина трудно да бъде оправдано от демократична гледна точка. Ние не можем да правим такива грешки с парите на хората.

Затова призоваваме общата политика в областта на рибарството да бъде преразгледана, конкретно въз основа на тези нови принципи.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Г-жо председател, аз съм напълно сигурен, че г-н Барозу утре ще спечели нов петгодишен мандат като следващ председател на Комисията. Считам, че той е точният човек за длъжността и постигнатото от него е впечатляващо.

Също така считам, че Европейският съюз ще работи по-ефективно, ако Договорът от Лисабон бъде одобрен в моята страна. В Ирландия тези, които са против Договора, разпространяват лъжлива информация, че минималното възнаграждение щяло да стане 1,84 евро.

Говори се за обнадеждаващи признаци (green shoots) като част от икономическото възстановяване в Европа. Ратификацията на Договора от Лисабон сама по себе си е такъв признак. Инвестиционната общност и хората, които разкриват работни места, искат Договора от Лисабон да влезе в сила.

Фактът, че ние в Ирландия, след последния референдум, си осигурихме правото занапред да номинираме единия от членовете на Европейската комисия, бележи сериозна промяна. Освен това правните гаранции относно неутралитета, данъците, правото на живот, образованието и семейството също са важни.

Тези гаранции са важни за нас. Протоколите са също толкова важни, колкото и Договора и, разбира се, Ирландия се нуждае от Европа; Европа се нуждае от Ирландия.

(GA) Пожелавам Ви много късмет утре.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Г-жо председател, Европейският съюз страда от остър демократичен дефицит. За съжаление, нищо не се е променило в това отношение през последните пет години под ръководството на г-н Барозу. През неговия мандат изпаднахме в много тежка икономическа криза и пролича, че всички предупреждения относно нестабилността на финансовата система просто са били игнорирани. Предупреждения определено бяха отправяни. В словото си г-н Барозу говори за необходимостта да се промени архитектурата на финансовата система и да се реформира системата на премиите за управителите. Искам да кажа съвсем ясно: г-н Барозу, това беше Ваша задача през последните пет години и Вие не я изпълнихте. Поради това аз ще гласувам да бъдете освободен от длъжността.

Лично аз бих искал да видя един млад председател на Комисията, който да поеме ролята с подчертано творчески подход, със смелостта да прави големи промени и, преди всичко, като е независим: някой, който да превърне Европа в истинска демокрация. Сигурен съм, че Европа се нуждае от нова оптимистична нагласа, а тя със сигурност няма да дойде с г-н Барозу, а само без него.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Благодаря Ви за възможността да се изкажа. Искам да задам на председателя г-н Барозу два въпроса. Първият е следният: в словото си Вие ясно свързахте политическото си бъдеще с влизането в сила на Договора от Лисабон. Означава ли това също, че ако бъдете избран утре, а Договорът от Лисабон не бъде приет на ирландския референдум, ще подадете оставка?

Вторият ми въпрос е следният. Вие обявихте война на националния егоизъм, който според Вашето определение се поражда от тревожността и се превръща в екстремизъм. Питам: кой ще решава дали хора, организации или партии все още се занимават с тази вредна дейност? Или ще се окаже, че те, както и в нашия случай, имат за цел насърчаване на национално самосъзнание, необходимото съхранение на националното самоопределение? С други думи, това дава ли ни основание да говорим тук в Европа за национални култури, езици и разнообразие?

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, бих искал да започна с процедурен въпрос. Искам да кажа, особено на независимите членове, че не отидох да се срещна с групата им, защото не ме поканиха. Толкова е просто. Разбира се, аз имам сериозни различия в убежденията с някои от тези членове на Парламента, а също и с други, но отидох и се срещнах с всички групи, които ме поканиха, всички надлежно образувани групи. Отидох там за демократичен дебат. Аз харесвам демократичния дебат. Нека бъдем наясно с това.

Ще опитам бързо да отговоря на голям брой въпроси. Нещо повече, виждам, че понякога колегите вече не са тук, за да ме чуят, но все пак ще положа усилие.

Започвам с въпроса за премиите, който беше последният въпрос. Привличам вниманието ви към факта, че в края на 2004 г. Комисията – моята Комисия – внесе препоръка относно прекомерните възнаграждения, не само в банките, но и в икономическата система като цяло. За съжаление, по това време никой не обърна внимание на препоръката ни.

Със задоволство отбелязвам, че въпросът за премиите и прекомерните възнаграждения става все по-приоритетен и се надявам да сме способни да намерим решение въз основа, бих добавил, на предложенията, които представихме на Съвета. Те са предложени за обсъждане: препоръка, но също и обвързваща част от Директивата относно капиталовите изисквания към банките.

Много въпроси бяха насочени към енергийната сигурност: тези на г-н Saryusz-Wolski, г-н Marinescu и други. В действителност енергийната сигурност беше един от основните приоритети на досегашния състав на Колегията и възнамерявам да я включа и сред приоритетите на следващата Комисия, ако получа съгласието на вашия Парламент, тъй като очакванията на европейците са към Комисията, и то не само европейците от Съюза. Когато имаше проблем между Русия и Украйна, президентът Путин реши да ми телефонира конкретно, за да ме информира за този проблем и вие знаете колко време и енергия отделихме ние в Комисията, заедно с други партньори, в опитите да намерим решение на проблем, който засягаше не само Русия и Украйна, но имаше последици и за европейските потребители.

Лично аз съм много ангажиран с тези въпроси. Ето защо, бих добавил, ние лансирахме програмата за междусистемни връзки в държавите от Балтийския регион и затова Комисията успя да преодолее задънената улица по въпроса за проекта „Набуко“ – нека бъдем наясно, той беше в пълна безизходица. Поради това ще включа тези въпроси сред основните приоритети на Комисията, но в действителност има съпротива срещу създаването на действителен вътрешен енергиен пазар. Надявам се през следващия мандат, с Ваша подкрепа, да преодолеем тази съпротива, която – нека бъдем честни и искрени – все още съществува, за да създадем един действителен интегриран енергиен пазар в Европа.

Можете да разчитате на мен в Комисията да бъда безкомпромисен в защитата на европейския интерес. Нещо повече, считам, че проблемът на енергийната сигурност е също и от решаващо значение в областта на борбата с изменението на климата.

Ще го кажа отново, по-конкретно за колегите от групата на Зелените/Европейски свободен алианс: човек винаги може да бъде по-амбициозен, но, честно казано, считам, че трябва да приветстваме факта, че Европейският съюз, действайки въз основа на предложение от Комисията, оглавява борбата срещу изменението на климата. Впоследствие стана ясно, че нямаше да получим съгласието на всички държави-членки, ако не беше работата – и искам да отбележа това – на председателството на г-жа Меркел и след това на председателството на г-н Саркози, тъй като и те работиха, за да постигането му и е съвсем правилно да го признаем. Всички държави-членки положиха усилие, но именно въз основа на амбициозно предложение от Комисията съумяхме да водим тази борба с глобалното затопляне и много разчитам на усилията ви, за да продължи Европа да бъде начело на тази борба.

По отношение на социалните въпроси, казах, каквото имах да кажа: вече поех някои много конкретни инициативи по въпроси относно командироването на работници и по проблемите, свързани с обществените услуги. Имам готовност да работя с вас във връзка с принципите, които споменах и които изразих много ясно днес: против социалния дъмпинг, за социална пазарна икономика.

Съвсем наясно съм, че това е един интересен идеологически дебат, но мисля че в Европа разполагаме с отговора. Нуждаем се от вътрешен пазар – в него е силата ни – и в същото време той е едно високо равнище на социално сближаване. Едно европейско творение, принос. В цитата, който съм включил в началото на моя документ, се позовавам на великия съвременен европейски историк, Тони Джуд, който изнася лекции в университета в Ню Йорк. Той казва, че Съединените щати може да имат най-силната армия в света, Китай може да продава по-евтини стоки, но само Европа има модел, който може да служи за вдъхновение на останалия свят.

Двадесет и първи век може би ще се окаже векът на Европа. Аз вярвам в това. Вярвам, че можем да се справим с глобализацията не със сила, а с вдъхновение. Имаме социална пазарна икономика, която не принадлежи на християндемократите, на социалдемократите или либералите. Тя бе създадена от Европа, по-конкретно след Втората световна война: не само процесът на европейска интеграция, но също и социалната пазарна икономика, имаща за цел да съчетае свободните пазари, отворените пазари.

Европа е най-големият износител в света. Поради това ние като европейци трябва да отхвърлим протекционизма и в същото време трябва да насърчаваме европейския модел на социален диалог, европейския модел на социална сигурност. Когато чувам някои „мрачни пророци“ – „любители на кризите“ – да казват, че сега американците и китайците контролират всичко, аз им отговарям: дори и да е така, какво прави президентът Обама? Понастоящем той се опитва – пожелавам му успех – да въведе национална система за здравеопазване, каквато имаме практически навсякъде в Европа, с известни разлики. Сега американците са тези, които се вдъхновяват от европейския модел. Какво правят китайците? Сега те обмислят – с допълнителната цел да засилят търсенето – въвеждане на система за социална сигурност и мисля, че ще имат такава система, защото ще има ръст на благосъстоянието в тяхната страна и това растящо благосъстояние в Китай е полезно за целия останал свят.

Какво правят американците и другите големи сили днес? Те започват да говорят за борба срещу изменението на климата. Ясно си спомням, че когато говорихме с тях преди, американците безпрекословно отказваха да приемат ангажименти, свързани с цели от рода на борбата срещу изменението на климата.

Както можете да видите, не мога да съм такъв песимист, както някои от изказалите се тук днес. Разбира се, имаме проблеми в Европа, проблеми с постоянството. От гледна точка на политическа воля, трябва да работим по-усилено, за да постигнем по-голяма последователност. Имаме също и много явен проблем, социален проблем, който е най-сериозният от всички: нарастването на безработицата. Нека обаче бъдем ясни: не Европа, не Европейската комисия създаде финансовата криза. Всички знаем откъде дойде тя. Веднага след това ние реагирахме. Реагирахме с конкретни предложения. Аз бях в Съединените щати заедно с френския президент, по време на френското председателство, за да предложим на президента на САЩ започването на процеса Г-20. Европа първа предложи това решение.

Заявих тогава в Кемп Дейвид, че така както отворените общества имат нужда от принципите на правовата държава, от законови правила, по същия начин и пазарите също се нуждаят от правила, за да бъдат легитимни, да се ползват с доверие и да са етични. Такава е европейската позиция.

Считам, че всъщност следва да се гордеем с предложенията, които направихме. Те са поставени на обсъждане. Надявам се да бъдат приети и ще видим с течение на времето дали са необходими допълнителни усилия.

Относно темата за околната среда считам че постиженията на Комисията са добре известни. Някой каза, че биологичното разнообразие не е сред тях. Прочетете отново документа ми и ще видите, че е. Нещо повече, един от членовете на Парламента приветства мерките ни за опазване на червения тон, за което благодаря. Считам, че в това отношение имаме добри препоръки.

Що се отнася до въпроса на г-жа Beňová за основните права, именно с цел да дам този нов знак за ангажираност реших да създам – и бих добавил, че предложението дойде от Европейския парламент, макар че вече бях убеден по този въпрос – поста на член на Комисията, отговарящ за основните права и индивидуалните свободи. Членът на Комисията ще се занимава също с въпросите на малцинствата, разбира се, и той или тя ще има възможност да докладва пред комисията по петиции, която бе спомената тук.

Считам също така, че както и в националните системи, където обикновено има министър на правосъдието и министър на вътрешните работи, е редно да имаме член на Комисията, отговарящ за правосъдието, основните права и свободи. Ще има друг член на Комисията – тъй като трябва да се отнесем сериозно към въпроса, трябва също да разберем, че има проблеми, свързани с несигурността в Европа, и че има неща, които можем да направи заедно и от полза за Европа – който ще се занимава и с други въпроси, но винаги в същия дух: дух на сигурност, пълно зачитане на индивидуалните свободи и пълно зачитане на основните права. И отново, именно това е, което Европа представлява.

Някой говори за Гуантанамо. Аз бях сред първите, ако не й първият политик на длъжност в правителство, който призова президента на САЩ – това беше по време на австрийското председателство – да затвори Гуантанамо. Заявих това публично, защото мисля че ние, европейците, сме против една антитерористична кампания, която не зачита основните права, тъй като така се губи морален авторитет. По темата за основните права, мисля че можем да имаме определени различия във вижданията, но нямаме основни различия с някои от колегите, които повдигнаха този въпрос. Аз самият не се нуждая от ничий съвет по този въпрос. Когато бях на шестнадесет години, аз вече бях излязъл на улиците в моята страна, за да се боря срещу една диктатура, срещу колониалната система. Ето защо не се нуждая от ничий съвет как да проявя ангажираност относно основните права. И все пак, благодаря.

Що се отнася до въпроса за Северна Ирландия – благодаря Ви, г-жо Dodds: вярно е, че положихме голямо – дискретно – усилие за Северна Ирландия. Създадохме специална работна група и още когато между партиите не беше установен диалог, помогнахме да се постигне помирението.

Във връзка с въпроса, поставен от г-н López Aguilar, да, считам, че сега е моментът за една нова социална амбиция. Това е очевидно. Имаме проблем с безработицата, който е много по-голям от преди. Ако погледнете статистиката истината е, че преди финансовата криза, заетостта нарастваше навсякъде. Лисабонската стратегия, която някои критикуват, всъщност като цяло се развиваше в правилната посока. Създаваха се работни места и растеж в Европа. Едва с финансовата криза станахме свидетели на обръщането на тенденцията в повечето страни, включително Вашата собствена, Испания. Световната финансова криза е тази, която ни постави в различно положение. Така че сега, в състояние на социална несигурност – не само има хора, които са безработни, но има и други, които са застрашени да станат такива – очевидно е, че трябва да направим социална инвестиция. Ето защо призовах за нова социална амбиция. Считах, че ще е възможно да се обедини широкото мнозинство на Парламента около този приоритет и още го вярвам.

Г-жа in ’t Veld ми каза, че не съм я убедил. Човек много трудно може да Ви убеди, г-жо in ’t Veld. Аз ще направя всичко възможно, но ще Ви кажа едно: винаги ще правя всичко по силите си, не само за да Ви убедя, а защото наистина вярвам в основните права, свободи и гаранции. Мисля, че Комисията има роля по отношение на този въпрос не само от гледна точка на законодателство, но също и предвид посланията, които отправяме. Мога да Ви кажа, че когато и да възникне проблем в света, независимо дали това е Гуантанамо или когато се срещам с г-н Путин, всеки път го питам: „Какво става с убийците на г-жа Политковская? Как е възможно една система като руската, която има най-голямата система за сигурност в света, никога да не намира убийците на журналисти?“ Зададох въпроса на президента Путин, така както сега задавам въпроси на министър-председатели, сред които дори и китайския министър-председател, когато разговарям с него и както винаги задавам въпроси за правата на човека. Питам дори японския министър-председател защо Япония отново прилага смъртното наказание, след като беше обявила мораториум.

Следователно Комисията е важна, не само чрез законодателството, а и чрез посланията, предавани от Комисията и от председателя на Комисията, както по време на кризата около карикатурите в Дания, където аз недвусмислено защитих и подкрепих правото на свободно изразяване. На мнение съм, че всъщност по този въпрос можем да намерим основна линия на съгласие.

Г-н Abad зададе някои много практични въпроси и мога да му отговоря, че подкрепям предложенията му и считам, че са важни. Мисля, че в Европа се нуждаем от промишлена база. Не искаме изнасяне на производства, но е важно промишлената база да се приспособява към новите ограничители на световната конкуренция и, преди всичко, към големите предизвикателства на изменението на климата и един по-устойчив растеж. Считам, че имаме средствата да го постигнем. Ето защо предлагам в бъдеще, във връзка с това да се влагат повече ресурси на европейско равнище

Колкото до въпрос, свързан с бюджета, който бе зададен от някого, нека опитаме, преди всичко, да постигнем консенсус по основните принципи. Считам,че ще е грешка да започнем да говорим за сумите за бъдещия бюджет. Това би довело до разделение. Първо трябва да се погрижим да има добавена стойност за Европа и след това да решим кои ще са приоритетите. Считам обаче, че научните изследвания, иновациите и политиката на сближаване категорично трябва да бъдат важни приоритети, особено когато става дума за новите поколения. В интерес на най-младия член на френската делегация се надявам, че младите хора в Парламента ще подкрепят това движение.

Някои ми зададе въпрос относно световния финансов данък, за данъка върху финансовите операции Щом е световен, аз очевидно го подкрепям. Според мен ще бъде една отлична идея, но във всеки случай нека бъдем ясни: не виждам смисъл да гоним финансовите услуги, които сега имаме, от Европа, независимо дали са в Лондон, Франкфурт или Париж. Ние сме световен лидер по отношение на финансовите услуги. Какъв е смисълът да предадем водачеството на Дубай? Аз не виждам такъв. Нека бъдем ясни по този въпрос. Ако обаче има световен данък върху финансовите операции, считам, че това ще е една чудесна идея. Считам, че вече има доста аргументи в подкрепа: например да се преодолее гладът в света, тъй като е скандално случващото се през 21-и век; да се помогне на Европа да постигне Целите на хилядолетието за развитие; и да се борим за повече солидарност в Европа. Може и да не знаете, но аз предложих на Съвета да разширим един механизъм, който имаме в Европа, за предоставяне на помощ под формата на храни, тъй като в Европа има бедни и нови бедни, но то бе отхвърлено. Ето редица от причините, ако желаете, за един данък, стига той да е наистина световен и да не подкопава конкурентоспособността на Европа.

В заключение искам да ви кажа нещо много важно. Някои казаха: „Защо да Ви избираме? Вие сте единственият кандидат. Това демократично ли е?“ Аз самият много често се питах защо съм единственият кандидат. Честно казано, считам, че не беше правилно да съм единственият кандидат защото, нека бъдем наясно, тъй като съм единственият кандидат, аз съм и единственият атакуван за цялото това време, единственият критикуван. Всеки път, когато ме сравнявате с Вашия идеален кандидат, аз очевидно съм губещ. Аз губя от идеалния кандидат на всяка група. Но Европа не е съставена от идеални кандидати. Европа е едно упражнение по отговорност. Мисля, че няма друг кандидат по простата причина, че подкрепата, необходима, за да си кандидат, липсваше. Това е причината. Доста имена бяха споменати, но аз успях да постигна консенсус и съм горд от това, защото изграждането на Европа днес, както видяхме в разискването, е – както всички вие ще признаете – изключително трудно и тежко начинание. Европа е много разнородна. Има много ограничители и много приоритети и затова съм горд да съм кандидатът, който е подкрепен от партията, спечелила изборите, да съм кандидатът, получил подкрепата на демократично избраните държавни и правителствени глави от целия политически спектър и не разглеждам това като нещо отрицателно. Въпреки това аз не съм нечий генерален секретар и Комисията е независима институция. В това мога да ви уверя. Комисията, която председателствам и която ще председателствам, ако имам вашата подкрепа, ще бъде независима в безкомпромисната си защита на общия европейски интерес.

Напълно разбирам, както казаха г-жа Estrela и други, че подкрепата от тези, които ще имат готовност да ме подкрепят, не е картбланш. Благодарен съм на всички, които ме подкрепиха; не мога да назова поименно всички. Някои от тях още са тук. Благодарен съм ви. Подкрепата ви не е картбланш. Имам високо мнение за Парламента.

Някои казват: „Вие сте прекалено близък с правителствата“. Забравяте едно нещо: преди да стана министър-председател, аз бях водач на опозицията, а преди да стана водач на опозицията, бях редови депутат. За първи път бях избран в португалския парламент, когато бях на 29 години. Аз съм политик; не съм технократ или бюрократ. Аз защитавам парламентите и искам да ви ангажирам в това разискване.

Поради това исканията ви могат да са ми от помощ и могат да помогнат на Комисията да се справя по-добре. Именно това ще се стремя да правя, ако имам подкрепата ви.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н BUZEK
Председател

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да благодаря на кандидата за председател на Европейската комисия. Благодаря също на всички присъстващи, както и на изказалите се по-рано, за изключително оживеното обсъждане. Бих искал също да благодаря на г-жа Малмстрьом за това, че бе с нас през настоящото заседание.

Госпожи и господа, въвеждаме нови принципи на действие, нови институционални решения за Европейския съюз. Моля, не забравяйте, че кандидатът за председател ни информира за насоките на политическото действие през следващите пет години. Той направи това тук, в Парламента, където се срещна с всички политически групи. Той ни даде информация, което е много важно както за нас, така и за нашите граждани. Ще гласуваме утре, след днешното дълго, изчерпателно и мъдро обсъждане.

(Председателят продължава на английски език)

 
  
  

Много Ви благодаря още веднъж, г-н кандидат за председател. Това беше чудесна възможност да получим Вашите политически насоки и обсъждане в политическите групи, а също и в пленарното заседание.

Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Georges Bach (PPE), в писмена форма.(FR) Програмата на г-н Барозу е амбициозна и показва огромно желание да се даде на нашата Европа, засегната от кризата, тласъка напред, от който тя толкова се нуждае. Според мен би било неправилно да виним г-н Барозу лично за всички неволи, които характеризираха предходния период. Постигането на компромис в една разширена Комисия, в която решенията сега се вземат от 27-те и справянето с финансова и икономическа криза на фона на трудната институционална реформа със сигурност не улесниха работата на председателя Барозу. Несъмнено можехме да се надяваме, в тези трудни времена, да го чуем да говори с по-настойчив европейски глас. Считам обаче, че той се е поучил от грешките си и че в бъдеще ще положи големи усилия както за Европа като цяло, така и за малките държави. Като прави социалните въпроси по-важна част от програмата си, той изглежда желае да отговори на народите на Европа, които жадуват за една по-социална Европа. Идеята за автентично партньорство между Парламента и Комисията е похвална и е възможност, която трябва да се използва. По тази причина подкрепям кандидатурата на г-н Барозу, но тази подкрепа не се явява картбланш.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма.(PT) Със задоволство заявявам, че като португалец и като член на Европейския парламент аз ще гласувам за преизбирането на Жозе Мануел Дурау Барозу за председател на Европейската комисия. Според мен работата му през настоящия мандат, който беше белязан от толкова много политически, финансови и социални трудности, и опитът, който натрупа на този пост, оправдават подкрепата на правителствата и подновеното доверие от залата.

Изразявам съжаление за множеството опити – не всички бяха открити или сериозни – да се попречи на успеха на кандидатурата му и отбелязвам, че те бяха осуетени не само поради липсата на убедителна алтернатива, но също и поради неоснователността на аргументите им. Съжалявам, че колеги от моята собствена държава се изкушиха да тръгнат по този път, който е колкото лесен, толкова и безрезултатен.

Надявам се втората Комисия Барозу да съумее да съчетае техническата компетентност с онова „нещо повече“. Надявам се също, че тя реално ще зачита и използва принципа на субсидиарността и ще избере безопасността и солидността на правенето на малки крачки, както препоръчва Жан Моне, вместо да възприеме подхода на бързата писта, който е обещавал много, но е допринесъл малко за действителния напредък на европейския проект и мечта. Колкото и да се стремим към хоризонта обаче, ще стигнем там само като стъпваме с единия крак пред другия. Нека вървим по правилния път.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Това, което е също на карта в тези избори, е посоката, по която Европейският съюз ще поеме през следващите няколко години. Сегашният председател на Комисията, който е кандидат за нов мандат на длъжността, символизира една възможна посока: Европейският съюз, който той представлява, е този на интересите на големите икономически групи.

Това е ЕС на недемократичната бюрокрация; на политическия и идеологическия консерватизъм; на затвърждаването и институционализирането на дълбоките неравенства и отношенията на социално, регионално и национално господство; на милитаризъм и външни намеси; и на институционализирането на неолиберализма като единствена приемлива икономическа система. Това обаче не е и никога не е бил единствено възможният курс. Алтернативата на този курс е този на социална Европа, Европа на работниците и народите. Тя е Европейски съюз, който зачита демокрацията в нейните колективни аспекти, а не я свежда до сферата на формалното представителство. Това е Европейски съюз, който зачита волята на своите народи и решенията, които те изразяват демократично, и който защитава обществените услуги и правата на работниците като съществени инструменти за социално развитие и сближаване. Това е Европейски съюз на свободни, суверенни държави с равни права, който подкрепя и насърчава опазването на природата, мира и сътрудничеството между народите.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Изявлението, което г-н Барозу току-що направи като кандидат за председател на Комисията, е ново затвърждаване на стълбовете на Европейския съюз, който познаваме. То също затвърждава капиталистическата, федералистката и милитаристката интеграция на Европа, заложена в Договорите от Маастрихт и Ница, която проектът на Договора от Лисабон желае да развие още повече.

Ако имаше някакво съмнение, изявленията му за важността на проекта на Договора от Лисабон са факт. Те идват, всъщност, след антидемократичния натиск, упражнен от европейските лидери – на който той бе наблюдател – върху ирландския народ, който бе принуден да проведе нов референдум, насрочен за 2 октомври.

Дори и сега да се опита да обещае да коригира сериозните посегателства върху социалните права и тези на работниците, които Европейската комисия, на която той все още е председател, извърши през предходния мандат, той така и не стигна до корена на тези въпроси или до причините за сегашната криза на капитализма, която преживяваме. На практика това, което той предлага, е да продължи същата политика, която поставя приоритет върху свободната конкуренция, милитаризма и интересите на икономическите и финансовите групи, по-конкретно тези от най-силните страни, както стана ясно, когато той каза, че сме защитници на глобализацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), в писмена форма.(HU) Г-н председател, бих искала да гарантирам на председателя г-н Барозу подкрепата си като делегат от Европейската народна партия и да изразя надеждата, че сегашната Европейска комисия ще бъде в състояние да продължи работата, която бе започната във връзка със социалната интеграция на ромите. През настоящия цикъл бяха постигнати важни резултати, основно през последните две години, но ние очакваме значително по-сериозно ангажиране и по-голямо чувство за инициатива в бъдеще от органът, който като изключителен инициатор на законодателството на Общността, може да бъде движещата сила в битката срещу бедността и изключването, засягащи най-голямото малцинство на Европа – ромите.

Надявам се, че обособяването на портфейла на новия член на Комисията, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданските свободи, ще насърчи системата на Комисията да направи повече и по един по-координиран начин. Надявам се също, че председателят Барозу ще продължи активно да изпълнява личния си ангажимент към въпросите на ромите, който той също е изразявал неведнъж, и че ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че държавните и правителствените глави ще поемат по-енергична роля в разработването на цялостна, интегрирана програма, преминаваща през партии и цикли.

Социалните предизвикателства, с които еднакво се сблъскват и ромите, и останалите, са толкова сериозни, а последиците от бездействието са толкова опасни, че не можем да си позволим апатията и залитанията от предишния цикъл. Очакваме незабавни и смели действия, както и коренна промяна в отношението, проявявано до момента от бившия-настоящ председател, а това на Комисията да стане пример за общоевропейска стратегия за ромите, която да бъде разработена възможно най-скоро въз основа на регулаторни норми, стабилен бюджет и ясен политически ангажимент.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма.(PT) Ако има нещо, което никой не поставя под въпрос във всички партии, то е, че преминаваме през период на икономическа криза, която засяга държавите и затруднява работата на правителствата по вземане на решения.

Тъй като случаят е такъв, наличието на утвърдена Комисия, чиито председател е избран, или на временна Комисия, в която окончателното решение винаги се отлага, несъмнено би повлияло на това доколко ефективно Европейският съюз ще може да се бори с кризата.

С оглед на това, че дори и да не отричат доказателствата за кризата и дори постоянно се позовават на нея, аргументите, издигани от всички онези, които отхвърлят и се опитват да не допуснат Жозе Мануел Дурау Барозу да бъде избран за председател на Европейската комисия, остават само риторика.

С други думи, онези, които мислят и действат по този начин, почти или никак не ги е грижа за последиците от кризата, а мислят само или почти само за извличане на изгода от някакви партийни политически маневри, които, най-малкото при тези обстоятелства, би трябвало с основание да избягват.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Подкрепата за г-н Барозу от консерватори, либерали и социалдемократи от ЕП се дължи на единодушното му номиниране за единствен общ кандидат на всички правителства в ЕС както неоконсервативни, така и социалдемократически. Антиработническата политика на ЕС не зависи от отделните хора, нито от председателя на Комисията. Тя е предопределена от самия му характер като империалистически съюз на капитала.

Политическите насоки, представени от г-н Барозу, са обобщение на стратегическите амбиции на европейския монополистически капитал и са форма на политическа програма, прилагана от политическите сили на европейската еднопосочна улица, характерна за целия ЕС, включително и за партиите Нова демокрация и ПАСОК в Гърция, независимо дали те са управляващи или в опозиция.

Основната цел на тази политическа програма е да прехвърли тежестта на кризата върху работническата класа, като по този начин се дава свобода на европейските монополистически кръгове да запазят и увеличат своите печалби, така че да могат да укрепят позициите си при световната империалистическа конкуренция, когато капиталистическата икономика се възстанови след рецесията. Тази цел ще бъде постигната чрез адаптиране до 2020 г. към новите условия на стратегията от Лисабон, насочена срещу труда, и чрез още по-яростна атака срещу труда на работниците, техните заплати, социални и осигурителни права.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност