Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 963k
It-Tlieta, 15 ta' Settembru 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3. Preżentazzjoni tal-abbozz tal-baġit ġenerali mill-Kunsill - Eżerċizzju 2010 (dibattitu)
 4. Immigrazzjoni, ir-rwol tal-Frontex u koperazzjoni bejn l-Istati (dibattitu)
 5. Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1. Ftehima bejn il-KE/Mongolja dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2. Ftehimiet bejn il-KE u ċ-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4. Mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5. Abbozz tal-baġit ta' rettifika Nru 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6. Abbozz tal-Baġit ta' rettifika Nru 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7. Abbozz tal-Baġit ta' rettifika Nru 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6. Spegazzjonijiet tal-vot
 7. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 8. Allokazzjoni awgurali tal-President tal-Parlament Ewropew
 9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10. Iffirmar ta’ atti adottati b’kodeċiżjoni: ara l-Minuti
 11. Stqarrija mill-President nominat tal-Kumissjoni (dibattitu)
 12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 13. Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 14. Għeluq tas-seduta


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
  

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10)

 

2. Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti

3. Preżentazzjoni tal-abbozz tal-baġit ġenerali mill-Kunsill - Eżerċizzju 2010 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący . – Kolejnym punktem porządku dziennego jest przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2010.

 
  
MPphoto
 

  Hans Lindblad, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Det är ett jättestort privilegium för mig att få vara här i dag. Jag känner stor ödmjukhet inför det och det ska bli spännande att få presentera rådets budgetförslag för er.

Europa står inför betydande utmaningar. Det ekonomiska läget såg betydligt mer bekymmersamt ut för ett halvår sedan. Situationen tycks ha stabiliserats. Riskbilden är mer balanserad och riskerna för att dras ner i en fortsatt djup spiral har minskat.

Men vi står inför betydande problem: växande arbetslöshet, växande budgetunderskott och växande skuldsättning. Mot den bakgrunden finns det ett stort behov av att upprätthålla långsiktiga hållbara offentliga finanser. Många länder har en lång väg att gå för att nå balans i de offentliga finanserna.

Demografin kommer att sätta stor press på de offentliga finanserna. Klimatutmaningen kommer att göra att resurser behöver omfördelas och tillföras. Sammantaget gör det enligt vår mening att den budget som vi ska enas om bör präglas av stor återhållsamhet för att skapa utrymme för framtida behov, tonvikt på europeiskt mervärde och satsningar som kortsiktigt kan ta oss ur den ekonomiska krisen och långsiktigt också stärka vår konkurrenskraft.

Rådets förslag, som antogs enhälligt, behandlar och bidrar till att möta dessa utmaningar. Det är en disciplinerad budget. Den är statsfinansiellt sund. Den stimulerar forskning, utbildning, infrastruktur, konkurrenskraft och innovation och den stimulerar till sammanhållning. Därtill innehåller rådets förslag marginaler för att hantera oförutsedda händelser.

Logiken bakom vårt förslag är enkel. Vill man stimulera tillväxt, sysselsättning, välstånd så säger skolboken att man ska föra en uthållig, trovärdig och försiktig politik, men med satsningar på utbildning, forskning, infrastruktur och på att utjämna inkomstskillnader över unionen. Det är precis det som vi har försökt göra.

Rådets förslag är balanserat men ändå ambitiöst. Jämfört med budgeten 2009 ökar åtagandena med 1,1 procent och betalningsbemyndigandena med knappt 4 procent. Vårt förslag och den överenskommelse som vi vill nå måste uppfylla följande grundläggande krav, som också tillämpades vid rådets första behandling: Budgeten måste säkerställa att det finns tillräcklig finansiering av EU:s olika politiska prioriteringar under 2010. EU måste kunna reagera snabbt på de utmaningar som väntar. Det måste vara fokus på att tillföra ett europeiskt mervärde. Budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning krävs. Annars kommer vi inte att kunna ta oss stegvis tillbaka till balans i de offentliga finanserna.

Det är viktigt att respektera taken. EU måste ha tillräcklig flexibilitet för att hantera tillkommande behov och oförutsedda händelser. Det är avgörande att EU-budgeten har tillräckliga marginaler. Det budgetförslag som vi lägger fram uppgår till 138 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 121 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. De minskningar som rådet har gjort jämfört med det preliminära budgetförslaget från kommissionen baseras på en detaljerad analys av budgetgenomförandet, budgetprognosvarningarna och verksamhetsförklaringarna, och vi tittar på den kapacitet som finns att genomföra program och åtgärder. Genomförandegrad och absorptionsförmåga har varit centrala kriterier i vår analys.

Jag tänkte nu gå in på rubrikerna lite snabbt. Underrubrik 1A, forskning och innovation, är det viktigaste inslaget, och tillräcklig finansiering har säkerställts i vårt budgetförslag. Projekt inom energi- och infrastruktursektorerna är ett annat område där det tillförs mer resurser. Om man justerar för bokföringseffekter av den ekonomiska återhämtningsplanen så uppgår ökningen på detta område till ungefär åtta procent. Åtta procent! Det är mycket. Som ni alla vet så kommer finansieringen av den europeiska återhämtningsplanen att vara ett av de ämnen som vi kommer att behöva diskutera under hösten.

Under 1B godtog rådet de åtagandebemyndiganden som kommissionen föreslog. Vad gäller betalningarna anser rådet att man kan göra vissa minskningar i förhållande till det preliminära budgetförslaget, men jag vill understryka att vårt förslag trots det innebär att betalningsbemyndigandena ökar med 3,2 procent jämfört med 2009.

Rubrik 2: Här föreslår rådet kraftfulla ökningar, både vad det gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden i förhållande till 2009, med 4,5 respektive 9,5 procent om man rensar för bokföringseffekter av återhämtningsplanen.

Rubrik 3: Här gjorde rådet bara några små justeringar i förhållande till den preliminära budgeten från kommissionen. Det kommer att finnas tillräckliga resurser för migrationspolitiken, inklusive Frontex.

Rubrik 4: Det är oerhört viktigt att man lämnar en rejäl marginal till taket under denna rubrik för att kunna hantera oförutsedda behov på absolut bästa sätt. Rådet säkerställer därför en marginal på cirka 310 miljoner euro i sin första behandling. Det är särskilt motiverat med tanke på den ändringsskrivelse som omfattar ytterligare behov på området. När det gäller reserven för katastrofhjälp godtog rådet kommissionens förslag till åtagandebemyndiganden. När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ökar dess betydelse och rådet säkerställer därför att tillräckliga medel finns för detta.

Administration: Givet det ekonomiska läget och varje institutions särdrag gjorde rådet vissa riktade neddragningar. Ambitionen är att administrationen inte ska öka snabbare än inflationen. Institutionernas begäran om ytterligare tjänster för ny verksamhet godtogs inte, utom för de nya myndigheter som planerats till 2010 och för Frontex.

Vid vårt förlikningsmöte i juli framhävdes det än en gång hur viktigt det är att den rekrytering som är knuten till 2004 och 2007 års utvidgningar genomförs, och det gjordes en överenskommelse mellan oss om ett gemensamt uttalande. Vid samma tillfälle påpekade era företrädare att de var villiga att försöka hitta ett gemensamt tillvägagångssätt vad gäller institutionernas och EU-organens fastighetspolitik. Jag är övertygad om att vi glädjande nog kommer att finna ett sådant uttalande senare under hösten.

Innan jag slutar vill jag påminna om, och lyfta fram, den positiva atmosfär som har rått vid våra möten med Europaparlamentet. Jag tycker att samarbeta konstruktivt är det enda sättet att nå fram till en bra budget.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, it is a great pleasure for me to have an opportunity to speak to you this morning. I know that the first stages of this budgetary procedure – in particular the July conciliation – took place in a very positive atmosphere, and I hope we can build on this cooperation in the coming weeks. We still have some way to go in the 2010 budget procedures, and there are other important issues to agree on, such as the second phase of the European Economic Recovery Plan, so it is crucial that all three institutions work closely together.

Turning to the actual situation following the Council’s first reading and the establishment of the draft budget for 2010, the Commission acknowledges that the cuts proposed by the Council are less severe than in previous years. However, there are some particular concerns which I would like to highlight. The Commission regrets the Council’s cut of EUR 1.8 billion in payment appropriations. These cuts are proportionately more significant for Headings 1A and 4, and sent a negative message in the priority areas of growth in jobs and the EU’s international role, not least in relation to pre-accession assistance.

The cuts proposed to the administrative support expenditure allowance, the administrative allowance for research and the agencies are particularly harsh. Rather than taking into account the specific situation of each agency, the cuts – with few exceptions – have been general, regardless of the stage of development or tasks of the agency concerned. The cuts in administrative support expenditure will hamper the implementation of programmes, particularly in the field of research and for external actions. I am hopeful that, in preparing its first reading, Parliament will seek to redress this situation.

Although the cuts in Headings 1B and 2 are regrettable, I am partly reassured by the Council’s proposed declaration on payments and by the second opportunity to examine the needs for agriculture in the upcoming letter of amendment which the Commission will present at the end of October.

As announced, the Commission has now presented the budgetary authority with an amending letter to update the needs for Heading 4. The key elements of this concern: an additional EUR 95 million in commitment and EUR 60 million in payment appropriations to support the Palestinian Authority and reconstruction efforts in Gaza; and the need to consider the establishment of Bananas Accompanying Measures in view of the possible trade agreement that will affect the preferential regime of ACP banana-supplying countries. There is also an additional EUR 50 million in commitment appropriations and EUR 20 million in payment appropriations to assist developing countries in combating climate change, which should help to promote a successful outcome to the December Copenhagen Climate Change Conference.

Under Heading 5 (Administration) the Commission was particularly modest in its PDB requests with a proposed increase in the Commission’s administrative expenditure of only 0.9% compared to 2009. While this point has been acknowledged by the Presidency, it is rather disappointing that the Council has introduced further cuts to the Commission’s administrative budget.

In conclusion I am hopeful that the European Parliament will restore the appropriations cut by the Council and I am confident that our ongoing negotiations between the three institutions will be constructive and that we will achieve a satisfactory outcome to this budget procedure.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Bardzo dziękuję panu Šemecie za przedstawienie stanowiska Komisji i także za zmieszczenie się w czasie, co jest bardzo ważne. Chciałem Państwu powiedzieć, że jest to dyskusja wstępna. Będziemy teraz dyskutowali w Komisji Budżetowej, w innych komisjach, a dyskusja główna odbędzie się za kilka tygodni.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, előadó. − Anyanyelvemen fogok beszélni, mert egy olyan Európát remélek, amelyben ez minden parlamentben, sőt a közélet más területén is természetes jog. Ebben az Európában nem akadályozza az anyanyelvhasználatot semmiféle törvény még Szlovákiában sem. Reméltem azt is, hogy a jelen pénzügyi krízis nem csak csökkenti a termelést és növeli a munkanélküliséget, hanem alkalom, hogy az Unió költségvetését reformértékű lépésekkel jobbá tegyük.

A Parlament már februárban megfogalmazta a maga álláspontját. Reménykeltő volt, hogy az Európai Bizottság és a Tanács ezzel összhangban nyilatkoztak. Az előterjesztés ismeretében szomorúan állapítom meg, hogy a szép szavakat nem teljesen sikerült a számok nyelvére lefordítani. Ideje szembenézni a ténnyel, hogy az Unió költségvetésével senki nem elégedett. A költségvetés bevételi oldala a tagállamok számára komoly teher, de a rendelkezésre álló összeg nem elegendő a célok elérésére. Messze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól. Nagy összegeket költünk a mezőgazdaságra, de például a tejtermelőket kezelhetetlen válság sújtja. A kiadási oldal legnagyobb tétele a kohéziós politika, de a régiók közti eltérések inkább nőnek, mint csökkennének.

Az Európában született és kiképzett kutatók az Unión kívül dolgoznak, így az innováció terén is lemaradunk. Azt reméltük, hogy a válság esély lesz arra is, hogy átrendezzük sorainkat, és eredményesebb, a polgárok számára érzékelhetőbb lesz az Unió költségvetése. Reméltük, hogy a költségvetést nem csak a szabályoknak megfelelően, és korrupciómentesen használjuk fel, hanem a kiadásoknál figyelembe vesszük, hogy mely programok adnak valóban értéket, hoznak eredményt a pénzünkért.

Mit tehetünk most? A Parlament megpróbálja majd úgy alakítani a költségvetést, hogy annak világosabb üzenete legyen a polgárok számára. Azokat a tételeket akarjuk megnövelni, amelyek segítenek a krízis kezelésében. Ezzel kapcsolatban beterjesztjük elgondolásunkat a gazdaságélénkítési terv megvalósításáról. Szembe akarunk nézni a klímaváltozás kihívásaival is. Azt szeretnénk, ha a krízis kezelését ne csak az e célból nevesített terv pár milliárdja, hanem a költségvetés majd minden tétele hatékonyan szolgálja, hogy az európaiak észrevegyék, az Unió nem felesleges kiadás, hanem hatékony eszköz problémáik megoldásában. Ehhez kérem a képviselők, a Tanács és a Bizottság támogatását.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, spravodajca. − Vážený pán predseda, vážený pán štátny tajomník, vážený pán komisár, určite sa zhodneme, že pri tvorbe rozpočtu Európskeho parlamentu sa musíme sústrediť na naše hlavné poslanie, a to je legislatívna práca. Veci, ktoré s tým nesúvisia, je potrebné z rozpočtu v maximálnej miere dostať preč.

O tom, ako bude v konečnom dôsledku tento rozpočet vyzerať, budeme dnes rokovať na zmierovacom konaní medzi predsedníctvom Európskeho parlamentu a Výborom pre rozpočet. Chcem sa už teraz poďakovať zástupcom politických skupín. Na zasadnutí rozpočtového výboru včera podporili návrhy na zníženie rozpočtu a kroky, ktoré vedú k lepšiemu využívaniu finančných zdrojov.

Stále sme svedkami mnohých nedostatkov, ktoré spôsobujú, že zdroje nevyužívame celkom hospodárne. Ako príklad uvediem stráženie týchto budov, v ktorých dnes rokujeme. Viete dobre, že do Štrasburgu cestujeme na štyri dni v mesiaci. Pritom pri obidvoch vchodoch ešte nedávno stáli strážnici tristošesťdesiatpäť dní v roku. Nový generálny tajomník Európskeho parlamentu so svojimi spolupracovníkmi na to prišiel a urobil kroky, ktoré prinesú každý rok úsporu viac ako dva milióny EUR.

Ďalším príkladom sú analýzy Dvora audítorov v oblasti prekladov. Nedostatok plánovania, nedostatočná alebo žiadna komunikácia o dostupných prekladateľských kapacitách bráni v ich efektívnom využívaní. Inštitúcia, ktorá ma zabezpečiť preklad, často automaticky objednáva externých prekladateľov a ani nezisťuje, či sú k dispozícií voľné kapacity vnútri inštitúcií.

Aj preto navrhujeme v rozpočtoch jednotlivých inštitúcií uložiť do rezervy 5 % prostriedkov určených na preklady. Túto rezervu uvoľníme, keď preukážu, že sa snažili maximálne využiť kapacity vnútri inštitúcií. Len v oblasti prekladov takto môžeme ročne ušetriť okolo jedenásť miliónov EUR.

Podobných príkladov je viac. Väčšina z nich má spoločný menovateľ: málo využívame nezávislé analýzy využívania zdrojov a organizácie práce. Verím, že politická vôľa, ktorú včera na rokovaní Výboru pre rozpočet prejavili zástupcovia jednotlivých politických skupín, prinesie ovocie.

Jednou z hlavných zložiek v správnych výdavkoch inštitúcií Európskej únie sú výdavky na kúpu, údržbu a prenájom budov. V minulosti v rôznych prípadoch inštitúcie nakúpili alebo si prenajali majetok nie celkom hospodárnym spôsobom. Podľa Dvora audítorov inštitúcie v tejto oblasti nespolupracujú, dokonca ani nehodnotia svoju vlastnú politiku.

Preto sme požiadali administratívu Európskeho parlamentu o vypracovanie strednodobého strategického dokumentu v oblasti budov. Chceli sme v tejto oblasti prijať príslušné rozhodnutia už v prvom čítaní. Je potrebné, aby sme nielen v Európskom parlamente, ale v rámci všetkých inštitúcií vypracovali spoločnú politiku v oblasti budov a vytvorili lepšiu spoluprácu v tejto oblasti. Som rád, že Rada si rovnako ako my zobrala tento cieľ za svoju prioritu a chcem sa, pán štátny tajomník, za to poďakovať.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, président de la commission des budgets. − Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de féliciter M. Šemeta pour la confirmation obtenue hier de sa nomination de commissaire en charge du budget.

Nous sommes persuadés que nous aurons avec lui des relations de même qualité que celles que nous avions nouées avec son prédécesseur et nous lui souhaitons une carrière politique aussi brillante que celle de Mme Grybauskaité.

Monsieur le Président, nous traversons une période de crise mondiale, de préparation des grands rendez-vous diplomatiques et d'incertitude institutionnelle au sein de l'Union elle-même. Dans une telle période, la commission des budgets cherchera à avoir une attitude coopérative. Notre rapporteur l'a dit, nous regrettons les coupes faites par le Conseil dans les propositions de la Commission, mais, en même temps, nous comprenons que l'état des finances publiques des États membres ne leur permette pas, cette année, d'aller beaucoup plus loin.

Pour le budget 2010, comme cela a été dit, nous avons une obligation de résultat: c'est le bouclage du financement de la tranche 2010 du plan de relance. Nous savons que des redéploiements seront nécessaires, mais ces redéploiements ne peuvent pas porter sur d'autres priorités politiques précédemment décidées ensemble par le Parlement et par le Conseil.

Au-delà de 2010, le Parlement souhaitera engager un travail en commun avec la Commission, le Conseil, la Présidence suédoise et la future Présidence espagnole, sur trois grands sujets d'avenir.

D'abord, si, bien entendu, les choses tournent comme nous le souhaitons en Irlande, la mise en place de la procédure, du calendrier et des méthodes de travail qu'appellera l'application du traité de Lisbonne.

Deuxièmement, la révision des perspectives financières à mi-parcours. Entre la décision commune sur le cadre financier pluriannuel prise en mai 2006 et aujourd'hui, il y a eu la crise financière, les tensions très fortes sur le prix de l'énergie, des matières premières et même des produits alimentaires, et les négociations sur le changement climatique. Il y a eu aussi – j'ajoute, hélas – l'échec, aujourd'hui évident, de la stratégie de Lisbonne. C'est donc d'une révision profonde de nos orientations pluriannuelles que nous avons besoin. Ce sera le premier chantier de la nouvelle Commission exécutive.

Enfin, troisième et dernier sujet, la réforme des ressources qui alimentent le budget européen. On le savait avant la crise: plus aucun État membre ne veut payer les dépenses de l'Europe. Depuis la crise, plus aucun État membre ne peut payer ces dépenses. Notre contribution financière à la relance économique représentera à peine 0,03 % du PIB de l'Union.

Nous n'ignorons rien de la difficulté extrême du sujet, mais le Parlement européen a commencé d'y travailler depuis quatre ans avec les parlements nationaux et il entend se mettre en mesure de proposer quelques pistes de travail pour lancer le débat dès l'an prochain.

 
  
MPphoto
 

  Hans Lindblad, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Vi har hört både från kommissionen och från Europaparlamentet att vi står inför flera svåra frågor att hantera under hösten. Förhoppningsvis står vi också inför flera lätta frågor. En av de absolut svåraste frågorna kommer att bli återhämtningsplanen och hur den ska finansieras. Samtidigt hyser jag ändå gott hopp om att vi kommer att lyckas. Jag vet att vi kommer att lyckas. Det finns inget annat alternativ.

En annan fråga som ligger framför oss, både i det korta och det långa perspektivet, är naturligtvis klimatfrågorna och finansieringen av klimatpolitiken.

Jag vill slutligen passa på att tacka för att jag har fått tala här idag.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Chciałbym pogratulować komisarzowi Šemecie nominacji. Panie Komisarzu, kiedy jest się komisarzem z Litwy, to potem czekają duże awanse. Życzymy Panu wielu sukcesów zarówno w Komisji, jak i w przyszłości. Pana poprzedniczka jest dzisiaj głową państwa litewskiego.

 

4. Immigrazzjoni, ir-rwol tal-Frontex u koperazzjoni bejn l-Istati (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the Council and Commission statements on immigration, the role of Frontex, and cooperation among Member States.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Billström, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Migrationsfrågorna är ständigt aktuella i EU:s arbete. En viktig del i hanteringen av migrationsströmmar handlar om gränskontrollverksamhet. Den fria rörligheten för personer inom EU och avsaknaden av kontroller vid de inre gränserna innebär ett gemensamt ansvar och ökade krav på en korrekt och effektiv förvaltning av våra yttre gränser.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna – Frontex – har till uppgift att samordna och stödja medlemsstaternas insatser för övervakning och kontroll av EU:s yttre gränser. Frontex är en viktig del av EU:s integrerade gränsförvaltningsstrategi. Sedan starten 2005 har dess kapacitet byggts ut successivt. I takt med en ökad budget spelar Frontex nu en allt större roll i arbetet med att leda det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna i kontrollen av EU:s yttre gränser.

För närvarande samordnar byrån ett antal gemensamma insatser och pilotprojekt vid sjö-, land- och luftgränserna i syfte att bekämpa olaglig invandring med särskild inriktning på vissa högriskområden som EU:s södra sjögränser. Även de norra och östra gränserna omfattas. I rådet har vi vid flera tillfällen betonat behovet av att utveckla och förstärka Frontex. I rådet slutsatser från 2008 anges de politiska prioriteringarna för byråns fortsatta utveckling. I det korta perspektivet underströks att Frontex måste tilldelas nödvändiga resurser och att den utrustning som tillhandahålls av medlemsstaterna inom ramen för det centraliserade registret över teknisk utrustning, CRATE, utnyttjas maximalt. Rådet uppmanade också Frontex att främja samarbetet med övriga gränskontrollerade myndigheter, inklusive tullen, och med tredje länder om gränskontroll.

Långsiktigt underströks att den fortsatta utvecklingen av Frontex verksamhet även fortsättningsvis bör ske stegvis. Rådet välkomnade kommissionens intentioner att undersöka hur Frontex mandat kan utvidgas för att möjliggöra ökat samarbete med tredje land. För närvarande pågår en utvärdering av Frontex-förordningen och i början av 2010 ska kommissionen presentera förslag till eventuella ändringar. Rådet ser fram emot att tillsammans med Europaparlamentet ta ställning till de förändringar som kommissionen föreslår.

Även i den europeiska pakten för invandring och asyl som antogs av Europeiska rådet i oktober 2008 betonades att byråns roll och resurser för samarbete behöver förstärkas. I pakten hänvisades också till möjligheten att inrätta särskilda avdelningar inom Frontex eftersom det råder så pass olika förhållanden t.ex. vid landgränsen i öst respektive sjögränsen i söder. Mot bakgrund av händelserna i Medelhavet betonade Europeiska rådet i sina slutsatser från juni 2009 även behovet av att öka insatserna för att förebygga och bekämpa olaglig invandring och för att förhindra framtida mänskliga tragedier vid EU:s södra sjögräns. Behovet av förstärkta gränskontrollinsatser, tydliga insatsregler för gemensam patrullering och landsättning av undsatta liksom ökad användning av gemensamma flygningar för återsändning betonades särskilt.

Låt mig avslutningsvis säga och förtydliga att situationen i Medelhavet inte enbart handlar om att vidta åtgärder på gränskontrollområdet. I denna situation krävs ett brett spektrum av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Utgångspunkten bör här vara EU:s globala ansats för migration som omfattar samarbete och åtgärder inom hela det migrationspolitiska området. Ett förstärkt samarbete med ursprungs- och transitländer är grundläggande och dialogen med tredje länder bör intensifieras i områden som exempelvis rör laglig invandring, migration och utveckling, kapacitetsuppbyggnad och återsändande av personer utan skyddsbehov. En sådan dialog måste grundas på principen om solidaritet och gemensamt ansvar.

 
  
  

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, la migration constitue un dossier de premier plan qui occupera beaucoup l'institution et je veux remercier Monsieur Tobias Billström, qui connaît bien ce problème.

Nous sommes en train de construire une politique d'immigration basée sur trois piliers: le respect du droit d'asile, la lutte contre l'immigration irrégulière et la coordination européenne pour organiser la migration régulière.

L'accès au territoire de l'Union doit s'effectuer selon certaines règles, dans le respect des politiques nationales, des normes communes que l'Union met en place et non de façon irrégulière, souvent au prix de vies humaines. La Méditerranée doit demeurer le trait d'union entre nos civilisations plutôt qu'un lieu de misère et de désolation.

La solution au défi de l'immigration irrégulière ne peut être apportée seulement par les États membres plus particulièrement exposés du fait que leurs frontières coïncident avec la frontière extérieure de l'Union. Il faut vraiment que tous les États membres de l'Union se sentent solidaires devant ce défi. L'Union a déjà adopté des normes communes, a consacré des ressources à cela et a développé des moyens d'action importants. Cela dit, c'est vrai que, compte tenu de l'ampleur des flux migratoires irréguliers, des initiatives nouvelles seront nécessaires.

Le défi de la migration irrégulière requiert, bien sûr, une stratégie efficace de prévention, en partenariat avec tous les pays situés le long des routes migratoires. L'Union européenne s'efforce de développer ces dialogues et cette coopération. Cette approche globale entend traiter ensemble et de façon équilibrée toutes les dimensions essentielles de la migration. Comme vient de le dire Tobias Billström, elle guide notre action en Méditerranée, qui est le point de convergence des flux migratoires provenant des différentes régions et transitant par différents pays d'Asie et d'Afrique.

La Commission s'est engagée, avec détermination, à promouvoir les cadres de coopération régionaux bilatéraux appropriés. Face à la multiplication des drames humains inacceptables, je me suis rendu à ces portes de l'Europe: Lampedusa, Malte, les îles Canaries, la Grèce. J'ai provoqué un débat à l'intérieur de la Commission, j'ai saisi mes collègues ministres au sein du Conseil des suggestions d'une politique européenne plus solidaire et efficace.

Sur la base des travaux qui ont suivi, le Conseil européen de juin a pris une série de décisions. Depuis, la Commission a travaillé sur trois grands axes. Tout d'abord, l'asile: le Conseil européen appelle à la coordination des mesures volontaires concernant la répartition interne des bénéficiaires d'une protection internationale qui se trouvent dans les États membres les plus exposés à ces pressions. La Commission a répondu à cet appel en lançant, en juillet, un projet-pilote au bénéfice de Malte. Elle a prévu des possibilités de financement communautaire pour les États membres qui voudront bien faire preuve de solidarité avec Malte. À ce jour, la France a accepté de réinstaller près de 100 réfugiés sur son territoire. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, que ce geste soit aussi imité par d'autres États membres.

Le 2 septembre dernier, j'ai aussi présenté au Parlement européen et au Conseil une communication proposant un programme européen commun de réinstallation des réfugiés à partir des pays tiers. Je sais, cher Tobias Billström, que ce programme vous tient à cœur. Il définit des priorités annuelles communes en matière de réinstallation, assorties de propositions pour un usage plus efficace de l'aide financière accordée aux États membres au titre du Fonds européen pour les réfugiés.

Le Bureau européen d'appui en matière d'asile doit pouvoir jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre efficace de ces initiatives. La proposition de règlement présentée par la Commission en vue de sa création est actuellement à l'examen au sein des institutions communautaires. Je voudrais vraiment que le Parlement et le Conseil puissent s'accorder sous la Présidence suédoise en vue de rendre ce bureau d'appui opérationnel en 2010 et je compte beaucoup sur notre Commission et sur la Présidence suédoise. Voilà pour l'asile.

Le second axe de travail est celui des frontières extérieures. Comme l'a très bien dit M. le ministre, le Conseil européen a souhaité le renforcement des opérations de contrôle aux frontières coordonnées par Frontex. Il nous a demandé d'établir des règles d'engagement claires pour les patrouilles communes, des dispositions précises pour le débarquement des personnes secourues et l'organisation de vols de retour communs.

Nous devons aussi examiner comment Frontex peut coopérer avec des pays tiers. Le budget de financement des opérations de Frontex en 2009 a été porté à 36 millions d'euros et nous sommes en train de voir comment Frontex peut organiser le rapatriement de migrants irréguliers.

Il convient de rappeler que les opérations de surveillance frontalière sont conduites en application du droit communautaire, notamment du code des frontières Schengen. Les droits fondamentaux et la prohibition du refoulement doivent être respectés. Dans les espaces maritimes, ces opérations doivent aussi être effectuées dans le respect du droit maritime international. Toutefois, ces règles ne sont pas interprétées ni appliquées de façon uniforme par les États membres. C'est pourquoi nous allons essayer de voir comment développer et clarifier ces règles afin de permettre une meilleure application du droit communautaire et du droit international dans le cadre de ces opérations.

Nous sommes aussi occupés à préparer une proposition qui permettra la modification du règlement établissant l'agence Frontex et ses méthodes de travail. Cette proposition sera présentée au début de l'année 2010. Elle tiendra compte du rapport du Parlement européen et de l'évaluation qui aura été faite de l'agence selon l'article 33 du règlement Frontex. La volonté, c'est d'optimiser, de renforcer le rôle de Frontex dans la coopération aux frontières.

J'en viens au troisième axe. Le Conseil européen a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les principaux pays d'origine et de transit et a demandé à la Commission d'étudier les possibilités de coopération concrètes avec ces pays. Pour faire suite à cette demande, la Commission s'est investie dans l'intensification du dialogue et de la coopération avec la Libye et la Turquie, qui sont les deux pays clés sur les routes de la migration irrégulière en Méditerranée.

En ce qui concerne la Libye, M. Billström et moi-même avons envoyé, en juillet, une lettre proposant à nos interlocuteurs libyens une coopération dans une série de domaines pour parvenir à une gestion conjointe et équilibrée des flux migratoires en provenance de Libye. Nous avons expliqué aux autorités libyennes que nous étions prêts à les assister pour renforcer leurs capacités à prévenir l'entrée et la sortie irrégulières des migrants sur leur territoire, mais aussi à améliorer le traitement des migrants dans le respect des droits de l'homme et des normes internationales et à favoriser aussi l'identification et l'assistance aux migrants qui ont besoin d'une protection internationale.

La Commission cofinance déjà des actions-pilotes par le biais du HCR des Nations unies, de l'Organisation internationale des migrations, et du ministère italien de l'intérieur. Cependant, nous ne pourrons donner à notre action une ampleur appropriée qu'avec un engagement clair des autorités libyennes. Je ne vous cache pas, Monsieur le ministre, que j'attends avec une certaine impatience la réponse à notre lettre.

En ce qui concerne la Turquie, le directeur général de la DG Justice, sécurité, liberté, Jonathan Faull, est aujourd'hui en mission à Ankara, pour explorer dans quelle mesure et selon quelles modalités un renforcement de la coopération pourrait favoriser un engagement accru des autorités turques dans une gestion plus responsable de la migration, à la fois pour réadmettre des migrants clandestins et surtout pour la protection internationale des réfugiés. Si la Turquie et la Libye veulent bien répondre à nos offres, nous pourrions, avec M. le ministre Billström, nous rendre dans ces deux pays avant la fin de l'année.

Enfin, je voudrais évoquer le programme de Stockholm, qui doit jeter les bases d'une politique commune plus efficace, qui nous permettra de promouvoir l'immigration concertée dans l'esprit du Pacte européen sur l'immigration et l'asile. Nous avons présenté nos propositions en juin dernier, et elles ont reçu un accueil favorable lors du débat ministériel informel organisé en juillet par la Présidence suédoise.

Je ne renouvelle pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les trois grands axes de cette politique, un système d'asile commun en ligne avec nos traditions humanitaires, une maîtrise plus efficace de l'immigration irrégulière par une gestion plus intégrée de nos frontières intérieures, de notre politique des visas, et puis, bien sûr, un renforcement de l'efficacité de notre lutte contre la traite des êtres humains et la mise en place d'une politique de retour déterminée visant à la réintégration durable des migrants dans leur communauté d'origine, ainsi qu'une ouverture à la migration légale dans un cadre assurant la prise en compte des besoins des pays d'accueil sans oublier les besoins des pays d'origine et le respect des droits des migrants.

Voilà, j'ai été un peu long, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mais je voulais souligner, à la suite de ce qu'a très bien exprimé M. le ministre Billström, les grands axes d'une politique, d'une stratégie européenne qui, maintenant, je crois, commence à prendre figure. Encore faut-il que nos États membres fassent preuve de toute la solidarité et de la détermination nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. Je compte beaucoup sur le Parlement européen pour nous y aider.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, f'isem il-grupp PPE. – Grazzi Sur President, insellem lill-Ministru Billström, insellem ukoll b'mod partikulari lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jacques Barrot u ppermettili sur President ngħaddi kumpliment u ringrazzjament lill-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħidma kbira u ġenwina tiegħu fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-ażil. Irrid napprezza, nuri apprezzament u rrid insellem lis-Sur Barrot għall-passjoni li biha daħal għax-xogħol li qiegħed jagħmel u għall-inizjattivi konkreti li ħa f'qasam li huwa diffiċli ferm, li huwa kontroversjali, li huwa sensittiv. U dan iġibni għall-ewwel punt li xtaqt nagħmel; li hija l-kumplessità Sur President, ta' dan is-suġġett.

Huwa faċli li wieħed jakkuża lil dak il-pajjiż jew lill-pajjiż l-ieħor imma importanti li nħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'analiżi serja u profonda, għaliex inkella nirriskjaw li naqgħu fin-nassa tal-assurdità. Ħa nġib eżempju. Dan l-aħħar kien hemm kritiki pereżempju kontra l-gvern Taljan għaliex bagħat lura immedjatament immigranti lejn il-Libja. Però importanti li nifhmu, li propju minħabba din l-azzjoni tal-Italja, n-numru ta' immigranti li jagħmlu t-traġitt perikoluż b'riskju għal ħajjithom matul din is-sena naqas bil-kbir.

Importanti li nirrealizzaw li dan ir-ritorn ta daqqa ta' ħarta kbira lill-kriminalità organizzata u lit-traffikanti tan-nies. Jiġifieri fil-waqt li ma hemmx dubju li huwa importanti d-dritt tal-ażil tal-immigranti huwa daqstantieħor importanti l-ġlieda tagħna biex inwaqqfu darba għal dejjem it-traġedja li għaddejja fil-Mediterran. Hija daqstant importanti l-ġlieda tagħna kontra t-traffikanti tan-nies li qegħdin jabbużaw mill-miżerja u d-diffikultà li qed jaffaċċjaw l-immigranti li jixtiequ jiġu lejn l-Ewropa.

Mela l-kumplessità ta' dan is-suġġett, importanti li ma nitilfuhiex minn quddiemna. Xtaqt insemmi punti oħra; Frontex pereżempju, importanti li nsaħħuh u importanti li nsaħħuh b'mod partikulari għal dak li huwa l-koperazzjoni possibbli li tista' ssir bejn il-pajjiżi, bħal inizjattivi konkreti ta' ritorn, li jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed. Sfortunatament s'issa ma' rajniex biżżejjed ħidma tal-Frontex fuq dan il-kamp. Importanti wkoll l-inizjattivi li semma l-Viċi President Barrot, bħall-programm ta' risistemazzjoni ġenerali, bħall-proġett pilota għal pajjiż bħal Malta, bħat-twaqqif tal-uffiċċju dwar l-ażil. Dawn huma inizjattivi li għandna bżonnhom illum qabel għada, u biex nagħlaq, daqstantieħor hija importanti l-koperazzjoni tal-Libja. Il-Libja u pajjiżi terzi oħra minn fejn jitilqu dawn in-nies. Mingħajr din il-koperazzjoni ma nkunux nistgħu naslu.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, Ministro Billström, Comisario Barrot, comparto y apoyo el interés y el énfasis que han puesto tanto la Presidencia como la Comisión al señalar ésta como una de las dimensiones más impactantes de la globalización que están exigiendo una respuesta europea.

Allí donde Europa puede tener sentido, aportando valor añadido a la hora de gestionar una de las dimensiones más inequívocas de la globalización, como es la dimensión sin precedentes que ha adquirido la migración, por tanto los flujos migratorios, y su impacto en todos los órdenes que importan a la construcción europea.

Es imposible que este fenómeno pueda ser acometido por ninguno de los Estados miembros de acuerdo con sus capacidades y, por eso, se hace imperativa una política común, que todavía no llega. Y todo lo que se ha hecho, en tanto llega esa política común que debe cuajar, debió haber cuajado en la Constitución Europea, debe cuajar en el Tratado de Lisboa, y todavía no llega, todo lo que se ha hecho es anticipatorio de lo que debe hacerse e incipiente todavía.

Pero, lo que está claro es que la respuesta debe ser coherente con la identidad europea. Por tanto, compromiso con la corrección de desigualdad en origen, a través de un refuerzo de la cooperación al desarrollo, primer punto.

Segundo punto: hace falta reforzar la lucha contra la dimensión políticocriminal del fenómeno, atacando también a esas organizaciones que trafican con personas, pero, del mismo modo, reforzando la información sobre los riesgos de la inmigración irregular y el tráfico ilícito, la formación en origen y la contratación ilegal, que es la respuesta a través de la migración legal, como alternativa frente a la inmigración ilegal.

Finalmente, un compromiso serio con los derechos humanos. Esto significa la dimensión del asilo y del refugio y el cumplimiento del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, que fue suscrito en octubre de 2008.

Pero, mientras tanto, hay que reforzar la frontera exterior europea, en su control y en su responsabilidad común. El impacto de la inmigración ilegal en Italia, o en España, o en Grecia —como hemos conocido en España, a través de la frontera sur mediterránea, y también en las Islas Canarias, con los cayucos que llegan con personas desesperadas—, no es un asunto español ni italiano. Es un asunto europeo, que requiere, no solidaridad con España o con Italia, ni mucho menos confiar en que España e Italia cumplan el modelo europeo en su relación bilateral con los países africanos. ¡No! Es una responsabilidad común, que requiere una respuesta común.

Y es por eso que, desde la Comisión LIBE, hemos apoyado el refuerzo de Frontex, también en su consignación presupuestaria, que esperamos obtenga respaldo en esta Cámara, porque apoyamos el énfasis y la importancia que le está dando a este asunto la Presidencia sueca.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevole colleghi, grazie vicepresidente Barrot e ministro Billström. Io già in data 31 agosto ho presentato un'interrogazione prioritaria alla Commissione. Vero è che è diminuito il numero dei migranti che arrivano sulle coste italiane e sulle coste libiche, ma perché è cresciuto il numero dei morti che invece il Mediterraneo continua ad accogliere.

Purtroppo, il Mediterraneo è ormai diventato un cimitero a cielo aperto e il governo Berlusconi, quindi il governo italiano, ha adottato un accordo con la Libia che consente purtroppo il respingimento non solo di migranti, consente anche il respingimento dei rifugiati che provengono da paesi dove sono in atto persecuzioni, guerre civili, come la Somalia e l'Eritrea, e nega a questi poveri disgraziati il diritto di chiedere asilo, violando così non solo tutte le norme internazionali, ma viola soprattutto la Convenzione di Ginevra.

Io vorrei ricordare a me stessa che il non respingimento è un principio che non conosce limitazione geografica e che non può essere assolutamente né mercanteggiato né negoziato. Non vorremmo continuare a pensare che questo accordo tra Italia e Libia si possa poi alla fine ridurre ad un pensiero di interesse economico che vale circa 5.000 miliardi di euro.

Io intimo alla Commissione di non fare – se questa è la loro intenzione, l'intenzione della Commissione – di non fare un accordo tra l'Unione europea e la Libia simile a quello italiano, perché abbiamo visto che cosa ha prodotto questo accordo scellerato. Questo accordo, ripeto, ha purtroppo inflitto, costringe queste persone a subire delle torture, perché di questo si parla: i centri di detenzione nei quali vengono riaccompagnati in Libia sono, a quanto pare da notizie riportate da organi di stampa, ma anche da fotografie – per esempio, le fotografie che ritraggono molti di questi immigrati nel carcere di Canfuda a dieci chilometri da Bengasi – ecco quelle sono torture che io credo non trovino nessuna spiegazione in nessun patto di amicizia o patto istituzionale.

Come sottolineato dall'UNHCR, il principio di non respingimento vieta di rinviare le persone in territori dove la loro vita può essere considerata in pericolo e dove la loro libertà possa essere minacciata. Riportare questa gente in Libia, che ricordo sempre a me stessa, non ha firmato e ratificato la Convenzione di Ginevra, sembra veramente una cosa incredibile. Tra l'altro, la beffa che si aggiunge è che in Italia è previsto anche il reato di immigrazione illegale per cui queste persone – io mi riferisco per esempio al clamoroso sbarco degli ultimi giorni del mese di agosto, dove hanno perso la vita tantissimi somali – quei pochi, credo 4 o 5 somali che sono usciti ad arrivare a destinazione sono stati, tra l'altro, accusati di immigrazione, quindi in questo momento sono perseguiti dalla legge italiana.

Io chiedo alla Commissione adesso di passare davvero all'azione, di valutare se il patto Italia-Libia sia conforme al diritto internazionale e di dare finalmente una svolta decisiva non affiancandosi alla politica scellerata del governo italiano.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, la dernière fois que nous avons discuté après un drame dans la Méditerranée, c'était le 1er avril.

Vous vous souvenez que plusieurs centaines de migrants avaient péri au large des côtes libyennes. Nous avions demandé une enquête. Nous n'avons eu, jusqu'à ce jour, aucune information concernant les circonstances de ce drame.

Depuis, vous le savez, mi-août, 73 Africains ont été retrouvés morts au large de Lampedusa. Le 25 août, 57 migrants érythréens ont finalement été secourus après avoir erré longtemps dans les eaux maltaises. Le 31 août, 75 Somaliens ont été refoulés en Libye.

Vraiment, les frontières extérieures de l'Union européenne sont devenues assassines. C'est le titre d'un rapport à sortir de l'ONG "Migreurop", que je vous invite, chers collègues, à tous vous procurer et à lire assidûment.

Face à cette situation, Monsieur Barrot, vous rappelez des choses essentielles. Vous rappelez le droit d'asile, le droit à la protection internationale. Vous devriez également rappeler le droit de toute personne à quitter tout pays, l'obligation faite à chacun de secourir toute personne. C'est le droit international maritime. Ces situations se multiplient, et se produisent aussi de plus en plus à la frontière entre la Turquie et la Grèce. C'est pourquoi je ne crois pas, Monsieur Barrot, que le renforcement des moyens de Frontex va répondre à cette situation.

Je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, est face à son projet même. L'Union européenne est née du refus de la négation de la dignité de l'autre, et c'est à cela qu'elle doit être fidèle.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the Commission’s joint EU resettlement programme certainly has noble ambitions, which aim to encourage greater cooperation between national governments regarding the resettlement of refugees and asylum seekers. However, as a British Conservative, I do remain worried about its implementation. We do not want to see the continuation of problems like those we have had at Sangatte in France.

I think that cooperation and solidarity across the European Union is of course important when discussing the burdens that nations face but we must better distinguish economic migrants from asylum seekers. They obviously have every right to seek sanctuary, but we must also have legislation that does not tie individual nations’ hands regarding who is accepted and who gets asylum. A collective approach such as the one the Commission is proposing might undermine each EU nation’s ability to decide this.

Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders. Frontex must play a more prominent part in this regard in order to act as a strong deterrent to economic migrants wishing to make the hazardous trip across the Mediterranean. We must act more strongly against the various third countries that irresponsibly encourage those activities. The Commission says it will be national governments that ultimately decide the number of people they accept, and that Britain and other countries will not be forced to accept large numbers of economic migrants that it cannot cope with or cannot support in these economically challenging times. That is necessary and right. Countries like Britain need guarantees that our asylum and immigration policy remains for us to decide and guarantees also that the EU’s approach will remain one of open cooperation and not one of compulsion.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, al inicio de esta legislatura, tenemos una buena ocasión para reconsiderar nuestra política de inmigración.

Una política de inmigración que se basa sobre una hipocresía y un cinismo evidentes. Y es que llegamos a decir que el proyecto europeo sería imposible sin el trabajador migrante, pero, por otra parte, criminalizamos al trabajador migrante, con legislaciones como la Directiva del retorno, la bien llamada «Directiva de la vergüenza», que no cabe en los principios y valores de la Unión Europea.

No se entiende esa política de intentar fortalecer Europa en esta crisis, esta triple crisis alimentaria, financiera y energética; no es entendida por todo el mundo, porque, efectivamente, estamos obrando mal, en la dirección equivocada. Si es necesaria Europa, y si Europa es necesaria gracias al trabajador migrante, al trabajador migrante hay que tratarlo con todos sus derechos y no convirtiéndolo en un criminal, como está haciendo la Unión Europea, que solamente trae más dolor a las familias que simplemente escapan de la guerra o del hambre.

Por eso, la tarjeta de visita de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la primavera, en Madrid, entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la mejor tarjeta de visita sería la derogación de esta «Directiva de la vergüenza», que no cabe y que no se entiende —y, por supuesto, no se entiende en América Latina ni en el Caribe— por ningún Gobierno, por ningún Gobierno de América Latina y el Caribe, que son quienes envían miles de trabajadores migrantes a la Unión Europea.

Por eso, pido una reflexión de fondo para derogar esa «Directiva de la vergüenza».

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, the measures under discussion are part of the existing so-called area of justice, freedom and security, of which immigration is a part. This is about a common immigration and asylum policy, and, however much the British Government may lie to the British people, we know that they intend that Britain should eventually be bound by it.

But a ‘one-size-fits-all’ immigration policy will not work for Britain. Britain is one of the most densely populated countries in the world, more densely populated, surprisingly, than India, China or Japan. Net immigration to Britain is now running at about 230 000 people per annum, adding over a million new people to the population every five years. The population will rise from its current 61.4 million, an all-time high, to about 70 million-plus in 2031 and then spiral ever upwards. All this growth is due to immigration and births to immigrants.

The UK Independence Party is not opposed to some immigration, but this should be strictly controlled and for the benefit of Britain and not the European Union or anybody else. Britain does not need a common European immigration policy. What we need to do is end mass immigration now and introduce a strictly limited and controlled immigration policy. We should apply the terms of the 1951 Convention on Refugees, which requires them to seek sanctuary in the first designated safe country they come to – which is not a little island off the coast of Europe called Britain.

We should end the promotion of multiculturalism, which is divisive and a recipe for conflict, and assimilate and integrate existing migrants into a common culture with respect for a common set of political and legal institutions. There should be no place in Britain – and, I suggest, anywhere in Europe – for Sharia law.

 
  
MPphoto
 

  Louis Bontes (NI). - Voorzitter, Frontex werkt niet. Het budget voor Poseidon, de operatie die nu plaatsvindt, is 11 miljoen. Het leidt tot niets. Het is weggegooid geld. Direct terugsturen en de landen die deze immigratie mogelijk maken keihard aanpakken, is de enige oplossing. Het Europees asiel- en immigratiebeleid is niet in het belang van het Nederlandse volk. De Partij van de Vrijheid waarvoor ik spreek, is hier fel tegenstander van. Het zal leiden tot nog meer kansloze mensen die Europa binnenkomen. Het Nederlandse volk zit niet te wachten op solidariteit, het Nederlandse volk zit erop te wachten dat wij hier opkomen voor het Nederlandse belang. Dus stop daarmee.

Een verdere reactie op het Zweeds voorzitterschap. Het Zweeds voorzitterschap is van mening dat we de grenzen verder open moeten zetten voor massa-immigratie, in het kader voor de arbeidsmarkt van Europa. De Partij van de Vrijheid gelooft hier helemaal niet in. Het is een rookgordijn dat opgeworpen wordt om massa-immigratie mogelijk te maken. Kijk naar wat er gebeurt in de grote steden. Kijk naar wat een enorme problemen daar zijn. Denk aan uw eigen volk, denk aan uw eigen land, denk aan uw eigen cultuur. Dat doen wij in ieder geval wel. Verder wil ik daaraan toevoegen dat genoeg genoeg is. Stop met de massa-immigratie. Tot hier en niet verder.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, en materia migratoria, los retos siguen ahí, y nuestro empeño por superarlos también.

Uno, avanzar en la dirección de una política común en materia migratoria; dos, ordenar mucho mejor la inmigración legal; tres, mejorar los procedimientos de integración; cuatro, combatir con determinación, con mucha determinación, la inmigración irregular o la inmigración clandestina; cinco, más Frontex; seis, mejorar los procedimientos, los convenios y los acuerdos con los países de origen y de tránsito; siete, avanzar en una política común en materia de asilo.

La Oficina en el 2010, una oficina de asilo equitativa, verdadera e igualitaria, con distribución de la carga en términos de solidaridad y con la protección internacional o protección subsidiaria en su horizonte.

Y unas palabras sobre Frontex. Frontex es coordinación y colaboración, en ningún caso es sustitución de competencias nacionales. La necesidad de reforzar las misiones Frontex en el sur de nuestras fronteras, en el sur de Europa, especialmente en el Mediterráneo y en la fachada Atlántica, no sólo es la respuesta de la Unión Europea a la presión migratoria que se produce en Grecia, en Malta, en Italia o en España, es también una cuestión humanitaria para evitar la muerte y para evitar el drama.

El presupuesto de Frontex, fíjense lo que ha ocurrido con él, ha pasado de seis millones en el 2005 a 78 millones u 83 millones en el 2010. Pero tenemos una preocupación, señor Presidente, la preocupación es que Frontex no sea capaz de gestionar el presupuesto que el Parlamento le da. En ese caso estaríamos ante una situación inaceptable, porque los retos son muchos y las misiones también.

Es importante que Frontex dé vitalidad a CRATE, al catálogo de medios y de efectivos humanos, y es necesario que entre en funcionamiento el compromiso de los Estados miembros con CRATE. Es necesaria una mayor y mejor coordinación con Europol, es necesaria la gestión de Iconex y es absolutamente necesaria, señor Presidente, en términos de salvaguarda de los derechos humanos, una mayor y mejor coordinación de Frontex con la Organización Internacional para las Migraciones y con el ACNUR.

Eso son los retos y esos son nuestros compromisos.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S-D). - Mr President, no one underestimates the enormous difficulties of creating the balance mentioned by the chair of our committee, and of the migration pressures which face the European Union and the pressures that we face in the Mediterranean. Yet again this summer we have been reminded of the harsh reality faced by migrants and asylum-seekers facing persecution and fleeing poverty.

Frontex undoubtedly plays a key role in Europe’s approach to migration. As we build a more coordinated EU system for managing our external borders, the importance of Frontex increases. Therefore my group believes that it is crucial to get the balance right: the balance between, on the one hand, resourcing Frontex – as many colleagues have mentioned – and, on the other hand, ensuring that Frontex has a stronger appreciation of the humanitarian aspects of its work. For example, how can Frontex help bring down the tragic number of deaths at sea, over 12 000 in the last 10 years? Sea rescue operations have therefore to be included in its remit. The devil is in the detail. Many of these policies need to work on the ground, and I know that Parliament, Commission and Council are trying to do this.

We must ensure that Frontex does not simply become a mechanism for keeping people out of Europe. Those who are legitimately in need of protection must be granted access to EU territory.

Commissioner, you spoke about the principle of non-refoulement. It is important that you restated it. The situation for Italy and Libya is, of course, something which my colleagues from Italy will speak more about, but this principle must not be violated by anyone or any country.

We are in a situation where non-refoulement will happen even with countries which have not signed the 1951 Convention. It is important that we uphold these human rights. We must not shy away from our responsibilities to provide protection to those who need it.

Frontex therefore needs to be part of a fair and balanced approach to migration and asylum. We must ensure that the asylum package is implemented, and we must ensure that legal migration and the protection of refugees are held in balance.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). - Mr President, the British press, assisted to such a conclusion by paranoid and Euro-sceptic MEPs, has scaremongered that a future Commissioner for Fundamental Rights, which Mr Barroso has accepted at the proposal of the ALDE Group, will force the UK to accept more asylum-seekers from across Europe.

This is not true. As Vice-President Barrot has confirmed, the pilot project to assist Malta is voluntary and the proposed scheme to resettle UNHCR-approved refugees directly from outside Europe would also be non-compulsory.

No element of EU policy has ever involved quotas or compulsion on national acceptance of migrants. However, what we do try and get is voluntary solidarity, and I do hope that a future Fundamental Rights Commissioner will make a contribution to stopping migrants meeting their death in the Mediterranean.

Ten years ago next month, the EU set the goal of a common asylum system and coordinated migration policies. Despite some considerable efforts, especially by the European Commission with the support of MEPs, we are clearly a long way from that.

The top priority is to get some proper management of the flows, which are usually what are called ‘mixed flows’ of refugees and job-seeking migrants, so as to distinguish the two. This is to give confidence to the European public of proper management as well as to stop loss of life and to ensure protection for those qualifying for it.

If people in frail boats are pushed back out to sea and never assessed for protection, none of those goals is achieved. I am shocked to hear from Commissioner Barrot that Member States do not apply maritime law uniformly. Such disarray is unacceptable. Frontex must be properly resourced and respect human rights of individuals. Those individuals must be allowed to land and be assessed for asylum status and sorted into refugees and those not qualified to stay.

EU Member States must, if necessary, be taken to the European Court of Justice for failing to do so, and the idea, as my colleague Sonia Alfano has said, that Libya is capable of doing that job instead is completely outrageous given its gross human rights abuses.

A rational European immigration policy would involve some common framework of criteria for economic migration within which Member States accepting such migrants can operate under their own decisions on the numbers they take. What we need is the coordination, the common standards, the common framework and then the solidarity as well.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Mr President, I do not really share your enthusiasm about Frontex. We have heard reports from Frontex as well as from Member States that they have violated human rights, the right to non-refoulement and given no possibility for refugees to apply for asylum, and those violations of human rights are done in the name of the European Union.

Minister Billström, you have said that we need some checks and balances on our external borders but, I ask you, why cannot we have some checks and balances on those people who are working and defending our external borders? Why cannot we have some transparency and clarity about Frontex and what they are doing? We need clarity and transparency in this House, in the European Parliament, about Frontex’s deeds. We need clarity about what is the stage of the procedure of the new rules of Frontex that you mentioned, Commissioner, and we need some clarification about how refugees can obtain international protection when they are intercepted at sea.

We also need transparency about the deals that are being made with third countries and what happens exactly to the EU money that is being put into Libya, for example. I doubt whether what you called Libya’s assistance to refugees is actually helpful to refugees but here again we are just lacking transparency and if, as you said, not even Member States interpret the rights of migrants the same way as you do, then how are you going to make sure that third countries such as Libya are going to follow your sort of interpretation?

I would like to remind you that Parliament has always supported the idea of making the sharing of responsibility to deal with asylum applications obligatory, and I think your report of the pilot project where only France took a very, very small, almost ridiculous, number of 100 refugees from Malta shows that we are not getting far with the voluntary solidarity. We need some obligation here.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Chcemy walczyć z imigracją. To wielki problem. Tymczasem psuje się nam tablica i komputer. Zacznijmy zajmować się tym, czym zająć się tak naprawdę możemy skutecznie.

Oczywiście migracja jest jednym z największych problemów współczesnej Europy. Co więcej, jest to problem, którym żyją nie tylko my politycy, ale którym żyją również społeczeństwa krajów członkowskich Unii Europejskiej. Być może jest to jedno z głównych w tej chwili wyzwań dla klasy politycznej w Europie i jeden z głównych problemów dla naszych wyborców. Imigracja niejedno ma imię, bo dzisiaj moi szacowni koledzy mówili w pewnym sensie w sposób uzasadniony o imigracji z Afryki, która koncentruje się na krajach basenu Morza Śródziemnego. Ja reprezentuję kraj – Polskę – w którym ta nielegalna imigracja jest oczywiście mniejsza, ale wędruje do nas z krajów dawnego Związku Radzieckiego, po części z Azji.

Stoi przed nami pytanie o filozofię unijnej walki z nielegalną imigracją, ale także, powiedzmy sobie to wprost, z ograniczeniem imigracji legalnej. Czy ciężar tej walki ma brać na siebie unijna agencja Frontex? Czy to na pewno celowe? Czy nie byłoby bardziej efektywne, skuteczne przeznaczenie tych środków, które dodatkowo chcemy dać Fronteksowi, dla poszczególnych krajów, które mają największy problem z nielegalną imigracją, a także tych krajów członkowskich Unii, których granice są granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej? Panie Przewodniczący, wydaje mi się, kończąc, że to byłoby bardziej celowe.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). - Senhor Ministro, Senhor Comissário, não há escolha em relação à Convenção de Genebra e em relação aos direitos humanos. A única escolha é respeitar as convenções que assinámos. Ora, a jurisprudência é clara: enviar para países que não assinaram a Convenção de Genebra sobre os refugiados, refugiados que chegam às costas europeias, é uma violação da Convenção de Genebra. Este não é um ponto jurídico abstracto, este é um argumento real.

Quando nós, através do Frontex, através dos Estados-Membros, enviamos para a Líbia refugiados, estamos a desrespeitar a Convenção, tanto mais quando sabemos que 75% das pessoas que chegam às costas europeias, segundo números do próprio governo italiano, pedem asilo, e 50% desses 75, cerca de 38%, um terço do total, têm direito a protecção humanitária.

Ora, as escolhas políticas conduzem a escolhas morais e nós estamos, neste momento, perante uma escolha moral. É justo, será moral, que mais de 14 mil pessoas tenham morrido a tentar chegar às costas europeias nos últimos anos? Será moral que grande parte dessas pessoas que arriscam a vida tivesse direito de asilo em primeiro lugar? Será necessário que elas tenham de arriscar a vida? Não, não é necessário que elas tenham de arriscar a vida.

Nós dizemo-lo há muito tempo, uma política de imigração puramente repressiva, como aquela que tem estado a ser seguida, coloca-nos perante estas escolhas de vida ou de morte da vida das pessoas e faz-nos a todos co-responsáveis desta escolha de vida ou de morte.

Não é, então, neste início de mandato deitar dinheiro para cima do Frontex, dinheiro que o Frontex não consegue gastar, dinheiro que a Comissão diz que não é aconselhável dar ao Frontex neste momento. Não é isso que nos vai resolver o problema. O que nos pode resolver o problema é rever o mandato do Frontex e aí o Frontex poderia necessitar de mais dinheiro. Para isso o Frontex teria de cooperar, dar informação completa ao ACNUR - que não dá neste momento -, para isso o Frontex teria de implicar, na sua própria política, preocupações humanitárias - que não implica - e isto é tanto mais grave, Colegas, quanto neste momento a proposta em relação a fundos para refugiados, ao mesmo tempo que se aumenta no Frontex, diminui os fundos.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dispiace onestamente che alcuni colleghi italiani non abbiano perso l'occasione per riproporre la solita polemica che ha come unico fine un attacco al governo italiano. Io credo che sull'immigrazione non bisogna più fare strumentalizzazioni ideologiche, piuttosto dobbiamo andare fino in fondo sulle linee guida tracciate dal patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, che poggia sui valori dell'integrazione e della solidarietà.

Io, davvero, apprezzo l'impegno che la Commissione ha messo in atto negli ultimi anni, ma il Commissario Barrot sarà d'accordo con me nel dire che bisogna imprimere un'accelerazione per dare vita ad una vera e propria strategia europea sull'immigrazione, che abbia come priorità il contrasto intransigente all'immigrazione clandestina e ai traffici illegali, alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani.

Occorre intervenire con durezza contro tutti coloro che lucrano su questi traffici, compresi i datori di lavoro che utilizzano manodopera illegale. Non è certo più accettabile lasciare che l'immigrazione sia un problema solo a carico dei paesi di frontiera che si affacciano sul Mediterraneo. La recente proposta della Commissione per un programma comune di reinserimento è un passo in avanti nella cooperazione politica e pratica tra gli Stati membri, ma occorre mettere urgentemente in atto una serie di iniziative per sviluppare una più efficace solidarietà intracomunitaria.

Ecco perché attendiamo che si concretizzi presto l'annuncio fatto dal Presidente di turno dell'Unione europea, raccogliendo, tra l'altro, un appello accorato del ministro Franco Frattini, di aprire un dibattito per arrivare ad un'equa distribuzione tra i paesi membri degli oneri e delle responsabilità relativi ai flussi di immigrati clandestini e ai richiedenti assistenza politica.

A mio avviso, questo è il punto, perché altrimenti noi arriviamo al paradosso che ci sono paesi membri, tra cui l'Italia, Malta, la Grecia e la Spagna, che hanno l'obbligo di accogliere ed altri invece che si rifugiano nel concetto discrezionale della solidarietà su base volontaria. Non è più possibile sottrarsi! Io ringrazio la Francia perché si è resa disponibile ad accogliere cento persone, cento richiedenti asilo: cento, cento persone, ma ci sono migliaia, decine di migliaia di richiedenti asilo. Grazie quindi alla Francia, ma è una goccia nel mare.

Chiudo dicendo che non possiamo, tra l'altro, più pensare che l'immigrazione sia la panacea. Senza una seria politica di cooperazione allo sviluppo, rispetto alla quale l'Europa deve essere protagonista, noi condanneremo una parte del mondo ad un destino certo e inevitabile di povertà e disperazione.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S-D). - Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο έχει επιτακτικά ζητήσει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Σ' αυτές τις χώρες δεν είναι μόνο η Λιβύη. Είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία, μάλιστα, σ' αυτό το πλαίσιο εκτός από χώρα προέλευσης/διέλευσης είναι και υποψήφια προς ένταξη χώρα. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει διπλή υποχρέωση να σέβεται τις πολιτικές αρχές αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις, το τελευταίο διάστημα, ελικόπτερα της Frontex παρενοχλήθηκαν από τουρκικά ραντάρ σε ελληνικό εναέριο χώρο ενώ επιτελούσαν το έργο τους. Κατά μία χθεσινή μάλιστα παρενόχληση απειλήθηκε ελικόπτερο της Frontex με αναχαίτιση από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα.

Τί σκοπεύετε να κάνετε και πώς θα αντιδράσετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ' αυτές τις παρενοχλήσεις σε δράσεις ευρωπαϊκού οργάνου όπως είναι η Frontex;

Επίσης, η υποχρεωτική αλληλεγγύη δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε αστυνομικά μέτρα τύπου Frontex προς χώρες του Νότου. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και όσον αφορά την υποδοχή μεταναστών που έρχονται στις χώρες μας, οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν τόσο μεγάλο αριθμό κάθε φορά. Εκεί, η Επιτροπή και το Συμβούλιο προωθούν μία προαιρετική αλληλεγγύη που θα πει κάτι που θα μείνει στα χαρτιά. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν προχωρείτε και εκεί σε υποχρεωτική αλληλεγγύη;

Τέλος, πιλοτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό της Ιταλίας, Μάλτας και Λιβύης. Γιατί δεν υπάρχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών και στην Τουρκία, που είναι μία πληγή αυτή τη στιγμή όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα; Σας το έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Επίτροπε, και το αρνηθήκατε εσείς ποτέ; Ή απλώς ήρθε η Λιβύη, η Ιταλία και η Μάλτα και δεχθήκατε αυτούς χωρίς να έχετε κανένα άλλο αίτημα;

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, cela me donne l'occasion de préciser deux petits points qui, je crois, signalent le caractère hypocrite – un collègue l'a dit tout à l'heure – de notre politique.

La première chose, ce sont les accords de Dublin. Monsieur le Commissaire, vous connaissez bien la situation à Calais; vous savez qu'à Calais, de nombreuses personnes pourraient tout à fait demander et obtenir le statut de réfugié politique. Pourquoi ne le font-elles pas? Parce qu'elles ont l'assurance, à cause des accords de Dublin, d'être envoyées dans des pays où elles ne veulent pas aller, et quelquefois avec d'excellentes raisons. Elles n'ont pas envie d'aller en Grèce, où elles ont quasiment zéro chance d'avoir le statut de réfugié.

Aujourd'hui, les accords de Dublin sont un instrument hostile à la protection des personnes qui en ont le plus besoin et qui organisent l'inégalité entre les États membres. Arrêtons donc de parler de solidarité, alors qu'on met en place des instruments qui organisent l'inégalité entre les États.

La deuxième chose, ce sont les accords de réadmission. J'entends bien, on veut négocier de tels accords avec la Turquie, avec la Libye, c'est-à-dire qu'on caresse l'espoir d'avoir un vaste environnement de pays qui seraient nos voisins et de vastes camps de rétention des flux migratoires. Ce n'est pas acceptable pour des raisons pratiques, pour des raisons morales et pour des raisons politiques, et vous le savez, Monsieur Barrot!

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito in premessa e senza nessuna enfasi che per me l'accoglienza è un valore che ha il carattere della sacralità. In fondo è sulla solidarietà tra le persone che nascono le comunità dello Stato, che sono regolate attraverso alcuni vincoli particolari: quelli di diritti e doveri. Quindi, per quanto mi riguarda, tutto ciò che va contro questo elementare principio biblico mi trova decisamente contrario. Evidentemente è con l'accoglienza e anche con i modi con i quali bisogna accogliere che nascono, con una forma di convergenza combinata, anche gli aspetti che riguardano l'integrazione.

Che fare? Come situare queste persone afflitte dalla disperazione che arrivano negli Stati e come rimuovere al tempo stesso quella sorta di conflitto che nasce e che a volte assume gli aspetti del rancore e della rabbia, della collera, determinando forme abbastanza inquietanti dal punto di vista dell'antagonismo?

E ancora: che fare perché la salvaguardia del diritto di asilo, che è un principio richiamato anche in questi giorni, non dia spazio però al tempo stesso a surrettizi, a forme con le quali si manifestano, a mo' di alibi, e si nascondono dietro questo diritto universale anche coloro i quali nulla hanno a che fare con questo diritto di asilo, ma invece hanno a che fare con l'illegalità e con la criminalità.

Davvero pensiamo, signor rappresentante della Comunità, che tutto questo possa essere assunto in responsabilità come carico da parte dei singoli Stati? Allora sembra a me che l'Europa che fino ad ora, molto probabilmente, si è mossa con una certa incertezza, non può più rimandare la definizione di una linea unitaria e seria sul tema dell'immigrazione. Non può parlare come ha parlato con tante voci discordi, non può costringere alla solitudine i singoli Stati, i fronti più esposti e vulnerabili. Non può privarsi di una posizione comune collegialmente elaborata e mai fino ad ora collegialmente elaborata, ma poi correntemente difesa nei suoi principi essenziali.

Non può, signor Presidente, non sentire le frontiere come questione propria piuttosto che dei singoli Stati. Non può prestarsi, come anche accaduto in quest'Aula, a forme teatrali e casalinghe nella disputa di quanto fanno il governo italiano e gli altri governi. Pare a me che non si possa pensare, evidentemente, che le tragedie consumate al largo di Lampedusa, Ceuta e Melilla non riguardino Bruxelles, Berlino, Parigi.

L'attenzione tra gli Stati singoli, l'Europa nasce da questo e crea problemi; e questo aumenta anche il deficit democratico dell'Europa, può solo aggravarlo questo deficit in mancanza di una politica coordinata sull'immigrazione; accentua l'impressione che egoismi di Stato prevalgono sugli interessi di tutti. Acuisce, signor Presidente, la percezione frustrante che a Bruxelles e Strasburgo ci si occupi assai spesso di cose astruse e non dei temi che allarmano l'opinione pubblica; indebolisce in fondo l'identità politica dell'Europa.

Ecco perché mi auguro che la Presidenza della Svezia inizi un accordo con i paesi più esposti a ragionare e a realizzare quella che fino ad ora è mancata, cioè questa forte, serena, seria e severa politica comune rispetto all'immigrazione.

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli (S-D). - Signor presidente, Commissario Barrot, onorevoli colleghi, ministro Billström, abbiamo richiesto questo dibattito per attirare l'attenzione dell'Unione europea sulla grave violazione dei diritti fondamentali delle persone che sta avvenendo in Italia. Dal mese di maggio ad oggi oltre 1.000 migranti sono stati raccolti in mare dalle autorità italiane e consegnati alla Libia nel corso di respingimenti informali e indiscriminati senza identificazione, né diritto di ricorso, né accesso alle procedure di asilo, con il rischio di subire in Libia trattamenti inumani e degradanti. Come ha confermato il Commissario Barrot chiedendo informazioni all'Italia, riteniamo che queste pratiche violino i principi fondamentali su cui l'Europa si fonda.

Questo tipo di azioni non è compatibile né con la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, né con il diritto comunitario, in particolare lo Schengen borders code e la direttiva rimpatri, né con la legislazione italiana. Ieri, le Nazioni Unite hanno richiamato l'Italia al rispetto del diritto internazionale e sempre ieri 24 rifugiati somali ed eritrei respinti dall'Italia hanno presentato un ricorso alla Corte di Strasburgo contro l'Italia per violazione della Convenzione europea per i diritti umani.

Colleghi, l'immigrazione clandestina in Italia, inoltre, è diventata un reato penale, un'aggravante. Il solo fatto di essere migrante è condizione di discriminazione, disuguaglianza, e determina per lo stesso reato pene più pesanti. Essere migrante irregolare, come lo sono state le famiglie delle nostre comunità italiane, portoghesi, polacchi, greci, italiani, impedisce l'accesso a diritti fondamentali, alle cure più elementari, inclusi i servizi sanitari, per timore di incorrere in una denuncia. Questo sta accadendo in Italia, signor Presidente, come denunciato anche da giuristi, costituzionalisti e associazioni laiche e cattoliche.

La Commissione come intende attivarsi per far cessare queste violazioni? Questo Parlamento si è espresso sempre in favore della lotta all'immigrazione clandestina, ma nel rispetto dei diritti fondamentali.

Vogliamo sapere, signor Presidente, se la Commissione intende intervenire sulla legislazione italiana, verificare l'accordo italo-libico. Non possiamo consentire vent'anni dopo la caduta del Muro di Berlino ad alcuni governi di alzarne di nuovi.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η πραγματικότητα ξεπερνά οτιδήποτε λέγεται σ' αυτή την αίθουσα.

Βλέπουμε τον Πρόεδρο Καντάφι να διασκεδάζει το θέμα και τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν συνεχώς ότι χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του. Βλέπουμε την Τουρκία καθημερινά να αναχαιτίζει αεροσκάφη της Frontex – και πρόκειται για ένα κράτος το οποίο θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση – και η Ένωση να μην αντιδρά έτσι όπως πρέπει.

Παρατηρούμε τους εμπόρους που διακινούν τους λαθρομετανάστες να δίνουν σε αυτούς οδηγίες να αυτοπυροβολούνται στα πόδια ή στα χέρια σε περίπτωση σύλληψής τους, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν άλλου είδους νομοθεσία από αυτή που διέπει την λαθρομετανάστευση, γιατί πρόκειται πλέον για πληγωμένα άτομα· βλέπουμε τους εμπόρους να δίνουν οδηγίες στους λαθρομετανάστες να καταστρέφουν τα χαρτιά τους πριν μπουν σε οποιαδήποτε χώρα, ούτως ώστε οι χώρες υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, να μην γνωρίζουν πού να τους επαναπροωθήσουν· βλέπουμε μετανάστες οι οποίοι διατείνονται ότι ζητούν άσυλο αλλά να μην έχουμε χαρτιά να εξακριβώσουμε τί ακριβώς ισχύει.

Επικρατεί, κύριε Επίτροπε, ένα χάος. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τάξη σ' αυτά με μία σκληρή και σταθερή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εν λόγω θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S-D). - Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, le discours est récurrent selon lequel les États membres admettraient la nécessité d'établir des politiques communes de gestion de l'immigration au niveau européen ainsi que des politiques visant à l'intégration sociale des immigrés.

Pourtant, nous le voyons tous les jours, la réalité est bien loin de cela. À titre d'exemple, dans le cadre des discussions budgétaires, le Fonds pour l'intégration des migrants se voit amputé de moyens d'action. Quant aux États membres, nombre d'entre eux continuent, de manière unilatérale, à légiférer et à réglementer limitativement la mobilité vers et sur leur territoire, à restreindre l'accès à leur marché de l'emploi, au système social, au système éducatif et à rendre le regroupement familial difficile.

Dans le même sens, la politique européenne de lutte contre l'immigration illégale et de contrôle des frontières extérieures équivaut, au final, et ce au mépris des droits humains, à faire porter la surveillance des frontières sur nos voisins. Nous l'avons vu entre l'Italie et la Libye.

Cette tendance à l'externalisation permet somme toute à l'Europe de s'exonérer de ses responsabilités. Ceci n'est pas acceptable. Les moyens supplémentaires donnés à Frontex ne pourront jamais se substituer à la nécessaire solidarité qui doit unir les États membres pour agir ensemble dans l'accueil des personnes qui ont besoin d'une protection internationale, comme dans l'accueil d'une main-d'œuvre étrangère nécessaire pour répondre aux défis démocratiques de demain.

Quelles sont les dispositions que vous prévoyez pour une véritable solidarité et de véritables réponses aux maux dont sont victimes les migrants?

 
  
MPphoto
 

  Rita Borsellino (S-D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, signor ministro, nei giorni scorsi, presentando il piano europeo per l'asilo, lei stesso, Commissario Barrot, ha parlato di fermezza contro l'immigrazione irregolare e di umanità nell'accogliere i perseguitati. Tradotto in termini giuridici significa garantire protezione e diritto di asilo a chi fugge dalla fame, dalle guerre e dalle persecuzioni, evitare che sia espulso verso paesi dove rischia la vita o un trattamento disumano.

È praticamente il contrario di quello che fa il governo italiano, come dimostra l'ultimo grave episodio del respingimento dei 75 immigrati provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia in Libia, respingimento avvenuto senza verificare quantomeno se vi fossero potenziali richiedenti asilo, come prevede il diritto internazionale e come ha denunciato ieri l'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU. Un accordo Italia e Libia non può trasformare quel tratto di mare in una zona franca dove sono violati i diritti umani.

Chiedo, dunque, alla Commissione di intervenire quanto prima per far ristabilire e rispettare le regole del diritto internazionale. Chiedo inoltre di sapere a che punto è il negoziato dell'accordo bilaterale tra Unione europea e Libia, in corso già da alcuni anni? Quando si prevede di concluderlo? Possono il Consiglio e la Commissione confermare che tale accordo prevarrebbe su quello bilaterale tra Italia e Libia? Potete illustrarne a questo Parlamento i punti principali in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e di garanzie per il diritto di asilo e il principio di non respingimento?

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, it is a great joy for me to take the floor for the first time in this Plenary to commend Minister Tobias Billström for his deep understanding – and, as an Italian national originally, I am in a position to say that – of the grave situation facing the Mediterranean people and countries.

I would like to welcome his efforts to reach a consensus for a common European migration policy, which is very much needed. I would also like to welcome his initiative for the asylum support officer, which is a very practical and concrete way to support Member States who feel burdened and to start cooperation among Member States.

I would like to ask Minister Billström if, other than the measures he has already talked about, he could maybe elaborate further, from a long-term point of view, about what measures we can take to support the Mediterranean countries and people, with his approach, which balances humanity, solidarity and firmness against any form of illegality.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε μία κοινή μεταναστευτική πολιτική και ότι πρέπει να ενισχύσουμε, να καταστήσουμε περισσότερο συνεκτική και αποτελεσματική τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Στη συνεργασία αυτή, κορυφαία θέση – αναδείχθηκε άλλωστε και από τη συζήτηση – κατέχουν η Λιβύη και η Τουρκία.

Η τουρκική συμπεριφορά είναι προκλητική. Παρεμποδίζουν κατ' επανάληψη και θέλω αυτό να το καταστήσω γνωστό σ' αυτή την αίθουσα, αλλά στέλνω το μήνυμα και στον κύριο Barrot, παρεμποδίζουν ελικόπτερα, πτητικά μέσα της Frontex, όταν ασκούν ευρωπαϊκή αποστολή και ευρωπαϊκά καθήκοντα. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ασκήσαμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κύριε Barrot θα λάβετε λεπτομερή γνώση αυτών των προκλητικών περιστατικών και της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Επανεισδοχή, επανεγκατάσταση: πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη Frontex και να οργανώσουμε κοινές πτήσεις επιστροφής. Κύριε Barrot, κύριε Πρόεδρε, επισπεύστε την επίσκεψή σας στην Τουρκία και στη Λιβύη. Το πρόβλημα είναι οξύτατο. Μην το αφήνετε για το τέλος του χρόνου. Σήμερα, αύριο ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler (Verts/ALE). - Herr Präsident! Grundsätzlich gilt, dass es Grenzbeamten europäischer Staaten verboten ist, potentiell Schutzbedürftige auf See zurückzuweisen, zurückzueskortieren, an der Weiterfahrt zu hindern oder in nicht zur EU gehörende Länder zurückzuschleppen. So steht es in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir haben auch heute wieder zahlreiche Beispiele gehört, dass sich FRONTEX in der Praxis nicht an diese Vorgaben hält. Deshalb brauchen wir hier Kontrolle. Wir brauchen die Kontrolle als europäische Parlamentarier, denn es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten wird.

Meine Frage an Sie: Inwieweit haben wir denn Möglichkeiten, zu überprüfen, ob die Grenzbeamten in internationalen Gewässern die verbrieften Menschenrechte einhalten? Seit Jahren erleben wir jetzt, dass die Agentur FRONTEX Menschenrechte im Einzelfall verletzt, aber auch durch ihre gesamte Arbeit die Glaubwürdigkeit der EU, was den Schutz der Menschenrechte angeht, enorm untergräbt!

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE). - Herr talman! Tack statsrådet Billström. Jag undrar om vi emellanåt inte fixerar oss lite för mycket just vid ordet illegal invandring. Det kan ändå inte vara illegalt att fly för sitt liv, för mänskliga fri- och rättigheter gäller alla oberoende var de än bor.

Jag skulle gärna vilja stryka under att det också måste vara angeläget att hålla reda på hur förhållandena är i de länder från vilka människorna flyr. Kanske kunde EU engagera sig mer, göra mer i de länderna, så att människor slapp ge sig iväg och sedan bli kallade för illegala flyktingar. Kanske är vi för fixerade, som sagt, vid ordet illegal. Det är som sagt var legalt att stå upp mänskliga fri- och rättigheter både inom EU och utanför EU.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina sembrava di essere al Parlamento italiano con la sua presidenza e quindi... ritengo però che l'immigrazione significa sicurezza e rispetto dei diritti umani. Purtroppo però la globalizzazione e l'apertura dell'Unione europea a 27 paesi, tutto troppo in fretta e non si sono prese le contromisure adeguate per far sì che la sicurezza e il rispetto dei diritti umani possano essere salvaguardati.

Ho sentito la Commissione: bene sulla strategia, ottimi gli interventi futuri, ma qui si dimentica che il problema è contingente, è drammatico, siamo in uno stato di emergenza: quello che è stato detto stamattina vale in una situazione normale, ma oggi – soprattutto in Italia – non siamo una situazione normale. Quindi prego la Commissione di guardare più alla tattica che alla strategia e considerare che questo problema è europeo a tutto gli effetti, grazie.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Sicuramente la presidenza pro tempore è italiana, ma il dibattito è stato tutt'altro che casalingo, è stato fortunatamente, diciamo, ha spaziato e ha avuto un contributo da più parti e da più sensibilità dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Billström, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Först och främst vill jag tacka för en mycket intressant debatt. Många värdefulla åsikter har förts fram här idag. Jag vill nämna Simon Busuttils synpunkter om stärkt samarbete med Libyen. Jag hoppas kunna resa dit tillsammans med kommissionsledamot Jacques Barrot för att utveckla samarbetet, samtidigt som arbetet med Turkiet fortsätter. Jag håller även med Juan López Aguilar, ordförande i LIBE-utskottet, om att ett sätt att tackla olaglig invandring är att öppna upp för laglig invandring. Det avlastar bl.a. asylsystemet.

De kriminella nätverk som utnyttjar människors desperation måste bekämpas. Det svenska ordförandeskapet kommer att arrangera en särskild konferens i Bryssel om detta och kampen mot människohandel. Det är det svenska ordförandeskapets absoluta prioritet att försöka nå överenskommelse om stödkontoret för asylfrågor och att förbättra det praktiska samarbetet. Vi hoppas naturligtvis på Europaparlamentets stöd i denna fråga.

Till Sonia Alfano vill jag gärna säga att det är viktigt att de rättsakter som antagits av Europeiska rådet efterlevs och att alla medlemsstater genomför dem som det är beslutat. Det är också viktigt att involvera FN:s flyktingkommissariat i vårt arbete för att få den höga kvalitet som vi eftersträvar. Jag måste också säga att jag instämmer i Timothy Kirkhopes bedömning av vikten av att separera asyl och arbetskraftsinvandring från varandra. Slutsatsen av detta resonemang blir naturligtvis att EU dels behöver ett gemensamt europeiskt asylsystem, dels bättre möjligheter för laglig arbetskraftsinvandring byggt på nationella behov, rättssäkerhet och skydd från lönedumpning och social exploatering.

Därmed behöver vi varken Willy Meyers, Gerard Battens eller Louis Bontes politik. Vi behöver en sansad och genomtänkt migrationspolitik för att förbättra den demografiska strukturen i EU och stärka ekonomin och välfärden.

Anna Corazza Bildt och Alf Svensson tog upp frågan om hur vi ska komma till rätta med dödsfallen i Medelhavet. Det finns ingen ensam lösning på migrationsproblematiken. Det krävs en paketlösning med flera initiativ inom olika områden. Ett ökat samarbete med ursprungs- och transitländerna är särskilt viktigt. Bl.a. måste utvecklingssamarbetet med dessa länder öka för att skapa stabilitet, trygghet och hållbarhet.

Ursprungs- och transitländerna och medlemsstaterna måste även stärka sjöräddningen. Därutöver måste ländernas ansvarsfördelning för sjöräddningsinsatser klarläggas. Dessutom måste en gemensam tolkning av regelverket på sjöräddningsområdet komma till stånd utifrån å ena sidan rätten till internationellt skydd och å andra sidan den internationella havsrätten.

Till sist vill jag för egen och ordförandeskapets del tacka så mycket för möjligheten för att komma hit till Europaparlamentet och delge våra åsikter. Det är viktigt att understryka att vår strategi måste bygga på flera olika ben och insatser. Det tycker jag att den här debatten tydligt har visat. Tack så mycket!

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Vice-président de la Commission. − Monsieur le Président, ce débat a montré, s'il en était besoin, l'ampleur prise par ces problèmes migratoires.

Je rappelle, en effet, que notre approche doit être équilibrée entre le refus de l'immigration irrégulière, qui est d'ailleurs souvent le fait des passeurs et des trafiquants, la volonté, au regard de cette lutte contre l'immigration irrégulière, de favoriser une certaine migration régulière, dont la décision dépend des États membres, et aussi celle de préserver, en tout état de cause, le devoir d'asile.

Je voudrais, très brièvement, répondre d'abord sur Frontex, rappeler que nous préparons une proposition modifiant le règlement de Frontex et ses méthodes de travail. J'ai bien noté l'aspiration à plus de transparence qui s'est exprimée.

D'autre part, nous allons aussi essayer de bien clarifier les règles qui doivent favoriser une application cohérente du droit communautaire et du droit international dans le cadre des opérations de Frontex.

Pour ce qui concerne les problèmes italiens, je dois dire que nous avons envoyé une lettre aux autorités italiennes, en juillet, pour demander toute information utile sur le renvoi des navires interceptés dans les eaux internationales. Nous venons de recevoir une réponse des autorités italiennes, que nos services sont en train d'étudier de manière approfondie.

J'ajoute que la législation communautaire exige que les États membres conduisent les opérations de contrôle aux frontières en conformité avec le principe de non-refoulement. Ce principe veut dire qu'un État doit s'abstenir de renvoyer des personnes vers un territoire où elles pourraient courir le risque d'être soumises à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés, le renvoi ne peut pas se faire là où leur vie, leur liberté peuvent être menacées à cause de leur race, de leur religion ou de leur nationalité. Bref, nous veillons à ce que ce devoir de protection soit respecté.

Je voudrais enfin redire notre souci, avec Tobias Billström, d'engager avec la Libye, d'une part, et avec la Turquie d'autre part, un véritable dialogue qui puisse permettre d'aller au fond des choses, de pouvoir obtenir, en effet, une coopération pour la surveillance des frontières contre la migration irrégulière, mais aussi de voir comment, dans ces pays de la rive sud, on peut, avec le concours du Haut-Commissariat pour les réfugiés, essayer d'engager des procédures qui permettent à des demandeurs d'asile authentiques de ne pas avoir à recourir à des passeurs ou à des trafiquants pour atteindre les côtes européennes et de voir leur demande d'asile identifiée dans ces pays.

Donc, c'est là, en effet, un dialogue majeur qui va occuper ce dernier trimestre. Je remercie la Présidence suédoise de bien vouloir coopérer aussi efficacement.

Je voudrais, pour terminer, redire qu'en effet nous avons besoin d'une stratégie européenne sur les mouvements migratoires. Nous sentons bien que cette solidarité doit vraiment devenir plus active entre tous les États membres. Les États membres sont sollicités par les mêmes problèmes. Il faut bien le dire, l'immigration irrégulière, finalement, concerne tous les États membres, et pas seulement les États membres des frontières périphériques.

Je crois qu'il faut vraiment que cette solidarité s'affirme. Nous la proposons sur une base volontaire, mais il faudra sans doute que cette base volontaire se concrétise comme une vraie réponse aux problèmes.

Voilà, je ne vais pas allonger ces réponses. J'ai pris beaucoup de notes dans les différentes interventions qui ont été exprimées.

Je voudrais enfin demander au Parlement européen, avec une certaine insistance, de nous aider, notamment pour cette stratégie, cette politique européenne de l'asile. Je rappellerai – parce que cela a été évoqué – que nous avons voulu améliorer l'application de l'accord de Dublin en permettant une certaine soupless. Nous avons sollicité le Conseil et le Parlement pour mettre en œuvre ce bureau d'appui avant la fin de l'année, et nous allons préparer aussi l'harmonisation des procédures d'instruction. Tout cela dessine une vraie stratégie européenne de l'asile qui, me semble-t-il, est dans la droite ligne des valeurs qui font, me semble-t-il, consensus en Europe. Ces valeurs, nous y sommes attachés. Il faut les traduire dans les actes.

Merci, en tout cas, au Parlement européen de nous aider dans cette difficile mission.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. – L'immigrazione clandestina è un vero e proprio flagello che da vari anni colpisce soprattutto i Paesi meridionali dell'Unione europea, in particolare l'Italia, Malta e la Spagna. È noto che fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea il governo italiano accoglie il numero più elevato di immigrati clandestini, disperati provenienti essenzialmente dal continente africano, alla ricerca di un futuro migliore.

Contrariamente a quanto asserito da esponenti della sinistra italiana che per l'ennesima volta usano in modo inappropriato la sede del Parlamento europeo per lanciare attacchi ingiustificati al governo italiano Berlusconi, i centri di prima accoglienza assicurano cure mediche, vitto e alloggio nonché un'assistenza legale per tutto il periodo necessario a determinare se il clandestino possa rimanere sul territorio italiano o se, in virtù di accordi internazionali, debba essere rispedito in patria.

Occorre urgentemente adottare misure comunitarie efficienti in materia di immigrazione e di asilo. Non si può credere seriamente che l'Italia possa accollarsi tutti gli oneri di un fenomeno destinato ad espandersi in modo esponenziale.

Alcuni deputati hanno ventilato l'ipotesi di stabilire delle "quote clandestini". Si tratta di buoni propositi non sostenuti, purtroppo, da una concreta volontà politica: proprio di recente la presidenza svedese ha sottolineato la difficoltà nel fare accettare le quote stesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S-D), in writing. – I welcome this debate, which brings attention to the fragmented and inconsistent EU policies on border control, immigration and asylum seekers. I am glad to hear that the Council and Commission recognize these as priority issues, but so far we have seen only half-measures to address them and no meaningful results. It seems that there is a lack of political will on an EU level to provide adequate resources to tackle these issues in a fair manner. For the moment, Member States with external borders are carrying most of the burden and their situation is worsening by the day due to a lack of resources and capacity. Some good proposals have been discussed lately, such as the revision of the FRONEX mandate, an EU-wide refugee resettlement scheme and the creation of a European asylum support office. I urge the Commission to act quickly on their implementation. We need more solutions based on a burden-sharing approach as it is the only adequate response. The Commission and Council must show more resolve in providing the necessary funding for FRONTEX. To protect effectively our borders, it should have its own equipment and assets, and operate on year round basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Viitoarea extindere a spatiului Schengen la Romania va face sa creasca importanta securizarii frontierelor externe romane si deci, rolul Agentiei FRONTEX in Romania. Agentia Frontex trebuie sa se implice din ce in ce mai mult in procesul de optimizare a supravegherii si a controlului la frontierele externe romane, care reprezinta peste 2.000 de km de frontiera externa U.E. - viitoare frontiera externa Schengen. In ultimul an, Frontex a semnat acorduri de cooperare cu Rusia, tarile fostei Republici Iugoslave, Ucraina si Moldova. Aceasta este un pas inainte pentru gestiunea tuturor frontierelor. Ar fi binevenita in acest moment o examinare din partea Comisiei Europene a modalitatilor in care Frontex ar putea exploata aceasta baza legala. Posibilitatea semnarii de acorduri de cooperare cu alte tari terte este un alt subiect pe care Comisia trebuie sa-l exploreze. Obtinerea a cat mai multe acorduri de acest fel va contribui la buna coordonare a operatiunilor comune si, prin urmare, la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti si la combaterea infractionalitatii transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. Condivido l'affermazione del Presidente Buzek: "L'immigrazione ha sempre portato vantaggi all'Europa", in quanto si riferisce all'immigrazione regolamentata, integrata e rispettosa delle istituzioni e delle leggi del paese di destinazione. Quando si rende necessario un ricambio sociale e professionale, quando lo scambio culturale arricchisce i popoli, l'immigrazione è fonte preziosa. Le nostre radici giudaico-cristiane ci offrono la visione di carità e accoglienza verso chi soffre.

Ma quando la clandestinità crea emergenza, disagio, criminalità, insicurezza, si rende necessaria una strategia concreta, di integrazione misurata al grado di sopportazione demografica dei paesi. È un'illusione ottica credere che il problema sia circoscritto ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo: la libera circolazione dei cittadini nell'UE non può che favorire la libera circolazione di tanti immigrati clandestini convertiti alla criminalità. L'interesse di tutti gli Stati europei è morale e diretto, perché correlato al problema della criminalità e della sicurezza di mezzo miliardo di cittadini che ci hanno conferito un mandato per essere tutelati con azioni urgenti e concrete, sia nei confronti dei problemi già esistenti sia nei confronti di quelli la cui rapida evoluzione è prevedibile. I diritti dei cittadini non possono essere barattati con l'indifferenza generale degli Stati membri o con solonici ammonimenti della Commissione europea.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 

5. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Procedemos al turno de votaciones.

(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)

 

5.1. Ftehima bejn il-KE/Mongolja dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru (A7-0001/2009, Brian Simpson)

5.2. Ftehimiet bejn il-KE u ċ-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (A7-0002/2009, Brian Simpson)

5.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (A7-0008/2009, Reimer Böge)

5.4. Mobilizzazzjoni tal-Fondi Ewropej ta' aġġustament għall-globalizzazzjoni (A7-0006/2009, Reimer Böge)

5.5. Abbozz tal-baġit ta' rettifika Nru 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)

5.6. Abbozz tal-Baġit ta' rettifika Nru 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)

5.7. Abbozz tal-Baġit ta' rettifika Nru 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Se cierra el turno de votaciones.

 

6. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

- Informe: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − As a result of judgments by the Court of Justice in the Open Skies cases the Commission allowed for the replacement of bilateral agreements that had been entered into between some Member States and third countries with Community agreements. The Commission has therefore negotiated an agreement that will replace the bilateral agreements between Mongolia and certain EU Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Com vista à substituição de algumas provisões de acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados anteriormente entre Estados-Membros da União Europeia e o Governo da Mongólia, esta proposta incide sobre aspectos que considero essenciais, tanto ao nível técnico, como de tributação de combustível e de prática de preços.

Parece-me, sobretudo, relevante a ressalva da importância do respeito da legislação de concorrência comunitária, já que algumas disposições de acordos bilaterais anteriores eram manifestamente anti-concorrenciais. Desta forma, apoio o relatório do meu colega Brian Simpson por estar em conformidade com estas linhas gerais de orientação.

 
  
  

- Informe: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − When Romania and Bulgaria entered the EU it was specified in their act of accession that a protocol would have to be drawn up amending the Agreement on Maritime Transport between the EU and its Member States and China. This vote is in favour of the conclusion of this protocol.

 
  
  

- Informe: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S-D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a favor da França porque considero que este fundo contribui para dar resposta, de forma eficaz e flexível, às situações criadas pelos desastres naturais, neste caso a tempestade que, em Janeiro último, afectou o Sudoeste de França causando grandes prejuízos. Através deste instrumento financeiro de solidariedade, que é concedido nos casos em que os danos ocasionados por uma catástrofe de tal gravidade que os recursos nacionais não são suficientes para responder eficazmente à crise, pretende-se estimular a recuperação económica e responder às necessidades do Estado-Membro afectado.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté le rapport de mon excellent collègue allemand et ami Reimer Böge appelant le Parlement européen à approuver la proposition de décision relative la mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne à hauteur d'environ 109 millions d'euros en crédits d'engagement et de paiement en 2009 pour venir en aide à la France, confrontée une catastrophe provoquée par la tempête Klaus qui a touché, en janvier 2009, 31 départements du Sud-ouest du pays, occasionnant d'importants dégâts estimés à un total d'environ 4 milliards d'euros. Je profite de cette intervention pour adresser à Alain Lamassoure, président de la commission de budgets de notre parlement, mes félicitations pour la célérité avec laquelle ce dossier a été traité en relation avec les services de la commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − In January 2009 a storm took place in south-west France causing severe damage and enabling France to apply for funds from the European Union Solidarity Fund. I voted in favour of the mobilisation of these funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a solidariedade entre Estados-Membros da União Europeia e, em particular, o apoio europeu aos estados vitimados por catástrofes, constituem um sinal claro de que a União Europeia não é já apenas um espaço de livre comércio. Ao adoptar instrumentos de ajuda especial como o Fundo de Solidariedade da União Europeia, a comunidade que se pretende construir “unida na diversidade” demonstra ser capaz de permanecer unida na adversidade, mesmo nas situações de particular exigência humana e material. Não posso deixar de me congratular por isso.

Faço votos para que o Fundo de Solidariedade não seja usado demasiadas vezes – isso significaria que a Europa não sofrerá muitas emergências graves – mas desejo, também, que a sua estrutura e disponibilidade seja crescentemente melhorada e frequentemente avaliada de modo a poder fazer face a eventuais necessidades reais de modo célere e não burocrático.

Recordo os incêndios que vêm assolando o meu país, em particular os de 2003, e reconheço a importância e a utilidade da existência de mecanismos como este Fundo. Considero que a situação particularmente grave que se viveu em França em Janeiro do presente ano justifica a sua mobilização. O voto esmagadoramente favorável em sede de comissão de orçamentos confirma a bondade desta medida.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Je salue l'intervention du Fonds de solidarité de l'Union européenne, dont la France sera bénéficiaire, pour répondre aux dommages causés par la tempête de janvier 2009, qui a durement frappé le secteur forestier européen et français. Les montants accordés devraient être disponibles pour le mois d'octobre 2009, soit neuf mois après la tempête. Il s'agit d'une intervention plus rapide que le délai moyen d'intervention du Fonds, qui est d'environ un an entre le moment de la catastrophe et le versement de l'aide.

S'il y a lieu de se féliciter de ce progrès, il est utile de continuer à demander une disponibilité plus rapide du Fonds. La procédure actuelle de gestion du Fonds de solidarité le permet difficilement. Néanmoins, une proposition de règlement révisé a été déposée par la Commission européenne et soutenue par le Parlement, à une large majorité, en mai 2006. Je regrette que le Conseil ne se soit pas encore saisi du dossier et je l'encourage désormais à considérer, dans les plus brefs délais, la possibilité d'une gestion plus rapide du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

 
  
  

- Informe: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté le rapport de mon excellent collègue allemand et ami Reimer Böge appelant le Parlement européen à approuver la proposition de décision sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur de 4,1 millions d'euros en crédits d'engagement et de paiement afin de venir en aide au secteur textile espagnol et portugais (régions de Catalogne et du Norte-Centro), pour apporter une aide aux travailleurs touchés par les conséquences des modifications notables de la structure du commerce mondial et aider leur réinsertion sur le marché du travail. Je partage l'avis de mes collègues en ce qui concerne l'accélération de la mobilisation de ce fonds et l'évaluation de la complémentarité avec d'autres instruments existants comme le Fonds social.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S-D), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que permite prestar um apoio complementar aos trabalhadores portugueses afectados pelos despedimentos verificados no sector dos têxteis e que sofrem as consequências de profundas mudanças estruturais a nível do comércio mundial.

A mobilização de 832.800 euros a título do Fundo visa reintegrar os trabalhadores no mercado de trabalho através de planos pessoais de emprego, concebidos em conjunto com os trabalhadores, que prevejam o desenvolvimento de competências pessoais e estratégias de integração no mercado de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os apoios da UE, em particular o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, são fundamentais no auxílio aos desempregados, vítimas das deslocalizações verificadas num contexto globalizado. Portugal tem sentido nos últimos anos, e em especial como consequência da crise económica mundial, os efeitos da difícil reabsorção e reintegração dos desempregados no mercado de trabalho.

São inúmeras as empresas que deslocalizaram devido aos reduzidos preços do factor trabalho que se verificam, por exemplo, na China e na Índia, com efeitos nefastos para toda a economia nacional. A aprovação de verbas do FEG, destinada a ajudar estes trabalhadores, é fundamental para uma melhoria não só da sua situação pessoal e familiar, mas também para toda a economia nacional, uma vez que, a prazo, o objectivo destas medidas de carácter excepcional é ajudar os referidos trabalhadores a encontrar e conservar um novo emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Voto favoravelmente porque considero que este apoio é importante para os trabalhadores portugueses. No entanto, considero que a candidatura portuguesa foi pouco ambiciosa. Repare-se que o Governo português solicitou ao FEG um montante de 833 euros por cada trabalhador afectado pelo despedimento no sector têxtil, enquanto que a Espanha solicitou para o mesmo sector 3006 euros por cada trabalhador.

Ainda de registar, com alguma surpresa, que numa altura de crise económica e de aumento da taxa de desemprego, onde se sentem os efeitos da globalização, o FEG tenha pouca procura e utilização por parte dos Estados-Membros. Na verdade, o FEG dispõe de um montante de 500 milhões de euros para o corrente ano, para todos os Estados-Membros, e até ao momento só foram utilizados cerca de 60 milhões de euros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − Votámos favoravelmente este relatório dado que o Parlamento Europeu dá luz verde a 832.800 euros para Portugal destinados a auxiliar trabalhadores despedidos na indústria têxtil do Norte e Centro de Portugal. Embora seja uma verba diminuta e não passe de um mero paliativo dada a grave situação de desemprego que se vive em Portugal, designadamente nestas regiões.

Como se sabe, o pedido desta verba foi feito por Portugal à Comissão Europeia, em Janeiro deste ano, e diz respeito a 1.588 despedimentos registados, de Fevereiro a Novembro de 2008, em 49 empresas do sector têxtil no Norte e Centro do país.

Entretanto, foram também aprovados 3.306.750 euros que se destinam a apoiar 1.720 trabalhadores despedidos de 30 empresas do sector têxtil situadas na Catalunha, em Espanha.

Mas o que verdadeiramente se impunha era uma política de apoio à produção, designadamente ao sector têxtil, para impedir que prossigam os encerramentos de empresa e mais despedimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Tout en approuvant le principe de fond, je considère que la gravité de la crise appelle des dispositions d'une tout autre ampleur, notamment pour permettre l'accès des PME au crédit et pour un crédit favorable à l'emploi, aux développements territoriaux et au développement des capacités humaines.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Einmal mehr werden die Folgen der Globalisierung an den Anträgen Spaniens und Portugals zur Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) deutlich. In den Ländern Südostasiens werden, nicht zuletzt in den Sonderwirtschaftszonen, in denen Menschen ausgebeutet und ohne soziale Mindeststandards angestellt werden, Textilien zu Dumpingpreisen hergestellt und in der Folge in Europa auf den Markt geworfen.

Unsere europäischen Betriebe, die die über Jahrzehnte entstandenen und erworbenen sozialen Rechte für Arbeitnehmer respektieren, haben aufgrund der sich dadurch ergebenden höheren Kosten das Nachsehen. Dieser Entwicklung muss umgehend ein Riegel vorgeschoben werden. Der Import von Produkten in die EU, die nicht unter bestimmten sozialen Mindeststandards hergestellt worden sind, muss schnellstmöglich verboten werden. Bis es soweit ist, können wir nur den durch die Globalisierung entstandenen Schaden in den betreffenden Ländern mindern. Ich habe daher ohne Vorbehalte für die Freigabe der Hilfsmittel aus dem Fonds gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Ao reconhecer o impacto negativo resultante do processo de globalização notório nas regiões europeias de cariz industrial, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG) assenta na solidariedade do projecto europeu e aproxima-o do cidadão ao prestar auxílio aos trabalhadores mais afectados por estas mudanças. As regiões do Norte e do Centro de Portugal, cuja economia se baseava em sectores tradicionais como o têxtil, têm vindo a modernizar-se desde o início da década de 90 procurando adaptar-se a um aumento galopante da concorrência.

O têxtil absorve cerca de 15% da mão-de-obra nestas áreas do país e quase 98% do desemprego do sector a nível nacional está concentrado nas duas regiões. A deterioração do enquadramento económico que tem prejudicado estas regiões, a par de outras - nomeadamente as ultraperiféricas como a Madeira, onde o turismo assume uma grande importância - tem tido consequências preocupantes a nível da coesão social, sobretudo por via do aumento do desemprego. Desta forma, apoio a mobilização de 832.800 Euros do FEAG, no seguimento do despedimento de 1.588 trabalhadores do sector têxtil nas regiões do Norte e Centro de Portugal, montante que deve ser aproveitado criteriosamente para a reconversão destes trabalhadores e a sua reincorporação no mercado de trabalho de forma célere e sustentável.

 
  
  

- Informe: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − This concerns the revision of Traditional Own Resources, VAT and GNI and provides for adjustments with reference to economic forecasts. The proposal is extremely technical, so I shall simply declare that my vote has been favourable to this proposal.

 
  
  

- Informe: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − During January 2009 the south-west of France was hit by a storm which caused severe damage and therefore allows France access to funds in the EUSF. I am in favour of following the point of view of the rapporteur in accepting the proposed Draft Amending Budget 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Je considère inadmissible de mélanger dans un même vote les crédits pour favoriser la vaccination contre la fièvre catarrhale et ceux d'Europol et d'Eurojust. Je suis pour les crédits permettant l'éradication de la fièvre catarrhale, mais contre les crédits Europol et Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Frankreich wurde im Jänner 2009 von schweren Unwettern heimgesucht. Der Sturm „Klaus“ hat dabei verheerende Schäden, insbesondere im Bereich der Infrastruktur, angerichtet. Die Zielsetzung des Solidaritätsfonds ist es, Schäden, die von der öffentlichen Hand getragen werden müssen, zum Teil abzudecken. Alle Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Aus diesem Grund und nicht zuletzt aus grenzüberschreitender Solidarität mit den französischen Bürgern, die vom Sturm „Klaus“ betroffen waren und es zum Teil immer noch sind, habe ich für den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Je me réjouis aujourd'hui de l'adoption du rapport de notre collègue Jutta Haug, auquel j'ai apporté mon plus vif soutien. Par ce vote, nous permettons la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour la seconde fois cette année. En effet, après être venue en aide à la Roumanie, l'Union européenne manifeste à présent sa solidarité avec la population française qui a subi de plein fouet les ravages de la très violente tempête Klaus, en janvier 2009, qui a été qualifiée de "catastrophe naturelle majeure" et, à ce titre, a pu relever du champ d'application principal de ce Fonds. Au total, c'est plus de 120 millions qui sont ainsi rendus disponibles.

Or, vous le savez, cette aide est d'une grande nécessité pour les départements du sud-ouest de mon pays, qui ont subi d'importants dégâts. Je remercie mes collègues pour le vote positif qu'ils ont mis sur ce rapport. Il faudra, bien sûr, veiller maintenant à ce que le gouvernement français associe équitablement les collectivités locales au processus et que celles-ci ne soient pas lésées dans l'utilisation de cette somme. Il serait en effet inacceptable que seul le secteur privé en bénéficie.

 
  
  

- Informe: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton and David Campbell Bannerman (EFD), in writing. − We acknowledge the very real need for a bluetongue vaccine, particularly for beef and sheep farmers in the South and East of England, who, by wholesale vaccination on their own farms, have created a firewall against bluetongue that their fellow farmers in the North and West have benefited from. In order to vote for EU funding for this vaccine we are obliged (in the same vote) to vote for increased funding for Eurojust and Europol. These are two agencies that operate outside the boundaries acceptable to British law, severely increasing the power of the state at the expense of the liberty of the individual. It is contemptible that the EU attempts to bury such provisions in these types of reports, and then requires MEPs to vote on them as a whole and not individual parts. Thus, we could not in good conscience support such a report, which explains our voting abstention on the subject.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − This report concerned modifications in the budget creating fresh commitments amounting to EUR 51 640 000. These funds will go to the fighting of bluetongue, creation of a high flux reactor in addition to funds directed to Europol and OLAF. My vote here is consistent with the opinion of the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − I acknowledge the very real need for a bluetongue vaccine, and deplore the refusal of the UK Government to assist its farming community on this important issue. This report contained provisions related to this situation. However, this report also contained provisions totally unrelated to farming, which would have had a disastrous impact on the UK. In particular this report called for funding to Eurojust and Europol, agencies that operate outside of the boundaries acceptable to British law.

It is contemptible that the EU attempts to bury such provisions in these types of reports, and then requires MEPs to vote on them as a whole and not individual parts. Thus, I could not in good conscience support such a report, which explains my vote on the subject.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), in writing. − I acknowledge the very real need for a bluetongue vaccine, and note the unhelpful attitude of the UK Government on this important issue. This report contained provisions related to this situation. However, this report also contained provisions totally unrelated to farming, which would have had a disastrous impact on the UK.

In particular this report called for funding to Eurojust and Europol, agencies that operate outside of the boundaries acceptable to British law. It is contemptible that the EU attempts to bury such provisions in these types of reports, and then requires MEPs to vote on them as a whole and not individual parts. Thus, I could not in good conscience support such a report, which explains my vote on the subject.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. − The Fine Gael members of the EPP Group voted in favour of Draft amending budget No 8/2009. We note that this vote includes the creation of a budget item to provide supplementary funding to the High Flux Reactor (HFR) at Petten, Netherlands. Originally the facility was set up to evaluate materials used in fusion and fission reactors. It has become an indispensible facility for the production of radioisotopes for the medical sectors, covering some 60% of European demand. The report also provides support for, among other things, a strengthened budget to eradicate the bluetongue disease and assistance with European policing and anti-fraud. On balance, given the nature of the HFR and the mix of budget items covered, the Fine Gael delegation voted to support Draft amending budget No 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), in writing. − I voted in favour of the above-mentioned report which includes an increase in loan commitment for programmes aiming at eradicating and tracking animal diseases as well as observing the physical well-being of animals which could present a threat to public health linked to external factors.

At the same time, I would like to emphasize my disagreement with the other issues raised in the report, which should not have been included in this report:

– The creation of budget item 10 04 04 02 (Operation of the high-flux reactor (HFR));

– The creation of budget item 18 05 02 03 (European Police);

– A reinforcement of the Community subsidy to EUROJUST;

– Modifications to the establishment plan of OLAF, without additional financial provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le rapport sur le projet de budget rectificatif n° 8/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009 comprend des points contradictoires. Il porte à la fois sur le renforcement des moyens d'éradiquer la fièvre catarrhale du mouton, sur la poursuite d'un programme de recherche concernant l'exploitation d'un réacteur nucléaire implanté aux Pays-Bas, sur les programmes Europol et Eurojust, et sur l'OLAF.

En votant contre ce projet de rapport, je n'ai bien évidemment pas voulu prendre position contre des dispositifs indispensables aux éleveurs d'ovins.

J'ai voulu prendre position contre le recours toujours plus soutenu au nucléaire.

J'ai surtout voulu réaffirmer mon engagement contre la construction d'une Europe forteresse, sécuritaire, inefficace pour assurer la sécurité de nos concitoyens, via les budgets d'Europol et d'Eurojust.

Il faut mettre un frein à ces politiques qui, au nom de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, portent toujours plus atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de nos concitoyens, et réviser et redéfinir les mandats des différentes agences et organes communautaires intervenant dans ces politiques.

 

7. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
  

(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 11.35 horas)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

8. Allokazzjoni awgurali tal-President tal-Parlament Ewropew
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Szanowni Przewodniczący Parlamentu Europejskiego! Szanowni Ministrowie! Szanowni Przewodniczący i Przedstawiciele Instytucji Europejskich! Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy, a przede wszystkim – drodzy Przyjaciele!

Staję dziś przed Wami jako trzynasty przewodniczący tej Izby wybranej w bezpośrednich wyborach. Cieszę się, że są wśród nas poprzedni przewodniczący tej Izby:? pan Emilio Colombo, pan Enrique Barón Crespo, pan Egon Klepsch, pan Klaus Hänsch, pan José María Gil-Robles, pani Nicole Fontaine, pan Pat Cox i pan Hans-Gert Pöttering.

(Oklaski)

To wielki zaszczyt dla nas wszystkich, że Państwo do nas przyjechali.

Jak powtarza wielu z Was, mój wybór jest również symbolem – symbolem zrealizowanych marzeń obywateli naszej części Europy o jedności kontynentu.

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy z Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Czech, Węgier, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Cypru i Malty! Znam i rozumiem niepokoje, potrzeby i oczekiwania tych, którzy niedawno wstępowali do Unii. Znam, bo w moim kraju są podobne. Jednak teraz wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przyszłość naszego kontynentu. Nie ma już starej i nowej Europy. Jest nasza Europa! Wspólna Europa! Chcemy, aby była nowoczesna i silna. I aby dostrzegali to nasi obywatele. Wymaga to energii i pracy. Ten cel jest wart wielkiego wysiłku, bo jest przedmiotem marzeń pokoleń Europejczyków. Ja do tej pracy i tego wysiłku jestem gotów, bo marzenia te były również moimi marzeniami.

(Oklaski)

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy! Gdy rozpoczynamy tę kadencję, Europa i my sami – jej przedstawiciele – stoimy przed wieloma wyzwaniami. Musimy im sprostać. I musimy pamiętać, że Parlament Europejski w tych staraniach o lepszą Europę pełni rolę szczególną, nie tylko instytucjonalną, ale i społeczną – rolę głęboko symboliczną. Parlament Europejski to istota europejskiego systemu demokratycznego. To fundament trwałości i stabilności tego systemu, strażnik idei i wartości, które materializują się nie tylko w naszych decyzjach i ich konsekwencjach, ale i w naszych debatach. Parlament Europejski ma też jednak inne zadanie, jest to zadanie tworzenia wizji nowej Europy, wizji, która wychodzi poza teraźniejszość, poza to, co jest, ku temu, co być powinno. By tworzyć i współtworzyć tę wizję, trzeba wyobraźni, wiedzy, mądrości, a przede wszystkim odwagi.

Hannah Arendt – niemiecka filozofka żydowskiego pochodzenia – twierdziła, że polityka jest jedyną obok religii domeną, gdzie zdarzają się cuda. My w Europie dokładnie 20 lat temu widzieliśmy taki cud, dlatego wierzymy w moc odwagi, wyobraźni i mądrości. Myślę, że wszyscy tu zebrani w to wierzą.

(Oklaski)

Z optymizmem patrzę na wyzwania, które są przed nami. W mojej ocenie są to następujące ważne wyzwania: po pierwsze, kryzys gospodarczy i europejska solidarność, po drugie, energia i ekologia, po trzecie, polityka zagraniczna, po czwarte, prawa człowieka i system wartości, po piąte, nasz Parlament i jego reforma.

Najbardziej dotkliwa i trudna jest sprawa kryzysu ekonomicznego. Musimy go pokonać i zrobimy to. Europa przejęła wiodącą rolę, proponując rozwiązania w grupach G8 i G20 – rozwiązania, które zachowując nasz model społeczny, pomagają światu w naprawie gospodarki. W obliczu globalizacji Europa musi mówić jednym głosem.

Musimy właśnie teraz, w czasie kryzysu, szczególnie zadbać o wzrost gospodarczy i przeciwdziałanie bezrobociu, ożywić idee strategii lizbońskiej i znaleźć sposoby inwestowania w nowe technologie, innowacje, edukację i w kapitał ludzki. Ważna jest rola budżetu Wspólnoty, aby europejskie programy badawcze miały jasne priorytety i procedury.

W myśl nowego traktatu Parlament i Rada otrzymają takie same uprawnienia budżetowe. Procedura współdecydowania obejmie rolnictwo, rybołówstwo, handel zagraniczny, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, dając nam równe uprawnienia także w zakresie wydatków na rolnictwo.

Musimy strzec się przed pokusą protekcjonizmu i renacjonalizacji wspólnych obszarów polityki. Polityka spójności musi pozostać priorytetem w następnym budżecie Wspólnoty, jeżeli pragniemy doprowadzić do pełnej integracji ponownie zjednoczonego kontynentu. Jednolity rynek jest naszym wielkim osiągnięciem. Musimy go bronić i konsolidować, aby Europa pozostała konkurencyjnym kontynentem. Oznacza to wzmocnienie, nie zaś osłabienie integracji europejskiej. Miejmy odwagę głoszenia własnych przekonań.

Wspólnoty, którą tworzymy, nie da się ożywić, zrozumieć i nie da się w niej żyć bez dwóch elementów: solidarności i spójności społecznej. Nie ma bowiem prawdziwej wspólnoty bez troski o wszystkich, zwłaszcza tych najsłabszych: bezrobotnych, niewykształconych, mieszkających daleko na prowincji. Przeciwdziałanie bezrobociu jest głównym celem prezydencji szwedzkiej. Będziemy jej w tym energicznie pomagać.

Po tamtej stronie „żelaznej kurtyny” krzyczeliśmy kiedyś na ulicach: nie ma wolności bez solidarności. Teraz możemy powiedzieć: bez solidarności nie ma także wspólnoty. Nie będzie też nowoczesnej, silnej Europy.

(Oklaski)

Nie przezwyciężymy kryzysu ekonomicznego bez potężnego potencjału intelektualnego, ekonomicznego, twórczego kobiet.

Kryzys demograficzny wymaga wzmocnienia rodziny i dzietności. Musimy także zadbać o to, aby kobiety nie musiały poświęcać kariery zawodowej dla rodziny i wychowania dzieci.

(Oklaski)

By pokonać kryzys demograficzny, a zarazem kontynuować demokratyczne zasady musimy też być wspólnotą otwartą. Imigracja zawsze przynosiła Europie korzyści. Musimy zaproponować rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli zapraszać imigrantów, stwarzać warunki integracji, ale też oczekiwać od nich, że będą oni sami na tę integrację otwarci.

Stoimy w obliczu kryzysu energetycznego. Europejczycy mogą nie rozumieć geopolityki, rozumieją natomiast, że wyłączono im ogrzewanie. Musimy kontynuować dywersyfikację źródeł energii, zwiększając inwestycje w odnawialne źródła energii i paliwa kopalne. Energia atomowa pozostaje do dyspozycji i do decyzji państw członkowskich.

Musimy rozszerzyć sieć rurociągów zewnętrznych, abyśmy nie byli zależni od jakiegokolwiek państwa. Musimy zwiększyć wzajemne połączenia między naszymi sieciami gazowymi i elektrycznymi, a także rozważyć możliwość wspólnych zakupów gazu, tak aby powstał rzeczywisty europejski rynek solidarności energetycznej. Myślę, że nadszedł czas prawdziwej wspólnej polityki energetycznej Unii. Będę o to zabiegał.

(Oklaski)

Podobnie przecież powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951 roku stało się zalążkiem naszej wspólnoty. Robert Schuman oświadczył wtedy, że „solidarność produkcji, która w ten sposób powstanie, sprawi, że wszelka wojna (...) stanie się nie tylko nie do pomyślenia, ale również w praktyce niemożliwa”. To była pierwotna idea tej Wspólnoty. Nasza polityka energetyczna musi uwzględniać zagrożenia środowiskowe związane ze zmianami klimatycznymi. Potrzeba nam zielonej rewolucji i etyki samoograniczania się.

Parlament Europejski przewodzi debacie na ten temat. Z wieloma koleżankami posłankami i kolegami posłami pracowałem w komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych. Znacie moje poglądy i wiecie, że będę z Wami współpracował na rzecz kompromisu w Kopenhadze.

Jesteśmy ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Tego oczekują od nas nasi obywatele. Więcej Europy potrzeba nam nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale również na świecie. Spójna, skuteczna polityka zagraniczna, dotycząca wizji globalnego ładu, powinna stanowić poważne wyzwanie dla obecnej kadencji Parlamentu.

Jean Monnet powiedział kiedyś, że każdy ma ambicję. Pozostaje jedynie pytanie, czy ambicja ta służy do tego, aby kimś być, czy aby czegoś dokonać. Miejmy ambicję dokonania czegoś w tej kadencji.

A co jest najważniejsze? Po pierwsze, aktywna polityka wobec południowych i wschodnich sąsiadów Europy, Unii Europejskiej. W tym celu należy kontynuować prace w ramach zgromadzenia międzyparlamentarnego EMPA i podjąć działania w ramach Zgromadzenia Euronest.

Po drugie, promować demokrację i wzorce dobrego rządzenia. Musimy wykorzystać zgromadzenia międzyparlamentarne i nasze delegacje, aby organizować szczyty parlamentarne przed bilateralnymi szczytami Unii. To ważne, bo Parlament Europejski będzie współdecydował o większej liczbie polityk. Dobrym przykładem takiej współpracy jest EUROLAT.

Po trzecie, pora na prawdziwe transatlantyckie partnerstwo parlamentarne i wspólne budowanie nowych ram globalnego ładu. Będę dążyć do wzmocnienia więzi z Kongresem Stanów Zjednoczonych na wszystkich szczeblach.

Po czwarte, pracować nad naszym strategicznym partnerstwem z Rosją, nie zapominając – podobnie jak w stosunkach z Chinami – że względy gospodarcze i polityczne nie mogą być ważniejsze niż prawa człowieka, praworządność i demokracja.

(Oklaski)

Jako przewodniczący tej Izby w pełni zaangażuję się w dialog z rosyjskimi partnerami. Także w ramach nowej strategii dla Morza Bałtyckiego.

Po piąte, powinniśmy wzmocnić nasze stosunki z Indiami i pozostałymi wschodzącymi potęgami, takimi jak Brazylia i Republika Południowej Afryki. Indie muszą być naszym partnerem zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej.

Po piąte, kluczem do globalnej stabilizacji pozostaje Bliski Wschód. Europa musi odgrywać aktywną rolę w tym regionie.

Po szóste, rozszerzenie to jedna z naszych najbardziej udanych strategii politycznych. Czy ktoś z naszych europejskich przodków mógł się cieszyć tak trwałym pokojem i dobrobytem jak my teraz? Chorwacja, a może i Islandia, wydają się dzisiaj być najbliżej przyszłego członkostwa.

Po siódme, Unia jest największym dawcą pomocy na świecie. Musimy sporządzić bilans naszych aktualnych i potencjalnych beneficjentów i pamiętać o wypełnianiu wobec nich zobowiązań zgodnie z milenijnymi celami rozwoju. Zamykając drzwi przed niektórymi przybyszami, nie zamykajmy serc i starajmy się – na ile możemy – sprawić, aby życie w ich krajach ojczystych zbliżało się do naszych europejskich standardów.

Po ósme, musimy zadbać o wzmocnienie misji wysyłanych przez Unię w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, których przez ostatnie sześć lat było aż dwadzieścia dwie. Powinny być one wyposażone w jasny mandat i niezbędne do działania środki. Parlament Europejski chce zagwarantować ściślejszą kontrolę i nadzór nad nimi. Rozszerzone uprawnienia budżetowe, które Parlament będzie miał na mocy traktatu z Lizbony, mogą poprawić naszą elastyczność w zakresie przeznaczania funduszy na popierane przez nas misje.

Wdrożenie traktatu musi być naszym priorytetem w najbliższej przyszłości. Zobowiązuję się do przygotowania Parlamentu do funkcjonowania zgodnie z nowymi przepisami w dniu wejścia traktatu w życie. Ale bez względu na traktat, czujemy potrzebę zmian. Czujemy potrzebę wprowadzenia bardziej dynamicznego parlamentaryzmu w naszej Izbie.

Jako przewodniczący Parlamentu pragnę opierać się na istotnej pracy, jaka w dziedzinie reformy parlamentarnej została w ostatnich latach zainicjowana przez moich poprzedników. Ale musimy iść dalej. Zrobię wszystko, aby zwiększyć przestrzeń dla kreatywnej debaty politycznej na forum naszej Izby.

(Oklaski)

Osobiście jestem zdecydowanym zwolennikiem częstszego zgłaszania wniosków o wystąpienia z sali. Takie wnioski będą zgłoszone po moim obecnym wystąpieniu, gdyż w ten sposób można ożywić debaty plenarne. Uważam to za szczególnie ważną gwarancję praw mniejszości.

Najważniejszym brakującym ogniwem procesu reformy jest poprawa stosunków z pozostałymi instytucjami Unii Europejskiej – Komisją Europejską i Radą. Znaczna część mojej kadencji poświęcona będzie tej sprawie.

Jako przewodniczący będę dążył do opracowania nowego modelu partnerstwa z Komisją Europejską, do nasilenia parlamentarnej kontroli władzy wykonawczej oraz do zwiększenia odpowiedzialności organów wykonawczych przed Parlamentem, do czego skierowuje nas traktat z Lizbony.

W lipcu zaprosiłem przewodniczącego Komisji do udziału w turze pytań, która odbywałaby się w Parlamencie co miesiąc i podczas której zadający pytania byliby wyznaczani na podstawie zgłoszeń z sali. Proponuję, abyśmy zaczęli te debaty jak najszybciej.

(Oklaski)

Dwa tygodnie temu przewodniczący Barroso przekazał nam swoje polityczne wytyczne na drugą kadencję. To znacząca innowacja. To akceptacja logiki, wedle której to Parlament Europejski wybiera przewodniczącego Komisji. Przyjmuję to z dużym zadowoleniem.

Zachęciłem także komisje parlamentarne do dokonania przeglądu nieprzyjętego wciąż ustawodawstwa i zbadania, czy nowa Komisja zamierza porzucić, zmienić czy też podtrzymać swe wnioski legislacyjne. Zachęcam także komisje do poważnej dyskusji o przyszłej strategii politycznej, tak aby przesłuchania desygnowanych komisarzy opierały się również na planie ustawodawczym, a nie wyłącznie na ocenie ich życiorysów i wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Musimy zacieśnić stosunki z Radą Ministrów. Aby były wiarygodne, muszą odzwierciedlać fakt, że w dzisiejszej Unii Europejskiej Parlament Europejski jest prawdziwym ustawodawcą.

Musimy też wspólnie pracować nad problemami instytucjonalnymi wynikającymi z traktatu z Lizbony. Chodzi o rozszerzenie procedury współdecyzji, nowy system komitologii, mianowanie nowego wysokiego przedstawiciela i wiceprzewodniczącego Komisji, o demokratyczną kontrolę nad nową służbą działań zewnętrznych oraz o sposób traktowania na posiedzeniach plenarnych nowej „podwójnej przyszłości prezydencji Rady”.

Nasze stosunki z 27 parlamentami krajowymi w Unii Europejskiej powinny rozwijać się w tym samym duchu. W ostatnich latach mamy tendencję wzrostową w naszej współpracy, a traktat z Lizbony jeszcze bardziej wzmocni nasze kontakty i dowartościuje ich rolę, tak by powstawały przepisy przyjazne dla obywatela. Doskonałym przykładem takiej współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi jest program sztokholmski dotyczący wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa obywateli.

Pragnę kontynuować zmiany w wykorzystaniu personelu i wydatków Parlamentu, zmierzające w kierunku bezpośredniego zaangażowania w działalność programową.

Bogactwo i siła naszej Izby to także różnice: narodowe, mentalności i językowe i dlatego chciałbym podkreślić, że posłowie powinni mieć możliwość wypowiadania się w języku ojczystym, jeśli sobie tego życzą, aby właściwie reprezentować swych wyborców.

Trzeba ciągle pamiętać, że Unia to nie tylko wyzwania przyszłości i wizje coraz większego dobrobytu i stabilizacji. To przede wszystkim prawa człowieka.

Z niepokojem obserwuję obecne napięcia w relacjach pomiędzy Słowacją a Węgrami dotyczące mniejszości narodowych. To zawsze jest wielki problem i chciałbym zadeklarować, tu w tym miejscu, moją pomoc w rozwiązaniu tego sporu zgodnie z wartościami, w które głęboko wierzymy, i z naszymi przekonaniami, przekonaniami naszego Parlamentu.

(Głośne oklaski)

Dobrym przykładem naszych działań jest nagroda im. Sacharowa, która wyłoniła liderów praw człowieka, którzy stanowią dziś podstawę czegoś co nazywam „siecią Sacharowa” i którą zamierzam rozwijać. Chcę również, abyśmy kontynuowali ideę Domu Historii Europejskiej, zainicjowaną przez obecnego tu mojego poprzednika (nadal członka Parlamentu Europejskiego, z czego się bardzo cieszymy).

Chciałbym, abyśmy sobie jeszcze raz, tu w tej Izbie przypomnieli, że Unia to wspólnota ideałów i wartości i że na tej bazie zbudowaliśmy nasze porozumienia i naszą Wspólnotę.

Jestem zdecydowany podjąć działania na rzecz zapewnienia wszystkim komisjom i delegacjom dostępu do telewizji satelitarnej i internetowej. Musimy przyjrzeć się sposobowi przeprowadzania wyborów europejskich. Powinniśmy na przykład nalegać na wykorzystanie nowych technologii podczas wyborów, aby zwiększyć udział obywateli. Pora również rozpocząć dyskusję na temat europejskich partii politycznych. Obywatele powinni wiedzieć, na kogo głosują, nie tylko w swoich krajach, ale również w wymiarze europejskim.

Duża wagę przywiązuję do współpracy z Konferencją Przewodniczących grup politycznych. Będziemy wspólnie i solidarnie ponosić odpowiedzialność za działania naszej Izby, razem z 14 wiceprzewodniczącymi, którym dziękuję za deklarację i za współpracę. Doceniam wielkie merytoryczne partnerstwo w osobach przewodniczących naszych komisji parlamentarnych. Chciałbym też, aby przewodniczący stałych delegacji międzyparlamentarnych mieli możliwość wpływania w znaczący sposób na politykę zagraniczną Unii. Z kwestorami będziemy dbać o budżet Parlamentu. Ale przede wszystkim, Koleżanki i Koledzy, liczę na współpracę z Wami, wszystkimi posłankami i posłami do Parlamentu Europejskiego.

Jako przewodniczący Parlamentu mam świadomość, że biorę odpowiedzialność za stworzenie Wam dobrych warunków do pracy. Ale też gorąco nawołuję Was wszystkich do podjęcia jej trudu.

Dla większości z nas traktat lizboński jest oczekiwanym rozwiązaniem instytucjonalnym. Przynosi on większą sprawność Unii w rozwiązywaniu bieżących problemów i przynosi zbliżenie europejskich instytucji do obywateli.

Bronisław Geremek, którego nie ma już wśród nas, a którego imieniem nazwaliśmy główny plac wewnątrz naszego strasburskiego parlamentu kilkadziesiąt metrów stąd, lubił cytować znane powiedzenie, że „europejska integracja jest jak jazda na rowerze: trzeba cały czas pedałować do przodu, aby utrzymać równowagę i panować nad kierunkiem jazdy”. To dokładnie pokazuje jak bardzo potrzebna nam jest ratyfikacja traktatu z Lizbony.

(Oklaski)

Niecały tydzień temu byłem w polskim parlamencie na obchodach 20. rocznicy powstania niekomunistycznego, pierwszego w naszej części Europy, rządu Tadeusza Mazowieckiego. To była wzruszająca rocznica, bo od tego momentu zaczął się błyskawiczny rozpad totalitarnego systemu w kolejnych krajach Europy Środkowej. To był taki pierwszy wyłom, który pozwolił obalić dzielący nas mur.

Przemawiam dziś w Strasburgu, stolicy regionu, którego los bardzo przypomina los mego Śląska – regionu przygranicznego, którego mieszkańcy często musieli zmieniać obywatelstwo, mimo że nie zmieniali miejsca zamieszkania.

Uroczyście ślubuję, że przewodnicząc Parlamentowi w najbliższych latach, będę Waszym ambasadorem, niosącym obywatelom Europy i świata przesłanie ponownie zjednoczonego kontynentu.

Pracujmy razem w poszukiwaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań dla wielkich wyzwań, przed którymi stoi dziś Europa i świat. Niech będzie to praca nad urzeczywistnieniem naszych marzeń. Przystąpmy więc do niej z entuzjazmem, wiedzą i odwagą.

Bo to jest nasza Europa, wspólna, nowoczesna, silna Europa.

(Izba nagrodziła mówcę owacją na stojąco)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président du Parlement, Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions européennes, mon cher Président Buzek, mon groupe souscrit totalement à votre programme pour le Parlement et la conduite du Parlement dans les cinq prochaines années.

Si le Parlement européen a un rôle à jouer, une mission à accomplir, dans les cinq ans à venir, c'est bien de réconcilier les citoyens avec l'Europe. Et quel meilleur atout dans cette mission que d'avoir comme président un homme symbolique de l'Europe réunifiée, tel que vous, Monsieur Buzek.

C'est pourquoi je voudrais vous dire combien je suis fier que ce soit mon groupe, le PPE, qui ait persuadé la très large majorité de ce Parlement de vous octroyer sa confiance.

Cette Europe, réunifiée aujourd'hui, n'est pas l'intolérance et l'exclusion, mais l'ouverture et le respect des opinions et des origines de l'autre. J'en suis convaincu: cette conception de la vie en commun, elle nous réunit toutes et tous dans cette enceinte. Ce que je voudrais, c'est que le Parlement européen, sous votre conduite, fasse partager ces valeurs par nos concitoyens.

Je soutiens aussi la volonté que vous avez exprimée, Monsieur le Président, de répondre à ce défi et je souhaite que nous fassions un effort particulier en direction des jeunes générations. Mon groupe est prêt à vous aider sans la moindre réserve.

Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, ce Parlement a acquis des pouvoirs et une autorité croissante ces dernières années. La perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne amplifiera cette tendance de façon spectaculaire. C'est une des raisons pour lesquelles le PPE demande son application le plus tôt possible. Nous devons nous y préparer techniquement, bien entendu, afin de travailler efficacement avec le Conseil et en partenariat étroit avec la Commission, mais nous devons aussi surtout nous y préparer politiquement. Notre objectif prioritaire est clair: que le Parlement soit davantage en phase avec les 500 millions de concitoyens qu'il représente.

Pour cela, il doit notamment continuer de moderniser ses méthodes de travail, par exemple dans l'organisation de nos débats – vous y avez fait allusion. À cet égard, je soutiens votre proposition d'un débat d'actualité vivant avec le Président de la Commission.

Chers collègues, le fonctionnement de l'Union européenne est difficile à expliquer aux Européens. Loin du modèle traditionnel "opposition/majorité" auquel nous sommes habitués dans nos États membres, nous travaillons ici, je le souligne, dans la recherche du consensus, au-delà des convictions spécifiques de nos familles politiques.

C'est, à mes yeux, une conception moderne de l'action politique. Je suis convaincu que nos concitoyens peuvent approuver cette démarche, mais à une condition: que nous nous donnions la peine de mieux leur expliquer les enjeux de l'Europe. C'est la tâche à laquelle, mon cher Président, je vous encourage et pour laquelle vous recevrez le soutien total de mon groupe.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S-D-Fraktion. – Herr Präsident! Ich schließe mich den Bemerkungen meines Kollegen Daul an. Sie haben ein Programm vorgetragen, Herr Buzek, dem sich auch unsere Fraktion in vielen – praktisch in allen – Punkten anschließen kann. Das gilt für die Inhalte, die Sie vorgetragen haben, das gilt für die prozeduralen Erneuerungen, die Sie vorgeschlagen haben, und das gilt für die Vitalisierung der Debatte in diesem Hause. Sie haben eine Rede gehalten, die, was die Inhalte angeht, sicher von der breiten Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in diesem Abgeordnetenhaus geteilt wird.

Ich teile nicht ganz die Auffassung des Kollegen Daul, dass Ihr Programm für die nächsten fünf Jahre angelegt worden ist. Gehen wir zunächst einmal von den nächsten zweieinhalb Jahren aus, das ist auch schon eine lange Zeit!

Aber ich glaube, Herr Buzek, dass Sie Ihr Amt in einer schwierigen Phase für die Europäische Union übernehmen. Sie übernehmen Ihr Amt auch in einer schwierigen Phase für das Europäische Parlament. Dieses Haus ist zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mehr ein Haus, in dem der proeuropäische Konsens unumstritten ist. Im Gegenteil: Dieses Haus ist zum ersten Mal eine Plattform – das hat in der letzten Wahlperiode begonnen und sich mit der letzten Europawahl verstärkt –, in der Kräfte wirken und sich Gehör verschaffen, Kräfte Einfluss nehmen, deren Ziel genau das Gegenteil von dem ist, was Sie in Ihrer Rede dargestellt haben. Die Anzahl von Abgeordneten in dieser Versammlung, die den europäischen Integrationscharakter beenden wollen, die Anzahl von Abgeordneten, die ihn umkehren wollen, die Anzahl von Mitgliedern dieses Hauses, die die Renationalisierung wollen, ist dramatisch angestiegen!

Wir haben in der vergangenen Wahlperiode erlebt, wie es ist, wenn man versucht, die Charta der Grundrechte durch die drei Institutionspräsidenten hier unterschreiben zu lassen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass in einem multinationalen, demokratischen Parlament solche Bilder und Szenen möglich sind. Aber wir waren alle Zeuginnen und Zeugen. Die Anzahl der Kollegen, die dieses Geistes sind, hat zugenommen.

Deshalb: Ja, Sie haben Recht! Der Kampf für den Integrationsfortschritt, der Kampf für die Integrationsvertiefung, der Kampf für den Lissabonner Vertrag, der die Grundvoraussetzung für die Erweiterung der EU ist, auch der Kampf für die Erweiterung der EU auf der Grundlage der Integrationsvertiefung – jawohl, das ist der richtige Weg. Ich bin froh, dass der Präsident dieses Hauses – zumal ein Präsident aus einem Land, das in der letzten Phase der Erweiterungsrunde der EU beigetreten ist, ein Präsident, der als Regierungschef seines Landes die Verhandlungen mit dem Ziel des Beitritts aufgenommen hat – als zentrale Botschaft seiner Amtszeit sagt: Wir wollen mehr Europa. Wir wollen das integrierte Europa, wir wollen das vertiefte Europa, und wir wollen das erweiterte Europa in der Vertiefung, damit wir eines erreichen – und das war der zentrale Satz Ihrer Rede: die Solidarität, die zur Freiheit geführt hat.

Das ist die Solidarität, die wir heute im Inneren brauchen, damit diese Freiheit in sozialer Gerechtigkeit erfolgen kann. Aus diesem Grund sind die Sozialisten und Demokraten mit Ihrer Rede, Herr Buzek, vollständig einverstanden. Denn sie ist die ideologische, die geistige Grundlage eines Kampfes, den wir in dieser Wahlperiode führen müssen.

Als ich ein ganz neu gewählter Abgeordneter war, hatte ich das Privileg, die Rede des französischen Staatspräsidenten François Mitterand in seiner Funktion als Ratspräsident hier zu hören. Ein Satz bleibt mir unvergesslich: „Nationalismus ist am Ende immer Krieg“. Das bedeutet, das Gegenteil von Nationalismus, die Überwindung des Nationalismus, der europäische Gedanke ist am Ende Frieden. Und das ist das, wofür wir mit Ihnen, Herr Buzek, gemeinsam kämpfen wollen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie. – Mijnheer de Voorzitter, eerst en vooral wil ik u namens de ALDE-Fractie bedanken voor uw inaugurale rede. U heeft daarin een programma bekend gemaakt waarin onze fractie zich ten volle kan herkennen. Ik heb u dat trouwens al gezegd bij uw verkiezing, mijnheer de Voorzitter, ik ben blij dat u Voorzitter bent geworden van het Parlement, niet alleen omdat u een symbool bent van de uitbreiding van de Europese Unie, maar ook - en ik wil daar even de nadruk op leggen - vanwege uw engagement in Solidarność. Solidarność heeft immers drie grote zaken kunnen verwezenlijken. Ten eerste, het heeft de mensen in Polen een stem gegeven, het heeft de democratie gebracht in het ganse voormalige Oostblok en het heeft ook Europa fundamenteel veranderd. Het heeft namelijk van een verdeeld Europa een eengemaakt Europa gemaakt. U heeft dus, mijnheer de Voorzitter - en dat is gebleken uit uw rede - de perfecte ervaring om tijdens de komende jaren ook met het Europees Parlement drie ambities waar te maken, namelijk de Europese burger meer stem geven, de Europese Unie democratischer maken, en ook op die wijze de Europese integratie vooruit helpen.

Ik denk dat het goed is om naar aanleiding van de inaugurale rede van voorzitter Busec even te onderlijnen, collega's, dat uit de Eurobarometer blijkt dat van alle instellingen van de Europese Unie de burgers het meeste vertrouwen hebben in het Parlement. Dat is dus een zware opdracht voor ons allemaal, want dat betekent dat wij dat vertrouwen niet mogen beschamen en dat we dus de stem van de burger luider moeten laten klinken in de Europese besluitvorming. Ik denk dat we daarbij, uitgaande van uw rede, Voorzitter, voor een dubbele uitdaging staan. Aan de ene kant moeten we het Verdrag van Lissabon toepassen en zo snel mogelijk in praktijk brengen. Wat dat betreft moeten we zo snel mogelijk - zoals u trouwens hebt voorgesteld - gaan onderhandelen met het voorzitterschap van de Raad om tot een aantal aanpassingen te komen.

Ten tweede denk ik ook, Voorzitter - en dit is de andere kant van de uitdaging - dat we gebruik moeten maken van alle mogelijke hefbomen die in de macht liggen van het Europees Parlement om de macht van dit Parlement verder uit te breiden. We hebben dat gedaan in de procedure voor de aanstelling van de voorzitter van de Commissie, maar we moeten dat ook in andere dossiers, op elk mogelijk punt blijven doen. Het belangrijkste punt dat ik daarbij zie, collega's, is dat we in de komende jaren tot een nieuwe begroting moeten komen voor Europa en de Europese Unie. Ik denk dat dit een uitgelezen kans is voor het Europees Parlement om ervoor te pleiten, te eisen, dat het een begroting wordt die gebaseerd zal zijn op eigen middelen en eigen inkomsten van de Europese Unie, want dit Europees Parlement zal pas een echt Parlement zijn wanneer het ook volle zeggenschap heeft over eigen inkomsten die het zelf in de toekomst zal kunnen innen.

(applaus)

Hier ligt een belangrijke opdracht voor u, Voorzitter, om die strijd samen met dit hele Parlement te leveren. U zult daarbij op de volledige steun van onze fractie kunnen rekenen omdat wij allemaal weten, zeker in deze tijden van economische en financiële crisis, dat het niet het nationalisme is, dat het niet het protectionisme is dat ons uit de moeilijkheden zal helpen of ons de toekomst zal garanderen, maar dat enkel een voortzetting van de Europese integratie een oplossing betekent voor de Europese volkeren en voor de Europese burgers.

In elk geval veel succes, Voorzitter.

(applaus)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich muss mich mit vielem, was meine Vorredner gesagt haben, gar nicht mehr beschäftigen. Für meine Fraktion war klar, dass wir Ihre Kandidatur unterstützen, weil wir es für überfällig gehalten haben, dass eine große Persönlichkeit aus dem Europäischen Parlament aus einem der neuen Mitgliedstaaten an der Spitze dieses Hauses steht.

Wir würden uns für die Zukunft wünschen, dass der Präsident dieses Hauses unter den Aspekten gewählt wird, unter denen Ihre besonderen Kompetenzen und Fähigkeiten jetzt sehr oft gewürdigt werden, und dass die Macht nationaler Delegationen in den großen Fraktionen vielleicht etwas weniger ins Feld geführt wird als eben dieser Anspruch, den Persönlichkeiten wie Sie geltend machen.

Unsere Erwartungen an Sie, was die Überwindung der immer noch großen Brüche zwischen Ost und West angeht, die ich schon vor einigen Wochen geschildert habe, sind groß. Ich muss an dieser Stelle nach den Sommerferien und nach Beobachtung der politischen Entwicklungen einfach sagen, dass Sie es wohl sehr schwer haben werden. Mein Eindruck ist, dass durch die große globale Finanzkrise und die anschließende Wirtschaftskrise die Aufgabe, Ost und West innerhalb der EU näher zusammenzubringen, nicht einfacher geworden ist, sondern dass die Herausforderungen größer geworden sind, weil die Ungleichgewichte doch sehr, sehr belastend sind.

Ich muss dann auch ein bisschen kritisch vor diesem Parlament sagen: Wir haben jetzt gerade den Jahrestag des Zusammenbruchs der Lehman Bank. Wir schicken eine große Delegation von Europäern zum G20-Gipfel, bei dem darüber geredet werden soll, wie die Finanzkrise überwunden werden soll, doch dieses Parlament leistet es sich, an dieser Stelle keine Entschließungen zu diskutieren und unseren Unterhändlern keine einheitliche Position mit auf den Weg zu geben. Ich finde, das ist eher ein Ausdruck von Schwäche als von Stärke!

Was ich dahinter vermute, ist, dass wir uns in Bezug auf die Analyse, wie wir eigentlich in diesen Schlamassel geraten sind, überhaupt noch nicht einig sind. Ich bin der Auffassung, dass nicht nur einige verrückte Banker diese große Krise zu verantworten hatten, sondern dass sie in der Tat auf den neoliberalen Glauben an die Vorteile unregulierter Finanzmärkte zurückzuführen ist, den es nicht nur in den USA gab und gibt, sondern den es auch bis heute in Europa gibt. In der Politik in der Europäischen Union sind wir weit davon entfernt, diese Analyse einvernehmlich so zu beurteilen, und deshalb sind wir uns auch noch nicht einig über die Wege aus der Krise.

Ich glaube auch, Herr Präsident, dass alles richtig gewesen ist, was Sie über die zweite große Herausforderung, die jetzt auch im internationalen Rahmen in einer Verhandlungsrunde vor uns liegt, nämlich die Herausforderung der Klimakrise, gesagt haben. Ich hoffe, dass wir uns da als Europäer vor Kopenhagen stärker aufstellen, als das bis jetzt der Fall ist. Ich habe den Eindruck, dass die Europäer weit davon entfernt sind, im Bereich der Klimapolitik eine angemessene Führungsrolle zu spielen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund fällt mir immer wieder auf: Das Vertrauen, das wir in Konzepte wie den Green New Deal setzen, so wie sie von Ban Ki-moon oder Achim Steiner für die UNO vertreten werden, ist nach wie vor viel zu gering! Es gibt auch auf dieser Baustelle keine Einigkeit darüber, dass man tatsächlich mit der Transformation der alten Industriegesellschaften beginnen muss, dass man über den Tag hinaus denken muss und dass klimafreundliche Technologien, Effizienztechnologien und vieles andere mehr nicht nur für Europa, sondern für die Welt die Zukunft bedeuten.

Ich kann nur sagen, Herr Präsident, die Herausforderungen sind groß. Wenn Sie moderne Ideen, zukunftsfähige Ideen vertreten wollen, haben Sie unsere Fraktion bestimmt hinter sich. Es ist bedauerlich, dass wir nicht auch im Rahmen der Europäischen Kommission einen richtigen personellen Neuanfang erleben werden, denn es zeichnet sich ja ab, dass der Hauptakteur der Konzepte von gestern, Herr Barroso, die Kommission doch auch in der nächsten Legislaturperiode führen soll.

Ihnen viel Glück, Herr Präsident! Ich freue mich für meine Fraktion auf spannende und hoffentlich produktive Auseinandersetzungen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Michał Kamiński, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! To była prawdziwa przyjemność, Panie Przewodniczący, dzisiaj wysłuchać Pana przemówienia z programem na następne dwa i pół roku naszej pracy. Bardzo Panu dziękuję za to przemówienie. Świadczy ono o Pana szacunku dla nas, eurodeputowanych, szacunku niezależnie od tego z jakiej frakcji, z jakiego kraju pochodzimy i jakie poglądy reprezentujemy. To było ożywcze przemówienie, bo myślę, że nasz Parlament takiego przywództwa, jakiego wizję Pan dzisiaj zaprezentował naprawdę potrzebuje. Nie zgadzamy się we wszystkim i to nie jest tajemnicą, że są między nami różnice poglądów, ale od tego chciałbym zacząć, odpowiadając w jakimś sensie na te głosy, które i w tej sali dziś usłyszałem.

To nie jest nic złego, że Parlament jest miejscem debaty i że w Parlamencie spotykają się ludzie, którzy mogą mieć różne poglądy na różne sprawy, w tym różne poglądy na przyszłość Europy. Problem polega na tym, byśmy nasze poglądy starali się konfrontować w dobrej wierze z poglądami innych – wtedy zawsze będzie pole do kompromisu. Jeżeli będziemy zakładać, a ja tak zakładam, że wszyscy w tej Izbie mają dobrą wolę i chcą dobra dla naszego kontynentu, to wtedy będziemy mogli przezwyciężyć różnice, wtedy będziemy zawsze otwarci na dyskusje. Potrzebna jest ta dobra wola.

Ale oczywiście, Panie Przewodniczący, nasza grupa, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, grupa, która z dumą wnosi do tego Parlamentu pewien nowy wymiar myślenia politycznego o Europie, będzie chciała być mocnym głosem tych obywateli, którzy nas wybrali, bo my, nie negując mandatu demokratycznego żadnego z zasiadających tutaj eurodeputowanych, głęboko szanując ten mandat, reprezentujemy naszych wyborców. Nasi wyborcy, wybierając partie, które zasiadają w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wiedzieli, kogo wybierają.

Panie Przewodniczący, Pana wybór był momentem historycznym. Ja pozwolę sobie przypomnieć i powiedzieć naszym Kolegom, że dzisiaj w tej Izbie jest grupa młodych Polaków zaproszonych przez eurodeputowanych z różnych frakcji, Polaków, którzy urodzili się 4 czerwca, czyli w dniu pierwszych częściowo wolnych wyborów w naszym kraju. Skądinąd spotkanie z ludźmi urodzonymi 4 czerwca czasem nie pozwala się już czuć młodym, bo widzi się, że to są już dorosłe osoby, ale chcę powiedzieć, że kiedy dzisiaj z nimi rozmawiałem i uświadomiłem sobie, że oni wsiedli w Rzeszowie – to miasto na południowym wschodzie Polski – do autobusu i bez granic przyjechali tutaj do Strasburga, do swojego Parlamentu, to myślę sobie, że nikt z nas, kto pamięta 4 czerwca, nie mógł sobie takich szczęśliwych wydarzeń wyobrazić. Dziś młodzi Polacy, młodzi Czesi, Estończycy i Litwini przyjeżdżają tutaj jako do swojego Parlamentu.

Panie Przewodniczący, jestem przekonany, że będzie Pan stał na straży tego Parlamentu jako demokratycznej instytucji, jako miejsca rzetelnej debaty ludzi, którzy szczerze chcą pomagać obywatelom Unii Europejskiej. I dzisiaj, kiedy przypominamy sobie, że pochodzi Pan, Panie Przewodniczący, także z mojej ojczyzny, z ojczyzny, która tyle wycierpiała przez totalitaryzm, wiemy jedno: Unia Europejska – i to jest w niej tak naprawdę najlepsze – zapewniła narodom europejskim 60 lat bez wojny. To jest wielkie osiągnięcie tego organizmu, który my, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, jak sama nasza nazwa wskazuje, chcemy reformować, ale w który także wierzymy. Wierzymy w lepszą Europę i takiej Europie, lepszej Europie, bliższej obywatelom, będziemy w tej kadencji Parlamentu służyć.

(oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Återigen, mina gratulationer till uppdraget!

Öppenhet, demokrati och pluralism är honnörsord för EU och för parlamentet, men de får aldrig förvandlas till symbolpolitik. Tyvärr blir dessa ord ibland bara vackra honnörsord. I verkligheten sluts överenskommelser bakom stängda dörrar. I parlamentet behöver vi därför ett annat arbetssätt där vi öppnar upp arbetet och besluten i en sann, verkligt demokratisk anda. Vi behöver ett öppet arbetssätt som gäller för alla politiska grupper och alla ledamöter. Om inte ens alla EU-parlamentsledamöter känner att de är delaktiga och har insyn i arbetet, hur ska vi då begära att våra medborgare ska känna delaktighet och tillit till vårt arbete och rösta i valen? Ny teknik i all ära – det behöver vi för information – men vi får inte glömma de viktigaste beståndsdelarna för delaktighet. Det är demokrati och öppenhet.

Vi lever i en finanskris och en miljö- och klimatkris. Vi har, måste jag också påminna om, handelsavtal som ibland förstärker problemen när det gäller livsmedelsförsörjningen och fattigdomen i världen.

Enligt vänsterns uppfattning är inte lösningen på kriserna att fortsätta med samma politik som ibland har varit en bidragande faktor till att skapa dem. Europas medborgare behöver en annan politik. De är värda en annan politik. En politik som sätter människornas behov först, och inte som idag, marknadens behov först. Ett sätt att börja förändringen av politiken i rätt riktning är att sluta med privatiseringar och avregleringar av offentlig verksamhet. Marknaden har faktiskt misslyckats när det gäller att tillgodose människors behov av arbete, sociala rättigheter osv. Det måste vi ta konsekvenserna av.

Vi talar om demokrati. Demokrati kräver också att våra fri- och medborgerliga rättigheter aldrig får inskränkas. Vi har idag en mängd förslag om ytterligare övervakning av våra medborgare. Yttrandefriheten måste också gälla på Internet.

EU och EU-medborgarna behöver alltså en annorlunda politik för ett rättvisare och solidariskt samhälle. Vi i GUE/NGL är beredda, och tar med glädje vårt ansvar för att samarbeta, för att bygga ett rättvisare och mer solidariskt EU och en rättvisare och bättre värld.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, le rinnovo le mie congratulazioni per aver assunto questa carica. Ho apprezzato la sua allocuzione, questo suo programma, e volevo soffermarmi su un aspetto che, secondo me, è il più importante o dovrebbe essere il più importante per noi parlamentari, vale a dire l'attività legislativa.

Vanno bene queste attività di dialogo con le grandi potenze, vanno bene le missioni, ma un Parlamento – almeno a mio giudizio – ha come compito principale quello di fare le leggi, di fare le norme, perché siamo stati eletti soprattutto con questo compito, con questo mandato; uno dei problemi è che noi manchiamo – perché così ce l'hanno negato i padri costituenti e anche quelli che poi si sono succeduti – il diritto di iniziativa legislativa. Noi continuamente votiamo risoluzioni, sottoscriviamo dichiarazioni scritte che poi non hanno seguito perché la Commissione non le recepisce.

Il Presidente Barroso ha detto che è giusto così perché altrimenti, se la Commissione accettasse le proposte legislative fatte dal Parlamento attraverso dichiarazioni scritte e risoluzioni, si violerebbero i trattati che non lo consentono. Io mi permetto di rilevare che giudico capziosa questa interpretazione: i trattati non lo prevedono esplicitamente, ma neppure lo negano.

Devo ricordare che quando il Parlamento chiede qualcosa, quando il Parlamento chiede un'iniziativa legislativa, lo chiede a nome di milioni di cittadini europei, della maggioranza dei milioni dei cittadini europei, perché sia le dichiarazioni scritte che le risoluzioni devono avere la maggioranza per essere accolte.

Quindi, io sono convinto che lei, Presidente, si adopererà nei confronti della Commissione perché le proposte di noi parlamentari possano divenire norme dell'Unione, nel rispetto della volontà dei cittadini nostri elettori. È un compito gravoso, ma sono sicuro che lei saprà adoperarsi in merito.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, en tant que député non-inscrit, je m'exprime, bien sûr, en mon nom personnel, mais aussi au nom de certains de mes collègues, pas mes collègues néerlandais du PVV, mais mes collègues du Front national, du parti bulgare Attack, du parti autrichien FPÖ, du parti britannique British National Party, du parti hongrois Jobbik et du Vlaams Belang flamand.

Je voudrais dire, Monsieur le Président, que je ne doute pas un seul instant de la sincérité des propositions que vous avez formulées. En revanche, vous me permettrez de dire que je doute de leur réalisme.

Vous avez d'abord évoqué le problème de la crise économique. C'est un fait que des millions d'Européens voient leur patrimoine et leurs emplois menacés par les effets pervers d'une mondialisation qui les livre, pour le profit d'un petit nombre, à la concurrence déloyale de pays où les travailleurs sont exploités d'une façon cynique, ainsi qu'à la rapacité d'intérêts financiers apatrides. L'Union, malheureusement, n'a pas protégé les Européens de cette situation. Elle les y a, au contraire, précipités.

Deuxièmement, je voudrais peut-être appeler, de ma modeste position, mais exprimant les forces politiques dont M. Schulz a bien voulu reconnaître qu'elles étaient menaçantes pour les organisations traditionnelles – et je l'en remercie –, je voudrais appeler notre Assemblée, et vous-même, Monsieur le Président, à plus de modestie, à une certaine autolimitation dans nos compétences. Je suis intimement persuadé, en tant qu'Européen et en tant que chrétien, qu'un certain nombre des valeurs que nous portons sont des valeurs universelles. Je n'en suis que plus à l'aise pour dire avec force que nous ne sommes pas appelés à donner au monde des principes et des lois, d'autant plus qu'il existe pour cela des organisations, comme l'Organisation des Nations unies, d'autant plus qu'il y a beaucoup à faire en Europe même, où contre le droit à la vie, nous organisons l'élimination de nos propres enfants, oùcontre la liberté d'expression, nous faisons passer une dictature morale, médiatique, politique et judiciaire de ce que l'on appelle le "politiquement correct". Des formations politiques qui expriment comme les nôtres les souffrances et les espoirs de millions d'Européens sont discriminées, pourchassées, parfois même dissoutes, comme l'a été le Vlaams Blok en Belgique, scandale absolu qui n'a pas suscité la moindre protestation dans cette Assemblée. Si cela s'était passé en Afrique ou en Amérique latine, on aurait entendu, sans doute, un autre son de cloche.

Les députés non-inscrits que nous sommes n'ont pas les mêmes droits que les autres, c'est évident, et ils n'ont toujours pas, comme nous vous l'avons dit hier, de représentants à la Conférence des présidents.

Enfin, des millions d'Européens sont privés, par l'effet des modes de scrutin, de la possibilité d'être représentés dans les organes législatifs de leur pays, qui sont censés représenter le corps électoral dans sa diversité.

En conclusion, je voudrais exprimer le vœu que nous nous souvenions à chaque moment, dans toute notre action, que l'Europe est, dans l'histoire de l'humanité, l'espace qui a inventé la liberté des nations, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, leur égale dignité, le respect de leurs compétences internes et le principe de non-ingérence, qui signifie que chacun est maître chez lui et sur son territoire. C'est un des grands apports de la civilisation européenne au patrimoine de l'humanité.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, rådets tjänstgörande ordförande. − Herr talman! Detta är första gången jag har möjlighet att i egenskap av rådets ordförande stå inför denna kammare och jag vill naturligtvis både å det svenska ordförandeskapets och hela rådets vägnar, och också personligen, få gratulera er så mycket, herr talman. 20 år efter Berlinmurens fall är det fantastiskt att se er i denna position. Det är en seger för er personligen, det vet jag. Det är en seger för Europaparlamentet och det är också en seger för alla oss som brinner för det europeiska samarbetet och allt som det står för.

Jag vill också tacka er för de visionära tal och de ambitiösa planer som ni har för detta parlament. Jag är övertygad om att Europaparlamentet vilar tryggt i era händer. Under ert ledarskap kommer ni förhoppningsvis att åstadkomma både konkreta beslut men gärna också det mirakel ni hänvisade till. Vi från rådet ser fram emot att samarbeta med er och Europaparlamentet. Många ledamöter har talat om alla de utmaningar vi står inför: klimatfrågan, den ekonomiska krisen, jobben, Europas roll i världen osv.

Ni har en viktig roll i lagstiftningen här, i att representera medborgarna men också i den debatt som förs här. Att Europaparlamentet alltid står upp för de europeiska värdena är oerhört viktigt. Om Lissabonfördraget träder i kraft – något som jag verkligen hoppas – kommer Europaparlamentets roll att utökas och ni får större inflytande över den europeiska agendan. Jag vet att ni på stort allvar kommer att försvara Europaparlamentet och institutionens roll men också förhoppningsvis vara en brygga till andra institutioner och vara en seriös samtalspartner. Vi från ordförandeskapets sida ser väldigt mycket fram emot att få vara er samtalspartner under dessa sex år och önskar er lycka till i ert arbete.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Wszystkim nowym członkom Parlamentu Europejskiego chciałem powiedzieć, że pani minister to jest była członkini Parlamentu Europejskiego, czyli jedna z naszych koleżanek na tej sali.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, on behalf of the Commission and on my own behalf, I want sincerely to congratulate you once again and wish you all the best in your term of office. Your election symbolises not only the reunification of Europe, but also a Europe that is very much attached to the central values of freedom and solidarity.

Personally and institutionally I want to commit to close cooperation with you and with the European Parliament. Parliament and the Commission are the two Community institutions par excellence at the heart of Community matters. You and all the Members of this Parliament have been directly elected by our citizens and the Commission has the right and the duty to put European interests above any particular interest. I believe that we have a special responsibility for the European project in full respect of the Treaties.

That is why I want to reiterate my willingness to work together to advance European parliamentary democracy.

(Applause)

 
  
  

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente Buzek, ho molto apprezzato il suo intervento e soprattutto il suo passaggio sul ruolo istituzionale, ma anche sociale che attiene a questo Parlamento, che lei ha definito essenza fondamentale del sistema democratico europeo.

Oggi festeggiamo un'Europa dei 27 che si ritrova e si ritrova qui dopo le divisioni provocate dalle ideologie del terrore che hanno alzato muri nel nostro continente, muri che non hanno retto e che sono caduti sotto il vento di democrazia e di libertà.

Quest'anno festeggiamo il trentesimo anniversario della prima elezione a suffragio universale di questo Parlamento e anche il ventesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Mi piace ricordare, Presidente Buzek, che quando trent'anni fa, per la prima volta, i miei genitori votavano per eleggere dall'Italia i primi parlamentari europei, nel suo paese il diritto di voto non c'era.

Nel 1979, appena un anno dopo l'elezione di Karol Wojtyla a Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, mentre in Italia e in altri paesi si votava per eleggere il primo Parlamento europeo, lei era impegnato in un sindacato allora semiclandestino, Solidarność, che si batteva per portare democrazia e libertà nel suo paese. Per affermare gli stessi diritti: democrazia e libertà noi votavano, lei rischiava ogni giorno la vita e la repressione.

Per questo, signor Presidente Buzek, sono stato onorato di aver contribuito con il mio piccolo e forse non determinante voto alla sua elezione e sono felice che oggi in questo Parlamento si incontrino e si nobilitino storie diverse, animate dagli stessi valori e dai medesimi ideali: storie che fanno e solida una grande storia di questa giovane Europa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S-D). - Panie Przewodniczący! Gratuluję wyboru, gratuluję dobrego wystąpienia. Chciałbym, aby skupił Pan trochę więcej uwagi niż w swoim przemówieniu na krajach Europy Wschodniej. Najbliższy czas to będzie czas bardzo trudnych wyborów na Ukrainie. Parlament Europejski ponosi szczególną odpowiedzialność, jeśli chodzi o dbałość o procedury demokratyczne w tym kraju. To w Parlamencie Europejskim, w pierwszej instytucji Unii Europejskiej, rozpoczęło się poparcie dla wielkich przemian, które miały miejsce pięć lat temu.

Proszę bardzo, aby ta sprawa, związana z wyborami prezydenckimi na Ukrainie została potraktowana w sposób szczególny, niestereotypowy, z udziałem tych instytucji, tych delegacji, które są desygnowane, aby Parlament Europejski zaistniał jako bardzo poważna instytucja, dbająca o procedury demokratyczne na Ukrainie.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich möchte Ihnen gratulieren, und ich möchte Ihnen eines ans Herz legen: Ein Parlament ist immer so gut, wie es seine Rechte nützt, wie es seine Rechte aktiviert und wie es sich nicht aus dem großen politischen Diskurs verabschiedet.

Wir alle sind dafür verantwortlich, es gemeinsam mit Ihnen zu schaffen, dass dieses Parlament sich nicht von Kommissionsvorlagen, die unausgegoren oder einseitig im Sinne von Interessen bestimmter Lobbyisten sind, unter Druck setzen lässt. Wir sind dafür verantwortlich, hier ein klares und deutliches Wort zu sprechen, und das müssen wir jetzt machen! Wir müssen darüber nachdenken, wie Lissabon unsere Situation verändern wird. Ich hoffe, dass wir das auch alles umsetzen können.

Wir müssen jetzt klar und deutlich zeigen – und das betrifft für mich auch die Frage der Wahl des Kommissionspräsidenten –, dass wir unsere Rechte jetzt nützen, und wir müssen der Kommission ein klares Signal geben. Das heißt, keine direkte Wahl von Herrn Barroso jetzt!

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). - Tisztelt Buzek elnök úr, engedje meg, hogy bár képviselői helyén ül, közvetlenül Önhöz intézzem a szavaimat. Az Ön megválasztását úgy értékelték itt a Parlamentben, mint annak a jelét, hogy nincs többé keleti blokk, csak egységes Európa. Ön arról szólt beszédében, nincs régi és új Európa többé, csak a mi Európánk van.

Sokan sajnos nem érzik így, és Ön arról is szólt a beszédében, hogy milyen félelmet éltek át a csatlakozott országokban 2004-ben. Ma viszont ismeri a csalódottságot, ami ott tapasztalható. Az oka az, hogy nincs egyenjogúság. A kulcskérdés az egyenjogúság. Lindblad államtitkár úr a költségvetés alapelveként említette az egyenjogúságot. Ha ez így van, vajon az agrártámogatások terén miért nincs egyenjogúság? Magyarország bizonyította, hogy intézményrendszerével képes ezek fogadására, mégis diszkriminálva van.

Elnök úr mindenkit anyanyelve használatára buzdított. Örülök, hogy ebben a Parlamentben magyarként egyenjogú vagyok, de az anyanyelvemet használva Szlovákiában büntetnének. Elnök úr fölajánlotta közvetítését, ezt nagyon köszönjük, ennek azonban egy esetben lesz objektív eredménye, ha a magyar kisebbség szülőföldjén szabadon használhatja az anyanyelvét. Ehhez is kívánok Önnek sok sikert!

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Pane předsedo, mám obrovskou radost, že právě Vy, občan s tak vysokým morálním kreditem, ze Slezska, přebíráte žezlo z rukou Hanse-Gerta Pötteringa a že jako on zdůrazňujete hodnotový potenciál sjednocené Evropské unie, jako jsou lidská práva a solidarita mezi národy. Toto volební období zatížené hospodářskou krizí bude velikým testem právě této solidarity. Nemám o ni strach, pokud jde o hlasování tady, ale vím, že jednotliví občané a regionální politici stále častěji hodnotí naše hlasování podle hesla: bližší košile než kabát. A proto Vás chci vyzvat, pane předsedo, věnujte netradiční, vysokou pozornost referování o naší práci tady v Evropském parlamentu na zlepšení postavení Evropanů v globálních souvislostech.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I have always admired Mr Barroso as our Commission President, who is an Atlanticist free-marketeer, which my party strongly supports and holds dear. I am also a strong friend of Portugal, so I am very happy to support José Manuel.

However, I am concerned at what I read yesterday in the Daily Telegraph that he has agreed with the ALDE Group to create a powerful new and intrusive Human Rights Commissioner in his Commission, straddling external and internal human rights issues. This seems to fly in the face of the Centre Right-led decision of this Parliament to reject a new combined Human Rights Committee and duplicates the work of the Council of Europe and its own Human Rights Commissioner. Please can President Barroso clarify his policies and intentions here?

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Credo che questa domanda andava rivolta in un altro momento della giornata, quando si parlerà della relazione del Presidente Barroso, non in questo momento.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Elnök úr, Buzek elnök úr, ön a szlovák-magyar vitáról beszélt. Nem szlovák-magyar vita van. Szlovák-európai uniós vita van, hiszen alapvető európai értékekből űz gúnyt egy ország. Önnek nem Szlovákia és Magyarország, Önnek az Európai Unió parlamentje és Szlovákia között kell egyeztetnie, hiszen aláírt, ratifikált dokumentumokat és szerződéseket sért meg ez az ország.

Kettő: Szilézia. Örülök, hogy említette. Sok ilyen területe van az Uniónak, amely az elmúlt évszázadban több ország tulajdonában volt. Mi, magyarok tíz országba szakadtunk az első világháború után, ebből hét uniós ország. Nagyon hálásak vagyunk, hogy fegyver és határmódosítás nélkül együtt lehetünk. Kárpátaljában öt államnyelvet tanultak az elmúlt évszázadban. És miért említem ezt? Mert az én országomban is, ahol élek Székelyföldön, Erdélyben a mindenkori román hatalom még mindig szégyelli az anyanyelvünket és a szimbólumainkat.

De nem csak a keleti blokkban, nyugaton is baj van az európai emberjogi értékekkel, ezért szorgalmazzuk, hogy ne csak kisebbségi biztos, de egy kisebbségi kerettörvénye is legyen Európának, amely minden európai ország számára kötelező.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, thank you for your speech. I believe, however, that our paths diverge considerably. I stand here before you as one who believes in a Europe of cooperating nations, not a Europe tied to the federalist approach of the Lisbon Treaty.

On 2 October the Irish electorate will be asked – for a second time – to vote for the Lisbon Treaty, a treaty cobbled together to circumvent the people’s rejection of a European Constitution. I commend the electorate of the Irish Republic for exercising good sense in the first referendum, sense that I believe that they will show once again in the second one. I urge them to remain firm in their resolve to reject the Treaty. The post-dated promises and threats have done nothing to change the fundamentals of the Treaty. It remains the wrong path for Europe and Europe’s nations.

However, I believe that that choice should also be given to my people, the British people. They were promised a referendum by the Labour Government, and the Labour Government should fulfil that promise. If not, their possible successors in the Conservatives should do the same.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S-D). - Elnök úr, magyarként, Lengyelország barátjaként, közép-európaiként, új tagállamiként nagy öröm és elégtétel az Ön elnöki tevékenysége, mert ez hozzájárulhat a 12 új tagállam teljes emancipációjához, hiszen egyelőre mi csak egyenlők vagyunk, de szeretnénk egyenlőbbek lenni.

Történelmi az Ön vállalása Elnök úr, mert egy olyan kényes kérdést vállal Sziléziaként, amit korábban nem vállaltak, nevezetesen, hogy közvetítő szerepet vállal a nemzeti kisebbségek ügyében. Európában 15% a kisebbségi, 6,5% migráns, immigráns kisebbségi, döntően Nyugat-Európában és 8,5% a történelmi kisebbség aránya.

Az, hogy Ön vállal közvetítést a magyar-szlovák konfliktusban és Szlovákián belül a szlovák többség és a magyar nemzeti közösség között, ez egy történelmi tett. Remélem, a Bizottság is követni fogja ezt a példát. Nem lehet szőnyeg alá söpörni Európában a kisebbségek ügyét. Köszönöm a figyelmet és kívánok Önnek sok sikert.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo trasmetterle, Presidente Buzek, l'orgoglio che in questo momento mi riempie nell'appartenere ad un'istituzione importante come il Parlamento europeo da lei presieduto. Credo che i sacrifici di vent'anni fa che ella ha compiuto nel suo paese e che oggi fanno rappresentare quei 12 paesi di cui si parlava prima in questa assise diano forza all'Europa.

Però, io le voglio trasmettere la mia preoccupazione nell'aver ascoltato il suo programma all'interno della sua allocuzione che dovrebbe, e io mi auguro che così sarà, dare forza a questo Parlamento. Spero che ciò che ci ha annunciato si realizzerà.

Mi auguro che il prossimo Presidente della Commissione europea, sicuramente il Presidente Barroso, vorrà ascoltarla per le parole forti che ella ha pronunciato per fare in modo che questo Parlamento dia le risposte a più di 550 milioni di cittadini che in questa Europa ci hanno votato, ci hanno voluto e vogliono e pretendono da questo Parlamento e da tutti noi le risposte che forse l'Europa ha tentato certamente di dare ma che non completamente è riuscita a dare.

Su questa sua attività metto in moto le mie speranze e sono certo che con lei riusciremo a raggiungere le certezza che ella stessa ci ha annunciato.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - John Stuart Mill řekl, že by parlament měl být zrcadlem života národů. To není malý úkol a myslím si, že by měl být důležitý pro naše další funkční období. Tím spíš, že Evropa je příliš důležitá věc, než aby byla svěřena pouze rozhodování tzv. politických elit.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). - Herr Präsident! Ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Rede gratulieren! Die Überwindung der Teilung Europas war zum einen dem Freiheitsdrang der mittel- und osteuropäischen Länder geschuldet, zum anderen aber natürlich auch der Attraktivität Europas als Wirtschaftsmodell.

Mir kommt die Zuversicht, die „Zukunftszuversicht“, zu kurz. Wenn wir es in Europa nicht schaffen, wer soll es denn in Europa dann schaffen? Wir sollten stärker zum Ausdruck bringen, dass wir zuversichtlich an die Lösung der Aufgaben herangehen können. Wir haben große Potenziale, wir sind auch nicht am Ende der Wachstumschancen weltweit. So lange es auf der Welt Menschen gibt, die Güter und Dienstleistungen brauchen, gibt es auch Chancen für Wachstum. Wir können uns in Europa einen Teil dieses Kuchens sichern. Alle Beteiligten werden dabei gewinnen.

Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir einfach mehr Zuversicht in das Erfolgsmodell Europa haben. Ich bitte Sie, das auch zum Ausdruck zu bringen.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - 2006. október 23-án Magyarország az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett. Ezen a napon a kormány által irányított hatalmas rendőri erők megtámadták a békés tüntetőket, a járókelőket, sőt, számos békésen éttermekben vacsorázó külföldi turistacsoportot is.

Totális terror uralkodott el az országban, sok száz ember súlyos sérülést szenvedett, egyebek mellett 14 embert szemen lőttek, akik közül sokan a szemük világát is elvesztették. Sok száz embert börtönöztek be, indítottak ellenük koncepciós büntetőeljárásokat, amelyek nemrégiben végződtek - gyakorlatilag kivétel nélkül felmentéssel.

A kormányfő elismeréssel adózott a rendőrök kiváló munkájának. Ma ennek az Európai Parlamentnek, kedves Elnök úr, a LIBE bizottságának, a szabadságjogi bizottságának olyan alelnöke van Göncz Kinga személyében, aki ennek a szemkilövető kormánynak volt a tagja. Szeretném hallani Elnök úr véleményét erről, és szeretném kérni Magyarország nevében, hogy legyen hű a szolidaritás szelleméhez, harcoljon az emberi jogokért az Európai Unióban és harcoljon azért, hogy Magyarországon a 2006 ősze óta folyamatosan fennálló emberi jogi krízishelyzet megszűnjön, és az a személy, aki ebben a Parlamentben erre emlékezteti az embereket és szégyent hoz a Parlamentre, mondjon le a polgári szabadságjogi bizottság elnökhelyettesi tisztjéről.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). - Romániai magyarként a szolidaritás szellemében gratulálok Jerzy Buzek elnök úrnak, ő méltó utódja HansGert Pöttering volt elnökünknek. A szolidaritás szellemében emlékezzen vissza arra, hogy 70 évvel ezelőtt a lengyel menekülteket befogadta Magyarország!

A szolidaritás szellemében fejezem ki örömünket, hogy a Solidarność egyik kulcsfigurája került a Parlament élére, de hadd emlékezzem meg II. János Pál pápáról és a hit dimenziójáról. A szabadságot jelentette a Solidarność, az 56-os magyar forradalom, Temesvár, János Pál pápa személye és szellemisége a hit erejét jelképezi. A lengyelektől, Kelet-Európától a csatlakozásban ezt az apportot, ezt a hittöbbletet is várjuk, és ezért tekintek bizakodással Buzek elnök úr elnöksége elé.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S-D). - Panie Przewodniczący! Również bardzo serdecznie chcę pogratulować, nie tylko wyboru, ale też dzisiejszego wystąpienia, bo udowodnił Pan, że mamy jedną Europę, nie ma starych, nowych krajów. Europa pozostaje również różnorodna i to, co Pan zadeklarował, to jest ogromna i wielka wartość, że tak również będziemy funkcjonować w Parlamencie Europejskim.

Ale to nie oznacza, że Europa jest równa. Otóż jest bardzo wiele różnic, z którymi powinniśmy tutaj w Parlamencie Europejskim się zmierzyć. Otóż obywatele Unii Europejskiej bardzo często za tą samą pracę otrzymują zupełnie inne wynagrodzenie. Obywatele Unii Europejskiej dzisiaj w dużym stopniu, cały czas za dużym, pozostają bez pracy i to jest również zadanie, z którym powinniśmy się zmierzyć. Jest zbyt wielka różnorodność i nierówność, jeżeli chodzi o dostęp do dóbr związanych z edukacją, z kulturą, ze służbą zdrowia. To jest ogromne wyzwanie, które Parlament Europejski pod Pańskim przewodnictwem również powinien sobie stawiać.

Chciałbym dopytać się w kontekście tego, o czym była mowa (wspólna polityka energetyczna), jak Pan myśli, jakie powinny być losy przedsięwzięcia dzisiaj bardziej niemiecko-rosyjskiego, myślę tutaj o gazociągu, bo mówił Pan o polityce energetycznej? I kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej: co z Ukrainą? Jaki czas dajemy sobie na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej?

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek, Przewodniczący. − Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które zabrały głos w dyskusji, za niezwykłe wsparcie. Rozumiem, że możemy mieć w niektórych konkretnych sprawach różne poglądy. To bardzo dobrze, bo dzięki temu zawsze rodzi się coś nowego. Tylko wymiana poglądów, tylko różnica poglądów, dyskusja może nam dać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Ale to wielkie poparcie, które było na sali w czasie wystąpień, jest także dla mnie dodatkowym zobowiązaniem, bo rozumiem, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami, musimy je wszystkie przezwyciężyć. Ja zostałem przez Państwa obdarzony mandatem, wyjątkowym, silnym i w wyjątkowym czasie. Chciałem bardzo mocno podkreślić i powiedzieć, że zdaję sobie z tego sprawę i zdaję sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za następne dwa i pół roku działania nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale całej Unii, a także za obraz naszego działania u naszych obywateli, co jest szalenie ważne.

Chciałem bardzo podziękować panu Josephowi Daul, Przewodniczącemu grupy PPE. Podkreślenie, że to jest nasza Europa bardzo mi odpowiada. Czuję się jednym z ludzi, którzy przyszli z Europy Środkowowschodniej, ale dzisiaj ta nasza wspólna Europa wymaga wspólnotowych działań. Nie zapominam o tym, skąd przyszedłem, ale czas biegnie szybko do przodu. Integracja wymaga tego, żebyśmy czuli wzajemną odpowiedzialność i żeby tę odpowiedzialność ponosiły także nowe państwa członkowskie, tzw. nowe, których, jak już powiedziałem, nie ma.

Pan Przewodniczący Schulz podkreślił, że to jest program na dwa i pół roku. Być może tak. Chciałem powiedzieć, że nam potrzebna jest ciągłość. W gruncie rzeczy mówiłem o tym, jaka powinna być Europa za pięć czy za dziesięć lat, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Za dwa i pół roku nowy przewodniczący doda nowe priorytety, albo nieco je zmodyfikuje, ale zawsze miejmy na uwadze perspektywę dłuższą, może nawet dziesięcio-, piętnastoletnią, żebyśmy mogli wyprzedzać zdarzenia, które nas mogą czasami zaskakiwać. Oczywiście zgadzam się, że najlepsze rozszerzenie to rozszerzenie, które jest wynikiem naszej wewnętrznej integracji.

Pan Przewodniczący Verhofstadt podkreślił znaczenie głosu obywateli. Ja też to tak czuję. Obywatelski głos ma tutaj ogromne znaczenie. Parlament reprezentuje obywateli, stąd nasza wielka odpowiedzialność. Podkreślił także, że odpowiedzią na kryzys powinno być zbliżenie, także w zakresie gospodarczym, podejmowanie wspólnych decyzji, czyli coś przeciwnego niż protekcjonizm i to także podkreślałem w swoim wystąpieniu.

Pani Przewodnicząca Rebecca Harms mówiła o relacjach z parlamentami narodowymi. Jest bardzo ważne, żebyśmy w sytuacji, kiedy tworzymy ponad 50% prawa europejskiego, prawa również tego, które zatwierdzają parlamenty narodowe, jak najbardziej zbliżyli się do parlamentów właśnie w naszych krajach. Dlaczego? Bo potrzebujemy większego kontaktu z obywatelami. Nie ma wątpliwości, że tamte parlamenty, nasze, własne, narodowe ten kontakt mają znacznie lepszy. Są codziennie obecne w naszych telewizjach, co nie zawsze dotyczy naszego parlamentu. Niech się obywatele dowiedzą jak ważne jest to, co my tworzymy tutaj w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Radzie Europejskiej. I że stanowi to ponad połowę decyzji dotyczących naszych krajów. Dzięki temu, że będziemy dzisiaj, od teraz, bardzo blisko parlamentów narodowych, będzie nam to łatwiej przekazać.

Kryzys unaocznia oczywiście wielki brak zaufania. Na tym on w gruncie rzeczy polegał. Mamy ten sam pogląd na sprawę klimatu. Razem byliśmy z Panią Przewodniczącą na Bali, razem byliśmy w Poznaniu i razem będziemy w Kopenhadze. Będziemy wypracowywać porozumienie.

Pan Przewodniczący Kamiński podkreślał, że mamy różne poglądy na przyszłość Europy, ja się z tym zgadzam, trzeba się rzeczywiście nawzajem słuchać. Jeśli Państwo reprezentujecie grupy obywateli, dzisiaj dosyć liczne, które mają nieco inny pogląd na przyszłość Europy, to nas to przed czymś ostrzega, o czymś informuje i my, czy ja, który wierzę w europejską przyszłość, europejską integrację, znacznie więcej wiem o Europejczykach dzięki temu, że zgłaszają Państwo różnego rodzaju zastrzeżenia. Jeśli chodzi o tę kwestię, może Pan Przewodniczący być pewny, że debata będzie rzetelna.

Pani Svensson mówiła o przejrzystości Parlamentu, o tym, że musimy wiedzieć, jakie decyzje podejmujemy, muszą wiedzieć nasi wyborcy – zgadzam się z tym w pełni. Nie mam żadnych wątpliwości, że także problem sprawiedliwości jest ważny. Sam wywodzę się ze związku zawodowego, w którym byłem przez naprawdę wiele lat i który był normalnym związkiem zawodowym. Natomiast doskonale wiemy, że żeby mieć odpowiednie środki do wspomagania najbiedniejszych, musimy mieć zdrową gospodarkę i cały czas poszukiwać równowagi pomiędzy jednym i drugim.

Pan Przewodniczący Speroni mówił o właściwej, godnej współpracy z Komisją Europejską, z Radą Europejską. Parlament nabiera oczywiście znaczenia, proszę o tym pamiętać. W traktacie lizbońskim zagwarantowano nam znacznie większe kompetencje niż dotąd. To dobrze, bo jesteśmy właśnie reprezentacją wybraną bezpośrednio przez obywateli Unii.

Pan Gollnisch nie wątpi w szczerość moich intencji, ale zastanawia się czy są one realne. Chciałem powiedzieć, że 30 czy 40 lat temu całkowicie nierealne było dla mnie, że będę tu stał przed tak szerokim gremium i odpowiadał na Pańskie pytania. Było to tak pozbawione realizmu, że nawet nie śmiałem o tym marzyć. A więc widać, że jak się idzie w jakimś kierunku z taką głęboką wiarą i przekonaniem, to te niemożliwe rzeczy stają się możliwe. Zróbmy tak, żeby niemożliwe stało się możliwe.

(oklaski)

Pani Minister Malmström – tak, współpracujemy z prezydencją szwedzką, byłem już w Szwecji. Rozmawialiśmy o zmianach klimatycznych, o klimacie w ogóle w Europie, o kryzysie, bezrobociu. Jest oczywiście program bardzo ważny – sztokholmski. Pamiętajmy o tym! W programie sztokholmskim Parlament ma wiele do zdziałania, chodzi także o zorganizowaną przestępczość w skali świata, nie tylko w Unii Europejskiej.

Z Panem Przewodniczącym Barroso będziemy współpracować, nie ma wątpliwości. Ta oferta bardzo mi się podoba. Pan Silvestris mówił o krótkiej historii wyzwolenia Europy, w pełni podzielam jego opinię.

Pan Siwiec wspomniał o Ukrainie. Akurat dla mnie jest to sprawa oczywista, bo byłem w delegacji Unia Europejska – Ukraina. Trzy razy byłem na Ukrainie, jak Pan pamięta, nie chciałem tego rozwijać. Dla Europejczyków, proszę o tym pamiętać, ważny jest każdy wymiar współpracy europejskiej: śródziemnomorski, z Ameryką Łacińską, ze Stanami Zjednoczonymi, ale najważniejsi są nasi sąsiedzi. Nasi sąsiedzi są wokół Morza Śródziemnego i na wschodzie Europy. To są te główne wymiary, wschód Europy i południe, ale nie licytujmy się, co jest ważniejsze. Ponieważ zbliżają się wybory na Ukrainie, to przez następne pół roku na pewno Ukraina będzie najważniejsza. Ale w ogóle nie licytujmy się w ten sposób. To jest bardzo ważne, żebyśmy zachowali równowagę. W pełni popieram opinię Pana w tej sprawie.

Pani Lichtenberger mówiła o roli Parlamentu, gdy tworzymy prawo. Zgadzam się, zgadzam się, musimy to prawo tworzyć przejrzyście, musimy mieć własną opinię, ale to nam już de facto deklaruje Lizbona. Jeśli traktat z Lizbony wejdzie w życie, stanie się to w sposób automatyczny.

Pan Balczó zapytuje, czy istnieje rzeczywiście do tego stopnia jedna wspólna Europa jak mówiłem w przemówieniu. Otóż tak, istnieje, właśnie ona jest wspólna, ale ona nadal rozwiązuje problemy rolnictwa wspólnie. Mówiłem stanowczo, że ma swoje fundusze na spójność. Skoro się zjednoczyliśmy, to nie rozpadajmy się pod innym względem, pod względem właśnie braku wzajemnej relacji pomiędzy możliwościami rozwoju obywateli. I o to się będziemy starać. Niektóre kraje Unii Europejskiej są jej członkami od 20 czy od 30 lat i nadal uczestniczą w tych programach i wszyscy mamy te same prawa. Jest to rzeczywiście wspólna Europa, w której mamy różne poziomy życia. Będziemy je wyrównywać, jest to naszą nadzieją i szansą, ale mówmy już o Wspólnocie i także o naszej odpowiedzialności; chciałem to bardzo mocno podkreślić.

Pani Roithová mówiła o odpowiedzialności za kryzys w sposób solidarny, ja się w pełni zgadzam. Zresztą mieszkamy tak blisko siebie, że możemy się niemal porozumiewać już teraz bez granic. Jest to szczególnie ważne dla nas. Pan Tannock wspomniał o Komisarzu ds. człowieka. To oczywiście jest kwestia do ustalenia przez Przewodniczącego Komisji i przez Komisję, ja natomiast jestem przekonany, że spotkamy się z panem Charlsem Tannockiem na Ukrainie za parę miesięcy, kiedy odbędą się wybory prezydenckie.

Pan Sógor mówił o europejskiej dyskusji prowadzonej bilateralnie, więc chciałem powiedzieć, że rzeczywiście najlepiej problemy mniejszości rozwiązywać bilateralnie. Ale też najlepiej jest otwierać granice niż je przesuwać. Nauczyliśmy się w Europie nie kłócić o granice, w naszej części Europy nie ma tego problemu. Myśmy po prostu otworzyli granice i to jest nasz cel, to jest największe osiągnięcie, jakiego dokonaliśmy.

Pani Dodds mówiła, że ma to być współpraca narodów, a nie federalna. Mówiła Pani bardzo mądrze. My właśnie mówimy o współpracy narodów, mówimy o tym, że trzeba zachować tożsamość, ale też potrzeba wzajemnej otwartości, współpracy. Bardzo mi się podobają Pani idee i Unia Europejska w obecnym kształcie i w kształcie Traktatu z Lizbony właśnie dokładnie je realizuje.

Pan Tabajdi mówił o regionach, także o moim regionie – Śląsku, że to jest pewne pośrednictwo. Zgadzam się. Jeśli są przygraniczne regiony, to one dają szanse na lepsze porozumiewanie się. Pan Antinoro mówił z kolei o osiągnięciach mojego kraju, dziękuję bardzo. Czy ja tchnę siłę w Parlament Europejski? Mam bardzo wiele energii w tym kierunku, ale na pewno potrzebna jest energia ponad 700 posłów. I ja absolutnie na to liczę, rozumiem, że wszyscy jesteśmy „energetyczni”.

Pan Ransdorf reprezentuje tak naprawdę obywateli i życie narodu. Zgadzam się, że dlatego odpowiedzialność i kompetencje Parlamentu Europejskiego rosną. Pozwólmy również parlamentom narodowym mocno wpływać na to, co dzieje się w Europie. Pan Theurer mówił o dążeniu do wolności po jednej stronie i atrakcyjności po drugiej. Tak, tu było atrakcyjnie, a my tam dążyliśmy do wolności. To prawda! Zauważcie Państwo, uspokoiliśmy sytuację na Bałkanach, na Bałkanach jest dzisiaj spokojnie. Chwała Bogu. Państwa tego regionu ustawiły się w kolejce do Unii Europejskiej i stanowi to wielką atrakcyjność Unii.

Pani Morvai wspominała o dramatycznych wydarzeniach. Jeśli chciałaby Pani przekazać jakieś informacje, to bardzo proszę przekazać mi je w formie pisemnej. Możemy też spotkać się, żebym uzyskał informacje w tej sprawie. Pan Tőkés mówił o 1956 roku na Węgrzech, wszyscy doskonale pamiętamy o tamtych zdarzeniach i o głębokiej wierze w Unię. Tak, ja także wierzę głęboko w siłę Unii Europejskiej.

Pan Olejniczak zadał natomiast szereg pytań dotyczących nierównej Europy. Musimy absolutnie mówić o jedności, natomiast działają wszystkie fundusze, to o czym mówiłem wcześniej, wszystkie środki, które mają nam dać szansę wyrównania, są w mocy, tu się nic nie zmieniło. Także sytuacja pozostaje tak otwarta i oczywista jak dotąd, więc bardzo dobrze, że mamy już wspólną Europę. Jeśli chodzi o odpowiedź odnośnie do dostaw gazu, ropy i w ogóle energii, musimy mówić o wspólnej polityce energetycznej. Wtedy nie powstaną pomiędzy nami niepotrzebne napięcia, bo one budują pomiędzy nami niepotrzebnie mury, które przecież rozbieraliśmy przez dziesięciolecia i o to chodzi w przyszłości. Dlatego stanowczo proponuję wspólną politykę energetyczną.

Oczywiście, żeby wejść do Unii Europejskiej trzeba spełnić kryteria. Była także mowa o tym, że żeby wejść do Unii, musimy być w Unii dobrze zintegrowani, wtedy przyjmowanie nowych członków będzie skuteczne. Potrzebujemy czasu na integrację, ale taki kraj jak Chorwacja jest przygotowany w dużej części do integracji. Rozumiem, że kraj ten ma dużą możliwość wejścia do Unii dość szybko, chociaż napotyka pewne problemy. Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane. Proszę pamiętać, że w krajach Europy Środkowowschodniej, które są w Unii, do integracji przygotowywaliśmy się od roku 1991/1992, trwało to 12 lat. 12 lat przygotowywaliśmy się do integracji, a w gruncie rzeczy mieliśmy lepsze warunki niż mają obecne kraje, bo panowała lepsza sytuacja na świecie: nie było kryzysu, wiele innych aspektów sprawiło, że byliśmy w lepszej sytuacji. Trwa to długo i nie śmiałbym dać ram czasowych, ale pamiętajmy, że rozszerzenie jest dobrą polityką Unii Europejskiej, aczkolwiek w perspektywie długoterminowej.

Chciałem jeszcze raz podziękować Państwu za dyskusję, wszystkie uwagi zapisałem bardzo pieczołowicie i staną się one również podstawą do tego, żeby myśleć o pewnych modyfikacjach. Będziemy zresztą spotykać się na co dzień. Będę również zasiadał w tym miejscu, w którym jestem teraz, bo chciałbym być jak najbliżej każdego z Państwa.

(oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Grazie a lei, signor Presidente, anche per la sua puntualità certosina, con cui ha risposto a tutti gli interventi, nessun escluso.

Il dibattito è chiuso.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S-D), na piśmie. – Gratuluję Panu wyboru na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Podobnie jak nasi rodacy jestem dumna, że Polak po raz pierwszy w historii objął to zaszczytne stanowisko. Jest to dla nas dowód potwierdzający naszą rolę i miejsce w Europie.

Jednocześnie Polska jest jednym z ostatnich krajów, które nie zakończyły procedury ratyfikacji traktatu z Lizbony, usprawniającego efektywność integracji europejskiej. Wydaje mi się to paradoksalne. Przypomnę, że polski Parlament wyraził zgodę na ratyfikację traktatu z Lizbony w kwietniu br., jednak dokumenty ratyfikacyjne nadal nie doczekały się podpisu prezydenta.

Myślę, że mógłby Pan włożyć cenny wkład w debatę publiczną w Polsce oraz przyczynić się do zwiększenia poparcia społecznego dla traktatu, co mogłoby przyspieszyć zakończenie procedury ratyfikacyjnej. Jednocześnie chciałabym Panu podziękować za osobiste zaangażowanie się w tej sprawie w Irlandii. Mam wielką nadzieję, że 2 października Irlandczycy zagłosują na „tak”, a za nimi należnych formalności dopełnią także Czechy i Polska.

Przyczynienie się do zakończenia „sagi pt. ratyfikacja traktatu z Lizbony” jest jednym z najważniejszych celów Parlamentu i mam nadzieję, że stanie się też jego sukcesem.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), na piśmie. –To ważny moment w dziejach zintegrowanej Europy. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za program, który Pan przedstawił. Mam nadzieję, że uda się zrealizować te ambitne zdania. Życzę panu, aby udało się kierować pracami Parlamentu Europejskiego zgodnie z wartościami, które są istotne dla wszystkich Europejczyków.

Tak, jak dzięki "Solidarności" udało się zmienić oblicze Polski i innych krajów środkowej Europy, tak dzięki solidarności europejskiej można sprostać wyzwaniom, przed którymi dziś stoimy. Będzie to możliwe pod pewnymi warunkami. A mianowicie, że solidarność będzie konsekwentna, prawdziwa, zdeterminowana do zmieniania rzeczywistości. Tak, jak w Polsce totalitaryzm nie upadł tylko z powodu słów, ale z powodu działań, tak europejska solidarność będzie skuteczna, jeżeli będzie przekładana na konkretne działania. Wierzę, że tak właśnie się stanie.

Taka wizja europejskiej przyszłości jest atrakcyjna dla bardzo wielu Europejczyków. Liczę, że Parlament Europejski pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego odegra pozytywną i intensywną rolę w realizowaniu tej wizji. Dziękuję bardzo.

 
  
  

(La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 15.00)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
Vidjow tat-taħditiet
 

(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S-D). - Herr Präsident! Ich habe keine Bemerkungen zum Protokoll der gestrigen Sitzung, sondern zu einem Vorfall in der Sitzung von heute Morgen. Meine Kollegin Kinga Göncz, Abgeordnete meiner Fraktion, ehemalige Außenministerin Ungarns, ist heute Morgen in der Debatte von der Abgeordneten Krisztina Morvai von der faschistischen Partei Jobbik auf unerträgliche Art und Weise beleidigt worden. Frau Göncz hat sich als Außenministerin Ungarns wie kaum jemand anderer in diesem Land für den internationalen Ausgleich zwischen Ungarn und seinen Nachbarländern eingesetzt. Ich weise diese üble Beleidigung der Kollegin Göncz durch die Kollegin Morvai, die einer neofaschistischen Partei angehört, mit Empörung zurück!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S-D). - Köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon sajnálom, hogy erre a szóváltásra itt sor kerül az Európai Parlamentben, csak röviden szeretnék én is reagálni arra, hogy az a párt, amelyet Morvai Krisztina képvisel, 2006 óta létrehozott egy félkatonai alakulatot és azon keresztül félemlítik meg a társadalom csendes többségét.

Kisebbségieket, melegeket, romákat, zsidókat. Nemrég a bíróság feloszlatta ezt a félkatonai szervezetet, de ennek a pártnak az egyik képviselője itt a júliusi ülésen ennek a szervezetnek az egyenruháját viselte. Magyarországon ez a párt Európa-ellenes, rasszista, homofób, cigányellenes, xenofób demagógiával kampányolt és Magyarországot az Európai Unió gyarmataként tüntette fel rendszeresen a megszólalásaiban. Az esemény, amelyről Morvai Krisztina beszélt, 2006-ban történt, amikor ezek a szélsőjobboldali tüntetők felgyújtották a Magyar Televízió székházát, napokon keresztül randalíroztak, 113 rendőr sebesült meg.

Október 23-án megismétlődött ez a randalírozás. Megpróbálták megzavarni a nemzeti ünnepet erőszakosan valóban. A rendszerváltás utáni magyar történelemben a rendőrségnek nem volt tapasztalata a szélsőjobboldali tüntetések kezelésével. Ezután a kormány felállított egy független bizottságot, amelynek a jelentése elérhető mindenfajta honlapon angolul is, amely bizottság tett javaslatokat és egyébként számtalan bírósági eljárás indult. A magyar szervek kivizsgálták ezeket a visszaéléseket.

Valóban voltak problémák, csak azt szeretném mondani Morvai Krisztina képviselő asszonynak, hogy ha diktatórikusként aposztrofálja saját hazája intézményrendszerét, akkor azzal az a probléma, hogy ha nem működne a demokrácia Magyarországon, akkor most ő sem mondhatta volna itt el a felszólalását. Sajnálom, hogy erre itt sor került a Parlament előtt és őszintém remélem, hogy ez a vita nem fog itt folytatódni.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). - Tisztelt Elnök úr, a házszabály alapján kérdést tehetek föl fél percben. Schulz úrnak azt a kérdést teszem föl, honnan veszi a bátorságot, hogy párttársa rágalmai alapján itt, ebben a körben fasisztának nevezzen egy pártot csak azért, mert nem mindenben ért egyet azzal, ami az Unió fő áramlata. Erre a pártra Magyarországon 430 000 ember szavazott. Ön 430 000 választót minősít fasisztának. Gondolja meg ezentúl, hogy mit mond!

 

10. Iffirmar ta’ atti adottati b’kodeċiżjoni: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

11. Stqarrija mill-President nominat tal-Kumissjoni (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie desygnowanego przewodniczącego Komisji.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Président désigné de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous vivons des temps sans précédent. Je suis personnellement convaincu que, dans les livres d'histoire de l'avenir, on parlera d'un avant la crise financière et d'un après. Or, cette crise n'est pas simplement financière, économique et sociale. C'est aussi une crise des valeurs. C'est pourquoi je pense que nous devons mettre au cœur de notre réponse à cette crise notre modèle européen de société, notre économie sociale de marché.

En même temps, la crise a montré à quel point nous sommes tous devenus interdépendants dans cette mondialisation. Il y a la crise financière, mais également la crise énergétique. Il y a les problèmes de sécurité alimentaire ainsi que les changements climatiques, domaine dans lequel l'Europe détient maintenant le leadership. C'est pourquoi je crois qu'on pourra dire que c'est l'heure de vérité pour l'Europe. Voulons-nous façonner la mondialisation avec nos valeurs, en défendant nos intérêts, ou voulons-nous subir la mondialisation, en suivant l'initiative d'autres?

Pour moi, le choix est clair. Nous devons relever ce défi ensemble parce que, si nous ne le faisons pas ensemble, l'Europe risque de tomber dans une position de marginalisation. Nous avons l'expérience. Je crois qu'il n'y a aucune autre région au monde qui a la même expérience que nous dans l'établissement d'un marché intérieur, de règles communes, d'institutions communes, voire d'une monnaie unique et de politiques de solidarité et de cohésion. Nous avons cette expérience unique. Je crois donc qu'au lieu de subir la mondialisation, nous pouvons la façonner, parce que nous sommes naturellement un laboratoire de la mondialisation, nous sommes les champions de la gouvernance globale.

L'heure n'est pas au statu quo, ni à la routine. Nous devons avoir un agenda de transformations. Nous avons plus que jamais besoin d'une Europe forte. Avec le traité de Lisbonne, nous serons plus forts demain, nous aurons plus de capacités d'agir.

Quand je dis une Europe plus forte, soyons clairs! Cela ne veut pas nécessairement dire plus de centralisation des pouvoirs. Je suis attaché au principe démocratique de la subsidiarité, une subsidiarité liée bien sûr à la solidarité, tout en prenant les décisions au niveau le plus adéquat.

Quand je parle d'une Europe plus forte, je parle aussi de l'esprit européen, de la culture de décision européenne, de la méthode communautaire et de la volonté d'agir ensemble – non seulement la capacité d'agir mais également la volonté d'agir, la volonté politique. Nous avons besoin d'une Europe qui défende avec intransigeance ses valeurs ainsi que ses intérêts, qui refuse tout protectionnisme, mais sans être naïve, et qui puisse montrer cet esprit de volontarisme. C'est cet esprit de volontarisme qui a orienté la rédaction du document que je vous ai envoyé à tous avant cette séance.

Le mandat de la Commission que je préside maintenant a été le mandat de la première Commission de l'Europe élargie, de la grande Europe à 27. Je crois que maintenant que nous avons consolidé cette Europe, nous avons les conditions pour une nouvelle ambition: une nouvelle ambition sociale, parce qu'il y a une crise et que le chômage est le premier problème des Européens; une nouvelle ambition en matière de lutte contre le changement climatique, où nous jouons déjà un rôle de leader; et une nouvelle ambition dans la réponse à la mondialisation.

Last week I had the opportunity to discuss these political guidelines with all the political groups that invited me. I think it was a very useful, constructive and open discussion. I received many points of view.

I believe that the time has now come for us to reach a broad consensus and to reach some level of agreement on the way forward. Before you all today I formerly pledge that – if I am confirmed by this Parliament – I will apply those political guidelines during my second term and I will, together with incoming Commissioners, translate them into the next Commission’s legislative and work programme. I am not going to repeat those guidelines now but I think, after discussions with all of you, it will be useful to make some of the elements in the guidelines more concrete and also to take on board a number of your suggestions. In the interests of transparency, I would like to highlight those areas with all of you now.

First of all, the basic line: as we fully implement our recovery plan in order to move out of this economic and financial crisis, we must keep an eye on the future. We must reinvigorate our inclusive social market economy. We will invest in new sources of sustainable growth, in smart green growth, in the networks of the future from digital infrastructure to the European super grids for electricity and gas – all this to promote high levels of employment and social provision and to reinforce the European model of society, while succeeding in an increasingly competitive world.

Solidarity must remain key. That is why, apart from all the decisions already taken and proposed in terms of structural funds and in terms of doubling our balance of payment support for some countries in difficulties, I want to commit myself to using all the instruments at my disposal to help those Member States with serious budgetary constraints – namely the new Member States – back onto the road to recovery.

But we cannot return to the previous growth model. It has clearly proved unsustainable. We have to create the conditions where the transition to a low-carbon economy is a source of competitive advantage for our businesses, a source of jobs for our workers and a source of hope for future generations. Yes, I agree with those of you who said that coordination is not enough. Yes, we need to map out a genuine European agenda. Yes, we need an integrated vision for a coherent European strategy, a European Union 2020 strategy that builds on open markets by combining new sources of sustainable growth, employment and social cohesion, our climate and energy security agenda, a fresh approach to industrial policy and a move to a knowledge society. I stand for a particular emphasis on innovation and support measures for SMEs. Yes, this means overhauling the Lisbon Strategy after 2010. Yes, we need a much more integrated approach to the economic, social and environmental strands of the different strategies. As President of the Commission, I commit myself to doing my best to convince Member States also to accept this coherence and coordination approach.

I said in the guidelines that the economy needs a financial system that is more ethical, robust and responsible. Regulation and supervision have not kept pace with the integration and innovation of financial markets – not in Europe; not at global level. Let me say that I have been shocked by the scale of unethical behaviour that we have seen. We cannot allow a return to 'business as usual'. The issue of bonuses, for instance, requires urgent action. We are now in a leading position in the G20 – a process which, by the way, was started in Europe – but it is true that more needs to be done. Next week, on the eve of the G20 meeting in Pittsburgh, the Commission will adopt proposals to build a true European system of supervision – a system that reflects the integrated nature of our single market.

A review of our action in three years will provide an opportunity to see what further action is needed. It is crucial that we get regulation that ensures the responsibility and the legitimacy of the financial sector without suffocating innovation. I want Europe to keep its world leadership in financial services.

In my guidelines I also explained why the crisis calls for a much stronger focus on the social dimension in Europe at all levels of decision-making – in Europe, but also at national level. The financial sector and the economy may be showing signs of recovery but – let us be clear – the crisis is not over for those who have lost their jobs and we cannot say the crisis is over before we come back to the creation of employment instead of rising unemployment.

I would like to make my commitment to a high level of employment and social cohesion through a number of actions that I have discussed with some of you.

I have clearly stated my attachment to the respect of fundamental social rights and to the principle of the movement of workers. The interpretation and the implementation of the Posted Workers Directive fall short in both respects. That is why I am committed to proposing, as soon as possible, a regulation to resolve the problems that have arisen. This regulation will be codecided by the European Parliament and the Council. A regulation has the advantage of giving much more legal certainty than the revision of the directive itself, which would still leave too much room for diverging national transpositions and take longer to produce real effects on the ground. But, if we discover during the preparation of the regulation that there are areas where we need to revisit the directive itself, I will not hesitate to do so. Let me be clear – I am committed to fighting social dumping in Europe whatever form it takes.

The issue of social impact assessments for all future proposals was also raised and I agree that this is needed. The first test case for such a social impact assessment should be the revision of the Working Time Directive. On the basis of this impact assessment, the next Commission will consult social partners and will come with a comprehensive legislative proposal.

In the guidelines, I emphasise the importance of services of general interest for our European model of society. The Lisbon Treaty makes this point very clear and I am ready to work with you to develop a quality framework for services of general interest.

I also highlighted gender equality and the need to eliminate the gender pay gap, so I now commit myself to working with you on a Women’s Charter, also as a way of commemorating the 15th anniversary of the Beijing Conference in 2010.

In my guidelines I express my determination to make the Lisbon Treaty innovations in international relations, including the European External Action Service and the post of High Representative and Vice-President of the Commission, work effectively. I believe it is one of the greatest innovations of our Lisbon Treaty and I am committed to reinforcing cooperation with the European Parliament in the field of external affairs in general.

But Europe needs the means to match its ambitions. As I said in the guidelines, this requires a root-and-branch reform of the European Union budget covering the expenditure and revenue side. We need to move away from a narrow focus on net balances and move towards an approach based on solidarity, burden-sharing and equity. This also includes the question of own resources. The European Union must have a more transparent and efficient way of financing its policies and I am ready – I hope with the support of this Parliament – to take this battle to the Member States as we reshape the Union's budget. I also want to work more closely with the European Investment Bank to look at innovative forms of financing.

I am also committed to smart regulation, and I want to reiterate that the simplification of procedures and the reduction of administrative burdens on businesses, particularly SMEs, will remain a priority in the next Commission. This task – just like the Impact Assessment Board and ex post evaluation – will be placed directly under my authority to fully reflect the priority I give it to it. I will also defend – as we have done over the years and sometimes in difficult circumstances – the integrity of the single market because, without a single market and without a cohesion policy, we will never have a European Union.

But why stop there? Why only defend the internal market? I want to complete the missing links to unleash its full benefits for businesses and consumers.

Honourable Members, I am committed to translating these priorities into the organisation of the next College once I have been confirmed by you. But I can already share with you today some organisational changes that I intend to introduce.

I will create the post of Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Civil Liberties, including citizens' and minority rights as a reflection that the European Union is a community of rights and values.

I will also create the post of Commissioner for Internal Affairs and Migration, including security. One of the key tasks of this Commissioner will be to develop a truly common approach to migration: promoting the integration of legal migrants, fighting illegal migration and related criminal activities, and ensuring solidarity between Member States. We need solidarity. We need solidarity when we have to give support to our Baltic friends or countries affected by the gas crisis between Russia and Ukraine, but we also need solidarity when we have to give support to our Mediterranean friends when they are facing challenges with which they cannot cope alone.

I will also create the post of Commissioner for Climate Action to reflect the fact that climate change is a challenge that needs to be addressed across the whole range of our policies. A dedicated Commissioner for Climate Action will also send an important signal that, independently of the level of ambition that comes out of Copenhagen, Europe is serious about maintaining momentum for action.

We also need a fundamental review of the way the European institutions access and use scientific advice. In the next Commission I want to create the post of Chief Scientific Adviser, with the power to deliver proactive, scientific advice throughout all stages of policy development and delivery. This will reflect the central priority I attach to research and innovation. I think we have a lot to do in this field. If there is one area where the fragmented efforts in Europe are not giving the result we want, it is precisely in the field of research and innovation. I believe that, from fighting climate change to energy security, the potential is there if we want to work together in research and innovation for Europe.

What I propose is no less than a transformational agenda for Europe. In order to realise this ambition, I have suggested a special partnership between Parliament and the Commission. We represent the two European institutions par excellence and this gives us a special responsibility to create a true European public space for debate. I am committed to making my contribution to European parliamentary democracy.

I have had the opportunity to discuss this over the last couple of months with President Buzek, which led to many of the improvements proposed in my guidelines, like a regular question time. Following my meetings with the groups, I am ready to take up the suggestion made by some of you, not only to meet your Conference of Presidents on a more regular basis, but also to establish an appropriate dialogue with your Conference of Committee Chairs. Very concretely, I will invite the Conference of Committee Chairs to meet the whole College of Commissioners every year before the adoption of the Commission legislative and work programme.

We are indeed living in very exceptional times, times of uncertainty and power shifts. There may be a fundamental change in the relations between the most important powers in the world and there is indeed a great risk in these times of anxiety of the emergence of national egoisms, of naked nationalism, of ugly nationalism and some forms of extremism. There is a real danger that our achievements in European integration are called into question. That is why I believe it is important to have this special relationship between Commission and Parliament to fight those national egoisms.

Let me finish with a plea to each and every one of you. Now, more than ever, we need a strong Europe and a strong European Commission – a strong Commission, let us be frank, has to be a political Commission – but a political Commission must not be a partisan Commission. As President of the Commission, my party is Europe. The next College, like the current one, will contain a significant number of members from a variety of political families. I am committed to having Europe’s political diversity reflected in the College and in the most important positions. But only with this cross-party support can we in fact have a strong Europe and a strong Commission.

We need a Commission that delivers on its promises. We also need a Parliament capable of mobilising the effective majorities necessary for a Europe of action. If you want a strong Commission that sometimes stands up to Member States and to national egoisms, you should give the Commission the strong support it needs.

We all have our different political, ideological positions and we come from very different political families but I believe that, in times like the ones we are living in, in times of crisis, apart from our convictions we also need a strong ethic of European responsibility. It is to this ethic of European responsibility to each of you that I make my appeal – my appeal with passion for Europe. Let us embark on this European journey together.

(Sustained applause)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, chers collègues, en juin dernier, les Européens ont confirmé leurs appuis au parti du PPE, en faisant de notre groupe la première force de ce Parlement, pour la troisième fois consécutive.

Par leur vote, nos concitoyens ont exprimé des choix clairs: le choix d'une Europe stable et forte, dans une période de crise et de doute; celui d'une économie sociale de marché dotée de règles éthiques; et celui d'une politique climatique et énergétique responsable. Puisque le PPE a été le seul parti à proposer un candidat à la présidence de la Commission, plusieurs mois avant les élections, les Européens eux-mêmes ont donc implicitement approuvé le choix de José Manuel Barroso, en nous plaçant en tête des suffrages.

Je suis fier, pour ma part, que le PPE ait fait ce choix et, pourquoi ne pas le dire, je suis fier qu'il ait pris ce risque.

Chacun connaît les priorités du PPE: ce sont celles qui ont inspiré les pères de l'Europe et qui continuent d'inspirer la majorité des gouvernements dans l'Europe d'aujourd'hui. L'essentiel de ces orientations, le Président actuel de la Commission européenne, José Manuel Barroso, les partage et les défend.

Chers collègues, le PPE soutient José Manuel Barroso parce qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves sur le paquet "énergie-climat" et il a permis à l'Europe de devenir la pionnière mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est elle qui sera la référence à la conférence de Copenhague. Il a fait ses preuves sur la moralisation des systèmes financiers, permettant à l'Europe de tirer, la première, les leçons d'une crise financière que personne, et je dis bien personne, n'avait anticipée. C'est l'Europe et la Commission Barroso, qui montrent au G20, la voie à suivre à nos partenaires américains et asiatiques.

Par le passé, on a qualifié l'Europe de nain politique. Comment ne pas se réjouir que sur les deux sujets de préoccupation majeure des Européens – crise et climat – l'Europe soit enfin en première ligne?

J'ajouterai que José Manuel Barroso est le premier candidat à la présidence de la Commission à avoir autant associé notre Parlement à ses travaux et à la définition des orientations. Il est le premier à proposer un véritable partenariat entre ces deux institutions par le biais de toute une série de mesures concrètes.

C'est là, je crois, une évolution importante en direction d'un parlementarisme européen, une chance que nous, parlementaires, nous devons saisir. Voilà pourquoi mon groupe souhaite que le Président Barroso forme, le plus tôt possible, une nouvelle Commission et se mette au travail.

Bien sûr, le Président de la Commission ne saurait être l'homme d'un parti. Bien sûr, il doit composer avec un collège de commissaires issus de plusieurs familles politiques. Nous nous en félicitons car on ne peut construire l'Europe que dans un esprit d'ouverture et de recherche de consensus.

Cela dit, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, je vous lance un appel. Une fois le président de la Commission élu, vous deviez, sans retard, vous atteler à la composition du reste du collège, quel que soit le traité en vigueur.

Quant à vous, Monsieur Barroso, si, comme je l'espère, une majorité de députés vous apporte son soutien demain, ce ne sera pas un chèque en blanc. Vous le savez, c'est mon devoir de vous le redire ici. Parce que le PPE partage l'essentiel de vos convictions, il y a aussi une responsabilité: s'assurer que dans les cinq ans à venir, l'action de votre Commission soit conforme à nos attentes et à celle des Européens.

Nous vous faisons confiance, mais ne doutez pas que nous exercerons aussi notre devoir de législateur dans le cadre d'un partenariat que vous proposerez.

Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci de votre attention.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S-D-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich frage mich in den letzten Tagen, warum ein Kandidat, der in diesem Parlament quer durch alle Fraktionen so umstritten ist, im Rat so unumstritten ist. Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Wenn ich Regierungschef gewesen wäre, hätte ich auch José Manuel Durão Barroso gewählt. Einen besseren Anwalt der Interessen des Europäischen Rates hätte man in den letzten fünf Jahren gar nicht bekommen können. Deshalb ist Ihr Appell, Herr Barroso, für die Zusammenarbeit mit dem Parlament richtig, aber dieser Appell kommt spät!

(Beifall)

Ein Element der letzten fünf Jahre war, dass Sie den Regierungen in der Europäischen Union stets zu Diensten waren, und das ist genau einer der Punkte, warum es soviel Skepsis Ihnen gegenüber gibt. Manche Freunde sind gefährlicher als Feinde. Kaum schließen Sie Ihre Rede mit dem Appell: „Ich bin der Kandidat aller!“, erklärt der werte Kollege Daul: „Das ist der Kandidat der EVP.“ Was für eine Gefahr für Sie, Herr Barroso! Denn welches Motiv sollte eine andere mögliche Mehrheit in diesem Hause haben, Sie zu wählen, wenn Ihr Programm das Programm der Europäischen Volkspartei ist?

Wir hätten mit einer anderen Mehrheit starten können. Wir haben im Juli gesehen, dass sich in diesem Haus auf der Grundlage von verschiedenen Erwägungen der unterschiedlichen Fraktionen eine Mehrheit bildete, die Guy Verhofstadt zusammengefasst hat mit einer reformorientierten pro-europäischen Mehrheit, die möglich ist. Diese hatte auch die Abstimmung jetzt in den September verlegt, und es wäre vielleicht auch noch anderes möglich gewesen. Leider hat die Fraktion der Liberalen ihren Vorsitzenden nicht weiter unterstützt, sonst wäre das möglich gewesen. Deshalb stimmen wir heute ab und wägen dabei ab, ob das, was Sie hier sagen, überzeugt.

Aber kaum, dass Sie sich auf ein Programm konzentrieren müssen, machen Sie schon wieder etwas anderes. In den letzten Tagen schicken Sie Ihre reitenden Boten aus, um überall zu erzählen: „Moi, j’ai la majorité, ich habe die Mehrheit“. Ja, vielleicht haben Sie morgen eine Mehrheit, das kann sein. Vielleicht haben Sie morgen eine Mehrheit, bestehend aus der Europäischen Volkspartei und den Liberalen, die mehrheitlich für Sie stimmen, und sicher der einzigen Fraktion, die einstimmig und ohne jedes Zögern sofort für Sie gestimmt hat: die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten, die Partei der Herren Kaczyński, die Partei des Herrn Klaus, die Partei der Tories. Sie wollen mit denen eine Lissabon-Mehrheit, wie Sie sagen, aber das ist die Partei der Leute, die den Lissabon-Vertrag ablehnen. Wie kann man Europa pro-europäisch führen, wenn man solche Allianzen eingeht?

(Beifall)

Es geht im Übrigen nicht nur um Sie. Es geht auch um Sie, ja. Es geht auch um die Frage: Barroso – ja oder nein? Es geht auch um die Frage, ob Sie eine Mehrheit bekommen – ja oder nein? Aber es geht auch um etwas anderes. Es geht um die Richtung Europas insgesamt. Und dann entscheiden Sie nicht allein. Dann entscheidet auch der Rat, ja, dann entscheidet am Ende vor allen Dingen dieses Parlament über die Zusammensetzung des Kollegiums und über die Portfolios, die Sie verteilen, und über Ihr Programm, das Sie für die nächsten fünf Jahre vorlegen.

Es geht auch um Sie, aber es geht auch um die Frage, ob wir es endlich schaffen, dass dieser Binnenmarkt reguliert wird, dass die Finanzmärkte reguliert werden, ob wir es endlich schaffen, dass dieses wandernde Lohndumping in Europa, das den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft zerstört, endlich beendet wird. Es geht auch darum, ob wir es schaffen, eine Richtungsänderung in der Europäischen Union herbeizuführen, für die dann die Kommission als Ganzes stehen muss.

Deshalb geht es für uns auch um programmatische Fragen. Europa auf die Frage einer einzelnen Person zu reduzieren sowie darauf, ob diese einzelne Person eine Mehrheit hat oder nicht, das reicht nicht. Wir brauchen mehr! Wir brauchen die Frage der sozialen Folgenabschätzung. Gut, Sie haben gesagt, Sie machen das. Wir werden Sie daran messen, ob Sie es tatsächlich machen, ob Sie bereit sind, das als Regelfall mit dem Parlament in einer interinstitutionellen Vereinbarung festzulegen.

Die Kommission muss in Zukunft vorher überlegen, welche Auswirkungen ihre Maßnahmen auf die Systeme der sozialen Sicherung der Mitgliedstaaten haben. Ja, wir wollen und wir brauchen eine Richtlinie für die öffentlichen Dienstleistungen, für die Daseinsvorsorge. Es kann nicht sein, dass in Ihrer Kommission keine Ruhe gegeben wird, bis der letzte Kommunalfriedhof in Europa privatisiert ist. Diese Strategie muss endlich ein Ende haben! Und auch bei der Lohnpolitik brauchen wir in Europa eine Richtungsänderung.

Welches Instrument wir auch immer wählen werden, Herr Barroso, ich erwarte von Ihnen einen Satz. Sie haben ihn heute wieder nicht gesagt. Aber ich erwarte, dass Sie ihn einmal aussprechen. Das Ziel der Kommission – gerade nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in den Fällen Viking, Laval und Rüffert – muss sein: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, für Männer und Frauen gleichermaßen.

Das sind die programmatischen, die inhaltlichen Dinge, über die wir mit Ihnen diskutieren wollen, aber nicht nur mit Ihnen. Es geht eben auch darum, wer Kommissar ist und welches Portfolio er hat. Ich weiß nicht, wodurch Europa größeren Schaden erlitten hat, durch Sie oder dadurch, dass Sie Herrn McCreevy nicht daran gehindert haben, das zu tun, was er tun konnte. Wir brauchen eine Richtungsänderung in der EU! Daran werden wir Sie messen.

(Beifall)

Und deshalb sehen wir zwischen der Abstimmung morgen und der Schlussabstimmung über die Kommission einen Zusammenhang. Es gibt einen Weg dorthin. Es gibt die Möglichkeit, mehr Zustimmung und Vertrauen zu erwerben, als heute vorhanden ist. Aber in der Summe Ihrer Bilanz der letzten fünf Jahre und mit dem, was Sie bisher vorgetragen haben – ich sage nicht, mit dem, was noch kommen kann, sondern mit dem, was auf dem Tisch liegt –, kann ich Ihnen eines mit Sicherheit sagen: Die Unterstützung meiner Fraktion haben Sie nicht!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałbym Państwa poinformować, że mamy nową regułę obradowania. Może nie wszyscy jeszcze z nią się zapoznali. Ta reguła mówi, że jeżeli w czasie przemówienia ktoś z Państwa obecnych na sali podniesie niebieską kartę, może zadać pytanie tej osobie, która przemawia. Pytanie nie może przekraczać 30 sekund, a osoba, która przemawia, musi się zgodzić na zadanie tego pytania. To jest nowa reguła, której dotąd nie mieliśmy. Chodzi o to, żeby nasze obrady były ożywione.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). - Senhor Presidente, é muito breve: Colega Schulz, ouvi-o com muita atenção e partilho boa parte das questões que colocou ao Presidente da Comissão, que agora se recandidata. Ouvi-o até dizer que os socialistas não vão só com a direita, que a Europa não se constrói só com a direita. Eu pergunto-lhe quantos deputados do seu grupo parlamentar, socialistas, portugueses, espanhóis, ingleses, já deram o apoio ao novo candidato, independentemente das opiniões que o colega Schulz tenha?

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S-D). - Herr Präsident! Ich muss gestehen, ich kenne den Kollegen nicht. Insofern freue ich mich, dass wir als neue Kollegen ...

(Zwischenruf)

Er ist schon länger da? Bis dato ist er mir aber nicht sonderlich aufgefallen. Nach dem, was ich gehört habe, verstehe ich das auch.

Wir werden über die Schlussabstimmung unserer Fraktion heute Abend entscheiden. Ich weiß nicht, wie intensiv demokratisch die Strukturen Ihrer Partei sind, aber da wir eine demokratische Partei sind, wird das heute Abend in demokratischer Abstimmung entschieden.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Chciałbym Państwu powiedzieć, że przewidziane jest tylko jedno pytanie w ciągu przemówienia, bo inaczej moglibyśmy nie skończyć debaty.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, dès le début de cette procédure de nomination, comme vous le savez, le groupe libéral et démocrate a dit que ce qui est en cause ici, c'est le programme pour les cinq prochaines années, que ce n'est pas une question de personnes ou de personnalités. C'est cela qui compte: le programme que le candidat présente, celui qu'il présente maintenant dans ses grandes lignes, puis le programme détaillé, qui sera présenté vers la fin de l'année, j'espère, quand la Commission sera définitive.

Deuxième chose: à la demande de quelques collègues, notre groupe a aussi longuement débattu du fait de savoir s'il fallait attendre avant de prendre la décision finale. Nous avons soutenu cela en juillet, parce que nous pensions qu'il était nécessaire que le candidat vienne avec un programme, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Je crois que cela a été une bonne décision de le faire, d'attendre en juillet, de ne pas nommer et d'attendre les propositions que nous allons discuter maintenant. Mais nous avons estimé qu'une fois que le candidat a présenté ses lignes directrices, cela n'a aucun sens de dire encore une fois "on va attendre quelques semaines, quelques mois".

Nous traversons une crise économique et financière, donc nous avons besoin d'institutions européennes et nous avons besoin d'une Commission. Ce n'est pas très responsable ...

(Applaudissements)

... ce n'est pas très responsable de dire aujourd'hui "Attendons!". Attendons quoi? Dans deux semaines, dans trois semaines, dans deux mois, qu'ils viennent avec des propositions? Ils sont là. Prenons nos responsabilités, qu'on vote pour ou qu'on vote contre, mais prenons nos responsabilités.

Troisième chose: nous n'étions pas très convaincus par les lignes directrices qui ont été présentées par le candidat. Je crois que ces propositions, aussi détaillées soient-elles parfois, partent d'une mauvaise philosophie, c'est-à-dire du postulat que la récession est finie, que la reprise est là et que nous n'avons pas besoin de politiques communautaires supplémentaires pour sortir de la crise. C'est un mauvais point de départ, parce que la fin de la récession ne veut pas dire que c'est le début de la reprise. Nous pouvons tomber dans une stagnation économique, comme c'est le cas au Japon, où, pendant 10-15 ans, ils ont attendu la croissance, d'où la nécessité d'avoir aussi une nouvelle stratégie communautaire intégrée qui dépasse les 27 plans au niveau national. C'est l'exigence que nous avons comme libéraux et comme démocrates, comme c'est aussi nécessaire que la Commission présente le plus vite possible un plan pour nettoyer les bancs. Pas 27 plans différents, comme c'est le cas aujourd'hui, mais une approche commune, cohérente, déposée par la Commission.

J'ai entendu, Monsieur Barroso, que vous avez dit, dans notre groupe, que vous étiez prêt à soumettre des propositions, tant en ce qui concerne cette nouvelle stratégie communautaire intégrée, qui dépasse les 27 plans au niveau national, qu'au niveau de cet assainissement européen du secteur bancaire. C'est positif, et ce que nous demandons, c'est que ces deux éléments-là soient détaillés et élaborés dans le programme que vous allez maintenant préparer et que vous allez présenter avec la Commission.

Notre soutien est très clair. Il est conditionnel. Cela veut dire que notre soutien durera jusqu'au moment où nous verrons que, dans le programme entier de la Commission, ces éléments vont se retrouver, c'est-à-dire une nouvelle stratégie communautaire intégrée, un plan d'assainissement du secteur bancaire, au-delà des choses que vous avez répétées aujourd'hui dans votre discours, un budget qui est basé sur des ressources propres et aussi l'examen à mi-parcours de la supervision financière. À ce sujet, je dois vous dire que je continue à penser que c'est l'architecture de la Banque centrale européenne qu'il faut utiliser à cet effet et pas les propositions de Larosière, qui sont, pour le moment, la base de départ de la Commission et du Conseil.

Finalement, notre soutien va aussi dépendre, comme vous le savez, de la nouvelle structure de la Commission. Nous voulons une Commission qui est efficace, avec des compétences mieux distribuées que ce n'était le cas dans le passé et, dans ce cadre-là, nous comptons aussi sur la promesse que vous avez faite à notre groupe, à savoir qu'un commissaire LIBE particulier, compétent pour les droits fondamentaux et les libertés civiles, recevra une place dans votre équipe. Il sera important que ce commissaire soit coresponsable avec les autres commissaires, et pas seulement qu'il s'agisse de quelqu'un qui leur donne des avis.

Voilà pourquoi, pour le bien commun européen, nous avons besoin de plus d'audace, d'une Commission avec plus d'ambition, et nous espérons que vous allez le faire et que vous allez aussi, dans votre programme définitif, répondre à nos attentes.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, candidat, collègues, chers collègues, j'avoue que je crois halluciner.

D'abord, on nous dit: "tout a changé, donc je reste!". La raison pour laquelle Barroso doit rester, c'est que tout change, et lui, il est la stabilité dans un monde qui change. Soit.

Puis, j'entends M. Daul. Moi, j'étais en campagne électorale en France. En France, on nous a dit, pendant la campagne électorale, les banques, c'est Sarkozy, le climat, c'est Sarkozy, le changement en Europe, c'est Sarkozy. J'entends Daul aujourd'hui: le climat, c'est Barroso, le truc, c'est Barroso. Tu vas te faire engueuler à l'Élysée, mon pote! Tu vas te faire engueuler! C'est quand même incroyable, cette histoire! Oui, oui, je sais, mai 68, ça t'emmerde, à chaque fois tu reviens avec cette vieille histoire. Je t'expliquerai une fois si tu veux le savoir.

Je dis simplement que ce lieu, ici, est un lieu où on a le droit de tout dire. José Manuel Obama: Yes, he can! Il peut tout maintenant, tout ce qu'il n'a pas pu pendant cinq ans, vous allez voir ce que vous allez voir, alors là, maintenant, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames les chefs de gouvernement, Madame la Suédoise, attention, maintenant c'est fini avec le petit Barroso qui vous écoute. Vous allez devoir l'écouter, il va vous imposer une nouvelle politique intégrée, pas de coordination, vous allez devoir le suivre... Non, mais arrêtez, arrêtez, Monsieur Barroso! On vous connaît! Cinq ans, ici, pas un mot sur "moi je me suis trompé", comme moi aussi Dany Cohn-Bendit, comme d'autres...

Parce que vous parlez des valeurs européennes, vous parlez de l'éthique européenne, mais le problème est le suivant, Monsieur Barroso. Si vous voulez vraiment changer, il faut expliquer une chose aux parlementaires, aux citoyens: la réponse à la crise financière et économique doit être en même temps une réponse à la crise écologique, et si vous voulez répondre à ces crises, il faut transformer – réformer ne suffit pas –, transformer l'Europe, c'est-à-dire d'une manière écologique et sociale. Il faut remettre en question nos systèmes de production. Les banques: pourquoi sont-elles devenues folles? Parce que nous avons un système qui les rend complètement folles. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est toujours plus, encore plus, plus rapidement.

Est-ce que, Monsieur Barroso, est-ce que, Messieurs les chefs de gouvernement, est-ce que la majorité de ce Parlement est prête aujourd'hui à remettre en question le toujours plus, toujours plus, le plus rapidement? C'est la base de la crise, et quand on parle du développement durable, ce n'est pas simplement quelques mesurettes, c'est essayer d'expliquer et de comprendre que, s'il y a des choses où il faut de la croissance, c'est-à-dire une croissance sélective, le renouvelable, etc., il y a des tas de choses qu'il faut freiner. Il faut une mesure, et alors là, j'hallucine encore plus.

Vous avez parlé du processus de Lisbonne. Vous avez parlé de la recherche. Monsieur Barroso, expliquez-moi! Pendant cinq ans, vous nous avez expliqué – quatre ans: la dernière année après la crise, vous étiez plus prudent –, vous nous avez expliqué que la base de l'effectivité économique et écologique, c'était la dérégulation: dérégulation. Mais si, je me rappelle de vos discours, je me rappelle de vos interventions. Et puis, avec les crises, tout d'un coup, vous vous êtes aperçu que cela ne fonctionnait pas comme cela. Avec les crises, et c'est à votre honneur – nous, on n'a jamais dit que vous étiez un homme de déshonneur, on a simplement dit que vous, Monsieur Barroso, voyant la manière dont vous avez conduit cette Commission, on ne vous fait pas confiance. Vous êtes Européen, mais, en même temps, vous êtes dans une idéologie qui, justement, est une idéologie qui était la raison de la crise, et non pas une réponse à la crise.

Alors, Guy Verhofstadt, ça c'est gros, maintenant. Nous avons dit pendant toute la campagne – je vais finir là-dessus, et d'ailleurs M. Barroso nous remercie – que nous ne voulions pas voter en juillet. Maintenant, tout le monde nous dit merci qu'on n'ait pas voté en juillet, parce qu'au moins il a pu présenter son programme. Si c'était d'après M. Daul, si c'était d'après M. Barroso, on aurait voté sans programme en juillet et madame la marquise se serait très bien portée! Alors, au moins, dites-nous merci de vous avoir donné la chance de présenter votre programme.

Pas de quoi, pas de quoi, Monsieur.

Deuxièmement, mais là c'est gros, vous dites: "pourquoi repousser encore"? Pour la simple raison, et ça, ça n'a jamais existé avant, que les citoyens irlandais vont voter dans trois semaines, et s'ils votent "oui", comme je le crois, comme c'est prévisible, au traité de Lisbonne, il y a une autre condition pour cette Commission. Vous nous dites: "il faut absolument, parce qu'on a une crise économique, vous allez voir ce que vous allez voir".

Pendant les deux mois qui vont venir, M. Barroso devra faire sa Commission. Il n'aura pas le temps de s'occuper de Lisbonne, il n'aura pas le temps de s'occuper de Copenhague, parce qu'il devra négocier avec Sarkozy. Est-ce que le marché intérieur, c'est pour M. Barnier? Si c'est pour M. Barnier, qu'est-ce qu'il va donner aux Polonais, à qui il a promis une grande Commission? Qu'est-ce qu'il va donner aux Allemands? Qu'est-ce qu'il va donner aux Anglais? Parce que c'est du marchandage, la Commission! Et le marchandage, ça va l'occuper, mais pendant qu'il sera occupé à marchander, les autres vont marchander à Copenhague.

Voilà le problème, voilà la réalité. Donc, je termine pour vous dire, Monsieur Barroso, vous êtes un homme d'honneur, c'est vrai, mais vous devez savoir une chose: le groupe des Verts européens n'a pas confiance en vous et votera contre votre nomination, parce que nous croyons que l'Europe a besoin d'un mieux, d'un plus que vous, Monsieur Barroso!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy ECR. – Może pan przewodniczący Cohn-Bendit mówi za długo, może z nim się prawie w ogóle nie zgadzam, ale zawsze mówi ciekawie, a to jednak w Parlamencie ma znaczenie. To daje tej witalności Parlamentu, o której Pan mówił, Panie przewodniczący, w swoim przemówieniu dzisiaj na początku.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poprze w głosowaniu pana przewodniczącego Barroso. Zrobimy tak nie dlatego, że we wszystkim się z panem przewodniczącym zgadzamy. Jest niestety wiele kwestii, których nie podzielamy, że wspomnę na samym początku entuzjastyczne poparcie pana przewodniczącego dla traktatu lizbońskiego. My tego entuzjastycznego poparcia nie podzielamy. Ale podzielamy niechęć i potępienie dziś wyrażone w przemówieniu pana przewodniczącego do wszelkich form narodowego egoizmu i nacjonalizmu.

Tak, na Europę, na nasz kontynent, w którym chcemy, aby był i żył nadal w pokoju, narodowe egoizmy i szowinizmy sprowadziły morze nieszczęść. Dziękujemy Bogu, że dzisiaj żyjemy w pokojowej Europie.

Nie zgadzamy się z niektórymi kwestiami, o których mówił pan przewodniczący Barroso. Mamy do tego prawo i będziemy tego prawa bronić, choć niektórzy cały czas kwestionują ten prosty fakt, że wyborcy w Europie wybierają europejskich konserwatystów i reformatorów i obiecuję Państwu, że będą ich wybierać jeszcze więcej. Będziemy tu i nasz głos tutaj będzie słyszalny.

Dlatego mamy prawo powiedzieć w imieniu naszych wyborców, że udzielamy poparcia panu przewodniczącemu w jego trudnej misji. Cieszę się, że padły tutaj dzisiaj słowa europejskiej solidarności. Cieszę się, że padły słowa, iż ta Komisja, nowa Komisja pod przewodnictwem pana przewodniczącego będzie kierować swoje wysiłki na to, byśmy przezwyciężyli kryzys gospodarczy. To niezwykle ważne i cieszymy się, że ten ambitny program, który przedstawia pan przewodniczący wydaje się rzeczywiście skierowany na te najważniejsze obszary, w których nasza akcja jest potrzebna. To skądinąd pokazuje, jak bardzo potrzebna jest współpraca między narodami w dzisiejszej Europie. Ten kryzys dotyka wszystkich niezależnie od struktury i gospodarki, niezależnie od tego, w jakim regionie Europy leżą nasze kraje. Kryzys dotyka nas wszystkich i my wszyscy musimy z tym kryzysem walczyć.

Panie przewodniczący, udzielając Panu poparcia w imieniu naszej grupy, chcę do Pana zaapelować o to, by w nadchodzących miesiącach Europa nie pozostała obojętna na to, co dzieje się w polityce światowej. Nie ukrywam, że moim zdaniem jednym z najważniejszych testów dla świata zachodniego, który nas czeka jest to, co dzieje się dzisiaj w Iranie.

Iran jest krajem, który nie ukrywa swoich ambicji nuklearnych. Prezydent tego kraju nie tylko neguje straszliwą zbrodnię holocaustu, ale jeszcze grozi dzisiaj Izraelowi zniszczeniem. Wydaje mi się, że dla tego typu zachowań nie powinno być miejsca i nie powinno być akceptacji we współczesnym demokratycznym świecie. Nasza frakcja oczekuje, że kierowana przez Pana Komisja Europejska będzie stanowczo przeciwstawiać się niedemokratycznym procedurom i niedemokratycznej polityce obecnych władz Iranu, która jest skierowana przeciwko naszemu największemu sojusznikowi na Bliskim Wschodzie – przeciwko państwu Izrael.

Oczekujemy też w polityce zagranicznej – i cieszę się, że w Pana wypowiedziach, Panie przewodniczący zawsze mocno to brzmi – że Unia Europejska będzie zawsze sztandarem wolności obywatelskich, promocji naszych wspólnych europejskich wartości także poza naszymi granicami.

W tej ciężkiej pracy, której Pan się podejmuje, w której w poprzedniej kadencji z całą pewnością nie uniknął Pan błędów – ale nikt kto uprawia politykę, błędów nie unika; taka jest niestety rzeczywistość na tej ziemi – liczymy na to, że w tej polityce, Panie przewodniczący, wysoko będzie trzymał Pan sztandar europejskich wartości i że będzie Pan pracował dla wspólnej i solidarnej – co chciałbym podkreślić – Europy.

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident Barroso, Kolleginnen und Kollegen! Herr Barroso, Sie repräsentieren die Kontinuität einer Politik, die zur größten Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte beigetragen hat. Während das Spielkasino an den großen Finanzplätzen wieder eröffnet, zahlen die Bürgerinnen und Bürger weltweit die Zeche. Die Folgen der Krise sind Arbeitslosigkeit, Armut, weniger Einkommen, weniger Bildung. Sie sagen, die Finanzkrise käme im Wesentlichen aus den USA, lediglich die Banker hätten versagt. Nein, sagen wir, die Politik, auch die Politik der EU-Kommission, hat den Kasinokapitalismus gefördert. Die Ideologie von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung hat in die Krise geführt. Ein „Weiter so“ führt in eine noch schlimmere Krise.

Politik muss Verantwortung übernehmen, aus Fehlern lernen und mit neoliberalem Denken brechen! Europäische Politik muss sich konsequent an den Interessen der Menschen orientieren. Solches kann ich in Ihren Leitlinien nicht erkennen. Gleichwohl freut es mich, dass soziale Fragen heute in Ihren Ausführungen ein höheres Gewicht hatten als noch vor einem Jahr.

Einige Beispiele sollen unseren politischen Dissens illustrieren: Sie wollen an der Lissabon-Strategie festhalten. Die Menschen in Europa brauchen aber gute Arbeit zu Löhnen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Nicht Verlängerung, Verkürzung der Arbeitszeit muss auf die Tagesordnung!

Wir erwarten von der neuen Kommission eine konsequente Neugestaltung der Entsenderichtlinie. Europa muss endlich garantieren, dass soziale Rechte nicht dem Wettbewerbsdenken zum Opfer fallen. Deshalb haben wir zusammen mit anderen eine rechtsverbindliche Klausel für den sozialen Fortschritt und eine Charta über öffentliche Dienstleistungen vorgeschlagen, die den Vorrang des sozialen Schutzes und der Daseinsvorsorge vor den Binnenmarktregeln festlegen. Ihren Darlegungen entnehme ich, dass Sie davon wenig halten.

Das Europäische Parlament fordert im Bericht Zimmermann Mindestlöhne von mindestens 60 % des jeweiligen Durchschnittseinkommens in allen Mitgliedstaaten. Sie behaupten, dafür nichts tun zu können. Ich denke, Sie könnten, zum Beispiel über die beschäftigungspolitischen Leitlinien.

Sie setzen strikt auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der sich gerade in der Krise als unwirksames Instrument erwiesen hat. Wir wollen einen Sozialpakt, der die Lissabon-Strategie und den Stabilitätspakt ersetzt.

Sie glauben, ein paar neue Regeln zur Finanzaufsicht würden die Gier der Finanzwelt zügeln. Wir fordern das Verbot besonders risikoreicher Anlageformen und eine Steuer auf Kapitalbewegungen.

Sie – ich zitiere – „unterstützen jeden Paragraphen des Lissabon-Vertrags“. Wir wollen ein soziales Europa statt weiterhin radikaler Binnenmarktorientierung. Wir wollen eine Verpflichtung zu Abrüstung und ziviles Konfliktmanagement statt der Weiterentwicklung der militärischen Fähigkeiten.

Sie sehen Europa als Führungsmacht und wollen die Ideologie von Freihandel und Vermarktwirtschaftlichung aller Lebensbereiche überall auf der Welt durchsetzen. Wir stehen für interkulturellen, multilateralen Dialog und größtmögliche Unterstützung der ärmeren Länder bei der Bewältigung der Wirtschafts-, Nahrungsmittel-, Finanz- und Klimakrise.

Liebe Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam eine Kommission wählen, die sich das Ziel einer sozialen, friedlichen, wirtschaftlich nachhaltigen und demokratischen Europäischen Union auf die Fahnen schreibt! Wenn wir die Menschen in Europa für das Projekt EU gewinnen wollen, brauchen wir einen Bruch mit den marktradikalen Konzepten und mehr direkte Demokratie. Herr Barroso als Präsident ist dafür der falsche Mann!

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFD Group. – Mr President, I should like to ask Mr Barroso: why the unseemly haste? Why change the rules of the game? Why does your re-election for five years as Commission President have to take place now? Well of course the answer is Ireland and the Lisbon Treaty. The plan is to show everybody that the ship is steady, that everything is going well, that all the Irish have to do is to correct their rather silly little mistake – and indeed your working document is written as if the Treaty were already ratified.

But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years. You have been in charge of overseeing that the Constitutional Treaty was pushed through. But things went wrong, did they not? The French said ‘no’ and the Dutch said ‘no’, but you refused to accept these democratic results and you took part, with many Members of this Parliament, in the absolute deceit that is the Lisbon Treaty.

You told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that. No, you rebranded it as the Lisbon Treaty but you could not stop the Irish from voting, and the Irish said ‘no’. But once again you could not accept a democratic result, oh no – the Irish have to vote again!

Where in all of this, given that you are in charge, is the principle of democratic accountability? Well, you might argue that there is not much democracy left in the European Union now, but there should at least be some degree of accountability, and I would argue that, on the eve of what may well be a fourth rejection of this Treaty, the one that kills it off for good, this Parliament should not install you as Commission President for the next five years until we have that result.

If the Irish people say ‘no’ for a second time, then we simply have to respect what they say, and you have to go as President of the Commission. It would happen in any other walk of life, it would happen in any business, and I suggest that it really ought to happen in European politics.

And what about your record? You have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us. Now you are telling us we have to have a commissioner for immigration, taking away from nation states their most basic right to decide who comes to live, work and settle in their countries. You have pushed on with your obsession with climate change, which has led to massive cost and no material benefits whatsoever. But above all it is the fact that you ignored that Irish referendum, that you said the Irish cannot stop this Treaty: for that reason alone I simply cannot support you.

But it is possible that I have got this horribly wrong. It is possible that you are the right man after all, because yesterday in the Daily Telegraph a poll asked: If Lisbon goes through without a referendum, would you want Britain to stay part of the European Union? And by 43% to 26% – for the first time in over 30 years – a massive majority of Britons said they want us to leave this European Union if Mr Barroso gets his way. So maybe I got it wrong: maybe you are the right man. We will see.

(Applause and laughter from certain quarters)

Yes, he is very happy to go!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Elnök úr! Európa történelmi fordulóponthoz érkezett. A tisztességes munkából élő emberek milliói szeretnének alapvető változást. Szeretnének szembeszállni a neoliberalizmus és a globális nagytőke égbekiáltó igazságtalanságaival. Családi gazdák, kisgazdák, kisvállalkozók, állami alkalmazottak. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, nagyon nagy szükség van az emberi jogoknak, és sajnálom, hogy nem hallgat most engem biztos úr, az emberi jogoknak, a polgári szabadságjogoknak a védelmére. Arra, hogy ezek az emberek elmondhassák a véleményüket, vagyis véleménynyilvánítási szabadságukkal élhessenek, gyülekezési jogaikkal élhessenek, szólásszabadságukkal élhessenek úgy, hogy ezért ne fasisztázhassák le őket, ahogy az ma ebben a teremben is történt, és ne is lőhessék szemen őket, rendőri brutalitással ne félemlíthessék meg, ne bántalmazhassák őket, ne zárhassák börtönbe, ne indíthassanak koncepciós eljárásokat ellenük.

Amikor Magyarországon mindezek megtörténtek 2006 őszén, akkor mi Önhöz fordultunk, hogy tegyen valamit. Ön semmit nem tett. Miért nem? Kérem a Parlament alelnökét, Schmitt urat, hogy erősítsen meg abban, hogy mi történt, miért fordultunk Önökhöz, mert a Fidesz nevű pártnak, amelyik egy polgári párt, annak a gyűlésén történtek ezek a... (Az elnök megvonta a szót a képviselőtől).

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, rådets tjänstgörande ordförande. − Tack herr talman! Ärade ledamöter! Tack för möjligheten att få säga några korta ord i denna diskussion. Jag måste säga att det är roligt att vara tillbaka i Europaparlamentet. Diskussionen och inläggen här är onekligen mer dynamiska och underhållande än hemma i Sverige.

Jag vill gratulera José Manuel Barroso för att han så tydligt har angett vilken roll han vill att kommissionen ska spela och för hans reformagenda de närmaste fem åren. Jag har också mycket noga och uppmärksamt lyssnat på vad gruppordförandena har sagt. Det finns naturligtvis oerhört mycket att kommentera, men jag ska inte göra det idag, för det är inte rådets debatt. Det är parlamentets debatt med den föreslagna ordföranden för kommissionen.

Det är som sagt inte min uppgift att kommentera det som har sagts, men jag har lyssnat mycket uppmärksamt på debatten. Bara två saker vill jag säga. Det första är det uppenbara: José Manuel Barroso har blivit enhälligt nominerad av 27 stats- och regeringschefer med olika politiska tillhörighet. Han har vårt tydliga stöd att leda kommissionen i en mandatperiod till. Det minskar naturligtvis inte parlamentets skyldighet att granska honom och att fatta beslut om att godkänna eller inte godkänna.

Det andra är också uppenbart, men tål att upprepas: vi lever i en mycket osäker tid med stora och svåra utmaningar. Vi behöver ett starkt och handlingskraftigt Europa där de europeiska institutionerna fungerar och kan samarbeta. Vi har behov av visshet, tydlighet och stabilitet så att vi tillsammans kan ta itu med de frågor där våra medborgare förväntar sig resultat; där de förväntar sig att Europa levererar.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President-designate of the Commission. − Mr President, first of all let us address some issues of policy substance.

The Commission does not and has never advocated the privatisation of public services. We believe public services are an important part of our European model of society.

What we believe is important is that those public services work in the framework of a strong single market with respect of Community rules. This is very important. If we want to have a real European Union, we have to have this internal market respected.

Let us be frank about it: sometimes some national politicians, when there is a problem, say it is the fault of Brussels and when they have success, say it is their merit. So please let us not embark on those accusations that it is because of Brussels that there is privatisation. These are national decisions. We have amongst our Member States some countries with some public services that they have decided to privatise but this is not an imposition of Brussels.

I think that the usual exercise of Brussels-bashing goes too far sometimes. Everyone should assume their responsibilities.

The second point is about posting of workers. The principles of the Directive are indeed those that have been mentioned, namely by the Socialist Group: The respect for fundamental rights of workers; I said it very often. For us these are sacred rights: the right to strike; the right of association.

Fundamental rights are something very important. I come from a country where there was a time when there were no civil rights or social rights, so I know what it means to have access to those social rights.

At the same time we are committed to the freedom of circulation in Europe. Without that freedom of circulation we are not going to have a Europe. So let us try to reconcile both principles in a way. Let us not give into interpretations of the European Court of Justice. That is why I proposed here a way forward inspired by many of your suggestions and I am ready to work in loyalty with all the Members of this Parliament to achieve it so that we have a stronger Europe, keeping our internal market but respecting fully the social rights of our workers.

On regulation and deregulation, let me make the point very clear, and I ask you, Mr Cohn-Bendit, find a statement where I advocate deregulation. I have always said ‘better regulation’ or ‘smart regulation’. It is not my fault if in French it is translated as ‘deregulation’. Better legislation: mieux légiférer, not moins légiférer.

Et, mon cher Monsieur Cohn-Bendit, je veux vous dire une chose. Vous avez une obsession avec moi. Moi, je n'ai pas d'obsession avec vous. Au contraire, j'ai presque de la sympathie parce que vous me rappelez mon adolescence ...

(Applaudissements)

Il y a une chose politique qui est très importante. On peut me critiquer sur beaucoup de choses, et je suis le premier à reconnaître qu'il y a des questions sur lesquelles moi-même et la Commission pouvons être critiqués. Cependant, prenez notre engagement en matière de changement climatique: tout le monde reconnaît que nous avons le leadership dans le monde. J'ai reçu les compliments, pour la Commission, du Président Obama, du Secrétaire général des Nations unies, du Prix Nobel, M. Pachauri, qui m'a écrit une lettre émouvante. Je serai le premier prêt à partager avec vous ce succès pour l'Europe, parce que le mouvement des Verts a contribué à l'agenda pour une croissance verte.

Attention! Je suis pour la croissance verte, je ne suis pas pour la décroissance de l'Europe. C'est important. Je suis pour une croissance verte, une croissance viable, mais je ne suis pas pour désindustrialiser l'Europe. Je ne suis pas pour faire disparaître nos emplois de l'Europe. Or, c'est la Commission qui a fait le plus pour le changement climatique, c'est précisément la Commission que M. Cohn-Bendit a désignée, dès le début, comme le bouc émissaire. Même avant que je présente les lignes directrices, même avant que je me présente devant votre groupe, vous avez dit "non". Vous avez même fait des t-shirts. Ils n'ont pas connu un grand succès de vente, les t-shirts "Stop Barroso".

Vous parlez d'hallucinations, Monsieur Cohn-Bendit. Écoutez! Un parti a proposé un candidat avant les élections. Moi-même, j'ai écouté vos propositions. Vous avez proposé un conservateur anglais, M. Patten. Vous avez même, je crois, présenté comme candidat le Premier ministre français, ce qui montre ... ah non, vous n'avez pas, parce que je pensais que ce serait encore un service comme celui que vous avez rendu à M. Sarkozy, en divisant la gauche en France.

Mon cher Monsieur Cohn-Bendit, la vérité est la suivante: si nous voulons avoir une Europe plus proche des citoyens, nous devons faire nos choix sur la base des politiques. Je voudrais bien que les forces qui sont pour l'Europe soutiennent un programme pro-européen. Je vous ai présenté un programme très pro-européen. C'est à vous de voter pour moi. Ce n'est pas moi qui vais choisir qui doit appuyer. C'est vous qui devez voter. J'ai un programme pro-européen, lié au traité de Lisbonne. Il se peut que ce ne sera pas la meilleure nouvelle pour tous, mais, moi, j'y crois. Je vous propose maintenant une nouvelle ambition pour l'Europe. En effet, ces cinq années ont été les années de la consolidation de l'Europe élargie. Je ne dois pas m'excuser d'avoir le soutien des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui ont été démocratiquement élus et sont de toutes les tendances politiques, bien sûr, parce que je crois que mon rôle était essentiellement de rassembler. C'est la première fois que nous avons eu cette Europe élargie. Je ne dois pas m'excuser d'avoir travaillé avec ces chefs d'État et de gouvernement dans la loyauté. Il va de soi qu'un Président de la Commission réélu aura une autorité accrue. Je vous demande de donner un soutien fort à une Commission pour plus d'ambition, pour aller de l'avant, avec plus de force, pour un projet européen de solidarité et de liberté. Je vous propose une coopération loyale. Certains se sont exclus. Dommage! Moi, je vais rester attaché à mes valeurs, même aux valeurs que vous défendez parfois.

(Applaudissements)

(M. Cohn-Bendit lève un carton bleu)

 
  
MPphoto
 

  President. − I must explain. Mr Cohn-Bendit is holding up a blue card, but we discovered half an hour ago that the rule in question applies only to speakers who are Members of the European Parliament and not to speakers from outside Parliament, such as speakers from the Commission.

Maybe we should change this in future, but for now we must observe the rules.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). - Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einen etwas anderen Ton in diese Debatte bringen und uns einmal selbst fragen: Wer von uns sollte sich nicht weiterentwickeln? Wer von uns könnte nicht besser werden? Wer von uns ist fehlerlos? Viele Weichen sind neu zu stellen, nicht nur vom Kommissionspräsidenten, sondern auch von uns! Manche Wege sind neu zu beschreiten.

Ich habe das Gefühl, dass manche hier ausschließlich einen Schuldigen für die Probleme suchen, statt mit neuer Kraft und neuen Ideen, mit Elan und Visionen an die Lösung unserer gemeinsamen Probleme heranzugehen. Manche unterstellen und misstrauen, um von eigenen Schwächen abzulenken, und ignorieren das Wahlergebnis vom 7. Juni 2009, das die demokratische Grundlage auch der heutigen Debatte ist.

Wir werfen dem Kommissionspräsidenten vor, dass er Dinge tut, wozu er verpflichtet ist, nämlich die Verträge einzuhalten und die Beschlüsse umzusetzen. Heute ist der schöne Satz gefallen: „Ohne Freiheit gibt es keine Solidarität, ohne Solidarität gibt es keine handlungsfähige, starke Europäische Union“ – ich sage auch: keine starke Europäische Kommission. Wir sitzen in einem Boot. Jeder von uns ist mitverantwortlich, jeder von uns trägt sein Maß an Verantwortung. Der Kommissionspräsident trägt ein hohes Maß an Hauptverantwortung. Aber, wie hat Martin Schulz gesagt: Es geht nicht nur um ihn alleine. Seine Stärke ist auch von uns abhängig, von den Mitgliedstaaten, von der Kompetenz und Qualität der Kommissare.

Und das ist das nächste Kapitel, das wir aufzuschlagen haben. Wie setzen wir die ökosoziale Marktwirtschaft um? Wie schaffen wir die Neuordnung der Kommission? Wie schaffen wir einen Finanzmarktkommissar? Wie den diplomatischen Dienst? Wie den Klimaschutz? Unser Präsident hat heute zum Schluss in Abwandlung eines Zitats von Bronisław Geremek gesagt: „Treten wir in die Pedale, jeder an seiner Stelle, und nützen wir die Chance der Veränderung statt uns gegenseitig schlecht zu machen!“

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (S-D). - Mr President, Mr Barroso might recall my intervention when he came before our group last week. As I said then, Mr Barroso, I read your political guidelines for the new Commission with considerable interest and I actually found that much of the rhetoric contained in the guidelines reflects my own beliefs and political priorities. I am sure of many others on the Left as well.

The problem is, however, that you used pretty much the same rhetoric when you came here five years ago to look for the Commission presidency then. At that time you made a number of promises in relation to social Europe on renewing the social agenda for five years that have not been met. You might recall, for example, saying five years ago on services of general interest: ‘I do not exclude the possibility of a framework directive’.

Now five years later, as you have said again today, the EU might establish a ‘quality framework for public and social services’. We are not quite sure what that means. We do know what a framework directive means and for us that is a very important commitment that we would like you to enter into. Telling us that you do not exclude the possibility of one is simply not enough this time.

When we looked at your document last week we looked for specific concrete commitments, but we found virtually none. What we did find – thanks to Google – is that the guidelines themselves, presented as a transformational agenda, are by and large nothing more than a recycling of existing Commission texts and the existing policy agenda.

Three broad points on your guidelines:

Firstly, they simply do not address the seriousness of the severe unemployment and social crisis that we are facing and which will worsen in the months if not years to come.

Secondly, we think your words about a crisis exit strategy are premature. You have modified that in what you have said to us today. But what we should be talking about is an entry strategy, a strategy for positive intervention in the labour market, not just at Member State level but at European level.

Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past. The crisis is calling for much bolder and more far-sighted policies than you have in mind. Instead, what the number one priority of the new Commission must be is the launching of a modernised and ambitious new European social agenda.

I have listened to what you have said very carefully again today on the response to the Laval judgment in relation to the Posting of Workers Directive. You have said again today that an implementing regulation, without touching the directive, is the way to go. That simply will not work. The problem is in the Directive itself which repeats over and over again that ‘Member States “may”…’. Unless the implementing regulation replaces or overtakes that Directive, the problem of Laval will remain.

Also, forgive us if we judge you on your track record. Laval did not happen yesterday. What have you done in the almost two years since the Laval judgment sent shock waves through the trade union movement?

One final question: will you commit yourself today to doing everything possible to bring about a proper gender balance in the next College of the Commission?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren! Warum jetzt? Warum Barroso? Das sind die beiden Fragen, auf die wir eine Antwort geben müssen.

Die Frage „Warum jetzt?“ ist hier bereits erörtert worden. Wir stecken mitten in einer Finanz- und Wirtschaftskrise, und die Rahmenbedingungen für ein starkes Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze werden nicht über Nacht geschaffen. Wir brauchen eine handlungsfähige Kommission, wir brauchen eine gemeinsame, europäische, langfristig wirkende Strategie. Damit können wir nicht erst nächstes Jahr anfangen, damit müssen wir sofort anfangen. Deswegen müssen wir auch jetzt abstimmen.

Warum Barroso? Ich freue mich über das klare Bekenntnis des Kommissionspräsidenten – des Kandidaten – zur sozialen Marktwirtschaft, zum Wettbewerb und zum Binnenmarkt. Wir als Liberale haben da auch hohe Erwartungen und Forderungen. Wir erwarten, dass gemeinsam mit den Mitgliedstaaten tatsächlich eine gemeinsame Strategie entwickelt wird.

Es wird mittelfristig nicht ausreichen, dass nur ein Netzwerk von Regulatoren die Finanzmärkte überwacht. Wir brauchen eine einheitliche europäische Finanzaufsicht. Guy Verhofstadt hat es eben gesagt: Diese Halbzeitüberprüfung wird für uns entscheidend sein.

Wir als Liberale sehen es positiv, dass der Grundrechtekommissar kommt. Wir wollen, dass er wirkliche Kompetenzen bekommt. Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist: Datenschutz, die Behandlung von Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas – das sind alles Themen, die nach mehr Aufmerksamkeit verlangen.

Lassen Sie mich ein paar Worte zu dem sagen, was hier gerade zur politischen Konstellation angeführt worden ist. Ich bedaure es ausdrücklich, dass die Mehrheit der Sozialdemokraten morgen nicht für Sie stimmen wird. Die Sozialdemokratie verabschiedet sich damit aus der pro-europäischen Allianz, die wir gerade bei europapolitischen Fragen haben wollen. Die Herren Schulz, Bisky und Cohn-Bendit organisieren hier eine rot-rot-grüne Blockade Europas oder sie versuchen es zumindest. Entscheidend ist Folgendes: Wir können uns gegen die Zustimmung der Europäischen Konservativen nicht wehren, aber entscheidend ist, dass Liberale und Christdemokraten die Handlungsfähigkeit Europas erhalten.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans (Verts/ALE). - Mr President, I am speaking on behalf of the European Free Alliance members in the Greens/EFA Group. We believe in equality for all people in Europe. We support independence for the nations and the regions of Europe that are not currently Member States in their own right but that aspire to be, and we campaign for equal rights for speakers of all languages, whether they are official EU languages or co-official languages and whether they are spoken by the majority or the minority in a Member State.

Mr Barroso, you talk in your guidelines, and you have talked again today, about the need to create a feeling of connection between the EU and its citizens, but this can never be achieved until the EU recognises the real nations and peoples, and that subsidiarity operates at all levels and not just between the EU and the Member State government.

If the European Union is to effectively support us through the economic crisis, lead the way as it must in fighting climate change, protect public services, defend human rights and contribute to international peace and disarmament, then it needs the input of all of us, and that includes Wales, Scotland, Catalonia, Corsica, Flanders and many others.

Across Europe at this moment there are discussions, consultations and referenda taking place, and I am not talking about Lisbon but about proposals for constitutional change and for greater autonomy in these countries. I regret that you have not acknowledged, recognised or addressed these current developments in your guidelines and you have not brought forward proposals for greater involvement of countries and regions which have legislative powers in EU decision-making, something which we in the EFA see as crucial. I would ask you again to agree to do that.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). - Mr President, one of the most corrosive criticisms of the EU is that it is more concerned with its own internal systems than in demonstrating leadership on global issues or acting in a way that adds value to citizens’ lives. Nowhere has this tendency been more apparent than in the preposterous discussions we have been forced to endure over whether and when to appoint the President of the Commission.

The anniversary today of the collapse of Lehman Brothers is a timely reminder of the parlous state of the European economy and especially that of the UK. Unemployment is on the increase wherever we look, and we are just weeks away from a crucial global summit on climate change. In these circumstances, it was absurd to seek to delay the appointment of the President of the Commission beyond September.

I read President Barroso’s political guidelines with great interest. I warmly welcome the opportunity the ECR Group had for a vigorous discussion with him on it. First, our central priority must be restarting economic growth and building long-term competitiveness. In the short term, this means less economic intervention, and resisting protectionism. Then we must ensure a return to sound public finances and work to secure further market liberalisation to restore trade and business confidence and ensure there is proper investment in skills and human capital, as well as in innovation and research.

The Commission has a vital role to play in making sure the EU institutions do not undermine economic recovery through imposing unnecessary and excessive burdens on business. The work done by President Barroso and Commissioner Verheugen in this area has been significant. Tackling excessive regulation and promoting the ‘better regulation’ agenda – although, Mr Barroso, I myself would have preferred it to be called ‘deregulation’ – was an area of success of the last Commission. Nonetheless it is regrettable this success was not more pronounced, and more work is certainly required. We need to have a senior Vice-President of the Commission responsible for this area of work. I urge you, President Barroso, to make such an appointment if you are elected tomorrow.

On the issue of climate change, it is the case that the EU has shown leadership in international negotiations in this area and it must continue to do so. I welcome the emphasis President Barroso has placed on the need to show how fighting climate change can help to modernise our economies.

Another area I wish to highlight is the commitment to reshape the EU budget with a root-and-branch reform. Such a reform is long overdue and it should have been a binding commitment.

Although I, personally, and my group strongly support the renomination of the President and welcome some of the major elements, we do not see eye to eye on everything, as my friend Michał Kamiński has said. I have grave concerns about the Commission’s reported plans in the field of immigration and asylum and, as far as the UK is concerned, retention of national control over our borders continues to be essential.

As President Barroso knows from our discussions, there are problems with the Commission proposals in the field of financial supervision. There is a real risk that key financial businesses will relocate outside the EU to the benefit of no one other than our competitors.

Lastly, there have been references throughout the debate to the Lisbon Treaty. I do not hide the fact, and confine myself to pointing out once again, that the EU has continued to function perfectly well without the Lisbon Treaty in the past three or four years. There is no reason why this could not continue to be the case.

Finally, I quote a paragraph towards the end of President Barroso’s manifesto. He said: ‘The EU works best when it focuses on its core business. I want to concentrate our limited resources on where we can have most effect and where we can bring most added value.’ In other words, I think that means that the EU might do less, but it must do it better.

President Barroso, if these were to be your watchwords in the next five years, it would be an excellent basis for progress, but in any event you do deserve a resounding vote of support from us tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL). - Monsieur le Président, Monsieur le candidat à la Présidence, les institutions ne permettent pas à la gauche de présenter un candidat.

Nous dénonçons cette situation de candidature unique et les accords politiques entre gouvernements de droite et sociaux-démocrates qui la rendent possible.

En effet, cette situation nie l'existence d'une large opinion européenne totalement opposée au modèle libéral de construction de l'Europe, que vous incarnez. Ce modèle est celui qui précipite l'idéal européen, sans que vous n'en disiez un mot, dans un abîme d'abstentions hostiles aux élections européennes, notamment, et c'est remarquable, dans les nouveaux États membres.

Ce modèle est celui qui a transformé le rêve d'une Europe protectrice en une machine à détruire nos droits sociaux, nos industries nationales, et qui dresse les peuples les uns contre les autres pour gagner leur pain. De plus en plus nombreux sont ceux qui disent: "D'Europe il ne vient rien de bon".

Vous n'avez pas vu venir le désastre financier et la catastrophe écologique, en dépit de tous les avertissements, car ils n'ont pas manqué. Vous l'avez facilitée, vous, les autres, avec cette dictature de la concurrence libre et non faussée, qui étrangle nos sociétés, détruit leur esprit public et nos services publics.

Et maintenant, vous changez les mots, pour ne pas changer les choses. Mais votre programme se résume en une phrase – je ne sais pas si le jeu de mots français est traduisible – qui dit: "Dorénavant, ce sera comme auparavant". C'est pourtant d'un grand changement dont l'Europe a besoin pour tourner la page d'une époque, d'un temps archaïque et révolu, celui du capitalisme financier et du productivisme.

Le changement pourrait donc commencer par le refus de vous investir. C'est pourquoi notre délégation vous refuse ses suffrages.

 
  
MPphoto
 

  Timo Soini (EFD). - Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, kävitte meidän EU-kriittisessä ryhmässämme ja annamme sille arvoa. Siellä oli aikaa keskustella, siellä saitte tiukkoja kysymyksiä muun muassa minulta. Mutta se, että on vain yksi ehdokas, ei minua miellytä. Ja jos emme nyt hyväksy teitä, niin käykö meille kuten Irlannissa, että parin kuukauden päästä herra Barroso tulee toisessa kravatissa ja sitten äänestetään uudestaan tästä samasta asiasta. Pidätte komissiosta, olen lukenut hyvin tarkkaan tämän paperin. Sanotte siinä, että komissio on korvaamaton tekijä, ainoastaan komissiolla, ainoastaan komissiolla on valtuudet tehdä ehdotuksia, joissa otetaan huomioon kaikkien kansalaisten edut ja vain komissiolla on toimivalta ja riippumattomuus.

Hyvät kollegat, missä ovat Euroopan kansat? Missä ovat Euroopan parlamentit, missä ovat eurooppalaiset äänestäjät? Heitä vartenhan tätä unionia sanotaan pidettävän pystyssä. En tosin siihen oikein paljon usko. Herra Barroso, puolustakaa työmiestä, puolustakaa työläisiä, koska väsynyt vasemmisto ei siihen enää pysty. Puolustakaa pienyrittäjiä, meillä ei ole työvoimapulaa, meillä on pulaa työnantajista. Tehkää sieltä alhaalta päin hyvää työtä, jotta ihmiset voivat työllistää, ja täten päästään Euroopassa eteenpäin. Ja arvoisa puheenjohtaja Barroso, ei EU-veroa, meillä on jo tarpeeksi veroja.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, me dirijo al señor Barroso.

Señor Barroso, debo decirle que le sigo a usted con muchísimo interés, y con mucho respeto, desde hace mucho tiempo, desde que era usted gobernante en un país que es muy cercano a nosotros y muy querido, que es Portugal.

Debo decirle, sin embargo, que ahora me tiene usted absolutamente sorprendido. Estoy sorprendido por dos razones. En primer lugar, porque ha demostrado usted un desprecio hacia el Grupo al que pertenezco, el Grupo de los No Inscritos, no concediéndonos ni un minuto de su tiempo para venir a contarnos sus propuestas políticas. Nosotros representamos a muchos ciudadanos europeos y usted ha demostrado un desprecio hacia todos nuestros electores.

En segundo lugar, por la fragilidad de su proyecto político, por la pobreza de sus propuestas políticas en el documento «Orientaciones políticas para la próxima Comisión». Unas propuestas que no llegan ni siquiera a recoger lo que usted ha defendido a lo largo de su propio mandato como Presidente de la Comisión. Me ha sorprendido, en este sentido, que asuntos como la energía, que, a lo largo de su mandato, han sido bien tratados, ahora, cuando usted nos ofrece sus propuestas para el próximo ...

(El Presidente quita la palabra al orador)

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente, Senhora Ministra Cecilia Malmström, Senhor Presidente Barroso, começo por lhe dar os parabéns. Primeiro pelo trabalho de cinco anos à frente da Comissão, revelou firmeza face aos Estados-Membros, como no dossier clima/energia, e capacidade de gerar compromissos e consensos, como nas Perspectivas Financeiras, com as dificuldades acrescidas que resultaram do alargamento, da crise institucional e da crise financeira internacional.

Em segundo lugar, pela qualidade das orientações políticas para a próxima Comissão que apresentou a este Parlamento. Mas, Presidente Barroso, em democracia é assim, há quem goste e há quem não goste. Uns não gostam de si porque é demasiado europeu, outros por preconceito ideológico, outros comparam-no com o passado, esquecendo que hoje são os interesses de 27 Estados-Membros que importa conciliar e já não são só 12, para além de que, felizmente, este Parlamento tem mais poder e a cooperação interinstitucional é mais exigente.

Outros queriam adiar. Adiar seria criar um vazio, enfraquecer a Comissão, enfraquecer a Europa. O mundo não fica à nossa espera. Ainda ontem o Presidente do Brasil, em declarações, lançou o G8 para o lixo da História defendendo o G20. O mundo não fica parado à espera que a Europa arrume a sua casa e eleja os seus dirigentes. Adiar seria pactuar com a irrelevância da Europa num mundo mais global.

Temos natural orgulho que seja um português a presidir à Comissão Europeia, mas o nosso apoio não é uma expressão de mera solidariedade nacional, é o reconhecimento do trabalho feito e é a concordância com as suas prioridades, que fazemos nossas, o crescimento económico, a aposta na inovação e na qualificação das pessoas e o combate ao desemprego, a afirmação da importância da coesão económica e social, a aposta no ambiente e o combate às alterações climáticas, mais segurança sem diminuir a liberdade, reforçar a cidadania e a participação cívica.

Saúdo o que acaba de nos propor no que se refere ao trabalho conjunto, aproximando este Parlamento e a sua Comissão no interesse da nossa Europa comum. É altura deste Parlamento dar razão aos Chefes de Estado de famílias políticas diferentes, por unanimidade, reconduziram-no à frente da Comissão. Sr. Presidente Barroso, boa sorte e bom trabalho.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S-D). - Herr Präsident, Herr Präsident Barroso! Ich habe meinen Wahlkampf als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in Österreich für eine starke europäische Finanzmarktregulierung, für eine Änderung der Entsenderichtlinie, für den Schutz der öffentlichen Dienstleistungen und für die Abschätzung der sozialen Folgen der Gesetzgebung geführt. Da all das in der früheren Kommission, die Sie geleitet haben, nicht erfolgt ist, bin ich davon ausgegangen, dass wir eine neue Kommission, einen neuen Kommissionspräsidenten brauchen. Jetzt sagen Sie, dass Sie all das, was ich gefordert habe, tun werden. Wie sollen wir Ihnen denn auf einmal glauben?

Mein Kollege Stephen Hughes hatte schon darauf hingewiesen, dass die Kommission Barroso I manches von dem, was Sie schon vorher versprochen haben, nicht geliefert hat. Sie haben in den nächsten Wochen noch Zeit zu beweisen, dass Sie es wirklich ernst meinen. Ernst meinen heißt, dass Sie dann doch die Unterstützung von denjenigen bekommen, die diese Punkte durchsetzen wollen.

Denn morgen werden Sie – das ist schon angekündigt worden – von vielen Unterstützung bekommen, die mit diesen inhaltlichen Zielsetzungen nichts zu tun haben. Sie werden viel Unterstützung von jenen Abgeordneten bekommen, die verhindert haben, dass diese Ziele realisiert werden, bzw. die diese Ziele wie etwa bei der Entsenderichtlinie und bei den öffentlichen Dienstleistungen abgelehnt haben und sehr wohl für eine Privatisierung eingetreten sind. Diese Abgeordneten werden Sie morgen unterstützen. Und dann müssen Sie beweisen, dass Sie mit der Kommission eine neue Mehrheit bilden können, die die genannten Ziele wirklich erreichen will.

Wenn der Kollege Lambsdorff meint, das kann ja nur deutscher Wahlkampf sein und die Sozialdemokraten verlassen die europäische Schiene, dann muss ich ihm antworten: Nicht die Sozialdemokraten, Sie gehen in eine Gemeinschaft mit echten Antieuropäern, und das ist das Problem! Viele von uns wären bereit, Sie zu unterstützen, wenn es eine klare soziale Linie der Kommission gäbe. Wir nehmen Ihre Versprechungen von heute zur Kenntnis, aber wir erwarten auch eine Entscheidung, dass die Politik der zukünftigen Kommission die von mir erwähnten Anliegen ernst nehmen wird.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur Barroso, il y a dans cet hémicycle des parlementaires, dont je fais partie, qui ne vous accorderont pas leur confiance lors du vote de demain. Je veux dire ici les raisons de ce choix, vous dire aussi nos inquiétudes, parce que je crois qu'elles méritent d'être entendues.

Nous pensons que la Commission est plutôt moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans. Nous pensons qu'elle a trop souvent choisi délibérément de s'effacer derrière le Conseil, pour ne pas gêner tel ou tel. Nous pensons aussi qu'elle n'a pas su utiliser le pouvoir que les traités lui confèrent, ce droit d'initiative qui, en période de crise, devrait être un vrai devoir d'initiative. Nous pensons, enfin, que la Commission n'est plus le lieu où se forme, pour se faire entendre de tous, l'intérêt général européen, et que tout ceci n'est pas bon pour l'Europe.

Cette Europe, elle a besoin de vision, elle a besoin de capacités à penser, à porter un nouveau modèle de développement, elle a besoin de réponses nouvelles en matière économique: comment aller vers davantage d'intégration industrielle, budgétaire; comment privilégier le long terme sur le court terme; comment faire en sorte, par exemple, que les banques soient d'abord là pour soutenir les entreprises, les ménages et l'investissement européen en matière de régulation; comment mettre en place un régulateur européen à même de discuter d'égal à égal avec son homologue américain en matière sociale; comment mettre en œuvre un pacte pour l'emploi; comment aller vers davantage d'harmonisation vers le haut en matière monétaire; comment jouer et faire preuve de solidarité; comment réussir peut-être demain un nouvel élargissement de la zone euro, en matière de développement durable aussi; comment réussir cette transition en Europe, mais aussi dans les pays en voie de développement.

Voici, Monsieur Barroso, quelques-unes des questions qui sont devant nous. Voilà pourquoi je crois que nous avons besoin d'une Commission qui puisse renouer avec l'intérêt général européen et avec la vision, tout simplement pour redonner du sens à l'idée européenne. C'est à cette aune que nous jugerons de votre action future. Je vous remercie de m'avoir écoutée.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE). - Herr Präsident! Die Tiefe der Krise in Europa kam nicht nur durch unethisches Verhalten auf den Finanzmärkten, Herr Barroso. Da sind die wachsende soziale Ungleichheit, die gefährlichen und unsolidarischen makroökonomischen Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten, und da ist die Abhängigkeit Europas von steigenden Ressourcenpreisen.

Die Bürgerinnen und Bürger Europas haben eine Kommission verdient, die diese tieferen Ursachen immer wieder auf die Tagesordnung setzten, anstatt sie zu tabuisieren, anstatt das Gegenteil davon zu tun, anstatt die Verantwortung auf die Mitgliedstaaten zu schieben. Wir brauchen eine echte europäische Koordination der Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Wir brauchen eine steuerliche Zusammenarbeit in Europa, die Steuerdumping ein Ende setzt. Erst dann wird es möglich, die soziale Spaltung aufzuhalten und die notwendigen ökologischen Investitionen zu finanzieren. Wir brauchen eine Politik, die grüne Technologien und Lebensstile so konsequent fördert, dass die Abhängigkeit der EU von endlichen Ressourcen rapide sinkt. Das ist eine ökologische grüne Revolution!

All das finde ich so in Ihrem Programm nicht, Herr Barroso. Das ist der Grund, warum ich Sie nicht wählen kann.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). - Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais Komisijas prezident! Ir dažas nelielas jaunās dalībvalstis, kuras jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā gadiem ilgi uzturēja fiksētu nacionālo valūtu kursu pret eiro. Tas ļāva Eiropas Savienības finanšu sektoram investēt un labi pelnīt šajās valstīs, taču krīzes laikā, saglabājot šo stingro valūtas kursu, šajās valstīs tiek sociāli dramatiski devalvēti iedzīvotāju ienākumi un notiek spekulatīvi uzbrukumi centrālo banku valūtas rezervēm, un tas izmaksā dārgi gan pilsoņiem, gan Eiropas Komisijai kā šīs naudas aizdevējam. Ātrāka eiro ieviešana šajās valstīs mazinātu šīs izmaksas un radītu stabilitāti, tāpēc es vēlētos, Komisijas prezidenta kungs, lai Jūs ar tikpat lielu politisku degsmi, kā Jūs aizstāvat Lisabonas līgumu, iedegtos arī par krīzei atbilstošu Māstrihtas kritēriju lietošanu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - Mr President, I opposed the nomination of Mr Barroso as President of the Commission. Mr Barroso is using the EU Commission to interfere with the democratic right of the Irish people to freely decide to accept or reject the Lisbon Treaty in a referendum on 2 October.

With great cynicism his Commission has sent employees of the Commission into schools all over Ireland in recent days to speak, supposedly, of how good the Commission of the European Union is – in reality a signal to their parents that they should vote ‘yes’ for Lisbon. Moreover, a senior civil servant of the Commission has openly participated in public rallies of organisations campaigning for the Lisbon treaty.

Like Caesar Augustus, Mr Barroso is sending his emissaries to tell the Irish people what they should do. We will embark on democratic debate with anybody, but it is a gross abuse of taxpayers’ funds that civil servants should intervene on one side of this debate.

Níl na polasaithe de chuid an Uasail Barroso ar mhaithe ar chor ar bith le lucht oibre na hEorpa ná níl Conradh Liospóin ar mhaithe le lucht hoibre na hEorpa ach tá sé ag cur an míleatachas agus an príobháidiú chun cinn agus de bhrí sin ní ghlacfaimid ar chor bith leis an Uasal Barroso mar Uachtarán as seo amach.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (EFD). - Mr President, President Barroso espouses a Europe of ambition. The EU has certainly achieved that: 27 states in 50 years, and the Lisbon Treaty – if ratified by Ireland – will mark the death of their national sovereignty and the launchpad for the European Union takeover.

But we in UKIP reject Mr Barroso’s plan for European integration because we know that individual Member States are not an irrelevance. National sovereignty is the bedrock of our values and the cornerstone of the United Kingdom’s democracy. In the EU, human rights – whether individual or collective – take second place to solidarity for Europeans. The two are directly incompatible, yet President Barroso puts them together at the centre of his vision of the EU for the next five years, with solidarity as the cornerstone for European society.

We in UKIP prefer sovereignty to solidarity. When Member States’ citizens express views in national referendums, the result should be final, respecting their rights to their opinions, but the EU’s version of citizens’ rights is to make them vote and vote again in national referendums until they can cave in to the pressure and vote ‘yes’.

This is how the Maastricht Treaty and the Nice Treaty were achieved, and now the EU is following the same tactic and forcing Ireland to vote again on the Lisbon Treaty when it has already rejected it, as did France and the Netherlands. What kind of rights are these, when they are rejected out of hand in the name of solidarity? UKIP places sovereignty and the citizen’s rights above solidarity. We reject the Lisbon Treaty and President Barroso’s vision of it.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Wir brauchen eine Revolution der Demokratie! Herr Barroso, stellen Sie sich vor, Sie würden sich in Europa einer Wahl stellen, nur Sie ganz allein, kein anderer Kandidat! Wie viel Prozent der Stimmen würden Sie bekommen? Was würden die Bürgerinnen und Bürger tun?

Sie hätten Ihnen wohl heute zugehört und gesehen, dass Sie allen alles versprochen haben. Sie würden hoffentlich auch die Information bekommen, was Sie vor fünf Jahren gemacht haben. Da haben Sie den meisten sehr, sehr viel versprochen. Dann muss man vergleichen zwischen dem, was Sie schon einmal versprochen haben, dem, was Sie jetzt versprechen, und dem, was zu erwarten ist. Ich denke, das ist sehr, sehr wenig.

Sie stehen für das alte, für das gescheiterte Europa, für den Beitrag zur Finanzkrise, weil die Kommission versagt hat, für mangelndes Engagement in Klimafragen und und und. Ich würde mich auf die Seite der Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger stellen, weil ich glaube, sie würden nicht mehr als 10 oder 12 oder 15 % der Stimmen bekommen.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will es vorab sagen: Die deutschen CDU/CSU-Abgeordneten werden Sie, Herr Barroso, für eine zweite Amtszeit unterstützen. Wir haben allerdings klare Erwartungen an diese zweite Amtszeit – das will ich überhaupt nicht verschweigen –, an Sie und natürlich an die künftige Kommission.

Unsere Forderungen richten sich nach vorne, aber wir haben natürlich fünfjährige Erfahrungen hinter uns, und deshalb möchte ich kurz beleuchten, was wir geändert haben wollen. Die letzten fünf Jahre haben nach unserer Überzeugung Licht und Schatten gebracht. Zu den Schatten gehörten die mangelnde Finanzmarktregulierung – weil der Kommission der Mut gefehlt hat, auch gegen einzelne blockierende Mitgliedstaaten vorzugehen –, der erkennbare Machtzuwachs des Rates und die Selbstherrlichkeit einzelner Kommissare, die sich nicht um das Thema Subsidiarität gekümmert haben.

Wir werden Ihr Programm, Ihre Leitlinien mittragen, wir finden sie im Ansatz richtig, und wir wollen, dass einige unserer Schwerpunkte durchgesetzt werden – und ich bin sicher, Sie werden das berücksichtigen. Zum einen muss das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft Richtlinie unserer gemeinsamen Politik in Europa sein: Freiheit und Verantwortung und nicht nur Freiheit, wie sie am Finanzmarkt vorhanden war.

Die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Sicherheit der Arbeitsplätze in Europa müssen gegen Umweltschutz und Klimaschutz abgewogen werden. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie diese Zusammenschau jetzt durch einen eigenen Klimakommissar möglicherweise gefährden wollen. Wir brauchen eine industrielle Basis in Europa, und die Probleme der Welt – wie Hunger, Armut, Seuchen – können nur gelöst werden, wenn Europa als wirtschaftsstarke Macht diese Basis hat.

Und die Bürger müssen Europa mittragen. Überregulierung stranguliert den Leistungswillen und entfremdet den Menschen von der europäischen Idee, und deshalb wollen wir eine unabhängige Gesetzesfolgenabschätzung.

Und viertens und letztens: Wir wollen eine substantielle Neuauflage der interinstitutionellen Vereinbarungen. Unter diesen Bedingungen werden wir eine gute fünfjährige Amtszeit erleben.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S-D). - Mr President, one could not ask a Popular Party politician to be a Socialist, nor a Socialist to vote for a Popular Party politician. It would be as simple as that, if it were not much more complicated.

Why do we feel somehow embarrassed and divided, however, when asked to support your candidacy? Let us be frank. The list of disappointments and failures during the term of office of this Commission is far too long, as is that of the unaccomplished promises and initiatives. Consequently, our European citizens not only lost trust in the European institutions but also their hopes and passions.

In complete fairness, we must also admit that you cannot be held solely responsible for that. The prime responsibility should lie with the national political leaders who always nationalised the achievements and Europeanised the defeats, and who mostly gave priority to national egoism over European solidarity.

Many of your Commissioners, Socialists included, and provided by the same national leaders, are also responsible for lacking enough vision, courage, competence and will. Thus, today we are not just confronting you but those nominating you as the only candidate for one of the most important European positions. Obviously, they did not do so out of respect for your qualities and strengths, but for what they consider to be your weaknesses. Not because they believe you will work for the achievement of an ever closer union with a powerful social appeal, but because they think you will call them individually to ask for their national blessing in advance of each European Commission initiative.

It is paradoxical, at least, that today the European Parliament as a communitarian institution, rather than consolidating the democratic legitimacy of the future president of the communitarian institution that is the Commission with an overwhelming ‘yes’, should, through this candidate, challenge the intergovernmental institution that is the Council.

Therefore, at the end of this process of our vote for the college, it will be important if you could prove that you are one of us and not one of them.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Mr President, President Barroso should be congratulated for his staunch support for the treaty change agenda throughout his previous term. I think he should also be thanked for publishing a good programme of stability plus necessary proposals for improvement in the challenging policy sectors that we all agree upon.

But I have to say that, as GDP sinks and as our spending increases, we are facing, across the period to 2014, the prospect of a fresh budgetary crisis. And at that time I do trust that President Barroso will be firmly on the side of Parliament and is going to oppose the position that we can foresee will be the position of national treasuries.

The fact is that the Union requires a larger budget and a budgetary policy crafted to promote economic recovery. National spending should be transferred to the European budget in places where there are clear cost efficiencies, economies of scale and value added, and where market failure requires stronger European policies to correct it.

We must resource the budget by means of an independent and more progressive and transparent system.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Ich meine jetzt natürlich nicht meinen Vorredner, aber ich bitte Sie schon, fair beim Unterbrechen von Rednern, die ihre Redezeit überschreiten, zu sein! Manchen entziehen Sie dramatisch das Wort, andere lassen Sie sehr lang überziehen. Das ist nicht in Ordnung!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I just want to clarify that Ireland is not having to vote again because someone has said so: the Irish people are voting again because they have decided to do so of their own accord, and they will take their own decision. Secondly, the vote now is different to the last time. We have guarantees that clarify matters for the Irish people, and we also have a guarantee that we can keep our Commissioner.

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly. It applies only to questions to the previous speaker, not for statements. Apologies for cutting you off.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, President-designate of the Commission. − Mr President, I will start with issues of policy, then politics if I have the time.

Regarding Mr Hughes’ questions, I think it is important to clarify those issues that are very important for your group and for me, and for our commitment to a social market economy. On the posting of workers, my commitment to a regulation is intended to address the very problem you highlighted, Mr Hughes. The implementation and interpretation issues that have created uncertainty are the problem. I remind you that a regulation is directly applicable and will take less time than overall revision of the Directive. In any case, I have said that, if necessary, we can look at revising the Directive.

On Laval, Commissioner Špidla, a member of your Socialist family, has, in agreement with me, conducted a very complete search for practical solutions. You must be aware that the problems you raised do not arise in all Member States. The diversity of labour law in the Member States means that a Laval situation can arise in some Member States but not in others. You, of all people, know that Member States, social partners and trade unions stick to their labour law acquis. We needed to fully assess the situation to make sure that the remedy was not going to create a bigger problem than the one it set out to solve. Mr Špidla has carried out that analysis, and that is why I can now propose a solution, trying to get a broad agreement in this Parliament.

On public services, Mr Hughes asked why the Commission has not yet proposed a framework directive. I will point out that my Commission has done very important legal work on clarifying the application of state aid rules to public services. That was the most important issue five years ago, and the truth is that these clarifications have taken much of the heat out of the age-old debate on public services in the internal market. I did not say that there are no more problems. On the contrary, I recognise them. I am committed to completely assessing the situation and I will not hesitate, if necessary, to go further. I have made an honest and loyal offer in discussions with your group, and I look forward to working on it with you, including on the appropriate legal instruments.

On gender balance, I am committed to this and my Commission has a record number of women. I can tell you very frankly that it was a very hard fight to get some Member States to send competent women to the Commission because they did not want to send women. As you know, the initiative on that comes from the Member States. I am committed to doing my best once again. I remember the first Delors Commission had no women and the second had only one. At one time I had nine women members of the Commission, which I believe is very important. I nominated the first woman ever as Secretary-General – the most important civil servant in the Commission – so I am very committed to that issue and I need your support there. But, once again, please also work with your Member States so that they do not resort to this routine, because for 50 years some Member States were incapable of making one single proposal for a woman for the Commission.

Regarding the issue of social matters, let us put this bluntly. If you want to attack the caricature of Mr Barroso, then do so, but you know very well that I have often made proposals that were refused by the Council – including, by the way, some governments from your family. Let us be honest about it. At the last European Council, I proposed that we no longer have cofinancing for the Social Fund for those countries that do not have this possibility, namely the new Member States that are having difficulties. I made that proposal. It was refused by several governments, including some whose leadership, or whose finance minister, is from your party. So I completely disagree. It is not intellectually honest to attack the Commission all the time. You are missing the target. It is easier for you, but the reality is that we are pushing hard. After that Council, I put a proposal on the table – that is now being considered by the Council – to suspend the Social Fund cofinancing rules for countries that are in difficulties. I am committed to social cohesion. How could I not be committed, coming from a country like Portugal that benefits so much from the European Union? I am committed to social and economic cohesion, and that is why I believe this caricature that some try to present is damaging Europe. I agree with what Mr Lambsdorff said before. I would prefer to have the support of the main pro-European political families, but some are excluding themselves from that. That is your choice, not mine.

I want to bring the broadest possible consensus and exclude nobody. Let us be frank: in the history of European integration, it is not only the EPP, not only the Socialists, not only the Liberals, who have made great contributions. From Lord Cockfield, a Conservative, to a Communist like Altiero Spinelli, to the Green movement, there have been many contributions to our European integration. After the election, and with this diversity of views, it is important that we work together for Europe. We need a strong Europe, but there is a contradiction there. On the one hand, you say that you want a strong Europe, you want a strong Commission, you want me to stand up to some Member States that are going national, but at the same time you say ‘We are not going to vote for you. We are going to reduce your influence. We are going to weaken you in front of the Member States'. There is a contradiction there, so let us be honest about it. If you want a strong Commission that has all the rights and initiative to defend European interests, at least give me the benefit of the doubt. We are living in difficult times and I have made an honest offer to you, a loyal offer to all Members of the Parliament, in full transparency. You cannot say that I am saying different things to different groups because this is the same programme I am presenting to all of you. Today I have added some complements and clarifications, but it is the same programme. Of course it is a compromise, but Europe only works as a compromise. Europe cannot work on fanaticism, or on dogmatism.

I thank the EPP for the support it has given me. I am really grateful for the support you have given me, but the EPP was the first to say that they do not want this because it is alone. No party has a majority alone, so we have to build a consensus in Europe. Building this consensus in Europe is critically important. Of course we keep our ideological differences and keep up the political debate, but we make an effort to have a stronger Europe. I am committed to that. Are you? That is my question.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - Mr President, Mr Barroso did not reply to my charge of interference by the Commission in the democratic process in Ireland on the Lisbon Treaty...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur Barroso, moi j'ai un problème qui fait que je ne vais pas voter pour vous demain, mais vous le connaissez, mon groupe l'a bien expliqué. C'est une question politique. Vous ne portez pas un projet de conversion écologique et sociale de l'Europe. Or, c'est, je crois, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.

Cependant, comme le dit élégamment M. Daul, c'est la droite qui a gagné les élections, donc vous êtes de droite. Les choses sont claires.

Je voudrais pourtant être en mesure de pouvoir avoir de la considération pour le Président de la Commission, mais j'ai un problème avec cette considération: lorsque je vous vois, je pense immanquablement – et je vous assure que c'est vrai – à votre responsabilité dans les vols secrets de la CIA.

De 2002 à 2006, 728 personnes ont été transférées à Guantánamo en passant par l'espace portugais. Vous étiez ministre de 2002 à 2004. Je ne peux donc pas vous croire, Monsieur Barroso, quand vous faites des déclamations sur l'Europe championne des droits de l'homme. Moi, j'attends de vous – j'espère de vous, parce que je veux, demain, vous considérer comme Président de la Commission – non pas vos mémoires, dans je ne sais combien d'années, mais j'attends de vous que vous reconnaissiez vos responsabilités dans cet acte grave, qui est une zone d'ombre sur les valeurs européennes.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - Mr President, there is a saying that if you are not at the table, you are on the menu. The next decade will decide where Europe is going to be. The current leading generation in Western Europe had a holiday from history. We grew up in peace. We grew up in a welfare state. We made debts and passed them on to our children. But history is knocking on our door. We will have a sluggish economy for years to come; we are facing mounting immigration and are sustaining an ageing population.

Unfortunately, Europe does not have a culture of achievement. The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible. If we do not innovate and develop an entrepreneurial culture as you designed, Europe will be on the menu.

I count on your leadership. May I give you one piece of advice: keep Europe focused on its core task. If you fail there, you will fail everywhere. Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe. I have never seen a demonstration in favour of a European tax. It is simply a bridge too far and you will only feed public anger.

I count on your sense of realism to get Europe at the table and not on it, and I wish you good luck in your second term.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Wir wissen, Herr Barroso ist der wandelnde Kompromiss zwischen den Mächtigen in Europa. Wir wissen auch, er ist der kleinste gemeinsame Nenner der Regierungen der Mitgliedstaaten. Und wir wissen, Herr Barroso hat auch für alle etwas: ein bisschen Maoismus für die Linke, ein bisschen Konservativismus für die Christlich-Sozialen, ein bisschen Neoliberalismus, und ein bisschen grün und sozialistisch ist er jetzt auch.

Herr Barroso wird dafür natürlich als Kandidat ohne Gegenkandidat, ohne Alternative dastehen. Dafür hat er jetzt einige schwere Tage, dafür muss er sich Unfreundlichkeiten von der Vereinigten Linken und von anderen Kritikern anhören.

Aber das zahlt sich ja aus, denn wir wissen, dass Herr Barroso wahrscheinlich nach diesen schweren Tagen eben wieder Kommissionspräsident wird und dass es wieder zu faulen Kompromissen zwischen den großen und mächtigen Fraktionen in diesem Haus, aber auch zwischen den Regierungen im Rat kommen wird, und dass Herr Barroso, der die Personifizierung der Fehlentwicklungen dieser europäischen Integration in den letzten fünf Jahren war, es damit wohl auch in den nächsten fünf Jahren bleiben wird. Wir alle haben da im Grunde wenig mitzubestimmen.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Mr President, let me start by saying that we support President Barroso’s European ambition and his programme, and I say that on behalf of 28 Polish MEPs, if not more.

There is one thing in this programme, however, which is especially close to our hearts, and that is energy security. You know, President Barroso, that this House is very much attached to this issue. We need to revisit and reassess both the progress and the deficiencies in this process and to set priorities for the coming months and years.

The present situation is not satisfactory, but rather grey, because, in spite of all the declarations and apparent goodwill, the progress made in terms of energy infrastructure and crisis mechanisms is far from sufficient. The measures taken are not fulfilling all expectations and are still not satisfactory.

We obviously welcome the short-term measures set by the Commission and Presidency, but we expect a long-term vision and determination from the Commission President and, if necessary, for the President of the Commission to face or challenge the inertia and egoism of the Member States. We need a strong Commission and strong leadership from you because we need the Commission to act on behalf of the whole Union and in the interests of the Union’s citizens.

Let me emphasise that such leadership should be based on a consensus that you have to lead and build in the Parliament and Commission as well as in the Member States. As you know, this idea was launched here in Parliament three years ago, but there is still a long way to go and we still have to wait for this dream to come true.

I hope that by the end of this legislature, President Barroso, you will make this miracle happen and that you will be given the chance to do so.

In this expectation, we support your candidature and keep our fingers crossed for your Presidency.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - Herr talman! Herr Barroso, ni talade i er inledning om att Europa och världen har drabbats av en värdekris. Varför inte tala klarspråk? Det vi har drabbats av är ju en kris för det extrema marknadstänkande som ni själv och er partigrupp hör till de främsta företrädarna för. Jag har lovat mina väljare att inte rösta på er – och så har många andra socialdemokrater också gjort – om ni inte garanterar att utstationeringsdirektivet görs om så att löntagarnas rättigheter stärks.

Nu hör jag hur ni försöker låta som om ni har gått detta krav till mötes. Men, säger ni, inte genom att ändra direktivet utan med hjälp av en ny förordning som vi vet är helt otillräcklig. Jag hör samtidigt att ni ger en felaktig bild av vad detta förändrade utstationeringsdirektiv har fått för konsekvenser. Ni har fått frågan förr och ni har slingrat er varje gång. Nu vill jag ställa frågan igen: Kommer ni att agera så att utstationeringsdirektivet ändras och EU:s löntagare därmed får lika lön för lika arbete i hela EU, i stället för den lönedumpning som vi alla lider av i dag i hela Europa?

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Europa är idag en kontinent som präglas av fred och demokrati. Så var det inte för 70 år sedan - då var Europa i krig. Så var det heller inte för 20 år sedan - då var Europa delat i öst och väst.

Vår generation har ett ansvar för att förvalta vår kontinent och bevara och stärka ett öppet och demokratiskt Europa. José Manuel Barroso – du har ett särskilt ansvar!

Europa behöver ett tydligt ledarskap och ett EU som är synligt och närvarande för Europas medborgare i såväl svåra som goda tider. Vi behöver ett lyssnande ledarskap. Här måste du göra mer. Jag vill se mer av dagens engagemang, mer av den Barroso vi ser här idag.

Imorgon kommer du få stöd av folkpartiet – de svenska liberalerna – Cecilia Malmströms parti. Inte för att vi håller med dig i allt, utan för att vi tror att du kan göra mer än vad du hittills har visat.

Några ledstjärnor för ditt fortsatta arbete:

Protektionism är en styggelse – till och med för en gammal maoist. EU:s styrka är öppna gränser och frihandel!

Mänskliga rättigheter gäller alla och överallt! Här måste du göra mer.

Den ekonomiska krisen pockar på en global nyordning med balanserat regelverk som gör det möjligt att klara klimatkrisen. Befria Europas bönder, och ge konsumenterna och marknaden en chans!

EU behöver inte mer av institutionell maktkamp. Bevare oss från det! Europa har nog av lama ankor. José Manuel Barroso! Imorgon får du förhoppningsvis möjlighet att forma en ny kommission. Jag hoppas att du då ser till att det blir lika många kvinnor som män i den nya kommissionen.

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος (Verts/ALE). - Κύριε Barroso, γνωρίζετε καλά πως δεν κάνατε οποιαδήποτε αναφορά στις θέσεις σας για θέματα όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και για τις δεσμεύσεις σας που απορρέουν από τους στόχους της Χιλιετίας και τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα εστιάσω στην έννοια του "FLEXICURITY" που χρησιμοποιείτε συχνά ως συνδυασμό της ευελιξίας και της ασφάλειας. Η έννοια αυτή φαίνεται να έχει σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των εργαζομένων. Η μερική απασχόληση, για παράδειγμα, είναι θεμιτή όταν την επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Όμως η αναγκαστική απασχόληση, όπου ο εργαζόμενος δεν επιλέγει, αλλά μάλλον αδυνατεί να βρει μια θέση εργασίας, μοιάζει να είναι η μερική ανεργία.

Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει με την αναγκαστική εργασία σε θέσεις και ωράρια που επηρεάζουν αρνητικά την προσωπική ζωή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αν εκλεγείτε, τί πολιτικές κατευθύνσεις σκοπεύετε να δώσετε σε αυτά τα θέματα, στις περιπτώσεις που σας ανέφερα; Επιπλέον, γιατί δεν αναφέρετε συγκεκριμένους στόχους σχετικά με τα πράσινα επαγγέλματα και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, όχι για να γίνετε "πράσινος", αλλά για να δείξετε τουλάχιστον προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η διέξοδος από την κρίση;

 
  
MPphoto
 

  George Becali (NI). - Domnule Barroso, am citit documentul dumneavoastră, dar, sincer, vă votez mâine pentru că eu cred că Europa are nevoie de un om religios şi creştin ca dumneavoastră, cu această educaţie. Eu cred că mâine dumneavoastră veţi fi Preşedintele Comisiei şi vă rog, domnule Barroso, să vă rugaţi la Dumnezeu să vă dea ce i-a dat lui Solomon: înţelepciune pentru a conduce Comisia Europeană. Doamne ajută!

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor candidato alla Presidenza della Commissione europea, la delegazione italiana all'interno del Partito popolare europeo la sosterrà con la stima di sempre, con l'amicizia di sempre e con la lealtà di sempre.

Cionondimeno le chiediamo più coraggio, per consentire alle nostre istituzioni di affrontare le circostanze epocali che siamo chiamati a vivere, avendo a cuore oltreché le legittime preoccupazioni dei governi, prima di ogni altra cosa il bisogno delle giovani generazioni, la loro ansia di mettere su casa, di mettere su famiglia, di avere dei figli. Il coraggio insomma di battersi per un'Europa reale, quella che viene sostenuta dal nostro senso di responsabilità e non dalle nostre alchimie politiche; ed è per questo che analogo coraggio mi permetto chiedere ai colleghi socialisti.

Certo il nuovo Barroso può essere forse una soluzione temporanea al manifestarsi di una crisi di consensi facilmente rilevabili dal risultato delle urne. Ma un sì, un sì, seppure un sì condizionato al candidato alla Presidenza della Commissione, rappresenterebbe anche per voi un'opportunità per partecipare in questo momento così difficile, dando all'intera opinione pubblica europea un segnale chiaro, e cioè che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide e che solo in questo modo possiamo aiutarci a venir fuori dal guado, insieme.

Non è solo insomma un sì a Barroso ma un sì ad una ricetta semplice e chiara: avere una Commissione che nasce con il contributo di tutti vuol dire che quella Commissione sarà più indipendente, più efficiente, più forte, insomma, più europea.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S-D). - Rada by som hovorila na tému, ktorá znepokojuje nielen mňa, ale aj mnoho ľudí v Európskej únii. Naše ekonomiky prechádzajú veľmi ťažkým obdobím, obdobím krízy, ktorej dopady pociťujú najmä tzv. obyčajní ľudia. Títo ľudia sa boja o svoju prácu, boja sa o svoju existenciu, o svoje deti, a práve to vytvára akúsi živnú pôdu, tento strach a obavy, pre nárast krajne pravicového extrémizmu v Európskej únii aj v členských štátoch.

V minulosti schovávali krajne pravicoví extrémisti svoje tváre za rôznymi maskami a kuklami. Dnes však pochodujú námestiami a verejne vystupujú pred médiami. Nielen to, títo ľudia, ktorí okolo seba šíria nenávisť voči Rómom, voči Židom, prisťahovalcom, homosexuálom, zakladajú politické strany a, žiaľbohu, práve v tomto komplikovanom období úspešne kandidujú do národných, ale aj do Európskeho parlamentu.

Nakoniec, nebolo to tak dávno, čo sme boli svedkami aj tu, na pôde tejto demokratickej inštitúcie, tu v Európskom parlamente, príchodu, resp. pochodu niektorých poslancov v uniformách pripomínajúcich fašistické obdobie druhej svetovej vojny.

Chcem sa vás preto opýtať, vážený pán predseda, akým spôsobom chcete v budúcnosti, zo svojho postu, a Komisia, ako orgán, proti takémuto znevažovaniu pôdy Európskeho parlamentu, ale najmä voči konkrétnemu boju proti extrémizmu, prijímať opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - Mr President, Mr Barroso observed that we are living in extraordinary times – true – but extraordinary times call for extraordinary leadership. Are you that leader, Mr Barroso? I did not support you back in 2004 and unfortunately in five years you have not done enough to convince me.

A majority of my group, however, is willing to give you the benefit of the doubt, but we will reserve our final judgment until we have seen the full package of commissioners’ portfolios and the full details of your political programme, because do not forget, and I hope you hear the irony in this, the President of the European Commission is a politician, and not a civil servant with job security.

Regardless of the outcome of the votes, this process has strengthened European parliamentary democracy because, contrary to what some in this House fear, obliging a candidate to campaign has not weakened but strengthened the position of Commission President. Because, the way I see it, a mandate by the European Parliament for a political programme is a much more solid base than a nomination on the basis of a backroom deal between national governments.

I also happen to believe, contrary to you, if I listened carefully, that the emergence of a real opposition in this House is very welcome and a healthy sign that European parliamentary democracy is vital and mature.

So, Mr Barroso, the ball is in your court. Will you meet the challenge? Because you have not convinced me yet. But that is not nearly as relevant, Mr Barroso, as convincing the European citizens in the next five years.

(Applause)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). - Voorzitter, mijnheer Barroso, toen de kredietcrisis uitbrak, deed u niets. Het was het Franse voorzitterschap dat de weg naar de nooduitgang vond. U nam de touwtjes niet terug in handen. Niet met uw economisch herstelplan, u liet na staatssteun aan de auto-industrie aan strikte milieuvoorwaarden te binden, en evenmin met een voorstel voor beter financieel toezicht. U capituleerde bij voorbaat al voor de weerstand uit de Londense city. De EU hád het voortouw al bij de mondiale aanpak voor de klimaatcrisis, maar u bent hard op weg dat te verspelen.

U dreigt het grootste deel van onze CO2-reductie in ontwikkelingslanden te gaan kopen in plaats van zelf minder uit te stoten. Daarvoor kunt u de schuld nog geven aan nationale regeringen, maar niet voor dat ontstellend magere voorstel van klimaatsteun aan ontwikkelingslanden van vorige week: 2 miljard. Dat is een fooi in het licht van de 30 tot 35 miljard die Europa hoort te fourneren. Daarmee legt u een zware hypotheek op het welslagen van Kopenhagen. We hebben een kredietcrisis, we hebben een economische crisis, we hebben een klimaatcrisis, drie keer de test voor echt leiderschap. Mijnheer Barroso, het was drie keer onvoldoende.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Madam President, as a new Member of this House, I have listened to the many speakers who have focussed on Mr Barroso’s track record in office and have voiced many concerns. Many I agree with.

Our paths diverge completely on the Lisbon Treaty, Mr Barroso. However, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland. For this commitment I thank you. We value the support and close working relationship of Commission officials at all levels with Northern Ireland. I look forward to this relationship continuing and my constituency benefiting from it.

You will know about our past: the impact of violence on investment, and the need for new roads and rail links. You will know about the huge potential for the economy through the development of tourism. To aid our economic development I would urge the Commission to examine what resources will be made available to redress the years of underinvestment.

As many in this Chamber have said already today, it is actions and delivery that count.

 
  
MPphoto
 

  Jaime Mayor Oreja (PPE). - Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, quiero hacer una consideración previa.

No se puede hacer el mismo debate después de unas elecciones que antes de unas elecciones; por respeto a las elecciones y por respeto a los europeos. Y no tendríamos que hacer cosas distintas de lo que se produce en los Parlamentos nacionales en este sentido.

Si los Comisarios europeos son el fruto de una mayoría en cada uno de los países, nuestra principal preocupación debería ser que el Presidente de la Comisión fuese fiel a lo que hemos votado los europeos en las elecciones europeas, y de ahí, la trascendencia y el acierto de que el señor Durao Barroso sea el Presidente de la Comisión. Y es un principio estrictamente democrático.

Y dos consideraciones que hacen que no tenga ninguna duda en apoyar de una manera clara y definitiva al señor Durao Barroso. En primer lugar, por la profundidad del diagnóstico de la actual situación que ha hecho en su intervención y en sus consideraciones. No sólo vivimos una crisis económica y financiera, vivimos una crisis de valores. Y es la primera vez que he escuchado en esta Cámara una afirmación de estas características; no sólo vivimos una crisis, vivimos un mundo en transformación. Y de ahí que, frente al Estado y frente al mercado, más que nunca, sea necesario poner el acento en el protagonismo de las personas y en el cambio de actitud, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades probablemente en muchos países de la Unión.

Y la segunda consideración, por la que mantengo mi apoyo, es su ambición europea. Europa exige elegir, priorizar y ordenar, y la crisis y el Tratado de Lisboa son las dos grandes cuestiones en las que ha hecho especial hincapié el Presidente de la Comisión. El tratamiento de la crisis exige una Comisión decidida y exige también un Parlamento que esté a la altura de la gravedad de las circunstancias que vamos a vivir.

La crisis no ha terminado todavía; la crisis tiene todavía una faz irreconocible y la crisis va a exigir que luchemos contra el desequilibrio social en la Unión Europea. Por eso, necesitamos la ambición política que usted ha demostrado en la tarde de hoy, señor Durao Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señora Presidenta, señor candidato, después de haberle escuchado con atención, me gustaría subrayar algunos puntos en los que a muchos nos gustaría estar de acuerdo con usted.

En primer lugar, es evidente que estamos ante una crisis, pero muchos pensamos que, en los últimos años, Europa no ha sido capaz de promover expectativas ni esperanzas capaces de derrotar el pesimismo.

En segundo lugar, está claro que necesitamos la Unión Europea, unas instituciones fuertes y una Comisión con rumbo. Pero a muchos nos gusta pensar que usted no puede ser candidato a la reelección para la misma Comisión sino una nueva Comisión a fin de encarar un nuevo período que plantea muchos y más intensos desafíos.

Nos hace falta una Europa capaz de regular mercados y capaz de garantizar derechos, derechos sociales ―subrayo―, pero, sobre todo, de aportar valor añadido para corregir abusos e injusticias globales en origen.

He escuchado la propuesta de incluir en su Comisión a un Comisario de Inmigración vinculado a la seguridad. Y subrayo que la inmigración no impacta sólo, ni principalmente, sobre nuestra seguridad, sino sobre nuestros valores y nuestra capacidad de corregir las desigualdades en origen.

Por eso, mañana, el voto que tiene lugar no es el cierre de un proceso, sino el primer punto de arranque, el punto de partida para un inmenso trabajo, que es el que tiene que hacer la nueva Comisión para ser capaz de apostar, frente a quienes deciden la parálisis o el retroceso de la Unión Europea, por un nuevo impulso a una Europa mejor, mucho mejor que la que hemos conocido en los últimos años. Y una Comisión capaz de afirmarse, frente a los eurófobos y a los euroescépticos, con firmeza; capaz de defender su autonomía, como motor europeo, frente al Consejo; y capaz, no sólo de cooperar, sino de responder continuadamente ante este Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Président Barroso, dans notre confiance, dans notre vote de demain qui sera très clair, il y a plusieurs éléments, plusieurs raisons.

D'abord, un élément de cohérence démocratique: par rapport au choix des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui, unanimement, vous ont choisi; par rapport à ce que nous avons dit pendant la campagne électorale – ce n'est pas si loin – et au vote des citoyens. On ne va pas s'excuser d'avoir gagné les élections, même si nous savons – nous le savons bien, je le dis à nos collègues – qu'il nous faudra réunir autour de vous une majorité d'idées plus large que le seul Parti populaire européen. Puis, il y a une cohérence démocratique par rapport à l'exercice que vous conduisez depuis plusieurs semaines, dans le dialogue exigeant, sincère, sans complaisance, avec le Parlement, et nous sommes là pour en témoigner.

Il y a une deuxième raison, qui est une conviction: la conviction très forte qu'il n'y a pas de politique forte en Europe si les institutions sont faibles. Nous avons besoin d'institutions fortes. Voilà pourquoi nous espérons la ratification du traité de Lisbonne, qui est une boîte à outils pour faire fonctionner les institutions. Nous avons besoin d'une Commission forte qui soit en ordre de marche face à la crise, le plus tôt possible.

La troisième raison, c'est un contrat de confiance que nous avons signé avec vous. Face à cette crise économique, financière, alimentaire – n'oublions pas le milliard d'êtres humains en train de mourir de faim dans le monde – et écologique la plus grave et la plus profonde – nous avons besoin de la combativité de la Commission. Nous avons besoin que vous tiriez, et nous avec vous, toutes les leçons de cette crise, en termes de gouvernance, de régulation, d'innovation ou de politiques nouvelles – je pense à l'idée d'une caisse d'épargne européenne pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans les secteurs stratégiques – et par rapport à la crise la plus profonde, la crise écologique, avec un nouveau modèle de croissance économique et sociale, de croissance verte, comme vous l'avez dit vous-même.

Voilà, Monsieur le Président, pourquoi nous sommes prêts, demain, à signer le contrat de confiance avec vous.

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli (S-D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente Barroso, il discorso che ha pronunciato oggi non ha cambiato la nostra opinione. La nostra valutazione resta fortemente negativa. In questi anni di Presidenza la Commissione ha mostrato incapacità e mancanza di autonomia: così è stato per la crisi finanziaria e lo stesso vale per quanto riguarda la politica dell'immigrazione, la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto della legislazione comunitaria devono essere le due facce della stessa politica.

Lei ha detto in quest'Aula che intende nominare un Commissario per la giustizia e i diritti e un Commissario per gli affari interni e l'immigrazione. Non lo faccia, Presidente Barroso: immigrazione e diritti devono restare insieme per non assecondare politiche xenofobe. Lei ha una maggioranza in questo Parlamento, ha una maggioranza di destra, è chiaro che non ci possiamo riconoscere in questa maggioranza. Capisco le difficoltà dei liberaldemocratici, ma Presidente Verhofstadt; non ci dica che l'approccio coerente così come da lei richiamato per uscire dalla crisi sia rappresentato dalla rapidità con cui si vara la Commissione Barroso.

È chiaro che noi non possiamo riconoscerci in questa maggioranza. Le nostre posizioni non sono conciliabili con chi non si batte con determinazione per una piena e convinta libertà di informazione, con chi non si batte per la salvaguardia dei diritti, con chi pensa che questo Parlamento sia solo una sede di rappresentanza dei governi nazionali.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Doamnă Preşedintă, domnule Preşedinte al Comisiei, creşterea securităţii energetice este un punct important din programul dumneavoastră. Succesul negocierilor cu Turcia, care a condus la semnarea acordului Nabucco, demonstrează că Uniunea Europeană este capabilă să reprezinte statele membre pe scena internaţională şi vă felicit pentru această realizare. Sper că acest succes să se repete prin aceleaşi metode şi în asigurarea necesarului de gaz în condiţiile în care există în zonă ţări care doresc să pună sursele lor la dispoziţia acestui proiect. Viitoarea Comisie trebuie să construiască piaţa energetică internă, concurenţa efectivă, precum şi un alt grad de securitate a aprovizionării pentru toate statele membre.

În acest sens, un rol important îl va avea Agenţia europeană de coordonare a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energiei. România şi-a depus candidatura pentru sediul acestei agenţii şi sper să beneficieze de suportul necesar. Securitatea energetică depinde şi de vecinii Uniunii. Este necesară susţinerea statelor vecine care subscriu valorilor europene şi care aspiră la integrarea în familia europeană.

Aduc în atenţia dumneavoastră situaţia politică încă fragilă, precum şi situaţia economică dificilă din Republica Moldova. Este necesar un sprijin urgent pentru noua putere politică de la Chişinău pentru a traversa această situaţie dificilă.

În final, îmi exprim convingerea că votul de mâine va demonstra stabilitatea instituţiilor europene şi va contribui pozitiv la rezultatul referendumului din Irlanda.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S-D). - Madame la Présidente, Monsieur le Président candidat, autant le dire tout de suite, vous n'avez pas convaincu les socialistes français pendant cinq ans, et vous ne parvenez pas à convaincre avec un projet dans lequel vous êtes aussi généreux dans la parole que général dans le propos.

Comment nous dire "votez pour moi si vous voulez une Europe unie dans sa diversité", alors que c'est justement parce que nous voulons cette Europe que nous préconisions d'attendre le vote des Irlandais pour nous prononcer sur votre candidature?

Fort de l'appui des États membres, vous avez préféré vous faire désigner avec un coup d'avance et moins de risque quant au nombre de suffrages requis. Vous pensiez que le passage devant le Parlement ne serait qu'une formalité: ce n'en est pas une, et ce n'est qu'un début, car votre réponse n'est pas à la hauteur de l'attente des citoyens qui souffrent de la crise et ont marqué leur dépit à l'égard de nos institutions par une faible participation.

Vous dites que la crise vous aurait fait changer et vous vous posez en grand timonier d'une Europe solidaire, mais vous n'avez pas su orienter les États membres vers un plan de relance véritablement européen, et nous attendons toujours les mesures concrètes et contraignantes nécessaires à la régulation financière.

Vous prétendez nous avoir donné des gages sur le social, mais vous ne vous prononcez que pour un nouveau règlement et non pour une révision de la directive "détachement des travailleurs", et vous n'avez pas pris d'engagement ferme, et clair surtout, sur une directive protégeant les services publics.

Vous faites fi de la mémoire des députés. Nous n'avons pas oublié que, durant ces cinq années, les questions sociales n'ont jamais été au cœur des solutions proposées, et c'est seulement maintenant que vous accepteriez une étude d'impact social pour chaque législation européenne?

Dans un contexte de crise sans précédent, qui tue des centaines de milliers d'emplois, il faut tout faire pour ne pas aller vers 25 millions d'Européens chômeurs ou travailleurs pauvres à l'horizon 2010. Il nous faut pour cela une politique industrielle assumée.

Les citoyens ont besoin d'une solidarité exemplaire pour contrer la crise. Ni dans vos propos, ni dans votre ambition affichée pour l'Europe, ils ne trouvent aujourd'hui cette impulsion.

Continuer comme avant, voilà la catastrophe, disait le philosophe Walter Benjamin. Le pas qu'il vous reste à faire vers les socialistes et les sociaux-démocrates est encore bien grand. Par cohérence politique et par respect envers nos électeurs, nous vous refuserons nos voix.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp (PPE). - Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Barroso, de leden van de Nederlandse EVP-delegatie zullen morgen overtuigd voor u stemmen. Niet alleen omdat wij overtuigd zijn van uw kwaliteiten, maar ook omdat wij haast hebben. Wij vinden dat de afgelopen twee maanden verloren zijn gegaan voor de bestrijding van de economische crisis en wij, Nederlanders, hebben haast. Wij willen inderdaad meer sociale markteconomie in uw programma. De vorige Commissie was ons wat dat betreft iets te liberaal. Wij hopen dat u de strijd tegen de overtollige regelgeving zal doorzetten, dat u Kopenhagen tot een succes zal maken, maar dat er minder Europese agentschappen komen.

En verder, de Europese burgers. Vandaag, vanmiddag, is het woord misschien twee of drie keer gevallen. Dat is te weinig. We hebben gezien bij de Europese verkiezingen dat we echt een taak hebben om Europa ook tussen de oren van de gewone mensen te brengen. De mensen van Opel die ontslagen worden, moeten onmiddellijk ook aan Europa denken als een bron van hoop, als een bron van werk.

Tot slot dit. De afgelopen zes weken heb ik u leren kennen als een man met passie, als een man met enthousiasme. Bij tegenspraak komt u tot bloei. Houd dat vol de komende vijf jaar. Ik wil het iedere week zien.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S-D). - Madam President, we are indeed living in extraordinary times, but Mr Barroso’s response to the economic crisis lacks strength and impact and his promises on social Europe have not been kept. Mr Barroso, your political guidelines provide little illumination as to your plans and drag out much of the same rhetoric used five years ago. Of course we need a strong and vibrant internal market bringing jobs and prosperity, but this must go hand in hand with improved social rights in Europe for workers and citizens, not at their expense.

Despite strong pressure from this House to correct this imbalance and calls for a review of the Posted Workers Directive, for social impact assessments and for a more ambitious economic recovery package, we are still waiting. Earlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred. Across the UK, unions are once more in talks over strike action in response to problems associated with the Posted Workers Directive, with fears of the undercutting of wages and undermining of collective agreements.

Your answer to my question on this issue last week sounded like warm words, yet you admitted that the Directive falls short of its aims. The problems lie in implementation and interpretation by the European Court of Justice (ECJ). You promised to make amends through a new legal instrument, but the ECJ judgments have shown we need to strengthen the Directive to stop the undercutting of wages.

At this time of financial crisis we need clear legal guidelines and, Mr Barroso, we need the same wage for the same work at the same place, regardless of gender. What guarantees can you give us that this will be the case?

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE). - Voorzitter, voorzitter van de Commissie, voorzitter van de Raad, collega's, we beleven moeilijke tijden, overgangstijden, tijden van verandering, boeiende tijden ook. Institutioneel zijn we op weg van Nice naar Lissabon. Ik hoop dat we er heelhuids aankomen. Financieel, economisch, ecologisch, demografisch, ook inzake energie, migratie en veiligheid en niet te vergeten de mondialisering, de voedselproblematiek, de strijd voor het bewaren van ons sociale model, op al deze terreinen zitten wij in volle transitie. Zijn het bedreigingen of kansen? Dat is in belangrijke mate afhankelijk van onszelf.

Eén zaak is daarbij zeker: alleen als we de uitdagingen Europees aanpakken, alleen als we ze aanpakken met een stevig, goed georiënteerd Europees programma - en dat hebt u, mijnheer de kandidaat-Commissievoorzitter - en we kunnen werken met sterke instellingen, alleen dàn zullen we de toekomst zelf mee vorm kunnen geven en onze sociale en ecologisch gecorrigeerde markteconomie verder kunnen uitbouwen. Ook al omdat we geen tijd te verliezen hebben - mijn buurman zei net 'we moeten ons haasten' - ook al daarom moeten we snel werk maken van een nieuwe Commissie. Op dit ogenblik, collega's, hebben we één kandidaat-voorzitter, en slechts één.

José Manuel Barroso moet ons vertrouwen krijgen. Overigens vraag ik ook aan ieder die er anders over denkt, zich ervan te vergewissen zich niet van vijand te vergissen, want wat koopt u met uitstel en met tegenstemmen? Als u Barroso niet wilt, wie dan wel? Wie was uw kandidaat, wie is uw kandidaat, vraag ik aan de Groenen en de Sociaal-democraten. Bent u, als u in uw opzet slaagt, er zeker van dat u in uw ogen een betere kandidaat gaat krijgen, een betere voorzitter van de Commissie zult hebben?

Mijnheer de voorgedragen Commissievoorzitter, mijn vertrouwen hebt u, mijn stem krijgt u en die van mijn partijgenoten ook. Ik wens u heel veel succes toe, ook bij de vorming van de nieuwe Commissie, waarbij men u de ruimte moet geven om daar snel werk van te maken.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S-D). - Senhor Presidente Barroso, o Tratado de Lisboa vai ser ratificado e vai entrar em vigor dentro de poucos meses. Esse é o meu desejo. Mas, do seu programa e da sua intervenção de hoje, ficou clara a sua vontade de fortalecer, desde já, os poderes do Parlamento Europeu. Estamos de acordo, porque já não podemos voltar ao tempo em que os destinos da Europa eram cozinhados entre o Conselho e a Comissão e em que ao Parlamento Europeu era reservado um papel de simples figurante.

Acredito, Senhor Presidente, que o seu próximo mandato vai ser decisivo para a consolidação deste novo equilíbrio institucional entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento. O nosso apoio não é, portanto, um cheque em branco, é um investimento.

A tradição democrática, a defesa dos direitos humanos, as inovações na produção de energias mais limpas e de melhores políticas ambientais são marcas europeias, mas nada nos distingue mais do resto do mundo do que as nossas políticas sociais. Quero, por isso, manifestar o nosso desejo de que a Comissão, a que vai presidir, estou segura, assuma a responsabilidade de defender, consolidar e melhorar o modelo social europeu e de promover a igualdade entre homens e mulheres.

Senhor Presidente, antes de terminar, quero sublinhar que registei as suas palavras de hoje, os seus compromissos para o futuro. Pode contar com o voto dos socialistas portugueses. Mas conte também com uma relação leal, sem dúvida, mas muito exigente durante o próximo mandato.

Desejo-lhe boa sorte e bom trabalho.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, Frau Ratspräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Worum geht es bei der morgigen Abstimmung? Es geht darum, das zu tun, was manche hier im Hause nicht können und andere nicht wollen. Es geht nämlich darum, Verantwortung für Europa zu übernehmen. Ich möchte schon eines in den Mittelpunkt stellen – und, Herr Barroso, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in Ihrem Zwischenruf das vorhin auch noch einmal angesprochen haben: Es geht darum, jetzt in einer schwierigen Zeit Verantwortung für die Handlungsfähigkeit Europas zu übernehmen, um all das zu überwinden, was die Menschen und auch dieses Parlament zu Recht kritisiert haben. Insofern glaube ich schon, dass die heutige Debatte auch zur Klärung der Frage beigetragen hat, auf wen Europa in Zukunft bauen kann und auf wen sich Europa nicht verlassen kann, wenn es darum geht, in den kommenden Jahren politische Verantwortung zu übernehmen.

Ich möchte aber auch darauf hinweisen, Herr Kommissionspräsident, dass natürlich eine Reihe von Themen auf der Tagesordnung stehen, die einer Bearbeitung bedürfen, und Sie haben hier eine große Verantwortung, weil Sie nämlich das Monopol haben, Initiativen auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen.

Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das mir bisher in der Debatte zu kurz gekommen ist, nämlich die Agrarpolitik. Denn hier stehen wir vor ganz aktuellen Herausforderungen. Es reicht nicht, darauf hinzuweisen, dass die Agrarminister noch im Herbst letzten Jahres etwas beschlossen haben. Es reicht nicht, dass wir hier eine umfassende Agrarreform auf den Weg gebracht haben, sondern wenn sich die Randbedingungen geändert haben, muss natürlich von Ihrer Seite aus eine entsprechende Initiative ergriffen werden, um den Bäuerinnen und Bauern in der Europäischen Union zu helfen. Und da wäre meine Bitte an Sie, dass Sie die Frau Agrarkommissarin mal auf die Seite nehmen und sie darauf hinweisen, dass ihr Modell nicht erfolgreich sein wird, um diesen wichtigen Sektor aus der Krise zu führen.

Wir sind bereit – und ich darf das für meine Kolleginnen und Kollegen sagen –, im Interesse der Europäischen Union und der Menschen in Europa die Verantwortung für Europa zu übernehmen.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S-D). - Madame la Présidente, Monsieur Barroso, le Premier ministre hongrois a proposé, en février 2008, six mois avant la crise financière mondiale, l'établissement d'une institution européenne de contrôle et de suivi des tendances financières mondiales. Malheureusement, le Conseil et votre Commission n'ont décidé d'établir cette institution qu'après l'éclatement de la crise mondiale.

Monsieur Barroso, dans quelle phase se trouvent les travaux de préparation de cette institution? Quand va-t-elle commencer ses activités?

Ma deuxième question: au cours de ces dernières années, la Commission n'a obtenu aucun résultat dans la lutte contre la prédominance des grandes chaînes commerciales et elle n'a protégé ni les agriculteurs ni les consommateurs. Peut-on attendre des mesures concrètes et efficaces de la part de la Commission?

Ma troisième question: il y a une crise profonde dans le secteur laitier partout en Europe, avec des conséquences sociales et politiques très graves. Avez-vous l'intention de modifier, de réviser la politique néolibérale de la Commission menée jusqu'ici, qui a totalement échoué?

Ma quatrième question: en tant que candidat à la présidence, avez-vous l'intention d'établir un mécanisme de médiation? Voulez-vous réaffirmer votre intention de confier au nouveau commissaire en charge des droits fondamentaux la responsabilité des minorités nationales historiques, des minorités immigrantes et des Roms?

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). - Sinjura President, Sur Barroso, tkellimna ħafna dwar l-isfidi finanzjarji u ekonomiċi llum, però jien nixtieq niffoka ftit fuq id-drittijiet taċ-ċittadin u fuq l-Ewropa taċ-ċittadin. Nitkellmu fuq iċ-ċittadinanza Ewropea, fuq id-drittijiet taċ-ċittadin, fuq il-libertà ta' moviment, fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità, fuq it-tisħiħ tas-sigurtà, fuq il-ġlieda kontra t-terroriżmu, fuq politika komuni dwar l-immigrazzjoni. Dawn huma kollha affarijiet li wkoll jaffettwaw liċ-ċittadin, hemm l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji, però hemm dawn l-isfidi wkoll li jolqtu liċ-ċittadin fil-ħajja ta' kuljum tiegħu u li tajjeb li nindirizzawhom.

Għandna programm aħna, għandna l-programm dwar il-ħolqien ta' spazju Ewropew, ta' ġustizzja, libertà u sigurtà. Kellna wkoll il-programm ta' Tampere, ta' The Hague u issa l-programm ta' Stokkolma. Naħseb li importanti li nitfgħu enerġija ġdida f'dan il-qasam. Il-programm ta' Stokkolma se jagħtina opportunità ġdida, għandna wkoll it-Trattat ta' Liżbona li se jagħti poteri ġodda u importanti u rwol ferm u ferm akbar lil dan il-Parlament f'dan il-qasam u llejla smajna minn għandek Sur President Barroso, li se jkun hemm żewġ Kummissarji u mhux aktar wieħed li jaħdmu f'dan il-qasam. Smajna li se jkun hemm Kummissarju responsabbli dwar l-affarijiet interni u l-immigrazzjoni u Kummissarju ieħor responsabbli dwar il-ġustizzja u d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili. Jiena nsejjaħ għal sħubija; sħubija b'saħħitha bejn il-Kummissjoni u l-Parlament favur Ewropa li tkun tassew Ewropa taċ-ċittadin, Ewropa li tipproteġi d-drittijiet taċ-ċittadin; li tipproteġi l-libertajiet taċ-ċittadin, li tipproteġi s-sigurtà taċ-ċittadin.

Naħseb li flimkien, iva, nistgħu naħdmu favur Ewropa taċ-ċittadin u jiena nawguralek għall-elezzjoni ta' għada.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S-D). - Ob tem ko se strinjam z mnogimi kolegicami in kolegi, ki so govorili pred mano, mi dovolite naslednje vprašanje. Ste sami pri sebi obračunali s svojim dosedanjim mandatom? Ali ste zadovoljni z bilanco svojega delovanja zadnjih pet let? Sklepam, da ste in da zato ponovno kandidirate. Pa vendar, ste zadovoljni s svojo učinkovitostjo pri dosedanjem preprečevanju finančne, gospodarske in socialne krize? Ali imate mirno vest ob hudem naraščanju milijonske brezposelnosti v Evropski uniji, ob vnovičnem nesramnem izplačevanju nagrad v finančnem sektorju tistim, ki so nas pahnili v najhujšo krizo, na eni strani in preteči revščini na drugi strani?

Ali nam lahko danes poveste, kaj bo v vašem drugem mandatu drugače? Ali bomo videli še več istega ali bo kaj novega? Česa se lahko veselimo? Kaj vi menite, da morate spremeniti v svojem delovanju?

Pa še vprašanje, ki se ga v svojih političnih smernicah izogibate na daleč? Voditi želite namreč komisijo petsto milijonske skupnosti Evropske unije. Kje je ambicioznost in zagnanost naše velike skupnosti, da vanjo odpremo vrata tudi našem Soevropejkam in Soevropejcem, ki si tega želijo? Kaj bo vaša Komisija dodatnega storila, da pospeši ta proces? Ali boste konkretno pomagali - z eksperti, materialno - centralni vladi Bosne in Hercegovine, da čim prej izpolni »roadmap« in kriterije za prosto potovanje njenih državljanov v Evropsko unijo?

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Madam President, Mr Barroso will have our support tomorrow. Not only because you are nominated by all 27 Member States, Mr Barroso, and not only because we need to start work, but also because you have presented a broad political agenda that addresses the main challenges of our time. Of course, we all have different views on that.

We will call on initiatives from you and your Commission based upon the majority of this Parliament, not by trying to impose minority positions, and we will discuss and scrutinise your proposals and take decisions based upon the majority of this Parliament. That is how democracy works, and that is how we work. We are confident not only in you, but also in this Parliament. Just let me say that voting ‘no’ tomorrow without an alternative means that you do not have an alternative. At the same time as we are calling for action, there are those who want to stop the action. And I must say that with only weeks to go until the Copenhagen meeting, it is not responsible to act in such a way that we shall not have a leadership in place for the Commission. At a time when we need to deal with all the arrangements and legislation on financial markets, the alternative of saying ‘no’ to a new Commission is not responsible. And to act in a way that we cannot start the political process for economic recovery when jobs are threatened all over Europe is not responsible.

Madam President, this vote tomorrow is very much a vote about the standing of the European Parliament. We, as parliamentarians, are saying that we want Europe to have leadership in the world, but we can never have global leadership if we cannot ensure leadership of the European Union. We will give you our support, and we will scrutinise the proposals, and we will discuss with you, because we have confidence in democracy and the majority we have in this Parliament. Good luck tomorrow.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Barroso, dopo questo dibattito annuncio con maggiore convinzione la mia adesione alla proposta formulata dal Partito popolare europeo di sostenere la sua candidatura e da presidente della commissione per le petizioni vorrei offrirle il mio modesto contributo: presidente Barroso, io sottoscrivo i suoi obiettivi e anche le priorità da lei fissate, ma mi permetto di suggerire due supplementi di attenzione su altrettanti punti, in particolare su quello che lei chiama il superamento della crisi economica finanziaria.

Io credo, come lei, che questa sia una crisi anche e soprattutto dei nostri valori, dei valori fondanti della nostra società. La Commissione europea nei prossimi cinque anni dovrà affrontare sfide importanti. Il quadro geopolitico è cambiato profondamente. I paesi emergenti, le economie emergenti come India, Brasile, Africa, oramai occupano un spazio importante nell'economia reale e questo se, da un canto, offre delle nuove opportunità di crescita, dall'altro lato, ci apre al rischio di egemonie mercatistiche che alla lunga potrebbero introdurre nuove povertà.

In questo contesto il ruolo dell'Europa, della sua civiltà, della sua saggezza è un ruolo fondamentale per promuovere una crescita equilibrata e diffusa, per promuovere la conquista dei diritti civili. È un'opera di integrazione vera tra radici e culture diverse. Mi riferisco alle nostre radici, alle radici cristiane che potranno essere lo strumento per affrontare la matrice valoriale di questa gravissima crisi, ma solo se queste radici noi le assumeremo come guida nel promuovere lo sviluppo, l'integrazione dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Sul piano finanziario credo che dovremo, Presidente, valutare l'esigenza anche di innovare la politica monetaria e fiscale per disinnescare la lotta tra la nostra moneta, l'euro, e la vecchia egemonia del dollaro, così come la lotta con le monete emergenti della Cina o dell'India, per ottenere una disciplina più rigorosa del mercato finanziario con annessi i divieti di scommettere sulle commodities energetiche e soprattutto su quelle alimentari, i cui prezzi possono affamare molte economie, per riportare anche la finanza al ruolo prevalente di servizio alla produzione e per sostituire o affiancare nelle regioni europee depresse ai tradizionali contributi economici degli incentivi di natura fiscale.

E sull'Europa dei cittadini, che lei si propone di fare progredire, intensificando il dialogo e diffondendo le informazioni, mi sento chiamata in causa in prima persona in quanto presidente della commissione per le petizioni dei cittadini. Così dovrebbe essere chiamata questa commissione se il Parlamento darà seguito alla risoluzione adottata nella precedente legislatura.

La commissione per le petizioni è il primo punto di contatto tra istituzioni europee e cittadine. Si occupa di trovare soluzioni, di dare spiegazioni, di promuovere azioni in relazione alle numerose e svariate denunce portate dai cittadini europei. Al riguardo, Presidente, la invito ad intensificare le relazioni tra la Commissione che lei ha l'onore di presiedere e la commissione che io presiedo, la commissione per le petizioni, dedicando ad essa un Commissario. Lei ha annunciato l'indicazione di altri due Commissari.

Un'Europa che incentra il suo programma di lavoro sui cittadini, come lei annuncia, è un'Europa che deve dare a questa Commissione che è lo spazio e il luogo in cui hanno voce i diritti dei cittadini, maggiori diritti e maggiore dignità.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Briard Auconie (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, j'ai pris connaissance des orientations de votre programme et je me réjouis de son ambition dans chacune des politiques majeures, telle que la politique économique, avec le maintien et la création d'activités, le plan de relance, la cohésion sociale, la politique dans le domaine de l'environnement, et particulièrement le développement durable, les projets à l'intention de notre jeunesse, le renforcement de la défense européenne, le maintien d'une politique agricole forte et soutenue.

Je salue votre ambition pour une Europe que nous voulons conquérante, solidaire et protectrice. En revanche, je m'interroge sur les capacités financières de l'Union européenne par rapport à l'ensemble de vos projets. Il faut que l'Union dispose des moyens financiers de ses ambitions. Certains de mes collègues l'ont déjà souligné. Il me semble indispensable, Monsieur Barroso, de vous voir vous engager à inciter les États membres à augmenter sensiblement leur contribution au budget communautaire, et ce dès 2014. Certes, la crise met les budgets des États membres sous pression actuellement. Pour autant, nous devons anticiper l'après-crise et travailler dès à présent pour un budget communautaire correspondant aux besoins de l'action européenne. Je sais que vous êtes conscient de cette nécessité, vous l'avez abordée dans votre programme. Il vous reste aujourd'hui à vous engager pour que, demain, nous disposions, nous, Parlement et Conseil, des moyens nécessaires à l'application de nos politiques.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Kalniete (PPE). - Es vēlos apliecināt, ka Eiropas Tautas partijas grupas deputāti no Latvijas atbalstīs prezidenta Ž. M. Barrozu kandidatūru. Atbalstīsim tāpēc, ka mēs ceram, ka Jūs, Ž. M. Barrozu kungs, kā Eiropas Komisijas prezidents turpināsiet darbu pie taisnīgākas Eiropas izveides. Mēs uzskatām, ka ir jāsasniedz taisnīgums starp visām dalībvalstīm attiecībā uz atbalstu lauksaimniekiem, neatkarīgi no to dalības Eiropas Savienībā ilguma. Mēs arī sagaidām, ka Jūs uzņemsieties līdera lomu kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanā un līdzvērtīgu konkurences iespēju nodrošināšanā visām dalībvalstīm. Mēs aicinām Jūs uzņemties līdera lomu Eiropas pakalpojumu tirgus tālākā liberalizācijā.

Eiropa sekmīgi no krīzes izkļūs tikai tad, ja tās stratēģijas pamatā būs spēcīgs vienotais tirgus un līdzvērtīgi spēles noteikumi. Tiešām, Eiropas institūcijām ir stabilizējoša loma krīzes pārvarēšanā vissmagāk skartajās dalībvalstīs, un Latvija to zin. Paldies Eiropas Komisijai par sadarbību! Eiropas vienotā valūta ir apliecinājusi savu stabilizējošo lomu krīzes apstākļos. Baltijas valstis ir izvirzījušas mērķi pievienoties Eiropas zonai, taču globālās krīzes apstākļos tas ir ļoti smags uzdevums, tāpēc mēs aicinām Komisiju rosināt Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumu un Māstrihtas kritēriju saprātīgu, krīzei atbilstošu, un elastīgu pielietošanu. Es esmu pārliecināta, ka drīzāka Baltijas un visu Eiropas valstu iekļaušanās Eiropas zonā — eiro zonā ir visas Eiropas kopējās interesēs.

Prezidenta kungs, mēs aicinām ātrāk virzīties uz kopīgās enerģētikas politikas izstrādi, lai mazinātu Eiropas atkarību no monopoliem. Es novēlu jums veiksmi rītdienas balsojumā.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Président, en tant que membre de la délégation française du PPE et représentant du Nouveau Centre, parti politique français héritier de l'UDF, je tenais à m'adresser aujourd'hui à vous directement. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler le soutien du Président de la République et du gouvernement français et saluer la manière dont vous avez pu contribuer à la réussite de la Présidence française.

Michel Barnier et l'ensemble de mes collègues parlementaires de la majorité présidentielle française attendent désormais que la mission qui est la nôtre de construire une Europe politique, capable de peser sur les grands dossiers du monde de demain, soit reprise et partagée par votre Commission.

Pour construire cette Europe politique, Monsieur le Président, il faudra selon nous éviter deux écueils. D'abord, celui d'ériger la concurrence en dogme absolu et infranchissable. Oui, l'Europe a autant besoin de politique industrielle, de politique agricole, de politique énergétique ou de politique énergétique en faveur des nouvelles technologies que de politique de concurrence.

Le second écueil est d'éviter de transformer cette Commission en un simple secrétariat général du Conseil. Nous avons besoin d'une Commission qui soit forte, qui propose, qui innove et qui soit le moteur de cette construction européenne. Ainsi, malgré les réticences qu'a pu exprimer mon propre parti politique en France, je suis prêt aujourd'hui à soutenir votre action et à vous accompagner dans cette démarche volontariste que vous semblez vouloir amorcer, notamment en termes de développement durable ou de lutte contre le réchauffement climatique.

Mais afin que mon vote, ainsi que celui de plusieurs collègues parlementaires ayant encore quelques interrogations aujourd'hui, puisse être le plus éclairé possible, je souhaite que vous preniez ici deux engagements forts. D'abord, de mettre en place une véritable politique volontariste en faveur de nos industries, de nos territoires et de tout ce qui forge une identité européenne.

Ensuite, mettre tout en œuvre pour que le modèle européen soit celui qui concilie le mieux l'économie de marché avec l'exigence de solidarité entre États membres, entre régions et populations.

Monsieur le Président, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin d'une Europe qui les accompagne dans la mondialisation et qui incarne un espoir nouveau et, en tant que benjamin des eurodéputés français, j'ai l'intime conviction que ces jeunes veulent une Europe qui, à la fois, les protège et leur propose une ambition nouvelle. Nous avons une exigence d'avenir à construire ensemble. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Europa jest jedna. Jest to Europa pokoju, wolności, demokracji. Przestrzegamy praw człowieka i chcemy realizować program społecznej gospodarki rynkowej – program, który stawia człowieka w centrum naszych zainteresowań. Ale Europa jest zróżnicowana. Mamy szereg regionów bardzo biednych, potrzeba zatem prawdziwej polityki spójności. Wspólna polityka rolna właściwie sankcjonuje dwie Europy: starą i nową. To wymaga zmian i stworzenia prawdziwej, zjednoczonej, solidarnej, spójnej Europy. Pan, Panie Przewodniczący, wie to najlepiej. Jakie działania podejmie Pan w tym zakresie, aby tę sytuację zmienić?

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, komission puheenjohtaja ja ehdokas Barroso, minun mielestäni te olette onnistunut erittäin hyvin komission puheenjohtajan tehtävässä. On helppo arvostella, mutta on pakko antaa tunnustusta. 27 erilaisen maan johtaminen moniarvoisessa Euroopassa on haastava tehtävä ja te olette onnistunut siinä hyvin. Te olette ollut tasapainottava tekijä suurten ja pienten maiden välillä, joten tässä yhteydessä minun on helppo lainata puolueeni puheenjohtajaa, Suomen pääministeriä Matti Vanhasta, joka totesi, että te ansaitsette jatkokauden. Olen lämpimästi tukemassa teidän jatkokauttanne ja tulen äänestämään sen puolesta. Teidän tekonne viiden vuoden ajalta puhuvat sen puolesta. Ei ohjelmia minun mielestäni tarvitse enää esittää, koska teot puhuvat ja toivon, että myös tulevassa komissiossa myös suomalaisella komissaarilla Olli Rehnillä voi olla hyvä ja vahva asema. Mutta ennen muuta huomenna tulemme äänestämään sen puolesta, että te pääsette perustamaan uutta komissiota. Menestystä teille siihen työhön!

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). - Madam President, Mr Barroso has spoken quite often about the extraordinary times we live in, the important issues faced and the leadership the EU has to show in the financial market sector.

However, Mr Barroso, there is one thing you I should like to ask you about – and you mention it in the paper you presented to us – namely the European Union’s own financial resources. You do not say where they should come from.

In this connection there is one question that I asked you about at the hearing we had with the Greens/EFA Group last week. Unfortunately I did not get an answer from you; hopefully I will now. My question is: what about a financial transaction tax?

Even Mr Sarkozy has now proposed this, and Mr Steinmeier and others are talking about it now. Belgium and France already have legal instruments to implement it, so why not talk and bring pressure to bear with a view to a Commission proposal on a financial transaction tax?

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, άκουσα δύο φορές τον κ. Barroso, μία στην ολομέλεια και μία στη σύσκεψη με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, διάβασα δε τις προγραμματικές του θέσεις.

Ένα επιμέρους σχόλιο: τις θέσεις του κ. Barroso για τη μετάλλαξη στην πολιτική τις γνωρίζουμε. Τις θέσεις του για τα μεταλλαγμένα προϊόντα δεν τις είδαμε. Αυτό σημαίνει ανοχή στην εισαγωγή και κυκλοφορία στην Ευρώπη επιμολυσμένων προϊόντων;

Γενικώς, ο κ. Barroso, ενώ ισχυρίζεται ότι προβάλλει τις νέες ιδέες που έχει ανάγκη η Ευρώπη, ουσιαστικά προβάλλει και προτείνει τις ίδιες αποτυχημένες, νεοφιλελεύθερες συνταγές που οδήγησαν στην Ευρώπη της ύφεσης, στην Ευρώπη της ανεργίας και στην Ευρώπη των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων.

Αυτός ο προσανατολισμός, κ. Barroso, ο δικός σας και της Επιτροπής σας, έχει δημιουργήσει χάσμα αξιοπιστίας μεταξύ της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών, πράγμα που αποτυπώθηκε σαφέστατα στις τελευταίες εκλογές με την τεράστια αποχή των ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, επειδή χαρακτηρίζετε όσους δεν συμφωνούν με το πρόγραμμά σας, ως αντιευρωπαίους, δεν μπορείτε να αφουγκραστείτε τον παλμό όλων των ευρωπαίων -και αυτών που θέλουν μια διαφορετική Ευρώπη- για αυτό κατά την άποψή μου, κ. Barroso είναι ακατάλληλος για τη θέση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). - Mijnheer Barroso, het lukt u niet om steun te krijgen van de Socialisten en de Groenen, en dat spreekt eigenlijk wel in uw voordeel. Maar het wordt dus een spannende verkiezing, want als ik zo eens kijk, dan zit u ongeveer op de helft van de stemmen en iedere stem telt. Natuurlijk wilt u ook graag onze stem, de stem van de tweede partij van Nederland, de Partij voor de Vrijheid. Wij zijn bereid u die stem te geven, maar dan moet u wel beloven dat u zult stoppen met de onderhandelingen met Turkije, u zult moeten beloven dat u zorgt dat Nederland niet meer de grootste netto-betaler is van Europa, van dit bureaucratische Europa en u zult moeten beloven dat u zich in zult spannen voor een Europa van soevereine lidstaten en niet van de federale superstaat die u nastreeft. Ik wil u dus vragen, kom bij ons langs, vanavond om 22 uur, dan kunnen wij hierover spreken. Wie weet, krijgt u onze steun als u deze beloftes maakt en kunt u daardoor voortgaan met uw werk, maar dan wel op een heel andere manier dan wat u de afgelopen vijf jaar heeft gepresteerd.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (ALDE). - Madam President, I would first of all like to wish Mr Barroso well for tomorrow in the vote. Unfortunately, I was of the opinion that the vote should have been held in July so as not to allow a lacuna of uncertainty to develop. However, in saying that, I think the political guidelines which you have produced, Mr Barroso, clearly outline the kind of vision and ideas that you have for getting things back on the road.

Maybe my biggest appeal to you – not only about coming back to Parliament – would also be to be a bit more critical of governments when they fail to live up to their commitments. Because, even if we look at the Lisbon Strategy, 90% of the Lisbon Strategy has failed to be implemented because Member States have failed to take action to make us the most competitive and the most dynamic economy of the future.

I know it is difficult to try and pinpoint any one individual state. I would not dare to do so, but if we are leading by example, and, if we are putting down ideas between Parliament and the Commission about the ways we can see of regenerating new growth and about being innovative within the new economy, then the Member States must also step up to the plate and take those actions.

Finally, it saddens me, at a time when there are unprecedented economic difficulties throughout the globe, when we in Europe are seen to take the lead with regard to banking regulation and other areas like that, that we have lost the opportunity because of juvenile political games among certain groups.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). - Señor Barroso, usted se considera un paladín de la defensa del medio ambiente, y me congratulo por ello.

De hecho, la semana pasada tuvimos una buena noticia, porque aprobaron, finalmente, que el atún rojo, que está en una situación de colapso, sea protegido incluyéndolo en la lista de especies protegidas de CITES. Le pido, en ese sentido, que no sea solamente un apoyo temporal sino que sea un apoyo definitivo.

El problema, la paradoja global de todo esto, es que son las políticas neoliberales que usted ha liderado hasta ahora las que nos han llevado a esta situación, porque son unas políticas que no hacen sino privatizar el beneficio y socializar los costes.

Y, en este sentido, tenemos un problema grave en relación con el medio ambiente. Durante años, hemos estado subvencionando flotas que han esquilmado estos mares y que, precisamente, en ese contexto, son, en muchos casos, corresponsables del desastre. Y ahora van a pedirnos dinero para poder superar esta situación a la que los hemos abocado.

Esta situación es absurda y realmente difícil de justificar democráticamente. Con el dinero de todos no se pueden cometer estos errores.

Por eso, le pedimos que la política pesquera comunitaria, que hay que revisar, precisamente, se base en esos nuevos principios.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Madam President, I am very confident that Mr Barroso will tomorrow secure another five-year mandate as the next president of the Commission. I believe he is the right person for the job and his track record has been impressive.

I also believe that the EU will operate more effectively if the Lisbon Treaty is passed in my country. Those opposing the Treaty in Ireland are spreading scurrilous information about the minimum wage to be EUR 1.84.

People speak of the green shoots as part of the economic recovery in Europe. The ratification of the Lisbon Treaty is a green shoot in itself. The investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.

The fact that we in Ireland, since the last referendum, have secured the right to nominate one member of the European Commission into the future is a serious change. In addition to that, the legal guarantees relating to neutrality, tax, the right to life, education and the family are important.

These guarantees are important to us. Protocols are the same as the Treaty and of course Ireland needs Europe; Europe needs Ireland.

Guím gach rath Dé ort amárach.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Frau Präsidentin! Die Europäische Union leidet unter einem eklatanten Demokratiedefizit. Das hat sich leider auch in den letzten fünf Jahren unter Herrn Barroso nicht geändert. Während seiner Amtszeit sind wir in eine sehr schwere wirtschaftliche Krise geschlittert, und es hat sich gezeigt, dass sämtliche Warnungen in Bezug auf die Instabilität des Finanzsystems schlichtweg ignoriert wurden. Diese Warnungen hat es sehr wohl gegeben. Wenn Herr Barroso in seiner Rede nun davon spricht, dass die Finanzarchitektur geändert werden muss, dass zum Beispiel das Bonussystem für Manager reformiert werden soll, dann sage ich ganz klar: Herr Barroso, das war Ihre Aufgabe in den letzten fünf Jahren, und dieser Aufgabe sind Sie nicht nachgekommen! Aus diesem Grund werde ich Sie abwählen.

Ich persönlich würde mir einen jungen Kommissionspräsidenten wünschen, der sein Amt mit viel Kreativität, mit Mut zu großen Veränderungen und vor allem auch mit Unabhängigkeit ausfüllt, jemand, der Europa hin zu einer echten Demokratie führt. Denn ich bin mir sicher, dass Europa eine neue Aufbruchstimmung braucht. Die geht sicherlich nicht mit Herrn Barroso, sondern nur ohne ihn.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). - Köszönöm a megszólalás lehetőségét. Két kérdést szeretnék föltenni Barroso elnök úrnak. Az egyik: beszédében világosan összekötötte politikai jövőjét a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével. Ez azt is jelenti, ha Önt holnap megválasztják, a Lisszaboni Szerződés pedig az ír népszavazáson elbukik, akkor Ön le fog mondani?

A másik kérdésem: Ön harcot hirdetett a nemzeti egoizmus ellen, amely maghatározása szerint szorongásból fakad és szélsőségbe csap át. A kérdésem: Ki fogja eldönteni, hogy emberek, szervezetek, vagy pártok ezt a káros tevékenységet folytatják, vagy csupán arról van szó, mint a mi esetünkben, hogy céljuk a nemzettudat ápolása, a nemzeti önrendelkezés szükséges megtartása, hiszen ez az alapja annak, hogy itt, Európában beszélhessünk nemzeti kultúrákról, nyelvekről és sokszínűségről.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Président de la Commission. − Madame la Présidente, tout d'abord une question de procédure. C'est pour dire, notamment aux députés non inscrits, que je ne suis pas allé dans leur groupe parce qu'ils ne m'ont pas invité. C'est tout simple. Bien sûr, j'ai de fortes divergences avec certains de ces députés et aussi avec d'autres, mais je suis allé dans tous les groupes qui m'ont invité, tous les groupes régulièrement constitués. J'y suis allé pour un débat démocratique. J'aime le débat démocratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus.

J'essaierai de répondre rapidement à beaucoup de questions. D'ailleurs, je vois que parfois les députés ne sont plus là pour m'écouter, mais je vais quand même faire un effort.

Tout d'abord, la question des bonus, la dernière question. J'attire votre attention sur le fait qu'à la fin de 2004, la Commission – ma Commission – a fait une recommandation sur les rémunérations excessives, pas seulement dans les banques, mais aussi dans le système économique en général. Malheureusement, à cette époque-là, personne n'a prêté attention à notre recommandation.

Je me réjouis que cette question des bonus et des rémunérations excessives bénéficie à présent d'une plus grande priorité et j'espère que nous pourrons trouver une solution, sur la base d'ailleurs des propositions que nous avons mises sur la table du Conseil. Elles sont sur la table: une recommandation mais aussi une partie contraignante de la directive sur les fonds propres des banques.

Beaucoup de questions ont porté sur la sécurité énergétique: celles de M. Saryusz-Wolski, de M. Marinescu et d'autres. C'était effectivement une des grandes priorités de ce collège, et je compte les inscrire aussi parmi les priorités de la prochaine Commission, si j'ai l'assentiment de votre Parlement, car c'est vers la Commission que les Européens regardent, et pas simplement les Européens de l'Union. Au moment du problème entre la Russie et l'Ukraine, le Président Poutine a décidé de m'appeler, précisément pour m'informer de ce problème, et vous savez combien de temps et d'énergie nous avons consacré à la Commission, avec d'autres partenaires, pour essayer de trouver une solution à un problème qui concernait la Russie et l'Ukraine, mais qui a eu des conséquences sur les consommateurs européens.

Je suis personnellement très attaché à ces dossiers. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons lancé le programme des interconnexions dans les pays baltes, c'est pourquoi c'est la Commission qui a débloqué le problème de Nabucco, qui était complètement bloqué, soyons clairs. J'inscris donc ces dossiers parmi les grandes priorités de la Commission, mais effectivement, il y a des résistances à l'exécution d'un véritable marché intérieur de l'énergie. J'espère que pendant le prochain mandat, avec votre appui, nous allons vaincre ces résistances qui existent encore, soyons francs et sincères, pour établir un véritable marché intégré de l'énergie en Europe.

Vous pouvez compter sur moi à la Commission pour défendre de façon intransigeante l'intérêt européen. D'ailleurs, je crois que ce problème de la sécurité énergétique est essentiel aussi pour la question de la lutte contre le changement climatique.

Je le dis encore une fois, notamment à l'égard des députés Verts: on peut toujours avoir plus d'ambition, mais franchement, je crois que l'on devrait se réjouir du fait que l'Union européenne, sur la base d'une proposition de la Commission, soit à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. C'est évident qu'après, on n'aurait pas eu l'accord de tous les États membres s'il n'y avait pas eu le travail, et je tiens à le dire, de la Présidence de Mme Merkel, la présidence de M. Sarkozy ensuite, parce qu'ils ont travaillé pour cela aussi, et il est juste de le reconnaître. Tous les États membres ont fait un effort, mais c'était sur la base d'une proposition ambitieuse de la Commission que nous avons pu mener cette lutte contre le réchauffement climatique et je compte beaucoup sur vous pour que nous puissions maintenir l'Europe à l'avant-garde de ce combat.

Sur les questions sociales, j'ai déjà répondu: j'ai déjà donné des engagements très concrets sur les questions des détachements des travailleurs, sur les problèmes des services publics. Je serai prêt à travailler avec vous sur ces principes que j'ai évoqués et que j'ai précisés aujourd'hui de façon très claire: contre le dumping social, pour l'économie sociale de marché.

Je sais bien que c'est un débat idéologique intéressant, mais je crois que nous avons la réponse en Europe. Nous avons besoin d'un marché intérieur, c'est notre force et en même temps d'un haut niveau de cohésion sociale. Ça, c'est la création européenne, c'est une contribution. Dans la citation que j'ai mise au début de mon document, j'ai cité un grand historien contemporain de l'Europe, M. Tony Judt, qui enseigne à l'université de New York. Il a dit: "Peut-être les États-Unis auront-ils l'armée la plus forte au monde, peut-être la Chine va-t-elle vendre des produits moins chers, mais seule l'Europe a un modèle qui peut servir d'inspiration au reste du monde".

Le vingt-et-unième siècle pourrait bien être le siècle de l'Europe. Je crois à cela. Je crois que nous pouvons diriger cette mondialisation non pas par la force, mais avec l'inspiration. Nous avons une économie sociale de marché qui n'est la propriété ni des démocrates-chrétiens, ni des sociaux-démocrates, ni des libéraux. Elle a été créée par l'Europe, surtout après la Deuxième Guerre mondiale: non seulement le processus d'intégration européenne, mais aussi cette économie sociale de marché qui vise à combiner la liberté des marchés, les marchés ouverts.

L'Europe est la plus grande puissance d'exportation au monde. Nous devons donc, nous, Européens, refuser le protectionnisme et en même temps promouvoir le modèle européen du dialogue social, le modèle européen de sécurité sociale. Quand j'entends certains "déclinologues", les "crisophiles" dire que maintenant ce sont les Américains, les Chinois, qui dirigent tout, je leur réponds: quand même, que fait le Président Obama? Le Président Obama est en train d'essayer – je lui souhaite bonne chance – d'introduire un système national de santé que nous avons pratiquement partout en Europe, avec des différences. Ce sont les Américains qui sont en train de s'inspirer du modèle européen. Que font les Chinois? Ils sont en train, aussi pour soutenir la demande, de réfléchir à un début de système de sécurité sociale, et je crois qu'ils l'auront, parce qu'il y aura une montée de la richesse dans ce pays, et cette richesse qui augmente en Chine, c'est bon pour le monde entier.

Que font les Américains et d'autres grandes puissances aujourd'hui? Ils commencent à parler avec nous de lutte contre le changement climatique. Je me rappelle bien, quand nous parlions avec eux auparavant, les Américains refusaient d'emblée toute sorte d'engagement en termes d'objectifs dans cette lutte.

Vous le voyez, je ne peux pas être aussi pessimiste que certaines des voix qui se sont exprimées aujourd'hui ici. Certes, nous avons des problèmes en Europe, des problèmes de cohérence. En termes de volonté politique, nous devons travailler plus pour arriver à un niveau supérieur de cohérence. Nous avons aussi un problème très clair, d'ordre social, qui est le plus grave: c'est la montée du chômage. Mais, tout de même, soyons clairs: ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Commission européenne qui a créé cette crise financière. Vous savez tous d'où cette crise est venue. Immédiatement après, nous avons réagi. Nous avons réagi avec des propositions concrètes. Moi, j'étais avec le Président français, quand c'était la Présidence française, aux États-Unis, avec le Président américain, à lui proposer de lancer ce processus du G20. C'était l'Europe qui était au départ de cette réponse.

J'ai dit à Camp David, autant que les sociétés ouvertes ont besoin de l'État de droit, des règles de droit, autant les marchés ont aussi besoin de règles pour être légitimes, pour être crédibles, pour être éthiques. C'est la position européenne.

Je crois effectivement que nous devons être fiers des propositions que nous avons faites. Elles sont sur la table. J'espère qu'elles seront approuvées, et nous verrons au fur et à mesure si c'est nécessaire de faire un effort supplémentaire.

En matière d'écologie, je crois que le bilan de cette Commission est connu. Quelqu'un a dit que la biodiversité n'est pas là. Relisez mon document, et vous verrez qu'elle y est. D'ailleurs, un membre de cette Assemblée a salué nos mesures de protection du thon rouge, je l'en remercie. Je crois en effet que nous avons là de bonnes lettres de créance.

En ce qui concerne la question posée par Mme Beňová sur les droits fondamentaux, c'est précisément pour donner ce nouveau signe d'engagement que j'ai décidé de créer – et d'ailleurs la proposition venait du Parlement européen, même si j'étais déjà convaincu – un poste de commissaire chargé des droits fondamentaux et des libertés individuelles, qui s'occupera aussi de la question des minorités, bien sûr, et lui, ou elle, pourra répondre à la commission des pétitions, qu'on a mentionnée ici.

Je crois d'ailleurs que, comme dans les systèmes nationaux, où il y a normalement un ministre de la justice et un ministre de l'intérieur, nous devons avoir un commissaire chargé de la justice, des droits fondamentaux et des libertés. Il y en aura un autre qui regardera aussi – parce qu'il faut aussi être sérieux là-dessus, il faut aussi voir qu'il y a des problèmes d'insécurité en Europe et qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble avec la valeur ajoutée de l'Europe – d'autres questions, mais toujours avec le même esprit: l'esprit de la sécurité dans le plein respect des libertés individuelles, dans le plein respect des droits fondamentaux. Là, encore une fois, c'est l'Europe.

Quelqu'un a parlé de Guantanámo. Moi, j'étais un des premiers, sinon même le premier responsable politique en fonction dans un gouvernement à demander au Président américain – c'était pendant la Présidence autrichienne - de fermer Guantánamo. Je l'ai dit publiquement parce que je crois que nous, Européens, nous sommes contre une lutte contre le terrorisme qui ne respecte pas les droits fondamentaux, car là, on perd l'autorité morale. En matière de droits fondamentaux, je crois que nous pouvons avoir certains désaccords, mais qu'il n'y aura pas de désaccords fondamentaux avec certains des députés qui ont lancé cette question. Moi-même, en cette matière, je n'ai de leçon à recevoir de personne. À seize ans, j'étais déjà dans les rues de mon pays à lutter contre une dictature, contre le système colonial. Donc, je n'ai pas besoin de recevoir de leçon de personne en matière d'attachement aux droits fondamentaux. En tout cas, je vous remercie.

Pour la question concernant l'Irlande du Nord, je remercie Mme la députée: il est vrai que nous avons fait un grand effort, discret, pour l'Irlande du Nord. Nous avons constitué un groupe de travail spécial et nous avons, à l'époque, quand il n'y avait pas encore de dialogue entre les parties, aidé à cette réconciliation.

En ce qui concerne la question de M. López Aguilar, oui, je crois que maintenant on doit avoir une nouvelle ambition sociale. C'est évident. Nous avons un problème de chômage qui est beaucoup plus grand qu'avant. Si vous regardez les statistiques, la vérité c'est que, jusqu'à la crise financière, l'emploi montait partout. La stratégie de Lisbonne, que certains critiquent, allait, en fait, pour l'essentiel, dans la bonne direction. Il y avait une création d'emplois et une croissance en Europe. C'est justement avec la crise financière que nous avons vu l'inversion de la tendance dans la plupart de nos pays, dont aussi votre pays, l'Espagne. C'est la crise financière mondiale qui nous a lancés dans une position différente. Donc, maintenant, dans cette anxiété sociale – non seulement il y a les gens qui sont au chômage, mais également ceux qui risquent d'y tomber –, il est évident que nous devons faire un investissement social. C'est pourquoi j'ai appelé à une nouvelle ambition sociale. Je pensais que ce serait possible de réunir la plus grande partie du Parlement, et je le crois encore, autour de cette priorité.

Mme in 't Veld m'a dit que je ne l'avais pas convaincue. Vous êtes très difficile à convaincre, Madame in 't Veld. Je ferai de mon mieux, mais je vais vous dire une chose: je le ferai toujours, pas seulement pour vous convaincre, mais parce que je crois vraiment aux droits fondamentaux, aux libertés et aux garanties. Je crois que la Commission a un rôle dans cette question, non seulement en termes de législation, mais aussi quant aux signes que nous donnons. Je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, que ce soit Guantánamo, que ce soit quand je rencontre M. Poutine, chaque fois je lui demande: "Qu'est-ce qui se passe avec les assassins de Mme Politkovskaïa? Comment est-il possible qu'un système comme le système russe, qui a le plus grand système de sécurité au monde, ne trouve jamais les assassins des journalistes?" Je pose la question au Président Poutine, comme je pose des questions aux Premiers ministres actuellement, même quand je parle au Premier ministre chinois, comme je pose toujours des questions sur les droits de l'homme. Même au Premier ministre japonais, je demande comment il se fait maintenant qu'ils ont à nouveau procédé à des exécutions de peines de mort alors qu'il y avait un moratoire.

Donc là, la Commission est importante, non seulement par la législation, mais par les signes donnés par la Commission et le Président de la Commission, comme quand il y a eu la crise des caricatures au Danemark, où j'ai défendu et soutenu sans ambiguïté le droit à la liberté d'expression. Je crois que là, effectivement, nous pouvons trouver une ligne fondamentale d'accords.

M. Abad a posé des questions très concrètes et je lui réponds: je soutiens ses suggestions et je crois qu'elles sont importantes. Je crois que nous avons besoin d'une base industrielle en Europe. Nous ne voulons pas de la délocalisation, mais il faut que cette base industrielle s'adapte aux nouvelles contraintes de la concurrence mondiale et surtout aux grands défis du changement climatique et d'une croissance plus verte. Je crois que nous avons les moyens de le faire. C'est pourquoi je propose que, dans l'avenir, on y mette plus de ressources au niveau européen.

Pour la question du budget – quelqu'un l'a posée –, essayons avant tout de trouver un consensus sur les grands principes. Je crois que ce serait une erreur de commencer par parler des montants pour le futur budget. Ce serait diviser. Nous devons tout d'abord voir là où il y a une valeur ajoutée européenne et, après, décider quelles seront les priorités, mais je crois que la recherche, l'innovation et la politique de cohésion doivent être évidemment des priorités importantes, en pensant surtout aux nouvelles générations. Pour le benjamin de la délégation française, j'espère que la jeunesse de ce Parlement appuiera ce mouvement.

Quelqu'un m'a posé la question de la taxe financière globale, de la taxe sur les mouvements financiers. Si c'est global, je l'appuie, évidemment. Je crois que ce serait une excellente idée mais, en tout cas, soyons clairs, je ne vois aucun intérêt à faire sortir d'Europe les services financiers que nous avons maintenant, soit à Londres, soit à Francfort, soit à Paris. Nous sommes leaders mondiaux en termes de services financiers. Quel est l'intérêt de donner le leadership à Dubaï? Je ne comprends pas quel serait l'intérêt. Soyons clairs là-dessus. Cependant, s'il y avait une taxe globale sur les transactions financières, je crois que ce serait une excellente idée. Je crois qu'il y a déjà pas mal de raisons pour cela, pour lutter par exemple contre la faim dans le monde, car c'est un scandale, ce qui se passe au vingt-et-unième siècle, pour aider l'Europe à atteindre les objectifs du Millénaire, pour lutter pour plus de solidarité en Europe. Peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai proposé au Conseil qu'on augmente une facilité que nous avons à l'intérieur de l'Europe pour l'aide alimentaire, parce qu'il y a des pauvres et de nouveaux pauvres en Europe, et cela a été refusé. Voilà beaucoup de raisons, si on veut, pour une taxe, à condition qu'elle soit vraiment globale, qu'elle ne mette pas en cause la compétitivité de l'Europe.

Pour terminer, je voulais vous dire une chose importante. Certains ont dit: "Pourquoi devrait-on vous élire? Vous êtes le seul candidat. Est-ce que c'est démocratique?" Moi, je me suis demandé très souvent pourquoi je suis le seul candidat. Franchement, je pense c'était mauvais pour moi d'être le seul candidat. Parce que, soyons clairs, comme je suis le seul candidat, j'ai été le seul à être attaqué pendant tout ce temps, avec des critiques. Chaque fois que vous me comparez, moi, avec votre candidat idéal, je perds, c'est évident. Je perds par rapport à un candidat idéal. Je perds par rapport au candidat idéal de chaque groupe. Mais l'Europe ne se construit pas avec des candidats idéaux. L'Europe, c'est un exercice de responsabilité. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autre candidat pour la simple raison qu'il n'y avait pas l'appui nécessaire pour être candidat. C'est cela la raison. Pas mal de noms ont été évoqués, mais effectivement, moi j'ai réussi à réunir un consensus et j'en suis fier, parce que faire l'Europe aujourd'hui, comme on l'a vu dans la discussion, c'est un exercice – vous le reconnaîtrez tous – extrêmement difficile et extrêmement dur. L'Europe est très diversifiée. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de priorités et, donc, effectivement, je suis fier d'être le candidat qui a été soutenu par le parti qui a gagné les élections, d'être le candidat qui a reçu l'appui de chefs d'État et de gouvernement démocratiquement élus, de toutes tendances politiques, et je crois que ce n'est pas négatif. Ceci dit, je ne suis le secrétaire général de personne, et la Commission est une institution indépendante. Je peux vous le garantir. La Commission que je préside et que je présiderai si j'ai votre confiance sera indépendante dans la défense intransigeante de l'intérêt général européen.

J'ai bien compris, comme l'a d'ailleurs dit Mme Estrela et d'autres, que le soutien de ceux qui voudront bien m'appuyer n'est pas un chèque en blanc. Je remercie tous ceux qui m'ont appuyé, je ne peux pas les nommer tous. Certains sont encore là. Je vous remercie. Ce n'est pas un chèque en blanc. J'aime bien le Parlement.

Certains disent: "Vous êtes trop proche des gouvernements". Vous oubliez une chose: avant d'être Premier ministre, j'étais leader de l'opposition et avant d'être leader de l'opposition, j'étais parlementaire. J'ai été élu, pour la première fois, au Parlement portugais quand j'avais 29 ans. Je suis un parlementaire, je ne suis pas un technocrate ni un bureaucrate. Je défends les parlements et je veux m'engager avec vous dans cette discussion.

Donc, vos exigences peuvent m'aider et peuvent aider la Commission à faire mieux. C'est ce que j'essaierai de faire si j'ai votre confiance.

(Applaudissements)

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Dziękuję desygnowanemu przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Chciałbym również podziękować wszystkim tu obecnym oraz tym, którzy wcześniej zabierali głos, za niezwykle ożywioną dyskusję. Dziękuję pani minister Malmström za obecność razem z nami na tej sesji.

Proszę Państwa, wprowadzamy nowe zasady działania, nowe instytucjonalne rozwiązania w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że desygnowany przewodniczący przekazał polityczne kierunki działania na następne pięć lat tutaj, do Parlamentu, gdzie spotkał się ze wszystkimi grupami politycznymi. To jest bardzo ważny przekaz, także do naszych obywateli. Jutro będziemy głosować, po długiej, wyczerpującej i mądrej dyskusji.

(Przewodniczący kontynuował w języku angielskim)

 
  
  

Thank you very much once again, Mr President-designate. This was a great opportunity to have your political guidelines and discussion in political groups and also in the plenary session.

The debate is closed.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Georges Bach (PPE), par écrit. – Le programme de Monsieur Barroso est ambitieux et dmontre une norme volont de redonner l'Europe en crise l'lan dont elle a tellement besoin. Selon mon avis, il serait faux de rendre la personne Barroso responsable de tous les maux qui ont caractris la priode antrieure. Composer avec une Commission largie o la prise de dcision se fait dsormais 27, faire face une crise financire et conomique dans un contexte de rforme institutionnelle difficile n'a certainement pas facilit la tche du prsident Barroso. Certes on aurait pu souhaiter, en ces temps difficiles, entendre de sa part une voix europenne plus affirme. Je crois toutefois qu'il a tir leon de ses erreurs et qu'il s'investira, dans l'avenir, tant pour l'Europe dans son ensemble que pour les petits pays. En rservant dans son programme une place plus importante la question sociale, il semble vouloir rpondre aux citoyens europens en mal d'une Europe plus sociale. L'ide d'un vritable partenariat entre le Parlement et la Commission est une ide louable et une opportunit saisir. Pour cette raison je soutiens la candidature de Monsieur Barroso, soutien qui ne consiste nanmoins pas en un chque en blanc.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – É com gosto que, enquanto português e deputado ao Parlamento Europeu, vou votar favoravelmente a reeleição de José Manuel Durão Barroso para Presidente da Comissão Europeia. Considero que a sua actuação no decurso do actual mandato, que tantas dificuldades políticas, financeiras e sociais conheceu, e a experiência adquirida nessas funções justificam a aposta dos governos e a renovação da confiança por parte desta câmara.

Deploro as múltiplas tentativas - nem todas claras, nem sérias –, para impedir o sucesso desta candidatura e verifico que as mesmas não só se goraram por falta de alternativa credível mas, também, por insipiência dos argumentos. Lamento que colegas do meu próprio país não resistam a esta via tão fácil quanto inconsequente.

Faço votos para que a segunda Comissão Barroso possa aliar à competência técnica o “golpe de asa” e, no respeito e exercício efectivos do princípio da subsidiariedade, opte pela segurança e firmeza dos pequenos passos preconizada por Jean Monnet em detrimento dos ritmos acelerados que, de tão proclamatórios, pouco têm contribuído para o real progresso do sonho e do projecto europeus. Por mais que se rume ao horizonte, é pé ante pé que lá se chega. Vamos no bom caminho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – O que está em causa nesta eleição, também, qual será o rumo a seguir pela UE nos próximos anos. O actual Presidente da Comissão, candidato a um novo mandato, simboliza um dos rumos possíveis: a UE que representa é a dos interesses dos grandes grupos económicos.

A UE do funcionamento burocrático e anti-democrático; do conservadorismo político e ideológico; da acentuação e institucionalização de profundas desigualdades e de relações de domínio social, regional e nacional; do militarismo e intervencionismo externo; da institucionalização do neoliberalismo como sistema económico único admissível. Mas este não é, nem nunca foi, o único rumo possível. A este rumo opõe-se o de uma Europa social, dos trabalhadores e dos povos. Uma UE que valoriza a democracia na sua vertente participativa, não a reduzindo à esfera representativa formal. Uma UE que respeita a vontade dos povos e as decisões que democraticamente expressam. Que defende os serviços públicos e os direitos dos trabalhadores, como instrumentos imprescindíveis ao desenvolvimento e coesão sociais. Uma UE de Estados livres, soberanos e iguais em direitos, que defende e promove a protecção da natureza, a paz e a cooperação entre os povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – A declaração que Durão Barroso acaba de fazer como Presidente indigitado da Comissão é uma reafirmação dos pilares fundamentais da União Europeia que conhecemos, de uma integração europeia capitalista, federalista e militarista que os Tratados de Maastricht e de Nice consagraram e que o projecto de Tratado de Lisboa quer aprofundar.

Se dúvidas existissem, aí estão as suas afirmações sobre a importância do projecto de Tratado de Lisboa, na continuação, aliás, das pressões anti-democráticas dos líderes europeus, e que também acompanhou, sobre o povo da Irlanda, o qual é obrigado a novo referendo, a realizar no próximo dia 2 de Outubro.

Mesmo que, agora, tente prometer alguns remendos nos graves atentados aos direitos sociais e laborais que a Comissão Europeia, de que ainda é Presidente, levou a cabo no mandato anterior, nunca foi ao fundo das questões nem às causas da actual crise do capitalismo que estamos a viver. Na prática, o que pretende é continuar a mesma política que dá prioridade à livre concorrência, ao militarismo e aos interesses dos grupos económicos e financeiros, designadamente dos países mais poderosos, como foi evidente quando afirmou que "somos os campeões da globalização".

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), írásban. – Tisztelt Elnök úr! Szeretném támogatásomról biztosítani Barroso elnök urat, mint az Európai Néppárt jelöltjét és kifejezni reményemet, hogy a jelenlegi Európai Bizottság folytatni tudja majd a romák társadalmi befogadása terén megkezdett munkáját. Ebben a ciklusban, főként pedig az elmúlt két évben születtek fontos eredmények, de a jövőben lényegesen mélyebb elkötelezettséget és több kezdeményezőkészséget várunk el a testülettől, amely a közösségi jogalkotás kizárólagos kezdeményezőjeként motorja lehet az Európa legnagyobb kisebbségét, a romákat sújtó nyomor és kirekesztés elleni küzdelemnek.

Remélem, hogy az Igazságügyért, Alapvető Jogokért és Polgári Szabadságjogokért felelős új biztosi tárca létrehozása több és összehangoltabb munkára sarkallja majd a bizottsági struktúrát. Remélem továbbá, hogy Barroso elnök úr is mozgósítani fogja a romák ügye iránti, többször is kinyilatkoztatott személyes elkötelezettségét és mindent megtesz az állam- és kormányfők erőteljesebb szerepvállalásáért egy pártokon és ciklusokon átnyúló, összetett integrációs program kialakítása érdekében.

A romákat és nem romákat egyaránt érintő társadalmi kihívások oly súlyosak, a tétlenség következményei pedig oly veszélyesek, hogy nem engedhetjük meg magunknak az előző ciklus lomhaságát és botlásait. Azonnali és bátor tetteket, az eddigi hozzáállás gyökeres megváltozását várjuk el a régi-új elnöktől, és hogy a Bizottság zászlóshajója legyen egy normatív alapokon, szilárd költségvetésen és egyértelmű politikai elkötelezettségen nyugvó, összeurópai Roma Stratégia mielőbbi kialakításának.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – Se há realidade que ao nível da representação partidária ninguém questiona, é a da existência de uma situação conjuntural de crise, que afecta os países, e dificulta as decisões dos governos.

Assim sendo, não é indiferente, na eficácia do combate a essa crise, por parte da União Europeia, uma Comissão legitimada, com o presidente eleito, ou uma Comissão provisória, com uma decisão tão determinante sempre adiada.

Esta evidência transforma em mera retórica o exercício de todos aqueles que, não negando as evidências de tal crise, e até invocando-a recorrentemente, ainda assim se recusam e procuram evitar a escolha de José Manuel Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia.

O que equivale a dizer que quem assim pensa e age, se preocupa pouco ou nada com os efeitos da crise e tudo, ou quase tudo, com as vantagens decorrentes de um qualquer tacticismo partidário, que ao menos nestas circunstâncias bem se justificaria evitar.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η στήριξη του Χ. Μ. Μπαρόζο από συντηρητικούς, φιλελεύθερους και σοσιαλδημοκράτες ευρωβουλευτές, υπακούει στην ομόφωνη υπόδειξη του, ως μόνου κοινού υποψήφιου όλων των κυβερνήσεων της Ε.Ε., νεοσυντηρητικών και σοσιαλδημοκρατικών. Η αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. δεν εξαρτάται από πρόσωπα ή τον πρόεδρο της Επιτροπής, αλλά καθορίζεται πάνω από όλα από τον ίδιο τον χαρακτήρα της σαν ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου.

Οι πολιτικές κατευθύνσεις, που παρουσίασε ο Χ. Μ. Μπαρόζο, συνοψίζουν τις στρατηγικές επιδιώξεις του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, αποτελούν το πολιτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν οι πολιτικές δυνάμεις του ευρωμονόδρομου σε ολόκληρη την Ε.Ε. – η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας – είτε βρίσκονται στη κυβέρνηση είτε στη θέση της αντιπολίτευσης.

Πρωταρχική επιδίωξη του πολιτικού αυτού προγράμματος είναι να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, εξασφαλίζοντας στους ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους τη διασφάλιση και ανάπτυξη των κερδών τους, ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, στη φάση της αναζωογόνησης της καπιταλιστικής οικονομίας, που θα ακολουθήσει τη κρίση. Μοχλός επίτευξης του στόχου αυτού είναι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αντεργατικής Στρατηγικής της Λισσαβόνας, με χρονικό ορίζοντα το 2020, η ακόμη πιο άγρια επίθεση στα εργασιακά, μισθολογικά, κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is Question Time (B7-0203/2009).

The following questions are addressed to the Commission.

Part one

 
  
  

Question No 20 by Ilda Figueiredo (H-0277/09)

Subject: Protection of the textile and clothing industries in the context of international trade

The grave predicament of the textile and clothing industries in certain EU Member States, including Portugal, calls for a coherent and concerted public policy strategy in favour of investment in innovation, differentiation, training and conversion.

However, such measures also imply the need, in the context of international trade, to take the necessary actions to protect industry in the Member States, especially in the case of the more vulnerable areas such as textiles and clothing.

What measures is the Commission taking for the protection of the textile and clothing sector in the EU Member States in the context of new free-trade agreements with third countries, especially in Asia and as in the case of South Korea?

What measures is the Commission taking in the context of the urgent need for market regulation in the context of trade, on a worldwide basis and going beyond regulation of the financial markets alone?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − We follow very closely the effects of the financial crisis on our industrial sectors, including of course the textile and clothing sector, an important and strong industry in the European Union.

We reacted to this crisis by setting up the European Recovery Plan complemented by the European Globalisation Adjustment Fund and the Temporary Community framework for State aid matters. These measures have also been relevant for the textile and clothing industry: for instance the Globalisation Fund support has been used to reintegrate workers laid off in mostly small and medium-sized enterprises of the sector in Italy, Malta, Spain, Portugal, Lithuania and Belgium.

The textile and clothing sector comes from decades of managed trade. Since early 2009 trade in this sector has been fully liberalised. The sector has lived up to the challenge of liberalisation and has undertaken a process of restructuring and modernisation, which has not been easy.

The sector has reduced mass production and concentrated on products with higher value added and technological content. Today European textiles are known in the world for their innovation and technical performance. The sector has been evolving successfully and has maintained a world-class export performance. Market access issues are therefore a priority for it, and I am happy that our renewed market access strategy has been taken up by this industry with positive results.

And of course in our trade negotiations, such as the free trade agreement with Korea or the multilateral trade talks, we do take into account the sensitivities of the different industrial sectors, including the textile sector, and we aim for balanced deals.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Já ontem tivemos ocasião de falar aqui sobre o problema do acordo de comércio livre com a Coreia do Sul e a Senhora Comissária sabe que quer organizações empresariais e quero dizer-lhe que, em Portugal, eu própria reuni com as diferentes organizações empresariais, que me comunicaram a sua grande preocupação com as cláusulas deste acordo de comércio livre com a Coreia do Sul, mas igualmente a nível europeu existem grandes preocupações.

Existem também preocupações por parte das organizações sindicais e quem conhece os países do Sul, como Portugal e Espanha, e as zonas onde predominam estes sectores da indústria, sabe bem como o desemprego se agravou. Em alguns concelhos, Senhora Comissária, já ultrapassa os 20%, designadamente no Norte de Portugal. Há concelhos com indústria têxtil onde o desemprego ultrapassa os 20%! E nós receamos que esta situação se agrave, num país onde a pobreza é já tão importante. Por isso pergunto-lhe, em concreto, o que é que vai ser feito...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S-D). - It is to Mrs Figueiredo’s credit that she shows such concern about the social impact of the closure of textile mills and the damage being done to the industry. But will the Commissioner agree with me that the South Korean Free Trade Agreement actually provides as many opportunities for European textile manufacturers as threats, and indeed gives our quality textiles access to the Korean market?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − I understand very well the strength of feeling. This is a very important industry and I agree completely with David Martin who has studied the detail of the deal with South Korea.

There is no doubt that we export far more clothing to Korea than they do to us, so there are real opportunities in the market. It is absolutely right that in thinking about everything we do on trade we need to be mindful of the impact on industries, and that is exactly what we do.

I would be more than happy to continue this dialogue and to provide more information about how we approach this, because I agree completely with the view that we have to support our industries through this economic recession, be mindful of the poverty and deprivation that can occur, and give new trading opportunities that will actually help boost those economies and those sectors. That is precisely what we are seeking to do.

 
  
  

Question No 21 by Brian Crowley (H-0281/09)

Subject: EU priorities for Intergovernmental Conference on Climate Change

What will be the specific priorities for the European Union in the context of the United Nations Intergovernmental Conference on Climate Change which will be held in Copenhagen this coming December?

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. − This is a very timely question and I could answer very briefly that the priorities are agreement in Copenhagen for reduction commitments by developed countries, nationally appropriate mitigation actions by developing countries, and finance.

I would, however, like to say a few more words. We now have less than three months until Copenhagen and the climate talks have now entered into a crucial phase.

With 250 pages of negotiating text on the table, the negotiations have not yet gathered sufficient momentum to come to an agreement that is ambitious and detailed enough. However, among most parties there is a sense of urgency and the willingness to focus on areas of convergence. The ultimate objective of the climate agreement is to keep global warming below 2 degrees Celsius, an objective that was endorsed at the last G8 summit and the Major Economies Forum.

We need comparable and more ambitious emission reduction targets for the group of developed countries, which in aggregate today offer less than 15% reduction as compared with 1990. This falls short of the 25-40% reduction required by science. We welcome the fact that Japan will strengthen its target. The EU has offered to take up a 30% reduction target if others make comparable commitments.

Developing countries should take appropriate mitigation actions to curb the growth of their emissions to 15-30% below business as usual by 2020. The EU proposes that developing countries (except Least Developed Countries) design and implement low carbon growth plans containing their key mitigation actions. These plans would then form the basis for targeted financial and other support.

Adequate international financing will be essential to reach an effective agreement in Copenhagen. Money will make or break the deal. We need to mobilise private investment and promote the establishment of a robust international carbon market, but substantial public funding will also be required. In this respect, it is worth mentioning the global partnership on technology, which aims at doubling investment in low carbon technologies. Furthermore, we have to strengthen support to the poorest and most vulnerable countries to adapt to the increasing adverse effects of climate change.

Last week, on 10 September 2009, the Commission adopted a communication on stepping up international climate finance, which aims at speeding up the international negotiations. There is a daunting task ahead of us, with intense negotiations over the coming months – but failure is not an option.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley (ALDE). - Mr President, I would like to thank Commissioner Dimas for his answer.

Very briefly, do we know what the real position of the United States of America is, now that there is a new administration, and are they using the same reduction figures that the EU is proposing? Secondly, with regard to Brazil, Russia, India and China, which are huge producers of CO2 emissions and other emissions, what role will they play, and what pressures can we in the European Union put on them to meet the same standards that we are demanding of our own?

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Domnule Preşedinte, domnule comisar, întotdeauna când vorbim despre schimbările climatice, vorbim de măsuri de adaptare la schimbările climatice, dar şi de măsuri pentru reducerea cauzelor care conduc la schimbările climatice. Aş dori să vă întreb în contextul conferinţei de la Copenhaga: ce prioritate are creşterea eficienţei energetice şi pentru ţările în curs de dezvoltare, dar şi ce discuţii aveţi privind criza apei potabile şi, bineînţeles, criza alimentară?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Gibt es eine Folgenabschätzung darüber, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit in Europa verändern wird, ob wir 20 % oder 30 % einsparen werden, und wie sich das auf die kleinen und mittleren Betriebe und vor allem auf die Arbeitsplätze auswirken wird?

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, Member of the Commission. − Regarding the United States, the new Administration has committed to reductions which are considerably more ambitious than those of the previous administration. However, they are still not as ambitious as those to which the European Union has committed, and fall below the level that science is telling us is required in order to keep global warming below 2°C, as was agreed by all the leaders of the major economies in July 2009 in L’Aquila, including the Americans, the Chinese and the leaders of the other countries that you mentioned.

But the discussions in the United States are ongoing. The Markey-Waxman bill has been voted in the House and is now going to be voted in the Senate. There are quite a lot of provisions which need clarification, and we have to see what the net result will be at the end, because this bill could be more ambitious than it appears to be today.

For example, if the calculation of emission reductions includes those achieved by investments in ‘avoided deforestation’ – depending on whether this is calculated in the United States’ emission reduction target, or in the financing, or whatever – this is something which must be clarified in order to determine the comparability between the targets of the United States and the European Union and other developed countries.

The fact is that we are encountering a very positive attitude from this Administration, we are working closely with them and we hope that together we shall work for a good result in Copenhagen, namely an agreement with the elements that I described previously.

Regarding Brazil, China, India, Mexico and other developing countries, of course we expect from them a reduction in the rate of growth of their emissions of the order of 15% to 30% below ‘business as usual’. This is again what science is telling us is necessary in order to keep global warming below 2°C. Reductions by developed countries alone will not suffice.

Some of these countries have already taken national measures which will lead to reductions in emissions, either by energy efficiency measures or investments in renewable sources of energy, but we need to intensify our cooperation with them – exchange of information, cooperation regarding technologies and transfer of technology – in order to achieve the reductions that we need.

Regarding cost reduction and, as you mentioned, energy efficiency, clearly all investments in energy efficiency are win-win-win situations. For example by reducing the consumption of imported oil, not only do you save money, and you do not pay it to the oil-producing countries, but you also reduce CO2 emissions.

In many countries, especially developing countries, where there are problems with air pollution – the air pollution problem in China, for example, is very well known – there will be the collateral benefit of improving air quality.

Concerning the related problem of water and food, both of these are objectives of the European Union’s policies. We do support policies that will improve the sanitary quality and supply of water, especially in very poor countries. Regarding food, we were very careful, for example, when we examined the Biofuels Directive, that there should be no competition between feedstocks for food and biofuel. We always take account of these important issues.

Regarding the impact assessment and the issues of competitiveness, these were discussed at length when we adopted the Energy and Climate Package. Many studies have been carried out not only by the Commission but also by industry and by various sectors. The provisions that we have in our legislation will provide the assurances need to preserve the competitiveness of other European industries, especially small and medium-sized enterprises by, for example, granting free allowances, in many cases up to 100% of their emissions.

So this is something that we are taking into account and of course the same applies when we go to 30%. Additionally, if we go to 30%, it will mean that we shall have an ambitious agreement in Copenhagen where all developed countries will undertake similar comparable reduction targets to the European Union and developing countries will accept mitigation actions which will create a level playing field for the whole world. We shall then have comparable reduction obligations which will mean that the problem of competitiveness will not exist.

 
  
  

Question No 22 by Silvia-Adriana Ticau (H-0301/09)

Subject: Measures to stimulate investment in increasing energy efficiency and the use of renewable energies

The European Environment Agency recently presented provisional statistics for the year 2008 concerning the reduction in greenhouse gas emissions. According to those statistics, emissions in the EU-15 fell by 1.3 %, and those in the EU-27 by 1.5%, over 2007 levels, which represents an important step towards achieving the Kyoto Protocol objectives of an 8% reduction in greenhouse gas emissions by 2012 over those in 1990, the reference year.

In view of the fact that the reduction in CO2 emissions is mainly due to the increase in energy efficiency and the use of renewable energies in the transport and housing sectors, and in energy-intensive industries, can the European Commission state what concrete measures it has in mind to help the Member States stimulate investment in increasing energy efficiency and the use of renewable energies?

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου ορθώς σημειώνει την τάση βελτίωσης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και στην αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς των μεταφορών και της στέγασης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξυπηρετούν και άλλους στόχους άσκησης πολιτικής, όπως είναι η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Λόγω όλων αυτών των οφελών η Επιτροπή εξακολουθεί να βελτιώνει τη νομοθεσία και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Având în vedere că până în 2020 avem o fereastră de timp de 10 ani şi că rezultate notabile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pot avea loc în domeniul eficienţei energetice a clădirilor şi în domeniul transportului şi, având în vedere că suntem în plină criză economică şi că oamenii îşi pierd locurile de muncă, trebuie să subliniem că economia verde poate crea milioane de locuri de muncă. Pentru situaţii specifice trebuie să venim cu soluţii specifice. De aceea, sper că soluţia va fi că dumneavoastră, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul, vom putea găsi soluţii inovative pentru a creşte investiţiile în eficienţa energetică. Parlamentul a propus soluţii interesante, creşterea cotei din Fondul European de Dezvoltare Regională din 2014, crearea unui fond special începând cu 2014, posibilitatea de a utiliza un TVA redus, pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile. Aş dori poate să ne spuneţi mai multe în acest sens.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A simple question: how does the Commission suggest that Member States should balance the increased use of renewables with the need to keep electricity prices low for competitive purposes?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Welche Investitionsanreize soll es denn geben, um auch bei privaten Haushalten und nicht nur bei Industrie- und Gewerbebetrieben den Umstieg auf erneuerbare Energien zu forcieren?

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με το ερώτημα του κυρίου Kelly, προβλέπεται ότι, από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θα εισπραχθούν πολύ μεγάλα ποσά από τα Υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών και μεταξύ των μέτρων τα οποία μπορούν να λάβουν οι κυβερνήσεις είναι να χρησιμοποιήσουν μέρος αυτών των χρημάτων για να ενισχύσουν τους χαμηλόμισθους ή αυτούς οι οποίοι είναι ενεργειακά "φτωχοί". Επομένως υπάρχει ο τρόπος και υπάρχουν και τα χρήματα ώστε, πέραν των άλλων, να απαντηθεί το ερώτημα του κυρίου Kelly.

Η νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν στήριξη και να επιφέρουν μεταρρυθμίσεις σε διοικητικό επίπεδο και στις υποδομές, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευθεί να επιτύχει ορισμένους στόχους μέχρι το 2020 και πρέπει να υποβάλει μέχρι τον Ιούνιο του προσεχούς έτους εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες ενέργειες, στην οποία θα αναλύεται ο τρόπος επίτευξης των στόχων.

Σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων, η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευθεί να ενισχύσει περαιτέρω τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα και να προτείνει νέα για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Η Επιτροπή παρέχει ήδη άμεση χρηματοδότηση για ποικίλα έργα με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι:

- Μία σειρά προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης βάσει του προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

- 727 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2007-2013 από το πρόγραμμα "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη", ως συμβολή στην άρση διαφόρων εμποδίων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

- Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για έργα με αντικείμενο την υπεράκτια αιολική ενέργεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που θα τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

- Η πρωτοβουλία χρηματοδότησης αειφόρου ενέργειας, την οποία διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2009 και με στόχο την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων από τις κεφαλαιαγορές και το ταμείο Marguerite, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενέργεια, την αλλαγή του κλίματος και τις υποδομές, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Επιτροπή επίσης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σημαντικό μέρος των κονδυλίων των ταμείων της πολιτικής για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίζουν έργα με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
  

Question No 23 by Czeslaw Adam Siekierski (H-0299/09)

Subject: Development assistance in an economic crisis

In this current period, when we are having to contend with an economic crisis, is there a realistic chance of putting in place specific conditions to help the countries most affected? I am referring above all to the very poor countries of the third world. Would it be possible to increase the aid for developing countries? If our own internal problems, such as an insufficient budget or a lack of time, do not allow us to do that, then what is being done to speed up the take-up of funds that have already been assigned to developing countries? My question is essentially whether it is possible to simplify the procedure for allowing this assistance to be increased.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Within its field of competence the Commission has so far responded rapidly to help prevent disastrous social consequences in developing countries, in particular in the least-developed countries, most of which are ACP states.

These measures include honouring aid commitments and leveraging new resources, acting counter-cyclically, improving aid effectiveness, sustaining economic activity and employment, revitalising agriculture, investing in green growth, stimulating trade and private investment, working together for economic governance and stability, and protecting the most vulnerable in developing countries.

Concrete actions and procedures have already been put in place to speed up delivery of aid. An ad hoc ‘Vulnerability FLEX’ instrument will mobilise EUR 500 million from the European Development Fund. This V-FLEX is complementary to actions taken by the World Bank and the IMF, and will target the most vulnerable countries with poor resilience capacity, giving rapid grant assistance to help them to maintain priority spending, notably in the social sectors.

As the V-FLEX utilises previously unallocated reserve funds, it represents additional financing for these highly vulnerable countries. EUR 80 million has also been mobilised for the funding under the existing EDF FLEX mechanism for countries that suffered significant export losses in 2008. In addition, the mid-term review of cooperation strategies for countries funded from the EC budget is currently under way, and the mid-term review for ACP countries funded from the EDF has been accelerated in order to re-define and adjust the national strategies and allocations in early 2010.

Nevertheless it is important to recall that development policy is a shared competence within the EU. The prime responsibility for delivering on the ODA commitments lies with the Member States themselves. I strongly believe that the crisis should not be an excuse for our Member States to water down donors’ aid and promises, and I will insist on remaining committed to delivering the promised aid levels, both for EU Member States as well as for other donors. In this regard we very publicly monitor Member State ODA through our annual Monterrey survey.

On the basis of the information gathered from Member States we foresee the EU collective ODA increasing from EUR 49 billion in 2008 to EUR 53.4 billion in 2009 and EUR 58.7 billion in 2010. This also means that, without additional steps by Member States to fulfil their individual targets, the collective targets for 2010 will not be achieved. Moreover this crisis has also shown that we have to strengthen the mechanisms for delivering ODA, as the honourable Member rightly pointed out.

The International Aid Effectiveness Agenda embodied in the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action are now more important than ever. In these difficult economic times we have a particular responsibility towards the world’s poor to make sure our development assistance is being channelled effectively. I will defend this approach personally at the November Development Council, and the global financial crisis will be at the centre of my political concerns during the weeks ahead.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Dziękuję za wyjaśnienie. Czy Unia nie powinna być bardziej aktywna na szczeblu międzynarodowym? Chodzi tu o instytucje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, które powinny być bardziej elastyczne przy określaniu, przyznawaniu pomocy w okresie kryzysu. Wreszcie jak likwidować nieprawidłowości podatkowe czy niezgodne z prawem transfery zysków z biednych krajów przez różne firmy? Wreszcie jak sprawiedliwie liberalizować wymianę handlową, aby przynosiła korzyści tym, którym się należy?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Gerade in Zeiten knapper Ressourcen ist es wichtig, zielorientiert zu handeln, zur richtigen Zeit die richtige Menge an die richtigen Betroffenen zu leiten. Daher meine Frage: Welche Maßnahmen zur Erfassung der Effizienz und der Valorisierung der Wirkung sind im Zusammenhang mit Wirtschaftshilfen künftig vorgesehen?

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − As far as the first question is concerned, the cooperation with international institutions – IMF, World Bank – we are working very closely together with those institutions, for example for the vulnerability flex. In fact, it is together that we have been identifying the countries that should primarily take profit from this new instrument.

We have also insisted repeatedly to the institutions to grant more loans to the developing countries and, out of the USD 280 billion drawing rights, USD 8 billion will go to the developing countries. So I think we are really at the forefront of influencing the international institutions going in that direction and that will also be the stance of the Commission, of Mr Almunia and me in the meetings of the World Bank and the IMF at the beginning of October in Istanbul.

As far as the second question is concerned, I honestly think that this was the subject of my first reply. I detailed how this should happen. I am ready, of course, to repeat it, but it comes down to the fact that we especially have to pay attention that the aid is used in the proper manner.

 
  
  

Question No 24 by Fiorello Provera (H-0289/09)

Subject: Demographics and development policy in Africa

According to a United Nations study, the population of the African continent could double to two billion by the year 2050, at which point the population of Africa would be double that of the continent of Europe. The average fertility rate in Africa is five children per woman, compared to 1.7 in the Far East and 1.47 in the European Union.

What measures does the Commission intend to propose, in relation to long-term immigration and environment policies among others, to adjust external relations and development cooperation policy to take account of this data?

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − The Commission shares the concern of the honourable Member that population growth in Africa and the long-term impact of high fertility rates could contribute significantly to increased pressure on Africa’s natural resources and determining the development trajectory of the African continent.

Fertility rates tell an important part of the story; according to the UN Population Division, Africa’s overall population today is 8% lower than if its fertility rate had stayed at its 1970 levels. Indeed its fertility rate is expected to decline even below 2.5% by 2050. In urban parts of the continent an emergent middle class is having fewer children at rates comparable with Europeans. This story is one of promise, of the countries which have attained political stability and achieved impressive economic growth.

Aware of these challenges, the European Commission has a development policy geared to fight poverty, promote sustainable development and tackle political challenges in order to help foster stability. In this field the Commission is also bound by the strategy endorsed by the 1994 international conference on population and development, further reviewed in 1999.

The strategy has extended the concept of family planning to that of sexual and reproductive health and rights. It emphasises human rights, the empowerment of women, the importance of investing in health and education and provision of comprehensive reproductive health services to all those who need them. In particular the education of women has an impact on their reproductive behaviour.

Many studies have found a strong correlation between education and fertility; as literacy improves fertility rates tend to decrease. Across all of its programmes the Commission expects to commit around EUR 1.7 billion to education for the years 2007-2013; more generally, we are firmly engaged in increasing the level and effectiveness of the collective EU aid to health systems delivering universal coverage of basic services including reproductive health. In this respect, under the EU agenda for action on MDGs – Millennium Development Goals – the EU has undertaken to contribute an additional EUR 8 billion, of which EUR 6 billion for Africa, to health, providing that all aid commitments are fully met.

In order to address environmental pressure, it is of key importance to ensure that local livelihoods are sustainable. This means combating desertification and land degradation and enhancing agricultural productivity, halting over-exploitation of biodiversity, forests and other natural resources including oceans and inland waters; and, finally, ensuring that climate change remains within certain limits and assisting African populations to adapt to climate change.

The Commission, together with the EU Member States, is working on an environmental integration strategy to ensure that development cooperation efforts contribute to these objectives. Our preparations for the Copenhagen Climate Change Summit are to be seen in this light.

At present the EU is working with the African Union and other regional organisations to strengthen their capacity to address environment and climate change issues. It promotes important initiatives to enhance forest governance, especially through forest law enforcement, governance and trade.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia interrogazione intendeva sottolineare un aspetto, cioè che l'aumento, l'incremento demografico globale comunque comporta delle conseguenze sia sull'utilizzo delle materie prime che sull'inquinamento. Però nei paesi in via di sviluppo questo incremento demografico è particolarmente importante, con conseguenze anche sociali e economiche. La mia domanda è questa: non si potrebbe accompagnare la politica di aiuto ai paesi in via sviluppo con politiche di family planning, magari attraverso il sistema delle NGO, delle organizzazioni non governative?

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Ein interessantes Phänomen ist ja auch, dass zwei Drittel der Bevölkerung Afrikas in nur acht von 53 Staaten leben. Das Problem der Überbevölkerung Afrikas ist also klar auf einzelne Staaten eingrenzbar. Inwieweit fließen denn diese Tatsachen in die Entwicklungspolitik der Europäischen Union ein?

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − We do not have a specific family planning policy, but this can and does happen at the request of the governments concerned. A lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances. In countries where the legislation allows abortion, the Commission will also support these programmes. So whether or not we take such measures really depends on the countries concerned.

With respect to the second question; I must say that when you look at the African continent and the birth rates, as I explained in my introduction, there is a clear relationship between economic development, the degree of urbanisation and fertility rates. This is not a new phenomenon. We have seen that in all countries all over the globe. One can expect, with global urbanisation and, hopefully, increased growth figures, that the fertility rates might go down. This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries. It is rather a phenomenon that is linked to the development of the country concerned.

 
  
  

Question No 25 by Jim Higgins (H-0274/09)

Subject: Suspension of negotiations on free trade agreement between the EU and Colombia

In the light of the clear evidence that there continue to be killings of trade union activists in Colombia, and particularly in the light of the fact that in 2008 there was an increase of 25% in such killings, is the Commission prepared to recommend a suspension of negotiations on a free trade agreement between the EU and Colombia?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − The protection of human rights is of the highest priority in the European Union’s relations with Colombia. We are therefore following the situation in Colombia very closely.

We are well aware of the difficulties confronting trade unionism in Colombia, and the continued killings of, and threats against, union leaders and members.

We know this from our information sources, from the reports and statements issued by international treaty bodies, as well as from my own discussions with bodies such as the European Trade Union Confederation.

Serious concerns remain concerning the effective application of the ILO core conventions in the country. We are consistently urging the Government to step up efforts to protect the most vulnerable population groups and to investigate and punish all human rights violations.

Recent attacks on human rights defenders and trade unionists have been the subject of démarches by the EU troika ambassadors in Bogotá and were also raised during recent high-level meetings between European Union and Colombian officials.

Moreover, we have recently launched a bilateral human rights dialogue with the Colombian Government which provides a channel for a more regular and systematic exchange of information and experience in the human rights field, and will help inform technical cooperation.

Furthermore, we are seeking to include additional guarantees in the planned multiparty trade agreement in order to improve implementation of core labour and environmental conventions in Colombia as part of the Sustainable Development Chapter. We are also proposing monitoring by civil society institutions on the implementation of labour laws. We hope that in this manner the agreement will help to improve the situation for labour rights activists in Colombia.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - I know that human rights are a high priority, and I am at a loss to understand why the European Union, which prides itself on being the champion of human rights in the world, should even contemplate a trade agreement with a regime like that of Colombia.

Twenty-seven trade unionists have been murdered since the beginning of January 2009. This figure speaks for itself, and it has been proven in the past that the way to get the message across is to hurt these countries economically, as happened in the case of the sanctions against South Africa.

I genuinely believe that we should be sending a delegation to Colombia to see the actual situation at first hand, rather than holding a dialogue with them. We should have people out there on the ground, and we should suspend any trade negotiations with Colombia until such time as we are assured that human rights there are on a par with the rest of the world.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S-D). - I am very pleased that Mr Higgins has asked his question. He is absolutely right about the situation he has described and you yourself, Commissioner, have now acknowledged the facts of the case.

Will the Commission, in the light of this, firstly suspend their GSP+ agreement with Colombia, and secondly suspend our negotiations for a free trade agreement, until we get the assurances from the Colombian Government that trade unionists, human rights activists and others can go about their business safety in that country?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − I am grateful to both, and I understand the passion and strength of feeling. I am not convinced that suspending negotiations will achieve what both honourable Members would wish to achieve. What I think we have to do is to continue the dialogue, continue working to include in our discussions and, more importantly, in our agreements, an absolute guarantee along the lines that both honourable Members are looking for.

That is the approach that I have taken. It does not mean, I hasten to add, that I have not invited those who have already talked to me to continue with their contribution to making sure that we are on the right lines, and of course I keep it under review but at the present time that is the course of action I have decided upon.

 
  
  

Question No 26 by Georgios Papastamkos (H-0261/09)

Subject: International trade recovery

The visible slowdown in international trade growth figures in 2008 was followed by a further contraction in 2009, far exceeding the actual extent of the economic recession. The European Council (Brussels, 19-20 March 2009) ‘recognising that free and fair trade is a key element for global recovery’, called for ‘a swift conclusion of bilateral trade negotiations and of the WTO Doha Development Agenda’.

Can the Commission provide the following information:

What trade funding initiatives has it taken? What progress has been made by current trade negotiations and what measures are being envisaged to consolidate EU external trade flows?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − It is true, of course, that international trade has been particularly deeply affected by the crisis. The World Trade Organisation secretariat estimates that global trade will drop by 10% in 2009, with a 14% decline in developed countries and about 7% for emerging countries. This calls for ambitious reactions, which is what we have been doing, both on trade finance, multilateral negotiations and bilateral negotiations.

Together with Member States, we have taken a number of important steps to increase the availability of trade finance. Where commercial parties were no longer willing or able to provide export finance insurance Member States have stepped in via the export credit agencies.

With regard to short-term insurance, this has been facilitated by the Commission decision to temporarily relax the conditions to offer such support. We furthermore agree to temporary relaxation of the OECD rules on medium- to long-term credit insurance.

At the multilateral level, we strongly endorse the commitments made in the G20 context for national export credit agencies to make available sufficient government export credit insurance capacity where this is needed, and we also support the efforts by multilateral financing organisations to make available new trade-financing facilities or increase the envelopes of existing ones.

To make sure we consolidate and increase exports, we are continuing to pursue the various trade negotiations we have engaged in. Honourable Members know that the priority on the multilateral front is and remains an ambitious, balanced and comprehensive conclusion to the Doha Round, which would reap great benefits for the world and of course for the European economy.

The recent meeting in New Delhi which I attended has provided new political momentum and, together with the upcoming G20 Summit in Pittsburgh, it will hopefully enable us to conclude the deal in 2010.

We are calling for real engagement with key World Trade Organisation partners in the months ahead in order to move the negotiations forward on the basis of the package which has been tentatively negotiated up until this point. As Members know we are pursuing a range of bilateral agreements in conjunction with this.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης πολλά κράτη λαμβάνουν μέτρα για την τόνωση των εγχώριων βιομηχανιών τους. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, κυρίου Ομπάμα, σχετικά με την επιβολή δασμού στις εισαγωγές ελαστικών από την Κίνα.

Έχει προβεί η Επιτροπή σε εκτίμηση των επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές εξαγωγές που έχουν επιφέρει οι πολιτικές τρίτων εμπορικών μας εταίρων, όπως λ.χ. οι αποκαλούμενες "buy american" ή "buy chinese";

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − I have indeed been discussing with the United States and with China – from which I came last week – ‘Buy American’ and ‘Buy Chinese’ – two very different programmes; at least that is what I am reliably informed. I have read the legislation for ‘Buy American’. I am concerned much more about the implementation by individual states in the United States than I am by what it actually said.

‘Buy Chinese’ is a different proposition. I am reassured to some extent by what both the Trade Minister, Chen Deming, and the Vice-Premier, Tang Jiaxuan, said to me last week about the objective and the way in which European businesses would be treated, but I remain vigilant to make sure that neither directly nor indirectly does European business suffer.

In terms of the current position on tyres, which I think the honourable Member is referring to, we are just watching that at the moment to see exactly what will happen. The honourable Member is right to point to it as an important area that we need to keep an eye on and see what happens and obviously I am happy to keep in touch on that.

 
  
MPphoto
 

  President. − In the absence of Mr Moraes, I am afraid Question 27 falls.

 
  
  

Question No 28 by Liam Aylward (H-0279/09)

Subject: Marketing European beef and lamb products

What measures is the European Union pursuing to help market the sale of European beef and lamb products in third countries and does the Commission intend to bring forward any new initiatives to help in this process?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − We work actively to tackle what are very complex vital sanitary barriers, and with this to help market the sale of European products like Irish beef and lamb. The Market Access Strategy, and particularly the Market Access Partnership launched in 2007, is the centrepiece of the Commission’s work in that respect. The Market Access Strategy sets up a stronger partnership between Commission, Member States and business to enhance the work of detecting, analysing, prioritising and removing barriers.

The specificity of this strategy is that it is done through the right mix of various trade policy instruments. That means using multilateral and bilateral channels and complementing the more formal medium to long-term policy instruments with political contacts and with joint trade diplomacy.

Our efforts in relation to this market access have been stepped up considerably in recent years, and we have several success stories to show we are going in the right direction. For example, we managed to confine a few countries and lift the ban on EU exports of meat due to the dioxin and PCBs contamination incident in Ireland in December 2008, and recently we were successful in opening Saudi Arabia, Jordan and the Philippines to the input of EU beef and to treat certain SPS issues in a more trade-friendly manner with Egypt and Israel.

We keep insisting on the different levels with countries such as Indonesia, Malaysia and Korea, to bring some of their legislation fully in line with the requirements of the SPS agreement and of the international standards of the World Organisation for Animal Health. We have asked EU beef businesses to come forward with their specific concerns and to make suggestions on how we might tackle barriers in key markets. It has recently had very positive feedback, and a presentation made by an Irish business association will help us in setting priorities and continuing our work.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - Can I ask the Commissioner if she would consider a thorough and full examination of the food promotion budget? It has been in operation since the 1970s, is very restrictive and needs to be reformed. Furthermore, would the Commissioner agree that improving the competitiveness of the European Union food sector will help the European Union pull itself out of the economic recession?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - It is well known that European beef and lamb products comply with the highest standards. What measures is the Commission taking, if any, to encourage or demand that similar standards apply to trading partners, particularly in Brazil?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, Member of the Commission. − First of all, I am not familiar with the particular area that the honourable Member mentioned, so, if I may, I will come back to him in writing about that.

However, I agree completely on the question of the value and importance of the industry to the European Union and to trade. Indeed, it is an area where we have increasingly to look and focus. I work very closely with Commissioner Fischer Boel when looking at trade agreements to make sure that the agriculture side of our agreements represents a real strength and a real opportunity. I hope that, as our negotiations unfold, the honourable Member will see more of the value that we place on this.

In terms of the reciprocity principle, we are negotiating with and training third-country officials so that they understand what the EU system is, so as to build their confidence in the level of protection offered to EU consumers and to their consumers alike.

We insist that third countries respect their international obligations, notably the World Trade Organisation SPS agreement, making sure that, when setting requirements, they respect international standards or base their requirements on science.

 
  
  

Question No 29 by Bernd Posselt (H-0272/09)

Subject: Environmental damage caused by lignite mining in the Czech Republic and central Germany

What view does the Commission take of the environmental damage caused by opencast lignite mining and lignite-burning power stations in the Czech Republic and central Germany, and of the progress with plans to decommission lignite plants and return affected land to nature?

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η περιβαλλοντική ζημιά που μπορεί να προκύψει από την εξόρυξη και χρήση λιγνίτη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής είναι από τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται επαρκώς από την κοινοτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την οδηγία για τα εξορυκτικά απόβλητα οι μονάδες που επεξεργάζονται εξορυκτικά απόβλητα πρέπει να διαθέτουν άδεια, που περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και σχέδιο για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων. Οι μονάδες αυτές οφείλουν να καταθέσουν χρηματική εγγύηση για την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης του εδάφους.

Η οδηγία προβλέπει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές και περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων, του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους. Η οδηγία εφαρμόζεται στις νέες εγκαταστάσεις από το Μάιο του 2008. Οι προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις οφείλουν να αποκτήσουν άδεια, σύμφωνα με την οδηγία, πριν από το Μάιο του 2012.

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να καταρτίσουν μέχρι τα μέσα του 2012 κατάλογο με τις εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις εκτός λειτουργίας, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά.

Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και άλλες οδηγίες, όπως η οδηγία ΙPPC και η οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη έχουμε στο Συμβούλιο την οδηγία για το έδαφος, η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει. Από αυτές, βεβαίως, η πιο σημαντική είναι η οδηγία ΙPPC, η οποία επιβάλλει στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης να διαθέτουν άδειες που βασίζονται στην εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Παράλληλα, η οδηγία για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης θέτει ελάχιστες οριακές τιμές εκπομπών για τους πιο σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Εάν μια εγκατάσταση παύσει να λειτουργεί η οδηγία ΙPPC επιβάλλει στον φορέα εκμετάλλευσης την υποχρέωση να λάβει μέτρα αποτροπής τυχόν κινδύνων ρύπανσης, καθώς και μέτρα αποκατάστασης του τοπίου.

Το νομικό αυτό πλαίσιο εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας σε περίπτωση πιθανής περιβαλλοντικής ζημιάς από τις εγκαταστάσεις καύσεις λιγνίτη.

Τώρα, σχετικά με το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, αυτό θα κριθεί ανάλογα με το κατά πόσον οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Vielen Dank für diese präzise und umfassende Antwort! Ich hatte aber darüber hinaus konkret nach den Grenzgebieten gefragt, also Deutschland/Tschechische Republik, Deutschland/Polen, Polen/Tschechische Republik. Da gibt es besonders viele solche Fälle. Ich wollte fragen, ob Sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Staaten als ausreichend ansehen und ob die Kommission hier, insbesondere in den Regionalprogrammen, auch grenzüberschreitende Maßnahmen unterstützt.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, πρώτον υπάρχουν διάφορες χρηματοδοτήσεις και προς τις εγκαταστάσεις στην Τσεχία μετά το 2007, αλλά και προς τη Γερμανία. Και βεβαίως πρέπει να σας θυμίσω ότι με το πακέτο που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για την ενέργεια και το κλίμα, θα υπάρχουν αρκετά χρήματα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου τα οποία, βάσει της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, πρέπει να προορίζονται κατά 50% για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και άλλων σχετικών χρήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις, και ειδικότερα η υπαίθρια εξόρυξη λιγνίτη, η οποία -αυτή καθαυτή- καταστρέφει το περιβάλλον και τη φύση με διάφορα προβλήματα που προκαλούνται όχι μόνο στη φυσική κατάσταση του εδάφους, αλλά και στα νερά με άλλους ρύπους και, όπως είναι γνωστό, και με τη δημιουργία μεγάλων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δεδομένου ότι ο λιγνίτης είναι, απ' αυτής της πλευράς, το χειρότερο καύσιμο: εάν βάλουμε μία κλίμακα, ίσως είναι μεταξύ των τελευταίων από πλευράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα ήθελα να πω ότι, πέραν αυτών των χρημάτων τα οποία μπορούν να διατεθούν από την αγορά των ρύπων και, όσον αφορά ειδικότερα τη Γερμανία, πρέπει να πω ότι γίνεται δημοπράτηση ακόμη και στην περίοδο που διερχόμαστε τώρα. Επομένως, υπάρχουν και ορισμένα χρήματα που προέρχονται από αυτή την πηγή. Αλλά, πέραν αυτών, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση που μπορεί εξίσου να συμβάλει στην αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών από τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000-2006 χρηματοδότησαν έργα ανάπλασης περιοχών που είχαν υποβαθμιστεί από δραστηριότητες εξόρυξης του φαιού άνθρακα σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, όπως είναι η Σαξονία, η Σαξονία-Άνχαλτ και η Θουριγγία. Η συνέχιση αυτού του είδους της στήριξης προβλέπεται στα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού της περιόδου 2007-2013.

Σχετικά με την Τσεχική Δημοκρατία, το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα North-West της περιόδου 2007-2013 χρηματοδοτεί δράσεις ανάπλασης και απορρύπανσης εγκαταλελειμμένων χώρων εξόρυξης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον" προβλέπει επίσης ως μία από τις προτεραιότητές του την ανάπλαση εγκαταλελειμμένων χώρων εξόρυξης και, φυσικά, η συνεργασία μεταξύ όχι μόνο χωρών αλλά και περιφερειακών οργανισμών είναι προς όφελος και των δύο πλευρών.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Questions which have not been answered for lack of time will be answered in writing (see Annex).

 
  
 

That concludes Question Time.

 

13. Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti

14. Għeluq tas-seduta
  

(The sitting closed at 20.00.)

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza