Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2670(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0038/2009

Debatai :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0016

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2009 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras Tekstas OL

5. SWIFT (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas – Tarybos pareiškimas dėl SWIFT.

 
  
MPphoto
 

  Beatrice Ask, einanti Tarybos Pirmininko pareigas.(SV) Pone pirmininke, pagrindinis visos kovos su terorizmu klausimas – kaip ši veikla finansuojama. Veikla užkertant kelią teroristų finansavimui ir sekant įkalčių galinčių palikti sandorių duomenis yra naudinga ir užkertant kelią terorizmo nusikaltimams, ir tokius nusikaltimus tiriant. Turėtumėme imtis iššūkio, nustatyto 1999 m. JT konvencijoje dėl terorizmo finansavimo uždraudimo ir konvencijose, kurias šioje srityje priėmė Taryba.

EP nariai, dalyvavę 2009 m. rugsėjo 3 d. įvykusiame uždarame Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdyje, išgirdo, kaip Terorizmo finansavimo sekimo programa (TFSP) padėjo padidinti ES ir kitų šalių piliečių saugumą. Pastaraisiais metais pagal TFSP programą pateikta informacija prisidėjo atskleidžiant ir tiriant terorizmo nusikaltimus, taip pat padėjo užkirsti kelią terorizmo nusikaltimams Europos teritorijoje.

2009 m. liepos 27 d. Taryba pirmininkaujančiai valstybei suteikė vieningai patvirtintą derybų mandatą, grindžiamą Komisijos pateiktu pasiūlymu. Būtų geriau, jei su JAV būtų deramasi remiantis Lisabonos sutartimi. Tokiu atveju Europos Parlamentas galėtų visapusiškai dalyvauti šiame derybų procese, bet, kaip jums žinoma, dabar tai dar neįmanoma. Metų pabaigoje SWIFT perkels savo duomenų bazes iš JAV į Europą, todėl ES labai svarbu kuo skubiau sudaryti trumpalaikį susitarimą su JAV siekiant išvengti keitimosi informacija pertraukimo pavojaus. Tai svarbu visiems.

Norėčiau pabrėžti, kad minėtas susitarimas galios laikinai, kol bus pasirašytas nuolatinis susitarimas. Laikinasis susitarimas galios ne ilgiau kaip dvylika mėnesių ir Komisija pranešė, kad ketina pateikti pasiūlymą dėl nuolatinio susitarimo iš karto, kai pradės galioti naujoji Steigimo sutartis. Nustačius, kad TFSP yra naudinga ES ir valstybėms narėms, JAV privalės toliau teikti atitinkamoms įgaliotosioms institucijoms Europos Sąjungoje TFSP informaciją taip, kaip tą darė pirmiau. Iš tikrųjų taip ir bus.

Be to, laikinasis susitarimas suteiks ES nusikaltimų prevencijos institucijoms aiškią galimybę pačioms prašyti informacijos iš TFSP duomenų bazių tiriant terorizmo nusikaltimus. Tarybai pirmininkaujanti Švedija įsitikinusi, kad TFSP duomenų bazėse saugoma informacijos yra naudinga. Tačiau mums taip pat aišku, kad laikinajame susitarime turi būti numatyti būtinieji asmenų privatumo, teisinės valstybės principų ir duomenų apsaugos mechanizmai. Todėl laikinojo susitarimo projekte bus nuostata dėl būtinybės paskirti atskirą ES instituciją, kurį bus įgaliota gauti, nagrinėti ir tvirtinti JAV prašymus gauti informaciją iš SWIFT.

Vienodai svarbu ir tai, kad į laikinąjį susitarimą būtų įtrauktos išsamios duomenų apsaugos nuostatos, taikomos informacijai, kurią JAV gaus iš SWIFT per Europos instituciją. Šioje srityje susitarime einama toliau nei Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtų 2007 m. vienašališkų JAV įsipareigojimų Europos Sąjungai dėl TFSP informacijos teikimo atveju.

Leiskite paminėti tam tikras kitas nuostatas, kurias reikalaujame įtraukti į susitarimą. Duomenys turi būti saugomi saugiai, visa prieiga prie duomenų turi būti registruojama, visa duomenų ieška TFSP turi būti ribojama suteikiant prieigą prie asmens duomenų ir informacijos tik tuo atveju, kai yra svarių priežasčių įtarimams ar kai yra nustatytas aiškus ryšys su terorizmo nusikaltimu. Informacijos saugojimo laikotarpis turi būti ribotas ir ne vėliau kaip po penkerių metų, o jei įmanoma, ir anksčiau, informacija duomenų bazėje turi būti panaikinama.

Galime tvirtai teigti, kad bus leidžiama naudoti TFSP tik tiriant terorizmo nusikaltimus, įskaitant teroristų finansavimą. Nei JAV, nei ES negalės naudoti sistemos kitų rūšių nusikaltimams tirti ar kitais tikslais. Savaime aišku, taip pat svarbu užtikrinti, kad pagal TFSP perduodant informaciją iš ES į JAV būtų laikomasi proporcingumo principo. Be taisyklių dėl Europos institucijos, kurias pirmiau minėjau, susitarime taip pat numatyta nuostata, kurioje teigiama, kad sistemos vertinimą turi atlikti nepriklausomas vertinimo organas. ES tokį organą sudarys Tarybai pirmininkaujančios valstybės bei Komisijos atstovai ir du asmenys iš valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos institucijų. Vertinimo organas turės patikrinti, ar sistema atitinka susitarimo reikalavimus, ar tinkamai taikomos nuostatos dėl duomenų apsaugos ir ar perduodant duomenis laikomasi proporcingumo principo.

Mums tenka bendra pareiga užtikrinti, kad nusikaltimų prevencijos institucijos galėtų veiksmingai priešintis terorizmui. Mums taip pat tenka bendra pareiga užtikrinti šios veiklos teisinį tikrumą, kartu nepamirštant pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms. Tarybai pirmininkaujanti Švedija įsitikinusi, kad keitimasis informacija su JAV pagal TFSP stiprina apsaugą nuo terorizmo ir kad galime pasiekti laikinąjį susitarimą, o vėliau ir ilgalaikį susitarimą, kuris ne tik atitiks mūsų griežtus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, bet kuriame taip pat bus gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. (FR) Pone pirmininke, gerbiamieji Parlamento nariai, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai B. Ask už visų įvykių, susijusių su SWIFT ir su JAV vykstančių derybų dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) tąsos, nušvietimą.

Aš pats turėjau galimybę liepos 22 d. įvykusio Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdyje paaiškinti, kaip keičiamasi informacija pagal TFSP ir kodėl mums reikia laikinojo sprendimo siekiant išvengti šio proceso pertraukimo. Rugsėjo 3 d. įvyko bendras Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Ekonomikos ir pinigų komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Tarybai pirmininkaujanti Švedija, Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Generalinis direktorius J. Faull ir J. L. Bruguière. Manau, kad šis posėdis suteikė galimybę išsiaiškinti klausimus, kurie dar buvo likę atviri.

Norėčiau glaustai pakalbėti apie kai kuriuos aspektus. Pridėtinė vertė, kurią suteikia JAV iždo departamento atliekamas duomenų įvertinimas įgyvendinant TFSP, patvirtinta J. L. Bruguière pranešime, kurį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Ekonomikos ir pinigų komiteto nariai galėjo išnagrinėti rugsėjo mėn. pradžioje įvykusiame bendrame šių komitetų posėdyje. Kaip Tarybai pirmininkaujanti Švedija mums taip pat priminė, ši duomenų analizė leido JAV institucijoms užkirsti kelią teroristų išpuoliams ir pagreitinti įvykdytų terorizmo aktų tyrimą ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir Europoje.

Be to, teisėjo J. L. Bruguière pranešime patvirtinama, kad JAV valdžia įvykdė savo įsipareigojimus dėl duomenų apsaugos, prisiimtus 2007 m., būtent įsipareigojimą – kaip ką tik labai gerai paaiškino B. Ask – apriboti duomenų saugojimą ir priėjimą prie jų, kad duomenys būtų naudojami tik tais atvejais, kai yra įtarimų dėl terorizmo finansavimo. Trumpai kalbant, įsipareigojimai, kaip pasakė J. L. Bruguière, įvykdyti.

Tačiau aišku ir tai, kad teisinis pagrindas, dėl kurio buvo susitarta 2007 m., negalės toliau būti taikomas, nes duomenys nebebus saugomi Jungtinėse Amerikos Valstijose po šių metų pabaigoje planuojamo SWIFT struktūros pakeitimo. Laikinasis tarptautinis Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas reikalingas tam, kad JAV valdžios institucijos galėtų toliau analizuoti Nyderlanduose atliekamų Europos vidaus operacijų duomenis.

Visų garantijų, būtinų siekiant užtikrinti mūsų piliečių pagrindinių teisių apsaugą, įtraukimas į šį susitarimą yra absoliutus imperatyvas. Žinoma, mes visa širdimi palaikome Tarybai pirmininkaujančios Švedijos pastangas tokią apsaugą užtikrinti.

Tęsdamas pirmiausia norėčiau pasakyti rūmams, pone pirmininke, kad, kaip ministrė ką tik minėjo, kalbama apie laikinąjį susitarimą, kuris galios ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Tai reiškia, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dėl jo galės būti iš karto deramasi visapusiškai dalyvaujant Europos Parlamentui. Galiu nuoširdžiai patikinti jus, kad Komisija, be abejo, ir toliau nuolat informuos Parlamentą apie daromą pažangą sprendžiant šį reikalą.

Norėčiau pridurti, kad džiaugiamės galėdami parengti šį susitarimą, kuris taps nuolatiniu, ilgalaikiu susitarimu, bet, žinoma, bus būtina reikalauti iš mūsų JAV partnerių visapusiško abipusiškumo. Kova su terorizmu mums irgi rūpi, todėl nėra priežasties, kodėl neturėtų būti visapusiško ir visiško abipusiškumo. Būtent todėl manau, kad Parlamento dalyvavimas ateityje derantis dėl ilgalaikio susitarimo bus naudingas.

Tuo, atvirai kalbant, aš tikiu. Norėčiau dar kartą padėkoti Tarybai pirmininkaujančiai Švedijai ir poniai B. Ask už išsamų padėties, dėl kurios šiandien iškilo būtinybė sudaryti, dar kartą norėčiau pabrėžti, laikinąjį susitarimą, nušvietimą.

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser, PPE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, ponia B. Ask, pone Komisijos nary, ponios ir ponai, JAV yra svarbi partnerė kovojant su terorizmu. Tačiau bendradarbiaujant su amerikiečiais mus ypač rūpi duomenų slaptumo klausimas, norime, kad būtų taikomos Europos normos dėl duomenų bei atitinkamų asmeninių piliečių teisių apsaugos. Būtent todėl mes, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija, reikalaujame, kad būtų nustatyti pagrindiniai tokio susitarimo sudarymo kriterijai.

Pirma, turi būti užtikrinta piliečių saugumo ir piliečių teisių pusiausvyra. Antra, būtina užtikrinti teisinį tikrumą susijusioms įmonėms ir mūsų piliečiams. Trečia, palankiai vertiname Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmenį ir todėl taip pat palankiai vertiname ketinimą sudaryti laikinąjį susitarimą. Linkime jums, ponia B. Ask ir pone Komisijos nary, sėkmės ateinančiomis savaitėmis.

Ketvirta, manome, kad ir laikinajame susitarime, ir ilgalaikiame susitarime turėtų būti nuostata, reikalaujanti, kad Europos vidaus duomenų rinkiniai būtų tvarkomi pagal Europos teisę. Penkta, norime, kad be TFSP, dar būtų sukurta analogiška priemonė, taikoma Europos lygmeniu, ir šešta, manome, kad tai yra abipusiškumo prielaida.

Tokios yra mūsų mintys. Tikime, kad plenariniame posėdyje dėl jų bus pasiektas sutarimas. Sudarę laikinąjį susitarimą, turėsime paskubėti derėtis dėl galutinio susitarimo ir jį sudaryti.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, SWIFT neabejotinai tapo bandymų poligonu siekiant rasti tinkamą pusiausvyrą tarp mūsų bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kovos su terorizmu ir mūsų pagrindinių teisių apsaugos.

Kai savo 2006 m. ir 2007 m. rezoliucijose Parlamentas paprašė, kad visi SWIFT finansinių pervedimų ES teritorijoje duomenys būtų perkelti iš JAV į Europos teritoriją, buvo akivaizdu, kad tokį prašymą pateikėme todėl, jog manėme, kad pagal JAV sistemą ES piliečiams pasiūlyta apsauga neatitinka ES standartų ir todėl turi būti patobulinta. Taigi tai teigiamas pokytis ir mūsų frakcija palankiai vertina tai, kad dabar du nauji SWIFT serveriai bus perkelti į Europą ir kad bus sukurta nauja teisinė sistema siekiant užtikrinti, kad JAV ir toliau galėtų naudoti TFSP ir tvarkyti duomenis bendradarbiaudama su mūsų teisėsaugos institucijomis.

Mano frakcija taip pat mato, kad Tarybos priimtoje rekomendacijoje bandoma spręsti kai kurias problemas, keliančias rūpestį Parlamentui ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Bet dar yra likę svarbių atvirų klausimų. Jeigu JAV teisiniai standartai ir toliau bus taikomi tvarkant ES duomenis ES teritorijoje, kaip galėsime užtikrinti, kad procesinių teisių ir asmens duomenų apsaugos požiūriu būtų laikomasi ES standartų? Į kurį teisėją ES pilietis ar įmonė turės kreiptis baudžiamojo persekiojimo atveju?

Žinoma, vienas iš svarbiausių klausimų – susitarimo sudarymo laikas ir jo laikinas pobūdis, kaip išdėstė Taryba ir Komisija. Jeigu laikinajam susitarimui bus pasirinktas trečiojo ramsčio teisinis pagrindas, Parlamentas, taigi ir ES piliečiai, liks teisėkūros proceso nuošaly. Socialistų ir demokratų frakcija įsitikinusi, kad šis laikinasis susitarimas turėtų galioti tik dvylika mėnesių, o po to su Parlamentu, kaip vienu iš teisės aktų leidėjų, turėtų būti pradėtos derybos dėl naujojo susitarimo, kad mes šiuose rūmuose galėtume užtikrinti ES piliečių pagrindinių teisių apsaugos pusiausvyrą, lengvai pažeidžiamą svarbioje ir lemiamoje kovoje su terorizmu.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu.(NL) Pone pirmininke, po visų šių šiltų žodžių ketinu paleisti katiną į balandžių būrį! Nekalbėsiu apie turinį, nes, mano nuomone, ir taip akivaizdu, kad tai, dėl ko pavyko susitarti, atitinka europinius teisinės apsaugos ir asmens duomenų apsaugos standartus, bet dabar vis dėlto noriu gauti atsakymus į kelis klausimus dėl proceso, nes tai jau šimtasis kartas, kai Taryba priima piliečiams svarbius sprendimus už uždarų durų. Europos ir JAV vyriausybės nori viską žinoti apie mūsų privatų gyvenimą, bet mums, piliečiams, nesakoma, ką daro Taryba. Man atrodo, kad šiuo atžvilgiu einama šiek tiek atbulai. Kova su terorizmu praktiškai tapo panaši į nevaldomą traukinį, nes Taryba rodo visišką nepagarbą Europos piliečiams ir parlamentinei demokratijai. Kiekvienu atveju, susijusiu su SWIFT, PNR duomenimis, duomenų išlaikymu ar kitu klausimu, mums sakoma, kad „tai būtina kovojant su terorizmu“. Drįsčiau paklausti, ponia ministre, kada pagaliau iš tikrųjų bent kartą mums pavyks gauti faktų ir kada atliksime tam tikrą jų įvertinimą? Taip pat yra klausimų, susijusių su SWIFT, į kuriuos iš tikrųjų norėčiau gauti atsakymus, nes rugsėjo 3 d. į juos nebuvo atsakyta. Kodėl jie dar atviri? Juk jau 2007 m. buvo žinoma, kad SWIFT struktūra turi būti pertvarkyta. Kodėl Taryba ėmėsi šio plano pačią paskutinę minutę, tik šią vasarą, kai Parlamentas dar rengėsi pradėti savo darbą? Kodėl nesitarėte su nacionaliniais parlamentais dėl mandato? Kodėl? Ar tai ne „politikos plovimas“, ponia ministre, kai Europos vyriausybės faktiškai bando gauti prieigą prie mūsų duomenų tarpininkaujant JAV Vyriausybei? Tiesiog prisipažinkite!

Baigdama dar norėčiau pakalbėti dėl skaidrumo. Dokumentai, tiksliau sakant pačios Tarybos teisės tarnybos nuomonė dėl teisinio pagrindo, turi būti paskelbti viešai, o ne palikti mažoje patalpoje, kur jie būtų prieinami tik Europos Parlamento nariams, – radome juos šalia fotokopijavimo aparato, taigi jau žinome, kas juose rašoma, – ir pateikti Europos piliečiams. Štai kas yra tikrasis skaidrumas.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, Taryba ir Komisija nuolat kalba apie pilietinių teisių ir piliečių Europos stiprinimą. Tačiau tikrovėje pilietinės teisės pamažu silpninamos ir žlugdomos tinkamos viešos diskusijos dėl jų. Daroma viskas siekiant palikti nuošaly parlamentus ir sulaikyti informaciją. Toks neskaidrus darbo metodas nepriimtinas demokratinei Europai.

Neužtenka vien tik pabarbenti į duris, atsakingas Parlamentas privalo padaryti galą šiai nepageidaujamai įvykių raidai. Tarybai pirmininkaujanti valstybė privalo sustabdyti derybas ir pratęsti jas tada, kai galės užtikrinti piliečių ir parlamentų teises. Įgyvendinę šį gudrų politinį sandorį bankininkystės duomenų srityje, kurį planuojate sudaryti nenumatydami jokių privalomųjų apsaugos mechanizmų, išduosite piliečių teises dėl duomenų apsaugos ir sudarysite sąlygas prevenciniam visuotiniam piliečių įtarinėjimui.

Mes, žalieji, su tuo neturime nieko bendra – nei laikinai, nei, žinoma, ir tuo atveju, jei serveriai bus čia, Europoje, o ne tik JAV, kaip buvo pirmiau, nes duomenys vis tiek toliau bus perduodami JAV ir tai bus daroma neužtikrinus teisinės apsaugos.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu.(FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, man didelė garbė pirmą kartą kalbėti šiuose rūmuose milijonų europiečių, kurie nori kitokios Europos, vardu.

Su SWIFT susijusiam reikalui būdingos didelės saugumo politikos klaidos, kai dangstantis kova su terorizmu visiškai paminamos pagrindinės mūsų piliečių teisės. Jungtinės Amerikos Valstijos neteisėtai gaudavo bankų duomenis be jokio teisinio pagrindo ir net be jokios informacijos iš valdžios institucijų Europoje. Šis skandalas privertė Europos valdžios institucijas suklusti ir su JAV Vyriausybe buvo pasirašytas susitarimas. Šį susitarimą įvertino ekspertas. Tačiau kas tas ekspertas yra? Prancūzijos teisėjas, kovojantis su terorizmu, teisėjas J. L. Bruguière, apie kurio klaidas pagrindinių teisių srityje Prancūzijoje gerai žinoma. Todėl dėl jo pranešimo kokybės esame nusiteikę skeptiškai.

Be principinio klausimo, mums pateiktame pasiūlyme dėl rezoliucijos yra daugybė įspėjimų, su kuriais sutinkame, bet vien jų nepakanka. Siūlome padaryti pakeitimus, kuriais būtų sugriežtinti reikalavimai, kuriuos Europos Parlamentas privalo kelti. Privalome eiti toliau ir reikalauti, kad susitarimas būtų laikinai sustabdomas jame nustatytų principų pažeidimo atvejais. Norėtumėme sužinoti, kodėl Europos valdžios institucijoms prireikė tiek daug laiko informuoti Parlamentą ir kodėl taip skubama sudaryti šį naująjį susitarimą?

Dedame viltis į Tarybai pirmininkaujančią Švediją. Nuolat kontroliuosime, ar gerbiamos žmogaus teisės. Taip, mūsų piliečiai turi teisę į saugumą, bet ji turi būti užtikrinama neverčiant mūsų gyventi „didžiojo brolio“ visuomenėje, kurioje kiekvienas apie mus žino.

 
  
MPphoto
 

  Beatrice Ask, einanti Tarybos Pirmininko pareigas.(SV) Pone pirmininke, dėkoju jums už šias svarbias pastabas. Per man skirtą trumpą laiką pasistengsiu atsakyti į keletą klausimų.

Pirmasis klausimas, kuris kyla, žinoma, yra klausimas dėl to, kaip galėsime užtikrinti, kad JAV laikytųsi susitarimo. Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad turime J. L. Bruguière pranešimą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip laikomasi dabar galiojančių sąlygų, dėl kurių susitarta pirmiau. Antra, susitarimo projekte minimas vertinimo organas, apie kurį jums kalbėjau, be to, numatomas Tarybai pirmininkaujančios šalies, Komisijos ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atstovų dalyvavimas taip pat padės užtikrinti, kad šis reikalas būtų sprendžiamas tinkamai. Be abejo, labai svarbu, kad informacija būtų patikima. Taip pat svarbu, kad visi suvoktume, jog perduodant informaciją pagal šią duomenų programą žmonės negali bet kuriuo metu gauti bet kuriuos juos dominančius duomenis. Prieiga prie šios informacijos suteikiama tik tuo atveju, jeigu yra įtarimų dėl terorizmo nusikaltimo ar teroristų finansavimo. Savaime aišku, informacijos naudojimas bus ribojamas.

Dėl kritikos, kodėl šio reikalo imtasi tik dabar, vasarą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Tarybai pirmininkaujančiai valstybei kilo daugmaž tokių pat klausimų, kuriuos dabar pateikė Europos Parlamento nariai. Mums buvo pavesta pasirengti šiam reikalui ir išnagrinėti, be kitų dalykų, šį pranešimą, kuriame pateikiamas atsakymas į kai kuriuos klausimus, taip pat išspręsti kitus reikalus. Iš tiesų ne mes nusprendėme, kad SWIF duomenys turi būti perkelti į Europą, tai daroma remiantis kitais sprendimais. Tačiau JAV labai siekia turėti galimybę naudoti šį ginklą savo kovoje su terorizmu. Mes taip pat manome, kad lygiavertė informacija mums būtų naudinga. Kad tokie abipusiškai naudingi mainai informacija įvyktų, reikia susitarimo. Kadangi Lisabonos sutartis dar nepradėjo galioti, mes pamanėme, kad būtina pateikti laikinąjį sprendimą. Būtent dėl šio sprendimo deramasi ir būtent dėl to Taryba mums suteikė mandatą. Tą pabandžiau paaiškinti jums.

Taip pat nėra taip, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė nori bereikalingai kokiu nors šio klausimo aspektu apriboti svarstymus ar diskusijas. Pirma, pagaliau tai yra viešos diskusijos, antra, mes, be abejo, džiaugiamės galėdami aptarti tai, kaip vyksta diskusijos. Tačiau vykstant deryboms neįmanoma užtikrinti nuolatinės galimybės susipažinti su dokumentais, nes per derybas daug kas ne kartą keičiama. Tačiau pasistengiau paaiškinti, koks buvo mūsų pradinis taškas ir kokį aiškų mandatą gavome iš Tarybos. Šiuo atžvilgiu esame tvirtai pasiryžę suderinti reikalavimus dėl sistemos veikimo efektyvumo ir jos praktinio pritaikymo laikantis griežtų reikalavimų dėl teisinio tikrumo ir pagarbos piliečių laisvėms bei žmogaus teisėms. Esu visiškai tikra, kad mums pavyks tą pasiekti. Jeigu priešingai lūkesčiams mums to nepavyks padaryti, jokio susitarimo nebus.

 
  
  

PIRMININKAVO: R. WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Tarybos Pirmininko pavaduotojas. (FR) Pone pirmininke, tiesiog norėčiau patvirtinti pastabas, kurias pateikė ministrė. Beje, ji padarė labai aiškią išvadą: jei ilgalaikiame susitarime, dėl kurio Tarybai pirmininkaujanti valstybė turės derėtis ir dėl kurio Komisija suteiks paramą, iš tiesų nebus pateiktos mums būtinos garantijos dėl duomenų apsaugos, susitarimas nebus sudarytas.

Kadangi tai yra tiesa, manau, mums turėtų pavykti suderinti reikalus ir taip vykdyti kampaniją prieš terorizmą rodant pagarbą didžiosioms vertybėms ir svarbiesiems principams, o tai reiškia, kad mes Europoje teikiame daug svarbos ir privatumo apsaugai, ir komercinio šnipinėjimo prevencijai.

Tiesiog norėčiau pasakyti, kad pradėdamas eiti šias pareigas, be abejonės, žinojau, kad Taryba paprašė teisėjo J. L. Bruguière atlikti šią faktų nustatymo misiją Jungtinėse Amerikos Valstijose. J. L. Bruguière pranešimas, parengtas 2008 m. gruodžio mėn., man buvo pateiktas 2009 m. sausio mėn. Europos Parlamentas ir TVR taryba šį pranešimą gavo 2009 m. vasario mėn. Būtent tuo metu Komisija jautė turinti savo rankose visus svarbiausius elementus, būtinus tam, kad būtų užtikrintas tolesnis TFSP naudojimas, laukdama to laiko, kada turėdami pasirašytą Lisabonos sutartį ir Parlamentą kaip vieną iš teisės aktų leidėjų iš tikrųjų galėsime pradėti derėtis dėl ilgalaikio susitarimo, apimančio visas garantijas, kurias minėjo ministrė, ir visus reikalavimus dėl abipusiškumo, apie kuriuos taip pat kalbėjo E. Strasser.

Manau, kad Taryba ką tik labai aiškiai išdėstė savo ketinimus sprendžiant šį reikalą. Komisija pritaria šiai nuomonei, šiam tvirtam ir aiškiam Tarybos įsipareigojimui užtikrinti, kad atėjus tinkamam laikui sudaryti ilgalaikį susitarimą, Europos Parlamentas iš tikrųjų turėtų vieno iš teisės aktų leidėjų įgaliojimus.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Pone pirmininke, turiu trumpą procedūrinį klausimą. Pastebiu, kad vėl negauname iš Tarybos atsakymų į pateiktus klausimus. Klausiau, kodėl Taryba dvejus metus iki pat paskutinio momento delsė priimti sprendimą šiuo reikalu, taip pat norėčiau žinoti – galime gauti atsakymą raštu – kodėl nacionaliniai parlamentai buvo visiškai nušalinti nuo viso šio proceso. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad perskaičiau jūsų atsakymą, kuris buvo gana miglotas ir kuriame, regis, teigiama, kad neskelbsite Tarybos teisės tarnybos nuomonės dėl teisinio pagrindo.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos.

(Balsavimas vyks 2009 m. rugsėjo 17 d.)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika