Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0176(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0007/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0018

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. septembra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Dohoda o partnerstve a spolupráci ES/Tadžikistan (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o

– vyhláseniach Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi ES a Tadžickou republikou a

– odporúčaní (A7-0007/2009) pána Alojza Peterleho v mene Výboru pre zahraničné veci k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej

(12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC)).

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, úradujúca predsedníčka Rady. (SV) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, vážené poslankyne, pani komisárka, pán Peterle, som rada, že mám dnes popoludní príležitosť hovoriť o väzbách EÚ s Tadžikistanom a najmä o význame, ktorý prikladáme položeniu nových základov našich vzťahov s touto krajinou uzavretím dohody o partnerstve a spolupráci.

Viem, že Parlament má o túto otázku veľký záujem. Už vo februári 2008 ste vo svojom uznesení o stratégii EÚ pre Strednú Áziu vyzvali členské štáty, aby rýchlo ratifikovali dohodu o partnerstve a spolupráci, čím sa potvrdil zámer Parlamentu schváliť dohodu v blízkej budúcnosti.

Teraz je dohoda ratifikovaná a veľmi by sme chceli čo najviac urýchliť zostávajúce kroky, aby mohla dohoda o partnerstve a spolupráci čo najskôr vstúpiť do platnosti, dúfajme, že do konca roka. Ak sa tak stane, vyšle sa jasný signál, že začíname novú kapitolu vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Tadžikistanom.

Tadžikistan je dôležitou súčasťou globálnej stratégie pre Strednú Áziu. Táto ťažko prístupná krajina patrí medzi najchudobnejšie na svete. Má slabo chránenú hranicu s Afganistanom, čo z nej robí hlavnú trasu pre pašovanie drog a vstupné miesto do regiónu pre radikálnych islamistov. Preto máme veľký záujem o podporu Tadžikistanu tak kvôli nemu samotnému, ako aj s cieľom vyriešiť spoločné problémy. Robíme to už teraz prostredníctvom množstva kontaktov. Švédske predsedníctvo vyslalo v júli do regiónu skupinu na vysokej úrovni a včera sa v Bruseli uskutočnila ministerská konferencia so Strednou Áziou.

Tadžikistan je však jednou z veľmi mála krajín za východnou hranicou EÚ, s ktorými ešte od skončenia studenej vojny nemáme uzavretú celkovú dohodu. Ak naozaj chceme riešiť problémy, ktoré som spomínala, musíme vytvoriť vhodný rámec pre vzájomné budúce vzťahy. Musia sa zlepšiť postupy politického dialógu a praktickej spolupráce s Tadžikistanom, aby lepšie odzrkadľovali spoločné problémy, ktorým tento región čelí. Dohoda o partnerstve a spolupráci by nám poskytla štruktúrovanejší spôsob diskusie o otázkach, na ktorých máme spoločný záujem: ľudské práva, princípy právneho štátu, obchodovanie s drogami a organizovaný zločin, ako aj terorizmus a náboženská organizácia.

Zároveň musíme v tomto regióne dosiahnuť pokrok v otázkach súvisiacich s demokraciou, dobrým sociálnym manažmentom a ľudskými právami. Veľmi dobre si uvedomujeme, že to nie je ľahká úloha. Z tohto dôvodu veľmi vítam štruktúrovaný dialóg s Tadžikistanom o ľudských právach, ktorý poskytuje príležitosť viesť náležitú diskusiu. Druhé kolo tohto dialógu sa uskutoční 23. septembra v Dušanbe.

Musíme Tadžikistan naďalej podporovať pri zavádzaní programu reforiem. Vývoj je často veľmi znepokojujúci. Radi by sme v krajine videli demokratickejší prístup, pokiaľ ide o slobodu organizácie, náboženskú slobodu, slobodu médií a rozvoj občianskej spoločnosti. Musíme urobiť, čo je v našich silách, aby sme Tadžikistan presvedčili, že je potrebné dodržiavať princípy právneho štátu v boji proti nelegálnym činnostiam, obchodovaniu s drogami a terorizmu. Musíme zdôrazňovať, že je potrebné dodržiavať ľudské práva a základné slobody ako spôsob predchádzania etnickým a kultúrnym konfliktom.

Veľmi nás tiež znepokojuje rozsiahla korupcia, ktorá sa v tomto štáte vyskytuje. Nielenže bráni rozvoju v Tadžikistane, ale zamedzuje aj účinným príspevkom od darcov. Mali by sme využiť všetky dostupné kanály a vyzvať tadžické orgány, aby tento problém čo najrýchlejšie vyriešili. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že všetky tranzitné trasy obchodu s drogami – alebo aspoň mnohé z nich – prechádzajú cez Tadžikistan. Krajina je ohrozená radikálnymi hnutiami a medzinárodným organizovaným zločinom. Musíme zvýšiť podporu Tadžikistanu, aby bolo možné čeliť tejto činnosti a zároveň poskytovať alternatívne zdroje príjmu. Táto stratégia sa zhoduje s naším záväzkom v Afganistane a našou prácou na stabilizácii tohto štátu. Vítame záujem Tadžikistanu o spoluprácu a podporujeme jeho úsilie.

Tadžikistan prejavil otvorený, konštruktívny postoj k diskusiám o našich spoločných problémoch. To je pozitívne. Tento dialóg je dôležitým prvkom našej podpory Tadžikistanu v jeho práci na presadzovaní spolupráce so susednými štátmi a na hľadaní riešení naliehavých zložitých regionálnych problémov, ako sú napríklad zmena klímy, voda a kontrola hraníc. Vzhľadom na to, že máme silný záujem na účinnejšom riešení mnohých z týchto problémov, vítam príležitosť vytvoriť nový základ pre naše vzťahy s Tadžikistanom. Dohoda o partnerstve a spolupráci nám poskytuje rámec, v ktorom môžeme ďalej rozvíjať naše bilaterálne vzťahy a tým prispievať k všeobecným cieľom našej stratégie pre celú Strednú Áziu. Preto tento Parlament vyzývam, aby hlasoval za dohodu, aby mohla čo najskôr nadobudnúť platnosť.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Peterlemu za vynikajúcu správu a taktiež za uznesenie, ktoré poskytuje veľmi dobrú analýzu situácie v Tadžikistane a obsahuje odporúčania, ktoré podporujem.

Odvtedy, čo bola v júni 2007 prijatá stratégia EÚ pre Strednú Áziu, naše vzťahy so všetkými krajinami Strednej Ázie sa v náš vzájomný prospech prehĺbili. Zvýšila sa frekvencia vzájomných kontaktov a teraz už existuje jednotné chápanie výhod väčšej spolupráce v otázkach bezpečnosti, pri riadení a kontrole hraníc, v oblasti vzdelávania, v správe vecí verejných a energetickej diverzifikácii. Tejto stratégii sa darí nadväzovať nový druh partnerstva s piatimi republikami Strednej Ázie.

Táto preklenovacia stratégia sa však, samozrejme, opiera o individuálne a diferencované dvojstranné vzťahy, ktoré odrážajú rozličné snahy a smerovanie týchto krajín. Ako všetci viete, naša spolupráca s Tadžikistanom je v súčasnosti stále riadená dohodou o obchode a spolupráci uzavretou so ZSSR v roku 1989 a schválenou Tadžikistanom v roku 1994. Táto dohoda už plne nevyjadruje naše ambície podľa stratégie pre Strednú Áziu, ani neslúži na podporu takého partnerstva, o aké sa teraz usilujeme s Tadžikistanom.

Váš súhlas s novou dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Tadžikistanom, ktorá je predmetom dnešnej rozpravy, by teda predstavoval veľký krok vpred, ktorý nám umožní rozšíriť a prehĺbiť našu spoluprácu s touto krajinou.

Dnešný Tadžikistan, ako už bolo povedané, čelí veľkým hospodárskym a sociálnym problémom. Je dôležité – a vo vlastnom záujme Európanov –, aby bol Tadžikistan v riešení svojich ťažkostí úspešný. Je to štát, ktorý má takmer 1 500 km dlhú spoločnú hranicu s Afganistanom a ktorý sa nachádza blízko pri údolí Svát v Pakistane. Toto územie je ohrozené prílevom z konfliktných oblastí a infiltráciou islamských radikálov.

Tadžikistan je tiež kľúčom k úsiliu zastaviť tok nelegálnych drog z Afganistanu do Európy. Väčšia spolupráca s Európskou úniou teda môže istým spôsobom pomôcť brániť šíreniu nestability.

Kľúčovým prvkom v zraniteľnosti Tadžikistanu je jeho slabé hospodárstvo. Najchudobnejšiu z republík Strednej Ázie vážne zasiahol značný pokles cien hliníka a bavlny spôsobený celosvetovým úpadkom. To spolu s 34 % poklesom poukazovania finančných čiastok v prvej polovici roku 2009 vedie k obavám, že by mohla vzrastať úroveň chudoby a že neistá sociálno-ekonomická situácia by mohla vyvolať sociálne nepokoje.

Som presvedčená, že čo sa týka Tadžikistanu, sme teraz na správnej ceste tým, že podporujeme a podnecujeme nevyhnutné reformy. To bolo aj cieľom častých návštev osobitného predstaviteľa EÚ pána Morela a tiež mojej návštevy na jar roku 2008. Dosiahol sa pokrok, ale, samozrejme, je potrebné urobiť viac. Vláda jasne povedala, že okrem zvýšenia obchodu a spolupráce je ochotná zaviesť opatrenia na zlepšenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a školstva, na boj proti korupcii a na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

Je potrebné privítať, že prezident Rachmon vytvoril post ombudsmana. Ombudsman bude pre nás dôležitým rokovacím partnerom v spomínanom ďalšom kole dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Tadžikistanom 23. septembra. Pokrok reformy súdnictva je stále pomalý, ale dúfame, že vláda vezme do úvahy odporúčania nedávneho seminára o občianskej spoločnosti a ľudských právach v Dušanbe, najmä v reforme právnických profesií a v novom trestnom zákonníku v Tadžikistane.

Som si, samozrejme, veľmi dobre vedomá vašich obáv, pokiaľ ide o demokraciu a ľudské práva v Tadžikistane, a preto vás ubezpečujem, že Komisia bude tieto obavy brať plne do úvahy pri dialógoch s touto krajinou.

Čo sa týka hospodárskych reforiem, vidíme pokrok, napríklad v návrhu mechanizmu zrušenia dlhu bavlníkových fariem, ktorý, dúfajme, pripraví cestu pre širšie poľnohospodárske reformy a realizáciu „slobody pestovania“, ktorá je kľúčová pre boj proti chudobe v krajine.

Dnešný súhlas Európskeho parlamentu s dohodou o partnerstve a spolupráci nám pomôže naďalej spolupracovať s Tadžikistanom na celom rade politických a hospodárskych reforiem s osobitným zameraním na demokraciu a ľudské práva a zabezpečiť ich dôsledné uplatňovanie. Reformné úsilie už Komisia podporila relatívne veľkou čiastkou bilaterálnej pomoci. Je to čiastka 66 miliónov EUR na obdobie rokov 2007 až 2010, ktorá ešte vzrastie na 70 miliónov EUR počas troch rokov 2011 až 2013.

Naša pomoc sa zameria na podporu sektora pre sociálnu ochranu a zdravotníctvo, reformu riadenia verejných financií a technickú pomoc pre rozvoj súkromného sektora. Tento proces podporí naša delegácia v Dušanbe. Mojím zámerom je, aby sa tam do konca tohto roka premenila naša regionalizovaná delegácia na delegáciu s plnými právomocami, čo podporí reformný proces a uľahčí úplné uplatňovanie dohody o partnerstve a spolupráci. Predovšetkým dúfam, že nám to pomôže pri dôkladnom hodnotení pokroku v spomínaných kľúčových oblastiach, ktoré potom môžeme porovnávať s jasnými referenčnými hodnotami.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, spravodajca. (SL) Rozhodnutie uzavrieť Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a Tadžikistanom je v súlade so stratégiou Európskej rady pre nové partnerstvo so Strednou Áziou a s jasnou vôľou Tadžikistanu rozvíjať rozsiahlu spoluprácu s Európskou úniou v oblasti obchodu i v mnohých iných oblastiach.

Som rád, že všetky členské štáty túto dohodu ratifikovali, a dúfam, že dohodu s Tadžikistanom dokážeme odsúhlasiť práve tak, ako sme predtým odsúhlasili dohody s Kazachstanom, Kirgizskom a Uzbekistanom. Bude to znamenať koniec dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a bývalým Sovietskym zväzom.

Európska únia konajúc na základe svojich základných hodnôt a zásad touto dohodou prejavuje svoj strategický záujem o spoluprácu s Tadžikistanom, ktorý považuje za veľmi významného partnera v tejto časti sveta. EÚ si tiež želá prehĺbiť svoje vzťahy s Tadžikistanom a prispieť tým k bezpečnosti, stabilite a hospodárskemu pokroku tejto krajiny, k rozvoju a konsolidácii jej demokratických inštitúcií, ako aj k ochrane ľudských práv a princípov právneho štátu.

Konkrétnejšie ciele európskej politiky v Tadžikistane sa týkajú hlavne podpory boja proti chudobe, podpory dobrej správy vecí verejných a reforiem, ako aj účinného boja proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Táto správa zaujíma kritický postoj k stavu demokracie v tomto štáte vyjadrením znepokojenia, čo sa týka korupcie a stavu občianskej spoločnosti, a zároveň vyzýva tadžickú vládu, aby čo najskôr vyriešila problematickú situáciu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Správa vyjadruje aj oprávnené obavy týkajúce sa porušovania ľudských práv, najmä práv žien, náboženských slobôd, nezávislosti súdov a podmienok riadiacich prácu organizácií občianskej spoločnosti. Preto správa tiež víta začatie dialógu o ľudských právach, ktorého pokrok je nevyhnutný pre rozvoj dvojstranných vzťahov.

Táto dohoda je odrazom nášho presvedčenia, že Tadžikistan má potenciál vytvoriť moderný, fungujúci štát schopný úspešne plniť svoju regionálnu úlohu, a to najmä v boji proti extrémizmu prenikajúcemu z Afganistanu a iných oblastí tohto regiónu. Okrem iného nás správa tiež upozorňuje na dôležitosť energie a vody, keďže tieto otázky sa týkajú vzťahov medzi štátmi v Strednej Ázii a vyžadujú spoločné riešenie.

Na záver mi dovoľte vyjadriť uznanie svojim kolegom za ich konštruktívnu spoluprácu a Komisii za jej cennú pomoc. A predovšetkým by som chcel poďakovať za spoluprácu veľvyslanectvu Tadžickej republiky.

Som pevne presvedčený, že s touto dohodou bude môcť Európska únia stavať na doterajšej spolupráci s Tadžikistanom a prehlbovať ju, a dúfam, že v takomto duchu sa bude táto dohoda v blízkej budúcnosti uplatňovať. Veľmi vám odporúčam, aby ste dohodu s Tadžikistanom prijali.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, v mene skupiny PPE. (PL) Rád by som zablahoželal spravodajcovi pánovi Peterlemu k veľmi vecnej a – čo by som chcel zdôrazniť – veľmi vyváženej správe o Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Tadžikistanom.

Tadžikistan si vyslúžil veľa kritiky za nedostatok demokracie. Najčastejšie odsudzujeme korupciu a chýbajúcu slobodu tlače a náboženskú slobodu. Nechcem tu spochybňovať tieto obvinenia. Musíme však vziať do úvahy skutočnosť, že Tadžikistan v poslednom čase dosiahol pokrok tak v boji proti korupcii, ako aj v zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv, a tiež v rôznych iných citlivých oblastiach. Okrem toho je to relatívne stabilný štát, čo je dôležité vzhľadom na jeho strategickú polohu. O tom sa tu však už dnes hovorilo.

Ako sused Afganistanu, s ktorým sú spojené problémy výroby a predaja drog vo veľkom rozsahu, terorizmu a rastúceho extrémizmu, a s ďalším čoraz nestabilnejším susedom, Pakistanom, by sa mohol Tadžikistan stať prirodzeným spojencom Európskej únie. Preto je v záujme EÚ pokračovať v podpore demokratických procesov v tejto krajine a posilniť jej politický, hospodársky a sociálny potenciál.

Nezabúdajme, že Tadžikistan je najchudobnejšou z bývalých sovietskych republík. Patril medzi iba 12 štátov, ktoré OSN minulý rok uviedla v zozname štátov najviac postihnutých svetovou potravinovou krízou. V tejto súvislosti som rád, že sa správa zmieňuje aj o rozvojových cieľoch tisícročia. Pripomeňme ich aj Tadžikistanu.

Európska únia je hlavným obchodným partnerom Tadžikistanu. Obidve strany by sa mali snažiť čo najrýchlejšie uplatňovať dohodu a tým podporovať rozvoj krajiny a stabilizáciu jej hospodárskej situácie. Iba kritizovaním, čo je zlé v Tadžikistane, sa to nedosiahne. Musíme tiež vyslať pozitívny signál, že nám záleží na rozvíjaní kontaktov s touto krajinou, a podľa môjho názoru správa pána Peterleho spolu s celým Parlamentom práve takýto signál vyslala.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, v mene skupiny ALDE. (IT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, Tadžikistan je slovo v tomto Parlamente zriedka vyslovované, a preto my – hovorím v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a tiež ako člen Výboru pre medzinárodný obchod a člen Delegácie pre vzťahy so Strednou Áziou – túto dohodu vítame. Vítam tiež rozhodnutie podniknúť rýchle kroky na zvýšenie právomocí našich zastupiteľských orgánov v tomto regióne, ako pred chvíľou spomínala pani komisárka.

Navyše Tadžikistan, čo je štát, ktorý nás môže prekvapiť, ale ktorý je často označovaný ako predsunutá hliadka Európy, nie je na periférii sveta – práve tak, ako tam nie je ani žiadna z ostatných krajín v Strednej Ázii, hlavne Afganistan. Práve v tomto štáte prebiehajú veľmi dôležité bitky v súvislosti s obchodovaním s drogami, bojom proti autoritárstvu a fundamentalizmu a budovaním princípov právneho štátu a demokracie, ktoré sú, žiaľ, stále veľmi krehké.

S týmto legislatívnym nástrojom budeme schopní dosiahnuť pokrok nielen z hľadiska obchodu, ale dúfam, že aj z politického a kultúrneho hľadiska.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE. (FI) Vážená pani predsedajúca, podmienky na to, aby sme sa pustili do dohody o partnerstve a spolupráci s Tadžikistanom, sú oveľa priaznivejšie než napríklad v prípade Uzbekistanu alebo Turkménska, čo sú krajiny s totálnou diktatúrou. Tadžikistan je predsa len na lepšej ceste a táto dohoda Európskej únii umožní mať určitý vplyv na situáciu v tejto krajine. Veľmi dobre sa počúvalo, že v mene Rady a Komisie sa dohoda o spolupráci zameria na ľudské práva a demokraciu a pokúsi sa napomáhať rozvoju princípov právneho štátu. Je tiež výborné, že v Tadžikistane bola zriadená inštitúcia ombudsmana. V mnohých krajinách je to veľmi dôležitý nástroj a Európska únia by mala tejto novej inštitúcii poskytnúť svoju plnú podporu.

Chcela by som upriamiť pozornosť na ďalší bod týkajúci sa otázky vodných zdrojov. Tento región je bohatý na vodné zdroje a Európska únia by mohla Tadžikistanu pomôcť využívať tieto zdroje rozumne a demokraticky so zohľadnením záujmov tých krajín, ktorých územia ležia po prúde a ktoré by mohli trpieť v dôsledku veľkých hydroelektrární. Nech už je to akokoľvek, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia by chcela zdôrazniť, aká dôležitá je regionálna spolupráca, ak sa má miestne hospodárstvo v Strednej Ázii postaviť na nohy.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Vážená pani predsedajúca, Tadžikistan nie je obdarený zdrojmi energie a nerastných surovín ako iné krajiny v Strednej Ázii. Tým sa však nemôže ospravedlňovať prehliadanie Tadžikistanu pre jeho bohatších a väčších susedov.

Stredná Ázia je región mimoriadne dôležitý pre politickú a energetickú bezpečnosť EÚ. Pokiaľ ide o posilnenie vzťahov s EÚ, niektoré štáty v tomto regióne budú napredovať rýchlejšie ako ostatné. To je nevyhnutné. My si však musíme zachovať zmysel pre kolektívnu angažovanosť, ak chceme naďalej upevňovať väzby s regiónom, ktorý bol ešte donedávna diplomaticky izolovaný a zväčša prehliadaný, hlavne Európskou úniou. Uprednostňovaním niektorých štátov v Strednej Ázii pred inými vzniká v tomto regióne riziko nezhôd a rozkolu. Najmä islamskí teroristi v tejto oblasti ukázali odhodlanie zneužívať chudobu a nedostatočné riadenie na radikalizáciu ľudí a šírenie svojho posolstva nenávisti.

Vláda Tadžikistanu odmietla extrémizmus a teraz sa s pomocou medzinárodného spoločenstva snaží upevniť svoju národnú demokraciu. Tadžikistan stále nesie stopy ukrutnej občianskej vojny medzi sekulárnymi a džihádistickými silami, ktorá vypukla po páde Sovietskeho zväzu na začiatku 90. rokov. Ľudia v Tadžikistane nechcú zažiť návrat krviprelievania. To je dôvod, prečo poskytli odvážnu podporu operáciám NATO proti Talibanu v Afganistane. Misia Medzinárodných síl pre podporu bezpečnosti (ISAF) v Afganistane je veľmi dôležitá pre dlhodobú budúcnosť Tadžikistanu a jeho túžbu nájsť na západe záruku bezpečnosti.

Možno povedať, že výsledky Tadžikistanu v demokratizácii a ľudských právach nie sú dokonalé, ale som presvedčený, že dialóg a zapojenie zo strany EÚ podnieti Tadžikistan k pozitívnym zmenám. Iste, vyzerá to ako postoj Európskej únie v súvislosti s Bieloruskom a Uzbekistanom. Rovnaký prístup si zaslúži aj Tadžikistan. Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov preto podporuje hlbšie strategické politické a hospodárske partnerstvo s Tadžikistanom založené na záväzku pokroku smerom k otvorenosti, demokracii a vyššej úrovni ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za správu. Ako členka Výboru pre zahraničné veci som sa kompetentného zástupcu Komisie v rozprave spýtala na úlohu tejto dohody v rámci riadenia prisťahovalectva v EÚ. Jasne uviedol, že nadobudnutím jej platnosti by sa pripravila cesta pre spoluprácu s agentúrou pre bezpečnosť hraníc (FRONTEX) a pre množstvo nariadení o prisťahovalectve, napríklad v rámci readmisných dohôd a bezpečnosti hraníc s Afganistanom. Hranica medzi Tadžikistanom a Afganistanom dlhá 1 200 km sa tu už spomínala. Stala by sa potom aj ďalším cieľom represívnej politiky EÚ s úmyslom zamedziť vstupu utečencov.

Európska únia sa chce takto uzatvoriť pred utečencami ďaleko za svojimi vonkajšími hranicami. Už zasa môžeme vidieť, že toto je základný prvok zahraničnej politiky EÚ. Ako dôsledok takýchto dohôd o partnerstve sú utečenci internovaní v táboroch, v ktorých, ako všetci vieme, vládnu neľudské podmienky, ako je to v súčasnosti na Ukrajine. Tento problém tu už bol vo všeobecných rysoch spomenutý. Táto forma takzvaného medzinárodného riadenia prisťahovalectva znamená závažné porušenie Ženevského dohovoru o utečencoch a medzinárodných ľudských práv.

Preto EÚ vyzývam, aby radšej začala bojovať proti príčinám útekov než proti utečencom. Európska susedská politika je jedným z prostriedkov, ako urobiť pevnosť Európa ešte nepreniknuteľnejšou, čo je dôvod, prečo na ňu z nášho pohľadu, z pohľadu GUE/NGL, nazeráme veľmi skepticky.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny EFD. (NL) Vážená pani predsedajúca, úprimne povedané, mám z tejto rozpravy zmiešané pocity. Na jednej strane vítam skutočnosť, že uznesenie pána Peterleho jasne poukazuje na mnohé problematické oblasti v tadžickom hospodárstve a spoločnosti. Na druhej strane považujem za nepochopiteľné, že v kľúčových bodoch je Tadžikistan popísaný ako relatívne stabilný štát. Práve som to znovu počul v rozprave a vôbec nemôžem pochopiť, z čoho táto myšlienka vychádza. Nuž, Európska únia vzbudzuje dojem, že táto dohoda musí prísť, nech sa deje, čo chce. To bude mať nesporné dôsledky pre vierohodnosť veľkého množstva kritiky, ktorá ešte bude musieť neskôr prísť.

To, čo som čítal v odseku 2 o sklamaní tadžickej vlády, považujem za vonkoncom zarážajúce. Dámy a páni, musíme viesť rozpravy o sklamaní napríklad protestantskej menšiny alebo moslimov konfrontovaných so zákonom o náboženstve, ktorý hlboko zasahuje do ich náboženského života. Namiesto tohto úplne neopodstatneného sklamania by sa tadžická vláda mala zamerať na veľké množstvo práce, ktorú musí urobiť doma. Dúfam, pani komisárka, že toto sa tiež svedomito sleduje.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, veľmi túto dohodu podporujem. Som presvedčený, že je to veľký krok vpred v spolupráci medzi Európskou úniou a Tadžikistanom, čo je veľmi dôležitá krajina z niekoľkých dôvodov.

Chcel by som len uviesť jeden prínos pre stabilitu a bezpečnosť nášho kontinentu EÚ. Tadžikistan sa nachádza na križovatke obchodu s drogami z Afganistanu do Európy a Ruska. Minimálne 30 % heroínu vyprodukovaného v Afganistane prichádza do Európy a Ruska cez Tadžikistan. Pred desiatimi rokmi medzinárodné spoločenstvo začalo v Tadžikistane veľkú operáciu na posilnenie celého aparátu kontroly drog a som veľmi šťastný, keď po desiatich rokoch vidím, že to funguje a veľmi dobre pokračuje. Táto dohoda je priamym prínosom pre stabilitu a bezpečnosť Európy.

Vidím, že je ešte množstvo nedostatkov, a kolegovia zdôraznili problémy v Tadžikistane v súvislosti s ľudskými právami, chudobou a tak ďalej, ale domnievam sa, že táto dohoda je to najlepšie, čo môže Európa urobiť, a veľmi ju podporujem.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj ja sa domnievam, že táto dohoda o spolupráci s Tadžikistanom je naozaj veľmi pozitívna a môže pomôcť dosiahnuť určité ciele, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité a jasne definované.

Prvý cieľ sa týka strategickej polohy tohto štátu, ktorá skutočne môže byť užitočná pri vytváraní oblasti mieru, bezpečnosti a stability. Druhý cieľ je a musí byť podľa mňa podpora rastu tejto krajiny z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, pretože vieme, že je to jedna z najchudobnejších krajín v regióne.

A napokon, musíme zabezpečiť, aby sloboda, demokracia a práva boli základnými prvkami, ktoré riadia uplatňovanie tejto dohody. Odhliadnuc od nedostatkov, ktoré je možné nájsť, som presvedčený, že by sme mali uvítať správu, o ktorej v tomto Parlamente hlasujeme.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). (SL) Chcel by som zablahoželať pánovi Peterlemu k vynikajúcej správe. Prípona „-stan“ znamená „štát“ a Tadžikistan je posledná z krajín s názvom končiacim na „-stan“, ktorú máme uznať ako štát. Až doteraz sme to stále prehliadali, čo bola veľká neprávosť.

Stabilita Strednej Ázie je však v záujme samotného regiónu, v našom záujme a v strategickom záujme celého sveta. Všetky krajiny sveta sú prepojené ako spojené nádoby. Preto musíme dokázať svoju vyspelosť tým, že zabezpečíme, aby sa všetkým štátom v tomto regióne venovala rovnaká pozornosť bez ohľadu na ich veľkosť, stupeň rozvoja alebo na to, aké veľké energetické bohatstvo vlastnia.

Zdá sa mi, že sme teraz túto neprávosť napravili a dohonili stratený čas. Z tohto dôvodu by som rád zablahoželal spravodajcovi aj Komisii, ako aj pani komisárke Ferrerovej-Waldnerovej a švédskemu predsedníctvu k tomu, že toto otáľanie konečne patrí minulosti. Odteraz to už bude lepšie.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Rád by som sa veľmi pekne poďakoval za to, že ste mi umožnili položiť otázku. Domnievam sa, že uzavretie tejto dohody bude dobrá myšlienka, keďže je to krok správnym smerom.

Kladiem si však otázku a chcel by som ju položiť aj pani ministerke Malmströmovej: nebolo by žiaduce, aby sa v rámci početných aktivít, ktoré Európska únia naplánovala, kládol väčší dôraz na pomoc Tadžikistanu pri výcviku orgánov zodpovedných za bezpečnosť hranice s Afganistanom? Veľmi dobre si uvedomujeme, že to je mimoriadne dôležitá otázka. Hranica sa tiahne 1 500 kilometrov. Tadžikistan má veľké problémy chrániť hranicu, najmä keď je na afganskej strane početná tadžická menšina. Preto si myslím, že okrem rôznych iniciatív, ktoré podniká Európska únia, by sme mali uvažovať o pomoci pri výcviku tadžických orgánov a ľudí zodpovedných za ochranu bezpečnosti hranice.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). (DE) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcel povedať, že pán Peterle vypracoval vynikajúcu správu. Jedna vec by nám mala byť jasná: ľudia zo Strednej Ázie milujúci slobodu patria k našim najvýznamnejším partnerom. V tomto regióne často dominovali zahraničné mocnosti. Prvýkrát po dlhej dobe – po stáročiach – je znovu slobodný. Mali by sme túto príležitosť využiť na vytvorenie skutočného slobodného partnerstva.

Počul som predtým hovoriť o zločine. Samozrejme, že musíme spolupracovať v rámci boja proti zločinu, ale najskôr by sme sa mali pozrieť na kultúru týchto krajín a pochopiť, že to sú starodávne obchodujúce národy. Neobchodujú len s drogami, obchodujú s tovarmi, ktoré boli pre Európu a svet vždy významné. Mali by sme preto hovoriť, že tu ide o partnerstvo, a nie paternalizmus.

 
  
MPphoto
 

  Athanasios Plevris (EFD). (EL) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som sa chcel dotknúť otázky zločinu, ktorá už bola predložená, a otázky nezákonného prisťahovalectva. Faktom je, že Tadžikistan je v geopolitickom postavení centrálnym uzlom, a Európa by mala preskúmať spôsoby, ako sa nám môže podariť obmedziť zločin v súvislosti s drogami z Afganistanu a predovšetkým migračné pohyby.

Je skutočnosťou, že Európa už ďalej nemôže tolerovať tieto migračné pohyby cez Tadžikistan a z Afganistanu a iných štátov, skutočnosťou, za ktorú teraz platia hlavne krajiny Stredozemia, ako sú napríklad Malta, Cyprus, Grécko a Taliansko, a za ktorú budú nepochybne neskôr platiť všetky štáty severnej Európy.

Samozrejme, že musíme rešpektovať práva všetkých ľudí, ktorí z týchto krajín prichádzajú, ale niekedy musí Európa chrániť aj seba a uvedomiť si, že nemôžeme tolerovať tieto migračné pohyby z Ázie.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, úradujúca predsedníčka Rady. (SV) Vážená pani predsedajúca, ako povedal pán Peterle vo svojej výbornej správe, dohoda o partnerstve a spolupráci je súčasťou rozsiahlejšej stratégie zvyšovania regionálnej stability v Strednej Ázii. Je veľmi správne, že urobíme tento významný krok, pretože existuje toľko problémov, sú také rozsiahle a postihujú toľko krajín, a to nielen Afganistan a Pakistan, ale každá krajina má svoje vlastné špecifické problémy. Pán Peterle sa vo svojej správe týmto všetkým veľmi systematicky zaoberá.

Som rada, že Európsky parlament stále otvorene prejavuje svoj názor, pokiaľ ide o ľudské práva. Ľudské práva sú v Tadžikistane problémom. Čo sa týka dodržiavania demokracie, ľudských práv a princípov právneho štátu, je v tejto krajine potrebné ešte veľa urobiť. Práve preto je také dôležité, ako povedala pani komisárka, že vedieme tento dialóg o ľudských právach. Som si istá, že Komisia bude mať na stretnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň, jasný postoj k európskym hodnotám a k našim očakávaniam od Tadžikistanu.

Toto leto EÚ podporila konferenciu, ktorá sa zaoberala práve otázkou posilňovania princípov právneho štátu v Tadžikistane a na ktorej sa zúčastnili zástupcovia výskumných inštitúcií, organizácií občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a zahraniční experti, ako aj mnohí zástupcovia orgánov Tadžikistanu. Je to otázka zlepšovania nezávislosti právnych orgánov a posilňovania princípov právneho štátu.

Pani Hautalová nastolila otázku vody. Tá je v tomto regióne veľmi dôležitá. EÚ podporuje množstvo projektov udržateľného rozvoja pre vodnú energiu. Tieto projekty musia byť založené na vedeckých štúdiách, mať regionálnu perspektívu a brať do úvahy existujúce špecifické potreby.

Pán Zemke sa zmienil o záležitosti riadenia hraníc. To je veľmi dôležitá otázka. EÚ tomuto regiónu poskytne podporu vo výške 66 miliónov EUR do roku 2010 a 70 miliónov EUR v období nasledujúcich troch rokov. To predsa určite musí vytvoriť priestor nielen pre posilnenie riadenia a kontroly hraníc, ale aj pre výcvik pracovníkov colnej správy a polície. Som si istá, že Komisia sa k tomuto ešte neskôr vráti.

Aby som to zhrnula, v Tadžikistane a celom regióne je veľa náročných a zložitých problémov. Na konci tunela už vidno slabé svetlo, ale nesmieme tieto problémy podceniť. Som veľmi rada, že Parlament je jednotný, pokiaľ ide o dôležitosť tohto kroku týkajúceho sa dohody o partnerstve a spolupráci. Táto dohoda nám poskytne lepší nástroj, ktorý využijeme pri práci na zlepšovaní stability a riešení týchto problémov a pomocou ktorého môžeme s týmto štátom viesť aktívny dialóg o ľudských právach a demokracii. Je významným krokom vpred a vyplní medzeru, ktorá doposiaľ existovala v našej regionálnej stratégii.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, dlho sme boli pevne presvedčení o tom, že stratégia EÚ pre Strednú Áziu je mimoriadne dôležitá a bude mať pozitívny vplyv na bezpečnosť, stabilitu a prosperitu v krajinách Strednej Ázie. Ako správne povedal pán Tannock, nemali by sme Tadžikistan odsúvať na okraj. Práve naopak, myslím, že by sme mali rozvíjať vzťahy s týmto najchudobnejším štátom Strednej Ázie.

Sme si teda, samozrejme, plne vedomí toho, že táto krajina stojí pred obrovskými výzvami. Myslím, že to bol pán Arlacchi, ktorý spomínal, že Afganistan je stále najväčším producentom narkotík a heroínu na svete a, samozrejme, celý tranzit prebieha cez Tadžikistan a cez ďalšie štáty Strednej Ázie. Afganské ópium a heroín sa dostáva do zahraničia hlavne južnými trasami cez Irán a Pakistan a severnými trasami cez Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Kazachstan. Takže vieme, že to je nesmierne dôležitá otázka. Ale vieme aj to, že výroba drog v Afganistane poklesla a teraz je to naozaj otázka spolupráce, aby tento pokles ďalej pokračoval.

Z tohto dôvodu sme zaviedli program BOMKA, program riadenia hraníc. To je skvelé, pretože pôsobí proti pašovaniu. Pomáha týmto štátom obchodovať legálne, ale je aj zameraný hlavne proti výrobe drog. Sama som tieto inštitúcie navštívila a môžem povedať, že fungujú veľmi dobre. Taktiež organizujeme výcvik. Je zaradený do programov Európskej únie.

Dovoľte mi povedať ešte pár slov k otázke ľudských práv. Nová dohoda o partnerstve a spolupráci nám poskytne nástroj na prehĺbenie nášho dialógu s Tadžikistanom v tejto oblasti a existuje doložka o ľudských právach. To nám dá príležitosť a prostriedky na diskusiu s tadžickými orgánmi o všetkých súvisiacich otázkach, ako je napríklad detská práca, práva žien, sloboda zhromažďovania a náboženská sloboda, pretože, samozrejme, pán Belder, tam stále existujú problémy.

Voda sa tiež spomínala. Tieto problémy sú mi známe už veľmi veľa rokov. Pokúsili sme sa Tadžikom pomôcť a teraz hráme úlohu sprostredkovateľa medzi krajinami Strednej Ázie. Sme presvedčení, že by sa to malo riešiť na regionálnej úrovni so zohľadnením záujmov a potrieb štátov – tak tých proti prúdu, čo znamená Tadžikistan a Kurdistan, ako aj tých po prúde, čo znamená Uzbekistan, Turkménsko a Kazachstan. Myslím si, že trvalé riešenie možno nájsť len v tomto rámci. Preto spolupracujeme so všetkými štátmi a v tomto kontexte je na rok 2010, teda budúci rok, plánovaný národný politický dialóg o vode, ktorý sa bude venovať všetkým týmto otázkam, a potom sa, pravdaže, skúsime dohodnúť.

Moje záverečné poznámky: teraz je ten správny čas na podporu záverečnej fázy procesu ratifikácie dohody o partnerstve a spolupráci. Intenzívnejšia spolupráca s Tadžikistanom podporená vami, Parlamentom, je v záujme našich občanov. Kladné hlasovanie vyšle do Tadžikistanu silný signál, že Európska únia dodržiava svoje záväzky podľa stratégie pre Strednú Áziu. Pripraví to cestu pre partnerstvo nevyhnutné pre našu vlastnú bezpečnosť a pomôže podporovať väčšiu regionálnu spoluprácu, ktorá je pre stabilitu Strednej Ázie tak veľmi dôležitá.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, spravodajca. (SL) Chcem sa vám všetkým poďakovať za vaše pozorné slová, nové pohľady a nové akcenty. Som rád, že Parlament v tejto rozprave opäť zostáva jednotný a že je odhodlaný vytvoriť silnejšie a pevnejšie partnerstvo s Tadžikistanom. Rovnako ma teší, že si uvedomujeme identitu Tadžikistanu a jeho osobitnú úlohu v tomto regióne.

Čo sa mňa týka, bol by som rád, keby sme venovali rovnakú pozornosť sledovaniu uplatňovania tejto dohody, a čoskoro budeme mať práve na to príležitosť. Dovoľte mi však pripomenúť dôležitosť úlohy Parlamentu v takej spolupráci, ktorej nástrojom bude aj naša delegácia do krajín Strednej Ázie.

Pevne verím, že zajtra dokážeme túto dohodu schváliť veľkou väčšinou. Keď nadobudne platnosť, Európska únia a Tadžikistan budú mať príležitosť spolupracovať na regionálnej, dvojstrannej i celosvetovej úrovni. Veľmi pekne vám ďakujem za pomoc a spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. − Dostala som od Výboru pre zahraničné veci návrh na ukončenie rozpravy v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku(1).

Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne. (CS) Vítam každú dohodu medzi Európskymi spoločenstvami a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu, pokiaľ sú tieto dohody založené na rovnakých právach a vzájomnom prospechu. Ak sa v správe predloženej dnešnému plenárnemu zasadnutiu Európskeho parlamentu uvádza, že navrhovaná dohoda prispeje k posilneniu a upevneniu Únie v Tadžikistane a Strednej Ázii z politického, hospodárskeho a obchodného hľadiska, potom vás chcem naliehavo upozorniť na nasledujúce postoje, s ktorými sa stotožňuje veľa ďalších ľudí. Dohoda nesmie byť v žiadnom prípade chápaná ako potenciálny odrazový mostík pre vojenskú prítomnosť EÚ v spomínanej oblasti. Je absolútne nevyhnutné budovať Európsku úniu ako mierový projekt s vylúčením superveľmocenských alebo vojenských ambícií. Proklamovanú vojnu proti terorizmu nie je možné v danej oblasti viesť bez spolupráce s Ruskom a ďalšími susednými štátmi. V neposlednom rade by som chcel poukázať na to, že k ťažbe a využívaniu surovín je potrebné pristupovať v duchu úplnej rovnosti a spoločného záujmu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ANGELILLI
Podpredsedníčka

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia