Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

14. Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskevasta uudesta viisumisäännöstöstä.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, neuvoston puheenjohtaja.(SV) Arvoisa puhemies, siirrymme maantieteellisesti ripeästi keskustelemaan seuraavasta alueesta, jonka tarkasteluun osallistun jälleen mielihyvin, eli viisumivapauden myöntämisestä joillekin Balkanin maille. On erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti tarkastelee asiaa toimikautensa alussa. Se osoittaa, miten tärkeänä me kaikki pidämme sitä, että Länsi-Balkanin maiden kansoja lähennetään Euroopan unioniin. Tämä on epäilemättä kaikkein tärkeintä Balkanin alueen asukkaiden kannalta, kun on kyse heidän tämänhetkisistä yhteyksistään EU:hun.

Viisumivapauden myötä ihmiset voivat ensinnäkin liikkua vapaammin yhteisössä ja yhteiskuntien avoimuus lisääntyy. Monet alueen asukkaat, erityisesti nuoret, eivät ole koskaan käyneet Länsi-Euroopassa, ja viisumivapaus tarjoaisi tietysti runsaasti tilaisuuksia yhteydenottoihin ja vaihtoihin. Se on aloitteesta aiheutuva todellinen etu.

EU käynnisti vuonna 2007 prosessin, jonka oli tarkoitus johtaa viisumivaatimuksien poistamiseen Länsi-Balkanin mailta. Tähän prosessiin liittyy kaksi näkökohtaa: kyseisissä valtioissa oli edistyttävä merkittävästi asiakirjojen luotettavuuden edistämisessä, maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön parantamisessa, vähemmistöjen oikeuksien kohentamisessa ja erityisesti lahjonnan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. EU tarjoaisi vastavuoroisesti viisumivapautta matkailijoille. Viisumivapaus otettiin käyttöön jo tammikuussa 2008 edellyttäen, että kyseisiä aloja koskevat sitoumukset oli täytetty. Viisumivaatimuksien aiheuttamat taloudelliset ja byrokraattiset esteet voidaan kuitenkin poistaa vain todellisen viisumivapauden myötä.

Viisumivapauden myöntäminen Länsi-Balkanin maiden kansalaisille on tärkeä toimi, jolla lujitetaan kyseisen alueen ja Euroopan unionin välisiä siteitä. On syytä odottaa, että tämä edistää eurooppalaismielistä asennetta alueen hallituksien ja kansalaisten parissa, koska se osoittaa, että Euroopan yhdentymisprosessista on todellista hyötyä. Toisaalta jatkuva eristäytyminen aiheuttaa ulkopuolelle jäämisen tunteita, estää ajatusten vaihdon ja edistää pahimmassa tapauksessa kapeakatseista kansallismielisyyttä.

On selvää, että tavoitteemme on päinvastainen: pyrimme avaamaan EU:n ovet, tarjoamaan valtioille pääsyn yhteisön ohjelmiin, helpottamaan ihmisten välistä yhteydenpitoa ja edistämään kehitystä ja vaihtoja sekä Länsi-Balkanin maiden välillä että näiden maiden ja EU:n välillä. Viisumivapauden myötä erityisesti kaupankäynnille, teollisuudelle ja taitotiedon siirroille tarjoutuu uusia tilaisuuksia. Ne ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä lieventämään talouskriisin seurauksia.

Niinpä on syytä pitää hyvin myönteisenä komission ehdotusta, joka esitettiin 15. heinäkuuta 2009. Siinä ehdotetaan, että viisumivapaus myönnetään ensimmäisessä vaiheessa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaisille, joilla on biometriset passit. Tavoitteena on myöntää 1. tammikuuta 2010 viisumivapaus näille kansalaisille ja laajentaa sitä myöhemmin muihin valtioihin, kunhan niissäkin saavutetaan vaaditut edellytykset. Komission arvion mukaan kolme valtiota – Serbia, Montenegro ja entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia – täyttävät jo nyt laajalti viisumivapauden edellytykset. Serbian ja Montenegron edistymistä arvioidaan edelleen ja toivomme komission vahvistavan syksyyn mennessä, että kaikki edellytykset ovat täyttyneet, jotta voimme toteuttaa seuraavat toimet.

On syytä korostaa, että monet vapauttamisen edellytykset, kuten poliisijärjestelmän uudistus ja lahjonnan torjunta, hyödyttävät valtioita myös niiden valmistautuessa EU:n jäsenyyteen. Näin luodaan sääntöjen yhdenmukaistamiseen liittyen tilanne, joka hyödyttää kaikkia. Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, miten ehdollisuusperiaate toimii Länsi-Balkanin alueella.

Albania ja Bosnia ja Hertsegovina eivät kuulu viisumivapautta koskevan ensimmäisen päätöksen piiriin, mutta ei niitäkään jätetä pulaan. Tiedän tämän huolestuttavan monia parlamentin jäseniä. On vain ajan kysymys, ennen kuin näissäkin valtioissa täytetään komission etenemissuunnitelman mukaiset tarvittavat vaatimukset. Saattaaksemme prosessin mahdollisimman pian päätökseen tuemme ja kannustamme Albaniaa ja Bosnia ja Hertsegovinaa jatkossakin, jotta ne saavuttaisivat lisäedistystä jäljellä oleviin tavoitteisiin nähden. Toivon, että kyseiset valtiot pääsevät lähitulevaisuudessa myös viisumivapauden piiriin.

EU tekee kaikkensa auttaakseen ja tukeakseen näitä kahta valtiota niiden pyrkiessä saavuttamaan erityisesti oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät tavoitteensa.

Komission ehdotus ei muuta tilannetta Kosovon kohdalla. Viisumivaatimuksia ylläpidetään siellä toistaiseksi. Jatkossa on tarkasteltava, millä toimilla ulottuvuutta voidaan parhaiten laajentaa, jotta kosovolaisille taataan samat oikeudet kuin muillekin kyseisellä alueella. Odotamme tältä osin komissiolta lokakuussa annettavaa tiedonantoa, joka sisältää kannustavia ehdotuksia tiiviimmän yhteistyön ja yhteyksien luomiseksi Kosovon kanssa.

Neuvosto on vasta aloittanut keskustelun komission ehdotuksesta, mutta puheenjohtajavaltio pyrkii kaikin keinoin takaamaan, että sopimus saavutetaan mahdollisimman pian. Pidämme myönteisenä Euroopan parlamentin ehdotuksessa ilmaisemaa suurta mielenkiintoa ja sitä, että valiokunnissanne käydään jo alustavia keskusteluja aiheesta. Ottaen huomioon ehdotuksen suunnaton poliittinen merkitys olen varma siitä, että olemme yhtä mieltä tavoitteesta eli siitä, että prosessi on saatettava hyväksyttävään päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta viisumivapaudesta tulisi pian totta.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää ministeri Malmströmiä kaikesta, mitä hän meille kertoi. Yritän vielä vahvistaa asian komission puolesta.

Komissio ehdotti 15. heinäkuuta 2009 lyhytaikaisia viisumeja koskevan viisumipakon poistamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaisilta. Arvoisa ministeri, kuten korostitte, tilanne on tosiaan historiallisesti merkittävä suhteissamme Länsi-Balkanin maihin.

Viisumipakon kumoamista koskeva ehdotus perustuu viimeisten kuuden vuoden aikana saavutettuun edistykseen oikeus- ja sisäasioiden aloilla Thessalonikissa vuonna 2003 tehtyjen sitoumuksien mukaisesti.

Komission ehdotus on toimitettu neuvostolle. Arvoisa ministeri, jäsenvaltiot tukevat komission ehdottamaa lähestymistapaa ja vahvistavat tekevänsä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa taatakseen asiakirjan virallisen hyväksymisen teidän puheenjohtajakaudellanne eli Ruotsin puheenjohtajakaudella.

Kiitän Euroopan parlamenttia esittelijöiden nimittämisestä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ja suuntaa-antavan aikataulun vahvistamisesta, jonka mukaan mietintö esitetään syyskuun lopussa ja äänestykset toimitetaan loka- ja marraskuussa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ja täysistunnossa. Tavoitteena on itse asiassa, että Makedonian, Serbian ja Montenegron kansalaiset saisivat viisumivapauden 1. tammikuuta 2010.

Komission ehdotus perustuu sen vuoropuhelun tuloksiin, joka aloitettiin vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana viiden Länsi-Balkanin valtion kanssa. Laadituissa etenemissuunnitelmissa vahvistetaan edellytykset, joiden täyttämiseksi on toteutettava rakenneuudistuksia avainasemassa olevalla alalla eli oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla. Menetelmä on osoittautunut hyvin tärkeäksi aloitteeksi alueen valtioiden kannalta, jotta ne voivat toteuttaa uudistuksia erityisesti asiakirjojen turvallisuuden parantamiseksi biometristen passien ja henkilöllisyystodistuksien käyttöönoton myötä rajavalvonnan ja kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan alalla sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuspolitiikan edistämiseksi: tähän liittyvät järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan ja ihmiskaupan torjunta sekä tietysti perusoikeudet, kuten kansalaisuusasiat.

Kertomuksia tarkasteltuamme voimme todeta, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia täyttää kaikki sitä koskevan etenemissuunnitelman vaatimukset.

Montenegro ja Serbia ovat edistyneet merkittävästi. Serbian on kuitenkin vielä täytettävä jotkin vaatimukset, jotka liittyvät erityisesti Kosovon asukkaiden ja ulkomailla asuvien kosovolaista alkuperää olevien henkilöiden henkilöllisyystodistuksien varmentamiseen, kun he anovat biometristä Serbian passia.

Toinen Serbiaa koskeva vaatimus on Kosovon vastaisten rajojen valvonta ja yhteistyö Eulexin kanssa sekä kolmanneksi kansallisen maahanmuuttostrategian luonnostelu.

Montenegrossa on päästävä siirtymään joutuneita henkilöitä koskevaan pysyvään ratkaisuun. On kuitenkin vielä toteuttava toimia ulkomaalaislain tosiasialliseksi täytäntöön panemiseksi samoin kuin toimia, joilla parannetaan hallinnollisia valmiuksia ja torjutaan tehokkaammin lahjontaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tällainen on tilanne näissä kolmessa valtiossa.

Muutaman viime kuukauden aikana saavutetusta merkittävästä edistyksestä huolimatta Bosnia ja Albania eivät ole vielä onnistuneet toteuttamaan etenemissuunnitelmassa edellytettyjä uudistuksia, kuten viisumivapautta. Näin ollen komissio on tämän analyysin perusteella ja vastauksena yleisten asioiden neuvoston kesäkuussa 2009 esittämään kehotukseen ehdottanut viisumivapauden myöntämistä Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaisille. Serbian kohdalla viisumivapaus evätään Kosovon asukkailta tai ulkomailla asuvilta kosovolaista alkuperää olevilta henkilöiltä, joilla on Belgradin keskusviranomaisen myöntämä Serbian passi, ja heiltä vaaditaan viisumin hankkimista. Serbia ei ole nimittäin vuodesta 1999 alkaen pystynyt varmentamaan kosovolaisten henkilöllisyystodistuksia. Komissio on tarkastellut turvallisuusriskejä, joita kyseinen ihmisryhmä aiheuttaa yhteisölle, sekä sitä, ettei Kosovon kanssa ole tähän mennessä käyty viisumivapautta koskevaa vuoropuhelua.

Niinpä päätös joidenkin valtioiden sisällyttämisestä viisumivapauden piiriin perustuu kunkin yksittäisen valtion saavutuksiin.

Seuraamme tiiviisti Serbiassa ja Montenegrossa toteutettavia toimia kaikkien vaatimuksien panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Ottaen huomioon Albaniassa ja Bosnia ja Hertsegovinassa jo saavutettu edistys komissio on vakuuttunut siitä, että edellä mainitut valtiot pystyvät täyttämään kaikki vaatimukset lähitulevaisuudessa. Kyseisten valtioiden viranomaiset toimittavat komissiolle lokakuussa lisätietoja viime kuukausina saavutetusta edistyksestä. Näiden tietojen pohjalta arviointitoimia toteutetaan ensi vuoden alussa, minkä jälkeen komissio laatii uusia arviointikertomuksia, joista keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Näin ollen komissio toivoo voivansa esittää viisumipakon poistamista vuonna 2010.

Ehdotuksesta keskustellaan neuvostossa voimassa olevien menettelyjen mukaisesti ja Euroopan parlamentti esittää kantansa siihen. Schengen-alueen valtioiden enemmistö hyväksynee asiakirjan virallisesti Ruotsin puheenjohtajakaudella, minkä ansiosta näiden kolmen valtion kansalaisille voidaan tosiasiallisesti myöntää viisumivapaus tammikuusta 2010 alkaen. Arvoisa ministeri, kuten totesitte, kaikki tämä tarjoaa erityisesti näiden Balkanin maiden nuorille mahdollisuuden osallistua ja yhdentyä elämään yhteisössä, ja katsomme, että tästä voi aiheutua suurta hyötyä sekä näille valtioille että yhteisölle.

Siinäpä se. Nämä kohdat halusin esittää neuvoston puheenjohtajan erinomaisten huomioiden jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, Länsi-Balkan tarvitsee yhteisöä ja me eurooppalaiset tarvitsemme vakautta Länsi-Balkanin alueella. Länsi-Balkan on keskeinen osa Eurooppaa, ja meidän on tehtävä kaikkemme palauttaaksemme tämän tärkeän alueen takaisin Eurooppaan. Siitä syystä nämä ovat oikeanlaisia ehdotuksia.

Alueella vallitsevaa arkitodellisuutta on kuvailtu masentavan pitkine viisumijonoineen ja nuorineen, joilla ei ole mahdollisuutta hakeutua pois maasta ja päästä nauttimaan elämästä Euroopassa. Monet pitävät aluetta vankilana, jossa he elävät vailla yhteyttä ulkomaailmaan. Me haluamme kaikki tehdä tästä lopun, ja oman ryhmäni jäsenet Pack, Bildt ja Posselt työskentelevät omistautuneesti asian parissa. Tätä me kaikki puolustamme.

Olemme huolestuneita siitä, että koska alueen eri valtioita kohdellaan eri tavoin, tilanne saattaa aiheuttaa separatistista liikehdintää ja kansalaisten jakautumista eri luokkiin Länsi-Balkanin alueella, mistä voi todella seurata ongelmia. Euroopan unionin kansalaiset edellyttävät kuitenkin yhtä lailla turvallisuutta. Se tarkoittaa, että normit, joita komission jäsen Barrot kuvaili täällä tänään, eli poliisiyhteistyötä, laittoman ja taloudellisista syistä johtuvan maahanmuuton torjuntaa sekä biometrisiä tietoja koskevat turvallisuusnormit, ovat pelin sääntöjä edustavia vähimmäisnormeja. Kansalaiset edellyttävät, että näitä sääntöjä noudatetaan.

Tästä pääsen toiseen kohtaan: viisumivapautta koskevassa kysymyksessä ei pidä tehdä ulkopoliittisia myönnytyksiä. Näille valtioille ei pidä antaa valtaa. Pelisäännöt ovat selvät ja kaikki niitä noudattavat pääsevät todennäköisesti viisumivapauden piiriin. On jatkettava niiden valtioiden painostamista, jotka eivät ole toistaiseksi pystyneet kohentamaan normejaan EU:n tuesta huolimatta.

Näitä kahta kantaa me, Euroopan kansanpuolue (kristillisdemokraatit) pidämme oikeina. Luotamme Euroopan komission tekemään arvioon ja voimme näin ollen hyväksyä tämän toimen.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, S&D-ryhmän puolesta. – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, tuemme tietysti komission ehdotuksia, koska ne ovat tärkeä toimi mainitulla alueella sijaitsevien kolmen valtion kannalta, joihin sovelletaan viisumivapautta 1. tammikuuta 2010 alkaen.

Olen itse kotoisin sellaisesta valtiosta – ja kuulun sellaiseen sukupolveen – joka suhtautui innostuneesti viisumivapauteen ennen kuin kotimaastamme tuli Euroopan unionin jäsen. Totean myös, että tämä on ensimmäinen ja tärkein merkki siitä, että asiat todella edistyvät oikeaan suuntaan, ja että jonakin päivänä näiden valtioiden lopullinen määränpää on Euroopan unioni.

Samalla voin vain ilmaista olevani jossakin määrin yllättynyt komission kohtuuttoman hallinnollisesta lähestymistavasta asiaan. Vaikka tekniset kysymykset ovatkin yhtäältä tärkeitä sikäli, että sääntöjä on noudatettava ja valtioiden on täytettävä tarvittavat edellytykset, jotta niistä tulisi Euroopan unionin jäseniä ja jotta niille myönnettäisiin viisumivapaus, komission päätöstä sulkea Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina soveltamisalan ulkopuolelle on verrattain vaikea käsittää. Päätöksessä ei oteta huomioon asian arkaluonteisuutta alueella. Siinä aliarvioidaan tapaa, jolla päätös saattaa vaikuttaa alueen valtioiden välisten suhteiden tulevaan kehitykseen, sekä alueen tavallisten kansalaisten suhtautumista tähän Euroopan komission tekemään päätökseen.

Tästä syystä katsomme, että Euroopan komission olisi tarkistettava päätöstään ja sisällytettävä siihen Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina. Tarvitaan myös selkeä aikataulu, josta käy ilmi, milloin kyseisille valtioille voidaan myöntää viisumivapaus, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät.

Tältä osin asia on erityisen arkaluonteinen Kosovon väestön kannalta. Niinpä kysymme: milloin Euroopan komissio aikoo aloittaa viisumeja koskevan vuoropuhelun Kosovon kanssa? Entä onko se pohtinut, miten Kosovon vakauden käy, jollei vuoropuhelua aloiteta mahdollisimman pian?

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, ALDE-ryhmä tukee voimakkaasti ja johdonmukaisesti kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden EU-jäsenyyttä koskevaa tavoitetta. Valmistelemme niiden kansalaisia liittymään yhdentyneeseen vapaan liikkuvuuden alueeseen, jolla vallitsevat yhtenäismarkkinat ja yhteiset arvot.

Lyhyen aikavälin matkustamisen vapaus on olennainen osa tätä valmistautumista. Komissio ja neuvosto ovat selvästi samaa mieltä tästä tavoitteesta, joten miten ihmeessä komissio on onnistunut laatimaan näin harkitsemattoman ja erimielisyyttä aiheuttavan ehdotuksen?

Liberaaliryhmä ei todellakaan halua lakata painostamasta valtioita noudattamaan korkeita passi- ja rajavalvontaa koskevia normeja ja yleensä oikeusvaltion periaatteita, mutta painostuksen on oltava oikeudenmukaista, johdonmukaista ja tehokasta. Tilanne ei tällä hetkellä ole täysin säännönmukainen. Mainittakoon esimerkiksi, että Serbia ja Montenegro on sisällytetty heinäkuussa esitettyyn ehdotukseen. Vaikka ne eivät täyttäneet edellytyksiä, kun ehdotus tehtiin, niiden odotetaan tekevän niin tulevaisuudessa. Mainittakoon myös biometrisiä passeja – joita Bosniassa on muuten myönnetty 40 000 – koskeva edellytys. Viisumivapaudesta jo jonkin aikaa nauttineet kroatialaiset eivät kuitenkaan tarvitse sellaisia.

Toteamme, että Serbian vakautus- ja assosiaatiosopimusta ei voida edistää niin kauan kuin Ratko Mladić pysyy piilossa, koska se osoittaa turvallisuusjoukkojen valvonnan olevan puutteellista. Viisumivapauteen liittyen heidän on kuitenkin täytettävä jakson 3 mukaiset vaatimukset yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, mikä on jokseenkin ristiriitaista.

Bosnian ja Albanian vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi ne olisi sisällytettävä asetusehdotuksen oikeudelliseen soveltamisalaan, kun taas viisumivapauden tosiasiallinen täytäntöönpano edellyttäisi komission ilmoitusta vaatimustenmukaisuudesta, joka olisi itse asiassa sama kuin ilmoitus, jonka komissio aikoo esittää tänä syksynä Serbiasta ja Montenegrosta. Prosessi olisi täsmälleen sama, joskin se toteutuisi hieman myöhäisempänä ajankohtana.

Prosessin pitkittyminen Bosnian ja Albanian kohdalla sekä Kosovon jättäminen täysin prosessin ulkopuolelle aiheuttaa tuhoisia erimielisyyksiä ja kannustaa ihmisiä hankkimaan Kroatian, Serbian tai kosovolaisten tapauksessa Makedonian passeja sekä heikentää erityisesti Bosnian ja Kosovon yhtenäisyyttä ja hallintoa. En voi uskoa, että komissio ja neuvosto aikovat jatkaa näin haitallisten toimien toteuttamista.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kannatan viisumivapauden myöntämistä samoin kuin siihen liitettäviä tiettyjä vaatimuksia, mutta kannatan vielä enemmän rauhaa ja vakautta Länsi-Balkanin alueella.

Miltä arvelette erityisesti nuorista ja Bosnian muslimeista tuntuvan, kun Bosnian kroaatit ja serbit voivat pistäytyä EU:n puolelle viikonloppua viettämään hallussaan olevien kahden passin turvin? Haluammeko todella ottaa riskin kansallismielisten tunteiden vaalimisesta ja kahtiajaon syventämisestä valtiossa, jossa vakaus on edelleen herkällä pohjalla? Mitä haluamme saada aikaan? Vaatimusten täyttäminen ei ole viivästynyt Bosnia ja Hertsegovinassa kovinkaan paljon Serbiaan nähden. Siellä myönnetään jo biometrisiä passeja, ja muidenkin vaatimusten täyttäminen on edistynyt suunnilleen saman verran.

Niinpä kehotan painokkaasti teitä sisällyttämään Bosnia ja Hertsegovinan tähän ehdotukseen siellä asuvien ihmisten vuoksi: he tekevät kovasti töitä paremman tulevaisuuden puolesta, ja sodan muistot elävät edelleen liiankin tuoreina heidän mielessään.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Olen hyvin ilahtunut siitä, että kollegamme, viime aikoihin asti ministerinä toiminut Cecilia Malmström, käytti tänään puheenvuoron neuvoston puolesta. Hänen poissaolonsa on köyhdyttänyt parlamenttia, mutta puheenjohtajavaltio Ruotsi on varmasti hyötynyt siitä. Haluan sanoa hänelle ruotsiksi "tack" – "kiitos" – hänen puheenvuoronsa johdosta. Äidinkielelläni eli puolaksi se tarkoittaa "kyllä", mikä onkin sopiva sana, koska olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän on meille tänään kertonut neuvoston nimissä, vaikka haluankin esittää joitakin pieniä mutta tärkeitä huomioita.

Totean ensinnäkin suoraan, etten todellakaan halua, että tätä neuvoston asianmukaista aloitetta – jota komissio tukee – pidetään vaihtoehtona, joka mahdollistaa Serbian, Makedonian ja Montenegron nopean liittymisen Euroopan unioniin. Sitä näiden valtioiden yhteiskunnat odottavat, ja sen ne ovat ansainneet. Meidän ei mielestäni pitäisi korvata viisumivapaudella näille valtioille tarjottua mahdollisuutta liittyä Euroopan unioniin nopeutetulla menettelyllä.

Toiseksi katson, että Bosnia ja Hertsegovinan, Albanian ja Kosovon asukkaat ansaitsevat myös mahdollisimman pian viisumivapauden. Tältä osin meidän on ylläpidettävä lopullisia yhteisöön liittymistä koskevia näkymiä heidän kannaltaan.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(EL) Arvoisa puhemies, toteamme Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston puolesta, että komission ehdotus viisumivapauden myöntämisestä sellaisille Serbian, Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille, joilla on biometrinen passi, on askel oikeaan suuntaan. Siten pannaan täytäntöön Euroopan unionin alueen asukkaille tekemä sitoumus, jotta he voivat tehdä matkasuunnitelmia ja matkustaa muualla Euroopassa tarvitsematta viisumia.

On huomautettava, että puhuessamme Länsi-Balkanista puhumme traumatisoituneesta alueesta. Siellä on hiljattain käyty sotaa ja koettu sisäinen selkkaus, josta Euroopan unioni ja jotkin sen jäsenvaltioista ovat vastuussa. Haavat parantuvat hitaasti alueella. Tästä syystä katsomme, että viisumivapauden myöntäminen kaikkien näiden valtioiden kansalaisille on hyvin tärkeä toimi ja suo heille tilaisuuden olla yhteydessä muun Euroopan kansoihin.

Haluan kuitenkin ottaa esille ehdot ja vaatimukset, joiden vuoksi – mikäli olen ymmärtänyt oikein – on hivenen epävarmaa, hyväksyykö neuvosto viisumivapauden myöntämisen Montenegron ja Serbian kansalaisille lokakuussa.

Epäämme ensinnäkin olennaisilta osin vapaan yhteydenpidon Kosovolta, jota turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244 koskee – mikäli olen ymmärtänyt asian oikein – ja erityisesti maaseudulla vankeudessa elävältä ja maantieteellisesti vartioidulta serbivähemmistöltä. Kaksinkertainen koettelemus: emme salli heidän matkustavan omassa maassaan emmekä Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

Toiseksi suhtaudun erittäin varautuneesti siihen, liittyvätkö jotkin Serbialle ja Montenegrolle asettamistamme vaatimuksista juuri tähän asiaan vaiko muihin poliittisiin tavoitteisiin. Tästä syystä teidän olisi mielestäni pyrittävä lokakuussa myöntämään viisumivapaus Montenegron ja Serbian sekä muiden Länsi-Balkanin valtioiden asukkaille.

 
  
MPphoto
 

  Athanasios Plevris, EFD-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, rauhan ja vakauden saavuttaminen Länsi-Balkanin alueella on todellakin koko Euroopan etujen mukaista. Kotimaani Kreikan kannalta tämä korostuu tietysti entistä voimakkaammin, koska jotkin näistä valtioista ovat rajanaapureitamme. Niinpä pidämme toteuttamianne toimia oikeansuuntaisina.

Haluan kuitenkin erottaa joukosta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian. Skopjen hallitus suhtautuu nimittäin äärimmäisen kansallismielisesti erääseen Euroopan unionin jäsenvaltioon eli Kreikkaan. Hallitus jakelee karttoja, joissa Kreikkaan kuuluva Makedonia sekä Thessaloniki ja monet muut kaupungit on merkitty miehitetyiksi; näin annetaan ymmärtää, että kyseiset alueet, jotka Kreikka on väitetysti miehittänyt, olisi vapautettava.

En tarkastele nimikysymystä enempää, koska se ei herättäne kiinnostustanne, vaikka kreikkalaiset pitävätkin nimen kaappaamista hyvin arkaluonteisena asiana. Ymmärtänette kuitenkin varmasti, ettei Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kannalta vahingolliseen kansallismielisyyteen ja sen vaalimiseen näissä valtioissa ole paluuta.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, viisumivapauden myöntäminen Serbian, Makedonian ja Montenegron kansalaisille osoittaa, että näissä valtioissa toteutetut uudistustoimet tuottavat selvästi tuloksia. Kymmenen vuotta selkkauksen päättymisen jälkeen haudat ovat edelleen syviä ja kauna kytee pinnan alla. Tämä liittyy selvästi siihen, että Albania, Kosovo ja Bosnia, jotka on tällä kertaa jätetty prosessin ulkopuolelle, tuntevat jääneensä paitsioon. Alueen asukkaat haluavat selvästi jatkaa vanhaa vihanpitoa sen sijaan, että he pohtisivat, missä naapurivaltiot ovat suoriutuneet paremmin ja millaisia toimia olisi toteutettava viisumivapauden saavuttamiseksi. Serbiasta tullee joka tapauksessa piakkoin ehdokasvaltio, koska se on edistynyt kohti jäsenyyttä monessa asiassa.

Haavat eivät kuitenkaan ole vielä arpeutuneet, kaukana siitä, ja kaikkia EU:n toimia arvioidaan tämän mukaisesti. Siksi meidän on yhtäältä tiedotettava paremmin päätöksentekoomme liittyvistä syistä ja toisaalta tehtävä selväksi Albanialle, Kosovolle ja Bosnialle, että niiden on vielä ponnisteltava huomattavasti edetäkseen yhdessä kohti EU:n jäsenyyttä. EU:n kynnyksellä eli Balkanin alueella vallitsevasta rauhasta on joka tapauksessa tullut paljon tärkeämpi asia kuin Turkin liittymisestä EU:hun, mitä monet tahot kannattavat kiihkeästi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, me PPE-ryhmän jäsenet lausumme tänään Bosnian, Albanian ja Serbian kansoille: teitä ei ole unohdettu emmekä ole hylänneet teitä. Ymmärrämme erityisesti sarajevolaisten turhautumisen. Samalla toteamme kuitenkin Euroopan unionin kansalaisille, että emme aio tinkiä vaatimuksista. Sääntöjen on oltava samat kaikille. Pidämme turvallisuuttanne tärkeänä.

Kehotamme Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia ensisijaisesti kantamaan vastuunsa, hoitamaan omat asiansa kuntoon ja tekemään kotiläksynsä. Arvostamme viime aikoina saavutettua edistystä. Pyydämme komissiota jatkamaan teidän tukemistanne, mutta mikäli olette ottaneet opiksenne näistä kuudesta sodan ja rauhan vuodesta Balkanilla – ja voitte uskoa, että asia on minulle hyvin tärkeä – viktimisaatio, syyttely ja syyllistäminen kuuluvat menneisyyteen.

Kysymys liittyy Euroopan yhdentymiseen. Asiaa on tarkasteltava yhteisön kannalta, ja kuten Cecilia Malmström totesi, paras tapa aloittaa täyskäännös, jota tarvitaan, jotta päästään riippuvuudesta ja viktimisaatiosta, on, että valtiot ottavat asian haltuunsa ja aloittavat kauan kaivatun ja joka tapauksessa tarpeellisen viisumiuudistuksen.

Toivon, että pääsemme yksimielisyyteen alueen viranomaisille lähetettävästä selvästä viestistä, jonka mukaan tuemme heitä mutta emme tingi kansalaistemme turvallisuudesta. Viranomaisten on kannettava vastuunsa.

Meidän on mielestäni kannatettava komission ehdotusta, ja niille, joiden mielestä sillä saattaa olla vakautta horjuttava vaikutus, totean, että vakaus saavutetaan Euroopan yhdentymisen myötä. On hyvin valitettavaa, että passeja myönnetään Zagrebissa ja Belgradissa, ja meidän olisi ehdottomasti pyrittävä rajoittamaan sitä mahdollisuuksien mukaan. Emme voi asettaa eri sääntöjä bosnialaisille. Se ei ole heidän etujensa mukaista.

Voimme kuitenkin parlamentissa hoitaa osuutemme prosessin nopeuttamiseksi ja päätöksen tekemiseksi sekä toimia siten, että neuvosto voi tehdä päätöksensä tämän vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D).(SL) Kuten varmaan tiedättekin, toimin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittelijänä tarkasteltaessa viisumivapauden myöntämistä Länsi-Balkanin valtioille.

Euroopan komissio toimitti meille heinäkuussa ehdotuksen, jossa suositellaan viisumivapauden myöntämistä Serbian, Makedonian ja Montenegron kansalaisille. Makedonia on jo täyttänyt kaikki vaatimukset, kun taas Montenegron ja Serbian on täytettävä jäljellä olevat vaatimukset mahdollisimman pian.

Vaikka pidänkin komission ehdotusta hyvin myönteisenä ja arvostan työn vaativuutta, olen pettynyt siihen, että asiakirjassa on täysin sivuutettu muut valtiot eikä niitä varten ole laadittu minkäänlaista aikataulua.

Bosnia ja Hertsegovina ja Albania noudattavat selvää etenemissuunnitelmaa saadakseen viisumivapauden ja ovat tietoisia vaatimuksista, joiden täyttämistä se edellyttää. Erityisesti Bosnia ja Hertsegovina on saavuttanut kesän aikana suurta edistystä riippumattomien järjestöjen kertomuksista päätellen.

Päätös Bosnia ja Hertsegovinan ja Albanian poistamisesta luettelosta on ensisijaisesti tekninen päätös. Olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että jopa parhailla teknisillä päätöksillä voi olla merkittäviä poliittisia seurauksia. Tosiasia on, että bosniakit on jätetty viisumivapauden myöntämistä koskevan prosessin ulkopuolelle.

Meidän on kaikkien kannettava poliittinen vastuu prosessin täytäntöönpanosta, mitä rauha ja vakaus Länsi-Balkanin alueella edellyttävät. Meidän on myös kiireellisesti pohdittava viisumeita koskevan vuoropuhelun aloittamista Kosovon kanssa, koska siten edistetään rakenneuudistusta.

Hyvät parlamentin jäsenet, meidän ei pidä jarrutella viisumivapauden myöntämistä kaikille niille Länsi-Balkanin alueen valtioille, joilla on selvät näkymät yhteisön jäsenyydestä. Länsi-Balkanin viisumivapaus ei ole mikään huvittelua varten tarkoitettu pulmapeli. Tässä on kyse ihmisistä, heidän elämänlaadustaan ja liikkuvuudestaan sekä mahdollisimman tiiviin yhteistyön mahdollistamisesta – erityisesti taloudellisen yhteistyön.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Onnittelen Makedoniaa ja toivon, että Montenegro ja Serbia pääsevät myös samaan vaiheeseen. Se olisi hyvä kaikkien kolmen valtion ja koko Länsi-Balkanin kannalta.

On kuitenkin valitettavaa, että Bosnia on jätetty paketin ulkopuolelle. Bosniaan liittyvät toimet ovat olleet epätarkoituksenmukaisia ja riittämättömiä, ja tarkoitan tällä sekä omia toimiamme että heidän toimiaan. Bosnian edistymistä vaikeuttaa ensisijaisesti vallitseva mieliala, voimattomuuden tunne, joka lamaannuttaa ihmiset ja toimielimet. Bosniakit ovat ainoa Bosnian kansa, jolta on evätty vapaa matkustaminen Euroopassa. Heillä ei ole toista valtiota, johon turvautua, minkä vuoksi heidät on suljettu omaan gettoonsa. He ovat ainoita, jotka eivät voi elätellä haaveita kaksoiskansalaisuudesta. Se on nöyryyttävää. He tuntevat joutuneensa Euroopan unionin ylenkatsomiksi, väheksymiksi ja rankaisemiksi.

Meidän on annettava poliittista tukea Bosnia ja Hertsegovinan valtiolle, jotta se voi auttaa itseään ja kansalaisiaan. Euroopan unioni on osaltaan vastuussa Bosnian tilanteesta ja alueen vakaudesta. Vastuu kuuluu neuvostolle, komissiolle ja parlamentille.

Bosnia on lähellä viisumivapauden saavuttamista. Ratkaisematta on enää ihmisten mielissä – ja meidän mielissämme – oleva ongelma. Väliimme on nousemassa muuri, joka on korkeampi kuin Berliinin muuri. Meidän on estettävä se ja autettava Bosniaa saavuttamaan viisumivapaus nyt, mahdollisimman pian, samassa paketissa kuin alueen kolme muutakin valtiota.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Malmström, arvoisa komission jäsen, me vihreät pidämme luonnollisesti myönteisenä, että Montenegrolle, Makedonialle ja Serbialle myönnetään viisumivapaus. Kampanjoin takavuosina voimakkaasti asian puolesta ollessani vielä Itävallan parlamentin jäsen. Kyse on tärkeästä askeleesta kohti yhdentynyttä ja rauhanomaista Eurooppaa koskevan unelman täyttymistä.

Valitsemallanne tiellä on kuitenkin joitakin kompastuskiviä. Tästä seuraa ennen kaikkea, että Bosnian muslimit tuntevat itsensä syrjityiksi. Näin kävi jo silloin, kuin vasta ilmoititte viisumivapauden myöntämisestä muille valtioille. Perustatte väitteenne teknisille vaatimuksille, joita Bosnia ja Hertsegovinassa ei ole vielä täytetty, mutta sivuutatte ilmeisesti sen tosiasian, että ongelmia on edelleen valtioissa, joille on nyt myönnetty viisumivapaus. Bosniassa on jo myönnetty 40 000 biometristä passia ja hyväksytty siirtymään joutuneita ihmisiä koskeva asetus, mitä ei vielä ole tehty muissa valtioissa. Bosniassa on myös perustettu lahjonnan vastainen virasto, jollaista ei esimerkiksi vielä ole Serbiassa.

Minusta vaikuttaa siltä, että asiaan liittyy myös poliittista syrjintää, mitä pidän hyvin vaarallisena alueella vallitsevan rauhan ja monietnisen Bosnia ja Hertsegovinan kannalta. Toistan siis vielä kerran: etnisistä jakolinjoista uhkaa tulla virallisia tässäkin tapauksessa. Niinpä vetoan teihin, jotta Bosnian ja Albanian kanssa tehdään yhteinen paketti ja viisumineuvottelut aloitetaan Kosovon kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jotkin Balkanin alueet ovat tällä hetkellä yhä epävakaita ja mahdollistavat järjestäytyneiden rikollisverkostojen valvoman laittoman salakuljetuksen. Erityisen vakavaa on ihmisillä käytävä kauppa, johon liittyy usein laittomana työntekona tai prostituutiona ilmenevää hyväksikäyttöä.

Niinpä viisumivapauden myöntämisen edellytykseksi on asetettava biometristen passien käyttöönoton kaltaisten turvallisuussääntöjen tiukka noudattaminen. Sikäli kuin tiedämme, Albaniassa ja Bosnia ja Hertsegovinassa ei ole vieläkään täysin toteutettu näitä teknisiä toimia. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, ettei näille kahdelle valtiolle myönnetä viisumivapautta ennen kuin niiden hallitukset suostuvat täysimääräiseen yhteistyöhön ja eri osapuolien identiteetin takaavat tekniset toimet on toteutettu. Sitä ei mielestäni voida pitää syrjintänä, että vaatimuksia ei täytetä.

 
  
MPphoto
 

  George Becali (NI).(RO) Olen tyytyväinen siihen, että keskustelemme tänään viisumivapauden myöntämisestä joillekin Balkanin valtioille, ja kerron vielä, miksi: isovanhempani syntyivät Makedoniassa, isäni Albaniassa, isoäitini Kreikassa ja äitini Bulgariassa, kun taas itse olen syntynyt Romaniassa. Luojan kiitos olen tänään läsnä kysyäkseni Olli Rehniltä, voidaanko Albanialle myöntää viisumivapaus vuoden 2010 puoleenväliin mennessä, kuten on luvattu? Tähän kysymykseen haluaisin vastauksen, koska se koskettaa tunteitani, suhteitani, perhettäni ja juuriani, jotka ovat levinneet lähes koko Balkanin alueelle. Suokoon Luoja tämän toteutumisen.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Malmström, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olemme kaikki tyytyväisiä ehdotettuun viisumivapauteen. Tähän on pyritty parlamentissa jo kauan, ja nyt asia on vihdoin pantu vireille. Se ei kuitenkaan riitä meille. Kesäkuussa valittiin mielestäni väärä sanamuoto. Kuulemamme mukaan Serbiassa ja Montenegrossa on yhä ongelmia. Miksi emme siis ottaneet Albaniaa ja Bosniaa mukaan ja todenneet, että niilläkin on ongelmia, jotka on ratkaistava? Siitä ei olisi aiheutunut suurta haittaa.

On tietysti totta, että Bosnia ja Hertsegovinan poliitikot eivät ole kovinkaan kiinnostuneita kohentamaan tilannetta, joka on kaikilta osin hankala heidän maanmiestensä kannalta. Miksi heidän pitäisikään? Heillähän on työpaikka, he voivat matkustaa ja hukata aikaansa hyödyttömiin kansallismielisiin selkkauksiin, sen sijaan, että he keskittyisivät esimerkiksi luomaan hyvän koulujärjestelmän, hyvän infrastruktuurin ja hyvän terveydenhoitojärjestelmän. He eivät myöskään ole varmistaneet, että viisumivapautta koskevat vaatimukset täyttyvät. Viisumivapauden myöntäminen toisi vihdoin raikkaan tuulahduksen Bosnia ja Hertsegovinassa vallitsevaan tunkkaiseen kansallismielisyyteen ja herättäisi toivoa nuoren sukupolven parissa.

Komission arviointia koskevan ilmoituksen jälkeen Bosnia ja Hertsegovinassa on kuitenkin toteutettu toimia lahjonnan torjumiseksi ja tärkeitä lakeja on pantu vireille, jotta tekniset ennakkoedellytykset voidaan täyttää syksyllä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkistä teknisistä ennakkoedellytyksistä vaan myös asioiden poliittisesta puolesta. Mainittakoon esimerkiksi biometriset passit. Tiedän, ettei niitä ole vielä myönnetty monta ja pyydän hartaasti komissiota ja joitakin jäsenvaltioita auttamaan siinä. Tekninen tuki on erittäin tärkeää.

Neuvoston, komission ja paikallisten poliitikkojen on todella tehtävä kaikkensa, jotta valtion etninen jakautuminen ei enää jatkuisi. Jos Bosnia ja Hertsegovinalle ei myönnetä viisumivapautta, muslimit suljetaan omaan gettoonsa, koska kroaatit ja serbit pääsevät poistumaan maasta. Bosnian passista – yleensä passi on kiistaton todistus kansakunnan olemassaolosta – tulee haltijoidensa silmissä arvoton, jollei se avaa ovia EU:hun.

Kehotan komissiota ja neuvostoa auttamaan näitä valtioita. Albania selviää kyllä. Siellä on uusi hallitus, joten he selviävät kyllä, mutta Kosovossa tarvitaan kaikkien apua. Me tuemme teitä. Teidän ei pidä sulkea silmiänne asialta vaan asettaa poliittisia normeja, ei pelkästään poliisia koskevia normeja.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Viisumipolitiikan vapauttaminen Länsi-Balkanilla on sekä poliittisesti että inhimillisesti arkaluonteinen kysymys näiden valtioiden ja tämän alueen asukkaiden kannalta. Puhumme nyt Montenegrosta, Makedoniasta ja Serbiasta, mikä on historiallisesti hyvin tärkeää. Meidän ei pidä kuitenkaan ottaa käyttöön kahden nopeuden järjestelmää Länsi-Balkanilla pitkällä aikavälillä, vaan Bosnia ja Hertsegovina on erityisesti otettava mahdollisimman pian mukaan prosessiin, samoin kuin tietysti Albania.

Länsi-Balkanilla on tiiviit maantieteelliset, kulttuuriset ja historialliset yhteydet Euroopan unioniin ja jäsenvaltioihimme. Alueen viimeaikaisista erittäin myrskyisistä tapahtumista huolimatta on todettava, että sekä uudistukset että odotuksemme ovat vaiheittain käymässä toteen ja että valtioiden poliittiset johtajat pyrkivät suurin ponnistuksin täyttämään odotuksemme.

Haluaisin siis puheenvuorossani pyytää neuvostoa ja komissiota mutta myös kaikkia Euroopan parlamentissa läsnä olevia tukemaan eri valtioiden johtajia heidän ponnistuksissaan ja auttamaan heitä ongelmien ratkaisemisessa. On muistettava, että Länsi-Balkanin valtiot ovat meille geopoliittisesti hyvin tärkeitä monesta syystä.

Serbian ja Montenegron kohdatessa nyt tärkeitä sisäisiä haasteita, joihin toivomme kaikki niiden pystyvän vastaamaan, korostan vielä kerran, että olisi sopivaa vahvistaa mahdollisimman pian päivämäärä prosessin ulkopuolelle suljettuja valtioita varten. Tarkoitan tällä Bosnia ja Hertsegovinaa ja Albaniaa.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, näillä toimilla Serbian, Montenegron ja Makedonian kansalaisille taataan viisumivapaa pääsy EU:n Schengen-alueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin tammikuusta 2010 alkaen. Komissio harkitsee viisumivapauden myöntämistä Albanialle ja Bosnia ja Hertsegovinalle vuoden 2010 puolessavälissä. Vuoden kuluessa tilanne saattaa siis olla se, että 20,7 miljoonaa ihmistä pääsee vapaasti tulemaan EU:hun.

Tämän ei pitäisi varsinaisesti vaikuttaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joka ei kuulu Schengen-alueeseen, mutta käytännössä niin tapahtuu. Euroopan köyhimmiltä ja korruptoituneimmilta alueilta kotoisin olevien miljoonien ihmisten päästessä EU:hun he voivat ylittää ensimmäisen esteen ja päästä laittomasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näistä valtioistahan tulee viimein joka tapauksessa EU:n jäsenvaltioita, joiden kansalaisille taataan täysimääräinen laillinen oikeus päästä EU:hun. Näillä toimilla heikennetään jälleen Yhdistyneen kuningaskunnan kykyä valvoa omia rajojaan, ja toimet ovat lisäsyy, jonka vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan olisi erottava Euroopan unionista.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Arvoisa puhemies, olemme kaikki selvästi tietoisia vapaan liikkuvuuden eduista ja haitoista, mutta tarkastelkaamme sitä toiselta kannalta. Täyttävätkö nämä kolme valtiota todellakin perusvaatimukset, jotta niille voidaan myöntää sellaisia etuoikeuksia osana viisumivapautta?

Serbiassa bulgarialaisvähemmistöä on laiminlyöty ja syrjitty jo lähes sadan vuoden ajan samalla kun Makedoniassa on valtion perustamisesta alkaen harjoitettu jatkuvaa ja johdonmukaista bulgarialaisvastaista politiikkaa.

Viimeisin tähän liittyvä Makedoniassa sattunut välikohtaus oli Bulgarian kansalaisen Spaska Mitrovan pidättäminen ja poikkeuksellisen ankara rankaiseminen. Spaska Mitrova kuuluu bulgarialaiseen "Ratko"-yhdistykseen. Sen toiminta kiellettiin Makedoniassa, minkä vuoksi Makedonia joutui maksamaan sakkoa ihmisoikeusrikkomuksen johdosta.

Bulgarialaisten on mahdoton hyväksyä, että Bulgarian kansalaisten eli Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia rikkoville valtioille tehdään myönnytyksiä.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE).(HU) Pidän tärkeänä, että vihdoin on koittanut hetki, jolloin voimme keskustella asianmukaisesti viisumivapauden myöntämisestä Länsi-Balkanin valtioille. On palkitsevaa, että nämä valtiot, jotka ovat täyttäneet tähän mennessä tekemänsä sitoumukset, voivat myös osaltaan edistää rajojen ylittämisprosessin sujuvuutta.

Unkarilaisena Euroopan parlamentin jäsenenä voin vain tukea näitä toimia, koska niiden ansiosta esimerkiksi Serbian Vojvodinassa asuvat unkarilaiset voivat luoda suorempia yhteyksiä emämaahan. Rajan molemmin puolin elävät kansalaiset, jotka puhuvat samaa kieltä ja vaalivat tiiviitä perhe- ja kulttuurisuhteita, eivät löydä sanoja ilmaistakseen, miten tärkeää on voida ylittää rajoja ilman esteitä tai viisumeita. Tähän liittyen – ei tosin niinkään viisumivapauteen läheisesti liittyen – on myös tehty joitakin edistyksellisiä päätöksiä, kuten Serbiassa hiljattain hyväksytty laki, jolla säädellään vähemmistöjen kansallisten neuvostojen toimintaa. Tämä on merkittävää edistystä vähemmistöjen oikeuksien institutionaalisen suojelun kannalta.

Viisumivapaan matkustamisen helpottamista ei voida pitää pelkästään teknisenä kysymyksenä. Asia on hyvin selvästi poliittinen. Näin edistetään olennaisesti näiden valtioiden poliittista vakautta, ottaen huomioon, millaisia oikeuksia niille taataan valtion oman passin myötä ja missä määrin Euroopan unioni sen tunnustaa. Olisi mahdoton hyväksyä sitä, että alueen valtioiden jaottelua kielteisin perustein jatkettaisiin pitkällä aikavälillä.

Tästä syystä vetoan komission ja neuvoston keskeiseen vastuuseen näissä asioissa. Euroopan unionilla on poliittinen vastuu suoda Länsi-Balkanin valtioille mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin. Tämän pitäisi auttaa näitä valtioita tasoittamaan eroja ja kannustaa demokraattisten toimielimien muodostamista ja lujittamista, vähemmistöjen oikeudet mukaan lukien.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Minäkin haluan toivottaa neuvoston puheenjohtajan Cecilia Malmströmin ja komission jäsenen Barrot'n tervetulleiksi. Esitetty ehdotus on mielestäni hyvä ehdotus. Unkarin entisenä pääministerinä olen tehnyt kovasti töitä muiden kanssa Länsi-Balkanin valtioiden ja Euroopan unionin lähentämiseksi ja jotta ne edistyisivät tiellä kohti unionin jäsenyyttä. Tiedämme myös, että tähän liittyen viisumivapaa matkustaminen on asia, jonka ihmiset kenties ymmärtävät parhaiten ja joka herättää eniten tunteita. Siten he voivat nauttia vapaasta liikkuvuudesta ja muodostaa läheisempiä ihmissuhteita. Siten edistetään kenties sitäkin, mitä me kaikki pidämme uskoakseni tärkeimpänä, eli näiden valtioiden motivaation ylläpitämistä hyvin vaikean liittymisprosessin aikana.

Tiedämme, että on toteutettava hyvin vakavia toimia. On usein ylitettävä sellaisia perinteitä, joiden tiedämme olevan vaikeita ylittää. On hyvin tärkeää, että näille kolmelle valtiolle on nyt myönnetty viisumivapaus. Haluan myös kiinnittää huomionne näkökulmaan, joka on tänään monesti esitetty, eli siihen, että vakaus on Länsi-Balkanin valtioissa hyvin herkällä pohjalla. Etnisiä jännitteitä oli jo ennen sotaa ja ne jatkuvat edelleen. Tästä syystä kaikkia toimia on arvioitava siltä kannalta, lieventävätkö ne vai lisäävätkö ne näitä jännitteitä.

Kuten tänään on jo monesti mainittu, Bosnian tapauksessa päätös ei ole pelkästään hyödyllinen ja tärkeä siitä syystä, että Bosnia on nyt jätetty ulkopuolelle, vaan myös siksi, että suuri osa Bosnian kansalaisista, joilla on Kroatian tai Serbian passi, pääsee matkustamaan ilman viisumia, toisin kuin muu väestö. Sama koskee Kosovon kansalaisia, jolloin kaikki ne, joille voidaan myöntää Serbian passi, pääsevät matkustamaan viisumivapaasti.

Meidän on mielestäni korostettava vielä kerran, että on tehtävä poliittinen eikä pelkästään tekninen päätös. Tästä syystä meidän on autettava näitä valtioita saavuttamaan viisumivapaus mahdollisimman pian määritellyissä aikarajoissa.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, yhdyn jäsen Weberin turvallisuudesta esittämiin huolenaiheisiin oltuani kymmenen vuoden ajan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen. Aiheeseen liittyy perustava ulkopoliittinen ulottuvuus.

Kuulun sukupolveen, joka kasvoi satojen tuhansien niin sanottujen jugoslavialaisten siirtotyöläisten kanssa. Kommunistisen diktatuurin aikana Jugoslavian rajalla asuvat kaakkoiseurooppalaiset saivat matkustaa vapaasti diktatuurista huolimatta. Nyt puhumme eurooppalaistamisesta, lähetämme paikan päälle sotilaita ja viranomaisia ja käytämme paljon rahaa samalla kun vangitsemme näiden valtioiden nuorison. Tästä syystä viisumijärjestelmä on vapautettava kiireellisesti.

Haluan kuitenkin myös kritisoida tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin pidän erityisen myönteisenä, että Makedonia on otettu mukaan. Makedonia on täyttänyt vaatimukset esimerkillisellä tavalla, mutta tätä ei pitäisi esittää Makedonialle vastauksena sen oikeutettuun toivomukseen liittymisneuvottelujen päivämäärän vahvistamisesta.

Toinen asiani koskee Kosovoa. On todettu, että sen on noudatettava pelin sääntöjä, mutta pelaajat voivat noudattaa niitä vain, jos heidät päästetään pelikentälle. Kosovoa ei ole päästetty pelikentälle. Pyrimme vapauttamaan kosovolaiset sorrolta sotilaallisin toimin. Nyt entisten sortajien kotivaltiolle myönnetään viisumivapaus – mitä pidän myönteisenä, koska kyse ei ole kollektiivisesta syyllisyydentunnosta – toisin kuin Kosovolle. Vaikka tilanne on ongelmallinen, meidän on syytettävä siitä itseämme, koska periaatteessa hallinnoimme valtiota. Kosovolle on toisin sanoen suotava mahdollisuus hyödyntää kaikkia tilaisuuksia, koska jos Serbia saa viisumivapauden pitkällä aikavälillä ja Kosovo suljetaan koko järjestelyn ulkopuolelle, tilanne vääristyy tavalla, jota on mahdoton hyväksyä.

Kolmanneksi totean Bosnia ja Hertsegovinasta, että allekirjoitin useiden jäsenien tavoin vastalauseen, joka koski Bosnia ja Hertsegovinan sulkemista järjestelyn ulkopuolelle. Tälle kolmesta kansakunnasta muodostuvalle ja kipeästi tarkistamista kaipaavan Daytonin sopimuksen mukaisesti perustetulle valtiolle, jonka kansainvälinen hallinto on yhtä lailla tehoton, on viime kädessä suotava tilaisuus liittyä unioniin sulkematta valtiota sen ulkopuolelle. Sulkemalla Kosovon tai Bosnian järjestelyn ulkopuolelle vaarannamme turvallisuutemme pahemmin kuin mitkään tekniset yksityiskohdat.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, meidän on tunnustettava, että viisumivapauden myöntäminen Serbialle, entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle ja Montenegrolle on tärkeä askel kohti Länsi-Balkanin yhdentymistä Eurooppaan.

Sitä olisi kuitenkin sovellettava kaikkiin Länsi-Balkanin valtioihin ja vältettävä luomasta uusia jakolinjoja alueelle. Kukaan ei tietenkään voi perustellusti väittää, että Euroopan komissio suhtautuu puolueellisesti Bosnia ja Hertsegovinan muslimeihin. Toisaalta on otettava huomioon Kosovon erityisasema: kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät tunnusta sen itsenäisyyttä.

Haluamme Kosovon asukkaiden hyötyvän viisumivapaudesta. Mihin ratkaisuun päädymmekään, se ei saa vaikuttaa kielteisesti Kosovon asemaa koskeviin lopullisiin järjestelyihin. Komissio toimi oikein sikäli, että se ei sulkenut ovea Bosnia ja Hertsegovinalta ja Albanialta. Sen on kuitenkin toimittava nopeasti, jotta uudet jaot eivät uhkaa alueen vakautta. Valtioiden on tietysti omalta osaltaan toteutettava tarvittavat uudistukset, jotka – lienee syytä muistuttaa – liittyvät turvallisuuteen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen.

Parlamentti on korostanut vuosien ajan, että helpottamalla yhteydenottoa ulkomaailmaan ja matkustamista lujitetaan rauhaa, kaikilla tasoilla tapahtuvia vaihtoja sekä viime kädessä vakautta. Viisumien myöntäminen ei ole vain tekninen kysymys. Se on erittäin poliittinen kysymys, joka vaikuttaa alueen jäsenyysnäkymiin; kaikilla alueen valtioilla on oikeus tällaiseen tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE).(SV) Arvoisa puhemies, tässä vaiheessa keskustelua viisumivapauden merkityksestä Balkanin valtioiden kansalaisille ei mielestäni enää ole epäselvyyttä. Mahdollisuus matkustaa vapaasti on koulutuksen ohella kenties tärkein väline, jonka voimme antaa tuleville sukupolville. Odotamme niiltä tiivistä sitoutumista demokratiaprosessiin koko alueella.

Niinpä pidän myönteisenä ehdotusta viisumivapauden myöntämisestä Serbialle, Makedonialle ja Montenegrolle. Minkä tahansa yksittäisen valtion eteneminen kohti EU:n jäsenyyttä merkitsee edistystä koko Balkanin alueen kannalta. Jotkin valtiot ovat joutuneet odottamaan pitkään, kenties tarpeettomankin pitkään. Meidän Euroopan parlamentin jäsenien ja niiden kahden valtion, joille ei ole vielä myönnetty viisumivapautta, olisi otettava tästä opiksi.

Vaikka asia on poliittisesti erittäin arkaluonteinen, haluan korostaa, että viisumivapautta koskevat säännöt ovat selkeät ja yleisluonteiset. Vaatimukset on täytettävä. Tästä ei pidä kuitenkaan tehdä turhan poliittista kysymystä. Tarkastelkaamme sitä, mitä on vielä tehtävä ja miten voimme varmistaa mahdollisimman nopeasti, että Bosnia ja Hertsegovina ja Albania voivat pian liittyä niiden valtioiden joukkoon, joille on myönnetty viisumivapaus.

Bosnia ja Hertsegovina on saavuttanut hiljattain merkittävää edistystä ja on pian täyttänyt suurimman osan etenemissuunnitelman jäljellä olevista vaatimuksista. Kehotan näin ollen Bosnia ja Hertsegovinaa hyväksymään lahjonnan vastaisen säädöksen ja vahvistamaan mahdollisimman pian säännöt, jotka koskevat poliisivoimien eri osastojen välistä tiedonvaihtoa. On pyrittävä varmistamaan, että toimi saatetaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä, ennen kuin kertomus toimitetaan takaisin komissiolle. Odotan vastaavasti komission arvioivan tosiasiallisesti saavutettua edistystä uudessa analyysissään, ja kun EU:n vaatimukset on täytetty, ehdottamaan, että neuvosto hyväksyy viisumivapauden myöntämisen Bosnia ja Hertsegovinalle. Toivon tämän toteutuvan heinäkuussa 2010.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, viisumivapauden myöntäminen joillekin Länsi-Balkanin valtioille on alustava vahvistus Euroopan unionin sitoutumisesta jatkamaan Euroopan yhdentymisprosessia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotus on valitettavan epätäydellinen. Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisia ei kohdella samanveroisesti, mikä aiheuttaa eroavuuksia Balkanin kansalaisten välille.

Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että edellisen sukupolven, joka hyötyi entisen Jugoslavian tasavallan avautumisesta Eurooppaan, ja nykyisen sukupolven, jota Euroopan unioni ei ole kohdellut samalla tavalla, välillä vallitsee jo nyt ero. Tämän ehdotuksen myötä entisen Jugoslavian tasavallan valtioiden kansalaiset, jotka eivät kuulu viisumivapauden piiriin, yrittävät hankkia toisen passin entiseen Jugoslavian liittovaltioon kuuluneista valtioista. Niiden kansalaiset voivat matkustaa Euroopan unioniin ilman viisumia. Tällaista on jo tapahtunut tilanteissa, joissa on ollut kyse yhtäältä Moldovan tai Georgian ja toisaalta Venäjän passeista.

Olisi mielestäni johdonmukaista soveltaa samaa kohtelua kaikkiin Balkanin valtioihin. Kehotan samalla komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta sisällyttää myös Moldova kyseisten Kaakkois-Euroopan valtioiden ryhmään.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(RO) Euroopan parlamentin jäsenenä ja sosialistina pidän myönteisenä neuvoston ja komission julkilausumaa kolmea Länsi-Balkanin maata koskevasta viisumisäännöstöstä. Se on ensimmäinen määrätietoinen askel kohti niiden yhdentymistä Euroopan unioniin ja ensimmäinen saavutus tuleville EU:n kansalaisille Länsi-Balkanin alueella. Ymmärrän kuitenkin myös, että selvien näkymien eli etenemissuunnitelman puuttuminen Bosnia ja Hertsegovinan, Albanian ja Kosovon osalta on meille suuri huolenaihe. En tarkoita vain suuren yleisön pettymistä vaan erityisesti poliittisen vakauden vaarantumista näissä kolmessa valtiossa. Odotan ennen kaikkea, että Euroopan parlamentti ja vastikään muodostettu Euroopan komissio noudattavat ennakoitavissa olevaa aikataulua, jonka mukaan Länsi-Balkanin valtiot yhdentyvät Euroopan unioniin. Se on ainoa tapa suorittaa tehtävä, jota varten meidät on valittu: Euroopan yhdistäminen.

 
  
MPphoto
 

  Norica Niculai (ALDE).(RO) Arvoisa puhemies, ehdin minuutin aikana hyvin ilmaista pitäväni myönteisenä sekä Balkanin että Euroopan kannalta historiallista päätöstä. Liikkuvuuden vapaus on mielestäni portti demokratiaan ja tietoon. Olette antaneet näille kolmelle valtiolle tilaisuuden. Samalla katson kuitenkin, että yhteisö muodostuu säännöistä, joita meidän kaikkien on yhteisön kansalaisina noudatettava. Olette tehneet ehdotuksen arvioituanne, että asettamamme säännöt ja ehdot on täytetty.

Teette uskoakseni ehdotuksen prosessin laajentamisesta Albaniaan ja Bulgariaan, kun nämä yhteisön säännöt on täytetty. Päätöksessänne esitätte varmasti suosituksen prosessin nopeuttamisesta. Kuulun niihin, joiden mielestä tässä ei ole kyse syrjinnästä. Tilanne on itse asiassa aivan päinvastainen. Prosessin myötä kyseistä kahta valtiota kannustetaan parantamaan suoritustaan ja täyttämään vaatimukset. Päätöksen hyväksymisestä alkaen kolme muuta valtiota ovat nimittäin osoittaneet, että kun kansalaisten haluttiin voivan nauttia erilaisesta asemasta, valtioissa oltiin valmiit toteuttamaan tarvittavia toimia.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, hyvät parlamentin jäsenet, totean kannattavani vapauttamista ja Euroopan yhdentymistä ulottuen tämän mosaiikkityön eli Länsi-Balkanin tilanteen saattamiseen päätökseen, koska, kuten joku totesi aiemmin, tarvitsemme vakaata Balkanin aluetta. Yhdentyminen on näin ollen keskeinen asia, jonka on toteuduttava mahdollisimman pian.

Keskustelimme eilen maahanmuutosta sekä siihen liittyen turvallisuudesta ja ihmisoikeuksista. Asiaa on lähestyttävä hyvin varovaisesti, koska tarkastukset on mielestäni tehtävä perinpohjaisesti eikä niitä pidä helpottaa. Aikataulujen on vastattava näitä tarkastuksia, joiden tekemistä olisi nopeutettava, mikäli mahdollista. Seuraavaksi totean, että asiaan liittyy aukkokohta, josta on puhuttu hyvin vähän, ja se on Kosovo. Ymmärtänette hyvin, miksi totean, että aukkokohdan vuoksi muista valtioista kotoisin olevien ihmisten on helppo matkustaa Kosovon ja Makedonian välillä. Tiedän, että aiheesta valmistellaan kertomusta, josta kuulemme lähipäivinä lisää, mutta pyydän, että annatte meille tänä iltana lisätietoja Kosovosta.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, ministeri totesi osuvasti, että viisumivapautta tarvitaan, jotta lujitetaan siteitä EU:hun, ehkäistään kansallismielisyyden nousua ja estetään eristymistä. Miten sitten on mahdollista, että ehdotukset uhkaavat eristää Bosnian muslimit? Yhdessä ja samassa valtiossa vallitseva tilanne on muuttumassa hyvin epätasa-arvoiseksi, koska Bosnian serbeille ja kroaateille voidaan myöntää passeja. Muslimeilla ei kuitenkaan valitettavasti ole naapurivaltiota, jossa heille myönnettäisiin passeja. Kuka puolustaa Bosnian muslimeja? Komissioko? Entä neuvosto? Voitteko varmentaa, onko komissio tai neuvosto neuvotellut Kroatian ja Serbian kanssa passien myöntämisen rajoittamisesta? Pitäisi nimittäin olla selvää, että niiden toimet aiheuttavat laajalti levottomuutta.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Nikolova Mikhaylova (PPE).(BG) Haluan onnitella komission jäsentä Barrot'ta Euroopan komission kannasta, joka koskee Länsi-Balkania koskevan viisumijärjestelmän vapauttamista. Koska toimin ulkoministerinä, kun Bulgariaa koskevat viisumivaatimukset poistettiin, tiedän, miten voimakkaasti viisumivapauden myöntäminen ja nöyryytyksen päättyminen vaikuttivat kansalaisiimme. Euroopan parlamentin jäsenenä voin kuitenkin samalla vain olla samaa mieltä jäsen Packin ja jäsen Bildtin kanssa siitä, että todellinen eurooppalainen solidaarisuus edellyttää Euroopan unionin logistista tukea, jotta vaatimukset täytetään eikä niistä poiketa. Se vaikuttaisi nimittäin lannistavasti yhteiskuntiin ja vapauttaisi hallitukset niiden vastuusta.

Muutoksen on oltava palkinto toteutetuista toimista, ei kaksinaismoralistista toimintaa. Länsi-Balkanin yhteiskuntien on totuttava siihen, että hallituksia vaaditaan hoitamaan tehtävänsä. Niiden on oltava tietoisia siitä, että viisumijärjestelmän viivästyminen ei johdu yhteisössä tapahtuvasta saivartelusta vaan siitä, etteivät ne ole tehneet osuuttaan. Vastuun kantaminen on palkittava solidaarisuudella. Kun on kyse periaatteellisesta kannasta, kansalaisten uskonnolla ja etnisellä alkuperällä ei ole merkitystä.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Kannatan Euroopan komission päätöstä, joka ilmentää vuosia kestänyttä yhtäjaksoista sitoutumista viisumivapauden myöntämiseen Länsi-Balkanin alueen kansalaisille. Katson kuitenkin, että Moldovan tasavallan kansalaisille olisi mahdollisimman pian myönnettävä samat oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa. Euroopan unionin on jatkettava avoimien ovien politiikkansa kehittämistä näihin valtioihin nähden, ja viisumivapauden myöntäminen on tärkeä toimi tiellä kohti näiden kansojen yhdentymistä Eurooppaan.

Täydentääkseen tätä päätöstä, joka johtaa rajat ylittävien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen ja sallii kansalaisten vapaan liikkuvuuden, yhteisön toimielimien on pohdittava eurooppalaisia arvoja näissä valtioissa tunnetuiksi tekevien kulttuuri- ja opetusohjelmien organisoimista. Tätä taustaa vasten rajaturvallisuuden lujittamista ja kansainvälisen rikollisuuden torjumista on edelleen pidettävä painopistealueina.

Vahvistan lopuksi uudelleen, että Romania ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Totean olevani tyytyväinen siihen, miten viisumivapautta koskeva prosessi on edistynyt kuluneiden 18 kuukauden aikana. Kyse on merkittävästä saavutuksesta, ja kehotan teitä toteuttamaan nopeasti toimia jatkaaksenne samaan tapaan.

Sarajevosta on raportoitu viime päivien aikana, että etenemissuunnitelman vaatimuksien täyttäminen edistyy edistymistään kaikista ongelmista huolimatta. Tämä koskee myös herkkäluonteisia aloja, kuten poliisivoimien koordinointia Banja Lukan ja Sarajevon välillä.

Kehotan komissiota ja neuvostoa valvomaan edistystä jatkuvasti ja suhtautumaan siihen vastaanottavaisesti. Euroopan unionin on voitava käyttää vaikutusvaltaansa kaikkiin Bosnia ja Hertsegovinan poliittisiin voimiin, jotka yrittävät sabotoida prosessia. Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten ei pidä joutua kärsimään poliitikkojen vastuuttomuudesta, ja velvollisuutemme on auttaa heitä tältä osin. Kehotan komissiota sisällyttämään Bosnia ja Hertsegovinan mahdollisimman pian viisumivapaaseen alueeseen.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, esittelijä. (SL) Valikoiva lähestymistapa viisumivapauteen ei vahvista sellaisten Länsi-Balkanin valtioiden jäsenyysnäkymiä, joiden yhteiskunta on jakautunut, koska valikoivuus aiheuttaa uusia jakolinjoja. Pidän myönteisinä kaikkia toimia, joilla torjutaan valikoivaa lähestymistapaa, ja olen voimakkaasti sitä mieltä, että viisumivapauden myöntäminen kaikille näille valtioille parantaisi Euroopan unionin imagoa valtioiden asukkaiden parissa. Heidän on päästävä yhteyteen ulkomaailman kanssa vuosia kestäneiden selkkauksien jälkeen.

Huomautan myös, että näissä valtioissa elää tuhansia nuoria, jotka eivät ole koskaan matkustaneet ulkomaille. Televisio on heidän ainoa tietolähteensä Euroopasta ja maailmasta. Velvollisuutemme on lujittaa heidänkin yhteisöön liittyviä näkymiään. Olen tietoinen turvallisuutta koskevista näkökulmista, mutta ne, jotka lähtevät kotimaastaan pahoissa aikeissa, onnistuisivat joka tapauksessa pääsemään EU:hun. Pidättelemme nimittäin samalla hyvissä aikeissa olevia satoja tuhansia ihmisiä.

Tästä syystä kehotan neuvostoa ja komissiota tarkistamaan kantaansa mahdollisimman pian, seuraamaan näissä valtioissa saavutettua edistystä ja poistamaan viisumivaatimukset niiltä valtioilta, jotka eivät kuuluneet ensimmäiseen ryhmään. Paljon kiitoksia.

Vetoan tietysti näiden Länsi-Balkanin valtioiden hallituksiin, jotta ne täyttäisivät velvollisuutensa mahdollisimman pian kansalaistensa ja EU:n jäsenyyttä koskevien näkymien vuoksi.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, viisumivapauden myöntäminen Länsi-Balkanin valtioille on tärkeä asia, koska toimella on eniten merkitystä alueen tavallisille kansalaisille, ja se osoittaa selvästi, millaista hyötyä EU:n lähentymisprosessista on. Luotan siihen, että Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan ehdollinen sisällyttäminen valkoiseen luetteloon osoittautuu voimakkaaksi kannustimeksi, jotta etenemissuunnitelman loput vaatimukset täytetään. Meidän tapauksessamme – vuonna 2001 – annettiin tällainen voimakas merkki, ja onnistuimme täyttämään kaikki vaatimukset muutamassa kuukaudessa.

On olennaisen tärkeää, että Albania ja Bosnia ja Hertsegovina sisällytetään Schengenin valkoiseen luetteloon mahdollisimman pian, ja komission olisi annettava tarvittavaa teknistä tukea näiden kahden valtion viranomaisille, jotta tarvittavat vaatimukset täytetään lähiaikoina.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, neuvoston puheenjohtaja.(SV) Arvoisa puhemies, on selvää, että viisumivapaus on erittäin tärkeä asia Balkanin kansoille. Olen tavannut, kuten tekin, paljon turhautuneita ihmisiä, erityisesti nuoria, jotka eivät voi halutessaan matkustella Euroopassa, vierailla ystäviensä luona eivätkä nauttia samasta vapaudesta kuin me muut. On sanomattakin selvää, että viisumivapauden myöntäminen näille ihmisille hyödyttäisi heitä, heidän kotimaitaan, koko aluetta ja EU:ta.

Tästä syystä olen ilahtunut siitä, että on jo vahvistettu edellytykset, joiden vallitessa tämä tilaisuus voidaan suoda kolmelle mainitulle valtiolle – entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, Montenegrolle ja Serbialle – vuoden lopussa. On valitettavaa, että kaikkia Länsi-Balkanin valtioita ei voida nyt sisällyttää ehdotukseen. On kuitenkin syytä tehdä selväksi, että puheenjohtajavaltio Ruotsi on erittäin halukas lujittamaan yhdentymisprosessia ja lopuksi laajentumisprosessia Balkanin alueella. Ne teistä, jotka tuntevat minut, tietävät kyllä, miten sitoutunut olen tähän asiaan.

Mikäli sitoumuksen halutaan olevan uskottava ja käyvän toteen, on kuitenkin painotettava vaatimuksien täyttämistä. Se on olennaisen tärkeää niin Länsi-Balkanin kansojen kuin omien kansalaistemme edun vuoksi. Meidän on varmistettava, että asetetut ehdot täytetään. Kuten jäsen Weber totesi, emme voi tehdä myönnytyksiä ulkopolitiikan alalla vain ollaksemme mukavia, olipa kyse viisumeista tai EU:n jäsenyydestä.

Tiedän, että Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset ovat pettyneitä. Ymmärrän sen. Heitä ei kuitenkaan ole unohdettu. Teemme kaikkemme auttaaksemme heitä ja mahdollistaaksemme viisumivapauden myöntämisen, myös teknisesti. On annettava selvä poliittinen merkki, että heidät voidaan ottaa mukaan prosessiin. Niin teemme tänään. Näiden valtioiden viranomaisten ja poliitikkojen on kuitenkin saatettava työ päätökseen.

Olen eri mieltä siitä, että viisumivapauden myöntäminen Albanialle ja Bosnia ja Hertsegovinalle vasta ensimmäisten kolmen valtion jälkeen aiheuttaa epävakautta. Se osoittaa päinvastoin, että EU pitää sanansa ja että jos he tekevät, mitä tarvitaan, me pidämme lupauksemme. Meidän on tuettava ja autettava heitä. Luulen valtioiden saavan myönteisen arvion komissiolta vuonna 2010, kuten komission jäsen Barrot'kin on todennut.

Mainittakoon Kosovosta, että viisumijärjestelyä koskevat neuvottelut aloitettiin, kun Kosovo oli vielä osa Serbiaa, mutta yritämme saavuttaa ratkaisun asiassa. Toivon komission näyttävän tietä kertomuksessaan, jotta myös Kosovon väestö pääsee pitkällä aikavälillä nauttimaan viisumivapaudesta.

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Montenegroa ja Serbiaa koskeva ehdotettu viisumivapaus on hyvin tärkeä ensiaskel. Toivon, että autatte meitä ottamaan sen. Toivon myös, että voimme hyvin pian siirtyä eteenpäin ja ottaa seuraavan askeleen koko alueeseen liittyen.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin mainita, että kyse on uraauurtavasta askeleesta. Noudatamme ensimmäistä kertaa todella alueellista lähestymistapaa. Lisään vielä, että tämä etenemissuunnitelmaan perustuva menetelmä pohjautuu hyvin objektiivisiin ja täsmällisiin kriteereihin, joiden avulla tulevat jäsenvaltiot ymmärtävät, että yhteisö perustuu sääntöihin ja arvoihin. Tätä haluan korostaa. Ei liene yllättävää, että komissio suhtautuu erityisen tarkkaavaisesti kaikkeen sellaiseen, jolla torjutaan ihmiskauppaa ja lahjontaa. Tällä arvojen yhteisöllä on merkitystä. Se on otettava erityisesti huomioon.

En tiedä, ovatko kaikki ymmärtäneet sanani oikein: lausuin selvästi, että toivomme voivamme vuonna 2010 tehdä Bosnia ja Hertsegovinaa ja Albaniaa koskevia ehdotuksia. Käynnissä on näin ollen prosessi, jolla ei pyritä syrjimään ketään. Haluamme vain, että etenemissuunnitelman objektiiviset kriteerit otetaan entistä enemmän huomioon.

On totta, että Albanian tapauksessa biometristen passien myöntämisessä on vielä parantamisen varaa. Vieraillessani Albaniassa luovutin ensimmäisen valtiossa myönnetyn biometrisen passin, ja voin kertoa, että annoin kaikin tavoin kannustusta, jotta Albania, sen poliittiset johtajat ja Bosnia ja Hertsegovinan poliittiset johtajat olisivat täysin tietoisia tarvittavista ponnistuksista. Autamme heitä esimerkiksi laatimaan siviilirekistereitä, koska biometrisiä passeja on mahdoton myöntää, vaikka kuinka yrittäisi, jollei siviilirekisteriä ole. Näin autamme heitä teknisesti. On täysin selvää, että kaikessa tässä erityisesti Albanian on pantava täytäntöön olemassa oleva kehys järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjumiseksi. Bosnia ja Hertsegovinassa tarvitaan myös hyvää rajavalvontaa ja tiiviimpää yhteistyötä poliisiviranomaisten välillä. Sitä me haluamme. Voimme mielestäni täydestä syystä edellyttää, että nämä kaksi valtiota pääsevät vuonna 2010 myös viisumivapauden piiriin.

Totean myös yksinkertaisesti, ettei meidän kannaltamme ole kyse etnisestä tai uskonnollisesta syrjinnästä. Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa on sivumennen sanottuna huomattava muslimivähemmistö. Ei ole kyse Makedoniassa elävien islaminuskoisten albaanien, joiden osuus on 25–30 prosenttia väestöstä, syrjimisestä. Vakuutan ja totean teille näin ollen, että tämä on osa prosessia, jonka olemme suunnitelleet ja jonka neuvosto on hyväksynyt.

Vastaan myös Kosovoon liittyen, että komission rahoittama asiantuntijavaltuuskunta teki maaliskuussa 2009 myönteisiä havaintoja. On totta, että komissio kannustaa myös jäsenvaltioita perustamaan toimivia konsuliedustustoja Pristinaan. Vahvistan, että laadimme lähiaikoina julkaistavan kertomuksen siitä, millainen tilanne Kosovossa todella vallitsee. On päivänselvää, että haluamme kaiken tämän myötä taata yhteisön jäsenyyteen liittyvät näkymät kaikille Balkanin valtioille ajatellen erityisesti nuorisoa. Jotkut teistä korostivat, että matkailusta ja vaihtojen helpottamisesta muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa on tietysti suurta hyötyä. Hyvät parlamentin jäsenet, totean jälleen kerran, että tästä syystä rakennamme yhteisöä, joka perustuu sääntöihin ja meille tärkeisiin arvoihin.

Sanottakoon yksinkertaisesti, että olemme oikealla tiellä, mutta vielä tarvitaan lopullista sysäystä kahdelta valtiolta. Toivon, että viisumivapaus myönnetään myös niille vuonna 2010.

Tämän voin teille kertoa, ja vakuutan joka tapauksessa, että komission prosessi on objektiivinen ja todella kaikenkattava; sen tavoitteena ei ole syrjiä ketään vaan tehdä yhteistyötä. Olen itse hyvin sitoutunut siihen.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (IT) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen.(RO) Euroopan komissiota ja Eurooppa-neuvostoa kehotetaan ilmoittamaan lähiaikoina EU:n alueen avaamisesta Makedonian, Serbian ja Montenegron kansalaisille. Hetki on hyvin tärkeä yli 10 miljoonalle eurooppalaiselle, jotka tarvitsevat viisumin ylittäessään EU:n rajan. Makedonia oli Euroopan puolella, kun Eurooppa tarvitsi sitä. Myös Serbia on ymmärtänyt, että yhteisö haluaa sen mukaan, mutta se edellyttää sovinnontekoa lähimenneisyyden kanssa. Serbia on tehnyt tiivistä yhteistyötä kansainvälisten toimielimien, kuten kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja on tunnustanut menneisyyden virheet. On tullut aika yhteisön palkita näiden valtioiden toimet, joiden tavoitteena on ollut täyttää 27 jäsenvaltion EU:lle tyypilliset demokraattiset ja taloudelliset vaatimukset. Valtioiden tie ei ole ollut helppo, ja toteutetut toimet on tunnustettava täysimääräisesti. Makedonia, Serbia ja Montenegro ovat ehdottomasti valinneet Euroopan unioniin johtavan tien. Tämän vuoksi katson, että EU:n on päätettävä viisumivapauden myöntämisestä näiden kolmen valtion kansalaisille. Niiden hallitukset ovat osoittaneet, että ne jakavat samat arvot kuin mekin. Myönteisellä päätöksellä annettaisiin uutta pontta sisäisille uudistuksille, joita kaivataan kipeästi Makedoniassa, Serbiassa ja Montenegrossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Pidän myönteisenä komission aloitetta viisumijärjestelmän poistamiseksi Länsi-Balkanin alueen, erityisesti entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Serbian ja Montenegron kansalaisilta. Tällaiset toimet, joiden tarkoituksena on lähentää näitä valtioita ja EU:ta yhdentymistä silmällä pitäen, vähentävät merkittävästi selkkauksen todennäköisyyttä alueella. Serbian rajanaapurin Romanian kohdalla tällainen toimi on lisätae ystävällismielisistä rajat ylittävistä suhteista. Tällä toimella laajennetaan romanialaisten liikkuvuuden vapautta Romaniassa ja Serbiassa sekä tuetaan kaupallisten suhteiden kehittämistä kotimaamme sekä Serbian ja Montenegron välillä. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että viisumivapauden myöntäminen edellä mainituille kolmelle valtiolle on vasta prosessin alkua, kun toimea ulotetaan myöhemmin kattamaan Albania ja Bosnia ja Hertsegovina. Vaikka valtiot eivät olekaan vielä täyttäneet komission vaatimuksia, olen sitä mieltä, että yhteensovitettujen toimien myötä tulokset käyvät selviksi lähiaikoina. Ennen kuin lopetan, haluan korostaa, että Länsi-Balkanin asukkaiden viisumivapauden ja vapaan liikkuvuuden ei pidä herättää pelkoa vaan vahvistaa käsitystä, jonka mukaan yhteisön turvallisuusalueen laajeneminen on kaikkien edun mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), kirjallinen.(HU) Jokainen laajentuminen on vahvistanut Euroopan unionia, ei pelkästään siksi, että on luotu lähes 500 miljoonan asukkaan yhtenäismarkkinat, vaan myös siksi, että siten on taattu vakaus Keski- ja Itä-Euroopassa. Balkanin maat ovat olennainen osa Eurooppaa. Talouskriisin tai Lissabonin sopimuksen ratifioinnin ei pidä viivästyttää prosessia, joka johtaa näiden valtioiden liittymiseen Euroopan unioniin.

Olen vakaasti sitä mieltä, että laajentumisprosessin ulottaminen Balkanin alueelle on keskeinen prosessi, jota Euroopan unionin on tuettava lujittaakseen maailmanlaajuista asemaansa. On muistettava, että prosessi, jonka myötä Balkanin maat ovat pyrkineet samalle tasolle muiden valtioiden kanssa, sekä 1900-luvun lopulla käydyn verisen sodan haavojen parantuminen takaavat Euroopan unionin vakauden ja alueen hyvinvoinnin. Viisumivapauden myöntäminen Serbialle, Montenegrolle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle on olennaisen tärkeä tapahtuma näille valtioille. Se on osa samalle tasolle pyrkimistä koskevaa prosessia ja ilmentää myös Euroopan unionin vastuuta alueella.

Prosessia on jatkettava määrätietoisesti. Siten mahdollistetaan se, että Bosnia ja Hertsegovina, Albania ja – sopivan hetken koittaessa – Kosovo voivat hyödyntää viisumivapautta mahdollisimman pian niiden täytettyä asianmukaiset vaatimukset. Kannatan varauksetta niiden eurooppalaisten poliitikkojen kantaa, joiden mukaan Balkanin maiden EU:hun liittymistä koskevien tavoitteiden tukahduttaminen aiheuttaisi ennalta arvaamattomia haitallisia vaikutuksia.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö