Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2678(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0062/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 10.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0023

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg EUT-udgave

9.2. Kazakhstan: sagen om Yevgeny Zhovtis
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Jeg har modtaget fem beslutningsforslag(1) vedrørende Kazakhstan:
sagen om Yevgeny Zhovtis, jf. forretningsordenens artikel 122.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, forslagsstiller. − (FI) Hr. formand! Jeg vil gerne komme med en sidste bemærkning til den forhandling, der netop er afsluttet. Som formand for Underudvalget om Menneskerettigheder sendte jeg for nylig et brev til Udvalgsformandskonferencen, hvor jeg bad den overveje at fremskynde disse drøftelser, så alle medlemmer kan deltage, og så Rådet kan spille en mere fremtrædende rolle i diskussionen. Jeg håber, at mine kolleger i de forskellige grupper vil diskutere dette med deres gruppeformænd, da Parlamentets myndighed konstant bliver udhulet, fordi der er så få af os til stede på samme tid.

Og nu til sagen om Zhovtis. Kazakhstan er et vigtigt centralasiatisk land, og det får formandskabet for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa næste år. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan forbrydelser pådømmes i et land, som kommer til at stå i spidsen for de demokratiske forventninger, der næres i alle lande i et stort område af Europa. Derfor skal vi fokusere på sagen om menneskerettighedsaktivisten Yevgeny Zhovtis. Han blev kendt skyldig i manddrab under meget mistænkelige omstændigheder og dømt til fire år i et åbent fængsel for at have kørt en fodgænger over i juli i år.

Vi skal tage hensyn til, at OSCE har overvejet, om den procedure, der blev anvendt i sagen mod Zhovtis, kan have været en overtrædelse af princippet om en retfærdig rettergang, som er sikret i Kazakhstans forfatning. Europa-Parlamentet skal også føre denne debat med Rådet og Kommissionen, så de kan rejse denne sag og kræve en retfærdig rettergang.

Hr. formand! Europa-Parlamentet kan i høj grad være bestemmende for, i hvilket omfang landene i Centralasien tilslutter sig retsstatsprincippet ved at registrere disse enkeltstående sager, og heri indgår uden skyggen af tvivl sagen om Yevgeny Zhovtis.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, forslagsstiller. − (LT) Hr. formand! Her hvor Kazakhstan snart skal overtage formandskabet for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, er det trist, at dette land ikke opfylder sine forpligtelser om at indføre europæiske standarder. Dette land understreger uberettiget sin enestående, særlige situation og tager intet hensyn til OSCE's henstillinger vedrørende valglove og pressefrihed. Gentagne overtrædelser af menneskerettighederne og direkte forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere rejser i stigende grad tvivl om, hvorvidt dette land er egnet til at påtage sig formandskabet for en organisation, der kæmper for gennemførelsen af demokratiske principper. Vi opfordrer indtrængende Astana til at gøre konkrete fremskridt på områder som demokratisering, beskyttelse af menneskerettigheder, retsstatsprincippet og pressefrihed. Kasakhiske love, der er baseret på international ret, skal ligeledes anvendes korrekt og åbent i retssager mod menneskerettighedsforkæmperne Yevgeny Zhovtis, Yesingepov og Dubanov. Vi skal håbe og kræve, at dommene er upartiske, og at de fængsledes deltagelse i menneskerettighedsbevægelsen ikke påvirker dommen. Vi opfordrer Rådet til at drøfte menneskerettighedsforkæmpernes sag på det næste dialogmøde EU-Kasakhstan om menneskerettigheder i oktober. Vi opfordrer Kommissionen til at yde aktiv hjælp til Kasakhstan i forberedelserne til formandskabet for OSCE for at sikre, at denne vigtige internationale organisation ikke kompromitteres.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, forslagsstiller. (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne udtrykke min medførelse med familierne til ofrene i den bilulykke, som Yevgeny Zhovtis var involveret i. En menneskelig tragedie, hvor et menneske desværre mistede livet. Samtidig vil jeg udtrykke bekymring over Yevgeny Zhovtis' nuværende situation.

Det er hævet over enhver tvivl, at en person, der begår en lovovertrædelse, skal acceptere at blive dømt for den, og det ved hr. Zhovtis, der er en fortræffelig menneskerettighedsadvokat, bedre end nogen anden. Men samtidig vil vi sikre, at myndighederne i Kazakhstan ikke udnytter denne uheldige situation til at straffe hr. Shovtis for andet end den bilulykke, han var involveret i. Hr. Zhovtis skal ikke straffes for sine menneskerettighedsaktiviteter eller for at være meget kritisk over for regeringen i Kazakhstan.

Derfor finder jeg det yderst vigtigt, at de retlige myndigheder i Kazakhstan øjeblikkeligt og med fuld respekt for princippet om åbenhed og retsstatsprincippet gennemfører en ny og retfærdig efterforskning af omstændighederne i forbindelse med ulykken og tager dommen og straffen over hr. Zhovti op til fornyet behandling.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, forslagsstiller. (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil begynde med at sige, at min gruppe blev noget overrasket over at se den juridiske evaluering af en dramatisk bilulykke sat på dagsordenen som en uopsættelighed vedrørende et menneskerettighedsspørgsmål.

For Det Europæiske Folkeparti Gruppe (Kristelige demokrater) er det derfor vigtigt at fastslå, at vi principielt ikke ønsker at sætte spørgsmålstegn ved domme afsagt af en uvildig domstol, medmindre vi taler om en indlysende proformadom, der ikke overholder retsprincipperne. Det har vi allerede været vidner til i Iran. Vi er nødt til at trække en klar linje her. Efter vores mening er et uvildigt retssystem et centralt element i enhver demokratisk retsstat. Da det forholder sig sådan, skal vi først se på den afsagte dom.

Vi må også erkende, at en person er blevet dræbt i en bilulykke – og bør vi være bedrøvede over, hvilket vi bestemt også er, men også, at der er foretaget en retshandling. Det forhold, at Yevgeny Zhovtis, en kendt borgerrettighedsaktivist, er involveret i denne sag, har skabt opmærksomhed i hele verden og har afstedkommet den reaktion, der er grunden til, at vi drøfter dette spørgsmål i dag.

PPE-Gruppen anerkender Kazakhstans indsats for og fremskridt med indførelse af demokrati og retsstatsprincippet. Vi vil forsikre Kazakhstan om vores udtrykkelige støtte og tilskynder dette land til uden tøven at fortsætte ad denne vej. Med hensyn til denne specifikke sag, opfordrer vi de kasakhiske myndigheder til i egen interesse at give offentligheden så mange oplysninger som muligt og fremlægge deres syn på disse begivenheder samt sikre en retfærdig appel- eller revisionsprocedure for hr. Zhovtis i henhold til retsstatsprincippet.

Kazakhstan skal være formand for OSCE. Det bliver sandelig en stor udfordring!

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson, for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg er enig med fru Jeggle. Jeg er utrolig overrasket over, at vi her foran hele det forsamlede Parlament i Strasbourg har en uopsættelig forhandling om en trafikulykke i Kazakhstan, om end det var en tragisk dødsulykke, hvor bilens fører tilfældigvis er en menneskerettighedsaktivist, som har fået sin retfærdige dom på fire års fængsel, afsagt af en domstol, også selv om det er i et lavsikkerhedsfængsel, som nu pludselig i beslutningsforslaget er blevet til en "arbejdslejr". At forelægge en sådan sag for Parlamentet bringer vores gode ry i fare, og det betyder, at det store arbejde, vi forsøger at udføre på menneskerettighedsområdet, bliver devalueret, når vi begynder at tale om trafikulykker.

Antyder vi i fuldt alvor, at regeringen i Kazakhstan kastede en borger ind foran en bil, som blev ført af en menneskerettighedsaktivist? Antyder vi i fuldt alvor, at dommen er for hård for en person, som er dømt for manddrab? Vi kan ikke fortsætte med at ydmyge et land som Kazakhstan udelukkende af politiske grunde for at forsøge at skade dets ry, før det overtager formandskabet for OSCE til næste år. Dette er politisk begrundet, og det er en skændsel, at det er sat på dagsordenen. Jeg håber, at Parlamentet vil afvise disse beslutningsforslag og støtte ændringsforslagene.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Hr. formand! Jeg nærer samme tvivl som den foregående taler, hr. Stevenson. Kazakhstan er et vigtigt land. Det gør en stor indsats for at indføre demokrati. Naturligvis er det ikke lige nu et mønstereksempel på demokratiske friheder, men borgerrettighedssituationen i dette land – og jeg kender lidt til Kazakhstan, da jeg har været der flere gange – er betydelig bedre end i de fleste nabolande i denne region, og det har heldigvis ikke den slags problemer, vi kan se i f.eks. Rusland, som vi netop har drøftet.

Jeg tilslutter mig hr. Stevensons holdning, nemlig at Europa-Parlamentet ikke skal bruge hele sin myndighed til at udtale sig om en enkeltstående, dramatisk retssag. Måske er der brug for en vis afklaring i dette tilfælde, men bestemt ikke i en af Parlamentets beslutninger. Dette vil underminere beslutningsforslagets værdi, og befolkningen vil holde op med at lytte til Parlamentets stemme, hvis vi lader os distrahere af emner, der ikke fortjener en generel forhandling eller en parlamentsbeslutning.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Hr. formand! Kazakhstan spiller en vigtig rolle i Centralasien, både økonomisk og sikkerhedspolitisk, og der er tale om et stadig mere intenst samarbejde mellem EU og dette land. Det var godt at høre Kazakhstans udenrigsminister Marat Tashin sidste år forud for formandskabet for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og igen i maj i år love, at der er sket forbedringer i landets menneskerettighedssituation. Trods den internationale opmærksomhed er der imidlertid indført strammere kontrol med medierne, og religionsfriheden har trange kår. Desuden har vi hørt om adskillige tilfælde af vilkårlige anholdelser af menneskerettighedsforkæmpere.

Dommen over menneskerettighedsaktivisten Yevgeny Zhovtis er også besynderlig, og det er i Kazakhstans regerings egen interesse at bortvejre denne tvivl i enhver henseende, og det er uden tvivl tilfældet i lyset af det kommende formandskab for OSCE. Vi håber på det bedste og ser frem til at få afklaret disse spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Hr. formand! Først vil jeg gerne sige, at det glæder mig at se fru Hautala tilbage her i salen. Hun har ikke været her i et par år, og siden da har vi haft besøg af Rådet hver torsdag eftermiddag. Det tjekkiske og det tyske formandskab var her om torsdagen. Jeg mener ikke, at vi skal flytte forhandlingen, da vi ikke kan nå det hele om onsdagen, så vi er nødt til at være her og tvinge Rådet til også at være her torsdag eftermiddag. Det er løsningen ikke at presse hele dagsordenen sammen om onsdagen.

Det er faktisk en meget vanskelig sag. Men netop fordi vi ikke helt kan stole på regeringen i Kazakhstan med hensyn til retsstatsprincippet, skal vi insistere på, at denne sag efterforskes objektivt. Her støtter jeg fru Jeggle. Vi har derfor støttet beslutningsforslaget. Denne sag bør undersøges objektivt, og intet bør fejes ind under gulvtæppet eller gøres bedre, end det er.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Kommissionen har med bekymring bemærket beretningerne om overtrædelser af proceduren i sagen mod den kasakhiske menneskerettighedsforkæmper Yevgeny Zhovtis, som er dømt for manddrab efter en trafikulykke med dødelig udgang. Som det vil være Dem bekendt, har de kasakhiske myndigheder afvist påstandene om, at dommen over hr. Zhovtis skulle være politisk begrundet.

Kommissionen tilslutter sig helt EU's formandskabs udtalelse i denne sag, som blev fremsat på mødet i OSCE's Permanente Råd den 10. september. På baggrund af alvoren af de påståede mangler i efterforskningen og retssagen opfordrer vi Kazakhstan, der overtager formandskabet for OSCE, til at sikre, at appellen behandles i henhold til national ret og internationale standarder. Kommissionen vil fortsat følge sagen tæt.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted efter denne forhandling.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik