Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2679(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0071/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 10.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0024

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg EUT-udgave

9.3. Syrien: sagen om Muhannad Al Hassani
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Jeg har modtaget seks beslutningsforslag(1) vedrørende Syrien:
sagen om Muhannad Al Hassani (artikel 122).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, forslagsstiller. (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne fremlægge sagen om Muhannad Al Hassani. Han er blevet fængslet, fordi han forsvarer menneskerettighederne for sine landsmænd i Syrien.

Han har spillet en meget vigtig rolle, fordi han har gennemgået alle sager, der er blevet indbragt for Syriens højeste sikkerhedsdomstol, og regelmæssigt vurderet fængselsforholdene i Syrien. Nu er han selv blevet tilbageholdt og fængslet.

Med hensyn til Syrien kræver vi, at landet opfylder sine forpligtelser og overholder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's konvention mod tortur, som Syrien rent faktisk har underskrevet. Vi kræver, at Syrien ændrer sin politik med undertrykkelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres familier. Vi kræver, at de frigiver menneskerettighedsforkæmpere, politiske fanger og fængslede fredsaktivister.

Vi har også en anmodning med hensyn til EU. Med hensyn til underskrivelsen af en associeringsaftale har vi, De Grønne og EFA, foreslået, at der vedtages en køreplan forud for indgåelsen af associeringsaftalen, som skal være baseret på vores målsætninger med hensyn til de forbedringer, der skal ske på menneskerettighedsområdet.

International ret omfatter en række forpligtelser, som landene skal overholde, og det er også vores ansvar og især hele EU's ansvar at sikre, at overholdelsen af disse medtages i associeringsaftalen som et middel til at fremme denne overholdelse.

Vi vil arbejde i den retning. Tak for Deres støtte til beslutningsforslaget.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, forslagsstiller. − (FR) Hr. formand! Jeg må indrømme, at jeg er både forvirret og også en smule trist og skuffet.

Jeg er forvirret, fordi Syrien uden tvivl har gjort fremskridt i sine internationale relationer i de sidste to år. Syrien er blevet medlem af Middelhavsunionen. Syrien har ved forskellige lejligheder fungeret som mægler i vanskelige internationale situationer, også her for nylig, da den unge franske kvinde blev anholdt i Iran. Det forhold, at associeringsaftalen, som endnu ikke er underskrevet, fru Brantner, men som kan blive det om ganske kort tid, igen er kommet i spil, er et meget positivt tegn.

På hjemmefronten er der også sket en meget positiv udvikling i Syrien. Syrerne har modtaget 1,5 mio. irakiske flygtninge, og de passer godt på dem, de har et højt uddannelsesniveau, og de har religionsfrihed, hvilket er meget vigtigt. Men i henseende til politisk frihed og politisk pluralitet er der overhovedet ikke gjort fremskridt. Til min store beklagelse ser vi stadig eksempler på undertrykkelse og fængsling af menneskerettighedsforkæmpere og -aktivister, og vi har grebet ind ved flere lejligheder i de sidste par år for at kræve, at politiske fanger sættes på fri fod.

Ved to lejligheder er det lykkedes for os. Men personer som dr. Al Labwani, dr. Al Bunni og nu Al Hassani sidder stadig fængslet i syriske fængsler. Derfor beder jeg Dem sende følgende budskab til Syrien: Vi er her, og vi vil gerne hjælpe Syrien med at komme ud af den isolation, som landet til en vis grad har sat sig selv i.

Syrien er en vigtig aktør på den internationale arena og især for freden i Mellemøsten. For Deres rys skyld, og jeg er sikker på, at De er stærk nok til at indføre politisk pluralitet og tillade menneskerettighedsforkæmpere i Deres land, beder jeg Dem løslade politiske fanger og overholde konventionen mod tortur og nedværdigende behandling!

Det er i Syriens egen interesse og af betydning for freden i hele verden og især for freden i Mellemøsten.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, forslagsstiller. − (EN) Hr. formand! Muhannad Al Hassani er nok en menneskerettighedsforkæmper, der tilbageholdes på et tilfældigt grundlag af de syriske myndigheder. Han er endnu en politisk fange fra Syrien, hvis eneste forbrydelse er ønsket om at beskytte borgernes ret til at sige, hvad de vil, deres ret til at deltage i politiske aktiviteter og deres ret til en retfærdig rettergang.

I over fem år har han haft forbud mod at rejse. Hans telefonsamtaler og e-mails fra hans kontor er under konstant overvågning af det syriske sikkerhedspoliti. Efter flere ugers stigende chikane på grund af hans overvågning af den syriske sikkerhedsdomstols praksis blev han til sidst anholdt af den syriske stats sikkerhedspoliti og anklaget for flere forbrydelser, som alle henviser til hans ytringsfrihed.

Og når vi taler om vilkårlig fængsling, må vi ikke glemme al-Labwani, den enestående menneskerettighedsforkæmper, som blev dømt til 12 års fængsling for noget, som FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse betegner som "et fredeligt udtryk for hans politiske holdninger".

Den syriske regering skal øjeblikkeligt og betingelsesløst løslade Al Hassani, al-Labwani og andre politiske fanger og sikre deres fysiske og mentale integritet i alle forhold. De syriske myndigheder skal holde inde med alle former for chikane af syriske menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i overensstemmelse med FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, forslagsstiller. (EN) Hr. formand! Syrien er et vigtigt land i Mellemøsten og spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at mindske Irans muligheder for at støtte terrorhandlinger mod Israel gennem stedfortræderne Hizbollah og Hamas. Syrien har også vane for at nære uroen i Libanon, som Syrien stadig næsten betragter som en ikkeselvstændig stat og inden for deres indflydelsesområde.

Syrien er også et sekulært regime. Landet er faktisk den sidste rest af det engang så magtfulde Ba'at-parti, som også styrede Irak, så ting som kvinders rettigheder er ret langt fremme. Men generelt er det stadig et brutalt etpartidiktatur.

Fængslingen af Muhannad Al Hassani som ledende menneskerettighedsforkæmper er foruroligende. Hvis Syrien virkelig ønsker, at vi tilslutter os en EU-associeringsaftale, bør de med øjeblikkelig virkning løslade Al Hassani og sætte en stopper for forfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere som Al Hassani.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, forslagsstiller. − (FI) Hr. formand! Det glæder mig, at vi har været modige nok til at sætte fokus på menneskerettighedssituationen i Syrien på dette tidspunkt. Der lægges nu sidste hånd på en associeringsaftale EU-Syrien inden for rammerne af Middelhavssamarbejdet, og fordi en af grundpillerne i et samarbejde specifikt består i at fremme menneskerettigheder og demokrati, mener jeg, at EU noget mere håndfast bør kræve forbedringer på dette område.

Det er ikke nok blot at fokusere samarbejdet på at forbedre den økonomiske situation. Som vi har hørt, blev den førende syriske menneskerettighedsadvokat Muhannad Al Hassani fængslet i slutningen af juli uden nogen egentlig retssag. Han står anklaget for at svække nationalfølelsen og udbrede falske nyheder. Dette er ikke den første sag af sin art. Vi i Parlamentet greb ind i en lignende sag i 2007. Kamal Abwani, hvis sag vi da talte, sidder stadig i fængsel, selv om FN's efterforskningshold i marts nåede frem til den konklusion, at der var tale om en vilkårlig tilbageholdelse.

Syrien har lang vej endnu med hensyn til ytrings- og forsamlingsfrihed. Ngo'erne har meget problematiske arbejdsforhold i dette land og er derfor så godt som ikkeeksisterende. Det er yderst beklageligt, hvis vi i EU ikke har modet til at opstille et sæt klare kriterier for samarbejdsgrundlaget med Syrien. Det er i høj grad op til os at kræve, at politiske fanger løslades, og at internationale menneskerettighedsaftaler overholdes, før vi kan komme videre med associeringsaftalen mellem EU og Syrien.

Menneskerettighederne i verden er jo ikke blot isolerede øer, de er et stof, hvor alting påvirker hinanden, og hvis vi accepterer manglende overholdelse og vender det blinde øje til, er vi inden længe med til at underminere vores egne rettigheder. Det er vores vigtige pligt at pleje dem og sikre, at de gennemføres overalt og til enhver tid. Kun på den måde kan vi gøre menneskenes liv værd at leve.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, for S&D-Gruppen. – (PL) Hr. formand! I juli blev Muhannad Al Hassani, en af de mest fremtrædende syriske menneskerettighedsaktivister, anholdt. Under en retssag, som blev holdt for lukkede døre, og som advokaterne ikke havde adgang til, blev han anklaget for at svække nationalfølelsen og udbrede fejlagtige oplysninger. Han er tidligere blevet afhørt ved flere lejligheder i forbindelse med sine aktiviteter på menneskerettighedsområdet og sine bestræbelser på at forsvare personer, som er blevet tilbageholdt af politiske grunde. Han er også blevet nægtet retten til at forlade sit land. Muhannad Al Hassani deltog i overvågningen af den syriske højesterets sager, da de ifølge Human Rights Watch ikke gennemføres efter procedurer, der overholder internationale standarder.

Det bekymrer os, at menneskerettighedsaktivister undertrykkes i Syrien, navnlig i lyset af, at de syriske myndigheder ikke gør fremskridt på menneskerettighedsområdet. Vi er nødt til at kræve, at Syrien overholder FN's Generalforsamlings konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

I lyset af de eksisterende politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem Syrien og EU og den store betydning, som dette land har for at skabe stabilitet i Mellemøsten, er jeg sikker på, at Syrien kan gøre fremskridt på dette område og dermed også bidrage til demokratiseringen af hele regionen.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Hr. formand! Dette beslutningsforslag er grundlæggende helt korrekt, da det naturligvis er vores pligt, især i lyset af den planlagte associeringsaftale, at fremføre vores holdninger, herunder til beskyttelse af Muhannad Al Hassanis familie og medaktivister, og ligeledes insistere på kravene i aftalens artikel 2, ikke mindst fordi vi som europæere af smertelig erfaring ved, hvad det betyder, når menneskerettighederne trædes under fode. For kun to årtier siden faldt et kommunistisk terroristregime i Central- og Sydøsteuropa.

Her vil jeg dog også advare mod at vende det blinde øje til, hvis menneskerettighederne ikke overholdes korrekt i Tyrkiet, som ligger i samme område som Syrien. Dette er endog endnu vigtigere, da Tyrkiet er kandidatland til EU med store mangler på områder som retspleje, straffesystem, beskyttelse af mindretal og religionsfrihed, også selv om en partisk rapport fra en angiveligt uvildig Kommission eller Ahtisaari-rapporten giver et andet indtryk.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Hr. formand! Jeg mener naturligvis, at vi skal være meget kritiske over for menneskerettighedssituationen i Syrien. Det er et diktatur og en politistat. Al Hassani skal frigives.

Men vi skal også notere os, at præsident Assad, som bliver mere åben og også åbner sit land, og også hans far som aleviter f.eks. har støttet sameksistens mellem muslimer og kristne på en sådan måde, at en førende syrisk kristen, kardinal Daud, fortalte mig, at kristne i Syrien føler sig tryggere end i Irak, som beskyttes af vestlige tropper.

Derfor skal vi være nuancerede i vores forhandlinger med Syrien, undsige overtrædelser af menneskerettighederne og altid støtte dette land på dets vej mod tilnærmelse og åbenhed. Naturligvis skal vi være kritiske, men vi skal også erkende, at der er ved at ske noget her, og at det er noget, vi skal fremme.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Kommissionen deler Europa-Parlamentets bekymringer med hensyn til menneskerettighedssituationen i Syrien. Vores vurdering er, at situationen er blevet værre i de seneste måneder med flere vilkårlige tilbageholdelser, chikane mod menneskerettighedsforkæmpere og udrejseforbud.

Anholdelsen den 28. august af Muhannad Al Hassani, en velkendt advokat, formand for den nationale menneskerettighedsorganisation i Syrien og medlem af advokatsamfundet i Damaskus i 15 år, er det seneste eksempel. Al Hassani er menneskerettighedsforkæmper, og man kunne få den mistanke, at hans tilbageholdelse er politisk motiveret.

EU har allerede udtrykt sin bekymring over for de syriske myndigheder. Syrien skal overholde sine internationale forpligtelser, især verdenserklæringen om menneskerettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Syrien har undertegnet. Kommissionen drøfter gennem sin delegation i Damaskus sammen med medlemsstaternes ambassader, hvordan vi mere effektivt og målrettet kan forsvare menneskerettighedsforkæmpere. Vi skal fortsat opfordre til handling for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere og sikre overvågning af sager, der behandles af den øverste sikkerhedsdomstol. Vi skal fortsat støtte civilsamfundet gennem vores instrumenter såsom de ikkestatslige aktører og budgetkonti for det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder samt yde moralsk støtte til familierne.

Disse aktioner er vigtige, men ikke tilstrækkelige. Derfor mener vi, at EU vil få større indflydelse over for Syrien, hvis associeringsaftalen underskrives. Det glæder mig, at formandskabet overvejer at gøre dette inden for de kommende uger. Med denne aftale skaber vi en regelmæssig dialog, hvor vi kan rådgive om disse spørgsmål og opnå bedre resultater.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted efter denne forhandling.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik