Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0015(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0012/2009

Debatten :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Stemmingen :

PV 20/10/2009 - 7.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0043

Debatten
Maandag 19 oktober 2009 - Straatsburg Uitgave PB

18. Overeenkomst EG/Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf - Overeenkomst EG/Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf - Overeenkomst EG/Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf - Overeenkomst EG/Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf - Overeenkomst EG/Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf - Overeenkomst EG/Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- verslag (A7-0019/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS)),

- verslag (A7-0012/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)),

- verslag (A7-0013/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS)),

- verslag (A7-0014/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS)),

- verslag (A7-0015/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)),

- verslag (A7-0016/2009) van Simon Busuttil, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, rapporteur.(MT) Het voelt in deze zaal dan wel wat koud aan, maar dit onderwerp betreft landen die veel hogere temperaturen kennen, en dat is toch wel prettiger. Deze verslagen gaan over een overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf tussen de Europese Unie en haar burgers en de burgers van zes verschillende landen – de Republiek Mauritius, de Republiek der Seychellen, Barbados, de Federatie van Saint Kitts en Nevis, de Bahama’s evenals Antigua en Barbuda.

Deze vrijstelling is van toepassing op burgers van de Europese Unie die naar deze landen reizen en omgekeerd, dat wil zeggen wanneer burgers uit deze landen naar de Europese Unie reizen, en geldt voor een maximaal verblijf van drie maanden binnen een periode van zes maanden. Deze vrijstelling is bedoeld voor alle categorieën personen, dus zowel gewone burgers als diplomaten die om diverse redenen reizen. Dit geldt met name voor de talloze toeristen die burgers van de Europese Unie zijn en die naar deze zes landen op vakantie gaan, en hiermee zullen wij dat een stuk gemakkelijker voor hen maken.

Deze overeenkomst sluit degenen die vanwege werk en beloning reizen echter specifiek uit. In deze verslagen hebben wij een bepaling opgenomen die stelt dat elk van deze derde landen deze overeenkomst voor alle landen van de Europese Unie tijdelijk intrekken of beëindigen kan in plaats van afzonderlijke landen uit te sluiten. Dit is gedaan om voor alle burgers van de Europese Unie een eerlijk speelveld te waarborgen, en verder ook als vorm van solidariteit. Anderzijds zal de Europese Unie hetzelfde doen, dat wil zeggen dat de Europese Gemeenschap een overeenkomst ook namens al haar lidstaten tijdelijk intrekken of beëindigen kan. De Europese Unie of elk van deze landen kan ofwel de gehele overeenkomst of delen daarvan tijdelijk intrekken op grond van openbaar belang, bescherming van de nationale veiligheid, bescherming van de volksgezondheid, illegale immigratie of in geval van de herintroductie van een visumplicht van een land. Mevrouw de Voorzitter, ik zou vooral graag willen verduidelijken dat wij voor de stemming over deze verslagen bij de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken de Europese Commissie om een garantie hebben verzocht dat deze overeenkomst volledig wederkerig zou zijn, en deze garantie hebben we ook gekregen. Dit was voor ons een essentieel beginsel: een garantie van deze landen van volledige wederkerigheid met betrekking tot het intrekken van hun visumplicht, terwijl wij op onze beurt hetzelfde zouden doen. Zo zouden we de visumplicht aan beide zijden afschaffen. Deze overeenkomst is op de vereiste manier tot stand gekomen en laat opnieuw duidelijk zien hoe de Europese Unie in staat is op internationaal niveau met één stem te onderhandelen en solidariteit ten opzichte van alle landen te tonen. Tot slot zou ik willen zeggen dat dit opnieuw de mogelijkheid van de Europese Unie illustreert haar deuren te openen voor burgers over de hele wereld.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie.(FR) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de heer Busuttil ook graag hartelijk bedanken voor zijn uitstekende verslag.

De zes derde landen – Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Mauritius, Saint Kitts en Nevis en de Seychellen – zijn van de negatieve lijst naar de positieve lijst van Verordening (EG) nr. 539/2001 overgeheveld, krachtens een nieuwe verordening, Verordening (EG) nr. 1932/2006, die op 21 december 2006 werd aangenomen en waarin is bevestigd dat deze landen aan de in de verordening vastgestelde criteria voldeden.

In deze verordening is bepaald dat de vrijstelling van de visumplicht voor onderdanen van deze landen niet in werking mag treden voordat een bilaterale visumvrijstellingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en elk van deze landen is gesloten en in werking is getreden.

Zoals de heer Busuttil heeft gezegd, was het belangrijk om volledige wederkerigheid te waarborgen, omdat sommige van deze landen de burgers van een of meerdere lidstaten op dat moment nog altijd aan de visumplicht onderwierpen.

Vanwege de tijdelijke visumregeling die de Caricom-landen – de gemeenschappelijke markt van het Caribisch gebied – tijdens het wereldkampioenschap cricket voor de onderdanen van een aantal EU-lidstaten toepasten, zijn de formele onderhandelingen over de vrijstelling van de visumplicht pas in juli 2008 geopend.

Om de burgers zo spoedig mogelijk te laten profiteren van de visumvrijstelling heeft de Commissie een voorlopige toepassing van de op 28 mei 2009 ondertekende overeenkomsten voorgesteld, en sinds die datum worden ze voorlopig toegepast, totdat de noodzakelijke procedures voor de formele sluiting van de overeenkomsten zullen zijn afgerond.

Op basis van het wederkerigheidsbeginsel geldt de visumvrijstelling voor alle categorieën personen die houder zijn van gewone, diplomatieke of dienst-/officiële paspoorten en voor reizen voor allerlei doeleinden, behalve voor het verrichten van een bezoldigde bezigheid.

Om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers gelijk worden behandeld, zoals de heer Busuttil al opmerkte, is een bepaling in de overeenkomst opgenomen die inhoudt dat de zes derde landen de overeenkomst alleen ten aanzien van alle lidstaten van de Europese Gemeenschap kunnen opschorten of beëindigen, en dat omgekeerd ook de Gemeenschap de overeenkomst alleen voor alle lidstaten kan opschorten of beëindigen.

Tot zover mijn commentaar. Ik dank het Parlement, en ik dank de heer Busuttil voor zijn medewerking, die een steun betekent voor dit initiatief, dat het reizen voor onze burgers zal vergemakkelijken. En ik voeg daar nog aan toe dat wij er in dit enigszins kille Parlement van kunnen dromen om al deze prachtige landen, zoals de Seychellen of de Bahama's, ooit eens te bezoeken...

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.(FR) Mevrouw de Voorzitter, de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links spreekt zich uit voor de overeenkomsten van de Europese Unie met deze zes landen, die inderdaad droombestemmingen zijn, mijnheer Barrot.

Zoals u ons hebt verteld worden de onderdanen van deze zes landen, en omgekeerd ook die van de Europese Unie, door deze overeenkomsten in de toekomst vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf, dat wil zeggen: sommigen van hen, aangezien de visumvrijstelling niet geldt voor degenen die een beroep of bezoldigde bezigheid willen uitoefenen, als werknemer of als dienstverlener, kortom. Degenen die buiten de visumregeling vallen, zijn dus onder anderen zakenlieden, sporters en kunstenaars – dat wil zeggen als het om het uitoefenen van een specifieke activiteit gaat -, journalisten en stagiairs.

Maar laten we niet kieskeurig zijn en laten we deze vooruitgang toejuichen, want we weten welke administratieve barrières er in onze ambassades allemaal worden opgeworpen om visa af te geven aan onderdanen van zuidelijke landen.

Ik weet zeker, dames en heren – dat wil zeggen degenen die nog aanwezig zijn –, dat u allemaal wel eens gehoord hebt van gevallen van artiesten die een festival niet kunnen bijwonen of van sporters die niet aan wedstrijden kunnen deelnemen. Binnen de GUE/NGL-Fractie zijn wij er voorstander van om alle visa voor kort verblijf af te schaffen. Deze visa druisen in tegen het vrij verkeer van personen en zorgen ervoor dat de onderdanen van deze landen in een vicieuze cirkel terechtkomen: ze worden aangemoedigd een visum voor kort verblijf aan te vragen, en als ze dat eenmaal hebben gekregen, willen ze niet meer terug naar hun land, uit angst dat ze geen visum meer kunnen krijgen. Hierdoor worden wij, in onze landen, steeds strenger voor houders van visa voor kort verblijf, en zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Dit leidt zelfs tot heuse gezinsbreuken tussen migranten, die in onze landen wonen, en hun familieleden, die zijn achtergebleven in hun land van herkomst. Wij beschouwen deze overeenkomsten dus als een positieve stap op weg naar een ander immigratiebeleid, waarbij het verkeer van mannen en vrouwen even vrij zou zijn als dat van kapitaal en goederen.

Wij hebben evenwel nog een klein punt, mijnheer de commissaris, een punt van technische aard. Het is ons opgevallen dat de Engelse term "valid passport" in het Frans vertaald is als "passeport ordinaire" (gewoon paspoort), maar dat is volgens ons niet hetzelfde. Wij zouden dus heel graag opheldering op dit punt willen hebben, omdat wij menen dat de juiste vertaling "passeport en cours de validité" (geldig paspoort) zou zijn.

Bovendien verbazen wij ons erover – hoewel "verbazen" misschien een beleefdheidsvorm is –, wij verbazen ons er dus over dat deze overeenkomsten niet van toepassing zijn op de overzeese gebieden van Frankrijk, terwijl ze wél van toepassing zijn op de overzeese gebieden van Portugal.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - (PT) Ik neem alleen maar het woord om steun uit te spreken voor het verslag van Simon Busuttil dat het initiatief van de Europese Commissie goedkeurt en om nog drie korte opmerkingen te maken. Op de eerste plaats ben ik van mening dat wij met dit besluit ter vergemakkelijking van het vrij verkeer het idee dat Europa een fort is, logenstraffen. Op de tweede plaats wil ik eraan herinneren dat wij onze deuren niet zonder voorwaarden openen. Wij zetten de deuren open omdat er aan de regels is voldaan, zoals vicevoorzitter Barrot nog eens heeft gezegd. De betreffende landen hebben zich aangepast aan de regels en kunnen nu van de negatieve lijst gehaald worden, aldus de commissaris.

Ik geloof dat het belangrijk is dat wij hier op basis van een Europese aanpak te werk gaan en dat het derhalve niet mogelijk is “kieskeurig” te zijn bij het selecteren van landen door sommige landen wel toe te laten en andere niet. Of we aanvaarden de Europese ruimte of we aanvaarden die niet. En tot slot wil ik, net als Simon Busuttil en vicevoorzitter Barrot al hebben onderstreept, opmerken dat de waarborgen inzake wederkerigheid in deze overeenkomsten essentieel zijn. We kunnen niet verlangen dat Europa zijn deuren openzet voor de anderen als die anderen dat niet doen voor Europa. Dat principe van wederkerigheid is goed geregeld in de overeenkomsten.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie.(FR) Mevrouw de Voorzitter, ten eerste wil ik mevrouw Vergiat bedanken en haar zeggen dat zij volkomen gelijk heeft – het gaat inderdaad om "passeports en cours de validité" –, en ten tweede wil ik opmerken dat wij deze openstelling zoveel mogelijk willen voortzetten.

Ik denk dat de heer Coelho, in navolging van de heer Busuttil, ook goed duidelijk heeft gemaakt dat wij heel streng moeten zijn ten aanzien van het wederkerigheidsbeginsel en dat er tevens sprake moet zijn van echte Europese solidariteit: wij moeten voorkomen dat een lidstaat er door willekeur toe gebracht wordt de visumplicht opnieuw in te stellen. Er moet sprake zijn van echte solidariteit van de zijde van alle lidstaten en van de Unie.

Ik dank de heer Busuttil nogmaals voor het feit dat hij het probleem goed in kaart heeft gebracht en ons op deze manier de steun van het Parlement heeft gegeven.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, rapporteur.(MT) Ik zou al degenen die hebben gesproken even willen bedanken. Dat geldt zowel voor mijn collega’s als voor de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Jacques Barrot. Als ik de politieke boodschap van deze instelling in een enkele term zou moeten samenvatten, dan zou dat duidelijk het beginsel van wederkerigheid zijn. Dit is een belangrijk punt voor ons. Het is in de overeenkomst die voor ons ligt van aanzienlijk belang, net zoals overeenkomsten met andere derde landen van essentieel belang zijn. De vicevoorzitter van de Commissie weet dat er diverse andere derde landen zijn die het beginsel van wederkerigheid met betrekking tot alle lidstaten van de Europese Unie nog steeds niet nakomen. Daartoe behoren de Verenigde Staten, die onlangs een aantal landen in hun visumontheffingsprogramma hebben opgenomen, maar andere landen daarbuiten hebben gelaten. Brazilië, waarmee onlangs onderhandelingen hebben plaatsgevonden, is ook zo’n voorbeeld. Ik voorzie dat telkens wanneer een overeenkomst wordt gesloten, er moet worden aangedrongen op het beginsel van wederkerigheid, en ik denk dat juist dit soort overeenkomsten als basis kunnen dienen om ervoor te zorgen dat dit elders ook gebeurt.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – De gecombineerde behandeling is gesloten.

De stemming vindt morgen plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid