Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0020(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0016/2009

Разисквания :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Гласувания :

PV 20/10/2009 - 7.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0047

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 20 октомври 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

8. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Г-н председател, гласувах в подкрепа на докладите за Бахамите, Барбадос, Сейнт Китс и Невс и Сейшелите. Това, което ми харесва в тези доклади, са елементите на преодоляване на бюрократичните процеси на споразуменията, свободното движение на гражданите и реципрочния характер, който трябва да имат всички тези действия.

Въпреки това с най-голямо уважение към всички тези суверенни държави, които са наши приятели, искам да се възползвам от добрите отношения, демонстрирани в споразуменията, за да помогна на тези държави, които, повтарям, са суверенни и наши приятели, да се имунизират срещу една пандемия, която е дори по-смъртоносна и от грипа: зоните на „данъчен рай“. Този въпрос вече беше разискван на срещата на Г-20 и на много други форуми.

Зоните на „данъчен рай“ значително и за съжаление допринесоха за икономическата криза, която преживяваме. Нещо се прави, може би все още недостатъчно, за изкореняването най-активните зони на „данъчен рай“, но нека не бъдем наивни. Могат да се появят други.

В Испания случаят „Gürtel“ е в новините: става въпрос не само за огромна корупционна мрежа, но и за преминаване на капитали (flight of capital). Ето защо, господа представители на Комисията и Съвета, нека да се възползваме от споразуменията и да настояваме за тази имунизация, което ще трябва да изискаме рано или късно, за да имаме по-широка и по-радикална политика срещу зоните на „данъчен рай“.

 
  
  

- Доклад: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, Шенгенският договор доведе до качествени промени на територията на по-голямата част от държавите в Европейския съюз. Макар да е минало толкова малко време от влизането му в сила, ние често забравяме каква беше Европа, когато имаше граници и трудностите, свързани с придвижването от една държава-членка в друга. Шенгенският договор е още един успех на нашата интеграция, но той е свързан и с голяма отговорност. Отговорност, тъй като голяма част от сухопътните ни граници бяха погълнати от новите държави-членки.

Наред с положителните аспекти има и отрицателни, тъй като бяха въведени прекомерни ограничения за движението на гражданите от държавите, които имат обща граница с ЕС, а това са главно новите държави като Полша и Латвия. В резултат на тези трудности има, наред с другите, сериозни ограничения за движение през източните ни граници. Възникна ново разделение, нещо като бариера между държави, които са имали и имат близки взаимоотношения вследствие на обща история, роднински връзки и, преди всичко, защото са съседи.

В съответствие с разпоредбите на Шенгенския договор е въведена обща система за вътрешен контрол и тя се прилага от съответните служби в държавите от Европейският съюз, които са страни по споразумението. Изглежда обаче, че тази система на контрол се прилага прекалено строго, което не спомага за изграждането на положителен образ на единството на Европейския съюз.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Herbert Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на този доклад. Изцяло подкрепям сключването на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност. Главната цел на тази структура е да насърчава добрите практики в сектора на възобновяемата енергия, в рамките на Европейския съюз и в глобален мащаб. В статута на агенцията се посочва, че тя ще насърчава и подкрепя използването на възобновяеми източници на енергия по целия свят.

Сключването на статута на агенцията от Общността ще ни даде възможност за по-добър, пряк достъп до информация за дейностите, които се извършват в сектора на възобновяемата енергия, както в Европа, така и на световно равнище. В същото време статутът й на член на агенцията ще й позволи да засили наблюдението върху напредъка на държавите-членки във връзка с изпълнението на задължителните цели в областта на възобновяемата енергия до 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – Гласувах в подкрепа на доклада. В момента не съществува координирана стратегия в областта на възобновяемата енергия както в европейски, така и в световен мащаб. По тази причина има голяма празнина между държавите, които са постигнали сериозен напредък и успех по отношение на възобновяемата енергия, и държавите, които все още изостават в тази област.

Ако искаме да ускорим процеса на увеличаване на дела на възобновяемите източници на енергия, различните държави следва да действат координирано и водещите държави следва да споделят най-добрите си практики. Мисля, че тази агенция ще започне да работи за постигането на тези цели и ще даде нов тласък и посока към използването на възобновяемата енергия като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам факта, че Европейската общност вече е представена в Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Целта на Международната агенция за възобновяема енергия е да подпомага приемането и устойчивото използване на всички видове възобновяема енергия, като взема предвид техния принос за опазването на околната среда и на климата, икономическия растеж и социалното сближаване (особено намаляването на бедността и устойчивото развитие), достъпността и сигурността на снабдяването с електроенергия, регионалното развитие и отговорността между поколенията.

Агенцията също така има за цел да осигурява технически, финансови и политически съвети за правителствата на развиващите се държави, като по този начин допринася за процеса на преход към общество с ниски въглеродни емисии.

Използването на възобновяема енергия е една от основните цели на пакета от мерки на ЕС за изменението на климата и енергетиката. Агенцията ще допринесе за постигането на целите на този пакет, особено на целта за увеличаване на дела на възобновяемата енергия до 20% от общото количество консумирана енергия до 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. – IRENA беше официално основана на 26 януари 2009 г. Целта на тази организация е да стане център за насърчаване на бърз преход към използване на устойчива енергия. Статутът на тази организация беше сключен. От изключителна важност е тази организация да започне да функционира възможно най-скоро. Аз подкрепям приемането на Статута, който беше представен, и следователно гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям сключването на статута на Международната агенция за възобновяема енергия от Европейската общност. Международната агенция за възобновяема енергия има за цел да стане център на високи постижения в областта на възобновяемата енергия, което ще му даде възможност да помогне на правителствата да овладяват източници на възобновяема енергия, да разпространяват ноу-хау и най-добри практики и да осигурят обучение в тази област. Затова е желателно Общността да бъде представена в една институция, чиито цели съвпадат с една от областите на нейната компетентност и чийто статут беше вече подписан от 20 държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Португалия е на шесто място по енергийна зависимост от 27-те държави в ЕС затова инвестицията в „чисти“ технологии е от първостепенна важност.

Подкрепям национален план в областта на възобновяемата енергия с особен акцент върху вятърната енергия, енергията от морските вълни (предвид изключителните условия, които предлага бреговата ивица в Португалия), слънчевата топлинна и фотоволтаичната енергия и маломащабното производство на електроенергия.

Също така подкрепям изследванията и разработването на методи, технологии и стратегии за съхранение на излишната възобновяема енергия.

Подкрепям политика в областта на енергетиката, която взема предвид икономическите предизвикателства и обществените потребности, като в същото време насърчава устойчивото развитие без генериране на разходите, свързани с околната среда, които ще трябва да се поемат от бъдещите поколения.

Винаги съм бил загрижен за ограничаването на нашата енергийна зависимост и съм сигурен, че пътят към напредък е да подкрепяме и развиваме възобновяемата енергия, така че, приветствам факта, че Португалия е съоснователка на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

Това е и причината, поради която подкрепям одобрението на Европейската общност на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA).

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) С подкрепата си за този доклад аз искам да подчертая важността на създаването на тази международна организация, която ще насърчава и подпомага използването на възобновяеми ресурси по целия свят, като се имат предвид ползите, които могат да се извлекат от техния принос за опазването на околната среда и климата, икономическия растеж и социалното сближаване, включително за намаляването на бедността, както и за гарантирането на сигурността на снабдяването с енергия и регионалното развитие.

На конференцията в Бон през януари 2009 г. Румъния, която беше първата присъединила се държава, беше назначена за заместник-председател на първата сесия. Тя също така беше поканена да стане член на административната комисия на IRENA, основният компонент на организацията, който временно действа като секретариат на агенцията до момента, в който тя започне да работи нормално. В момента 137 държави са подписали статута, включително 24 държави-членки на ЕС.

 
  
  

- Доклад: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за Регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика, тъй като е необходимо да се елиминират законодателни актове от достиженията на правото на Общността, които вече не са актуални, с цел да се подобри прозрачността и правната сигурност на общностното законодателството с оглед на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от страна на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Това беше наскоро отново потвърдено в Съобщениението на Комисията, озаглавено „Опростената Обща селскостопанска политика (ОСП) за Европа – успех за всички“; аз отговарям за доклада на Европейския парламент относно това Съобщение от името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Затова в рамките на приложното поле на тази стратегия си заслужава да се премахнат от действащото законодателство законодателните актове, които вече нямат никакво реално въздействие.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. – Поради големия обем на европейското законодателство става наложително всеки остарял и невалиден материал да се отмени своевременно. С оглед на това аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам, че е важно всички заинтересовани страни в Общата селскостопанска политика (ОСП) да познават съществуващата правна рамка и правилата, които се прилагат във всеки конкретен момент.

Приемам, че правната сигурност изисква остарелите законодателни актове да не остават в сила за неопределено време в правната система на Общността.

Предвид изключителната важност на ОСП за правителствата и гражданите на Съюза аз твърдя, че тя следва да бъде възможно най-опростена и ясна по отношение на нейното приложение и действащите правила.

Общата селскостопанска политика заема централно място в живота на Съюза, има огромно практическо значение и не може да бъде кълбо от правила, регламенти, актове и решения, които вече не са приложими или няма да бъдат ефективни.

С оглед на гореизложеното подкрепям предложението на Комисията за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Въпросът, поставен на гласуване, се отнася за необходимостта европейските институции да отменят актове на Съвета, които с течение на времето и с развитието на технологиите са остарели и не допринасят за правилното функциониране на Съюза. Това гласуване е свързано с определени актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика. Считам, че определени аспекти на ОСП отдавна се нуждаят от преразглеждане. Ако политиката се прилага правилно и в полза на гражданите на Европа, актовете, които са създадени, следва да съответстват на действителното настоящо положение в областта на селското стопанство. Също така изразявам твърдо убеждение, че нещо трябва да се направи, за да премахнем бюрократичния образ на Съюза, който битува сред хората в Европа. Подобни актове само объркват хората, без да служат на някаква цел. Такива аспекти на политиката на ЕС сриват авторитета на Съюза сред гражданите и обезсърчават хората при взаимодействието им с него. В заключение, изразявам твърдо убеждение, че ако Съюзът иска да остане ефективен, винаги трябва да се гласува в подкрепа на осъвременяване на неговите закони и политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма. (PL) С голямо удоволствие гласувах в подкрепа на приемането на резолюция относно Регламент за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика, защото непрекъснато слушаме за това, че има твърде много регулиране в ЕС, което има отрицателни последици за правилното функциониране на пазарната икономика. Това се отнася по-конкретно за ОСП, при която, въпреки сериозното опростяване и елиминирането на редица регламенти, много ненужни актове остават в сила.

Много от тези актове вече нямат правни последици, докато съдържанието на други е въплътено в последващи документи. Това създава огромна тежест от време и разходи за нашите земеделски стопани и изисква широка администрация. Поради тази причина мисля, че допълнителното осъвременяване, консолидиране и опростяване на правото на ЕС е от изключителна важност, както и отмяната на голям брой ненужни законодателни актове, така че действащите разпоредби да са прости, ясни и разбираеми. Това ще доближи Европейския съюз до неговите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), в писмена форма. (CS) Искам да обясня моя вот по проекта за Регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика. В процеса на европейската интеграция бяха прокарани много актове в Европейския парламент и в Съвета. В момента на нашето присъединяване към ЕС достиженията на правото на Общността имаше почти 80 000 страници текст, половината от които се отнасяха за селското стопанство. Ето защо е добре, че структурите на ЕС са се договорили на междуинституционална основа за осъвременяването и съкращаването на общностното право.

Законите, които не са значими в дългосрочен план, следва да се елиминират от достиженията на правото на Общността с цел да се подобри прозрачността и сигурността на общностното право. Неотдавна Комисията обяви 250 закона в областта на селското стопанство за остарели. Сега говорим за 28 акта, които са безполезни от практическа гледна точка, но все още съществуват формално, и шест акта, които са остарели. Въпреки че подкрепих този проект, съм убеден, че има още възможности за олекотяване на европейското законодателство и съкращаване на бюрокрацията в Брюксел и затова изисквам от Комисията да продължи работата си по опростяването на европейското право.

 
  
  

- Доклад: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Необходимо е да се извършват лабораторни тестове с цел да се идентифицират вредни организми, които не съществуват в ЕС. Действащите в момента регламенти не позволяват на определени лаборатории, на които тази работа може да бъде делегирана, да се заемат поради факта, че те не отговарят на член 2, параграф 1, буква ж), ii) от Директива 2000/29/EО. Аз подкрепям идеята да се позволи на такива лаборатории да извършват такава работа при спазването на определени условия. Затова гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
  

- Доклад: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, който разрешава на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови, защото считам това за важен начин за подкрепа на оцеляването на малките предприятия в сектора, в който се произвеждат такива стоки, които са в много неблагоприятна позиция по отношение на конкуренцията, сблъсквайки се с либерализирането на пазарите и увеличаващите се продажби на спиртни напитки в тези региони.

Намаляването на този данък ще допринесе и за по-доброто икономическо и социално равновесие в тези региони, като по този начин ще се гарантира устойчивостта и дори създаването на работни места, което е от решаващо значение за опазването на местните икономики.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), в писмена форма. (EN) Правителството на Малта следва да предприеме подобни инициативи по отношение на остров Гозо. Всички държави-членки, които имат островни региони, са кандидатствали за подобни мерки и са получили възможност от ЕС да предприемат подобни специални мерки. Самите мерки са различни за различните островни региони. Те обаче имат нещо общо, а именно да осигуряват икономически комфорт за балансиране на отрицателните аспекти на островните региони. Остров Гозо страда от сериозни недостатъци, включително двойна изолираност, отдалеченост, малка площ и труден релеф. Държави, далеч по-големи от Малта, като например Португалия, Италия и Гърция, успяха да получат правото на специални мерки, така че да осигурят привлекателни стимули за островните региони. По-малките острови от Малтийския архипелаг са особено уязвими.

Остров Гозо се нуждае от помощ чрез въвеждане на подобни специални мерки. Задължение на правителството на Малта е да посочи кои специални мерки ще са най-подходящи и след това да кандидатства в ЕС за приемането на тези мерки. От правителството на Малта зависи да намали трудностите, които са особено преобладаващи на остров Гозо.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото е във връзка с удължаване на срока на данъчната дерогация, предоставена на Португалия през 2002 г. във връзка с определени автономни региони. Аз подкрепям подобно удължаване и затова гласувах в подкрепа на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада Hübner относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови. Като вземем предвид специфичните характеристики на тези най-отдалечени региони, аз считам, че това удължаване на срока е от жизненоважно значение за оцеляването на местната промишленост при тези продукти и за запазването на заетостта в сектора.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) С оглед на важността на производството на ром и съответно на спиртни напитки (eaux-de-vie), както и на ликьори, за селското стопанство и следователно за икономиката и заетостта в португалските автономни райони Мадейра и Азорските острови е от съществено значение намалените акцизни ставки за тези стоки да продължат да се прилагат, тъй като това няма да доведе до положение на несправедлива конкуренция в рамките на вътрешния пазар.

Увлечението на цените на дребно вследствие на премахването на акцизните ставки би направило продуктите още по-малко конкурентоспособни в сравнение с подобни продукти, внесени от държави в останалата част на ЕС и следователно би застрашило съществуването на традиционните продукти. Това би имало катастрофални последици за местната промишленост и регионалната икономика на социално-икономическо равнище поради въздействието, което би оказало върху семейните стопанства в тези региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Предложението, одобрено на днешното пленарно заседание със значително мнозинство разрешава удължаване на срока на отстъпката, предоставена през 2002 г., която разрешава на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови. Аз направих всичко възможно, за да гарантирам, че тази мярка, чийто срок изтече в края на 2008 г., ще бъде подновена предвид нейната неотложност. След като осигурихме единодушната подкрепа на комисията за регионално развитие, резултатът беше потвърден от днешното гласуване, според което данъчното облекчение се запазва, считано от януари 2009 г до 2013 г.

Производителите на ром и ликьор от Мадейра се сблъскват с непрекъснати пречки, свързани с отдалеченото им географско положение, островен характер, труден релеф и климат и дребните си стопанства. Ако не могат вече да се възползват от тази отстъпка, те ще бъдат принудени да увеличат цените, което ще се отрази на тяхната дейност и на заетостта, свързана с нея, което ще има пагубни последици за региона.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото представлява обикновена кодификация на текстове без промяна по същество. Аз подкрепям подобна кодификация и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото отново е кодификация без промяна по същество, която аз подкрепям и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото се свежда до обикновена кодификация на съществуващи текстове и затова гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. (RO) Координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, е от жизненоважно значение за създаване на медийно пространство, където основната тема е единството в многообразието. Също толкова важно е да успеем да направим европейското законодателство възможно най-достъпно за всички граждани. Докладът относно предложението за директива за аудиовизуалните медийни услуги в кодифицираната си форма, внесена на пленарно заседание, е просто техническа и правна мярка, чиито ползи обаче са безспорни. Кодифицирането на законодателството, което непрекъснато се променя, е мярка, която придава на общностното право по-голяма яснота и прозрачност, като така улеснява гражданите на ЕС да го разберат. В този случай предложението за кодифициране включва заместването на старата директива от 1989 г. с нова (без да се модифицира съдържанието), към която през годините са били добавяни актове, които са я допълвали. Аз подкрепих тази инициатива, защото, освен техническия й характер, не можем да пренебрегнем и ценната й роля в подкрепянето на правилното функциониране на аудиовизуалните медийни услуги, без да забравяме и прозрачността.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Съгласен съм с текста на този доклад, тъй като плурализмът на информацията следва да бъде основен принцип на Европейския съюз. Диверсификацията на средствата за масово осведомяване води до разпространението на различни гледни точки, което е съществена черта на демократичното общество.

Този аргумент има и икономическа страна. Обикновените аудиовизуални медийни услуги (като телевизията) и онези, които се появиха наскоро (например видео по заявка) предлагат сериозни възможности за заетост в Европа, по-конкретно посредством малките и средните предприятия, които, от своя страна, ще стимулират икономическия растеж и инвестициите.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото се отнася до кодификацията на законодателството относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа. Аз подкрепям такава кодификация и затова гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Като мнозинството от моите колеги членове на ЕП аз гласувах в подкрепа на това законодателството на Общността да се направи по-ясно и по-прозрачно. Всъщност с приемането на тази резолюция Европейският парламент подкрепи желанието на Европейската комисия да „разчисти“ текстовете посредством кодифициране на законодателството относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест. Тази резолюция означава, че правилата, които са необходими за работниците, ще могат да се прилагат по-добре.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото се отнася за кодификацията на законодателството, свързано с определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни. Затова аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), в писмена форма (SK) Госпожи и господа, приветствам одобрението на доклада на г-жа Geringer de Oedenberg относно предложението за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни. Новата директива несъмнено ще допринесе за изясняването и по-доброто разбиране на съществуващите в момента подробни правни договорености в тази област. В директивата се поставя акцент върху кодификацията на закони без промяна по същество.

От гледна точка на гражданите на Европа, опростяването и изясняването на общностното право допринася за по-голямата правна сигурност и според мен кодифицирането, изложено в директивата, е стъпка в правилната посока, която води до ефективното прилагане на положителното право. В същото време аз съм съгласен, че хармонизирането на принципите на равнището на Общността ще допринесе не само за гарантирането на сигурността на предлагането, но и за стабилизирането на вътрешния пазар, където контролът по вътрешните граници беше премахнат, и за защитата на животните, въведени в Общността.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Съгласно действащите правила, когато се открие доставка, която нарушава законите за защита на животните, съответните органи са длъжни, след „задържане“ по причини, свързани със защитата на животните, да върнат на собственика всяко неваксинирано младо животно, което е било отделено от майка си прекалено рано, незабавно след отстраняването на проблема. На практика обаче с това положение се злоупотребява.

Кодификацията предоставяше добра възможност да се измени Регламентът на ЕС за транспортиране на животни, така че малките на животните да могат да бъдат задържани за постоянно в случаите, когато доставките не са в съответствие с правилата, като по този начин се затвори тази вратичка в закона. За съжаление, ние пропуснахме тази възможност. И все пак, кодифицирането като цяло наистина води до подобрение на регламентите за защита на животните и поради това аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Като се има предвид, че храненето е значим фактор за здравето на населението и че животните са сред основните хранителни продукти, особено важно е да се осигури всеобхватна защита в това отношение, и това следва да се постигне, наред с другите неща, посредством ветеринарни проверки. Ветеринарните проверки са важни конкретно на външните граници на Общността, особено като се има предвид, че често стандартите в това отношение в третите държави не са така високи, както на европейско равнище.

Във връзка с това се изискват по-целенасочени, по-единни и по-ясни правила с цел да се гарантира, че се извършват сравними проверки на вноса на животни по всички външни граници. Настоящото предложение на Комисията за кодифицирана версия на Директивата на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети държави е стъпка в тази посока и затова тя има моята подкрепа.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото представлява кодификация без промяна по същество и затова аз го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Като мнозинството от моите колеги-членове на ЕП аз гласувах в подкрепа на това законодателството относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства да се направи по-ясно и по-прозрачно с цел текстът да стане по-разбираем.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Докладът представлява обикновена кодификация на законодателството относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни. Аз подкрепям такава кодификация и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. – (DE) Отглеждането на домашни птици, от една страна, съставлява значителна част от икономическите дейности в селскостопанския сектор, където то представлява източник на доходи за част от работната сила в селското стопанство. От друга страна, яйцата и домашните птици са сред най-често употребяваните хранителни продукти. Поради тези причини търговията с тези стоки следва също да бъде регулирана по ясен и единен начин, наред с другите неща, за да се опази здравето на гражданите.

Настоящото предложение на Комисията за кодифицирана версия на Директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене е в интересите на онези, които работят в селското стопанство, и онези, които се занимават с търговия в тази област, както и за гражданите на ЕС като потребители, поради което аз го подкрепям.

 
  
  

- Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото представлява кодификация без промяна по същество, затова аз гласувах „за“.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото предвижда безвизово пътуване между Мавриций и държавите-членки на ЕС. Аз подкрепям това споразумение и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Република Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и гражданите на Мавриций, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от изискванията за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториално ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций предвижда безвизово пътуване до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период.

Гласувам против сключването на това споразумение, тъй като запазването на изискването за виза представлява определена проверка на нежеланата имиграция, докато премахването на изискването за виза за престой до три месеца ще даде достатъчно време за онези, които всъщност планират да останат за по-дълъг период, да си създадат социални контакти.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Този доклад предвижда безвизово пътуване между Сейшелите и държавите-членки на ЕС. Аз подкрепям такова споразумение и затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и гражданите на Република Сейшели, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от изискванията за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториално ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото предвижда безвизово пътуване между Барбадос и държавите-членки на ЕС. Аз подкрепям такова споразумение и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и гражданите на Барбадос, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от задължението за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториално ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Докладите, които са пред нас, във връзка със споразуменията между Европейската общност и многобройните островни държави като Мавриций и Барбадос предвиждат освобождаване от изискването за виза, когато граждани на договарящите се страни пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период. Аз отхвърлям тези облекчения на изискванията за достъп и затова гласувах против сключването на тези споразумения, тъй като запазването на изискванията за виза със сигурност представлява пречка за криминални прояви и така сериозно ограничава нежеланата имиграция.

Освен това може да се предположи, че онези, които остават в ЕС за три месеца благодарение на отмяната на визите, могат да установят многобройни контакти, които впоследствие биха могли да използват, за да минат в нелегалност. Увеличаването на нелегалната криминална дейност трябва да бъде избегнато на всяка цена.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и гражданите на Федерация Сейнт Китс и Невис, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от изискванията за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториалното ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Антигуа и Барбуда, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от изискванията за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториалното ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
  

- Доклад: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото предвижда безвизово пътуване между Бахамските острови и държавите-членки на ЕС. Аз подкрепям такова споразумение и затова гласувах в полза на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям споразумението, договорено между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой, с цел да се улесни движението на техните граждани. Гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Бахамската общност, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален период от три месеца в продължение на шестмесечен период, са освободени от изискванията за виза. Изключения са Обединеното кралство и Ирландия, които не са обвързани с това споразумение, и териториално ограничение по отношение на Франция и Нидерландия, за които споразумението се отнася само за европейските им територии.

Бих посочил, че всеки, който пътува с цел упражняване на доходоносна дейност при краткосрочен престой, няма да може да се възползва от това споразумение и ще продължава да подлежи на действието на приложимите правила на Общността и на всяка държава-членка във връзка с изискването за виза или освобождаването от това изискване и във връзка с достъпа до трудова заетост. Това споразумение може да бъде прекратено или отменено, но решението може да бъде взето само по отношение на всички държави-членки. Подкрепям и временното приложение на споразумението до влизането му в сила.

 
  
  

- Report: Jutta Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), в писмена форма. (EN) Ние, Членовете на ЕП от Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP), се въздържахме при гласуването, защото ние не смятаме, че Европейският съюз следва да бъде отговорен за изразходването на парите на данъкоплатците за жертвите на земетресението в Италия. Ние изцяло съчувстваме на жертвите и считаме, че подобни дарения следва да идват от националните правителства и благотворителни организации.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както изтъкнах във връзка с доклада на Reimer Böge (A7-0021/2009) за земетресението в Абруци, аз считам, че солидарността между държавите-членки на Европейския съюз и европейската помощ за държавите, жертви на бедствия, дават ясен сигнал, че Европейският съюз, чрез приемането на инструменти за оказване на специална помощ като фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, показва, че е способен да остане единен в беда и това е нещо, с което наистина можем да се гордеем.

Затова с оглед на възможността, че Комисията може да внесе коригирани бюджети в случай на „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“, които включват земетресението в Италия, аз гласувах в подкрепа на доклада относно коригирането на бюджета на Европейския съюз, така че за жителите на засегнатия регион щетите, причинени от земетресението, да бъдат възстановени по-бързо и в скоро време те да се върнат към нормалния си живот, което ще се постигне чрез мобилизирането на 493,78 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Тъй като мобилизирането на 493 771 159 евро от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Италия е одобрено и тъй като този фонд няма собствен бюджет, се налага да се коригира бюджетът на Общността, за да се гарантира, че договорената сума ще бъде налице. Въпреки че се договорихме да осигурим средствата възможно най-скоро, със съжаление отбелязваме, че в предложението на Европейската комисия е заложено, наред с другите бюджетни редове, намаляване на финансирането за важни програми на Общността в сравнение с предходната и текущата многогодишна финансова рамка.

Примери за това включват планувани намаления в Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството – програми на Общността от предходната общностна рамка – 2002-2006 г. – или LIFE+, Финансовия инструмент за околната среда. Според нас освен необходимите бюджетни корекции на фонд „Солидарност“, за да му се осигури бюджетен ред със собствени средства, той не следва да се финансира за сметка на гореспоменатите програми на Общността, докато в същото време се настоява за увеличаване на разходите за военни и пропагандни цели. За предпочитане би било, ако, вместо това, средствата, разпределени за фонд „Солидарност“, бяха взети от тези бюджетни редове“.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), в писмена форма. (NL) Нидерландската Партия на свободата (PVV) подкрепя спешната помощ, но зависи от отделните държави-членки да окажат помощ, а не от Европейският съюз.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Съгласна съм, че следва да се осигурява допълнителна подкрепа за работници, които страдат от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия и помощ във връзка с повторното им интегриране на трудовия пазар. От съществено значение е финансовата помощ за съкратените работници да се предоставя по възможно най-бърз начин и средствата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), жизненоважни за повторното интегриране на съкратените работници, да се използват по-ефективно. Бих искала да подчертая, че държавите-членки следва да предоставят по-подробни сведения относно прилагането на важния принцип за равенство между половете и недискриминация при мерките, финансирани от ЕФПГ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Този доклад подкрепя мобилизирането на Европейския фонд за приспособяването към глобализацията. Съгласен съм, че мобилизирането на този фонд е необходимо в този случай и затова аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) Съвсем наясно сме с отрицателните последици от икономическата криза върху пазара на труда и върху обществото като цяло. Дълбоко съчувстваме на всички, засегнати от кризата, и със задоволство отбелязваме, че се приемат мерки, като обучение, които ще помогнат на отделните хора да преодолеят това. Ние обаче сме убедени, че свободната търговия в същността си има положително въздействие, което благоприятства развитието на Европа като цяло. Затова ние бихме желали да видим, че срещу финансовата криза се действа преди всичко с пазарно ориентирани средства, които насърчават свободната и справедлива търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Безработицата е един от основните проблеми, които засягат европейското икономическо пространство. Дори преди началото на настоящата финансова криза, която увеличи и задълбочи някои от по-ранните симптоми, се наблюдаваше ясно сериозното въздействие на глобализацията и причиненото от нея преместване на предприятия върху живота на много хора. Конкретните трудности на времената, в които живеем, стават очевидни, когато прибавим към тези проблеми липсата на доверие в пазарите и свиващите се инвестиции. Във връзка с това, въпреки че подкрепям регулирането на вътрешния пазар, считам, че извънредният характер на кризата оправдава извънредните мерки за противодействие.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един от инструментите, който Европейският съюз има на разположение за оказване на помощ на безработните при тези обстоятелства. Считам, че случаят с работниците от „Nokia GmbH“ в германския регион Бохум, оправдава европейската помощ, както преди това от нея се възползва Португалия. Освен тази помощ, която безспорно е полезна, Европейският съюз следва също да предприеме стъпки за насърчаване на здрав и творчески европейски пазар, който ще създаде инвестиции и работни места. Това е единственият начин да се справим с проблема ефективно, сериозно и устойчиво.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Този случай се отнасяше за отговор на искане за помощ от Германия във връзка със съкращения в сектора на телекомуникациите, особено сред работници от „Nokia GmbH“, което отговаряше на критериите за допустимост, установени съгласно регламента за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

В действителност обаче мобилизирането на фонда смекчава само някои от сериозните последици от икономическата и финансова криза. Необходимо е да се прекратят неолибералните политики, които водят до истински икономически и социални бедствия в много държави в Европейския съюз, по-конкретно в Португалия.

Въпреки че подкрепихме доклада, ние не можем да не отбележим, че предвидените мерки са недостатъчни и само половинчати и че регламентът е наистина несправедлив, тъй като той е по-благосклонен към държавите с по-високи доходи, по-конкретно онези с по-високи заплати и обезщетения за безработица.

Поради това ние настояваме за промяна на политиката и относно необходимостта от изготвяне на действителен план за подкрепа на производството и създаването на работни места, осигуряващи права.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма. (EN) Г-н Председател, гласувах в подкрепа на инвестирането на 5,6 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в региона на Северен Рейн-Вестфалия в Германия, който пострада от масови съкращения от 90-те години на миналия век. В резултат на това, че финландската телекомуникационна компания „Nokia“ закри завода си в Бохум през 2008 г. и го премести в райони с по-рентабилен пазар, повече от 2 300 работници в региона бяха съкратени. Като финландка аз проявявам особен интерес към злополучната съдба на работниците, които загубиха работата си заради прекратяването на производството на „Nokia“ в Бохум. Закриването на завода на „Nokia“ беше наистина последното от поредица събития, допринасящи за увеличаването на безработицата в региона. Поради тази причина, от цялото си сърце приветствам инвестирането от ЕФПГ в региона като начин за подобряването на възможностите за заетост за хората от Северен Рейн-Вестфалия.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Ние гласувахме в подкрепа на този текст, като имахме предвид работниците на „Nokia“ и тяхното несправедливо съкращаване. Държим да подчертаем обаче, че не сме доволни от това, че ни се налага да гласуваме за най-подходящия вариант сред няколко лоши: да помогнем в търсенето на работни места във връзка с нелепи масови съкращения, извършени от водещия производител на мобилни телефони в света, „Nokia“, съкращения, описани тук като един от рисковете на една форма на глобализация, с която следва просто да се примирим.

Ние отхвърляме идеята за „приспособяване“ към глобализацията, тъй като това е начинът, по който Европейският съюз се отнася към обществени и човешки трагедии като тази, когато дружества, които получават рекордни печалби, се преместват, за да правят повече печалби, като по този начин съсипват живота на стотици работници и на цял регион. Тази благотворителна мярка (Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), която ни се предлага, няма да накара хората да забравят, че Европейският съюз е всъщност пряко отговорен за трагедията на съкратените работници поради факта, че избира свободната и лоялна конкуренция. Вместо да подкрепя подобни „приспособявания“ към огромната несигурност на глобализираната капиталистическа икономика, Европейският съюз следва да забрани подобни практики и да защити европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) Този доклад подкрепя мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) вследствие на съкращенията в Германия. Напълно одобрявам мобилизирането на фонда – имаме нужда от него в този случай – така че, като мнозинството от моите колеги, гласувах в подкрепа на доклада. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един от механизмите, които Европейският съюз има на разположение, за да помага на безработни, съкратени в резултат на отрицателните последици от глобализацията. Считам, че случаят с работниците на „Nokia GmbH“ и на германския регион Бохум изисква мобилизирането на европейска помощ, така както такава помощ беше мобилизирана преди за Португалия.

 
  
  

- Доклад: Diana Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Г-н Siwiec e обвинен за това, че е нанесъл обида на личните религиозни вярвания на други хора по време на събитие, случило се преди много години. След прегледа на фактите по случая, считам, че имунитетът определено не следва да се снеме. Това също е и становището на докладчика и затова, аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen и Christel Schaldemose (S&D), в писмена форма. (DA) В днешното гласуване ние подкрепихме снемането на имунитета на г-н Siwiec. Това би означавало, че той ще може да бъде изправен пред съда в Полша, точно като всеки друг гражданин. Ние съчувстваме на г-н Siwiec и наистина сме на мнение, доколкото това е важно, че делото, което е образувано срещу него, е необосновано и политически мотивирано.

Фактът, че все пак ние считаме, че той следва да има възможността да се изправи пред съда, като всеки друг човек, говори за това, че трябва да сме уверени, че Полша зачита основните принципи на демокрацията и правовата държава, които са предварително условие за присъединяването на една държава съм Европейския съюз. По същата причина ние, по принцип, винаги гласуваме в подкрепа на снемането на имунитета на членове на ЕП, без значение за какъв случай става въпрос.

 
  
  

- Доклад: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Създаването на шенгенското пространство чрез отмяната на контрола на вътрешните граници и въвеждането на свободно движение в рамките на територията на ЕС са сред най-важните постижения на Европейския съюз. Като вземем предвид пропускливостта на границите, ние се нуждаем от високи стандарти при прилагането на практика на достиженията на правото от Шенген, за да можем да поддържаме високо равнище на взаимно доверие между държавите-членки, което включва и способността им да прилагат мерките, съпътстващи премахването на контрола на вътрешните граници.

Трябва да подобрим механизма за оценка за наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Необходимостта да се поддържа високо равнище на сигурност и доверие изисква ефективно сътрудничество между правителствата на държавите-членки и Комисията.

Като имаме предвид важността на законодателната инициатива и нейното значение във връзка с основните права и свободи, е жалко, че Европейският парламент играе ролята на консултант, а не на съзаконодател, както следва да бъде. Ето защо аз гласувах за отхвърляне на законодателното предложение на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като позицията на докладчика съответства на принципите на свободите на гражданите, правосъдието и вътрешните работи. Създаването на механизъм за оценка е важно за всички държави-членки. Тъй като процедурата на съвместно вземане на решения не се разглежда, предложението на Европейската комисия ограничава възможностите за сътрудничество между държавите-членки. Предложението, изготвено наскоро от Европейската комисия, ще трябва да бъде изменено, когато Договорът от Лисабон влезе в сила.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Създаването на европейско пространство без граничен контрол посредством споразумението от Шенген беше важна стъпка при изграждането на отворен вътрешен пазар със свободно движение на хора и стоки. Ако обаче това пространство трябва да изпълни потенциала си, който аз признавам, следва да има начин за ефективна оценка на неговото приложение от различните държави-членки.

Поради това съм съгласен със укрепването на правомощията за наблюдение на прилагането на Споразумението от Шенген, по-конкретно чрез оценки (анкети, посещения на място както предварително уговорени, така и необявени) и мерки за последваща оценка с цел да се гарантира адекватен надзор върху начина, по който различните държави-членки функционират, работят заедно и контролират външните си граници съгласно Споразумението от Шенген.

Наясно съм, че всеки недостатък или неправилно функциониране на системата носи сериозни рискове за вътрешната сигурност и застрашава самото Шенгенско пространство като пространство на свобода, но и същевременно на сигурност.

Аз обаче не съм съгласен със затвърждаването на общностния характер на тази оценка чрез разширяването на правомощията на Европейската комисия в ущърб на междуправителствената система, която до сега преобладаваше в групата за оценка по Шенген.

Поради тази причина гласувам за отхвърляне на предложението на Комисията.

 
  
  

- Доклади: Carlos Coelho (A7-0034/2009) и (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Ние си позволяваме да говорим за достижения на правото на Шенген, но като човек, който живее в Кале, аз мога да потвърдя от първа ръка, че макар споразуменията от Шенген да се отразиха добре на свободното движение на капитал и стоки, те все още създават и редица проблеми.

Отвъд приятната утопия на Европа без граници ние всеки ден се сблъскваме с трагичната реалност на Шенген: нехуманни условия на живот да мигрантите.

Съюзът и държавите-членки правят много малко или нищо, за да се справят с тази трагедия. Франция, от своя страна, се самоунижава, като извършва медиен и полицейски лов на глави, както този в т.н. „джунгла“ в Кале.

Следователно, дори по отношение на строго хуманитарни акции, Европейският съюз е напълно абдикирал, оставяйки местните органи да се справят с проблемите.

Нека спрем да леем крокодилски сълзи и най-накрая да се държим като отговорни човешки същества. Събитията, която се развиват в Кале, са основен политически проблем за Съюза. Той няма да се реши нито от крепостта Европа на Шенген, нито чрез целенасочени хуманитарни мерки. Трябва да спрем политиките на свободната търговия, трябва спрем свободното движение на капитали, трябва да насърчим суверенитета на храните, трябва да обявим водата и енергията за глобални обществени блага и трябва да се борим с със социалните и икономическите неравенства.

 
Правна информация - Политика за поверителност