Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0026/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/10/2009 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0030

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 20. lokakuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, äänestin Bahamaa, Barbadosia, Saint Kitts ja Nevisiä ja Seychellejä koskevien mietintöjen puolesta. Näissä mietinnöissä on myönteistä se, että niissä ei ole juututtu byrokratiaan, joka liittyy sopimuksiin, kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ja kaikilta näiltä toimilta edellytettävään vastavuoroisuuteen.

Kaikella kunnioituksella näitä itsenäisiä valtioita kohtaan, jotka ovat ystäviämme, haluaisin hyödyntää hyvää suhdetta, jota nämä sopimukset osoittavat. Siten näitä valtioita, jotka ovat, kuten totesin, itsenäisiä ja ystäviämme, autetaan rokottamaan itseään sellaista pandemiaa vastaan, joka tapaa influenssaakin enemmän: kyseessä ovat veroparatiisit. Tätä on jo käsitelty G20-kokouksessa ja monissa muissa yhteyksissä.

Veroparatiisit ovat vaikuttaneet huomattavasti ja valitettavalla tavalla talouskriisiin. Joitain toimia toteutetaan, vaikka niitä ei ehkä olekaan paljon, jotta aktiivisimmat veroparatiisit lakkautetaan. Emme saa kuitenkaan olla hyväuskoisia. Toisia voidaan perustaa.

Espanjan uutisissa käsitellään Gürtelin tapausta: kyseessä on valtavan korruptoituneen verkoston lisäksi pääomapako. Sen vuoksi, arvoisat neuvoston ja komission edustajat, meidän on otettava hyöty irti näistä sopimuksista ja pidettävä kiinni parannustoimista, joita meidän on pyydettävä enemmin tai myöhemmin, jotta meillä olisi laajempi ja perusteellisempi politiikka veroparatiiseja vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Carlos Coelho (A7-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, Schengenin sopimus johti laadulliseen muutokseen lähes kaikkien Euroopan unionin valtioiden alueilla. Vaikka sen voimaantulosta on vain vähän aikaa, unohdamme usein, millainen Eurooppa oli, kun sillä oli rajat, ja millaisia ongelmia oli muuttaa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Schengenin sopimus on tärkeä integraation menestystekijä, mutta siihen sisältyy suuri vastuu. Uudet jäsenvaltiot ovat vastuussa suuresta osasta maarajojamme.

Myönteisten näkökohtien lisäksi on myös kielteisiä, koska on asetettu liiallisia rajoituksia sellaisten valtioiden asukkaiden liikkuvuudelle, joilla on raja EU:n kanssa, ja tämä koskee pääasiassa uusia jäsenvaltioita, kuten Puolaa ja Latviaa. Näiden vaikeuksien vuoksi esimerkiksi liikkuvuutta itäisten rajojemme yli on rajoitettu suuresti. On syntynyt uusi raja, eräänlainen este niiden maiden välille, joilla oli ja joilla on läheiset suhteet yhteisen historian, perheyhteyksien ja etenkin sen seikan vuoksi, että ne ovat naapureita.

Schengenin säännösten perusteella on otettu käyttöön yhdennettyä sisäistä valvontaa koskeva järjestelmä, ja asiaankuuluvat yksiköt soveltavat sitä sopimuksen allekirjoittaneissa Euroopan unionin valtioissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tätä valvontajärjestelmää sovelletaan tarpeettoman tiukasti, mikä ei edistä myönteistä kuvaa Euroopan unionin yhtenäisyydestä.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Herbert Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Kannatan täysin sitä, että yhteisö allekirjoittaa Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön. Tämän viraston päätavoitteena on edistää hyviä käytäntöjä uusiutuvan energian alalla Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti. Viraston perussäännössä vahvistetaan, että se edistää ja tukee uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kaikkialla maailmassa.

Koska yhteisö allekirjoittaa viraston peruskirjan, se pääsee tutustumaan paremmin ja suoremmin tietoon uusiutuvan energian alan toimista Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi sen asema viraston jäsenenä merkitsee, että se voi tehostaa jäsenvaltion edistymistä koskevia valvontatoimia, jotta pakolliset uusiutuvan energian tavoitteet täytetään vuoteen 2020 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Tällä hetkellä EU:n ja koko maailman mittakaavassa ei ole koordinoitua uusiutuvan energian strategiaa. Uusiutuvan energian suhteen merkittävästi edistyneet ja menestyneet valtiot eroavat huomattavasti niistä valtioista, jotka ovat edelleen jäljessä tällä alalla.

Jos haluamme nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä, eri valtioiden olisi toimittava koordinoidusti ja johtavien valtioiden olisi jaettava parhaita käytäntöjään. Luulen, että tämä virasto ryhtyy toteuttamaan näitä tavoitteita ja että se antaa yleisesti uusiutuville energianlähteille uutta pontta ja suuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän myönteisenä sitä, että Euroopan yhteisö on nyt edustettuna Kansainvälisessä uusiutuvan energian virastossa. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston päätavoite on edistää kaikenlaisten uusiutuvan energian muotojen käyttöönottoa ja kestävää käyttöä. On otettava huomioon niiden vaikutus ympäristönsuojeluun, ilmastonmuutokseen, talouskasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen (erityisesti köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen), energian saatavuuteen ja toimitusvarmuuteen, aluekehitykseen ja sukupolvien väliseen vastuuseen.

Viraston tavoitteena on myös antaa teknisiä, taloudellisia ja poliittisia neuvoja kehitysmaiden hallituksille ja edistää siten niiden siirtymistä vähän hiilidioksidia tuottavaan yhteiskuntaan.

Uusiutuvan energian käyttö on yksi keskeisimmistä EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteista. Tämä virasto edistää paketin tavoitteiden toteutusta ja erityisesti tavoitetta lisätä uusiutuvan energian käytön suhdetta 20 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kansainvälisen uusiutuvan energian virasto IRENA perustettiin 26. tammikuuta 2009. Tämän viraston tarkoituksena on toimia päämajana, joka edistää nopeaa siirtymistä kestävän energian käyttöön. Viraston perussääntö on nyt tehty. On tärkeää, että virasto aloittaa toimintansa mahdollisimman nopeasti. Kannatan esitetyn perussäännön hyväksymistä, ja sen vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatan sitä, että yhteisö allekirjoittaa Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENAn) perussäännön. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston tavoitteena on kehittyä uusiutuvan energian osaamiskeskukseksi, jolloin se voi auttaa hallituksia hyödyntämään uusia energialähteitä, levittää osaamista ja parhaita käytäntöjä sekä tarjota koulutusta tällä alalla. Sen vuoksi on suositeltavaa, että yhteisö on edustettuna virastossa, jonka tavoitteet vastaavat sen toimivaltaan kuuluvia aloja ja jonka peruskirjan on allekirjoittanut jo 20 jäsenvaltiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Portugali on kuudenneksi energiariippuvaisin valtio 27 jäsenvaltion EU:ssa, joten investoiminen puhtaaseen teknologiaan on ensisijaisen tärkeää.

Kannatan kansallista uusiutuvan energian suunnitelmaa, jossa keskitytään erityisesti tuulivoimaan (Portugalin rannikon tarjoamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi), aurinkolämpö- ja fotosähköenergiaan sekä mikrotuotantoon.

Kannatan myös uusiutuvan energian ylijäämän varastointia koskevia tutkimus- ja kehitysmenetelmiä, tekniikkaa ja strategiaa.

Kannatan energiapolitiikkaa, jossa otetaan huomioon taloudelliset haasteet ja yhteiskunnalliset tarpeet ja jolla edistetään kestävää kehitystä ilman, että ympäristökustannukset jätetään tulevien sukupolvien maksettaviksi.

Jatkuva huolenaiheeni on aina ollut energiariippuvuutemme rajoittaminen, ja olen varma, että uusiutuvan energian tuki ja kehittäminen on oikea tapa edetä. Pidän siten myönteisenä, että Portugal on Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston IRENAn perustajajäsen.

Kannatan myös sen vuoksi, että yhteisö allekirjoittaa Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston perussäännön.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestäessäni tämän mietinnön puolesta haluan korostaa, että on tärkeää luoda tämä kansainvälinen virasto, joka edistää ja tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaikkialla maailmassa. On pantava merkille niiden edullinen vaikutus ympäristön ja ilmaston suojeluun, talouskasvuun ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen – mukaan lukien köyhyyden vähentäminen – sekä energian toimitusvarmuuden takaamisen ja alueelliseen kehitykseen.

Romania oli Bonnin konferenssissa tammikuussa 2009 ensimmäinen sopimuksen allekirjoittanut valtio, ja se nimitettiin ensimmäisen istunnon varapuheenjohtajaksi. Se kutsuttiin myös IRENAn hallintokomiteaan, joka on keskeisessä asemassa ja joka toimii viraston väliaikaisena sihteeristönä ennen kuin se aloittaa varsinaisen toimintansa. Tähän mennessä 137 valtiota on allekirjoittanut peruskirjan, ja niihin kuuluu 24 EU:n jäsenvaltiota.

 
  
  

- Mietintö: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin mietintöä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta, koska on välttämätöntä poistaa epäasianmukaisia säännöksiä yhteisön säännöstöstä. Siten parannetaan yhteisön lainsäädännön avoimuutta ja oikeusvarmuutta, kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä. Tämä vahvistettiin äskettäin komission tiedonannossa "YMP:n yksinkertaistaminen EU:ssa – menestys kaikkien kannalta". Tämän strategian puitteissa on syytä poistaa säännökset, joilla ei ole enää mitään todellista vaikutusta voimassa olevaan lainsäädäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) EU:n lainsäädännön valtavan määrän vuoksi on tärkeää, että entiset säännökset kumotaan tehokkaasti. Tämän vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Minusta on välttämätöntä, että yhteisen maatalouspolitiikan kaikkien sidosryhmien pitäisi olla tietoisia olemassa olevista lainsäädännöllisistä puitteista ja sovellettavista säännöistä.

Hyväksyn sen, että oikeusvarmuuden vuoksi vanhentuneet säännökset eivät pysy voimassa rajattoman ajan yhteisön oikeusjärjestelmässä.

YMP:n on ensiarvoisen tärkeä unionin hallituksille ja kansalaisille, joten tämän politiikan pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää täytäntöönpanon ja voimassa olevien sääntöjen osalta.

YMP on tärkeä unionille, sillä on valtava käytännön merkitys, ja se ei voi olla sellaisten sääntöjen määräyksien, säädöksien ja päätösten verkko, jota ei enää sovelleta: se ei olisi siinä tapauksessa tehokas.

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat, tuen komission ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan alan vanhentuneiden säännösten kumoamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestettävä asia koskee EU:n toimielinten tarvetta kumota neuvoston säännöksiä, jotka ovat ajan kuluessa ja tekniikan kehittyessä vanhentuneet ja joilla ei ole enää merkitystä unionin asianmukaiselle toiminnalle. Tämä äänestys koskee tiettyjä yhteisen maatalouspolitiikan alan neuvoston säännöksiä. Minusta YMP:n tiettyjä näkökohtia on ollut jo pitkään tarpeen tarkistaa. Jos tätä politiikka toteutetaan oikein ja käytetään EU:n kansalaisten hyväksi, sen luomilla säännöillä on oltava merkitystä maatalouden alalla aivan kuten tällä hetkellä. Uskon vakaasti, että jotain on tehtävä, jotta unionin EU:n kansalaisten silmissä oleva byrokraattinen imago saadaan muutettua. Tällaisilla säännöksillä aiheutetaan vain hämmennystä, eikä niillä ole mitään tarkoitusta. Tämänkaltaiset EU:n politiikan näkökohdat pilaavat unionin kuvaa kansalaisten silmissä ja estävät ihmisiä olemasta sen kanssa vuorovaikutuksessa. Lopuksi olen vakuuttunut, että jos unioni haluaa, että sillä on merkitystä, niin sen lainsäädännön ja toimintalinjojen uudistusta on aina kannatettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) Äänestin mielelläni eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta annetun päätöslauselman puolesta, koska panemme merkille, että EU:ssa on liikaa sääntelyä, ja siitä aiheutuu kielteisiä vaikutuksia markkinatalouden asianmukaiselle toiminnalle. Tämä pätee erityisesti yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jossa on monista yksinkertaistamisista ja useiden säännösten kumoamisista huolimatta voimassa edelleen paljon tarpeettomia säännöksiä.

Monilla näillä säännöksillä ei ole enää mitään oikeudellista vaikutusta, ja joidenkin sisältö on kirjattu myöhempiin asiakirjoihin. Tämä vie valtavasti aikaa ja aiheuttaa taakan maanviljelijöillemme sekä edellyttää laajaa hallintokoneistoa. Se vuoksi EU:n lainsäädännön ajan tasalle saattaminen, konsolidointi ja yksinkertaistaminen on minusta keskeistä, samoin kuin monien tarpeettomien oikeussäännösten kumoaminen, jotta voimassa olevat säännökset ovat yksinkertaisia, selkeitä ja ymmärrettäviä. Tämä tuo EU:n lähemmäksi kansalaisiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), kirjallinen. (CS) Haluaisin selvittää äänestystäni ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien vanhentuneiden neuvoston säädösten kumoamisesta. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa hyväksyttiin Euroopan yhdentymisprosessin aikana useita säännöksiä. Liittyessämme EU:hun yhteisön säännöstössä oli lähes 80 000 sivua, joista puolet koskivat maataloutta. Sen vuoksi on hyvä, että EU:n elimet ovat sopineet toimielinten väliseltä perustalta, että yhteisön lainsäädäntöä on ajantasaistettava ja tiivistettävä.

Lait, joilla ei ole pysyvää merkitystä, olisi poistettava yhteisön säännöstöstä, jotta yhteisön lainsäädännön avoimuutta ja varmuutta parannetaan. Komissio ilmoitti hiljattain, että 250 maatalousalan lakia oli vanhentunut. Nyt on kyseessä on 28 säännöstä, joilla ei ole mitään käyttötarkoitusta käytännön näkökulmasta, mutta jotka ovat edelleen virallisesti olemassa, ja kuusi säännöstä, jotka ovat vanhentuneet. Vaikka tuin tätä ehdotusta, olen vahvasti sitä mieltä, että EU:n lainsäädäntöä voidaan vähentää ja Brysselin byrokratiaa rajoittaa, ja pyydän sen vuoksi komissiota jatkamaan työtään EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

 
  
  

- Mietintö: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Laboratoriokokeita on tehtävä, jotta voidaan tunnistaa haitallisia organismeja, joita ei esiinny EU:ssa. Voimassa olevien säännösten mukaan ei ole mahdollista, että tietyt laboratoriot, joille tällainen työ voidaan delegoida, saavat ottaa tämän työn tehtäväksi, koska ne eivät täytä direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan g alakohdan ii alakohdan edellytyksiä. Kannatan, että nämä laboratoriot voivat tehdä tällaista työtä, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Äänestin sen vuoksi mietinnön puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin tätä mietintöä, jonka perusteella Portugal voi soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiralla ja Azoreilla tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin, tislattuihin alkoholijuomiin ja rommiin, koska pidän tätä tärkeänä keinona tukea näitä tuotteita tuottavien pienten teollisuusyritysten toimeentuloa. Kyseiset yritykset ovat erittäin epäedullisessa kilpailuasemassa tilanteessa, jossa näillä alueilla vapautetaan markkinoita ja alkoholijuomien myynti kasvaa.

Tämän veron vähentäminen edistää myös parempaa taloudellista ja sosiaalista tasapainoa näillä alueilla, joten sillä varmistetaan kestävyys ja jopa työpaikkojen luominen, jotka ovat tärkeitä paikallisen talouden turvaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), kirjallinen. (EN) Maltan hallituksen pitäisi pyrkiä samanlaisiin aloitteisiin Gozon saaren osalta. Kaikki EU:n jäsenvaltiot, joilla on saarialueita, ovat hakeneet vastaavia mahdollisuuksia, ja EU on antanut niille mahdollisuuden toteuttaa tällaisia erityistoimia. Toimenpiteet eroavat saarialueiden välillä. Niillä on kuitenkin yksi yhteinen piirre: niillä tarjotaan taloudellista tukea, jotta saarialueiden kielteisiä puolia tasapainotetaan. Gozon saari kärsii vakavista haitoista, kuten kaksinkertainen eristyneisyys, syrjäisyys, pieni koko ja vaikea pinnanmuodostus. Hyvin paljon Maltaa suuremmat valtiot, kuten Portugali, Italia ja Kreikka ovat voineet saada erityistukea, jonka avulla tarjotaan houkuttelevia kannustimia saarialueille. Maltan saariston pienemmät saaret ovat erityisen haavoittuvia.

Gozon saari tarvitsee tukea siten, että otetaan käyttöön vastaavia erityistoimia. Maltan hallituksen velvollisuus on selvittää, mitkä erityistoimet ovat parhaiten soveltuvia, ja sen jälkeen niiden olisi pyydettävä EU:ta toteuttamaan tällaisia toimia. Maltan hallituksen tehtävä on vähentää erityisesti Gozon saaren vaikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä toimella jatketaan Portugalille vuonna 2002 myönnettyä tiettyjen autonomisten alueiden verotusta koskevaa poikkeusta. Kannatan tällaisia jatkotoimia, ja äänestin sen vuoksi tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin Danuta Hübnerin mietintöä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi, jolla Portugalille annetaan lupa soveltaa alennettuja valmisteverokantoja Madeiran itsehallintoalueella tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreiden itsehallintoalueella tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin. Kun otetaan huomioon näiden syrjäisimpien alueiden erityispiirteet, uskon, että tämä jatkotoimi on välttämätön näitä tuotteita tuottavan paikallisen teollisuuden selviytymiselle ja tämän alan työllisyydelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Koska rommin ja tislattujen alkoholijuomien sekä liköörien tuotannolla on merkitystä Portugalin Madeiran ja Azoreiden itsehallintoalueiden maataloudelle ja siten niiden taloudelle ja työllisyydelle, on tärkeää, että näihin tuotteisiin sovellettua alennettua valmisteverokantaa jatketaan, koska tämä ei johda epäreiluun kilpailuun sisämarkkinoilla.

Näiden verokantojen poistamisen aiheuttama vähittäishintojen nousu tekisi näistä tuotteista vähemmän kilpailukykyisiä muualta EU:sta tuotuihin samankaltaisiin tuotteisiin verrattuna ja sen vuoksi uhkaisi perinteisten tuotteiden olemassaoloa. Tällä olisi tuhoisa vaikutus paikalliseen teollisuuteen ja talouteen sosioekonomisella tasolla kyseisten alueiden perheviljelmille aiheutuvan vaikutuksen vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tänään täysistunnossa ylivoimaisella enemmistöllä hyväksytyn ehdotuksen perusteella on mahdollista jatkaa vuonna 2002 myönnettyä poikkeuslupaa, jonka nojalla Portugali voi soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiralla paikallisesti tuotettavaan ja kulutettavaan rommiin ja likööreihin ja Azoreilla paikallisesti tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin. Olen tehnyt koko tämän prosessin alusta lähtien kaiken mahdollisen varmistaakseni, että tätä järjestelyä, joka päättyi vuoden 2008 lopussa, jatketaan kiireellisesti. Se sai aluekehitysvaliokunnan yksimielisen tuen, ja tämä tulos vahvistettiin tänään äänestyksessä, jonka mukaan veronalennus säilytetään tammikuusta 2009 vuoteen 2013 saakka.

Madeiran rommin ja liköörin tuottajilla on jatkuvia haittoja syrjäisen maantieteellisen sijainnin, eristyneisyyden, vaikean pinnanmuodostuksen ja ilmaston sekä maatilojen pienuuden vuoksi. Jos he eivät pysty hyötymään tästä myönnytyksestä, he joutuisivat nostamaan hintojaan, mikä vaikuttaisi heidän toimintaansa ja työllisyyteensä ja millä olisi vakavia seurauksia koko alueelle.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on pelkkä asiakirjojen kodifiointi eikä tällä muuteta ollenkaan niiden sisältöä. Kannatan tällaista kodifiointia ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on edelleen kodifiointi ilman mitään muutoksia sisältöön. Kannatan tätä ja äänestin sen vuoksi mietinnön puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on olemassa olevien asiakirjojen kodifiointi, ja äänestin sen vuoksi tämän puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. (RO) Televisio-ohjelmien tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen on tärkeää sellaisten mediapalvelujen luomiseksi, joiden pääaiheena on "moninaisuudessaan yhtenäinen". On yhtä tärkeää voida varmistaa, että kaikki kansalaiset voivat tutustua helposti EU:n lainsäädäntöön. Täysistunnossa esitetty mietintö ehdotuksesta, joka koskee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä kodifioidussa muodossa, on pelkästään tekninen ja lainsäädännöllinen toimi, jonka edut ovat kuitenkin kiistattomat. Jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön kodifiointi on toimi, jolla yhteisön lainsäädännöstä tehdään selkeämpää ja avoimempaa, jotta EU:n kansalaiset ymmärtävät sitä helpommin. Tässä tapauksessa kodifioitu ehdotus liittyy sellaisen vuonna 1989 annetun vanhan direktiivin korvaamiseen uudella direktiivillä (muuttamatta sisältöä), johon on lisätty siihen vuosien varrella tehdyt täydennykset. Kannatin tätä aloitetta, koska sen teknisen luonteen lisäksi emme voi olla ottamatta huomioon sen arvoa audiovisuaalisten mediapalvelujen kunnollisen toiminnan ja avoimuuden edistämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. – (RO) Olen samaa mieltä tämän mietinnön tekstistä, koska tiedonvälityksen moniarvoisuuden pitäisi olla Euroopan unionin keskeinen periaate. Joukkotiedotusvälineiden monipuolistaminen johtaa useampien näkökulmien muodostamiseen, mikä on keskeinen piirre demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tällä perusteella on myös taloudellinen puoli. Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut (kuten televisio) ja hiljattain esiin tulleet mediapalvelut (kuten tilausvideopalvelut) tarjoavat paljon työmahdollisuuksia Euroopassa erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, mikä puolestaan vauhdittaa talouskasvua ja investointeja.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on työntekijöiden suojelua asbestilta koskevan lainsäädännön kodifiointi. Kannatan tällaista kodifiointia ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), kirjallinen. (FR) Kuten suurin osa kollegoistani, äänestin sen puolesta, että yhteisön lainsäädännöstä tehdään selkeämpää ja avoimempaa. Koska Euroopan parlamentti hyväksyi tämän päätöksen, se tuki komission toivetta asiakirjojen "siivoamisesta" kodifioimalla lainsäädäntö työntekijöiden suojelemisesta asbestilta. Tämä päätös merkitsee, että tällaisia työntekijöille tarpeellisia säännöksiä voidaan soveltaa paremmin.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on EU:hun tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastuksia koskevan lainsäädännön kodifiointi, ja äänestin siksi sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), kirjallinen (SK) Hyvät parlamentin jäsenet, pidän myönteisenä, että Lidia Johanna Geringer de Oedenbergin mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista hyväksyttiin. Uudella direktiivillä edistetään selvästi niiden selkeyttämistä ja parempaa käsitystä tämän alan nykyisistä laajoista lainsäädännöllisistä järjestelyistä. Direktiivillä keskitytään kodifioimaan lakeja muuttamatta niiden nykyistä sisältöä.

EU:n kansalaisten näkökulmasta yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisella ja selkeyttämisellä lisätään oikeusvarmuutta ja mielestäni tällä direktiivillä toteutettu kodifiointi on sen vuoksi askel oikeaan suuntaan. Tämä johtaa selkeän lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Olen myös samaa mieltä siitä, että periaatteiden yhdenmukaistamisella yhteisön tasolla taataan toimitusvarmuus ja myös vakautetaan sisämarkkinoita, joilla sisäiset rajatarkastukset on poistettu, sekä suojellaan yhteisöön tulevia eläimiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Jos löydetään eläinkuljetus, jossa laiminlyödään eläinten terveyttä koskevaa lainsäädäntöä, nykyisten säännösten perusteella viranomaisten on eläinten suojeluun liittyvistä syistä johtuvan "takavarikon" vuoksi palautettava omistajalle kaikki nuoret rokottamattomat eläimet, jotka on erotettu emoistaan liian aikaisin, kunnes ongelma saadaan korjattua. Tätä tilannetta käytetään luonnollisesti häikäilemättömästi hyväksi.

Tämä kodifiointi olisi hyvä tilaisuus muuttaa EU:n kuljetuslainsäädäntöä siten, että sääntöjenvastaisissa eläinkuljetuksissa olevat poikaset ja pennut voidaan takavarikoida pysyvästi, jolloin tämä porsaanreikä tukitaan. Olemme valitettavasti antaneet tämän tilaisuuden mennä hukkaan. Kuitenkin tämä kodifiointi kokonaisuudessaan vaikuttaa parantavan eläinten suojelua koskevaa lainsäädäntöä, joten äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Koska ravinto on tärkeä tekijä väestön terveyden kannalta ja eläimet ovat keskeisiä elintarviketuotteita, on erityisen tärkeää, että tältä osin tarjotaan kattava suoja. Tämä pitäisi toteuttaa muun muassa eläinlääkärin suorittamien tarkastusten perusteella. Eläinlääkintätarkastukset ovat erityisen tärkeitä yhteisön ulkorajoilla etenkin, kun otetaan huomioon, että tämän alan vaatimukset kolmansissa maissa eivät ole usein yhtä korkealla kuin EU:ssa.

Tämä edellyttää tarkoituksenmukaisempaa, yhdenmukaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että vastaavia tuontitarkastuksia tehdään kaikilla ulkorajoilla. Komission nykyinen ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista on askel tähän suuntaan, ja sen vuoksi tuen sitä.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on kodifiointi, johon ei liity merkittäviä muutoksia, ja äänestin siksi sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), kirjallinen. (FR) Kuten useimmat muut jäsenet, äänestin sen puolesta, että lainsäädäntö verkoston luomiseksi Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten olisi selkeämpi ja avoimempi, jotta tätä lainsäädäntöä voitaisiin parantaa ja ennen kaikkea, jotta teksti olisi luettavampaa.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä on kyse pelkästään eläinten terveydentilan edellytyksiä koskevan lainsäädännön kodifioinnista yhteisön sisäisen kaupan alalla. Kannatan tällaista kodifiointia ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Siipikarjan kasvatus on merkittävä osa maatalouden alan taloudellista toimintaa, ja se on tulonlähde osalle maatalouden työvoimasta. Lisäksi kananmunat ja siipikarja ovat yleisimpiä elintarvikkeita. Näistä syistä näitä tuotteita koskevaa kauppaa pitäisi säännellä myös selkeästi ja yhtenäisesti, jotta kansalaisten terveyttä suojellaan.

Komission ehdotus eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista koskevaksi neuvoston direktiivin kodifioiduksi versioksi hyödyttää niitä, jotka työskentelevät maataloudessa, käyvät kauppaa tällä alalla sekä EU:n kansalaisia ja kuluttajia, minkä vuoksi tuin ehdotusta.

 
  
  

- Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kyseessä on kodifiointi, johon ei liity merkittäviä muutoksia, ja äänestin siksi sen puolesta.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä sopimuksella taataan viisumivapaa matkustaminen Mauritiuksen ja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kannatan tällaista sopimusta ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Mauritiuksen kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Tässä Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisessä sopimuksessa määrätään sopimuspuolten kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana.

Äänestän tämän sopimuksen tekemistä vastaan, koska viisumiedellytyksen säilyttäminen on eräänlainen ei-toivottua maahanmuuttoa koskeva tarkastustoimi ja koska viisumiedellytyksen poistaminen enintään kolmen kuukauden oleskelulle antaisi sellaisille henkilöille riittävästi aikaa rakentaa sosiaalisia verkostoja, jotka todellisuudessa aikovatkin viipyä alueella pidemmän ajanjakson.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä sopimuksella taataan viisumivapaa matkustaminen Seychellien ja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kannatan tällaista sopimusta ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Seychellien kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä sopimuksella taataan viisumivapaa matkustaminen Barbadosin ja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kannatan tällaista sopimusta ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Barbadosin tasavallan välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Barbadosin kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Tässä mietinnössä, joka liittyy Euroopan yhteisön ja pienten saarivaltioiden, kuten Mauritiuksen ja Barbadosin kanssa tehtäviin sopimuksiin, annetaan sopimuspuolten kansalaisille mahdollisuus matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana. Vastustan näitä maahantulovaatimuksien lievennyksiä ja äänestin sen vuoksi näiden sopimusten tekemistä vastaan, koska viisumiedellytyksen säilyttäminen on varmasti este rikollisuudelle ja rajoittaa huomattavasti ei-toivottua maahanmuuttoa.

Lisäksi voidaan olettaa, että EU:ssa kolme kuukautta oleskelevat henkilöt voisivat käyttää tällaista viisumivapautta lukuisten yhteyksien tekemiseen ja sen jälkeen hyödyntää niitä lainvastaista oleskelua varten. Laittoman rikollisen toiminnan kasvua on vältettävä kaikin keinoin.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Saint Kitts ja Nevisin kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Antigua ja Barbudan kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
  

- Mietintö: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä sopimuksella taataan viisumivapaa matkustaminen Bahaman ja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Kannatan tällaista sopimusta ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. – (PT) Kannatan tätä Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välistä sopimusta maahantuloa ja lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi, jotta niiden kansalaisten liikkuvuutta helpotetaan. EU:n ja Bahaman kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimuspuolen alueelle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden aikana, vapautetaan viisumivaatimuksesta. Poikkeuksena ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta, joita tämä sopimus ei sido, sekä Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa maantieteellinen rajoitus, jonka mukaan tämä sopimus koskee ainoastaan kyseisten valtioiden Euroopassa sijaitsevia alueita.

Haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka matkustaa tarkoituksenaan suorittaa korvausta vastaan toimintaa lyhyen ajanjakson ajan, ei voi hyötyä tästä sopimuksesta, ja että kyseisen henkilön on noudatettava yhteisön ja jäsenvaltioiden viisumivaatimuksiin tai viisumivapauteen taikka työnsaantiin sovellettavia sääntöjä. Sopimus voidaan keskeyttää tai kumota, mutta tällainen päätös voidaan tehdä ainoastaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Kannatan myös, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan.

 
  
  

- Mietintö: Jutta Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät tyhjää, koska emme usko, että EU:n pitäisi olla vastuussa veronmaksajien rahan tarjoamisesta Italian maanjäristyksen uhreille. Suhtaudumme myötätunnolla uhreihin ja katsomme, että nämä lahjoitukset olisi saatava kansallisilta hallituksilta tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kuten minulla oli aiemmin mahdollisuus todeta Reimer Bögen Abruzzon maanjäristystä koskevasta mietinnöstä (A7-0021/2009), mielestäni jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja erityisesti EU:n tuki katastrofien uhreiksi joutuneille maille ovat selviä osoituksia siitä, että Euroopan unioni – koska se hyväksyy erityisiä tukivälineitä, kuten Euroopan unionin solidaarisuusrahaston – voi pysyä yhtenäisenä moninaisuudessa, ja voimme olla tästä asiasta ylpeitä.

Koska on olemassa mahdollisuus, että komissio voi tehdä alustavia lisätalousarvioita "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa", joihin sisältyy Italian maanjäristys, äänestin tämän Euroopan unionin talousarvion tarkistamista koskevan mietinnön puolesta. Kyseisen alueen asukkaat voivat siten nähdä, että maanjäristyksen aiheuttamat vahingot korjataan nopeammin ja että normaaleihin elinoloihin palataan nopeasti. EU:n solidaarisuusrahastosta annetaan siten käyttöön 493,78 miljoonaa euroa.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Koska on hyväksytty, että Euroopan solidaarisuusrahastosta myönnetään 493 771 159 euroa Italialle ja koska tällä rahastolla ei ole omaa talousarviota, on tarkistettava yhteisön talousarviota. Näin varmistetaan, että sovittu määrä on käytettävissä. Vaikka olemme samaa mieltä tarpeesta myöntää varoja mahdollisimman nopeasti, pahoittelemme, että komission esittämä ehdotus merkitsee, että muissa budjettikohdissa vähennetään tärkeiden yhteisön ohjelmien määrärahoja edelliseen ja nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna.

Esimerkkinä tästä ovat suunnitellut leikkaukset Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoon, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen – yhteisön ohjelmiin edelliseltä yhteisön puitekaudelta 2002–2006 – tai LIFE+-ohjelmaan, ympäristöalan rahoitusvälineeseen. Meidän mielestämme solidaarisuusrahastoon on tehtävä tarvittavat muutokset, jotta sille annetaan budjettikohta, johon sisältyvät omat varat, mutta sen ei sen lisäksi pitäisi saada rahoitusta edellä mainittujen yhteisön ohjelmien kustannuksella, kun samaan aikaan vaaditaan rahoituksen lisäämistä sotilaallisiin ja propagandatarkoituksiin. Solidaarisuusrahastoon tarvittavat varat pitäisi mieluummin ottaa kyseisistä budjettikohdista.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), kirjallinen. (NL) Alankomaiden vapauspuolue (VVD) puoltaa hätäapua, mutta tällaisen avun antaminen on yksittäisten jäsenvaltioiden eikä Euroopan vastuulla.

 
  
  

- Mietintö: Reimer Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Olen samaa mieltä siitä, että olisi tarjottava lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät merkittävien rakennemuutosten seurauksista, jotta heitä autetaan palaamaan työmarkkinoille. On tärkeää, että irtisanotuille työntekijöille annettava tuki saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varoja, jotka ovat välttämättömiä irtisanottujen työntekijöiden palaamiseen työmarkkinoille, käytetään tehokkaammin. Haluaisin korostaa, että jäsenvaltioiden olisi annettava yksityiskohtaisempia tietoja tärkeiden sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien tavoitteiden täytäntöönpanosta EGR:stä rahoitettavien toimien avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tässä mietinnössä puolletaan Euroopan globalisaatiorahaston käyttöä. Olen samaa mieltä siitä, että tämän rahaston käyttö on tärkeää tässä tapauksessa ja äänestin sen vuoksi tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE), kirjallinen. (SV) Olemme hyvin tietoisia talouskriisin vaikutuksista työmarkkinoihin ja koko yhteiskuntaan. Tunnemme vahvaa sympatiaa kaikkia talouden taantuman seurauksista kärsiviä kohtaan ja olemme tyytyväisiä, koska näemme koulutuksen kaltaisia toimenpiteitä, joilla yksittäisiä kansalaisia autetaan selviytymään tästä ongelmasta. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että vapaakauppa on periaatteessa myönteinen voima, joka hyödyttää koko Euroopan kehitystä. Haluaisimme siksi nähdä, että rahoituskriisiin puututaan ensisijaisesti markkinaehtoisilla keinoilla, joilla edistetään vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) työttömyys on yksi suurimmista ongelmista Euroopan talousalueella. Globalisaation ja siitä aiheutuvan yritysten tuotannon siirtämisen vakavat vaikutukset monien kansalaisten elämään olivat selvästi nähtävissä jo ennen nykyistä rahoituskriisiä. Tämä on lisännyt ja kärjistänyt eräitä aikaisempia ongelmia. Tämänhetkiset erityisongelmat ovat ilmeisiä, kun lisäämme niihin markkinoita koskevan luottamuksen puutteen ja investointien supistumisen. Tältä osin, vaikka kannatan sisämarkkinoiden sääntelyä, uskon, että kriisin poikkeuksellinen luonne oikeuttaa soveltamaan poikkeuksellisia vastatoimia.

Euroopan globalisaatiorahasto on yksi Euroopan unionin käytössä olevista välineistä, joilla työttömiä työntekijöitä autetaan näissä olosuhteissa. Uskon, että Nokia GmbH:n työntekijöiden tapaus Saksan Bochumin alueella oikeuttaa yhteisön tukeen, koska sitä myönnettiin aikaisemmin Portugalissakin. Tuki on kiistattomasti hyödyllistä, ja sen lisäksi Euroopan unionin on ryhdyttävä toimiin edistääkseen vapaampia ja luovempia eurooppalaisia markkinoita, joilla saadaan aikaan investointeja ja luodaan työpaikkoja. Tämä on ainoa keino puuttua tähän ongelmaan tehokkaasti, vakavasti ja kestävästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tässä tapauksessa oli kyse vastauksesta Saksan avunpyyntöön telealan irtisanomisista, ja erityisesti Nokia GmbH:n työntekijöistä, jotka täyttivät Euroopan globalisaatiorahaston tukikelpoisuuskriteerit.

Todellisuudessa tämän rahaston käyttö ainoastaan lieventää joitain talous- ja rahoituskriisin aiheuttamia vakavia seurauksia. On päätettävä uusliberalistinen politiikka, joka aiheuttaa todellisen taloudellisen ja sosiaalisen katastrofin monissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja erityisesti Portugalissa.

Vaikka äänestimme tämän mietinnön puolesta, emme voi olla panematta merkille riittämättömiä toimia, jotka ovat pelkkiä lievityskeinoja, sekä säännöksen todellista epäoikeudenmukaisuutta, koska se on suotuisampi maille, joissa tulot ovat korkeammat, erityisesti korkeammat palkat ja työttömyyskorvaukset.

Sen vuoksi korostamme politiikan muutosta ja tarvetta todelliselle suunnitelmalle, jolla tuetaan tuotantoa ja sellaisten työpaikkojen luomista, joissa kunnioitetaan oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnetään 5,6 miljoonaa euroa Saksan Nordrhein-Westfalenin alueelle, joka on kärsinyt joukkoirtisanomisista 1990-luvulta lähtien. Suomalaisen teleyhtiö Nokian Bochumin tuotantolaitoksen sulkemisesta vuonna 2008 ja tuotannon siirtämisestä kustannustehokkaammille markkina-alueille aiheutui se, että alueella irtisanottiin vielä 2 300 henkeä. Koska olen suomalainen, olen kiinnittänyt erityistä huomiota niiden työntekijöiden ahdinkoon, jotka menettivät työpaikkansa Nokian tuotannon lopettamisesta Bochumissa. Nokian Bochumin tehtaan sulkeminen oli viimeisin toimi peräkkäisten tapahtumien sarjassa, joka pahensi työttömyyttä alueella. Olen tästä syystä erittäin tyytyväinen EGR:n rahoituksesta tälle alueelle, koska näin parannetaan Nordrhein-Westfalenin alueen kansalaisten työllistymismahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Tästä tekstistä äänestettäessä mielessämme olivat Nokian työntekijät ja heidän epäoikeudenmukainen irtisanomisensa. Korostamme kuitenkin, että emme ole tyytyväisiä siihen, että meidän on äänestettävä jostain vähemmän huonosta vaihtoehdosta, kun koko tilanne on huono: tuesta työnhakuun, kun kyseessä on maailman johtavan matkapuhelinvalmistajan Nokian absurdit joukkoirtisanomiset. Lisäksi nämä irtisanomiset määritellään yhdeksi globalisaation vaaroista, jotka meidän on vaan hyväksyttävä.

Me vastustamme tätä ajatusta globalisaatiota koskevista "mukautustoimista", kun Euroopan unioni viittaa tällä tavalla tämänkaltaisiin sosiaalisiin ja inhimillisiin kärsimyksiin. Voidaan havaita, että ennätyksellistä voittoa saavat yritykset siirtyvät muualle yhä suuremman voiton perässä, mikä pilaa satojen työntekijöiden ja koko alueen elämän. Tämä ehdotettu armelias apu (Euroopan globalisaatiorahasto) ei saa ihmisiä unohtamaan sitä, että Euroopan unioni on itse vastuussa irtisanottujen työntekijöiden kärsimästä tragediasta, koska se on valinnut vapaan ja reilun kilpailun. Sen sijaan, että kannatetaan kaikkia tällaisia globalisoituneen kapitalistisen talouden epävarmuustekijöitä koskevia mukautustoimia, Euroopan unionin pitäisi kieltää tällaiset käytännöt ja suojella EU:n kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), kirjallinen. (FR) Tässä mietinnössä puolletaan Euroopan globalisaatiorahaston (EGF) käyttöä Saksan irtisanomisten jälkeen. Olen täysin tämän rahaston käytön puolella, me tarvitsemme sitä tässä tapauksessa. Sen vuoksi, kuten useimmat kollegani, äänestin tämän mietinnön puolesta. Euroopan globalisaatiorahasto on yksi niistä välineistä, jota Euroopan unioni voi käyttää globalisaation kielteisten vaikutusten vuoksi irtisanottujen työttömien työntekijöiden tueksi. Uskon, että Nokia GmbH:n työntekijöiden ja Saksan Bochumin alueen tapaus oikeuttaa EU:n tuen käyttöön, kuten jo aikaisemmin Portugalissa.

 
  
  

- Mietintö: Diana Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Marek Siwieciä syytettiin muiden uskonnollisen vakaumuksen loukkaamisesta tilaisuudessa, joka tapahtui vuosia sitten. Katson asian tosiseikkojen tutkinnan jälkeen, että koskemattomuutta ei pitäisi missään tapauksessa poistaa. Tämä on myös esittelijän näkemys, ja sen vuoksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen ja Christel Schaldemose (S&D), kirjallinen. (DA) Tämänpäiväisessä äänestyksessä äänestimme Marek Siwiecin koskemattomuuden pidättämisestä. Tämä merkitsee, että hänen asiansa pitäisi käsitellä tuomioistuimessa Puolassa kaikkien muiden kansalaisten tavoin. Suhtaudumme myötätunnolla Marek Siwieciin ja olemme samaa mieltä siitä, että häntä vastaan vireillä oleva asia on perusteeton ja sen tarkoitusperät ovat poliittiset.

Jos kuitenkin katsomme, että hänen asiansa pitäisi käsitellä tuomioistuimessa kaikkien muiden kansalaisten tavoin, tämä johtuu siitä, että meidän on voitava luottaa siihen, että Puola noudattaa demokratian ja oikeusvaltion perusperiaatteita, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltion aseman edellytyksiä. Samasta syystä äänestämme aina periaatteellisista syistä Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuden pidättämisen puolesta käsiteltävästä tapauksesta riippumatta.

 
  
  

- Mietintö: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Schengen-alueen luominen, EU:n alueen vapaan liikkuvuuden käyttöönoton ja sisärajatarkastuksista luopumisen ansiosta, on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista. Rajat voidaan läpäistä, joten tarvitsemme tiukkoja normeja, kun panemme Schengenin säännöstön varsinaisesti käytäntöön. Näin voimme säilyttää korkean keskinäisen luottamuksen tason jäsenvaltioiden välillä. Tähän sisältyy myös niiden kyky panna täytäntöön sisärajatarkastusten poistamista koskevat täydentävät toimet.

Meidän on parannettava arviointimekanismia voidaksemme seurata Schengenin säännöstön soveltamista. Tarve säilyttää korkea turvallisuuden ja luottamuksen taso edellyttää tehokasta yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten ja komission välillä.

Kun pidetään mielessä, miten tärkeä tämä lainsäädäntöaloite on ja miten tärkeä se on perusoikeuksien ja -vapauksien kannalta, on valitettavaa, että Euroopan parlamentti toimii neuvonantajan eikä niinkään yhteislainsäätäjän roolissa, kuten asian olisi pitänyt olla. Sen vuoksi äänestin komission lainsäädäntöehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska esittelijän kanta on kansalaisten oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden periaatteiden mukainen. Arviointimekanismin perustaminen on tärkeää kaikille jäsenvaltioille. Koska yhteispäätösmenettelyn soveltamista ei valita, komission ehdotus rajoittaa jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Komission hiljattain laatimaa ehdotusta on tarkistettava, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Ilman rajatarkastuksia olevan eurooppalaisen alueen käyttöönottaminen Schengenin sopimuksella oli tärkeä askel luotaessa avoimia sisämarkkinoita, joilla ihmiset ja tavarat liikkuvat vapaasti. Kuitenkin, jos tämä alue aikoo käyttää koko potentiaaliansa, jonka panen merkille, niin on voitava arvioita tehokkaasti, miten eri jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön.

Olen sen vuoksi samaa mieltä Schengenin valvontaa koskevan toimivallan vahvistamisesta. Valvonta toteutetaan etenkin arvioinneilla (kyselylomakkeet ja paikalle tehtävät vierailut joko etukäteen tai varoittamatta) ja arvioinnin jälkeisillä toimilla. Siten varmistetaan riittävä valvontatoimet siitä, millä tavalla eri jäsenvaltiot toimivat, tekevät yhteistyötä ja valvovat ulkorajojaan Schengenin sopimuksen puitteissa.

Olen tietoinen siitä, että puute tai toimintahäiriö järjestelmässä aiheuttaa vakavia riskejä unionin sisäiselle turvallisuudelle ja vaarantaa vapauteen, mutta myös turvallisuuteen perustuvan Schengen-alueen.

En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että tämän arvioinnin yhteisöllistä luonnetta tehostetaan, koska komission toimivaltaa vahvistetaan tähän asti Schengen-arviointiryhmässä vallinneen hallitustenvälisen järjestelmän kustannuksella.

Tämän syyn vuoksi äänestin komission ehdotuksen hylkäämisen puolesta.

 
  
  

– Mietinnöt: Carlos Coelho (A7-0034/2009) ja (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Rohkenemme puhua Schengenin säännöstöstä, mutta Calais'n asukkaana voin vahvistaa omakohtaisesti, että vaikka Schengenin sopimukset ovat hyödyttäneet pääoman ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta, niin niihin liittyy edelleen monia ongelmia.

Rajatonta Eurooppaa koskevan miellyttävän utopian sijaan joudumme joka päivä kohtaamaan Schengenin traagisen todellisuuden: maahanmuuttajien epäinhimilliset olot.

Unioni ja jäsenvaltiot vastaavat vain vähäisillä toimilla tai eivät vastaa ollenkaan tähän murheelliseen tilanteeseen. Ranska puolestaan häpäisee itsensä suorittamalla tiedotusvälineiden ja poliisin harjoittamia ihmisjahteja, joista yksi tehtiin Calais'n "viidakossa".

Euroopan unioni toimii puutteellisesti jopa pelkän humanitaarisen toiminnan alalla ja jättää paikalliset viranomaiset vastaamaan yksin ongelmiin.

Meidän olisi lakattava itkemästä krokotiilin kyyneleitä ja lopultakin käyttäydyttävä kuin vastuulliset ihmiset. Calais'ssa kehittyvä tilanne on suuri poliittinen ongelma unionille. Sitä ei ratkaista Schengenin muodostamalla Euroopan linnakkeella eikä kohdennetuilla humanitaarisilla toimilla. Meidän on lakkautettava vapaakauppaa koskeva politiikka ja pääoman liikkuvuus ja meidän on kannustettava elintarvikeomavaraisuutta, meidän on julistettava vesi ja energia yleiseksi julkiseksi voimavaraksi ja meidän on torjuttava sosioekonomista eriarvoisuutta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö