Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2087(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0023/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/10/2009 - 7.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0048

Debatten
Dinsdag 20 oktober 2009 - Straatsburg Uitgave PB

8. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
PV
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de verslagen over de Bahama’s, Barbados, Saint Kitts and Nevis en de Seychellen gestemd. Ik vind het een goede zaak dat in deze verslagen korte metten wordt gemaakt met de bureaucratische vereisten van de overeenkomsten, en dat het vrije verkeer van de burgers wordt bevorderd, evenals het wederkerige karaker dat al die stappen dienen te hebben.

Welnu, met alle respect voor al deze bevriende en soevereine landen zou ik de goede onderlinge relatie waarvan deze overeenkomsten het bewijs zijn, willen aangrijpen om deze landen, zoals gezegd bevriende en soevereine landen, op te roepen zich in te enten tegen een epidemie die nog dodelijker is dan de Mexicaanse griep: dat van de belastingparadijzen. Hierover is al beraadslaagd op de Top van de G20, en op tal van andere fora.

De belastingparadijzen hebben in aanzienlijke en betreurenswaardige mate bijgedragen tot het ontstaan van de economische crisis waaronder we thans gebukt gaan. Er wordt wel iets gedaan – misschien nog niet veel – om de meest actieve belastingparadijzen op te heffen maar we moeten onszelf niet voor de gek houden. Andere belastingparadijzen kunnen het overnemen.

In Spanje speelt op het ogenblik de zaak-Gürtel, naar aanleiding van een wijd verbreid netwerk waarbij niet alleen sprake is van corruptie maar ook van kapitaalvlucht. De vertegenwoordigers van de Commissie en van de Raad moeten deze overeenkomsten dus aangrijpen om die inenting te bepleiten die we, vroeg of laat, moeten eisen in het kader van een breder en radicaler beleid tegen belastingparadijzen.

 
  
  

- Verslag-Coelho (A7-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, het Verdrag van Schengen heeft tot een kwalitatieve verandering geleid op het grondgebied van de meeste landen van de Europese Unie. Hoewel het Verdrag nog niet zo lang geleden in werking is getreden, vergeten wij vaak hoe Europa eruitzag toen het nog grenzen had en welke moeilijkheden onze burgers ondervonden als ze zich van de ene lidstaat naar de andere wilden begeven. Het Verdrag van Schengen is een volgend succesverhaal in het kader van onze integratie, maar brengt ook een zware verantwoordelijkheid met zich mee. De nieuwe lidstaten van de Europese Unie hebben de verantwoordelijkheid voor een aanzienlijk deel van onze landgrenzen op zich genomen.

Afgezien van deze positieve elementen zijn er ook enkele negatieve aspecten. Er zijn immers te strikte beperkingen ingevoerd op het verkeer van inwoners van landen die aan de Europese Unie grenzen, voornamelijk aan nieuwe lidstaten, zoals Polen en Letland. Deze moeilijkheden leiden onder meer tot een ernstige beperking van de grensbewegingen aan onze oostelijke grenzen. Hierdoor is een nieuwe opdeling ontstaan, een soort barrière tussen landen die in het verleden nauw met elkaar verbonden waren en dat vandaag nog steeds zijn, niet alleen door een gedeelde geschiedenis en talrijke familiebanden, maar ook en vooral omdat ze buurlanden van elkaar zijn.

Overeenkomstig de bepalingen van Schengen is een gemeenschappelijk systeem van interne controle ingevoerd dat wordt toegepast door de bevoegde diensten van de EU-lidstaten die de overeenkomst hebben ondertekend. Nu blijkt echter dat dit controlesysteem overdreven streng wordt toegepast, wat de vorming van een positief beeld van de eenheid van de Europese Unie niet ten goede komt.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

- Verslag-Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), schriftelijk. (RO) Ik heb voor dit verslag gestemd. Ik sta volledig achter het sluiten van het statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) door de Europese Gemeenschap. De belangrijkste doelstelling van dit orgaan is het bevorderen van goede praktijken in de hernieuwbare energiesector, zowel binnen de Europese Unie als wereldwijd. Krachtens het statuut zal het Agentschap het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de hele wereld bevorderen en steunen.

Door het sluiten van het statuut van het Agentschap zal de Gemeenschap eenvoudiger rechtstreeks toegang hebben tot informatie over de activiteiten in de hernieuwbare energiesector, zowel op Europees als op mondiaal niveau. Tegelijkertijd zal ze dankzij haar status als lid van het Agentschap beter in staat zijn toezicht te houden op de door de lidstaten geboekte vooruitgang op het gebied van de naleving van de bindende doelstellingen inzake hernieuwbare energie in 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk.(EN) Ik heb voor dit verslag gestemd. Er is momenteel geen gecoördineerde strategie voor hernieuwbare energie, noch op Europees niveau, noch op wereldniveau. Daarom bestaat er een grote kloof tussen landen die op het gebied van de hernieuwbare energie belangrijke vorderingen hebben gemaakt en successen hebben geboekt en landen die nog achterblijven op dit terrein.

Indien we sneller over meer hernieuwbare energiebronnen willen beschikken, zouden verschillende landen hun inspanningen moeten coördineren en zouden leidende landen hun beste praktijken moeten delen. Ik denk dat deze instantie zich op die doelen kan richten en de hernieuwbare energie in het algemeen een nieuwe impuls en richting kan geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk. − (PT) Het verheugt me dat de Europese Gemeenschap vertegenwoordigd zal zijn in het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA). IRENA heeft tot doel de toepassing en het duurzaam gebruik van alle vormen van hernieuwbare energie te bevorderen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de bijdrage van de energiebron aan milieubehoud, klimaatbescherming, economische groei en sociale cohesie (met name armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling), toegang tot energie en continuiteit van de energievoorziening alsmede regionale ontwikkeling en gedeelde verantwoordelijkheid tussen generaties.

Onder de doelstellingen van het Agentschap valt ook het verstrekken van technische, financiële en politieke adviezen aan de regeringen van ontwikkelingslanden, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het overgangsproces van deze landen naar een koolstofarme maatschappij.

Het gebruik van hernieuwbare energie is juist een van de doelstellingen in het klimaat- en energiepakket van de EU. Dit Agentschap zal bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van dit pakket, met name het doel om tegen 2020 20 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie te halen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. – (EN) IRENA is officieel opgericht op 26 januari 2009. Deze organisatie stelt zich ten doel om de belangrijkste instantie te worden voor de bevordering van een snelle overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie. Het statuut van deze organisatie is nu vastgesteld. Het is van cruciaal belang dat deze organisatie zo snel mogelijk gaat functioneren. Ik ben voor goedkeuring van het gepresenteerde statuut en daarom heb ik voor het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), schriftelijk. – (EN) Ik ben voor het sluiten van het statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie door de Europese Gemeenschap. Het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie stelt zich ten doel om een kenniscentrum voor hernieuwbare energie te worden, waardoor het overheden zal kunnen helpen om hernieuwbare energiebronnen bruikbaar te maken, om knowhow en beste praktijken te verspreiden en om opleidingen op dit gebied aan te bieden. Het is wenselijk dat de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd in deze instelling, omdat de doelen hiervan binnen het bestek van haar bevoegdheden vallen en omdat het statuut hiervan al door twintig lidstaten is ondertekend.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Portugal staat in de EU van 27 lidstaten op de zesde plaats als het gaat om de afhankelijkheid van energie. Daarom is het inzetten op “clean tech” van cruciaal belang.

Ik ben voorstander van een nationaal plan voor hernieuwbare energie met bijzondere aandacht voor windenergie, golfslagenergie (gezien de buitengewone omstandigheden aan de Portugese kust), thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energie en micro-opwekking.

Voorts bepleit ik onderzoek en ontwikkeling van methoden, technologieën en strategieën die de opslag van overtollige hernieuwbare energie mogelijk maken.

Ik ben voorstander van een energiebeleid dat afgestemd is op de economische uitdagingen en de sociale noden. Tegelijkertijd moet het beleid duurzame ontwikkeling bevorderen zonder dat er milieukosten ontstaan voor toekomstige generaties.

Ik houd steeds voor ogen dat onze energieafhankelijkheid dient te worden beperkt en ik ben ervan overtuigd dat het steunen en ontwikkelen van hernieuwbare energie daarvoor de aangewezen weg is. Daarom verheugt het mij dat Portugal een stichtend lid is van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA).

Mede om die reden steun ik het toetreden van de Europese Gemeenschap tot het statuut van IRENA.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. (RO) Ik heb voor dit verslag gestemd om te benadrukken dat deze internationale organisatie die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen wereldwijd gaat bevorderen en steunen, er moet komen, aangezien het gebruik van hernieuwbare energiebronnen een bijdrage kan leveren aan de bescherming van het milieu en het klimaat, de economische groei en de maatschappelijke cohesie, waaronder armoedebestrijding, alsook aan de energiezekerheid en de regionale ontwikkeling.

Tijdens de Conferentie in Bonn in januari 2009 werd Roemenië, dat het statuut als eerste tekende, benoemd als vicevoorzitter van deze eerste zitting. Het werd ook uitgenodigd om toe te treden tot het administratief comité van IRENA, het centrale orgaan dat tijdelijk als secretariaat van het Agentschap fungeert tot het definitief in werking treedt. Tot nu toe hebben 137 landen het statuut getekend, waaronder 24 EU-lidstaten.

 
  
  

- Verslag-De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb gestemd voor het verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), daar het noodzakelijk is uit het communautair acquis besluiten te verwijderen die niet meer relevant zijn. Op die manier kunnen de transparantie en de rechtszekerheid van de communautaire wetgeving verbeterd worden in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord “Beter wetgeven” van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Dit werd onlangs nog bekrachtigd in de mededeling van de Commissie “Een vereenvoudigd GLB voor Europa – in het voordeel van iedereen”. Ik ben verantwoordelijk voor het verslag hierover namens de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement. In het kader van de genoemde strategie is het nuttig wetsbesluiten die geen praktische effecten meer hebben uit de geldende wetgeving te verwijderen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. – (EN) Vanwege de enorme hoeveelheid Europese wetgeving is het nu van cruciaal belang dat al het achterhaalde materiaal op een efficiënte manier wordt ingetrokken. Daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Het is van fundamenteel belang dat alle betrokkenen bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te allen tijde het bestaande rechtskader en de geldende regels kennen.

Rechtszekerheid vereist dat achterhaalde wetsbesluiten niet eindeloos van kracht blijven in de communautaire rechtsorde.

Ik pleit ervoor dat met het oog op het fundamentele belang van het GLB voor de regeringen en de burgers van de Unie, dat beleid zo eenvoudig en duidelijk mogelijk is wat betreft de toepassing en de geldende regels.

Het GLB speelt een centrale rol in het leven van de Unie en is van grote praktische betekenis. Daarom mag het GLB geen wirwar zijn van regels, verordeningen, wetsteksten en besluiten die geen toepassing meer vinden, want daarmee boet het beleid aan doeltreffendheid in.

Om bovenstaande redenen steun ik het voorstel van de Commissie tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsteksten op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), schriftelijk. – (EN) De kwestie waarover wordt gestemd verwijst naar de behoefte van de Europese instellingen tot intrekking van wetsbesluiten van de Raad die in de loop van de tijd en door technische ontwikkelingen achterhaald en voor het correct functioneren van de Unie irrelevant zijn geworden. Deze stemming verwijst naar bepaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ik ben van mening dat bepaalde aspecten van het GLB reeds lang herzien hadden moeten worden. Indien het beleid correct uitgevoerd en ten behoeve van de Europese burgers toegepast moet worden, moeten de wetsbesluiten die hieruit zijn voortgekomen relevant zijn voor de landbouwsector van nu. Ik ben er ook van overtuigd dat er iets gedaan moet worden om de Unie te bevrijden van het bureaucratische imago dat zij onder de Europese burgers heeft. Dergelijke wetsbesluiten stichten alleen maar verwarring en dienen geen enkel doel. Dit soort aspecten van het EU-beleid is schadelijk voor het beeld dat de burgers van de Unie hebben en dit weerhoudt mensen ervan zich erbij betrokken te voelen. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat er, wil de Unie relevant blijven, altijd voor modernisering van de wetten en het beleid van de Unie moet worden gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), schriftelijk. (PL) Ik heb met veel genoegen voor de resolutie voor een verordening tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gestemd, aangezien we voortdurend horen dat we in de Europese Unie te veel regelgeving hebben, wat de goede werking van de markteconomie in de weg staat. Dit geldt met name voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid omdat op dit gebied nog tal van onnodige wetsbesluiten van kracht zijn, ondanks de invoering van een groot aantal vereenvoudigingen en het schrappen van een hele reeks voorschriften.

Veel van deze wetsbesluiten hebben intussen geen rechtsgevolgen meer, terwijl de inhoud van andere regelgeving in latere documenten is overgenomen. Dit neemt veel tijd in beslag, betekent een zware financiële last voor onze boeren en brengt een grote hoeveelheid administratief werk met zich mee. Ik ben daarom van mening dat het onontbeerlijk is om de EU-wetgeving verder te actualiseren, te consolideren en te vereenvoudigen. Voorts moet een groot aantal overbodige wetsbesluiten worden ingetrokken om ervoor te zorgen dat de geldende bepalingen eenvoudig, duidelijk en begrijpelijk zijn. Dit zal de Europese Unie dichter bij haar burgers brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), schriftelijk. (CS) Ik zou graag een toelichting willen geven bij mijn stemgedrag inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het kader van de Europese eenwording hebben het Europees Parlement en de Raad talrijke wetsbesluiten goedgekeurd. Bij onze toetreding tot de EU telde het acquis communautaire ongeveer 80 000 bladzijden, waarvan de helft voor de landbouw. Het is dan ook zeer lovenswaardig dat de instellingen van de Europese Unie middels een Interinstitutioneel Akkoord besloten hebben het Gemeenschapsrecht te actualiseren en in te korten.

Ter verhoging van de transparantie en de rechtszekerheid van de communautaire voorschriften dienen voorschriften zonder enig duurzaam belang geschrapt te worden uit het acquis communautaire. De vorige keer verklaarde de Commissie 250 landbouwvoorschriften achterhaald. Ditmaal gaat het om 28 voorschriften die praktisch gezien geen enkel nut hebben, maar desondanks formeel nog steeds bestaan. En dan tot slot zijn er nog zes verouderde voorschriften. Ondanks het feit dat ik dit voorstel gesteund heb, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer ruimte bestaat voor afslanking van het Europees recht en vermindering van de Brusselse bureaucratie. Ik verzoek de Commissie dan ook om verder te gaan op de ingeslagen weg en het Gemeenschapsrecht verder te vereenvoudigen.

 
  
  

- Verslag-De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. – (EN) Om schadelijke organismen die binnen de EU niet aanwezig zijn te identificeren, moeten er laboratoriumtests worden uitgevoerd. Krachtens de huidige verordeningen mogen dergelijke taken niet worden overgedragen aan bepaalde laboratoria die deze zouden kunnen verrichten, omdat ze niet voldoen aan artikel 2, lid 1, onder g)ii van Richtlijn 2000/29/EG. Ik ben er voor dat het dergelijke laboratoria wordt toegestaan om dit soort taken uit te voeren, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
  

- Verslag-Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag gestemd dat Portugal machtigt de accijns te verlagen op Madeira en de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren, eaux de vie en rum, daar ik deze steunmaatregel belangrijk acht voor het voortbestaan van de kleine bedrijven die deze dranken produceren en wier concurrentiepositie zeer ongunstig is vanwege de liberalisering van de markt en de toenemende handel in spiritualiën in deze autonome regio’s.

Deze accijnsverlaging zal ook bijdragen tot meer economisch en sociaal evenwicht in deze regio’s door te verzekeren dat de bestaande werkgelegenheid gehandhaafd blijft en er zelfs nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd, wat essentieel is voor de lokale economie.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), schriftelijk.(EN) De regering van Malta moet voor het eiland Gozo soortgelijke initiatieven nemen. Alle EU-lidstaten met eilandregio’s hebben soortgelijke initiatieven aangevraagd en zijn door de EU in de gelegenheid gesteld om dergelijke speciale maatregelen te nemen. De maatregelen zelf verschillen per eilandregio. Ze hebben echter één ding gemeen: ze zorgen voor een beter economisch klimaat om de negatieve aspecten van eilandregio’s te vereffenen. Het eiland Gozo heeft te kampen met ernstige handicaps zoals dubbele insulariteit, de afgelegen positie, de geringe oppervlakte en het moeilijke reliëf. Landen die veel groter zijn dan Malta, zoals Portugal, Italië en Griekenland hebben speciale maatregelen kunnen verkrijgen om de eilandregio’s aantrekkelijke stimulansen te bieden. Vooral de kleinere eilanden van de Maltese archipel zijn kwetsbaar.

Gozo moet worden geholpen door middel van invoering van soortgelijke speciale maatregelen. Het is de taak van de Maltese regering om te bepalen welke speciale maatregelen het meest geschikt zouden zijn en om vervolgens de EU te vragen om die maatregelen goed te keuren. De Maltese regering moet ervoor zorgen dat de problemen waar vooral Gozo mee te kampen heeft, kleiner worden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit betreft een uitbreiding van de fiscale uitzonderingsregel voor Portugal van 2002, met betrekking tot bepaalde autonome gebieden. Ik ben voor een dergelijke uitbreiding en daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. − (PT) Ik heb voor het verslag-Hübner gestemd over het voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie. Gezien de specifieke kenmerken van de ultraperifere regio’s acht ik deze verlenging essentieel voor het voortbestaan van de lokale industrie van deze producten en de bescherming van de werkgelegenheid in de sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) De productie van rum en likeuren op Madeira en van eaux de vie en likeuren op de Azoren is erg belangrijk voor de landbouw en daarmee voor de economie en de werkgelegenheid van deze twee autonome regio’s. Daarom ben ik van mening dat het van fundamenteel belang is het verlaagde accijnstarief op deze producten te continueren, daar die maatregel geen oneerlijke concurrentie op de interne markt teweegbrengt.

De stijging van de detailhandelsprijs door het afschaffen van het speciale accijnstarief zou de concurrentiepositie van deze producten ten opzichte van soortgelijke producten die uit de andere lidstaten van de EU worden ingevoerd nog verder verslechteren. Daarmee zou het voortbestaan van deze traditionele producten op het spel komen te staan. Dat zou voor de lokale industrie en de regionale economie dramatische gevolgen hebben op sociaaleconomisch vlak vanwege de effecten voor de bestaande familiebedrijven in de landbouw in die regio’s.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk. (PT) Het voorstel dat de plenaire vergadering vandaag met een overweldigende meerderheid heeft goedgekeurd verschaft de mogelijkheid een uitzondering uit 2002 te verlengen, waarbij Portugal gemachtigd wordt de accijns te verlagen op Madeira op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en op de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie. Vanaf het begin van deze procedure heb ik alle mogelijke stappen gezet teneinde deze maatregel, die eind 2008 was verstreken, zo spoedig mogelijk opnieuw in te voeren. Na de unanieme steun voor het voorstel in de Commissie regionale ontwikkeling bevestigt de uitslag van de stemming van vandaag dat resultaat met als gevolg de continuering van het verlaagde accijnstarief van januari 2009 tot 2013.

De productenten van rum en likeur op Madeira hebben te kampen met permanente obstakels in verband met de ultraperifere ligging, het insulaire karakter, het moeilijke reliëf en klimaat en de zeer kleine landbouwbedrijven. Zonder deze uitzondering zouden die bedrijven hun verkoopprijzen dienen te verhogen, waardoor de bedrijvigheid en de daarmee gegenereerde werkgelegenheid benadeeld zouden worden met pijnlijke gevolgen voor de regio.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk.(EN) Dit is slechts een codificatie van teksten zonder enige inhoudelijke verandering. Ik ben voor een dergelijke codificatie en heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit is opnieuw een codificatie zonder inhoudelijke veranderingen, waar ik voorstander van ben, en daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit is slechts een codificatie van reeds bestaande teksten en ik heb daarom voor gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), schriftelijk. (RO) De coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het uitzenden van televisieprogramma’s is van cruciaal belang voor de totstandkoming van een mediaruimte rond het centrale thema eenheid in verscheidenheid. Het is evenzeer van belang dat we in staat zijn Europese wetgeving zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle burgers. Het verslag over het voorstel voor de gecodificeerde versie van een richtlijn audiovisuele mediadiensten, dat vóór de plenaire zitting is ingediend, is een louter technische en juridische maatregel die ontegenzeglijk voordelen heeft. Codificatie van wetgeving die voortdurend verandert, leidt ertoe dat de communautaire wetgeving helderder en transparanter wordt, waardoor EU-burgers deze beter begrijpen. In dit geval houdt het codificatievoorstel in dat de oude richtlijn uit 1989 (zonder de inhoud te wijzigen) wordt vervangen door een nieuwe richtlijn aangevuld met de wetsteksten die er in de loop van de jaren aan zijn toegevoegd. Ik heb dit initiatief gesteund omdat we, ondanks de technische aard van het initiatief, de waarde ervan voor het goed functioneren van audiovisuele mediadiensten, zeker in termen van transparantie, niet mogen negeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), schriftelijk. (RO) Ik sta achter de tekst van dit verslag aangezien pluralisme van informatie een grondbeginsel van de Europese Unie behoort te zijn. Diversificatie van massamedia leidt tot een toename van het aantal meningen en dat is een wezenlijk kenmerk van een democratische maatschappij.

Dit argument heeft ook een economische kant. Conventionele audiovisuele mediadiensten (zoals televisie) en opkomende mediadiensten (zoals video on demand) bieden grote kansen voor de werkgelegenheid in Europa, met name dankzij kleine en middelgrote ondernemingen, en dat leidt vervolgens weer tot economische groei en meer investeringen.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit betreft de codificatie van wetgeving inzake de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan asbest. Ik ben voor een dergelijke codificatie en heb daarom voor gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb, net als het merendeel van mijn collega's, gestemd voor het vergroten van de transparantie en de duidelijkheid van de communautaire regelgeving. Met het aannemen van deze resolutie onderstreept het Europees Parlement immers de wens van de Europese Commissie om de regelgeving “op te schonen” door de voorschriften ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest te codificeren. Deze resolutie maakt de weg vrij voor een betere toepassing van de regelgeving die de werknemers zo hard nodig hebben.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk.(EN) Dit betreft de codificatie van wetgeving inzake veterinaire controles voor dieren die in de EU worden binnengebracht, en ik heb daarom voor gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), schriftelijk.(SK) Dames en heren, ik juich de goedkeuring toe van het verslag van mevrouw Geringer de Oedenberg over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de EU worden binnengebracht. De nieuwe richtlijn zal ongetwijfeld bijdragen tot verduidelijking en een beter begrip van de huidige uitgebreide wettelijke overeenkomsten op dit vlak. De richtlijn concentreert zich op de codificatie van de wetten zonder dat hun inhoud wordt aangepast.

Vanuit het oogpunt van de Europese burger draagt de vereenvoudiging en verduidelijking van de EU-wetgeving bij tot een grotere rechtszekerheid en daarom is de codificatie die in de richtlijn wordt uitgevoerd volgens mij een stap in de goede richting en zal die leiden tot een effectieve toepassing van positief recht. Eveneens ga ik ermee akkoord dat de harmonisatie van beginselen op het niveau van de Gemeenschap niet alleen zal bijdragen tot de garantie van leveringszekerheid, maar ook tot de stabilisatie van een interne markt waarvan de interne grenzen zijn opgeheven en tot bescherming van dieren die de EU worden binnengebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. (DE) Bij ontdekking van een dieronvriendelijk transport verplicht het toepasselijk recht de instanties er thans toe om, bijvoorbeeld, niet-ingeënte jonge dieren die veel te vroeg van hun moeder zijn gescheiden, nadat zij eerst "in beslag zijn genomen" met het oog op hun welzijn en nadat er een einde is gemaakt aan de misstand, weer over te dragen aan de eigenaren. In de praktijk wordt natuurlijk schaamteloos misbruik gemaakt van deze situatie.

De betreffende codificatie was een goede aanleiding geweest om de communautaire transportverordening zodanig te wijzigen dat puppy's in geval van dieronvriendelijk transport permanent in beslag kunnen worden genomen en deze achterdeur kan worden afgesloten. Helaas heeft men die kans voorbij laten gaan. Desondanks lijkt de codificatie in algemene zin voor een verbetering van de dierenbeschermingsvoorschriften te zorgen en daarom heb ik voor het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftelijk. (DE) Aangezien voeding een belangrijke factor is voor de volksgezondheid en dieren tot de essentiële levensmiddelen behoren, is het van groot belang dat er wat dit betreft vergaande bescherming wordt geboden, onder andere door middel van veterinaire controles. De veterinaire inspecties zijn juist aan de buitengrenzen van belang, omdat de desbetreffende normen in de derde landen vaak niet op Europees niveau liggen.

Er is dan ook doelmatige, uniforme en duidelijke regelgeving nodig om de controle bij de invoer aan alle buitengrenzen in gelijke mate te waarborgen. Met dit voorstel van de Commissie voor een gecodificeerde versie van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht, wordt een stap in die richting gezet. Het voorstel kan daarom rekenen op mijn instemming.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit is een codificatie zonder substantiële veranderingen en daarom heb ik voor gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb, net als het merendeel van mijn collega's, gestemd voor het vergroten van de transparantie en de duidelijkheid van de regelgeving inzake boekhoudkundige informatienetwerken betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van landbouwbedrijven met het oog op het verbeteren en vooral het leesbaarder maken van de regelgeving.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit verslag bestaat slechts in een codificatie van wetgeving inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer. Ik ben voor een dergelijke codificatie en heb voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftelijk. (DE) De pluimveehouderij neemt een belangrijk deel van de economische activiteiten in de landbouwsector voor haar rekening en vormt voor een deel van de beroepsbevolking in de landbouw een bron van inkomsten. Daarnaast behoren eieren en pluimvee tot de meest gangbare levensmiddelen. Daarom moet de handel hierin, ook met het oog op de volksgezondheid, uniform en duidelijk worden geregeld.

Het onderhavige voorstel van de Commissie voor een gecodificeerde versie van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren is in het belang van zowel de in de landbouw werkzame personen en de handelaren op dit gebied, als de EU-burgers en consumenten. Vandaar dat ik met dit voorstel instem.

 
  
  

- Verslag-Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit is een codificatie zonder substantiële veranderingen en daarom heb ik voor gestemd.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit voorziet in de vrijstelling van de visumplicht tussen Mauritius en de EU-lidstaten. Ik ben voor een dergelijke overeenkomst en heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van Mauritius die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftelijk. (DE) Deze overeenkomst voorziet in visumvrij reizen voor de burgers van de Europese Unie en voor de burgers van Mauritius die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen voor een periode van maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden.

Ik ben tegen de sluiting van deze overeenkomst omdat handhaving van de visumplicht in zekere zin als horde kan fungeren voor ongewenste immigranten, terwijl een vrijstelling van de visumplicht voor verblijven van maximaal drie maanden voldoende tijd biedt aan personen die in werkelijkheid hun zinnen hebben gezet op een langdurig verblijf, om sociale netwerken op te bouwen.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit voorziet in de vrijstelling van de visumplicht tussen de Seychellen en de lidstaten van de EU. Ik ben voor een dergelijke overeenkomst en heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van de Seychellen die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit voorziet in de vrijstelling van de visumplicht tussen Barbados en de lidstaten van de EU. Ik ben voor een dergelijke overeenkomst en heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van Barbados die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. (DE) De onderhavige verslagen over de overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en een groot aantal kleine eilandstaten, zoals Mauritius of Barbados, voorzien in visumvrij reizen voor de burgers van de overeenkomstsluitende partijen die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen voor een periode van maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden. Ik ben tegen deze versoepelingen van de toegang tot de EU en heb daarom tegen de sluiting van deze overeenkomsten gestemd. Handhaving van de visumplicht zou ontegenzeglijk een horde opwerpen voor criminelen en ongewenste immigratie zodoende sterk verminderen.

Bovendien moet ervan uit worden gegaan dat personen die als gevolg van deze vrijstellingen drie maanden lang in de EU verblijven, talrijke contacten aanknopen die ze mogelijk zullen gebruiken om in de illegaliteit onder te duiken. Een toename van door illegalen begane criminaliteit moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van Saint Kitts en Nevis die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van Antigua en Barbuda die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
  

- Verslag-Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit voorziet in de vrijstelling van de visumplicht tussen de Bahama’s en de lidstaten van de EU. Ik ben voor een dergelijke overeenkomst en heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), schriftelijk. − (PT) Ik steun het sluiten van deze overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor toegang en kort verblijf teneinde het reizen van de burgers van de betrokken landen te vergemakkelijken. De burgers van de Unie en de onderdanen van de Bahama’s die naar het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij reizen zijn voor maximaal drie maanden binnen een tijdvak van zes maanden vrijgesteld van de visumplicht. De overeenkomst is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl ten aanzien van Frankrijk en Nederland deze overeenkomst alleen geldt voor hun Europese grondgebied.

Ik herinner eraan dat degenen die reizen met het oog op het uitoefenen van een bezoldigde activiteit gedurende een kort verblijf niet onder deze overeenkomst vallen. Op hen blijft het desbetreffende Gemeenschaps- en nationale recht van toepassing inzake visumplicht of visumvrijstelling en toegang tot de arbeidsmarkt. Deze overeenkomst kan worden opgeschort of beëindigd, maar een dergelijk besluit kan alleen voor alle lidstaten worden genomen. Ik steun ook de voorlopige toepassing van de overeenkomst in afwachting van de inwerkingtreding.

 
  
  

- Verslag-Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), schriftelijk. (EN) De afgevaardigden van de UKIP hebben zich van stemming onthouden omdat we vinden dat het niet tot de verantwoordelijkheid van de Europese Unie behoort om belastinggelden naar de slachtoffers van de Italiaanse aardbeving te sturen. We leven mee met de slachtoffers en we menen dat dergelijke donaties van nationale regeringen of liefdadigheidsorganisaties afkomstig moeten zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Zoals ik al heb opgemerkt bij de behandeling van het verslag-Böge over de aardbeving in de Abruzzen (A7-0021/2009), ben ik van mening dat de solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie en Europese steun voor lidstaten die getroffen zijn door rampen een duidelijk signaal vormen van het feit dat de Europese Unie bij het invoeren van instrumenten voor specialesteunverlening als het Solidariteitsfonds van de Europese Unie bewijst in staat te zijn verenigd te blijven bij tegenslagen. Dat verheugt mij.

Daarom en aangezien de Commissie gewijzigde begrotingen in kan dienen “in geval van onafwendbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden” (waaronder ook de aardbeving in Italië valt) heb ik voor dit verslag over de gewijzigde begroting van de Europese Unie gestemd, zodat de bewoners van de getroffen regio de schade die de aardbeving heeft aangericht zo snel mogelijk hersteld zien en de levensomstandigheden worden genormaliseerd door het beschikbaarstellen van 493,78 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds van de EU.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) De beschikbaarstelling van een bedrag van 493 771 159 euro uit het Solidariteitsfonds ten behoeve van Italië is goedgekeurd. Daar het Solidariteitsfonds geen eigen begroting heeft moet de communautaire begroting worden gewijzigd om te verzekeren dat het overeengekomen bedrag beschikbaar wordt gesteld. Hoewel wij het ermee eens zijn dat het noodzakelijk is de gelden zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, betreuren we het dat het voorstel van de Europese Commissie ertoe leidt dat, naast het bezuinigen op de uitgaven van andere begrotingsposten, er wordt gesneden in belangrijke communautaire programma’s van het afgelopen en huidige meerjarig financieel kader.

Het reduceren van de uitgaven van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij – communautaire programma’s van het vorige communautair kader 2000-2006 – en het financieringsinstrument voor het milieu LIFE+ zijn er voorbeelden van. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is het Solidariteitsfonds aan te passen door er een zelfstandige begrotingspost met eigen middelen voor te creëren. De financiering van het fonds mag echter niet ten koste gaan van de genoemde communautaire programma’s, terwijl men blijft volharden in het opvoeren van de uitgaven voor militaire en propagandistische doeleinden. Het zou onze voorkeur hebben gehad als de gelden die nu zijn bestemd voor het Solidariteitsfonds bij die begrotingsposten waren weggehaald.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), schriftelijk. De Partij voor de Vrijheid (PVV) is voor noodhulp. Het is echter aan de individuele lidstaten om noodhulp te verlenen en niet aan de Europese Unie.

 
  
  

- Verslag-Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), schriftelijk. (LT) Ik ga ermee akkoord dat er bijkomende steun verleend dient te worden aan werknemers die te lijden hebben onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen en dat deze werknemers bij hun herintreding op de arbeidsmarkt begeleid dienen te worden. Het is van essentieel belang dat de financiële steun aan ontslagen werknemers zo snel mogelijk ter beschikking wordt gesteld en dat het geld van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF), dat essentieel is voor de herintreding van ontslagen werknemers op de arbeidsmarkt, efficiënter wordt gebruikt. Ik zou graag benadrukken dat de lidstaten uitvoeriger gegevens dienen te verstrekken over de inachtneming van belangrijke doelstellingen op het vlak van de gelijkheid van man en vrouw en vermijding van discriminatie door middel van maatregelen die door het EGF worden gefinancierd.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Dit verslag pleit voor beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. Ik ben het ermee eens dat beschikbaarstelling van middelen uit dit Fonds in dit geval noodzakelijk is en ik heb daarom voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt en Cecilia Wikström (ALDE), schriftelijk. − (SV) Wij zijn ons terdege bewust van de negatieve gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt en de samenleving in haar geheel. Wij voelen sterk mee met iedereen die door de crisis is getroffen en stellen prijs op overbruggingsmaatregelen, zoals opleiding, voor individuele personen. Wij zijn er echter van overtuigd dat vrijhandel in wezen een positieve kracht is die de ontwikkeling van heel Europa bevordert. Daarom willen wij liefst dat de economische crisis wordt bestreden met op de markt gebaseerde middelen die vrije en rechtvaardige handel stimuleren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Werkloosheid is een van de belangrijkste problemen waar de Europese economische ruimte door wordt getroffen. Nog voor het uitbarsten van de huidige financiële crisis, waardoor enkele symptomen die al eerder werden gevoeld zijn versterkt en verergerd, waren de ernstige effecten van de mondialisering en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van ondernemingen voor het bestaan van veel Europeanen al duidelijk. Als we daar nog eens het huidige wantrouwen van de markten en de krimp in de investeringen bij optellen wordt het bijzonder moeilijke moment dat we nu beleven duidelijk. Hoewel ik de voorkeur geef aan zelfregulering van de markten, ben ik van mening dat met het oog op het uitzonderlijk karakter van de crisis buitengewone crisisbestrijdingsmaatregelen gerechtvaardigd zijn.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering is een van de mechanismen waarover de Europese Unie beschikt om werknemers te helpen die ten gevolge van de huidige crisis werkloos zijn geraakt. Ik meen dat de werknemers van Nokia GmbH in de regio rond het Duitse Bochum recht hebben op Europese steun, zoals die al eerder is verleend aan Portugal. Die steunverleningen zijn ontegenzeggelijk nuttig, maar los daarvan moet de Europese Unie zich blijven inzetten voor een steviger en creatievere Europese markt die investeringen en werkgelegenheid genereert. Alleen op die manier kan dit probleem doeltreffend, serieus en duurzaam aangepakt worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk. − (PT) In dit geval ging het erom een antwoord te geven op een steunaanvraag van Duitsland voor het ontslag van werknemers in de telecommunicatiesector bij Nokia GmbH. De aanvraag voldoet aan de subsidiabiliteitscriteria in de verordening voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Het beschikbaarstellen van gelden uit dit Fonds verzacht slechts enkele ernstige gevolgen van de economische en financiële crisis. Daarom dient er gebroken te worden met het neoliberale beleid dat een ware economische en sociale ramp teweegbrengt in vele lidstaten van de Europese Unie, met name Portugal.

Hoewel we voor dit verslag hebben gestemd, moeten we toch opmerken dat de maatregelen – niet meer dan een lapmiddel – ontoereikend zijn en de verordening, die landen met hogere inkomens (en met name met hogere lonen en werkloosheidsuitkeringen) meer begunstigt, onrechtvaardig is.

Daarom dringen we aan op wijziging van het beleid en op de noodzaak een echt steunplan te maken voor de productie en het scheppen van banen met rechten.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), schriftelijk. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb mijn steun verleend aan de investering van bijna 5,6 miljoen euro met middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) in de Duitse regio Noordrijn-Westfalen, waar sinds de jaren negentig veel massaontslagen hebben plaatsgevonden. Ten gevolge van de sluiting van de fabriek in Bochum van het Finse telecommunicatiebedrijf Nokia in 2008 en de verplaatsing hiervan naar meer kosteneffectieve marktgebieden, zijn nog eens 2 300 mensen in de regio werkloos geworden. Als Fin heb ik speciale belangstelling voor de situatie van de werknemers, die hun baan zijn kwijtgeraakt vanwege het staken van de productie van Nokia in Bochum. De sluiting van de Nokia-fabriek in Bochum was de laatste in een reeks van gebeurtenissen die de werkloosheid in de regio hebben vergroot. Daarom juich ik de investering van het EFG in de regio van harte toe als een manier om meer arbeidsmogelijkheden voor de mensen in Noordrijn-Westfalen te creëren.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk.(FR) Denkend aan de onterecht ontslagen werknemers van Nokia stemmen wij voor dit voorstel. Maar we willen wel onderstrepen dat het ons niet tevreden stemt te moeten kiezen voor de minst slechte optie: hulp bij terugkeer op de arbeidsmarkt na de absurde massaontslagen bij Nokia, de mondiale nummer één op het gebied van mobiele telefonie. Ontslagen die hier worden gezien als een van de risico's van een vorm van globalisering waar we maar mee moeten leren leven.

Wij verzetten ons tegen deze logica van “aanpassing” aan de globalisering. Want zo noemt de Europese Unie sociale en menselijke drama's als deze, waarbij ondernemingen die recordwinsten maken hun vestigingen verplaatsen om nóg meer winst te maken en daarmee het leven van honderden werknemers en van een hele regio verwoesten. Dit voorgestelde, goedbedoelde lapmiddel (het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) kan niet verhullen dat de Europese Unie door haar keuze voor de vrije mededinging en tegen bescherming van de markt in feite direct verantwoordelijk is voor deze dramatische ontslagen. In plaats van het doen van dergelijke “aanpassingen” aan de weerzinwekkende uitwassen van de wereldwijde, kapitalistische economie, zou de Europese Unie dergelijke praktijken moeten verbieden en de Europese burgers moeten beschermen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), schriftelijk.(FR) Dit verslag pleit voor beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) na de ontslagen in Duitsland. Ik sta volledig achter de aanwending van dit Fonds. Dat is in dit geval noodzakelijk en daarom heb ik, net als de meerderheid van mijn collega's, voor gestemd. Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering is een van de middelen die de Europese Unie ter beschikking heeft voor hulp aan werkloze arbeidskrachten die zijn ontslagen ten gevolge van de negatieve effecten van de mondialisering. Ik denk dat Europese steun in het geval van de werknemers van Nokia GmbH en de Duitse regio Bochum, gerechtvaardigd is, zoals dat eerder het geval was in Portugal.

 
  
  

- Verslag-Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), schriftelijk. (EN) Siwiec is ervan beschuldigd dat hij anderen in hun religieuze overtuiging heeft beledigd tijdens een evenement dat enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden. Na de feiten van deze zaak nog eens te hebben bestudeerd, meen ik dat zijn immuniteit zeker niet moet worden opgeheven. Dit is ook het standpunt van de rapporteur en daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen en Christel Schaldemose (S&D), schriftelijk. (DA) Wij hebben tijdens de stemming van vandaag gestemd voor het opheffen van de immuniteit van onze collega, de heer Siwiec. Dit zou betekenen dat hij in Polen voor het gerecht kan worden gedaagd zoals iedere andere burger. Wij hebben veel sympathie voor de heer Siwiec en we zijn het ermee eens, voor wat het waard is, dat de zaak die tegen hem is aangespannen ongegrond is en op politieke motieven gebaseerd.

Dat wij niettemin van oordeel zijn dat het mogelijk moet zijn om hem net als anderen aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen, hangt ermee samen dat wij er vertrouwen in moeten hebben dat Polen de fundamentele principes van de democratie en de rechtsstaat respecteert die de voorwaarden vormen voor het lidmaatschap van de EU. Om deze reden stemmen wij uit principe altijd voor het opheffen van de immuniteit van leden van het Parlement, ongeacht de concrete zaak in kwestie.

 
  
  

- Verslag-Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), schriftelijk. (RO) De oprichting van het Schengengebied door de opheffing van de interne grenscontroles en de invoering van vrij verkeer binnen het grondgebied van de EU zijn enkele van de belangrijkste wapenfeiten van de Europese Unie. Met het oog op het open karakter van de grenzen moeten er strenge eisen worden gesteld wanneer het Schengenacquis daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, zodat er meer onderling vertrouwen tussen de lidstaten ontstaat, onder andere als het gaat om de tenuitvoerlegging van de maatregelen in het kader van de opheffing van interne grenscontroles.

Het evaluatiemechanisme voor toezicht op de toepassing van het Schengenacquis moet worden verbeterd. Een hoge mate van veiligheid en vertrouwen vergt effectieve samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten en de Commissie.

Gezien het belang van dit wetgevingsinitiatief en de betekenis ervan in termen van fundamentele rechten en vrijheden is het betreurenswaardig dat het Europees Parlement de rol van raadgever vervult in plaats van medewetgever, zoals het geval had moeten zijn. Ik heb derhalve tegen het wetgevingsvoorstel van de Commissie gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat het standpunt van de rapporteur strookt met de principes van de burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Het is belangrijk voor alle lidstaten dat er een evaluatiemechanisme wordt ingesteld. Aangezien niet werd overwogen om gebruik te maken van de medebeslissingsprocedure, beperkt het voorstel van de Europese Commissie de samenwerkingsmogelijkheden tussen de lidstaten. Het voorstel dat onlangs door de Europese Commissie werd opgesteld zal moeten worden aangepast zodra het Verdrag van Lissabon in werking treedt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. − (PT) Door de Overeenkomst van Schengen is er een Europese ruimte tot stand gekomen zonder controles aan de binnengrenzen. Dat was een belangrijke stap voor het creëren van een open interne markt, met vrij verkeer van personen en goederen. Om de mogelijkheden van deze ruimte, die ik zelf ook zie, te behouden is er een efficiënt evaluatiemechanisme nodig om de uitvoering van de maatregelen door de lidstaten te beoordelen.

Daarom stem ik in met de versterking van de bevoegdheden om het Schengenproces te begeleiden, met name via evaluaties (vragenlijsten en bezoeken ter plaatse, aangekondigd of niet) en mechanismen voor de ex-postevaluatie, zodat adequaat toezicht is verzekerd op de manier waarop de lidstaten handelen, samenwerken en hun buitengrenzen controleren in het kader van de Schengenovereenkomst.

Ik weet dat zwakke kanten of het slecht functioneren van het systeem serieuze risico’s voor de interne veiligheid van de Unie met zich meebrengen en het Schengengebied als ruimte van vrijheid maar ook als ruimte van veiligheid in gevaar brengen.

Ik ben het echter niet eens met de versterking van het communautaire karakter van deze evaluatie door de bevoegdheden van de Europese Commissie te versterken ten koste van het intergouvernementele karakter dat tot nu in de Groep Schengenevaluatie de boventoon voerde.

Daarom stem ik voor de verwerping van het Commissievoorstel.

 
  
  

- Verslagen-Coelho (A7-0034/2009) en (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), schriftelijk.(FR) We durven te spreken over een Schengenacquis, maar als inwoner van Calais kan ik u verzekeren dat de Schengenverdragen weliswaar gunstig zijn voor een vrij verkeer van kapitaal en goederen, maar dat ze ook een aantal problemen opleveren.

Achter de sympathieke utopie van een Europa zonder grenzen gaat de tragische realiteit van Schengen schuil. Dagelijks worden we geconfronteerd met de inhumane levensomstandigheden van migranten.

Aan die tragedie wordt door de Unie en de lidstaten weinig tot niets gedaan. Frankrijk maakt zichzelf te schande door het uitvoeren van media- en politieoperaties waarbij een ware mensenjacht plaatsvindt, zoals in de “Jungle” van Calais.

Hierbij is de Europese Unie, zelfs als het uitsluitend gaat om humanitaire acties, volkomen afwezig en staan de lokale gemeenschappen er alleen voor.

Laten we eens ophouden met het plengen van krokodillentranen en ons eindelijk eens gaan gedragen als verantwoordelijke mensen. Wat er in Calais gebeurt, is een groot politiek probleem voor de Unie. Dat wordt niet opgelost door de vesting Europa te verdedigen met Schengenverdragen, noch door gerichte humanitaire acties. Het wordt tijd dat we een einde maken aan het vrijhandelsbeleid. Het wordt tijd dat we een einde maken aan het vrije verkeer van kapitaal. Het wordt tijd dat we de voedselsoevereiniteit bevorderen en dat we water en energie bestempelen als mondiale publieke goederen, en het wordt tijd dat we de sociaaleconomische ongelijkheid bestrijden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid