Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0013(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0015/2009

Rozpravy :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 20/10/2009 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0046

Rozpravy
Utorok, 20. októbra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správy o Bahamách, Barbadose, Federácii Svätý Krištof a Nevis a Seychelách. V týchto správach sa mi páčia prvky prekonávania byrokratických procesov pri dohodách, prvky slobody pohybu občanov a recipročná povaha, ktorú musia mať všetky tieto kroky.

Pri čo najväčšej úcte k všetkým týmto zvrchovaným krajinám, ktoré sú našimi priateľmi, by som však chcel tieto dobré vzťahy, ktorých dôkazom sú tieto dohody, využiť na to, aby som všetkým týmto krajinám, ktoré sú, ešte raz opakujem, zvrchovanými krajinami a našimi priateľmi, pomohol získať imunitu proti pandémii, ktorá je ešte smrteľnejšia ako chrípka: proti daňovým rajom. O tomto sa už diskutovalo v rámci skupiny G20 a na mnohých iných fórach.

Daňové raje veľmi významne a nešťastne prispeli k hospodárskej kríze, ktorej v súčasnosti čelíme. V záujme odstránenia tých najatraktívnejších daňových rajov sa už niečo robí, aj keď zatiaľ možno nie veľa, ale nebuďme naivní. Môžu vzniknúť ďalšie.

V Španielsku sú v súčasnosti správy plné prípadu Gürtel: nejde len o obrovskú korupčnú sieť, ale aj o sieť úniku kapitálu. Preto, predstavitelia Komisie a Rady, využime tieto dohody na to, aby sme trvali na imunizácii, ktorú budeme skôr či neskôr aj tak musieť požadovať, ak chceme mať komplexnejšiu a radikálnejšiu politiku proti daňovým rajom.

 
  
  

– Správa: Carlos Coelho (A7-0034/2009).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, Schengenská dohoda priniesla kvalitatívnu zmenu na území väčšiny krajín Európskej únie. Hoci od jej vstúpenia do platnosti ubehol len krátky čas, často zabúdame, aká bola Európa, keď ešte mala hranice, a aké problémy sa spájali s prechádzaním z jedného členského štátu do druhého. Schengenská dohoda je ďalším úspechom našej integrácie, nesie však so sebou aj veľkú dávku zodpovednosti. Zodpovednosť za značnú časť našich pozemných hraníc prevzali nové členské štáty.

Popri pozitívnych aspektoch sú tu aj niektoré negatívne, pretože na pohyb obyvateľov krajín, ktoré majú s EÚ spoločnú hranicu, boli uvalené prílišné obmedzenia, čo sa týka najmä nových krajín, akými sú Poľsko a Lotyšsko. Výsledkom týchto problémov sú okrem iného vážne obmedzenia pohybu cez naše východné hranice. Vznikla nová deliaca čiara, akási bariéra medzi krajinami, ktoré mali a majú blízke vzťahy vyplývajúce zo spoločnej histórie, rodinných zväzkov a predovšetkým z toho, že sú susedmi.

V súlade s ustanoveniami Schengenu bol zavedený spoločný systém vnútornej kontroly, ktorý uplatňujú príslušné služby v krajinách Európskej únie, ktoré sú signatármi tejto dohody. Zdá sa však, že tento systém kontroly sa uplatňuje s nenáležitou prísnosťou, čo neprispieva k budovaniu pozitívneho obrazu jednoty Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Herbert Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu. Plne podporujem prijatie stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA) Európskym spoločenstvom. Hlavným cieľom tejto inštitúcie je podpora osvedčených postupov v odvetví obnoviteľnej energie v Európskej únii, ako aj na celosvetovej úrovni. Stanovy agentúry stanovujú, že bude presadzovať a podporovať používanie obnoviteľných zdrojov na celom svete.

Prijatie stanov tejto agentúry Spoločenstvom mu umožní získať lepší, priamy prístup k informáciám o dianí v odvetví obnoviteľnej energie tak na európskej, ako aj na celosvetovej úrovni. Štatút člena agentúry mu zároveň umožní posilniť monitorovanie pokroku členských štátov v plnení záväzného cieľa týkajúceho sa používania obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Na európskej ani na celosvetovej úrovni neexistuje v súčasnosti žiadna koordinovaná stratégia v oblasti obnoviteľnej energie. Z tohto dôvodu existuje veľká priepasť medzi krajinami, ktoré v oblasti obnoviteľnej energie dosiahli významný pokrok a úspech, a krajinami, ktoré v tejto oblasti stále zaostávajú.

Ak chceme zrýchliť proces zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie, musia rôzne krajiny konať koordinovane a krajiny, ktoré sú v tejto oblasti v popredí, by sa mali podeliť o svoje osvedčené postupy. Táto agentúra by podľa mňa prijala tieto ciele za svoje a celkove by dala odvetviu obnoviteľnej energie nový impulz a smer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam skutočnosť, že Európske spoločenstvo je odteraz zastúpené v Medzinárodnej agentúre pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA). Cieľom Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov je presadzovať prijatie a udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľnej energie vzhľadom na jej prínos k ochrane životného prostredia, ochrane klímy, hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti (najmä pokiaľ ide o znižovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj), prístupnosti a bezpečnosti dodávok energie, regionálnemu rozvoju a medzigeneračnej zodpovednosti.

Ďalším cieľom agentúry je poskytovanie technického, finančného a politického poradenstva vládam rozvojových krajín, aby sa tak pomohlo procesu ich prechodu k nízkouhlíkovej spoločnosti.

Využívanie obnoviteľnej energie je jedným z kľúčových cieľov klimatického a energetického balíka EÚ. Táto agentúra bude prispievať k uskutočňovaniu cieľov balíka, najmä pokiaľ ide o cieľ zvýšiť podiel obnoviteľnej energie na 20 % z celkovej spotreby energie do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA) bola oficiálne založená 26. januára 2009. Účelom tejto organizácie je stať sa centrálou presadzovania rýchleho prechodu na využívanie udržateľnej energie. Boli prijaté stanovy tejto organizácie. Je veľmi dôležité, aby táto organizácia začala fungovať čo najskôr. Som za prijatie predložených stanov, a preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem prijatie stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov Európskym spoločenstvom. Cieľom Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov je stať sa centrom výnimočnosti pre obnoviteľnú energiu, ktoré pomôže vládam využívať zdroje obnoviteľnej energie, šíriť know-how a osvedčené postupy a zabezpečiť vzdelávanie v tejto oblasti. Je preto v záujme Spoločenstva, aby bolo zastúpené v inštitúcii, ktorej ciele sa zhodujú s jednou oblasťou v jeho pôsobnosti a ktorej stanovy už podpísalo 20 členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Portugalsko je šiestou najviac energeticky závislou krajinou z 27 štátov EÚ, takže investície do „čistých technológií“ majú prvoradú dôležitosť.

Som zástancom národného plánu rozvoja obnoviteľnej energie s osobitným dôrazom na veternú energiu, energiu morských vĺn (vzhľadom na výnimočné podmienky, ktoré poskytuje portugalské pobrežie), solárnu tepelnú a fotovoltaickú energiu a mikrogeneráciu.

Takisto som zástancom výskumu a vývoja metód, technológií a stratégií v oblasti uskladnenia prebytkovej obnoviteľnej energie.

Som zástancom energetickej politiky, ktorá zohľadňuje hospodárske problémy a spoločenské potreby a zároveň podporuje trvalo udržateľný rozvoj bez vytvárania ekologickej záťaže, ktorú budú musieť znášať budúce generácie.

Vždy som sa zasadzoval za zníženie našej energetickej závislosti a som si istý, že cesta vpred vedie cez podporu a rozvoj obnoviteľnej energie, takže vítam skutočnosť, že Portugalsko je zakladajúcim členom Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA).

Aj preto podporujem schválenie stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA) Európskym spoločenstvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovaním za túto správu chcem zdôrazniť dôležitosť vytvorenia tejto medzinárodnej organizácie, ktorá bude vo svete presadzovať a podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov, pričom si uvedomujem výhody, ktoré vyplývajú z ich prínosu z hľadiska ochrany životného prostredia a klímy, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti vrátane znižovania chudoby, ako aj zaručenia bezpečnosti dodávok energie a regionálneho rozvoja.

Na Bonnskej konferencii v januári 2009 bolo Rumunsko, ktoré podpísalo ako prvé, menované za podpredsednícku krajinu tohto prvého zasadnutia. Aj mne bolo ponúknuté miesto v správnom výbore Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRSKA), ústrednom prvku, ktorý dočasne plní úlohu sekretariátu agentúry, kým začne riadne fungovať. Doteraz podpísalo stanovy 137 štátov vrátane 24 členských štátov EÚ.

 
  
  

– Správa: Paolo De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú niektoré zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože je potrebné odstrániť z acquis communautaire akty, ktoré už nemajú význam, aby sa zlepšila transparentnosť a právna istota právnych predpisov Spoločenstva vzhľadom na Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva uzatvorenú Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. Toto bolo nedávno potvrdené aj v oznámení Komisie s názvom „Zjednodušená SPP pre Európu – úspech pre všetkých“. Som zodpovedný za správu Európskeho parlamentu o tomto oznámení v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. V rámci tejto stratégie by teda bolo vhodné odstrániť z platných právnych predpisov akty, ktoré už nemajú žiadny účinok.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Vzhľadom na obrovské množstvo európskych právnych predpisov je nevyhnutné zrušiť platnosť akýchkoľvek neúčinných dokumentov. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Podľa mňa je nevyhnutné, aby všetci aktéri spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) poznali platný právny rámec a momentálne uplatňované pravidlá.

Uznávam, že právna istota si vyžaduje, aby zastarané akty nezostali v právnom systéme Spoločenstva v platnosti na neurčito.

Vzhľadom na zásadnú dôležitosť SPP pre vlády a občanov Únie som za to, aby bola čo najjednoduchšia a najjasnejšia, pokiaľ ide o jej uskutočňovanie a platné pravidlá.

SPP je základom života Únie, má nesmierny praktický význam a nesmie byť spleťou pravidiel, nariadení, aktov a rozhodnutí, ktoré sa už neuplatňujú, inak nebude účinná.

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty podporujem návrh Komisie zrušiť zastarané akty v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Bod, o ktorom sa hlasuje, sa týka potreby európskych inštitúcií zrušiť akty Rady, ktoré sa v dôsledku plynutia času a technologického rozvoja stali zastaranými a pre správne fungovanie Únie stratili význam. Toto hlasovanie sa týka niektorých aktov Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Domnievam sa, že určité aspekty SPP si už dávno vyžadujú revíziu. Ak sa má politika správne uskutočňovať a využívať v prospech európskych občanov, akty, ktoré vytvorila, musia mať význam z hľadiska dnešného sveta poľnohospodárstva. Tiež som pevne presvedčený, že treba niečo urobiť pre to, aby sa Únia zbavila byrokratického imidžu, ktorý má medzi Európanmi. Takéto akty dokážu len zmiasť bez toho, aby slúžili nejakému skutočnému účelu. Takéto aspekty politiky EÚ poškodzujú obraz Únie medzi jej občanmi a odrádzajú ľudí od spolupráce s ňou. Napokon, som pevne presvedčený, že ak chce mať Únia aj naďalej zmysel, vždy treba hlasovať za modernizáciu jej zákonov a politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) S veľkým potešením som hlasoval za prijatie uznesenia o nariadení, ktorým sa zrušujú určité zastarané akty Rady v oblasti SPP, pretože stále počúvame, že máme v EÚ príliš veľa regulácie, z čoho vyplývajú negatívne dôsledky pre správne fungovanie trhového hospodárstva. Zvlášť to platí v prípade SPP, kde napriek prijatiu mnohých zjednodušení a zrušeniu celého radu regulácií zostáva v platnosti veľa zbytočných aktov.

Mnohé z týchto aktov už nemajú žiadny právny účinok, kým obsah iných sa už zakomponoval do novších dokumentov. Toto vytvára obrovské časové a nákladové bremeno pre našich poľnohospodárov a vyžaduje si to rozsiahle administratívne nasadenie. Preto si myslím, že rozhodne treba ďalej aktualizovať, konsolidovať a zjednodušovať právne predpisy EÚ, ako aj zrušiť veľké množstvo zbytočných právnych aktov, aby platné ustanovenia boli jednoduché, jasné a zrozumiteľné. Toto priblíži EÚ k jej občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písomne. (CS) Dovoľte mi vysvetliť moje hlasovanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú niektoré zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Počas procesu európskej integrácie sa v Európskom parlamente a Rade prijalo veľa aktov. Pri našom vstupe do EÚ obsahovalo acquis communautaire približne 80 000 strán textu, z čoho polovica sa týkala poľnohospodárstva. Je preto chvályhodné, že sa orgány Európskej únie v medziinštitucionálnej dohode zhodli na tom, že právo Spoločenstva treba aktualizovať a zostručniť.

Právne predpisy, ktoré nemajú trvajúci význam, by sa mali z acquis communautaire odstrániť, aby sa zlepšila transparentnosť a istota právnych predpisov Spoločenstva. Naposledy vyhlásila Komisia 250 poľnohospodárskych právnych predpisov za zastarané. Teraz ide o 28 aktov, ktoré sú z praktického hľadiska neúčinné, ale stále formálne existujú, a šesť aktov, ktoré sú zastarané. Hoci som tento návrh podporil, som presvedčený, že priestor pre ďalšie zoštíhľovanie európskeho práva a znižovanie bruselskej byrokracie tu stále existuje, a preto žiadam Komisiu, aby v zjednodušovaní európskeho práva pokračovala aj naďalej.

 
  
  

– Správa: Paolo De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Laboratórne testy sa musia vykonávať, aby sa identifikovali škodlivé organizmy, ktoré nie sú prítomné v EÚ. V súčasnosti platné nariadenia nedovoľujú určitým laboratóriám, ktorým by mohla byť takáto práca delegovaná, vykonávať túto prácu z toho dôvodu, že nespĺňajú ustanovenia článku 2 ods.1) písm. g) bod ii) smernice 2000/29/ES. Som za to, aby sa takýmto laboratóriám dovolilo vykonávať takúto prácu, pokiaľ budú splnené určité podmienky. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Správa: Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu, ktorá Portugalsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na Azorách a Madeire na tam vyrábané a spotrebúvané likéry, destiláty a rum, pretože to pokladám za významný spôsob podpory živobytia malých podnikov v sektore zaoberajúcom sa výrobou tovarov, ktoré sú vo veľmi nepriaznivej konkurenčnej pozícii, pretože musia čeliť liberalizácii trhov a rastúcemu odbytu liehovín v týchto regiónoch.

Zníženie tejto dane tiež prispeje k väčšej hospodárskej a sociálnej rovnováhe v týchto regiónoch, čo zabezpečí dlhodobú udržateľnosť, ako aj tvorbu pracovných miest, ktoré sú pre zachovanie miestneho hospodárstva kľúčové.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), písomne. – Maltská vláda by mala prísť s podobnou iniciatívou aj pre ostrov Gozo. Všetky členské štáty EÚ, ktoré majú ostrovné regióny, požiadali o podobné opatrenia a EÚ im dala príležitosť prijať takéto mimoriadne opatrenia. Samotné opatrenia sa od ostrovného regiónu k ostrovnému regiónu líšia. Jedno však majú spoločné: t. j. poskytovanie hospodárskych úľav s cieľom vyvážiť negatívne stránky ostrovných regiónov. Ostrov Gozo čelí vážnym znevýhodneniam vrátane dvojnásobnej ostrovnej povahy, odľahlosti, malej rozlohy a náročných topografických podmienok. Krajinám oveľa väčším ako Malta, ako sú Portugalsko, Taliansko a Grécko, sa podarilo získať mimoriadne opatrenia, aby mohli ostrovným regiónom poskytnúť atraktívne stimuly. Menšie ostrovy Maltského súostrovia sú zvlášť zraniteľné.

Ostrovu Gozo treba poskytnúť pomoc prostredníctvom prijatia podobných mimoriadnych opatrení. Je povinnosťou maltskej vlády určiť, aké osobitné opatrenia by boli najvhodnejšie a následne požiadať EÚ o prijatie takýchto opatrení. Je na maltskej vláde, aby zmiernila konkrétne problémy, ktorým čelí ostrov Gozo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu o predĺženie daňovej výnimky poskytnutej Portugalsku v roku 2002 pre určité autonómne oblasti. Som za takéto predĺženie, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pani Hübnerovej o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a destiláty. Uvedomujem si špecifické danosti týchto najodľahlejších regiónov, a preto si myslím, že toto predĺženie je životne dôležité pre prežitie tohto miestneho výrobného odvetvia v týchto regiónoch a pre ochranu pracovných miest v tomto sektore.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vzhľadom na dôležitosť výroby rumu v portugalskej autonómnej oblasti Madeira a destilátov v portugalskej autonómnej oblasti Azory, ako aj likérov v obidvoch regiónoch pre poľnohospodárstvo, a teda pre hospodárstvo a zamestnanosť v týchto regiónoch je veľmi dôležité, aby sa aj naďalej uplatňovali znížené sadzby spotrebnej dane na tieto tovary, keďže v rámci vnútorného trhu takéto opatrenie nepovedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži.

Zvýšenie maloobchodných cien spôsobené odstránením týchto sadzieb spotrebnej dane by ešte viac znížilo konkurencieschopnosť týchto výrobkov v porovnaní s podobnými výrobkami dovážanými zo zvyšku EÚ, čo by následne ohrozilo životaschopnosť tradičných výrobkov. Malo by to katastrofálne dôsledky pre miestny priemysel a regionálne hospodárstvo zo sociálno-ekonomického hľadiska vzhľadom na účinky, ktoré by to malo na rodinné farmy v týchto regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Návrh, ktorý bol na dnešnom plenárnom zasadnutí schválený drvivou väčšinou, umožňuje predĺženie ústupku z roku 2002, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na Madeire na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a na Azorách na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a destiláty. Od začiatku tohto procesu som robil všetko pre to, aby som dosiahol obnovenie tohto opatrenia, ktoré vypršalo koncom roka 2008, pretože som to považoval za nevyhnutnosť. Po zaistení jednohlasnej podpory Výboru pre regionálny rozvoj potvrdilo tento výsledok aj dnešné hlasovanie, ktorým bolo schválené zachovanie daňového bonusu s účinkom od januára 2009 do roku 2013.

Výrobcovia rumu a likérov na Madeire stále čelia prekážkam súvisiacim s ich odľahlou geografickou polohou, ostrovnou povahou, náročným terénom a klímou a malou rozlohou ich fariem. Keby museli prestať využívať tento ústupok, boli by nútení zvýšiť ceny, čo by malo vplyv na ich činnosť a zamestnanosť, ktorú vytvára, s hrozivými následkami pre región.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu len o kodifikáciu textov bez akejkoľvek zmeny ich podstaty. Súhlasím s takouto kodifikáciou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu znovu o kodifikáciu bez akejkoľvek zmeny podstaty, s čím súhlasím, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu len o kodifikáciu už existujúcich textov, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa vysielania televíznych programov je veľmi dôležitou zložkou vytvárania mediálneho priestoru, kde hlavnou témou je jednota v rozmanitosti. Je dôležité, aby sme dokázali európske právne predpisy čo najviac sprístupniť všetkým občanom. Správa o návrhu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v kodifikovanej forme, predložená pred plenárnym zasadnutím, je čisto technickým a právnym opatrením, ktorého prínos je však nepochybný. Kodifikácia právnych predpisov, ktoré sa neustále menia, je opatrením, vďaka ktorému sa právo Spoločenstva stáva jasnejším a transparentnejším, a teda zrozumiteľnejším pre občanov EÚ. V tomto prípade návrh na kodifikáciu zahŕňa nahradenie starej smernice z roku 1989 novou smernicou (bez zmeny obsahu), ku ktorej boli pridané akty, o ktoré bola za tie roky doplnená. Podporil som túto iniciatívu, pretože okrem jej technickej povahy nemôžeme prehliadnuť aj jej význam, pokiaľ ide o podporu správneho fungovania audiovizuálnych mediálnych služieb, nehovoriac o hľadisku transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Súhlasím s textom tejto správy, a to preto, lebo pluralita informácií by mala byť základnou zásadou Európskej únie. Diverzifikácia masmédií vedie k vytváraniu rôznorodých uhlov pohľadu, čo je základnou črtou demokratickej spoločnosti.

Tento argument má aj hospodársky aspekt. Tradičné audiovizuálne mediálne služby (ako televízia) a tie, ktoré vznikli v poslednom čase (napríklad video na požiadanie), sú v Európe významným zdrojom pracovných príležitostí hlavne formou malých a stredných podnikov, čo následne povedie k zvýšeniu hospodárskeho rastu a investícií.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu kodifikáciu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu. Súhlasím s takouto kodifikáciou, a preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Tak ako väčšina kolegov poslancov, aj ja som hlasovala za to, aby sa právne predpisy spoločenstva stali jasnejšími a transparentnejšími. Prijatím tohto uznesenia Európsky parlament v podstate podporil želanie Európskej komisie „vyčistiť“ texty kodifikovaním právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov pred azbestom. Toto uznesenie bude znamenať lepšie uplatňovanie týchto predpisov, ktoré sú pre pracovníkov také dôležité.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide tu o kodifikáciu právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do EÚ, a preto som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Vážené kolegyne a kolegovia, vítam schválenie správy kolegyne Geringer de Oedenberg týkajúcej sa návrhu smernice Rady stanovujúcej princípy organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín. Nová smernica jasne prispieva k sprehľadneniu a lepšiemu pochopeniu doteraz existujúcej rozsiahlej právnej úpravy v danej oblasti. Smernica sa obmedzuje na kodifikáciu právnych aktov bez toho, aby menila ich hmotný obsah.

A keďže v kontexte Európy občanov zjednodušenie a jasnosť práva Spoločenstva prispieva k zvýšeniu právnej istoty, domnievam sa, že kodifikácia spomínanej smernice je správnym krokom smerom k efektívnej aplikácii pozitívneho práva. Zároveň súhlasím so skutočnosťou, že zosúladenie princípov na úrovni Spoločenstva prispeje nielen k zaručeniu bezpečnosti zásobovania, ale aj k zabezpečeniu stabilizácie vnútorného trhu, na ktorom boli zrušené vnútorné hraničné kontroly, a k ochrane zvierat vstupujúcich na pôdu Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pri zistení prevozu, pri ktorom dochádza k porušovaniu zákonov o ochrane zvierat, musia úrady podľa súčasných nariadení po „odobratí” z dôvodov ochrany zvierat vrátiť vlastníkovi po náprave problému všetky nezaočkované zvieracie mláďatá, ktoré boli odobraté svojim matkám príliš skoro. V praxi sa táto situácia, samozrejme, nehanebne zneužíva.

Táto kodifikácia by bola dobrou príležitosťou pozmeniť a doplniť nariadenie EÚ o doprave, aby bolo možné v prípade prepráv, ktoré nie sú v súlade s predpismi, mláďatá odobrať natrvalo, čím by sa tieto zadné dvierka zatvorili. Túto príležitosť sme, žiaľ, premeškali. Celkove sa však zdá, že kodifikáciou predsa len dochádza k vylepšeniu ustanovení týkajúcich sa ochrany zvierat, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Keďže výživa je významným faktorom v zdraví obyvateľstva a pretože zvieratá patria k hlavným potravinárskym tovarom, je zvlášť dôležité poskytovať v tejto oblasti komplexnú ochranu, čo by sa malo dosiahnuť medzi iným prostredníctvom veterinárnych kontrol. Tieto veterinárne kontroly sú zvlášť dôležité na vonkajších hraniciach Spoločenstva, predovšetkým vzhľadom na to, že normy v tejto oblasti v týchto tretích krajinách často nie sú také prísne ako na európskej úrovni.

Sú potrebné zmysluplnejšie, jednotnejšie a jasnejšie právne predpisy, aby sa zabezpečilo, že na všetkých vonkajších hraniciach sa budú vykonávať porovnateľné dovozné kontroly. Súčasný návrh Komisie na kodifikovanú verziu smernice Rady s cieľom stanoviť zásady organizovania veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín je krokom v tomto smere, a preto má moju podporu.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide o kodifikáciu bez podstatných zmien, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Ako väčšina kolegov poslancov, aj ja som hlasovala za to, aby sa právne predpisy týkajúce sa siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov vypracovávali jasnejšie a transparentnejšie s cieľom zlepšiť úroveň týchto právnych predpisov a predovšetkým umožniť lepšiu čitateľnosť textu.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Pri tejto správe ide len o kodifikáciu právnych predpisov týkajúcich sa veterinárnych podmienok pri obchodovaní v rámci Spoločenstva. Súhlasím s takouto kodifikáciou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Chov hydiny na jednej strane tvorí významnú časť hospodárskych činností v poľnohospodárskom sektore, kde predstavuje zdroj príjmov pre časť pracovnej sily v poľnohospodárstve. Na druhej strane, vajcia a hydina sú najbežnejšími potravinami. Z týchto dôvodov by mal byť aj obchod s týmto tovarom jasne a jednotne regulovaný okrem iného aj v záujme ochrany zdravia občanov.

Súčasný návrh Komisie na kodifikovanú verziu smernice Rady o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín, je v záujme tých, ktorí pracujú v poľnohospodárstve, a tých, ktorí obchodujú v tejto oblasti, ako aj občanov EÚ ako spotrebiteľov, a preto ho podporujem.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Ide o kodifikáciu bez podstatných zmien, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto dohoda umožňuje cestovanie bez víz medzi Mauríciom a členskými štátmi EÚ. Súhlasím s takouto dohodou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a Maurícia, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávať platenú činnosť počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Táto dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou predpokladá cestovanie bez víz v prípade, keď občania zmluvných strán cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov.

Hlasujem proti uzatvoreniu tejto dohody, pretože zachovanie vízovej povinnosti predstavuje určitú kontrolu neželaného prisťahovalectva, kým zrušenie vízovej povinnosti pri pobytoch do troch mesiacov by tým, ktorí majú v skutočnosti v úmysle zostať dlhšie, poskytlo dostatočný čas na to, aby si vybudovali sociálne siete.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto dohoda umožňuje cestovanie bez víz medzi Seychelami a členskými štátmi EÚ. Súhlasím s takouto dohodou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Republikou Seychely, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a Seychel, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávania platenej činnosti počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto dohoda umožňuje cestovanie bez víz medzi Barbadosom a členskými štátmi EÚ. Súhlasím s takouto dohodou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a Barbadosu, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávania platenej činnosti počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Tieto správy, ktoré sa týkajú dohôd medzi Európskym spoločenstvom a množstvom malých ostrovných štátov ako Maurícius a Barbados, predpokladajú zrušenie vízovej povinnosti v prípade, keď občania zmluvných strán cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov. Odmietam tieto uľahčenia vstupu, a preto som hlasoval proti uzatvoreniu týchto dohôd, pretože zachovanie vízovej povinnosti určite predstavuje prekážku kriminalite, a teda tvrdo obmedzuje neželané prisťahovalectvo.

Okrem toho možno predpokladať, že tí, ktorí sa na základe takýchto zrušení vízovej povinnosti zdržia v EÚ tri mesiace, by mohli nadviazať početné kontakty, ktoré by potom mohli využiť na prechod do ilegality. Rastu ilegálnej trestnej činnosti treba zabrániť za každú cenu.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätý Krištof a Nevis, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a občania federácie, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávania platenej činnosti počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a Antiguy a Barbudy, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávania platenej činnosti počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
  

– Správa: Simon Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto dohoda umožňuje cestovanie bez víz medzi Bahamami a členskými štátmi EÚ. Súhlasím s takouto dohodou, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem túto dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa zavádza oslobodenie od víz pri vstupe a krátkodobých pobytoch s cieľom uľahčiť pohyb ich občanov. Občania EÚ a Bahám, ktorí cestujú na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie troch mesiacov počas šiestich mesiacov, budú oslobodení od vízovej povinnosti. Výnimkami sú Spojené kráľovstvo a Írska republika, ktoré nie sú touto zmluvou viazané, a územné obmedzenie týkajúce sa Francúzska a Holandska, v prípade ktorých sa táto dohoda vzťahuje len európske územia týchto krajín.

Chcel by som zdôrazniť, že ktokoľvek, kto cestuje s cieľom vykonávania platenej činnosti počas krátkodobého pobytu, nemôže využiť túto dohodu a naďalej podlieha platným predpisom Spoločenstva a každého členského štátu týkajúcim sa vízovej povinnosti alebo jej zrušenia, ako aj prístupu k zamestnaniu. Dohodu možno pozastaviť alebo zrušiť, ale takéto rozhodnutie možno prijať len vo vzťahu ku všetkým členským štátom. Takisto podporujem provizórne uplatňovanie dohody do nadobudnutia jej platnosti.

 
  
  

– Správa: Jutta Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), písomne. – Poslanci Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) sa zdržali hlasovania, pretože si nemyslíme, že by Európska únia mala byť zodpovedná za posielanie peňazí daňových poplatníkov obetiam talianskeho zemetrasenia. Plne súcitíme s týmito obeťami a myslíme si, že takéto dary by mali pochádzať od vlád jednotlivých štátov alebo charitatívnych organizácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už zdôraznil v súvislosti so správou pána Reimera Bögeho (A7-0021/2009) o zemetrasení v Abruzze, solidaritu medzi členskými štátmi Európskej únie a podporu štátom, ktoré sa stali obeťami katastrof, zo strany Európy považujem za vysielanie jasného signálu, že vytváraním nástrojov špeciálnej pomoci, ako je Fond solidarity Európskej únie, dokazuje Európska únia svoju schopnosť zostať v nešťastí jednotnou, a to je niečo, na čo môžeme byť hrdí.

Preto vzhľadom na pravdepodobnosť, že v prípade „nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností“, ktoré zahŕňajú zemetrasenie v Taliansku, by mohla Komisia predložiť opravné rozpočty, som hlasoval za túto správu o zmene a doplnení rozpočtu Európskej únie, aby obyvatelia postihnutého regiónu získali rýchlejšiu nápravu škôd spôsobených zemetrasením a aby sa mohli rýchlejšie vrátiť k normálnym životným podmienkam vďaka mobilizácii 493,78 milióna EUR z Fondu solidarity Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Pretože bola schválená mobilizácia 493 771 159 EUR z Fondu solidarity Európskej únie v prospech Talianska a pretože tento fond nemá svoj vlastný rozpočet, je potrebné pozmeniť a doplniť rozpočet Spoločenstva, aby sa zaistilo, že dohodnutá suma bude naozaj poskytnutá. Hoci sa zhodneme na potrebe poskytnúť finančné prostriedky čo najskôr, je nám ľúto, že návrh predložený Európskou komisiou, okrem iných rozpočtových riadkov, počíta so znížením objemu finančných prostriedkov určených na významné programy Spoločenstva oproti minulému a terajšiemu viacročnému finančnému rámcu.

Ide napríklad o plánované škrty v Európskom poľnohospodárskom usmerňovacom a záručnom fonde, finančnom nástroji na riadenie rybolovu – ide o programy Spoločenstva z minulého rámca Spoločenstva, 2002 – 2006 – alebo vo finančnom nástroji pre životné prostredie LIFE+. Okrem nevyhnutných úprav vo Fonde solidarity potrebných na to, aby mohol dostať rozpočtový riadok s vlastnými prostriedkami, by podľa nášho názoru nemal získať finančné prostriedky na úkor uvedených programov Spoločenstva, keď sa zároveň požaduje zvýšenie výdavkov na vojenské a propagačné účely. Finančné prostriedky, ktoré sa teraz majú prideliť Fondu solidarity, mohli byť radšej odobraté z týchto riadkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), písomne. (NL) Holandská Strana za slobodu (PVV) je za pomoc v núdzi, je však na jednotlivých členských štátoch, nie na Európskej únii, aby takúto pomoc poskytli.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s tým, že treba poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce. Je dôležité, aby finančná pomoc prepusteným pracovníkom bola poskytnutá čo najrýchlejšie a aby sa peniaze z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktoré sú veľmi dôležité pre opätovné začleňovanie prepustených pracovníkov na trh práce, používali čo najúčinnejšie. Chcela by som zdôrazniť, že členské štáty by mali poskytovať podrobnejšie informácie o uskutočňovaní dôležitých cieľov v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie prostredníctvom opatrení financovaných Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto správa presadzuje mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Súhlasím, že v tomto prípade je mobilizácia tohto fondu potrebná, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. – (SV) Sme si dobre vedomí negatívnych účinkov hospodárskej krízy na trh práce a na celú spoločnosť. Veľmi súcitíme so všetkými, ktorých sa kríza dotkla, a sme radi, že sa prijímajú rôzne opatrenia, ako sú napríklad školenia, ktoré pomôžu jednotlivcom túto situáciu prekonať. Sme však presvedčení, že voľný obchod je v zásade pozitívnou silou, ktorá napomáha rozvoju celej Európy. Preto by sme chceli, aby sa finančná kríza riešila predovšetkým trhovými prostriedkami, ktoré podporujú voľný a spravodlivý obchod.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nezamestnanosť je jedným z hlavných problémov, ktoré postihujú Európsky hospodársky priestor. Ešte pred vypuknutím súčasnej finančnej krízy, ktorá niektoré, už predtým viditeľné príznaky len umocnila a zhoršila, sa v životoch mnohých ľudí evidentne prejavovali účinky globalizácie vo forme premiestňovania podnikov. Konkrétne ťažkosti čias, v ktorých žijeme, jasne pochopíme vtedy, keď k týmto problémom pridáme súčasný nedostatok dôvery v trhy a pokles investícií. V tomto zmysle si myslím, hoci som za reguláciu vnútorného trhu, že mimoriadna povaha krízy je dôvodom na mimoriadne protiopatrenia.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je jedným z nástrojov, ktoré môže Európska únia použiť na to, aby za týchto okolností pomohla nezamestnaným. Myslím si, že prípad zamestnancov podniku Nokia GmbH v nemeckom regióne Bochum je dôvodom na poskytnutie rovnakej európskej pomoci, aká bola predtým poskytnutá v Portugalsku. Okrem tejto pomoci, ktorá je nepochybne užitočná, musí Európska únia tiež podniknúť kroky zamerané na podporu odolnejšieho a tvorivejšieho európskeho trhu, ktorý bude vytvárať investície a pracovné miesta. To je jediný spôsob, ako účinne, vážne a udržateľne riešiť tento problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) V tomto prípade išlo o reakciu na žiadosť o pomoc z Nemecka v súvislosti s prepúšťaním v odvetví telekomunikácií, najmä pokiaľ ide o zamestnancov podniku Nokia GmbH, pričom žiadosť spĺňala kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii.

V skutočnosti však mobilizácia tohto fondu len zmierňuje niektoré z vážnych dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy. Treba skoncovať s neoliberálnou politikou, ktorá vedie ku skutočnej hospodárskej a sociálnej katastrofe v mnohých krajinách Európskej únie, zvlášť v Portugalsku.

Aj keď sme hlasovali za túto správu, nemohli sme si nevšimnúť nedostatočnú účinnosť týchto opatrení, ktoré sú len zmierňujúcimi opatreniami, a skutočnú nespravodlivosť nariadenia, ktoré zvýhodňuje krajiny s vyššími príjmami, zvlášť tie s vyššími mzdami a príspevkami v nezamestnanosti.

Preto trváme na zmene politiky a potrebe skutočného plánu podpory výroby a tvorby pracovných miest s právami.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za investíciu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG) vo výške takmer 5,6 milióna EUR do nemeckého regiónu Severné Porýnie – Vestfálsko, v ktorom dochádza k masovým prepúšťaniam od 90. rokov. V dôsledku toho, že fínska telekomunikačná spoločnosť Nokia v roku 2008 zatvorila svoj výrobný závod v Bochume a premiestnila ho do nákladovo efektívnejších trhových oblastí, prišlo v regióne o prácu ďalších 2 300ľudí. Keďže som Fínka, mimoriadne sa zaujímam o ťažkú situáciu pracovníkov, ktorí prišli o prácu kvôli ukončeniu výroby spoločnosti Nokia v Bochume. Zatvorenie závodu spoločnosti Nokia v Bochume bolo v skutočnosti poslednou v sérii udalostí, ktoré sa podpísali na nezamestnanosti v regióne. Z tohto dôvodu jednoznačne vítam investíciu z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG) do regiónu ako spôsob zlepšenia pracovných príležitostí pre ľudí v Severnom Porýní – Vestfálsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Keď sme hlasovali za tento text, mysleli sme na zamestnancov Nokie a ich nespravodlivé prepúšťanie. Veľmi by sme však chceli zdôrazniť, že nás vôbec neteší, že sme museli hlasovať za najlepšie zo zlých riešení: pomoc pri hľadaní zamestnania v kontexte absurdného masového prepúšťania zo strany popredného svetového výrobcu mobilných telefónov, Nokie, prepúšťania, ktoré je tu opísané ako jedno z rizík istej formy globalizácie, s ktorým by sme sa mali jednoducho zmieriť.

Protestujeme proti myšlienke „prispôsobovania sa“ globalizácii, pretože takto Európska únia označuje sociálne a ľudské tragédie, ako je táto, keď spoločnosti, ktoré zaznamenávajú rekordné zisky, premiestnia výrobu, aby dosahovali ešte väčšie zisky, čím zničia životy stoviek zamestnancov a celý región. Použitím tohto navrhovaného charitatívneho prostriedku (Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii) sa nedosiahne to, že ľudia zabudnú, že Európska únia je v podstate priamo zodpovedná za tragédiu, ktorú prepustení zamestnanci prežívajú preto, lebo sa rozhodla pre slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž. Namiesto podpory tohto „prispôsobovania sa“ všetkým tým obrovským neistotám globalizovaného kapitalistického hospodárstva by mala Európska únia takéto praktiky zakázať a európskych občanov ochraňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Táto správa presadzuje mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v súvislosti s prepúšťaním v Nemecku. Plne schvaľujem mobilizáciu tohto fondu – v tomto prípade je to potrebné – a preto, tak ako väčšina kolegov poslancov, aj ja som hlasovala za túto správu. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je jedným z mechanizmov, ktoré môže Európska únia použiť na to, aby pomohla nezamestnaným, ktorí boli prepustení v dôsledku negatívnych vplyvov globalizácie. Myslím si, že prípad zamestnancov podniku Nokia GmbH a nemeckého regiónu Bochum je dôvodom na rovnakú mobilizáciu európskej pomoci, aká už bola uplatnená v Portugalsku.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Pána Siwieca obvinili z urážky náboženského cítenia druhých počas udalosti, ku ktorej došlo pred niekoľkými rokmi. Po preskúmaní faktov tohto prípadu si myslím, že by určite nemalo dôjsť k zbaveniu imunity. Rovnaký názor má aj spravodajca, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen a Christel Schaldemose (S&D), písomne. – (DA) Pri dnešnom hlasovaní sme hlasovali za zbavenie pána Siwieca imunity. To by znamenalo, že by mohol byť v Poľsku postavený pred súd ako ktorýkoľvek iný občan. Veľmi sympatizujeme s pánom Siwiecom a súhlasíme, aj keď náš názor už asi veľmi nezaváži, že súdne konanie, ktoré sa proti nemu začalo, je neodôvodnené a politicky motivované.

Ak si však myslíme, že by sa malo umožniť, aby bol súdený na súde ako ktokoľvek iný, je to preto, lebo musíme mať dôveru v to, že Poľsko rešpektuje základné zásady demokracie a právneho štátu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou, aby sa krajina mohla stať členským štátom Európskej únie. Z toho istého dôvodu vždy hlasujeme, už zo zásady, za zrušenie imunity poslancov Parlamentu – bez ohľadu na konkrétny prípad.

 
  
  

– Správa: Carlos Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Vytvorenie schengenského priestoru zrušením kontrol na vnútorných hraniciach a zavedenie voľného pohybu v rámci územia EÚ patria medzi najvýznamnejšie úspechy Európskej únie. Vzhľadom na priepustnosť hraníc potrebujeme pri zavádzaní schengenského acquis do skutočnej praxe prísne normy, aby sme boli schopní zachovať zvýšenú úroveň vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi vrátane ich schopnosti zaviesť opatrenia, ktoré sprevádzajú zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach.

Musíme zdokonaliť hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis. Potreba zachovať vysokú úroveň bezpečnosti a dôvery si vyžaduje efektívnu spoluprácu medzi vládami členských štátov a Komisiou.

Keď si pomyslíme, aká dôležitá je táto legislatívna iniciatíva a aký má význam z hľadiska základných práv a slobôd, je poľutovaniahodné, že Európsky parlament hrá skôr úlohu poradcu než spoločného zákonodarcu, ktorým mal v skutočnosti byť. Z tohto dôvodu som hlasovala proti legislatívnemu návrhu Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože stanovisko spravodajcu je v súlade so zásadami občianskych slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí. Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu je dôležité pre všetky členské štáty. Tým, že návrh Európskej komisie neuvažuje o spolurozhodovacom postupe, obmedzuje možnosti spolupráce medzi členskými štátmi. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bude potrebné zmeniť a doplniť návrh, ktorý nedávno vypracovala Komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vytvorenie európskeho priestoru bez hraničných kontrol Schengenskou dohodu bolo významným krokom v budovaní otvoreného vnútorného trhu s voľným pohybom osôb a tovarov. Ak má však tento priestor napĺňať svoj potenciál, čo ja uznávam, je potrebné nájsť spôsob účinného hodnotenia jeho vykonávania jednotlivými členskými štátmi.

Preto súhlasím s posilnením právomocí v oblasti monitorovania Schengenu, najmä prostredníctvom hodnotení (dotazníky a inšpekcie, v oboch prípadoch vopred zorganizované a neohlásené) a opatrení vyplývajúcich z hodnotení, aby sa zabezpečil náležitý dohľad nad tým, ako to v jednotlivých členských štátoch funguje, ako spolupracujú a ako v súlade so Schengenskou dohodou kontrolujú svoje vonkajšie hranice.

Uvedomujem si, že akékoľvek nedostatky alebo zlyhania v systéme predstavujú vážne riziko pre vnútornú bezpečnosť Únie a ohrozujú samotný schengenský priestor ako priestor slobody, ale aj bezpečnosti.

Nesúhlasím však s upevnením komunitárnej povahy tohto hodnotenia posilnením právomocí Európskej komisie na úkor medzivládneho systému, ktorý v pracovnej skupine pre schengenské hodnotenie doteraz prevládal.

Z tohto dôvodu hlasujem za zamietnutie návrhu Komisie.

 
  
  

– Správy: Carlos Coelho (A7-0034/2009) a (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), písomne. (FR) Smelo hovoríme o schengenskom acquis, ale ako niekto, kto býva v Calais, môžem z prvej ruky potvrdiť, že hoci schengenské dohody uľahčili voľný pohyb kapitálu a tovarov, ešte stále sa s nimi spája množstvo problémov.

Keď si odmyslíme príjemnú utópiu Európy bez hraníc, stojíme tvárou v tvár každodennej tragickej realite Schengenu: neľudským životným podmienkam prisťahovalcov.

Únia a členské štáty robia málo alebo nerobia nič, aby riešili túto tragédiu. Pokiaľ ide o Francúzsko, to sa diskredituje organizovaním mediálnych a policajných poľovačiek na ľudí, ako bola tá v „džungli“ v Calais.

Takže Európska únia nie je schopná vyvíjať ani základnú humanitárnu činnosť a riešenie týchto problémov necháva na miestne úrady.

Prestaňme roniť krokodílie slzy a začnime sa konečne správať ako zodpovedné ľudské bytosti. Situácia, ktorá sa vytvára v Calais, predstavuje pre Úniu vážny politický problém. Nevyrieši ho ani schengenská pevnosť Európa, ani cielené humanitárne opatrenia. Musíme prestať s politikou voľného obchodu, musíme zastaviť voľný pohyb kapitálu, musíme podporovať potravinovú nezávislosť, musíme vodu a energiu vyhlásiť za globálne verejné statky a musíme bojovať proti sociálno-ekonomickým nerovnostiam.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia