Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0015(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0012/2009

Debatter :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2009 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0043

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 20 oktober 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Röstförklaringar
Anföranden på video
Protokoll
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Herr talman! Jag röstade för betänkandena om Bahamas, Barbados, Saint Kitts och Nevis och Seychellerna. I dessa betänkanden tycker jag om de inslag som handlar om att få bukt med de byråkratiska avtalsprocesserna och om fri rörlighet för medborgarna och den ömsesidiga karaktär som alla dessa åtgärder måste ha.

Med största respekt för samtliga dessa suveräna länder som är våra vänner vill jag dock utnyttja de goda förbindelser som dessa avtal är ett tecken på för att hjälpa alla dessa länder, vilka, jag upprepar det, är suveräna stater och våra vänner, att immunisera sig själva mot en pandemi som är ännu dödligare än influensan: skatteparadis. Denna fråga har redan diskuterats vid G20-mötet och i många andra forum.

Skatteparadis har i mycket hög grad tyvärr bidragit till den ekonomiska kris som vi nu upplever. Något görs, kanske inte så mycket ännu, för att avskaffa de mest aktiva skatteparadisen, men låt oss inte vara naiva. Andra skatteparadis kan inrättas.

I Spanien talas det i nyheterna om Gürtel, som inte bara är ett stort korruptionsnätverk, utan också ett stort nätverk för kapitalflykt. Företrädare för kommissionen och rådet, låt oss därför dra nytta av dessa avtal för att betona denna immunisering som vi förr eller senare måste begära för att få en bredare och mer genomgripande politik mot skatteparadis.

 
  
  

- Betänkande: Coelho (A7-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Herr talman! Schengenfördraget ledde till en kvalitativ förändring av merparten av EU-ländernas territorium. Även om så kort tid har gått sedan fördraget trädde i kraft glömmer vi ofta hur Europa såg ut när det hade gränser och tampades med de svårigheter som är förknippade med att förflytta sig mellan två medlemsstater. Schengenavtalet är ytterligare en framgång för vår integration, men det medför också ett stort ansvar. De nya medlemsstaterna har axlat ett ansvar för en betydande del av våra landsgränser.

Men förutom de positiva aspekterna finns det också negativa aspekter, eftersom orimliga restriktioner har införts i fråga om gränspassage för personer som är bosatta i länder som delar en gräns med EU, och med det menas huvudsakligen de nya länderna, t.ex. Polen och Lettland. Till följd av dessa svårigheter har bland annat allvarliga restriktioner införts för passage över våra östliga gränser. En ny uppdelning har uppstått, ett nytt slags gräns mellan länder som hade och har nära förbindelser på grund av att de har en gemensam bakgrund, gemensamma familjerelationer och framför allt för att de är grannländer.

I enlighet med bestämmelserna i Schengenavtalet har ett gemensamt internt kontrollsystem införts som tillämpas av de behöriga tjänsterna i de EU-länder som undertecknat avtalet. Detta kontrollsystem tycks dock tillämpas onödigt strängt, vilket inte bidrar till att skapa en positiv bild av enigheten inom EU.

 
  
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. - (RO) Jag röstade för detta betänkande. Jag stöder fullt ut Europeiska gemenskapens ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena). Detta organs huvudsyfte är att främja god praxis inom sektorn för förnybar energi, såväl inom EU som globalt. I byråns stadga föreskrivs att den ska främja och stödja användningen av förnybara resurser runt om i världen.

Gemenskapens ingående av stadgan för denna byrå kommer att göra det möjligt att få bättre och direkt tillgång till information om verksamheten inom sektorn för förnybar energi, såväl på EU-nivå som globalt. Samtidigt kommer gemenskapens status som medlem av byrån att göra att den kan skärpa övervakningen av medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppfylla det obligatoriska målet för förnybar energi senast 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (EN) Jag röstade för detta betänkande. Det finns för närvarande ingen samordnad strategi för förnybar energi på EU- eller världsnivå. Därför finns det en stor klyfta mellan de länder som har gjort stora framsteg och haft framgång i fråga om förnybar energi och de länder som fortfarande släpar efter på detta område.

Om vi vill påskynda processen med att öka andelen förnybara energikällor borde de olika länderna agera samordnat och de ledande länderna borde dela med sig av sin bästa praxis. Jag tror att denna byrå kommer att inleda arbetet med dessa mål och ge förnybar energi i allmänhet ny drivkraft och en ny inriktning.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar att Europeiska gemenskapen nu är företrädd i den internationella byrån för förnybar energi (Irena). Denna byrå syftar till att främja antagandet och den hållbara användningen av alla former av förnybar energi, med beaktande av deras bidrag till bevarandet av miljön, klimatskyddet, den ekonomiska tillväxten och den sociala sammanhållningen (i synnerhet fattigdomsminskning och hållbar utveckling), tillgången till en trygg energiförsörjning, en regional utveckling och ansvar mellan generationerna.

Byrån ska också ge teknisk, finansiell och politisk rådgivning till regeringarna i utvecklingsländerna, och därigenom bidra till dessa länders övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Användningen av förnybar energi är ett av nyckelmålen för EU:s klimat- och energipaket. Denna byrå kommer att bidra till genomförandet av paketets syften, särskilt målet att öka den använda andelen förnybar energi till 20 procent av den totala energikonsumtionen senast 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Irena inrättades officiellt den 26 januari 2009. Syftet med denna organisation är att bli ett högkvarter för främjande av en snabb övergång till användning av hållbar energi. Stadgan för denna organisation har fastställts. Det är mycket viktigt att denna organisation påbörjar sitt arbete snarast möjligt. Jag stöder antagandet av den stadga som har lagts fram och har därmed röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jag stöder fullt ut Europeiska gemenskapens ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena). Den internationella byrån för förnybar energi syftar till att bli ett kompetenscentrum för förnybar energi, vilket ska göra det möjligt för byrån att hjälpa regeringar att utnyttja förnybara energikällor, sprida expertkunskap och bästa praxis, och ge utbildning i ämnet. Det är därför önskvärt att gemenskapen företräds i denna institution, vars mål sammanfaller med ett av gemenskapens kompetensområden, och vars stadga redan har undertecknats av 20 medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Portugal är det sjätte mest energiberoende landet inom EU-27, så investeringar i ”ren teknik” är av högsta vikt.

Jag förespråkar en nationell plan för förnybar energi, med särskilt fokus på vindkraft, vågenergi (med tanke på de exceptionella förhållandena på den portugisiska kusten), termisk solenergi och solcellsenergi samt småskalig kraftvärme.

Jag förespråkar också forskning om och utveckling av metoder, teknik och strategier för lagring av förnybar överskottsenergi.

Jag förespråkar en energipolitik som beaktar de ekonomiska utmaningarna och de sociala behoven, och som samtidigt främjar hållbar utveckling, utan att skapa en miljömässig kostnad som kommande generationer blir tvungna att bära.

Den viktigaste frågan har för mig alltid varit att begränsa vårt energiberoende och jag är säker på att vi bäst gör det genom att stödja och utveckla förnybar energi, så jag välkomnar att Portugal är en grundande medlem av den internationella byrån för förnybar energi.

Därför är jag också för Europeiska gemenskapens stöd för stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena).

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), skriftlig. (RO) Genom att rösta för detta betänkande vill jag betona betydelsen av inrättandet av denna internationella organisation som kommer att främja och stödja användningen av förnybara resurser världen över, med tanke på fördelarna med dessa resursers bidrag till skyddet av miljön och klimatet, den ekonomiska tillväxten och den sociala sammanhållningen, däribland fattigdomsminskningen, samt när det gäller att garantera en trygg energiförsörjning och den regionala utvecklingen.

Vid konferensen i Bonn i januari 2009 utsågs Rumänien, som var det första land som undertecknade inrättandet av organisationen, till vice ordförande för dess första sammanträde. Rumänien inbjöds även att delta i Irenas förvaltningskommitté, vilket är det centrala organ som tillfälligt agerar som byråns sekretariat till dess att dess verksamhet verkligen inleds. För tillfället har 137 stater undertecknat stadgan, däribland 24 EU-medlemsstater.

 
  
  

- Betänkande: De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om förslaget till rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom det är nödvändigt att avskaffa rättsakter som inte längre är relevanta för gemenskapens regelverk för att förbättra insynen i och rättssäkerheten hos gemenskapsrätten, med tanke på Europaparlamentets, rådets och kommissionens interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning. Detta bekräftades nyligen genom kommissionens meddelande med titeln ”En förenklad gemensam jordbrukspolitik i allas intresse”. Jag ansvarar för Europaparlamentets betänkande om detta meddelande för gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet. Inom ramen för denna strategi bör därför rättsakter som inte längre har någon verklig effekt avlägsnas från den gällande lagstiftningen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) På grund av EU-lagstiftningens stora omfattning är det av grundläggande vikt att allt inte längre gällande material på ett effektivt sätt upphävs. Mot den bakgrunden har jag röstat för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag anser att det är grundläggande att alla aktörer inom den gemensamma jordbrukspolitiken är medvetna om det gällande rättsliga regelverket och de regler som gäller vid en särskild tidpunkt.

Jag accepterar att rättssäkerheten kräver att föråldrade rättsakter inte fortsätter att gälla på obestämd tid i gemenskapens rättssystem.

Med tanke på den gemensamma jordbrukspolitikens grundläggande betydelse för unionens regeringar och medborgare hävdar jag att den borde vara så enkel och tydlig som möjligt när det gäller dess tillämpning och de gällande reglerna.

Den gemensamma jordbrukspolitiken är central för unionens existens, den är av enorm praktisk betydelse och kan inte vara en härva av förordningar, rättsakter och beslut som inte längre gäller eller som inte kommer att vara effektiva.

Med tanke på allt detta stöder jag kommissionens förslag om upphävande av vissa obsoleta rättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), skriftlig. (EN) Den fråga som vi röstat om handlar om EU-institutionernas behov att upphäva rådsrättsakter som genom tidens gång och teknikens utveckling har blivit föråldrade och irrelevanta för unionens korrekta funktionssätt. Denna omröstning gäller vissa rådsrättsakter på området för den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag tror att vissa aspekter av den gemensamma jordbrukspolitiken länge har behövt ses över. Om politiken ska tillämpas korrekt och användas till förmån för EU-medborgarna måste de rättsakter som skapats vara relevanta för dagens jordbruk. Det är också min beslutsamma åsikt att något måste göras för att avskaffa bilden av unionen som byråkratisk bland EU-medborgarna. Rättsakter som dessa skapar endast förvirring och saknar verkligt syfte. Dessa aspekter av EU-politiken skamfilar medborgarnas bild av EU och avskräcker människor från att interagera med unionen. Jag anser sammanfattningsvis även bestämt att om unionen vill fortsätta att vara relevant måste vi alltid rösta för en modernisering av dess lagar och politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. (PL) Jag röstade med stor glädje för antagandet av resolutionen om en förordning om upphävande av vissa obsoleta rättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom vi ständigt får höra att vi har för mycket regler inom EU vilket inverkar negativt på marknadsekonomins korrekta funktionssätt. Detta stämmer särskilt när det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken, inom vilken många onödiga rättsakter fortfarande är i kraft, trots införandet av många förenklingar och avskaffandet av en rad förordningar.

Många av dessa rättsakter har inte längre någon rättslig verkan, samtidigt som innehållet i andra rättsakter har införlivats i efterföljande dokument. Detta skapar en stor tids- och kostnadsbörda för våra jordbrukare och kräver omfattande administration. Därför tror jag att ytterligare modernisering, konsolidering och förenklig av EU-rätten är grundläggande, liksom upphävandet av ett stort antal onödiga rättsakter, så att de gällande bestämmelserna är enkla, tydliga och förståeliga. Detta kommer att föra EU närmare medborgarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), skriftlig. (CS) Jag vill göra en röstförklaring om utkastet till rådets förordning om upphävande av ett antal obsoleta rådsrättsakter om den gemensamma jordbrukspolitiken. Under EU:s integrationsprocess antogs många rättsakter i Europaparlamentet och rådet. Vid tidpunkten för vår anslutning till EU omfattade gemenskapens regelverk nästan 80 000 sidor text, varav hälften rörde jordbruket. Det är därför bra att EU-organen på interinstitutionell grund enats om att gemenskapsrätten måste moderniseras och komprimeras.

Lagar som inte har någon bestående betydelse borde avlägsnas från gemenskapens regelverk för att förbättra insynen i och säkerheten hos gemenskapsrätten. Kommissionen förklarade nyligen att 250 jordbrukslagar var obsoleta. Vi talar nu om 28 rättsakter som inte har något praktiskt användningsområde men som fortfarande formellt existerar, och sex rättsakter som är obsoleta. Även om jag gett detta utkast mitt stöd anser jag bestämt att det fortfarande finns fler möjligheter att komprimera EU-lagstiftningen och minska Brysselbyråkratin, och jag ber därför kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förenkla EU-lagstiftningen.

 
  
  

- Betänkande: De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Laboratorietester måste utföras för att identifiera skadliga organismer som inte finns inom EU. De nu gällande förordningarna tillåter inte vissa laboratorier till vilka denna uppgift skulle kunna delegeras att utföra detta arbete, eftersom de inte uppfyller kraven i artikel 2.1 g ii) i direktiv 2000/29/EG. Jag förespråkar att sådana laboratorier ska få utföra denna typ av tester så länge vissa villkor uppfylls. Jag har därför röstat för detta betänkande.

 
  
  

- Betänkande: Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om tillstånd för Portugal att tillämpa nedsatta punktskattesatser på Azorerna och Madeira för lokalt producerad och konsumerad likör, eau-de-vie och rom, eftersom jag anser att detta är ett viktigt sätt att stödja fortlevnaden av de små industrierna inom den sektor som producerar dessa varor, vilka befinner sig i en mycket ogynnsam konkurrensposition med tanke på avregleringen av marknaderna och den ökande försäljningen av spritdrycker i dessa regioner.

Nedsättningen av denna skatt kommer även att bidra till en bättre ekonomisk och social balans i dessa regioner, vilket kommer att garantera varaktigheten för men också skapandet av arbetstillfällen, vilket är av avgörande vikt för att skydda de lokala ekonomierna.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), skriftlig. (EN) Maltas regering borde anta liknande initiativ för ön Gozo. Alla EU-medlemsstater med öregioner har ansökt om liknande åtgärder och har genom EU fått möjlighet att vidta sådana särskilda åtgärder. Åtgärderna i sig skiljer sig åt från öregion till öregion. De har dock en sak gemensamt: de ska nämligen alla skapa ekonomiskt välstånd för att uppväga öregionernas negativa aspekter. Ön Gozo upplever flera svårigheter, däribland dess dubbla övärldskaraktär, dess avlägsenhet, dess begränsade storlek och dess komplexa topografi. Länder som är mycket större än Malta, som till exempel Polen, Italien och Grekland, har kunnat få särskilda åtgärder för att locka attraktiva stimulansåtgärder till öregioner. De mindre öarna i den maltesiska övärlden är särskilt sårbara.

Ön Gozo behöver stöd genom införandet av liknande särskilda åtgärder. Det är den maltesiska regeringens plikt att fastställa vilka åtgärder som vore lämpligast och därefter be EU att anta sådana åtgärder. Det är upp till Maltas regering att minska de särskilda svårigheterna på ön Gozo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta är en utökning av det skatteundantag som 2002 beviljades Portugal i fråga om vissa autonoma regioner. Jag förespråkar en sådan utvidgning och har därför röstat för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. – (PT) Jag röstade för Hübnerbetänkandet om förslaget till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa nedsatta punktskattesatser i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Med tanke på de specifika särdragen hos dessa yttersta randområden tror jag att denna utökning är av avgörande vikt för överlevanden för den lokala industri som tillverkar dessa produkter och för att skydda sysselsättningen inom denna sektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Mot bakgrund av betydelsen för jordbruket och följaktligen för ekonomin och sysselsättningen i de portugisiska autonoma regionerna Madeira och Azorerna av produktionen av rom och eau-de-vie, samt likör för båda regionerna, är det väsentligt att de nedsatta punktskattesatserna för dessa varor fortsätter att tillämpas, eftersom detta inte kommer att leda till en situation med illojal konkurrens på den inre marknaden.

De ökade detaljhandelspriserna på grund av avskaffandet av dessa punktskattesatser skulle göra dessa produkter ännu mindre konkurrenskraftiga jämfört med liknande produkter som importeras från övriga EU och skulle därför hota fortlevnaden av traditionella produkter. Det skulle få en katastrofal effekt på den lokala industrin och på den regionala ekonomin på socio-ekonomisk nivå, på grund av den inverkan detta skulle få på de familjedrivna jordbruken i dessa regioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Det förslag som godkändes vid dagens plenarsammanträde av en överväldigande majoritet tillåter en utökning av den förmån som beviljades 2002 som gav Portugal tillstånd att tillämpa nedsatta punktskattesatser på Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Sedan början av denna process har jag gjort allt i min makt för att se till att denna åtgärd, som löpte ut i slutet av 2008, skulle förnyas omgående. Efter att ha fått ett enhetligt stöd i utskottet för regional utveckling, bekräftades detta resultat genom dagens omröstning, genom vilken skattenedsättningen bevaras från och med januari 2009 till och med 2013.

Madieras rom- och likörproducenter möter ständigt hinder på grund av öns geografiska läge i utkanten av unionen, dess svåra terräng och komplexa klimat och dess små jordbruk. Om de inte längre skulle omfattas av denna förmån skulle de tvingas höja sina priser, vilket skulle inverka på deras verksamhet och på den sysselsättning som skapas, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för regionen.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Det rör sig om en enkel kodifiering av texterna utan någon ändring av innehållet. Jag stöder en sådan kodifiering och har därför röstat för detta betänkande.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Detta rör sig återigen om en kodifiering utan någon ändring av innehållet, vilket jag förespråkar, och jag har därför röstat för detta betänkande.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. – (EN) Det rör sig om en enkel kodifiering av redan befintliga texter och jag har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. (RO) Det krävs samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om sändning av televisionsprogram för att skapa ett medieutrymme där det viktigaste temat är enighet i mångfald. Lika viktigt som detta är att EU-lagstiftningen görs så tillgänglig som möjligt för alla medborgare. Betänkandet om förslaget till direktiv om audiovisuella medietjänster är i dess kodifierade version, som lagts fram inför plenarsessionen, en helt och hållet teknisk och rättslig åtgärd vars fördelar emellertid är obestridliga. Kodifiering av lagstiftning som ständigt förändras är en åtgärd som gör gemenskapslagstiftningen tydligare och mer öppen, vilket innebär att det blir lättare för EU-medborgare att förstå den. I detta fall innebär förslaget till kodifiering att det gamla direktivet från 1989 ersätts med ett nytt direktiv (utan att innehållet ändras) och att detta direktiv även omfattar de rättsakter som det kompletterats av under åren. Jag stöder detta initiativ eftersom vi, bortsett från initiativets tekniska karaktär, inte kan förbise dess värde när det gäller att stödja lämplig verksamhet för audiovisuella medietjänster, inte minst i fråga om öppenhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. (RO) Jag delar den uppfattning som uttrycks i detta betänkande eftersom pluralism i fråga om information bör vara en grundläggande princip för Europeiska unionen. Mångfald inom massmedia leder till spridning av åsikter, vilket är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.

Detta argument har även en ekonomisk aspekt. Såväl traditionella audiovisuella medietjänster (som t.ex. television) som nyare tjänster (t.ex. video på begäran) erbjuder stora sysselsättningsmöjligheter i Europa, framför allt på små och medelstora företag. Detta stimulerar i sin tur ekonomisk tillväxt och investeringar.

 
  
  

- Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta handlar om kodifiering av lagstiftning i fråga om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet. Jag är positiv till denna typ av kodifiering och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. (FR) I likhet med de flesta av mina parlamentskolleger röstade jag för att göra gemenskapslagstiftningen tydligare och mer öppen. Genom att anta denna resolution har Europaparlamentet visat att man stöder Europeiska kommissionens önskan om att ”rensa” texterna genom att kodifiera lagstiftning om skydd för arbetstagare mot asbest. Resolutionen innebär att dessa bestämmelser, som är nödvändiga för arbetstagare, kan tillämpas på ett bättre sätt.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta handlar om kodifiering av lagstiftning i fråga om veterinärkontroller för djur som importeras till EU, och jag har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), skriftlig (SK) Mina damer och herrar! Jag välkomnar godkännandet av Lidia Joanna Geringer de Oedenbergs betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till EU från tredjeland. Det nya direktivet kommer på ett tydligt sätt att bidra till tydliggörande av och bättre förståelse för de omfattande rättsliga arrangemang som för närvarande gäller på detta område. Direktivet är inriktat på att kodifiera lagar utan att ändra deras faktiska innehåll.

Ur EU-medborgares perspektiv bidrar en förenkling och ett förtydligande av gemenskapslagstiftningen till ökad rättssäkerhet, och enligt min mening är kodifieringen i direktivet därför ett steg i rätt riktning och något som leder till en effektiv tillämpning av positiv lagstiftning. Samtidigt instämmer jag i att en harmonisering av reglerna på gemenskapsnivå inte endast bidrar till att garantera säkra leveranser utan även till att den inre marknad där de inre gränskontrollerna har avlägsnats stabiliseras och till att de djur som importeras till gemenskapen skyddas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Om myndigheterna upptäcker att djurskyddslagarna har överträtts under en transport måste de, enligt de nuvarande bestämmelserna, efter att av djurskyddsskäl beslagtagit djurungar som alldeles för tidigt skiljts från sina mödrar lämna tillbaka dessa när problemet har åtgärdats. I praktiken utnyttjas denna situation naturligtvis skamlöst.

Denna kodifiering utgör en bra möjlighet att ändra EU:s transportlagstiftning så att djurungar kan beslagtas på permanent basis om transporterna inte sker i enlighet med bestämmelserna och så att detta kryphål inte kan utnyttjas. Dessvärre har vi låtit denna möjlighet gå förlorad. På det stora hela förefaller kodifieringen emellertid leda till en förbättring av bestämmelserna om djurskydd och av detta skäl har jag röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. (DE) Med tanke på att näringstillförsel är avgörande för befolkningens hälsa och med tanke på att djur är en av de viktigaste livsmedelsprodukterna är det mycket viktigt att ett omfattande skydd, bland annat i form av veterinärkontroller, tillhandahålls när det gäller detta. Veterinärkontrollerna är särskilt viktiga vid gemenskapens yttre gränser, framför allt med tanke på att normerna på detta område ofta inte är lika höga i tredjeland som de är på EU-nivå.

Detta innebär att det krävs mer målinriktade, enhetliga och tydliga bestämmelser för att garantera att jämförbara importkontroller sker vid alla yttre gränser. Det nuvarande kommissionsförslaget till en kodifierad version av rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland är ett steg i denna riktning och därför stöder jag det.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta är en kodifiering utan några betydande ändringar och jag har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. (FR) I likhet med de flesta av mina parlamentskolleger röstade jag för att göra lagstiftningen om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter tydligare och mer öppen för att förbättra lagstiftningen och framför allt göra texten mer läsbar.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta betänkande består av en enkel kodifiering av lagstiftningen om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen. Jag stöder denna typ av kodifiering och har röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. – (DE) Uppfödning av fjäderfä är en viktig del av den ekonomiska verksamheten inom jordbrukssektorn där den utgör en inkomstkälla för delar av arbetskraften. Dessutom är ägg och fjäderfä några av de vanligaste livsmedlen. Av dessa skäl och för att skydda medborgarnas hälsa bör handeln med dessa varor vara tydligt och enhetligt reglerad.

Kommissionens aktuella förslag till en kodifierad version av rådets direktiv om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg är av intresse för dem som arbetar inom jordbruket eller bedriver handel på detta område och för EU-medborgarna i egenskap av konsumenter. Därför stöder jag förslaget.

 
  
  

- Betänkande: Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Detta är en kodifiering utan några betydande ändringar och jag har därför röstat för betänkandet.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I detta betänkande föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Mauritius och för medborgare i Europeiska unionen. Jag är positiv till ett sådant avtal och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Mauritius som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod kommer att undantas från viseringskraven. Undantagen är Förenade kungariket och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. (DE) Detta avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius rör viseringsfrihet för medborgare som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Jag röstar mot ingåendet av detta avtal eftersom ett bibehållande av viseringskravet innebär att en viss kontroll av oönskad invandring kan ske medan ett upphävande av viseringskravet för vistelser på upp till tre månader ger dem som i realiteten planerar att stanna en längre period tillräckligt med tid för att bygga upp ett socialt nätverk.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I detta betänkande föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Seychellerna och EU:s medlemsstater. Jag är positiv till ett sådant avtal och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Seychellerna som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod undantas från viseringskraven. Undantagen är Storbritannien och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I detta betänkande föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Barbados och EU:s medlemsstater. Jag är positiv till ett sådant avtal och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Barbados för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Barbados som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod undantas från viseringskraven. Undantagen är Storbritannien och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) I de betänkanden om avtalen mellan Europeiska gemenskapen och flera små önationer som t.ex. Mauritius och Barbados som vi har framför oss föreslås ett undantag från viseringskravet för medborgare som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod. Jag förkastar uppluckrandet av kraven för inresa och röstade därför mot ingåendet av dessa avtal eftersom bibehållandet av viseringskravet med säkerhet utgör ett hinder mot brottslighet och därmed avsevärt begränsar den oönskade invandringen.

Dessutom kan man anta att de som vistas i EU under tre månader på grund av dessa undantag från viseringskravet kan skapa många kontakter som de därefter kan använda sig av för att inleda olaglig verksamhet. En ökning av olaglig brottslig verksamhet måste förhindras till varje pris.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Saint Kitts och Nevis som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod undantas från viseringskraven. Undantagen är Storbritannien och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta beslut kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Antigua och Barbuda som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod undantas från viseringskraven. Undantagen är Storbritannien och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
  

- Betänkande: Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I detta betänkande föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Bahamas och EU:s medlemsstater. Jag är positiv till ett sådant avtal och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jag stöder detta avtal om undantag från viseringskravet för inresa och kortare vistelser som förhandlats fram mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas för att underlätta rörligheten för deras medborgare. EU-medborgare och medborgare i Bahamas som reser till den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod undantas från viseringskraven. Undantagen är Storbritannien och Irland, som inte är bundna av detta avtal, och när det gäller Frankrike och Nederländerna tillämpas en territoriell begränsning eftersom detta avtal endast gäller dessa länders europeiska territorier.

Jag vill påpeka att de som reser i syfte att utöva avlönad verksamhet under en kortare vistelse inte gynnas av detta avtal utan fortsätter att vara föremål för gemenskapens och varje medlemsstats tillämpliga regler när det gäller viseringskrav eller undantag och tillträde till sysselsättning. Avtalet kan upphävas eller återkallas, men detta kan endast ske om det gäller alla medlemsstater. Jag stöder även det provisoriska genomförandet av avtalet i avvaktan på att det träder i kraft.

 
  
  

- Betänkande: Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), skriftlig. (EN) UKIP:s parlamentsledamöter lade ned sina röster eftersom vi inte anser att det är upp till Europeiska unionen att besluta om skattebetalarnas pengar ska skickas till offren för den italienska jordbävningen. Vi hyser djup medkänsla för offren och anser att denna typ av donationer bör komma från nationella regeringar eller välgörenhetsorganisationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Som jag påpekade tidigare, i samband med Reimer Böges betänkande (A7-0021/2009) om jordbävningen i Abruzzi, anser jag att solidaritet mellan Europeiska unionens medlemsstater och EU-stöd till stater som drabbats av katastrofer sänder en tydlig signal om att Europeiska unionen, genom att anta instrument för särskilt stöd som t.ex. Europeiska unionens solidaritetsfond, står enad i sin mångfald och detta är något som vi verkligen kan vara stolta över.

Med tanke på att kommissionen får lägga fram ändringsbudgetar ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda”, en beskrivning som stämmer in på jordbävningen i Italien, röstade jag för detta betänkande om Europeiska unionens ändringsbudget. Genom den kan de skador som de boende i regionen drabbats av till följd av jordbävningen åtgärdas snabbare och en snabb återgång till normala levnadsvillkor kan åstadkommas genom utnyttjande av 493,78 miljoner euro från EU:s solidaritetsfond.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Eftersom utnyttjandet av 493 771 159 miljoner euro från Europeiska unionens solidaritetsfond till Italien har godkänts och eftersom denna fond inte har en egen budget måste gemenskapens budget ändras så att det belopp som överenskommits görs tillgängligt. Även om vi instämmer i att medel måste tillhandahållas så snabbt som möjligt beklagar vi att det i Europeiska kommissionens förslag, när det gäller andra budgetposter, antyds att medlen för viktiga gemenskapsprogram ska minska i jämförelse med den tidigare och nuvarande fleråriga budgetramen.

Exempel på detta är bland annat de planerade minskningarna av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling – gemenskapsprogram från den föregående gemenskapsramen för 2002–2006 – eller LIFE+, det finansiella instrumentet för miljön. Enligt vår uppfattning bör solidaritetsfonden, utöver de nödvändiga justeringarna för att förse den med en budgetpost med egna resurser, inte motta finansiering på bekostnad av ovannämnda gemenskapsprogram samtidigt som utgifterna i militärt syfte och propagandasyfte ökar. De medel som nu anslås till solidaritetsfonden borde i stället ha hämtats från dessa budgetposter.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), skriftlig. (NL) Det nederländska frihetspartiet (PVV) är positivt till katastrofbistånd, med det är upp till de enskilda medlemsstaterna, inte Europeiska unionen, att tillhandahålla sådant bistånd.

 
  
  

- Betänkande: Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. (LT) Jag instämmer i att kompletterande stöd bör ges till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden. Ekonomiskt stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa måste göras tillgängligt så snabbt som möjligt och medel från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), som är nödvändigt för att underlätta arbetslösa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden, måste användas mer effektivt. Jag vill understryka att medlemsstaterna bör tillhandahålla mer detaljerad information om genomförandet av viktiga mål i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och icke-diskriminering genom EGF-finansierade åtgärder.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) I detta betänkande uttrycks stöd för utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Jag instämmer i att det är nödvändigt att denna fond utnyttjas i detta fall och har därför röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi är väl medvetna om den ekonomiska krisens negativa effekter för arbetsmarknaden och samhället i sin helhet. Vi känner starkt med alla som drabbats av krisen och ser gärna överbryggningsåtgärder för enskilda människor, t.ex. utbildning. Vi är dock övertygade om att frihandel i grunden är en positiv kraft som gynnar hela Europas utveckling. Vi vill därför se att den ekonomiska krisen främst bekämpas med marknadsbaserade medel som främjar en fri och rättvis handel.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Arbetslöshet är ett av de största problemen som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet drabbats av. Även innan den nuvarande ekonomiska krisen uppstod, en kris som sedan dess vuxit och lett till att vissa av de tidiga symtomen förvärrats, var de allvarliga effekter som globaliseringen och omlokaliseringen av företag hade på många människors liv uppenbara. De särskilda svårigheter som den tid vi nu lever i präglas av är påtagliga. Förutom dessa problem råder det även en brist på förtroende för marknaderna och antalet investeringar minskar. Med tanke på detta anser jag, trots att jag är för en reglering av den inre marknaden, att krisens exceptionella omfattning rättfärdigar exceptionella motåtgärder.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett av de verktyg som Europeiska unionen har till sitt förfogande när det gäller att hjälpa arbetslösa arbetstagare under dessa omständigheter. Jag anser att fallet med arbetstagare från Nokia GmbH i den tyska regionen Bochum är berättigat till EU-stöd, på samma sätt som tidigare skett i Portugal. Förutom detta stöd, som utan tvekan är användbart, måste Europeiska unionen även vidta åtgärder för att främja en starkare och mer kreativ europeisk marknad som skapar investeringar och arbetstillfällen. Det är det enda sättet att hantera detta problem på ett effektivt, seriöst och hållbart sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Detta ärende handlar om att besvara Tysklands begäran om stöd till följd av uppsägningar i telekommunikationssektorn, framför allt i fråga om arbetstagare från Nokia GmbH. Begäran uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

I realiteten innebär emellertid utnyttjandet av denna fond endast att vissa allvarliga konsekvenser av den ekonomiska och finansiella krisen mildras. Vi måste upphöra med den nyliberala politik som orsakar ekonomiska och sociala katastrofer i så många av Europeiska unionens länder, i synnerhet Portugal.

Även om vi röstade för detta betänkande kan vi inte undgå att konstatera hur otillräckliga åtgärderna, som endast handlar om att skyla över, i betänkandet är och hur orättvis lagstiftningen på detta område är genom att länder med högre inkomst, framför allt dem med högre löner och arbetslöshetsförmåner, gynnas.

Därför kräver vi en ändring av politiken på detta område och framhåller behovet av en plan för att stödja produktion och skapande av sysselsättning med rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. (EN) Herr talman! Jag röstade för investeringen om nära 5,6 miljoner från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) i den tyska regionen Nordrhein-Westfalen som har drabbats av massuppsägningar sedan 1990-talet. Som ett resultat av att det finska telekommunikationsföretaget Nokia stängde sin produktionsanläggning i Bochum 2008 och omlokaliserade verksamheten till mer kostnadseffektiva marknader blev ytterligare över 2 300 människor i regionen uppsagda. Som finsk medborgare har jag ett särskilt intresse för de arbetstagare som förlorat sitt arbete på grund av att Nokia upphört med tillverkningen i Bochum. Stängningen av Nokias anläggning i Bochum var den senaste i en rad händelser som förvärrat arbetslösheten i regionen. Av detta skäl välkomnar jag helhjärtat investeringen från EGF i regionen som ett sätt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för människorna i Nordrhein-Westfalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Det var med de anställda på Nokia och de orättvisa uppsägningarna av dem i åtanke som vi röstade för denna text. Vi är emellertid angelägna om att framhålla att vi inte är tillfredsställda med att behöva rösta på det bästa av flera dåliga förslag: hjälp med jobbansökningar i samband med absurda massuppsägningar från världens ledande mobiltelefontillverkare Nokia. Uppsägningarna beskrivs här som en av riskerna med en form av globalisering som vi bara ska finna oss i.

Vi fördömer detta förslag till ”anpassning” till globaliseringen, vilket är Europeiska unionens sätt att beskriva sociala och mänskliga tragedier som denna, där företag som rapporterar rekordvinster omlokaliserar verksamheten för att göra ännu större vinster och därigenom ödelägger hundratals arbetstagares liv och en hel region. Den välgörenhetsåtgärd (Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) som föreslås kommer inte att få människor att glömma att Europeiska unionen faktiskt är direkt ansvarig för den tragedi som de uppsagda arbetstagarna drabbats av, på grund av dess förespråkande av fri och rättvis konkurrens. I stället för att stödja dessa ”anpassningar” till den stora otrygghet som en globaliserad kapitalistisk ekonomi innebär borde Europeiska unionen förbjuda dessa fenomen och skydda EU-medborgarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. (FR) I detta betänkande uttrycks stöd för ett utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) till följd av uppsägningarna i Tyskland. Jag är helt och hållet positiv till ett utnyttjande av denna fond – det behövs i detta fall – och därför röstade jag i likhet med majoriteten av mina parlamentskolleger för betänkandet. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är en av de mekanismer som Europeiska unionen har till sitt förfogande när det gäller att hjälpa arbetslösa arbetstagare som sagts upp till följd av globaliseringens negativa effekter. Jag anser att Nokia GmbH:s anställda och den tyska regionen Bochum är berättigade till EU-stöd, på samma sätt som tidigare skett när det gäller Portugal.

 
  
  

- Betänkande: Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), skriftlig. (EN) Marek Siwiec anklagades för att ha förolämpat andra personers religiösa övertygelser vid ett evenemang som ägde rum för några år sedan. Efter att ha granskat fakta i ärendet anser jag att immuniteten verkligen inte bör upphävas. Detta är även föredragandens åsikt och därför har jag röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen och Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. (DA) Vid dagens omröstning röstade vi för ett upphävande av Marek Siwiecs immunitet. Det innebär att han kan ställas inför rätta i Polen precis som vilken annan medborgare som helst. Vi hyser stor sympati för Marek Siwiec och vi instämmer i att det åtal som väckts mot honom saknar grund och är politiskt motiverat.

Anledningen till att vi anser att han ska kunna prövas i en domstol, precis som vem som helst, är vi måste lita på att Polen respekterar de grundläggande principer för demokrati och rättssäkerhet som är en nödvändig förutsättning för att vara medlem i Europeiska unionen. Av samma skäl röstar vi alltid, av princip, för ett upphävande av immuniteten för Europaparlamentets ledamöter – oavsett vilket ärende det gäller.

 
  
  

- Betänkande: Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. (RO) Upprättandet av Schengenområdet genom avskaffande av inre gränskontroller och införande av fri rörlighet på EU:s territorium är något av det viktigaste som Europeiska unionen åstadkommit. Med hänsyn till att gränserna inte är vattentäta krävs höga normer för förverkligandet av Schengenregelverket för att vi ska kunna bibehålla en nivå av ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Detta innefattar medlemsstaternas förmåga att genomföra de åtgärder som avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna medför.

Vi måste förbättra utvärderingsmekanismen för övervakning av tillämpningen av Schengenregelverket. Det krävs ett effektivt samarbete mellan medlemsstaternas regeringar och kommissionen för att bibehålla en hög nivå av säkerhet och förtroende.

Med tanke på detta lagstiftningsinitiativs betydelse och relevans när det gäller grundläggande rättigheter och friheter är det beklagligt att Europaparlamentet fungerar som rådgivare i stället för lagstiftare, vilket borde ha varit fallet. Följaktligen röstade jag för ett förkastande av kommissionens lagstiftningsförslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. (LT) Jag röstade för detta betänkande eftersom föredragandens ståndpunkt överensstämmer med principerna för medborgerliga friheter, rättvisa och inrikes frågor. Upprättandet av en utvärderingsmekanism är viktigt för alla medlemsstater. Eftersom medbeslutandeförfarandet inte övervägs i Europeiska kommissionens förslag begränsas möjligheterna till samarbete mellan medlemsstaterna. Det förslag som Europeiska kommissionen nyligen utarbetat kommer att behöva ändras när Lissabonfördraget träder i kraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Upprättandet av ett europeiskt område utan gränskontroller genom Schengenavtalet var ett viktigt steg i skapandet av en öppen inre marknad med fri rörlighet för personer och varor. För att detta område ska kunna leva upp till den potential som jag förstår att det har måste de olika medlemsstaternas genomförande emellertid kunna utvärderas på ett effektivt sätt.

Därför instämmer jag i att befogenheterna för att övervaka Schengen bör utökas, framför allt genom utvärderingar (frågeformulär och lokala besök, både sådana som avtalats på förhand och sådana som är oannonserade) och åtgärder efter utvärderingarna för att garantera tillfredsställande övervakning av hur de olika medlemsstaterna fungerar, samarbetar och kontrollerar sina yttre gränser inom ramen för Schengenavtalet.

Jag är medveten om att eventuella brister eller fel i systemet medför allvarliga risker för unionens inre säkerhet och leder till att Schengenområdet som ett område för frihet, men även säkerhet, äventyras.

Jag instämmer emellertid inte i att utvärderingens gemenskapsgrundade karaktär bör stärkas genom att Europeiska kommissionens befogenheter utökas på ett sätt som skadar det mellanstatliga system som hittills varit det rådande systemet inom arbetsgruppen för utvärdering av Schengen.

Av detta skäl röstar jag för ett förkastande av kommissionens förslag.

 
  
  

- Betänkanden: Coelho (A7-0034/2009) och (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Vi understår oss att tala om ett Schengenregelverk, men som boende i Calais kan jag intyga att Schengenavtalen visserligen gynnat den fria rörligheten för kapital och varor, men att de även leder till många problem.

Bortom den trivsamma utopin med ett Europa utan gränser ställs vi varje dag inför den tragiska verkligheten bakom Schengen: omänskliga levnadsvillkor för invandrare.

Unionen och medlemsstaterna gör mycket lite eller ingenting alls för att ta itu med denna tragedi. Frankrike bedriver en skamlig människojakt med hjälp av medierna och polisen i exempelvis Calais ”djungel”.

Därför brister Europeiska unionen, också när det gäller humanitära åtgärder, och överlåter åt de lokala myndigheterna att ensamma ta itu med problemen.

Låt oss upphöra med våra krokodiltårar och äntligen börja uppföra oss som ansvarsfulla människor. Situationen i Calais är ett stort politiskt problem för unionen. Det kommer vare sig att lösas av den fästning Europa som utgörs av Schengen eller av riktade humanitära åtgärder. Vi måste upphöra med frihandelspolitiken och med den fria rörligheten för kapital, vi måste främja självbestämmande i fråga om livsmedel, vi måste förklara att vatten och energi är globala allmänna varor och vi måste bekämpa bristande jämlikhet på det samhällsekonomiska området.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy