Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Απόφαση κατεπείγοντος
 5.Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 6.Διορθωτικό (άρθρο 216 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) (A7-0026/2009, Herbert Reul) (ψηφοφορία)
  7.2.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (A7-0018/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  7.3.Ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών (A7-0017/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  7.4.Μείωση συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Μαδέρα και στις Αζόρες (A7-0039/2009, Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  7.5.Διατήρηση των αγρίων πτηνών (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0024/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.6.Συσκευές αερίου (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0025/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.7.Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0029/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.8.Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0033/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.9.Κτηνιατρικοί έλεγχοι των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0028/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.10.Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0031/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.11.Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0027/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.12.Καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής (κωδικοποιημένη έκδοση) (A7-0032/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.13.Συμφωνία ΕΚ/ Δημοκρατίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0019/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.14.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0012/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.15.Συμφωνία ΕΚ/Μπαρμπάντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0013/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.16.Συμφωνία ΕΚ/Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0014/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.17.Συμφωνία ΕΚ/ Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0015/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.18.Συμφωνία ΕΚ/Νήσων Μπαχάμες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A7-0016/2009, Simon Busuttil) (ψηφοφορία)
  7.19.Διορθωτικός προϋπολογισμός 9/2009: Σεισμός στην Ιταλία, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (A7-0023/2009, Jutta Haug) (ψηφοφορία)
  7.20.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - τομέας τηλεπικοινωνιών (A7-0022/2009, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  7.21.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Marek Siwiec (A7-0030/2009, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  7.22.Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
  7.23.Μηχανισμός αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν (A7-0034/2009, Carlos Coelho) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
 12.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) (συζήτηση)
 13.Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)·
 15.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 «Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ» (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1236 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1316 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου