Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 22. oktoober 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

8.1. 2010. eelarveaasta (hääletus)
PV
  

– Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportöör. – Austatud juhataja! Eelarvekomisjonis hääletasime rohkem kui 1100 muudatusettepaneku üle, mis käsitlesid 2010. aasta eelarve projekti. Paratamatult on vaja teha mõned tehnilised kohandused, mille ma palun täiskogus hääletusele panna.

Komisjon võttis Euroopa majanduse elavdamise kava kohta vastu kaks uut lõiku, mis lisati eelarveridadele 06 04 14 01, 06 04 14 02 ja 06 04 14 03. Need lõigud peaksid lisanduma olemasolevatele eelarvet puudutavatele märkustele, aga tehnilise vea tõttu tundus, nagu nad asendaksid neid. Seetõttu tuleks muudatusettepanekut 832 vastavalt kohandada.

Pärast varude kontrollimist jäi rubriigi 3b varuks komisjonis toimunud hääletuse järel 1 775 000 eurot. Ma teen ettepaneku eraldada see summa „Kodanike Euroopa” programmile. See tähendab, et eelarverida 15 06 66 käsitlevat muudatusettepanekut 889 tuleks muuta, et kulukohustuste assigneeringu kogumahuks saaks 32 255 000 eurot, ning uuesti esitatud muudatusettepanek 547 muutub seetõttu kehtetuks.

Sõnad „säästlikud ja keskkonnasõbralikud meetmed” (uus loodussäästlik kokkulepe) lisatakse märkustesse sõnade „uus loodussäästlik kokkulepe” asemel järgmiste eelarveridade kohta:

04 02 17 „Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – lähenemine”,

04 02 19 „Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – piirkondlik konkurentsivõime”,

13 03 16 „Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – lähenemine”,

13 03 18 „Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – piirkondlik konkurentsivõime”.

Sama moodi tuleks eelarvereal 13 03 20 („Operatiivne tehniline abi Euroopa Regionaalarengu Fondi jaoks”) kaks esimest lõiku asendada järgmise lõiguga:

„Assigneering on osaliselt ette nähtud säästlike ja keskkonnasõbralike meetmete (uus loodussäästlik kokkulepe) rahastamiseks, mis toetavad majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste arenguvajaduste kooskõlastamist ning Euroopa piirkondade majandus- ja finantskriisi järgset elavdamist.”

Katseprojekti „Ametiasutuste, äriettevõtete ja mittetulundusettevõtete ulatuslik koostöö inimeste integreerimiseks ühiskonda ja tööturule” eelarverea uus number on tehnilistel põhjustel 04 03 12.

Ettevalmistava tegevuse „Programm Erasmus ajakirjanikele” eelarverea uus number on tehnilistel põhjustel 09 06 05.

Kui muudatusettepanek 943 EPSO eelarverea 26 01 20 kohta vastu võetakse, kohandatakse sellele vastavalt selle ameti eelarve lisa.

Kui täiskogu mind toetab, palun ma istungite talitusel teha protokollis vajalikud parandused. Tänan teid tähelepanu eest.

Austatud juhataja, lubage mul tänada sekretariaati nende tohutu töö eest. See kohanduste nimekiri esitatakse tavaliselt igal aastal ja näitab, et sekretariaat teeb head tööd. Me arutasime seda fraktsioonide ja koordinaatoritega ning nad toetasid seda muudatust, mis on vastavuses üldise ettepaneku sisuga.

Kõige olulisem on see, et eelarvekomisjonis kasutasime üksmeelselt ära kõik õiguslikud võimalused, et täita peaaegu iga rubriigi varud, mis tähendab, et iga hääletus, millega eraldatakse lisavahendeid, ohustab eelarve õiguspärasust. Ma juhin teie tähelepanu sellele ja loodan, et koostöövaim säilib. Meie seisukohad on veidi erinevad, kuid see on tavapärane.

(Aplaus)

 
  
 

(Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.)

Enne muudatusettepaneku 870 hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – Austatud juhataja! Hääletusnimekirja järgi on nii, et kui eelarvekomisjoni muudatusettepanek 870 vastu võetaks, muutub fraktsiooni Verts/ALE esitatud muudatusettepanek 464 kehtetuks. Hääletusnimekirjale kohaldatakse Thomas von der Vringi valemi järgi kehtestatud reeglit, mille kohaselt pannakse täiskogus kõigepealt hääletusele eelarvekomisjonis vastu võetud muudatusettepanekud, ja kui need võetakse vastu, siis sama eelarverida käsitlevad muudatusettepanekud muutuvad kehtetuks.

See tava, mida ei ole kirjas parlamendi kodukorras, kehtestati vaid selleks, et tagada parlamendi poolt vastu võetud eelarve üldise positsiooni jäämine Euroopa Parlamendile ette nähtud finantspiiridesse. Muudatusettepanekuga 464 tahetaks panna vaid vahendeid varudesse ja seega ei saa see kindlasti kujutada endast piiridest väljumise probleemi. Tegelikult ei välista need kaks muudatusettepanekut üksteist mitte mingil viisil ja seetõttu saab nende mõlema üle hääletada.

Seepärast palun ma tungivalt kohaldada kodukorra artiklit 161 ja seega võimaldada hääletada ka muudatusettepaneku 464 üle.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Head kolleegid! Kord määrati kindlaks juba varem ja see kontrolliti hoolikalt üle, kuid ma palun raportööril sõna võtta. Ma palun teil kui kõige teadjamal inimesel öelda mõni sõna selle küsimuse kohta.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportöör. – Austatud juhataja, tavaliselt ei otsusta raportöör seda, kas miski on õige või mitte. Meil on väljakujunenud tavad. Ma pean teavitama täiskogu sellest, et kui me hääletame kõigepealt eelarvekomisjoni muudatusettepanekute üle, mida fraktsioon Verts/ALE kahtluse alla ei seadnud, siis vähendab nende järgnev muudatusettepanek makseid Euroopa Regionaalarengu Fondi 300 miljoni euro võrra.

Seega tekib tõeline vastuolu. Ühest küljest summa suureneks ja teisest küljest väheneks. Me jääksime oma otsuse juurde, sest muudatusettepanekus 464 on selgelt kirjas, et makset ei suurendata. Selles suurendamist ei toimu. Seega tekibki vastuolu – summat ei saa suurendada 300 miljoni euro võrra ja samal ajal seda mitte suurendada, nagu muudatusettepanekus öeldud.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. (...) niisiis saame jätkata hääletusega. See on meie kõnealust küsimust uurinud talituste ja ka raportööri arvamus. Seega teen ma ettepaneku jätkata hääletusega.

– Enne muudatusettepaneku 812 hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Austatud juhataja, ma palun sõna vastavalt kodukorra artiklile 173, mis käsitleb kodukorra rikkumise juhtumeid. Ma palun muuta hääletuse korda, sest mulle näib, et hääletusnimekirja järgi hääletamisega rikutakse kodukorra artiklit 161.

Seetõttu palun ma panna muudatusettepanek 70, milles pakutakse välja 600 miljoni euro suurune assigneering piimasektorile, mis on – nagu me kõik teame – praegu väga raskes olukorras, hääletusele vahetult enne muudatusettepanekut 812, milles pakutakse välja 300 miljoni euro suurune assigneering. Ma soovin esile tuua asjaolu, et 600 miljoni euro suurune assigneering kiideti põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis ühehäälselt heaks ning see võitis ka siin parlamendis viimasel istungjärgul, 17. septembril suure enamuse toetuse, kui me hääletasime piimasektori toetamist ja selles valitsevat kriisi käsitleva resolutsiooni üle.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Aitäh. See küsimus puudutab ilmselgelt meie käsutuses olevaid rahalisi vahendeid, mis tähendab, et otsus selle küsimuse kohta on väga tõsine. Meile tõepoolest meeldiks aidata, kuid me peame teadma, missugused on meie võimalused. Siin on tehtud ettepanek hääletada kõigepealt muudatusettepaneku 812 üle, niisugune on ettepanek. Ma palun raportööril selles küsimuses sõna võtta. Missugune on rahaline seis, missugused on rahalised võimalused?

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportöör. – Austatud juhataja, ma ütlen veel kord, hääletuse korra üle ei otsusta mina. Nagu ütles ka kolleeg proua Trüpel mõni minut tagasi, on n-ö mitteametlik reegel see, et eelarvekomisjoni muudatusettepanekute üle hääletatakse kõigepealt. Miks? Sest eelarvekomisjon on parlamendi organ, kes saab kontrollida, kas meil on tegutsemisruumi või mitte.

Reeglite muutmine hääletuse ajal ei ole meie huvides ja ma olen selle vastu. Hääletusnimekiri jagati välja. Fraktsioonid on otsustanud, kuidas nad hääletavad. Mis tahes muudatus tekitab segaduse ja hiljem palju raskusi. Kui me muudame reegleid ühel korral, ükskõik mis põhjusel, oleme kadunud. Iga organ peaks austama oma tavasid, reegleid ja määrusi.

 
  
 

Enne muudatusettepaneku 445 hääletust:

 
  
MPphoto
 

  María Paloma Muñiz de Urquiza (S&D). (ES) Austatud juhataja, ilmnes üks tehniline viga. Ma kavatsesin hääletada muudatusettepaneku 444 vastu.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Austatud juhataja, ma mõistan suurepäraselt raportööri esitatud väidet, mille kohaselt tuleb hääletada kõigepealt muudatusettepaneku 812 üle.

Kui see on aga vaid menetluskorda puudutav väide, siis muudatusettepaneku 812 poolt hääletamine ei tähenda ilmtingimata seda, et muudatusettepanek 70 muutus kehtetuks.

Parlamentaarsetes kogudes hääletatakse tavaliselt kõigepealt nende muudatusettepanekute üle, mis kõige rohkem originaalteksti muudavad ja mida ka härra Capoulas Santos palus. Me teeme erandi raportööri esitatud põhjustel …

(Juhataja katkestas kõneleja.)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Aitäh. Me mõistame. Meil on kindel hääletuskord paigas. Ma palun raportööril sõna võtta. Talituste ja meie seisukoha järgi muutub see teine muudatusettepanek kehtetuks. Kas raportöör saab seda kinnitada?

 
  
MPphoto
 

  László Surján, raportöör. – Isegi pärast hääletust ei ole põhjust seda arutelu taas alustada. Me soovime jätkata hääletusega.

 
  
 

Enne muudatusettepaneku 603 hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Austatud juhataja, ma soovin vaid aidata. Mõned meist kuulevad teid nimetamas erinevaid numbreid. Et vältida igasuguseid arusaamatusi, kas me saaksime pöörata tähelepanu ekraanile siin üleval? Seda juhuks, kui meie kuulmisel või suhtlemisel on midagi viga. Ma ei süüdista kedagi, kuid tehkem asjad selgeks ja jälgigem ekraani.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Hästi. Me jälgime kõik ekraani. Võib-olla loen ma numbreid liiga kiiresti. Ma loen neid nüüd aeglasemalt. Aitäh.

– Enne muudatusettepaneku 937 hääletust:

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD). – Austatud juhataja, ma soovin tõstatada kiiresti ühe töökorraldusliku küsimuse. Mõni minut tagasi ütlesite, et teil tuleb reegleid järgida. Mida te saate teha, kui te peate reegleid järgima? Ma mõistan seda täielikult, nagu ka parlament.

Kas ma võin eeldada, kas me võime eeldada, et te järgite parlamendi reegleid kogu oma ametiajal? Nimelt arvas teie eelkäija, et ta ei pea reegleid järgima, ning hääletuse selgituste alusel heitis ta reeglite raamatu kõrvale, sest ta arvas, et ei pea sellest kinni pidama. Ma jätan selle teie teha.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Suur tänu! Head kolleegid, me saame sõna võtta vaid töökorralduslikes küsimustes, eriti hääletuse ajal. Palun ärge tõstatage muid küsimusi kui vaid neid, mis käsitlevad töökorda, sest muidu ei saa me hääletust korraldada. See põhjustab meile kõigile palju ebamugavusi.

(Aplaus)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika