Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2697(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0095/2009

Rozpravy :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Hlasování :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0058

Rozpravy
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Rozpočtový rok 2010

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, v době, kdy vlády jednotlivých zemí musí upravovat rozpočty a kdy všichni naši voliči musí v rámci svých domácích rozpočtů šetřit, je příznačné, že by si Evropská unie jako jediná dovolila svůj rozpočet značně navýšit.

Bude to mít okamžité a citelné rozpočtové dopady v členských státech. Například v mé zemi vzrostou naše příspěvky do rozpočtu v následujících 12 měsících o 60 %. Abychom to zasadili do souvislosti: na minulém setkání naší strany se tato strana zavázala ušetřit každoročně 7 miliard GBP napříč všemi vládními výdaji. Jen v této jedné položce našich hrubých příspěvků do rozpočtu EU vydáme dvakrát tolik.

Můžete to vydávat za pobídkové výdaje a reakci na úvěrovou krizi a podobné věci, ale víte, že to není pravda. Ve skutečnosti bereme peníze z kapes nebo peněženek lidí a jejich jménem je prostřednictvím byrokracie utrácíme. Pokud by to byl nejúčinnější způsob rozdělování finančních zdrojů, byli bychom prohráli studenou válku. Nyní známe pravdu, tedy že hlavní funkcí EU je zaměstnávat vlastní zaměstnance, což je důvodem jejího stále se zvyšujícího rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI). – Pane předsedající, ráda bych jasně řekla, že jsem podpořila pozměňovací návrhy č. 732 a 733, a je škoda, že je tato sněmovna nepodpořila. Vítám jakékoli opatření, které zabrání financování programů plánování rodičovství zahrnujících programy potratů a nařízených sterilizací.

Mimoto je potřeba nařídit příjemcům finančních prostředků, aby aktivně bojovali proti selektivnímu genderovému přístupu, pokud jde o děti narozené v některých asijských zemích. Tento pozměňovací návrh by EU poskytl příležitost podložit svá odsuzující slova pozitivními kroky a odmítnutím podpory takových systémů.

 
  
  

- Zpráva: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Pane předsedající, já bych chtěla také vyjádřit, že jsem roztrpčena, že jsme dnes nedokázali odhlasovat v rozpočtu pro rozvojovou pomoc podmínku, že z evropských peněz nesmí být placeny takové aktivity, jako je plánování rodičovství vynucenými potraty či nařízenými sterilizacemi. Protestuji proti metodám, kdy v řadě zejména asijských zemí jsou ženy přinucovány k potratům, a to zejména v případech, kdy je jejich plod ženského pohlaví. Říká se, že se tak nenarodilo 35 milionů dívek. Ty, kdo tohle organizují, nesmíme podporovat a už vůbec ne jim posílat peníze z Evropy. Dnešní černé hlasování liberálů, komunistů a části socialistů zablokovalo takovouto pojistku při přijetí našeho rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Mezi množstvím předložených pozměňovacích návrhů byla jedna změna znění, kterou se trefuje hřebíček přímo na hlavičku. Tento pozměňovací návrh zní: „odmítá myšlenku používat rozpočet Společenství pro financování militarističtější a neoliberálnější EU.“ Parlament tento pozměňovací návrh zamítl. Ukázal tak, že se nepoučil z krize nedávných let a ze závěrů, ke kterým došli dokonce i bývalí zastánci liberálního trhu, že již není možné touto cestou dále pokračovat. Rozpočet Evropské unie stále počítá s vládou liberálního trhu, která může výrazně ublížit evropskému obyvatelstvu, jak jsme se již v nedávné minulosti přesvědčili.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Pane předsedající, zatímco různým institucím a programům, které sledují politicky upřednostňované linie komunikace a vzdělávání nebo převýchovy obyvatelstva, byly přiděleny miliardy eur, připravil procesní trik naše výrobce mléka o podporu, kterou právem očekávali.

Byly nám totiž předloženy dva pozměňovací návrhy: Pozměňovací návrh č. 812, který měl možná podporu Rady, pouze na 300 milionů EUR, a pozměňovací návrh č. 70 na 600 milionů EUR. Je logické, že mělo být nejdříve hlasováno o pozměňovacím návrhu č. 70. Navíc je to velice jasně uvedeno v čl. 161 odst. 2 našeho jednacího řádu: „Jestliže byly předloženy dva nebo více vzájemně se vylučujících pozměňovacích návrhů ke stejné části textu, má přednost pozměňovací návrh, který se nejvíce odchyluje od původního znění, a hlasuje se o něm nejdříve“.

Zpravodaj se odvolal na neformální pravidlo, ale formální pravidlo má přednost před údajnými neformálními pravidly, a tento postup byl použit k tomu, že druhý pozměňovací návrh, který tuto dotaci stanovil až na 600 milionů EUR, nebyl vzat v potaz.

To je skandální!

 
  
  

– Zpráva:Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiűtë (S&D).(LT) Hlasovala jsem pro rozpočet na rok 2010, protože finanční prostředky, které jsou v tomto rozpočtu vyčleněny, skutečně trochu usnadní situaci pro občany členských států EU postižené hospodářskou, sociální a finanční krizí. Navíc v tomto rozpočtu bylo vyčleněno více finančních prostředků pro sociální potřeby, a to je v současné době obzvláště důležité. Také jsem podpořila ta ustanovení, která vyčleňují dodatečné finanční prostředky pro zvýšení zaměstnanosti a zajištění pracovních míst. Je také velmi důležité, že jsme vyčlenili speciální finanční prostředky pro odvětví mléka. Samozřejmě jsme pro odvětví mléka mohli vyčlenit více finančních prostředků, jak navrhovali zástupci sociálně-demokratické strany, ale je dobře, že pro tento účel byly v tomto návrhu vyčleněny alespoň nějaké finanční prostředky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti rozpočtu, protože v době, kdy všechny členské státy bojují s poklesem příjmů, zůstaly všechny položky buď na stejné úrovni, nebo se zvýšily. A my tady v Evropě utrácíme stále více peněz! Tomu nerozumím.

Hlasoval jsem proti také z toho důvodu, že je nyní stanoveno, že navíc k platu a nákladům na úhradu cestovních a jiných výdajů má každý poslanec Evropského parlamentu nárok na 4 202 EUR na všeobecné výdaje. Poslanci mají tuto značnou částku použít například na úhradu kancelářských a telefonních nákladů, ale nikdo není povinen doložit, jakým způsobem tuto částku utratil. To znamená, každý měsíc každý poslanec Evropského parlamentu obdrží bianco šek, který by překvapil i Santa Klause.

To považuji za nanejvýš hanebné. Pokud se tato sněmovna bere vážně, musí s takovými praktikami přestat. Toho je možné dosáhnout, pokud se mnou budete hlasovat proti rozpočtu, a také bych vyzval každého poslance, aby dobrovolně pečlivě prověřil, jakým způsobem je těchto 4 202 EUR utráceno.

 
  
  

– Změna nařízení (ES) č 1234/2007 („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Hlasovala jsem samozřejmě pro návrh, který je určen ke zmírnění krize v odvětví mléka. Opět chci zdůraznit, že se jedná pouze o almužnu, která nestačí ani na uhašení ohně. Považovala bych však za chybné hlasovat proti. Jsem zklamána a zarmoucena, že jsem ani přes několik pokusů neobdržela žádnou odpověď na své tři otázky. První otázka se týkala toho, co chce Evropská unie učinit, aby zajistila, že se v budoucnu nebude dále potácet od jedné krize ke druhé, ať už v odvětví mléka nebo v jiných oblastech. Jaké ponaučení si Evropská unie odnesla z této hrozné krize, která zničila a ničí životy mnoha rodin? Moje druhá otázka určená paní komisařce, když zde byla, a tedy i Komisi, se týkala toho, jak tyto peníze mohou být rozděleny mezi členské státy nebo zda je to možné učinit tak, aby malí výrobci, jejichž živobytí je ohroženo, je získali nejdříve. Moje třetí otázka, na kterou jsem nedostala odpověď, se týkala toho, jaká opatření chtějí nové členské státy přijmout proti diskriminující situaci, v níž se nacházejí. 100 % našeho trhu muselo být...

(Předsedající řečnici přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Pane předsedající, rád bych učinil tři poznámky týkající se usnesení o odvětví mléka: zaprvé výslovně vítám skutečnost, že Komise může nyní rychleji reagovat na narušení trhu v odvětví mléka. Zadruhé jsem potěšen, že se nám společně podařilo přiznat finanční podporu evropským zemědělcům zaměřeným na produkci mléčných výrobků. Zatřetí nyní musíme, právě protože peníze nejsou všechno, využít čas k tomu, abychom se připravili na dobu po zrušení mléčných kvót. Proto doufám, že se rozvine dialog mezi politiky a zástupci průmyslového sektoru, protože otázka, jak je potřeba upravit trh s mlékem a mléčnými výrobky pro zemědělce zaměřené na produkci mléčných výrobků po roce 2015, stále není zodpovězena, a to je dle mého názoru hlavní problém.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Plně podporuji rozšíření působnosti článku 186 i na sektor mléka a mléčných produktů. Umožní to pružně reagovat na nenadálé změny na světovém i evropském trhu s mlékem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění producentů či narušení hospodářské soutěže. Pochybuji však o efektivitě odkupu kvót financovaného z rozpočtu jednotlivých členských států pro řešení krize v sektoru mléka. Ne všechny státy Společenství mají stejné možnosti, pokud jde o financování tohoto opatření. Myslím, že to naruší konkurenceschopnost farmářů v těchto státech a samozřejmě i hospodářskou soutěž. Jako zástupce České republiky proto v tomto ohledu preferuji financování odkupu kvót z rozpočtu Společenství, který by mohly využívat všechny státy ve stejné míře. Proto jsem se zdržela hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Pane předsedající, po mnoha měsících čekání, po dlouhých diskusích ve Výboru pro zemědělství a po mohutných protestech zemědělců v různých členských státech jsme schválili další formy podpory pro zemědělce zaměřené na produkci mléčných výrobků. Ještě to ale není dostatečné, protože tito zemědělci utrpěli obrovské ztráty a mnoho z nich se ocitlo na pokraji bankrotu, což narušilo autoritu Evropské unie a také nás, poslanců Evropského parlamentu.

Muselo se tak stát? Proč Komise reagovala tak pozdě? Znamená to, že nesledujeme trh důkladně? Pokud ano, vypovídá to nelichotivě o stavu správy Evropské unie. Jako poslanci Evropského parlamentu jsme tuto záležitost celé měsíce neustále zdůrazňovali.

Nezapomínejme, že opožděný zásah je mnohem méně účinný a ve svém důsledku také stojí více. Měli bychom si z toho odnést do budoucna ponaučení. Potřebujeme dlouhodobou stabilitu pro tak obtížnou, pracovně náročnou a nákladnou činnost, jakou je produkce mléka. Je to naší povinností vůči tvrdě pracujícím zemědělcům.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji, pane Siekierski. Obdržel jsem další dvě vysvětlení hlasování, obě od nových poslanců. Měl bych zdůraznit, že podle článku 170 po zahájení prvního vystoupení s vysvětlením hlasování nejsou žádné další žádosti o vysvětlení hlasování přípustné. Výjimečně tato dvě vysvětlení povolím, ale rád bych požádal útvary, aby na to znovu vhodným způsobem skupiny upozornily. Nebudeme-li se do určité míry držet pravidel, vymknou se nám věci z rukou.

Uděluji slovo panu Seánu Kellymu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Pane předsedající, zaprvé bych rád řekl, že i já jsem potěšen, že jsme dnes odhlasovali finanční prostředky z rozpočtu určené pro odvětví mléka, což ukazuje, že Evropská unie naslouchá a reaguje – přirozeně v mezích svého rozpočtu. Lepší by bylo, kdybychom mohli odvětví mléka poskytnout více finančních prostředků, ale snad to v budoucnu budeme moci zlepšit. Je lepší něco než vůbec nic.

Zadruhé bych rád zdůraznil, že při tlumočení do angličtiny bylo dnes učiněno velké množství chyb. Je milé, že pan Buzek uvedl, že se tak možná stalo proto, že mluvil příliš rychle. Nevadí, nejde o to někoho obviňovat, ale 908 bylo přeloženo jako 909, 444 jako 445 a 440 jako 444, takže vyskytnou-li se následně dotazy, měla by být tato záležitost zohledněna. Obrazovka bohužel také chvíli nefungovala, ale to byla elektronická chyba, ne lidská.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro změnu nařízení, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů, ačkoli pochybuji, zda by nový způsob výpočtu sankcí za překročení národních kvót měl být v platnosti od 1. dubna tohoto roku. Znamená to rušení právních předpisů se zpětným účinkem, což porušuje zásadu právní jistoty. Hlasoval jsem však pro, protože tento pozměňovací návrh uvolní finanční prostředky pro producenty mléka ve výši 280 milionů EUR a dává naději, že producenti mléka mají to nejhorší již za sebou.

Zůstává však základní otázka týkající se budoucnosti produkce mléka v Evropské unii, a v této oblasti je nejdůležitějším bodem budoucnost mléčných kvót. V současné době jsou v opatřeních přijatých Komisí rozpory. Na jednu stranu existují návrhy na zvýšení kvót i zrušení kvót v roce 2015. Na druhou stranu se dnes předložený návrh týká omezení podpory. Musíme se rozhodnout pro jednu z těchto možností. Já jsem pro pokračování kvót.

 
  
  

– Návrh usnesení RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, francouzský filosof René Descartes se, jak je známo, domníval, že všechny naše smysly mohou být ovládány zlým démonem.

Někdy, když poslouchám tyto zprávy, mám dojem, že žijeme v karteziánském světě, v němž Evropská unie zastupuje pouze hodnoty demokracie, svobody a spravedlnosti a své hodnoty šíří prostřednictvím obchodních dohod, spíše než válkou. A potom, po návratu do skutečného světa, si kladu otázku, co Evropská unie skutečně dělá? Uklidňuje tyrany v Pekingu a izoluje Tchaj-wan. Odmítá mluvit s Castrovými odpůrci na Kubě. Pokouší se rozverným způsobem odradit ajatolláhy od jejich jaderných snah. Je hlavním sponzorem Palestiny řízené hnutím Hamás.

Neexistuje žádná souvislost mezi touto zprávou o šíření demokracie a současným chováním našich institucí. Neříkám, že Evropská unie je pokrytecká, protože samozřejmě používáme stejné normy v rámci našich vlastních hranic, bezstarostně házíme do koše výsledky referenda, když se domníváme, že vedlo ke špatnému výsledku. V zahraničí i doma přehlížíme vládu zastupující občany a opovrhujeme demokratickou vůlí. Dovolte mi zopakovat, že o Lisabonské smlouvě by mělo být rozhodnuto v referendu. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, nemyslím si, že by někdo mohl nesouhlasit s potřebou prosazovat a podporovat demokracii v celém světě, vně i uvnitř EU. Když se však díváte zpět na ponaučení, která přinesla historie, vzpomínám si, že Spojené státy prosazovaly demokracii po celém světě a lidé říkali: „A jak to vypadá u vás, co Afroameričané, kteří nemohou volit nebo jimž je odpírána volební způsobilost?“ Před lety říkávala Británie a jiné koloniální velmoci koloniím „Pojďme šířit demokracii“a přesto zakazovaly ženám volit.

Nyní se podívejte, co dělá EU. EU hovoří o šíření demokracie napříč EU a můj kolega pan Hannan již uvedl mnoho konkrétních příkladů takového pokrytectví. Jednu věc bychom ale měli mít na paměti. Mluvíme-li o šíření demokracie, ujistěme se, že máme pořádek u sebe doma. Když obyvatelé Francie a Nizozemska hlasovali v referendu proti ústavní smlouvě, řekli jsme, že si ponecháme čas na přemýšlení, a poté jsme výsledky hlasování ignorovali. Když Irové hlasovali v prvním referendu proti, řekli jsme „Ach, víte co, souhlasíme s demokracií, ale pouze pokud zvolíte správnou cestu. Dáme vám ještě jednu šanci“. Nastal čas, abychom si udělali pořádek u sebe doma.

 
  
  

– Zpráva: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Pane předsedající, opět shledávám, že musím kolegům připomenout, že Evropská ústava ani Lisabonská smlouva nejsou formálně v platnosti. Každé ustanovení, každý článek Brokovy zprávy je založen na tom, že je tato smlouva již závazná, což samozřejmě není.

Musím říci, že je trochu podezřelé, že byla tato zpráva udržována v tajnosti, dokud nebylo irské referendum bezpečně v kapse a všechny hlasy nebyly spočítány, a že poté byl náhle předložen návrh zřídit po celém světě velvyslanectví EU odpovědná této sněmovně a jednotný evropský diplomatický sbor.

Samozřejmě všichni víme, že zahraniční politika EU existuje de facto, pokud ne de jure. Po celém světě máme delegace, které zastíní jakékoli národní mise, máme vyslance EU, i když se tak nenazývají, a nyní opět vidíme, že zpráva opožděně formalizuje to, co v Evropské unii již mnoho let funguje v praxi.

A nyní, když vznášíme námitky, je nám řečeno, že není důvod si nyní stěžovat, protože to je běžná praxe již řadu let. Stávají se tak nemyslitelné evropské politiky nevyhnutelnými, aniž by mezi nimi byla jakákoli fáze?

 
  
  

– Návrh usnesení RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Pane předsedající, podpořil jsem toto usnesení, protože přikládám nadcházejícímu summitu mezi EU a USA velký význam. Na nedávném zasedání G20 bylo učiněno mnoho slibů, které bude obtížné uskutečnit, pokud země budou jednat na vlastní pěst.

V tomto ohledu by se EU a USA měly ujmout vedoucí úlohy v provádění závazků přijatých skupinou G20. Proto potřebujeme lepší a účinnější koordinaci mezi opatřeními přijatými USA a EU. Nepotřebujeme strategické partnerství EU a USA. Doufám, že Komise tuto žádost Evropského parlamentu pochopí.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Pane předsedající, rád bych všem, včetně všech tlumočníků, kteří odvádějí znamenitou práci, poděkoval za trpělivost. Všichni se shodneme na významu vztahů mezi EU a USA a jsem toho názoru, že všichni vítáme summity a diskuse na úrovni Transatlantické hospodářské rady a různé jiné transatlantické dialogy. Je však skutečně důležité, abychom uznali, že celý svět hledí na tyto summity a hledí na morální vedení, které můžeme nabídnout nejen na úrovni EU, ale také na úrovni vlády USA. Jedním z nejlepších způsobů povzbuzení našeho hospodářství, zejména v době stávající krize, je bezpochyby ujištění, že když hovoříme o otevřeném trhu, skutečně to tak myslíme.

Velice mě znepokojuje otázka naší společné zemědělské politiky a zdá se, že společnou zemědělskou politiku dotujeme a zvyšujeme protekcionismus, což vážně poškozuje zemědělce v rozvojovém světě. Také skutečnost, že Obamova administrativa nedávno uvalila clo čínské pneumatiky, nás vrhá do kolotoče protekcionismu. Je na čase, abychom se vrátili k zásadám otevřeného trhu, a povzbudili tak světové hospodářství.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Rozpočtový rok 2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Příspěvek evropského rozpočtu na rok 2010 na podporu hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, soudržnosti a ochrany pracovních míst je klíčovou odpovědí na stávající hospodářskou krizi.

Jako konkrétní pobídku pro evropské hospodářství bych ráda zdůraznila plán evropské hospodářské obnovy, který, mimo jiné, podporuje projekty v odvětví energetiky (distribuční soustavu elektřiny, rozvodnou síť zemního plynu a projekty v oblasti zachycování a ukládání uhlíku), financuje opatření týkající se širokopásmového připojení k internetu, čímž rozšiřuje tzv. informační dálnice do venkovských oblastí, vyčleňuje finanční prostředky pro odvětví chovu dojného skotu, což je nová výzva společné zemědělské politiky, a pro další programy pomoci přijaté Společenstvím, jako je například distribuce ovoce a mléka do škol.

Obzvláště ráda bych zdůraznila pozměňovací návrh k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2010 předložený Skupinou Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), který jakožto další cíl programu Erasmus podporuje první zaměstnání pro mladé lidi prostřednictvím odborné přípravy ve spolupráci s podniky, stáže a kurzy podnikání.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písemně. (SV) Soubor pozměňovacích návrhů k rozpočtu EU na rok 2010, která tvoří „svazek 3“, obsahuje zásahy a podpůrná opatření, s kterými ze zásady nesouhlasím. Patří sem různá opatření pro skladování, například pro alkohol, a rozsáhlá podpora EU pro odvětví vína. Součástí je také podpora EU pro mléko a ovoce do škol, což sice může být důležité, není to ale otázka, o které by měla rozhodovat EU. Zároveň soubor obsahuje důležité investice například v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a kontroly přepravy zvířat, které vítám. Protože mě však postup hlasování nutí zaujmout stanovisko k souboru pozměňovacích návrhů jako celku, rozhodla jsme se zdržet hlasování o svazku 3.

Pozměňovací návrh 886 má chvályhodný cíl – investice do sportu. Tato otázka však nepatří na úroveň EU. Proto jsem hlasovala proti tomuto návrhu.

Pozměňovací návrh 905 je založen na postoji vůči přistěhovalcům, který ze zásady nemohu přijmout. Mají být například poskytovány finanční prostředky na to, aby se lidem žijícím v Africe vysvětlovalo, jak nebezpečné je dostat se do Evropy. Neměli bychom stavět kolem našeho světadílu zeď. Proto jsem hlasovala proti tomuto pozměňovacímu návrhu.

Pozměňovací návrh 909 obsahuje zdroje pro sledování evropských občanů. To je něco, co nemohu přijmout, a proto jsem hlasovala proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), písemně. – Členové Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy v zásadě proto, že se stavíme proti JAKÉMUKOLI navyšování rozpočtu a protože omezení ve využívání těchto rozpočtových linií, jak navrhuje skupina ECR, může vyústit ve snížení plateb uskutečněných z rozpočtu. Rádi bychom však také zdůraznili, že finanční prostředky EU, které jsou hojně financovány britskými daňovými poplatníky, by neměly být využívány k prosazování politik, jako jsou například nucené potraty, vůči menšinovému a jinému obyvatelstvu, které je nuceno žít v nedemokratických režimech. Takové využití není v souladu s právními předpisy Spojeného království. Není v souladu ani s právními předpisy jiných států EU a je v rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů, kterou Spojené království podepsalo, a v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech, kterou Spojené království také podepsalo. Ať už dotyčná částka dosahuje řádu milionů nebo ne, pokud by delegace UKIP hlasovala proti těmto pozměňovacím návrhům, místní postižené obyvatelstvo by oprávněně spojovalo skupinu UKIP s tyranií své vlastní vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh 812 svazku 3, aby nebyla znevýhodňována podpora pro zemědělce zaměřené na produkci mléka a mléčných výrobků, jakkoli je směšně nízká (280 milionů EUR). Je však nepřijatelné, že by přijetí tohoto pozměňovacího návrhu mělo vést k zamítnutí pozměňovacího návrhu 70, který přiznává podporu ve výši 600 milionů EUR místo 280 milionů EUR, jak požaduje parlamentní Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Protestuji proti tomuto pravidlu návrhu nejnižšího rozpočtu na úkor zemědělců.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že opatření oznámená komisařkou Fischer Boelovou v závěru zasedání Rady ministrů zemědělství v Lucemburku a ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova ve Štrasburku (dne 19. října) jsou nepřiměřená. Balíček, který stále musí 19. listopadu schválit Rada Ecofin, činí 280 milionů EUR a bude členským státům poskytnut ve formě finanční částky založené na produkci a ročních kvótách. Podle výpočtů obdrží Portugalsko pro boj s poklesem výrobních cen, který oproti cenám v letech 2007-2008 činil více než 50 %, finanční částku ve výši 6 až 7 milionů EUR. Domnívám se, že 0,003 EUR na litr mléka vyprodukovaného v Portugalsku (výpočty poskytnuté producenty) je směšná částka pro řešení problému, který se táhne již mnoho měsíců, zejména když ministr zemědělství použije tyto finanční prostředky na budoucí reformy, jak již oznámil.

Tato částka ve výši 280 milionů EUR je důležitým signálem ze strany Evropské komise, avšak není přiměřená skutečným potřebám producentů, pokud jde o překonání krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Jednání o rozpočtu patří mezi nejdůležitější postupy Společenství, v nichž Parlament, Komise a Rada sdílejí rozhodovací pravomoci. Dnes, na závěr prvního čtení, Parlament znovu potvrzuje svoji úlohu rozpočtového orgánu tím, že ve srovnání s návrhem Rady úspěšně navýšil jak prostředky na závazky, tak prostředky na platby, ačkoli stále o méně, něž bychom si přáli. Klíčové body, jež Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) podporuje s ohledem na oživení evropského hospodářství v souvislosti se stávající krizí, byly nyní podpořeny tím, že byl položen důraz na to, aby politika soudržnosti napomáhala hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků, které jsou hlavní hnací silou při vytváření pracovních míst.

Jako portugalský sociálně demokratický poslanec Evropského parlamentu mám důvod být obzvláště potěšen, že byl velkou většinou hlasů schválen pozměňovací návrh naší delegace zaměřený na vytvoření programu Erasmus pro první zaměstnání, který je jedním z návrhů, jež jsme předložili v minulých volbách do Evropského parlamentu. Také byla zajištěna podpora pro producenty mléka a záruka vyšší bezpečnosti občanů, a to i pokud jde o dodávky energie. Proces však ještě není u konce, protože tyto tři orgány budou muset dosáhnout společného postoje, o kterém se bude hlasovat ve druhém čtení v prosinci.

 
  
  

- Zpráva: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písemně. (PT) Vzhledem ke stávající hospodářské, finanční a sociální krizi bylo nezbytné, aby se rozpočet Evropské unie na rok 2010 na tuto situaci zvlášť zaměřil a aby se stal účinným nástrojem k překonání krize. Proto jsem hlasovala pro návrh rozpočtu EU na rok 2010, neboť se domnívám, že je komplexní reakcí na tyto potřeby.

Parlament je povinen udělat vše, co je v jeho silách, pro zaručení přiměřeného financování pro všechny činnosti a politiky, které podporují růst a tvorbu pracovních příležitostí a které přinesou řešení pro evropské občany. Konkrétně to znamená zlepšení zabezpečení dodávek energie, větší podporu pro výzkum a inovace, zejména v oblasti čistých technologií, podporu malých a středních podniků a větší podporu pro celoživotní vzdělávání. V tomto ohledu bych ráda zdůraznila důležitost vytvoření programu Erasmus na podporu zaměstnanosti, které navrhli portugalští sociálně demokratičtí poslanci Evropského parlamentu; tento program by byl zaměřen na pomoc mladým lidem hledajícím první zaměstnání, aby tohoto cíle dosáhli.

Konečně musím zdůraznit, že nesouhlasím s dodatečnými škrty, jež provedla Rada v rozpočtových položkách na podporu Lisabonské strategie, a to proto, že takové škrty jsou v rozporu s tím, co by mělo být učiněno pro podporu růstu a hospodářského oživení.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), písemně.(FR) Ačkoli politika soudržnosti hraje zásadní úlohu v úsilí o boj proti hospodářské krizi a změně klimatu, Rada navrhla podstatná omezení prostředků na platby, které byly pro tyto oblasti vyčleněny pro rok 2010. Jelikož jsme si vědomi významu evropských finančních prostředků a očekávání, jež jsou s nimi spojena na místě jejich určení, bylo nezbytné, abychom my, poslanci Evropského parlamentu, navrátili částky navržené předem Evropskou komisí na původní úroveň, a v některých případech je dokonce navýšili.

Toto hlasování je vyjádřením politické Evropy, kterou potřebujeme, takové, která je schopna činit rozpočtová rozhodnutí, která zajistí dobrou budoucnost pro solidaritu, konkurenceschopnost a růst ve prospěch svých občanů. Poslanci Evropského parlamentu dnes potvrdili svoji podporu pro evropskou politiku soudržnosti, jež skutečně disponuje zdroji pro splnění svých ambicí. Schvaluji rovněž obecné směřování zpráv poslanců Surjána a Maňka o návrhu rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, a proto jsem rozhodně hlasovala pro jejich přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Podporuji zprávu poslance Surjána jako možný kompromis, co se týče rozpočtu EU. Lituji, že Rada ještě více snížila předběžný návrh rozpočtu Komise, který dle mého názoru již zaostává za tím, co by bylo potřeba. Nemůžeme mít více Evropy se skrovným rozpočtem, který zcela zjevně není přiměřený. Zejména nesouhlasím se škrty provedenými v rozpočtových položkách určených na podporu Lisabonské strategie. Nepoměr mezi veřejnými prohlášeními o prioritě řešení hospodářské krize a podpory „konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“ na jedné straně a vyhrazenými částkami obsaženými v tomto návrhu rozpočtu na straně druhé by nemohl být větší. Vítám navýšení prostředků v oblasti svobody, bezpečnosti a práva a ráda bych zdůraznila, že vytváření Evropy občanů také závisí na řádném plnění těchto rozpočtových položek.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Nehlasovala jsem pro vyčlenění 300 milionů EUR a pro okamžitou podporu pro producenty mléka, protože se domnívám, že producenti mléka a mléčných výrobků čelí pádu výrobních cen, který způsobuje nejistotu. Postoj přijatý Skupinou progresivní aliance socialistů a demokratův Evropském parlamentu (S&D) ve prospěch vyčlenění 600 milionů EUR by byl totiž rychlejším a účinnějším prostředkem pro boj s příčinami, a především dopady výrazného poklesu na trhu s mléčnými výrobky, který v situaci stávající hospodářské krize dále pokračuje. Také se domnívám, že soubor podpůrných opatření přijatých Evropskou komisí přišel příliš pozdě. Finanční prostředky ve výši 600 milionů EUR by poskytly skutečnou podporu členským státům potýkajícím se s touto krizí.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písemně. (SV) Soubor pozměňovacích návrhů k rozpočtu EU na rok 2010, který tvoří „svazek 3“, obsahuje zásahy a podpůrná opatření, se kterými ze zásady nesouhlasíme (stejně tak jako jsme kritičtí vůči podpoře EU pro pěstování tabáku a hlasujeme proti ní). Patří sem různá opatření pro skladování, například pro alkohol, a rozsáhlou podporu EU pro odvětví vína. Soubor zahrnuje také podporu EU pro mléko a ovoce do škol, což je samo o sobě důležitý program, domníváme se ale, že by měl být řešen na vnitrostátní úrovni. Zároveň soubor pozměňovacích návrhů svazku 3 obsahuje například důležité investice do oblasti dobrých životních podmínek zvířat a kontroly přepravy zvířat, které bychom jako takové uvítali, protože tyto otázky výrazně podporujeme i jinde. Jelikož nás však postup hlasování nutí zaujmout stanovisko ke skupině pozměňovacích návrhů jako celku, rozhodli jsme se zdržet hlasování o svazku 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že zvýšení prostředků navrhované Parlamentem pro různé položky a částka ve výši 1,5 miliardy EUR na financování plánu evropské hospodářské obnovy jsou pro EU životně důležité, aby překonala hospodářskou krizi, v níž se nachází, a aby posílila svou úlohu na světové scéně.

Jak jsem již řekl, domnívám se, že je obzvláště důležité vyčlenit nezbytné finanční prostředky, aby malé a střední podniky, které patří k hlavním obětem krize, získaly podporu, jež jim umožní tuto krizi přežít. Zvýšení prostředků související s rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace umožní podněcovat podnikatelského ducha a inovace životně důležité pro to, aby se EU prosadila na celosvětovém trhu, a pro sociálně-ekonomický rozvoj na vnitřním trhu.

Lituji však, že pro odvětví chovu dojného skotu bylo vyčleněno pouze 300 milionů EUR. Jsem toho názoru, že vážná krize, kterou v současné době odvětví zažívá, by odůvodnila vyčlenění většího množství finančních prostředků, původně 600 milionů EUR, na pomoc producentům překonat obtíže, kterým v současné době čelí. Proto se domnívám, že 300 milionů EUR je nepřiměřená částka, a doufám, že vyčlenění této částky může stále být podstatně revidováno vzhledem k potřebám subjektů, které byly tímto rozhodnutím dotčeny.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Pokud jde o stanovisko Parlamentu, rád bych zdůraznil: a) pozměňovací návrhy na přerozdělení finančních prostředků předložené Komisí a později zrušené Radou; b) plán evropské hospodářské obnovy jako prioritu Evropského parlamentu, který musí poskytnout „nové“ finanční prostředky na jeho financování; c) návrhy na navýšení finančních prostředků na zabezpečení dodávek energie, výzkum a vývoj, podporu pro malé a střední podniky a celoživotní vzdělávání; d) vyčlenění finančních prostředků pro odvětví mléka v hodnotě 300 milionů EUR, jež je sice nepřiměřeně nízkou, ale maximální dosažitelnou částkou (domnívám se, že je zásadně důležité mít mechanismus pro regulaci a zachování kvót na mléko); e) financování širokopásmové služby pro venkovské komunity z rezervy dostupné v rozpočtové položce 2; f) námi předložený předběžný pozměňovací návrh na posílení a změnu programu Erasmus, aby se z něj stal také nástroj k vytváření příležitostí prvního zaměstnání pro mladé lidi.

Doufám, že celkový rozpočet s hodnotami plateb v řádu 127 miliard EUR bude plně využit, vzhledem ke zpoždění ve využívání prostředků, které odpovídají rozpočtovému roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Joăo Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2010, o kterém dnes, uprostřed hospodářské a sociální krize s drastickými dopady na pracovní příležitosti a životní podmínky obyvatelstva, jednáme, velice zaostává za tím, co je potřeba, a opět ukazuje, co skutečně znamená „evropská solidarita“. Místo reagování na sociální krizi je významná část rozpočtu vyčleněna, v souladu s posilováním vojenských a neoliberálních trendů Evropské unie, na zvýšení vojenských výdajů a podporu hospodářských a finančních skupin.

Ačkoli návrh Parlamentu představuje zvýšení oproti návrhu rozpočtu Rady a Evropské komise, stále o přibližně 6 miliard EUR zaostává za prostředky vyčleněnými na rok 2010 ve víceletém finančním rámci na období 2007–2013, přestože konečná částka, o níž bude rozhodnuto v prosinci, stále není známa. Vítáme však schválení našeho návrhu na vytvoření nové rozpočtové položky pro opatření v textilním a obuvnickém průmyslu za účelem vytvoření programu Společenství pro toto průmyslové odvětví. Cílem návrhu je boj s krizí v tomto průmyslovém odvětví způsobenou exponenciálním nárůstem dovozu ze třetích zemí, a to zejména v oblastech, které jsou na tomto odvětví nejvíce závislé.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), písemně. (SV) Pokud jde o rozpočet EU na rok 2010, podporujeme základní zásady, o které se opírá, a rádi bychom zdůraznili, že musí lidem zajistit dobré zhodnocení finančních prostředků. Rámec stanovený finančním výhledem by měl zůstat zachován, a proto vítáme skutečnost, že rozpočet bude zachován v tomto rámci. Chceme výrazně omezit zemědělskou a regionální podporu a snížit celkový rozpočet. Chceme vložit více našich sdílených zdrojů do výzkumu a vývoje, hospodářského růstu, infrastruktury a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Rád bych začal vyjádřením politování nad tím, že Rada ještě více snížila předběžný návrh rozpočtu Komise a že navzdory předpokladu, že prioritou rozpočtu na rok 2010 jsou občané a boj s hospodářskou krizí, nejsou finanční prostředky v rámci položky 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost, přiměřené. Rozpočtové škrty učiněné Radou odvádějí finanční prostředky od provádění Lisabonské strategie, což je v rozporu s bojem se stávající hospodářskou krizí.

Rád bych však uvítal skutečnost, že pozměňovací návrh navržený portugalskými sociálně demokratickými poslanci Evropského parlamentu, který byl volebním slibem portugalským voličům, byl schválen, pokud jde o vytvoření koncepce prvního zaměstnání v rámci programu Erasmus jako způsobu podpory zaměstnání pro mladé lidi a pomoci v boji s hospodářskou krizí.

Konečně, nesouhlasím se škrty provedenými Radou v položce 1b – Soudržnost pro růst a zaměstnanost v době, kdy jsou strukturální fondy a fondy soudržnosti důležité pro povzbuzení růstu a hospodářské oživení, ale také proto, že mnoho důležitých politik zaměřených na boj proti změně klimatu a podporu růstu a zaměstnanosti je financováno v rámci této podpoložky.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro založení nového fondu pro mléčné produkty, který poskytne producentům podporu v jejich úsilí překonat krizi v tomto odvětví, ačkoli tato podpora měla být zavedena mnohem dříve. Lituji, že jsme nemohli hlasovat pro získání 600 milionů EUR, jak bylo plánováno ve zprávě z vlastního podnětu, o které hlasoval dne 1. září Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, a jak by si skupina S&D přála. Pokud se zemědělci EU nemohou těšit větší podpoře ze strany EU, povede to k pocitu rozladění z evropské pravice.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. – Navrhovaný rozpočet EU na rok 2010 je namířen proti prostým lidem, odráží každý aspekt jejích zpátečnických cílů a opět dokazuje, že EU je nadnárodní imperialistická unie ve službách kapitálu. Kapitalistická krize je využívána k provádění hlubokých, zpátečnických kapitalistických restrukturalizací na úkor pracující třídy a ke zvyšování zisků monopolních podniků. Jsou financovány programy k převracení pracovních vztahů, pošlapávání pracovních a sociálních práv, podpoře flexibilních forem práce a převracení podmínek kolektivních dohod.

Jsou posilovány systémy nejisté práce a vydírání mladých lidí prostřednictvím stáží a celoživotního vzdělávání, spíše než podpora pracovních příležitostí. Je posilována koncentrace půdy a odvracení zemědělců od uplatňování SZP ve prospěch potravinářského průmyslu a obchodu. Prostředky a mechanismy pronásledování a potlačování dělnických hnutí, jako například Frontex, Europol a Eurojust, se stupňují a posilují, stejně jako databáze osob a mechanismy pro prosazování imperialistické politiky EU, společná zahraniční a bezpečnostní politika a vojenská infrastruktura.

Hlasování stran pravého a levého středu v Evropském parlamentu pro rozpočet EU představuje totální útok na pracující třídu. Hlasovali jsme proti rozpočtu EU, protože slouží velkým podnikům a lidem situaci ještě více ztěžuje.

 
  
  

- Zpráva: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), písemně. – Britští konzervativci stále věří ve vyšší efektivitu a větší odpovědnost v rámci rozpočtu Evropského parlamentu.


Parlament se však opět snažil o výrazné zvýšení rozpočtu oproti tomu, co stanovila Rada ministrů. Proto konzervativci hlasovali pro snížení výdajů EU v mnoha oblastech.

I nadále podporujeme oblasti, kde EU přispívá svou přidanou hodnotou, jako je například výzkum nových technologií, přístup občanů EU k informacím, evropský veřejný ochránce práv a Účetní dvůr. Hlasovali jsme však proti velkému množství dalších rozpočtových linií, které jsou neodůvodněné a nehospodárné v době, kdy bychom měli všichni projevit hospodářskou rozvážnost.

Hlasovali jsme zvláště proti financování Výboru regionů a podpořili jsme kroky vedoucí ke zrušení některých nejvíce marnotratných rozpočtových linií, jako jsou například dotace na pěstování tabáku, a celé řady dalších linií souvisejících se zemědělskými dotacemi a systémy a s plýtváním v administrativě.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), písemně. – Skupina ECR věří ve vyšší efektivitu a větší odpovědnost v rámci rozpočtu Evropského parlamentu.


Parlament se však opět snažil o výrazné zvýšení rozpočtu oproti tomu, co stanovila Rada ministrů. Proto skupina ECR hlasovala pro snížení výdajů EU v mnoha oblastech.

I nadále podporujeme oblasti, kde EU přispívá svou přidanou hodnotou, jako je například výzkum nových technologií, přístup občanů EU k informacím, evropský veřejný ochránce práv a Účetní dvůr. Hlasovali jsme však proti velkému množství dalších rozpočtových linií, které jsou neodůvodněné a nehospodárné v době, kdy bychom měli všichni projevit hospodářskou rozvážnost.

Hlasovali jsme zvláště proti financování Výboru regionů a podpořili jsme kroky vedoucí ke snížení některých nejvíce marnotratných rozpočtových linií souvisejících se zemědělskými dotacemi a systémy a s plýtváním v administrativě.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) V této diskusi o souhrnném rozpočtu Evropské unie jsem pro to, aby byly v jednáních o vyčleňování finančních prostředků pro různá odvětví evropského hospodářství zohledněny specifické podmínky krize, kterou v současné době zažíváme.

Rád bych upozornil na naléhavou nutnost vyčlenit finanční prostředky pro odvětví chovu dojného skotu vzhledem ke složité situaci, které producenti v této oblasti čelí, a doufám, že budou přijata účinná podpůrná opatření pro toto odvětví činnosti.

Je obzvláště důležité vyčlenit nezbytné finanční prostředky, tak aby malé a střední podniky, které patří k hlavním obětem krize, získaly podporu, která jim umožní tuto krizi přežít. Posílení rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace umožní podnítit podnikatelského ducha a inovace, které jsou životně důležité pro to, aby EU obhájila své postavení na celosvětovém trhu, a pro sociálně-ekonomický rozvoj na vnitřním trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Vítám skutečnost, že politika rozpočtu s nulovým základem na počátku každého volebního období, kterou jsem jménem Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) předložil, byla přijata. Rozpočet Parlamentu tak bude odrážet skutečné potřeby a zvýší se jeho transparentnost, rozpočtová disciplína a účinnost. Podporuji také rozlišování mezi pevnými náklady a proměnnými náklady, přičemž proměnné náklady by měly být odůvodněny na základě analýzy nákladů a výnosů. V oblastech, jako je například komunikační politika, je tato analýza nákladů a výnosů důležitá k zajištění lepších výsledků a řízení zdrojů.

Rád bych zdůraznil, že tento návrh rozpočtu nezohledňuje požadavky vyplývající z budoucího vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, což bude pravděpodobně vyžadovat navržení opravného rozpočtu. Rád bych zdůraznil, že dokonalost při tvorbě právních předpisů by měla být hlavní prioritou Parlamentu, a měly by být k tomuto účelu vyčleněny nezbytné zdroje. Zároveň se domnívám, že je zásadní přijmout dlouhodobou politiku v oblasti budov, která by měla zohlednit náklady na jejich údržbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) V prvním čtení jsem hlasovala pro rozpočet na rok 2010, jehož platby činí 127,5 miliardy EUR, avšak doufám, že druhé čtení nám umožní dosáhnout ambicióznějších výsledků, zejména pokud jde o zdroje vyčleněné na plán obnovy, které by měly být přiměřené výzvám, jimž bude muset čelit v souvislosti s pracovními příležitostmi, sociální soudržností, změnou klimatu a bojem proti chudobě. Šlo mi především o podporu pro mikroúvěry, která je prioritou socialistů, prostřednictvím poskytnutí zdrojů pro sociální hospodářství a  současného zachování programu PROGRESS v celém jeho rozsahu. Zdroje pro tento rozpočet jsou skutečně omezené, zejména v důsledku omezeného finančního výhledu, jehož jsou součástí. V diskusi o novém rozpočtovém výhledu bude nutné vynaložit značné úsilí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Vítám skutečnost, že celková částka rozpočtu Parlamentu je pod hranicí 20 % výdajů v rozpočtové položce 5 (administrativní výdaje) víceletého finančního rámce, kterou si Parlament sám stanovil. V roce krize je důležité, aby Parlament zapůsobil svou disciplínou a kontrolou nákladů.

Schválený rozpočet nezahrnuje úpravy, které mohou být nezbytné, vstoupí-li Lisabonská smlouva v platnost, a to zejména, pokud jde o oblast právních předpisů. Pokud tedy Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, může být přijat opravný rozpočet. Je důležité konstatovat, že hlavní prioritou Parlamentu je (podle Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) jeho zákonodárná funkce a že by měly být pro Parlament vyčleněny nezbytné zdroje na to, aby mohl odvádět vynikající práci.

Pokud jde o informační politiku, vítám dohodu o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni, což by mělo pomoci zlepšit komunikaci s občany a jejich účast na politickém životě EU. Vyzývá také k hlubší diskusi o dlouhodobých rozpočtových zásadách v této oblasti.

Hlasovala jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Rád bych uvítal skutečnost, že celková úroveň rozpočtu Parlamentu je pod hranicí 20 % výdajů v rozpočtové položce 5 (administrativní výdaje) víceletého finančního rámce, kterou si Parlament sám stanovil. Je však důležité poznamenat, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost a následný nárůst odpovědností Parlamentu znamená, že bude muset být vytvořen opravný rozpočet a  20% hranici administrativních výdajů bude obtížné udržet. Hlavní prioritou Parlamentu by měla být dokonalost při tvorbě právních předpisů a měly by být vytvořeny nezbytné podmínky k jejímu dosažení.

Rád bych také vyjádřil uznání práci vykonané stínovým zpravodajem Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), José Manuelem Fernandesem, který přispěl k tomu, aby byl z této zprávy vytvořen pro Parlament velmi významný dokument. Z jeho práce bych rád zdůraznil právě schválený návrh na provádění politiky rozpočtu s nulovým základem na počátku každého volebního období, která umožní, aby rozpočet odrážel pouze skutečné náklady, a která zvýší transparentnost, rozpočtovou disciplínu a účinnost.

 
  
  

- Zpráva: Claude Moraes (A7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Od roku 1998 Parlament všechny iniciativy, které mu jsou předkládány při konzultacích o konkrétních otázkách souvisejících s Europolem, systematicky odmítal, dokud Europol zůstával svou působností mezivládní institucí nepodléhající demokratické nebo právní kontrole. Nyní, když bylo schváleno rozhodnutí přeměnit Europol na agenturu EU financovanou z rozpočtu Společenství a byla rozšířena kontrolní úloha Parlamentu, není již dále nutné tuto zásadu dodržovat.

Proto jsem hlasoval pro tuto iniciativu České republiky, jejímž cílem je vyřešit administrativní otázku, totiž úpravu výše základních platů a příspěvků zaměstnanců Europolu tak, aby byla přizpůsobena nárůstu životních nákladů v Nizozemsku. Rád bych však zdůraznil, že jakékoli rozhodnutí o úpravě platů zaměstnanců Europolu musí být jednomyslně přijato Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro tento návrh rozhodnutí, jehož cílem je úprava základních platů a příspěvků zaměstnanců Europolu. Cílem této zprávy je tedy přizpůsobit jejich odměny nárůstu životních nákladů v Nizozemsku a změnám platů ve veřejné službě v členských státech. Tato podpora je ještě potřebnější od doby, kdy se Europol stal agenturou Evropské unie financovanou z rozpočtu Společenství.

 
  
  

- Změna nařízení (ES) č 1234/2007 („Jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro zahrnutí mléka pod článek 186 s cílem umožnit Komisi rychle reagovat na krizové situace, neboť tento článek zavádí nástroj, jehož využívání je důležité. Používání tohoto nástroje však nesmí Parlament od tohoto procesu vzdálit, a to tím spíše, že se blíží postup spolurozhodování; proto je zásadní, aby Komise dohlížela na tyto aktivity.

Pokud jde o dobrovolnou úpravu režimu doplňkové dávky, obecně známé jako „pokuty“, určené k zajištění vnitřního financování restrukturalizace odvětví chovu dojného skotu, domnívám se, že to je opatření, které vyvolává vnitrostátní reakce, ačkoli jsem toho názoru, že by bylo vhodnější přistoupit k evropské reakci na krizi, která se týká celé Evropy.

Na závěr se domnívám, že poté, co jsme během uplynulých měsíců tak tvrdě bojovali o to, aby Komise navrhla opatření, nemůžeme v této složité době zamítnout jakýkoli příspěvek pro evropské producenty mléka a jejich rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), písemně. – Hlasoval jsem pro tyto změny jednotné společné organizace trhu, protože se domnívám, že balíček ve výši 280 milionů EUR je realistický a bude odvětvím mléka pozitivně přijat. Proto jsem přesvědčen, že za účelem poskytnutí této podpory bude nezbytné udělit dočasné pravomoci řídícímu výboru podle článku 186. Domnívám se však, že Komise by měla požívat těchto pravomocí pouze po dobu maximálně dvou let, aby zajistila bezproblémovou realizaci tohoto balíčku.

Nemohu však podpořit národní program zpětného odkupu mléčných kvót, který Komise také navrhla a který zahrnoval plány na zvýšení doplňkové dávky výrobcům překračujícím kvótu. Neměli bychom postihovat schopné producenty, kteří jsou budoucností odvětví. Tento balíček je krátkodobým opatřením určeným pro krátkodobé řešení, avšak odvětví do budoucna potřebuje jasnou dlouhodobou strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písemně.

(FR) Pokud jde o zahrnutí mléka pod článek 186 a program zpětného odkupu kvót, jsem potěšena, že zavedení tohoto rozhodnutí nebylo odloženo na pozdější datum... toho jsme se v jednu chvíli mohli ze strany některých obávat, protože mléčný rok (který trvá od 1. dubna do 31. března) je již v plném proudu! Ačkoli souhlasím s opatřeními, která byla navržena, ráda bych nicméně zašla dále: tato opatření totiž zdaleka ještě nejsou dostatečná, zejména proto, že pokud jde o zpětný odkup kvót, řada je opět na členských státech a vnitrostátním financování. Kromě toho zde mluvíme o střednědobých a dlouhodobých opatřeních.

Je však naléhavě nutné zavést krátkodobá opatření Společenství. Ta jsou zásadní: očekávání jsou v této oblasti v tomto ohledu velice vysoká. Konečně, v rámci článku 186 bude v budoucnu nezbytné dohlížet na každoroční obnovení mechanismů a poskytnout Komisi příležitost automaticky toto opatření každý rok obnovit. To také umožní Parlamentu a Radě vyvinout větší tlak na Komisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro návrh „jednotného nařízení o společné organizaci trhů“ protože, vzhledem k vážné krizi, kterou zažívá odvětví mléka v Evropě, je nezbytné přijmout naléhavá opatření k obnovení tržní rovnováhy a k zaručení odpovídajícího příjmu pro zemědělce, jak je uvedeno v cílech SZP, které byly znovu potvrzeny v Lisabonské smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Joăo Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Tyto návrhy jsou uznáním selhání politiky Komise v oblasti odvětví chovu dojného skotu. Je několik důvodů, proč jsme hlasovali proti: 1) částka navržená Komisí ke stabilizaci trhu s mlékem je zjevně nedostatečná a bude dostupná až v roce 2010, a neumožňuje proto v potřebném rozsahu řešit zjevně naléhavou situaci, zejména v případě malých a středně velkých producentů; 2) zahrnutí mléka a mléčných výrobků pod článek 186, které se v návrhu objevuje, zaručuje Komisi pravomoci udělené Parlamentem a Radou, aniž by byla blíže určena opatření, jež mají být přijata; 3) navrhovaná opatření nemění cíl poslední reformy společné organizace trhů: zcela liberalizovat a zrušit nástroje tržní regulace, kvóty a výrobní práva, což jsou kroky, které jsou příčinou stávající krize; 4) schválené finanční prostředky jsou navíc určeny k restrukturalizaci odvětví, což podle Komise znamená, že tisíce producentů ukončí svou činnost, se všemi sociálními a environmentálními dopady, které s tím souvisejí; 5) návrh zvětší stávající nerovnováhu v rozdělování prostředků mezi producenty a mezi jednotlivé země, což celou situaci pro velký počet producentů pouze zhorší.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro nová protikrizová opatření v oblasti ceny mléka s cílem podpořit producenty, kteří se v současné době potýkají se zvláště obtížnými podmínkami pro výkon svého povolání. Tato opatření přicházela pomalu, přestože producenti mléka hovoří o svých problémech již od jara. Rozpočet ve výši 280 milionů EUR navrhovaný členskými státy je nedostatečný; musíme ukázat, že jsme ambicióznější, a podpořit balíček pomoci ve výši 600 milionů EUR, a tím umožnit výrobcům dostat se z propadu, ve kterém se nacházejí. Jsem velmi vážně znepokojena budoucností tohoto odvětví, protože nejsou podnikány žádné kroky pro osvobození výrobců ze sevření tržních mechanismů, přestože Účetní dvůr oznámil, že je zapotřebí nástrojů pro řízení trhu s mlékem ohroženého narušením produkce mléka ve velkém počtu zranitelných oblastí a přehlížením skutečnosti, že si Evropa může na světovém trhu zajistit své postavení právě díky výrobkům s vysokou přidanou hodnotou.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Zemědělci v odvětví mléka a mléčných výrobků se nyní nacházejí pod velmi silným tlakem. V Irsku, kde je mlékárenský průmysl strategicky důležitý, bude téměř každý zemědělec v odvětví mléka a mléčných výrobků v roce 2009 ve ztrátě. To pro jedno z klíčových evropských odvětví není udržitelná situace. Hlasoval jsem pro dnešní pozměňovací návrh, abych v době krize vyjádřil solidaritu se zemědělskou komunitou. Lituji jedině toho, že nehlasujeme, abychom jim poskytli 600 milionů EUR, jak bylo touto sněmovnou původně navrhováno, ale pouze 300 milionů EUR. Hlasování v této věci však bylo na úrovni výboru zablokováno stranami pravého středu Parlamentu. 300 milionů EUR je lepší než nic, ale v budoucnu budou na podporu tohoto průmyslu nutná radikálnější opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písemně. – Při závěrečném hlasování o jednotném nařízení o společné organizaci trhů jsem se zdržela (článek 142), protože opatření navrhovaná Komisí nejsou dle mého názoru dostatečná.

Krize v odvětví mléka je problémem, který vyžaduje naléhavá opatření, a proto jsem také hlasovala pro naléhavý postup podle článku 142 za účelem přizpůsobení jednotného nařízení o společné organizaci trhů. Stávající návrh Komise je však příliš slabý a ráda bych velice brzy viděla přiměřená a podpůrná opatření, která jsou v boji s krizí v odvětví mléka účinná. Hlasování pro tento návrh by vyloučilo jakákoli účinnější opatření v budoucnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písemně. (DE) Krize v mlékárenském průmyslu přivedla četné zemědělce na pokraj bankrotu. Po měsících čekání na lepší ceny mléka Evropská komise konečně přijala nouzová opatření pro záchranu producentů mléka.

Podpora pro soukromé sklady sýra má být zvýšena na 15 milionů EUR, což přinese zisk hlavně Italům.

Intervenční období pro sušené mléko a máslo má být prodlouženo a vývozní náhrady mají být zvýšeny. Tato opatření by měla ve střednědobém horizontu ceny mléka stabilizovat.

Mezi členské státy má být rozdělen mléčný fond ve výši přibližně 280 milionů EUR na financování vnitrostátní ch opatření podpory. To je však jen o málo více než kapka v moři.

Komise nabízí členským státům dobrovolný program zpětného odkupu kvót s cílem motivovat producenty mléka, aby částečně nebo zcela od produkce mléka ustoupili. Produktivní provozy, které vyrábějí příliš mnoho, mají sahat hlouběji do kapes. Tato opatření vyžadují vysoké vnitrostátní náklady, a protože v době všeobecné hospodářské krize nezbývá ve vnitrostátních rozpočtech žádná rezerva. Nedávám jim příliš velkou naději.

Nejhmatatelnější opatření v krizovém balíčku je zahrnutí mléka pod článek 186 nařízení (ES) č. 1234/2007, aby Komise mohla přijímat rychlá opatření pro boj s krizí. Zdá se mi však sporné toto opatření časově omezovat. S touto výhradou jsem hlasovala pro stanovisko Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně.(ES) Hlasoval jsem proti usnesení o odvětví mléka, protože jsem toho názoru, že návrh Komise vyčlenit odvětví 280 milionů EUR přichází příliš pozdě, aby byl uskutečněn tento rok, a v každém případě nebude toto opatření dostatečné. Z tohoto důvodu jsem podpořil návrh vyčlenit tomuto odvětví 600 milionů EUR. Na druhou stranu zahrnutí mléka a mléčných derivátů pod článek 186 uděluje určité pravomoci výboru zřízenému Evropským parlamentem a Radě, přestože nebylo konkrétně uvedeno, jaká praktická opatření je potřeba přijmout. Přijatá opatření nicméně nemění cíl nejnovější reformy SZP, zejména celkovou liberalizaci trhů s mlékem a mléčnými výrobky, kterou naše skupina odmítá. Tato opatření zvýhodňují zemědělský a potravinářský průmysl a velké distribuční řetězce na úkor menších a středně velkých producentů a přispívají ke koncentraci výroby a zvýšení zisku pro průmysl, který v minulých letech rostl díky poklesu cen vyplácených producentům mléka a nárůstu konečné prodejní ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písemně. (FR) Podpořila jsem vytvoření „mléčného fondu“ s cílem pomoci odvětví v krizi a zvláště podpořit ty zemědělce, kteří čelí nejnaléhavějším problémům. Zejména jsem hlasovala pro pozměňovací návrh požadující o 20 milionů EUR více, než kolik oznámila Evropská komise, což celkovou částku zvyšuje na 300 milionů EUR. Jedná se pozměňovací návrh k jednotnému nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, který především umožňuje Evropské komisi přijmout nouzová opatření z vlastní iniciativy v případě vážného narušení trhu s mlékem, jak je tomu nyní po několik měsíců. Tento rozpočet zjevně není dostatečný, aby vyvedl všechny producenty ze složité situace, v níž se nacházejí. Vzhledem ke stávajícím rozpočtovým rezervám by však bohužel bylo nezodpovědné požadovat více. Kromě toho, kdybychom požadovali více, mohlo by se také stát, že nedostaneme vůbec nic. Ráda bych zdůraznila, že byly položeny pouhé základy. Diskuse pokračuje, pokud jde o regulační strukturu, kterou bude nutné zavést po roce 2013, a Evropský parlament bude v tomto ohledu pokračovat ve svém úsilí dosáhnout účinného zodpovědného rámce pro zemědělské trhy. Lisabonská smlouva nám v této věci navíc poskytne nové nástroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně.(PT) Na plenárním zasedání Parlamentu ve Štrasburku byly přijaty zprávy obsahující tři konkrétní opatření (280 milionů EUR jako přímá podpora pro výrobce, dočasné pravidlo pro výpočet zpětného odkupu kvót a zahrnutí mléka do společné organizace trhů podle článku 186 (nouzová opatření). Domnívám se, že tato opatření jsou důležitá, jedná se ale o nedostatečná jednorázová opatření týkající se problému, který již nabyl velice závažných strukturálních rozměrů. Toto odvětví potřebuje užitečné a účinné mechanismy řízení, které by v případě nutnosti mohly do trhu zasáhnout, narozdíl od přístupu doporučeného Evropskou komisí, která podporuje liberalizaci a deregulaci.

Krize v odvětví chovu dojného skotu naplno ukázala, že společná organizace trhů pro mléko stále vyžaduje nástroje pro řešení nerovnováhy trhu, zejména mechanismus kvót.

Balíček, který stále ještě musí dne 19. listopadu schválit Rada Ecofin, dosahuje 280 milionů EUR a bude členským státům poskytnut ve formě finanční částky založené na produkci a ročních kvótách. Podle výpočtů obdrží Portugalsko pro boj s propadem výrobních cen, který v letech 2007-2008 činil více než 50 %, finanční částku ve výši 6 až 7 milionů EUR...

(Vysvětlení hlasování zkráceno podle článku 170 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Opatření Komise a vlád týkající se krize v odvětví chovu hospodářských zvířat úzce souvisejí s obecnější SZP namířenou proti řadovým občanům, a co je důležitější, s rozhodnutím o plné liberalizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které přijala EU. Nejzávažnější je, že navrhnuté položky jsou používány k urychlení restrukturalizace vedoucí ke zvýšení zisků potravinářského průmyslu, čímž jsou posilovány obchodní skupiny v odvětví mléka na úkor chovatelů dobytka. Tato opatření neřeší naléhavé problémy, proti kterým demonstrují malí a středně velcí majitelé mléčných farem: zejména vysoké výrobní náklady a směšně nízké výrobní ceny.

Přesněji řečeno, neřeší naléhavé problémy všech chovatelů hospodářských zvířat, v oblasti chovu dobytka, produkce masa a chovu ovcí a koz. Průmyslové subjekty a obchodníci zdvojnásobují své zisky, a to jak díky směšně nízkým výrobním cenám, tak díky mnohonásobně vyšším cenám, které za tyto základní potraviny zaplatí pracující. Hlasovali jsme proti návrhu, protože jeho cílem je další koncentrace produkce v tomto odvětví. Řešením pro majitele malých a středně velkých farem je boj proti politice EU nakloněné monopolům a boj za jiný směr vývoje, který ukončí vykořisťování chovatelů dobytka, zaručí jim příjem a budoucnost a bude obecně sloužit potravní potřebě a blahobytu obyvatelstva.

 
  
  

- Návrh usnesení B7-0097/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, skutečnost, že vnitřní hranice Evropské unie byly zrušeny, aniž by zároveň nebo dokonce v předstihu byla posílena kontrola vnějších hranic a aniž by byly plně funkční alespoň minimální původně předpokládané bezpečnostní nástroje, představuje skutečný problém. Podle zásady přednosti skutečnosti nebudeme hlasovat proti tomuto usnesení, v němž je vyjádřeno znepokojení ze zpoždění způsobeného novými systémy pro výměnu informací ve věcech trestnních a vízových. To všechno je však ve skutečnosti jen zdánlivým problémem: skutečným problémem je Schengen samotný, jeho pseudo-acquis, které je nyní součástí Smluv, a politiky Bruselu v oblasti víz, přistěhovalectví a pohybu osob...

Evropa je dnes zaplavena legálními a nelegálními přistěhovalci a prudce se zvyšuje míra trestné činnosti a její projevy jsou stále násilnější, protože státy byly zbaveny práva kontrolovat své vlastní hranice. Schengen podpořil rozmach přeshraniční trestné činnosti a nelegálního proudění osob a zboží, které je samo o sobě někdy legální a jindy ne, a to bez jakéhokoli skutečného užitku pro Evropany. Proto uplatněte alespoň do doby, kdy budou tyto systémy funkční, ochrannou doložku a znovu zaveďte kontroly!

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně. (PL) Zcela podporuji usnesení o situaci v oblasti systémů SIS II a VIS. Vývoj systému SIS II se protáhl a četné technické nesnáze již zpozdily vstup nových zemí do schengenského systému. Proto je nutné, aby Evropský parlament neustále sledoval pokrok v zavádění systémů SIS II aVIS.

Systém SIS II je klíčovým politickým projektem pro celou Unii. Jeho dlouho očekávané zavedení a řádné fungování je nezbytné pro další rozšiřování schengenského prostoru a pro výsledné zajištění volného pohybu osob v rámci EU pro další občany (Bulharsko, Rumunsko, Kypr, Lichtenštejnsko). Systém SIS II je také klíčovým prvkem v boji proti trestné činnosti a nelegálnímu přistěhovalectví. Příslušníci polské pohraniční stráže dokázali v první polovině roku 2008 zadržet o 50 % více cizinců nelegálně překračujících hranice ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku díky vstupu Polska do schengenského prostoru (ze zprávy Ministerstva vnitra a správy za rok 2008).

Na polském území bylo zatčeno více než 350 osob hledaných na základě evropského zatýkacího rozkazu a v zahraničí bylo zadrženo přibližně 600 osob hledaných polským soudním systémem. Zvlášť důležitá je databáze pohřešovaných dětí, která nebyla součástí systému SIS I a je plánována pro systém SIS II. Naše důvěryhodnost v očích našich občanů závisí na důležitých projektech, jako jsou tyto. Sjednocená Evropa si nemůže dovolit další zpoždění a nedbalost.

 
  
  

- Návrh usnesení RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Joăo Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Přijetí tohoto usnesení se nemůže obejít bez několika připomínek k jeho cílům a obsahu. Za prvé by se Evropská unie místo prohlašování, že je přeborníkem v demokracii, jímž není, a vydávání „praktických doporučení“ jiným zemím měla především sama zabývat stavem demokracie uvnitř EU. Proces ratifikace Lisabonské smlouvy je jedním z nedávných příkladů toho, jak je takzvaný „evropský projekt“ namířen proti demokratické účasti evropských obyvatel a proti jejich zájmům, přáním a touhám, neboť na ně vyvíjí nátlak, vydírá je a přehlíží jejich rozhodnutí, pokud jde o směr, kterým by se podle jejich představy měla ubírat jejich společná budoucnost. Za druhé by země EU měly v rámci svých vnějších vztahů místo podporování obnovy závodů ve zbrojení a militarizace mezinárodních vztahů měly přispívat k demokracii podporou skutečné politiky míru a mezinárodní spolupráce založené na respektování svrchovanosti každé země a principu nevměšování a na dodržování mezinárodního práva a Charty Organizace spojených národů. K takovému příspěvku máme bohužel daleko. EU se stále se zvyšujícím nedostatkem demokracie nemůže jít příkladem, a tím méně pomáhat „upevňovat“ demokracii ve světě. Proto jsme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, toto usnesení jako obvykle ukazuje takzvané dobré úmysly této sněmovny, pokud jde o lidská práva: Evropská unie by chtěla zprostředkovávat lidstvu jako celku své představy o demokracii, financovat demokratický rozvoj ve všech zemích atd. Jak potom může být tato Unie důvěryhodná, když tak málo, pokud vůbec, používá ochranné doložky, které v této oblasti nicméně existují ve všech jejích dohodách o zahraničním obchodu, a když dále pokračuje v obchodování s čímkoli a financování čehokoli?

Jak může být důvěryhodná, vzhledem ke způsobu, kterým jedná dokonce i v Evropě, když vnucuje národům Evropskou ústavu překřťenou na Lisabonskou smlouvu, pokud některé z nich jasně řekly, že ji nechtějí? A jak můžete být vy, dámy a pánové z levicové části tohoto Parlamentu, důvěryhodní po včerejší děsivé frašce týkající se Itálie, kde jste projevili do té doby nevídanou míru sektářství a předpojatosti?

 
  
  

- Zpráva: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu poslance Broka o institucionálních aspektech zřízení Evropského útvaru pro vnější činnost (EÚVČ), který bude nesmírně důležitý, má-li být dosaženo vetší jednoty a účinnosti ve vnějších vztazích Unie. Je důležité zajistit, aby zřízení EÚVČ v důsledku inovací, které zavádí Lisabonská smlouva, umožnilo zachování a další rozvoj modelu Společenství v oblasti zahraničních vztahů Unie a zachování rovnováhy mezi jejími orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Zřízení Evropského útvaru pro vnější činnost je přirozeným důsledkem procesu, ve kterém Evropská unie získává stále větší vnější pravomoci. Mohl by se stát důležitým nástrojem koordinace a prosazování pozice EU v zahraničí, pokud se mu podaří odolat tlaku ze strany ředitelství a zakládat svá opatření více na spolupráci s diplomatickými zastoupeními členských států než na soupeření s nimi.

Lituji, že ve Výboru pro zahraniční věci nebylo možné získat podporu pro pozměňovací návrh, který jsem předložil a který vyzýval k tomu, aby byly při vytváření budoucího vnitřního jazykového režimu EÚVČ zváženy evropské světové jazyky.

Je to stále zřejmější, neboť prioritou EÚVČ by mělo být vytváření mostů, kontaktů a spojení se zbytkem světa, a proto by měl tento útvar jako svůj pracovní nástroj zvolit nejvhodnější jazyky, aby je mohl vytvářet přímo. Je proto nepochopitelné, že při posuzování této záležitosti Parlament nezohledňuje vnější složku mnohojazyčnosti a strategickou povahu těchto jazyků, která je uznávána nejen Parlamentem samotným, ale také Evropskou komisí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Podpořila jsem stanovisko Evropského parlamentu ke struktuře budoucí diplomatické služby EU. Doufám, že Evropský útvar pro vnější činnost (EÚVČ) bude uplatňovat zásadně přístup Společenství a umožní EU účinně a demokraticky využívat svého diplomatického vlivu. EÚVČ musí v administrativních a rozpočtových záležitostech podléhat Komisi a musí oficiálně tvořit součást Komise. Zároveň doufám, že nový komisař pro rozvoj bude moci zůstat zcela nezávislý a zachovat si své výsady vůči tomuto útvaru, na rozdíl od myšlenky, že by mohl soustředit pravomoci v odvětvích souvisejících s vnější činností Evropské unie, včetně obchodní politiky EU a rozšiřování EU. Je důležité, aby byl hlas Parlamentu vyslyšen Radou, která by měla na svém zasedání ve dnech 29. a 30. října 2009 stanovit obecné směry pro tento nový orgán.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem proti zprávě poslance Broka o Evropském útvaru pro vnější činnost (EÚVČ), protože ji považuji za zjevný příklad militarizace Evropské unie. Tento útvar, který má být zřízen po přijetí Lisabonské smlouvy, zahrnuje veškeré aspekty bezpečnostní a obranné politiky EU. Podle zprávy převezmou EÚVČ a vysoký představitel (a místopředseda Evropské komise) úlohu vnějších zástupců EU podporovaných sítí 5 000 úředníků, aniž by přitom podléhali jakémukoli druhu parlamentní kontroly. Vysoký představitel bude mít na starost civilní a vojenské řízení krizí a bude zodpovědný za lidská práva, nebude však odpovědný vůči členským státům. Navíc bude EÚVČ zřízen rozhodnutím Rady se souhlasem Komise. Parlament bude pouze konzultován, což odráží nedemokratickou povahu tohoto systému. Domnívám se, že Evropský útvar pro vnější činnost neodpovídá duchu evropského projektu, který chce naše skupina hájit, totiž projektu Evropy vytvořené občany pro občany, a nikoli projektu nynější Evropy, která je vystavěna na hospodářském modelu založeném na bránění jakýmkoli zásahům do hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně. (EL) Evropský útvar pro vnější činnost (EÚVČ) zřízený zpátečnickou Lisabonskou smlouvou je mechanismem podporujícím zvýšenou imperialistickou výbojnost a strategii EU namířenou proti prostým lidem. Spěch kapitalistických politických představitelů v Evropském parlamentu – konzervativců, sociálních demokratů, liberálů a rovněž zelených – hlasovat pro EÚVČ dokazuje jejich oddanost hospodářským politikám a vojenským řešením jednotného evropského kapitálu:

• nezávislé zastoupení EU ve všech mezinárodních organizacích, nezávisle na jejích členských státech, jak je stanoveno Lisabonskou smlouvou;

• zřízení EÚVČ, autonomního útvaru EU s civilními a vojenskými pravomocemi založenými na směrech přijatých v oblasti SZBP a APCA, jehož členy jsou služebně starší civilní a vojenští zaměstnanci EU podřízení vysokému představiteli;

• využívání EÚVČ jako nástroje podpory imperialistické politiky EU s vlastními velvyslanectvími a diplomatickou činností nezávislou na členských státech. Cestu pro tento vývoj připravila Maastrichtská smlouva, která vytvořila SZBP EU a APCA a předznamenala vystupňování vojenské výbojnosti a militarizace EU.

Komunistická strana Řecka hlasovala proti zprávě, která odhaluje každý aspekt Lisabonské smlouvy a nebezpečí, která skrývá její uplatňování pro lidi, kteří bojují proti EU, této nadnárodní unii kapitálu a její politice namířené proti prostým lidem.

 
  
  

- Návrh usnesení RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písemně. (FR) Neúčastnila jsem se tohoto hlasování, neboť odmítám myšlenku opětovného posílení našich hospodářských vztahů se Spojenými státy. Partnerství mezi EU a USA není pro Evropu tím nejdůležitějším, a není ani tím, co jednací kolo z Dohá potřebuje: pokud si EU chce udržet co největší nezávislost, musí diverzifikovat volbu svých partnerů. Musí proto zvýšit počet dohod s rozvojovými zeměmi. Namísto poameričťování evropských norem musíme upřednostňovat budování multipolárního modelu rozvoje, ve kterém Evropa nakonec nalezne své legitimní místo a plný smysl.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Vztahy mezi EU a USA pro EU nepochybně představují nejdůležitější strategické partnerství. Sdílíme zodpovědnost za prosazování společných hodnot, jako je například dodržování lidských práv, demokracie nebo stabilita a mír, ale také za nalezení lepších řešení pro různá globální nebezpečí a výzvy, jako je tomu v případě hospodářské a finanční krize, změny klimatu, šíření jaderných zbraní, boje proti mezinárodnímu zločinu a terorismu a boje za vymýcení chudoby a dalších otázek.

S ohledem na spolupráci v soudní a policejní oblasti a v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti bych rád zdůraznil, že pro úspěch budoucích jednání je nezbytné, aby bezpečnostní opatření nezasahovala do občanských svobod a základních práv, nemluvě o nutnosti respektovat právo na soukromí a ochranu údajů.

Opět bych zopakoval, že evropské osobní údaje by měly být předávány třetím zemím až po zvážení dvou základních zásad: nezbytnosti a přiměřenosti. Měl by být také zohledněn plný soulad s evropskou a vnitrostátní právní úpravou o ochraně údajů a měly by být poskytnuty přiměřené procesní záruky.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro společný návrh usnesení o nadcházejícím summitu mezi EU a USA a schůzi Transatlantické hospodářské rady (TEC), protože zdůrazňuje nutnost posílit transatlantické vztahy v době, kdy velké mezinárodní výzvy vyžadují koordinovanou globální reakci. Zdůraznila bych úlohu TEC při podpoře a zajišťování koordinované reakce na celosvětovou finanční krizi a důležitost transatlantických vztahů pro dosažení mezinárodní dohody na konferenci COP 15 v Kodani, která zahrnuje přiměřená finanční opatření pro pomoc rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu, a to jak z hlediska jak opatření ke zmírnění, tak z hlediska adaptačních opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Z důvodu vzájemného strategického významu Spojených států a EU by mělo být transatlantické partnerství na příštím summitu posíleno, aby byla posílena schopnost přijímat opatření k vypořádání se s výzvami, kterým v současné době čelíme, od stávající vážné socioekonomické krize až po záležitosti, jako je odzbrojení, boj proti terorismu, změna klimatu, dodržování lidských práv, atd.

Koordinovaný postup USA a EU je také klíčový pro dosažení stádia větší zralosti v hospodářských a obchodních vztazích mezi oběma stranami, které by vedlo k vytvoření skutečného transatlantického trhu s nižší mírou byrokracie do roku 2015, a v důsledku toho k vytvoření stabilnějšího a přitažlivějšího prostředí pro podniky na obou trzích, které jim nabídne nižší provozní náklady.

Pokud navíc USA nepřijmou rovnocenná opatření, zejména v oblasti finanční regulace, ocitne se EU v konkurenční nevýhodě, která bude velmi škodlivá pro evropské hospodářství.

Proto znovu zdůrazňuji nutnost chránit zájmy EU prostřednictvím koherentní a koordinované politiky mezi EU a USA v různých oblastech společného zájmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Hlasoval jsem proti usnesení o nadcházejícím transatlantickém summitu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, neboť přestože příchod prezidenta Obamy do Bílého domu a jeho historické zvolení v zemi, v níž etnické menšiny stále ještě čelí diskriminaci, vzbudil velké naděje, učinil Obama až dosud pouze symbolická gesta. Stávající prezident Spojených států sdílí s předchozí vládou tentýž hospodářský model nezasahování do hospodářských záležitostí, pokračuje ve vojenské politice svého předchůdce (vyslal další vojenské jednotky do Afghánistánu a buduje nové vojenské základny v Kolumbii), neuzavřel ještě základnu na Guantánamu ani nezrušil embargo uvalené na Kubu. Nevyvinul žádný tlak na Izrael ani Maroko, aby dodržovaly mezinárodní právní předpisy. Ve 38 federálních státech Spojených států se dodnes provádí trest smrti. USA dosud neratifikovaly Ottawskou úmluvu o kontrole obchodu se zbraněmi nebo Kjótský protokol. Z těchto důvodů jsem hlasoval proti tomuto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože summitu mezi Evropskou unií a Spojenými státy, který se bude konat začátkem listopadu 2009, přikládám velkou důležitost. Během nedávného zasedání zemí G20 bylo učiněno mnoho slibů, které bude těžké dodržet, pokud země budou jednat na vlastní pěst. V tomto ohledu by měly EU a Spojené státy převzít vedoucí úlohu při provádění závazků, které přijala skupina G20. Z tohoto důvodu je nutná účinnější koordinace mezi opatřeními přijatými Spojenými státy a EU. Podporuji proto tato společná zasedání Evropanů a Američanů, a zejména diskuse na úrovni Transatlantické hospodářské rady (TEC).

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí