Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2002B(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0037/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0052

Forhandlinger
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg EUT-udgave

9. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

– Regnskabsåret 2010

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Hr. formand! Nu hvor de enkelte lande må skære i budgetterne, og alle vores vælgere også må spare på deres husholdningsbudgetter, er det bare typisk, at det kun er EU, der konstant vedtager store budgetstigninger.

Det vil få umiddelbare og mærkbare skattemæssige konsekvenser i medlemsstaterne. I mit eget land f.eks. vil vores budgetbidrag stige med 60 % over de næste 12 måneder. For at sætte det i perspektiv lovede mit parti på den seneste partikonference at foretage årlige besparelser på 7 mio. GBP om året på tværs af alle statslige udgiftsområder. Vi bruger det dobbelte på bare denne ene post ud af vores bruttobidrag til EU's budget.

De kan sløre det som stimulerende udgifter og en reaktion på kreditkrisen og alt det andet, men De ved jo, at det ikke passer. Det, vi reelt gør, er at tage penge op af folks lommer og bruge dem på deres vegne via et bureaukratisk system. Hvis det havde været den mest effektive måde at tildele midler på, ville vi have tabt den kolde krig. Vi kan nu se sandheden, som er, at EU's kernefunktion er beskæftigelse af egne ansatte, og derfor vokser budgetterne konstant.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre det klart, at jeg støtter ændringsforslag 732 og 733, og det er en skam, at Parlamentet ikke støttede dem. Jeg bifalder enhver foranstaltning, som forhindrer finansieringen af familieplanlægningsprogrammer, som omfatter abortprogrammer og tvangssterilisationer.

Desuden bør det hilses velkomment, at støttemodtagerne får mandat til aktivt at bekæmpe selektiv kønsdiskriminering af spædbørn, der fødes i visse asiatiske lande. Dette ændringsforslag ville have givet EU lejlighed til at underbygge sine ord om fordømmelse med en positiv indsats og at nægte støtte til sådanne ordninger.

 
  
  

– Betænkning: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hr. formand! Også jeg vil gerne udtrykke min irritation over, at vi ikke har kunnet blive enige i dag om den forudsætning, at EU's udgifter over udviklingsstøttebudgettet ikke må gå til aktiviteter såsom familieplanlægning, når det sker i form at tvungne aborter eller tvangssterilisationer. Jeg vil gerne protestere over de metoder, som navnlig mange asiatiske lande bruger til at tvinge kvinder til aborter, især hvis de venter pigebørn. Det siges, at 35 mio. piger er skaffet af vejen på den måde. Vi må ikke støtte dem, der organiserer den slags, og vi må holde op med at sende dem penge fra Europa. Men det løfte kan ikke holdes med den fordækte afstemning om vores budget, vi har oplevet i dag fra de liberales, kommunisternes og visse socialdemokraters side.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Hr. formand! Blandt de mange ændringsforslag var der en ændret ordlyd, som slog hovedet på sømmet. Der står: "afviser tanken om at anvende fællesskabsbudgettet til at finansiere en mere militaristisk og neoliberal Europæisk Union." Parlamentet afviste dette ændringsforslag. Det viste dermed, at det ikke havde lært af krisen de seneste år og ikke lært af den konklusion, som selv de tidligere fortalere for det liberale marked nåede frem til, nemlig at det ikke længere er muligt at fortsætte ad den vej. EU's budget er altid afhængigt af det liberale markeds forrang, som kan medføre meget alvorlige følger for Europas befolkning, som vi allerede har oplevet for nylig.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Hr. formand! Mens forskellige institutioner og programmer, som alle er i tråd med de politisk dominerende kommunikationslinjer og uddannelsen eller genuddannelsen af befolkningerne, har modtaget millioner af euro i støtte, har vores mælkeproducenter med et proceduremæssigt greb mistet den støtte, de med rette forventede.

Vi fik da også forelagt to ændringsforslag: ændringsforslag 812, som måske havde Rådets opbakning, om kun 300 mio. EUR og ændringsforslag 70 om 600 mio. EUR. Det giver mening, at ændringsforslag 70 skulle sættes under afstemning først. Desuden siges det meget klart i forretningsordenens artikel 161, stk. 2: "Vedrører to eller flere ændringsforslag, som udelukker hinanden, samme del af teksten, stemmes der først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst."

Ordføreren henviste til en uformel regel, men den formelle regel går forud for eventuelle formodede uformelle regler, og denne procedure har været brugt til at erklære det andet ændringsforslag om en større bevilling på 600 mio. EUR for bortfaldet.

Det er en skandale!

 
  
  

– Betænkning: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Hr. formand! Jeg stemte for 2010-budgettet, fordi de midler, der er øremærkede i dette budget, virkelig vil lette tilværelsen en smule for de borgere i EU's medlemsstater, der er berørt af den økonomiske, sociale og finansielle krise. Desuden er der i dette budget øremærket flere midler til sociale behov, og det er særlig vigtigt i øjeblikket. Jeg støttede også bestemmelserne om ekstra midler til at øge beskæftigelsen og sikre arbejdspladser. Det er desuden meget vigtigt, at vi afsætter specifikke midler til mejerisektoren. Naturligvis kunne vi have sat flere penge af til mejerisektoren, sådan som socialdemokraterne foreslog, men det er godt, at der i det mindste er afsat en vis mængde hertil i dette budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Hr. formand! Jeg stemte imod budgettet, fordi alle posterne enten var uændrede eller blevet forøget, selv om alle medlemsstaterne døjer med svindende indtægter. Og så bruger vi flere penge på Europa! Det forstår jeg ikke.

Jeg stemte også nej, fordi det nu er fastlagt, at hvert parlamentsmedlem oven i sin løn og godtgørelsen af rejseomkostninger og andre udgifter har ret til 4 202 EUR til generelle omkostninger. Medlemmerne formodes at bruge dette betragtelige beløb på kontorhold og telefonomkostninger f.eks., men ingen af dem har pligt til at stå til regnskab for måden, pengene er brugt på. Det betyder, at hvert parlamentsmedlem hver måned får en blankocheck, som ville få selve Julemanden til at måbe.

Det finder jeg helt og aldeles forkasteligt. Hvis dette Parlament tager sig selv alvorligt, må det stoppe den praksis. Det kan gøres ved at stemme med mig imod budgettet, og jeg vil også opfordre hvert medlem til frivilligt at holde øje med, hvordan de 4 202 EUR anvendes.

 
  
  

– Ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Hr. formand! Jeg stemte naturligvis for forslaget om at lette krisesituationen for mejerisektoren. Jeg ønsker endnu en gang at understrege, at det er en dråbe i havet. Jeg ville imidlertid have følt det forkert at stemme imod. Jeg er skuffet og bedrøvet over, at jeg trods gentagne forsøg ikke har modtaget svar på mine tre spørgsmål. Det første spørgsmål gjaldt, hvad EU vil gøre for at sikre sig imod en fortsat slingrekurs fra krise til krise, uanset om det er mejerisektoren eller lignende kriser andre steder. Hvilken lære har EU draget af denne skrækkelige krise, som allerede har ødelagt livet for mange familier? Mit andet spørgsmål til kommissæren, da hun var her, og derfor til Kommissionen også var, hvordan disse penge kan fordeles til medlemsstaterne, eller om det er muligt at gøre det på en sådan måde, at små producenter, hvis levebrød er i fare, bliver de første til at modtage støtte. Mit tredje spørgsmål, som jeg ikke fik svar på, var, hvad de nye medlemsstater vil gøre for at imødegå den diskrimination, de udsættes for. Hele vores marked måtte …

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte tre bemærkninger til beslutningen om mælkesektoren. For det første glæder jeg mig meget over, at Kommissionen nu kan reagere hurtigere på markedsforstyrrelser inden for mælkesektoren. For det andet er jeg glad for, at vi sammen har ydet finansiel støtte til de europæiske mælkebønder. For det tredje må vi, netop fordi penge ikke er alt, bruge vores tid på at forberede os på tiden efter mælkekvoternes ophør. Derfor håber jeg, at politikerne og industrien vil indgå i en intensiv dialog, for spørgsmålet om, hvordan vi skal indrette markedet for mælkeprodukter for mælkebønderne efter 2015 er fortsat ubesvaret, og det er efter min mening det største problem.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Hr. formand! Jeg støtter fuldt ud udvidelsen af anvendelsesområdet for artikel 186 til at omfatte sektoren for mælk og mejeriprodukter. Dette vil gøre det muligt at reagere fleksibelt på pludselige ændringer på de globale og europæiske markeder for mælk for at undgå negative virkninger på producenter eller en forvridning af den økonomiske konkurrence. Jeg tvivler dog på, at køb af kvoter finansieret over de enkelte medlemsstaters budget effektivt kan løse krisen inden for mælkesektoren. Ikke alle EU's medlemsstater har de samme muligheder, når det gælder finansiering af denne foranstaltning. Jeg mener, at dette vil underminere landmændenes konkurrenceevne i disse lande og dermed selvfølgelig også den økonomiske konkurrence. Som medlem af Europa-Parlamentet fra Den Tjekkiske Republik ville jeg derfor i dette tilfælde foretrække at se køb af kvoter finansieret via fællesskabsbudgettet, som alle medlemsstater kan anvende på lige fod. Derfor stemte jeg ikke.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Hr. formand! Efter mange måneders venten, efter langvarige drøftelser i Landbrugsudvalget, efter massive protester fra landmændene i forskellige medlemsstater har vi godkendt supplerende former for støtte til mælkebønderne. Men dette er ikke nok, da disse landmænd har lidt store tab, og mange af dem er på fallittens rand, hvilket har undermineret EU's og medlemmerne af Europa-Parlamentets autoritet.

Var det nødvendigt, at det skulle være sådan? Hvorfor Kommissionens forsinkede svar? Betyder det, at vi ikke kontrollerer markedet ordentligt? Hvis det er tilfældet, siger det meget om den dårlige forvaltning i EU. Vi, medlemmerne af Europa-Parlamentet, har været dem, der har rejst spørgsmålet måned efter måned.

Lad os ikke glemme, at en forsinket intervention er langt mindre effektiv og ender med at koste mere. Vi bør tage ved lære heraf. Vi har behov for langsigtet stabilitet for den vanskelige, arbejdskraftintensive og dyre aktivitet, som mælkeproduktion er. Det er vores pligt over for vores hårdtarbejdende landmænd.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Tak, hr. Siekierski. Jeg har modtaget to andre stemmeforklaringer, begge fra nye medlemmer. Jeg vil gerne påpege, at der i henhold til forretningsordenens artikel 170 ikke modtages flere anmodninger om fremsættelse af stemmeforklaringer, når den første stemmeforklaring er begyndt. Jeg vil undtagelsesvis tillade disse to forklaringer, men jeg vil gerne anmode tjenestegrenene om endnu en gang at gøre grupperne opmærksom herpå på passende vis. Hvis ikke vi til en vis grad følger reglerne, vil tingene komme ud af kontrol.

Hr. Seán Kelly har ordet.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Hr. formand! For det første vil jeg gerne sige, at også jeg er meget glad for, at vi i dag har vedtaget budgettet til finansiering af mælkesektoren, hvilket viser, at EU lytter og reagerer – naturligvis inden for grænserne af sit budget. Det ville være bedre, hvis vi havde flere penge at give til mælkesektoren, men vi kan forhåbentlig forbedre det spørgsmål i fremtiden. Et halvt brød er bedre end slet intet brød.

For det andet vil jeg gerne påpege, at der var en række fejl i den engelske tolkning i dag. Hr. Buzek sagde meget pænt, at det måske kunne være, fordi han talte for hurtigt. Det er uden betydning, og det handler ikke om at bebrejde nogen, men 908 blev kaldt 909, 444 blev kaldt 445, og 440 blev kaldt 444, så hvis der efterfølgende er nogen spørgsmål, bør dette tages i betragtning. Naturligvis virkede skærmen desværre heller ikke en overgang, men det var en elektronisk fejl, ikke en menneskelig fejl.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Hr. formand! Jeg stemte for en ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, selv om jeg har min tvivl om, hvorvidt den nye metode til beregning af sanktioner for overskridelse af nationale kvoter bør træde i kraft fra 1. april i år. Det betyder, at lovgivning skal ophæves med tilbagevirkende kraft, hvilket underminerer retssikkerhedsprincippet. Jeg har dog stemt for, da denne ændring vil frigive 280 mio. EUR i finansiering til mælkeproducenterne og giver håb om, at mælkeproducenterne har redet det værste af stormen af.

Der er dog fortsat det grundlæggende spørgsmål om den fremtidige mælkeproduktion i EU og i denne forbindelse er det vigtigste spørgsmål mælkekvoternes fremtid. I øjeblikket er Kommissionens handlinger selvmodsigende. På den ene side er der forslaget om at øge kvoterne og fjerne kvoterne i 2015. På den anden side indebærer det forslag, der er blevet fremlagt i dag, at udbuddet skal reduceres. Vi må bestemme os for det ene eller det andet. Jeg går ind for en opretholdelse af kvoterne.

 
  
  

- Forslag til beslutning RC-B7-0118/2009

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Hr. formand! Den franske filosof, René Descartes, fremsatte den berømte formodning, at alle vores sanser måske bedrages af en ond dæmon.

Nogle gange, når jeg lytter til disse beretninger og rapporter, får jeg fornemmelsen af at leve i dette kartesianske univers, en verden, i hvilken EU kun står for værdierne demokrati og frihed og retfærdighed og udbreder disse værdier via handelsaftaler frem for krig. Og så tilbage til den virkelige verden, hvad gør EU så? Det indynder sig hos tyrannerne i Beijing og isolerer Taiwan. Det nægter at tale med Castro-kritiske systemkritikere i Cuba. Det forsøger at lokke ayatollaherne ud af deres nukleare ambitioner. Det er hovedbidragyderen til det Hamaskontrollerede Palæstina.

Der er ingen forbindelse mellem denne beslutning om spredning af demokrati og vores institutioners faktiske adfærd. Jeg siger ikke, at EU er hyklerisk, for vi anvender naturligvis de samme standarder inden for vores egne grænser, og skubber glad og gerne resultater af folkeafstemninger til side, når vi anser dem for at have givet det forkerte resultat. Eksternt såvel som internt ser vi ned på repræsentativt styre, og vi har foragt for den demokratiske vilje. Lad mig gentage, at Lissabontraktaten bør sendes til folkeafstemning. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Hr. formand! Jeg tror ikke, nogen kan være uenige i behovet for at fremme og støtte demokrati i hele verden, uden for EU såvel som inden for EU. Hvis man ser tilbage på de erfaringer, som Historien har givet os, husker jeg dog, da USA plejede at fremme demokrati rundt omkring i verden, og folk ville sige "Hvad med hjemme hos jer selv, hvad med afroamerikanerne, som ikke kan stemme, eller som nægtes stemmeret?" For år tilbage plejede Storbritannien og andre kolonimagter at sige til kolonierne "Lad os udbrede demokratiet", mens de nægtede kvinder stemmeret.

Nu ser vi på, hvad EU gør. EU taler om at udbrede demokrati i hele EU, og min kollega, hr. Hannan, har allerede give mange eksempler på et sådant hykleri. Men der er en ting, som vi bør huske på. Når vi taler om at udbrede demokrati, så lad os sikre os, at vi har orden i eget hus. Da franskmændene og nederlænderne stemte "nej" ved folkeafstemningerne om forfatningstraktaten, sagde vi, at vi skulle have en tænkepause, og så så vi bort fra afstemningerne. Da irerne stemte "nej" første gang, sagde vi "Ved I hvad, vi er enige i demokrati, men kun hvis I stemmer rigtigt. Vi vil give jer en ny chance." Tiden er inde til at bringe orden i eget hus.

 
  
  

– Betænkning: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Hr. formand! Endnu en gang må jeg minde mine kolleger om, at den europæiske forfatning eller Lissabontraktaten teknisk set ikke er trådt i kraft. Alle bestemmelser, alle artikler i Brok-betænkningen er baseret på, at denne traktat allerede har retskraft, hvilket den naturligvis ikke har.

Jeg må sige, at det er lidt mistænkeligt, at denne betænkning blev holdt tilbage, indtil den irske folkeafstemning var sikkert i hus og alle stemmerne talt op, hvorefter man pludselig kommer frem med et forslag om, at EU-ambassader rundt om i verden skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet og et enkelt europæisk diplomatisk korps.

Vi ved naturligvis alle, at der rent faktisk om ikke juridisk findes en EU-udenrigspolitik. Vi har delegationer rundt om i verden, der er meget større end nogen af de nationale missioner. Vi har EU-ambassadører, blot ikke af navn. Og nu ser vi endnu en gang, at en betænkning for sent legaliserer det, der er gennem mange år er blevet EU's praksis.

Så når vi nu klager, får vi at vide, at det ikke kan nytte noget at klage nu, fordi det har været almindelig praksis i mange år. Går europæiske politikker således fra at være utænkelige til at være uundgåelige uden nogen fase derimellem?

 
  
  

– Forslag til beslutning RC-B7-0095/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(EN) Hr. formand! Jeg stemte for denne beslutning, fordi jeg tillægger det kommende topmøde mellem EU og USA stor betydning. På G20-topmødet for nylig blev der afgivet mange løfter, som det vil blive vanskeligt at holde, hvis landene handler alene.

I denne forbindelse bør EU og USA gå forrest med gennemførelsen af de forpligtelser, der blev indgået på G20-topmødet. Derfor har vi behov for en bedre og mere effektiv koordinering mellem de foranstaltninger, der træffes af USA og EU. Vi har ikke behov for et strategisk partnerskab mellem EU og USA. Jeg håber, at Kommissionen vil tage denne anmodning fra Europa-Parlamentet til efterretnning.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle for deres tålmodighed, herunder også tolkene, som gør et flot stykke arbejde. Vi er alle enige om betydningen af forbindelserne mellem EU og USA, og jeg tror, vi alle hilser topmøderne og drøftelserne i Det Transatlantiske Økonomiske Råd og forskellige andre transatlantiske dialoger velkommen. Men er det virkelig vigtigt, at vi anerkender, at hele verden ser på disse topmøder og ser på det moralske lederskab, vi kan tilbyde, ikke blot på EU-plan, men også den amerikanske regering. En af de bedste måder at stimulere vores økonomier på, særlig i disse krisetider, må da være at sikre, at vi lever op til vores ord, når vi taler om frihandel.

Jeg har været meget bekymret, når vi ser på vores fælles landbrugspolitik, og vi ser ud til at supplere vores fælles landbrugspolitik og øge protektionismen til stor skade for landmændene i udviklingslandene. Hvis man ser på Obama-administrationen og dens seneste told på dæk fra Kina, er vi på vej ind i en protektionistisk spiral. Det er på tide, at vi vender tilbage til vores princip om frihandel for at stimulere verdensøkonomien.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

- Regnskabsåret 2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Bidraget fra EU's budget for 2010 til stimulering af økonomisk vækst, konkurrenceevne, samhørighed og jobbeskyttelse er en vigtig reaktion på den seneste økonomiske krise.

Som en specifik stimulans af den europæiske økonomi vil jeg gerne fremhæve den europæiske økonomiske genopretningsplan, som bl.a. fremmer projekter inden for energisektoren (elnet, naturgasnet og CO2-opsamling og -lagring), finansierer foranstaltninger i tilknytning til bredbåndsinternet, udvider de såkaldte informationsmotorveje til landdistrikterne, opretter en fond for mælkeproduktionssektoren som en ny udfordring for den fælles landbrugspolitik og andre fællesskabsstøtteprogrammer såsom uddeling af frugt og mælk i skoler.

Jeg vil navnlig gerne fremhæve ændringsforslaget til udkastet til det almindelige budget for 2010 fremsat af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), hvorved fremme af førstegangsansættelse for unge gennem uddannelse i samarbejde med virksomheder, praktikophold og iværksætterkurser indføres som et ekstra mål med Erasmusprogrammet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), skriftlig. (SV) Den gruppe ændringsforslag til EU's budget for 2010, som udgør "blok 3", indeholder indgreb og støtteforanstaltninger, som jeg principielt er imod. De omfatter forskellige oplagringsforanstaltninger f.eks. for alkohol og omfattende EU-støtte til vinsektoren. De omfatter også EU-støtte til mælk og frugt i skolerne, hvilket måske er vigtigt, men ikke noget, som EU bør træffe beslutning om. Samtidig indeholder gruppen store investeringer i f.eks. dyrevelfærd og kontrol med dyretransport, som jeg hilser velkommen. Da afstemningsproceduren imidlertid tvinger mig til at se på hele gruppen af ændringsforslag, har jeg valgt ikke at stemme om blok 3.

Ændringsforslag 886 har et prisværdigt formål – investering i sport. Dette spørgsmål hører dog ikke hjemme på EU-plan. Jeg stemte derfor imod det.

Ændringsforslag 905 er baseret på en holdning til migranter, som jeg i princippet ikke kan acceptere. For eksempel skal der afsættes midler til at forklare for folk i Afrika, hvor farligt det er at komme til Europa. Vi bør ikke rejse mure omkring vores kontinent. Derfor stemte jeg imod dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 909 omfatter ressourcer til overvågning af europæiske borgere. Det er noget, jeg ikke kan acceptere, og derfor stemte jeg imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), skriftlig. (EN) Medlemmerne af UKIP stemte grundlæggende for disse ændringsforslag, fordi vi er imod ENHVER forøgelse af budgettet, og fordi begrænsningen i anvendelsen af disse budgetkonti som foreslået af ECR kan resultere i en reduktion i udbetalingerne via budgettet. Vi vil dog også gerne understrege, at EU-midler, der finansieres rigeligt af de britiske skatteborgere, ikke bør anvendes til at gennemtvinge politikker såsom tvungen abort over for minoritetsgrupper og andre befolkningsgrupper, som lider under udemokratiske styrer. En sådan anvendelse er i strid med den britiske lovgivning. Det er også i strid med lovgivningen i andre af EU's klientlande og i strid med FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, som Det Forenede Kongerige har underskrevet, og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Det Forenede Kongerige også har underskrevet. Uanset om det beløber sig til millioner eller ej, ville de lokale befolkninger med rette have kunnet sidestille UKIP med deres egne regeringers tyranni, hvis UKIP-delegationen havde stemt imod disse ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Jeg stemte for ændringsforslag 812 i blok 3 for ikke at nedskære støtten til mælkebønderne, uanset hvor latterlig den måtte være (280 mio. EUR). Det er dog uacceptabelt, at vedtagelse af dette ændringsforslag skulle føre til en forkastelse af ændringsforslag 70, der indrømmer en støtte på 600 mio. EUR i stedet for 280 mio. EUR, sådan som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter kræver det. Jeg protesterer imod denne regel om det laveste budgetforslag på bekostning af landmændene.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jeg mener, at de foranstaltninger, som kommissær Fischer Boel annoncerede efter landbrugsministrenes møde i Luxembourg og mødet i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i Strasbourg (den 19. oktober), er utilstrækkelige. Den pakke, der stadig skal vedtages af Økofinrådet den 19. november, beløber sig til 280 mio. EUR, og vil blive ydet til medlemsstaterne i form af en finansiel ydelse baseret på produktionen og de årlige kvoter. Ifølge beregningerne vil Portugal modtage en finansiel ydelse på 6-7 mio. EUR til håndtering af faldet i producentpriserne, som er på mere end 50 % i forhold til priserne i 2007-2008. Jeg mener, at 0,003 EUR pr. liter mælk produceret i Portugal (beregninger oplyst af producenterne) er en ussel kompensation for et problem, der nu har varet ved i så mange måneder, særlig hvis landbrugsministeren bruger disse penge på de forventede reformer, som han allerede har annonceret.

Dette beløb på 280 mio. EUR sender et vigtigt signal fra Europa-Kommissionen, men det er utilstrækkeligt i forhold til det, producenterne rent faktisk har behov for for at overvinde krisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Budgetforhandlingerne er blandt de vigtigste fællesskabsprocesser, hvor Parlamentet, Kommissionen og Rådet deler beslutningsmyndigheden. I dag ved afslutningen af førstebehandlingen bekræfter Parlamentet sin rolle som budgetmyndighed ved med held at øge både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne i forhold til Rådets forslag, skønt stadig med mindre, end vi kunne ønske. Afgørende spørgsmål, som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) har støttet med henblik på at sætte skub i de europæiske økonomier under den aktuelle krise, er nu blevet godkendt, idet der lægges vægt på samhørighedspolitikken for at fremme vækst og konkurrenceevne, særlig smv'ernes konkurrenceevne, der er den vigtigste drivkraft bag jobskabelse.

Som portugisisk socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet har jeg grund til navnlig at glæde mig over et stort flertals godkendelse af et ændringsforslag fra vores delegation, der sigter mod at skabe et Erasmusprogram for førstegangsansættelse, et af de forslag, der blev fremsat i forbindelse med det seneste valg til Europa-Parlamentet. Støtte til mælkeproducenter og en garanti for større sikkerhed for borgerne, herunder med hensyn til energiforsyning, er også blevet opretholdt. Dette er ikke afslutningen på processen, da de tre institutioner skal nå frem til en fælles holdning, som skal til afstemning ved andenbehandlingen i december.

 
  
  

– Betænkning: László Surján (A7-0038/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), skriftlig. (PT) På baggrund af den økonomiske, finansielle og sociale krise var det vigtigt, at der i EU's budget for 2010 blev lagt særlig vægt på denne situation, og at det blev et effektivt redskab til overvindelse af krisen. Jeg stemte derfor for udkastet til EU's budget for 2010, da jeg mener, at det i vid udstrækning opfylder disse behov.

Parlamentet er fast besluttet på at gøre alt, hvad det kan, for at sikre en passende finansiering af alle aktiviteter og politikker, der fremmer vækst og jobskabelse, og som medfører løsninger for de europæiske borgere. Mere specifikt betyder dette forbedret energisikkerhed, øget støtte til forskning og innovation, særlig inden for rene teknologier, fremme af små og mellemstore virksomheder og øget støtte til livslang læring. I denne forbindelse vil jeg gerne som foreslået af de portugisiske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet understrege betydningen af, at der oprettes et Erasmus beskæftigelsesprogram, som henvender sig til unge mennesker, der søger førstegangsansættelse, for at bidrage til realiseringen af disse mål.

Til slut må jeg understrege, at jeg ikke er enig i Rådets supplerende nedskæringer i budgetposterne til støtte for Lissabonstrategien, da sådanne nedskæringer går imod det, der burde gøres for at fremme vækst og økonomisk genopretning.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), skriftlig.(FR) Mens samhørighedspolitikken spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at bekæmpe den økonomiske krise og klimaændringer, har Rådet foreslået en væsentlig nedskæring af de betalingsbevillinger, der er afsat til 2010. Da vi er klar over, hvor vigtige de europæiske midler er, og over de forventninger, der findes, var det vigtigt for os medlemmer af Europa-Parlamentet at genoprette eller endog i nogle tilfælde øge de beløb, som Europa-Kommissionen på forhånd havde foreslået.

Denne afstemning er udtryk for det politiske Europa, som vi har brug for, et Europa, der er i stand til at træffe budgetbeslutninger, som sikrer en god fremtid for solidaritet, konkurrenceevne og vækst til gavn for dets borgere. Medlemmerne af Europa-Parlamentet har i dag bekræftet deres støtte til en europæisk samhørighedspolitik, som reelt har midlerne til at leve op til sine ambitioner. Jeg går også ind for de generelle retningslinjer i hr. Surjáns og hr. Maòkas betænkninger om udkastet til EU's budget for regnskabsåret 2010, og det er derfor med overbevisning, at jeg har stemt for vedtagelsen heraf.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Jeg støtter Surján-betænkningen som et muligt kompromis med hensyn til EU's budget. Jeg beklager, at Rådet har skåret endnu mere ned i Kommissionens foreløbige budgetforslag, som efter min mening allerede var for lille i forhold til det, der er behov for. Vi kan ikke få mere Europa med et skrabet budget, der helt klart er utilstrækkeligt. Jeg er navnlig uenig i nedskæringerne i budgetposterne til støtte for Lissabonstrategien. Uoverensstemmelserne mellem de offentlige erklæringer om prioritering af håndteringen af den økonomiske krise og støtte til "konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse" og bevillingerne i dette budgetforslag kunne ikke være større. Jeg glæder mig over de øgede bevillinger på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, og jeg vil gerne understrege, at opbygningen af et borgernes Europa også afhænger af en ordentlig gennemførelse af disse budgetposter.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dãncilã (S&D), skriftlig. (RO) Jeg stemte ikke for oprettelsen af en fond på 300 mio. EUR og for øjeblikkelig støtte til mælkeproducenterne, da jeg mener, at producenterne af mejeriprodukter står over for et kollaps i priserne, som giver anledning til usikkerhed. Den holdning, som Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D) har indtaget til en fond på 600 mio. EUR, ville have været en hurtigere og mere effektiv metode til bekæmpelse af årsagerne og først og fremmest virkningerne, som har ført til et betydeligt fald i markedet for mejeriprodukter, som fortsætter under den aktuelle økonomiske krise. Jeg mener også, at den række støtteforanstaltninger, som Europa-Kommissionen har vedtaget, er kommet for sent. Fonden på 600 mio. EUR ville have ydet reel støtte til de medlemsstater, der står over for denne krise.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. (SV) Gruppen af ændringsforslag til EU's budget for 2010, som udgør "blok 3", omfatter indgreb og støtteforanstaltninger, som vi af principielle grunde er imod (på samme måde, som vi er kritiske over for – og stemmer imod – EU's støtte til tobaksdyrkning). De omfatter forskellige oplagringsforanstaltninger f.eks. for alkohol og omfattende EU-støtte til vinsektoren. De omfatter også EU-støtte til mælk og frugt i skolerne, som i sig selv er vigtigt, men vi mener, at dette spørgsmål i stedet bør tages op på nationalt plan. Samtidig omfatter blok 3 gruppen af ændringsforslag f.eks. betydelige investeringer i dyrevelfærd og kontrol med dyretransporter, som vi i princippet ville hilse velkommen, da vi går stærkt ind for disse spørgsmål i andre sammenhænge, men da afstemningsproceduren tvinger os til at tage stilling til gruppen af ændringsforslag som helhed, har vi valgt ikke at stemme om blok 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jeg mener, at de stigninger, som Parlamentet har foreslået til forskellige poster, og beløbet på 1,5 mia. EUR til finansiering af den europæiske økonomiske genopretningsplan er afgørende for, at EU kan komme igennem den økonomiske krise, vi befinder os i, og for at EU's rolle på verdensscenen kan styrkes.

Som jeg tidligere har sagt, mener jeg, at det er særlig vigtigt at afsætte de nødvendige midler, så små og mellemstore virksomheder, der er blandt de største ofre for krisen, modtager støtte, der sætter dem i stand til at overleve denne krise. Stigningen i forbindelse med rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation vil gøre det muligt at fremme iværksætterånden og den innovation, der er afgørende for, at EU kan gøre sig gældende på det globale marked, og for den socioøkonomiske udvikling på det indre marked.

Jeg beklager dog, at der kun er afsat 300 mio. EUR til en fond for mælkeproduktionssektoren. Efter min mening ville den alvorlige krise, som sektoren i øjeblikket befinder sig i, berettige en tildeling af flere midler, oprindeligt 600 mio. EUR, til at hjælpe producenterne til at overvinde de problemer, de står over for i øjeblikket. Jeg mener derfor, at 300 mio. EUR er utilstrækkeligt, og jeg håber, at tildelingen af dette beløb stadig kan ændres betydeligt i lyset af behovene hos dem, der er omfattet af denne beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Med hensyn til Parlamentets holdning vil jeg gerne understrege følgende: a) de ændringsforslag om omfordeling af midlerne, som Kommissionen har fremsat, og som Rådet senere har trukket tilbage, b) den europæiske økonomiske genopretningsplan som en prioritet for Europa-Parlamentet, der skal afsætte "nye" midler til finansiering heraf, c) forslagene om at øge støtten til energisikkerhed, forskning og udvikling, støtte til smv'er og livslang læring, d) oprettelsen af en fond til mælkesektoren til en værdi af 300 mio. EUR, et utilstrækkeligt beløb, men det højeste beløb, der er muligt (jeg mener, at det er vigtigt med en mekanisme til regulering og opretholdelse af mælkekvoterne), e) finansiering af bredbånd til landdistrikterne fra den margin, der findes under budgetpost 2, f) det ændringsforslag, vi har fremsat for at styrke og ændre Erasmusprogrammet for også at gøre det til et instrument for skabelse af muligheder for førstegangsansættelse for unge.

Jeg håber, at det samlede budget med betalingsværdier i størrelsesordenen 127 mia. EUR udnyttes fuldt ud, da der er en forsinkelse i gennemførelsen af midlerne svarende til et regnskabsår.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Midt i en økonomisk og social krise med drastiske virkninger på job og folks levevilkår er EU's budgetforslag for 2010, som vi drøfter her i dag, langt fra tilstrækkeligt i forhold til det, der er behov for, og det viser endnu en gang, hvad "europæisk solidaritet" virkelig betyder. I stedet for at reagere på den sociale krise, er en betydelig del af budgettet afsat til en forøgelse af de militære udgifter og til støtte af økonomiske og finansielle koncerner, hvilket er i tråd med stigningen i EU's militaristiske og neoliberale tendenser.

Selv om Parlamentets forslag repræsenterer en stigning i forhold til Rådets og Europa-Kommissionens budgetforslag, ligger det stadig omkring 6 mia. EUR under det, der blev afsat til 2010 i den flerårige finansielle ramme 2007-2013, mens det endelige beløb – der skal vedtages i december – fortsat er ukendt. Vi glæder os dog over vedtagelsen af vores forslag om at oprette en ny budgetpost til aktioner inden for tekstil- og fodtøjsindustrien med henblik på oprettelse af et fællesskabsprogram for industrien. Dette forslag sigter mod at håndtere krisen inden for industrien, der skyldes den eksponentielle stigning i importen fra tredjelande, navnlig de regioner, der er mest afhængige af sektoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. (SV) Med hensyn til EU-budgettet for 2010 støtter vi de grundlæggende principper bag det og ønsker at understrege, at det skal give befolkningen valuta for pengene. De rammer, der er fastsat i de finansielle perspektiver, bør respekteres, og vi glæder os derfor over, at budgettet vil blive holdt inden for denne ramme. Vi ønsker at skære drastisk i landbrugsstøtten og den regionale støtte og nedbringe det samlede budget. Vi ønsker at afsætte flere af vores fælles ressourcer til forskning og udvikling, vækst, infrastruktur og sikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Jeg vil gerne indlede med at give udtryk for min beklagelse over, at Rådet har beskåret Kommissionens oprindelige budgetforslag yderligere, og at der, til trods for påstanden om, at borgerne og håndteringen af den økonomiske krise prioriteres i budgettet for 2010, ikke er afsat tilstrækkelige midler under udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse De budgetnedskæringer, som Rådet har foretaget, fjerner midler fra gennemførelsen af Lissabonstrategien, hvilket går imod håndteringen af den aktuelle økonomiske krise.

Jeg vil dog gerne give udtryk for min glæde over, at det ændringsforslag, som de portugisiske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har fremsat, og som var et valgløfte til de portugisiske vælgere, er blevet godkendt, da det vedrører indførelsen af en førstegangsansættelsesordning i Erasmusprogrammet som en metode til at fremme beskæftigelse for unge og bidrage til håndtering af den økonomiske krise.

Endelig er jeg uenig i de nedskæringer, som Rådet har foretaget i udgiftsområde 1b – Samhørighed for vækst og beskæftigelse – på et tidspunkt, hvor struktur- og samhørighedsfondene er vigtige for fremme af vækst og økonomisk genopretning, men også fordi et stort antal vigtige politikker til bekæmpelse af klimaændringer og støtte af vækst og beskæftigelse finansieres under dette udgiftsområde.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (RO) Jeg stemte for oprettelse af en ny fond for mejeriprodukter, som skal yde støtte til producenterne i deres bestræbelser på at overvinde krisen inden for denne sektor, selv om denne støtte skulle have været indført på et meget tidligere tidspunkt. Jeg beklager, at vi ikke kunne opnå de 600 mio. EUR, der var fastsat i den initiativbetænkning, der blev vedtaget i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter den 1. september, sådan som S&D-Gruppen havde ønsket. Når EU's landmænd ikke kan modtage mere støtte fra EU, skyldes den negative holdning i den europæiske højrefløj.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. (EN) Det foreslåede antigræsrodsbudget for EU i 2010 afspejler alle aspekter af dets reaktionære mål, hvilket endnu en gang beviser, at EU er en tværnational imperialistisk union i kapitalens tjeneste. Den kapitalistiske krise bruges til at gennemføre dybtgående, reaktionære og kapitalistiske omstruktureringer på bekostning af arbejderklassen og til at øge monopolvirksomheders profit. Der finansieres programmer for at tilsidesætte forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, nedtrampe arbejdsmarkedsrettigheder og sociale rettigheder, fremme fleksible former for arbejde og tilsidesætte bestemmelserne i kollektive overenskomster.

Systemer med usikre arbejdsforhold og gidseltagning af unge mennesker med turnusperioder og livslang læring frem for job styrkes. Koncentrationen af jord og udslettelsen af landmænd som følge af anvendelsen af den fælles landbrugspolitik styrkes til gavn for fødevareindustrien og handelen. Metoder og mekanismer til retsforfølgelse og undertrykkelse af arbejderbevægelser såsom Frontex, Europol og Eurojust, udvides og styrkes, og det samme gør persondatabaser og mekanismer til gennemtvingelse af EU's imperialistiske politik, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og militære infrastrukturer.

Centrumhøjre- og centrumvenstrepartiernes stemme til fordel for EU-budgettet markerer et fuldstændigt angreb på arbejderklasserne. Vi stemte imod EU-budgettet, fordi det tjener de store virksomheder og forårsager flere problemer for befolkningerne.

 
  
  

– Betænkning: Vladimír Maòka (A7-0037/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), skriftlig. (EN) De britiske konservative tror fortsat på mere værdi og større ansvarlighed i Europa-Parlamentets budget.


Endnu en gang har Parlamentet dog forsøgt at øge budgettet ud over det, der er fastsat af Ministerrådet. Derfor har de konservative stemt for en nedskæring på mange af EU's udgiftsområder.

Vi støtter fortsat områder, hvor EU medfører en merværdi, som f.eks. forskning i nye teknologier, adgang til information for EU's borgere, Den Europæiske Ombudsmand og Revisionsretten. Vi har dog stemt imod en lang række andre budgetkonti, der er uberettigede og ødsle i en tid, hvor vi burde udvise økonomisk forsigtighed.

Mere specifikt har vi stemt imod finansieringen af Regionsudvalget, og vi har støttet forsøg på at fjerne nogle af de mest ødsle budgetkonti som f.eks. tobaksstøtte samt en række andre konti vedrørende landbrugsstøtte og -ordninger og spild inden for forvaltningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), skriftlig. (EN) ECR-Gruppen tror fortsat på mere værdi og større ansvarlighed i Europa-Parlamentets budget.


Endnu en gang har Parlamentet dog forsøgt at øge budgettet ud over det, der er fastsat af Ministerrådet. Derfor har ECR stemt for en nedskæring på mange af EU's udgiftsområder.

Vi støtter fortsat områder, hvor EU medfører en merværdi, som f.eks. forskning i nye teknologier, adgang til information for EU's borgere, Den Europæiske Ombudsmand og Revisionsretten. Vi har dog stemt imod en lang række andre budgetkonti, der er uberettigede og ødsle i en tid, hvor vi burde udvise økonomisk forsigtighed.

Mere specifikt har vi stemt imod finansieringen af Regionsudvalget, og vi har støttet forsøg på at fjerne nogle af de mest ødsle budgetkonti som f.eks. tobaksstøtte samt en række andre konti vedrørende landbrugsstøtte og -ordninger og spild inden for forvaltningen

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Under disse forhandlinger om EU's almindelige budget, går jeg ind for, at der tages hensyn til de særlige krisevilkår, vi i øjeblikket oplever, når vi drøfter fordelingen af midler til de forskellige sektorer inden for den europæiske økonomi.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på det presserende behov for at oprette en fond for mælkeproduktionssektoren i lyset af de problemer, producenterne står over for, og jeg håber, at der vedtages effektive støtteforanstaltninger for denne sektor.

Det er særlig vigtigt at afsætte de nødvendige midler, så små og mellemstore virksomheder, der er blandt de største ofre for krisen, modtager støtte, der sætter dem i stand til at overleve denne krise. Stigningen i forbindelse med rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation vil gøre det muligt at fremme iværksætterånden og den innovation, der er afgørende for, at EU kan gøre sig gældende på det globale marked, og for den socioøkonomiske udvikling på det indre marked.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over, at politikken med nulbaseret budgettering ved begyndelsen af hver valgperiode, som jeg fremlagde på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), er blevet vedtaget. Som et resultat vil Parlamentets budget afspejle reelle behov, og det vil øge åbenheden, budgetdisciplinen og effektiviteten. Jeg støtter også sondringen mellem faste omkostninger og variable omkostninger, hvor sidstnævnte berettiges af en omkostningsanalyse. På områder som kommunikationspolitik er denne omkostningsanalyse vigtig for at sikre bedre resultater og ressourceforvaltning.

Jeg vil gerne understrege, at dette budgetforslag ikke tager hensyn til de krav, som den fremtidige ikrafttræden af Lissabontraktaten medfører, hvilket sandsynligvis vil gøre et ændringsbudget påkrævet. Jeg vil gerne understrege, at ekspertise inden for lovgivning bør være Parlamentets vigtigste prioritet, og der bør afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Jeg mener også, at det er vigtigt at vedtage en langsigtet politik vedrørende bygninger, som bør tage hensyn til omkostningerne til vedligeholdelse af bygninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig.(FR) Jeg stemte for ved førstebehandlingen af budgettet for 2010, dvs. 127,5 mia. EUR i betalinger, samtidig med at jeg håber, at andenbehandlingen vil gøre det muligt for os at opnå mere ambitiøse resultater, navnlig med hensyn til de ressourcer, der afsættes til en genopretningsplan, som ikke står i forhold til de udfordringer, der skal tages op i form af job, social samhørighed, klimaændringer og bekæmpelse af fattigdom. Det var for mig først og fremmest et spørgsmål om at forsvare støtten til mikrokredit, som er en prioritet for socialdemokraterne, ved at afsætte ressourcer til den sociale økonomi, samtidig med at PROGRESS-programmet opretholdes i sin helhed. Ressourcerne til dette budget er helt klart begrænsede, navnlig på grund af de begrænsede finansielle perspektiver, det udgør en del af. Under forhandlingerne om det nye budgetperspektiv må der udfoldes seriøse bestræbelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over, at det samlede beløb på Parlamentets budget ligger under den selvpålagte grænse på 20 % af udgifterne under budgetpost 5 (administrative udgifter) i den flerårige finansielle ramme. I et kriseår er det vigtigt, at Parlamentet sender et signal om disciplin og omkostningskontrol.

Det godkendte budget omfatter ikke de tilpasninger, der måtte være nødvendige, hvis Lissabontraktaten træder i kraft, særlig med hensyn til lovgivning. I denne forbindelse skal der muligvis vedtages et ændringsbudget, hvis Lissabontraktaten skulle træde i kraft. Det er vigtigt at bemærke, at Parlamentets vigtigste prioritet er dets lovgivningsrolle (ifølge Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater)), og at Parlamentet bør tildeles de nødvendige ressourcer, så det kan udføre et fremragende stykke arbejde.

Hvad angår informationspolitikken glæder jeg mig over støtten til politiske partier på europæisk plan og til politiske fonde på europæisk plan, som skulle bidrage til at forbedre kommunikationen med borgerne og deres deltagelse i EU's politiske liv. Det kræver også mere indgående drøftelser af de langsigtede budgetperspektiver på dette område.

Jeg stemte for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over, at Parlamentets samlede budget ligger under den selvpålagte grænse på 20 % af udgifterne under budgetpost 5 (administrative udgifter) i den flerårige finansielle ramme. Det er dog vigtigt at bemærke, at Lissabontraktatens ikrafttræden og dermed Parlamentets øgede ansvar betyder, at der skal udarbejdes et ændringsbudget, og det vil være vanskeligt at overholde grænsen på 20 % af de administrative udgifter. Parlamentets vigtigste prioritet bør være ekspertise inden for lovgivning, og vilkårene for, at dette kan ske, bør være til stede.

Jeg vil gerne rose det arbejde, som skyggeordføreren for Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), José Manuel Fernandes, har udført, idet han medvirkede til, at denne betænkning blev et dokument af stor betydning for Parlamentet. Blandt hans arbejde vil jeg gerne fremhæve det forslag, der netop er blevet vedtaget, om at gennemføre en politik med nulbaseret budgettering ved begyndelsen af hver valgperiode, hvorved Parlamentets budget kun afspejler de reelle udgifter, hvilket forbedrer åbenheden, budgetdisciplinen og effektiviteten.

 
  
  

– Betænkning: Claude Moraes (A7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Siden 1998 har Parlamentet konsekvent forkastet alle initiativer, der blev forelagt det, når det blev hørt om detaljerede spørgsmål i tilknytning til Europol, så længe Europol er forblevet mellemstatslig og ikke har været underlagt hverken demokratisk eller juridisk kontrol. Nu hvor beslutningen om at gøre Europol til et EU-agentur finansieret over fællesskabsbudgettet er blevet godkendt, og Parlamentets tilsynsrolle er blevet skærpet, er det ikke længere nødvendigt at opretholde denne holdning.

Jeg stemte derfor for dette initiativ fra Den Tjekkiske Republik, der havde til formål at løse et administrativt spørgsmål, nemlig tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg for at tilpasse dem til stigningerne i leveomkostningerne i Nederlandene. Jeg vil dog gerne understrege, at enhver beslutning om tilpasning af Europolansattes vederlag skal træffes enstemmigt af Rådet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig.(FR) Jeg stemte for dette forslag til en beslutning om tilpasning af Europolansattes vederlag og tillæg. Denne betænkning har således til formål at tilpasse deres vederlag til stigningen i leveomkostningerne i Nederlandene samt til ændringerne i lønningerne inden for det offentlige i medlemsstaterne. Denne støtte er blevet endnu mere nødvendig, siden Europol blev et EU-agentur finansieret over fællesskabsbudgettet.

 
  
  

– Ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for at medtage mælk i artikel 186, så Kommissionen hurtigt kan reagere på krisesituationer, da der dermed indføres et instrument, som det er vigtigt at anvende. Brugen af dette instrument må dog ikke fjerne Parlamentet fra denne proces, også fordi den fælles beslutningstagning kommer nærmere, og det er grunden til, at det er vigtigt, at Kommissionen overvåger disse aktioner.

Med hensyn til frivillig tilpasning af ordningen med en tillægsafgift, der almindeligvis betegnes som "bøder", som skal sikre en intern finansiering til omstrukturering af mælkeproduktionssektoren, mener jeg, at det er en foranstaltning, som kræver nationale svar, selv om det efter min mening ville være mere passende at vedtage europæiske svar på en krise, der berører Europa som helhed.

Afslutningsvis mener jeg ikke, at vi kan forkaste noget bidrag på dette meget vanskelige tidspunkt for de europæiske mælkeproducenter og deres familier, efter at vi har kæmpet så hårdt i de seneste måneder for at få Kommissionen til at foreslå foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), skriftlig. (EN) Jeg stemte for disse ændringer af fusionsmarkedsordningen, fordi jeg mener, at pakken på 280 mio. EUR er realistisk og vil blive positivt modtaget af mælkeindustrien. Jeg er derfor overbevist om, at det vil være nødvendigt at indrømme forvaltningskomitéen i artikel 186 midlertidige beføjelser for at yde denne støtte. Jeg mener dog, at Kommissionen kun bør have disse beføjelser i højst to år for at sikre en problemfri gennemførelse af denne pakke.

Jeg kan dog ikke støtte den tilbagekøbsordning for nationale mælkekvoter, som Kommissionen også har foreslået, og som omfattede planer om at opkræve en superafgift af producenter, der overskrider kvoterne. Vi bør ikke straffe dem, der er effektive, og som er industriens fremtid. Denne pakke er en kortsigtet foranstaltning, som skal levere en kortsigtet løsning, alligevel har industrien behov for en klar og langsigtet strategi for fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), skriftlig.(FR) Med hensyn til medtagelsen af mælk i artikel 186 og tilbagekøbsordningen for kvoter glæder jeg mig over, at gennemførelsen af denne beslutning ikke er blevet udskudt til et senere tidspunkt... noget, vi på et vist tidspunkt godt kunne have frygtet fra nogle sider, fordi en god del af mælkeåret (der løber fra 1. april til 31. marts) allerede er tilbagelagt. Jeg går ind for de foranstaltninger, der er blevet foreslået, men jeg ville dog gerne gå endnu videre. Disse foranstaltninger er således stadig langt fra tilstrækkelige, særlig da bolden med hensyn til tilbagekøb af kvoter nu er tilbage på medlemsstaternes banehalvdel og tilbage ved national finansiering. Ydermere taler vi her om mellemsigtede og langsigtede foranstaltninger.

Der er dog et presserende behov for kortsigtede fællesskabsforanstaltninger. Dette er vigtigt. Forventningerne på området i denne henseende er meget høje. Endelig vil det i forbindelse med artikel 186 i fremtiden være nødvendigt at overvåge den årlige ajourføring af mekanismen og at give Kommissionen mulighed for at forny denne foranstaltning automatisk hvert år. Dette vil også sætte Parlamentet og Rådet i stand til at lægge større pres på Kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for forslaget om en fusionsmarkedsordning, da der i lyset af den alvorlige krise, som mælkesektoren i Europa befinder sig i, er behov for hasteforanstaltninger for at genoprette markedsligevægten og sikre landmændene en passende indkomst, som det fremgår af målene for den fælles landbrugspolitik, som blev bekræftet igen i Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Disse forslag er en anerkendelse af Kommissionens fejlslagne politik over for mælkeproduktionssektoren. Der er flere grunde til, at vi stemte imod: 1) Det beløb, som Kommissionen har foreslået til stabilisering af mælkemarkedet, er helt klart utilstrækkeligt og vil kun blive stillet til rådighed i 2010, og det er derfor ikke muligt i den udstrækning, det vil være nødvendigt, at håndtere en tydeligvis presserende situation, navnlig når det gælder små og mellemstore producenter, 2) medtagelsen af mælk og mejeriprodukter under artikel 186, der optræder i dette forslag, giver Kommissionen beføjelser fastsat af Parlamentet og Rådet uden at redegøre for, hvilke foranstaltninger der vil blive gennemført, 3) de foreslåede foranstaltninger ændrer ikke målene med den seneste reform af den fælles markedsordning for fuldstændig at liberalisere og nedbryde markedsreguleringsinstrumenter, kvoter og produktionsrettigheder – retningslinjer, der ligger til grund for den aktuelle krise, 4) de godkendte midler er først og fremmest beregnet til omstrukturering af sektoren, hvilket for Kommissionen betyder, at tusindvis af producenter skal opgive deres aktivitet, med alle de sociale og miljømæssige konsekvenser, der følger heraf, 5) forslaget vil forværre de eksisterende ubalancer i fordelingen af midler mellem producenter og mellem lande, hvilket kun vil gøre tingene værre for utallige producenter.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig.(FR) Jeg stemte for nye foranstaltninger til bekæmpelse af krisen i forbindelse med mælkeprisen for at støtte de producenter, der i øjeblikket kæmper i et særlig vanskeligt klima for deres erhverv. Det tog lang tid, inden disse foranstaltninger blev indført, selv om mælkeproducenterne har talt om deres problemer siden sidste forår. Det budget på 280 mio. EUR, som medlemsstaterne har foreslået, er utilstrækkeligt. Vi må vise, at vi er mere ambitiøse og støtter en hjælpepakke på 600 mio. EUR for at gøre det muligt for vores producenter at komme ud af den lavkonjunktur, de befinder sig i. Jeg er meget bekymret for denne sektors fremtid, da intet gøres for at frigøre producenterne fra markedsmekanismernes greb, selv om Revisionsretten har tilkendegivet, at der er behov for redskaber til forvaltning af mælkemarkedet, med risiko for, at mælkeproduktionen undermineres i mange sårbare områder, og fordi, man ikke kan se, at det er via produkter med en høj merværdi, at Europa kan positionere sig på verdensmarkedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), skriftlig. (EN) Mælkeproducenterne er udsat for et alvorligt pres i øjeblikket. I Irland, hvor mejerisektoren er strategisk vigtig, vil næsten alle mælkeproducenter opleve tab i 2009. Dette er ikke en holdbar situation for en af Europas nøgleindustrier. Jeg stemte for ændringsforslaget i dag for at vise solidaritet med landbruget i en krisetid. Jeg beklager blot, at vi ikke stemte om at give dem 600 mio. EUR i stedet for 300 mio. EUR, som Parlamentet oprindeligt havde foreslået. Afstemningen om dette spørgsmål blev dog blokeret på udvalgsniveau af centrumhøjrepartierne i Parlamentet. 300 mio. EUR er bedre end ingenting, men der er behov for en mere drastisk indsats i fremtiden for at støtte denne industri.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), skriftlig. (EN) Jeg stemte ikke ved den endelige afstemning om fusionsmarkedsordningen (artikel 142), fordi de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået, efter min mening ikke er vidtrækkende nok.

Krisen inden for mælkeproduktionssektoren er et problem, der kræver øjeblikkelig handling, og det er også grunden til, at jeg stemte for hasteproceduren i henhold til artikel 142 om tilpasning af fusionsmarkedsordningen. Det aktuelle forslag fra Kommissionen er dog for svagt, og jeg så gerne på meget kort sigt passende støtteforanstaltninger, der effektivt kan bekæmpe krisen inden for mælkeproduktionssektoren. En stemme for dette forslag ville udelukke mere effektive foranstaltninger i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), skriftlig. (DE) Krisen inden for mælkeproduktionsindustrien har bragt mange landmænd på fallittens rand. Efter måneders venten på bedre mælkepriser har Europa-Kommissionen endelig truffet hasteforanstaltninger for at redde mælkeproducenterne.

Støtten til private lagre af ost skal øges til 15 mio. EUR, hvilket hovedsageligt vil være til glæde for italienerne.

Interventionsperioden for mælkepulver og smør skal forlænges, og eksportrestitutionerne skal øges. Disse foranstaltninger skulle stabilisere mælkepriserne på mellemlang sigt.

En mælkefond på omkring 280 mio. EUR skal fordeles til medlemsstaterne til finansiering af nationale støtteforanstaltninger. Dette er dog ikke stort mere end en dråbe i havet.

Kommissionen tilbyder medlemsstaterne en frivillig tilbagekøbsordning for kvoter for at motivere mælkeproducenterne til delvist eller definitivt at opgive mælkeproduktion. Produktive bedrifter, der leverer for meget, anmodes om at grave dybere i lommerne. Disse foranstaltninger indebærer høje nationale omkostninger, fordi der i en tid med generel økonomisk krise ikke er nogen margin tilbage i de nationale budgetter. Jeg nærer ikke store forhåbninger her.

Den mest håndgribelige foranstaltning i krisepakken er medtagelse af mælk i artikel 186 i forordning (EF) nr. 1234/2007, så Kommissionen kan træffe hasteforanstaltninger til bekæmpelse af krisen. Det forekommer mig dog tvivlsomt at gøre denne foranstaltning tidsbegrænset. Med dette forbehold stemte jeg for Parlamentets holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig.(ES) Jeg stemte imod beslutningen om mælkeproduktionssektoren, da jeg mener, at Kommissionens forslag om at afsætte 280 mio. EUR til sektoren kommer for sent til at kunne gennemføres i år, og under alle omstændigheder vil denne foranstaltning ikke være tilstrækkelig. Derfor har jeg støttet forslaget om at afsætte 600 mio. EUR til sektoren. På den anden side giver medtagelsen af mælk og mælkeprodukter i artikel 186 visse beføjelser til den komité, som Europa-Parlamentet har nedsat, og til Rådet, selv om det ikke specifikt angives, hvilke praktiske foranstaltninger der skal træffes. Ikke desto mindre ændrer de vedtagne foranstaltninger ikke målet med den seneste reform af den fælles landbrugspolitik, nemlig en fuldstændig liberalisering af markedet for mælkeprodukter, som vores gruppe forkaster. Disse foranstaltninger er til fordel for agrofødevareindustrien og de store distributionskæder på bekostning af mindre og mellemstore producenter og bidrager til koncentrationen af produktionen og øger industriens profit, som er vokset i de senere år takket være faldet i de priser, der betales til mælkeproducenterne, og en stigning i slutsalgsprisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. (FR) Jeg støttede oprettelsen af en "mælkefond", som skal hjælpe en sektor i krise, og særlig komme de landmænd, der står over for de mest presserende problemer, til hjælp. Jeg stemte navnlig for ændringsforslaget om 20 mio. EUR ekstra ud over det beløb, som Europa-Kommissionen havde fastsat, således at beløbet når op på 300 mio. EUR. Dette er en ændring af forordningen om fusionsmarkedsordningen, der navnlig sætter Europa-Kommissionen i stand til at træffe hasteforanstaltninger på eget initiativ i tilfælde af alvorlige forstyrrelser på mælkemarkedet, som det har været tilfældet i flere måneder nu. Dette budget er helt klart ikke nok til at få alle producenterne ud af den vanskelige situation, de befinder sig i. Men i lyset af de aktuelle budgetmarginer ville det desværre have været uansvarligt at kræve mere. Desuden løber vi ved at kræve mere risikoen for slet ikke at få noget. Jeg vil gerne påpege, at det kun er grunden, der er blevet lagt. Forhandlingerne fortsætter om den reguleringsstruktur, der skal indføres efter 2013, og på dette område vil Europa-Parlamentet fortsat bestræbe sig på at nå frem til en effektiv og ansvarlig ramme for landbrugsmarkederne. Desuden vil Lissabontraktaten give os nye redskaber i denne henseende.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Der er blevet vedtaget betænkninger på Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg omfattende tre specifikke foranstaltninger (280 mio. EUR i direkte støtte til producenter, en midlertidig bestemmelse om beregning af tilbagekøb af kvoter og medtagelse af mælk i artikel 186 i den fælles markedsordning (hasteforanstaltninger)). Jeg mener, at disse foranstaltninger er vigtige, men de er utilstrækkelige, engangsforanstaltninger i forbindelse med et problem, der allerede har antaget meget alvorlige strukturelle proportioner. Sektoren har brug for nyttige og effektive forvaltningsmekanismer, så den kan gribe ind på markedet, når det er nødvendigt, i modsætning til den fremgangsmåde, som Europa-Kommissionen har anbefalet, og som støtter liberalisering og deregulering.

Krisen inden for mælkeproduktionssektoren har tydeligt vist, at den fælles markedsordning for mælk fortsat kræver instrumenter, særlig kvoteordningen, for at kunne håndtere ubalancerne på markedet.

Den pakke, der stadig skal vedtages af Økofinrådet den 19. november, beløber sig til 280 mio. EUR, og vil blive ydet i form af en finansiel ydelse til medlemsstaterne baseret på produktionen og de årlige kvoter. Ifølge beregningerne vil Portugal modtage en finansiel ydelse på 6-7 mio. EUR til bekæmpelse af sammenbruddet i producentpriserne, som er på mere end 50 % i forhold til priserne i 2007-2008…

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 170)

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. (EL) Kommissionens og regeringernes foranstaltninger i forbindelse med krisen inden for husdyravlssektoren går hånd i hånd med den mere generelle fælles landbrugspolitik, der går imod græsrødderne, og endnu vigtigere den beslutning, EU har truffet om en fuldstændig liberalisering af markedet for mejeriprodukter. Det mest alvorlige er, at de foreslåede poster bruges til at fremskynde omstruktureringerne for at øge fødevareindustriens profit, hvorved virksomhedskoncerner inden for mejerisektoren styrkes på bekostning af husdyravlerne. Foranstaltningerne løser ikke de akutte problemer, som de små og mellemstore mælkeproducenter har demonstreret imod, nemlig de høje produktionsomkostninger og de latterligt lave producentpriser.

Og hvad der er mere relevant, så løser de ikke de akutte problemer, som alle husdyravlere inden for kvægopdræt, kødproduktion og fåre- og gedeopdræt står over for. Industrien og de handlende fordobler deres profit både på grund af de latterligt lave producentpriser og på grund af de eksponentielle priser, som arbejdstagerne betaler for disse basisfødevarer. Vi stemte imod forslaget, fordi formålet med det er at koncentrere produktionen inden for denne sektor yderligere. Løsningen for fattige og mellemstore gårdejere er at kæmpe imod EU's monopolvenlige politik og for en anden form for udvikling, der frigør husdyravlere fra udnyttelse, sikrer dem en indkomst og en fremtid og generelt tjener befolkningens ernæringsbehov og velfærd.

 
  
  

– Forslag til beslutning B7-0097/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. (FR) Det er et reelt problem, at EU's indre grænser blev ophævet, uden at den ydre grænsekontrol blev styrket samtidig eller endog før, og de oprindelig påtænkte sikkerhedsinstrumenter, uanset hvor minimale de er, blev gjort fuldt operationelle. Da vi er underkastet realitetsprincippet, vil vi ikke gå imod denne beslutning, hvori der udtrykkes bekymring over forsinkelserne med de nye informationsudvekslingssystemer om strafferetlige og visumrelaterede anliggender. Imidlertid er alt det faktisk bare et pseudoproblem. Det virkelige problem ligger i selve Schengen, i pseudoreglerne for Schengen, der nu er inkluderet i traktaterne, og de politikker, Bruxelles gennemfører i forbindelse med visa, immigration og personers frie bevægelighed…

I dag er Europa oversvømmet af lovlige og ulovlige indvandrere, og kriminaliteten, der bliver stadig mere voldelig, er på himmelflugt, fordi nationerne har fået frataget retten til at kontrollere deres egne grænser. Schengen har fremmet et boom i grænseoverskridende kriminalitet og i illegale strømme af personer og varer, der selv undertiden er lovlige og undertiden ikke er det, uden at være til nogen egentlig gavn for europæerne. Gør derfor i det mindste beskyttelsesbestemmelsen gældende og genetabler kontrolforanstaltningerne, indtil disse systemer bliver sat i drift!

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), skriftlig. (PL) Jeg støtter helt igennem beslutningen om situationen vedrørende SIS II og VIS. Der er sket overskridelser i udviklingen af SIS II, og talrige tekniske hindringer har allerede forsinket nye landes tiltrædelse af Schengensystemet. Det kræver, at Europa-Parlamentet til stadighed overvåger fremskridtene med at etablere SIS II og VIS.

SIS II er et centralt politisk projekt for hele EU. Den længe ventede gennemførelse og korrekte drift af SIS II er væsentlig for yderligere udvidelse af Schengenområdet og for den deraf følgende frie bevægelighed for personer i EU for de næste borgere, der får retten hertil (Bulgarien, Rumænien, Cypern og Liechtenstein). SIS II er også et centralt element i bekæmpelsen af kriminalitet og illegal indvandring. Det lykkedes polske grænsevagter at tilbageholde 50 % flere illegale udlændinge i første halvdel af 2008 sammenlignet med samme periode det foregående år, fordi Polen kom med i Schengenområdet (fra en rapport fra indenrigs- og forvaltningsministeriet fra 2008).

Over 350 personer, der var efterlyst i henhold til den europæiske arrestordre, er blevet anholdt på polsk territorium, og ca. 600 personer, der var efterlyst af det polske retssystem, er blevet tilbageholdt i udlandet. Databasen over forsvundne børn, som ikke var med i SIS I og er planlagt til SIS II, er særdeles vigtig. Vores troværdighed i borgernes øjne afhænger af store projekter som disse. Et forenet Europa har ikke råd til yderligere forsinkelser og forsømmelse.

 
  
  

– Forslag til beslutning (RC-B7-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vedtagelsen af denne beslutning kan ikke undgå at fremkalde et par bemærkninger om beslutningens sigte og indhold. For det første bør EU i stedet for at hævde at være verdensmester i demokrati, hvilket EU ikke er, og fremsætte "praktiske henstillinger" til andre lande, frem for alt beskæftige sig med demokratiets tilstand inden for EU. Processen med ratificering af Lissabontraktaten er det seneste eksempel blandt andre mulige eksempler på, hvordan det såkaldte "europæiske projekt" går imod de europæiske befolkningers demokratiske deltagelse og er i modstrid deres interesser, ønsker og forhåbninger, idet man presser dem, afpresser dem og ser bort fra deres beslutninger om, hvilken vej de ønsker for deres kollektive fremtid. Vedrørende EU's eksterne forbindelser burde EU-landene for det andet bidrage til demokrati ved at fremme en ægte politik for fred og internationalt samarbejde baseret på respekt for hvert lands suverænitet og princippet om ikke-indblanding samt respekt for folkeretten og FN's Pagt i stedet for at fremme en genoplivning af våbenkapløbet og militarisering af de internationale forbindelser. Vi er desværre langt fra at yde dette bidrag. Et EU med et stadig mere tydeligt demokratisk underskud kan ikke være et eksempel til efterfølgelse og kan langt mindre hjælpe med at "konsolidere" demokrati i verden. Derfor stemmer vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. (FR) Denne beslutning udstiller som sædvanlig Parlamentets såkaldt gode hensigter med hensyn til menneskerettigheder. EU's rolle er således tilsyneladende at oplyse menneskeheden som helhed om EU's begreber om demokrati, at finansiere den demokratiske udvikling i alle lande osv. Hvordan kan Unionen så være troværdig, når den så halvhjertet, om overhovedet, anvender de beskyttelsesbestemmelser, som jo findes om dette emne i alle dens udenrigshandelsaftaler, og når den fortsætter med at finansiere og handle med hvad som helst?

Hvordan kan Unionen være troværdig, når man ser på, hvordan den handler, selv i Europa, og påtvinger nationerne en EU-forfatning, der omdøbes til Lissabontraktaten, selv om nogle af dem klart erklærede, at de ikke ønskede den? Og hvordan kan venstrefløjen i Parlamentet være troværdig efter gårsdagens rædselsfulde farce om Italien, hvor den demonstrerede en sekterisk og fanatisk holdning, der aldrig er set før?

 
  
  

- Betænkning: Elmar Brok (A7-0041/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for Brok-betænkningen om de institutionelle aspekter af oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten), som bliver særdeles vigtig, hvis EU's eksterne forbindelser skal gøres mere konsekvente og effektive. Det er vigtigt at sikre, at oprettelsen af EU-udenrigstjenesten som følge af nyskabelserne i Lissabontraktaten vil gøre det muligt at bevare og videreudvikle Fællesskabets model i EU's eksterne forbindelser og opretholde EU's interinstitutionelle balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er en naturlig følge af den proces, hvorved EU får stadig større eksterne kompetencer. Den kan blive et vigtigt instrument til samordning og kan bidrage til, at EU kan hævde sin position udadtil, hvis den kan modstå presset fra direktoraterne og i højere grad basere sin indsats på at samarbejde med medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer i stedet for at konkurrere mod dem.

Jeg beklager, at det ikke var muligt at samle støtte i Udvalget om Udenrigsanliggender til mit ændringsforslag om, at man overvejede de europæiske verdenssprog ved fastlæggelsen af de fremtidige interne sprogordninger for EU-udenrigstjenesten.

Dette er så meget mere klart, eftersom EU-udenrigstjenestens højst prioriterede område bør være at bygge broer og skabe kontakter og forbindelser med resten af verden, og den burde derfor som sine arbejdsværktøjer vælge de sprog, der egner sig bedst til at etablere dem direkte. Det er derfor uforståeligt, at Parlamentet i overvejelsen af dette spørgsmål vælger at se bort fra flersprogethedens eksterne aspekt og disse sprogs strategiske karakter, som ikke kun anerkendes af det selv, men også af Kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. (FR) Jeg støttede Europa-Parlamentets udtalelse om den fremtidige EU-udenrigstjenestes struktur. Jeg håber, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten) vil udtrykke en i hovedsagen Fællesskabsbaseret tilgang og vil gøre EU i stand til at udøve sin diplomatiske indflydelse effektivt og demokratisk. EU-udenrigstjenesten skal være underlagt Kommissionen med hensyn til administrative og budgetmæssige anliggender og skal officielt være en del af Kommissionen. Jeg håber også, at den nye kommissær for udvikling vil kunne bevare en fuldstændig autonomi og bevare sine beføjelser i forhold til denne tjeneste i modsætning til idéen om, at han kunne koncentrere sin magt inden for områder i forbindelse med EU's optræden udadtil, herunder EU's handelspolitik og EU's udvidelse. Det er vigtigt, at Parlamentets stemme bliver hørt af Rådet, der ventes at fastlægge retningslinjerne for dette nye organ på sit møde den 29.-30. oktober 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte imod hr. Broks betænkning om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten), da jeg betragter den som det tydeligste eksempel på militariseringen af EU. Tjenesten, der skal lanceres efter vedtagelsen af Lissabontraktaten, dækker alle aspekter af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik. Ifølge betænkningen skal EU-udenrigstjenesten og den højtstående repræsentant (og næstformand for Kommissionen) overtage rollen som EU's repræsentanter udadtil med støtte fra et netværk af 5 000 embedsmænd uden at være underkastet nogen form for parlamentarisk kontrol. Den højtstående repræsentant vil få ansvaret for den civile og militære krisestyring og bliver ansvarlig for menneskerettigheder, men skal ikke stå til regnskab over for medlemsstaterne. Endvidere skal EU-udenrigstjenesten oprettes ved Rådets afgørelse med Kommissionens godkendelse. Parlamentet vil blot blive hørt, hvilket afspejler ordningens antidemokratiske karakter. Jeg synes ikke, at EU-udenrigstjenesten er i overensstemmelse med den ånd i det europæiske projekt, som vores gruppe ønsker at forsvare, nemlig et Europa, der skabes for og af borgerne frem for det Europa, der i øjeblikket er under opbygning på grundlag af en økonomisk model, som sigter mod at undgå enhver indblanding i økonomien.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig. (EL) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten), der oprettes i henhold til den reaktionære Lissabontraktat, er en mekanisme til fremme af øget imperialistisk aggression og EU's antigræsrodsstrategi. Kapitalens politiske repræsentanter i Europa-Parlamentet – både konservative, socialdemokrater, liberale og grønne – har travlt med at stemme for EU-udenrigstjenesten, hvilket beviser deres hengivenhed over for de forenede europæiske kapitalinteressers økonomiske politikker og militære muligheder

• EU's uafhængige repræsentation i alle internationale organisationer uafhængigt af EU-medlemsstaterne som fastsat i Lissabontraktaten

• oprettelse af EU-udenrigstjenesten, en selvstændig EU-tjenestegren med civile og militære beføjelser baseret på anvisninger fra FUSP og APCA og bemandet med højtstående civile og militære EU-tjenestemænd under ledelse af den højtstående repræsentant

• brug af EU-udenrigstjenesten som et værktøj til fremme af EU's imperialistiske politik med dens egne ambassader og diplomatiske indsats uafhængigt af medlemsstaterne. Vejen for denne udvikling blev banet med Maastrichttraktaten, der førte til oprettelse af EU's FUSP og APCA, og signalerede en eskalering af militær aggression og militarisering af EU.

Det græske kommunistparti stemte imod betænkningen, der afslører alle sider af Lissabontraktaten og de farer, som ligger i anvendelsen af den for mennesker, der bekæmper EU, denne tværnationale kapitalunion med dens græsrodsfjendtlige politik.

 
  
  

– Forslag til beslutning (RC-B7-0095/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), skriftlig. (FR) Jeg deltog ikke i denne afstemning, fordi jeg forkaster idéen om endnu en gang at styrke vores økonomiske relationer med USA. Partnerskabet mellem EU og USA er ikke det vigtigste for Europa og er ikke det, Doha-runden har brug for. EU må diversificere sit valg af partnere, hvis det ønsker at bevare så meget af sin uafhængighed som muligt. For at gøre det må EU øge antallet af aftaler med udviklingslandene. I stedet for at amerikanisere europæiske standarder må vi prioritere indførelsen af en multipolær udviklingsmodel, hvor Europa endelig finder sin rette plads og fulde betydning.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Relationerne mellem EU og USA repræsenterer uden tvivl EU's vigtigste strategiske partnerskab. Vi har et fælles ansvar for at fremme fælles værdier såsom respekt for menneskerettigheder, demokrati, stabilitet og fred, men også for at finde bedre løsninger på forskellige globale farer og udfordringer, som det er tilfældet med bl.a. den økonomiske og finansielle krise, klimaforandring, nuklear spredning, bekæmpelse af international kriminalitet og terrorisme samt udryddelse af fattigdom.

Hvis fremtidige forhandlinger om samarbejdet om retlige og politimæssige anliggender og på interne og eksterne sikkerhedsområder skal lykkes, vil jeg gerne understrege, at det er afgørende, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke krænker borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder, for ikke at nævne behovet for at respektere privatlivets fred og databeskyttelse.

Jeg vil gerne endnu en gang gentage, at europæiske personoplysninger kun bør overføres til tredjelande, hvis de to grundlæggende principper om nødvendighed og proportionalitet er overholdt. Det bør også sikres, at europæisk og national lovgivning om databeskyttelse overholdes i fuldt omfang, og at der stilles passende proceduremæssige garantier.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd, da det sætter fokus på behovet for at styrke de transatlantiske forbindelser på et tidspunkt, hvor store internationale udfordringer kræver en koordineret global reaktion. Jeg vil gerne fremhæve den rolle, Det Transatlantiske Økonomiske Råd spiller for at fremme og sikre en koordineret reaktion på den globale finanskrise, og betydningen af de transatlantiske forbindelser, når det gælder om at nå en international aftale på COP 15 i København, der omfatter en tilstrækkelig finanspakke til at hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe klimaforandringerne ved hjælp af både afbødende foranstaltninger og tilpasningsforanstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) På grund af USA's strategiske betydning for EU og omvendt bør et transatlantisk partnerskab styrkes på det næste topmøde for at konsolidere evnen til at træffe foranstaltninger til at løfte de udfordringer, vi nu står over for, fra den aktuelle alvorlige socioøkonomiske krise til spørgsmål som nedrustning, bekæmpelse af terrorisme, klimaforandringer, respekt for menneskerettigheder osv.

En samordnet indsats fra USA og EU er også afgørende for at nå frem til et mere modent stade i de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem de to parter, der kan føre til oprettelse af et egentligt transatlantisk marked inden 2015 med mindre bureaukrati og som følge heraf et mere stabilt og attraktivt klima for virksomheder på begge markeder, som giver dem lavere driftsomkostninger.

Hvis USA desuden ikke indfører tilsvarende foranstaltninger, især med hensyn til regulering af det finansielle område, vil EU stå dårligere i konkurrencen, hvilket vil være særdeles skadeligt for europæisk økonomi.

Jeg vil derfor gentage, at der er behov for at beskytte EU's interesser gennem en sammenhængende og samordnet politik mellem EU og USA på de forskellige områder af fælles interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte imod beslutningen om det kommende transatlantiske topmøde mellem EU og USA, fordi præsident Obamas indsats indtil nu kun har været symbolsk til trods for de store håb, der blev tændt, da han flyttede ind i Det Hvide Hus efter et historisk valg i et land, hvor etniske minoriteter stadig udsættes for diskrimination. USA's nuværende præsident følger samme økonomiske model uden indblanding i økonomiske anliggender som den tidligere regering, har videreført samme militærpolitik som sin forgænger (han sendte flere tropper ind i Afghanistan og opretter nye militærbaser i Colombia) og mangler stadig at lukke Guantánamo-lejren og hæve embargoen mod Cuba. Han har ikke lagt pres på Israel eller Marokko for at få dem til at overholde international lovgivning. Til dato anvender USA fortsat dødsstraf i 38 forbundsstater. USA mangler stadig at ratificere Ottawatraktaten om kontrol med våbenhandel og Kyoto-protokollen. Af disse årsager har jeg stemt imod beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. (FR) Jeg stemte for beslutningsforslaget, fordi jeg tillægger topmødet mellem EU og USA, der skal afholdes i november 2009, stor betydning. På det seneste G20-møde blev der afgivet mange løfter, som det vil blive vanskeligt at holde, hvis landene handler hver for sig. I den forbindelse bør EU og USA påtage sig en førende rolle i gennemførelsen af de forpligtelser, der blev indgået af G20. Derfor har vi brug for en mere effektiv koordinering mellem de foranstaltninger, der træffes af USA og af EU. Derfor tilskynder jeg til disse fælles møder mellem europæere og amerikanere og mere specifikt drøftelserne i Det Transatlantiske Økonomiske Råd.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik