Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Το πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασης των υπό ανάπτυξη χωρών σε ορισμένα εμβόλια (συζήτηση)
 5.Χρηματοοικονομική και οικονομική κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 6.Έκθεση της αποστολής της ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής επιτροπής για τη σύρραξη στη Γεωργία (συζήτηση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2009 (ανακοίνωση του βραβευθέντος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2010 (ψηφοφορία)
  8.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή) (A7-0038/2009, László Surján) (ψηφοφορία)
  8.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2010 (Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A7-0037/2009, Vladimír Maňka) (ψηφοφορία)
  8.4.Προσαρμογή των βασικών μισθών και των επιδομάτων και αποζημιώσεων του προσωπικού της Ευρωπόλ (A7-0040/2009, Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  8.5.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ" (ψηφοφορία)
  8.6.Επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τα SIS II και VIS (ψηφοφορία)·
  8.7.Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (ψηφοφορία)
  8.8.Οι θεσμικές πτυχές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (A7-0041/2009, Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  8.9.Προετοιμασία της συνάντησης του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)·
  12.1.Γουινέα
  12.2.Ιράν
  12.3.Σρι Λάνκα
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Γουινέα (ψηφοφορία)
  13.2.Ιράν (ψηφοφορία)
  13.3.Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (827 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (943 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου