Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 12 november 2009 - Bryssel EUT-utgåva

Övergångsriktlinjer för budgetförfarandet för att beakta ikraftträdandet av Lissabonfördraget (debatt)
MPphoto
 

  Alain Lamassoure, föredragande.(FR) Herr talman! Jag ska inte missbruka denna mycket ovanliga rättighet som ni ger mig.

Jag vill tacka alla talespersoner från de grupper som stöder de viktigaste förslagen i betänkandet och försäkra alla grupper att vi kommer att fortsätta, tillsammans med Europeiska kommissionen och rådet, att arbeta för ett framgångsrikt avslutande av dessa förhandlingar i en liknande laganda. Jag menar att debatten har visat oss att det fanns en mycket stor majoritet som stödde dessa principer. Marta Andreasen – som inte längre är här – lade fram ett antal ändringsförslag som vi inte kan gå igenom eftersom vi har bråttom.

Jag vill påpeka att det från den 1 december kommer att finnas en del nya institutioner inom EU: en ordförande för Europeiska rådet, en hög representant med helt nya befogenheter och en europeisk avdelning för yttre åtgärder. Vi måste därför fatta en del mycket snabba budgetbeslut om vi vill att det nya fördraget ska träda i kraft enligt fastställt datum.

Tråkigt nog har vi redan förlorat för mycket tid i samband med uppnåendet av ett avtal mellan 27 länder, en ratificering av de 27 parlamenten, eller de 27 nationerna, för att Lissabonfördraget ska kunna träda i kraft i slutet av året, och vår plikt är nu att se till att övergångsbestämmelserna kan slutföras och tillämpas så snart som möjligt.

Jag håller med Eider Gardiazábal Rubial om att det slutliga avtalet kanske inte blir lika lättöverskådligt som vi hade hoppats på och behövt, men vi ska i vilket fall som helst se till att det är godtagbart för alla institutioner och att det tillhandahåller den effektivitet, öppenhet och demokratiska karaktär som Europeiska unionen så väl behöver.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy