Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2780(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0158/2009

Forhandlinger :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Afstemninger :

PV 26/11/2009 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0099

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 25. november 2009 - Strasbourg EUT-udgave

14. En politisk løsning på sørøveri ud for Somalia (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er Rådets og Kommissionens redegørelser om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst.

 
  
MPphoto
 

  Carl Bildt, formand for Rådet. – (EN) Fru formand! Jeg takker for denne lejlighed til kort at drøfte Somalia og navnlig det meget alvorlige problem, der forårsages af piratvirksomhed ud for Somalias kyst.

Jeg vil ikke komme ind på hele baggrunden: Landet har været i kaos i mere end 18 år, den humanitære situation er frygtelig, og der er stridigheder i hele landet. Der er en proces i gang med den føderale overgangsregering, men den er skrøbelig – for at sige det mildt – og det kræver en vedvarende indsats fra det internationale samfund for gradvist at bevæge landet hen imod forsoning og gradvist opbygge en form for fungerende stat, der kan genoprette en form for stabilitet i dette frygtelig plagede land.

Piratvirksomhed er bestemt en meget alvorlig trussel. Løsning af dette problem kræver bred inddragelse af landet selv, hvilket er særdeles vanskeligt i betragtning af den aktuelle sikkerhedssituation i landet. Som De har bemærket, fokuserer vores aktuelle indsats derfor på praktisk assistance, der kan gives uden for Somalia til gavn for landet og befolkningen. Vi drøfter naturligvis, som De muligvis er bekendt med, yderligere foranstaltninger i den henseende.

Hvad angår det specifikke problem med piratvirksomhed, opererer flådestyrken Atalanta stadig effektivt ud for Somalias kyst. Alle leverancer fra Verdensfødevareprogrammet er blevet leveret sikkert til Somalia fra Mombasa, til Mogadishu og til Berbera. Der er ikke gennemført vellykkede angreb i Adenbugten siden begyndelsen af maj 2009. Dette kan til en vis grad tilskrives indsatsen fra EU's medlemsstater og resten af det internationale samfund, som har hjulpet med at tilvejebringe en betydelig og avanceret flådestyrke. Operationens succes i denne begrænsede henseende er også resultatet af et tæt samarbejde mellem det civile samfund og EU's operationelle hovedkvarter i Northwood, Det Forenede Kongerige. Det har også muliggjort udviklingen af bedste praksis for forvaltning, der i stigende grad respekteres af de søfarende. Der har også været en meget effektiv gennemførelse af den koordinerede mekanisme for flådebeskyttelse af kommerciel trafik i Adenbugten.

I øjeblikket kan det siges, at piratvirksomhed i Adenbugten er blevet begrænset, men fortsætter. Rådet har derfor besluttet at forlænge operationen mod piratvirksomhed indtil december 2010. Det betyder, at vi skal kunne opretholde vores nuværende indsats og det rette niveau af militære styrker. Vi forventer parallelt hermed, at resolution AL1846 fra FN's Sikkerhedsråd forlænges i de kommende dage.

Alligevel er der ikke plads til selvtilfredshed. Pirater fortsætter med at udvide deres aktiviteter længere mod øst ind i Det Indiske Ocean, og ved afslutningen af regntiden for nylig oplevede vi en ny bølge af angreb nord og nordøst for Seychellerne, der ligger ganske langt væk. I øjeblikket tilbageholdes ikke færre end 11 skibe – alle efter angreb i det, der kaldes Det Somaliske Bassin – med i alt 250 besætningsmedlemmer.

Med operation Atalanta har vi styrket vores kapacitet i dette fjerne havområde. Yderligere patruljefly er indsat ved Seychellerne, og jeg kan oplyse, at svenske patruljefly også vil blive indsat ved Seychellerne. Dette har vist sig nyttigt. I øjeblikket er yderligere beskyttelsesforanstaltninger allerede iværksat eller planlagt nationalt, hvor Frankrig og på det seneste Spanien tilbyder passende og effektiv reaktion.

Der er også beskyttelsen af den internationalt anerkendte passage i Adenbugten. Det er den anbefalede rute gennem Adenbugten, og alle skibe ydes flådebeskyttelse uanset deres flag. Vi har i øjeblikket flådeenheder i området fra EU, NATO og de amerikanskledede koalitionsflådestyrker med særdeles effektiv koordinering af patruljerne og med det efterretningssamarbejde, som er absolut afgørende i en operation af denne art.

Kina er nu villig til at blive tilknyttet denne koordinationsmekanisme og deltage i beskyttelsen. Det betyder, at de eksisterende mekanismer skal udvikles og udvides. Det kunne med tiden resultere i, at Kina og muligvis andre magter inden for søtransporten påtager sig et ansvar. Andre – Rusland, Indien og Japan – har også indsat flådestyrker, og de bør inviteres til at deltage i denne mekanisme så hurtigt som muligt. Koordination er helt klart nøglen til succes.

Jeg ved, at der i Parlamentet er en vis interesse for det ret vanskelige spørgsmål om retsforfølgelsen af mistænkte pirater, der er blevet arresteret og pågrebet af Atalantas skibe. Der tilbageholdes i øjeblikket 75 mistænkte i kenyanske fængsler. Den retlige proces består af ni forskellige retssager og pålægger det kenyanske retssystem en betydelig ekstra byrde. Den korrekte gennemførelse af disse retssager er naturligvis afgørende, hvis vi skal opretholde både den afskrækkende effekt, som Atalanta har, og den samlede troværdighed af vores indsats mod piratvirksomhed. En nylig aftale med Seychellerne, som De sandsynligvis er bekendt med, om overførslen af mistænkte pirater er et vigtigt yderligere bidrag i denne henseende. Piratvirksomhed er en meget indbringende virksomhed, og det er vigtigt, at vi i hver eneste henseende gearer vores forskellige aktiviteter, så de altid mindsker piraternes mulighed for at få fat i flere penge fra de særdeles foragtelige operationer, som de gennemfører.

Når alt kommer til alt, kan vores aktiviteter på vandet naturligvis ikke udgøre en erstatning for det, der skal gøres i Somalia eller af Somalia selv, men det er et område, hvor umiddelbar succes ikke kan tages for givet, som jeg sagde tidligere. Vi skal fortsætte operationen til havs, og det kræver for det første, at vi er parate til at opretholde en langsigtet tilstedeværelse af militære styrker. For det andet kræver det, at vi styrker koordineringssamarbejdet med alle de magter og internationale organer, der er involveret i denne operation, og for det tredje, at vi også hjælper med at udvikle de regionale søfartsstyrker, da vi ikke er de eneste, der skal bære byrden. De maritime internationale organisationer, f.eks. kontaktgruppen om piratvirksomhed, spiller en vigtig rolle her.

Endelig er dette et af de områder, hvor vi har demonstreret ESDP's kapacitet. For blot et par år siden ville kun de færreste og mest ambitiøse her have forudset, at vi ville operere EU-flådestyrker i Adenbugten eller Det Indiske Ocean. Påtrængende humanitære og andre årsager har ført os til det, der inden for det muliges grænser indtil videre har vist sig at være en relativ vellykket operation, men lad os ikke nære nogen illusioner. Der er stadig meget, der skal gøres. Vi skal opretholde operationen, og Parlamentets støtte er meget vigtig i den henseende.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Denne gang har vi udvidet vores fokus på hele spørgsmålet om Somalia, og vi forsøger at angribe selve de grundlæggende årsager til denne svøbe ved hjælp af bæredygtige metoder. Kommissionen har altid fastholdt, at sørøveri kun kan udryddes én gang for alle ved at fokusere på de underliggende årsager begyndende med ustabiliteten i Somalia, idet man ligeledes ser på landets udviklingsbehov, der kommer til udtryk i den mest ekstreme fattigdom, herunder massiv analfabetisme og sårbarhed.

Derfor er det vigtigt med en altomfattende metode over for de sikkerheds- og udviklingsmæssige udfordringer i Somalia, som er blevet nævnt. Dette vil kræve etablering af en fungerende stat, der er i stand til at håndhæve lovene og yde i det mindste grundlæggende ydelser. På mellemlang til lang sigt er et stabilt styre, der omfatter institutionsopbygning og sikkerhed, uddannelse og økonomisk udvikling en nødvendig forudsætning for at afskaffe de incitamenter, som somaliere i dag har til at blive pirater.

Med hensyn til sikkerhedsaspektet er det vigtigt at handle hurtigt. Den Afrikanske Union har jo en central rolle at spille, ikke mindst gennem AMISOM, som er Den Afrikanske Unions sikkerhedsstyrke, der bistår den midlertidige forbundsregering i Mogadishu. Gennem fredsfaciliteten for Afrika yder EU et vigtigt bidrag til AMISOM i form af økonomisk støtte til Den Afrikanske Unions styrker. Den nye aftale om bidrag på 60 mio. EUR er netop indgået. Den er en del af de forpligtelser, Kommissionen påtog sig ved konferencen i Bruxelles i april i år. I det fælles strategidokument for 2008-2013 defineres Kommissions bistand til Somalia, og helt konkret har EU's støtteprogram for Somalia et budget på i alt 215,4 mio. EUR fra Den Europæiske Udviklingsfond (EDF) i perioden 2008-2013.

Operation Atalanta, EU's første flådeoperation, kan snart fejre fødselsdag. Operationen er en succes, fordi den afskrækker folk fra sørøveri, men samtidig øger skibsfartens bevidsthed om de bedste foranstaltninger til at beskytte sig selv. Men vi ved alle, at der skal gøres langt mere. Sideløbende med Operation Atalanta bruger Kommissionen stabilitetsinstrumentet, et finansielt instrument, til at støtte retssystemet i Kenya – som formanden for Rådet netop var inde på – fordi Kenya har lovet at retsforfølge mistænkte pirater, som er blevet taget til fange ved operationen, og det er vigtigt, at der ikke bliver tale om straffrihed. Denne støtte til det kenyanske retsvæsen omfatter en blanding af kapacitetsopbyggende foranstaltninger til tjenesterne for retsforfølgelse, politi, retsvæsen og fængsler. Programmet gennemføres via UNODC og koster 1,75 mio. EUR.

I en større sammenhæng er den regionale maritime kapacitetsudvikling også et vigtigt aspekt af at garantere sikkerheden i området. Kommissionen støtter gennemførelsen af den såkaldte Djiboutiadfærdskodeks fra Den Internationale Søfartsorganisation, igen via vores stabilitetsinstrument. Et program vedrørende bestemte skibsruter af afgørende betydning, herunder regionen ved Afrikas Horn og Adenbugten, skal yde bistand ved etableringen af et regionalt uddannelsescenter for søfartsanliggender i Djibouti. På centret vil man fokusere på kapacitetsopbygning og uddannelse af administrativt personale, tjenestemænd og kystvagter i regionen, herunder fra Somalia, Puntland og Somaliland, når det er muligt. Et regionalt informationsdelingscenter i Sana'a i Yemen er også udvalgt til finansiering i 2009. Første fase af dette program er allerede gået i gang, og man har iværksat tekniske feasibilityundersøgelser.

Jeg vil nu gå over til et andet vigtigt tema, før jeg slutter. Kommissionen er i færd med at udvikle en integreret søfartspolitik – der omfatter en ekstern dimension – og ligeledes integreret søfartsovervågning på tværs af sektorer og grænser for at skabe bevidsthed om aktiviteterne til søs, bl.a. om sikkerhed til søs, men ligeledes om den generelle retshåndhævelse.

Det siddende svenske formandskab har iværksat betydelige bestræbelser for at sikre sammenhæng mellem søjlerne for EU's søfartspolitik, for at sikre sammenhængen mellem Fællesskabets foranstaltninger og arbejdet under den anden søjle, navnlig det arbejde, der udføres af Det Europæiske Forsvarsagentur. Vi tror, at integrationen af overvågning til søs rummer et stærkt potentiale til at bistå EU's operationer til bekæmpelse af sørøveri, eftersom adgangen til overvågningsdata for søfarten fra forskellige kilder giver myndighederne med ansvar for søfarten mulighed for at træffe beslutninger og reagere på et mere velinformeret grundlag.

Alle disse forskellige aktivitetsområder, som også skitseres i EP's beslutningsforslag fra oktober, udgør Kommissionens bidrag til kampen mod sørøveri.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, for PPE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. minister, fru kommissær, mine damer og herrer! Vi hilser med stor tilfredshed forlængelsen af Atalanta-missionen velkommen.

Jeg har bestræbt mig på at koncentrere mig om Somaliaproblemet i omkring 10 år, og jeg er nødt til at sige, at Europa ved alt for mange lejligheder ikke har reageret hurtigt nok.

Situationen i Somalia bliver mere og mere dramatisk for hver dag, der går, på grund af konsekvenserne af den internationale terrorisme og problemet med sørøveri og de menneskelige tragedier, der rammer millioner af mennesker, navnlig kvinder og børn, der udsættes for vold, sulter hver eneste dag og alt for ofte tvinges til at flygte gennem ørkenen i et forsøg på at søge ly på europæiske kyster.

I forbindelse med kampen mod terror skal vi også indføre foranstaltninger, der bringer nyt håb for regionens økonomi, men ligeledes indføre europæisk kontrol med situationen i flygtningelejrene i Libyen. Vi har modtaget rapporter om meget alvorlige situationer i disse lejre, både om vold og manglende respekt for menneskerettigheder, ofte rettet mod somaliske kvinder.

I en tale, der var arrangeret af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), påpegede den somaliske overgangsregerings permanente repræsentant ved De Forenede Nationer, dr. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, at Somalia er blevet endnu fattigere på grund af ulovligt fiskeri ud for landets kyster, og at mange af piraterne også er tidligere fiskere, der ikke har fået retfærdighed eller opmærksomhed.

Derfor er vi nødt til at slå hårdt ned på terrorisme, men også at bringe retfærdighed, håb og økonomi til et land, der er blevet martyr på grund af mange års krig.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, for S&D-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Gennem denne forhandling og med dette beslutningsforslag, som vi fra Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet vil stemme for i morgen, ønsker vi at udtrykke vores stærke opbakning til EU's engagement i kampen mod sørøveri. Samtidig ønsker vi at udtrykke vores bekymring over situationens dramatiske karakter i Somalia, som betyder, at der er større behov for, og at det haster mere med, at fremme stabilitet i landet for at løse de underliggende årsager til fænomenet med sørøveri.

Atalanta-missionen er en succeshistorie: Den har gjort det muligt at få 300 000 t bistand frem og har forbedret sikkerheden for søfarten i Adenbugten, hvilket viser kapaciteten og den supplerende operationelle og politiske værdi ved ESDP.

Samtidig har vi brug for et øget europæisk engagement sammen med Den Afrikanske Union for at støtte Djiboutiprocessen, og derfor udtrykker vi, selv om vi er opmærksomme på problemerne og risiciene, vores støtte til muligheden for en ESDP-mission i Somalia, som Rådet er begyndt at undersøge.

Derfor håber vi, at alle grupper i forbindelse med ændringsforslagene og forhandlingen vil bidrage til at styrke dette budskab i stedet for at gå i fælden, hvor man udnytter en dramatisk situation som den i Somalia som undskyldning for politiske udfald mod lande, der intet har med denne forhandling og med Parlamentets arbejde at gøre.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, for ALDE-Gruppen. – (ES) Fru formand! Vi skal støtte den sociale og demokratiske udvikling i Somalia for at bringe sørøveriet til ophør. Vi opfordrer til, at man beskytter europæiske fartøjer, der fisker i det sydlige Indiske Ocean, mod piratangreb under Operation Atalanta på samme måde som handelsskibene. Vi opfordrer til, at man stiller militære eskorter til rådighed, fordi det er den mest effektive løsning og ligeledes den billigste samt den løsning, der anbefales af Den Internationale Søfartsorganisation. Vi ønsker desuden, at personer, der arresteres og sigtes for sørøveri, skal dømmes i landene i området i henhold til traktaten med Kenya og Seychellerne fra marts 2008.

Dette skyldes, at fiskefartøjer er udsat for en reel og stadig voksende risiko for at blive angrebet og kapret i dette område. Vi må huske på, at Parlamentet udtalte sig om denne situation for et år siden, men Kommissionen har indrømmet, at der intet er sket på dette område. I mellemtiden fortsætter piraterne deres angreb.

Det seneste offer, Alakrana, blev holdt fanget i næsten 50 dage. Man skal ligeledes huske på, at disse fartøjer fisker i henhold til en europæisk fiskeriaftale. De opererer lovligt i internationalt farvand og under tilsyn af de kompetente myndigheder.

Derfor bør vi øge beskyttelsen af denne type fartøjer.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. rådsformand, fru kommissær! Atalanta-operationen er et vellykket bidrag fra EU's side til sikkerheden i Afrikas Horn, og den bør fortsættes. Men EU har også et bredere, fælles ansvar. Dette indebærer, at man ikke vender det blinde øje til, når eksport af ulovligt giftigt affald eller ulovligt fiskeri skader Somalias interesser. Derfor skal vi være konsekvente i vores opfølgning af disse sager.

Det beslutningsforslag, vi skal stemme om i morgen, går i den forkerte retning i to henseender, og vi støtter ikke disse metoder. Det er forkert at ville ændre Atalanta-mandatet nu, enten med henblik på at udvide operationsområdet eller i forbindelse med nogle af EP's medlemmers forsøg på at udvide mandatet til at omfatte fiskeri. Vi ønsker, at mandatet skal fortsætte uændret.

For det andet er det af højst tvivlsom værdi at lancere en uddannelsesmission under Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP), som ikke er begrundet korrekt, og som ikke vil yde et konkret bidrag til statsopbygningen i Somalia. Vi bør arbejde i henhold til forsigtighedsprincippet frem for at forhaste os.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, for GUE/NGL-Gruppen. – (ES) Fru formand! Vi støtter fuldt ud den første del af fru Ferrero­Waldners erklæring. Det er rent faktisk problemets art og selve dets rod. Indtil vi får fjernet problemets rod, vil der ikke være mulighed for en luftbaseret eller landbaseret løsning på problemet. Med hensyn til en maritim løsning sagde den ansvarlige officer for Operation Atalanta helt klart i går, at der ikke kan findes nogen maritim løsning på sørøveriet. Jeg vil gerne erindre Parlamentet om, at USA forsøgte sig med en landbaseret militær løsning, som slog fejl.

Derfor vil det være en fejl at holde igen med udviklingsbistanden og med løsninger vedrørende forvaltningen af området. Det er ikke muligt med en militær løsning, men det er heller ikke muligt at privatisere de væbnedes styrkers funktion, således som den spanske regering har gjort. Det nytter ikke at erstatte hære med private sikkerhedsfirmaer udstyret med krigsvåben. Nej, det er bestemt ikke løsningen. Løsningen består rent faktisk i at bringe alle former for sørøveri til ophør. Jeg mener, at vi skal bringe sørøveri baseret i Somalia til ophør, og det samme gælder udenlandsk sørøveri, der forårsager store problemer i Somalias territorialfarvand.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela, for EFD-Gruppen. – (EL) Fru formand! Internationale observatører har bemærket, at løsningen på problemet med sørøveri ligger i at opnå politisk stabilitet i området. Det er noget, vi alle ønsker, navnlig vi grækere, fordi græsk skibsfart er hårdt ramt af sørøveri i området.

Deres ord overraskede mig positivt, fru kommissær. Indtil videre har vi kun fået oplysninger, både fra internationale medier og fra alle parterne, om fremskridt med militære operationer. De kom mig i forkøbet, for jeg ønskede at stille Dem følgende spørgsmål: Hvilke fremskridt har de politiske kræfter i landet gjort, fordi vi nu fokuserer på behovet for politisk stabilitet i Somalia for at kunne løse problemet. Tak for de oplysninger, De har givet os, og jeg må sige, at det ville være nyttigt, hvis både Europa-Parlamentet og de medier, der beskæftiger sig med spørgsmålet om politisk intervention, kunne få mere detaljerede oplysninger.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Fru formand, fru kommissær, hr. rådsformand! Spanien har netop oplevet en smertelig situation, hvor et fartøj, Alakrana, og hele besætningen blev udsat for afpresning, ydmygelser og talløse farer.

Den spanske regering stilles til regnskab i Spanien, som det sig hør og bør i denne sag. Her i Parlamentet vil vi tale om Europa og mere Europa. Derfor må man sige, at efter et år, hvor vi har krævet diplomati og beslutsomhed, er resultatet blevet positivt.

Operation Atalanta er imidlertid ikke nok. Den skal udvides og gøres mere fleksibel. Det skal være muligt at beskytte ikke bare de ruter, som bruges til den humanitære bistand, men også Fællesskabets fiske- og handelsfartøjer. Sidstnævnte skal beskyttes, og derfor opfordrer vi i det beslutningsforslag, der skal stemmes om i morgen, til, at Europa-Parlamentet og de forskellige institutioner engagerer sig på forskellig vis.

Det, vi forsøger på, er at sige "ja" til landenes stærke vilje til at beskytte deres skibe med væbnede styrker og at afskrække og om nødvendigt på lovlig vis afvise piraternes handlinger. Vi skal sige "nej" til brugen af private sikkerhedsfirmaer, som ifølge IMO indebærer en risiko for unødvendig vold. Vi skal sige "nej" til regeringers passive og amatøragtige indstilling, der gør livet let for piraterne. Vi skal imidlertid sige "ja" til diplomati, "ja" til bistand til Somalia og "nej" til uunderbyggede anklager om påstået ulovligt fiskeri.

Fællesskabets fartøjer driver fiskeri i henhold til internationale aftaler. De gør det helt lovligt og skal beskyttes. Fællesskabets institutioner har pligt til at gøre dette.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). (NL) Fru formand! Den komplicerede og farlige situation i Somalia og dens indvirkning på stabiliteten i regionen er en kilde til stor bekymring for os alle. Samtidig har hele verden været vidne til de problemer, som landet har oplevet som følge af sørøveri og dets betydning for skibsfarten i farvandene omkring Somalia. For at løse denne situation har vi naturligvis brug for en integreret metode, som kommissær Ferrero-Waldner sagde tidligere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores anerkendelse af det fremragende arbejde, som Atalanta-missionen har udført hidtil. Deres indsats er meget vigtig, fordi adgangen til dette område er af central betydning for den internationale samhandel og varetransport. Det er vores ønske, at både søfolk om bord på handelsskibe og fiskere, der arbejder i regionen, kan arbejde i sikkerhed. Det er vigtigt efter vores mening. Lad os derfor fortsætte vores støtte til denne missions arbejde. Vi skal naturligvis også overveje, hvad vi ellers kan gøre, som kommissæren med rette sagde, og samtidig løse problemet ved kilden, effektivt og på forskellige fronter.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). (DE) Fru formand! Somalia er et land i en konstant nødsituation, som ikke har haft en regering i næsten 20 år. Her i EU skal vi bidrage til at ændre denne situation. Derfor støtter vi Kommissionens arbejde. Men vi er meget skeptiske over for den nye mission under Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (ESDP) og planen om at uddanne 2 000 soldater til overgangsregeringen i Somalia.

Hvad er det virkelige mål for denne mission? Hvad er det overordnede politiske koncept for Somalia? Hvilken værdi kan vi tilføre de igangværende amerikanske og franske uddannelsesprojekter? Vi forstår ikke, hvordan denne mission kan bidrage til statsopbygning. Hvilken legitimitet har overgangsregeringen? Hvorfor støtter vi den? Hvorfor tror vi, at soldaterne vil hjælpe den? Hvordan kan vi forhindre soldaterne i at slutte sig til krigsherrerne, når de er uddannet? Vi mener, at der stadig er for mange spørgsmål vedrørende denne mission til, at man kan begynde at planlægge den. Frem for alt kan jeg ikke se, hvordan EU kan tilføre noget, og jeg tror, at pengene ville være givet bedre ud på andre projekter, som Kommissionen allerede har kørende.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial (S&D). (ES) Fru formand! Hvis vi skal forsøge at forstå, hvad der sker i farvandet i Det Indiske Ocean, skal vi løse problemet med sørøveri på en ansvarlig måde og afstå fra demagogiske erklæringer og fra at drive partipolitik. Dette siger jeg til trods for de udtalelser, jeg desværre har hørt her i Parlamentet. Visse medlemmer har benyttet chancen til at angribe den spanske regering, da de havde ordet. Jeg vil gerne påpege, at netop denne regering spillede en central rolle ved opbygningen og gennemførelsen af Operation Atalanta, som vi roser i dag. Operationen er imidlertid åbenlyst utilstrækkelig og bør styrkes.

Derfor vil jeg gerne bede Rådet styrke denne operation, at udvide de beskyttede områder, som den dækker, at tildele den flere menneskelige ressourcer og flere kompetencer. Jeg henviser f.eks. til overvågningen af havnene, hvorfra piraternes moderskibe udgår. Det er ikke desto mindre klart, at Atalanta ikke kan være den eneste mekanisme til løsning af problemerne i Somalia. Derfor benytter jeg denne mulighed til at opfordre alle de involverede parter til at anvende en fælles strategi for Somalia. En sådan strategi skal omfatte udviklingsbistand og politisk dialog med den føderale overgangsregering.

Jeg opfordrer også Rådet til at etablere en ny operation sideløbende med Atalanta. Den operation skal bidrage til at uddanne og udstyre den somaliske forbundsregerings sikkerhedsstyrker og samtidig styrke engagementet i respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincippet.

(Taleren accepterede et spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). (ES) Fru formand! Mener min kollega, at det er uansvarligt at have sagt, at den spanske regering skal stilles til regnskab i Spanien, og at vi her i Parlamentet skal koncentrere os om at diskutere Europa og europæiske foranstaltninger til støtte for Operation Atalanta?

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial (S&D). (ES) Fru formand! Jeg vil sige til hr. de Grandes Pascual, at han ikke skal fordreje ordene. Det, jeg finder uansvarligt, er, at De forsøger at udnytte Deres taletid til at angribe den spanske regering.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). (EL) Fru formand! Det er et faktum, at somaliske pirater udgør en trussel for den internationale skibsfart. Sørøveri påvirker ikke bare udgifterne til og pålideligheden af søtransporten, det vigtigste er, at det også forhindrer levering af international humanitær bistand til Somalia, hvorved den alvorlige fødevaremangel i landet forværres. Jeg vil ikke desto mindre påpege, at lande med en lang tradition inden for skibsfart som Grækenland og andre Middelhavslande påvirkes i særlig grad. Jeg forstår, at EU's piratbekæmpelsesmission til beskyttelse af søvejen ved Afrikas Horn er et vigtigt skridt. Men vi skal forstå, at netop det fænomen, som vi alle troede tilhørte fantasiens og filmens verden – jeg læste historier om dem, da jeg var barn – nu banker på vores dør og er en konkret fare, en realitet. Derfor skal vi koordinere, overtale Rådet og Kommissionen til at tage flere politiske initiativer.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). (ES) Fru formand! Sørøveri er et meget vigtigt tema for Spanien, eftersom det påvirker vores fiskefartøjer, og jeg glæder mig over løsladelsen af skibet Alakrana og roser dets fiskere, dets reder og den spanske regering for deres indsats.

Fiskerbåde er mål for pirater og er tilsyneladende uimodståelige mål for gidseltagning. Piraterne har moderniseret deres taktik, som Rådet var inde på, både til søs og i land. De er rentable, og medlemsstaterne skal reagere på situationen.

Operation EU NAVFOR Somalia (Operation Atalanta) var en succes, og kommissæren nævnte, at man har gennemført en lang række aktiviteter, men vi har brug for flere sådanne operationer af bedre kvalitet. Fiskerbådene skal ikke længere være udsatte. Der er brug for beskyttelse af fiskerbådene, og det område, hvor de tilbydes beskyttelse, skal udvides.

Frem for alt har vi brug for en løsning i land, for problemet opstår i land. Som Kommissionen har påpeget, har vi brug for demokratisk stabilitet. Vi spørger Kommissionen, om den vil være parat til at afholde et topmøde om sørøveri i området i et forsøg på at finde løsninger i land på det, der sker til søs.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). (ES) Fru formand! Jeg er naturligvis også begejstret over den lykkelige udgang på Alakrana-sagen, men jeg er bange for, at det desværre ikke bliver den sidste sag af sin art. Som sagt er det vigtigt at huske på, at piraterne ikke kun lever af fattigdom, men også af fejl og mangler i et system, der ikke fungerer.

Selv om det bestemt er trist og beklageligt, at søfolk bliver kidnappet, når de i bund og grund bare udfører deres arbejde, er det også beklageligt, at nogen udnytter den manglende regering, ikke bare i Somalia, men i hele regionen, til at fiske ulovligt eller dumpe forurenende affald. Det er desværre, hvad der er sket, hr. de Grandes Pascual.

Vi fordømmer helt klart enhver form for sørøveri. Men det kræver mere end soldater og lejetropper at bekæmpe dette fænomen. Det kan endda virke mod hensigten kun at anskue det på den måde, og det kan føre til en bekymrende eskalering af konflikten, især fordi vi ved, at nogle skibsredere for at øge deres tilstedeværelse i området risikerer mere, end de burde, og bevæger sig længere væk fra de beskyttede områder, end de burde, og derved skaber en risiko, der altid er meget vanskelig at håndtere.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE). (ES) Fru formand! Selv om der måske foregår ulovligt fiskeri i Det Indiske Ocean, kan Fællesskabets flåde bestemt ikke beskrives som ulovlig, som det antydes her. Fællesskabets flåde fisker inden for nøje afgrænsede juridiske rammer med licenser udstedt i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Seychellerne og Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), som regulerer og forvalter tunfiskeriet i området.

For det andet er alle Fællesskabets fartøjer udstyret med et satellitovervågningssystem, så de til enhver tid kan lokaliseres af fiskerimyndighederne og de militære myndigheder.

For det tredje har Fællesskabets flåde observatører om bord og overholder en nøje defineret ordning for oplysninger om fiskeriaktiviteter gennem fiskerilogbøger, stikprøver af fangsten og et forbud mod omladning af varer til søs samt en række andre foranstaltninger.

Endelig er hele Fællesskabets flåde indført i IOTC's regionale flåderegister. Personligt vil jeg gerne bede både Kommissionen og Rådet bekræfte, at den europæiske flåde, der fisker i dette område, gør det under nøje overholdelse af de gældende bestemmelser.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Fru formand! Jeg vil meget gerne sige tak og starte med at sige, at vi i dag har fået mange gode og troværdige oplysninger fra både hr. Bildt og kommissæren. Disse oplysninger viser, at EU's indsats er koncentreret om to områder. Det første er humanitær bistand. Det andet er den militære indsats, og disse to aktivitetsområder bliver heldigvis stadig mere effektive. Jeg vil imidlertid gerne spørge om følgende: Bør vi ikke tillægge opbygningen af en stat i Somalia mindst samme betydning, fordi det jo er et land uden noget egentligt styre? Burde vi ikke også opbygge det lokale politi samt en kerne af militære styrker? Efter min mening bliver det vanskeligt at opnå succes på lang sigt, hvis vi ikke behandler det tredje område på samme måde som de to øvrige.

 
  
MPphoto
 

  Carl Bildt, formand for Rådet. – (EN) Fru formand! Jeg skal gøre det ganske kort. Somalia er et stort problem. Det har været et stort problem i 20 år. Vi har diskuteret sørøveri, men vi må ikke glemme den humanitære situation, som er katastrofal. Vi må ikke glemme problemet med terrorister. Vi må ikke glemme regionens ustabilitet.

Med tiden skal vi forsøge at klare det hele, men vi skal også være realistiske. Det internationale samfund, FN m.fl. har kæmpet med Somalia meget længe. Resultaterne har været ret begrænsede. Vi er kommet ret sent ind i det område med hensyn til at hjælpe Somalia. Vi forsøger at gøre bestemte ting.

I Atalanta hævdede vi alle, at det var en succes, men vi må ikke tro, at det kan løse alle problemerne. Når vi drøfter at udvide operationen længere ud i Det Indiske Ocean, taler vi om absolut kolossale områder. Og selv om vi indsatte alle flådestyrker fra alle EU-landene, er jeg ikke sikker på, at det ville blive en absolut succes.

Og nogle af disse pirater modtager naturligvis også penge, som giver dem mulighed for at investere i yderligere ressourcer. Det gør problemet til noget af en udfordring.

Det er ikke nogen grund til ikke at gøre, hvad vi kan. Med forbehold for alle problemerne skal vi forsøge at yde støtte til den føderale overgangsregering.

Det er det, vi forsøger med de forskellige uddannelsesprogrammer. Har vi nogen garanti for, at det vil lykkes? Nej, det har vi ikke, men det eneste, vi kan være helt sikre på, er, at hvis vi ikke engang prøver, er det helt sikkert, at det ikke vil lykkes. Hvis vi forsøger, er der i det mindste en mulighed for, at vi kan udøve en positiv påvirkning. Og hvis vi ikke har fået andet ud af det, er det lykkedes os at sikre leverancerne fra Verdensfødevareprogrammet til de sultende og lidende mennesker i Somalia. Det er i sig selv noget at være stolte af.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg ved ganske udmærket, at dette tema har meget stor betydning i visse medlemsstater, fordi man dér har haft ofre og på grund af problemerne dér. Vores græske kollega, der stillede mig et spørgsmål, som jeg gerne vil besvare, er ikke længere til stede, men jeg ville gerne forklare, hvad vi har gjort, og hvorfor jeg sagde, at vi havde haft en vis succes.

Som vores formand nævnte, havde vi den såkaldte Djiboutiproces og den internationale kontaktgruppe, som Kommissionen deltog i, og hvor jeg ved, at vores tidligere kollega, Louis Michel, som nu er medlem af Europa-Parlamentet, virkelig forsøgte at hjælpe og støtte overgangsregeringen. Det er stadig denne regering, der står bedst placeret til at skabe stabilitet i Somalia. Det er vores fornemmeste opgave, og vi skal løse den med diplomatisk og politisk støtte.

Så skal vi hjælpe og beskytte skibene og alle menneskerne der. Dernæst skal vi også gøre det, jeg var inde på tidligere – kollegaen, der talte sidst, har måske hørt mig sige det før. Jeg sagde før, at institutionsopbygning, kapacitetsopbygning, at forsøge at hjælpe den juridiske proces på vej, at hjælpe befolkningen er af absolut grundlæggende betydning. Først da, når vi har større stabilitet i landet, og man har taget skridt til at udrydde fattigdommen, kan alt det lade sig gøre. Så det er virkelig en meget kompliceret proces.

For at hjælpe til yder vi nu bl.a. konkret støtte til 29 projekter til en værdi af mere end 50 mio. EUR, hvilket er et kolossalt beløb for disse mennesker, hvor vi støtter administrationen, sikkerheden og civilsamfundet, der støtter forsoningsprocessen og institutionsopbygningen. Det endelige mål er at bidrage til at skabe en fungerende stat, der kan tjene den somaliske befolkning, og hvor vi også skal bekæmpe terrorisme. Terrorisme er desværre særdeles fast forankret her, hvor staten nærmest er gået i opløsning, så vi står virkelig over for en kolossal opgave.

Der blev spurgt, om der vil blive afholdt et topmøde om sørøveri på et tidspunkt. Kommissionen vil bestemt ikke være imod et sådant topmøde, men jeg mener, at det er op til medlemsstaterne at beslutte og måske især det kommende spanske formandskab. Hvis de er interesserede i det, har de mulighed for at afholde et sådant topmøde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg har modtaget seks beslutningsforslag(1), jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (torsdag den 26. november 2009).

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg vil gerne give dette beslutningsforslag min uforbeholdne støtte, da det understreger relevansen af Operation Atalanta og operationens succes. Jeg forstår, at det er en kolossal opgave, der skal løses, på grund af størrelsen af det område, der skal dækkes. Men jeg vil gerne have, at europæiske fiskerbåde, der opererer i området, betragtes som meget sårbare fartøjer og får særlig beskyttelse. De skal derfor klassificeres som kategori 3.

Tunfiskerbådene er særlig sårbare, fordi de på den ene side har et meget lavt fribord, de er immobile og kan ikke manøvrere, når de fisker med vod, dvs. i en periode på fire til fem timer. I dette tidsrum er de derfor sårbare over for piratangreb. Det er dette særlige kendetegn, der begrunder denne specifikke anmodning. Jeg vil også gerne præcisere, at denne klassificering i Operation Atalanta vil supplere de franske og spanske beskyttelsesoperationer om bord på skibe.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), skriftlig. – (PL) Kommissionen og Rådet har ret. Det eneste mulige svar på situationen i Somalia er en omfattende tilgang til konflikten i landet med en koordineret indsats fra alle parter med henblik på at opnå stabilitet i regionen og bekæmpe sørøveriet. Vores umiddelbare mål med hensyn til bekæmpelse af sørøveri skal naturligvis være en fortsættelse af Operation Atalanta. Dette bør også omfatte en udvidelse af mandatet, så fiskerne også beskyttes. Jeg kan ikke forstå, hvorfor nogle kolleger her ikke ønsker at beskytte fiskerne. Når vi beskytter den kommercielle skibsfart og turistskibene samt skibe, der transporterer fødevarehjælp, bør vi også gøre alt, hvad vi kan, for at give fiskerne mulighed for at udføre deres arbejde i sikkerhed.

Samtidig må vi ikke tabe det langsigtede mål af syne, for uden det vil vi aldrig kunne finde en løsning på problemet med sørøveri. Jeg henviser til fred, stabilitet, bekæmpelse af fattigdom og udvikling af landet. Derfor skal vi på lang sigt koncentrere os om:

• at styrke AMISOM-missionen,

• resolut fastholdelse og gennemførelse af våbenembargoen mod Somalia,

• stabilisering af landet gennem en koordineret og overordnet strategi for foranstaltninger, der involverer EU, Den Afrikanske Union og USA,

• at arbejde for holdbare fredsaftaler mellem parterne og

• at støtte opbygningen af statsinstitutioner, der er aktive i hele landet.

 
  

(1) Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik