Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0074/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/11/2009 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0095

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 26. novembra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh uznesenia: Stratégia rozšírenia v roku 2009, týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka (B7-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Chcel by som predovšetkým zdôrazniť kvalitu úsilia, ktoré vyvinul pán Gabriele Albertini pri vypracovaní tohto návrhu. Chcel by som tiež povedať, že som hlasoval za tento návrh, pretože rozširovanie je dôležitým politickým gestom EÚ. Chcem tiež zdôrazniť, že som vo viacerých prípadoch hlasoval inak než naša politická skupina, hlavne v súvislosti s Kosovom, pretože na Kosovo mám iný názor než väčšina európskych krajín. Hlasoval som preto inak o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 17 v článku 19, pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 22, pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 24 a tiež po odôvodnení 4 v bode 10.

Rozširovanie stále považujem za veľmi dôležité, ale myslím si tiež, že treba zohľadniť odlišné názory vyjadrené piatimi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Vážená pani predsedajúca, hlasovanie španielskej socialistickej delegácie o Kosove podporuje medzinárodné neuznanie jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Hlasoval som proti uzneseniu o stratégii rozšírenia, pretože obsahuje veľa lichotivých slov o pokroku, ktoré dosahuje Turecko na základe kodanských kritérií. Nevidím žiadne náznaky tohto pokroku. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím vás, pochopte už raz a navždy, že Turecko je krajina, ktorá pred necelými 100 rokmi spáchala genocídu národností v rámci svojich hraníc a národov, ktoré sa nedávno oslobodili spod tureckej nadvlády. Turecko dnes naďalej pokračuje v páchaní genocídy a jeho obyvateľstvo a politická vrstva sú hrdé na tieto kroky, ktoré vykonala ich krajina. Turecko pred dvadsiatimi rokmi financovalo teroristické organizácie a vyvážalo terorizmus. Dokonca aj v súčasnosti naďalej podporuje úzke kontakty s teroristickými organizáciami. Ak chceme mať v Európskej únii krajinu, ktoré je stále hrdá na genocídu a financuje terorizmus, tak pokračujte a prijmite ju. Ja som však rozhodne proti tomu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN WIELAND
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu, ale chcel by som v súvislosti s ňou uviesť jednu dôležitú poznámku.

Podľa môjho názoru musíme my v Európskom parlamente a Európskej únii zabezpečiť, aby všetky krajiny uchádzajúce sa o členstvo v Európskej únii preukázali plnenie kodanských kritérií. Je veľmi dôležité zabezpečiť presadzovanie ľudských práv, demokracie, slobody prejavu a zásad právneho štátu.

Dnes sme hlasovali aj o právach žien a o tom, aby mali ženy právo na život, v ktorom nebudú musieť tolerovať násilie. Myslím, že v tejto súvislosti je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa práva žien a detí presadzovali vo všetkých krajinách, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie.

Vzhľadom na uvedené teraz hovorím hlavne o Turecku. Turecko musí realizovať rýchle reformy a zmeny, ak má byť pripravené na vstup do Európskej únie, hoci osobne nezastávam názor, že sa tak stane za nášho života. V každom prípade je však mimoriadne dôležité, aby sme sa všetci v Európskej únii držali dohodnutých pravidiel, teda kodanských kritérií.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, takisto som hlasoval proti, pretože zastávam názor, že Turecko musí najprv splniť všetky kritériá a až potom môžeme vydať také pozitívne vyhlásenie. Osobitne by som chcel poukázať na hraničný spor medzi Cyprom a Tureckom, ktorý sa nevyriešil ani tento rok, a nezákonnú okupáciu Cypru, ktorá sa ešte neskončila. Nechcel som však hlasovať proti ostatným kandidátom na vstup. Osobitne by som urobil výnimku v prípade balkánskych krajín, ktoré by som v tomto Parlamente chcel privítať čo najskôr.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Odstránenie násilia páchaného na ženách (B7-0139/2009)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, zdržal som sa hlasovania o tomto uznesení, hoci táto otázka je dôležitá, ba veľmi dôležitá. Nerozumiem však tomu, prečo by sa mala otázka boja proti násiliu páchanému na ženách spájať s otázkou reprodukčnej voľby. Počas včerajšej rozpravy na túto tému niektorí rečníci hovorili nezmysly. Pani Senyszynová obvinila katolícku cirkev z utláčania žien.

Ťažko povedať niečo ešte absurdnejšie. V Poľsku sa nevyskytujú vraždy zo cti, obriezka dievčat nie je všeobecnou praxou, neexistujú selektívne prerušenia tehotenstva, neexistujú dočasné manželstvá a ľudí nekameňujú za skutočné alebo údajné cudzoložstvo. Zákon v žiadnom ohľadne nediskriminuje ženy a všetky príklady násilia páchaného na ženách sú vo všeobecnosti odsúdené, a to občanmi i katolíckou cirkvou. Extrémne vyhlásenia tohto druhu sa, našťastie, nedostali do uznesenia, preto som sa len zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Tiziano Motti (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za návrh uznesenia o odstránení násilia páchaného na ženách. Svoj hlas venujem približne siedmim miliónom talianskych žien, ktoré sú každoročne vystavené násiliu páchanému mužmi. Venujem ho, samozrejme, aj všetkým ženám v Európe, ktoré sú v rovnakej situácii.

Niekedy máme sklon si myslieť, že tento jav sa vyskytuje len na okraji našej spoločnosti, pričom v skutočnosti k násiliu páchanému na ženách prichádza predovšetkým doma. Je to teda jav, ktorý sa nás priamo týka.

Pre staršie ženy je ťažšie ubrániť sa. Preto na ne nesmieme zabúdať, lebo násilie nie je len fyzické: prejavuje sa aj v oblasti kultúry. Môže tiež znamenať odopieranie slobody pohybu.

Navyše, pred dosiahnutím dospelosti sú ženy mladými dievčatami a násilie páchané na mladom dievčati mu navždy zoberie radosť zo života.

Preto dúfam, že Parlament od tohto momentu prijme konkrétne opatrenia, ktoré zaručia, že toto všetko nezostane len dobrým úmyslom.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, násilie páchané na ženách je rozšíreným problémom v Európe, ba i na celom svete. Len vo Švédsku, ktoré má deväť miliónov obyvateľov, je každý deň vystavených násiliu 380 žien. Pätina všetkých žien a dievčat je vystavená násiliu a 45 % všetkých žien vo veku od 16 do 64 rokov bolo niekedy v živote obeťou násilia. To je absolútne desivé. Stať sa obeťou násilia doma je hrozným narušením osobnej integrity. Muži a ženy by mali mať rovnaké právo na fyzickú integritu.

Násilie, ktoré sa pácha na našom kontinente, je dôkazom, že presadzovanie rovnosti v Európe má pred sebou ešte dlhú cestu. EÚ nemôže tieto skutočnosti naďalej ignorovať. Preto vítam uznesenie o odstránení násilia páchaného na ženách a vyzývam novú Komisiu a Radu, aby takisto prijali svoj podiel zodpovednosti v tejto súvislosti. Chcem presadiť, aby Komisia musela predložiť návrh na zlepšenie situácie v súvislosti s násilím páchaným na ženách.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za toto uznesenie s plným presvedčením, pretože si myslím, že všetky politické skupiny musia spojiť sily na dosiahnutie spoločného cieľa – odsúdiť všetky formy násilia páchaného na ženách, zvýšiť informovanosť o ňom a bojovať proti nemu.

Osobitne citlivo vnímam situáciu žien v konfliktoch, ktorých som bola svedkom, počas ktorých som poskytovala pomoc a ktoré som prežila, teda vo všetkých konfliktoch v Bosne a Hercegovine a sčasti aj s Červeným krížom v Dárfúre. Myslím, že Štokholmský program predstavuje fantastický nástroj, pomocou ktorého môžeme prejsť od slov k činom. Chcela by som sa poďakovať švédskemu predsedníctvu za to, že do Štokholmského programu zahrnulo zlepšenie postavenia žien a boj proti násiliu páchanému na ženách. V každom prípade budem pracovať na tom, aby boj proti násiliu páchanému na ženách patril pri realizácii Štokholmského programu medzi priority.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som zdôrazniť, že problematika násilia páchaného na ženách je mimoriadne dôležitá, a som veľmi rád, že Európsky parlament sa zaoberá týmto problémom. Osobitnú pozornosť si zaslúži problém najagresívnejších a najbrutálnejších, sexuálne motivovaných trestných činov, ktoré sú páchané na ženách, ale na ktoré súdny systém v niektorých európskych krajinách nereaguje vždy primerane. Rozsudky vynesené súdmi v týchto prípadoch sú často mimoriadne mierne, v čoho dôsledku ženy niekedy strácajú motiváciu oznamovať drastické prípady, ktoré sa im stali, orgánom činným v trestnom konaní. To vedie k existencii štatistiky neviditeľných trestných činov. Z tohto dôvodu v prípadoch najdrastickejších a najzávažnejších trestných činov páchaných na ženách, pri ktorých je použité násilie a ktoré sú sexuálne motivované, by sme mali venovať väčšiu pozornosť úsiliu štandardizovať rozsudky a poskytnúť tak pocit bezpečia a aj určitý pocit spravodlivosti a morálneho zadosťučinenia ženám, ktoré boli obeťou takého krutého zaobchádzania.

Chcel by som zdôrazniť, že som nemohol hlasovať za konečný text uznesenia pre jeho ideologický a radikálny postoj k otázke umelého prerušenia tehotenstva, postoj, ktorý je v rozpore s kresťanskými hodnotami.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som predložiť vysvetlenie hlasovania o otázke boja proti fajčeniu tabaku, ak by to bolo možné. Veľmi krátke vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pán Wojciechowski, pravidlá stanovujú, že sa jednotlivými bodmi musíme zaoberať rad za radom. Práve sme diskutovali na tému odstránenia násilia páchaného na ženách a teraz prejdeme k otázke politického riešenia pirátstva pri pobreží Somálska. Jeden bod za druhým.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Politické riešenie problému pirátstva pri pobreží Somálska (RC-B7-0158/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI).(NL) Holandská Strana slobody (PVV) hlasovala proti návrhu uznesenia o Somálsku a chcel by som vysvetliť prečo.

PVV zastáva názor, že monitorovanie plavidiel pri pobreží Somálska nie je úlohou EÚ, namiesto toho je to jednoznačne úlohou NATO. Európa nemá armádu a nemá ani dôvod byť tam prítomná. Je to jednoznačne úloha pre NATO.

PVV takisto zastáva názor, že na obchodných lodiach by mali byť prítomní príslušníci vojenského námorníctva, aby bolo možné brániť sa priamym útokom pirátov. Opakujem teda: námorné pirátstvo v blízkosti Somálska treba zastaviť, ale nie týmto spôsobom.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Prostredie bez dymu (B7-0164/2009)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (SK) Odporúčanie Rady o nefajčiarskych prostrediach má za cieľ pomôcť členským štátom v úsilí o účinnejšiu ochranu občanov pred tabakovým dymom. Je to v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré vyplývajú z Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku.

Podporujem toto odporúčanie. Fajčenie je stále najčastejšou príčinou ochorení, ktoré zapríčiňujú predčasnú smrť. Hovorí sa o kardiovaskulárnych ochoreniach, rakovine a chronických ochoreniach dýchacích ciest, ale menej o znižovaní fertility u mladých žien a mužov.

V období demografickej krízy a vymýšľania nových oplodňovacích metód, ktoré sú finančne nákladné, by sme sa mali viac sústrediť na pravdivú osvetu. Začať treba výchovou v rodine, aby sme uchránili naše deti pred negatívnymi dôsledkami fajčenia.

A dôležitá požiadavka na záver: dôsledné monitorovanie by malo zahŕňať aj reakcie na aktivity tabakového priemyslu zamerané na torpédovanie opatrení proti fajčeniu.

 
  
MPphoto
 

  Axel Voss (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som hovoriť o dvoch aspektoch prostredia bez dymu. Po prvé, hlasoval som za to, aby členské štáty získali v tejto oblasti právomoc, na jednej strane pre koncepciu subsidiarity, na druhej strane preto, lebo táto právomoc tu chýba. Hoci veľmi podporujem prostredie bez dymu, myslím si, že v tomto prípade by sme mali dodržiavať pravidlá.

Druhý aspekt spočíva v tom, že považujem za problematické to, že Európska únia dotuje pestovanie tabaku. To sa postupne skončí a za to som takisto hlasoval, pretože to nedokážem zosúladiť s tou druhou myšlienkou celkového potláčania fajčenia. Musíme byť preto dôslední. Ak chceme bojovať proti fajčeniu, nemali by sme dotovať pestovanie tabaku.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, politická skupina Kresťansko-sociálnej únie (CSU) si želá zavedenie jasných a praktických pravidiel ochrany nefajčiarov v celej Európe. Podľa môjho názoru však „v celej Európe“ neznamená nevyhnutne „z Európy“. Mnohé členské štáty už zaviedli predpisy na ochranu nefajčiarov a iné budú takéto predpisy onedlho zavádzať.

Nemyslím si, podobne ako väčšina mojich kolegov v Európskom parlamente, čo je veľmi potešujúce, že my v Bruseli musíme zavádzať nariadenia na ochranu nefajčiarov, alebo že to dokážeme urobiť účinnejšie. Európska únia nemá v tejto oblasti právomoci. Zodpovedáme len za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. V tom spočíva problém, pretože pre mňa je najdôležitejšia ochrana detí a mládeže a na túto skupinu, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu, by sa nevzťahovali predpisy, ktoré sa vzťahujú len na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci.

Členské štáty preto musia v tejto oblasti konať. Hlasovala som za návrh a som rada, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, pochádzam z krajiny, ktorá zaviedla zákaz fajčenia na pracovisku. V tom čase som dokonca bola poslankyňou írskeho parlamentu a zákaz som v plnej miere podporila.

Tu v Európskom parlamente sme však trocha v inej situácii, pretože musíme zohľadniť zásadu subsidiarity. Zatiaľ čo naozaj môže ísť o problém v súvislosti s ochranou zdravia pracovníkov – v tejto oblasti už máme právne predpisy, ako napríklad o vystavení elektromagnetickému žiareniu – nemôžeme žiadať, ako sme urobili v článku 7, aby členské štáty, v ktorých už existuje zákaz fajčenia, rešpektovali zásadu rovnosti medzi rôznymi typmi zariadení v odvetví gastronómie. Včera sme hlasovali o úlohe národných parlamentov a ich právomociach v súvislosti s právnymi predpismi EÚ v oblasti subsidiarity na základe novej Lisabonskej zmluvy, preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme hlasovali dôsledne.

Napokon celkom na začiatku som hovorila s kolegom a zmeškala som hlasovanie o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Chcem uviesť, že v plnej miere podporujem návrh Parlamentu na tento rok a viedla som kampaň zameranú na to, aby bol počas uplynulého volebného obdobia stanovený rok 2011.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, pri vysvetľovaní tohto hlasovania som trocha citovo zaujatý, pretože moja matka sa narodila v tabakovom závode v tomto meste, v Štrasburgu, kde pracoval môj starý otec. Tento závod nedávno zatvorili.

Keď sa vo Francúzsku výrobne tabaku a zápaliek, ktoré sa vtedy vyrábali v štátnych podnikoch, zmenili na spoločnosti s ručením obmedzeným, zamestnancom povedali, že to nebude mať žiadny vplyv na ich pracovné miesta. Dnes chápeme obavy iných štátnych podnikov, ktoré stoja pred rovnakými problémami.

Dokážeme vlastne určite pochopiť a zdôvodniť kampaň proti fajčeniu, ktoré má škodlivé účinky pre zdravie ľudí. Francúzska výroba tabaku však, žiaľ, zanikla. Tabakový závod v Štrasburgu bol zatvorený, ale ľudia stále fajčia. Fajčia tabak dovážaný zo zahraničia.

Z tohto dôvodu osobne podporujem ceny stanovené pre európskych pestovateľov tabaku, aspoň dovtedy, kým ľudia v Európe budú fajčiť. Podľa mňa je lepšie, ak sa bude pestovať tu, a nie dovážať zo zahraničia.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, ďakujem, že ste mi dovolili prehovoriť. Podporujem opatrenia Európskej únie na zníženie spotreby tabaku, ale nemyslím si, že tieto opatrenia by sa mali zakladať na znižovaní podpory pestovateľom tabaku. Dôvodom je, že pestovanie tabaku nesúvisí s jeho spotrebou. Ak znížime alebo eliminujeme výrobu, alebo ak zrušíme podporu pestovateľov tabaku, spotreba bude pokračovať, lenže to bude spotreba dovážaného tabaku. Boj proti pestovateľom tabaku nie je spôsob, ako obmedziť fajčenie. To je, akoby sme sa snažili obmedziť spotrebu piva medzi mladými ľuďmi tým, že by sme začali bojovať proti pestovateľom chmeľu. Preto som svojím hlasovaním podporil stanovisko, ktoré hovorí, že pestovanie tabaku neovplyvňuje jeho spotrebu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti – Odstránenie hladu na Zemi (RC-B7-0168/2009)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (SK) Potravinová kríza nie je iba hospodárskym a humanitárnym problémom, ale aj otázkou svetového mieru a bezpečnosti.

Rada som podporila schválenú rezolúciu, aj keď riešenie otázky hladu na Zemi má svoje rezervy. Zasadnutie svetového samitu o potravinovej bezpečnosti sa neuberalo smerom, aký si organizátori želali. I keď boj proti hladu je problém sociálno-ekonomický, finančný a kultúrny, diskusia v zhromaždení sa zúžila iba na technickú úroveň. Aj riaditeľ FAO Jacques Diouf bol sklamaný z jej priebehu a z toho, že predstavitelia západných krajín sa tohto stretnutia nezúčastnili. Reprezentanti rozvinutého sveta neprijali žiadne konkrétne záväzky.

Nemôžem si pomôcť, ale aj otázku riešenia hladu a chudoby vidím často ako mediálnu tému, a nie konkrétny problém, ktorý treba urgentne riešiť. Základom solidarity je ochota vziať na svoje plecia konkrétnu zodpovednosť pri vychádzaní druhým v ústrety v ich potrebách.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Marco Scurria (A7-0077/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage, Mike Nattrass a Nicole Sinclaire (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) obdivuje dobrovoľníctvo a uznáva jeho prínos pre spoločnosť. Táto správa však vyzýva na čisté spolitizovanie dobrovoľníctva na účely EÚ a na využitie peňazí britských daňových poplatníkov na dosiahnutie tohto spolitizovania. Preto sme nemohli podporiť tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Myšlienka dobrovoľníctva je v moderných spoločnostiach kľúčová. Je to činnosť, ktorú príslušný človek vykonáva z vlastnej slobodnej vôle a ktorá môže mať neuveriteľne pozitívny vplyv na život mnohých ďalších ľudí. Európsky rok dobrovoľníckej práce je preto dôležitá iniciatíva. Súhlasím so spravodajcom. Z týchto dôvodov som sa rozhodol hlasovať za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), písomne. – Hlasovala som za tento návrh, keďže si vážim mnohých dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú neoceniteľnú prácu bez uznania, ktoré si zaslúžia. Bez ich prínosu pre spoločnosť, za ktorý nedostávajú žiadnu peňažnú odmenu, by na tom Spojené kráľovstvo bolo horšie. Hoci som proti celej zásade európskeho občianstva, uznávam hodnotu služieb, ktoré poskytujú dobrovoľníci. Preto som tento návrh podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pána Scurriu o Európskom roku dobrovoľníckej práce (2011), ktorá obhajuje väčšiu podporu zo strany inštitúcií EÚ pre túto oblasť zahŕňajúcu milióny európskych občanov a ktorá je dôležitá na podporu solidarity a sociálneho začlenenia. Myslím si, že na úrovni Spoločenstva treba zvýšiť rozpočet a úroveň koordinácie, aby sa skonsolidovali iniciatívy, ktoré tvoria súčasť Európskeho roka dobrovoľníckej práce, ako napríklad informačné kampane a medzinárodné výmeny zamerané na myšlienky a osvedčené postupy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Najzákladnejšia definícia dobrovoľníckej práce je dobrá vôľa v akcii. Poskytuje sa bezplatne a je veľkorysá, vykonávaná slobodne a bez záväzkov. Je tiež základným pilierom každej spoločnosti, pretože práca tisícov dobrovoľníkov, mladých i starých, ktorí pôsobia vo formálnom alebo neformálnom rámci v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, vzdelávania, životného prostredia alebo kultúry, mení každý deň tisícky životov.

Vzhľadom na to by sme mali privítať iniciatívu Európskeho roka dobrovoľníckej práce, ktorý bude venovať patričnú pozornosť anonymným tváram týchto dobrovoľníkov a umožní nám, aby sme si uvedomili ich úžasnú prácu a zároveň sa snažili vytvoriť priaznivejšie podmienky pre pokračovanie ich činnosti.

Táto myšlienka je v súlade s myšlienkami Demokratického a sociálneho stredu – Ľudovej strany, prvej a jedinej portugalskej politickej strany, ktorá vníma problematiku dobrovoľníctva a predkladá praktické návrhy na pomoc dobrovoľníkom a prináša im dôstojnosť a uznanie, ktoré si zaslúžia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Hlasovali sme za túto správu napriek istým rozporom a drobnostiam, s ktorými sme nesúhlasili.

Dobrovoľníctvo nepochybne zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti, podporuje hodnotu solidarity a vzájomnej pomoci, prispieva k sociálnemu začleňovaniu a pomáha prekonávať, okrem iného, diskriminačné názory.

Správa sa zaoberá základnými aspektmi, ako napríklad sociálnou podporou pre dobrovoľníka, a zameriava sa na problematiku zdravotníctva, bezpečnosti a odborného vzdelávania a rozlišovanie medzi platenou prácou a dobrovoľníckou činnosťou.

Myslíme si však, že bude potrebné zabezpečiť, aby dobrovoľníctvo nenahrádzalo činnosť členských štátov a aby sa nevyužívalo ako spôsob uspokojovania potrieb, za ktoré zodpovedajú sociálne služby. Obhajujeme potrebu posilňovať činnosť neziskových organizácií prostredníctvom účinnej a dostatočnej podpory. Medzi tieto organizácie patria spolupracujúce skupiny, kolektívy a miestne spoločnosti, združenia miestnych obyvateľov, športové, kultúrne, mládežnícke organizácie a centrá voľného času, ako aj skupiny zamerané na deti.

Musíme tiež zdôrazniť, že dobrovoľnícka práca závisí aj od voľného času pracovníkov a od toho, aby nebola kompatibilná s vykorisťovaním, nepravidelným pracovným časom alebo prácou nadčas, nízkymi mzdami a neistými pracovnými miestami.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE), písomne. – S veľkou radosťou som hlasoval za vyhlásenie roka 2011 za Európsky rok dobrovoľníckej práce. Je veľkým požehnaním pre mnohé dobrovoľnícke organizácie vo všetkých našich členských štátoch EÚ. Rád by som zdôraznil, že športové organizácie zohrávajú v dobrovoľníctve centrálnu úlohu napriek tomu, že to nie je výslovne stanovené v legislatívnom texte, no je potrebné uznať to. Najväčšou dobrovoľníckou organizáciou v Írsku je Galské atletické združenie. Úsilie všetkých ľudí zapojených do tejto veľkej inštitúcie treba primerane uznať a oceniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dobrovoľníctvo predstavuje vyjadrenie európskych sociálnych hodnôt ako solidarita a nediskriminácia. Zatiaľ čo na jednej strane prispieva k osobnému rozvoju dobrovoľníkov, na druhej strane vytvára sociálnu súdržnosť. Preto si vyžaduje patričné uznanie a podporu zo strany európskych inštitúcií, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov a rôznych členov občianskej spoločnosti, od každej z nich podľa jej konkrétnej právomoci.

Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) umožní, aby činnosti organizované v tejto oblasti nadobudli európsky rozmer, a preto existuje nádej, že to bude mať výrazný vplyv na občiansku spoločnosť.

Odhadované 3 milióny EUR na prípravné iniciatívy v roku 2010, zvýšenie rozpočtových prostriedkov schválených Európskym parlamentom na rok 2011 na 8 miliónov EUR a vysoké percento, konkrétne 1,8 %, spolufinancovania projektov skutočne pomôže dosiahnuť stanovené ciele so spoluprácou viacerých úrovní.

Napokon je vhodné pripomenúť úlohu, ktorú môže dobrovoľníctvo, keď sa primerane podporí, zohrávať v súvislosti s pracovníkmi na dôchodku vzhľadom na rastúci počet starších ľudí v občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za návrh správy o Európskom roku dobrovoľníckej práce z viacerých dôvodov. Je dobre známe, že dobrovoľnícke činnosti poskytujú dvojnásobný úžitok: pre jednotlivca a pre spoločnosť. Dobrovoľníctvo na jednej strane poskytuje občanom príležitosť naučiť sa a nadobudnúť nové zručnosti a príležitosť na osobný rozvoj. Na druhej strane má aj sociálnu funkciu a prispieva k vytváraniu zmyslu pre solidaritu a spolupatričnosť. Vzhľadom na rastúcu vzájomnú závislosť miestnych spoločenstiev v globalizovanom svete a zároveň na zvyšujúci sa rozsah individualistického správania je čoraz dôležitejšie podporovať sociálnu účasť občanov. V tejto súvislosti preto odkazujem na činnosti, do ktorých sa zapájajú mladí i starší ľudia. Ďalej si myslím, že výmena skúseností, najmä medzi dobrovoľníckymi organizáciami z najrôznejších kútov Európskej únie, má výrazný vplyv vzhľadom na to, že hodnoty, ktoré všetky z nich motivujú, sú rovnaké. Zámer je rovnaký: zvýšiť životnú úroveň a zlepšiť kvalitu života, zabezpečiť vysokú úroveň zamestnanosti, zlepšiť sociálnu súdržnosť a bojovať proti vylúčeniu. Inými slovami, sú to presne tie hodnoty, na ktorých je založená Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR), písomne. – Napriek žiadosti o zvýšenie rozpočtu, s čím nesúhlasím a proti čomu som hlasovala vo fáze rokovania vo výboroch, v plnej miere podporujem správu o Európskom roku dobrovoľníckej práce vo všeobecnosti. Dobrovoľníci sú často neznámi hrdinovia. Majú nesmierny vplyv vo svojich spoločenstvách a na životy ľudí. V ťažkých hospodárskych časoch, ako napríklad dnes, je dobrovoľníctvo o to dôležitejšie a z tohto dôvodu sa spolu s ostatnými, s ktorými som predložila túto správu, snažíme nielen o zvýšenie informovanosti o prospechu dobrovoľníctva, ale aj o vyhlásenie európskeho roka, v ktorom riadne financované iniciatívy poskytnú dobrovoľníckym organizáciám príležitosť, aby sa prihlásili noví dobrovoľníci.

Musíme zabezpečiť, aby sa Európsky rok dobrovoľníckej práce využil ako platforma na uznanie prínosu dobrovoľníkov v rámci našich spoločenstiev, ale zároveň aj ako príležitosť, aby sme lepšie pochopili prekážky, ktoré stoja pred dobrovoľníctvom, a ako by sme mohli pomôcť pri ich odstraňovaní a pri ďalšom rozvoji dobrovoľníctva. Toto je príklad toho, čo by mala EÚ urobiť – vymieňať si informácie o osvedčených postupoch v oblastiach, ako napríklad v oblasti dobrovoľníctva, a nie vytvárať ďalšiu a ďalšiu nepotrebnú byrokraciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Podporil som správu o Európskom roku dobrovoľníckej práce v roku 2011 s cieľom posilniť dialóg a výmenu osvedčených postupov v oblasti dobrovoľníctva medzi orgánmi a zainteresovanými stranami v našich členských štátoch. S rozšírením individualistického správania v posledných rokoch, hľadaním nových foriem individuálneho vyjadrenia sa alebo dokonca zmenou demografických trendov sa účasť občanov výrazne zmenila.

Dobrovoľníctvo sa preto musí tiež prispôsobiť, aby umožnilo väčšiemu počtu ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckej práce rôznymi spôsobmi a v rôznom čase života. To môže znamenať využitie potenciálu, ktorý ponúkajú starší ľudia, a definovanie nových foriem zapojenia s väčšou flexibilitou z hľadiska trvania a spôsobov zapojenia.

Európa, ktorá má dlhú tradíciu dobrovoľníctva, musí pomôcť uvoľniť potenciál, ktorý dobrovoľníctvo ponúka. Dobrovoľníctvo poskytuje zúčastneným stranám platformu na učenie (je zrejmé, že účasť na dobrovoľníckych činnostiach rozvíja u občanov nové zručnosti, prispieva k ich osobnému rozvoju a prehlbuje ich pocit spolupatričnosti k spoločnosti). Stelesňuje aj také európske hodnoty ako solidaritu, občiansku účasť a nediskrimináciu v najrôznejších oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, kultúra, životné prostredie, sociálna starostlivosť alebo zdravotníctvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. (PL) Podporila som správu o Európskom roku dobrovoľníckej práce (2011). V členských štátoch Európskej únie musíme otázke dobrovoľníctva prisúdiť väčšiu dôležitosť a mali by sme naplánovať politické opatrenia, ktoré podporia prácu dobrovoľníkov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil Európsky parlament, zavádzajú mnohé významné zmeny návrhu Komisie a Rada by ich mala zapracovať. Rozpočtové prostriedky vyhradené na dosiahnutie cieľov Európskeho roka dobrovoľníckej práce (2011), ktoré predstavujú 6 miliónov EUR, sú nedostatočné (na porovnanie: rozpočet Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je približne trojnásobný).

Dobrovoľníctvo je neplatená činnosť vykonávaná zdarma, to však neznamená, že s ňou nie sú spojené žiadne náklady. Dobrovoľníctvo potrebuje finančnú a politickú podporu všetkých zainteresovaných strán: mimovládnych organizácií, vlád, celoštátnych i miestnych orgánov správy a podnikov. Politická podpora by sa mala prejaviť prostredníctvom stimulujúcich politických opatrení, ktoré podporia rozvoj a infraštruktúru dobrovoľníctva. Táto vec je osobitne dôležitá pre Poľsko, ktoré bude v roku 2011 predsedníckou krajinou. Chcela by som požiadať poľskú vládu, aby nasledovala príklad Európskeho parlamentu a prijala opatrenia na zvýšenie finančnej podpory Európskeho roka dobrovoľníckej práce. Plne podporujem návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na vytvorenie interaktívnej databázy pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie, ktorá by bola prístupná pre všetky zainteresované strany a ktorá by mohla ďalej fungovať aj po roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Rok 2011 bude Európskym rokom dobrovoľníckej práce a má oceniť a vyznamenať dobrovoľníkov a ich prínos pre spoločnosť. Je to vynikajúci návrh. Dobrovoľníctvo sa vyskytuje v mnohých rôznych formách v celej Európe, ale všade, bez ohľadu na miesto výskytu, ho charakterizuje skutočnosť, že ľudia chcú pomôcť iným bez nároku na honorár alebo sa ochotne zapájajú do ochrany životného prostredia, alebo pôsobia s cieľom zaistiť, aby každý občan mohol žiť dôstojne.

Je vhodné zdôrazniť skutočnosť, že dobrovoľníctvo má nepochybne pozitívny vplyv na rozvíjajúcu sa identitu Európy, ktorá pramení v týchto hodnotách a je dobrým základom pre rozvoj porozumenia medzi občanmi rôznych spoločenských skupín a krajín celej európskej spoločnosti. Dobrovoľníctvo je okrem toho dôležité pre integráciu, sociálnu politiku a vzdelávanie. Mali by sme tiež pamätať na to, že má veľký význam pre medzikultúrny dialóg a dialóg medzi generáciami a že prispieva k rozvoju sociálnej zodpovednosti.

Dobrovoľníctvo má aj hospodársky význam a na to nesmieme zabúdať. Ide vlastne o neplatenú činnosť vykonávanú zdarma, to však neznamená, že s ňou nie sú spojené žiadne finančné výdavky. Z tohto dôvodu je dôležité, aby dobrovoľníctvo získalo podporu zo strany Európskeho spoločenstva. Dobrovoľníctvo si vyžaduje politiku založenú na priateľských vzťahoch, ktoré podporia jeho rozvoj a infraštruktúru. Myslím si, že podpora ocenenia a uznania dobrovoľníckych činností pomocou určitých finančných prostriedkov bude motivovať jednotlivcov, podniky i organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písomne. (CS) Chcel by som vysvetliť svoje hlasovanie o správe pána Marca Scurriu o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Osobne považujem neplatené dobrovoľnícke činnosti za dôležitú súčasť našej spoločnosti. V našej krajine, v Českej republike, sú najpočetnejšou a najdlhšie existujúcou dobrovoľnou organizáciou dobrovoľní hasiči. Ich tradície sa začali už dávno, keď potreba odvrátiť katastrofickú živelnú pohromu, v tomto prípade oheň, vždy spojila niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorých cieľom bolo chrániť vlastný majetok, majetok svojich susedov a iných ľudí, s ktorými žili. Medzi najrozšírenejšie a najstaršie organizácie v oblasti dobrovoľníckej práce patria aj Český červený kríž, Klub českých turistov, telovýchovná jednota Sokol, mládežnícka organizácia Junák a dobrovoľná horská služba. Všetci títo ľudia, ktorí pomáhajú v školách, nemocniciach a športových kluboch alebo v horách alebo ktorí chodia pomáhať do zahraničia, si zaslúžia uznanie. V tejto súvislosti bude celkom určite prínosné venovať rok 2011 tejto téme. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu.

 
  
  

– Správa: Herbert Reul (A7-0074/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písomne. (CS) Vo všeobecnosti možno uvítať akúkoľvek dohodu, ktorá zlepšuje spoluprácu so štátmi susediacimi s Európskou úniou. Ak porovnáme postavenie štátov susediacich s EÚ, potom vidíme, že najdôležitejším partnerom, okrem Ruska, je Ukrajina. Výmena informácií v oblasti vedy a techniky, spoločná realizácia programov, výmeny pracovníkov i výmena znalostí v oblasti riadenia vedeckých a výskumných inštitúcií – to všetko sú ciele, ktoré možno len podporiť.

Chcel by som však vzniesť určitú výhradu k metóde hodnotenia dohody. Ak autori uvádzajú ako ukazovatele výkonnosti „počet služobných ciest a zasadnutí“ a dokonca „počet rôznych oblastí spolupráce“, potom mám vážne pochybnosti o tom, že autor správy pozná danú problematiku. Časť 7 „Opatrenia proti podvodom“ pôsobí doslova zúfalo a konštatovanie bodu 8.2.2 ma privádza do nepríčetnosti. Nechápem, prečo si v ére elektronických komunikácií „správa“ o dohode vyžaduje služobné cesty a účasť odborníkov a úradníkov z EÚ a Ukrajiny na zasadnutiach. Na záver by som túto rámcovú dohodu rád podporil, pretože viem, že už do 6. rámcového programu rozvoja vedy a výskumu bola zapojená veľmi aktívne a so skutočne dobrými výsledkami. Napriek vyššie uvedeným výhradám Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica (GUE/NGL) podporuje rozhodnutie Rady.

 
  
  

– Správa: Herbert Reul (A7-0075/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Marta Andreasen, Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman, Nigel Farage, Mike Nattrass a Nicole Sinclaire (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) nie je proti spolupráci v oblasti energetickej účinnosti, ale trvá na tom, aby takúto spoluprácu vykonávali demokraticky zvolené vlády, a nie ich zástupcovia, ktorí nikomu neskladajú účty, v antidemokratickej nadnárodnej organizácii, akou je EÚ.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Stratégia rozšírenia v roku 2009 týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka (B7-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Keďže čelíme záplave prihlášok na členstvo v EÚ, hlasovanie o tomto uznesení nemohlo prísť vo vhodnejší čas. EÚ je pilierom stability na tomto kontinente. Nemôže zostať klubom, ktorý bude uzatvorený pre ostatné európske štáty, ale ani nemôže svoje dvere otvárať donekonečna. Európska únia musí predovšetkým premeniť na úspech tie rozšírenia, ktoré už zrealizovala pre nové členské štáty. Čo sa týka ostatných krajín, ktoré klopú na dvere, predpokladom iniciovania prístupových rokovaní zostáva prísne dodržiavanie kodanských kritérií (demokracia, právny štát, ľudské práva, rodová rovnosť, trhové hospodárstvo atď.) spolu s bezpodmienečným dodržiavaním medzinárodného práva. Prístupové rokovania s kandidátskymi krajinami sa musia zakladať na objektívne merateľných kritériách, napríklad rešpektovaní práv a hospodárskych kritériách, a musia sa vyhýbať subjektívnym aspektom na základe hodnôt, náboženstva alebo kultúry. Podľa môjho názoru preto musíme urobiť toto: potvrdiť vhodnosť Balkánu na členstvo v EÚ, pripomenúť, že rozširovanie a konsolidácia sú nerozlučiteľne spojené, v prípade Turecka trvať na dodržaní kritérií pre vstup a v prípade stroskotania rokovaní navrhnúť osobitnú dohodu o pridružení.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Napriek všetkej kritike, ktorú voči návrhu možno vzniesť, sa jednoznačne preukázalo, že mnohé krajiny si veľmi želajú vstúpiť do Európskej únie. Brutálne a turbulentné dejiny viacerých týchto krajín, najmä na Balkáne, posilnili ich presvedčenie, že sa zbavia rozpínavých tendencií svojich susedov a vplyvu Ruska, ak budú chránené pod dáždnikom Európskej únie.

Ak sa pozrieme na krajiny na zozname, je relatívne ľahké objaviť nerovnosť medzi rôznymi krajinami, čo sa týka ich nadšenia a dodržiavania podmienok pre vstup do Európskej únie. Podľa môjho názoru tvorí Island výnimku, pretože jeho tradícia demokracie, vysoká životná úroveň jeho obyvateľov a rešpektovanie acquis Spoločenstva ho posúvajú na prvé miesto v prístupovom procese.

S vedomím, že je potrebné prísne dodržiavať kritériá stanovené v Kodani a záväzky vyplývajúce z nich, by Európska únia nemala zo zaslepenej tvrdohlavosti odmietnuť tých, ktorí prejavujú ochotu tieto podmienky splniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto uznesenie je ďalším prípadom toho, že vzhľadom na rozširovanie a oznámenie, ktoré zverejnila Európska komisia pod názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2009 – 2010, chce väčšina v Parlamente uznať Kosovo, ba dokonca uviesť, že vítajú zámer Komisie posilniť vzťahy s Kosovom vrátane preskúmania možnosti účasti Kosova na programoch Spoločenstva.

To nabáda na budúce pristúpenie územia, ktoré vyhlásilo svoju nezávislosť na základe jasného porušenia medzinárodného práva ignorujúc skutočnosť, že je to štát, ktorý je produktom nezákonnej vojny, štát, ktorý funguje na základe nezákonného štatútu, ktorý neuznala OSN.

Ani otázka Turecka nie je zohľadnená dostatočne, keďže táto krajina pokračuje vo vojenskej okupácii členského štátu EÚ – severného Cypru – a nerešpektuje práva Kurdov tak, ako by mala.

Vzhľadom na uvedené, hoci si myslíme, že problematika rozširovania EÚ je primárne rozhodnutím obyvateľstva krajiny, ktorá si želá vstúpiť do EÚ, sme hlasovali proti správe v tejto forme pre negatívne aspekty stratégie, ktorú sa snaží presadiť, hoci nemá právnu hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4. Jednoznačne si myslím, že musíme zdôrazniť, že pojmom nemoslimovia máme v prvom rade na mysli kresťanov, preto je potrebné výslovné uvedenie kresťanov popri iných náboženských spoločenstvách. Kresťania sú v Turecku stále prenasledovaní a to naďalej patrí medzi naše najväčšie obavy. Kresťania a ich spoločenstvá stále nemôžu vyznávať svoju vieru slobodne, ako by to malo byť v demokratickom štáte. Som presvedčený, že Turecko bude pripravené na vstup do EÚ v tom momente, keď bude možné postaviť kresťanský kostol v Turecku rovnako ľahko, ako postaviť mešitu v Bruseli.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Proces rozširovania EÚ by sa mal vždy starostlivo zvažovať a každá nová vstupujúca krajina by mala vždy rešpektovať spoločné referenčné hodnoty stanovené medzi krajinami tvoriacimi EÚ.

Chápem, že pristúpenie Turecka sa vníma ako dôvod na predbežnú rozpravu, no naznačuje to, že existujú pochybnosti, ktoré túto rozpravu prinajmenšom zdôvodňujú. Rozprava by zahŕňala také aspekty, ako napríklad otázku, či možno Turecko zo zemepisného hľadiska považovať za časť Európy, či je jeho sekulárnosť len výsledkom pôsobenia armády, ktorá ju presadzuje, či by bolo vhodné, aby sa hranice EÚ posunuli až k irackému Kurdistanu a či by pristúpenie Turecka vzhľadom na obrovskú masu jeho obyvateľstva nespôsobilo v rámci EÚ nerovnováhu.

Navyše existuje záväzok, o ktorom nemožno vyjednávať, záväzok dodržať kodanské kritériá, pričom prvé z nich sa týka ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), písomne. (ES) Vzhľadom na uznesenie o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2009 by sme chceli v mene španielskej delegácie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) zdôrazniť, že skutočnosť, že sme ho podporili, vo všeobecnosti vôbec neznamená, že súhlasíme s uznaním Kosova ako nezávislého štátu. Myslíme si, že Kosovo je výnimočný prípad, a radi by sme zdôraznili, že nebolo uznané Španielskom ani ďalšími štyrmi členskými štátmi.

V dôsledku toho sme vo Výbore pre zahraničné veci a dnes v pléne podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli v súlade s naším stanoviskom.

Za uznesenie sme hlasovali preto, lebo nechceme, aby sa naše stanovisko ku Kosovu chápalo ako negatívny postoj k procesu rozširovania, do ktorého sú teraz zapojené krajiny západného Balkánu, Turecko a Island.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Som rozhodne proti stratégii Komisie o rozšírení vzhľadom na Turecko. Jednoznačná väčšina občanov EÚ je proti tomu, aby Turecko vstúpilo do EÚ, napriek tomu musia spolufinancovať platby miliárd eur Turecku ako oficiálnemu kandidátovi na vstup. Turecko nie je európska krajina, ani zemepisne, ani kultúrne, ani z hľadiska dodržiavania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Stratégia rozširovania takmer nezohľadňuje obavy občanov Európy. Namiesto toho zastupuje geostrategické záujmy USA. Nevyriešené konflikty na hraniciach Turecka by sa okrem toho stali problémom EÚ, ak by do nej Turecko vstúpilo. Mrzí ma, že o celej stratégii rozširovania, ktorá zahŕňa Island, západný Balkán a aj Turecko, sa diskutovalo ako o jednom celku, čo znemožnilo serióznu, selektívnu a diferencovanú rozpravu. V tomto postupe sa odzrkadľuje arogancia, s ktorou sa hovorí o pristúpení Turecka. Neželané hlasy tých, ktorí sú proti vstupu a ktorí predstavujú väčšinu obyvateľstva, sú z veľkej časti ignorované.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2009, ktorý sa týka krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka, pretože pred 6 – 15 rokmi bola Litva spolu s pobaltskými štátmi a krajinami strednej a východnej Európy v podobnej situácii ako kandidátske krajiny. Členstvo v Európskej únii poskytlo našej krajine a iným novým členským štátom EÚ a ich občanom veľa nových príležitostí a pomohlo rastu hospodárstva a posilneniu demokracie a ľudských práv. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bude mať Európska únia nový, silnejší motor, ktorý poženie našu loď úspešnejšie a cez vody finančnej a hospodárskej krízy a privedie nás do novej fázy rozširovania EÚ. Len čo balkánske krajiny, tento neslávne známy sud pušného prachu Európy, kde vypukli svetové vojny, vstúpia do EÚ, budú môcť odstrániť prekážky v spolupráci medzi občanmi, podnikovými štruktúrami a odborníkmi v oblasti kultúry a vedy rôznych štátov, ktoré sa tam v uplynulých rokoch objavili. Je dôležité, aby sa pred Tureckom nezatvorili dvere, pretože možno povedať, že je spojením Európy s moslimským svetom. Približovanie sa Turecka k EÚ pozitívne mení túto krajinu a existujú náznaky mnohých pozitívnych krokov smerujúcich k posilneniu demokracie a ľudských práv. Hoci ešte nediskutujeme konkrétne o členstve Ukrajiny, Moldavska alebo krajín južného Kaukazu v EÚ, takéto vyhliadky do budúcnosti môžu prispieť k stabilite, posilneniu hospodárstva, zníženiu korupcie a konsolidácii právneho štátu v týchto krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Proces rozširovania EÚ prebieha v čase hlbokej, rozsiahlej recesie, ktorá zasiahla EÚ i krajiny zapojené do procesu rozširovania. Vítam pokrok Turecka pri plnení kritérií na vstup do Európskej únie, najmä skutočnosť, že táto krajina podpísala medzivládnu dohodu o plynovode Nabucco.

Realizácia tejto zmluvy je naďalej jednou z hlavných priorít v oblasti energetickej bezpečnosti EÚ. Podporujem požiadavky predložené tureckej vláde, aby pokračovala v reforme sociálnej politiky, zlepšovala sociálny dialóg na trhu práce a zintenzívnila úsilie v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, najmä čo sa týka boja proti rodovému násiliu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), písomne. – Hlasujeme proti návrhu uznesenia Strategický dokument Komisie o rozšírení z roku 2009, ktorý sa týka krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka, ktorý vypracoval pán Gabriele Albertini, pretože si myslíme, že Turecko ani Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko nepreukazujú žiadny pokrok pri plnení kodanských kritérií a ani neprejavujú politické správanie, ktoré by im umožnilo stať sa členmi EÚ. Dúfame, že zintenzívnia svoje úsilie pri plnení prístupových kritérií, čo bude v budúcnosti predmetom preskúmania. V žiadnom prípade nechceme hlasovať za návrh uznesenia, ktorý vyvolá zbytočné nádeje a použije sa výlučne na vnútornú potrebu.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), písomne. (DE) Návrh uznesenia o súčasnej stratégii Európskej komisie o rozšírení je veľmi vyvážený. Odmeňuje pokrok, ktorý dosiahli kandidátske krajiny, ale zároveň jasne identifikuje problémy. Najmä Turecko urobilo veľký krok späť. Preto vítam výslovnú kritiku vážneho ohrozenia a skutočného obmedzenia slobody prejavu a tlače. Celkom neprimeraná daňová pokuta, ktorú dostala opozičná mediálna skupina Dogan Media Group, je cielený útok proti kritikom vlády. Oprávnene boli vzniesené námietky proti diskriminácii náboženských menšín a tomu, že Turecko odmietlo zrealizovať Ankarský protokol. Okrem toho je tiež dôležité, aby sme pozorne sledovali zahraničnú politiku Turecka. Jeho otvorenosť voči Arménsku a Kurdom bola doteraz len politikou gest a aj tak sa proti nej postavili turecký parlament a veľké časti obyvateľstva. Aj vyhlásenia tureckého predsedu vlády spochybňujú nádejnú úlohu Turecka ako sprostredkovateľa medzi Východom a Západom. Zdá sa, že lichotenie Turecka iránskemu prezidentovi, pozvánka sudánskeho prezidenta na konferenciu, pričom bol naňho vydaný zatykač pre genocídu, a vzťahy Turecka s Izraelom naznačujú, že táto krajina sa od Západu odvracia. Naša výzva voči tureckej vláde, aby koordinovala svoju zahraničnú politiku so zahraničnou politikou EÚ a aby stiahla svoje námietky voči spolupráci medzi NATO a EÚ, je preto jednoducho dôsledná.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Som za to, aby bola EÚ otvorená voči krajinám, ktoré plnia kritériá pre členstvo. Obávam sa, že toto uznesenie predstavuje rozširovanie ako imperatív pre dotknuté krajiny i pre EÚ. Neuvažuje o možnosti, že by mohlo byť v najlepšom záujme týchto krajín, aby zostali mimo EÚ, a to z mnohých sociálnych, hospodárskych a iných dôvodov. Členstvo v EÚ je pre dotknuté krajiny veľkým krokom a zaslúži si čo najrozsiahlejšiu rozpravu a konzultáciu zahŕňajúcu občanov týchto krajín. Z tohto dôvodu som sa hlasovania zdržala.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Odstránenie násilia páchaného na ženách (B7-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách je stimulom OSN a Rady Európy, ktorého cieľom je diskutovať o obetiach domáceho násilia a iných druhov zlého zaobchádzania a upozorniť na ne.

Situácia v tejto oblasti je v Portugalsku znepokojujúca. Počet trestných činov domáceho násilia, ktoré zaznamenalo portugalské Združenie na podporu obetí (APAV), sa zvýšil o 9 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008. Podľa združenia APAV sa výrazne zvýšili fyzické a psychologické násilie, vyhrážanie sa a sexuálne útoky v porovnaní s údajmi z roku 2008. Tento rok zomrelo v Portugalsku dvadsaťšesť žien, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Napriek tomu veľká väčšina násilných činov nie je nahlásená – zo strachu a hanby.

EÚ musí zvýšiť svoje úsilie v boji proti tomuto javu. Súhlasím s tým, že je potrebné motivovať členské štáty, aby vypracovali národné akčné plány boja proti násiliu páchanému na ženách. Podporujeme všetky iniciatívy, ktoré by pomohli zmeniť postoj spolu s organizovaním európskeho roka s cieľom bojovať proti násiliu páchanému na ženách, aby sme tento jav zverejnili a aby sme verejnosť a úrady upozornili na túto znepokojivú situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o odstránení násilia páchaného na ženách, pretože si myslím, že Komisia a Rada musia zjednotiť postup EÚ v tejto oblasti. EÚ naliehavo potrebuje rozsiahlejšiu politiku boja proti násiliu páchanému na ženách, najmä prostredníctvom vypracovania návrhu smernice zo strany Komisie, ktorá by zabezpečila jasný právny rámec boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách vrátane obchodovania s nimi. Mali by sme uznať a privítať skutočnosť, že španielske predsedníctvom stanovilo v rámci svojho plánu činnosti tento problém ako prioritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V jednom týždni sa medzi hlavné správy portugalských médií dostali znepokojivé čísla prípadov domáceho násilia. Myslím si, že násilie páchané na ženách a deťoch je javom, ktorý si vyžaduje pozornosť a rozhodné opatrenia zo strany vlád.

Odsudzujem všetky formy násilia, no najmä násilia páchaného na osobách, ktoré sú – sociálne, hospodársky alebo emocionálne – najzraniteľnejšie, čo je často prípad detí a žien. Členské štáty by sa preto mali snažiť odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a deťoch, najmä čo sa týka obchodovania na účely sexuálneho vykorisťovania, sexuálne motivovaných útokov a domáceho násilia.

Rešpektovanie ľudského života a dôstojnosti nie je v súlade s trestnými činmi, ktorých obeťou sú mnohé európske ženy a deti, a preto sú potrebné rozhodné politické opatrenia v oblasti prevencie násilia a potrestania páchateľov týchto činov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách chceme zvýšiť informovanosť o tomto vážnom sociálnom, hospodárskom a politickom probléme, ktorý podkopáva práva žien v mnohých oblastiach, napríklad na pracovisku, v ich rodinách a v spoločnosti všeobecne. Násilie páchané na ženách je porušením ľudských práv a prekážkou ich účasti na spoločenskom a politickom živote, ako aj verejnom a pracovnom živote, v dôsledku čoho nemôžu vystupovať ako plnoprávni občania.

Hoci mnohé typy násilia sa líšia v závislosti od kultúry a tradícií, hospodárske a spoločenské krízy kapitalizmu zvyšujú skupinovú i individuálnu zraniteľnosť žien, čím sa zostruje ich vykorisťovanie a ženy sú odsúdené na život v chudobe a marginalizácii, a to zasa podporuje obchodovanie so ženami a prostitúciu.

Je preto veľmi dôležité, aby sme zosúladili finančné a politické opatrenia, ktoré sa skutočne zamerajú na posilnenie úlohy žien v spoločnosti prostredníctvom presadzovania rovnakých práv na úrovni Spoločenstva i na úrovni členských štátov a tiež prostredníctvom uskutočnenia realistických plánov boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách spolu s odstránením posledných prejavov diskriminácie a ochranou a podporou obetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne. (FR) Keďže si pripomíname 10. výročie Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, treba povedať, že preventívne opatrenia, ktoré boli zrealizované s týmto cieľom, nedosiahli očakávané výsledky. Ako môžeme vysvetliť tento jav? Na základe rozpráv prebiehajúcich v tejto rokovacej sále ho môžeme označiť ako rodovú nerovnosť.

Ak bola táto nerovnosť základnou príčinou tohto javu, krajiny severnej Európy, ktoré sú známe svojou veľmi progresívnou kultúrou a zvykmi, by mali mať najlepšie výsledky. V skutočnosti to tak nie je, ba opak je pravdou. Podľa nórskeho denníka Aftenposten bolo v jednom roku vo Švédsku znásilnených 6 % mladých žien vo veku od 15 do 25 rokov.

Je potrebná odvaha, aby sa mohlo povedať, že nárast násilných činov páchaných na ženách sa časovo zhoduje s masovým príchodom prisťahovalcov z krajín mimo Európy, ktorých kultúra a tradície sú úplne iné než naše. Burka, nútené sobáše, polygamia, zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, trestné činy zo cti a iné formy správania z inej éry sú neprijateľné.

Je preto úplne absurdné ďalej podporovať toto prisťahovalectvo a zároveň chcieť bojovať proti násiliu páchanému na ženách.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (FR) Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť nám pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách úplne oprávnene pripomína, že napriek nespočetným právnym nástrojom a deklaráciám OSN, nehovoriac o mnohých uzneseniach tohto Parlamentu predložených v uplynulých desaťročiach, sme stále ešte ďaleko od situácie nulovej tolerancie vzhľadom na násilie páchané na ženách. Je nepochybné, že násilie páchané mužmi na ženách je porušením ľudských práv, a ako také musí byť potrestané.

Tento Parlament preto musí členským štátom pripomenúť ich povinnosť sprísniť právne predpisy a politiky, aby mohli účinne bojovať proti všetkým formám násilia páchaného na ženách.

V uznesení, ktoré je pred nami, sme to však, žiaľ, zasa prehnali a predovšetkým sme ignorovali zásadu subsidiarity.

Predloženie žiadosti Rade a Komisii o vytvorenie právneho základu na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách predstavuje úplné ignorovanie zmlúv. Právny základ nemožno vytvoriť. Ten buď existuje alebo neexistuje.

Žiadosť o usporiadanie ďalšej konferencie na vysokej úrovni len spôsobí náklady, ktoré by sa radšej mohli vynaložiť na konkrétne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Vítam hlasovanie v Európskom parlamente o uznesení týkajúcom sa odstránenia násilia páchaného na ženách v tento Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Vyhlásenie tohto dňa zo strany OSN v roku 1999 a dnešné prijatie uznesenia sú hodnotné nástroje, ktoré národným vládam pripomenú ich povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa odstránenia všetkých foriem diskriminácie voči ženám. Z tohto dôvodu podporujem toto uznesenie s okamžitou žiadosťou voči členským štátom, aby posilnili vnútroštátne právne predpisy a politiky týkajúce sa boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách. Na úrovni Európskej únie je mimoriadne dôležité najmä zaručiť pomoc a podporu všetkým obetiam násilia, najmä obetiam obchodovania s ľuďmi, bez ohľadu na ich národnosť, ako aj zabezpečiť ochranu žien, ktoré sú obeťou domáceho násilia a ktorých právne postavenie môže závisieť od ich partnera.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Keď hovoríme o násilí páchanom na ženách, diskutujeme o niečom, čo je jednoznačnou realitou vo všetkých členských štátoch, pretože každá štvrtá žena je obeťou násilia.

V Európskej únii, ktorá sa vníma ako priekopník v oblasti práv a slobôd pre všetkých občanov, musíme vynaložiť maximálne úsilie na zastavenie tohto hrozného javu. Prijatie tohto návrhu uznesenia je veľmi dôležitým krokom pri nachádzaní nových riešení, preto som ho podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože násilie páchané na ženách je stále problémom, ktorý sa v Rumunsku i na celom svete vyskytuje pričasto, a preto je nevyhnutné prijať naliehavé opatrenia na boj proti tomuto zlu. Problémom nie sú už právne predpisy, ale ich uplatňovanie v situácii, keď sa mnohé ženy zdráhajú oznámiť orgánom násilie, ktorému boli vystavené, a radšej mlčky znášajú utrpenie.

Myslím si, že je potrebná mohutná kampaň v celej spoločnosti na základe nepretržitých, dlhodobých aktivít zameraných na ovplyvňovanie postojov, aby si každý uvedomil, že násilie páchané na ženách nie je dovolené ani ospravedlňované. Súhlasím s tým, že je zároveň potrebný koordinovaný postup zo strany orgánov a občianskej spoločnosti s cieľom podporiť obete domáceho násilie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Vítam angažovanosť Parlamentu v tejto veci. Predovšetkým je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby mali ženy nachádzajúce sa vo veľmi zraniteľnom postavení možnosť využiť pomoc, napríklad v prípade obchodovania so ženami.

Som zhrozený tým, že skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), do ktorej patria aj britskí konzervatívci, predložila k tomuto návrhu pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý obmedzuje jeho rozsah. Rád by som zdôraznil, že mnohé obete žijú v chudobe alebo sa prisťahovali alebo patria do menšinovej skupiny v rámci nášho obyvateľstva. Ak sa týmto ženám odmietne pomoc zameraná na najzraniteľnejšie osoby, bolo by to nelogické a neľudské.

Som rovnako zhrozený tým, že Zelení nebudú súhlasiť a chcú presadiť vypustenie citlivej formulácie týkajúcej sa tolerancie prostitúcie, pričom je jasné, že práve v tejto oblasti sa na ženách pácha veľa násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Ženy sa ľahko stávajú obeťou rôznych foriem násilia pre svoje nerovné postavenie vo všetkých triednych spoločnostiach, v ktorých sú vystavené triednemu a rodovému utláčaniu.

Fyzické násilie, znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a podobne sú formami násilia, ktoré demonštrujú rodový rozmer triedneho aspektu nerovnosti žien.

Násilie je však spoločenský jav s konkrétnymi hospodárskymi, politickými a sociálnymi príčinami. Tieto príčiny, ktoré pramenia v kapitalistických výrobných vzťahoch, nemožno odstrániť, kým tieto vzťahy existujú. Ľudové hnutia musia požadovať opatrenia na zabránenie tomuto javu a podporu obetí, žien a detí prostredníctvom radikálnych zmien v prospech ľudí na sociálnej a politickej úrovni.

Rozhodne nesúhlasíme s tým, aby poradenské centrá a agentúry na podporu žien, ktoré sa stali obeťami násilia, vytvárali mimovládne organizácie a súkromné osoby. Za tieto inštitúcie musí byť zodpovedný výlučne štát.

Opatrenia navrhované v uznesení nebudú môcť odstrániť problém, pretože sa nezameriavajú na príčiny, ba snažia sa dokonca tento problém riadiť a tým aj udržiavať ho pri živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (v mene skupiny ECR), písomne. – Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) plne podporuje a zdôrazňuje veľkú potrebu zvýšiť informovanosť a prijať opatrenia v rámci boja proti násiliu páchanému na ženách. Nepodporujeme však výzvy na právny základ EÚ a ďalšie smernice (ako sa uvádza v bodoch 10, 11 a 27) na riešenie tohto problému.

Zatiaľ čo uznávame, že v tejto oblasti treba konať, myslíme si, že ide o záležitosť, v ktorej by mali prijať právne predpisy jednotlivé štáty. Skupina ECR si ďalej myslí, že otázky sexuálnej a reprodukčnej voľby a zdravotných práv sú vecou svedomia každého poslanca a každého členského štátu. Z týchto dôvodov sa skupina ECR rozhodla zdržať hlasovania.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Politické riešenie problému pirátstva pri pobreží Somálska (RC-B7-0158/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Somálsko je jedným z najzreteľnejších prípadov úplného zrútenia centrálnej moci a návratu agresívneho, kmeňového spôsobu života, keďže krajina sa nachádza uprostred násilia a nestability, ktoré sa šíria ďaleko za jej hranice. Pobrežie Somálska bolo vždy ohrozované ozbrojenými skupinami, ktoré nebojujú len za kontrolu pobrežných oblastí, ale vykonávajú aj netolerovateľné pirátske útoky na iné plavidlá, najmä obchodné, nákladné, rybárske a turistické lode, ako aj lode s humanitárnou pomocou.

Závažnosť a frekvencia týchto útokov si vyžaduje nekompromisnú reakciu celého medzinárodného spoločenstva, ktorá musí zahŕňať aj Európsku úniu. EÚ sa musí zaviazať na boj proti pirátstvu a urobiť všetko, čo je v jej silách, aby analyzovala jeho príčiny a dôsledky a tiež zmobilizovala všetky somálske a medzinárodné sily, ktoré sú dostupné a vybavené na to, aby sa ním mohli zaoberať.

Musím tiež vyzdvihnúť celú posádku portugalskej fregaty Corte-Real a ich kapitána, ktorá sa vyznamenala v boji proti tejto pliage a ktorá nedávno dostala ocenenie Medzinárodnej námornej organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Pri diskutovaní o problematike Somálska si musíme pripomínať, že tamojšiu krízu nemožno vyriešiť vojensky a že musíme zohľadniť skutočnosť, že krajine chýbajú finančné prostriedky, čo je na medzinárodnej úrovni spôsobené dlhovou krízou, a to vytvorilo vákuum, ktoré bolo zneužité na nezákonný rybolov vo výsostných vodách tejto krajiny, a patrí to aj medzi hlavné dôvody, prečo somálski rybári stratili svoje živobytie, keďže somálska vláda bola nútená odvolať pobrežnú stráž krajiny vzhľadom na nedostatok prostriedkov.

Jednou z hlavných úloh je preto zabezpečiť dodávku technickej a finančnej pomoci vrátane podpory procesu zmierenia a sprostredkovania medzi stranami zapojenými do občianskej vojny.

Komisia a Rada by preto mali preskúmať svoju politickú stratégiu týkajúcu sa Somálska vrátane operácie EUNAVFOR Atalanta a mali by sa zamerať na všeobecnejšiu situáciu v krajine v súčasnosti, najmä na potrebu riešiť humanitárnu situáciu v krajine a pomôcť odstrániť príčiny tejto katastrofálnej situácie, ktorá spôsobuje utrpenie miliónom Somálčanov.

Napokon by sme radi zdôraznili, že zdroje určené na pomoc a rozvoj alebo Európsky rozvojový fond by sa za žiadnych okolností nemali použiť na vojenské účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), písomne. – Som veľmi hrdý na to, že Spojené kráľovstvo vedie prvú námornú misiu EÚ v rámci EBOP, operáciu Atalanta, na čele s britským veliteľom a jeho operačným generálnym štábom v Spojenom kráľovstve. Operácia Atalanta je mimoriadne dôležitá pri ochrane plavidiel dopravujúcich potravinovú pomoc vysídleným osobám v Somálsku a pri ochrane zraniteľných plavidiel pri pobreží Somálska.

Labouristickí poslanci EP vyzývajú na bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov vrátane dvoch Britov – Paula a Rachel Chandlerovcov z Kentu – ktorých zadržiavajú somálski piráti. V myšlienkach sme stále s ich rodinou a oceňujeme prebiehajúce úsilie ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, ktoré využíva všetky možné spojenia do východnej Afriky, aby dosiahlo rýchle prepustenie tejto dvojice.

Čo sa napokon týka rozsahu misie Atalanta, všimli sme si, že v uznesení sa vyzýva na zváženie jej rozšírenia. Chcem však uviesť, že si myslíme, že v súčasnosti to nie je reálne, a chcem zdôrazniť, že sa musíme zamerať na ďalší úspech súčasnej misie, ako je realizovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Súčasná situácia pri pobreží Somálska je zlá v každom ohľade a má vplyv na všetky krajiny.

Myslím si, že je preto kľúčové, aby sme pred dosiahnutím politického riešenia problému Somálska a počas trvania nestability v tejto oblasti postupovali na základe stratégie zvýšenej bezpečnosti pre operáciu Atalanta, ba aby sme ju posilnili z hľadiska prostriedkov, ktoré majú k dispozícii ozbrojené sily nasadené v tejto operácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti uzneseniu RC-B7-0158/2009, pretože si myslím, že pirátstvo nie je vojenský, ale rozvojový problém. Preto si myslím, že by sa mali riešiť príčiny problému a že riešenie nemôže byť vojenské, či už na súši, alebo na mori. Veliteľ zodpovedný za operáciu Atalanta uviedol, že námorné riešenie je nemožné a že je potrebné stabilizovať situáciu v oblasti. Myslím si, že musíme riešiť problém riadenia, stability inštitúcií a hospodárskeho rozvoja v regióne. Ak budeme tento problém stále ignorovať, bude pretrvávať. Hlasovaním proti uzneseniu chcem tiež odsúdiť privatizáciu krokov, ktoré sú v právomoci ozbrojených síl, keďže v Španielsku bolo súkromným bezpečnostným spoločnostiam povolené vyjsť na more na ozbrojených lodiach. Okrem toho si myslím, že musíme zastaviť pirátov v Somálsku, ale aj zahraničných pirátov, ktorí pôsobia v somálskych vodách.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), písomne. – Relatívny úspech operácie Atalanta, ktorá bola teraz predĺžená o rok, zdôrazňuje skutočnosť, že hoci Európska bezpečnostná a obranná politika má potenciál dosiahnuť významné výsledky pre členské štáty, stále nie je jasné, prečo by tento problém nemalo riešiť len NATO, aby sa tak zabránilo duplicite. Ale pirátstvo zostáva jasným a aktuálnym nebezpečenstvom na mori v oblasti Afrického rohu. Musíme zdvojnásobiť úsilie, aby sme túto hrozbu odstránili, nielen na ochranu prepravovaného nákladu, ale aj preto, aby sme vyslali jasný signál o svojej rozhodnosti agentom al-Káidy, ktorí teraz majú v Somálsku bezpečné útočisko.

Národná bezpečnosť sa nekončí na štátnych hraniciach. Ak sa proti pirátstvu, tomuto zlu, nič nepodnikne, znásobí to v dlhodobom horizonte bezpečnostné problémy EÚ. Nalieham aj na Komisiu, aby ešte raz zvážila, ako by mohla väčšia politická podpora relatívne stabilnému, prosperujúcemu a demokratickému bývalému britskému územiu Somaliland pomôcť riešiť hrozbu pirátstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o politickom riešení problému pirátstva pri pobreží Somálska, pretože námorné pirátstvo vo vodách pri somálskom pobreží je skutočný problém a bude ním aj naďalej. EÚ musí chrániť námorné lode plaviace sa týmto regiónom prostredníctvom medzinárodných rokovaní a ochranných opatrení. Jedna časť riešenia si vyžaduje medzinárodnú podporu pri obnove stability v Somálsku. Druhá časť riešenia je operácia Atalanta, ktorú nedávno začala EÚ s cieľom zastaviť pirátstvo pri pobreží Somálska. Na tejto operácii sa zúčastní šesť fregát, tri námorné hliadkovacie lietadlá a 1 200 vojakov zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Grécka. Ďalšie štáty prispejú k tejto operácii v budúcnosti. Operácia Atalanta uspela pri zabezpečení ochrany vysokorizikového nákladu tým, že ho sprevádzala. Bolo zadržaných tridsaťšesť pirátskych plavidiel a odrazených 14 priamych útokov. Aby však zodpovedné národné orgány a námorné plavidlá mohli využiť ochranu sprievodu, musia sa spojiť s operáciou Atalanta a požiadať o ochranu. Je veľmi dôležité, aby sa námorné plavidlá vyhýbali zbytočnému riziku a včas a oficiálne požiadali o ochranu prostredníctvom operácie Atalanta.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Podporujeme rozhodné medzinárodné opatrenia proti pirátstvu a nepochybujeme o tom, že Kráľovské námorníctvo a spojenecké námorné sily USA a iných európskych štátov odvedú dobrú prácu. Nevidíme však dôvod na to, aby námorná operácia prebiehala pod vlajkou EÚ. Sme proti zasahovaniu EÚ ako inštitúcie do záležitostí obrany. Z vojenského hľadiska to nie je prínosné a spôsobí to len duplicitu alebo to skomplikuje osvedčené postupy v rámci NATO. Operácia Atalanta bola prijatá ako politická príležitosť doplniť EBOP počas francúzskeho predsedníctva o námorný rozmer. Napriek prítomnosti námorných jednotiek Combined Task Force 151 pod vedením USA a námornej skupiny NATO vo vodách v oblasti Afrického rohu bolo rozhodnuté pripraviť ďalšiu flotilu a ďalší reťazec velenia. Hlboko nás znepokojujú aj návrhy prípravnej misie v rámci EBOP v Somálsku v čase, keď misia EUPOL v Afganistane zlyhala a mnohé európske krajiny nie sú ochotné poskytnúť vojenské a policajné jednotky na naliehavé výcvikové misie v Afganistane. Okrem toho neuznávame terminológiu ako „rybárske plavidlá EÚ“.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Prostredie bez dymu (B7-0164/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Vítam toto uznesenie, ktoré Parlamentu umožňuje podporiť vysoko dobrovoľnú protifajčiarsku politiku Komisie. Vystavenie cigaretovému dymu je hlavným dôvodom úmrtí a chorôb v Európe a fajčenie predstavuje aj veľkú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti. Dúfam, že opatrenia Komisie budú ďalej pokračovať a že v nadchádzajúcich rokoch budeme mať právo na zdravé prostredie vo všetkých uzavretých priestoroch a na pracoviskách. Musím tiež uviesť, že v Európe máme stále pokryteckú politiku. Chceme mať menej zdravotných problémov spôsobených fajčením, podporujeme však zachovanie dotácií pre výrobcov cigariet, aj keď sa postupne znižujú. Myslím, že spoločná poľnohospodárska politika by sa mala definovať tak, aby odmeňovala výrobky, ktoré pomôžu udržať a zlepšiť zdravotný stav ľudí, nie ohrozovať ho. Dúfam, že na decembrovom zasadnutí Rady sa prediskutuje ochrana detí, a to najmä v prípadoch, keď sú vystavené fajčeniu dospelých v súkromných autách alebo iných uzavretých priestoroch. Myslím si, že dospelí majú v tejto súvislosti zodpovednosť, a tam, kde môže zákonodarca zasiahnuť, musí to urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Myslím si, že musíme chrániť nefajčiarov pred pasívnym fajčením, ale aj informovať fajčiarov o vplyve ich závislosti na iných a na nich samotných. Nesmú o tom vôbec pochybovať. V Belgicku sme v tejto súvislosti spustili novú iniciatívu, pretože naša krajina sa už postavila za úplný zákaz fajčenia v oblasti gastronómie a na všetkých pracoviskách do roku 2012.

Na základe uvedeného by som chcela vyjadriť ešte dve obavy. Po prvé, smerujeme ku spoločnosti, ktorá zavedie všeobecný zákaz? Ako sa postavíme k osobnej zodpovednosti? Cítim sa trocha nesvoja zo spoločnosti podobajúcej sa spoločnosti, ktorú George Orwell opísal vo svojom románe „1984“. Po druhé, ak sa majú fajčiari zbaviť svojho zlozvyku škodlivého pre nich samotných a iných, treba to urobiť s maximálnym rešpektom. Tabak je droga. Úplný zákaz by sa rovnal popretiu skutočnosti, že väčšina fajčiarov sa nachádza v stave závislosti. Úplný zákaz by sa mohol považovať za akt vylúčenia, ktorý by sa mohol prejaviť ako kontraproduktívny. Prečo sme teda neumožnili vyhradiť špeciálne pre nich určité miesta?

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Napriek tomu, že som hlasoval v súlade s Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), musím vyjadriť určité obavy v súvislosti s týmto návrhom uznesenia.

Po prvé si myslím, že politiky týkajúce sa prostredia bez dymu by mali prijímať členské štáty a že úloha európskych inštitúcií musí vzhľadom na rešpektovanie zásady subsidiarity zostať na úrovni nezáväzných odporúčaní. Na druhej strane si tiež myslím, že členské štáty by mali presadzovať politiky týkajúce sa prostredia bez dymu, ale nemali by zavádzať obmedzenia týkajúce sa slobody voľby prevádzkovateľov najmä v hotelierstve, v ktorom by majitelia mali mať možnosť zaviesť alebo nezaviesť prostredie bez dymu. V tejto súvislosti bol zákon, ktorý sa nedávno prijal v Portugalsku, dobre vyvážený.

Moja druhá obava sa týka navrhovaného ukončenia priamych dotácií spojených s výrobou tabaku. Keďže Portugalsko je aj producentom tabaku, myslím si, že tento typ politického opatrenia sa musí mimoriadne starostlivo analyzovať. V opačnom prípade by mohol mať závažné negatívne dôsledky pre poľnohospodárov, ktorí nebudú môcť pokračovať vo výrobe, ak sa im neposkytne realistická alternatíva. Toto je moje stanovisko k bodu 9 tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Ochrana ľudského zdravia a kvality života zamestnancov na ich pracoviskách a širokej verejnosti tvorí základ tohto uznesenia a z tohto dôvodu sme zaň hlasovali.

Je nevyhnutné zvýšiť ochranu nefajčiarov tým, že sa zabráni pasívnemu fajčeniu, ale aj vytvorením podmienok nevyhnutných pre monitorovanie fajčiarov a ich podporu pri prekonaní tohto zlozvyku. Politika zákazu by sa mala realizovať v situáciách, kde sa to ukázalo ako nevyhnutné.

Čo sa týka priamej podpory produkcie, obhajujeme stimuly na premenu zariadení na výrobu tabaku na iné prevádzky. Myslíme si však, že by sme nemali vytvoriť situáciu, keď budeme podporovať dovoz tabaku z krajín mimo EÚ a konať tak v prospech veľkého obchodu nadnárodných tabakových spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za vypustenie bodu 13 pôvodného textu, ktorý znie: „vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade návrh právneho predpisu, ktorý by platil od roku 2011 a ktorý by sa týkal zákazu fajčenia na všetkých uzavretých pracoviskách a vo všetkých uzavretých verejných budovách a hromadných dopravných prostriedkoch v EÚ, a to v rámci ochrany zdravia pracovníkov“. Vypustenie bolo schválené z hľadiska dodržania zásady subsidiarity v tejto veci.

Myslím si, že každý členský štát má pred sebou ešte dlhú cestu pri vytváraní prostredia bez dymu, pri realizácii účinných informačných kampaní a uplatňovaní osvedčených postupov na realizáciu článku 14 (opatrenia na zníženie dopytu závisia od úrovne závislosti a od osôb, ktoré prestávajú fajčiť).

Myslím si však, že tieto opatrenia by mal v prvom rade realizovať každý členský štát. Pôvodný text uznesenia zmiešal a poplietol výrobu tabaku a jeho spotrebu. Preto vítam prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a ktorý odstraňuje časť bodu 9 z pôvodného textu vypustením odkazu na výrobu tabaku. Tieto dve časti zlepšili konečné uznesenie. Zvyšné body považujem za pozitívne, a preto som hlasoval za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne. (FR) Zdržal som sa hlasovania o uznesení týkajúcom sa fajčenia. Nikdy v živote som nefajčil, ale myslím, že toto neustále obťažovanie fajčiarov je úplne v rozpore so slobodou. Súčasné zákazy sú viac než dostatočné.

Dištancujem sa od tohto neustáleho kontraproduktívneho obťažovania. Želanie zbaviť sa tabakových plantáží v Európe povedie k nárastu dovozu z tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), písomne. (DE) Zdravotná politika a tým aj ochrana nefajčiarov patria jednoznačne do pôsobnosti členských štátov a nemali by byť predmetom centrálnej právnej úpravy. Členské štáty musia mať slobodu určiť, v akom rozsahu chcú chrániť nefajčiarov. Treba jasne stanoviť, že EÚ nemá v tejto oblasti právomoci. Z tohto dôvodu som hlasovala za uznesenie Parlamentu na zasadnutie ministrov zdravotníctva EÚ, ktoré sa koná na budúci týždeň.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za, hoci by som rada videla prísnejšie uznesenie. Fajčenie je najzávažnejšou samostatnou príčinou predčasných úmrtí v Európe. Tabakový dym znečisťuje životné prostredie a obsahuje vyše sto zlúčenín, ktoré škodia zdraviu. Napriek tomu je v častiach Európy dovolené, aby mu boli vystavení nielen užívatelia tabaku, ale aj ľudia v ich okolí. Pasívne fajčenie je morálny problém, pretože ľudia, ktorí ním trpia, nemajú na výber. Predovšetkým je potrebné chrániť deti.

Štúdie naznačujú, že dieťa, ktorého rodič užíva tabak, v podstate „vyfajčí“ každú štvrtú cigaretu z tých, ktoré vyfajčí rodič. Fajčenie vedie každoročne k predčasnému úmrtiu takmer 100 000 Európanov. Mnohé členské štáty už zaviedli určité vynikajúce opatrenia. Keď Fínsko napokon zakázalo fajčenie v reštauráciách a baroch, objavili sa hlasné protesty. Teraz, po dvoch rokoch, sú ľudia už len vďační. Odzrkadľuje to charakter politiky verejného zdravia: trvalé výsledky možno dosiahnuť prostredníctvom prevencie a zvýšenia informovanosti, ale je potrebná rozhodnosť zákonodarcov, aby sa vyrovnali s protestmi. Nesúhlasím s názorom niektorých poslancov Parlamentu, že Spoločenstvo nepotrebuje záväzné právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Treba uznať, že odporúčania neboli všade dostatočné. Podporujem odsek 13 uznesenia, v ktorom je Komisia vyzvaná, aby predložila návrh právneho predpisu o zákaze fajčenia na uzavretých pracoviskách a tiež v hromadných dopravných prostriedkoch.

Fajčenie je pre spoločnosť drahé a tento účet navyše v konečnom dôsledku zaplatí 70 % Európanov, ktorí nefajčia. Preto súhlasím s názorom, ktorý Parlament vyjadril v roku 2007, že obsah smernice o tabakových výrobkoch musí byť prísnejší a musí obsahovať zodpovednosť výrobcov za náklady zdravotnej starostlivosti v dôsledku spotreby tabaku. Únia si musí najprv vybrať triesku z vlastného oka. Je najvyšší čas, aby sme presadili postupné znižovanie dotácií na pestovanie tabaku až po ich úplné zrušenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. (FR) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za uznesenie podporujúce prostredie bez dymu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme monitorovali pokrok dosiahnutý pri rozširovaní prostredia bez dymu v Európskej únii a aby sme podporovali výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi a koordináciu politiky na ochranu občanov pred rizikami fajčenia. Pokiaľ ide o pestovanie tabaku, hlasovala som aj za zachovanie odseku 9, v ktorom sa uvádza ukončenie priamej podpory jeho produkcie do roku 2010, pretože to má vplyv na oblasť zdravia. Podporujem aj kolegov z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorí nám pripomenuli, že fajčenie je príčinou číslo jedna v prípade úmrtí a chorôb v Európskej únii. Ďakujem vám, pán predsedajúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písomne. (BG) Dámy a páni, hlasovala som za odstránenie výslovného odkazu na rok 2010 v odseku 9 návrhu uznesenia. V našej krajine je pestovanie tabaku mimoriadne dôležité a kľúčové odvetvie pre veľkú časť obyvateľstva v regiónoch, v ktorých je to ich jedinou formou obživy. Jedným z nich je aj región, z ktorého pochádzam: Blagoevgrad.

Naša krajina patrí medzi osem najväčších pestovateľov tabaku v Európe, ktorá pred rokom žiadala o predĺženie súčasných dotácií do roku 2013 napriek dohode, v ktorej sa uvádza, že prepojenie medzi pridelenými zdrojmi a objemom výroby sa má skončiť v roku 2010. Vždy, keď sa stretnem s pestovateľmi tabaku, medzi ich najčastejšie otázky patrí táto: Čo bude s nami?

Nemôžem im sľúbiť zázraky, ale spolupracujem s našou vládou na návrhu opatrení, ktoré nedovolia, aby po strate hlavného zdroja obživy boli ponechaní bez akejkoľvek alternatívy. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozumiem argumentom ľudí, ktorí vedú kampaň proti fajčeniu. Naliehavo vás však žiadam, aby ste si nezamieňali boj proti fajčeniu s rizikom, že zničíme pestovanie tabaku v Európe. Vyzývam vás, aby sme v čase hospodárskej krízy konali rozvážne a múdro.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Súhlasím so všetkými rozumnými opatreniami zameranými na boj proti fajčeniu a na ochranu nefajčiarov, preto som hlasoval za toto uznesenie. Musím však vyjadriť určité pochybnosti o účinkoch, ktoré budú mať akékoľvek opatrenia namierené proti pestovateľom tabaku. Rumunsko má v súčasnosti približne 1 600 hektárov tabakových plantáží, ktoré vyprodukujú zhruba 3 000 ton. V Rumunsku sa však dopestuje malý objem tabaku v porovnaní s množstvom potrebným pre rumunských spracovateľov, ktoré sa odhaduje na približne 30 000 ton.

Rozdiel v množstve, teda približne 27 000 ton, sa pokrýva z dovozu, najmä z regiónov v Afrike a Ázii. Ak budeme v členských štátoch odrádzať od pestovania tabaku, tým len ešte viac podporíme tieto dovozy z tretích krajín na úkor európskych výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Uznesenie, ktorým sa zaoberáme, je iniciatívne a ambiciózne. Som však zhrozená hlasovaním väčšiny svojich kolegov, najmä kresťanských demokratov, ktorí v dôsledku intenzívneho lobovania príslušných nátlakových skupín a zainteresovaných strán odmietli článok 13.

Preto si myslia, že Európa v tejto rozprave nemá čo hľadať a že európskym občanom neprináša žiadnu pridanú hodnotu z hľadiska zaručenia zdravých priestorov na všetkých verejných miestach, na pracoviskách a v hromadnej verejnej doprave. Inými slovami, neprekáža im, že sa medzi zamestnancami v Európe vytvára diskriminácia. Uvediem len jeden príklad: ľudia v Írsku budú vnútroštátnym zákonom veľmi dobre chránení, zatiaľ čo sa môžeme len pýtať, či jedného dňa ľudia v Grécku alebo v Českej republike budú mať túto príležitosť, alebo lepšie povedané toto právo.

Ďalším dôkazom vymývania ich mozgov zo strany nátlakových skupín je fakt, že odmietli aj článok 9, ktorý jednoducho odkazuje na jednu z reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky, o ktorej sa už rozhodlo, konkrétne ukončenie priamej podpory produkcie, pokiaľ ide o pestovanie tabaku, v roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písomne. (ET) Návrh v uznesení zaoberajúci sa nefajčiarskym prostredím sa zameral na výraznú zmenu – zavedenie zákazu fajčenia v európskych verejných inštitúciách a na verejných miestach. Zámerom uznesenia bolo poveriť Komisiu prípravou nevyhnutného legislatívneho aktu, ktorý by nadobudol účinnosť v roku 2011. Hoci veľmi veľa delegátov vrátane mňa hlasovalo za zákaz fajčenia vo verejných priestoroch (najmä na pracoviskách), Ľudová strana, žiaľ, zaujala opačný postoj. Väčšina Parlamentu nezohľadnila ochranu zdravia každého európskeho občana a najmä tých ľudí, ktorí nefajčia a napriek tomu sú nútení vdychovať dym vo verejných priestoroch, v dôsledku čoho majú zdravotné problémy. Dúfam, že táto téma sa nevytratí do zabudnutia a že sa objaví ešte raz v súčasnom programe, pretože mnohé členské štáty doteraz nestanovili zákaz fajčenia na verejných miestach, hoci mali príležitosť to urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) Aj ja mám obavy, či sa týmto uznesením dosiahol pokrok v boji proti pasívnemu fajčeniu, ktorému sú vystavení nefajčiari. Niektorí ľudia však využívajú situáciu na to, aby do uznesenia vniesli ustanovenie zamietajúce dotácie vyplácané pestovateľom tabaku. Osobne som za poskytovanie tejto podpory subjektom, ktoré pôsobia v tomto odumierajúcom odvetví. Mali by ste si uvedomiť, že tabak predstavuje menej než 10 % masy, ktorá je v cigaretách. Kladú si ľudia toľko otázok v súvislosti s aditívami, ktoré tvoria viac než 90 % obsahu cigariet, a ich škodlivosťou?

 
  
  

– Návrh uznesenia: Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti – Odstránenie hladu na Zemi (RC-B7-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. – Vzhľadom na to, že vyše 40 miliónov ľudí zomiera každoročne v dôsledku hladu a chudoby, pričom každých šesť sekúnd zomiera jedno dieťa, a vzhľadom na to, že globálna potravinová kríza patrí medzi najväčšie hrozby pre mier a bezpečnosť na svete, som hlasovala za podporu tohto aktuálneho uznesenia. Uznesenie vyzýva Komisiu, aby zrealizovala úplné vyhodnotenie vplyvu politík a programov EÚ v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja a obchodu s cieľom zaručiť dôsledný, udržateľný prístup politiky ku globálnej potravinovej bezpečnosti. Ako sa uvádza v uznesení, každý má právo na bezpečné a výživné potraviny a Európska únia musí konať tak, aby zabezpečila, že tieto politiky zaručia udržateľnú potravinovú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. (DA) My dánski sociálni demokrati si myslíme, že je vhodné postupne znižovať poľnohospodársku pomoc EÚ. Dnes sme podporili uznesenie o svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti, uznesenie, ktoré sa zameriava na hlavné problémy, ktorým čelíme v súvislosti s odstránením hladu a zabezpečením lepších príležitostí pre rozvojové krajiny v budúcnosti. Veľmi rozhodne však okrem iného odmietame glorifikujúce vyhlásenia v uznesení o poľnohospodárskej politike a pomoci v odsekoch 3, 9 a 14.

 
  
MPphoto
 
 

  Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE), písomne. (SV) Švédski konzervatívci dnes hlasovali proti uzneseniu (B7-0168/2009) o svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti. Hlad vo svete považujeme za problém a myslíme si, že zameranie na potravinovú bezpečnosť je dôležité. No na rozdiel od uznesenia si my švédski konzervatívci myslíme, že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je súčasťou problému, a nie riešenia a že musí byť zreformovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. (SV) V dnešnom svete nastala zvláštna situácia: miliarda ľudí trpí obezitou a miliarda ľudí zároveň hladuje. Táto situácia je katastrofálna a vyžaduje si účinné opatrenia, najmä zo strany bohatej Európskej únie. Nemyslíme si však, že spoločná poľnohospodárska politika v súčasnej podobe je riešením. Naša poľnohospodárska politika bola úspešná v minulosti, ale v budúcnosti už nemá miesto. Keďže uznesenie sa stavia proti revízii súčasného európskeho systému poľnohospodárskej pomoci (ktorá by mohla pomôcť klíme, chudobným na svete a európskym poľnohospodárom), nevideli sme inú alternatívu, než sa zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti – odstránení hladu na Zemi, pretože si myslím, že sú potrebné naliehavé opatrenia na odstránenie tejto pliagy, ktorou trpí šestina svetového obyvateľstva. Vzhľadom na vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo, najmä zníženie produktivity v dôsledku nedostatku vody, predovšetkým v krajinách, ktoré už teraz bojujú s týmito problémami, musíme zabezpečiť vypracovanie dôsledných poľnohospodárskych politík, ktoré budú v súlade s ochranou klímy a bojom proti hladu.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm (S&D), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati sme sa dnes rozhodli hlasovať za spoločný návrh uznesenia o svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti. Viac ako miliardu ľudí dnes ohrozuje smrť hladom. Extrémne výkyvy cien a dramatický nárast cien potravín na svetovom trhu tiež spôsobili globálnu potravinovú krízu, ktorá chudobným ľuďom na svete ešte viac sťažila prístup k potravinám.

Radi by sme však zdôraznili, že sa nestotožňujeme s názorom Parlamentu, že by sme nemali znížiť trhové podporné opatrenia a podporné platby poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Nemyslíme si, že tieto podporné opatrenia a platby pomôžu v dlhodobom horizonte zaručiť zvýšenú bezpečnosť dodávok potravín rozvojovým krajinám. Naopak: tieto opatrenia budú mať opačný účinok. Dotované, lacné európske potraviny sa vyvážajú do rozvojových krajín a na základe konkurencieschopných cien často vytláčajú ich potravinovú produkciu z trhu, čím týmto krajinám znemožňujú, aby si zabezpečili dlhodobejšiu sebestačnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nik nemôže zostať ľahostajný vzhľadom na tento globálny problém, keď vieme, že 40 miliónov ľudí každoročne zomrie od hladu a že každých šesť sekúnd zomiera v dôsledku nedostatočnej výživy jedno dieťa.

Európska únia je hlavným donorom rozvojovej a humanitárnej pomoci, ale len jej malá časť sa dostáva do poľnohospodárstva, ktoré by mohlo uspokojiť potravinové potreby tisícok ľudí stále trpiacich nedostatočnou výživou. Európska únia by preto mala naliehavo zrevidovať svoju politickú pomoc a rozvojovú politiku a dať vyššiu prioritu podpore poľnohospodárstva v rozvojových krajinách, odvetvia, ktoré je zdrojom príjmu viac než 70 % pracujúcich.

Spoločná poľnohospodárska politika sa musí interne prispôsobiť súčasnej kríze, čo znamená aj vyššie výrobné náklady pre európskych poľnohospodárov, a nemali by sa odstrániť trhové podporné opatrenia alebo znížiť poľnohospodárske dotácie a mala by sa venovať osobitná pozornosť podpore malých a stredných poľnohospodárov a ich prístupu k úverom, aby dokázali udržať úroveň výroby napriek rastúcim nákladom materiálov potrebných pre výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Hoci nesúhlasíme so všetkými predloženými bodmi, rozhodli sme sa podporiť toto uznesenie, pretože zdôrazňuje dôležitosť zásad, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité v rámci skutočného boja proti hladu na svete, najmä:

– zdôraznenie, že „boj proti hladu musí vychádzať z práva na potravinovú sebestačnosť“, a

– uznanie práva obyvateľstva jednotlivých krajín na kontrolu nad poľnohospodárskou pôdou a inými prírodnými zdrojmi, ktoré majú kľúčový význam pre ich potravinovú bezpečnosť.

Uznesenie tiež upozorňuje na dôležitosť poľnohospodárstva v boji proti hladu a zdôrazňuje význam príjmu poľnohospodárov. Uvidí sa, či tento Parlament v budúcnosti dodrží, čo dnes bolo schválené, alebo či, ako sa často stáva, sformuluje tieto dobré body, ale neskôr, keď ich bude musieť realizovať v praxi, svoje slová zoberie späť a prijme právne predpisy, ktoré tieto zásady porušia.

Nemali by sme zabúdať, že postupné reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky po liberalizácii poľnohospodárskych trhov, ktorú uskutočnila Svetová obchodná organizácia a ktorá je v súlade len so záujmami veľkých poľnohospodárskych a potravinárskych spoločností, prispeli k ochudobneniu globálneho poľnohospodárstva. Poľnohospodárska výroba by sa mala primárne využívať na poskytovanie potravín ľuďom, a nie na prospech exportných monopolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen a Jens Rohde (ALDE), písomne. (DA) My poslanci EP z dánskej Liberálnej strany sme hlasovali za uznesenie o potravinovej bezpečnosti, pretože chceme zdôrazniť, že je dôležité, aby EÚ prevzala globálnu zodpovednosť v boji proti hladu a chudobe. Sme však proti odseku 9 uznesenia, ktorý spochybňuje ďalšiu liberalizáciu poľnohospodárskej politiky EÚ. Dánska Liberálna strana si želá postupné zrušenie poľnohospodárskej pomoci a vytvorenie spoločných pravidiel, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre poľnohospodárov v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Dlhodobá potravinová bezpečnosť je jedným z hlavných problémov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Práve vzhľadom na nedostatok potravín musíme zdôrazniť význam silnej SPP, ktorá bude mať kľúčovú úlohu v budúcnosti pri prekonávaní globálnych problémov. To znamená, že je potrebné primerané dlhodobé financovanie SPP. SPP je dôležitým prvkom potravinovej a bezpečnostnej politiky EÚ a po roku 2013 bude zohrávať dôležitú úlohu v rozvojovej politike a vo vonkajšej politike potravinovej bezpečnosti.

Perfektne fungujúce ekosystémy, úrodná pôda, stabilné vodné zdroje a ďalšia diverzifikácia vidieckeho hospodárstva sú preto najvyššie priority. Medzinárodná spolupráca a solidarita spolu s vyváženými obchodnými zmluvami, ktoré budú presadzovať, nie ohrozovať, potravinovú bezpečnosť, sú kľúčovými prvkami globálnej potravinovej bezpečnosti a v tejto súvislosti môže silná SPP znamenať dôležitý prínos. Rastúce ceny potravín sa najviac dotýkajú krajín, ktoré sú čistými dovozcami potravín, no mnohé z týchto krajín na celom svete patria medzi najmenej rozvinuté. EÚ musí prijať opatrenia, aby mohla proti tomu pôsobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Hlad je pohroma, ktorá zasahuje čoraz väčší počet ľudí. Pretože EÚ je miestom solidarity, musí byť v prvej línii boja proti tomuto čoraz vážnejšiemu problému. Svetová potravinová kríza patrí medzi najväčšie hrozby svetového mieru a bezpečnosti, preto je potrebné zintenzívniť všetky globálne a európske politiky zamerané na potravinovú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Autori tohto uznesenia, hoci boli nútení zdôrazniť problém hladu a problémy, o ktorých sa diskutovalo na potravinovom a poľnohospodárskom samite vo všeobecnosti, aj tak odhalili základnú príčinu problému, teda kapitalistický systém vykorisťovania a stratégiu, ktorým lojálne slúži aj EÚ, aby mohol kapitál profitovať. Nadnárodné spoločnosti v oblasti výroby a distribúcie potravín likvidujú poľnohospodárov a koncentrujú pôdu, čím zasadzujú chudobným a priemerným poľnohospodárom ťažký úder. Pre pracujúcu triedu a ľud, dokonca aj v rozvinutých kapitalistických krajinách, je čoraz ťažšie zabezpečiť si zdravé, bezpečné potraviny, zatiaľ čo nadnárodné potravinárske spoločnosti zhŕňajú obrovské zisky a vykupujú rozsiahle pozemky, najmä v Afrike, pričom rátajú s tým, že výroba potravín sa do roku 2050 musí zdvojnásobiť. EÚ je vedúcou silou v liberalizácii a privatizácii všetkých faktorov dôležitých pre výrobu potravín – vody, energie, dopravy a technológie – a prostredníctvom WTO a bilaterálnych dohôd vystavuje liberalizácii a privatizácii aj tretie krajiny.

SPP podporuje politiku likvidácie malých a stredných poľnohospodárskych podnikov a podpory monopolov a ich ziskov. Poľnohospodári a pracujúci bojujú proti tejto politike, bojujú za to, aby zvrhli tento systém vykorisťovania a zabezpečili dostatočné množstvo zdravých a bezpečných potravín pre všetkých.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia