Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2165(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0086/2009

Debatter :

PV 19/01/2010 - 8
CRE 19/01/2010 - 8

Omröstningar :

PV 20/01/2010 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0004

Debatter
Onsdagen den 20 januari 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Röstförklaringar
Anföranden på video
PV
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

Val av Europeiska ombudsmannen

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Med denna omröstning har Europaparlamentet uttryckt sitt förtroende för Europeiska ombudsmannen vars mandat kommer att löpa fram till utgången av vår valperiod.

Jag måste påpeka att resultatet av omröstningen är positivt för oss alla, för alla EU-medborgare. Europeiska ombudsmannen kommer att hantera medborgarnas klagomål beträffande administrativa missförhållanden inom våra institutioner. Ombudsmannen har frågats ut av parlamentet. Han har besvarat frågor om hur han kan öka insynen i sitt arbete, hur samarbetet mellan parlamentet och ombudsmannens tjänstemän kan förbättras och hur kommunikationen med allmänheten kan förbättras.

Han kommer att få en mycket viktig roll när det gäller att försvara EU-medborgarna, att hjälpa dem i deras kontakter med den offentliga förvaltningen och kanske även när det gäller att få EU-medborgarna att känna att de lever i ett gemensamt Europa. Att minska vad som ibland är tungrodd och oproduktiv byråkrati är något som vi alla bör eftersträva.

EU kommer att bli ännu mer politiskt om det sätter medborgarna i främsta rummet. Därför hoppas jag att den nya ombudsmannen kommer att kunna bygga vidare på tidigare erfarenheter och ytterligare förbättra sin positiva relation med EU-medborgarna.

 
  
  

- Betänkande: Eva Joly (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag tycker att föredraganden Eva Joly och samtliga politiska grupper har gjort ett utmärkt arbete när de utarbetade detta betänkande, som jag tillsammans med mina kolleger i PPE-gruppen verkligen stöder.

Framför allt vill jag uttrycka mitt stöd för den del av betänkandet där man lyfter fram att man vid översynen av Cotonouavtalet bör ta hänsyn till såväl finanskrisens följder som migration, och framför allt behovet av att minska olaglig invandring.

Den olagliga invandringen får mycket negativa följder för både AVS-ländernas ekonomier – som till följd av invandringen förlorar sin arbetskraft och de kvalificerade arbetstagare som behövs för att kunna utvecklas – och för de EU-länder som drabbas hårdast av invandringen, exempelvis Italien, vars kapacitet att absorbera invandrare har ekonomiska oh yrkesmässiga begränsningar som inte kan överskridas om man vill undvika social nedgång.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Herr talman! Jag röstade emot Eva Jolys betänkande även om jag tror att alla är överens om de viktigaste argumenten, nämligen att vi måste föra en politik som inriktas på att främja den ekonomiska utvecklingen i de afrikanska länderna så att vi motverkar kompetensflykt och gör det möjligt för yrkeskunniga afrikaner att äntligen vara med och utveckla sina egna länder. Jag förstår och stöder detta. Varför förespråkar man då i samma betänkande så envist en politik som innebär ny utvandring från afrikanska länder och ny invandring till Europa? När allt kommer omkring främjar ju detta kompetensflykten och gör att de mest kunniga, dynamiska och företagsamma afrikanerna lämnar sina länder. Jag vidhåller att ”blåkortet” är en katastrof för Europa och att det framför allt skadar Afrika och den afrikanska befolkningen. Sist men inte minst är den ”cirkulära migration” som nämns bara en chimär, eftersom dessa invandrare inte återvänder hem och därför skapar en ny grogrund för olaglig invandring.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Herr talman! Föredragningslistan den här veckan, och särskilt i dag har varit tunn, torftig och rumphuggen. Vi vet alla varför. Den här veckan har vi lämnat fältet fritt för intriger bakom stängda dörrar. Jag tänkte säga intriger i rökfyllda rum, men eftersom detta är Bryssel säger jag rökfria rum.

Vi har arbetat oss igenom dessa meningslösa utfrågningar. De har producerat kandidater, men jag måste tillstå att jag inte har hört en enda Europaparlamentsledamot säga att han eller hon tror att vi nu är på väg att utse de 27 mest kvalificerade männen och kvinnorna i hela EU, och ge dem tillgång till de oerhörda maktbefogenheter som är koncentrerade i kommissionens händer. De kommer inte bara att utöva den verkställande makten, de kommer även att ha rätt att ta initiativ till ny lagstiftning. Denna maktkoncentration är i sig uppseendeväckande, men den blir ännu mer uppseendeväckande när man har i åtanke att dessa personer inte är direkt ansvariga inför väljarna. Detta är den exklusivaste valmanskåren i Europa – 736 Europaparlamentsledamöter får avgöra vem som ska styra kontinenten.

Man behöver inte vara en EU-kritiker för att ha invändningar mot detta. Jag finner det uppseendeväckande att denna kontinent, som exporterade idén om representativt styre och parlamentarisk demokrati, som förde demokratins frön till avlägsna kontinenter där de växte sig starka, nu angriper den representativa demokratins rötter här i Europa. Ett sådant beteende förminskar oss alla.

 
  
 

***

 
  
  

- Betänkande: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Herr talman! När det gäller förbindelserna mellan EU och AVS-länderna måste den främsta principen givetvis vara hur vi kan hjälpa människor ut ur den fattigdom som råder i många av dessa länder.

När jag talar med företagare i dessa länder beklagar de sig, i många fall fyrtio år efter självständigheten, över de problem de fått utstå till följd av fyrtio år av socialism, och de är fortfarande beroende av den primära sektorn och alltför beroende av bistånd.

Företagarna i dessa länder berättar också för mig att handelshindren faktiskt skadar länderna och fördyrar import av livsmedel och läkemedel till de fattigaste medborgarna. De klagar över EU:s tariffära och icke-tariffära hinder, och det gläder mig att EU–AVS i viss mån angriper problemet med de tariffära hindren, om än inte de icke-tariffära hindren.

Det gläder mig också att kommissionen nu har inrättat en enhet som ska hjälpa företagare i utvecklingsländerna att exportera till EU. Vi bör ha som huvudprincip att bästa sättet att hjälpa de fattigaste ut ur fattigdomen är att stimulera till ökad handel och hjälpa företagare i fattigare länder.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Herr talman! Punkt 31, där kommissionen uppmanas att föra in principen om cirkulär migration i avtalet och underlätta sådan migration genom att bevilja visering för kortare vistelser, var i sig ett tillräckligt skäl att rösta mot Joly-betänkandet. ”Cirkulär migration” är en schimär. Det är något som bara existerar i officiella EU-dokument och liknande, men inte – med några få undantag – i den verkliga världen. Cirkulär migration innebär i korthet att en invandrare beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd men stannar kvar i Europa när tillståndet löper ut och går under jorden. Det är verkligheten bakom den så kallade cirkulära migrationen. Cirkulär migration uppmuntrar till illegal invandring, det vet både kommissionen och parlamentet. Termen används emellertid titt som tätt för att få folk att tro att många invandrare längre fram återvänder till sina hemländer. Det vore därför bra om vi snarast möjligt slutade skönmåla verkligheten.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Herr talman! Med er tillåtelse vill jag bara säga något om vikten av att respektera talartiden eftersom alltför många här i kammaren i många fall drar över tiden alldeles för mycket – och tillåts göra så. En del använder nästan dubbla den tilldelade talartiden. Jag vill vädja till talmannen och de vice talmännen att göra bruk av talarklubban i det fallet, så att tidsanvändningen håller sig inom ramarna och så att de som vill yttra sig genom ögonkontaktsförfarandet och andra förfaranden ska få en chans att göra det.

 
  
  

***

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

Val av ombudsmannen

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. (IT) Herr talman! Europeiska ombudsmannen spelar en mycket viktig roll för att EU-institutionerna, som företräder 27 medlemsländer och närmare 500 miljoner medborgare, ska fungera väl och erbjuda insyn. Här i kammaren vill jag inrikta mig på ombudsmannens stora betydelse för att värna om EU-språken, med tanke på de många klagomål som på senare år har inkommit gällande diskriminering av språk – klagomål som även har gällt italienska. Det gläder mig därför att ombudsmannen har återvalts. Jag önskar honom lycka till i hans arbete och uppmanar honom att ägna vederbörlig uppmärksamhet åt språkskydd.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. (RO) Jag välkomnar att Nikiforos Diamandouros blivit omvald till posten som europeisk ombudsman för ytterligare en mandatperiod fram till 2014. Jag stöder också ombudsmannen i hans arbete för att förverkliga sina två huvudsakliga målsättningar, nämligen att se till att EU-medborgarna drar nytta av Lissabonfördragets fördelar och resurser, och att förbättra samarbetet med ombudsmän på nationell och regional nivå för att därigenom säkerställa ökad insyn och öppenhet i verksamheten på EU-nivå.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jag stöder helt och fullt omvalet av Nikiforos Diamandouros till posten som europeisk ombudsman. Ombudsmannen utreder klagomål på EU:s institutioner och organ. Det måste vara en oberoende, självständig och opartisk tjänsteman. Nikiforos Diamandouros har visat att han är en mycket professionell och effektiv företrädare för medborgarnas intressen. Han har inte varit rädd för att när så krävs uttrycka kritik mot alla EU-institutioner, inklusive Europaparlamentet. Nu när EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har samma rättsliga värde som fördragen är jag övertygad om att stadgan och i synnerhet rätten till en bra förvaltning kommer att stå i fokus för Diamandouros arbete som ombudsman.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) I ett Europa som vill närma sig medborgarna och stå i deras tjänst på ett tydligare sätt, är det avgörande att människor kan utöva en effektiv kontroll över EU:s institutioner och organ. Det är just detta som gör Europeiska ombudsmannen oundgänglig, eftersom medborgare kan anmäla alla administrativa oegentligheter till honom, såsom diskriminering, maktmissbruk, underlåtenhet att agera och vägran att besvara en särskild fråga som ställts till en EU-institution eller ett EU-organ.

Jag välkomnar i det sammanhanget valet av ny ombudsman för den kommande femårsperioden och hoppas att han under sin mandatperiod ska vägledas av unionens grundläggande värderingar – frihet och rättvisa. På så vis kan vi säkerställa att EU:s medborgare får bättre institutioner och en effektiv kontroll över dem, så att EU blir starkare, mer rättvist och mer enat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Europeiska ombudsmannens uppgift är att försöka åtgärda förvaltningsmissar av EU:s institutioner och organ, antingen på eget initiativ eller genom att behandla inkommande klagomål. Ombudsmannen bidrar med andra ord till att bygga ett medborgarnas Europa, nu när Lissabonfördraget har trätt i kraft och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har blivit rättsligt bindande. Det bör noteras att rätten till god förvaltning är en grundläggande rättighet för EU:s medborgare enligt artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

År 2001 antog Europaparlamentet en resolution om regler för god förvaltningssed som måste iakttas av EU:s institutioner och organ. Jag menar att dessa regler bör bli en del av EU:s lagstiftning som får rättslig överensstämmelse inom EU och blir en garanti för att institutionerna följer dessa mycket grundläggande principer i sina kontakter med medborgarna. Det är av avgörande vikt att EU:s medborgare är medvetna om sina rättigheter och vet hur de ska gå till väga för att värna och hävda dem när de åsidosätts.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. (PL) Herr talman! I Europaparlamentet har vi mycket riktigt årligen utvärderat Nikiforos Diamandouros arbete som ombudsman i samband med debatten om de årsrapporter han lämnat in, vilka alltid fått mycket goda omdömen. Under sina två mandatperioder har Nikiforos Diamandouros tagit åtskilliga initiativ för att öka kunskapen om ombudsmannens arbete, vilket betyder att ett ökat antal medborgare har använt sig av hans tjänster. Enligt de senaste siffrorna från 2008 var antalet klagomål 3 406 i jämförelse med 3 211 året innan. Det är värt att notera att ombudsmannen inte har begränsat sig till att enbart behandla formellt tillåtliga klagomål, utan även informerat om möjligheten att hävda sina rättigheter när det gäller klagomål som faller utanför ombudsmannens behörighetsområde.

Dessutom har Nikiforos Diamandouros tagit initiativ till ett mycket värdefullt samarbete mellan ombudsmän i de olika medlemsstaterna, vilket har möjliggjort utbyte av upplysningar och god praxis. På hans initiativ har kontaktpersoner utsetts inom de nationella ombudsmannakontoren, och information om genomförandet och tillämpningen av EU:s lagstiftning offentliggörs i Europeiska ombudsmannens nyhetsbrev. Därför gratulerar jag uppriktigt Nikiforos Diamandouros till vad han åstadkommit och till att han blivit omvald som ombudsman, och jag räknar med ett fruktbart samarbete under Europaparlamentets innevarande mandatperiod.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), skriftlig. (EN) Kära kolleger! Jag vill i dag visa min uppskattning av vår ombudsman, Nikiforos Diamandouros. Han har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med alla bestämmelser och han har gjort det med självständighet och integritet. Han är någon som försvarar principen att EU:s institutioner måste vara insynsvänliga. Låt oss tala uppriktigt. Våra medborgare är inte så engagerade i EU-frågor som vi önskar att de vore. Därför måste våra EU-institutioner arbeta lika öppet som om de befann sig bakom en glasskiva. Ombudsmannen har hittills visat prov på sin förmåga att verka enligt denna princip och därför välkomnar vi att han blivit omvald. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Det gläder mig mycket att Nikiforos Diamandouros har blivit omvald till europeisk ombudsman. Han är en mycket god försvarare av medborgarnas rättigheter och det gläder mig att han kommer att fortsätta detta arbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) I omröstningen om valet av ombudsman röstade jag på Pierre-Yves Monette. Han var den ende som bemödade sig om att presentera sig för Europaparlamentets grupplösa medlemmar och besvara deras frågor.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig. (PL) Vi har i dag kommit fram till ett beslut om valet av Europeisk ombudsman. Valet är ytterst viktigt för Europeiska unionens medborgare, eftersom ombudsmannen arbetar med skyddet av medborgarnas rättigheter. Han granskar klagomål som EU-medborgare ingett om oegentligheter inom EU:s institutioner. På så vis har medborgarna en viss form av kontroll över unionens alla organ, kontor, institutioner och byråer.

Det är därför oerhört viktigt att medborgarna informeras om sina rättigheter. De behöver få veta att deras inflytande över EU:s institutioner och institutionernas funktionssätt har ökat sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Enligt den nye ombudsmannen kommer Europeiska ombudsmannen dessutom att ha ett närmare samarbete med övriga EU-institutioner. Det är också glädjande att medborgarna i de nya medlemsstaterna använder sig av möjligheten att inge klagomål, vilket framgår av det relativt höga antalet klagomål som registrerats på senare år. Det visar att de nya medlemsstaternas invånare intresserar sig för EU-relaterade frågor och alls inte är likgiltiga för EU.

 
  
  

- Betänkande: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna, eftersom det syftar till att öka konkurrenskraften för de ekonomiska aktörerna från Azorerna (tillverkare, distributörer, grossister och återförsäljare). Härigenom kan man försäkra sig om stabilare sysselsättning på Azorerna och övervinna de ekonomiska nackdelar som följer av öns geografiska läge.

Det tillfälliga upphävandet av tullar ger lokala ekonomiska aktörer på Azorerna och Madeira möjlighet att tullfritt importera en viss mängd råvaror, delar, komponenter och färdiga produkter, inom områden som fiske, jordbruk, industri och tjänster, och därmed skapas gynnsamma förutsättningar för långsiktiga investeringar.

Dessa åtgärder kan också bidra till att underlätta för små och medelstora företag och lokala jordbrukare och ge dem möjlighet att skapa arbetstillfällen och investera i de yttersta randområdena. Med tanke på den rådande ekonomiska krisen är behovet av särskilda åtgärder för att stimulera näringslivet och stabilisera sysselsättningssituationen av största vikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade för resolutionen om förslaget till en rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna utifrån betänkandet av min högt värderade polska kollega, Danuta Hübner. De regionala myndigheterna på Madeira och Azorerna har i samråd med deras medlemsstat Portugals regering begärt ett tillfälligt upphävande av tullarna i Gemensamma tulltaxan i syfte att främja de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och stabilisera sysselsättningen i dessa unionens yttersta randområden. Jag är helt klart positiv till att unionen stöder de yttersta randområdenas särdrag, förutsatt att stödet inte ger upphov till spekulation och att det uppfyller sitt syfte.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jag stöder kommissionens förslag om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan, eftersom jag anser att EU måste visa solidaritet med de regioner som kämpar med den ekonomiska krisens följder i handling och inte bara i ord. Jag tror att åtgärden har samordnats med den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, eftersom den ekonomiska krisen har påverkat olika EU-länder och EU-regioner på olika sätt, och vi måste därför se till att det finns åtgärder för att bemöta varje medlemsstats eller regions särskilda behov.

Eftersom dessa öar är beroende av turismen, och eftersom turismen är på nedgång ökar risken för arbetslöshet och hotet mot små och medelstora företag, något som kan slå särskilt hårt mot invånarna på dessa avsides belägna öar. Genom att tillämpa tullundantaget måste gemenskapen också se till att åtgärden tillgodoser det grundläggande målet, nämligen att främja lokala företag, hjälpa lokala jordbrukare och små och medelstora företag att överleva denna svåra period och se till att principerna tillämpas i EU:s övriga medlemsländer.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) De yttersta randområdenas utveckling hämmas svårt av en rad faktorer, exempelvis deras samhällsstruktur och näringslivsstruktur, extremt avsides läge och ökaraktär, att de är små, har svåra terräng- och klimatförhållanden och att de är ekonomiskt beroende. Därför är det av största vikt att Europeiska unionen fortsätter att särskilt uppmärksamma dessa regioner, fastställer problem och potentialområden och studerar olikheter och svagheter så att unionen kan genomföra en politik och åtgärder som lämpar sig för deras ekonomiska och sociala utveckling. Jag välkomnar förslaget till rådets förordning eftersom det utgör ett incitament för att skapa en hållbar tillväxt och integrera de yttersta randområdena i världsekonomin. Ett tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan kommer att ge de autonoma regionerna Madeira och Azorerna möjlighet att övervinna de ekonomiska nackdelar som följer av deras geografiska läge och ta itu med de särskilda svårigheter de upplever på grund av den ekonomiska krisen. Jag välkomnar initiativet från de regionala myndigheterna på Madeira och Azorerna och deras engagemang för att bidra till en utvecklingsstrategi för sina regioner som samtidigt bidrar till Europeiska unionens konkurrenskraft och dess förmåga att skapa en hållbar ekonomisk utveckling.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för vissa industriprodukter som importeras till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna. Upphävandet kommer att bidra till att stärka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och bidra till att skapa och behålla arbetstillfällen i de yttersta randområdena, genom att motverka de ekonomiska nackdelar som följer av regionernas geografiska läge, utan att påverka konsolideringen av den inre marknaden eller principen om fri konkurrenskraft inom EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jag anser att det tillfälliga upphävandet av de autonoma tullarna är avgörande för att stärka de ekonomiska operatörernas konkurrenskraft i de portugisiska autonoma regionerna Madeira och Azorerna, liksom för att säkerställa en mer stabil sysselsättning på dessa öar.

Det tillfälliga upphävandet kommer att ge lokala ekonomiska aktörer på Madeira och Azorerna möjlighet att tullfritt importera råvaror, delar, komponenter och färdiga produkter, eftersom dessa produkter ska användas lokalt vid bearbetning och tillverkning.

Att undantaget godkänns är av avgörande vikt för utvecklingen i dessa portugisiska autonoma regioner, som båda är starkt beroende av turistnäringen och följaktligen mycket sårbara för volatiliteten inom branschen. Det betyder att möjligheten till en fullskalig ekonomisk utveckling begränsas av den lokala ekonomins särdrag och regionernas geografiska läge.

Mot den bakgrunden ger förvisso all stimulans av den lokala industrin det stöd som krävs för att förbättra lokalbefolkningens levnadsvillkor och bereder väg för skapandet av nya jobb på öarna, vilket är avgörande för att hålla kvar befokningen och skapa förutsättningar för utveckling.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Genom det tillfälliga upphävandet av tullarna i Gemensamma tulltaxan blir det möjligt för lokala ekonomiska aktörer i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna att tullfritt importera en viss mängd råvaror, delar och färdiga produkter. Råvarorna måste användas i jordbruket och vid industriell bearbetning och underhåll i de autonoma regionerna.

Upphävandet ska träda i kraft till den 31 december 2019, och åtgärder väntas införas för att förhindra att detta leder till snedvridning av konkurrensen. Härigenom stärks de små och medelstora företagens och jordbrukarnas konkurrenskraft i våra autonoma regioner Madeira och Azorerna.

Åtgärden har skräddarsytts för de särskilda behoven i dessa yttersta randområden och kommer att stimulera näringslivet, och därigenom stabilisera sysselsättningen. De lokala ekonomierna på Madeira och Azorerna är till stor del beroende av den inhemska och internationella turismen, som har påverkats av den nuvarande ekonomiska krisen. Det betyder att det tillfälliga upphävandet är fullt motiverat, och förväntas få positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga.

Jag vill efterlysa snabbare analyser och snabbare beslutsfattande i denna typ av processer, så att vi kan vidta åtgärder mer effektivt och i god tid.

Jag har därför röstat ja till förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) De regionala myndigheterna på Madeira och Azorerna har begärt att Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser tillfälligt ska upphävas för importer av vissa industriprodukter för att stärka och trygga en mer stabil produktivitet och sysselsättning i dessa yttersta randområden.

Vi instämmer med förslagen i dokumentet. Vi anser dock att komponenter som faller utanför de jordbruksändamål som föreskrivs i förordningen också skulle kunna betraktas som komponenter för industribruk, särskilt på energi- och miljöområdet, exempelvis delar och komponenter för energiindustrin, särskilt. s.k. ren energi (vind- och solkraft m.m.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. (PT) Det tillfälliga upphävandet av Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industriprodukter i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna till och med 2019 är mycket viktigt för dessa yttersta randområden i EU i denna tid av global ekonomisk kris. Det är viktigt för att hjälpa de små och medelstora företagen och de lokala jordbrukarna eftersom det kommer att stärka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och trygga en mer stabil sysselsättning i områdena.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) De regionala myndigheterna på Madeira och Azorerna har begärt att Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser tillfälligt ska upphävas för att stärka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrensläge och stabilisera sysselsättningen i dessa yttersta randområden av unionen. För att garantera att importerade varor, oavsett om det är råvaror eller färdiga produkter, inte snedvrider konkurrensen kommer man att kontrollera att varorna används av lokala företag på öarna under minst två år innan de fritt kan säljas vidare till företag i andra delar av unionen. Hur ska detta genomföras i praktiken? Eftersom inget rimligt klargörande kan ges kommer jag att avstå från att rösta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag välkomnar kommissionens ståndpunkt till det tioåriga tillfälliga upphävandet av Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna och Danuta Maria Hübners betänkande. I de båda dokumenten föreslås följande:

1. Införandet av en positiv diskriminering till förmån för de yttersta randområdena Azorerna och Madeira, med hänsyn till att områdenas strukturella begränsningar är permanenta.

2. Tillskapandet av förutsättningar för att stimulera näringslivet och sysselsättningen på ögrupperna och därmed också bidra till öarnas demografiska stabilitet.

Detta är ett exempel på en sammanhållning av det slag som kan uppnås genom ett EU som bygger på solidaritetsprincipen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Utvecklingen av de yttersta randområdena begränsas av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, svåra klimatmässiga och geografiska förhållanden samt deras ekonomiska beroende av ett begränsat antal varor och tjänster.

Genom den förordning som vi ska rösta om i dag kommer Madeira och Azorerna att få tillstånd att importera ett sortiment av skattebefriade färdiga varor för användning inom jordbruk, handel och industri, samt råvaror, reservdelar och komponenter för användning inom lantbruk, industriell bearbetning och underhåll till utgången av 2019.

Tullbefrielsen kommer dessutom att gälla i de båda regionernas hela territorium, inte bara i deras tullfria zoner, och således vara till gagn för lokala ekonomiska aktörer av alla slag.

Jag erinrar om att frågan behandlats enligt ett förenklat lagstiftningsförfarande för att påskynda handläggningen. Ordföranden för utskottet för regional utveckling var själv föredragande för förslaget, vilket har gjort det möjligt att lägga fram betänkandet för omröstning i plenum utan föregående debatt.

Jag är mycket glad över slutresultatet, där de ändringsförslag som jag lagt fram är införda, vilka gällde en rad produkter för att utrusta Madeiras frizon, som fanns med i en förordning från 2000 men som löpte ut 2008, tillsammans med ytterligare krav som lagts fram under 2008 och 2009, vilka inte ingick i kommissionens ursprungliga förslag.

 
  
  

Förslag till resolution: B7-0042/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Förslaget från Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor om att utnämna Ana Palacio Vallelersundi till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är i princip välkommet. Från institutionell synpunkt är det dock obegripligt varför en särskild kommitté med sju ledamöter ska lämna bindande förslag till de nationella regeringarna. Jag röstade därför emot förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), skriftlig. (DE) I dagens omröstning om utnämningen av Ana Palacio Vallelersundi till ledamot av den kommitté som inrättas för bedömningen av kandidaters lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen röstade jag emot förslaget eftersom jag räknade med att den person som nomineras av Europaparlamentet utöver kandidaternas förstklassiga juridiska kunskaper även kommer att bedöma deras sociala lämplighet och kompetens. I detta avseende har jag inte förtroende för Ana Palacio Vallelersundi, eftersom jag befarar att hon inte skulle väga in huruvida kandidaterna besitter sociala värden och människoförståelse vid bedömningen av deras lämplighet som domare och generaladvokater. Särskilt med hänsyn till de mål och värden som föreskrivs i Lissabonfördraget – den sociala marknadsekonomin har nämnts här – och stadfästandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i primärrätten kommer detta att vara absolut nödvändigt vid utnämningen av domare och generaladvokater i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (RO) Syftet med det tillfälliga upphävandet av Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industriprodukter i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna är att ge investerare ett långsiktigt perspektiv och göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att nå upp till en viss nivå av industri- och handelsverksamhet. Som socialdemokrat anser jag att dessa åtgärder bör behållas så länge som dessa regioner erfar stora ekonomiska problem. Jag välkomnar kommissionens förslag eftersom antagandet av åtgärden kommer att stabilisera sysselsättningen på medellång sikt och den ekonomiska och sociala miljön i dessa yttersta randområden av Europa som har särskilda problem. Jag måste ändå påpeka de risker som den tillfälliga tullbefrielsen medför för produkter med ursprung i sådana länder. Därför måste vi noga övervaka vilka följder den tillfälliga tullbefrielsen har på konkurrensen.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), skriftlig. (PL) I enlighet med artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är Europaparlamentet en av de institutioner som nominerar ledamöter till den kommitté som har till uppgift att avge yttranden om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen. Eftersom kommittén endast har sju ledamöter och de har en mycket ansvarsfull uppgift är det viktigt att de är personer med klanderfritt anseende och hög duglighet. Som ledamot av Europaparlamentet och tack vare de nya befogenheterna enligt Lissabonfördraget har jag inflytande över utnämningen av en av de sju personerna i kommittén och jag är glad över Ana Palacio Vallelersundis kandidatur. Ana Palacio Vallelersundi har varit ledamot av Europaparlamentet i åtta år och två gånger har hon av sina kolleger valts som ledamot av utskottsordförandekonferensen.

Hon har även varit ordförande för utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden samt utskottet för rättsliga och inrikes frågor. Förutom hennes andra yrkesmeriter, exempelvis är hon chefsrådgivare till Världsbanken och Spaniens första kvinnliga utrikesminister, gör detta att det inte råder någon tvekan om att hon är rätt person för uppdraget.

 
  
  

- Betänkande: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet eftersom jag anser att det innehåller viktiga faktorer som bör beaktas under de förhandlingar som pågår för närvarande.

Samstämdheten i EU:s olika politiska strategier – inom handel, utveckling eller kultur och fiske – bör vara den grundläggande principen för våra förbindelser med denna grupp av länder.

Den nya situation som strategiska partnerskapsavtal innebär måste beaktas. Dessa avtal, som är viktiga handelsavtal, skapar nya plattformar för parlamentsdialog och måste respekteras. De nya utmaningar som vi står inför, såsom klimatförändringarna och den ekonomiska krisen, bör leda till lösningar som inbegriper det nya Cotonouavtalet, som förväntas bli klart i mars.

Det är också viktigt att i EU:s strategi för förbindelserna med AVS-länderna beakta närheten till och de kontakter som de yttersta randområdena har med dessa länder. De yttersta randområdena kan fungera som de främsta förmedlarna för EU i ekonomiska partnerskapsavtal. De yttersta randområdena ger en särskild dimension åt EU:s yttre åtgärder och medverkar således till utvecklingen av en verklig politik för bredare grannskapsförbindelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), skriftlig. (FR) Jag röstade för betänkandet av min kollega, den franska ledamoten Eva Joly, om den andra översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet). Jag delar de ståndpunkter som framförs i betänkandet om behovet av att använda detta särskilda instrument för AVS-länderna med hänsyn till de rådande kriserna, exempelvis klimatförändringarna, stigande mat- och bränslepriser, den finansiella krisen och den extrema fattigdomen i Afrika. AVS-länderna är partner till Europeiska unionen och vi måste vårda partnerskapet för att ha allierade i de planerade viktiga förhandlingarna om globalt styre.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), skriftlig.(GA) Jag röstade för betänkandet om den andra översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet). Det är ett lägligt betänkande och det är rätt och riktigt att frågan om avtalet om ekonomiskt partnerskap diskuteras kontinuerligt. De primära målen för Cotonouavtalet är att avskaffa fattigdom, stödja hållbar utveckling och hjälpa AVS-länderna att integreras med den globala ekonomin.

Avtalen och de pågående handelssamtalen, och de som kommer att äga rum i framtiden, måste gå mot att uppfylla och stärka EU:s och dess partnerländers bestämmelser om barnarbete.

Artikel 50 i Cotonouavtalet gäller främjandet av rättvisa arbetsnormer och förbättring av internationella åtgärder för att få slut på barnarbete. Frågor som gäller barnarbete måste ges hög prioritet i EU:s handelsavtal.

Jag välkomnar därför de punkter där man begär att EU och AVS inleder diskussioner om framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU från 2020 och framåt och där man rekommenderar att ge oberoende parter, t.ex. organisationer som inte är stater eller regeringar, en större roll i processen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (EN) Den andra översynen av Cotonouavtalet sker under mycket svåra omständigheter när den globala ekonomin är i kris. Jag anser att översynen av avtalet kommer att göra det möjligt att förnya och förstärka huvudprinciperna för samarbetet mellan EU och AVS-länderna. Läget har förändrats sedan avtalet först undertecknades och nya utmaningar och problem har uppkommit. Förhandlingarna om avtalet bör omfatta sådana ytterst viktiga punkter som kampen mot klimatförändringarna i utvecklingsländerna, den praktiska användningen av de oerhörda förnybara energiresurserna, livsmedelskrisen och förvärvandet av åkermark.

Mycket uppmärksamhet bör ägnas åt migrationsproblemen. På senare år har hundratals unga afrikaner drunknat utmed EU:s kuster. Massinvandring är följden av sviktande ekonomier, utarmning av befolkningen, kränkningar av de mänskliga rättigheterna med flera orsaker. Dessa frågor bör uttryckligen tas upp i det reviderade avtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (EN) Jag röstar för förslaget till betänkande om den andra översynen av Cotonouavtalet, där viktiga frågor om hållbar utveckling och successiv integration av AVS-länderna i den globala ekonomin introduceras. Frågor som klimatförändringarna, energitrygghet, utbildning och samarbete om utbildningsfrågor är väsentliga för ekonomisk och social utveckling i AVS-länderna. Den globala uppvärmningen, som framför allt drabbar utvecklingsländerna, kan också innebära en möjlighet för oss. De förnybara energiresurser som står till förfogande för dessa länder är viktiga för deras ekonomiska och sociala utveckling och gör det möjligt för dem att utvecklas mot energioberoende och därigenom bidra till att hantera den globala krisen. Investeringar i utbildning är också viktigt för att bekämpa fattigdom, olaglig invandring och kompetensflykt, vilket bidrar till utvecklingen i AVS-länderna och hjälper dem att bygga upp sin egen ekonomi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jag stöder betänkandet, där man hävdar att den andra översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet måste vara förenligt med den rådande globala krisen och genomföras med full respekt för ett partnerskap mellan jämbördiga. Denna andra översyn av avtalet är ett utmärkt tillfälle att ta itu med grundorsakerna till finanskrisen, klimatförändringarna, livsmedels- och energikriserna och dra lärdom av tidigare misstag så att meningsfulla ändringar kan göras av Cotonouregelverket och förstärka enigheten, sammanhållningen och solidariteten mellan AVS-länderna. I betänkandet efterlyses en förstärkning av bestämmelserna om de mänskliga rättigheterna och därmed sammanhörande sanktioner. I betänkandet beklagas även att medlemsstaterna inte samrådde med parlamenten (Europaparlamentet, den gemensamma AVS–EU-församlingen och de nationella parlamenten i AVS-länderna), som inte hade något inflytande i beslutsprocessen som ledde fram till fastställandet av vilka områden och artiklar som skulle ingå i översynen och fastställandet av förhandlingsmandatet. Det främsta syftet med Cotonouavtalet är att minska och till sist utplåna fattigdom på ett sätt som är förenligt med hållbar utveckling och AVS-ländernas gradvisa integrering i världsekonomin.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jag röstade för betänkandet om den andra översynen av AVS–EU-partnerskapsavtalet för att försvara behovet av ändringar som ska göra det möjligt för oss att ta itu med de stora utmaningar som vi för närvarande möter, exempelvis klimatförändringarna, finanskrisen och livsmedelskrisen.

Jag är glad över det stöd som parlamentet har gett till AVS-länderna, som vill att klimatförändringarna ska tas upp som en övergripande fråga i den andra reviderade versionen av Cotonouavtalet. Jag beklagar dock att parlamenten (Europaparlamentet, Panafrikanska parlamentet och de nationella parlamenten i AVS-länderna) inte har tagit tillfället i akt att bidra med förslag och delta aktivt tillsammans med medlemsstaterna i beslutsprocessen för översynen av detta viktiga avtal.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Jag hoppas att den andra reviderade versionen av Cotonouavtalet kommer att bidra till att främja hållbar utveckling i AVS-länderna, som kommer att ge utrymme för social sammanhållning och underlätta kampen mot fattigdom.

Effekterna av krisen, tillsammans med klimatförändringarna, har drabbat AVS-länderna hårt, och blir allt värre. Därför är frågan om livsmedelssuveränitet viktig. Naturresurser måste användas på rätt sätt och utveckling av förnybar energi bör främjas.

Vi behöver garantera att alla AVS-länder kommer att dra nytta av en handelsram som minst motsvarar det nuvarande läget. Jag vill också hävda att Europeiska utvecklingsfonden, som stöder samarbetspolitiken för utveckling inom avtalets räckvidd, bör inbegripas i parlamentets budgetbefogenheter.

Därför röstade jag för.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) I likhet med föredraganden anser vi också att den andra översynen av Cotonouavtalet är ett bra tillfälle att göra ändringar.

I betänkandet framförs principer som om de genomförs skulle vara ett steg mot att förbättra avtalet, så som visas av försvaret av livsmedelssuveränitet och livsmedelstrygghet för AVS-länderna samt kampen mot skatteparadis.

Samtidigt vill jag fördöma vissa viktiga aspekter, exempelvis försöket att gå mot ökad regionalisering i förbindelserna mellan AVS-gruppen och EU, på grund av det hot detta innebär mot sammanhållningen och styrkan i AVS-gruppen.

På andra ställen brister betänkandet i vad som krävs. Det läge av beroende och underordning som AVS-länderna befinner sig i och den viktiga frågan om vilken roll som den nuvarande politiken för samarbete och utvecklingsbistånd spelar i att upprätthålla detta läge behandlas inte på ett tillfredsställande sätt. Vilka konsekvenser som genomförandet av de av EU föreslagna avtalen om ekonomiskt partnerskap kan få i detta sammanhang behandlas inte heller.

De förbehåll och invändningar som flera AVS-länder har framfört välkomnas i betänkandet, liksom deras prioriteringar av exempelvis Europeiska utvecklingsfonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), skriftlig. (EN) Bästa kolleger! Det är med stor glädje som jag i dag riktar mig till parlamentet eftersom vi har gått mot en mer jämlik roll i förbindelserna mellan rikare och fattigare länder samtidigt som vi förstärker de mänskliga rättigheterna. Översynen av avtalet måste vara förenligt med behoven i den nya värld som vi lever i och måste grundas på ett partnerskap mellan jämbördiga. Detta är en ny värld med en ny ekonomi där rättvis fördelning av välståndet och åtgärder mot klimatförändringarna är nya prioriteringar. Jag vill berömma det arbete som utförts av min egen grupp i Europaparlamentet, som har tillfogat dessa principer om utrotandet av fattigdom i översynen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Detta betänkande innehåller onekligen vissa mycket värdefulla förslag och ofta lovvärda intentioner. Den prioritet som ges åt förnybar energi, skyldigheten för multinationella företag som är verksamma i AVS-länderna att deklarera sina vinster och skatter, införlivandet av begreppet livsmedelssuveränitet och kritiken av Europas externalisering av hanteringen av migrationsströmmarna är samtliga förslag som vi stöder. Vi kan dock inte bortse från att betänkandet inte förändrar något i Cotonouavtalet.

Avtalet är en symbol för EU:s fullständiga anslutning till WTO:s ultraliberala tänkande. Vi är inte övertygade: den ”utveckling” som det hänvisas till är en fasad för de egennyttiga bevekelsegrunder som har dominerat denna nedrustning av Lomékonventionerna. Vi fördömer genomförandet av de EU-partnerskapsavtal som föreskrivs i avtalet, kommissionens användning av utpressning i form av utvecklingsbistånd för att se till att de ingås och den därav följande skövlingen av AVS-ländernas ekonomier. Vi röstar emot denna text för att inte stödja att EU överger det enda ekonomiska samarbetsinstrument som inte styrs av en fixering vid fri och ohämmad konkurrens eller dess eftergivenhet inför kraven från Förenta staterna i WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. (PT) Den tragedi som nyligen drabbade Haiti är bevis på att partnerskapsavtal inte är en lämplig lösning på problemen. Därför är denna andra översyn av Cotonouavtalet ett utmärkt tillfälle att göra justeringar för de aktuella problemen, som exempelvis klimatförändringarna, den kraftiga prisökningen på livsmedel och bensin, finanskrisen och den extrema utarmningen i flera AVS-länder. Det är rätt tid att utforma åtgärder som verkligen kommer att lösa de olika problem som fortsätter att drabba flertalet av de berörda länderna.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), skriftlig. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill gratulera föredraganden och de olika politiska grupperna för deras utmärkta arbete med betänkandet, som jag helt stöder.

I betänkandet vill jag rikta uppmärksamheten på förhandlingarna om översynen av Cotonouavtalet. I sådana avtal borde man beakta varierande kritiska aspekter, t.ex. effekterna av finanskrisen, de ökande migrationsströmmarna och framför allt den olagliga invandringen.

Jag är övertygad om att endast en ordentlig utvärdering av ekonomiskt samarbete kan göra det möjligt att kontrollera de negativa följderna av krisen och dess konsekvenser, både för AVS-ländernas ekonomier, som förlorar den arbetsstyrka och kvalificerade arbetskraft som krävs för utveckling, och för de EU-länder som är värst drabbade av olaglig invandring.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (EN) Det är viktigt att alla aspekter av Cotonouavtalet granskas i ljuset av den senaste utvecklingen som har stor inverkan på AVS-länderna. Men jag vill särskilt instämma i farhågorna om regional integration, som inte bara gäller AVS-länderna utan även latinamerikanska länder och i synnerhet Andinska gemenskapen. Vissa handelsavtal (avtal som enligt kommissionens tjänstemän är tänkta att främja utveckling) kan få till effekt att handeln mellan länderna i en viss region äventyras och kan därför verka tvärtemot det uppgivna utvecklingsmålet att främja regional integration. EU måste ständigt granska sin handelspolitik och dess inverkan i detta avseende. Om inte så sker, eller om inte lämpliga åtgärder vidtas, finns det risk för negativa effekter på den långsiktiga utvecklingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), skriftlig. (EN) Jag kommer att rösta för betänkandet men jag måste påpeka att vissa organisationer som stöds av kommissionen, och som fått ansvaret att genomföra projekt enligt EU–AVS-partnerskapet, har fastnat i korruption och iscensatt en kampanj för att diskriminera den personal som har avslöjat korruptionen.

Jag tänker naturligtvis på den organisation som kallas CDE, som med kommissionens stöd har avskedat dem som varnat och har gjort mycket lite för att åtgärda bristerna i styrningen och ledningen av organisationen.

När Olaf i sin utredning av CDE fann att korruption hade förekommit och att kommissionen hade brustit i sin tillsyn som medlem av CDE:s styrelse vid den tid då bedrägeriet ägde rum, skulle man ha kunnat vänta sig åtgärder och inte minst skydd av de berörda varnarna. Ingenting har hänt, vilket Europeiska kommissionen till sist måste klandras för.

Även om jag röstar för i dag undrar jag om det i framtiden finns ett överhängande behov av att mer ingående granska EU:s oförmåga att utöva ordentlig finansiell kontroll i dessa partnerskap.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. (NL) Cotonouavtalet från 2000, som reglerar samarbetet mellan EU och stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, ses över vart femte år. Dess mål är att utrota fattigdom och successivt integrera AVS-länderna i världsekonomin, samtidigt som hållbar utveckling eftersträvas. Denna översyn sker mot bakgrund av en global finanskris, snabba klimatförändringar, stigande livsmedels- och energipriser samt en diskussion om markanvändning och hållbarheten i utländska investeringar.

Det är hög tid att vi förstärker den parlamentariska kontrollen över landsstrategierna och Europeiska utvecklingsfonden och strävar efter konsekvens i vår handels-, utrikes- och utvecklingspolitik. Det är dags att ta ett helhetsgrepp på klimatförändringarna och satsa helt på förnybar energi. Det är dags att vi bekämpar olagliga finansiella flöden från utvecklingsländerna och reformerar Europeiska utvecklingsbankens strategi i riktning mot ökad insyn i skatteparadis. Det är hög tid att vi erkänner att äganderätten till mark och rent vatten är grundläggande rättigheter. Det är dags att vi medger att rättvis tillgång till naturresurserna verkligen kan lyfta människor upp ur fattigdom. I betänkandet framhålls detta och det får därför mitt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Jag avstod från att rösta om Eva Jolys betänkande om den andra översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet.

Betänkandet innehåller ett stort antal specifika förslag om omförhandling av avtalet – som är mer känt under namnet Cotonouavtalet – som jag stöder.

Exempelvis behovet av att beakta situationen i världens fattigaste länder, med hänsyn till deras särskilda förhållanden vad gäller klimatförändringar, demokrati och de mänskliga rättigheterna, kompetensflykt, korruption och särdragen i deras ekonomi, särskilt deras jordbruksekonomi.

De ändringsförslag som lagts fram av gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och som antogs i plenum ändrade betänkandet fullständigt. Ett konkret exempel är ändringsförslag 3, som innebär att befolkningarna förnekas rätten att bestämma över sin egen jordbrukspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), skriftlig. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag röstade för den andra översynen av AVS–EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet). Detta avtal, som reglerar samarbetet om politik, handel och utveckling mellan EU och 77 AVS-länder under perioden 2000–2020, har redan setts över 2005.

I de punkter som ingår i den andra översynen begär man med rätta att särskilda bestämmelser om klimatförändringarna ska införas, att bestämmelserna om förnybar energi ska ses över, att bestämmelserna om landsbygdsutveckling och livsmedelssäkerhet förstärks och att större insatser görs för att tygla olagliga finansflöden och skatteparadis.

Jag är säker på att denna översyn kommer att kunna stärka partnerskapet mellan EU och AVS-länderna och ge större synergi och samarbete med inriktning på de gemensamma mål som ska uppnås.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy