Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2812(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0031/2010

Indgivne tekster :

B7-0031/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0008

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
Protokol
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Beslutningsforslag B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Hr. formand! Jeg stemte for EU-strategien for Donauregionen, fordi EU efter min mening har brug for sådanne strategier. Jeg er overbevist om, at gennemførelsen af sådanne strategier kan have en meget positiv indflydelse på den regionale udvikling, og at de følgelig kan påvirke livet for regionens indbyggere og give dem en bedre livskvalitet. For det er helt sikkert indbyggerne i EU, der er målet for vores – Parlamentets og EU's – initiativ. Derfor stemte jeg for beslutningsforslaget.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Hr. formand! Jeg hilser Donaustrategien velkommen som noget helt igennem europæisk. Den forbinder en af EU's grundlæggende stater, Tyskland, med de to nyeste medlemmer, Bulgarien og Rumænien. Den forbinder også det næste kandidatland, Kroatien, med et land, der kæmper for at få kandidatstatus, nemlig Serbien. Det glæder mig, at man også har til hensigt at inkludere Tjekkiet, Montenegro og nogle få andre lande, der historisk og geografisk tilhører denne gruppe, skønt de ikke direkte støder op til Donau.

Jeg vil imidlertid anmode om, at man ikke glemmer Bayern i alt dette. Hvis Bayern var uafhængigt, ville det være den næststørste stat langs Donau efter Rumænien. Bayern har en særlig interesse i Donaustrategien. Jeg er derfor lykkelig og taknemmelig over, at vi nu presser på med denne strategi.

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Hr. formand! Vi ser endnu en gang, hvordan EU sætter formen højere end indholdet og motivet højere end resultatet. Vi har netop vedtaget en række beslutninger, der fordømmer menneskerettighedskrænkelser i Kina. Men hvad gør EU i den virkelige verden? Vi isolerer Taiwan; vi har i princippet accepteret at sælge våben til det kommunistiske regime i Beijing, og vi samarbejder med det om at skabe en konkurrent til det amerikanske GPS-system, som præsident Chirac omtaler som "teknologisk imperialisme".

Se, hvordan hykleri er blevet ophøjet til et ledende princip! Vi bræger op om menneskerettigheder, og så kanaliserer vi penge til Hamas. Vi nægter at have noget at gøre med Castro-fjendtlige dissidenter på Cuba, vi tilsidesætter demokratiet inden for vores egne grænser, når afstemningerne ikke får det ønskede resultat, men vi overbeviser os selv om, at vi fortsat er de gode, fordi – se på teksten i vores beslutning om menneskerettigheder!

Nu skal vi lave et ekstraordinært skue ved at sende baronesse Ashton til Iran og Cuba som vores udenrigsrepræsentant for at fortælle dem, at deres demokrati er utilstrækkeligt, når hun ikke én gang i hele sin karriere har været opstillet til et valg eller givet sine landsmænd mulighed for at stemme for eller imod hende.

Afslutningsvis vil jeg lykønske de gode mennesker i Massachusetts med at tage klar afstand fra urimelig beskatning og urimelig ledelse. Det var indbyggerne i Massachusetts, der startede en revolution for at slippe bort fra tanken om, at skatter kan opkræves uden folkeligt samtykke. Vi har brug for en sådan revolution igen her i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Hr. formand! Jeg vil gerne udtrykke min utilfredshed med Europa-Parlamentets vedtagelse af beslutningen om angreb på kristne mindretal. Medlemmerne af Europa-Parlamentet må ikke forblive tavse, når kristne mindretal angribes rundt omkring i verden, fordi det vedrører grundlaget og rødderne for EU's nationer. Hvis vi skal lyde troværdige, burde vi i dag have vedtaget to ændringsforslag fra De Europæiske Konservative og Reformister for at distancere os fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom vedrørende kors. Jeg er ked af, at det ikke skete, for vi skal huske på kristendommens store betydning for skabelsen af Europas historiske og kulturelle identitet, og vi skal fremme og beskytte disse værdier både i EU og i resten af verden.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Piotrowski, jeg gav Dem ordet, skønt De ikke havde ret til at få det, fordi der kun kan afgives stemmeforklaringer til strategien for Donauregionen og ikke til hastebeslutninger. Nu har De imidlertid talt, men promemoria vil jeg sige, at der ikke er mulighed for at afgive stemmeforklaringer til hastebeslutninger. Jeg vil derfor også af hensyn til de talere, der har ladet sig registrere, sige, at der kun må afgives stemmeforklaringer til EU-strategien for Donauregionen.

***

 
  
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Beslutningsforslag B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Hr. formand! Jeg ville også gerne tale om forskelsbehandlingen af kristne i Afrika og Asien, men her og nu vil jeg naturligvis tale om vores strategi for en utrolig vigtig sag. Lad os huske, at Donau er Europas næststørste flod efter Volga. Donau løber gennem 10 europæiske stater, og hele 17 stater ligger inden for Donau-bassinet. Det er selvfølgelig et spørgsmål om et vist ansvar og en vis udfordring for EU, for nogle af disse lande er i øjeblikket også ramt af en meget alvorlig krise. Jeg taler også om EU-medlemsstater. EU viser en vis solidaritet på denne måde. Forhåbentlig bliver det på samme måde i andre sager.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Hr. formand! Jeg stemte for beslutningen om Donaustrategien. Hvorfor? Fordi den viser, at EU er åben for særlige regioner, der har et fælles træk som f.eks. en lang flod, der løber gennem dem. Jeg vil også gerne udtrykke min tilfredshed med den manglende godkendelse af ændringsforslagene fra De Europæiske Konservative og Reformister. Det har gjort beslutningen tydeligere. Jeg vil gerne have beslutningen efterfulgt af øget fokus på andre karakteristiske regioner inklusive f.eks. Oderkorridoren.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Beslutningsforslag B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18.-19. juni 2009, hvori Kommissionen opfordredes til inden 2011 at udarbejde en EU-strategi for Donauregionen. Jeg stemmer for det aktuelle beslutningsforslag. Donauregionen står over for adskillige udfordringer, og en strategi for denne region vil forbedre forbindelserne og kommunikationssystemerne, bevare miljøet og fremme vækst, jobskabelse og sikkerhed. Det er vigtigt, at strategien bygger på et ønske fra regeringerne og borgerne i medlemsstaterne og regionerne om at overvinde de aktuelle fælles udfordringer. Det er også vigtigt at bringe denne strategi i overensstemmelse med EU 2020-strategien og Kommissionens rapport "Regioner 2020" for at håndtere de store udfordringer, som Europa aktuelt står over for – f.eks. globalisering, demografiske tendenser, klimaændringer samt energiforsyning og -anvendelse. Jeg vil også opfordre Parlamentet til at udvikle en refleksionsproces vedrørende den europæiske samhørighedspolitiks fremtid samt til at udtænke nye mulige strategier for andre regioner, så de kan tilpasse sig forandringerne og presset fra en global verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), skriftlig. – (RO) Efter min mening vil en styrkelse af EU-strategien for Donauregionen fremme EU's eksterne foranstaltninger i dets umiddelbare nabolag og fremhæve dets potentielle stabilitetsskabende rolle i regionerne i det sydøstlige og østlige Europa ved at gennemføre særlige projekter, der støtter den økonomiske og sociale udvikling af disse regioner. Det faktum, at medlemsstater, der grænser op til Donau, har påtaget sig et ansvar for på EU-plan at fremme forslaget om oprettelse af denne strategi for Donauregionen, bekræfter deres evne til at yde et særligt bidrag til fremme af vigtige initiativer, der kan sikre en fortsættelse af den europæiske integrationsproces.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for Europa-Parlamentets fælles beslutning om Donau, der foreslår en udarbejdelse af en EU-strategi for denne region snarest muligt. Strategien vil sætte skub i det interregionale samarbejde og have følgende mål: udvikling og modernisering af flodtransport på vandvejen Rhinen/Meuse-Main-Donau samt af vej- og jernbanetransport i Donauregionen; udvikling og effektiv brug af vedvarende energikilder med henblik på at reducere CO2-udledningen og øge energisikkerheden, miljøbeskyttelse ved gennemførelse af projekter, der skal genskabe og beskytte regionens økosystemer, effektiv absorption af EU-midler, tiltrækning af investeringer og fremme af turisme, hvilket alle er elementer af EU 2020-strategien.

Denne strategi vil have en gavnlig indflydelse på Rumænien og i særdeleshed på landets forbindelser med de europæiske transportnet, på beskyttelsen af deltaets nationale kulturarv samt på den socioøkonomiske udvikling af områderne i Donaubassinet og andre steder.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Jeg tror fuldt og fast på, at EU kun kan udvikles, hvis der er tilstrækkelige udviklingspolitikker for alle EU-regioner med respekt for deres forskelle, behov og særlige træk.

Efter min mening handler territorial samhørighed om at skabe forskellige strategier for forskellige regioner og fremme en bæredygtig udvikling med respekt for miljøet og en økonomisk udnyttelse af dens potentiale.

Jeg er klar over, at formålet med makroregionale strategier er at fremme en afbalanceret regional udvikling i EU ved hjælp af eksisterende ressourcer.

Sidst, men ikke mindst anerkender jeg Donaus strategiske, territoriale, miljømæssige og kulturelle betydning i Centraleuropa. Af alle disse grunde stemmer jeg for dette beslutningsforslag om en EU-strategi for Donauregionen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Denne beslutning støtter en strategi for Donauregionen med en sammenhængende og territoriebaseret tilgang til denne vigtige flod og muliggør en vedvarende og integreret udvikling af en region, der strækker sig over 14 europæiske lande.

Den foreslåede strategi vil tillade en koordineret og integreret politik, der kan give synergieffekter og fremme samhørighed, økonomisk vækst og konkurrenceevne, samtidig med at miljøet beskyttes.

De målsætninger, der skal nås og harmoniseres, omfatter en modernisering af havnene, en forbedring af flodens farbarhed (med godstransportkorridorer, sammenkoblinger og intermodalitet med Nordsøen), en forbedring af vandkvaliteten, beskyttelse af hele Donaubækkenet og sidst, men absolut ikke mindst en beskyttelse af de økosystemer, der falder ind under Natura 2000-nettet.

Derfor bør Kommissionen snart iværksætte en bred høringsproces sammen med alle landene langs Donau, så den pågældende strategi fastsættes fra udgangen af dette år og bringes i overensstemmelse med den næste flerårige finansielle ramme.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi støtter oprettelsen af en strategi for Donauregionen baseret på en tidligere høring og et tidligere samarbejde mellem landene og regionerne langs flodens løb. En sådan strategi vil fremme økonomisk og social samhørighed i disse regioner og fremme den territoriale samhørighed uden at bringe nogen af dem i fare. Denne strategi kræver forbedringer i Donaus økologiske status sammen med udviklingen af en omfattende plan for bevarelse og genopbygning af de naturlige bestande i Donau.

Det er også en positiv strategi i forhold til forslaget om at forbedre Donaus multikulturelle miljø og kulturelle dialog og beskytte dens kulturelle og historiske arv. Som nævnt i rapporten mener vi ikke, at gennemførelsen af denne strategi må gribe ind i regionale og lokale forvaltningers ansvarsområder, men at den i stedet skal baseres på et samarbejde mellem landene og områderne i denne region.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), skriftlig. – (PL) Strategien for Donauregionen, som vi har udarbejdet, og som vi har haft til afstemning i dag, gør det muligt at fremme et regionalt og grænseoverskridende samarbejde. Donau-bassinet forener aktuelt 10 europæiske lande – Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumænien, Moldova og Ukraine – hvoraf de fleste enten er EU-medlemmer eller stiler efter at blive det. Derfor er Donauregionen en betydningsfuld faktor, der samler forskellige programmer, der er en del af EU's samhørighedspolitik, såvel som programmer for kandidatlande og lande, der er inkluderet i den europæiske naboskabspolitik. Det, som vi har vedtaget i dag, er et udkast til en støtteplan for Donaubassinområdet, men hvorvidt programmet forbliver på papir, eller om modellen udfyldes med et konkret indhold, afhænger af, hvorvidt der findes yderligere midler, der ikke vil påvirke eller reducere den pulje, der er afsat til samhørighedspolitikken i de enkelte lande. Jeg håber, at en sammenhængende strategi for Donauregionen vil bidrage til at øge velstanden, give en bæredygtig og varig udvikling og skabe nye job og sikkerhed i regionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for udarbejdelsen af en udviklingsstrategi for Donau, der vil sætte os i stand til at bede Kommissionen om at udarbejde dette dokument hurtigst muligt under hensyntagen til specifikke høringer med eksperter på området og i de relevante regioner, samtidig med at man identificerer de tilgængelige finansielle ressourcer og inkluderer tredjelande. Denne strategi skal fokusere på aspekter vedrørende miljøbeskyttelse og vandkvalitet, økonomisk potentiale og transeuropæiske transportnet. Beslutningen om en EU-strategi for Donauregionen understreger rollen og betydningen af en omfattende høring af lokale aktører, som Kommissionen skal organisere, så borgernes interesser kan repræsenteres så loyalt som muligt.

Endvidere fremføres det i beslutningen, at enhver strategi vedrørende makroregioner skal inkorporeres i samhørighedspolitikken, hvilket er den koordinerende politik på EU-plan. Der skal endvidere gennemføres en analyse af den merværdi, der skabes af denne strategi udtrykt i europæisk territorial samhørighed. Efter min mening er det nødvendigt at koordinere strategien for TEN-T (de transeuropæiske transportnet), hvor Donau kommer ind under punkt 18, med den nye territoriale og økonomiske udviklingsstrategi, så udviklingen finder sted på en sammenhængende måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. – (PT) I betragtning af Donauregionens strategiske betydning på grund af dens placering er det meget vigtigt med tættere forbindelser mellem alle landene i denne region – specielt for de lande, der endnu ikke er medlem af EU. Det vil hjælpe integrationen i tilfælde af en fremtidig EU-udvidelse. Således er gennemførelsen af alle de godkendte henstillinger i dette beslutningsforslag afgørende, hvis der skal være en foreslået EU-strategi for Donauregionen ved udgangen af 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Strategien for Donauregionen repræsenterer en fornuftig model for koordinering af EU-foranstaltninger for denne tilgrænsende region. Ud over spørgsmål vedrørende selve floden som f.eks. forbedring af vandkvaliteten og den økologiske situation kan det program, som Kommissionen skal udarbejde, også føre til økonomiske og administrationsrelaterede synergier. Den fremlagte rapport indeholdt nogle gode forslag i denne henseende, og derfor stemte jeg for den.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), skriftlig. – (PL) Jeg stemte for en EU-strategi for Donauregionen. Territorial samhørighed er opført i Lissabontraktaten som en af EU's prioriteter. Strategien for Donauregionen vedrører mange støtteområder som f.eks. socialpolitik, kultur og uddannelse, miljøbeskyttelse, infrastruktur og varig økonomisk udvikling. Den store effekt af strategien og dens løsninger på disse områder viser, at der skal udarbejdes og gennemføres regionale strategier. Donauregionen har brug for en strategi samt vores støtte og indsats, fordi denne sag vedrører mange europæiske lande. Seks af dem er EU-medlemsstater, og resten er mulige kandidater. Regionens indflydelse er også vigtig for andre lande, der ikke er direkte knyttet til den.

Tanken om at etablere funktionelle regioner – makroregioner – startede med strategien for Østersøområdet. Donaustrategien har sammen med andre EU-planlagte makroregionale strategier som primært mål at styrke integrationen gennem et samarbejde på regionalt og lokalt plan. Det er utrolig vigtigt, at regeringer, lokale forvaltninger, ngo'er og borgere samarbejder med EU om udviklingen og gennemførelsen af løsninger, der vedtages, fordi de sammen med os udgør EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), skriftlig. – (PL) Man bør støtte ethvert EU-initiativ, der har til formål at koordinere og styrke regionale initiativer, og som bidrager til et øget økonomisk samarbejde, en forbedret transportinfrastruktur og en bedre miljøbeskyttelse. Strategien for Donauregionen bekræfter den stigende betydning af den makroregionale tilgang til EU's regionalpolitik. Takket være det dokument, der er vedtaget i dag, vil man styrke forbindelserne mellem gamle, nye og mulige kommende EU-medlemsstater på den ene side og Centraleuropa og Sortehavsregionen på den anden. Jeg tror, at man i en ikke al for fjern fremtid vil vedtage tanken om en korridor baseret på Oderlinjen. Den vil forbinde Østersøen med Adriaterhavet og løbe fra Sverige gennem Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn til Kroatien.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Det er ikke muligt, hr. Zasada. Jeg har allerede forklaret at det ikke er muligt at afgive stemmeforklaringer til hastebeslutninger. Stemmeforklaringerne må kun angå EU-strategien for Donauregionen. Jeg beklager, men det var ikke min beslutning.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik