Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2812(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0031/2010

Ingediende teksten :

B7-0031/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 21/01/2010 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0008

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 21 januari 2010 - Straatsburg Uitgave PB

8. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
Notulen
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de ontwerpresolutie over de Europese strategie voor de Donauregio gestemd, omdat ik geloof dat de Europese Unie zulke regionale strategieën nodig heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van dergelijke strategieën een heel positieve invloed kan hebben op de regionale ontwikkeling en daardoor de levens van de inwoners van de regio kan beïnvloeden en de kwaliteit van hun leven kan verbeteren. Want het zijn natuurlijk de inwoners van de Europese Unie die het doel van ons optreden zijn, voor wie het Parlement en de Europese Unie in actie komen. Daarom heb ik voor de ontwerpresolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik juich de strategie voor de Donauregio toe als iets dat bij uitstek Europees is. Deze verbindt een van de oprichters van de EU, namelijk Duitsland, met de twee jongste lidstaten, Bulgarije en Roemenië. Deze verbindt tevens de volgende kandidaat-lidstaat, Kroatië, met een land dat ernaar streeft om een kandidaat-lidstaat te worden, namelijk Servië. Ik ben blij dat ook de Tsjechische Republiek, Montenegro en enkele andere landen die historisch en geografisch ook bij deze groep behoren, erbij betrokken worden, hoewel deze niet direct aan de Donau liggen.

Ik wil echter verzoeken om Beieren bij dit alles niet te vergeten. Als Beieren onafhankelijk was geweest, zou het na Roemenië het een na grootste land aan de Donau zijn geweest. Beieren heeft een bijzonder belang bij deze strategie voor de Donauregio. Daarom ben ik dankbaar en blij dat we nu vaart zetten achter deze strategie.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, we zien weer hoe de Europese Unie uiterlijke schijn verheft boven inhoud en motief boven resultaat. We hebben zojuist gestemd over een reeks resoluties waarin de schendingen van de mensenrechten in China worden veroordeeld. Maar wat doet de Europese Unie in de echte wereld? We isoleren Taiwan, we zijn in beginsel akkoord gegaan met de verkoop van wapens aan het communistische regime in Peking en we werken ermee samen om een concurrent van het Amerikaanse gps-systeem te maken, dat door president Chirac “technologisch imperialisme” werd genoemd.

Zie hier hoe hypocrisie is verheven tot een leidmotief! We blaten over mensenrechten en vervolgens sluizen we geld door naar Hamas. We weigeren te praten met degenen die in opstand komen tegen Castro in Cuba, we veronachtzamen de democratie binnen onze eigen grenzen als referenda verkeerd uitvallen, maar we maken onszelf wel wijs dat wij nog steeds de good guys zijn – want kijk maar eens naar de tekst van onze resolutie over mensenrechten!

En nu komt de bijzondere vertoning waarin we barones Ashton als onze afgevaardigde naar Iran en Cuba sturen om die landen te vertellen dat hun democratie niet voldoet, terwijl zij in haar hele carrière nog nooit afhankelijk is geweest van de stembus en haar landgenoten nooit heeft uitgenodigd voor of tegen haar te stemmen.

Als het mag wil ik tot slot graag de goede burgers van Massachusetts feliciteren met het feit dat ze in opstand zijn gekomen tegen buitensporige belasting en buitensporig bestuur. Het waren de inwoners van Massachusetts die de revolutie zijn begonnen om een einde te maken aan het idee dat belastingen kunnen worden geheven zonder toestemming van het volk. Hier in Europa hebben we weer zo’n revolutie nodig.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn tevredenheid uitspreken over het aannemen door het Europees Parlement van de resolutie over de aanvallen op christelijke minderheden. Leden van het Europees Parlement mogen niet hun mond houden in het aangezicht van aanvallen op christelijke minderheden waar ook ter wereld, omdat deze kwestie raakt aan de fundamenten en wortels van de naties die de Europese Unie vormen. Om onze stem meer geloofwaardigheid te verschaffen hadden we vandaag twee amendementen moeten aannemen die waren ingediend door de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers, teneinde ons te distantiëren van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens over kruizen. Ik betreur het dat dit niet is gebeurd, omdat we moeten onthouden welke fundamentele rol het christendom heeft gespeeld bij de vorming van de historische en culturele identiteit van Europa, en deze waarden niet alleen binnen de Europese Unie maar ook in de wereld moeten uitdragen en beschermen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Piotrowski, ik mocht u eigenlijk niet aan het woord laten, omdat er enkel stemverklaringen mogen worden afgelegd over de strategie voor de Donauregio en niet over dringende resoluties. Ik zeg daarom dat vanaf nu stemverklaringen over dringende resoluties niet meer worden toegestaan. De geregistreerde sprekers deel ik mee dat stemverklaringen alleen mogen gaan over de Europese strategie voor de Donauregio.

***

 
  
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou willen spreken over de discriminatie die christenen ondervinden in Afrika en Azië, maar ik ga natuurlijk spreken over onze strategie in een uiterst belangrijke zaak. Laten we niet vergeten dat de Donau de op een na langste rivier in Europa is, na de Wolga. De Donau stroomt door tien Europese landen en maar liefst zeventien landen liggen in het stroomgebied van de Donau. Dit levert uiteraard een zekere verantwoordelijkheid, een zekere uitdaging voor de Europese Unie op, want sommige van die landen worden momenteel ook nog eens getroffen door de zeer zware crisis. Ik heb het ook over lidstaten van de Europese Unie. De Europese Unie toont op deze manier een zekere solidariteit. Ik hoop dat dit ook in andere gevallen zo zal zijn.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de ontwerpresolutie over de Donaustrategie gestemd. Waarom? Omdat die strategie laat zien dat de Europese Unie openstaat voor bepaalde regio’s, voor regio’s die een gemeenschappelijk kenmerk hebben, bijvoorbeeld een lange rivier die erdoorheen stroomt. Ik wil mijn tevredenheid uitspreken over het feit dat de amendementen van de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers niet zijn aangenomen. Het heeft onze resolutie duidelijker gemaakt. Ik zou graag zien dat deze resolutie wordt gevolgd door het benadrukken van andere karakteristieke regio’s, wellicht met inbegrip van de Odracorridor.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

Ontwerpresolutie B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk.(PT) Ik ben heel tevreden met de conclusies van de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009, waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om nog vóór 2011 een Europese Strategie voor het Donaugebied uit te werken. Ik stem daarom voor deze ontwerpresolutie. De Donauregio wordt met een aantal uitdagingen geconfronteerd; een strategie voor deze regio zal de verbindingen en de communicatiesystemen verbeteren, het milieu beschermen en de groei, nieuwe banen en veiligheid bevorderen. Het is van belang dat de Commissie profiteert van de ervaring die in operationele zin is opgedaan met de Oostzeestrategie, en dat ze voortbouwt op de vastberadenheid van de regeringen en de burgers van de lidstaten en de regio’s om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke en urgente uitdagingen. Het is verder zaak dat de Commissie de Donaustrategie laat aansluiten bij de EU-strategie voor 2020 en het verslag van de Commissie getiteld "Regio's 2020", om te garanderen dat de strategie deel uitmaakt van de antwoorden die de EU geeft op de grote uitdagingen van dit moment, zoals de mondialisering, de demografische ontwikkeling, klimaatverandering en energievraagstukken (gebruik en voorziening). Tot slot roep ik het Parlement op na te gaan denken over de toekomst van het Europees cohesiebeleid en te zoeken naar nieuwe strategische mogelijkheden voor andere regio’s, met het oog op de aanpassing van deze regio’s aan de veranderende omstandigheden en de nieuwe uitdagingen die samenhangen met een steeds sterker gemondialiseerde wereld.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), schriftelijk. (RO) Ik denk dat een krachtiger strategie van de Europese Unie voor de Donauregio de externe activiteiten van de EU in haar onmiddellijke omgeving zal faciliteren, door het benadrukken van haar potentiële rol in de stabilisering van de regio's in Zuidoost- en Oost-Europa. Dit kan gebeuren door het realiseren van concrete projecten, die de economische en sociale ontwikkeling van deze regio's ondersteunen. Het feit dat lidstaten aan de Donau de verantwoordelijkheid hebben genomen om op EU-niveau het voorstel te bevorderen voor deze strategie met betrekking tot de Donauregio, bevestigt hun vermogen om een specifieke bijdrage te leveren aan het bevorderen van belangrijke initiatieven, die de voortgang van het Europese integratieproces kunnen bestendigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), schriftelijk. (RO) Ik heb gestemd voor de gezamenlijke ontwerpresolutie van het Europees Parlement voor het Donaugebied met het voorstel dat er dringend een Europese strategie moet worden opgesteld voor deze regio. Deze strategie zal de interregionale samenwerking een duidelijke impuls geven en zal de volgende doelstellingen hebben: het ontwikkelen en moderniseren van de binnenscheepvaart op de binnenvaartroute Rijn-Maas-Main-Donau en het vervoer over de weg en het spoorwegvervoer in de Donauregio; het ontwikkelen en efficiënt gebruiken van hernieuwbare energiebronnen om CO2-uitstoot te verminderen en de energiezekerheid te vergroten; het beschermen van het milieu door projecten die de ecosystemen in de regio moeten herstellen en beschermen; efficiënte absorptie van EU-fondsen en het aantrekken van investeringen alsmede het bevorderen van toerisme. Al deze elementen zijn onderdeel van de EU 2020-strategie.

Deze strategie zal een gunstige uitwerking hebben op Roemenië, met name op de verbindingen van dit land met Europese transportnetwerken, de bescherming van het nationale erfgoed in de Delta en de sociaaleconomische ontwikkeling van de dorpen en steden in het Donaubekken en andere gebieden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Ik ben er stellig van overtuigd dat de volwaardige ontwikkeling van de Europese Unie alleen mogelijk is via beleidsmaatregelen die aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van alle regio’s van de Unie. Er moet dus rekening worden gehouden met de verschillen tussen de regio’s en het specifieke karakter van elke regio.

Voor de verwezenlijking van territoriale samenhang moeten er voor de onderscheidene regio’s verschillende strategieën worden opgezet, om zo een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, met gebruikmaking van de mogelijkheden van elke regio en met respect voor het milieu.

Macro-economische strategieën zijn bedoeld om met gebruik van de bestaande hulpmiddelen een evenwichtige regionale ontwikkeling binnen de Unie te bevorderen.

De Donau vertegenwoordigt in Midden-Europa een groot strategisch, territoriaal, ecologisch en cultureel belang. Gelet op al de hiervoor genoemde overwegingen heb ik voor deze ontwerpresolutie over een EU-strategie voor het Donaugebied gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Deze ontwerpresolutie pleit voor een strategie voor het Donaugebied, op basis van een territoriale, door de loop van deze rivier bepaalde logica. Op deze wijze kunnen we de geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van een regio die veertien landen omvat, bevorderen.

De hier bedoelde strategie moet een gecoördineerd en geïntegreerd beleid mogelijk maken en synergieën creëren om zo de cohesie te bevorderen, economische groei en mededinging te stimuleren, en tegelijker het milieu te beschermen.

Modernisering van de havens, verbetering van de bevaarbaarheid van de rivier, met corridors voor handelswaar en een goede, multimodale verbinding met de Noordzee, een betere waterkwaliteit, bescherming van het gehele Donaubassin, met bijzondere aandacht voor de ecosystemen die deel uitmaken van het Netwerk Natura 2000 – dát zijn de doelstellingen die moeten worden verwezenlijkt en die we op elkaar af moeten proberen te stemmen.

De Commissie dient daarom snel een breed opgezette raadplegingsprocedure van start te laten gaan in alle landen langs de Donau, om te verzekeren dat deze strategie nog vóór het einde van dit jaar gestalte krijgt en kan worden ingepast in het volgende meerjarige financiële kader.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Wij staan achter het idee om in overleg met de langs de Donau gelegen landen en regio’s een strategie voor dit gebied te ontwikkelen. Die strategie moet de economische en sociale cohesie bevorderen, evenals de territoriale cohesie, die echter niet ten koste van die regio’s mag gaan. De strategie beoogt verbetering van de ecologische status van de Donau evenals een algemeen plan om de natuurlijke steurbestanden in de Donau in stand te houden en te herstellen.

Een positief aspect van deze strategie is ook dat voorgesteld wordt de multinationale mobiliteit te bevorderen, een culturele dialoog aan te moedigen, de culturele diversiteit te erkennen en het culturele en historische erfgoed te beschermen. Zoals in het verslag wordt gesteld geloven ook wij dat de tenuitvoerlegging van deze strategie niet mag leiden tot inmenging in de bevoegdheden van de regionale en lokale autoriteiten, maar gebaseerd moet zijn op de samenwerking tussen de landen en regio’s van dit gebied.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), schriftelijk. – (PL) De strategie voor de Donauregio die we hebben geformuleerd en waarover we vandaag hebben gestemd, maakt het mogelijk regionale en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Het stroomgebied van de Donau verenigt nu maar liefst tien Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Bulgarije, Roemenië, Moldavië en Oekraïne, waarvan de meeste lidstaat van de Europese Unie zijn of ernaar streven dat te worden. Daarom is de Donauregio een belangrijke factor die verschillende programma’s samenbrengt die deel uitmaken van het EU-cohesiebeleid, alsmede programma’s voor kandidaat-lidstaten en landen die zijn opgenomen in het Europees nabuurschapsbeleid. Wat we vandaag hebben aangenomen is een soort kaderplan voor steun aan het stroomgebied van de Donau, maar of het programma alleen op papier blijft bestaan of dat het model wordt gevuld met specifieke inhoud, hangt af van de vraag of aanvullende middelen worden gevonden die geen gevolgen hebben en geen vermindering betekenen voor de fondsen die zijn toegewezen aan het cohesiebeleid in afzonderlijke landen. Ik hoop dat een samenhangende strategie voor het Donaugebied zal bijdragen aan een stijging van de welvaart en aan duurzame blijvende ontwikkeling, en tot nieuwe werkgelegenheid en veiligheid in de regio zal leiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), schriftelijk. (RO) Ik heb gestemd voor het opstellen van een ontwikkelingsstrategie voor de Donau. Hiermee kunnen wij de Commissie vragen om zo snel mogelijk een ontwerpdocument op te stellen, rekening houdend met specifieke raadplegingen van experts op dit gebied en in de betrokken regio’s, terwijl gezocht wordt naar beschikbare financiële middelen en niet-EU-landen bij het proces worden betrokken. Deze strategie moet zich richten op aspecten betreffende milieubescherming en waterkwaliteit, economisch potentieel en trans-Europese netwerken. De ontwerpresolutie over een Europese strategie voor het Donaugebied benadrukt de rol en het belang van een brede consultatie van lokale belanghebbenden, die de Europese Commissie moet organiseren om de belangen van burgers zo getrouw mogelijk weer te geven.

Bovendien stelt de ontwerpresolutie dat iedere strategie met betrekking tot macroregio’s in het cohesiebeleid moet worden opgenomen, het coördinerend beleid op Europees niveau. Daarnaast moet er een analyse worden gemaakt van de toegevoegde waarde van deze strategie met betrekking tot de Europese territoriale cohesie. Ik ben van mening dat het nodig is een relatie te leggen tussen de TEN-T (Trans-European Network of Transport)-strategie, waar de Donau onder punt 18 aan bod komt, en de nieuwe strategie voor territoriale en economische ontwikkeling, zodat de ontwikkeling op samenhangende wijze plaatsvindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), schriftelijk.(PT) Het Donaugebied is vanwege zijn ligging van groot strategisch belang, reden waarom het zaak is de banden met alle landen in deze regio aan te halen, vooral met die landen die nog geen lid van de EU zijn, om er zo voor te zorgen dat ze in de toekomst, bij een volgende uitbreiding, in de Unie kunnen worden opgenomen. Het is daarom van cruciaal belang dat alle in deze ontwerpresolutie opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd, opdat er aan het einde van 2010 al een voorstel voor een EU-strategie voor het Donaugebied gereed is.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk. (DE) De strategie voor de Donauregio vormt een zinvol model voor de coördinatie van EU-maatregelen voor deze samenhangende regio. Het programma dat de Commissie moet gaan opstellen zou niet alleen voor aangelegenheden die de rivier zelf betreffen, zoals de verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische situatie, maar ook in economisch en bestuurlijk opzicht synergie-effecten met zich mee kunnen brengen. In het verslag dat is gepresenteerd worden daartoe enkele goede voorstellen gedaan en daarom heb ik voor het verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), schriftelijk. – (PL) Ik heb de ontwerpresolutie over een Europese strategie voor de Donauregio gesteund. Territoriale samenhang wordt in het Verdrag van Lissabon genoemd als een van de prioriteiten van de Europese Unie. De uitvoering van de strategie voor de Donauregio heeft betrekking op vele steunterreinen, zoals het sociale beleid, cultuur en onderwijs, milieubescherming, infrastructuur en blijvende economische ontwikkeling. Het feit alleen al dat de strategie en haar oplossingen in deze streken zo’n groot effect hebben, bewijst dat er regionale strategieën moeten worden vastgesteld en uitgevoerd. De Donauregio heeft behoefte aan een strategie, en aan onze steun en actie, omdat deze kwestie vele Europese landen betreft. Zes daarvan zijn lidstaten van de EU, de overige zijn potentiële kandidaten. De invloed van de regio is ook belangrijk voor andere landen die er niet rechtstreeks bij betrokken zijn.

Het idee om functionele regio’s – macroregio’s – te stichten is begonnen met de strategie voor het Oostzeegebied. De strategie voor de Donau heeft, net als andere macroregionale strategieën van de EU, als hoofddoel de integratie te versterken door samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Het is uiterst belangrijk dat regeringen, lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties en burgers samen met de Europese Unie werken aan de ontwikkeling en verwezenlijking van oplossingen die worden aangenomen omdat ze samen met ons de Europese Unie vormen.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), schriftelijk. – (PL) Elk EU-initiatief dat is gericht op coördinatie en versterking van regionale initiatieven en dat bijdraagt tot meer economische samenwerking, een betere vervoersinfrastructuur en betere milieubescherming, verdient steun. De strategie voor de Donauregio bevestigt het groeiende belang van de macroregionale aanpak voor het regionale beleid van de Europese Unie. Dankzij het document dat vandaag is aangenomen, worden de betrekkingen tussen enerzijds oude, nieuwe en mogelijke toekomstige lidstaten van de EU en anderzijds Midden-Europa en het Zwarte-Zeegebied versterkt. Ik denk dat in de niet al te verre toekomst soortgelijke goedkeuring zal worden gegeven aan het denkbeeld van een corridor op basis van de Odralijn. Deze zou de Oostzee verbinden met de Adriatische Zee en van Zweden door Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije naar Kroatië lopen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dit kan niet, mijnheer Zasada. Ik heb al uitgelegd dat stemverklaringen over dringende resoluties niet toegestaan zijn. Stemverklaringen mogen alleen gaan over de Europese strategie voor de Donauregio. Het spijt me zeer, maar ik heb dat niet besloten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid