Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2812(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0031/2010

Teksty złożone :

B7-0031/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0008

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
zapis wideo wystąpień
Protokół
  

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

 
  
  

Projekt rezolucji B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie europejskiej strategii dla regionu Dunaju, bowiem uważam, że Unia Europejska potrzebuje takich regionalnych strategii. Jestem przekonany, że ich implementacja może mieć bardzo pozytywny wpływ na rozwój regionalny, a w konsekwencji może wpłynąć na życie mieszkańców tego regionu i polepszyć jakość tego życia. A przecież to mieszkańcy Unii Europejskiej są celem naszych działań, i Parlamentu, i Unii Europejskiej. Dlatego głosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Panie przewodniczący! Pochwalam strategię na rzecz regionu naddunajskiego jako działanie głęboko europejskie. Łączy ona założycielskie państwo członkowskie UE, to jest Niemcy, z dwoma najnowszymi członkami, Bułgarią i Rumunią. Łączy ona również kolejny kraj kandydujący, Chorwację, z krajem, który ubiega się o status kraju kandydującego, czyli Serbią. Cieszę się, że w planach jest również włączenie do strategii Czech i Czarnogóry, a także kilku innych obszarów, które historycznie i geograficznie należą do tej grupy, chociaż nie leżą bezpośrednio nad Dunajem.

Chciałbym jednak zwrócić się z wnioskiem, aby nie pomijać w tej inicjatywie Bawarii. Jeżeli Bawaria byłaby niepodległa, byłaby drugim największym krajem nad Dunajem po Rumunii. Bawaria jest szczególnie zainteresowana strategią na rzecz regionu naddunajskiego, dlatego jestem wdzięczny i cieszę się, że czynimy postępy w tej dziedzinie.

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Panie przewodniczący! Raz jeszcze widzimy, jak Unia Europejska przekłada pozory nad istotę, powód nad wynik. Właśnie głosowaliśmy nad szeregiem rezolucji potępiających nadużywanie praw człowieka w Chinach. Co jednak Unia Europejska robi w prawdziwym świecie? Izolujemy Tajwan; zasadniczo zgodziliśmy się sprzedawać broń komunistycznemu reżimowi w Pekinie i współpracujemy z nim w celu stworzenia konkurencyjnego dla amerykańskiego systemu GPS, co prezydent Chirac określa jako „technologiczny imperializm”.

Jak wiele hipokryzji wnosimy do zasady rządzenia! Paplamy o prawach człowieka, a przelewamy pieniądze Hamasowi. Odmawiamy układów z dysydenckimi przeciwnikami Castro na Kubie, lekceważymy demokracje w obrębie naszych granic, jeżeli wynik referendum jest nie po naszej myśli, lecz wciąż przekonujemy siebie, że jesteśmy w porządku, ponieważ – proszę spojrzeć na tekst rezolucji o prawach człowieka!

Będziemy teraz świadkami nadzwyczajnego spektaklu z baronessą Ashton jako naszym zagranicznym przedstawicielem wysłanym do Iranu i na Kubę, aby powiedzieć im, że ich demokracja jest niewłaściwa, chociaż nigdy w całej swojej karierze nie poddała się testowi urny wyborczej ani nie zachęcała swoich rodaków do oddania głosu na nią lub przeciwko niej.

Na koniec, jeżeli mogę, chciałbym podziękować dobrym ludziom z Massachusetts za przyjęcie stanowiska w sprawie nadmiernemu opodatkowaniu i nadmiernej ingerencji rządu. To ludzie z Massachusetts rozpoczęli rewolucję, której celem było odejście od pomysłu, że podatki mogą być pobierane bez zgody ludności. Potrzebujemy takiej rewolucji ponownie w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Panie przewodniczący! Chcę wyrazić zadowolenie z przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej ataków na mniejszości chrześcijańskie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego nie mogą milczeć wobec ataków na mniejszości chrześcijańskie na świecie, dotyczy to bowiem podstaw i korzeni narodów Unii Europejskiej. Aby nasz głos brzmiał wiarygodnie powinniśmy byli dzisiaj przyjąć dwie poprawki naszej grupy EKR dystansujące się wobec orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie krzyży. Żałuję, że tak się nie stało, bowiem musimy przypominać o zasadniczej roli, jaką odgrywa chrześcijaństwo w kształtowaniu europejskiej tożsamości historycznej i kulturowej i promować oraz chronić te wartości na świecie, a także u nas w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie pośle Piotrowski! Pozwoliłem panu mówić, chociaż nie miał pan prawa tego zrobić, ponieważ wyjaśnienia dotyczące głosowania mogą dotyczyć wyłącznie strategii na rzecz regionu naddunajskiego, a nie rezolucji przyjętych w trybie pilnym. Mógł pan teraz zabrać głos, jednak na przyszłość stwierdzam, że nie można udzielać wyjaśnień dotyczących rezolucji przyjętych w trybie pilnym. Przypominam również zarejestrowanym mówcom, że wyjaśnienia dotyczące głosowania mogą odnosić się jedynie do europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego.

***

 
  
  

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

 
  
  

Projekt rezolucji B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Panie przewodniczący! Też chciałbym mówić o dyskryminacji chrześcijan w Afryce i w Azji, ale będę mówił oczywiście o strategii dotyczącej kwestii niesłychanie ważnej. Przypomnijmy: Dunaj to druga co do wielkości rzeka Europy po Wołdze. Dunaj płynie przez dziesięć państw europejskich, a w jego dorzeczu znajduje się aż siedemnaście państw. Jest to oczywiście kwestia pewnej odpowiedzialności, pewnego wyzwania dla Unii Europejskiej, także dlatego, że część z tych krajów dotkniętych jest obecnie bardzo silnym kryzysem. Mówię także o krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ten sposób Unia Europejska pokazuje pewną solidarność. Mam nadzieję, że będzie tak również w przypadku innych sytuacji.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Panie przewodniczący! Głosowałem za rezolucją dotyczącą strategii dunajskiej. Dlaczego? Otóż to świadczy, iż Unia Europejska jest otwarta na regiony specyficzne, na regiony, które mają taką cechę wspólną jak np. długa przepływająca przez nie rzeka. Wyrażam także satysfakcję, że poprawki, które były zgłoszone przez grupę EKR nie zostały uwzględnione. To uczyniło naszą rezolucję bardziej przejrzystą. Chciałbym, żeby w ślad za tą rezolucją poszło także skupienie się na innych regionach charakterystycznych, w tym być może na korytarzu odrzańskim.

 
  
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

 
  
  

Projekt rezolucji B7-0031/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie. (PT) Pochwalam konkluzje Rady Europejskiej z 18 i 19 czerwca 2009 r., w której Rada zwraca się do Komisji Europejskiej o przygotowanie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego do 2011 roku. Głosowałam za przyjęciem przedstawionego tu projektu rezolucji. Region naddunajski musi sprostać wielu wyzwaniom, a strategia na jego rzecz poprawi połączenia i systemy komunikacji, pozwoli chronić środowisko i zachęci do wzrostu, tworzenia miejsc pracy i bezpieczeństwa. To ważne, aby Komisja w jak największym stopniu wykorzystała doświadczenie operacyjne, które zdobyła przy strategii na rzecz Morza Bałtyckiego, oraz aby ta strategia opierała się determinacji rządów i obywateli państw członkowskich i regionów w pokonywaniu nagłych wspólnych wyzwań. Istotne jest również, aby strategia była zgodna ze strategią UE 2020 i sprawozdaniem Komisji zatytułowanym „Regiony 2020”, aby stawić czoło najważniejszym wyzwaniom stojącym obecnie przed Europą, takim jak globalizacja, tendencje demograficzne, zmiany klimatu oraz wykorzystanie i dostawy energii. Chciałabym wezwać Parlament do przygotowania procesu refleksji nad przyszłością europejskiej polityki spójności oraz obmyślenia ewentualnych nowych strategii dla innych regionów, aby pomóc im dostosować się do zmian i nacisków płynących z globalnego świata.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), na piśmie. (RO) Uważam, że znaczenie wzmocnienia strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu naddunajskiego ułatwi zewnętrzne działania UE w jej najbliższym sąsiedztwie, ponieważ uwypukli jej potencjalną rolę we wspieraniu stabilizacji regionów Europy południowo-wschodniej i wschodniej poprzez wdrażanie konkretnych projektów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny tych regionów. Fakt, że państwa członkowskie graniczące z Dunajem wzięły na siebie odpowiedzialność za promowanie projektu strategii na rzecz regionu naddunajskiego na szczeblu UE potwierdza ich zdolność do konkretnego wkładu w promowanie najważniejszych inicjatyw, które mogą zapewnić kontynuację procesu integracji europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), na piśmie. (RO) Głosowałem za przyjęciem wspólnej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Dunaju zawierającej propozycję, aby europejska strategia na rzecz tego regionu została przygotowana w trybie pilnym. Strategia będzie ważnym bodźcem do międzyregionalnej współpracy, a jej celami będą: rozwój i modernizacja transportu rzecznego na śródlądowej drodze wodnej Ren/Moza-Men-Dunaj, jak również transportu drogowego i kolejowego w regionie naddunajskim; rozwój i skuteczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego; ochrona środowiska poprzez wdrażanie projektów mających na celu odtworzenie i ochronę ekosystemów w regionie; skuteczne wykorzystanie funduszy UE oraz przyciąganie inwestycji i promowanie turystyki. Wszystkie z nich pokrywają się ze strategią UE 2020.

Omawiana strategia będzie miała korzystny wpływ na Rumunię, zwłaszcza na krajowe połączenia z europejskimi sieciami transportowymi, ochronę krajowego dziedzictwa delty, a także rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości położonych w dorzeczu Dunaju i w innych obszarach.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie. (PT) Jestem głęboko przekonany, że pełny rozwój Unii Europejskiej może nastąpić jedynie wtedy, gdy pojawi się odpowiednia polityka rozwoju wszystkich regionów UE, respektująca ich różnice, potrzeby i specjalne cechy.

Uważam, że spójność terytorialna oznacza stworzenie różnych strategii na rzecz różnych regionów, sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi w kontekście poszanowania środowiska i gospodarczego wykorzystywania jego potencjału.

Jestem świadom, że makroregionalne strategie mają na celu propagowanie wyważonego rozwoju regionalnego w UE przy użyciu istniejących zasobów.

Co nie mniej ważne, uznaję strategiczne, terytorialne, środowiskowe i kulturowe znaczenie Dunaju w Europie Środkowej. Ze wszystkich tych powodów głosuję za przyjęciem projektu rezolucji w sprawie strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie. (PT) Omawiana rezolucja stanowi poparcie dla strategii na rzecz regionu naddunajskiego w ramach spójnego i terytorialnego podejścia do tej ważnej rzeki oraz umożliwia zrównoważony i zintegrowany rozwój regionu, który obejmuje ponad czternaście krajów europejskich.

Proponowana strategia umożliwi skoordynowaną i zintegrowaną politykę, dzięki której będzie można osiągnąć efekt synergii, promować spójność i sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Cele, które mają być osiągnięte i zharmonizowane obejmują, modernizację portów, poprawę żeglowności rzeki (korytarze transportu towarowego, wzajemne połączenia i intermodalność z Morzem Północnym), poprawę jakości wody, ochronę całego dorzecza Dunaju i, co najważniejsze, ochronę ekosystemów, które są objęte siecią Natura 2000.

Komisja powinna zatem wkrótce rozpocząć proces szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi krajami leżącymi nad Dunajem, aby omawiana strategia została przygotowana do końca tego roku i dostosowana do następnych wieloletnich ram finansowych.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie. (PT) Zgadzamy się na stworzenie strategii na rzecz regionu naddunajskiego na podstawie wcześniejszych konsultacji i współpracy między krajami i regionami, które leżą nad tą rzeką. Taka strategia będzie propagować spójność gospodarczą i społeczną w tych regionach oraz sprzyjać spójności terytorialnej bez zagrażania żadnemu z nich. Celem strategii jest również poprawa ekologicznego statusu Dunaju wraz z rozwojem wszechstronnego planu ochrony i odbudowania naturalnych zasobów.

Ponadto okazuje się ona pozytywną strategią w kontekście propozycji poprawy wielokulturowego środowiska Dunaju, dialogu kulturowego i ochrony dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Jak stwierdzono w sprawozdaniu, uważamy, że wdrożenie strategii nie może wpływać na odpowiedzialność władz regionalnych i lokalnych, natomiast opiera się na współpracy między krajami i regionami oraz obszarami w ramach regionów.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), na piśmie. – (PL) Wypracowana przez nas i przegłosowana dziś strategia na rzecz regionu naddunajskiego umożliwia promowanie współpracy regionalnej i transgranicznej. Dorzecze Dunaju łączy obecnie aż dziesięć krajów europejskich – Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę – z których większość to państwa członkowskie i kraje aspirujące do UE. Z tego powodu region naddunajski jest istotnym elementem łączącym rozmaite programy w ramach unijnej polityki spójności oraz programy na rzecz krajów kandydujących i objętych europejską polityką sąsiedztwa. To co dziś uchwaliliśmy jest pewnym schematem wsparcia strategii obszaru dorzecza Dunaju, ale to czy program pozostanie na papierze czy tez ta makieta wypełni się treścią zależy czy znajda się dodatkowe środki które nie będą godziły albo nie będą umniejszały puli środków przeznaczonych na politykę spójności w poszczególnych krajach. Mam nadzieję, że spójna strategia na rzecz regionu naddunajskiego przyczyni się do wzrostu dobrobytu, zrównoważonego i trwałego rozwoju, wygeneruje nowe miejsca pracy oraz bezpieczeństwo w regionie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), na piśmie. (RO) Głosowałem za przygotowaniem strategii rozwoju dla Dunaju, która pozwoli nam zwrócić się do Komisji o jak najszybsze opracowanie takiego dokumentu po uwzględnieniu specjalnych konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie oraz odpowiednimi regionami, a także określeniu dostępnych zasobów finansowych i uwzględnieniu krajów nienależących do UE. Strategia musi opierać się na aspektach związanych z ochroną środowiska i jakością wody, potencjałem gospodarczym i transeuropejskimi sieciami transportowymi. Rezolucja w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego podkreśla rolę i znaczenie szeroko zakrojonych konsultacji z partnerami lokalnymi, które Komisja Europejska musi zorganizować, tak aby interesy obywateli mogły być reprezentowane w jak najpełniejszy sposób.

Ponadto rezolucja stanowi, że każda strategia dotycząca makroregionów musi być częścią polityki spójności, która jest polityką koordynacyjną na szczeblu Unii Europejskiej. Dodatkowo potrzebna będzie analiza wartości dodanej strategii w odniesieniu do europejskiej spójności terytorialnej. Uważam, że należy skorelować strategię TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), w której mowa o Dunaju w pkt 18, z nową strategią rozwoju terytorialnego i gospodarczego, tak aby rozwój był spójny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), na piśmie. (PT) Mając na uwadze strategiczne znaczenie regionu naddunajskiego ze względu na jego położenie, bliskie stosunki między wszystkimi krajami w regionie mają zasadnicze znaczenie, zwłaszcza dla tych, którzy jeszcze nie należą do UE. Pomoże to w integracji w razie przyszłego rozszerzenia UE. Zatem wdrożenie wszystkich zaleceń zatwierdzonych w projekcie rezolucji jest bardzo istotne, jeżeli strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego ma powstać do końca 2010 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), na piśmie.(DE) Strategia na rzecz regionu naddunajskiego stanowi racjonalny model koordynowania środków UE dotyczących tego ościennego regionu. Oprócz kwestii dotyczących samej rzeki, w tym poprawy jakości wody i sytuacji ekologicznej, program, który jest przygotowywany przez Komisję, mógłby również prowadzić do synergii gospodarczej i administracyjnej. Przedłożone sprawozdanie zawiera pewne dobre propozycje w tej kwestii, zatem głosowałem za jego przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. – (PL) Głosowałem za przyjęciem rezolucji w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego. Spójność terytorialna jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej zapisanym w traktacie lizbońskim. Działania strategii na rzecz regionu naddunajskiego dotyczą wielu obszarów wsparcia, takich jak polityka społeczna, kultura i edukacja, ochrona środowiska, infrastruktura i trwały rozwój gospodarczy. Sam fakt dużego wpływu strategii i jej rozwiązań na wymienione obszary dowodzi, że strategie regionalne powinny być tworzone i wdrażane. Region naddunajski potrzebuje strategii, potrzebuje wsparcia i naszego działania, ponieważ dotyczy wielu państw europejskich. Sześć z nich to państwa członkowskie UE, a pozostałe są potencjalnymi kandydatami. Oddziaływanie tego regionu jest ważne też dla innych państw, które nie są bezpośrednio z nim związane.

Ideę tworzenia regionów funkcjonalnych – makroregionów – zapoczątkowała Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego. Strategia naddunajska, tak jak inne planowane strategie makroregionalne UE, mają przede wszystkim na celu umocnienie integracji poprzez współpracę na szczeblach regionalnych i lokalnych. To niezwykle ważne, aby w opracowywaniu i realizacji uzgodnionych rozwiązań rządy, samorządy, organizacje pozarządowe i obywatele, współdziałali z Unią Europejską, którą przecież tworzą razem z nami.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. – (PL) Na poparcie zasługuje każda inicjatywa wspólnotowa, która zmierza do koordynacji i wzmocnienia inicjatyw regionalnych oraz przyczynia się do pogłębienia współpracy gospodarczej, poprawy infrastruktury transportowej, a także ochrony środowiska naturalnego. Strategia na rzecz Regionu Naddunajskiego potwierdza wzrost znaczenia makroregionalnego podejścia do polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dzięki przegłosowanemu dziś dokumentowi zacieśnione zastaną więzi między starymi, nowymi oraz ewentualnymi przyszłymi członkami UE z jednej strony, z drugiej zaś Europą Środkową a Regionem Czarnomorskim. Wierzę, że w niedalekiej przyszłości podobne uznanie zyska koncepcja korytarza opartego o linię Odry. Połączyłby on Morze Bałtyckie z Adriatykiem, biegłby od Szwecji przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry aż po Chorwację.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – To niemożliwe, panie pośle Zasada. Tłumaczyłem już, że wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania w sprawie rezolucji przyjętych w trybie pilnym nie są możliwe. Wyjaśnienia mogą dotyczyć jedynie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego. Przykro mi, ale to nie była moja decyzja.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności