Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 2440k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Nedávne zemetrasenie na Haiti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3. Situácia v Iráne (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4. Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5. Obchodovanie s ľuďmi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6. Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 – Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 – Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)
 9. Hlasovanie
  9.1. Nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (zmena a doplnenie smernice 2006/112/ES) (A7-0008/2010, David Casa) (hlasovanie)
  9.2. Oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (hlasovanie)
  9.3. Administratívna spolupráca v oblasti daní (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (hlasovanie)
  9.4. Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (hlasovanie)
  9.5. Nedávne zemetrasenie na Haiti (B7-0087/2010) (hlasovanie)
  9.6. Situácia v Iráne (B7-0086/2010) (hlasovanie)
  9.7. Situácia v Jemene (B7-0021/2010) (hlasovanie)
  9.8. Obchodovanie s ľuďmi (hlasovanie)
  9.9. Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (B7-0064/2010) (hlasovanie)
  9.10. Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (hlasovanie)
  9.11. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (hlasovanie)
  9.12. Hlavné ciele konferencie strán dohovoru CITES (hlasovanie)
  9.13. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 (B7-0067/2010) (hlasovanie)
  9.14. Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 (B7-0065/2010) (hlasovanie)
  9.15. Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (B7-0068/2010) (hlasovanie)
 10. Vysvetlenia hlasovania
 11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13. Dohoda medzi EÚ a USA o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (rozprava)
 14. Telesné skenery – Fungovanie spravodajských služieb v rámci stratégií boja proti terorizmu (rozprava)
 15. Situácia na Ukrajine (rozprava)
 16. Hodina otázok (otázky pre Radu)
 17. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 18. Vplyv hospodárskej krízy na svetový obchod (rozprava)
 19. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou (rozprava)
 20. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21. Skončenie rokovania


  

PREDSEDÁ: PÁN PITTELLA
podpredseda

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
  

(Rokovanie sa začalo o 8.30 hod.)

 

2. Nedávne zemetrasenie na Haiti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

3. Situácia v Iráne (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

4. Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

5. Obchodovanie s ľuďmi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

6. Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu

7. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

8. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 – Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 – Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie:

– Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 [2009/2767(RSP)]

– Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 [2009/2768(RSP)]

– Správa o pokroku Turecka za rok 2009 [2009/2769(RSP)]

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, úradujúci predseda Rady. (ES) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som chcel znovu zdôrazniť pevné odhodlanie úradujúceho predsedníctva Rady vo vzťahu k rozširovaniu Európskej únie. Z tohto hľadiska budeme postupovať v súlade s obnoveným konsenzom o rozširovaní schválenom na zasadnutí Európskej rady v decembri 2006 a v súlade so závermi Rady prijatými 8. decembra 2009, čo podporila aj Európska rada.

Ako sa zdôrazňuje aj v uznesení tohto Parlamentu, o ktorom ideme rokovať, prvý polrok tohto roka bude pre rokovania s Chorvátskom rozhodujúci. Napriek tomu, že sa rokovania dostali do záverečnej fázy, čaká nás ešte veľa práce, aby sme ich dotiahli do úspešného konca. Budeme sa musieť venovať zložitým kapitolám, ako sú hospodárska súťaž, rybolov, súdnictvo a základné práva, životné prostredie a zahraničná bezpečnostná a obranná politika. Niektoré kapitoly budeme musieť predbežne uzavrieť aj s finančnými dôsledkami.

Preto nás čaká veľa práce. Nový komisár Štefan Füle, môj bývalý kolega z čias, keď som bol európskym ministrom – a pri tejto príležitosti by som ho chcel privítať a zablahoželať mu k vymenovaniu – bude mať, pokiaľ ide o Chorvátsko a otázku rozširovania EÚ, skutočne veľa práce, pretože už budúci týždeň plánujeme uskutočniť prvú medzivládnu konferenciu na ministerskej úrovni s cieľom otvoriť kapitoly týkajúce sa rybolovu a životného prostredia, dve veľmi významné kapitoly, ktoré si budú vyžadovať, ako si iste viete predstaviť, obrovský kus práce a obetavosti.

Dovoľte mi pripomenúť závery o Chorvátsku, ktoré Rada prijala v decembri. Tieto závery sú vám už známe, ale rád by som zdôraznil niekoľko bodov. Rada ocenila výrazné úsilie a celkový pokrok, ktorý Chorvátsko za posledný rok dosiahlo. Poukázala aj na sériu finančných opatrení pre prístupové rokovania Chorvátska a uviedla, že rokovania vstúpili do záverečnej fázy.

Rada zdôraznila, že napriek dosiahnutému pokroku musí Chorvátsko zásadne zlepšiť situáciu v základných oblastiach, ako sú systém súdnictva, verejná správa a boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Musí tiež zaručiť práva osôb patriacich k menšinám vrátane práva na návrat utečencov a trestné stíhanie vojnových zločinov s cieľom dosiahnuť v týchto oblastiach presvedčivé výsledky.

Rada spomenula aj spoluprácu Chorvátska s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, hoci si myslí, že v tejto súvislosti treba vyvinúť ďalšie úsilie. Sme presvedčení, že v tejto oblasti môžeme dosiahnuť nové ciele.

Uvítali sme, prirodzene, aj podpis arbitrážnej dohody týkajúcej sa kontroverzného sporu o hranice medzi Chorvátskom a Slovinskom. Dohoda bola podpísaná 4. novembra v Štokholme a chorvátsky parlament ju ratifikoval 20. novembra. Rada podporila Chorvátsko v snahe vyvinúť úsilie a vyriešiť všetky otvorené bilaterálne otázky, najmä pokiaľ ide o hraničné spory.

Rada uvítala aj vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá vznikla pred vyše mesiacom, v decembri, a ktorej cieľom je pripraviť návrh prístupovej zmluvy Chorvátska. Napokon, v súvislosti s prípravou na prípadnú integráciu krajiny do EÚ bude mať mimoriadny význam zavedenie revidovaného prístupového partnerstva. Ako som povedal, čaká nás veľa práce.

Keďže dnes máme spoločnú rozpravu o Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Turecku, chcel by som zdôrazniť, že západný Balkán je jednou z hlavných priorít Európskej únie. Stabilita v tomto regióne má pre nás veľký význam a rok 2010 bude rokom mnohých míľnikov v transformácii tohto regiónu: mám na mysli práve spomínaný pokrok v súvislosti so žiadosťami o vstup, ktorý je novým impulzom pre vytvorenie siete dohôd o stabilizácii a pridružení, užšiu regionálnu spoluprácu a pokrok smerom k liberálnejšiemu vízovému režimu.

Vieme, že vyhliadky na vstup do Únie – takzvaná európska perspektíva pre západný Balkán – sú najdôležitejším katalyzátorom stability a reformy v týchto krajinách. Je to nepochybne vyhliadka, reálna vyhliadka, ale nie automatické právo.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, chcel by som najprv zhodnotiť všeobecnú situáciu v krajine a v tejto súvislosti spomeniem uznesenie Európskeho parlamentu, ktorého spravodajcom bol pán Zoran Thaler. Uznesenie veľmi výstižne opisuje dynamickú situáciu a možnosti Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Vyzdvihuje aj mnohé problémy, ktorým krajina čelí: všeobecné porušovanie zákonov, korupcia, nedodržiavanie odporúčaní Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, nedostatky v oblasti prideľovania prostriedkov na účinnú decentralizáciu, v oblasti prístupu k spravodlivosti, nedostatočné zapájanie žien do politického života, nedostatočná podpora organizácií občianskej spoločnosti, pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť, problémy v oblasti životného prostredia atď.

Uznesenie zdôrazňuje význam harmonogramu pre začatie rokovaní, ako aj spoločný záujem urýchlene nájsť prijateľné riešenie v otázke názvu krajiny, ktorá je v súčasnosti, ako viete, predmetom sporu s Gréckom.

Chcel by som uviesť niekoľko poznámok k udalostiam, ktoré sa spomínajú vo vašom uznesení, ako sú komunálne voľby v marci a apríli, ktoré boli podľa OBSE v súlade so stanovenými normami a šiesta schôdza Rady pre stabilizáciu a pridruženie, ktorá sa konala v júli 2009. Závery tohto stretnutia potvrdili, že krajina skutočne splnila záväzky vyplývajúce z dohody o stabilizácii a pridružení. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko pokračovala v budovaní vzťahov s Európskou úniou. Práve z toho dôvodu Európska komisia konštatovala, že krajina dosiahla skutočný pokrok a odporučila otvoriť prístupové rokovania.

Vo svojich záveroch z decembra minulého roku Rada uznala pokrok, ktorý konštatovala Komisia a súhlasila s tým, aby sa táto záležitosť o niekoľko mesiacov znovu otvorila. Ako viete, Európsky parlament zobral závery Rady z 8. decembra 2009 na vedomie.

Navyše, pre občanov Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko platí od 19. decembra bezvízový režim v súlade so Schengenským systémom.

Vo vzťahu k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko by sme mali spomenúť viaceré konkrétne témy: medzietnické vzťahy, rozdielnosť názorov medzi macedónskymi Slovanmi na históriu krajiny a na vzťahy so susednými krajinami. Všetky tieto témy sa uvádzajú v rôznych odsekoch uznesenia Parlamentu.

Na záver by som chcel povedať, že niektoré aspekty si okrem samotného schválenia a uplatňovania právnych predpisov vyžadujú osobitnú pozornosť, niektoré témy sa riadia Ochridskou rámcovou dohodou, iné sú čisto vnútroštátnou záležitosťou a ďalšie sa týkajú susedných krajín.

Európske inštitúcie sú presvedčené, že budúcnosť Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko je spojená s členstvom v Európskej únii a že tieto ambície sa naplnia vo forme úplnej integrácie krajiny v súlade s Ochridskou rámcovou dohodou. Tomu Európska únia verí a bude veriť aj naďalej.

Napokon by som chcel využiť túto príležitosť a podrobnejšie sa venovať situácii v rokovaniach s Tureckom a informovať o plánoch španielskeho predsedníctva v súvislosti s dôležitou otázkou rozširovania.

Je dôležité – a to by som chcel na začiatku zdôrazniť – aby sme pokračovali v rokovaniach s Tureckom v snahe udržať tento proces. V nadväznosti na prácu predchádzajúcich predsedníctiev dúfame, že sa nám podarí všetkých presvedčiť o potrebe napredovať v tomto procese, pokiaľ to bude možné.

Rokovania vstúpili takpovediac do zložitejšej a komplikovanejšej fázy, ktorá si vyžaduje, aby Turecko zdvojnásobilo svoje úsilie pri plnení stanovených podmienok. Máme pred sebou množstvo technicky náročných rokovacích kapitol. Je však dôležité – a to by som chcel tiež na začiatku zdôrazniť – že Turecko dosahuje pokrok v oblasti reforiem týkajúcich sa Európskej únie.

Ako nový komisár veľmi dobre vie, v súčasnosti sa technická príprava sústreďuje na štyri rokovacie kapitoly: verejné obstarávanie, hospodársku súťaž, bezpečnosť potravín, veterinárnu a fytosanitárnu politiku a sociálnu politiku a zamestnanosť. Musíme zdôrazniť, že veľký význam má aj kapitola o energetike a táto téma je dôležitá najmä po podpise dohody o projekte Nabucco.

Na poslednom zasadnutí sa Parlament zaoberal Tureckom a najmä demokratizáciou tejto krajiny. Existuje rozpor medzi procesom demokratickej iniciatívy, ako ho označuje turecká vláda, na jednej strane, a určitými znepokojujúcimi rozhodnutiami na strane druhej. Ide napríklad o nedávne rozhodnutie ústavného súdu týkajúce sa zákazu politickej strany, ktoré sa tu tiež spomínalo, čo je veľmi citlivá téma.

Napriek dosiahnutému pokroku je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie v snahe zabezpečiť, aby Turecko splnilo všetky kodanské kritériá v mnohých oblastiach vrátane slobody prejavu, slobody tlače, náboženskej slobody všetkých náboženských spoločenstiev v zákone i v praxi, rešpektovania vlastníckych práv, práv odborových organizácií, práv osôb patriacich k menšinám, civilného dohľadu nad ozbrojenými silami, práv žien a detí, antidiskriminačných opatrení a opatrení týkajúcich sa rodovej rovnosti. To sa jasne uvádza v uznesení Parlamentu i v záveroch Rady z 8. decembra.

Chcel by som spomenúť aj ďalšie aspekty záverov Rady. Rada napríklad zdôraznila, že Turecko sa musí jednoznačne zaviazať k dobrým susedským vzťahom a mierovému riešeniu sporov v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a v prípade potreby sa obrátiť na Medzinárodný súdny dvor. V tejto súvislosti Únia naliehavo žiadala Turecko – a to sme počas bilaterálnych stretnutí s Tureckom aj urobili –, aby zabránilo akýmkoľvek hrozbám, zdrojom napätia alebo krokom, ktoré by mohli uškodiť dobrým susedským vzťahom a ohroziť mierové riešenie sporov.

Rada tiež s poľutovaním konštatuje, že Turecko musí ešte zaviesť dodatkový protokol k dohode o pridružení, takzvaný Ankarský protokol, a že Turecko neurobilo dostatočný pokrok v normalizácii vzťahov s Cyperskou republikou.

V prvom polroku 2010 budeme mať v Asociačnej rade a v Asociačnom výbore možnosť posúdiť vývoj našich vzťahov s Tureckom. Bude to dobrá príležitosť preskúmať vážne problémy, ako sú politické kritériá, pokrok v prispôsobovaní vnútroštátnych právnych predpisov a uplatňovaní acquis.

Naplánovali sme aj sériu stretnutí v rámci politického dialógu na ministerskej úrovni, medzi politickými predstaviteľmi, ktoré nám umožnia pozrieť sa na naše vzťahy v širšom medzinárodnom kontexte. Vzhľadom na túto skutočnosť Rada očakáva, že Turecko podporí prebiehajúce rokovania v rámci OSN o problematike, ktorú som práve spomínal, konkrétne o probléme Cypru, v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a v súlade so zásadami, na ktorých je Únia postavená.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, teším sa na vaše príspevky a odpoviem na všetky vaše pripomienky a otázky.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Fülemu. Chcel by som mu zároveň zablahoželať, pretože dnes je jeho prvý deň vo funkcii.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým ma teší, že svoju prvú oficiálnu úlohu vo funkcii, ktorú som prevzal len pred niekoľkými hodinami, plním tu v Európskom parlamente. Skutočnosť, že prvá rozprava s novou Komisiou v tomto významnom Parlamente sa týka rozširovania, považujem za vynikajúci vývoj udalostí. Som rád, že Európsky parlament vyjadril vo svojich troch správach plnú podporu rozširovania.

Uznesenia sú dôkazom záväzku Európskeho parlamentu k prístupovým vyhliadkam Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka. To je jasný signál, že rozširovanie bude naďalej hlavnou prioritou Európskeho parlamentu a spolu so svojimi kolegami urobím všetko preto, aby sme v tejto oblasti dosiahli úspech. Som veľmi rád, že môj priateľ, štátny tajomník López Garrido, pred chvíľou v mene Rady a jej predsedníctva opätovne potvrdil plnú podporu tohto procesu.

Pokiaľ ide o Chorvátsko, oceňujem dobrú a objektívnu správu Parlamentu a chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi Hannesovi Swobodovi. Správa vyzdvihuje pokrok Chorvátska v oblasti plnenia prístupových kritérií, no zároveň zdôrazňuje, že je ešte stále potrebné vyvinúť úsilie s cieľom ukončiť rokovania. Vaša správa teda prehlbuje tieto myšlienky a podporuje prácu Komisie. Dovoľte mi zdôrazniť, že ukončenie rokovaní v roku 2010 je stále možné, za predpokladu, že Chorvátsko dosiahne pokrok v plnení všetkých otvorených kritérií. Loptička je jasne na strane Chorvátska.

Táto krajina prešla za posledné roky kus cesty, no ešte stále existujú dôležité problémy, ktoré je potrebné riešiť. Na tom sa všetci zhodujeme. Chorvátsko sa musí zamerať najmä na ďalšiu reformu súdnictva a verejnej správy, na boj proti korupcii a organizovanému zločinu, rešpektovanie práv menšín vrátane návratu utečencov, ako aj na súdne procesy týkajúce sa vojnových zločinov a na intenzívnu spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (MTTJ).

Najnovší vývoj v boji proti korupcii je pre nás povzbudením. Sme presvedčení, že skúmanie pochybení vedie ku konkrétnym výsledkom. Pokiaľ ide o spoluprácu s MTTJ, ktorá je základnou požiadavkou, hlavný prokurátor Brammertz potvrdil, že intenzívna spolupráca stále nie je realitou. Ocenil však najnovšie pozitívne kroky, ako je vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej cieľom je zintenzívniť úsilie v oblasti vyšetrovania. Dúfam, že činnosť pracovnej skupiny čoskoro prinesie konkrétne výsledky. Napokon, arbitrážna dohoda z novembra 2009 medzi Slovinskom a Chorvátskom o riešení otázky vzájomných hraníc je novým impulzom v rokovacom procese, ktorý, dúfam, Chorvátsko využije na zintenzívnenie svojho úsilia s cieľom uzavrieť dosiaľ nevyriešené otázky.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko a jej proces reforiem, rok 2009 môžeme považovať za úspešný. Vďaka politickému konsenzu medzi všetkými hlavnými politickými silami mohla krajina dosiahnuť výrazný pokrok v kľúčových oblastiach. Podarilo sa uskutočniť liberalizáciu vízového režimu a Komisia mohla odporučiť začatie prístupových rokovaní. Som rád, že medzi Parlamentom a Komisiou existuje vo vzťahu k začatiu prístupových rokovaní silný politický konsenzus, čo vyjadruje aj konštruktívna a progresívna správa pána Thalera. Súčasnou výzvou pre krajinu je udržať intenzitu reforiem.

Napriek tomu, že krajina splnila politické kritériá, ešte stále má veľa pred sebou. Pre zabezpečenie pokroku bude nevyhnutná spoločná vízia budúcnosti a účinný politický dialóg medzi politickými silami. Pokrok treba ešte dosiahnuť najmä v oblasti plnej implementácie Ochridskej rámcovej dohody, v zlepšovaní medzietnických vzťahov, budovaní zásad právneho štátu a nezávislého súdnictva a v úspešnom trestnom stíhaní najväčších korupčných škandálov.

Aj túto krajinu zasiahla hospodárska kríza. Žiaľ, krajina už mala jednu z najväčších mier nezamestnanosti v Európe. Prezieravé makroekonomické riadenie je v súčasnosti potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Treba prijať účinné opatrenia v oblasti pracovného trhu a tým znížiť nezamestnanosť.

Tak ako vy, aj ja som presvedčený, že začatie prístupových rokovaní je kľúčom k udržaniu intenzity reforiem v krajine. Rovnako dôležité bude zlepšiť európsku perspektívu pre širší región. To je strategickým záujmom Európskej únie. Tento odkaz odovzdám členským štátom a krajine v úsilí o dosiahnutie pokroku.

Čo sa týka Turecka, chcel by som poďakovať vašej spravodajkyni pani Oomenovej-Ruijtenovej za neustálu snahu o zachovanie spravodlivého a objektívneho prístupu v správe o Turecku. Komisia sa naďalej zaväzuje uskutočniť prístupový proces s Tureckom a tento proces výrazne motivuje k politickej a hospodárskej reforme.

Najväčší význam má aj naďalej plnenie politických kritérií, najmä vo vzťahu k základným právam. Za posledný rok sa uskutočnilo množstvo významných reforiem. Niektoré z nich boli ešte pred pár rokmi takmer neuskutočniteľné. Minulý týždeň bol zrušený bezpečnostný protokol, ktorý umožňoval armáde v prípade ohrozenia bezpečnosti bez povolenia zasiahnuť. To považujem za významný úspech v civilno-vojenských vzťahoch. Toto zmierovacie konanie budeme pozorne sledovať. Prísľubom je aj predloženie návrhu zákona, ktorým sa vytvára nezávislá inštitúcia pre ľudské práva a dlho očakávaná protikorupčná stratégia a ktorý turecká vláda prijala 21. januára v plnom znení.

Naďalej podporujeme demokratické otváranie, ktoré vláda začala. Úspech tejto iniciatívy si vyžaduje účasť a podporu všetkých politických strán a všetkých zložiek spoločnosti. Komisiu však znepokojuje rozhodnutie ústavného súdu zrušiť prokurdskú stranu DTP, ktorá má zastúpenie v Parlamente. Vyjadrujeme ľútosť aj nad zatýkaním na juhovýchode krajiny koncom decembra. Odsudzujeme teroristické útoky, ktoré sa uskutočnili v rovnakom čase. Tieto udalosti skutočne nevedú k úspešnej implementácii demokratického otvárania.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, autor. (DE) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel úprimne poďakovať Rade a pánovi Fülemu za ich vyhlásenia, najmä v súvislosti s Chorvátskom. Tieto vyhlásenia svedčia o tom, že Rada i Komisia sú odhodlané tento proces ukončiť čo najrýchlejšie. Súhlasím s pánom Fülem aj v tom, že rokovania s Chorvátskom je možné ukončiť tento rok, za predpokladu, že nebude chýbať dobrá vôľa a vhodné politiky. Samozrejme, zodpovednosť nesie aj Chorvátsko, najmä pokiaľ ide o uskutočnenie rozhodujúcich krokov.

Chcel by som v tejto súvislosti povedať, že Chorvátsko dosiahlo výrazný pokrok, najmä v posledných mesiacoch a najmä vo vzťahu ku korupcii. Chorvátsko dokázalo, že jeho zákony sa vzťahujú na všetkých a že opatrenia na boj proti korupcii nepoznajú výnimku. To vysiela dôležitý signál. Chorvátsko tiež dospelo k dohode so Slovinskom a pomerne rýchlo ratifikovalo dohodu v parlamente, čo potvrdzuje pevné spoločné odhodlanie splniť nevyhnutné požiadavky. Dúfam, že onedlho budeme svedkami podobných krokov aj v Slovinsku. Som presvedčený, že slovinská vláda dohodu plne podporuje. Dúfam, že vnútropolitické problémy sa čoskoro vyriešia a dohodu sa podarí ratifikovať.

Ešte stále je však čo zlepšovať. Už sa tu spomínalo, že dôležitým prvkom je boj proti korupcii. Situácia sa však nezmení zo dňa na deň. V tejto oblasti existuje množstvo nevyriešených problémov, ale som si istý, že vláda a príslušné verejné orgány majú snahu pokračovať v tomto boji bez využitia politického vplyvu.

Pokiaľ ide o reformu súdnictva, nehovoríme len o boji proti korupcii, ale aj o mnohých ďalších otázkach, ako je napríklad odborná príprava sudcov. Ak chce Chorvátsko vybudovať moderný systém súdnictva, musí prijať niektoré opatrenia, a dúfam, že to bude čoskoro.

Čo sa týka spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (MTTJ), pán Füle zhodnotil situáciu veľmi presne a komplexne. Pán Brammertz ubezpečil Výbor pre zahraničné veci, že v tejto oblasti sa intenzívne pracuje. Ide napríklad o prípad pátrania po dokumentoch v súvislosti s prípadom generála Gotovinu, ale pán Brammertz sám povedal, že nevie, či tieto dokumenty ešte existujú, alebo boli zničené. Je možné, že niektoré z nich nikdy neexistovali. Napriek tomu verím, že Chorvátsko robí v tomto ohľade všetko, čo je v jeho silách. Bol by som rád, keby pracovná skupina, ktorú spomínal pán Füle, mala plnú podporu odborníkov z ďalších krajín a nedala snahám Chorvátska vopred automatický súhlas. Som však presvedčený, že v tejto oblasti sa dosiahol výrazný pokrok. Dúfam, že pár menších nevyriešených problémov sa podarí uzavrieť v priebehu najbližších týždňov alebo mesiacov, aby sme pána Brammertza presvedčili, že s ním intenzívne spolupracujeme.

Veľa sa urobilo aj vo vzťahu k utečencom a vnútorne vysídleným osobám. Ak by sme išli do podrobností, stále existuje zopár problémov, ktoré je pomerne ťažké vyriešiť. Ak ľudia utiekli z domov, ktoré im nepatrili a kde boli nájomníkmi, napríklad zo sociálnych bytov v bývalej Juhoslávii, je ťažké zariadiť ich návrat a znovu im zabezpečiť bývanie. Hoci by sa mnohí chceli v dôsledku hospodárskej krízy a nezamestnanosti vrátiť, ak ide o regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, asi nemá pre nich význam vracať sa v takom veľkom počte.

Je pravda, že v tejto oblasti sa dosiahol veľký pokrok. Som presvedčený, že súčasná vláda, a dúfam, že aj opozícia, budú spolupracovať na prijatí záverečných krokov. V posledných mesiacoch sa v Chorvátsku opakovane potvrdzuje, že rozhodujúcim faktorom je spoločný prístup k európskym otázkam. Potrebujeme všeobecné odhodlanie uzavrieť nevyriešené problémy a napriek vnútorným rozdielom musí byť jasné, že cesta tejto krajiny vedie do Európy a že Chorvátsko tam musí prísť čo najskôr.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler, autor. (SL) Rok 2009 bol pre kandidátsku krajinu Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) priaznivý. Potvrdila to Komisia Európskej únie, ako aj obidve úradujúce predsedníctva, švédske i súčasné španielske. To isté som uviedol aj vo svojom návrhu správy.

Orgány v Skopje vyriešili a splnili kľúčové priority prístupového partnerstva, všeobecne označované ako kritériá. Po druhé, FYROM bola prvou krajinou regiónu, ktorá splnila všetky požiadavky na liberalizáciu vízového režimu. Stalo sa tak ešte vlani v júli a bezvízový režim vstúpil do platnosti 19. decembra. FYROM vyriešila spor o hranice s Kosovom a úspešne spolupracovala na regionálnych iniciatívach, ako sú Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA) a proces spolupráce v juhovýchodnej Európe. Rovnako úspešne spolupracovala s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu. Minulý týždeň parlament FYROM prijal uznesenie o Srebrenici.

Čo sa snažíme týmto uznesením a mojou správou o pokroku FYROM v Parlamente dosiahnuť? Predovšetkým, chceme pomôcť. Chceme pomôcť FYROM dosiahnuť pokrok na ceste stability smerujúcej do Európskej únie. Nemali by sme zabúdať, že FYROM bola jedinou krajinou bývalej Juhoslávie, ktorá sa úspešne vyhla Miloševičovým vojnám.

Po druhé, chceme pomôcť nášmu partnerskému členskému štátu Grécku, a tým aj Európskej únii ako takej, pretože musíme mať na pamäti, že každá krajina prosperuje iba vtedy, ak prosperujú aj jej susedné krajiny. To je empirická a potvrdená skutočnosť. Preto vyzývam priateľov v Grécku, v našom partnerskom členskom štáte, aby sa tento problém pokúsili vyriešiť v spolupráci s vládou v Skopje a zmiernili svoj postoj k oblasti za severnou hranicou. Vyzývam Grécko, aby sa stalo skutočným, spravodlivým a tolerantným vodcom, poradcom a patrónom Balkánu. Súčasný Balkán to potrebuje.

V tejto súvislosti chcem uvítať najmä dokument Agenda 2014, iniciatívu novej gréckej vlády pána Papandrea. Výborná iniciatíva! Grécko má moju podporu. Urobme všetko pre to, aby sme tento cieľ splnili. Prejavme solidaritu s Gréckom, naším partnerským členským štátom, i s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Solidarita musí byť vzájomná.

Musíme mať na pamäti, že situácia na Balkáne je ako jazda na bicykli. Pokiaľ sa hýbeme, pokiaľ krútime pedálmi, všetko je viac-menej v poriadku, ale ak zastaneme, ak máme pred sebou prekážku alebo sa dostaneme do slepej uličky, spadneme, každý z nás spadne. Ak by sme teraz zastali, mier, stabilita, bezpečnosť a sociálna súdržnosť by stroskotali.

Na záver mi dovoľte zdôrazniť ešte jednu skutočnosť: FYROM je kandidátskou krajinou od roku 2005. Všetci si musíme uvedomovať dôsledky prijatia alebo neprijatia vlastných rozhodnutí. Pri každej návšteve Skopje im jasne dávam najavo, že sú zodpovední za hľadanie riešenia vo vzťahu k susednej krajine, Grécku.

Preto vyzvime orgány v Skopje, Aténach a Sofii, ako aj španielske predsedníctvo, komisára Füleho, vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci Ashtonovú a Parlament: urobme všetko pre to, každý v rámci svojich kompetencií, aby sme pomohli vyriešiť tento problém. Tak pomôžeme vybudovať iný, lepší Balkán, než akého sme boli svedkami za posledných 20 rokov.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, autorka. (NL) Na úvod mi dovoľte srdečne privítať pána komisára Füleho: blahoželám vám k vymenovaniu do funkcie a teším sa na dobrú vzájomnú spoluprácu.

Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorých podnetné príspevky k správe nám umožnili dosiahnuť konsenzus vo väčšine oblastí. Chcela by som tiež znovu pripomenúť, že mojou úlohou spravodajkyne tohto Parlamentu je zlepšiť situáciu a vyslať jasný, objektívny a zrozumiteľný odkaz. Som presvedčená, že sa nám to podarí iba vtedy, ak získame podporu väčšiny.

Turecku chcem poslať tri odkazy. Prvý sa týka otvorenej diskusie, a tým začína aj moja správa, ďalší ústavy a posledný uplatňovania právnych predpisov. Začnem otvorenou diskusiou a demokratickým otváraním. Z celkového objektívneho hľadiska vítame rozsiahlu diskusiu, ktorú turecká vláda iniciovala vlani vo vzťahu k právam Kurdov, Alevitov, úlohe armády atď.

Rozsudok ústavného súdu vlani v decembri však, pán predsedajúci, umožňuje uskutočnenie ďalších teroristických útokov. Bola tu vlna zatknutí členov Strany za demokratickú spoločnosť (DTP) a hrozba zatknutia sa stále vznáša aj nad poslancami tureckého parlamentu. Otvorená a pozitívna diskusia, ktorá začala v lete, sa preto v dôsledku toho pravdepodobne predčasne skončí. Samozrejme, pán predsedajúci, ako zástupkyňa ľudu rešpektujem všetky súdne rozhodnutia, ale chápem aj to, že ústavný súd sa vyslovil za zákaz politických strán a Turecko by sa teraz malo intenzívne zaoberať odporúčaniami Rady Európy a Benátskej komisie. Žiadam Turecko, aby tak urobilo a aby zabránilo opätovnému vzniku tejto nepríjemnej situácie.

Vážený pán predsedajúci, tým sa dostávam k ďalšiemu rozhodnutiu súdu, konkrétne k zrušeniu právneho predpisu obmedzujúceho jurisdikciu vojenského súdu. Ako poslanci si nemôžeme dovoliť kritizovať rozhodnutia súdu, ale táto skutočnosť znovu potvrdzuje, že vychádzajúc z týchto rozhodnutí považujeme ústavu v každom prípade za neprimeranú v tom význame, že – a to musím vysloviť opatrne – umožňuje prijímať takéto rozhodnutia. Preto znovu vyzývame Turecko, aby neodkladne predložilo revíziu ústavy, pretože len tak je možné nastoliť skutočné reformy, ktoré sú pre modernizáciu tureckej spoločnosti také nevyhnutné.

Pán predsedajúci, moja tretia zásadná pripomienka sa týka zavedenia a uplatňovania prijatých právnych predpisov. V Turecku je potrebné zosúladiť stanovené normy aj v oblasti práv žien, náboženskej slobody a zaobchádzania s osobami podozrivými zo spáchania trestných činov. Preto žiadam, pán predsedajúci, aby sa uplatňovaniu zákonov venovala zvýšená pozornosť.

Teraz prejdem k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Pokiaľ ide o Cyprus, snažila som sa spolu s tieňovými spravodajcami dospieť k jasnému a všeobecnému kompromisu. Turecko si musí uvedomiť, že schválený dodatkový protokol musí bezodkladne prijať. V odseku 34 som vyzvala všetky strany, aby zabezpečili prijatie riešenia v súvislosti s rozdelením Cypru. V tomto odseku Turecko vyslovene žiadam, aby v tejto oblasti vyslalo pozitívne signály.

Vážený pán predsedajúci, v novom odseku 48 zdôrazňujeme, že aj vedúci predstavitelia musia nájsť odvahu a musia prispieť k urýchlenému riešeniu situácie na ostrove. To je absolútne nevyhnutné. Chcela by som ešte povedať pani Cornelissenovej, že hoci jej pozmeňujúci a doplňujúci návrh o násilí voči ženám je možno do istej miery zbytočný, Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) ho podľa očakávania podporí.

Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcela zopakovať, že tento rok ešte plánujem vypracovať kritickú, no zároveň objektívnu správu, ktorá ponúkne veľmi jasné posolstvo. Som presvedčená, že ak túto správu podporí veľká väčšina Parlamentu, podarí sa nám nájsť vhodné riešenie pre Turecko aj v úsilí modernizovať túto krajinu a priniesť prosperitu všetkým jej občanom.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, v mene skupiny PPE. (DE) Vážený pán predsedajúci, od Rady a Komisie máme jasné očakávania. Tento rok očakávame ukončenie rokovaní s Chorvátskom a začatie rokovaní s Macedónskom. Očakávame, že politika menšinových skupín v týchto dvoch krajinách bude na lepšej úrovni ako v mnohých členských štátoch Európskej únie a že všetky menšiny a etnické skupiny v obidvoch krajinách budú mať zastúpenie vo vláde. Prepáčte, pán Füle, ale problém návratu utečencov Chorvátsko riešilo spôsobom, ktorý by mohol slúžiť ako vzor pre ostatné štáty. Preto by som chcel veľmi jasne povedať, že by sme mali, samozrejme, týmto krajinám vysvetliť, že musia neustále vyvíjať úsilie. Hovoriť však, že loptička je jasne na strane Chorvátska, je vonkoncom neprijateľné. Chorvátsko ratifikovalo dohodu o hraniciach a chcel by som sa pridať k pánovi Swobodovi a vyzvať slovinský parlament, aby urobil to isté. Rada necháva neotvorené tri rokovacie kapitoly. Chcel by som vyzvať španielskeho zástupcu Rady ministrov, aby sa tieto kapitoly počas španielskeho predsedníctva otvorili. Tým umožníme Chorvátsku, ak budeme konať férovo, uzavrieť rokovania v tomto roku.

Pokiaľ ide o nezmyselné blokovanie Macedónska v súvislosti s otázkou názvu, ani v tomto prípade loptička nie je len na strane Macedónska. Naopak, zodpovednosť nesie členský štát EÚ, ktorý vytvoril prekážku v rozpore s medzinárodným právom. Vzhľadom na to by som chcel povedať, že EÚ sa musí správať dôveryhodne. Inak povedané, na jednej strane musíme mať požiadavky voči ostatným, ale musíme dodržiavať aj vlastné normy, inak úplne stratíme dôveryhodnosť. Myslím si, že je pre nás dôležité, aby sme po dlhej a zložitej ceste mohli o Chorvátsku tento rok v Parlamente hlasovať. Potom môžu prísť pozorovatelia, rovnako, ako to bolo v prípade českých, slovinských a maďarských pozorovateľov, ktorých sme tu privítali. Dúfam, že európske voľby sa v Chorvátsku uskutočnia tento alebo nasledujúci rok a že chorvátski poslanci sa stanú súčasťou tohto Parlamentu a pomôžu nám pripraviť pristúpenie ďalších štátov južnej Európy, počnúc Macedónskom.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, v mene skupiny S&D. (BG) Vážený pán predsedajúci, pán Füle, aj ja by som vám chcel zablahoželať k zvoleniu za člena Európskej komisie a chcem povedať, že považujem za veľmi symbolické, že sa práve dnes zaoberáme rozširovaním, keďže ide o prvú rozpravu v tomto Parlamente, na ktorej sa zúčastňuje aj nová Komisia.

Vlastne ani nemusíme opakovať, že rozširovanie sa nepochybne stalo jednou z najúspešnejších politík Európskej únie. Želám vám veľa úspechov. Náš Parlament urobí všetko pre to, aby vás podporil vo vašom úsilí, pretože my v Európskom parlamente sme najväčšími zástancami rozširovania tohto regiónu bezpečnosti, prosperity a práv občanov, ktorým Európska únia je.

Vzhľadom na to si myslím, že stanoviská troch spravodajcov vyzdvihli dôležitú prácu Výboru pre zahraničné veci, ako aj ich samotných. K tomu by som im chcel zablahoželať a zároveň povedať, že všetky tri správy, o ktorých dnes diskutujeme, boli vo Výbore pre zahraničné veci schválené veľkou väčšinou. Verím, že rovnako to bude aj dnes.

Chcem zdôrazniť, že našou snahou je využiť správy aj ako veľmi jasný signál vo vzťahu k spomínaným trom krajinám, hoci všeobecná rozprava náš odkaz zrejme do istej miery oslabí. Chceme potvrdiť, že procesom sa budeme naďalej zaoberať, ale existujú témy, ktorým sa nedá vyhnúť a ktoré sa musia v týchto troch krajinách vyriešiť. Ide najmä o skutočnosť, že Európsky parlament nemôže a nebude zatvárať oči pred celou sériou problémov, ktoré sa týkajú plnenia kodanských kritérií v súvislosti s ochranou základných práv, slobodou médií a slobodou zhromažďovania, ako aj ochranou práv menšín, dobrými susedskými vzťahmi atď.

Chcel by som sa v krátkosti venovať trom témam, ktoré majú podľa môjho názoru pre pokrok v pristúpení spomínaných troch krajín zásadný význam. Po prvé, v súvislosti s Chorvátskom niet pochýb, že cesta k členstvu tejto krajiny v EÚ je už otvorená. Dohoda so Slovinskom má mimoriadny význam, no vyzývame na jej urýchlenú ratifikáciu, čo dáva možnosť uzavrieť prístupové rokovania s Chorvátskom do konca tohto roka.

Pokiaľ ide o Macedónsko, dúfame, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko preukáže potrebnú flexibilitu. Veríme tiež, že nová grécka vláda vyrieši otázku názvu, aby sme Macedónsku mohli oznámiť termín začatia rokovaní ešte v tomto roku.

Čo sa týka Turecka, nemôžeme sa vyhnúť problému Cypru. Ak Turecko nepokročí v riešení tejto otázky, nemôže očakávať zásadný pokrok v procese integrácie.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE. (SL) Uznesením o Chorvátsku, ktoré dnes Parlament schvaľuje, uznávame, že táto krajina dosiahla pokrok v oblasti plnenia kritérií pre vstup do Európskej únie, uskutočňovania reforiem demokratického systému a harmonizácie právnych predpisov s požiadavkami acquis. Tým sa Chorvátsko jednoznačne dostáva na popredné miesto v zozname krajín, ktoré majú vyhliadky stať sa plnoprávnymi členmi Európskej únie. Táto skutočnosť otvára Chorvátsku aj možnosť uzavrieť rokovania ešte v tomto roku, ako sme uviedli aj v správe.

Sme veľmi radi, že pani Kosorová, nová chorvátska premiérka, prijala urýchlené a úspešné opatrenia v oblastiach, ktoré sme doteraz považovali za najväčšiu prekážku: v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, v zavedení programu administratívnej reformy, v trestaní vojnových zločinov a zabezpečení právnej a ústavnej ochrany etnických a ostatných menšín.

Podpisom arbitrážnej dohody o riešení sporu o hranice so susedným Slovinskom nová chorvátska vláda nielenže odstránila prekážku v rokovacom procese, ale otvorila cestu aj pre riešenie ďalších problémov. Dôležité je, že Chorvátsko naďalej rieši hraničné spory s ďalšími susednými krajinami a že sa snaží tieto rokovania viesť v dobrej viere a v súlade so zásadou pacta sunt servanda.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že toto uznesenie, ktoré bolo navrhnuté pod vynikajúcim vedením môjho kolegu poslanca a spravodajcu pána Hannesa Swobodu, objektívnym a pozitívnym spôsobom vyzdvihlo problematické oblasti, na ktorých musí Chorvátsko ešte veľa pracovať. Aby som spomenul aspoň niektoré, ide o spoluprácu s Haagskym tribunálom, doterajšie snahy o trestné stíhanie prípadov korupcie, reštrukturalizáciu hospodárstva a financií a väčší a úprimnejší záväzok odstrániť prekážky v súvislosti s návratom srbského obyvateľstva do Chorvátska. Chorvátsko je predsa aj ich domovom.

Pozitívne správy o pokroku Chorvátska a FYROM by sme mali chápať aj ako jednoznačný signál otvorenosti EÚ k rozširovaniu vo vzťahu k všetkým krajinám západného Balkánu a ako potvrdenie záväzkov, ktoré sme prijali voči týmto krajinám, pokiaľ splnia všetky príslušné kritériá. To platí aj o Turecku. Táto skutočnosť však závisí predovšetkým od nich. Na záver by som chcel zaželať novému komisárovi pánovi Fülemu veľa úspechov. Viem, že odvedie vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela v mene poslaneckého klubu Verts/ALE privítať v tomto Parlamente pána komisára Füleho. Sme radi, že môžeme s vami pracovať a tešíme sa na budúcu spoluprácu. Tiež by som chcela poďakovať pánovi Swobodovi za dobrú spoluprácu v súvislosti so správou o Chorvátsku. Myslím si, že spolupráca na tomto procese bola dobrá, a ďakujem svojim kolegom.

Chcela by som len povedať, že skôr by sme uvítali rozpravu en bloc, aby sme mohli rokovať o všetkých troch krajinách, ktoré sú však samostatnými oddielmi, v dopoludňajších hodinách. Myslíme si, že by to malo väčší zmysel ako miešať ich všetky dokopy, ale to len na okraj.

v mene skupiny Verts/ALE.– (DE) Skupina zelených/Európska slobodná aliancia je za urýchlené pripojenie Chorvátska k Európskej únii a veľmi vítame rýchly pokrok, ktorý krajina urobila. Urýchlený vstup Chorvátska do EÚ vyšle celému západnému Balkánu dôležitý signál v oblasti bezpečnostnej politiky. To znamená, že prísľub členstva, ktorý dali vedúci predstavitelia európskych štátov alebo vlád v Solúne všetkým krajinám západného Balkánu, stále platí. Vierohodnosť a platnosť tohto sľubu je pre všetky štáty regiónu obrovským stimulom na zavedenie ďalekosiahlych reforiem, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti, stabilite a prosperite týchto krajín.

V súvislosti s Chorvátskom je dôležité povedať, že treba posilniť a sprehľadniť verejnú službu. Rozhodujúcim faktorom nie je len prijatie nových právnych predpisov, ale predovšetkým ich administratívne uplatňovanie. Naša skupina Verts/ALE by v tejto oblasti uvítala lepšie výsledky. Sme presvedčení, že jediným riešením problémov korupcie a organizovaného zločinu je dôsledné uplatňovanie nových zákonov a predpisov. To isté platí aj o súdnictve a najmä o dôležitej kapitole týkajúcej sa súdneho systému, ktorá ešte nebola prerokovaná. Vyhlásenia chorvátskej vlády sú pozitívnym krokom, ale po slovách musia nasledovať činy, ktoré prinesú de facto zlepšenie situácie na súdoch. V tejto oblasti by sme tiež uvítali väčšiu transparentnosť a menší politický vplyv.

Z tohto dôvodu predkladáme štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a chcem vás vyzvať, aby ste hlasovali za ich schválenie. Prvý sa týka boja proti korupcii. Sem by sme chceli zaradiť najmä odvetvie stavebníctva a územného plánovania, pretože v tejto oblasti sa prideľujú najväčšie verejné zákazky.

Po druhé, v súvislosti s odsekom 19 by sme chceli poukázať na neuspokojivú situáciu homosexuálov a lesbičiek. Opakovane sa objavili útoky na ľudí patriacich k týmto menšinovým skupinám. Chorvátska vláda nás teraz ubezpečila, že niektoré prípady sa vyšetrujú. To považujeme za veľmi pozitívny signál a chceli by sme povzbudiť chorvátske orgány, aby urýchlili zavedenie antidiskriminačného zákona.

Moja posledná pripomienka sa týka skutočnosti, že nemáme žiadnu predstavu o novej energetickej politike v Chorvátsku. Preto vás chceme vyzvať, aby ste podporili náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7. Tešíme sa, že Chorvátsko sa čoskoro stane členom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, skupina ECR podporuje rozširovanie Európskej únie. Nevidíme v ňom iba podstatné výhody väčšieho jednotného trhu, ale na rozdiel od niektorých poslancov v tomto Parlamente aj oslabenie federalistických ambícií v jadre Európskej únie. Kandidátske krajiny však musia spĺňať prísne a náročné normy stanovené v kodanských kritériách.

Preto plne podporujeme dôsledný prístup Komisie ku kandidátom na členstvo a jej snahu vziať si ponaučenie z predchádzajúceho rozširovania, najmä z posledného vstupu Bulharska a Rumunska, v ktorých pretrvávali problémy v oblasti organizovaného zločinu a korupcie. Chorvátsko je spolu s Islandom – v prípade, že bude uznané ako kandidátska krajina – nepochybne najlepšie pripravenou krajinou na vstup do Európskej únie a jej pristúpenie pomôže stabilizovať situáciu na západnom Balkáne. I keď sa domnievame, že hraničný spor so Slovinskom naďalej pretrváva, nemyslíme si, že by dvojstranné spory mohli oddialiť členstvo Chorvátska v Únii. Veď napokon, Taliansko nebránilo prístupu Slovinska, hoci v tom čase existovali spory v súvislosti s hranicou a menšinami.

Ako sa v správe Komisie jasne uvádza, Chorvátsko dosiahlo významný pokrok aj v plnení rokovacích kritérií a EÚ naďalej dôrazne očakáva, že krajina bude plniť svoje záväzky. Macedónsko je v súčasnosti späť na ceste k členstvu v Únii. Vítame liberalizáciu vízového režimu tejto krajiny voči EÚ, ktorá sa vzťahuje aj na Srbsko a Čiernu Horu. Naliehavo vyzývame Radu, aby umožnila otvorenie rokovaní o členstve Macedónska v Únii.

Skupina ECR je presvedčená, že takmer smiešny spor s Gréckom o názve by sa mal rýchlo a rozumne vyriešiť. Prezident Ivanov pomohol zlepšiť ambície Macedónska vo vzťahu k EÚ a dúfame, že jeho požiadavka stretnúť sa so staronovým prezidentom Grécka bude v duchu priateľstva a susedských vzťahov opätovaná. Žiadosť Turecka o členstvo v EÚ je zatiaľ problematická, a to nielen v oblasti ľudských práv. Nedávny otrasný prípad mladého dievčaťa, ktoré bolo pochované zaživa len kvôli tomu, že sa rozprávalo s chlapcami, jasne nahráva na smeč tým, ktorí vyhlasujú, že Turecko nemá v Európskej únii miesto. Neuznanie Cypru a odmietnutie uplatňovania Ankarských protokolov, ako aj prieťahy v ratifikácii zmluvy o obnove vzťahov s Arménskom sú sklamaním.

Na záver by som chcel ako stály spravodajca Parlamentu pre Čiernu Horu dodať, že podľa môjho názoru a vychádzajúc z nedávnej návštevy tejto krajiny je Čierna Hora na dobrej ceste k štatútu kandidátskej krajiny a dúfam, že sa to čoskoro stane skutočnosťou.

Ešte by som chcel využiť príležitosť a v mene Skupiny ECR zablahoželať komisárovi Fülemu k včerajšiemu vymenovaniu do funkcie. Naša skupina mu bude pri riešení náročných úloh, ktoré ho čakajú, plne k dispozícii.

 
  
MPphoto
 

  Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL. (EL) Hneď na úvod by sme chceli zdôrazniť, že podporujeme integráciu Turecka. To je náš názor, o ktorom sme presvedčení. Je nevyhnutné, v prvom rade pre Turecko samotné, aby zabezpečilo práva všetkých menšín, znížilo obmedzenie volebných kresiel v parlamente a zabezpečilo pracovné práva, ako je právo na štrajk a právo na kolektívne vyjednávanie.

Hľadanie skutočného politického riešenia kurdského problému, uznanie arménskej genocídy, normalizácia vzťahov so susednými krajinami a ukončenie okupácie na Cypre – to sú niektoré z problémov, ktoré Turecko musí vyriešiť. Ako zdôraznila Rada, Turecko musí naliehavo, bez ďalšieho odkladu, v plnej miere a nediskriminačným spôsobom splniť požiadavky dodatkového protokolu k dohode z Ankary.

Ignorovaním medzinárodného práva Turecko bráni Cyperskej republike v uplatňovaní zvrchovaných práv v jej výhradnej hospodárskej zóne. Preto vyhlasujeme, že nesúhlasíme so stanoviskom, v zmysle ktorého by sa mala otvoriť príslušná kapitola o energetike.

Na záver by som chcel spomenúť zámer niektorých poslancov hlasovať za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyzýva všetky zainteresované strany, aby pomohli vyriešiť problém Cypru. Som si istý, že pomôžeme všetci. Nemyslíte si však, že rovnaká miera zodpovednosti u všetkých, tak v prípade obetí, ako aj okupantov, je neprijateľná? Ak chceme nájsť riešenie cyperskej otázky, musíme zdôrazniť záväzky Turecka. S Tureckom musíme hovoriť otvorene a na záver chcem ešte raz zopakovať, že jeho integráciu podporujeme. Podporujeme však integráciu Turecka do Európskej únie, nie integráciu Európskej únie do Turecka.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny EFD. (NL) Hoci znovu riskujem znepokojenie tureckých diplomatov – mám na mysli ich reakciu na mnohé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu – naliehavo vyzývam Radu a Komisiu, aby do programu nadchádzajúcich rokovaní s tureckými orgánmi zaradili týchto päť bodov:

1. Udelenie právnej subjektivity všetkým náboženským komunitám v Turecku ako základný predpoklad uskutočňovania náboženskej slobody v Turecku.

2. Okamžité ukončenie nenávistnej verejnej kampane voči tureckým kresťanom, ktorá v školských učebniciach a miestnych médiách dovoľuje používať dvojnásobne negatívne označenie „misijné aktivity“, akoby tureckí kresťania boli už z definície podvratnými živlami so sklonmi k podkopávaniu štátu.

3. Okamžité ukončenie zjavnej diskriminácie voči neislamským menšinám pri obsadzovaní významných civilných a vojenských postov v rámci aparátu tureckej vlády.

4. Účinné vládne opatrenia voči narastajúcemu antisemitizmu vo verejnom živote v Turecku. Turecký akademický pracovník nedávno hovoril o „otrávenej“ atmosfére. Som rád, že táto atmosféra mu ešte stále umožňuje otvorene vystúpiť a povedať niečo také. Preto je potrebné prijať účinné vládne opatrenia voči rastúcemu antisemitizmu vo verejnom živote v Turecku a v tomto ohľade by mal vedúcu úlohu zohrávať premiér Erdoğan.

5. Napokon, prísne zosúladenie vzťahov s Iránskou islamskou republikou s transatlantickou politikou voči Teheránu a jeho kontroverznému jadrovému programu. Turecko musí jasne vysvetliť svoj postoj k čoraz naliehavejšej otázke jadrového programu Teheránu. Turecko ako člen NATO a kandidátska krajina na vstup do EÚ musí vyjadriť svoj názor. Musí sa jasne rozhodnúť.

Vyzývam Radu a Komisiu, aby kodanské kritériá a dôraznú kritiku Turecka, ktorú som spomínal, brali vážne. Ešte raz vám, pán komisár, želám veľa úspechov v novej funkcii. Teším sa na konštruktívnu konzultáciu a dúfam, že kodanské kritériá budete brať vážne. To nám umožní modernizovať Turecko, krajinu, ktorú mám záujem rešpektovať.

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI). (NL) Vitajte v Parlamente, pán Füle! Vážený pán predsedajúci, holandská Strana za slobodu (PVV), naša strana, sa rozhodla v tomto Parlamente pracovať nezávisle. V tomto prípade sme uvítali vynikajúcu spoluprácu so Skupinou Európa slobody a demokracie a s pánom Messerschmidtom, ktorému by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku.

Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel povedať, že strana PPV nepodporuje rozširovanie EÚ – ani v prípade Chorvátska, ani v prípade Macedónska a už vôbec nie v prípade Turecka. Turecká okupácia Cypru je protizákonná, všetci v tomto Parlamente to vieme, a napriek tomu sa naďalej zaoberáme vstupom Turecka bez toho, aby sme ho za túto okupáciu verejne odsúdili. Na Turecko neuvalíme žiadne – alebo takmer žiadne sankcie. To je podľa môjho názoru skutočne benevolentný postoj. Preto som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý túto okupáciu odsudzuje a žiada Turecko, aby okamžite stiahlo svoje vojská z Cypru. Preto dúfam, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh všetci podporíte.

Navyše, sloboda tlače v Turecku je pod silným tlakom. Počas mojej návštevy v Turecku som bol dokonca svedkom jej zákazu. To musíme jednoznačne odsúdiť, a preto som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16.

Dámy a páni, teraz prejdime k problémovému štátu Irán. Pán Ahmadínedžád, islamský diktátor, ktorý terorizuje vlastné obyvateľstvo a chce vymazať Izrael z mapy, o čom otvorene hovorí, vyrába rakety dlhého doletu, pravidelne uskutočňuje raketové testy a včera začal s obohacovaním uránu, ktorý je vhodný na výrobu jadrových zbraní. Dámy a páni, to v nás nemôže vzbudzovať nič iné ako odpor. Turecko, ktoré chce vstúpiť do EÚ, považuje iránsku vládu za svojho dobrého priateľa a za to ho musíme dôrazne odsúdiť, preto som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17. Počítam s vašou podporou.

Ďalej by som chcel spomenúť rokovania s Tureckom. Turecko, ktoré považuje Irán za svojho priateľa, okupuje Cyprus, utláča kresťanov, porušuje práva žien a je členom Organizácie islamskej konferencie (OIC), uznáva zákon šaría obmedzujúci ľudské práva a je islamskou krajinou, sa nikdy nemôže stať členom tejto Únie. Tomu by sme mali zabrániť, z toho dôvodu som predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 18 a 19, ktorých cieľom je zastaviť prístupové rokovania. Preto dúfam, že moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy všetci podporíte.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel zablahoželať pánovi Zoranovi Thalerovi k jeho správe a poďakovať jemu i všetkým ostatným kolegom za veľmi konštruktívnu prácu na príprave tohto návrhu uznesenia. Srdečne vítam komisára Füleho a želám mu veľa úspechov v budúcej práci.

Európska ľudová strana sa domnieva, že FYROM prešla za posledný rok veľmi pozitívnym vývojom. Pokrok, ktorý dosiahla v plnení väčšiny kritérií potrebných na začatie prístupových rokovaní do EÚ, je významný a pozoruhodný. Skutočnosť, že Komisia odporučila začať rokovania s FYROM, by sme mali považovať za jasný odkaz, že táto krajina ide správnou cestou.

Parlament by sa mal preto dôrazne podporiť toto uznesenie a jeho prijatím vyslať pozitívny signál krajine a vlastne celému regiónu. Dúfam, že Európska rada potvrdí rozhodnutie Komisie a výzvu, ktorá je súčasťou tohto uznesenia, a že dá rokovaniam s FYROM v blízkej budúcnosti zelenú, a to bez zbytočného odkladu. Dúfam tiež, že dovtedy sa podarí dosiahnuť pokrok v otázke názvu a zlepšiť vzťahy so susednými krajinami.

FYROM by mala prijať túto výzvu a ukázať, že je pripravená splniť všetky kodanské kritériá, na základe ktorých by sa mali naplniť jej ambície stať sa členom EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols (S&D).(ES) Domnievam sa, že správa o pokroku Turecka v súvislosti so vstupom do EÚ, o ktorej budeme dnes hlasovať, je pozitívna. Je priamočiara, a hoci je možná určitá kritika, je to vyvážená správa a pani spravodajkyni Oomenovej-Ruijtenovej k nej blahoželám.

Naša skupina by, samozrejme, viac zdôraznila určité aspekty. Dohodli sme sa však na širokom konsenze, pretože sa domnievame, že správa by mala mať čo najväčšiu podporu v tomto Parlamente.

Musíme vyslať jasné posolstvo v tomto bode. Malo by to byť pozitívne posolstvo vyjadrujúce dobrú vôľu, ale aj dôrazné, aby podporilo rokovací proces a podnietilo vývoj modernizujúcich a demokratických reforiem v Turecku. V tejto oblasti musíme mať jasno: musíme prekonať túto fázu pomalosti a váhavosti v rokovacom procese.

Podľa prieskumov verejnej mienky sa podpora tureckej verejnosti pre pristúpenie zmenšila a toto vnímanie verejnosti treba zmeniť. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je zabezpečiť, aby sa naďalej pokračovalo v rokovaniach a reformách, aby Európska komisia ukázala dôslednosť v záväzkoch, ktoré prijala, a aby nevysielala nejednoznačné signály, ktoré spôsobujú neistotu. Turecko musí, samozrejme, tiež podniknúť rozhodné kroky na ceste k reforme.

Existujú dve možnosti: bludný kruh rozporov, konfrontácií a nedôvery alebo cesta von v podobe serióznych, dôsledných a jednoznačných rokovaní.

Ak táto správa čo i len trochu prispeje k priblíženiu sa tomuto cieľu, potom sa domnievam, že môžeme byť spokojní.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, ako vedúci delegácie by som chcel predovšetkým zablahoželať pánovi Thalerovi k jeho veľmi vyvážanej správe. Skopje uskutočnilo reformy a je na ceste k vstupu do Európskej únie. Veľmi to vítame a veľmi nás to teší. Liberalizácia vízového režimu bola hádam najjasnejším a najviditeľnejším signálom. Bol to míľnik v našej spolupráci. Tento cieľ sa dosiahol iba vďaka úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ. Predstavuje otvorenosť, vzájomnú súčinnosť a spoluprácu.

Nesmieme však zabúdať na to, že Macedónsku bol pred štyrmi rokmi udelený status kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, a odvtedy sa sami seba neustále pýtame, kedy konečne vstúpi do Európskej únie. Chcel by som vyzvať všetky strany, aby zabezpečili vyriešenie problému názvu krajiny, ktorý je v súčasnosti v centre pozornosti. Musíme využiť impulz, ktorý vytvorilo rozhodnutie Rady z decembra a nová grécka vláda. Tento impulz zo dňa na deň slabne. Chcel by som vysvetliť stranám, že ak sa teraz sústredíme na iné témy, napríklad na finančnú krízu, cieľ pristúpenia Macedónska sa odsunie ešte ďalej do úzadia. Určite si neželáme, aby sa to stalo, a preto musíme naďalej vynakladať čo najväčšie úsilie v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE).(NL) V priebehu posledných šiestich mesiacov som využila každú príležitosť vycestovať na Balkán a do Turecka a rozprávať sa s tamojšími ľuďmi. Je úžasné na vlastné oči vidieť, čo sa tam deje v súvislosti s pristúpením: zásadné politické zlomy, ale predovšetkým aj úplne praktické zmeny, z ktorých majú úžitok ľudia, ktorí tam žijú.

V Čiernej Hore sa napríklad konečne uznala existencia homosexuality. V Turecku sa útočiskám pre ženy konečne podarilo dosiahnuť dobré vzťahy s políciou. To boli iba dva príklady. Mali by sme byť nadšení z toho, čo sa v týchto krajinách dosiahlo, a z toho, čo sa dobre vyvíja, ale zároveň si musíme veľmi jasne uvedomiť, čo je ešte potrebné urobiť.

Európsky parlament a členské štáty musia naďalej trvať na kritériách, ktoré sme stanovili na začiatku procesu. Musíme však zabrániť aj oslabeniu prístupového procesu vytváraním ďalších prekážok.

Na chvíľu sa chcem sústrediť iba na Macedónsko. Všetci sa zhodneme v tom, že bilaterálny problém názvu krajiny treba vyriešiť. Takisto sa všetci zhodneme v tom, že EÚ musí poskytnúť všetku možnú podporu v tomto procese. Samotné dvojstranné problémy by nemali byť prekážkou pre prístupový proces. Týka sa to Macedónska, ale rovnako aj Chorvátska, Srbska, Turecka, Kosova a Islandu. Pre ľudí, ktorí tam žijú, je vyhliadka na členstvo v EÚ príliš dôležitá na to, aby závisela od riešenia dvojstranných nezhôd.

Preto vás všetkých vyzývam, aby ste hlasovali za náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4, ktorého cieľom je doplniť nový článok 30, odsek 2 do správy o Macedónsku. Zároveň vás žiadam, aby ste skutočne pamätali na to, v súvislosti s týmito tromi správami, aký je prístupový proces veľmi dôležitý.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, v prvom rade by som vám, pán Füle, chcel zablahoželať k zvoleniu do tejto funkcie. Som presvedčený, že budeme úspešne a efektívne spolupracovať pri ďalšom rozširovaní Európskej únie. Som si istý, že ukončíte rokovací proces Európskej únie s Chorvátskom do konca tohto roka. Som si istý, že čoskoro začnete aj rokovací proces s Macedónskom. Dúfam, že to bude tiež v tomto roku.

V tomto vystúpení by som chcel zdôrazniť výnimočnú úlohu Chorvátska ako budúceho členského štátu Európskej únie, najmä v súvislosti s obranou našich spoločných hodnôt a bezpečnosti nášho kontinentu. Oceňujeme skutočnosť, že chorvátske jednotky sa ako súčasť NATO nachádzajú v Kosove a v Afganistane. Približne 300 chorvátskych vojakov, diplomatov a policajných dôstojníkov sa tiež zúčastňuje na operáciách ISAF v troch regiónoch Afganistanu. Náš nový spojenec nás statočne podporoval v boji proti terorizmu v niekoľkých misiách NATO. Som presvedčený, že členstvo Chorvátska v Európskej únii prispeje k trvalej stabilite v časti Európy, ktorá len pred niekoľkými rokmi zažila neľútostný konflikt a etnické čistky.

Ak Chorvátsko dokončí všetky reformy, môže ukončiť rokovania s Európskou úniou do konca tohto roka. Je to dobrý cieľ, a vyzývam všetkých, aby podporili toto úsilie. Mali by sme oceniť skutočnosť, že Záhreb uskutočnil početné reformy, najmä v oblasti súdnictva a verejnej správy, a takisto v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. Prijatie Chorvátska do rodiny členských štátov Európskej únie je súčasťou našej stratégie vybudovať kontinent demokracie a prosperity. Príklad tejto balkánskej krajiny potvrdzuje, že proces rozširovania Európskej únie je silným motívom pre politické a hospodárske reformy v krajinách, ktoré sa usilujú o členstvo. Nezabúdajme na to ani vtedy, keď hľadíme na nášho východného suseda, na Ukrajinu.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Vážený pán predsedajúci, mnohotvárna zahraničná politika Turecka v minulom roku spôsobila zmätok nielen v rámci medzinárodného spoločenstva, ale aj medzi sekulárnou časťou tureckej spoločnosti. Kam kráča Turecko? Kráča k multikultúrnej Európe alebo k celoislamskému štátu?

Chcela by som stručne pripomenúť Parlamentu politické správanie Turecka k Iránu, jeho neprijateľný diplomatický jazyk vo vzťahu k Izraelu, spor s Egyptom na hraniciach Gazy a nedávne rozhodnutie tureckej vlády zrušiť vstupné víza pre sedem arabských krajín. Ako vieme, mnohé sú útočiskom extrémistických islamských organizácií, ktorých členovia sa teraz môžu jednoducho dostať do Európy a na Západ. Predovšetkým otázka zrušenia víz pobúrila sekulárny štát v Turecku.

Ak zavedieme nové sankcie voči Iránu, postoj Turecka v Bezpečnostnej rade OSN bude východiskovým bodom pre objasnenie budúcnosti moderného Turecka, a potom budeme o Turecku hovoriť v tomto Parlamente inak.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Z pochopiteľných dôvodov je verejná mienka v Európe rozhodne proti pristúpeniu Turecka, neeurópskej a islamskej krajiny. Predošlá Komisia sľúbila, že rokovania s Tureckom sa prerušia, keby vyšlo najavo, že Turecko si neplní svoje demokratické povinnosti a že rokovania pôjdu ruka v ruke s reformným procesom v Turecku. Ani jeden z týchto sľubov sa nedodržal.

Naopak, znova a znova sa otvárali nové kapitoly, pričom Turecko sa vrátilo späť namiesto toho, aby sa posunulo vpred. Politické strany stavajú mimo zákon, zatýkajú kurdských starostov a kresťania sú vystavení zastrašovaniu, násiliu a administratívnej predpojatosti. Kresťanskí spisovatelia a akademickí pracovníci sa musia ukrývať. Nehovoriac už o fenoméne nútených manželstiev a takzvaných vrážd zo cti.

Aký dá Komisia Turecku konečný termín na uznanie všetkých členských štátov Európskej únie? Kedy bude musieť Turecko splniť Ankarský protokol? Kedy skončí protizákonná vojenská okupácia Cypru?

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, podobne ako moji kolegovia poslanci chcem tiež zablahoželať pánovi Fülemu k funkcii, ktorej sa ujal, a dúfam, že vynikajúci dojem, ktorý zanechal na vypočutí vo svojom Výbore pre zahraničné veci, sa potvrdí počas jeho volebného obdobia najmä v citlivej oblasti rozširovania.

Rád by som povedal zopár slov o Turecku. V prvom rade blahoželám našej spravodajkyni pani Oomenovej-Ruijtenovej k vynikajúcim výsledkom, ktoré dosiahla vo výbore.

Jej správa, ktorá sa týka rokov 2008 a 2009, problémy nezveličuje ani nepodceňuje, zdôrazňuje úsilie, ktoré Turecko vynakladá pri plnení kodanských podmienok a kritérií.

Podľa môjho názoru treba toto úsilie vidieť v rámci súčasného kontextu a politickej situácie v Turecku: sedem rokov po umiernenej islamskej vláde premiéra Erdoğana, v očakávaní volieb v júli 2011, krajina, ktorá vrie prípadmi operácie Sledgehammer, anulovania protokolu Emasya, ktorý základné právomoci presunul na vojenskú moc, a predovšetkým rozhodnutia, ktoré zakázalo aktivity Strany za demokratickú spoločnosť v Turecku.

Tento kontext, pán komisár, znamená, že prípad Turecka si vyžaduje veľkú opatrnosť. Turecko musí splniť podmienky a požiadavky kodanských kritérií a, samozrejme, musí dodržať Ankarský protokol. V tomto konkrétnom kontexte a situácii je však zrejmé, pán komisár, že ak sa vyšle akýkoľvek zlý signál, mohlo by to mať veľmi vážne dôsledky pre bezpečnosť Európskej únie, najmä keď vládnuca strana nemá trojpätinovú väčšinu, ktorú potrebuje v parlamente na zmenu ústavy. Takýto signál by mohol skutočne vyvolať alarmujúce nepokoje v už teraz nestabilnej krajine, ktorá je strategickým partnerom pre Západ vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii.

Musíme byť mimoriadne obozretní pri rokovacom procese, aby sme sa nedopustili žiadnych chýb.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcel verejne opäť zablahoželať pánovi komisárovi Fülemu. Museli ste vstávať skoro ráno prvý deň v novej funkcii a domnievam sa, že to nebolo poslednýkrát.

V Turecku je verejnosť veľmi skeptická k tomu, či EÚ dodrží svoj sľub, a s rovnako skeptickým postojom verejnosti sa stretávame aj v EÚ. Vašou úlohou, pán komisár, je byť spravodlivým a objektívnym – a áno, týmto sa získava dôvera verejnosti. Ale tiež presadzovať pozitívny postoj k rozširovaniu, získať si skeptikov, pričom naša skupina vás v tom podporí.

V prípade Turecka je Skupina socialistov a demokratov naďalej za podporu pristúpenia a reforiem. Správa Komisie o pokroku uvádza, že reformné úsilie sa obnovilo, ale malo by sa zintenzívniť. Súhlasíme. Teda, dovoľte mi pri tejto prvej správe počas piatich rokov v tomto Parlamente sústrediť sa v úvodných poznámkach na to, ako by mal Parlament pristupovať k Turecku. Pokiaľ ide o pani spravodajkyňu, oceňujem vaše úprimné odhodlanie dosiahnuť konsenzus v tomto Parlamente a ďakujem vám za spoluprácu. Verím, že v budúcich rokoch sa budete usilovať o súhlas politických skupín pred predložením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne s dohodnutými kompromismi vo výbore, keďže rozdiely medzi nami sú malé.

Ale ozajstnou skúškou pre vás ako spravodajkyňu a pre tento Parlament bude dosiahnuť, aby sme využili náš vplyv na zabezpečenie trvalého, postupného pokroku z roka na rok pri našom smerovaní Turecka k pristúpeniu do EÚ, čo si vyžaduje vodcovstvo nielen tu, ale aj v krajine.

Pokiaľ ide o našich cyperských kolegov, rozumieme pocitu nespravodlivosti, ktorý máte. Naša skupina sa snažila plne vás zapojiť do nášho konsenzu, ale sme rozhodnutí snažiť sa v týchto kľúčových časoch zaujať stanovisko, ktoré podporuje snahy o zmierenie s cieľom dosiahnuť spravodlivosť pre obidve spoločenstvá a nepredvídať vopred výsledok v mene ktorejkoľvek zo strán.

Pokiaľ ide o ostatných v tomto Parlamente, konštruktívna kritika Turecka je potrebná, my sami sme kritickými priateľmi. Pokiaľ však ide o tých, ktorí v tejto rozprave vystupujú proti Turecku, hovoríme, že ste v menšine, príliš mnohých z vás motivuje náboženská neznášanlivosť proti islamu a sledujete vlastné politické výhody úmyselným vytváraním falošného strachu z prisťahovalectva. Tieto argumenty sú odsúdeniahodné a pohoršujúce, presne ako vy.

Na záver, pokiaľ ide o väčšinu v tomto Parlamente, ktorá je za pristúpenie Turecka, musíme to znova a znova opakovať. Prenikavý hlas odporcov nás nesmie prekričať. Očakávame od našich tureckých kolegov, že budú pokračovať v bolestivých zmenách vo svojej vlastnej spoločnosti so zložitým vplyvom na domácu politiku.

Tieto reformy sú dobré samy osebe, ale pre tých z nás, ktorí hovoria v tomto Parlamente, že chceme pristúpenie: musíme docieliť, aby ich bolestivosť mala zmysel, a to tým, že budeme robiť to, čo hovoríme, otvárať a uzatvárať kapitoly podľa zásluh, plniť sľuby Rady, konať v dobrej viere.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Vo svojom vystúpení spomeniem iba Macedónsko, keďže chcem zdôrazniť, že správa zachytáva pozitívny vývoj situácie v Macedónsku a podporuje politické rozhodnutie začať rokovania s touto krajinou.

Nebudem hovoriť o vyváženosti správy ani o spôsobe, ktorým podrobne opisuje pozitívne a negatívne faktory, s ktorými krajina zápasí.

Chcela by som zdôrazniť dve veci. Prieskumy po voľbách a prieskumy verejnej mienky v Macedónsku ukazujú, že táto krajina je jedným z najväčších „eurooptimistov“ v regióne. Domnievam sa, že podpora obyvateľstva je podmienkou pre úspech rokovacieho procesu. Po druhé, domnievam sa, že Grécko ako členský štát Európskej únie musí pochopiť európske modely vyrovnania sa s históriou a vynaložiť čo najviac úsilia s cieľom dosiahnuť, aby problém názvu Macedónska neznamenal prekážku pre pokrok krajiny smerom k Európe, pretože akýkoľvek iný prístup je proti myšlienke a osudu Európy.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, po prvé by som chcela privítať pána komisára Füleho a zablahoželať mu.

V pondelok sa v Istanbule uskutočnilo 12. vypočutie súdneho procesu s údajnými atentátnikmi na Hranta Dinka. Po prvýkrát sa oficiálni pozorovatelia tohto súdneho procesu úprimne snažili zistiť pravdu a prokurátor poukázal na súvislosti medzi týmto súdnym procesom – s údajnými atentátnikmi na Hranta Dinka – a ostatnými prebiehajúcimi procesmi, ako napríklad tým so sieťou Ergenekon.

Táto skutočnosť je mimoriadne dôležitá, pretože sa tu súdia práve politické atentáty, neznášanlivosť v spoločnosti a beztrestnosť, ktorá stále vládne. Navyše, toto je názor, ktorý rodiny obetí týchto politických atentátov výstižne vyjadrili, keď sa pri zmienke o tureckom „hlbokom štáte“ označili za „hlbokú rodinu“ Hranta Dinka. Hovorím vám to, pretože veci napredujú a pretože v rámci tureckej občianskej spoločnosti existuje túžba a hnutie za reformu s cieľom podporiť demokraciu a práva, a táto túžba a toto hnutie sú mimoriadne silné.

Chcela by som uviesť aj ďalší príklad, ktorý sa momentálne ocitá v titulkoch novín – zločiny v mene rodinnej cti už boli spomenuté – a to mladé šestnásťročné dievča, ktoré sa našlo pochované pod kurníkom a ktoré bolo odsúdené rodinnou radou za to, že sa rozprávalo s chlapcami. Je to hrôzostrašné a je to zločin. Členovia tejto rodiny, samozrejme, budú musieť byť uväznení.

V skutočnosti sa takéto zločiny pred niekoľkými rokmi neobjavovali v titulkoch novín. Je preto potešujúce vidieť, že tieto takzvané „zločiny v mene cti“, ktoré sú jednoducho barbarskými zločinmi, sa už dnes v tureckej spoločnosti netolerujú. Turecká spoločnosť prechádza zásadnou premenou, dokonca v nej vládne zmätok, a ja sa domnievam, že keď diskutujeme o Turecku, musíme si intenzívne uvedomiť, že akákoľvek reforma v tejto krajine hlboko ovplyvňuje vzťahy medzi občanmi, inštitúciami, históriou Turecka a demokraciou. Tieto prvky sú absolútne kľúčové.

Domnievam sa, že náš proces musí byť absolútne úprimný. Dnes sa uznáva úprimnosť tohto procesu a to odráža našu schopnosť podporiť zložitý, kritický a historický proces na Cypre. EÚ musí dnes jasne povedať Cypru, že sme pripravení podporiť ho a ručiť s použitím všetkých prostriedkov, ktoré máme k dispozícii vrátane hospodárskych a finančných prostriedkov, za akúkoľvek dohodu, ktorá sa dosiahne medzi severom a juhom, a že sme tiež rozhodnutí zabezpečiť, aby nič v právnych predpisoch EÚ nemohlo zabrániť dosiahnutiu konsenzu na Cypre. Musíme ísť ďalej, budúcnosť členstva Turecka v EÚ závisí aj od tejto otázky.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Vážený pán predsedajúci, nebýva to často, že súhlasím s pani Flautrovou, ale súhlasím s mnohými poznámkami, ktoré práve uviedla. Predovšetkým by som chcel vyzvať k väčšej poctivosti v našom prístupe k Turecku. Som si istý, že všetci chceme dobré vzťahy s Tureckom, a mnohí z nás, pravdepodobne väčšina, by raz chceli vidieť Turecko ako členský štát Európskej únie, inej Európskej únie ako tá dnešná. Niektorí vidia, že pristúpenie Turecka by nevyhnutne znamenalo zmenu povahy projektu EÚ a posun smerom k neželanej politickej integrácii, a preto to tak odmietajú.

Mám niekoľko otázok pre Komisiu. Čo sa stalo s rokovaniami s Tureckom? Prečo je otvorených tak málo kapitol? V časoch, keď máme vo všetkých našich krajinách vážne obavy o energetickú bezpečnosť a Turecko má takú kľúčovú geografickú polohu pre zabezpečenie trás plynovodu z kaspického regiónu, prečo nie je otvorená kapitola o energetike? A s blížiacimi sa prezidentskými voľbami na Cypre a prebiehajúcimi rokovaniami o zjednotení na Cyprus veľmi myslíme. O Turecku, samozrejme, sotva možno v tomto Parlamente diskutovať bez zmienky o Cypre, ale možno by bolo užitočnejšie, keby sa EÚ namiesto neustáleho kritizovania Turecka usilovala poskytnúť mu väčšiu podporu v tejto otázke. Prečo stále žiadame Turecko, aby využilo svoj vplyv, keď kľúčovú úlohu majú zohrať Grécko a Cyperská republika, dva členské štáty EÚ?

Súhlasím s tým, že počet tureckých vojenských jednotiek na severnom Cypre by sa mal výrazne znížiť. V skutočnosti pravidelne navrhujem tureckým vyslancom, že jednostranné zníženie počtu jednotiek by bolo odvážnym opatrením na posilnenie dôvery, ale my všetci vieme, že keby sa uskutočnil plán Kofiho Annana, počet prítomných tureckých jednotiek by sa znížil na iba 650 a gréckych na 950. Je pohoršujúce, že sa nedosiahol žiadny skutočný pokrok v otváraní medzinárodného obchodu so severným Cyprom. Prečo nedodržala Európska únia sľub, ktorý dala v máji 2004, skoncovať s izoláciou severného Cypru?

Zo všetkých miest na svete, kde by EÚ mohla skutočne zohrať užitočnú úlohu a uplatniť istý dobrý vplyv, vyniká Cyprus – napriek tomu tam chýbame. Neobviňujme Turecko za vnútorné ťažkosti EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, náš postoj proti rozširovaniu Európskej únie je v súlade s naším postojom proti integrácii Grécka, mojej krajiny, do Európskej únie a s bojom o jeho vyslobodenie z tohto imperialistického systému.

Celkový proces rozširovania je v súlade s posilňovaním NATO a jeho okupáciou západného Balkánu, s odtrhnutím Kosova a destabilizáciou Bosny a Hercegoviny, s bojom Európskej únie o hranice a stabilitu v tejto oblasti, s útlakom obyvateľov Srbska, s novými trenicami a rozpormi na Balkáne.

Keďže takzvané bilaterálne otázky vôbec nie sú bilaterálnymi otázkami, ale sú to medzinárodne otázky, zaoberá sa nimi OSN. Zároveň je v regióne Balkánu neuveriteľná kríza, ktorú očividne spôsobili reformy, ktorým boli ľudia v týchto krajinách vystavení s cieľom vstupu do Európskej únie.

Tento proces je v súlade s neústupnosťou Ankary v otázke Cypru, s casus belli v oblasti Egejského mora, čo podporuje agentúra Frontex spochybňovaním hraníc v oblasti, s účinným zákazom odborov a inými protidemokratickými opatreniami v Turecku.

To je však ďalší dôvod, prečo stojíme za pracujúcimi v týchto krajinách proti integrácii, aby mohli bojovať za svoje práva.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, švédske a španielske predsedníctvo urobili z členstva Turecka v Európskej únii prioritnú tému, ako keby to bola už hotová vec.

Z mnohých dôvodov si nemyslíme, že členstvo Turecka je realistické a vhodné. Po prvé, pretože Turecko sa geograficky nenachádza v Európe. Po druhé, pretože Turecko sa stáva čoraz islamskejšou krajinou a Ankara je v skutočnosti vedúcim členom najväčšej medzinárodnej islamskej organizácie, Organizácie islamskej konferencie (OIC). Po tretie, pretože náboženské menšiny sú prenasledované a ich menejcennosť je zakorenená v spoločnosti. Po štvrté, pretože Turecko naďalej oficiálne popiera genocídu jeden a pol milióna arménskych kresťanov a okupuje Cyprus vojensky a politicky v rozpore s medzinárodným právom.

Musíme pamätať na to, že s Tureckom v Európskej únii budeme hraničiť s krajinami ako Irak, Irán a Sýria. Napokon musíme pamätať aj na to, že do roku 2030 bude Turecko s 90 miliónmi obyvateľov najľudnatejšou krajinou Európskej únie. To znamená, že bude mať najviac poslancov EP a najväčšie percento hlasov v Európskej rade, čím by sa rovnováha v Európe určite narušila.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, podobne ako veľa mojich kolegov v tomto Parlamente dnes ráno, tiež by som chcela vyzvať k čestnosti a realizmu v rozprave predovšetkým vo vzťahu k Turecku. Vítam, že kolegovia žiadali aktívnu podporu pre Cyprus pri dosahovaní určitého riešenia s Tureckom.

Chcem veľmi rýchlo obrátiť našu pozornosť na jeden aspekt, ktorý sa mi dostal do pozornosti, a to na neutešenú situáciu mnohých občanov, ktorých zastupujem a ktorí utrpeli vážne finančné straty v dôsledku podvodov s pozemkami v Turecku. Odkedy som sa stala poslankyňou EP v júli, kontaktovali ma mnohí voliči, ktorí investovali veľké sumy peňazí do majetkov v hodnote od 50 000 EUR do 150 000 EUR a ktorí potom stratili tieto investície spôsobom, ktorý v mnohých prípadoch pripomína bezohľadný podvodný čin. Chcela by som požiadať Komisiu o preskúmanie a aktívne konanie v tejto veci.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán López Garrido, pán komisár, doteraz bola politika rozširovania úspešná, hoci sme videli pri poslednom kole, že sa musíme dôkladnejšie sústrediť najmä na vnútorný vývoj v týchto krajinách v súvislosti s princípmi právneho štátu, korupciou a podobnými záležitosťami. Domnievam sa, že toto sa deje pri súčasných rokovaniach. Podľa môjho názoru sme dosiahli dobrý pokrok s Chorvátskom a môžeme ukončiť proces rýchlo. Je však, samozrejme, dôležité, aby boli v každom prípade splnené všetky kodanské kritériá vrátane integračnej kapacity Európskej únie, pretože si musíme byť vedomí nebezpečenstva nášho rozširovania.

Splníme si povinnosti vo vzťahu k západnému Balkánu, ale v jednotlivých prípadoch to môže byť dlhá cesta. Musíme si to uvedomiť, aby sme nevzbudili falošnú nádej. Na druhej strane je jasné, že vyhliadka na členstvo v Európskej únii je cenným nástrojom a možno jediným nástrojom, ktorý máme k dispozícii na zachovanie istého tlaku s cieľom dosiahnuť, aby vnútorný reformný proces v týchto krajinách pokračoval, vzhľadom na vyspelosť trhu a politický systém.

Mám problém s Tureckom, keď sa pozriem na jeho vystupovanie voči Berlínu a keď vezmem do úvahy Cyprus, náboženskú slobodu, slobodu názoru, zákaz politických strán a podobné záležitosti. Môžem sa iba pýtať sám seba, či sa uskutočnia posledné kroky, ktoré sú potrebné – z hľadiska spôsobu myslenia, a nie formy – na zabezpečenie toho, aby sa Turecko mohlo stať členským štátom, a či si môžeme byť istí, že Európska únia je schopná integrovať Turecko.

Pán Füle, máte dôležitú príležitosť, pretože máte širší rozsah zodpovedností, ku ktorým patrí politika rozširovania a susedská politika. Obidve tieto veci sa týkajú európskej perspektívy, ale používajú veľmi odlišné nástroje. Z tohto dôvodu máte veľmi zaujímavú prácu a veľmi dúfam, že sa vám bude páčiť.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predsedajúci, vítam správy o pristúpení a chcem hovoriť konkrétne o Macedónsku a Chorvátsku, a potom o Turecku. Teší ma, že nasledujem po svojom vynikajúcom priateľovi pánovi Brokovi, ktorý spomenul kodanské kritériá. Chcem zdôrazniť, že o kodanských kritériách nemožno vyjednávať, najmä pokiaľ ide o práva menšín a ľudské práva, a preto Macedónsko a Chorvátsko neodzrkadľujú acquis Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o nediskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Povedal by som obidvom týmto krajinám, že prístupový proces je príležitosť zosúladiť vaše zákony a vysvetliť občanom, prečo je to potrebné, a že ak raz vstúpite do klubu, nevstupujete do klubu, ktorý má menu à la carte. Budeme dôrazne presadzovať acquis, a najmä článok 19, ktorý dáva Únii právo bojovať proti diskriminácii na základe – a to je veľmi dôležitý zoznam – rasy, národnosti, náboženstva, vierovyznania, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie. Prečo je to dôležité? Pretože niekto by sa mohol stretnúť s diskrimináciou na rozličných základoch, a nerobiť nič v jednom znamená, že všetko dobré, čo sa dosiahlo v druhom, stráca význam. Hovorím preto, že o právach lesbičiek, homosexuálov a bisexuálov nemožno vyjednávať. Zaveďte teraz antidiskriminačné právne predpisy. Meradlom každej civilizácie nie je to, ako sa správa k väčšine, ale ako sa správa k menšinám, ktoré tvoria túto väčšinu.

Pokiaľ ide o Turecko, dosiahol sa pokrok a teší ma, že môžem citovať Pan Ki-muna, ktorý hovorí, že pokiaľ ide o Cyprus, dosiahol sa pokrok. My v Parlamente by sme to mali uvítať. Pani Doddsová má pravdu: ak budeme súčasťou rozhodnutia, musíme byť absolútne čestní a nájsť spoločnú reč medzi jednotlivými stranami. Ale opäť k nediskriminácii, želám si, aby zašli ďalej.

Nediskriminácia je v ústave, ale musí sa odzrkadliť v zákonoch, opäť najmä vo vzťahu k lesbičkám, homosexuálom, bisexuálom a transsexuálom, ktorí sú často bezdôvodne zavraždení iba preto, že sú transsexuálmi. Teda, dovoľte Turecku kráčať touto cestou, podľa rovnakých požiadaviek, za rovnakých podmienok. Ak porušíme zásady pristúpenia, nezostanú nám žiadne zásady.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel povedať, že som dosť prekvapený, že spomedzi všetkých ľudí práve pán Cashman zo Spojeného kráľovstva, ktorého si veľmi vážim, nám pripomína, že krajina, ktorá vstupuje do Európskej únie, sa musí podieľať na každom aspekte Únie a nemôže mať prístup à la carte. Zdá sa mi to pomerne zvláštne.

Chcel by som však hovoriť o problematike Turecka. Ostatní rečníci povedali, že Turecko je spoločnosť v pohybe, a to je pravda. Ak však máme byť úprimní, musíme vysvetliť, že to nie je priamočiary pohyb smerom k európskym hodnotám. Turecko robí krok vpred a vzad. Vezmime si príklad s ozbrojenými silami. Samozrejme nás teší nariadenie, ktorým sa zabraňuje použitiu ozbrojených síl bez politického súhlasu. Je to dobrá vec. Rozsudok ústavného súdu však tiež dokresľuje obraz a zabraňuje predvedeniu členov ozbrojených síl pred občianske súdy. To, samozrejme, nie je dobrá vec.

Ak sa pozrieme na príklad slobody prejavu a myslenia, je pravda, že prebieha živá diskusia o mnohých témach, ktoré boli predtým tabu, vrátane práv menšín a sexuálnych menšín, pán Cashman. Považujeme to za veľmi dobré. Zároveň však existuje zákaz portálu YouTube a existujú právne ustanovenia, ktoré vytvárajú rámec spôsobujúci právnu neistotu v otázke slobody prejavu a myslenia, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Vedie sa aj „súkromná vojna“ proti skupine Doğan. Všetko je to veľmi nešťastné.

Ďalším príkladom je úloha žien. Samozrejme je dobré, že o takzvaných vraždách zo cti, ktoré sú barbarským trestným činom, sa diskutuje v médiách, ale skutočne sa domnievame, že turecká spoločnosť napreduje lineárnym spôsobom smerom k prijatiu európskych hodnôt o rovnosti? Nemyslím si, že je to tak.

Chcel by som povedať aj niečo o tom, čo povedal pán Howitt. Je pravda, že máme proces, prístupové rokovania, a tento proces treba dodržiavať v dobrej viere. Tento proces však nie je automatický. Počas tohto procesu nie sme zodpovední iba za kandidátsku krajinu na členstvo v EÚ. V prvom rade máme zodpovednosť voči Európskej únii. Naša politika rozširovania musí byť dôveryhodná a musíme zaujať čestný a dôveryhodný prístup ku kandidátskym krajinám na vstup do EÚ. Musím povedať, že sa mi niekedy zdá znepokojujúce, že existuje aliancia medzi Zelenými, ktorí chcú silnú Európu a rozšírenie čo najskôr, a poslancami, ako je pán Van Orden, ktorí chcú pristúpenie nových krajín čo najskôr, aby sa oslabila Európska únia. Zdá sa mi to veľmi zvláštne.

Existuje perspektíva pristúpenia, ale pristúpenie sa uskutoční iba vtedy, ak budú splnené všetky kritériá.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predsedajúci, pán Lambsdorff vyslovil obvinenie proti Spojenému kráľovstvu. Chcel by som ho požiadať, aby vysvetlil Parlamentu, v čom Spojené kráľovstvo porušilo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, nepovedal som, že Spojené kráľovstvo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Jednoducho som spomenul skutočnosť, že Spojené kráľovstvo získalo výnimku pre určité dôležité oblasti politiky súvisiace s európskou integráciou, ako napríklad Schengen, euro, Európska sociálna charta a – ak som tomu správne porozumel – Charta základných práv. Všetky tieto oblasti nie sú práve okrajové.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcela povedať vám, pán Lambsdorff, že odmietam vaše obvinenie. Povedali ste, že Skupina zelených/Európska slobodná aliancia chce rozšírenie za každú cenu. Je nám celkom jasné, že sme za rozšírenie, vrátane Turecka a Balkánu, samozrejme, ale iba ak budú spĺňať všetky kritériá. Čo sa týka Turecka, chcela by som povedať, že napriek všetkým problémom, ktoré tu dnes boli spomenuté, sa domnievam, že turecká vláda má vôľu pokračovať. Napríklad, ministerstvo vnútra anulovalo protokol, ktorý doteraz umožňoval ozbrojeným silám zasahovať nezávisle v bezpečnostných otázkach. To je veľmi dôležité. Dúfam, že väčšina v tomto Parlamente podporí náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10, ktorý sa týka sledovania cieľa pristúpenia. Je to jediný spôsob, akým si EÚ môže zachovať dôveryhodnosť v súvislosti so sľubmi, ktoré dala – cieľ pristúpenia so všetkými kritériami splnenými.

V otázke Macedónska sa v mnohých oblastiach dosiahol veľký pokrok. Uznávam to a teší ma to. Pokiaľ však ide o jeden bod, ktorý už spomenul pán Cashman, nie je správne, aby vláda zavádzala antidiskriminačné právne predpisy, ktoré neobsahujú sexuálnu orientáciu. Toto je európske právo. O ľudských právach nemožno vyjednávať a dúfam, že väčšina v tomto Parlamente bude tiež hlasovať za tieto spoločné európske ľudské práva v našom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcel by som vám zablahoželať, pán Füle, a vyjadriť nádej, že budete rovnako dobrým komisárom, ako ste boli kandidátom. Vaše vypočutie bolo skutočne vynikajúce. Chcel by som uistiť pána Lambsdorffa, že pán Van Orden má veľmi rád Európu. Nechce však, aby sa eurobyrokracia postavila medzi Európu a jej občanov.

Dnes hovoríme o rozširovaní a je dobre, že o ňom hovoríme, pretože, a neskrývajme to, Európska únia prekonáva istú inštitucionálnu krízu, a jedným zo spôsobov, ako sa z nej dostať, je rozšíriť Európsku úniu. Mohlo by nám to dodať určitú energiu, určité odhodlanie, aby sa oplatilo kráčať touto cestou. Európa bez energie Balkánu nie je Európou. Pristúpenie Chorvátska, európskej krajiny s európskou kultúrou a európskou históriou, by sa malo uskutočniť čo najrýchlejšie. Uvažujme však realisticky aj o čo najrýchlejšom začlenení krajín, ako je Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko a Bosna a Hercegovina. Je to niečo, čo je skutočne veľmi dôležité. Členstvo Turecka je niečím, čo je oveľa vzdialenejšie, a určite sa to nestane v nasledujúcich 10 rokoch.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL). - (EL) Vážený pán predsedajúci, skutočnosť, že ako Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice sme za rozširovanie Európskej únie, najmä pokiaľ ide o západný Balkán, neznamená, že nás neznepokojujú dve veci.

Po prvé, to, čo je naozaj vykonštruované, nie je Európa sociálnej súdržnosti a solidarity, ale trhová Európa, a po druhé, v určitých prípadoch je vzťah medzi politikou rozširovania a medzinárodným právom problematický. Narážam na správu o FYROM, v ktorej ak spravodajca jednostranne nerieši problém názvu, ako napríklad v odseku 17, systematicky sa vyhýba konštatovaniu, že riešenie sa hľadá a musí sa nájsť v rámci OSN. Pre túto zmienku je problém medzinárodným problémom, čím v skutočnosti je, nie bilaterálnym problémom, a vysiela presnejšie posolstvo ako iba všeobecnú nádej, že problém sa vyrieši sám od seba.

Taktiež, o tempora o mores, možno povedať, že skutočnosť, že FYROM sa zúčastňuje – opakujem, zúčastňuje – na vojenských misiách EÚ v Afganistane, sa považuje za dôležitý atribút pre FYROM, krajinu s veľmi slabými hospodárskymi a vojenskými zdrojmi, tak ako skutočnosť, že jednostranne uznáva Kosovo v rozpore s rezolúciou OSN č. 1244/1999.

Politické rozširovanie s problematickými vzťahmi k medzinárodnému právu je podľa mňa problém sám osebe.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Úvodom by som chcel povedať, že správy o Chorvátsku a Macedónsku považujem za dobré, pripravené, a myslím si, že treba oceniť činnosť spravodajcov a podporiť prijatie týchto správ.

Čo sa týka Turecka, mám pocit, že v tejto oblasti sa troška hráme na schovávačku. Administratíva Turecka navonok deklaruje úsilie o zmenu, na druhej strane v reálnom živote spoločnosti sa toho veľa nemení. Otcovia stále predávajú svoje dcéry, vymieňajú ich za dobytok. Chlapi, ktorí si svoje manželky kúpia, sa k nim správajú ako k otrokyniam.

Som presvedčený, že tento proces civilizačného zbližovania bude komplikovaný a zdĺhavý a nebude jednoduchý ani pre nás, ani pre tureckú spoločnosť. Preto si myslím, že v tomto prípade sa musíme obrniť trpezlivosťou, musíme byť pripravení na dlhé rokovania, ale pri týchto rokovaniach musíme sa správať korektne, čestne, o všetkých problémoch otvorene hovoriť. Je to v záujme tak nás, ako aj tureckého ľudu, a keď sa tento problém podarí vysporiadať a doviesť do úspešného konca, bude to úspechom tak Európy, ako aj Turecka.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE). – Vážený pán predsedajúci, v skupine PPE je každý za dodržanie odporúčania Komisie, že FYROM má začať prístupové rokovania. Vieme tiež, že FYROM a Grécko musia dosiahnuť dohodu v otázke problému názvu, aby tieto rokovania mohli začať.

Problém názvu je skutočnou politickou otázkou v Grécku. Žiadna grécka vláda nevydrží, ak rokovania začnú bez dosiahnutia dohody o názve. To je politická realita. Bez ohľadu na to, ako kolegovia posudzujú túto otázku, ak chceme byť dobrými radcami, musíme dať FYROM priateľskú, flexibilnú radu. Ak odmietneme otázku problému názvu a nazveme ju, napríklad „smiešnou“, staneme sa zlými radcami pre FYROM a nepomôžeme ich veci.

Turecko by malo vedieť, aký veľký je spis o Turecku, krajine s takou veľkou populáciou. Týka sa schopnosti EÚ vyrovnať sa s takýmto rozšírením, rozpočtovými obmedzeniami a tak ďalej, a preto by Turecko malo pochopiť, o koľko ľahšia – a bez prekážok a zmrazených kapitol – by bola jeho cesta k pristúpeniu, keby nebola zaťažená problémom na Cypre. Musí prispieť k otázke záruk, prítomnosti jednotiek a právu na jednostranný vojenský zásah, ktorý Cyprus nepotrebuje.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). – Vážený pán predsedajúci, vítam všetky snahy a pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo na ceste k pristúpeniu k Európskej únii. Určite to bude predstavovať zásadný krok vpred smerom k európskej integrácii pre celý región západného Balkánu. Dúfam, že rok 2010 bude veľmi dobrým rokom pre Chorvátsko a tiež pre západný Balkán, ale chcel by som zdôrazniť aj potrebu zvážiť a primerane riešiť problém s utečencami a vnútorne presídlenými osobami.

Pozrite sa na poslednú správu vysokého komisára OSN pre utečencov. Ako viete, v roku 2005 sa v Sarajeve podpísala dohoda medzi Chorvátskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom a Čiernou Horou – takzvaná Sarajevská deklarácia. Cieľom dohody bolo vyriešiť problém s veľmi veľkým počtom utečencov a vnútorne presídlených osôb v dôsledku konfliktu v regióne. Tento problém však stále trvá. Bol by som veľmi rád, keby Chorvátsko konečne potvrdilo svoju pripravenosť znovu otvoriť Sarajevskú deklaráciu a vyriešiť situáciu, ktorú považujem za vysoko citlivú, a to prinajmenšom pred jeho pristúpením.

Veľmi vítam záväzok Komisie na jar opäť začať rokovania a opakujem pred vami, že tento problém by sa mal vyriešiť raz a navždy pred vstupom Chorvátska do EÚ.

Posledná poznámka k Turecku: chcel by som vás požiadať, aby ste pri hodnotení Turecka nenechali prehovoriť náš vopred vytvorený názor na základe náboženstva, národnosti a klišé.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, ako podpredsedníčka delegácie Parlamentu do Chorvátska sa teším na deň, keď budú v laviciach tohto Parlamentu sedieť chorvátski poslanci. Chorvátsko prešlo dlhú cestu vo svojom úsilí dosiahnuť členstvo a urobilo veľa ťažkých rozhodnutí, aby sa vyrovnalo s európskym rozmerom. Dôležité kúsky skladačky ešte treba doplniť na miesto, až potom možno dosiahnuť členstvo.

Jedna vec, ktorá mi veľmi leží na srdci, je decentralizácia, inými slovami priblíženie politických rozhodnutí čo najviac k ľuďom. Keď pridáme štvrtú úroveň rozhodovania, ako napríklad v prípade členstva v EÚ, je mimoriadne dôležité, aby si ľudia uvedomovali, ktoré rozhodnutia sa majú robiť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Správa o pokroku uvádza, že v tejto veci je ešte stále čo robiť.

K ďalším nedoriešeným slabým miestam patrí právna istota, boj proti korupcii a pozícia žien na trhu práce – oblasti, v ktorých Chorvátsko musí vynaložiť väčšie úsilie. Vidím však, že sa dosiahol veľký pokrok a že nová chorvátska vláda tiež pripisuje veľkú dôležitosť týmto otázkam. Skutočne dúfam, že nebude dlho trvať, kým budeme mať chorvátskych kolegov v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poukázať na to, že Balkán sa dnes snaží, tak ako počas celého 20. storočia, nájsť rovnováhu medzi zložitým dedičstvom nacionalizmu a potrebou spoločných európskych vyhliadok v blízkej budúcnosti.

Dnešný návrh uznesenia o FYROM sa snaží zachytiť túto krehkú rovnováhu. Nedarí sa mu to však dostatočne. Tlak na to, aby rokovania začali okamžite, vytvára strach z toho, že sa vyšle zlý signál pre rozhovory o probléme názvu. Odsúvanie na neurčito by na druhej strane opäť raz mohlo podnietiť rovnako neproduktívne správanie.

Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú pozitívne. Chcel by som však zdôrazniť, že akákoľvek forma nacionalizmu poškodzuje v prvom rade danú krajinu. Grécko musí nájsť svoju vlastnú rovnováhu. Ako grécky Macedónec vyzývam k väčšiemu pokoju. V spore o názov potrebujeme, aby dve odlišné oblasti s právom sebaurčenia, ktoré obidve používajú názov Macedónsko, mohli spolunažívať. Tento druh kompromisu by bol katalyzátorom pre vybudovanie vzájomnej dôvery, ktorá je mimoriadne potrebná v týchto časoch ekologickej krízy, keď najbližších susedov treba vidieť ako potrebných spolupracovníkov v boji proti nej.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Chcel by som začať poďakovaním všetkým našim kolegom poslancom za vypracovanie celkovej správy. Zároveň by som chcel privítať nového komisára a zaželať mu veľa úspechov s jeho veľmi zaujímavým portfóliom. Mám iba tri pripomienky, pretože v tejto rozprave sa už toho veľa povedalo. Myslím si, že by sme mali klásť dôraz na to, že samotné rozširovanie treba tiež chápať ako jedno z možných riešení oživenia hospodárskeho rastu Európskej únie, a na to nesmieme zabúdať. Moja druhá poznámka sa týka pojmu „komplexnosť“. Podľa môjho názoru musíme otázku Balkánu vnímať komplexne, nemôžeme sa zamerať iba na jednu konkrétnu krajinu, či už je to Chorvátsko alebo Macedónsko, ale mali by sme sa zaoberať otázkou komplexného prístupu vrátane krajín, ako je napríklad Srbsko. Aj v prípade Turecka treba povedať jasné „áno“ alebo „nie“, nie je možné donekonečna ťahať Turecko za nos a sľubovať možné členstvo v budúcnosti. Treba povedať jasné „áno“ alebo „nie“.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer (GUE/NGL).(ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán úradujúci predseda Rady, v súčasnosti by mala Európska únia dôkladne sledovať rokovania, ktoré prebiehajú na najvyššej úrovni s vodcami dvoch hlavných komunít na Cypre.

Turecko zohráva veľmi negatívnu úlohu v týchto rokovaniach. Nepodporuje rozumné riešenie, a preto Európska únia musí vyslať jasné, jednoznačné posolstvo: Turecko nemôže mať 40 000 vojakov, ktorí okupujú severnú časť Cypru v rozpore s medzinárodným právom. Nemôže pokračovať v okupácii mesta Famagusta v rozpore s uznesením Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Nemôže naďalej posielať na severnú časť ostrova osadníkov, ktorí potláčajú spoločenstvo tureckých Cyperčanov. To je cesta, po ktorej Turecko momentálne kráča.

Európska únia, Komisia, Rada a Parlament musia vyslať jednoznačné posolstvo pre Turecko: ak Turecko nezmení svoj prístup, nikdy nebude môcť vstúpiť do Európskej únie. To je posolstvo, ktoré by sa malo vyjadriť v tomto kritickom bode v rokovaniach o opätovnom zjednotení Cypru, ktorý je členským štátom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Vážený pán predsedajúci, neprehliadam skutočnosť, že Turecko je veľká krajina, ktorá však okrem vnútorných sociálnych problémov uvedených v správe, podľa môjho názoru koná v rozpore so svojou zahraničnou politikou.

Turecká vláda sa síce snaží prezentovať ako umiernená, zdá sa však, že ozbrojené sily krajiny sú agresívne ku Grécku, ktorého vzdušný priestor neustále narušujú v Egejskom mori, a zároveň spôsobujú neustále problémy agentúre Frontex. Je potrebné poznamenať, že napriek skutočnosti, že Grécko a Turecko sú členmi NATO, Turecko sa vyhráža Grécku casus belli v zmysle rozšírenia svojich teritoriálnych vôd a odmieta uznať Cyprus, ktorý je členským štátom Európskej únie.

Nakoniec, zdá sa, že turecká vláda v súčasnosti nie je schopná zabezpečiť ľudovú suverenitu krajiny a plánuje nový typ Otomanskej ríše, čo bolo zrejmé z rokovania v Sarajeve začiatkom novembra, ktorého sa zúčastnil minister Davutoğlu. Takisto považujem za zvláštne kroky tureckej vlády v súvislosti so zmenou politiky voči Iránu, ktorá je v rozpore s akceptovanými stanoviskami medzinárodného spoločenstva a Európskej únie.

Navyše by sme nemali prehliadať skutočnosť, že Turecko v rozpore so strategickým plánom umožňuje a možno aj podporuje presun nezákonných prisťahovalcov cez svoje územie do krajín Európskej únie a nedodržiava svoje povinnosti poskytnúť pristávacie práva cyperským lodiam a lietadlám.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). - Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi Swobodovi za jeho správu o Chorvátsku, ktorá uznáva úsilie a výsledky, ktoré dosiahla chorvátska vláda. Domnievam sa, že je dôležité povedať, že táto krajina sa teraz približuje k členstvu, čo zdôrazňuje, a hovorím to predsedníctvu Rady, že treba uzatvoriť rokovania s Chorvátskom v roku 2010.

Ale myslím si tiež, že je potrebné zdôrazniť posolstvo, že úsilie, ktoré Chorvátsko vynaložilo, nebolo určené pre nás. Vďaka nemu je Chorvátsko lepšou krajinou a lepšou spoločnosťou pre svojich občanov, a tým sa Chorvátsko stáva lepším susedom a pomáha Európe, pretože boj proti organizovanému zločinu a korupcii musí byť cezhraničný, a pre nás je výhodné vidieť úspechy, ktoré dosiahlo Chorvátsko.

To isté platí pre ostatné kandidátske krajiny. Všetky úspechy, ktoré vidíme, sú prínosom pre Európu a musím povedať, na základe skúsenosti, ktorú máme s procesom rozširovania, že neľutujeme úspechy, ktoré sme dosiahli. Mali by sme mať rovnakú perspektívu, keď hovoríme o Turecku, Macedónsku alebo ostatných krajinách západného Balkánu. Keď sa zreformujú, stanú sa susedmi. Keď zatvoríme dvere, riskujeme nové problémy a nové hrozby pre európske hodnoty. Mali by sme zdôrazniť potrebu napredovať spoločne, aby sme dosiahli lepšie rozširovanie Európy na základe kritérií, ktoré plne podporujeme.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Berlinguer (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ukončenie rokovaní s Chorvátskom v roku 2010 je uskutočniteľný cieľ a správa pána Swobodu je vyváženým posúdením nášho pokroku a krokov, ktoré ešte musíme urobiť.

Spravodlivosť je teraz oblasťou, v ktorej sa stále vyžaduje dôrazná reforma. Nestačí dokončiť potrebné reformy systému, prijať nové zákony a spolupracovať v zmysle požiadaviek Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.

Zdôrazňujem potrebu vybudovať skutočnú právnu kultúru a mentalitu v súlade s európskymi štandardmi. V tomto je kľúčová nezávislosť súdnictva, ktorá je ústrednou otázkou, a tiež preškolenie, nábor a profesionalita sudcov, inými slovami skutočnosť, že vláda nesmie klásť na sudcov žiadne požiadavky. Vyzývam Komisiu, aby zvážila potrebu dôrazných opatrení, ktoré riešia tieto problémy počas záverečného štádia rokovaní.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, zdravím pána komisára Füleho. Rozhovory medzi pánom Christofiasom a pánom Talatom sú, ako vieme, v kritickom štádiu. Aby uspeli, je potrebné dosiahnuť zmierenie prostredníctvom verejnej mienky. Vytvorenie dôvery je veľmi potrebné. Turecko by malo vyslať signály. Nanešťastie sa zdá, že spis o obchode je úplne zablokovaný, a preto začať so sťahovaním jednotiek je zložité, ale dômyselné gesto s cieľom dosiahnuť podporu verejnosti na juhu a na severe, a tým ukázať, že vyhliadky na trvalé osídlenie sú naozaj skutočné.

Všetci priznávame, že ak sa cyperský problém nevyrieši teraz, vyhliadky na pokrok v pristúpení Turecka sú skutočne malé. Teraz je čas konať. Dúfam, že Komisia bude odpovedať viacerým rečníkom, ktorí spomenuli cyperskú otázku, vo svojej reakcii na rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chceme podporiť členstvo Chorvátska, a preto žiadame chorvátske orgány o ubezpečenie, že majetok znárodnený talianskym občanom na konci druhej svetovej vojny a stále vo vlastníctve štátnych alebo miestnych orgánov, napriek požiadavkám európskeho práva, by sa mal vrátiť právoplatným majiteľom.

Chceme podporiť členstvo Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, preto žiadame dodržiavanie metódy konsenzu, súčasti histórie Európskej únie, a žiadame európske inštitúcie, aby ponúkli solidárnu podporu názorom všetkých členských štátov o dôvodoch, ktoré stále znemožňujú túto cestu.

Chceme sa s Tureckom rozprávať na rovinu. Zásluhou správy pani Oomenovej-Ruijtenovej je, že nepopiera množstvo nástrah na ceste a že je nestranná, berie kodanské kritériá ako pevný referenčný bod. Parlament preto robí dobre, keď dôrazne odsudzuje porušovanie ľudských práv a nedostatok demokracie.

Tí, pre ktorých je cesta k žiadosti o členstvo v EÚ takmer paradoxná, nie sú v tomto Parlamente. Možno ich nájsť medzi predstaviteľmi mnohých vlád, ktorí na každom oficiálnom rokovaní sľubujú to, čo je v ich záujme, aby to popreli cestou von z rokovacej miestnosti. Na základe správy pani Oomenovej-Ruijtenovej je však užitočné posilňovať nástroje privilegovaného partnerstva, keď očakávame vývoj nie na základe predsudkov, ale na základe úplnej a zodpovednej asimilácie obsahu acquis Spoločenstva.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). (HU) Chcela by som sa vyjadriť k správe o Chorvátsku a Macedónsku. Myslím si, že je nutné podotknúť, že pokrok v rámci prístupového procesu krajín juhovýchodnej Európy je zreteľne v záujme Európskej únie, keďže stabilita, prosperita a napredovanie reforiem v tomto regióne má význam nielen pre kandidátske krajiny, ale pre celú Európsku úniu. V prípade obidvoch krajín zastavili pokrok problémy týkajúce sa susedských vzťahov. Domnievam sa, že je nesmierne dôležité využívať vhodnú politickú prezieravosť, odvahu a vzájomnú dobrú vôľu s cieľom vyriešiť tieto problémy, a to nielen na strane týchto kandidátskych krajín, ale aj na strane členských štátov Európskej únie. Stalo sa tak v prípade Chorvátska a pevne verím, že angažovanosť španielskeho predsedníctva tiež prispeje k pokroku v rámci sporu medzi Macedónskom a Gréckom v súvislosti s názvom Macedónska. Maďarsko by sa ako tretí člen predsedníckeho tria chcelo naďalej angažovať v tomto procese.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Fülemu k vymenovaniu za komisára. Taktiež by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi Swobodovi v súvislosti s jeho správou. Je to veľmi vyvážené znázornenie pokroku, ktorý dosiahlo Chorvátsko. Zároveň jasne poukazuje na oblasti, v ktorých má Chorvátsko ešte stále čo robiť, aby mohlo dokončiť prístupový proces.

Ďalej by som chcela zdôrazniť, že štatistika vyplývajúca z prieskumu Eurobarometra, ktorý prebehol na jeseň minulého roka, dokazuje, že 84 % chorvátskeho obyvateľstva je nespokojných s demokraciou v tejto krajine. Znamená to, že je potrebné nielen reformovať súdnictvo, ale aj zlepšiť situáciu menšín. Je takisto dôležité zabezpečiť slobodu tlače. Tieto reformy je nutné iniciovať a zaviesť a musí ich predovšetkým podporovať obyvateľstvo. Z teoretického hľadiska je možné splniť kritériá veľmi rýchlo, do tohto procesu sa však musí zapojiť celé obyvateľstvo a musí podporovať pristúpenie Chorvátska k EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pristúpenie Turecka k Európskej únii vyvoláva v niektorých kruhoch polemiku. Na to, aby sa tento proces uskutočnil so vzájomným porozumením, je nutné zabezpečiť vysokú úroveň kvality. Splnenie prísnych, ale jasných podmienok, ktoré sú zrozumiteľné a ktoré schvaľujú obidve strany, je základom pre prijatie nových členov a Turecko nie je výnimkou.

Teraz by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Oomenovej-Ruijtenovej za komplexnú správu o pokroku Turecka v roku 2009. Tento rok je správa kritickejšia a, nanešťastie, právom poukazuje na nízku mieru pokroku Turecka, predovšetkým pokiaľ ide o otázky občianskych slobôd a systému súdnictva. Minulý rok však nedošlo len k stagnácii v rámci procesu demokratizácie, takže je nutné zaujať kritický postoj k oblastiam, v ktorých nebol zaznamenaný pokrok alebo kde sa situácia zhoršila, avšak musíme tiež ukázať, že oceňujeme zmeny k lepšiemu. Na jednej strane sa totiž zanedbáva potreba posilniť zásady právneho štátu, na ktorých je založená ústava, takže musia byť prioritou. Na druhej strane Turecko vynakladá veľké úsilie v súvislosti s rokovaniami, ktoré sa už začali, a oceňujem zmeny a túžbu Turecka pokračovať v zavádzaní reforiem s cieľom splniť kodanské kritériá.

Dobrý úmysel však nie je všetko. Na ceste k členstvu v Európskej únii bude ešte Ankara čeliť mnohým výzvam, ktoré nie sú jednoduché. Verím, že Turecku sa podarí prekonať všetky prekážky a tejto krajine želám veľa úspechov v rámci reformného procesu.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani (S&D).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, členstvo Chorvátska v Európskej únii zdôrazňuje upevňovanie európskej identity, ktorá je schopná vyjadriť spoločné hodnoty našej novej Európy a zároveň neprehliadať, ale rešpektovať individualitu svojich mnohých obyvateľov.

Chorvátska republika vynaložila zreteľné úsilie s cieľom dosiahnuť požadovaný štandard, predovšetkým pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu prostredníctvom nových opatrení zameraných na boj proti mafii, pred ukončením rokovaní v roku 2010 však v tomto úsilí musí naďalej pokračovať, najmä v oblasti súdnictva.

Inštitúcie Chorvátskej republiky môžu spraviť ďalší krok vpred a splniť požiadavky prvého protokolu Európskeho dohovoru o ľudských právach podpísaného v Paríži v roku 1952 tak, že zvážia vrátenie znárodneného majetku zákonným majiteľom.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som aj ja chcela v Parlamente privítať pána komisára Füleho.

Pani spravodajkyňa predložila veľmi vyvážený návrh uznesenia. Turecko skutočne dosiahlo výrazný pokrok, ale musí bezodkladne reagovať na mnohé ďalšie problémy. Je nevyhnutné skoncovať s hrozným javom, ako sú vraždy zo cti a zabíjanie transsexuálov. Iba včera sme sa dozvedeli o ďalšej vražde transsexuálky v Antalyi. Turecká vláda musí bezodkladne zabezpečiť, aby zabíjanie transsexuálov viac neostalo nepotrestané.

Ďalej by som opäť chcela vyzvať tureckú vládu, aby zabezpečila slobodu združovania sa a ukončila systematickú snahu o zrušenie organizácií lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov. Uznesenie právom vyzýva krajinu, aby zabezpečila slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Pre liberála sú tieto slobody základom demokracie a predstavujú základné predpoklady členstva v EÚ.

Ak však žiadame od Turecka, aby splnilo štandard EÚ, musíme sa uistiť, že ho plníme aj my sami. Je to otázka dôveryhodnosti a morálnej autority. Súčasné členské štáty musia rovnako bojovať proti homofóbii, povinnému vyučovaniu náboženstva a obmedzovaniu slobody tlače.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Ako sa uvádza aj v správe pani Oomenovej-Ruijtenovej, Turecko sa v roku 2009 jasne zaviazalo, že sa bude usilovať zaviesť reformy a zachovávať dobré vzťahy so svojimi susedmi. Turecké orgány navyše podnietili verejnú diskusiu so zameraním na isté oblasti, ktoré majú pre reformný proces kľúčový význam, ako napríklad: úloha súdnictva, práva národnostných menšín a úloha armády v politickom živote tejto krajiny.

Na druhej strane, podpísaním dohody o projekte Nabucco Turecko preukázalo svoju angažovanosť na vytváraní bezpečnej dodávky plynu v rámci Európy, čo dokazujú aj rokovania s Tureckom o vstupe do európskeho energetického spoločenstva.

Nadviazaním normálnych vzťahov s Arménskom a zlepšením vzťahov s Irakom a regionálnou vládou v Kurdistane Turecko preukázalo kľúčovú úlohu, ktorú zohráva v danom regióne. V žiadnom prípade nesmieme zabúdať ani na činnosť tejto krajiny v rámci Čiernomorskej synergie, ktorá bola nadviazaná pred tromi rokmi s cieľom podporiť stabilitu a reformy v krajinách oblasti Čierneho mora.

Nakoniec by som chcel podotknúť, že by sme nemali zabúdať na niektoré zo základných dôvodov, ktoré hovoria v prospech pristúpenia tejto krajiny k Európskej únii. Turecko je nepochybne členom európskej rodiny a je významným partnerom v rámci dialógu medzi civilizáciami. Priblíženie sekulárneho, demokratického a moderného Turecka k Európskej únii je určite prínosom pre naše spoločenstvo.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Som veľmi rád, že portfólio rozširovania EÚ bude mať v rukách pán komisár Füle, ktorý ako politik zo strednej Európy dokáže najlepšie pochopiť ťažké bremeno, ktoré nesie juhovýchodná Európa a západný Balkán v súvislosti s etnickými a národnostnými konfliktmi a dvojstrannými susedskými spormi. Okrem krátkej éry Juhoslávie pod vedením Tita nebol západný Balkán ani Balkán nikdy stabilný. Pristúpenie k Únii je jedinou možnosťou stabilizácie tohto regiónu. Dokázalo to rozšírenie EÚ v rokoch 2004 a 2007, čo potvrdzuje napríklad výrazný pozitívny vplyv na vzťahy medzi Maďarskom a Rumunskom.

Zároveň by som chcel upriamiť pozornosť pána komisára Füleho, ako aj celého Parlamentu na to, že všetky národnostné problémy, všetky významné otázky a susedské vzťahy je nutné vyriešiť pred pristúpením, keďže po pristúpení krajín bude Európska únia v súvislosti s týmito problémami bezmocná. Len sa pozrite na nevyriešený problém Rusov v Lotyšsku alebo na situáciu na Slovensku, kde politika Ficovej vlády viedla k zhoršeniu vzťahov medzi slovenskou väčšinou a maďarskou menšinou.

V prípade západného Balkánu, kde sú takéto problémy ešte komplikovanejšie, je preto nevyhnutné ich vyriešiť vo vzťahu ku každej krajine. Chorvátsko je susedskou krajinou Maďarska, je preto nevyhnutné, aby sa stalo členom Európskej únie čo najskôr. Chorvátsko musí dodržiavať svoje povinnosti v súvislosti s vojnou a musí umožniť návrat utečencom. Je to veľmi dôležité hľadisko. Čo najskôr musí začať rokovania s Macedónskom, čo vo vynikajúcej správe uviedol aj pán Thaler. A nakoniec, pokiaľ ide o Turecko, kým táto krajina neudelí Kurdom autonómiu v čo najširšom zmysle slova, kým nevyrieši problematiku práv žien a sexuálnych menšín a kým sa neospravedlní za genocídu v Arménsku, nemôže sa stať členom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som zablahoželať pani Oomenovej-Ruijtenovej k úsiliu, ktoré vynaložila. Mám však pocit, že pokiaľ ide o Turecko, medzi textom, ktorý bol prijatý minulý rok, a textom, ktorý nám je predkladaný teraz, je rozdiel.

Parlament v uznesení z roku 2009 zdôraznil rokovania na Cypre, ale nestanovil žiadne požiadavky v súvislosti s kolóniami alebo situáciou v oblasti Famagusta. Týmito otázkami sa zaoberá šesť rokovacích kapitol, ktoré sú pod záštitou OSN. Preto si myslím, že zastávaním takého silného jednostranného postoja môže Parlament ohroziť tieto rokovania a zbaviť nás nestrannosti.

Ako zdôraznil predchádzajúci komisár 16. novembra 2006, reštitúcia oblasti Famagusta jej právoplatným obyvateľom je problematikou, ktorú bude nutné riešiť pod záštitou OSN ako súčasť celkového urovnania problematiky týkajúcej sa Cypru.

Chcel by som spomenúť ďalší záver Rady. V roku 2004 turecko-cyperská komunita jasne vyjadrila túžbu po budúcnosti v rámci EÚ. Rada sa rozhodla ukončiť izoláciu tejto komunity a zabezpečiť znovuzjednotenie Cypru prostredníctvom podpory hospodárskeho rozvoja turecko-cyperskej komunity.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). – Vážená pani predsedajúca, chcel by som privítať pána komisára Füleho a pána ministra. Každého poteší pokrok, ktorý Chorvátsko dosahuje pri plnení prístupového procesu. Kľúčové oblasti správy je nutné prispôsobiť požiadavkám acquis a musíme si zreteľne uvedomiť, že niektoré z týchto zmien môžu byť v rozpore s tradíciou a očakávaniami. Rokovanie o transformácii si teda vyžaduje veľkú dávku politickej vôle.

Chcel by som dodať, že úsilie je nepochybne užitočné, predovšetkým pokiaľ ide o relatívne malý štát ako je Chorvátsko, čo v podstate platí aj pre ostatné štáty západného Balkánu. Myslím si, že môžeme vychádzať z toho, že členstvo v EÚ poskytuje mnohé výhody z politického, hospodárskeho, kultúrneho a bezpečnostného hľadiska.

Najväčším problémom adaptácie je však niečo iné. Je jedna vec meniť štruktúry správy, ale je niečo úplne iné meniť postoj spoločnosti na postoj, aký sa vyvinul v Európskej únii, ktorý je z hľadiska formy a obsahu radikálne odlišný. Tieto dve veci sú od seba často veľmi vzdialené a v spoločnosti sa určite vyskytnú strany, dokonca aj veľmi vplyvné, ktoré budú v novom usporiadaní vidieť len nevýhody.

Nerobme si o tom žiadne ilúzie. Chorvátske orgány musia nielen ukončiť rokovania s Európskou úniou, ale zároveň musia robiť všetko, čo je v ich silách s cieľom zmeniť postoj spoločnosti. A to môže byť tá ťažšia úloha.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, tri správy, o ktorých dnes diskutujeme, vyjadrujú pevný postoj Európskeho parlamentu v súvislosti s nepretržitým procesom rozširovania EÚ. Sú však medzi nimi významné rozdiely.

V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Hannesovi Swobodovi k správe o Chorvátsku. Všetci máme veľkú radosť z toho, že táto krajina čoskoro pristúpi k Európskej únii.

Pokiaľ ide o Turecko, posolstvo vyplývajúce z výnimočne dobre vyváženej správy pani Oomenovej-Ruijtenovej sa oproti predchádzajúcim rokom nemení. Ako všetky predchádzajúce kandidátske krajiny, aj Turecko musí splniť všetky zmluvné záväzky. Pristúpenie k EÚ je a musí byť jej hlavným cieľom. Turecku však nemôžeme ponúknuť pristúpenie à la carte. Je to veľká krajina, ktorá musí akceptovať, že nepretržitý reformný proces, dodržiavanie ľudských práv, náležitá pomoc pri riešení cyperskej otázky, dobré susedské vzťahy a odstránenie casus belli voči členským štátom sú kroky, prostredníctvom ktorých sa priblíži k Únii.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko (FYROM), správa pána Zorana Thalera tejto krajine sprostredkúva pozitívne posolstvo. Grécko vyzýva predstaviteľov FYROM, aby k rokovaciemu stolu pristúpili v dobrej viere a umožnili tak dosiahnutie všeobecne akceptovateľného riešenia v rámci OSN. Grécka vláda vie, že tento proces si vyžaduje nový impulz a je úprimne odhodlaná vyriešiť túto otázku. Očakávame, že druhá strana bude mať rovnako úprimný postoj.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE).(BG) Vážená pani predsedajúca, chcel by som v Parlamente privítať pána komisára Füleho. Želám vám veľa úspechov vo vašich aktivitách. Chcel by som poďakovať pánovi Swobodovi, pánovi Thalerovi a pani Oomenovej-Ruijtenovej za vyvážené, objektívne správy.

Európsky parlament pri mnohých príležitostiach vyjadril politickú túžbu, aby krajiny západného Balkánu pristúpili k Európskej únii, ako aj to, že je pripravený poskytnúť týmto štátom súčinnosť, aby mohli rýchlo splniť podmienky členstva. Chorvátsko je takmer v cieli. Veľmi dúfam, že zmluva o pristúpení bude s touto krajinou podpísaná už tento rok. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla pokrok pri plnení kritérií na začatie predvstupového procesu. Európska rada má opätovne schváliť rozhodnutie, ktoré Európska komisia vydala koncom minulého roka, a začať prístupový proces. Domnievam sa však, že s týmto cieľom musí Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko vyvinúť ďalšie úsilie na vyriešenie problémov so susednými krajinami v európskom duchu. Ak je politickou vôľou orgánov hlavného mesta Skopje neodvolávať sa na históriu, či už dávnu alebo nedávnu, a diskutovať o súčasných politických či národných zámeroch, bude možné dosiahnuť kompromis. História nás musí spájať a nie rozdeľovať. Historici môžu dospieť k akademickým záverom, ale tie nesmú žiadnej kandidátskej krajine stáť v ceste európskeho osudu. Prejavy nenávisti sa nesmú tolerovať. Chcem spomenúť predovšetkým učebnice, z ktorých sa deti učia v školách. Nesmú obsahovať text, ktorý by ich nabádal na nepriateľský postoj voči iným členským štátom.

Spôsobom, akým možno zvýšiť dôveru k Balkánu, je nielen rozbiehajúca sa liberalizácia vízového režimu, z ktorej mám veľkú radosť, ale podľa môjho názoru aj spoločné pripomínanie si historických dátumov a hrdinov, o ktorých sa isté balkánske krajiny delia. Dúfam, že príslušné inštitúcie v členských štátoch vezmú do úvahy odporúčania vyplývajúce z jednotlivých správ. Chorvátsku, Macedónsku aj Turecku prajem na ceste do Európy veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D). – Vážená pani predsedajúca, mali by sme naďalej podporovať vyhliadky krajín západného Balkánu na členstvo v EÚ. Celý tento proces prispieva k stabilite a túto dynamiku by sme mali udržať.

Ako spravodajca v súvislosti so zjednodušením vízového styku v rámci delegácie Spoločného parlamentného výboru Európska únia – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko si myslím, že zavedenie bezvízového styku s touto krajinou bolo pre tamojšie obyvateľstvo veľkým povzbudením. Ostatná správa Komisie podotýka, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dosiahla pokrok v mnohých oblastiach, čo je chvályhodné.

Pochádzam z jednej z jej susedných krajín, z Bulharska, a ako susedné krajiny vidíme isté znepokojujúce tendencie. Podľa môjho názoru by otázka názvu nemala byť prvoradá. Macedónsky národ sa začal budovať po druhej svetovej vojne a veľká časť dnešného obyvateľstva sa dnes považuje za Macedóncov. Musíme sa však pridržiavať našich hodnôt: nemôžeme tolerovať, aby sa budovanie národa zamieňalo s nacionalistickou rétorikou alebo hrubou manipuláciou dejín a zachádzaním do dávnej histórie. Po druhé, vyhlasovanie národnej identity by nemalo viesť ku xenofóbnym pocitom voči občanom, ktorí vyhlasujú, že majú bulharský pôvod. Títo ľudia sú vystavení slovnému a fyzickému násiliu a sú dokonca právne stíhaní z vykonštruovaných dôvodov.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Vážená pani predsedajúca, chcela by som zablahoželať pánovi komisárovi a zaželať mu veľa úspechov v nesmierne významnej oblasti, ktorú prevzal.

Je nespornou skutočnosťou, že Európa je schopná a oprávnená sa naďalej rozširovať. Predovšetkým obyvatelia západného Balkánu majú nárok na lepší osud a náležitý podiel skutočných európskych hodnôt.

Je však nutné podotknúť, že predovšetkým v prípade Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko by bolo lepšie, ak by krajina s cieľom stať sa členom Únie nepoužívala náhodne vybrané úseky dejín ako nástroj, musí sa naučiť podporovať postupy OSN a riešiť svoje problémy prostredníctvom diplomacie, nie propagandy. Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko je teda nutné vyzvať k činom, ak chce čo najskôr urobiť niečo pre svoju budúcnosť.

Chcela by som zablahoželať pani Oomenovej-Ruijtenovej k vynikajúcej správe o Turecku a zároveň aj pánovi Swobodovi a, samozrejme, pánovi Thalerovi, napriek tomu, že nesúhlasím s istými hľadiskami jeho prístupu a jeho správy.

Nevyhnutne musíme pochopiť, že ak pristúpime na kompromisy, ktoré neodzrkadľujú pravdu a skutočnosť, problémy sa opäť objavia v budúcnosti. Na druhej strane, pokiaľ ide o Turecko, chcela by som povedať, že táto krajina síce vyvinula úsilie, ale neuskutočnila žiadne výrazné kroky, na základe ktorých by sme mohli povedať, že rieši svoje problémy diplomaticky, t. j. že sťahuje alebo začína sťahovať svoje vojská z jednej z európskych krajín, a to z Cypru.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vám, pán Füle, by som chcel tiež zablahoželať k novému menovaniu a zaželať vám veľa šťastia pri vykonávaní tejto veľmi dôležitej úlohy.

Vysvetlili ste to už aj výboru, že rokovania s Tureckom sú o jeho prístupe a nie o bláznivej myšlienke privilegovaného partnerstva, ktorú jej zástancovia nikdy dostatočným spôsobom nezverejnili. Rovnako ste tiež objasnili – a my túto skutočnosť s radosťou vítame – že obidve strany, Turecko i Európska únia, musia splniť svoje povinnosti a záväzky. V tomto prípade sa, pán Posselt, uplatňuje princíp pacta sunt servanda. Musíte poznať túto frázu, ktorú používal váš bývalý významný líder.

Veľmi dôležitý je pre mňa i ďalší bod. Samozrejme, Turecko musí vykonať ešte veľa práce a to isté platí i pre Európsku úniu, či už sa to týka cyperskej otázky, zavedenia práv menšín v Turecku alebo politických a vojenských aspektov. Jedno je však isté. Tento proces nikdy nebude priamočiary. Poznáme to z histórie Európskej únie. Stačí sa iba pozrieť na procesy a postupy týkajúce sa Lisabonskej zmluvy. V procese s Tureckom sa vždy bude striedať pokrok s neúspechmi.

Je však zrejmé, že keď Turecko splní všetky požiadavky, keď bude môcť prijať acquis communautaire, stane sa inou krajinou. Lisabonská zmluva však tiež prinesie trvalé zmeny v Európskej únii. Mali by sme si byť toho vedomí. Ako som povedal, obidve strany musia splniť svoje záväzky.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE).(SL) Ak Európska únia skutočne chce zohrávať významnejšiu úlohu na medzinárodnej scéne, musí tiež zabezpečiť posilnenie svojej úlohy v rámci Európy. To znamená ukončenie projektu zjednotenej Európy na juhovýchode. Nepotrebujeme iba európsku perspektívu, ale aj dynamizmus a stimuláciu.

Som rád, že môžeme privítať pokrok vo všetkých troch krajinách, o ktorých tu diskutujeme, a blahoželám spravodajkyni Rii Oomen-Ruijtenovej a spravodajcom Zoranovi Thalerovi a Hannesovi Swobodovi k vykonanej práci. Mimoriadne ma teší skutočnosť, že všetky tri krajiny venovali osobitnú pozornosť rozvíjaniu vzťahov so svojimi susedmi.

Spomenula sa i arbitrážna dohoda medzi Slovinskom a Chorvátskom. Faktom je, že chorvátska a slovinská vláda vnímajú otázku dohody v úplne odlišnom svetle, čo určite nevzbudzuje vzájomnú dôveru. Vyzývam obidve vlády, aby využili možnosti na oboch stranách a dohodli sa na jednotnej interpretácii dohody a posilnili atmosféru dobrých susedských vzťahov, ktorá by mohla priviesť prístupový proces do úspešného konca.

Úprimne blahoželám komisárovi Fülemu k prijatiu tejto zodpovednej úlohy a prajem mu veľa úspechov pri dosahovaní týchto ambicióznych cieľov. Španielskemu predsedníctvu želám tiež veľa šťastia a rozvážnosti.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Susedia sa starajú jeden o druhého, navzájom sa podporujú. Dobre fungujúce susedské vzťahy sú prínosom i pre obyvateľov, ktorí tam žijú. Turecko a Cyprus sú susedia. Keď sa pozerajú ponad svoje ploty, nevidia jeden druhého, ale tureckých Cyperčanov, ktorí sa ocitli v nezávideniahodnej situácii.

Na zabezpečenie toho, aby všetci ľudia žijúci na Cypre mohli jedného dňa zasa spoločne žiť, je potrebné riešenie, na ktorom sa zúčastnia všetci susedia. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun minulý týždeň naznačil presvedčenie, že riešenie pre Cyprus je pravdepodobne na dosah. Tento Parlament má dôležitú úlohu prispieť pozitívnym spôsobom k situácii na Cypre, hľadať konštruktívne riešenia a odstraňovať prekážky a nie ich vytvárať. Áno, Turecko bude potrebné primať k tomu, aby vyvinulo úsilie s cieľom priblížiť toto riešenie. Z tohto dôvodu voláme po správe, o ktorej ideme zanedlho hlasovať. Nie je to však iba Turecko, ktoré musí vyvinúť úsilie. Všetky dotknuté strany musia prispieť svojím podielom k vytvoreniu atmosféry, v ktorej bude možné nájsť spoľahlivé riešenie. Toto je napokon, samozrejme, to, čo všetci chceme: riešenie.

Aby mohli začať rokovania s kandidátskou krajinou Macedónsko, musíme ju podporiť v súvislosti s otázkou jej oficiálneho názvu. Ako členské štáty si musíme počínať opatrne, aby sme zaistili, že sa nestaneme súčasťou problému, ale prispejeme k nájdeniu jeho riešenia.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko urobila obrovský pokrok a môže slúžiť ako príklad pre ostatné balkánske krajiny a zároveň ponúkla možnosť na zvýšenie stability v regióne. Musíme vyvinúť snahu v tejto oblasti, aby sme uvideli prekvitať najdôležitejšie vývozné produkty EÚ: demokraciu, ľudské práva, mier a bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Chorvátsko prejavuje odhodlanosť stať sa členom Európskej únie jasnými pokrokmi v plnení kritérií. Politická vôľa sa odzrkadlila v reformách verejnej správy, súdnictva, v boji proti korupcii a organizovanému zločinu. V oblasti súdnictva došlo k nárastu transparentnosti, zníženiu počtu nevybavených súdnych konaní a nadmernej dĺžky konania. Významným faktorom je pokračovanie v objasňovaní vojnových zločinov, pri ktorých Chorvátsko plne spolupracuje s Medzinárodným trestným tribunálom. Chorvátsko prejavuje dobrý stupeň zosúladenia predpisov s acquis communautaire. Podstupuje významné legislatívne aj inštitucionálne zmeny s cieľom bojovať proti organizovanému zločinu, mafii a posilňuje cezhraničnú spoluprácu s orgánmi presadzujúcimi právo v okolitých krajinách.

Bankový sektor Chorvátska je životaschopný, investori majú dôveru v stav jeho hospodárstva a makroekonomická stabilita zostala zachovaná. Zostáva potreba dokončiť program malej privatizácie a znížiť zásahy štátu do hospodárstva. Za obzvlášť chvályhodné považujem zmierovanie etnických Chorvátov a etnických Srbov, zlepšenie ochrany práv menšín, program začlenenia utečencov vrátane obnovy bývania. Podnecujem teda Chorvátsko k prehlbovaniu rozvoja kultúry politickej zodpovednosti a k verejným diskusiám o členstve a dôsledku vstupu, pretože len tretina obyvateľstva zatiaľ považuje vstup do Európskej únie za prospešný, a chcem poblahoželať novému komisárovi Füllemu, ktorého vítam vo funkcii.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D). – Vážená pani predsedajúca, vítam komisára Füleho a rád by som poblahoželal autorom troch dobre vyvážených správ. Niet pochýb o tom, že perspektíva členstva v EÚ posúva Turecko smerom k zmene k lepšiemu. Nakoniec, táto moslimská krajina je jedinečná v tom, že takmer pred 100 rokmi uskutočnila prvé kroky na prispôsobenie sa európskym hodnotám a napriek rôznym historickým vetrom nezišla z tejto cesty. Turecko je najzápadnejšou krajinou z východných štátov a najvýchodnejšou krajinou západných štátov, jeho jedinečná úloha nemá preto iba európsky, ale celosvetový rozmer.

Ankara musí urýchliť reformy, s väčším odhodlaním sa snažiť o dosiahnutie kompromisu týkajúceho sa cyperskej otázky a prijať ďalšie kroky na zmierenie s Arménskom. Ja však dôrazne podporujem postoj Skupiny socialistov a demokratov, že perspektíva Turecka vstúpiť do EÚ by sa nemala meniť na základe žiadnych Ersatzlösung alebo ersatz variantov.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Vážená pani predsedajúca, rád by som privítal pána komisára. Politika rozširovania bola spolu so zavedením eura najväčším úspechom, ktorý Európska únia dosiahla v tejto dekáde. Takejto politike by sa nemalo brániť. Okrem iného nemôžeme porušovať záväzky, ktoré sme prijali s kandidátskymi krajinami, hoci by sme mali tiež rešpektovať dobre známe zásady konsolidácie a podmienenosti.

Nemali by sme zabudnúť ani na integračnú kapacitu Európskej únie alebo potrebu komunikácie s občanmi o otázke rozširovania a jej výhodách a dôsledkoch.

Vzhľadom na časové obmedzenie, uvediem iba niekoľko stručných poznámok. Kandidátske krajiny by si mali v zásade dopredu vyriešiť akékoľvek územné spory a podobné problémy, ktoré môžu mať medzi sebou alebo s ostatnými členskými štátmi, aby neskôr nespomaľovali činnosť Únie.

V prípade Turecka by som chcel predovšetkým zdôrazniť, aké dôležité je pre rýchlosť reforiem – ktoré sú zasa dôležité pre Turecko – aby sa táto rýchlosť udržiavala, dokonca i zvyšovala.

Vítam tiež nedávne odhodlanie, ktoré Turecko ukázalo v súvislosti s ropovodom Nabucco, ktorý je dôležitý pre diverzifikáciu zdrojov energie v Európe. Musím však pripustiť, že ma trochu prekvapilo gesto tureckej vlády, ktoré urobila minulú jeseň a ktorým vyjadrila podporu iránskym orgánom. Naozaj som presvedčený, že zahraničná politika kandidátskej krajiny by mala byť v súlade so zahraničnou politikou Únie.

Nakoniec, minulý týždeň som čítal rozhovor s tureckým ministrom pre európske záležitosti, ktorý, zdá sa, naznačoval, že Turecko zrušilo vízovú povinnosť pre krajiny ako Sýria, Libanon a Lýbia. Táto skutočnosť ma trochu prekvapila, pretože kandidátska krajina by mala približovať svoju vízovú politiku vízovej politike Európskej únie a nie uberať sa opačným smerom.

Chcel by som potvrdenie tejto informácie.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, pani Oomen-Ruijtenová vynaložila obrovské úsilie, aby predložila vyváženú správu a my jej ďakujeme. Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy č. 13 a č. 14, ktoré vypracovala Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, narušili túto vyrovnanosť a preto vás naliehavo žiadam, aby ste hlasovali proti nim.

Počas rozhovorov týkajúcich sa cyperskej otázky Turecko prostredníctvom pána Talata predložilo neprijateľné návrhy a zostáva nekompromisné a maximalistické. Je preto nesprávne vyzývať všetky strany, aby podporovali prebiehajúce rokovania. Strana, na ktorú je potrebné vyvíjať tlak, je Turecko ako okupačná mocnosť. Turecko musí okamžite stiahnuť všetky svoje jednotky, ukončiť okupáciu a zadržiavanie turecko-cyperskej komunity ako rukojemníkov, pretože zodpovednosť za tzv. izoláciu tureckých Cyperčanov nesie ono a nie grécki Cyperčania. Turecko musí vrátiť obliehané mesto Varoša a ukončiť nelegálne osídľovanie a zasahovanie do vlastníctva gréckych Cyperčanov.

Turecko má v rukách kľúč k riešeniu cyperskej otázky a pokroku v procese jeho prístupu. Malá krajina Cyprus nežiada nič viac a nič menej ako riešenie v súlade s európskym acquis, bez výnimiek a s rezolúciami OSN. Cyperčania nie sú občania druhej triedy nejakého druhu otomanskej alebo inej kolónie. Sme európski občania s európskymi právami.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je už najvyšší čas, aby EÚ konečne začala rokovania s Macedónskom. Macedónsko splnilo podmienky a od roku 2005 čaká na začatie rozhovorov. Grécko dostalo tak veľa prejavov solidarity zo strany ostatných 26 členských štátov, že by teraz nemalo vetovať začatie rozhovorov so susedným Macedónskom. Otázka názvu je výlučne bilaterálnou záležitosťou, i keď OSN poskytla v tomto smere pomoc.

Čo sa týka Chorvátska, chcela by som povedať, že táto krajina bojuje proti korupcii v takom rozsahu, že ostatné krajiny vrátane niektorých štátov v rámci EÚ by si mali z nej vziať príklad. Druhým bodom môjho príspevku je, že návrat utečencov, ktorý spomenul pán Bostinaru, bol podľa môjho názoru príkladným spôsobom zvládnutý. Ako povedal pán Swoboda, mnohé veci sa nemôžu riešiť spôsobom, aký by sme si predstavovali.

Môj tretí bod sa týka spolupráce s Medzinárodným tribunálom pre vojnové zločiny v Haagu. Chorvátsko už dávno odovzdalo všetkých svojich hľadaných vojnových zločincov. Dokumenty z občianskej vojny, po ktorých sa volalo, buď už nie sú k dispozícii, alebo nikdy ani neexistovali. Vyriešenie týchto otázok si preto vyžaduje prístup zdravého sedliackeho rozumu. Vláda hľadá dokumenty a zriadila pracovnú skupinu, nemôže však robiť viac, len sa prizerať. Ak nenájde nič, potom bude potrebné urobiť krok vpred so zreteľom na skutočnosť, že Chorvátsko spolupracovalo s tribunálom veľa rokov a z tohto dôvodu do značnej miery splnilo podmienky. Pevne verím, že táto kapitola sa čoskoro otvorí, aby bolo možné ukončiť rokovania s Chorvátskom do konca tohto roku.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda Rady, pán Füle, chcel by som vám zaželať veľa úspechov v budúcej práci. Je ťažké ignorovať rozpornosť cyperskej otázky. V Európskej únii nesmieme odmietať zjavne nepríjemné otázky alebo sa snažiť predstierať, že neexistujú. Nedodržali sme svoj sľub. To je skutočnosť a musíme teraz riešiť tento dvojaký meter.

Vieme, že s ohľadom na cyperskú otázku musí byť konečne implementovaný Ankarský protokol. Je však zrejmé, že izolácia severného Cypru, tak ako to uviedla Rada v roku 2004, musí skončiť. Som rád, že južný Cyprus poskytuje severu nevyhnutnú podporu, to ale nebolo zámerom Európskej únie. Jej zámerom bolo, aby všetci, celá EÚ ukončila túto izoláciu. Na prekonanie posledných prekážok v tejto oblasti musíme urobiť krok vpred a ukončiť túto izoláciu.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážená pani predsedajúca, pre novú Komisiu – a ja srdečne vítam komisára Füleho – nastal teraz čas, aby ukončením prístupových rokovaní s Chorvátskom do konca tohto roku a začatím rokovaní s Macedónskom obnovila EÚ svoje záväzky týkajúce sa rozšírenia.

Macedónsko napriek rozmanitým ťažkostiam urobilo impozantný pokrok a malo by byť povzbudzované, aby pokračovalo v tomto procese. Rád by som vyzval obidve strany, aby túto záležitosť riešili otvoreným a veľkorysým európskym štýlom, ktorý včera presadzoval predseda Barroso.

Turecko tiež urobilo významný pokrok. Keď sa pozrieme na Ukrajinu, môžeme si všimnúť zmenu, ktorú dokáže urobiť už samotná perspektíva prístupu. Turecko sa môže stať členom na základe splnenia kodanských kritérií. Spolu s novým komisárom nemôžeme strácať čas pri vyvíjaní tlaku na Turecko, aby začalo sťahovať svoje jednotky z Cypru a implementovať Ankarský protokol. Myslím si, že toto by sa mohlo považovať za podmienku pre pokračovanie v rokovaniach. Čo sa mňa týka, nebudem mať problémy s pristúpením Turecka od chvíle, keď bude možné postaviť kresťanský kostol v Turecku rovnako ľahko, ako postaviť mešitu v Bruseli.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL).(DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som sa vyjadril k dvom aspektom týkajúcich sa tureckého problému. Vo všeobecnosti sa diskutuje o etnických konfliktoch a tak je to správne. V tejto oblasti máme pred sebou ešte veľa práce a niektoré ťažkosti pretrvávajú. Čo však ľudia zvyčajne prehliadajú, je skutočnosť, že v Turecku ešte stále existujú výrazné problémy týkajúce sa odborov a práv zamestnancov. Turecká vláda pokračuje v odpore voči odborom, ktoré poskytujú podporu svojim členom, inými slovami, tureckému pracujúcemu ľudu – v niektorých prípadoch dokonca i za použitia policajnej sily. Takýto prípad sa nedávno udial počas sporu, ktorého sa zúčastnili zamestnanci spoločnosti Tekel. Toto je jedna z mojich pripomienok, ktorú som chcel uviesť. Demokratická spoločnosť musí chrániť práva zamestnancov a odborov a je dôležité, aby sa za tieto práva bojovalo. Európska únia podporuje tieto práva, predovšetkým v rámci svojej úlohy sociálnej Európskej únie.

Druhým faktorom je otázka privatizácie. Turecko sa prispôsobuje EÚ a to zahŕňa i oblasť privatizácie. Zamestnancom spoločnosti Tekel, z ktorých 12 000 v súčasnosti štrajkuje, hrozí v dôsledku privatizácie strata zamestnania, alebo už zamestnanie stratili. Nie sú to však iba zamestnanci spoločnosti Tekel, ktorí pracujú v tabakovom priemysle. V priebehu posledných rokov prišlo o prácu okolo 500 000 ľudí, ktorí boli zamestnaní v oblasti pestovania tabaku na juhovýchode Turecka, čo viedlo k tomu, že z jedného z najväčších pestovateľov a vývozcov tabaku sa Turecko v súčasnosti stalo jeho dovozcom. Minulý týždeň som mal možnosť navštíviť Ankaru a hovoriť so zamestnancami spoločnosti Tekel. Ak bude v dôsledku privatizácie pokračovať proces znižovania pracovných miest a likvidácie celých sektorov priemyslu, obyvatelia Turecka stratia entuziazmus pre vstup do EÚ. Musíme sa preto sústrediť na sociálne aspekty EÚ. Ešte raz by som to chcel zdôrazniť.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, srdečne vítam, ako všetci tu prítomní, vás, pán Füle, a želám vám veľa vytrvalosti vo vašej práci do nasledujúcich rokov. Viem, že v prvý deň by sme nemali hovoriť o konci nového volebného obdobia. Želám vám, samozrejme, pán Füle, mnoho ďalších volebných období, ale je mojím želaním, že až budete mať prejav na konci tohto obdobia, budete sa môcť stretnúť s nami v novej, rozšírenej Európskej únii, ktorá bude mať možno dokonca 30 členských štátov.

Okrem práce, ktorú ste odviedli v súvislosti s dôležitými krajinami, o ktorých tu dnes hovoríme, by som vás, pán Füle, rád požiadal, aby ste sústredili pozornosť na ďalšie krajiny, ktoré túžia po členstve v Európskej únii. Presne ako ja pochádzate z krajiny, ktorá práve pristúpila k Európskej únii a myslíte si, že vy, ja a všetci kolegovia poslanci zo všetkých nových členských štátov chápeme, aké dôležité bolo pre naše spoločnosti, keď sme pristúpili k Európskej únii. Želáme to isté krajinám, o ktorých tu dnes hovoríme.

Ako Poliak mám jeden malý sen a ním by som chcel ukončiť svoje vystúpenie. Aby sa Chorvátsku, krajine, ktorá momentálne urobila najväčší pokrok v rokovaniach, podarilo pristúpiť k Európskej únii počas nie tak vzdialeného poľského predsedníctva.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, ešte raz, správa o Turecku nie je správou o pokroku, ale správou o zlyhaniach Turecka. EÚ vyzýva Turecko, aby robilo viac v oblasti práv menšín, ale namiesto riešenia kurdskej otázky, ako sľúbilo, Turecko plánuje zrušiť prokurdsky orientovanú Stranu za demokratickú spoločnosť (DTP). Vláda v Ankare už štvrtý rok po sebe nedokázala implementovať dodatkový protokol k asociačnej dohode, ale prostredníctvom svojich veľvyslancov vyzýva veľké členské štáty EÚ, aby riešili cyperskú otázku. Podľa môjho názoru dlho očakávané rokovania o ostrove v Stredozemnom mori nie sú dôvodom na oslavu, pretože najnovší návrh tureckých Cyperčanov ide v niektorých bodoch proti existujúcemu konsenzu, čo znamená, že v skutočnosti predstavuje krok dozadu.

Toľko k pozitívnym výsledkom, ktoré, ako oznámilo španielske predsedníctvo, by sme mohli očakávať. Turecko nie je súčasťou Európy ani zemepisne, ani duchovne, ani kultúrne. Ľudské práva, práva menšín a medzinárodné právo zostávajú konceptmi, ktoré sú Turecku cudzie. Myslím si, že iba čestná odpoveď, ktorá je v súlade so želaniami občanov EÚ, by mohla priviesť prístupové rokovania ku koncu a smerovať k privilegovanému partnerstvu.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Koumoutsakos (PPE).(EL) Vážený pán komisár, vítame vás a želáme vám veľa úspechov v práci. Dnes okrem iného hovoríme o pokroku Turecka smerom k Európe. Včera sme diskutovali o ťažkej hospodárskej situácii, ktorej čelia niektoré krajiny eurozóny, predovšetkým o kritickej situácii, ktorej čelí Grécko.

Tieto dve rozpravy sa pretínajú v jednom bode, majú spoločný základ. Týmto spoločným základom sú nadmerné, neflexibilné výdavky na obranu v Grécku, pričom približne 5 % z hrubého domáceho produktu Grécka ide na vojenské výdavky – a nie preto, že by to Grécko chcelo. Časť z týchto výdavkov, samozrejme, vynaloží na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich mu z členstva v NATO. Najväčšia časť z týchto prostriedkov sa však vynakladá preto, lebo musíme riešiť osobitnú politiku so susediacim štátom a kandidátskou krajinou, Tureckom.

Existuje oficiálna turecká politika hrozby vojny voči Grécku známa ako casus belli a nie je to iba hrozba na papieri, Turecko pravidelne narušuje vzdušný priestor Grécka a uskutočňuje prelety ponad takmer neobývané grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora.

Toto musí skončiť a Európsky parlament musí v tejto veci vyslať silný signál do Ankary. Ak sa dosiahnu zlepšenia v tejto oblasti, pokrok Turecka smerom k Európe znovu získa na sile, samozrejme, aj spolu so všetkými ostatnými záväzkami, ktoré musí dodržiavať.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Vážená pani predsedajúca, cieľom Únie v rámci susedskej politiky vždy bolo exportovať stabilitu a nie vnášať nestabilitu.

Z tohto dôvodu vyzývam členské štáty a kandidátske krajiny, aby bilaterálne spory nepovyšovali na úroveň Únie. Ako právnička by som rada pripomenula, že na základe dočasnej dohody medzi Gréckom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko (FYROM), ktorá bola podpísaná v septembri 1995, Grécko súhlasilo, že nebude mať námietky proti žiadosti, ktorú podá FYROM na medzinárodné alebo regionálne organizácie pod menom, ktorým ju označuje OSN, a tým je FYROM. Inštitúcie Únie označujú túto krajinu ako FYROM. Tieto ustanovenia sú podľa medzinárodného práva záväzné. Z tohto dôvodu neexistuje žiaden právny základ, ktorý by umožňoval Grécku brániť v prístupovom procese tejto krajiny. Bude potrebné prijať rozhodnutia o výsledkoch tejto krajiny, ktorá sa uchádza o členstvo.

V tomto duchu podporujem rozpravy o dosiahnutom pokroku a o oblastiach, v ktorých je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenie. Musíme hovoriť o podstate veci a pozorne monitorovať zavádzanie reforiem. Komisia na základe dosiahnutého pokroku navrhla, že krajine sa určí dátum na začatie rokovaní. Pripájam sa ku Komisii a vyzývam Radu, aby stanovila dátum pre začatie prístupových rokovaní počas samitu v marci 2010.

 
  
MPphoto
 

  Eleni Theocharous (PPE)(EL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, aj keď dnes prijmeme veľmi jednoznačné uznesenie v prospech Turecka, táto krajina bude i naďalej významne prejavovať nedostatok demokracie, pokračovať v nehanebnom porušovaní ľudských práv miliónov ľudí a okupácii Cypru, členského štátu Európskej únie.

Čo sa však týka Cypru, mnohí trvajú na tom, aby rovnakú mieru zodpovednosti niesli obeť i vinník. Nemôžeme akceptovať zločinnosť a ozbrojené násilie a vyzývame všetky zúčastnené strany – k čomu ich vlastne vyzývame? V svätyni demokracie, Európskom parlamente, nemôžeme počúvať nevhodné výrazy ako severný a južný Cyprus a hovoriť o voľbách pre severný Cyprus, kde 70 % z tzv. volebných orgánov tvoria nelegálni osadníci.

Je zrejmé, že ak riešenie nebude rešpektovať ľudské práva obyvateľov Cypru, bude potom ohrozený celý hodnotový systém Európskej únie. Rozhovory, samozrejme, pokračujú, ale čiastočne uviazli v dôsledku maximalistických nárokov Turecka. Pretože krajina, ktorú hodnotíme, je práve Turecko a nie žiadna iná, vyzývame ho, aby prijatím dvoch zrejmých krokov uľahčilo proces rozhovorov: po prvé, okamžite začať so sťahovaním okupačnej armády, a po druhé, vrátiť okupované mesto Famagusta jeho zákonným obyvateľom.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Collino (PPE).(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, oceňujeme úsilie, ktoré v posledných rokoch vynaložilo Chorvátsko, aby splnilo podmienky členstva v Európskej únii. Podporujeme vyhlásenie pána Lópeza Garrida, ktoré urobil dnes ráno.

Stále však ešte zostáva jeden nevyriešený problém, ktorý by mohol zatieniť prístupový proces a ktorým sa bude potrebné zaoberať počas rokovaní o dvojstranných otázkach medzi Chorvátskom a Talianskom. Hovorím o neposkytnutí finančnej a morálnej kompenzácie za spôsobené škody a nevrátenie majetku skonfiškovaného talianskym občanom, ktorí boli počas druhej svetovej vojny nútení opustiť tieto územia a odísť do exilu.

Teraz, pretože sa Chorvátsko snaží o členstvo v Európskej únii, vyzývam ho, aby urýchlilo proces vedúci k dosiahnutiu zmierlivého, konštruktívneho a šťastného ukončenia tejto smutnej a stále nedoriešenej záležitosti.

Vyzývame Chorvátsko, aby uspokojilo oprávnené nároky ľudí, ktorí tak dlho čakali na túto chvíľu, okrem iného, v súlade s európskym právom.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážená pani predsedajúca, mám krátku poznámku k Turecku.

Turecko má stále niekoľko veľmi vážnych problémov v oblasti ľudských práv. Jednou z nevyriešených otázok je stanovenie práv etnických a náboženských menšín – Kurdov, kresťanov, alevitov a ďalších. Tieto menšiny trpia neustálym porušovaním ich práv. Cyprus a Grécko majú a budú mať kľúčový význam pre Európsku úniu.

Pán komisár, preto by sme radi vysvetlili našim tureckým partnerom, že pokiaľ nebudú vyriešené problémy týkajúce sa náboženských a etnických menšín v Turecku, je veľmi ťažké hovoriť o európskej integrácii tejto krajiny.

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, počas dnešnej rozpravy musíme dospieť k jasnému odkazu pre Turecko majúc pritom na mysli, že neprijalo konkrétne kroky na riešenie problémov so susediacimi štátmi.

Čo sa týka cyperskej otázky, predovšetkým vzhľadom na to, že sme počuli návrhy, aby bol do správy zahrnutý odkaz na problém izolácie tureckých Cyperčanov, myslím si, že Európska únia by mala a musí konať v rámci rezolúcií OSN. Znamená to, že ilegálne okupované územia nemôžu byť uznané, naopak, akákoľvek pomoc musí byť poskytnutá prostredníctvom právneho štátu, ako je to v súčasnosti.

Turecko by malo súčasne stiahnuť armádu a tak odstrániť túto veľkú prekážku celého úsilia, ktoré vynaložilo s cieľom prekonať ťažkosti pri nadväzovaní kontaktov s tureckými Cyperčanmi.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Blahoželám všetkým spravodajcom k ich vyváženým správam a vám, pán komisár, prajem veľa úspechov vo vašej dôležitej funkcii.

Chcel by som upozorniť na to, že členské štáty Európskej únie nekomunikujú s krajinami západného Balkánu najlepším možným spôsobom. Niektoré z nich operujú s nerealistickými dátumami. Rok 2014, dátum, ktorý tu dnes niektorí z vás navrhli, vyvoláva falošné nádeje, nerealistické očakávania a zavádza politikov, ako aj verejnú mienku v týchto krajinách. Proeurópske sily posilníme iba vtedy, ak zaujmeme triezvy postoj a budeme sa primerane správať. Falošné sľuby škodia tak im, ako aj nám. Buďme charakterní, buďme korektní a buďme vierohodní.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, uvedomujem si, aké ťažké je v spoločenských podmienkach Turecka pre vládu v Ankare podniknúť čokoľvek na zlepšenie demokracie a ľudských práv. Veľmi dobre si to uvedomujem. Chcel by som však upozorniť na problém, na ktorý sa v tejto diskusii kládol primalý dôraz. Mám na mysli problém náboženskej slobody, ktorá je v Turecku stále obmedzená, a to najmä pokiaľ ide o kresťanov. V Turecku máme stále problém týkajúci sa prekážok, ktorým náboženské komunity čelia v súvislosti s ich právnym postavením. Napriek zavedeniu zákona o nadáciách majú kresťanské komunity vážne problémy pri vymáhaní skonfiškovaného majetku. Ekumenický patriarchát má obmedzené práva, pokiaľ ide o vzdelávanie duchovných a slobodné zvolenie ekumenického patriarchu. Som veľmi vďačný pani spravodajkyni za to, že v správe zdôraznila všetky tieto aspekty. Zároveň ma však mrzí, že pán López Garrido vo svojom vystúpení túto záležitosť úplne ignoroval. Pán López Garrido, mám osobnú poznámku: ideológia a ľudské práva k sebe nepatria.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Vážená pani predsedajúca, chcel by som hovoriť o otázke Turecka.

Moje znepokojenie sa týka skutočnosti, že v roku 2003 Strana za nezávislosť v Spojenom kráľovstve, ktorej som členom, v tomto Parlamente vyhlásila, že migrácia ľudí prichádzajúcich do našej krajiny, Spojeného kráľovstva, z nových členských štátov bude mať strašné dôsledky. Obávam sa, že ak Turecko vstúpi do Únie, 70 miliónov ľudí bude môcť prísť do Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo je plné. Máme milióny nezamestnaných ľudí. Tlak na naše verejné služby je neuveriteľný. Myšlienka, že by Turecku vstúpilo do Únie, je neprijateľná.

Odopreli nám právo vybrať si. Ľuďom v našej krajine odopreli právo hlasovať o Lisabonskej zmluve. V našej krajine rozhodne potrebujeme diskutovať o tom, či by sme mali byť v Európskom parlamente alebo nie. Obávam sa, že vstup Turecka do EÚ bude tou poslednou kvapkou, ktorá spôsobí kolaps. Som presvedčený, že teraz sme v stave, keď sa celá európska situácia nachádza pred zrútením, a to pokiaľ ide o euro a tak ďalej. Vstupom Turecka sa veci len oveľa, oveľa zhoršia.

Pán komisár, toto je váš prvý deň v úrade. Chcel by som vám označiť vašu správnu kartu. Zoberte to do mňa ako od človeka z Walesu v Spojenom kráľovstve: jednoducho nechceme, aby sa Turecko stalo členom EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Pokiaľ ide o pristúpenie Turecka, je tu zásadná otázka, ktorú treba objasniť: za čo pokladáme Európsku úniu? Považujeme hodnoty, spoločné európske hodnoty stále za dôležité? Tieto hodnoty vychádzajú z kresťanského učenia, a to bez ohľadu na podiel aktívnych veriacich. Považujeme kultúrne dedičstvo Európy za dôležité, a to ako súdržnú silu? Ak odpoveď znie „áno“, Turecko nemá v Európskej únii miesto. Prirodzene, mali by sme sa usilovať vytvoriť s nimi čo najlepšie možné partnerstvo. Ďalším dôležitým faktorom je skutočnosť, že ich pristúpenie by vytvorilo precedens. Izraelský minister zahraničných vecí vyhlásil, že sú trpezliví, určite sa však chcú stať členom Európskej únie. Chcel by som povedať, že ani pre Izrael niet v Európskom spoločenstve miesta.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Pokiaľ ide o ochranu menšín, Chorvátsko a Macedónsko urobili pokrok. Tieto krajiny sú však stále ďaleko od toho, aby sa ich pôsobenie v tejto oblasti dalo označiť za prvotriedne. Čo môžeme robiť? Európska únia by mohla tieto krajiny povzbudiť prostredníctvom svojej príkladnej ochrany menšín. Čo sa však v skutočnosti deje v Európskej únii? Pozitívnym signálom by bolo, keby Francúzsko a ďalší ratifikovali Chartu regionálnych a menšinových jazykov, keby Slovensko zrušilo opatrenia diskriminujúce menšiny, a to v súvislosti s jazykovým zákonom, a keby Grécko pripustilo, že aj na jeho území žijú menšiny, a zaručilo ich individuálne a skupinové práva. Dúfajme, že Rumunsko bude mať zákon o menšinách, hoci sme stále ešte ďaleko od toho, aby sme mali zástupcov menšín vo vrchnom velení armády, a autonómia je obávanejšia ako 14. podnesterská ruská armáda. Parlament by mohol povzbudiť súčasné členské štáty, aby išli dobrým príkladom a vytvorili normy na ochranu menšín, ktoré sa stanú záväznými na celom území Únie.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, podľa správy, ktorú pripravila Medzinárodná krízová skupina, mal byť rok 2009 rozhodujúci pre integráciu Turecka do Európskej únie. Malo dôjsť buď k zvratu v prístupových rokovaniach, alebo k ukončeniu rozhovorov. V súčasnosti stále prebiehajú rozhovory o nových oblastiach týkajúcich sa pristúpenia. Je pravda, že španielske predsedníctvo tvrdí, že chce, aby sa Ankara čo najskôr pripojila k Spoločenstvu. Stále sa však viac ukazuje, že Ankara si nanovo definuje svoje miesto v globálnom systéme a že jej členstvo v Spoločenstve nie je prioritou. Zrušenie vízovej povinnosti pre Jordánsko, Líbyu, Irán a Sýriu, zhoršenie vzťahov s Izraelom, posilnenie vzťahov so Sudánom, podpísanie dohody o začatí diplomatických vzťahov s Arménskom, ako aj blokovanie porozumenia s Cyprom – všetko svedčí o tom, že Ankara sa čoraz viac orientuje na spoluprácu so svojimi susedmi, a to aj za cenu oslabenia svojej pozície v prístupových rokovaniach.

Otázka energetickej bezpečnosti a kľúčová geografická poloha Turecka však znamenajú, že sa Turecko pomaly stáva nenahraditeľným pre zabezpečenie európskych záujmov. Nemusí teda dlho trvať a vstup Turecka do Európskej únie bude dôležitý viac pre nás ako pre samotné Turecko. Z tohto dôvodu vyzývam Komisiu a Radu, aby nanovo definovali vyhliadky Turecka na členstvo v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE).(SV) Vážená pani predsedajúca, som presvedčený, že je nesmierne dôležité, aby bol uznaný a vyzdvihnutý pokrok, ktorý kandidátske krajiny zapojené do rokovaní dosahujú. Som presvedčený, že je to veľmi dôležité z čisto psychologických dôvodov. Navyše nemožno poprieť, že rokovania s EÚ vytvorili lepšie podmienky pre ľudí v týchto krajinách. Rokovania samotné sú pozitívnou vecou.

Som si istý, že všetci súhlasíme s tým, že Turecko musí vyvinúť značné úsilie a že sloboda vierovyznania, sloboda prejavu a sloboda tlače sú samozrejmosťou. Myslím si však, že zároveň treba uviesť, že rokovania s Tureckom nie sú len rokovaniami s tureckým štátom alebo národom, ale že Turecko je aj akýmsi kľúčom alebo mostom k celému regiónu. Z tohto dôvodu musíme pamätať na to, že vzťahy EÚ s týmto regiónom sa výrazne zhoršia, ak opäť zatvoríme dvere.

 
  
MPphoto
 

  Chrysoula Paliadeli (S&D). – Vážená pani predsedajúca, priala by som si mať čas, aby som poslancom tohto Parlamentu vysvetlila dôvody, prečo sú Gréci takí citliví na otázku týkajúcu sa názvu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Žiaľ, vyžaduje si to viac ako jednu minútu.

Tento príbeh siahajúci do obdobia na konci štyridsiatych rokov 20. storočia je smutným príbehom, ktorý sa skončil vytvorením nesprávnej predstavy. Môžem vás uistiť, že Gréci nie sú ani nacionalistami, ani expanzionistami. Odmietajú len používať názov, ktorý je súčasťou ich vlastnej starovekej historickej a archeologickej tradície.

Chápem, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko prechádza ako nový nezávislý štát oneskorenou etnogenetickou fázou. Seriózni akademici v Skopje nepodporujú nacionalistické tendencie svojho premiéra. Uprednostňujú mlčanie pred vystavením sa tejto modernej fráze, ktorá, ako správne poznamenáva správa pána Thalera, má tendenciu zvýšiť napätie.

Bola by som rada, keby sa tento Parlament a nová Komisia pokúsili prispieť k novému riešeniu, pokiaľ ide o otázku názvu, nie však podnecovaním nacionalistických tendencií vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM), ale podporou gréckeho stanoviska, ktoré sa usiluje o mierumilovný kompromis, ktorý by, napokon, vyhovoval viac obyvateľom FYROM ako obyvateľom Grécka.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Dnešné diskusie ukázali, že hoci sa názory poslancov na pokrok dosiahnutý v Turecku líšia, všetci pravdepodobne súhlasíme s tým, že základným predpokladom členstva v EÚ je náležitá realizácia kľúčových reforiem. Myslím si, že je priskoro, aby sme dnes stanovili konkrétne dátumy. Musíme však sledovať situáciu a od Turecka vyžadovať pokrok, keďže nedávne udalosti súvisiace so zákazom činnosti niektorých politických strán vyvolali obavy a nesvedčia o odhodlaní Turecka rešpektovať občianske a politické slobody i práva. Musíme však Turecku umožniť, aby prehodnotilo svoje konanie a dúfať, že v budúcnosti sa stane demokratickou a slobodnou krajinou.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Z krajín západného Balkánu je Chorvátsko aj naďalej v najpokročilejšej etape na ceste k vstupu do EÚ. Pre štáty v tomto regióne môže byť príkladom, a to pokiaľ ide o ich vyhliadky na pristúpenie z hľadiska plnenia kritérií a podmienok pristúpenia.

Vítam pokrok zaznamenaný v súvislosti s vnútornou reformou, ako sa uvádza aj v správe o pokroku za rok 2009. Spôsob plnenia nevyhnutných prístupových kritérií, a to najmä tých, ktoré vyplývajú z kapitoly 23, teda spravodlivosť a základné práva, predstavuje dôležitý medzník v pokroku tejto krajiny pri dosahovaní európskych noriem.

Podporujeme vstup Chorvátska do Európskej únie za predpokladu, že bude založený na prísnom dodržaní prístupových kritérií vrátane plnej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

Chorvátsko ukončí prístupové rokovania tento rok. V skutočnosti je správa, o ktorej teraz diskutujeme, poslednou správou o pokroku vypracovanou Európskou úniou. Sme presvedčení, že budúci rok budeme môcť hlasovať o zmluve o pristúpení Chorvátska do Európskej únie. Bude to pozitívny signál pre celý región.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE).(SL) Vážený pán komisár, blahoželám vám k vašej novej funkcii a dúfam, že v tejto oblasti dosiahnete úspechy.

Veľmi ma teší, že tieto tri správy sú pozitívne a že spravodajcovia konštatujú, že krajiny dosiahli pokrok v modernizácii tak, ako to vnímame z európskeho hľadiska. Najdôležitejšou vecou je, aby všetky tri krajiny zachovávali vysoké normy v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv. Európa musí byť v tomto ohľade prísna a musí nekompromisne naliehať na tieto krajiny, aby vyriešili vzťahy so svojimi susedmi.

Zároveň by som chcel zdôrazniť, že nepodporím správu o Chorvátsku, a to predovšetkým preto, lebo nezaobchádza korektne so Slovinskom.

 
  
MPphoto
 

  Iuliu Winkler (PPE).(RO) Najúčinnejšou politikou vonkajšieho rozširovania Európskej únie vo vzťahu k západnému Balkán je rozšíriť sa v tomto regióne. Zaručí sa tým mier a prinesie demokracia do oblasti, ktorá si, žiaľ, na základe nedávnej minulosti posilnila reputáciu „sudu s pušným prachom Európskej únie“.

Stať sa súčasťou oblasti stability a prosperity Európskej únie je zároveň najefektívnejšou zahraničnou politikou nových štátov západného Balkánu. V tomto procese potrebujeme nástroje. Vítam preto správy o pokroku Chorvátska a Macedónska, ktoré sú cennými nástrojmi.

Som tiež presvedčený, že spolu s regionálnou, hospodárskou a obchodnou spoluprácou sú dôležité aj hospodárske nástroje, a to aj v súvislosti s investíciami, ktoré sa už ukázali ako účinné. Myslím si, že tieto nástroje by mala posudzovať Komisia a vlády Chorvátska a Macedónska.

 
  
 

(Rečník položil otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho poriadku) adresovanú pani Flautrovej.)

 
  
MPphoto
 

  Barry Madlener (NI).(NL) V skutočnosti som chcel položiť otázku vedúcej delegácie pre Turecko, pani Flautrovej. Neviem, či to môžem teraz urobiť. To je dôvod, prečo som použil modrú kartu. Môžem položiť otázku pani Flautrovej?

Pani Flautrová, v súvislosti so strašnými vraždami zo cti v Turecku by som sa vás chcel opýtať, či súhlasíte s tým, aby sme predložili žiadosť o rozsiahle prešetrenie vrážd zo cti v Turecku? V našej krajine, v Holandsku, čelíme šokujúcemu rozmachu vrážd zo cti medzi Turkami. V Nemecku je to podobné. Som presvedčený, že je to len špička ľadovca a v Turecku je počet týchto vrážd obrovský. Môžeme požiadať pána Füleho, aby uskutočnil vyšetrovanie vrážd zo cti v Turecku?

 
  
 

(Pani Flautrová súhlasila, že odpovie na otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho poriadku).)

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Vážená pani predsedajúca, otázka, áno, ale ktorá otázka? Určená komu a s akým cieľom? Som presvedčená, že naša delegácia, ktorej členom ste aj vy, pán Madlener, sa angažovala a naďalej sa intenzívne angažuje v oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti, ako aj v každej iniciatíve prijatej s cieľom bojovať proti násiliu páchanom na ženách.

Pred chvíľou som to spomenula vo svojom vystúpení. Som presvedčená, že takzvané zločiny zo cti, teda zločiny páchané na rodinnom alebo kmeňovom základe, sú absolútne neospravedlniteľné. Dnes je veľmi potešujúce vidieť, že nikto v Turecku viac netoleruje tento druh zastaranej zločineckej praktiky.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, úradujúci predseda Rady.(ES) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem za túto rozsiahlu diskusiu, ktorá sa sústredila na niektoré vynikajúce uznesenia predložené Európskym parlamentom. Chcel by som zablahoželať autorom, a to pánovi Swobodovi, pánovi Thalerovi a pani Oomenovej-Ruijtenovej.

Myslím si, že môžeme povedať, že veľká väčšina z vás sa vyslovila v prospech procesu rozširovania ako nevyhnutnej súčasti európskej integrácie. Ako povedal pán Brok, rozširovanie bolo pre Európsku úniu úspechom, a aj ďalší poslanci uviedli príklady úspechov v rámci procesu rozširovania. Zároveň predstavuje rozhodujúci prvok pokroku smerom k demokratickej reforme a prehĺbeniu demokracie v týchto krajinách posúvajúcich sa bližšie k Európskej únii, v krajinách, ktoré začali proces vstupu do Európskej únie, ako aj v krajinách, ktoré majú vyhliadky na vstup. Ako zdôraznil pán Mauro, vždy to so sebou nesie aj záväzok splniť kodanské podmienky, čo je ďalší prvok širokého konsenzu, a teda preukázať plné rešpektovanie ľudských práv.

Úplne súhlasím s pánom Cashmanom, že krajina sa kvalifikuje tým, ako zaobchádza s menšinami, a nie ako zaobchádza s väčšinou, hoci aj to je dôležité. Je to teda spôsob, ktorým môžeme merať dodržiavanie ľudských práv a následne dodržiavanie kodanských kritérií.

Ďalším názorom, na ktorom sa všeobecne zhodujeme, je skutočnosť, že pre západný Balkán je európska perspektíva základným prvkom jeho pokroku, ako to vyzdvihli pani Giannakouová a pán Winkler. Nie je to len v záujme týchto krajín, ale, ako povedala pani Gönczová, aj v záujme Európskej únie.

Čo sa týka Chorvátska, tiež sme sa všeobecne zhodli na potrebe čo najskôr otvoriť nové kapitoly. Treba však povedať, že teraz je otvorených 28 z 35 kapitol, pričom 17 z nich sa predbežne uzavrelo. Spolu s Európskou radou a Radou bude španielske predsedníctvo aj naďalej pracovať na dosiahnutí nového pokroku v rokovaniach, aby sa mohli čoskoro posunúť do záverečnej fázy. Z tohto dôvodu som už spomenul, že prístupové konferencie s Chorvátskom sa začnú konať okamžite.

Očakávame, že strategický plán rokovaní o členstve bude dokončený tento rok, ako navrhol autor správy pán Swoboda a ako to žiadali niektorí poslanci vrátane pána Hökmarka, pána Berlinguera a pána Liseka, ktorý tiež vyjadril nádej, že poľské predsedníctvo sa možno stane svedkom vstupu Chorvátska do Európskej únie.

Takže vo vzťahu k Chorvátsku došlo k pokroku, ako to zdôraznil pán Poręba. Stále však máme pred sebou veľa práce. Nedostatky sa vyskytujú napríklad v oblasti práva, ako upozornila pani Serracchianiová.

V dôsledku toho si myslíme, že sme dosiahli dôležitú záverečnú fázu pristúpenia Chorvátska. Dúfame, že rokovania sa ukončia a Chorvátsko vstúpi do Únie čo najskôr po ratifikačnom procese príslušných zmlúv Európskej únie.

Prejdime teraz k Macedónsku. Diskusia sa sústreďovala najmä na otázku jeho názvu. Názov evidentne nepredstavuje jednu z kodanských požiadaviek. Dobré susedské vzťahy však nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu v procese formovania národných politík vo všetkých kandidátskych krajinách.

Kandidátske krajiny, rovnako ako členské štáty, musia preto v prípade takýchto záležitostí prejaviť maximálnu ohľaduplnosť. Zároveň musíme mať na pamäti, že východiskovým bodom rokovaní je jednomyseľnosť, inými slovami, jednomyseľná zhoda medzi členskými štátmi.

Riešenie, ktoré už obhajovali pán Posselt, pán Kasoulides, pani Cornelissenová, pán Chatzimarkakis, pani Gönczová a pani Paliadeliová vychádza tak z rokovaní pod záštitou Organizácie Spojených národov, ako aj z bilaterálnych kontaktov medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Gréckom. Hoci, prirodzene, je to veľmi dôležitá záležitosť, Európska únia ako taká sa nezúčastňuje na takýchto diskusiách pod záštitou Organizácie Spojených národov.

Nemyslím si teda, že v tomto momente dokážeme presne uviesť, kedy sa konflikt vyrieši. Napriek tomu však určite môžem povedať, že španielske predsedníctvo sa pridáva k blahoželaniu premiérovi Gruevskému a premiérovi Papandreovi v súvislosti s obnovením priameho dialógu. Svedčí to o vodcovských schopnostiach obidvoch z nich a nepochybne to bude viesť k otvorenej atmosfére a postoju, o ktorom sa vo svojom vystúpení zmienil pán Tremopoulos.

Sme presvedčení, že vláde Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko sa podarí posunúť tieto rokovania vpred. Výhľad na vstup do Európskej únie bol vždy veľmi dôležitý pre celú krajinu, teda aj pre etnické skupiny, či už väčšie alebo menšie.

A nakoniec, pokiaľ ide o Turecko, bolo tu veľmi veľa vystúpení. Rád by som začal tým, že rokovania pokračujú primeraným tempom – neboli zastavené. Hovorím to v reakcii na poznámku pána Van Ordena, ktorá sa týkala tempa týchto rokovaní.

Dúfame, že počas španielskeho predsedníctva otvoríme ďalšie rokovacie kapitoly. Niektoré z nich som už spomínal. Nemôžeme však, samozrejme, predpovedať tempo týchto rokovaní, pretože to závisí od pokroku reforiem v Turecku, ako aj od skutočnosti, či Turecko splní kritériá. Navyše, ako všetci viete, v každom prípade, v každom štádiu a pre každú kapitolu tohto procesu je potrebná jednomyseľná zhoda.

Ochrana ľudských práv a plnenie kodanských kritérií sú témami, ktoré sa spomínali v mnohých vystúpeniach a o ktorých sa jasne zmieňuje aj správa pani Oomenovej-Ruijtenovej. Zároveň treba povedať, že Turecko musí v tejto oblasti vynaložiť väčšie úsilie. Musí vynaložiť väčšie úsilie a reagujem tým na otázku pána Beldera, pána Salafranca a iných, ako aj na slová pána Angourakisa a pána Kluta, ktorí hovorili o presadzovaní ľudských práv a základných slobôd.

Majú pravdu, ale tiež je pravda, že rokovací proces je aj naďalej základným prostriedkom Európskej únie na ovplyvnenie dosiahnutého pokroku, a hoci sa pokrok v skutočnosti dosiahol, stále je nedostatočný. Vo svojich vystúpeniach to spomenuli aj ďalší poslanci, ako pán Obiols, pani Flautrová, pani Lunaceková, pán Preda a pán Balčytis. Podľa môjho názoru to musíme mať na pamäti pri vyváženom hodnotení našich rokovaní s Tureckom.

Cyprus bol tiež predmetom mnohých prejavov. Samozrejme, v priebehu nasledujúcich mesiacov bude cyperská otázka rozhodujúcou záležitosťou. Treba povedať, že rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú medzi vedúcimi predstaviteľmi dvoch komunít na tomto ostrove, sú pozitívne, a že sa vytvorila lepšia atmosféra dôvery.

Je nepochybné, že vyriešenie cyperskej otázky by viedlo k odstráneniu prekážky alebo všetkých prekážok, prípadne aspoň niektorých prekážok, ktoré by mohli brániť Turecku v pokroku na ceste k vstupu do EÚ. Čokoľvek sa stane, vyšle sa tým dôležitý pozitívny signál tomuto regiónu ako celku, kde je zmierenie základným cieľom, ako to správne vyjadril pán Howitt.

Samozrejme, všetci súhlasíme s tým, že Turecko musí splniť dodatkový protokol. Neustále sa to od neho vyžaduje a vždy, keď vedieme dialóg s Tureckom, mu Rada tento záväzok, ktorý musí splniť, pripomína. 8. decembra 2009 prijala Rada závery, v ktorých sa uvádza, že ak sa v tejto veci nedosiahne pokrok, potom bude Rada trvať na opatreniach prijatých v roku 2006, čo by malo trvalý vplyv na celkový postup rokovaní.

Pani Koppová a pán Salavrakos sa zmienili aj o iných prípadoch, a to narušení vzdušného priestoru a incidentoch v oblasti Egejského mora. Opakujem teda, susedské vzťahy sú nevyhnutnou požiadavkou na meranie pokroku Turecka v rámci rokovaní. Závery Rady z 8. decembra, ktoré som veľa ráz spomenul, vysielajú v tomto ohľade odkaz Turecku. Uisťujem vás, že predsedníctvo bude túto záležitosť pozorne sledovať a v prípade potreby sa jej bude venovať na všetkých úrovniach.

V každom prípade, pani predsedajúca, je stanovisko predsedníctva k rokovaniam s Tureckom absolútne jasné. Súhlasíme s obnoveným konsenzom, o ktorom rozhodla Rada v decembri 2006, a to znamená, že cieľom rokovaní s Tureckom je určite jeho budúci vstup do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som veľmi vďačný, že som mal takúto rýchlu možnosť zúčastniť sa s vami na tejto výmene názorov o prístupových štátoch. Počas svojho vypočutia som sľúbil, že si prídem vypočuť vaše rady. Dnešná rozprava bola jasným dôkazom bohatstva, múdrosti a prehľadu, ktoré sa v tomto Parlamente stretávajú.

Dovoľte mi uviesť dve poznámky. Po prvé, sľuby, ktoré som dal počas vypočutí, beriem veľmi vážne. Nemám záujem o vedenie dvoch monológov, ale o vedenie dialógu s týmto Parlamentom, ktorý by odrážal skutočného ducha Lisabonskej zmluvy.

Dovoľte mi tiež ďalšiu všeobecnú poznámku. Zmienil som sa o tom niekoľkokrát počas svojho vypočutia. V rozhovoroch s kandidátskymi krajinami a budúcimi kandidátskymi krajinami vždy zdôrazňujem nasledujúce štyri zásady: prvou z nich je nekompromisný záväzok voči kodanským kritériám, o ktorých nemožno rokovať. Po druhé, nekompromisný záväzok voči základným slobodám a právam vrátane náboženských práv a práv menšín, ako aj práv žien. Po tretie, proces musí byť otvorený a odrážať vierohodnosť na obidvoch stranách a na všetkých úrovniach. Po štvrté, nikdy nebudem podceňovať otázku integračnej kapacity.

K Chorvátsku: tak v uznesení Parlamentu, ako aj v stanovisku Komisie sa zdôrazňuje, že Chorvátsko môže počítať s Parlamentom i Komisiou ako so spoľahlivými spojencami. Ak sa tejto krajine podarí splniť všetky zostávajúce podmienky, som aj naďalej presvedčený, že prístupové rokovania možno uzavrieť v tomto roku. Komisia, a verím, že aj súčasné a budúce predsedníctva, ako i Európsky parlament podporia Chorvátsko pri dosahovaní jeho cieľa.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, dovoľte mi opäť zdôrazniť, že krajina si vyslúžila odporúčanie Komisie začať prístupové rokovania na základe vlastných zásluh. Napriek tomu táto krajina aj naďalej čelí mnohým naliehavým úlohám vrátane politických kritérií. Ako sa zdôraznilo počas rozpravy, teraz je tu vhodná príležitosť vyriešiť otázku týkajúcu sa názvu. Som plne odhodlaný podporiť prebiehajúce rokovania.

K Turecku: všetci sme si vedomí, že pred sebou nemáme ľahkú cestu, a to ani pre Turecko a ani pre Európsku úniu, ako už mnohí jasne uviedli počas rozpravy. Viem však, že turecká vláda je stále rozhodnutá pre demokratické otváranie. Kto by si pred piatimi rokmi dokázal predstaviť, že turecká spoločnosť a politici budú otvorene a intenzívne diskutovať o kurdskej otázke, civilno-vojenských vzťahoch, opätovnom otvorení seminára na ostrove Halki alebo o vzťahoch s Rumunskom?

Napriek tomu ma stále znepokojuje obmedzovanie slobody tlače a plurality médií. Sú potrebné ďalšie právne novely s cieľom chrániť novinárov, aktivistov v oblasti ľudských práv a politikov pred prenasledovaním a odsúdením za vyjadrovanie nenásilných názorov.

Pokiaľ ide o prístupové rokovania, otvorenie kapitoly o životnom prostredí minulý rok v decembri predstavuje povzbudivý vývoj. Počet otvorených kapitol sa tým zvýšil na 12. Dúfam, že v tomto roku sa nám podarí otvoriť viac kapitol. Turecko však bude musieť vyvinúť ďalšie úsilie, aby dokázalo splniť náročné kritériá. Je preto dôležité, aby sa dôsledne pokračovalo v potrebných prípravách.

Komisia zároveň víta intenzívnejší dialóg s Tureckom v oblasti migrácie, ktorý by mal viesť ku konkrétnym výsledkom, a to najmä pokiaľ ide readmisiu a hraničné kontroly. V reakcii na konkrétnu otázku jedného z vašich kolegov mi dovoľte povedať, že Komisia vie o nedávnom vývoji týkajúcom sa zrušenia vízovej povinnosti pre Libanon a Sýriu zo strany Turecka. Generálny riaditeľ Komisie zodpovedný za tieto otázky bude budúci týždeň rokovať v Ankare. Toto bude jedna z otázok, o ktorej bude pri tejto príležitosti diskutovať, a ja o týchto diskusiách podám správu.

Dovoľte mi zároveň, keďže ste ma o to požiadali, doplniť nasledujúce stanovisko Komisie. Všetky opatrenia, ktoré Komisia navrhla a prijala, boli vždy zamerané na ukončenie izolácie turecko-cyperskej komunity ako prostriedku na uľahčenie znovuzjednotenia Cypru v súlade so závermi Rady z apríla 2004. Zavádzame balík pomoci vo výške 259 miliónov EUR, ktorý je určený na zabezpečenie udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja turecko-cyperskej komunity, ako aj jej plnej účasti v Európskej únii po uzmierení a znovuzjednotení. Nariadenie o demarkačnej línii uľahčuje hospodárske a osobné kontakty medzi tureckými a gréckymi Cyperčanmi. Obchodné nariadenie o osobitných podmienkach obchodu pre turecko-cyperskú komunitu zostáva na zvážení Rady.

Vrátim sa k Turecku. Reformný proces musí pokračovať a Európska únia by mala stále tento proces a postup podporovať. Komisia sa bude aj naďalej venovať prístupovému procesu Turecka. Naše pôsobenie a vplyv v Turecku sa stanú uveriteľnejšími a silnejšími, ak naše záväzky zostanú jednoznačné.

Teším sa na veľmi prínosnú a úzku spoluprácu v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Od Výboru pre zahraničné veci som dostala tri návrhy uznesení na ukončenie rozpravy v súlade s článkom 100 ods. 2(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. – (PT) Táto správa uznáva určité pozitívne kroky, ktoré Turecko, kandidátska krajina od roku 2005, urobilo smerom k vstupu do EÚ, hoci sa od neho žiada, aby urýchlilo tempo reforiem. Spomínam si, že v decembri 2006 boli rokovania čiastočne pozastavené, pretože krajina odmietla uplatniť dohodu o colnej únii s EÚ na Cypre. Konflikt s Cyprom sa musí vyriešiť a Turecko musí pokračovať v napredovaní, a to pokiaľ ide o demokraciu a ochranu ľudských práv, boj proti korupcii, zlepšenie slobody tlače, potrebu politickej transparentnosti a pohotovejšej i účinnejšej spravodlivosti, konsolidáciu antidiskriminačných právnych predpisov týkajúcich sa diskriminácie na základe rodovej príslušnosti i sexuálnej orientácie a diskriminácie etnických i náboženských skupín a tiež reformovanie verejnej služby. Turecká vláda aj naďalej preukazuje politickú vôľu pokračovať v reformách. Dosiahla výrazne zlepšenie v súvislosti so základnými slobodami a demokratickým vývojom v krajine. Musíme preto aj naďalej dosahovať pokrok v rokovaniach zameraných na zabezpečenie pristúpenia Turecka, krajiny, ktorá zohráva kľúčovú úlohu ako sprostredkovateľ v konfliktoch medzi Izraelom a Palestínou i ako platforma porozumenia pre Irak a Irán.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, správa bezpochyby obsahuje niektoré zaujímavé body, a to dokonca aj pre tých, ako som napríklad ja a mnohí z vás, ktorí sme proti tomu, aby bolo Turecku udelené členstvo v EÚ. Správa obsahuje niekedy až závažné príklady neplnenia základných podmienok pre vstup do EÚ zo strany Turecka. Niektoré časti uznesenia, ktoré navrhuje Výbor pre zahraničné veci, sú tiež dosť prísne. Tieto dokumenty sa nestavajú proti teoretickému budúcemu vstupu Turecka do EÚ. S radosťou však vítam zistenia, že Parlament má v úmysle informovať o predpokladanom nedostatočnom pokroku Turecka. Tí, ktorí sú podobne ako ja proti vstupu Ankary do EÚ, v nich nachádzajú potvrdenie svojich tradičných námietok proti pristúpeniu: v Turecku stále prevládajú obmedzenia základných slobôd, porušovanie ľudských práv, agresívny postoj voči Cypru a Grécku, ako aj diskriminácia etnických a náboženských menšín. Sú to všetko problémy, ktoré Európa určite nemôže prehliadať. Všetko to zhoršuje zvyčajné obavy týkajúce sa kultúrnych a geografických rozdielov medzi Tureckom a Európou, ako aj problémov, ktoré by nastali v prípade prijatia krajiny, ktorá má spoločné hranice s viac ako 80 miliónmi obyvateľov. Sú to faktory, ktoré budú aj naďalej upevňovať moje nezlomné presvedčenie, že nie je správne, aby Turecko vstúpilo do Európy, ktorej jednota závisí predovšetkým od myšlienky kresťanstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Na jednej strane je kľúčové, akým spôsobom a do akej miery prebieha demokratizačný proces v Turecku a proces priblíženia sa k EÚ. Na druhej strane, diskusia o budúcom členstve Turecka v EÚ nesmie byť ponechaná bokom. Každé rozšírenie nesie so sebou rozpočtové úvahy, a to, či pristúpenie danej krajiny k EÚ bude finančným prínosom alebo budú prevládať finančné straty. Obávam sa, že v súčasnej krízovej situácii si vzhľadom na spoločnú poľnohospodársku politiku, a teda aj na európsky rozpočet, nemôžeme dovoliť rozšírenie o krajinu, v ktorej je poľnohospodárstvo zdrojom obživy pre 7 miliónov obyvateľov (v EÚ toto číslo predstavuje 10,4 milióna). Na porovnanie: za súčasných podmienok by sa výdavky pre Turecko do roku 2025 pohybovali okolo 10 miliárd EUR, zatiaľ čo pre všetkých 10 nových členských štátov z „východného rozšírenia“ by to bolo do 8 miliárd EUR. Priame platby tureckým poľnohospodárom, platby na rozvoj vidieka a na podporu trhu by pri súčasnej legislatívnej úprave boli pre európske poľnohospodárstvo i poľnohospodárov likvidačné. S ohľadom na obrovskú rozlohu, počet obyvateľov a hospodársku situáciu tejto kandidátskej krajiny by vstup Turecka do EÚ znamenal pre rozpočet obrovskú záťaž spojenú s poklesom HDP na jedného obyvateľa EÚ o 9 %. Z týchto dôvodov musíme opätovne a hlbšie diskutovať o pristúpení Turecka k EÚ, ako aj s tým spojenej reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), písomne. – (DE) Je chvályhodné, že nová macedónska demokracia dosiahla ďalší pokrok vo všetkých spoločenských a podnikateľských oblastiach. Veľmi vítam skutočnosť, že prezidentské a komunálne voľby v marci 2009 prebehli hladko. Svedčí to o narastajúcej demokratizácii v celom regióne, čo sa odzrkadlilo v Macedónsku. Macedónsko splnilo všetky kritériá na liberalizáciu vízových nariadení. Od 19. decembra 2009 platí teda pre jeho obyvateľov štatút bezvízového styku. Je to obrovský krok vpred. Macedónsko však musí ešte zaviesť mnoho reforiem. Veľmi dúfam, že využitie skúseností, ktoré sme získali počas prvej vlny východného rozširovania EÚ, nám v tomto procese pomôže. V tejto súvislosti mám na mysli oblasť zavedenia inštitucionálnych reforiem, kde politické nadácie a mimovládne organizácie už tak veľa dosiahli. Sú tu dve oblasti, v ktorých by sme mali posilniť našu spoluprácu, a to s ohľadom na transformáciu a normy EÚ. Ide o reformu vo verejnej správe, súdnictve a polícii. Osobne by som bol rád, keby sa spor medzi Macedónskom a Gréckom odložil v blízkej budúcnosti nabok. Je dôležité, aby sa pokrok smerom k zjednoteniu Európy nedostal do mŕtveho bodu pre bilaterálne nezhody.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne. (PL) Vzhľadom na svoju geopolitickú situáciu a historické vzťahy by Chorvátsko malo nepochybne čo najskôr vstúpiť do Európskej únie. Napriek mnohým napätým situáciám vo vzťahu k susedom i etnickým konfliktom, ktoré sa objavili počas občianskej vojny, si plne integrovanú a zjednotenú Európu neviem predstaviť bez Chorvátska. Rokovania, ktoré sa začali v roku 2004, predstavovali sľubný vývoj. Ak nedôjde k ich prerušeniam, mali by sa ukončiť v priebehu tohto roka, pričom treba mať na pamäti, že 28 oblastí si stále vyžaduje doplnenie. Vstup Chorvátska do NATO v apríli 2009 nesporne posilnil jeho nárok na vstup do EÚ. Stabilizáciu toho, čo z histórie poznáme ako balkánsky kotol, zaistí iba vstup Chorvátska do EÚ. Dúfam, že na začiatku roku 2012, keď zaujmem svoje miesto v Európskom parlamente, si budem môcť podať ruku s kolegami z Chorvátska.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne.(DE) Vítam pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo najmä v boji proti korupcii. Je nevyhnutné prijať opatrenia proti korupcii v rámci inštitúcií. Okrem toho sa musí zmeniť základný postoj a obyvatelia si musia byť vedomí korupcie, ktorá je, žiaľ, stále súčasťou každodenného života v Chorvátsku. Pokiaľ ide o vzťahy Chorvátska s jeho susedmi, je potešiteľné vidieť, že v súvislosti s hraničným sporom so Slovinskom je tu nádej na kompromis. Zároveň dúfam, že uznanie Kosova Chorvátskom nespôsobí zvýšenie napätia na západnom Balkáne, a to najmä vo vzťahu so Srbskom, ktoré teraz, pochopiteľne, vyjadruje svoje znepokojenie. Vzhľadom na zrejmý pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo, ako aj na svoje presvedčenie, že Chorvátsko je z kultúrneho, politického i historického hľadiska súčasťou Európy, hlasujem za návrh uznesenia. Som presvedčený, že ak Chorvátsko splní všetky podmienky, bude môcť už čoskoro vstúpiť do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), písomne.(ET) Vážená pani predsedajúca, v súvislosti s mojím vystúpením z 20. januára ma zaujíma, aký druh opatrení podľa záznamov Rady a Komisie zaviedla turecká vláda s cieľom zapojiť obyvateľstvo do realizácie demokratizačného procesu, ako aj reforiem potrebných na integráciu do Európskej únie. Správa o pokroku Turecka za rok 2009 upozorňuje na nedostatky pri plnení kodanských kritérií, a to s osobitným dôrazom na politické kritériá, ktoré zahŕňajú zavedenie demokracie, právneho štátu, ľudské práva a ochranu práv menšín. V tejto správe o pokroku sa uvádza, že prostredníctvom nástroja rozvojovej pomoci bolo za posledné roky Turecku pridelených 567 miliónov EUR. Pridelené finančné prostriedky boli z veľkej časti určené na zavedenie nezrealizovaných reforiem v politickom a súdnom systéme, ako aj na rozvoj občianskej spoločnosti. Zároveň sa jasne vysvetlilo, že použitie týchto nástrojov sa decentralizovalo. Znamená to, že pridelenú pomoc spravovali turecké orgány na základe akreditácie udelenej Komisiou. Vzhľadom na svoj záujem čím skôr začať viesť rokovania o členstve Turecka, čo si vyžaduje odstránenie súčasných nedostatkov, by mali Rada a Komisia mať presný prehľad konkrétnych krokov, ktoré turecká vláda podnikla s cieľom dosiahnuť tento cieľ. Komisia naozaj na svojej domovskej stránke zverejnila, vo vizuálnej podobe, niektoré projekty zamerané na ukončenie využívania detskej práce, získanie základného vzdelania, zapojenie ľudí s postihnutím do spoločnosti, ako aj na zriadenie tiesňovej linky pre turecké ženy, ktoré sú vystavené domácemu násiliu. Sú však tieto opatrenia dostačujúce na vytvorenie nevyhnutnej základnej verejnej podpory pre okamžitú a úspešnú realizáciu potrebných reforiem? Čo sa týka obsahu tejto správy o pokroku, aké ďalšie neodkladné opatrenia alebo projekty sú v pláne s cieľom prekonať prekážky, ktoré sa v týchto problematických oblastiach objavili?

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) 1. mája 2004, teda v deň veľkého rozšírenia Európskej únie, sa vstupom niekoľkých krajín strednej a východnej Európy konečne skoncovalo s rozdelením Európy železnou oponou. V tom čase sa do európskej rodiny nedostali všetky krajiny strednej a východnej Európy. Už vtedy bolo jasné, že po tomto „veľkom rozšírení“ bude musieť nasledovať pristúpenie niekoľkých ďalších krajín tohto regiónu. V roku 2007 sa členskými štátmi Európskej únie stali Rumunsko a Bulharsko. Pristúpenie týchto krajín však nemožno považovať za ukončenie rozširovania Európskej únie.

Krajinou, ktorá je v súčasnosti najbližšie k vstupu do EÚ, je Chorvátsko. Plne podporujem skoré uzavretie rokovaní s Chorvátskom, aby sa dosiahol čo najrýchlejší vstup tejto krajiny do Európskej únie. Žiadam obidve rokujúce strany o maximálnu flexibilitu a vôľu dosiahnuť dohodu. Okrem toho žiadam chorvátsku stranu, aby zvýšila úsilie v oblasti prispôsobovania sa požiadavkám Spoločenstva v takých oblastiach, ako je organizácia verejnej správy a súdnictva a zlepšovanie mechanizmov zameraných na účinný boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Okrem toho sa pridávam k výzvam žiadajúcim od Chorvátska, aby prejavilo maximum dobrej vôle a spolupracovalo s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne. (ET) Predpokladom ukončenia rokovacieho procesu s Tureckom, ktorý sa začal v roku 2005, je, že Turecko musí splniť všetky kodanské kritériá a vo všetkých ohľadoch musí vyhovieť integračnej kapacite EÚ. Turecko v skutočnosti začalo zavádzať očakávané reformy, rozvíjať dobré susedské vzťahy a postupne sa prispôsobovať kritériám pre členstvo v EÚ. Podporujem tieto kroky a podporujem aj vstup Turecka do EÚ, a to, samozrejme, za predpokladu, že v plnom rozsahu splní podmienky členstva. V súčasnosti ma však znepokojuje, že v poslednom období sa objavuje málo pozitívnych správ týkajúcich sa zavedených reforiem a že v Turecku stále prevládajú vážne problémy pri zavádzaní právnych noriem, a to hlavne tých, ktoré sa týkajú práv žien, nediskriminácie, slobody prejavu a vierovyznania, prístupu nulovej tolerancie k mučeniu a protikorupčných opatrení. Vyzývam Turecko, aby pokračovalo v zintenzívňovaní snáh splniť kodanské kritériá v plnom rozsahu, ako aj posilniť v tureckej spoločnosti podporu nevyhnutných reforiem, ktoré zaistia rovnosť ľudí bez ohľadu na ich pohlavie, rasový a etnický pôvod, vierovyznanie alebo presvedčenie, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Verím, že je v záujme oboch strán, teda EÚ i Turecka, aby proces rozširovania pokračoval. Turecko musí preto zintenzívniť reformný proces, aby splnilo prijaté záväzky.

Dovoľte mi k tomu uviesť niekoľko príkladov. Právne predpisy v oblasti rodovej rovnosti sú zharmonizované, treba však vyvinúť väčšie úsilie pri ich uplatňovaní s cieľom obmedziť rozdiely medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o ich účasť na trhu práce, v politike a v rozhodovacom procese a tiež čo sa týka prístupu k vzdelávaniu. Dosiahol sa pokrok v oblasti ochrany životného prostredia, a to najmä vďaka podpísaniu Kjótskeho protokolu v „tomto období prispôsobovania sa vplyvom zmeny klímy“. Stále však treba urobiť veľa, pokiaľ ide o kvalitu vody, ochranu prírody a geneticky modifikované organizmy.

Vítam pokrok, ktorý Turecko dosiahlo, zároveň však podporujem požiadavku, aby Ankara vyvinula viac úsilia v reformnom procese s cieľom vstúpiť do európskeho klubu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), písomne. (PL) Jedným z kľúčových kodanských kritérií, ktoré musí každá krajina splniť, aby sa mohla stať jedným z členských štátov Európskej únie, je rešpektovanie ľudských práv. Chcel by som upozorniť na smutne známe prípady porušovania práv žien.

Tlač nás takmer každý deň informuje o nových vraždách žien, ktoré sú známe ako „vraždy zo cti“. V súčasnosti tlač upozorňuje na prípad 16-ročnej Mediny Memiovej, ktorú vlastný otec a starý otec surovo zavraždili. Je šokujúce, že títo dvaja ju pripravili o život za to, že sa rozprávala s chlapcami. Spôsob, akým toto zverstvo vykonali, je však ešte šokujúcejší. Výsledky pitvy ukázali, že Medine, ktorú zahrabali v ohrade pre sliepky, bola pochovaná zaživa a bola pri vedomí až do samotného konca. Toto nepredstaviteľné utrpenie umierajúcej tínedžerky malo byť zadosťučinením za „zneuctenie“ rodiny. Je desivé, že Medinin prípad nie je ojedinelým prípadom, ale rozšíreným barbarským javom. Dievča malo obavy o svoj život a niekoľkokrát to oznámilo polícii – bez úspechu, pretože zakaždým ju poslali domov.

Vraždenie, ktoré je hlboko zakorenené v tureckej tradícii už celé generácie, sa často vykladá v prospech mužov, ktorí tak údajne konajú s cieľom očistiť zhanobenú česť svojej rodiny. Krajina, ktorá ešte nedokázala vyriešiť tento problém, zostáva aj naďalej oddelená od Európy širokou priepasťou, pretože Európa si stráži základné hodnoty. Tento rozdiel je vážnou prekážkou pri budovaní spoločnej identity.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne.(RO) Dúfam, že tohtoročná hodnotiaca správa povzbudí Turecko, aby zlepšilo koordinovanie svojej zahraničnej politiky so zahraničnou politikou EÚ. Región Čierneho mora by mal byť prioritnou oblasťou, v ktorej Turecko ako partner EÚ pomôže dosiahnuť európske ciele stanovené ako súčasť Čiernomorskej synergie.

Účasť Turecka na zabezpečení energetickej bezpečnosti EÚ je rovnako dôležitá. Minulý rok som privítal účasť Turecka v projekte Nabucco potvrdenú podpísaním medzivládnej dohody. Vyjadril som však aj hlboké znepokojenie nad úmyslom Turecka spolupracovať s Ruskom na projekte South Stream. Preto naliehavo žiadam Turecko, aby prijalo jasný záväzok týkajúci sa realizácie projektu Nabucco.

Vítam výzvu pani spravodajkyne harmonizovať energetické politiky medzi Tureckom a EÚ, a to hlavne začatím prístupových rokovaní otvorením kapitoly o energetike, ako aj zahrnutím Turecka do Európskeho energetického spoločenstva.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PITTELLA
podpredseda

 
  

(1) Pozri zápisnicu.


9. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Podrobnosti o výsledku hlasovania: pozri zápisnicu.)

 

9.1. Nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (zmena a doplnenie smernice 2006/112/ES) (A7-0008/2010, David Casa) (hlasovanie)

9.2. Oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev (A7-0048/2009, Lambert van Nistelrooij) (hlasovanie)
  

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, nemám výhrady voči tomuto prístroju. Chcem len predniesť návrh. Niektorí poslanci majú vo zvyku neprečítať nahlas číslo pri hlasovaní podľa mien. Keďže teraz máme veľký počet hlasovaní podľa mien a tiež vynikajúce obrazovky, chcem navrhnúť, aby ste sa tejto úlohy ujali vy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám za ohľaduplnosť. Robil som to, aby som sa uistil, že máte všetky informácie, no viete si to prečítať sami, preto to nebudem čítať nahlas.

***

 

9.3. Administratívna spolupráca v oblasti daní (A7-0006/2010, Magdalena Alvarez) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, názor na to, že Európsky parlament bude teraz hlasovať o návrhu Komisie o administratívnej spolupráci v oblasti daní, neovplyvní konečné stanovisko, ktoré Parlament zaujme vzhľadom na uplatňovanie článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jeho vplyv na postupy založené na rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, najmä pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou, či stanovisko, podľa ktorého sa Parlament môže rozhodnúť prevziať delegované akty z iných právnych predpisov.

 

9.4. Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení (A7-0002/2010, Theodor Dumitru Stolojan) (hlasovanie)

9.5. Nedávne zemetrasenie na Haiti (B7-0087/2010) (hlasovanie)

9.6. Situácia v Iráne (B7-0086/2010) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Vážený pán predsedajúci, skôr ako budeme hlasovať o tomto návrhu uznesenia o Iráne, chcel by som len Parlament informovať, že v Teheráne došlo k pokusu vtrhnúť na talianske veľvyslanectvo a že podobné prípady sa vyskytli aj na veľvyslanectvách iných členských štátov, ako sú Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Holandsko.

Vážený pán predsedajúci, v odseku 24 tento návrh uznesenia vyzýva na vytvorenie delegácie Európskej únie v Iráne. Naša skupina by však nechcela, aby sa prijatie tohto odseku, ktorý je tiež súčasťou iných uznesení Európskeho parlamentu, považovalo za znak súhlasu s týmito udalosťami. Chcem preto pána poslanca Füleho požiadať, aby povedal pani Ashtonovej, že pri uplatňovaní mandátu tohto uznesenia by sa malo pamätať na okolnosti, ktoré som práve spomenul. Myslím si, že pán poslanec Gahler požiada, aby sa text uznesenia doplnil o ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bude chrániť diplomatické záujmy členských štátov v Iráne.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, diskutovali sme o tom so skupinami. V krátkosti prečítam anglický text.

„Je znepokojený povahou demonštrácií vedených jednotkami Basídž, ktoré sa konali pred budovami veľvyslanectiev členských štátov v Teheráne 9. februára 2010, a žiada iránske úrady, aby zaručili bezpečnosť diplomatických misií.“

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – Vážený pán predsedajúci, v mene autorov uznesenia o Iráne, ktoré bolo práve prijaté, chcem požiadať parlamentné služby, aby tento text preložili do perzštiny, a tým iránskemu režimu a ľuďom umožnili plne pochopiť jasné posolstvo, ktoré dnes Európsky parlament vysiela.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem za tento cenný návrh, ktorý postúpime príslušnému oddeleniu.

 

9.7. Situácia v Jemene (B7-0021/2010) (hlasovanie)

9.8. Obchodovanie s ľuďmi (hlasovanie)

9.9. Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (B7-0064/2010) (hlasovanie)
  

– Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, v mene skupiny S&D.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, po neuspokojivom závere kodanskej konferencie o klíme využíva Parlament toto uznesenie na to, aby jasne povedal, že ochrana klímy nemá žiadnu alternatívu a že s ďalšou blížiacou sa konferenciou v Mexiku musíme zvýšiť a nie znížiť úsilie v tejto oblasti.

Budem stručný. Na tento účel mal slúžiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Keďže je však jeho znenie mätúce, sťahujeme ho. Napriek tomu podporujeme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 9 Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, ktoré EÚ vyzývajú, aby s blížiacou sa konferenciou v Mexiku robila viac. Ochrana klímy nesmie zastať na mŕtvom bode. Žiadam vás o podporu.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21, ktorý som predložila, najprv chcem všetkým kolegom poslancom poďakovať za podporu pri predložení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý ustanovuje zásadu zavedenia dane z oxidu uhličitého na hraniciach EÚ.

Chcem tiež znovu povedať, že v komunikácii s našimi spoluobčanmi nesmieme používať dvojznačné vyjadrenia: počas kampane nesmieme hovoriť, že Európa ich chráni, že bude chrániť ich spoločnosti a ich pracovné miesta, no po zvolení na svoj záväzok zabudnúť. Chcem len zdôrazniť, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh mi umožnil podnietiť diskusiu, a preto ho chcem stiahnuť, a tým umožniť ďalšiu diskusiu v Rade.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa teda sťahuje.

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10:

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 Zelených nie je v rozpore s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 sa týka zvýšenia úrovne ambícií na viac ako 20. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 – náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh – sa týka objasnenia podmienok na mínus 40. Týmto pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 dopĺňa a nie je s ním v rozpore, preto by sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10 malo hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Úradníci s vaším postojom nesúhlasia, rád by som však o stanovisko požiadal predsedu príslušného výboru.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, v mene skupiny S&D.(DE) Som na strane pani poslankyne Hassiovej. Toto je nová myšlienka a mali by sme o nej hlasovať.

 

9.10. Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach (A7-0007/2010, Leonardo Domenici) (hlasovanie)

9.11. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009 (A7-0004/2010, Marc Tarabella) (hlasovanie)

9.12. Hlavné ciele konferencie strán dohovoru CITES (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 12:

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(IT) Nehlasovali sme o pôvodnom texte.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Schválili sme pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 a odsek prepadá. Niekedy má predsedníctvo predsa len pravdu.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Vážený pán predsedajúci, mohli by sme hlasovať znova, keďže niektorí si mysleli, že hlasujú o časti, o ktorej hovoril druhý pán poslanec? Sme tu na to, aby sme hlasovali, ako sme boli zvolení, alebo nie? Prosím, dajte o tom znovu hlasovať, aby sa mohli ľudia správne rozhodnúť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nemôžeme vytvoriť precedens. Hlasovanie sa nemôže zopakovať. V každom prípade ide o rozdiel 130 hlasov. Nie je to malý rozdiel. Nemyslím si, že bude možné zrušiť a zmeniť výsledky hlasovania.

 

9.13. Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 (B7-0067/2010) (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 35:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, autor.(DE) Vážený pán predsedajúci, prediskutoval som to s pani poslankyňou Brantnerovou zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a chcel by som odporučiť hlasovanie za prvú časť a proti druhej časti, ktorá je v rozpore so zoznamom, ktorý sme vypracovali.

 

9.14. Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 (B7-0065/2010) (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 18:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka skutočnosti, že vláda v Skopje predložila návrh antidiskriminačného zákona, ktorý z celého balíka odstraňuje otázku sexuálnej orientácie. To je jednoducho neprijateľné. Nechcem však nikomu dať možnosť hlasovať proti tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu v oblasti ľudských práv v dôsledku problému s názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, a preto žiadam, aby sa označenie „macedónska vláda“ zmenilo na označenie „vláda Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko“.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 4:

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler, autor. – Vážený pán predsedajúci, na základe dohody s gréckymi kolegami poslancami navrhujem, aby sa v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 hlasovalo proti, teda v rozpore s návrhom na hlasovanie.

 

9.15. Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (B7-0068/2010) (hlasovanie)
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 13:

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, autorka. – Vážený pán predsedajúci, chcem len upozorniť na skutočnosť, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 je stiahnutý po odsek 35.

 

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som vrelo zablahoželať pánovi van Nistelrooijovi za jeho správu, ktorú rozhodne podporujem.

V minulosti som sa prostredníctvom rôznych iniciatív a otázok pýtal na možnosť využitia fondov Európskej únie na zabezpečenie sociálneho bývania pre najchudobnejšie a najmarginalizovanejšie kategórie spoločnosti, čiže pre kategórie, ktoré miestne úrady zaraďujú podľa príjmových skupín, ako sa to deje vo významných hlavných mestách a veľkých mestských oblastiach.

Bývanie, a najmä bývanie pre slabšie vrstvy spoločnosti, sa v mnohých veľkých európskych mestách stalo skutočnou núdzovou situáciou. Som preto presvedčený, že správa pána van Nistelrooija je krokom správnym smerom, ale zároveň sa domnievam, že by na ňu malo nadväzovať vyčlenenie väčšieho objemu prostriedkov na riešenie naliehavých vecí spojených so sociálnym bývaním.

 
  
  

Správa: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). – Vážený pán predsedajúci, túto správu som podporil, pretože si myslím, že predstavuje krok smerom k boju proti podvodom a daňovým únikom v európskom meradle. I napriek ochote členských štátov spolupracovať v oblasti daní sa nedosiahli žiadne hmatateľné výsledky a daňové podvody stále dosahujú v EÚ mimoriadne vysokú úroveň a prinášajú priveľa negatívnych dôsledkov pre naše hospodárstva a občanov.

Veľmi vítam nové navrhované zlepšenia, ktoré – dúfajme – prinesú hmatateľné výsledky v boji proti podvodom a daňovým únikom, a to predovšetkým rozšírenie predmetu smernice na všetky dane vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie, automatickú výmenu informácií a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v daňových veciach.

 
  
  

Správa: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, chcela by som vystúpiť k správe pána Domeniciho a chcela som povedať, že stojí za povšimnutie, že sme dali tu v Štrasburgu takú silnú podporu opatreniam, ktoré zlepšia transparentnosť a výmenu informácií umožňujúcu účinnejšiu správu daní v členských štátoch. Škoda, že tento krok musela motivovať až hospodárska kríza. Achillovou pätou sú daňové raje v krajinách na rôznych ostrovoch a veľa z nich získava podporu aj z fondov Európskej únie. A je teda na nás, aby sme sa k tomu postavili čelom, a to váhou celej Európskej únie. Pokusy jednotlivých členských štátov s bilaterálnymi zmluvami neviedli k žiadnym hmatateľným výsledkom, o čom nakoniec svedčí aj fakt, že 27 členských štátov prišlo v roku 2004 o 2,5 % svojho HDP.

 
  
  

Správa: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, najväčším obmedzením vlády je externá súťaž. Štát môže zvyšovať dane len po istú hranicu, inak peniaze začnú odtekať do zahraničia a daňové príjmy sa začnú znižovať. Ako povedal Milton Friedman, súťaž vlád v oblasti poskytovania služieb a miery zdanenia je rovnako produktívna, ako súťaž firiem a jednotlivcov. Preto je také skľučujúce sledovať, ako Európska únia smeruje k harmonizácii daní, a vidieť export vysokých nákladov z jednej krajiny do druhej.

Ak v nedávnych vypočutiach kandidátov do Komisie zarezonovala jedna téma, bola to túžba po vyhradenom toku príjmov pre Európsku úniu a po opatrení daňovej harmonizácie. To vysvetľuje, prečo sa zmenšuje podiel Európskej únie na svetovom HDP, prečo sme z 36-percentného podielu pred 20 rokmi klesli na dnešných 25 % a prečo o desať rokov padneme na 15 %.

Dobrá správa je, že voličom sa to nepáči. Podobne ako obyvatelia Massachusetts, ani obyvatelia Európy nechcú zdanenie bez zastúpenia a som si istý, že podľa toho budú aj voliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, väčšina ľudí by pri pohľade na tento názov povedala, že spolupráca sa zdá byť rozumnou vecou. Vari by niekto nesúhlasil so spoluprácou? Len dovtedy, kým sa podrobne nepozrie, o čo často ide v diskusii o spolupráci v daňovej oblasti v rámci EÚ a na úrovni EÚ.

Pozrime sa na príklad odvážnej krajiny, akou sú napríklad Kajmanské ostrovy. Na rozdiel od sna zelených a socialistov, že rozvojové krajiny budeme udržiavať v chudobe, aby sme im mohli posielať peniaze na pomoc a zmierňovať pocit viny belošskej strednej vrstvy, sa táto krajina skutočne pokúsila vymaniť sa z chudoby – a nezávisieť od banánov či cukru, ale závisieť od služieb na vysokej úrovni, napríklad od finančných služieb. Keď sa však Kajmanské ostrovy o to usilujú, ľudia v EÚ – tunajší politici – sa na to sťažujú. Nejde o daňové úniky. Ide o pokus zamedziť dvojitému zdaneniu. Ľudia z krajín EÚ i naďalej platia dane vo svojom členskom štáte. Je čas zastaviť tento imperializmus.

 
  
  

Správa: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, ak by ste mali vytvoriť zoznam krajín s najbohatšími obyvateľmi, štátov s najvyšším HDP na osobu na svete, prekvapilo by vás, že veľa z nich je veľmi malých. Rebríček 10 najlepších obsadili mikroštáty: Lichtenštajnsko, Luxembursko, Brunej, Jersey a tak ďalej.

Prvý veľký štát, ktorý by sa dostal do zoznamu bohatých krajín, sú Spojené štáty, pretože tým sa darí vďaka nevídanému triku, a to správou krajiny ako konfederácie jednotlivých štátov, pričom svojim členom umožňuje ohromnú legislatívnu a fiškálnu autonómiu. Preto je také tragické, keď som len včera počul nového predsedu Európskej rady hovoriť o potrebe európskej hospodárskej správy v reakcii na finančnú krízu v Grécku. Keď sa vláda zväčšuje a čoraz viac vzďaľuje, presne vtedy sa stáva neefektívnejšou, rozhadzovačnejšou a skorumpovanejšou. Ak o tom kolegovia pochybujú, navrhujem, aby sa popozerali okolo seba.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0072/2010

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE) . – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tragické zemetrasenie na Haiti prudko otriaslo nielen zemou tejto nešťastnej krajiny, ale aj svedomím každého z nás.

Intenzívna podpora medzinárodného spoločenstva pre obyvateľov Haiti je žiarivým príkladom solidarity a humanity. Európska únia promptne zareagovala na túto tragédiu a prijala okamžité a dlhodobé finančné záväzky v objeme nad 300 miliónov EUR. K týmto sumám možno pripočítať aj viac než 92 miliónov EUR, ktoré už prisľúbili jednotlivé členské štáty.

V tejto veci s mimoriadnou hrdosťou zdôrazňujem urýchlenosť a účinnosť poskytnutia talianskej pomoci vrátane vyslania lietadlovej lode Cavour. Toto plavidlo nielenže sprístupnilo všetky svoje najmodernejšie zdravotnícke zariadenia, ale prepravilo aj 135 ton materiálu zo Svetového potravinového programu a 77 ton materiálu od talianskeho Červeného kríža.

Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela som zdôrazniť tento bod.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, 200 000 mŕtvych, 250 000 ťažko zranených, 3 milióny ľudí priamo postihnutých zemetrasením popri 2 miliónoch ľudí, ktorí potrebujú potravinovú pomoc: toto sú neúprosné dôsledky strašnej katastrofy, ktorá zasiahla Haiti.

Európska únia splnila svoj podiel a i naďalej ho plní. Je hlavným medzinárodným darcom. Musím však upozorniť, že vysoká predstaviteľka zodpovedná za spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tam neodišla bezprostredne, aby koordinovala našu pomoc. Boli by sme radšej, keby sa tam poponáhľala a robila svoju prácu. Chceli sme, aby bola na Haiti a pomáhala ostatným.

Taliansky minister zahraničných vecí pán Frattini konkrétne navrhol, aby sa zrušil dlh Haiti – jednej z najchudobnejších krajín sveta. Teraz vyzývam Parlament, aby podporil tento návrh, vyzývam Úniu, aby ho zrealizovala, a tým vyzývam všetky veriteľské národy, aby podporili návrh Talianska na zrušenie dlhov Haiti.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Neskoro, ale predsa sme prijali uznesenie o konkrétnych opatreniach na pomoc Haiti. Je dôležité, že smerujú k dlhodobej obnove strašne zbedačeného ostrova. Ako podpredsedníčka zhromaždenia krajín AKT – EÚ zodpovedná za ľudské práva považujem za dôležité, aby sa európska pomoc silno orientovala na zabezpečenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania tisícov osirelých detí priamo na Haiti. Musíme zabrániť aj riziku obchodovania s deťmi. Znepokojuje ma však, že médiá dnes informujú, ako Haiťania protestujú, pretože napriek všetkým snahám doposiaľ nemajú stany nad hlavou, dostatok jedla a vody. Taktiež ma poburuje, že vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci barónka Ashtonová neobetovala svoj víkend a nedostavila sa včas na ostrov. To nie je dobrý začiatok lepšej zahraničnej politiky Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, je veľmi dôležité, aby sa Európska únia ako najväčšia svetová ekonomika, výrazne zapojila do pomoci pre katastrofou postihnuté oblasti Haiti po zemetrasení. Takéto zemetrasenia možno predpovedať len zriedkakedy. Dejú sa neočakávane. Práve preto sa od nás členov svetového spoločenstva vyžaduje, aby sme prejavili solidaritu a náš záujem o ostatné ľudské bytosti.

Ako hovorí staré príslovie, sme takí silní ako naše najslabšie ohnivko. Teraz sa meria aj solidarita Európskej únie. Musíme sa poriadne postarať o naše najslabšie ohnivko, o našich druhov na Haiti, a zabezpečiť, aby pomoc od Európskej únie došla do cieľa a bola účinná. Úspech pomoci a poskytnutých peňazí sa bude hodnotiť podľa týchto kritérií.

Do toho sa, samozrejme, musia zapojiť aj členské štáty a zapájajú sa rovnako ako početné kresťanské spoločenstvá s priamymi kontaktmi medzi ľuďmi. Takto môžeme zaistiť, že pomoc sa dostane k tým, ktorí ju potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, v piatok uplynie mesiac od ničivého zemetrasenia na Haiti. Podľa súčasných odhadov si vyžiadalo 230 000 mŕtvych a 300 000 zranených. To by nás malo viesť k tomu, aby sme urobili všetko pre to, aby sa zachráneným poskytla pomoc na opätovné vybudovanie svojich životov a krajiny. Podporila som spoločné uznesenie predložené z tohto dôvodu, ale chcem verejne vyjadriť, že som proti koncepcii európskej jednotky civilnej ochrany.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, počas rozpravy k tomuto uzneseniu sme zas raz videli, ako tento Parlament vyvyšuje virtuálne nad reálne, symbolické nad skutočné. Rečnilo sa o potrebe pripnúť vlajku EÚ na pomoc pre Haiti a o potrebe vytvoriť zásadu európskej jednotky civilnej ochrany. Na barónku Ashtonovú sa vzniesla vlna kritiky za to, že tam nebola, aby veciam prepožičala európsku tvár.

Samozrejme, Američania medzitým dodávali skutočnú pomoc, a to neuveriteľne rýchlo. A akú vďaku si vyslúžili? Francúzsky minister ich obvinil, že obsadili krajinu. Tu jasne vidíme, že Američan je v tomto Parlamente vždy tým zlým. Ak zasiahne, je to imperialista. Ak nie, je izolacionista.

Radšej by som ustúpil a opýtal sa, či Európska únia nemá doma naliehavejšie starosti, než to, či dávať európsku vlajku veciam dejúcim sa v Karibiku. Grécko je na pokraji finančného kolapsu. Chystáme sa schváliť pomoc za jasného porušenia článku 125 zmlúv. Keď si urobíme poriadok vo vlastnom Parlamente, potom si azda budeme môcť dovoliť poučovať iných.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0078/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa neustále zhoršuje, a to napriek uzneseniu Európskeho parlamentu z 22. októbra o Iráne, ktoré podľa môjho názoru neprinieslo očakávaný morálny tlak. Za obzvlášť šokujúce a poľutovaniahodné považujem popravy mladistvých páchateľov, ktorých bolo dodnes popravených v Iráne asi stoštyridsať. Jednou z posledných sa stala napríklad poprava sedemnásťročného Mosleho Zamaniho v decembri 2009.

Žiaľ zdá sa, že zabránenie popráv detí nie je politickou prioritou na medzinárodnom poli. Irán nenesie žiadne následky za pokračovanie v tejto ohavnej praktike, a to napriek tomu, že Iránska islamská republika je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Preto vyzývam Európsku úniu, aby podnikla konkrétne a rázne kroky, a pritom dôsledne využívala nové možnosti poskytnuté Lisabonskou zmluvou.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som niečo povedať, lebo – ako už bolo spomenuté – včera v Teheráne došlo k útoku na talianske veľvyslanectvo aj iné veľvyslanectvá.

Vzhľadom na to by Parlament aj Únia mali zvážiť – pokiaľ možno – formálny prejav solidarity s našou krajinou a ostatnými krajinami postihnutými týmto útokom. Zároveň by sme mali vyslať jasný signál a týmto oficiálne žiadam, aby Európa nebola prítomná na oslavách výročia Islamskej revolúcie v Iráne. To by mal byť jasný signál vyslaný pre iránske úrady.

Toto hovorím v zvláštny deň pre Talianov, pretože dnes máme pamätný deň. Preto dnes mám – rovnako ako veľa ďalších Talianov vrátane vás, pán predsedajúci, ako dúfam – túto kokardu vo farbách trikolóry na pamiatku mnohých Talianov, ktorí boli v tento deň vyhnaní a prinútení opustiť svoju zem.

Týmto spomienkovým aktom by som chcel vyjadriť našu solidaritu s tými, ktorí bojujú za demokraciu a slobodu v Iráne. Z tohto dôvodu vyzývam naše orgány, aby nešli na oslavy výročia islamskej republiky.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Je dôležité, že dnes sme svojím hlasovaním jasne deklarovali, že trváme na tom, aby sa jadrový program Iránu dostal pod medzinárodnú kontrolu, i keď iránsky parlament bráni ratifikácii protokolu o nešírení jadrových zbraní. Predsedníctvo Rady musí zaistiť, aby sa táto otázka zaradila do programu budúcej Rady bezpečnosti. Vítam zhodu v tom, že barónka Ashtonová sa musí ohradiť proti incidentu na talianskom veľvyslanectve, pretože sa to týka nielen Talianska, ale celej Európskej únie. Naše dnešné vyhlásenie zároveň svedčí o tom, že Komisia, Rada i Parlament hovoria jedným hlasom. Som spokojná, že máme zhodu v tom, že obchodná dohoda s Iránom bude musieť byť podmienená bezpečnostnými záväzkami a záväzkami týkajúcimi sa ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, útok na európske veľvyslanectvá, a to najmä na talianske veľvyslanectvo, a vyhrážanie sa talianskemu premiérovi predstavujú mimoriadne vážnu udalosť, ktorá si vyžaduje odsúdenie. Systematické potláčanie akejkoľvek opozície v Iráne sa nám javí ešte vážnejšie, rovnako ako aj jadrový projekt Iránskej islamskej republiky.

To všetko sčasti umožnil vyčkávací, nadmieru tolerantný postoj Západu. Teraz, keď bola odmietnutá aj ponúknutá ruka prezidenta Obamu, už Západ nemá inú možnosť, len hroziť a okamžite zaviesť systém sankcií, ktoré sú účinné a prísne, no pritom selektívne, aby nepostihli ľudí.

Som si dobre vedomý, že Rusko a Čína sú proti sankciám, ale Európska únia musí vynaložiť maximálne úsilie, aby tieto veľmoci presvedčila, aby súhlasili so sankciami, ktoré sú alternatívou k vyslaniu armády.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, je úplne jasné, že situácia v Iráne dosiahla krízový bod. Od prezidentských volieb tam prebiehajú demonštrácie, na ktorých sa s opozíciou zaobchádzalo veľmi ostro, porušovanie ľudských práv a k tomu aj hrozba jadrových zbraní, ktorá predstavuje veľkú hrozbu na Blízkom východe, predovšetkým pre Izrael, ale aj pre celú Európu.

Zdá sa, že my v EÚ nedokážeme hovoriť s Iránom. Azda je to z dôvodu kultúrnych rozdielov, keďže šiitská teológia a európsky humanizmus, poosvietenecké myslenie sú také odlišné. V takej situácii musíme hľadať novú cestu.

V každom prípade musíme byť jednoznační a hájiť európske hodnoty, a to aj v našich vzťahoch s Iráncami. Musíme sa ďalej veľmi snažiť, aby sme Iránu ukázali pravidlá, podľa ktorých hráme: demokracia, ľudské práva a sloboda prejavu. Keďže sme teraz hlasovali za toto uznesenie, je veľmi dôležité, aby sa preložilo aj do perzštiny a arabčiny, hlavných jazykov, ktorými sa tam hovorí, aby každý vedel, aký režim a pravidlá chce Európska únia vidieť zavedené v tomto regióne.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážený pán predsedajúci, schválil som uznesenie o Iráne, keďže si uvedomujem, že ide o jeden z najväčších problémov a úloh sveta a aj Európy. Zároveň som nepodporil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy navrhnuté niektorými našimi kolegami poslancami, ktorí chceli označiť Irán za nepriateľa Západu. Nemali by sme zabúdať na veľkú kultúru a históriu tejto krajiny. Súčasná vláda v Iráne možnože popiera túto veľkú históriu a kultúru. Budúcu iránsku vládu by sme mali vnímať ako partnera. Stále dostávame informácie o ďalších popravách a trestoch smrti. Musíme mať základnú ľudskú solidaritu s tými, ktorí chcú lepší Irán. Irán, ktorý bude partnerom Západu, nie nepriateľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Vattimo (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem uviesť, že som sa zdržal hlasovania o uznesení o Iráne z dvoch hlavných dôvodov.

Prvý dôvod je špecifický. V uznesení sa berie za samozrejmosť, že voľby, z ktorých vzišlo víťazstvo prezidenta Ahmadínedžáda, boli sfalšované. Nič z toho sa nijako nedokázalo a navyše aj človek v takom postavení ako prezident Lula povedal, že tieto tvrdenia považuje za smiešne.

Druhý dôvod je, že Irán je pod sústavnou hrozbou vojenskej intervencie zo strany Spojených štátov a Izraela, čo tiež neberieme do úvahy. Mám pocit, že vyvážené uznesenie v prospech mieru v regióne by nemalo byť písané tónom ospravedlňujúcim bezprostredne hroziacu vojnu skôr, než k nej dôjde.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0029/2010

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Predmetné uznesenie som podporila, lebo aj ja som presvedčená, že súčasný legislatívny rámec Európskej únie vo veci obchodovania s ľuďmi je neveľmi účinný a nie je dostatočne implementovaný. Touto témou sa musíme zaoberať znova a znova.

Je poľutovaniahodné, že parlamenty 16 členských štátov – musím povedať, že aj vrátane mojej krajiny – nechápu význam obchodovania s ľuďmi a že nepovažovali za potrebné ratifikovať a prijať dohovor Rady z roku 2005 o obchodovaní s ľuďmi. Dúfam, že dnes prijaté uznesenie vyšle signál a pripomenie im, aké je dôležité zamerať sa na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zabrániť ďalším obetiam.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som ocenila prácu Edit Bauerovej a Simona Busuttila, ktorí tvrdo vyjednávali o kompromisoch, a preto som mohla hlasovať za správu, a som rada, že aj socialisti dodržali slovo. V správe sa teraz riešia aj citlivé otázky z programu Európskej ľudovej strany, ako napríklad podpora pre tých, ktorí poskytujú pomoc ľuďom na hranici, čo sa týka ich zneužitia na obchod, ako aj definovanie podmienok poskytovania povolenia na pobyt, prístupu na trh práce a zlučovania rodín.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, žijeme v 21. storočí a pokladáme sa za civilizované národy, ale problém obchodovania s ľuďmi zostáva neriešený, ba naopak sa zintenzívňuje. Obeťami obchodovania s ľuďmi sú väčšinou ženy a deti a trest hroziaci páchateľom nie je dostatočne prísny na to, aby ich od tejto činnosti odradil. Európa musí prijať rozhodnejšie opatrenia na obmedzenie týchto hanebných praktík. Preto som hlasovala za toto uznesenie, ktoré vyzýva na vytvorenie účinných nástrojov boja proti tomuto javu a lepšiu koordináciu opatrení medzi členskými štátmi a príslušnými operačnými orgánmi Európskej únie s nádejou na dosiahnutie uspokojivých výsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, obchodovanie s ľuďmi je vždy aktom proti ľudskosti. Pre nás v Európe je veľmi dôležité, aby sme proti nemu skutočne podnikli konkrétne kroky.

Prirodzene, hlasoval som za toto uznesenie, ale mám obavy, čo bude znamenať v praxi. Je to tak, že vypracovaním takéhoto uznesenia si tíšime svedomie? Nesmie to byť tak: potrebujeme konkrétne činy.

Obchodovanie s ľuďmi je v Európskej únii stále vážnym problémom. Musíme vynaložiť všetku snahu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré postihuje predovšetkým ženy a deti. V tomto smere dúfam, že Európska únia aj členské štáty zavedú konkrétne opatrenia a začnú konať. Ako som povedal, obchodovanie s ľuďmi je vždy proti ľudskosti a ľudská dôstojnosť je hodnota, ktorú nemožno ohroziť. My ako Európania ju musíme vždy a za každých okolností hájiť.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0064/2010

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pán predsedajúci, chcela by som povedať, že by sme boli veľmi radi, keby sa prijalo silnejšie uznesenie ku Kodani než to, ktoré sme tu dnes odhlasovali. Ale podporili sme ho, lebo sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby Parlament vyjadril svoje hlboké sklamanie z dohody, ktorá vzišla z Kodane. Dohoda nie je záväzná, hoci obsahuje mlčky predpokladaný alebo vyjadrený záväzok dosiahnuť záväznú dohodu v rámci aktuálneho roka. Problém sa však zhoršuje, čas uteká a musíme prijať takto vyjadrený záväzok.

Z tohto dôvodu by som chcela vyzvať Európsku úniu, aby sa prestala vyhovárať na ostatných. Je veľmi ľahké prestať konať, lebo iní nič nerobia. Zaujali sme však silné stanovisko a z neho musíme vychádzať. Takéto vyhováranie je nezodpovedné a neobhájiteľné. Naše silné stanovisko si môžeme zachovať mnohými spôsobmi. Jedným z týchto krokov by mohlo byť predefinovanie rozpočtu EÚ s cieľom zabezpečiť vlastné prostriedky na boj pri zmene klímy. Zatiaľ k tomu nedošlo. Ďalším krokom by bolo vyčlenenie dodatočných prostriedkov na pomoc rozvojovým krajinám a nie odstránenie alebo zníženie existujúcej humanitárnej pomoci. V opačnom prípade vzniká cynický pokus o riešenie problémov zmeny klímy so súbežným vytvorením a ignorovaním iných problémov, ktoré ohrozia ich prežitie. Bez dodatočných prostriedkov nemôžeme vyriešiť dodatočné problémy.

Preto potrebujeme prijať záväzok a nemôžeme si dovoliť čakať dlhšie. V Kodani sme zaujali pevné stanovisko. Dovoľte nám správať sa podľa toho, pretože tu ide o skutočné problémy a skutočných ľudí, ktorých treba riešiť hneď teraz. Preto dnes prijímame túto zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam príležitosť podporiť toto uznesenie.

Kodanský samit bol v mnohých smeroch sklamaním. EÚ zlyhala predovšetkým čo sa týka prejavu jednotného a efektívneho prístupu k riešeniu zmeny klímy, ako aj čo sa týka posilnenia jej vedúcej politickej pozície v tejto agende. Prijatie tohto uznesenia preto považujem za akt najvyššieho významu, aby sme mohli prejaviť nezlomného ducha a odhodlanie EÚ ako vedúcej sily vo svete pri boji proti zmene klímy. Musíme podporovať a propagovať ďalšie aktivity zamerané na riešenie zmeny klímy.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, mám pocit, že v boji proti zmene klímy je absolútne nesprávne sústrediť sa len na znižovanie emisií CO2. Po prvé, veľa ľudí zabúda, že výskum zmeny klímy je stále len v plienkach, a po druhé, je absolútne nesprávne a nevedecké definovať zmenu klímy ako fenomén spôsobený jednou príčinou. To znamená, že výlučné zameranie sa len na CO2 situáciu nijako nezlepší.

Som presvedčený, že je dôležitejšie upriamiť pozornosť na šetrenie zdrojov. Zníženie spotreby fosílnych palív a intenzívnejšie využívanie obnoviteľných surovín a energie zmierni náš vplyv na životné prostredie, zlepší účinnosť a vytvorí lepší svet pre naše deti a vnúčatá. Účinnejšie a trvalo udržateľnejšie využívanie zdrojov je pre nás, našu spoločnosť a životné prostredie omnoho cennejšie než len zníženie emisií CO2 bez ohľadu na náklady.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, kodanské rokovania o klíme boli pre Európsku úniu sklamaním, ako už bolo povedané. Výsledok má ďaleko od postoja EÚ a od pozície, do ktorej sa musíme dostať v záujme ochrany klímy. Jedinou pozitívnou stránkou je uznanie cieľa dvoch stupňov, čo môže viesť k potrebným záväzkom vo veci zníženia.

Musíme sa spýtať samých seba, aké ponaučenie si môžeme zobrať z neúspechu týchto rokovaní a čo by sme mali robiť ďalej. Je dôležité dopriať si obdobie premýšľania a kriticky sa pozrieť na jednotlivé body cesty, na ktorú sme sa vydali. Musíme si položiť otázku, ako môžeme napredovať spoločne s inými štátmi. Ako môžeme zabezpečiť, aby aj EÚ bola pri stole, keď sa zídu USA, Čína a India na rokovaniach o kompromise? Ako môžeme účinnejšie vyjednávať s rozvojovými krajinami a rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami? Je nevyhnutné, aby tieto rokovania prebiehali pod záštitou OSN?

Napokon by som chcela povedať, že ma potešila možnosť hlasovať za uznesenie, pretože podľa môjho názoru i naďalej zdôrazňuje priekopnícku úlohu Európskej únie. Teraz si musíme odpovedať na tieto otázky a kráčať ďalej po súčasnej ceste, a to z domáceho aj medzinárodného hľadiska.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Návrh uznesenia o výsledku samitu v Kodani o zmene klímy bol výsledkom precíznej práce našich kolegov z niekoľkých výborov a nadväzuje na dlhodobú stratégiu reálnej ekologickej politiky v súlade s hospodárskymi cieľmi EÚ v globalizovanom svete. Musím sa však ohradiť proti množstvu nezodpovedných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov z dielne socialistov a zelených, a to najmä čo sa týka pokusov o zvýšenie dohodnutých dlhodobých cieľov o znižovanie emisií až na 40 % alebo o zákaz jadra či prechodné európske dane na zmenu klímy. Nepáči sa mi ani bagatelizovanie zmeny klímy zo strany skupiny Európskej rady pre výskum (ERC) a pobúrila ma aj absurdná kritika dánskeho premiéra namiesto poďakovania za obetavú prípravu samitu v Kodani.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti návrhu uznesenia, pretože v ňom podľa môjho názoru chýbajú isté dôležité údaje. V poslednom čase sa objavuje čoraz viac správ, že klimatológovia falšovali údaje. Je dôležité, aby sme o tom diskutovali a vyjadrili naše názory.

Aby nedošlo k nedorozumeniu, chcel by som vysvetliť, že už veľa rokov sa venujem téme znižovania využívania fosílnych palív, a teda aj vplyvu na životné prostredie. Nerozumiem však strašeniu, ktoré sa pridružilo k slovám „zmena klímy“. Vo svojej dlhoročnej politickej kariére som už veľa zažil. Začiatkom 80. rokov minulého storočia sa hovorilo, že v roku 2000 už nebudú v Nemecku žiadne stromy, ale Nemecko je zelenšie než kedykoľvek predtým. Je pravda, že klíma sa mení, ale to sa dialo aj v minulosti a bude sa diať aj v budúcnosti. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, Herman Van Rompuy na svojej prvej tlačovej konferencii po zvolení za predsedu Európskej rady vyzdvihoval skutočnosť, že rok 2009 bol prvým rokom globálneho riadenia a vyslovene sa tešil na samit v Kodani ako na krok k ekonomickému globálnemu riadeniu našej planéty.

Škoda, že niektorí ľudia vhupli do environmentálnej agendy ako prostriedku na presadzovanie inej agendy – agendy, ktorá vychádza z túžby po odobratí moci voleným politikom z jednotlivých štátov a jej sústredení do rúk medzinárodných technokracií.

Tragédiou nie je len to, že bude menej demokracie: tragédiou je, že strácame konsenzus, ktorý by sme mohli dosiahnuť na riešenie problémov životného prostredia. Ľavica alebo pravica, konzervatívec alebo socialista – všetci môžeme súhlasiť, že chceme diverzifikované dodávky energií, že nechceme vypúšťanie znečisťujúcich látok do atmosféry. Uplatňuje sa však len jeden súbor politík – tých, ktoré zahŕňajú etatizmus a korporativizmus. Mimochodom tých istých politík, ktoré zlyhali politicky a spoločensky, no teraz sa aplikujú na životné prostredie. Životné prostredie je koniec koncov príliš dôležité na to, aby sme ho prenechali ľavici.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keď tu v Parlamente počúvame rozpravy, vidíme mnohých kolegov horekovať, že na nedávnych rokovaniach v Kodani nik EÚ nepočúval.

Azda by sme sa mali zamyslieť, prečo to tak bolo. Pozrime sa na naše správanie tu v Európskom parlamente. Začnime tým, že máme dve budovy Európskeho parlamentu. Chodíme do Štrasburgu a túto budovu vykurujeme a osvetľujeme, aj keď tu nie sme – koľké pokrytectvo. Pozrime sa na režim výdavkov – režim výdavkov, ktorý nabáda poslancov Európskeho parlamentu, aby jazdili taxíkmi a autami so šoférmi, ale ak skúsite použiť hromadnú dopravu, nemôžete si to dať preplatiť: pokrytectvo. Ak sa pozriete na budovy Parlamentu v noci, uvidíte, že sa v nich svieti a sú dobre osvetlené. Pozrime sa na spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorú tu podporujú mnohí poslanci a ktorá nielenže ničí ekonomiky rozvojových krajín, ale škodí aj životnému prostrediu.

Kým teda začneme dohovárať svetu, je čas, aby sme si pozametali pred vlastným prahom.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, podporila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43, ktorý prinútil každého uvedomiť si nedávne klimatické škandály. Tieto škandály sú z hľadiska ich dôsledkov omnoho vážnejšie, než by si tento Parlament chcel pripustiť. Musíme mať možnosť veriť nezávislému vedeckému výskumu, v opačnom prípade nebudeme mať na čom stavať pri tvorbe politík.

Zmena klímy ma zaujíma počas celej mojej desaťročnej kariéry poslankyne Európskeho parlamentu. Aktívne sa usilujem o klimatickú politiku Európy formou legislatívy o obchodovaní s emisiami, ktorá by bola nielen ambiciózna, ale aj racionálna, aby to nebolo len o presúvaní emisií z jedného miesta na druhé. Naša súčasná stratégia je byrokratická a márna: nekonáme ako priekopníci a nemali by sme pokračovať cestou z minulosti.

Najhoršie je, že EÚ nesleduje, čo sa práve deje v oblasti výskumu klímy. Prišli sme so splašenými riešeniami na základe skreslených informácií. Nepravdivé tvrdenia v správe Medzivládneho panelu o zmenu klímy sú takým vážnym problémom, že by sme mali požadovať odstúpenie Rádžendru Pačaurího z funkcie hlavy panelu IPCC a znovu posúdiť, čo vieme o postupe zmeny klímy spôsobenej ľudskou činnosťou a nakoľko boli úspešné naše politické opatrenia v tomto smere.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, z uznesenia Parlamentu vyplýva, že ani v tejto oblasti – podobne ako v mnohých ďalších – nemá naša inštitúcia absolútne žiadnu schopnosť úsudku, čo sa týka dogiem, ktoré na nás útočia.

V podstate sú mnohí odborníci presvedčení, že notoricky známa hokejkovitá exponenciálna krivka globálneho otepľovania je v skutočnosti len produktom grafiky. Nie všade sa topia ľadovce. V každom prípade sa netopia v Himalájach, na rozdiel od toho, čo oznámil panel IPCC. Hladina vody sa nezvýši a nezaleje Bangladéš, skôr naopak. Delta Gangy sa zvyšuje v dôsledku náplavových usadenín. Ľadové medvede, ktoré vraj miznú, nikdy neboli rozšírenejšie než dnes. Striedanie teplých a studených období sa v našej histórii udialo niekoľkokrát, a to aj pomerne nedávno a nezávisle od akejkoľvek ľudskej činnosti. Zrejme sú astronomického pôvodu a nespôsobujú ich údajné skleníkové plyny.

Kým nedostaneme odpoveď na tieto otázky, môžeme len veriť, že ide o obrovskú ideologickú dogmu, ktorá má opodstatniť zavedenie svetovej vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som vysvetliť svoje dôvody hlasovania za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12, tým, že jasne skonštatujem, že hnutie l’Italia dei Valori je proti výrobe jadrovej energie.

Proti tejto ťažkej téme sme protestovali aj počas volebnej kampane a zahrnuli sme ju aj do nášho manifestu. Tento cieľ teraz odhodlane presadzujeme formou významnej akcie, ktorú sme potvrdili na našom nedávnom kongrese v Taliansku. Vydali sme sa na veľkú križiacku výpravu propagovania ľudového referenda proti právnemu predpisu talianskej vlády, ktorý prelomil väčšinové hlasovanie Talianov, ktoré prejavili v ľudovom referende.

Robíme to preto, lebo chceme čistú budúcnosť s obnoviteľnými energiami na základe solárnej a veternej energie. Robíme to predovšetkým preto, lebo – ako som povedal – chceme vyjadrenie vôle talianskeho ľudu, a nielen vôle nepatrnej väčšiny, ktorá dnes sedí v talianskom parlamente.

 
  
  

Správa: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, práve vo chvíli, keď obyvatelia štátu Massachusetts hlasovali proti nadmernému zdaneniu a prílišnej vláde, sa naši vlastní nominanti do Komisie vystatovali svojimi plánmi na harmonizáciu daní v Európskej únii a vytvorenie samostatného toku príjmov pre Brusel. Ako vysvetlíme rozdiel medzi týmito dvoma úniami?

Zdá sa, že vysvetlenie treba hľadať v zakladajúcej DNA týchto dvoch politických zriadení. USA vznikli z ľudovej revolty proti vzdialenej a autokratickej vláde a proti vysokým daniam, pričom, pochopiteľne, Európska únia sa v riadku 1 článku 1 svojej zakladajúcej zmluvy zaväzuje k čoraz užšej únii. Pritom sa stavia chrbtom k súťaži, externej krivke, ktorá je hlavným obmedzením vlády. Preto teraz vidíme – konajúc podľa jej zakladajúcich doktrín – túto jej neznášanlivosť voči daňovej súťaži, ktorá sa tvári ako útok na daňové raje, no ktorými v podstate myslí jurisdikcie, ktoré zaviedli efektívnejší systém a udržali si nižšie dane. Skutočnosťou je, že daňová súťaž – daňové raje, ak trváte na tomto označení – je hlavný spôsob, ako udržať nerozpínajúcu sa vládu a občanov mocných a slobodných.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, človek si v tomto čase musí položiť otázku: prečo taký dôraz na daňovú problematiku, daňovú spoluprácu a správu daní?

Pri zvažovaní odpovede sa stačí pozrieť na dôkazy z viacerých členských štátov. Máme krajiny, ktoré si narobili veľké dlhy. V našej vlastnej krajine britská vláda vynakladá peniaze, ktoré nemá, a teraz musí látať obrovskú dieru v rozpočte. Už pred finančnou krízou tu boli krajiny, o ktorých sa vedelo, že nevyberajú dostatok daní na pokrytie verejných služieb, ktoré potrebujú občania daných krajín. Peniaze daňových poplatníkov vynakladáme aj na dotovanie neúspešných a zle riadených firiem, ako aj zle spravovaných bánk.

Takže čo by sme vlastne mali robiť? V prvom rade by sme mali presadzovať riešenie na všetky problémy, ktoré som načrtol, ale zároveň by sme nikdy nemali zabúdať, že daňová súťaž je veľmi dobrá vec, lebo podnecuje vládu, aby si brala z našich peňazí menej a poskytovala účinnejšie služby svojim občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Vicky Ford (ECR). – Vážený pán predsedajúci, Parlament dnes hlasoval o dokumente týkajúcom sa daňových podvodov a únikov. Tento dokument nemal podporu našej skupiny. Hoci plne podporujem mnohé opatrenia navrhnuté na zastavenie daňových podvodov a únikov, tento dokument išiel ešte ďalej a s tým súvisia tri hlavné obavy.

Po prvé, podnikanie opatrení proti páchateľom podvodov by nemalo slúžiť ako zadné vrátka pre tých, ktorí chcú posilniť daňovú harmonizáciu v celej Európe pre tých z nás, ktorí si čestne platíme dane. Tento Parlament dlho obhajoval právo členských štátov rozhodovať o svojich daniach z príjmu právnických osôb a tak by to malo byť aj naďalej.

Po druhé, v oblastiach daní navrhuje dane na úrovni EÚ. Odolávali sme plánom tohto Parlamentu na celoeurópske dane.

Tretí bod sa týka výmeny informácií. Áno, mali by sme si vymieňať informácie, ale vždy by sme sa mali zamyslieť, že koľko, na aký účel a v akom záujme, a nemali by sme si myslieť, že všetky okolnosti sú rovnaké.

 
  
  

Správa: Marc Tarabella (A7-0004/2010)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, v mene skupiny PPE.(FR) Vážený pán predsedajúci, škoda, že nadšená väčšina vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť sa vehementne snaží zahltiť naše stanovisko k výročnej správe výboru o rovnosti medzi mužmi a ženami v Európskej únii pripomienkami a tvrdeniami, ktoré sú pre ženy kontraproduktívne a okrem iného poškodzujú aj ich príležitosti na zamestnanie.

Hoci niektoré pripomienky môžu byť myslené dobre, nezabúdajme, že priveľa ochrany zničí všetku ochranu. Avšak kameň, na ktorý naša skupina znova narazila, je právo na bezplatné umelé prerušenie tehotenstva zo sociálnych dôvodov, ktoré sú prezentované ako jednoduchá antikoncepčná metóda.

Naša skupina nie je proti zisteniu, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach. Taktiež sme presvedčení, že najmä mladé dievčatá musia byť lepšie informované v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Požadovať však v jednej vete „jednoduchý prístup k antikoncepcii a bezplatnému umelému prerušeniu tehotenstva“ svedčí o tom, že autori tohto textu nerozlišujú medzi týmito dvoma službami a stavajú ich na rovnaký základ, pokiaľ ide o antikoncepciu. Nesúhlasíme s tým.

Navyše podľa zásady subsidiarity sú za právne predpisy z oblasti legálneho umelého prerušenia tehotenstva zodpovedné členské štáty. Nie je teda našou povinnosťou v EÚ zasahovať do tejto otázky. Vyvinuli sme obrovské úsilie, aby sme dosiahli konsenzus s autorom správy pánom Tarabellom, a robili sme to v záujme boja proti všetkým formám diskriminácie, ktoré ešte neboli odstránené.

Mrzí ma, že väčšina vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť – a, žiaľ, aj v tomto Parlamente – sa snažila živiť politické a ideologické spory namiesto toho, aby sa zamerala na to, čo malo byť hlavným cieľom našich činností: usilovať sa o dosiahnutie rovnakého zaobchádzania a príležitostí pre mužov a ženy. Je mi ľúto, že naša skupina z týchto dôvodov nemohla hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasoval proti tejto správe. Urobil som tak napriek tomu, že podporujem rodovú rovnosť. Nemôžem však akceptovať, že umelé prerušenie tehotenstva sa v správe berie ako osobitne chápaný nárok a ako metóda antikoncepcie, ako povedala pani Lullingová. V mojej krajine umelé prerušenie tehotenstva takto nechápeme. Som presvedčený, že to, ako vnímame umelé prerušenie tehotenstva, je našou vnútornou záležitosťou. Taktiež je nebezpečné, že správa porušuje zásadu subsidiarity, a to v nesprávnej veci.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, rovnosť medzi ženami a mužmi je veľmi dôležitá téma. V tejto veci sa dosiahlo veľa, ale stále existujú oblasti, kde sa so ženami zaobchádza horšie ako s mužmi. Stále zarábame menej, ženy sú ohrozenejšie chudobou a rozvíjanie akademickej alebo podnikateľskej kariéry je ťažšie pre ženy. Parlamentná správa si tieto problémy všíma a zdôrazňuje potrebu zaviesť osobitné opatrenia, ktoré zaručia rovnakú účasť mužov a žien na trhu práce a vo vzdelávaní.

Ľutujem, že som, žiaľ, tento návrh nemohla podporiť. Hlasovala som proti správe, lebo obsahuje ustanovenia, ktoré majú v Európskej únii všeobecne sprístupniť umelé prerušenie tehotenstva. Po prvé, tieto veci patria k tým, o ktorých rozhoduje výlučne členský štát. Po druhé, otázka nechcených tehotenstiev je veľký problém, ale nemôžeme zaviesť právne predpisy, v ktorých sa umelé prerušenie tehotenstva bude brať za bezplatný antikoncepčný prostriedok. Nemôžem súhlasiť ani s tým, aby umelé prerušenie tehotenstva oslobodzovalo od zamýšľania sa nad dôsledkami a povinnosťami spojenými so začatím sexuálneho života. Myslím si, že ľudský život si zaslúži viac.

 
  
MPphoto
 

  Tiziano Motti (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dnes sme sa odhodlali posilniť rolu žien v Únii.

Toto uznesenie má veľa bodov, s ktorými, samozrejme, súhlasím, a musím povedať, že veľa z nich sa týka aj mojej osobnej politickej aktivity, najmä pokiaľ ide o prístup do sveta práce a ochranu žien pred všetkými formami násilia.

Musím však upozorniť, že z tohto uznesenia sa stala polievka, do ktorej sa zručný kuchár snažil pridať – alebo skôr pridal – veľmi rôznorodé ingrediencie. Dovoľte mi to vysvetliť: uznesenie hovorí o násilí, o ochrane pred násilím. Po tom nasleduje jeden riadok o antikoncepcii a ukončení tehotenstva, umelom prerušení tehotenstva – to sú dve témy, ktoré sú v podstate veľmi odlišné a ktoré sa musia posudzovať veľmi odlišne. Napríklad v prípade umelého prerušenia tehotenstva musíme upriamiť pozornosť a myšlienky na posvätnosť života.

Táto voľba mi zabránila hlasovať za uznesenie a musel som sa zdržať hlasovania. Myslím si, že táto opatrne vypracovaná stratégia, ktorá má dosiahnuť konsenzus politikov a médií, v skutočnosti neslúži záujmom európskych žien.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Vážený pán predsedajúci, na rozdiel od predchádzajúcich rečníkov som bola medzi 381 poslancami, ktorí podporili prijatie tohto návrhu – čo je desaťnásobne väčšie číslo, než je počet poslancov v našom výbore pre práva žien. Rovnaké práva, rovnaké príležitosti a rodová rovnosť v každodennom živote je rozhodne v záujme nás všetkých. Rovnaké práva pre ženy a mužov nie sú cieľom samým osebe, ale základnou podmienkou splnenia celkových cieľov Európskej únie a racionálneho využívania vlastného potenciálu.

Skutočnosť, že už o tom hovoríme 40 rokov, určite naznačuje, že ide o zložitú a mnohostrannú tému a že na riešenie týchto otázok potrebujeme integrovanú politiku. A dúfam, že nejde len o ďalšiu stratégiu na papieri. Preto chcem zdôrazniť to, čo je zdôraznené aj v správe – význam implementácie a kontroly.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Ani ja som nehlasovala za túto kontroverznú a nevyváženú správu pána Tarabellu o rodovej rovnosti a je mi ľúto, že okrem poslancov Európskej ľudovej strany za ňu 381 kolegov dokázalo zdvihnúť ruku. Asi ju nečítali. V mnohých návrhoch totiž zasahuje do výlučných právomocí členských štátov, najmä čo sa týka ich rodinných politík a eticky citlivých tém. Vari naozaj chcú vytvoriť a financovať nejakú novú inštitúciu na monitorovanie násilia na ženách v EÚ? Či naozaj nevedia, že Únia má nástroje, úrad aj právne predpisy na dohľad nad dodržiavaním ľudských práv, a to mužov aj žien? Či naozaj veria tomu, že potrebujeme chartu práv žien popri už existujúcej a záväznej Charte základných práv všetkých európskych občanov? Správa sa navyše odvoláva aj na takzvané barcelonské ciele, hoci sú v rozpore s odporúčaniami odborníkov, pretože dojčatá a batoľatá v tomto veku potrebujú rodinnú celodennú starostlivosť a nie odloženie do jasieľ na základe odporúčania z Barcelony. Jasle majú byť len posledným východiskom. Odporúčania v správe síce nie sú záväzné, ale ľudská hlúposť je nákazlivá, a preto by také veci Parlament nemal podporovať. Chýbalo len 75 hlasov a oceňujem, že 253 ľudovcov proti tomu zdvihlo ruku.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, Rímska zmluva obsahuje k tejto téme jednu vetu. Hovorí, že „muži a ženy majú za rovnakú prácu dostávať rovnakú odmenu“. Teraz to znie dosť jasne. Všetci si myslíme, že rozumieme, čo to znamená.

Ale čo sa udialo v nasledujúcich desaťročiach, je to, že prostredníctvom sudcovského aktivizmu Európsky súd postupne rozšíril význam tejto frázy za hranice chápania rozumného človeka. Po prvé, definoval pojem „rovnaká odmena“ vo význame rovnakých dôchodkových práv a rovnakých nárokov na dovolenku atď. Potom definoval „rovnakú prácu“ ako prácu rovnakej hodnoty. Ako to má zamestnávateľ posúdiť? Je to otázka toho, ako usilovne to vyzerá, že niekto pracuje? Majú zarátať dostupnosť vhodne kvalifikovaných žiadateľov? Neskôr, v prípade britskej železničnej spoločnosti South-West Trains, sme sa dostali k právam životných partnerov rovnakého pohlavia. Teraz hovoríme o reprodukčných právach.

Na všetky tieto otázky existujú argumenty. Môžete zastávať názor, že štát by nemal zasahovať do zmlúv medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, alebo si môžete myslieť, že takéto právne predpisy potrebujeme. Avšak bez ohľadu na to, na ktorej strane ste, je to argument, ktorý by mali mať volení zástupcovia, za ktorých a proti ktorým môžeme hlasovať. Je to pre nich urážka, ktorú na nás uvalil súd. Súd s povereným poslaním je nebezpečný a najvyšší súd s povereným poslaním je tyrania.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja mám veľmi ťažké priezvisko – Skrzydlewska – ale už som si zvykla, že ho mnohí ľudia nevedia poriadne vysloviť.

Počas dnešného hlasovania sme hlasovali o správe o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2009. Medzi ustanoveniami, ktoré sa týkajú problémov spájaných s diskrimináciou žien a ich ťažším postavením na trhu práce, boli ustanovenia vyzývajúce členské štáty, aby zjednodušili všeobecný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a službám, ktoré súvisia s reprodukčným a sexuálnym zdravím. Rada by som zdôraznila, že o otázkach súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva majú rozhodovať jednotlivé členské štáty. Preto som v záverečnom hlasovaní hlasovala proti tejto správe. Myslím si, že keď bojujeme za právo rovnakého zaobchádzania pre ženy a mužov, nemali by sme toto právo robiť závislým od rozhodnutí, ktoré súvisia so sexuálnymi otázkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že sme my kresťanskí demokrati zo Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) hlasovali proti tejto hroznej ideologickej správe, ktorú predložili socialisti, komunisti, zelení a najmä liberáli. Je to útok na právo na život nenarodených detí a útok na zásadu subsidiarity. Som zhrozený predovšetkým zo spôsobu, ktorým sa liberáli stali poskokmi ľavičiarov a konali v rozpore so zásadou subsidiarity.

Tento typ správy škodí nášmu prijatiu u našich občanov a u občanov kandidátskych krajín. Škodia nám tiež niektoré ideologické prvky vo vzťahu k Chorvátsku a Macedónsku v správach o pokroku. Preto musíme ľuďom jasne vysvetliť acquis communautaire, čo plne podporujem, záväzky EÚ a nebezpečné ideologické nezmysly. Aby som pokračoval v metafore, ktorú začal náš taliansky kolega: sme, samozrejme, za polievku, ale proti tomu, aby sa do nej pridal kyanid.

 
  
  

Návrh uznesenia – B7-0069/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi porozprávať príbeh dvoch afrických krajín. V roku 1978 Keňa zakázala poľovanie na slony a za týmto rozhodnutím nasledovalo takmer úplné vyhubenie sloních stád v Keni. V približne rovnakom čase – v roku 1979 – urobila Rodézia, ako sa vtedy ešte volala, slony vlastníctvom toho, komu patrili pozemky, na ktorých sa slony potulovali. Výsledkom bola explózia počtu slonov.

My v tomto Parlamente nezmýšľame o slonoch rovnako ako Afričania. Neohrozujú nás, nešliapu našu úrodu, neničia naše dediny a neškodia ľudskému zdraviu. Jedinou cestou, ako zabrániť miestnym obyvateľom, aby nerobili logickú vec, ktorou je odstránenie nebezpečenstva, je dať im podnet, aby so slonmi zaobchádzali ako s obnoviteľným zdrojom. To je, samozrejme, to, čo Rodézia – teraz Zimbabwe – úspešne urobila. Environmentálna politika by mala uznať základnú aristotelovskú múdrosť, že o to, čo nikto nevlastní, sa nikto nebude starať.

 
  
  

Návrh uznesenia – B7-0067/2010

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Som za členstvo Chorvátska v Európskej únii, ale nemalo by to byť na úkor vnútroštátnych záujmov Slovinska. Hovorím, samozrejme, o hraničných sporoch medzi Slovinskom a Chorvátskom. Toto nie je len abstraktná predstava, ale predstava, ktorá sa týka života ľudí.

Tu v Štrasburgu Európsky parlament vyzval slovinský parlament, aby čo najskôr schválil arbitrážnu dohodu. To, samozrejme, predstavuje zásah do kompetencií slovinského parlamentu. Po druhé, som zvedavá, či si niekto položil otázku, prečo Slovinsko túto dohodu ešte neschválilo. Čo by som k tomuto bodu chcela povedať je, že v auguste 2007 sa všetky parlamentné skupiny vyjadrili, že každé riešenie musí byť v súlade so zásadou spravodlivého zaobchádzania.

Prirodzene, pýtam sa tiež, prečo by vôbec niekto mal mať výhrady voči tejto zásade. Okrem toho táto zásada nebola ukotvená v arbitrážnej dohode. Preto som hlasovala proti návrhu uznesenia, lebo sa v ňom neodráža táto zásada.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) S radosťou som dnes podporila správu o kľúčovom pokroku Chorvátska v príprave na vstup do EÚ. Českých občanov spájajú s Chorvátmi dlhodobé vzťahy a desaťtisíce rodín túto krajinu každoročne navštevujú a majú tam priateľov. Preto je pre nás táto správa výborná, pretože dokazuje, že Chorvátsko bude pripravené na členstvo už budúci rok. Verím, že ratifikačný proces prístupovej zmluvy nenaruší nijaké vnútroštátne politikárčenie vo vnútri dvadsaťsedmičky, ktoré sprevádzalo Lisabonskú zmluvu, a tiež verím, že parlamenty Slovinska a Chorvátska nájdu dobré riešenie svojich hraničných sporov.

 
  
  

Návrh uznesenia – B7-0065/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, aj ja budem stručná. Je to ďalšia dobrá správa pre Balkán, že i Macedónsko úspešne kráča cestou k splneniu politických kritérií, ktoré sú podmienkou pre začatie prístupových rokovaní a tiež pre bezvízový režim s Úniou. Prispeli k tomu nedávne voľby, ktoré jasne ukázali, že občania tejto krajiny si želajú podieľať sa na uplatňovaní medzinárodných noriem a mierovom spolužití. A verím, že sa demokratickým inštitúciám podarí posilniť rokovania s Gréckom o prijateľných riešeniach pre problémové oblasti.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0068/2010

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Budem zase veľmi stručná. Chcem povedať, že sme prijali veľmi úprimnú správu o tom, ako Turecko zodpovedne mení svoje zákonodarstvo podľa modelu EÚ, ale i o tom, že politické kritériá v oblasti ľudských práv, predovšetkým vo vzťahu k ženám a náboženským menšinám, ešte nesplnilo, tak ako ešte stále nevyriešilo cyperskú otázku. Napriek tomu pred niekoľkými rokmi väčšina európskych poslancov podporila začatie prístupových rokovaní. Vítam skutočnosť, že Turecko kráča smerom k demokracii a k Európe, ale znovu pripomínam, že pre hospodárske vzťahy by bolo lepším riešením uzatvorenie privilegovaného partnerstva než prísľuby o vstupe sedemdesiatmiliónového Turecka. Bolo by to úprimnejšie i vzhľadom na to, že sa obávam, že v referende by prístupová zmluva aj tak v budúcnosti neprešla.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, som rád, že tento Parlament veľkou a jasnou väčšinou zamietol snahu Socialistov a Zelených stanoviť cieľ plného členstva pre Turecko. Tento proces musí zostať otvorený a, aby som sa vyjadril zrozumiteľnejšie, mal by byť ihneď odklonený smerom k vytvoreniu na mieru šitého špeciálneho postavenia alebo privilegovaného partnerstva.

Turecko nie je európska krajina, ale je naším najdôležitejším partnerom na okraji Európy. Preto chceme úzku spoluprácu, ale, reagujem na pána poslanca Kreissla-Dörflera, ktorý o tom začal hovoriť, bez Turecka ako člena európskych inštitúcií a bez úplnej slobody pohybu. Chceme však blízku hospodársku a politickú spoluprácu. To je veľmi presná predstava a verím, že má šancu na realizáciu, lebo väčšina obyvateľov Turecka a Európskej únie nie je naklonená plnému členstvu. Preto by bolo múdrejšie nevynakladať zbytočné úsilie, ale namiesto toho sa zamerať len na cieľ partnerstva.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Každá krajina, ktorá sa usiluje vstúpiť do Európskej únie, musí nielen formálne spĺňať, ale sa aj vnútorne stotožňovať s minimálnymi požiadavkami v oblasti demokracie a rešpektovania ľudských práv.

Turecko má podľa správy o pokroku za rok 2009 pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Zaviazalo sa síce k reformám, dobrým susedským vzťahom a postupnému približovaniu normám a hodnotám Európskej únie, avšak už štvrtý rok neimplementuje ustanovenia vyplývajúce z Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom.

Považujem za neprípustné, aby sa uvažovalo o členstve krajiny, v ktorej sú porušované práva žien, sloboda vierovyznania, zmýšľania a prejavu, kde je tolerované mučenie, diskriminácia a korupcia a armáda pokračuje v zasahovaní do politického života a zahraničnej politiky. Jednou z reforiem by mala byť aj reforma volebného systému znížením desaťpercentnej hranice, aby sa zabezpečila lepšia pluralitná demokracia.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: David Casa (A7-0008/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Briard Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa pána poslanca Casu o spoločnom systéme pre daň z pridanej hodnoty sa vzhľadom na pravidlá fakturácie stretla so súhlasom veľkej väčšiny európskych poslancov vrátane mňa. V tomto systéme sa pravidlá na fakturáciu DPH zjednodušia vďaka zvýšenej harmonizácii podmienok EÚ a rozšírenému používaniu elektronickej fakturácie. Nadobudnutie platnosti tejto smernice preto poslúži na zníženie administratívnych záťaží, ktoré nesú podnikateľské subjekty, a zvýšenie úsilia v boji proti podvodom s DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Tento návrh sa vzťahuje na vytvorenie samohodnotiaceho systému v súvislosti s dodávkami alebo poskytovaním určitých tovarov alebo služieb s vysokým rizikom podvodu na báze nezáväzného vyskúšania. Podľa Európskej komisie je to potrebné, pretože sa vyskytuje stále veľké množstvo prípadov podvodov s DPH a Komisia má tiež informácie o údajných prípadoch podvodov v súvislosti s obchodovaním s licenciami na emisie skleníkových plynov.

Na základe tejto informácie správa, ktorú Parlament vydal, navrhuje, aby členské štáty, ktoré hlasujú za tento systém, boli zaviazané robiť to isté pri systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Veríme, že skúšobná povaha tohto návrhu bude mať nejaký prínos, a tak podporujeme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správe, ktorá posúdi „celkovú efektivitu a účinnosť opatrenia, ktorým sa uvedený mechanizmus uplatňuje, a pomer nákladov a výnosov tohto opatrenia, s cieľom opätovne prehodnotiť vhodnosť predĺženia alebo rozšírenia jeho pôsobnosti“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Táto správa sa zaoberá dôležitými otázkami súvisiacimi s podvodmi vrátane oblasti emisií skleníkových plynov. Komisia musí podať správu o účinnosti mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti za účelom ustanovenia, či by bolo vhodné rozšíriť tento mechanizmus do inej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Prijatie smernice 2006/112/ES bolo dôležitým krokom v boji proti daňovým únikom. Napriek všetkým svojim dobrým bodom však nebola dostatočne účinná pri riešení tzv. kolotočových podvodov s DPH. Tento typ daňového podvodu môže za veľkú časť strát na daňových príjmoch v členských štátoch a je jedným z najrozšírenejších spôsobov. V čase hospodárskej krízy, keď je boj proti daňovým podvodom dôležitý o to viac, že vo vážnej situácii straty príjmov musíme vynaložiť všetko úsilie, aby sme týmto podvodom zabránili. Bude to mať významný vplyv nielen na to, ako si poradíme so súčasnou medzinárodnou krízou, ale aj na možnosť vykonávania primeranej sociálnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Bol som medzi podporovateľmi myšlienky, ktorá je za návrhom Európskej komisie.

Vo Výbore pre hospodárske a menové veci sme analyzovali a trošku vylepšili dokument Komisie. Súhlasím so spravodajcom predovšetkým vo vysvetleniach ohľadne nezáväzného uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a povinnosti podávania správ. V skutočnosti by členské štáty mali mať možnosť sa rozhodnúť, či budú vyžadovať podávanie správ o každej jednej transakcii alebo súhrnnú správu o transakciách.

Návrh, ktorým sa zaoberáme, posilňuje ochranu emisných kvót pred podvodníkmi a zároveň znižuje administratívne zaťaženie čestných podnikateľských subjektov.

Na záver, verím, že Parlament by mal byť plne informovaný o výsledkoch dočasného zavedenia mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) S veľkým presvedčením som hlasoval za správu pána poslanca Casu. Ako prvý podpredseda Výboru pre kontrolu rozpočtu a ako spravodajca správy o podvodoch s DPH, ktorá bola prijatá v septembri 2008, som opakovane argumentoval za účinný boj proti podvodom s DPH, keďže tie predstavujú hlavný problém, pokiaľ ide o príjmy členských štátov a riadneho fungovania vnútorného trhu. Bežná a predovšetkým vážna forma takého podvodu je známa ako kolotočový podvod s DPH. Celková suma nezinkasovaných príjmov sa odhaduje na sumu medzi 20 a 100 miliardami EUR ročne. Je to obrovská suma, suma, ktorá by určite dobre poslúžila v časoch hospodárskej krízy.

Zločinci činní v tejto oblasti sú zvlášť vynaliezaví. Nedávno vyšlo najavo, že trestnú činnosť vykonávajú aj v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS). Prenosy emisných práv medzi zdaniteľnými subjektmi v rámci ETS, čo sa uskutočňuje úplne elektronicky, sa považujú za služby a sú zdaňované v krajine, v ktorej má prijímateľ sídlo. Obchodníci nakupujú uhlíkové kredity zo zdrojov oslobodených od DPH v iných členských štátoch a potom ich predávajú spoločnostiam vo vlastnom členskom štáte za cenu s DPH. Chýbajúce obchodné subjekty potom DPH nevrátia do štátnej pokladnice. Je veľmi dôležité, aby sme tento druh trestnej činnosti riešili.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Vítam zavedenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v oblasti DPH. Postrehol som však v ňom chybu. Tak napríklad subjekt A niečo predal subjektu B. Subjekt B to predal subjektu C. Subjekt C to predal konečnému spotrebiteľovi alebo neplatičovi DPH. Medzitým subjekt A neplatí DPH, keďže nie je konečným predajcom. Iba subjekt C, ktorý predáva finálne tovary spotrebiteľovi, zaplatí DPH. Základným problémom je, že subjekt B nie je vôbec zdanený, hoci ťažiskom jeho podnikania je nakupovať za nízke ceny a predávať za vysoké. Preto sa navrhuje, aby subjekt B platil do štátnej pokladnice DPH z cenového rozdielu. Tento nápad má veľa pozitívnych bodov s jednou výnimkou: nikto nepožiada štátnu pokladnicu o vrátenie DPH, ale ak je subjekt C podvodník, potom jednoducho ako konečný predajca DPH nezaplatí. Inými slovami, zavedením mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v oblasti DPH nevznikne negatívny rozdiel, keďže nikto nepožiada o vrátenie DPH. Myslím si, že bude veľmi ľahké spravovať tento systém, keďže štátne daňové inšpektoráty budú môcť veľmi ľahko odhaliť rozdiel v cenách tovarov. Ak sa mýlim, bol by som vďačný za písomnú odpoveď o vhodnosti alebo neprimeranosti systému, ktorý som navrhol.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Uznesenie je navrhnuté tak, aby pozmenilo a upravilo smernicu Rady 2006/112/ES o DPH s cieľom umožniť dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti za účelom boja proti podvodom, ktoré súvisia s obchodovaním s emisnými certifikátmi a transakciami za určité tovary s vysokým rizikom podvodu. Daňové podvody sú vážnym problémom v zmysle zabezpečenia plynulého fungovania vnútorného trhu a daňové príjmy členských štátov vystavujú nebezpečenstvu. Preto niektoré členské štáty požiadali, aby im bolo dovolené bojovať proti podvodným mechanizmom použitím mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, ktorý by bol zameraný na určité sektory s vysokým rizikom podvodu a určité tovary. Najbežnejšou formou podvodu je to, keď dodávateľ registrovaný ako platca DPH fakturuje dodávky tovarov a potom zmizne bez zaplatenia dlžnej DPH, čím necháva nákupcom (tiež registrovaným platcom DPH) platné faktúry, ktoré im umožnia odpočet DPH. Ministri financií jednotlivých štátov preto nevyberú dlžnú DPH na predmetné tovary, ale musia preplatiť nasledujúcemu obchodníkovi vyššie v reťazci ním zaplatenú DPH. A tak členské štáty strácajú dvakrát. Z tohto dôvodu som hlasovala za toto legislatívne uznesenie.

 
  
  

Správa: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Zabezpečenie prístupu k bývaniu pre občanov, predovšetkým tých najzraniteľnejších ľudí zo spoločenstiev, ktoré čelia extrémnej chudobe a marginalizácii, musí byť dôležitým záujmom našej spoločnosti. Finančná podpora zo štrukturálnych fondov môže znamenať významný prínos pre úsilie, ktoré vynakladajú vnútroštátne orgány na riešenie tohto problému. Európsky parlament, ako aj Rada pri viacerých príležitostiach Európsku komisiu požiadali, aby prijala naliehavé opatrenia v prospech podpory začlenenia týchto komunít. Výsledkom dnešného hlasovania je, že sme prijali nové, upravené nariadenie, ktoré umožní všetkým 27 členským štátom využívať peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na obnovu alebo náhradu bývania v marginalizovaných spoločenstvách a podporovať tak najviac znevýhodnené skupiny v spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Musím zdôrazniť, že správa neposkytuje všeobecný údaj, kto má byť prijímateľom opatrení, ak budú zavedené. Spomína sa pojem marginalizované komunity, ale podstata tohto výrazu, ktorý môže znamenať veľa rôznych vecí len v sociologickej terminológii, nie je špecifikovaná. Jediná zmienka – ktorá je už tak či tak v návrhu Komisie – sa týka rómskych obyvateľov. Požiadavka správy, aby zmienka o Rómoch nevylučovala zásahy na pomoc iným sociálne marginalizovaným skupinám, neponúka žiadnu záruku, že iné osoby, ktoré sú „sociálne marginalizované“ z dôvodu veľmi ťažkej ekonomickej, pracovnej alebo rodinnej situácie, môžu mať prospech z tej časti EFRR, ktorá je určená na bytovú politiku. Napokon, podľa správy, ktorá bola predstavená Parlamentu, právomoc určiť kritériá na určenie toho, ktorú časť EFRR možno prideliť na pomoc marginalizovaným spoločenstvám, by mala mať Európska komisia. Toto ustanovenie, ako sa zdá, prinesie samotnej Komisii rozsiahle možnosti určovať vyššie uvedené kritériá podľa vlastného uváženia, kritériá, od ktorých bude účinne závisieť rozsah opatrenia v čase, keď Parlament nebude môcť predvídateľne konať a vyjadriť svoj názor. Tuším, čo bude po tejto správe v Parlamente nasledovať, a keďže toto je prvé čítanie, zdržím sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Podporujem túto rámcovú dohodu, keďže spolupráca medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou je osobitne dôležitá pre posilnenie stability Európskej únie a účinnosti jej práce. Podľa tejto dohody musí Európska komisia po predložení žiadosti o legislatívnu iniciatívu Európskemu parlamentu do jedného mesiaca odpovedať a do jedného roka pripraviť vhodný právny predpis Európskej únie. Ak Európska únia odmietne pripraviť požadovaný zákon, bude musieť svoje rozhodnutie podrobne odôvodniť. Právne predpisy Európskej únie mohla doteraz iniciovať len Európska komisia, ale Lisabonská zmluva dáva parlamentnej väčšine právo na tvorbu právnych predpisov EÚ. Parlament a Komisia budú úzko spolupracovať v počiatočnom štádiu každej žiadosti o legislatívnu iniciatívu vychádzajúcej z iniciatív občanov. Do diskusií spojených s podpisovaním medzinárodných zmlúv budú zapojení aj odborníci z Európskeho parlamentu. Podľa zmluvy bude mať Parlament právo sa ako pozorovateľ zúčastňovať na istých medzinárodných rokovaniach Európskej únie a aj právo na získanie informácií o medzinárodných zmluvách.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. – (PT) S radosťou som hlasoval za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ktorého účelom je rozšíriť rozsah zásahov do oblasti bývania na pomoc marginalizovaným spoločenstvám vo všetkých členských štátoch. Až doteraz sa mohli zásahy do oblasti bývania uskutočňovať len v rámci urbanistických rozvojových projektov súvisiacich s obnovou bytov. Podľa môjho názoru je toto kritérium nerozumné a diskriminačné, keďže, ako je to v prípade Portugalska, väčšina týchto rodín žije v chatrčiach vo vidieckych oblastiach. Sú to ľudia, ktorí sú v najväčšej núdzi, a nemali by byť vylúčení z dôvodu miesta, kde žijú. Vítam tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil Parlament a ktorý podporuje územnú súdržnosť.

Navyše, na rozdiel od pôvodného návrhu Európskej komisie, ktorý obmedzil jeho uplatnenie len na nové členské štáty, tieto nové nariadenia rozširujú rozsah ich uplatnenia na všetky členské štáty, a tým zabraňujú nezmyselnej diskriminácii marginalizovaných rodín v Európe. Toto je všeobecný problém a týka sa tisícov rodín po celej Európe! Situácia je zvlášť vážna v Portugalsku, tak pre hospodársku krízu, ktorú zažíva, ako aj pre extrémnu chudobu mnohých rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporujem túto správu, ktorá rozširuje spôsobilosť na zásahy v oblasti bývania v marginalizovaných spoločenstvách na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR). Podľa nových pravidiel budú môcť všetky členské štáty požiadať EÚ o zdroje na zlepšenie podmienok marginalizovaných domácností, čo predtým nebolo umožnené členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004. Zhoršovanie fyzického stavu bytového fondu odopiera jeho obyvateľom právo na dôstojné životné podmienky a je hlavnou prekážkou ich integrácie a sociálnej súdržnosti. Toto nariadenie umožní čerpať zdroje z EFRR na projekty obnovy bytového fondu, ale aby sa zabránilo nebezpečenstvu segregácie, musia byť tieto iniciatívy súčasťou širšieho rámca spoločenskej integrácie v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Európska komisia sa snaží zmeniť ustanovenia nariadení o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a umožniť novým členským štátom využitie týchto fondov na zásahy do oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev žijúcich vo vidieckych oblastiach.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka len tých nových členských štátov, ktoré, nezabúdajme, majú veľké marginalizované migrujúce spoločenstvá žijúce vo vidieckych oblastiach. Toto je odôvodnením prijatia špeciálneho pravidla v rámci nariadení o EFRR.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – (PT) V práci na riešenie chudoby a zlepšenie životných podmienok pre najviac znevýhodnené časti obyvateľstva, kde rast chudoby vyvolali vážne krízy v posledných rokoch, je Európska únia povinná strážiť a podporovať dlhodobú politiku v oblasti sociálneho začleňovania. Okrem problémov s hygienou vyvolávajú nebezpečenstvo segregácie a marginalizácie často aj zhoršujúce sa podmienky bývania. Životné podmienky sú veľmi dôležité z hľadiska sebaúcty a zmyslu pre spoločenskú cenu každého občana. Popri vzdelaní, zdravotnom stave a zamestnaní zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe, rozvoji a konsolidácii každej snahy o trvalo udržateľný spôsob života, či už na úrovni jednotlivca, alebo rodiny.

Je však dôležité zabezpečiť, aby intervenčné stratégie v rámci Európskej únie nerobili rozdiely na základe rodu, rasy alebo etnickej príslušnosti. Ak má Európa mať vyváženejšiu spoločnosť, je veľmi dôležité, aby sme zamedzili vytváraniu a rozširovaniu get alebo zón, ktoré je ľahko možné prirovnať k znevýhodnenému alebo marginalizovanému spoločenstvu. Politika sociálneho začleňovania by sa mala zamerať na tých, ktorí ju najviac potrebujú bez robenia akýchkoľvek rozdielov medzi občanmi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Toto nariadenie umožňuje členským štátom využívať Európsky fond regionálneho rozvoja integrovaným a rozumným spôsobom. Tým, že sa existujúce peniaze sprístupnili pre marginalizované spoločenstvá, z ktorých väčšina žije vo vidieckych oblastiach a v chatrčiach, a podľa starých pravidiel by ich nemohli využívať, toto nové nariadenie bude mať významný prínos k Plánu hospodárskej obnovy Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. (IT) Toto sú dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby som hlasovala za nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Predovšetkým som bola presvedčená, že je nevyhnutné rozšíriť geografický obvod návrhu na všetkých 27 členských štátov EÚ, keďže problémy, ktoré chceme týmto nariadením riešiť, sa vyskytujú v celej Európskej únii. Preto nedáva zmysel toto nariadenie obmedziť len na 12 nových členských štátov. Po druhé, bola som presvedčená, že je správne obnoviť predošlú verziu záverečnej časti článku 7 („Komisia prijme“, namiesto „môže prijať“) tak, aby Komisia mohla pokračovať v plnení svojej regulačnej úlohy hodnotiť kritériá pre zásahy a rozhodovať o nich za účelom garancie politickej účinnosti a pridanej hodnoty, a berúc do úvahy náklady s tým spojené.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Bytová situácia v EÚ je kritická. Potrebujeme európsku politiku pre dôstojné bývanie pre všetkých, záväznú a ambicióznu politiku EÚ pre sociálne bývanie. Pre Parlament bolo samozrejme nevyhnutné prijať stanovisko k obnove nezdravého bývania a náhrade chudobných štvrtí dôstojným ubytovaním, ale je rovnako potrebné a rovnako naliehavé, aby sa dostupnosť dôstojného bývania stala v EÚ základným ľudským právom. EÚ má povinnosť a prostriedky na to, aby to zabezpečila. Nemôže si dovoliť stať sa sociálne zaostalým regiónom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Prijatie tejto správy je veľmi dôležité, pretože pozmeňuje a doplňuje Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý bude pomáhať marginalizovaným členom verejnosti, či už žijú v mestských oblastiach alebo nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu a chcem zdôrazniť, že takéto pravidelné revízie textov upravujúcich využitie fondov EÚ sú vítané. Viaceré obmedzenia určené týmito nariadeniami už dlhšie nevyhovujú súčasnej hospodárskej a sociálnej situácii, preto sú potrebné nové formy zásahov. Ďalším príkladom v tomto smere je zmiernenie podmienok pre využívanie fondov EFRR na zlepšenie energetickej účinnosti bývania, ktoré schválil Parlament vlani na jar.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Súčasná celosvetová hospodárska kríza predstavuje ťažkú úlohu pre Európsku úniu, ktorá potrebuje opatrenia ponúkajúce rýchle, flexibilné a účinné reakcie.

So svojimi finančnými zdrojmi v celkovej sume 347 miliárd EUR vyčlenenými na programové obdobie 2007 – 2013 je politika súdržnosti EÚ najväčší zdroj investícií v reálnom hospodárstve, ktorý je schopný pomôcť Európe a jej regiónom zotaviť sa z krízy a opätovne nadobudnúť sebavedomie a optimizmus.

Súhlasím s tým, že je potrebné riešiť otázku bývania pre marginalizované spoločenstvá v kontexte zmeny nariadenia o EFRR. Keďže sa súčasné zákony nedajú aplikovať na marginalizované spoločenstvá, navrhovaná zmena by vyplnila dieru v legislatíve a pomohla by riešiť problém neistých životných podmienok týchto ľudí prijateľnejším spôsobom.

Toto opatrenie rešpektuje zásadu subsidiarity tým, že zvyšuje schopnosť členských štátov poskytovať podporu a pomoc v oblasti bývania marginalizovaným spoločenstvám akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznajú za najvhodnejší, a zároveň dodržiava jednotný prístup ako minimálnu podmienku pre uskutočnenie pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, blahoželám pánovi van Nistelrooijovi za výbornú správu, ktorú navrhol a ktorá bola ďalej vylepšená početnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré boli predložené vo Výbore pre regionálny rozvoj, a tým umožnila rozšírenie tohto opatrenia na všetky členské štáty Európskej únie.

Dnešná správa nám umožní splniť sny mnohých ľudí, ktorí si želajú mať vlastný domov. Celkom iste viem, že tým, že to urobíme, ukážeme našim občanom, že Parlament je schopný nachádzať riešenia problémov, ktoré prinieslo otvorenie hraníc a voľný pohyb obyvateľov. Z tohto dôvodu budem hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), písomne. (FR) Vítam dnešné prijatie správy pána van Nistelrooija veľkou väčšinou (558 hlasov k 57). Prijatím tejto správy Parlament vysiela silný odkaz občanom a reaguje na spoločenské obavy, ktoré sa vyskytujú predovšetkým vo veľkých európskych mestách. Správa zabezpečuje možnosť využitia EFRR na obnovu a náhradu existujúcich budov a nové stavby určené na pomoc marginalizovaným skupinám v mestskom alebo vidieckom prostredí v každom z 27 členských štátov.

Toto rozšírenie z 12 štátov, ktoré vstúpili do EÚ v rokoch 2000 a 2007, na všetky členské štáty ponúka riešenia problémov, ktoré súvisia s nezdravým bývaním istých marginalizovaných spoločenstiev po celej EÚ. Bude teda možné zaviesť jednotný a dlhodobý prístup na úrovni EÚ. Toto rozšírenie je navyše v dokonalom súlade s cieľom Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Som rád, že Parlament hlasoval za tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a dúfam, že regióny, ktorých sa táto vec týka, to budú považovať za užitočný nástroj na riešenie naliehavého a zásadného problému týchto spoločenstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Podporovala som túto správu od začiatku, predovšetkým v zmysle rozšírenia rozsahu zásahu na všetky členské štáty EÚ. Umožňuje dvadsaťsedmičke využívať EFRR na financovanie výstavby nových obydlí pre marginalizované spoločenstvá a na obnovu a náhradu existujúcich stavieb.

Počas tejto vážnej hospodárskej krízy, ktorá zasiahla Európu a postihla všetky členské štáty, sa problémy s bývaním ešte zhoršili. Európska únia musela zasiahnuť a použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na pomoc ľudom žijúcich v nevyhovujúcich stavbách, predovšetkým marginalizovaným spoločenstvám, ktoré predtým zdroje EFRR nemohli využívať.

Vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré poslanci za francúzsku vládnu koalíciu AMP predložili vo Výbore pre regionálny rozvoj, oprávnenosť na zdroje z fondu nemajú iba nové členské štáty EÚ, ale všetkých 27 štátov, z ktorých všetky zápasia s rovnakými ťažkosťami. Predmetné regióny budú schopné nahradiť nezdravé bývanie v sociálne vylúčených spoločenstvách a rozvinúť celoplošné, integrované a trvalé riešenia ich problémov s bývaním.

Táto správa dáva EÚ konkrétne prostriedky na pomoc svojim občanov. Dúfajme, že to bude krok smerom k sociálnej Európe, ktorá má blízko k ľuďom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. – (PT) Správa, ktorú sme dnes schválili, mení nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a rozširuje jeho rozsah na odvetvie bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev. Odteraz sa bude fond využívať iba v rámci kontextu iniciatív urbanistického rozvoja. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som ja a moji kolegovia poslanci predložili a ktoré dnes schválil Parlament, znamenajú, že aj staršie členské štáty, nielen nové, ako bol pôvodný návrh Komisie, môžu využiť tento nový zdroj financovania z EFRR.

Tiež som sa pokúsil zabrániť tomu, čo považujem za precedens, ktorý by vylúčil staršie členské štáty, predovšetkým Portugalsko, z tohto financovania, a pravdepodobne aj z využívania iných doplnkových zdrojov Spoločenstva. Chcel by som opakovane povedať, že dĺžka času, počas ktorého je krajina členom Európskej únie, by nemala byť kritériom na prideľovanie štrukturálnych fondov a že politika súdržnosti by po roku 2013 mala pokračovať vo svojom zameraní na zásadu solidarity zacielenej na územnú súdržnosť, čo je veľmi dôležité pre najokrajovejšie regióny, akým je napríklad Madeira. Musí byť tiež zameraná na väčšiu flexibilitu, transparentnosť a prístup orientovaný na výsledky, ktorý odmení regióny, ktoré preukázali vzorné využitie pomoci Spoločenstva, a nebude ich trestať.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Na zlepšenie asimilácie fondov Európskej únie na obnovu budov a domovov a pri súčasnej praxi v členských štátoch a ťažkostiach so spolufinancovaním by malo byť navrhnuté, aby vlády jednotlivých členských štátov vytvorili spoločný fond, v ktorom by mohli sporiť peniaze na krytie spolufinancovania zo štátnych zdrojov. Inými slovami, kým je spolufinancovanie kryté štátom, vlastníci budov a majitelia obydlí musia zaplatiť tú istú sumu, akú zaplatili pred renováciou. Dôvodom je, že vlastníci priestorov a majitelia obydlí často nemôžu ani kryť spolufinancovanie vlastnými peniazmi, ani naň získať bankovú pôžičku. Vítam druhý bod tejto iniciatívy – nasmerovať fondy určené na obnovu do vidieckych oblastí.

Väčšina súkromných domov na dedinách sa vykuruje samostatne, čo znamená, že za vykurovanie sa neplatí centralizovaným spôsobom, a preto sa navrhuje, aby bola určená maximálna mesačná suma, ktorá o nejaký čas bude môcť kryť spolufinancovanie takýchto obydlí. Pre členské štáty by bolo potom jednoduchšie právne implementovať spolufinancovanie obnovy vidieckych domov.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Toto nariadenie umožňuje finančnú podporu z EFRR na zásahy do oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev v nových členských štátoch. Veľká väčšina týchto spoločenstiev žije vo vidieckych oblastiach a v chatrčiach (vo vidieckych, ako aj mestských oblastiach). Nie sú schopní využívať podporu z EFRR. Zásah do oblasti bývania je možný iba počas operácií urbanistického rozvoja a obnovou existujúcich domov. Podpora zásahov do oblasti bývania vo vidieckych oblastiach alebo náhrada nevyhovujúceho bývania v mestských alebo vidieckych oblastiach nemá predpoklady na pomoc z EFRR. Na zabránenie neoprávnenej diskriminácii by zásahy zacielené na Rómov nemali vylučovať iné skupiny žijúce v podobných sociálnych a ekonomických podmienkach. Okrem toho, keďže zásahy sú len jednou časťou zložitého problému, mali by sa riešiť v rámci integrovaného, multidimenzionálneho prístupu na vnútroštátnej úrovni, v silných partnerstvách a berúc do úvahy hľadiská súvisiace so školstvom, sociálnymi vecami, integráciou, kultúrou, zdravotníctvom, zamestnanosťou, bezpečnosťou atď. Cieľom návrhu je poskytnúť prijateľné podmienky na bývanie v rámci jednotného prístupu.

 
  
  

Správa: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – (PT) Podvody a daňové úniky sú útokom na základné piliere spravodlivejšej, silnejšej a rovnoprávnejšej Európy v zmysle sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Dôsledky toho sa stali viditeľnejšími a vážnejšími v čase vážnej hospodárskej a finančnej krízy, keďže rozpočty členských štátov boli zvlášť oslabené a zaťažené potrebou verejných investícií a výdavkov na sociálnu politiku. Je povšimnutiahodné, že daňové podvody v Európskej únii každoročne predstavujú vyše 200 miliárd EUR, čo tvorí vyše 2 % HDP.

V kontexte otvoreného trhu a slobodného pohybu tovarov a ľudí sa mechanizmy kontroly a dohľadu stali ešte zložitejšími, lebo každý členský štát má neodňateľné právo na nezávislosť. K zhoršeniu situácie prispieva fakt, že bezcharakterné hospodárske subjekty, ktoré sú poväčšine motivované príležitosťami ľahko zarobiť peniaze na hospodárskej kríze, sa uchyľujú k ešte rafinovanejším a vynachádzavejším spôsobom, ako sa vyhnúť plateniu daní.

Tento návrh posilňuje administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti daní, keďže proces európskej integrácie ukazuje jasnú nerovnováhu medzi vydanými právnymi predpismi a mechanizmami kontroly a dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Máme pochybnosti ohľadne formulácie návrhu, ktorému ide o rozšírenie rozsahu smernice posilňujúc „spoluprácu medzi členskými štátmi na úhradu daní každého druhu“ a skutočnosť, že sa to „bude týkať povinných príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia členského štátu alebo organizačného celku členského štátu alebo do inštitúcií sociálneho zabezpečenia zriadených zákonom“.

Nesúhlasíme s tým, aby predstavitelia členských štátov boli oprávnení konať na území iných členských štátov. Preto sme presvedčení, že návrh Parlamentu obmedziť jeho vydanie na prípady, pri ktorých je zhoda medzi členskými štátmi, je prinajmenšom správnym prístupom.

Máme tiež pochybnosti o požiadavke na automatickú výmenu informácií o daňových zvyklostiach jednotlivcov, hoci existuje niekoľko zmienok o ochrane údajov, predovšetkým v správe, ktorú predložil Parlament. Budeme pozorne sledovať, ako sa s týmito otázkami bude narábať v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Keďže som presvedčený, že členské štáty EÚ by mali znovu získať kontrolu nad vlastnými daňovými systémami, je jasné, že na to, aby sa zabránilo daňovým únikom, musí existovať spolupráca v celej EÚ a dokonca aj s tretími krajinami. Som presvedčený, že kompromis, na ktorom sme sa dnes dohodli, bude užitočným nástrojom boja proti podvodom a daňovým únikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som rozhodne proti správe pani Alvarezovej o administratívnej spolupráci v oblasti daní, keďže mi je ľúto, že boj za slobody občanov, ktorý má byť prioritou Parlamentu, je nestály a nekonzistentný.

Keď je na programe zavedenie telových skenerov alebo dohoda SWIFT so Spojenými štátmi, tí, ktorí vytrvalo bránia individuálne slobody, sa ozvú, aj keby to malo spôsobiť diplomatické napätie.

Ale keď ide o ochranu bankových údajov, dobré sa zrazu stáva zlým.

Masová automatická výmena, ktorá tvorí podstatu správ pani Alvarezovej a pána Domeniciho, je skenerom, ktorý vás vyzlieka donaha na každom kroku; je to dohoda SWIFT v ešte väčšom meradle.

Takúto rozporuplnosť nemožno ospravedlniť ani v mene účinnosti.

Automatická výmena všetkých údajov o každom, kto nemá trvalé bydlisko v Európe, povedie k nezvládnuteľnej záplave údajov. Tento precedens v oblasti zdaňovania úspor by mal byť varovaním.

A tým z mojich priateľov, ktorých zjavne znepokojuje nadmerná byrokracia, ktorá môže sprevádzať uplatňovanie tohto výtvoru, hovorím, že jediným riešením je postaviť sa proti nemu zo zásady, aby nás potom neprekvapili jeho katastrofické dôsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PL) Od predošlých právnych predpisov, ktoré z podvodov a daňových únikov urobili pre Európsku úniu prioritu, sa prijala séria legislatívnych návrhov vzťahujúcich sa na túto oblasť. Administratívna spolupráca v oblasti daní je dôležitou súčasťou spoločnej stratégie v boji proti podvodom a daňovým únikom. Účinný boj proti daňovým únikom a podvodom má významný vplyv na rozpočty jednotlivých štátov a stratu veľkej časti príjmov na všeobecné verejné výdavky, najmä na zdravotníctvo, školstvo a výskum.

Daňové úniky a podvody narúšajú zásadu rovnakého rozpočtového zaobchádzania na škodu občanov a podnikateľských subjektov, ktoré svoje daňové záväzky plnia. Vedie to k deformácii hospodárskej súťaže, čo ovplyvňuje riadne fungovanie trhov. V tomto čase krízy je pre nás o to dôležitejšie využiť všetky spôsoby, ktoré máme k dispozícii, na boj proti daňovým únikom a podvodom, aby sme mohli kryť výnimočné náklady, ktoré sú nevyhnutné na zmiernenie následkov krízy a čo najväčšie zníženie vysokých rozpočtových deficitov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Význam návrhu spočíva vo vážnych následkoch, ktoré majú daňové podvody v EÚ (odhaduje sa, že presahujú 2 % HDP) na rozpočty členských štátov, na zásadu spravodlivého zdaňovania, ktoré je dôsledkom toho oslabené, ako aj na fungovanie trhov, pretože hospodárska súťaž je zdeformovaná.

Návrh predložený Komisiou je krokom vpred k uspokojeniu potreby účinnejších opatrení na spoluprácu v boji proti podvodom a daňovým únikom v meradle EÚ. Navrhovaná smernica zahŕňa kvalitatívny aj kvantitatívny skok. Kvantitatívny preto, lebo zavádza nové záväzky, a kvantitatívny preto, lebo rozširuje a špecifikuje už existujúce záväzky.

Súhlasí so zahrnutím všetkých typov priamych alebo nepriamych daní okrem DPH a spotrebných daní a zavádza automatickú výmenu informácií medzi daňovými úradmi namiesto výmeny na požiadanie.

Návrh bude znamenať, že môžeme žiadať účinnejšie opatrenia na spoluprácu v boji proti podvodom a daňovým únikom vytvorením spoľahlivého, jednoducho použiteľného a účinného systému. Pomôže nám to dosiahnuť vhodnú daňovú integráciu, splniť dôležitú časť projektu EÚ a urobiť ďalší krok smerom k ozajstnej harmonizácii daňových politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Ako Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica som hlasovala za túto správu, ktorej cieľom je urýchlenie boja proti podvodom a daňovým únikom, keďže tento boj je dôležitý v kontexte hospodárskej krízy, ktorú naše členské štáty zažívajú. Riešenie týchto vecí sa nám zdá byť prioritou, pokiaľ ide o hospodársku krízu, ktorú členské štáty zažívajú, a v čase, keď neúprosnosť rozpočtu kladie čoraz väčšiu záťaž na najmenšie členské štáty.

Podľa niektorých odhadov predstavujú daňové podvody 200 miliárd EUR alebo 2 % HDP, a dvojnásobne prevyšujú sumy, ktoré Európska únia vyčlenila na takzvaný Plán hospodárskej obnovy Európy.

Okrem toho správa Európskeho parlamentu uvádza potrebu zlepšiť ochranu údajov – dôležitú zásadu, keďže tu hovoríme o výmene informácií a údajov.

Podľa správy by sme mali tlačiť Komisiu a Radu, aby vysvetlili Európskemu parlamentu, ako bola zohľadnená jeho pozícia a k akému pokroku došlo, pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti daňovým podvodom a únikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Cieľom tejto smernice je zlepšenie administratívnej spolupráce v oblasti daní. Teraz si musíme v tejto oblasti pomáhať viac ako inokedy. Mobilita daňových poplatníkov, počet cezhraničných transakcií a globalizácia finančných nástrojov značne pokročili. Pre členské štáty je ťažké správne vyčísliť daňové povinnosti. Tento čoraz väčší problém má dozvuky na fungovanie daňových systémov a končí dvojitým zdanením, čo podporuje daňové podvody a úniky, kým za kontrolu zostávajú zodpovedné vnútroštátne orgány. Predstavuje to nebezpečenstvo pre hladké fungovanie vnútorného trhu. Automatická výmena informácií medzi členskými štátmi by bola povinná na tantiémy, dividendy, kapitálové zisky, honoráre a produkty životného poistenia, ktoré nekryjú iné právne nástroje EÚ vzťahujúce sa na výmenu informácií a podobné opatrenia a z nich vyplývajúce dôchodky, majetkové vlastníctvo a výnosy. Na zlepšenie výmeny informácií medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi sa navrhuje monitorovanie prípadov, v ktorých členské štáty odmietli poskytnúť informácie alebo vykonať administratívne vyšetrenie. Všetky tieto opatrenia pomáhajú bojovať proti daňovým podvodom, a preto som hlasovala za toto legislatívne uznesenie.

 
  
  

Správa: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Je zvláštne, že Európska komisia uznáva, že „ustanoveniami Zmluvy o EÚ o voľnom pohybe sa členským štátom sťažuje žiadať záruky na zaplatenie daní splatných na ich území“.

Mohli by sme teda povedať, že namiesto prijatia predpisu za predpisom, ktoré sa neskôr ukážu ako „nedostatočné“, keď budeme mať na pamäti „doteraz získané slabé výsledky“, prečo jednoducho neprejdeme priamo ku koreňu problému tým, že zmeníme predpisy, ktoré sa týkajú slobody pohybu?

Máme však pochybnosti o realizácii návrhu, v ktorom sa uvádza: „Rozsah vzájomnej pomoci pri vymáhaní by sa mal rozšíriť o ďalšie dane a odvody, ktoré ešte nie sú pokryté, lebo nezaplatenie akéhokoľvek druhu dane či odvodu ovplyvňuje riadne fungovanie vnútorného trhu. Rozsah pôsobnosti by sa mal rozšíriť aj o povinné príspevky na sociálne zabezpečenie“.

Nesúhlasíme s tým, že predstavitelia členských štátov by mali byť oprávnení konať na území iných členských štátov. Preto sme presvedčení, že návrh Parlamentu obmedziť jeho realizáciu na prípady, pri ktorých je zhoda medzi členskými štátmi, je prinajmenšom správnym prístupom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Zvýšená mobilita osôb a kapitálu je stredobodom záujmu EÚ a je veľkým úspechom. Má však aj určité nevýhody, ku ktorým patrí väčší počet možností pre podvodníkov, aby sa vyhýbali plateniu daní a odvodov. Je zrejmé, že existujúce systémy vzájomnej pomoci sa ukázali ako nedostatočné. Dnešným hlasovaním by sa mali dosiahnuť veľmi potrebné zlepšenia v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa daní a odvodov, situácia v Európskej únii nie je práve vítaná. V štatistikách sa uvádza, že celková miera vymožiteľnosti je len 5 %. Na zlepšenie účinnosti vymáhania pohľadávok je potrebná užšia spolupráca na úrovni členských štátov. S vedomím toho som hlasoval za návrh o vzájomnej pomoci v tejto oblasti. Dúfam, že sa nám naozaj podarí eliminovať nedostatok súčasných opatrení, ktorý má za následok nedostatočnú transparentnosť a koordináciu medzi štátmi a neodôvodnené oneskorenie v procese vymáhania.

Táto nová smernica navrhuje jasnejšie definovať normy založené na tom, ktoré príslušné orgány v členských štátoch poskytujú pomoc, ako aj práva a povinnosti zainteresovaných strán. Vypracujú sa štandardné nástroje na uľahčenie presadzovania práva alebo predbežné opatrenia s cieľom predísť problémom spojeným s nástrojmi uznávania a prekladu, ktoré vydávajú iné orgány. Komisia bude podporovať dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi a bude nepretržite sledovať všetky prijaté sťažnosti v súvislosti s výmenou informácií alebo pomocou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zvýšený počet žiadostí členských štátov o pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých daní spolu s nedostatočnou účinnosťou pri ich výbere na úrovni len 5 % ukazuje, že je potrebná zmena a doplnenie smernice Rady 1976/308/EHS. Potrebujeme toto uznesenie, ak sa chceme vyrovnať s problémami pomalosti, nerovnosti a nedostatočnej koordinácie a transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Pre súčasný systém vymáhania pohľadávok týkajúci sa daní a odvodov a systém ďalších opatrení je príznačná pomalosť, nerovnosť a nedostatočná koordinácia a transparentnosť. Preto musíme prijať opatrenia na úrovni Spoločenstva, aby sme posilnili a zlepšili pomoc pri vymáhaní medzi členskými štátmi.

Z tohto dôvodu návrh ponúka jednotné nástroje, ktoré umožňujú presadzovanie práva alebo predbežné opatrenia s cieľom vyhnúť sa problémom uznávania a prekladu nástrojov pochádzajúcich z iných členských štátov, a štandardný formulár na oznamovanie dokumentov týkajúci sa pohľadávok na území iného členského štátu.

Zavedenie jednotného štandardného formulára na oznamovanie nástrojov a rozhodnutí týkajúcich sa pohľadávky vyrieši problémy s uznávaním a prekladom nástrojov pochádzajúcich z iného členského štátu. Tento nástroj bude nevyhnutný na rozvoj obchodu v rámci Spoločenstva a na posilnenie vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Cieľom smernice Rady je od základu revidovať fungovanie vzájomnej pomoci v oblasti vymáhania pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení. Vnútroštátne predpisy týkajúce sa vymáhania platia len na území jednotlivých členských štátov. Samotné administratívne orgány nedokážu vymáhať dane a odvody mimo územia vlastného členského štátu. Zároveň sa zvyšuje mobilita osôb a kapitálu a podvodníci využívajú územné obmedzenie právomocí vnútroštátnych orgánov na to, aby sa postarali o nesolventnosť v krajinách, v ktorých majú daňové dlhy. Prvé ustanovenia týkajúce sa vzájomnej pomoci pri vymáhaní boli ustanovené v smernici 76/308/EHS (konsolidované v smernici 2008/55/ES) o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a iných opatrení. Tento nástroj sa však ukázal ako neprimeraný, pokiaľ ide o reakciu na zmeny na vnútornom trhu za posledných 30 rokov. Preto je potrebné zrušiť aktuálnu smernicu a pripraviť predpis v záujme zlepšeného systému vymáhania na vnútornom trhu, ktorý zaručí rýchle, účinné a jednotné postupy v celej Európskej únii. Z tohto dôvodu som hlasovala za toto uznesenie.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0072/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva plne podporuje snahy o poskytovanie pomoci a je zhrozená zo strát na životoch a obetí postihnutých touto katastrofou, ale nemôžeme podporiť legitímnosť EÚ na míňanie stoviek miliónov z peňazí daňovníkov, ako aj jej militaristické a diplomatické ambície obalamutiť demokratické a zodpovedné národné štáty, ktoré zasahujú do krízy.

Samozrejme, podporujeme vládu a jednotlivcov, aby poskytli pomoc a peniaze na pomoc postihnutým osobám a obnovu krajiny. Takáto pomoc sa však musí poskytnúť transparentne s účasťou verejnosti, a nie za zatvorenými dverami nevolených byrokratov s ambíciami byť veľkorysí v medzinárodnom meradle.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne.(GA) Hlasoval som za toto uznesenie a za finančnú pomoc, ktorú Európska únia bude poskytovať ako dlhodobú podporu, čo sa podarí prostredníctvom partnerstva s miestnymi orgánmi a ľudom Haiti. Tieto peniaze sa musia použiť na riešenie základných príčin chudoby na Haiti, na pomoc krajine, aby posilnila svoju demokratickú štruktúru a vybudovala udržateľné hospodárstvo.

Podmienky na Haiti sa, chvalabohu, nedávno zlepšili a humanitárna pomoc sa účinne prerozdeľuje podľa dôležitosti. Je to tak vďaka spolupráci a koordinácii medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a obyvateľov Haiti, ktorí so všetkými spolupracujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia, podobne ako celé medzinárodné spoločenstvo, stojí pred dôležitou skúškou solidarity vzhľadom na situáciu na Haiti. Nadchádzajúci samit EÚ musí priniesť jednohlasné, rozhodné a dobre koordinované riešenie spĺňajúce potreby obnovy a pomoci, ktoré sužujú Haiti v dôsledku jednej z najväčších prírodných katastrof v moderných dejinách. Výzva Európskeho parlamentu a žiadosť predložená Európskej komisii, aby pripravila konkrétny návrh na zriadenie jednotky civilnej ochrany, ktorá dokáže rýchlo reagovať v prípade prírodnej katastrofy kdekoľvek vo svete, musí byť vypočutá.

Na „ponaučenie z Haiti“ nesmieme zabudnúť a Európska únia musí v tomto prípade preukázať nielen to, že vie, čo znamená solidarita, ale aj to, že je prispôsobivou a flexibilnou inštitúciou, ktorá sa učí zo súčasných strastiplných udalostí. Európska únia má všetky informácie a nástroje na to, aby sa zapojila do dlhodobej obnovy Haiti. Potrebná je koordinácia so Spojenými štátmi a Kanadou, aby medzinárodné spoločenstvo bolo vo svojej činnosti jednotné. Haitský ľud ťažko skúšaný históriou a prírodou musí dostať od medzinárodného spoločenstva potrebné nástroje, aby sa naučil pomôcť si.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam záväzok prijatý EÚ poskytnúť pomoc haitskému ľudu po zemetrasení, ktoré postihlo krajinu v januári. Pred zemetrasením žilo viac ako 70 % ľudí na Haiti pod hranicou chudoby a zahraničný dlh krajiny dosahoval výšku 890 miliónov USD. Medzinárodné spoločenstvo je teraz povinné prispieť k vypracovaniu stratégie obnovy krajiny, ktorá bude udržateľná z krátkodobého, strednodobého aj dlhodobého hľadiska.

Teraz je rozhodujúca chvíľa v koordinácii úsilia o obnovu krajiny medzi medzinárodnými darcami pomoci, haitskými orgánmi a občianskou spoločnosťou a ja vítam nedávne rozhodnutie skupiny G7 odpísať dlhy Haiti vrátane dlhov viacstranným úverovým inštitúciám. Je nevyhnutné, aby sme pomohli tejto krajine zotaviť sa po zemetrasení, ale medzinárodné spoločenstvo musí využiť túto príležitosť, aby pomohlo vyriešiť hospodárske, sociálne a politické rozdiely na Haiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. – (PT) Zemetrasenie, ktoré postihlo ostrov Haiti 12. januára 2010, pričom usmrtilo tisíce ľudí a spôsobilo strašné pustošenie a chaos, od nás vyžaduje prejav neoblomnej solidarity s obyvateľmi Haiti. Bolo mi potešením a cťou prispieť k návrhu tohto uznesenia Parlamentu. V prvom rade by som rád vyjadril úprimné poďakovanie odborníkom, ktorí šľachetnou a pohotovou prácou prostredníctvom mobilného intervenčného centra pomohli zachrániť životy a zmierniť naliehavé potreby, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, vodu, hygienu, oblečenie a pod. Ich práca bola dôkazom, že investície, ktoré žiadal Parlament v minulých rokoch, môžu mať praktický a pozitívny vplyv.

Na druhej strane, rovnako ako po cunami v Ázii, sa musíme poučiť z toho, čo sa stalo. V nadväznosti na správu Michela Barniera z roku 2006 by Európska komisia mala čo najskôr predložiť legislatívne opatrenia na vytvorenie jednotnej, nezávislej a stálej jednotky civilnej ochrany EÚ schopnej vykonávať záchranné misie a zabezpečovať integrovaný prístup k pomoci, obnove a rozvoju. Chcel by som sa poďakovať aj členským štátom, mimovládnym organizáciám a občianskej spoločnosti za všetku humanitárnu pomoc, ktorú poskytli.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Zemetrasenie, ktoré spustošilo Haiti 12. januára, pričom si vyžiadalo 200 000 mŕtvych a približne 250 000 zranených, podnietilo členské štáty Európskej únie a celé medzinárodné spoločenstvo, aby sa venovali hmatateľnému a spoločnému záväzku obnoviť túto krajinu.

Takáto koordinácia sa ukázala z krátkodobého hľadiska ako účinná a je počiatočným prísľubom značných finančných čiastok zo strany Európskej komisie a jednotlivých členských štátov. Som presvedčená, že je nesmierne dôležité nasmerovať toto spoločné úsilie tak, aby táto obnova bola udržateľná aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska a aby hlavný úžitok tohto záväzku pocítili obyvatelia Haiti.

Svojím hlasom sa pripájam k výzve medzinárodných humanitárnych organizácií ochrániť obrovský počet detí, ktoré osireli v dôsledku zemetrasenia a stali sa obeťami obchodníkov s ľuďmi. Preto sa domnievam, že potrebujeme plán na kontrolu takejto núdzovej situácie, čím by sa zabezpečilo, že prvoradé potreby najslabších skupín v spoločenstve sú na prvom mieste v rebríčku priorít Európy a Spojených štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o zemetrasení na Haiti, ktoré si vyžiadalo 200 000 mŕtvych a 250 000 zranených. Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť a solidaritu haitskému ľudu a ďalším národom, pracovníkom medzinárodných organizácií vrátane OSN a Európskej komisie a rodinám obetí tejto tragédie. Chcela by som zdôrazniť intenzívnu prácu niektorých členských štátov EÚ prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ, ktorý koordinuje monitorovacie a informačné centrum. Takisto vítam návrh vykonať hodnotenie európskej reakcie na humanitárnu krízu na Haiti, aby Európska komisia mohla predstaviť návrhy na zlepšenie schopnosti EÚ rýchlo reagovať na budúce katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) 12. január 2010 sa zapíše do dejín Haiti ako jeden z najstrašnejších dní, ktoré krajina doteraz zažila. Ľudí a krajinu už sužovaných chudobou a zaostalosťou náhle spustošila nemilosrdná a vražedná prírodná katastrofa obrovského rozsahu.

Desaťtisíce úmrtí zaznamenaných v štatistikách, ktoré v čase zverejnenia už ani neboli aktuálne, a utrpenie a zúfalstvo v očiach tých, ktorí prišli o všetko. Musím oceniť túto viac ako odôvodnenú mobilizáciu medzinárodného spoločenstva a občianskej spoločnosti na celom svete.

Napriek návalu solidarity, ktorá je nepochybne pozitívnou reakciou ľudí, ktorí sa na nej aktívne podieľali, bude potrebné túto pomoc udržiavať aj vtedy, keď sa pozornosť sveta zameria na inú krajinu.

Napriek medzinárodnému úsiliu sa obnova krajiny môže uskutočniť len vtedy, ak sa zodpovedné osoby a samotní občania dokážu ujať vedenia v tomto procese a ak prevezmú príslušnú zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – (PT) Kalamita, ktorá zasiahla Haiti po silnom zemetrasení 12. januára tohto roku, bola novou výzvou na solidaritu medzi ľuďmi a národmi. Európska únia musí na základe svojej histórie a kultúrnej identity, nehovoriac o jej význame vo svetovom hospodárstve, byť vzorom a podporovať pomoc pre Haiťanov a obnovu jednej z najchudobnejších krajín na Zemi. Musíme naliehavo vytýčiť cestu pre finančné a logistické nástroje, ktoré minimalizujú utrpenie ľudí postihnutých touto tragédiou, a zabezpečiť rýchlu obnovu základných životných podmienok pre ľudí. Podmienky podpory udržateľného rozvoja v tejto krajine však už musia byť vyhodnotené a zabezpečené, aby sme mohli čeliť stavu mimoriadnej chudoby, ktorá postihuje obrovské množstvo ľudí v krajine. Som presvedčený, že okrem podnetov týkajúcich sa ziskového poľnohospodárstva, industrializácie a udržateľného cyklu rozvoja obchodovania s produktmi je podpora realizácie ráznej stratégie environmentálneho zlepšenia nesmierne dôležitá, pretože Haiti je do očí bijúcim a dramatickým príkladom zničujúceho vplyvu, ktorý môže mať zmena klímy na ľudstvo. Hlasoval som preto za tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Vzhľadom na dramatické scény úplného spustošenia na Haiti potrebujeme pohotovú, účinnú a pravú solidaritu, ktorá pomôže zmierniť utrpenie haitského ľudu. Je tiež potrebné odmietnuť a odsúdiť akúkoľvek snahu využiť tragédiu haitského ľudu na vojenskú okupáciu jeho krajiny, ako aj jednoznačne obhájiť zvrchovanosť a nezávislosť Haiti – čo v príslušnom dokumente akosi chýba. Je poľutovaniahodné, že uznesenie prišlo oveľa neskôr ako vyhlásenia niektorých hláv štátov a vedúcich predstaviteľov OSN o rozmiestnení desiatok tisíc vojakov USA v tejto krajine. Haiti a haitský ľud potrebujú hasičov, lekárov, nemocnice a základné nevyhnutné vybavenie.

Reakciou EÚ na uvítanie uznesenia bolo „rozhodnutie Rady vyslať 350 príslušníkov vojenskej polície“. Za zmienku stojí pripomenúť rýchlu pomoc, ktorú poskytli Haiti krajiny, ako napríklad Kuba, ktorá pohotovo vyslala 400 lekárov, ktorí zachraňovali životy a predchádzali epidémiám, budovali zdravotnícku infraštruktúru a prerozdeľovali základné nevyhnutné vybavenie, alebo Venezuela, ktorá ponúkla zrušenie dlhu a dodala palivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Veríme, že nastal čas na poskytnutie humanitárnej pomoci, spoluprácu a podporu pri obnove, ktoré si ľudia z Haiti zaslúžia za svoju dôstojnosť a odvahu. Žiaľ, príliš veľa času sme premárnili na ochranu a nie všetko prebehlo bez problémov. Už sme odsúdili spôsob, akým sa určité strany, predovšetkým USA, zaoberali posilnením vojenskej prítomnosti v krajine tým, že tam nasadili svoje vojská, viac ako obyvateľmi Haiti.

Je nám ľúto, že predložené uznesenie nezasahuje dostatočne do obrany Haiti a haitského ľudu. Bolo by dobré, keby sme začali tým, že odsúdime každú osobu alebo krajinu, ktorá sa snaží profitovať z tejto katastrofy návratom k neokolonializmu. Zdá sa, že práve tento postoj sa skrýva za nasadením tisícov severoamerických vojenských oddielov napriek tomu, že väčšina obyvateľov žije v chudobe a naďalej je obeťou vykorisťovania zo strany nadnárodných spoločností a zasahovania vonkajších orgánov, najmä Spojených štátov.

Naďalej budeme vyjadrovať našu úprimnú solidaritu obyvateľom Haiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Podporila som toto uznesenie, aby som zdôraznila významný záväzok k solidarite, ktorú Európska únia potrebuje preukázať, aby prišla na pomoc tejto krajine, ktorá bola zničená pred necelým mesiacom. Po núdzovej pomoci je potrebné rozvinúť dlhodobú pomoc, najmä pre najzraniteľnejšie osoby a pre vládne štruktúry, ktoré dnes nemajú inú alternatívu ako presun moci na vojenské jednotky USA. Európa sa napokon musí z takýchto udalostí poučiť, aby vedela v budúcnosti rýchlejšie a účinnejšie reagovať a poskytnúť optimálnu humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), písomne. – Labouristickí poslanci by chceli vyjadriť hlboký súcit so všetkými ľuďmi na Haiti, ktorých životy zničilo toto katastrofálne zemetrasenie. Plne podporujeme medzinárodné úsilie v oblasti poskytovania pomoci. Podporili sme toto uznesenie s jasným cieľom vyslať odkaz, že Európsky parlament a labouristickí poslanci stoja bok po boku s obyvateľmi Haiti, pokiaľ ide o dlhodobú prácu na opätovnom vybudovaní infraštruktúry, spoločenstiev a životov, ktoré boli zničené. V tomto uznesení nás veľmi potešilo rozhodnutie Británie a ďalších krajín G7 zrušiť pohľadávky týkajúce sa medzinárodného dlhu Haiti a vyzvať ďalšie krajiny, aby sa pripojili.

Nesúhlasíme však s odsekom 24 uznesenia, pretože sa domnievame, že akýkoľvek návrh na zlepšenie reakcie EÚ v prípade katastrofy by sa mal v plnej miere prekonzultovať a prerokovať, a to nielen v súvislosti s jednou tragédiou s dosahom na ľudstvo a bezprostredne po nej, nech je akokoľvek hrozivá. Tento odsek predovšetkým odsudzuje súčasné dobrovoľné nástroje pomoci členských štátov EÚ. Nemali by sme podceňovať schopnosti jednotlivých štátov reagovať, najmä keď nezávislý záchranársky tím Spojeného kráľovstva začal konať do hodiny po zemetrasení na Haiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – V priebehu posledných týždňov sme videli hrozivé zábery situácie, ktorá postihla obyvateľov Haiti. Ako to vždy býva v prípade veľkých prírodných katastrof, pozornosť tlače a médií trvá len krátko a titulky budú čoskoro informovať o inej téme. Nebolo by prijateľné, keby aj politickí lídri sústredili pozornosť inde, a je správne, že tento Parlament sa snaží udržať túto katastrofu ako prioritu svojho programu. Toto uznesenie je obrazom dobrej práce, ktorú doteraz vykonali inštitúcie EÚ aj orgány v členských štátoch, a dúfajme, že vysoká predstaviteľka EÚ zohľadní špecifické otázky, ktoré dnes Parlament zdôraznil.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne. – Podľa haitských orgánov presahujú celkové straty na životoch po zemetrasení 230 000 osôb. Vzhľadom na to je táto katastrofa ešte väčšia ako ázijské cunami v roku 2004. Po núdzovej pomoci by sa naša pozornosť mala postupne zameriavať na dlhodobý rozvoj Haiti. Haiti bolo ako jedna z najchudobnejších krajín vo svete úplne nepripravené na to, aby čelilo katastrofe takéhoto rozsahu. Veľmi vítam nedávne prísľuby odpustenia dlhu Haiti a vyzývam všetky darcovské krajiny, aby pomohli s dlhodobou a udržateľnou obnovou. Na záver, niektorí kolegovia spochybnili rozhodnutie barónky Ashtonovej nenavštíviť Haiti hneď po zemetrasení. Ich kritika je oprávnená, ak by výsledkom jej návštevy bolo niečo v prospech pomoci Haiťanom. Ak by však šlo len o pokus o zviditeľnenie sa, aby sme preukázali prítomnosť EÚ, jej rozhodnutie bolo absolútne správne.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za uznesenie o Haiti. Ľudské utrpenie, ktoré spôsobilo zemetrasenie na Haiti, je nesmierne veľké: státisíce mŕtvych alebo zranených a mesto Port-au-Prince je takmer úplne zničené. Počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc zvonku, sa odhaduje na dva až tri milióny.

Aj keď Európania súcitia s príbuznými obetí, musíme konať. Rozsiahle a pohotové záväzky v podobe pomoci z EÚ sú mimoriadne dôležité. Oneskorená reakcia zo strany nového úradu pre zahraničné veci vyvolala údiv, a to oprávnene. Je zrejmé, že vysoká predstaviteľka EÚ musí byť v budúcnosti zodpovedná za to, aby sa zabezpečilo, že Únia zareaguje rýchlejšie a koordinovanejšie. Haiti bude potrebovať pomoc ešte dlho. Jeho rany treba zaceliť a domovy treba postupne postaviť.

Filozof Ludwig Wittgenstein vyslovil myšlienku, že nemôže existovať väčšie utrpenie ako utrpenie, ktoré prežíva jediný človek. Predstavujem si, že tým myslel niečo takéto: vo svete neexistuje väčšia jednota vedomia ako vedomie jediného človeka. Nemôžete spočítať bolesť. Neexistuje rozsiahlejšie vedomie ako to, keď prežíva utrpenie jeden človek. Kolektívne utrpenie je vždy aj utrpením jedného človeka. V tom spočíva nádej. Matka Tereza údajne povedala, že keby niekedy brala ohľad na masy, nič by nedosiahla. Keby sa mi podarilo pomôcť jednému človeku, budem pomáhať čo najväčšiemu celku: celému svetu jedného človeka.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE) , písomne. (RO) Myslím si, že EÚ musí podporovať lepšiu koordináciu a byť viac na očiach, pokiaľ ide o podporu Haiti. Najväčší problém momentálne predstavujú logistické obmedzenia (obmedzené možnosti pristávania a vykladania tovaru na letisku v meste Port-au-Prince), ako aj hľadanie riešenia na pomoc ľuďom, ktorí sú stále bez domova, najmä pokiaľ ide o nastávajúce obdobie dažďa.

Musíme rozmýšľať o budúcnosti a o tom, ako môžeme v takýchto situáciách konať rýchlejšie a účinnejšie. Podporil som toto uznesenie, pretože od komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia vyžaduje, aby zabezpečila, že Európska únia bude zohrávať vedúcu úlohu v krízových situáciách a účinnejšie koordinovať reakcie Európskej únie na budúce krízy, a to na základe zodpovednosti vyplývajúcej z Lisabonskej zmluvy.

Okrem toho je nanajvýš dôležité, aby európska exekutíva predložila Parlamentu čo najskôr návrhy na zriadenie európskej jednotky civilnej ochrany na základe mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Európskej únii to umožní zhromaždiť zdroje potrebné na dodávku núdzovej humanitárnej pomoci do 24 hodín od výskytu katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Ničivé zemetrasenie na Haiti minulý mesiac spôsobilo katastrofické škody. Svetové úsilie o poskytnutie pomoci bude musieť byť dlhodobé a neústupčivé. Teší ma, že EÚ pružne zareagovala pomocou zatiaľ vo výške 196 miliónov EUR. Podporujem toto uznesenie, ktoré od EÚ požaduje účinné a koordinované humanitárne úsilie, aby sa zabezpečilo, že Haiti bude dostávať dlhodobú pomoc a pomoc pri obnove.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Haiti 12. januára 2010, okrem toho, že spôsobilo mnoho úmrtí, naďalej postihuje každodenný život približne 3 miliónov ľudí, ktorí nevyhnutne potrebujú humanitárnu pomoc. Úloha zahraničnej politiky EÚ je objasnená a hodnoty, ktoré sa EÚ pokúša podporovať, sa okrem iného zameriavajú na dotváranie mieru a bezpečnosti vo svete a na ochranu ľudských práv. Preto by sme mali uvítať akékoľvek úsilie zo strany členských štátov s cieľom pomôcť tejto krajine, aby sa dostala z tejto katastrofy ako plne fungujúca demokracia s hospodárstvom, ktoré dokáže podporiť jej obyvateľstvo. Mali by sme tiež pamätať na to, že haitský ľud musí byť spolu so svojou vládou vždy neoddeliteľnou súčasťou procesu obnovy.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Zdržal som sa hlasovania o uznesení RC-B7-0072/2010 týkajúcom sa Haiti, pretože sa domnievam, že je nevyhnutné, aby boli do tejto oblasti namiesto vojenských jednotiek vyslaní civilní odborníci, ako napr. lekári, architekti a hasiči. Haiti bude môcť dosiahnuť politickú, hospodársku a sociálnu stabilitu, ktorú potrebuje, len vtedy, keď bude sloboda krajiny ochránená od zásahov zo zahraničia. Finančné inštitúcie ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond a haitskí sociálni partneri by mali okamžite zrušiť zahraničný dlh Haiti.

Ďalej podporujem opatrenia, ktoré prijali krajiny Bolívarskej alternatívy pre Ameriku (finančná pomoc prostredníctvom humanitárneho fondu, energetická podpora a presadzovanie poľnohospodárstva a iniciatívy na oživenie výroby), ktoré sú dôkazom bratskej solidarity medzi rôznymi národmi. Tým, že som sa zdržal hlasovania, som sa pokúsil upozorniť na to, že obnova Haiti sa nemôže uskutočniť prostredníctvom militarizácie pomoci, ale skôr ukončením mechanizmu, ktorý bol príčinou vzniku chudoby na Haiti, napríklad zahraničného dlhu, ktorého zrušenie požadujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Aj pred zemetrasením bolo Haiti chudobnou krajinou bez zaručeného zásobovania miestnymi potravinami pre viac ako dva milióny ľudí a so státisícmi sirôt na uliciach alebo v domovoch. Pre obyvateľov Haiti je, samozrejme, dôležité, že sa z dlhodobého hľadiska opätovne vybudujú infraštruktúra a štátne inštitúcie. Nesmieme však zabudnúť na to, že prerozdeľovanie pomoci neprebieha hladko a že mnoho žien a detí sa nachádza vo veľmi zraniteľnej situácii. V tomto prípade musíme konať veľmi obozretne. Zdá sa, že tento návrh uznesenia predstavuje spravodlivé riešenie väčšiny problémov, preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Haiti v januári tohto roku, je jednou z najväčších humanitárnych katastrof 21. storočia. Rozsah katastrofy ešte viac zhoršuje skutočnosť, že ničivé účinky zemetrasenia postihli jednu z najchudobnejších krajín vo svete. Tragédia pritiahla pozornosť celého sveta na Haiti. Humanitárna pomoc nesmie prestať len pri obnove ostrova, ale musí zahŕňať reštrukturalizáciu sociálnych vzťahov, ktoré tam fungujú, v zmysle rešpektovania ľudskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti. Na to, aby to bolo možné, je potrebné nielen poskytnúť Haiti nenávratnú pomoc, ale tiež zabezpečiť, že krajina a jej spoločnosť dostanú silný impulz, aby začali odznova.

Preto podporujem výzvu na zrušenie medzinárodného dlhu Haiti. Som tiež proti riešeniam, ktoré spôsobia zvýšenie dlhu Haiti v dôsledku medzinárodnej „pomoci“. Zobral som do úvahy všetky tieto faktory a rozhodol som sa podporiť spoločný návrh uznesenia Európskeho Parlamentu o nedávnom zemetrasení na Haiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o nedávnom zemetrasení na Haiti.

Súhlasím najmä s obsahom odsekov 4, 8 a 9, predovšetkým s časťami, v ktorých sa uvádza, že prioritou EÚ by sa mala stať pomoc v úsilí o obnovu a zlepšenie humanitárnej situácie so zameraním na bezbranné skupiny, napríklad ženy a deti, a na poskytovanie prístrešku, zdravotných zariadení, logistickej pomoci a potravín. Vyzývame všetky členské štáty, aby boli pripravené vyhovieť požiadavkám OSN na ďalšiu pomoc, vítame predbežné záväzky Komisie vyčleniť 30 miliónov EUR na humanitárnu pomoc, vítame rozhodnutie krajín G7 zrušiť pohľadávky týkajúce sa zahraničného dlhu Haiti a vyzývame Medzinárodný menový fond, aby umožnil odpustenie nevyrovnaného dlhu krajiny – a zdôrazňujeme, že akákoľvek núdzová pomoc v prípade zemetrasenia sa musí poskytnúť v podobe grantov, a nie pôžičiek znamenajúcich zadlženie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) V prípade prírodnej katastrofy musí prísť humanitárna pomoc načas. Na Haiti iba Spojené štáty dokázali poskytnúť účinnú humanitárnu pomoc bez byrokratického zdržania. Je tiež zrejmé, že najrýchlejšie a najúčinnejšie humanitárne agentúry sú tie, ktoré tento povestný Parlament v uzneseniach pravidelne odsudzuje: Katolícka cirkev a humanitárne iniciatívy kresťanských organizácií. V tomto uznesení, ktoré v plnej miere podporujem, Parlament vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo, že haitský ľud a jeho vláda budú hlavnými aktérmi v procese obnovy, aby mohli byť pánmi svojho osudu. Poslanci tiež podporujú činnosť EÚ zameranú na opätovné spustenie miestnej produkcie potravín prostredníctvom obnovy poškodenej infraštruktúry a poskytnutím potrebného materiálu (osivo, hnojivo a nástroje) malým poľnohospodárom, najmä na jarný výsev, ktorý začína v marci a predstavuje 60 % národnej produkcie potravín. V súčasnosti, zatiaľ čo medzinárodné spoločenstvo investuje do zriaďovania infraštruktúry odolnej zemetraseniu, by som chcela upozorniť na skutočnosť, že zasiahnuté boli aj cirkevné budovy a že by sa mali vyčleniť medzinárodné prostriedky aj na rekonštrukciu kostolov a seminárov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0078/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, Andrew Henry William Brons, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva je hlboko znepokojená situáciou v Iráne a vyzýva vlády na oboch stranách, aby dosiahli diplomatické, ale predovšetkým mierové riešenie prebiehajúceho politického a humanitárneho úpadku v krajine. EÚ nesmie zasiahnuť do tejto situácie, pretože by len zhoršila napätú situáciu. Nezodpovední byrokrati EÚ namiesto volených politikov vedúcich rokovania skončia so zlým výsledkom pre Irán a zvyšok sveta. Rokovania by mali prebiehať v spolupráci s ďalšími vnútroštátnymi vládami, EÚ by ich nemala vnucovať zhora. Existuje mnoho krajín, ktoré si chcú zachovať neutralitu, ako napríklad Írsko, a EÚ zastupujúca tieto krajiny v tejto záležitosti vážne oslabuje ich politiku založenú na demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som za tento dokument s veľkým zmyslom pre zodpovednosť s nádejou, že toto uznesenie môže priniesť ovocie. Rád by som vyzdvihol jednotné úsilie zo strany rôznych politických skupín v Parlamente, ktoré umožnili, aby centrum Európskej demokracie prehovorilo jednohlasne a zdôraznilo výrazné pragmatické predpoklady tohto uznesenia, ktoré navrhuje spôsoby, riešenia a konkrétne opatrenia pre EÚ v súvislosti s iránskym režimom. Vzhľadom na to by som chcel upozorniť na potrebu: a) dôrazne odsúdiť podniky, ktoré zásobujú iránske orgány zariadeniami a technikou, ktorá slúži na cenzúru a dohľad a ktorá by sa mala zakázať pre európske podniky; b) požiadať alebo skôr vyžiadať si uznanie absolútnej potreby rešpektovania Viedenského dohovoru a diplomatických predpisov; c) zaviesť ďalšie sankcie pre iránske organizácie alebo verejných predstaviteľov, ktorí pôsobia v zahraničí a ktorí sú zodpovední za potláčanie a obmedzovanie slobôd v Iráne, ako aj pre osoby spájané s porušovaním medzinárodných záväzkov Iránu súvisiacich s otázkou jadrových technológií; a d) napriek všetkému podporovať nepretržitý a hlboký dialóg s Iránom, najmä s občianskou spoločnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o situácii v Iráne, pretože ma znepokojujú tamojšie neustále porušovania ľudských práv, najmä vzhľadom na slobodu združovania sa, prejavu a informácií, a pretože podporujem túžby iránskeho ľudu po demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Za posledné mesiace prišli z Iránu dve správy, z ktorých, žiaľ, ani jedna nie je povzbudivá. Po prvé, pokrok dosiahnutý v oblasti obohacovania uránu na účely jadrovej technológie, a po druhé, utláčanie umiernenej frakcie vedenej pánom Músavím, ktorý namieta voči výsledkom nedávnych prezidentských volieb. Tieto dve oblasti smerovania sú samy osebe dostatočne znepokojivé, ale spolu sú dôvodom na ešte vážnejšie obavy.

Čo sa dá povedať o tejto nestabilnej krajine, kde čoraz radikálnejšia vláda v uliciach zabíja, mučí a uväzňuje odporcov, ktorí proti nej protestujú, a ktorá sa zároveň neústupčivo podieľa na programe obohacovania uránu zameranom na získanie jadrovej energie?

Medzinárodné spoločenstvo nie je presvedčené o tom, čo fundamentalistický režim ajatolláhov vyhlasuje, že jeho zámery sú dobré a že sa snaží o výrobu jadrovej energie na mierové účely, a Irán vníma ako rastúcu hrozbu.

Okrem vyjadrenia kritiky brutálneho útlaku od úplného začiatku, ktorá sa zniesla na stúpencov Iránu, Európska únia a jej spojenci a ďalší medzinárodní aktéri musia bojovať za posilnenie a sprísnenie sankcií proti Teheránu a neupustiť od žiadneho sústredeného úsilia na zastavenie tejto hrozby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Bránime slobodu prejavu a demokraciu a súhlasíme s potrebou vyjadriť obavu s vývojom v Iráne v posledných mesiacoch, najmä s vývojom týkajúcim sa utláčania zhromaždení zo strany iránskych bezpečnostných jednotiek. Navrhovaný text to však nedosahuje tak, ako by mohol.

Podľa nášho názoru musí naše nevyhnutné vyjadrenie znepokojenia s vývojom situácie brať do úvahy veľkú hrozbu voči zvrchovanosti a územnej celistvosti Iránu vrátane zvyšovania diplomatickej a vojenskej účasti pod vedením administratívy USA a vrátane sústredenia vojenských jednotiek USA v oblasti. Nemali by sme zabudnúť na to, že tieto aspekty tiež ohrozujú práva iránskeho ľudu a samotné jednotky, ktoré nepretržite bojujú za demokraciu, pokrok a sociálnu spravodlivosť v Iráne. V prijatom texte o tom nie je ani zmienka.

Právo na určenie budúceho smerovania Iránu patrí výhradne iránskemu ľudu a jeho politickej a sociálnej činnosti. Radi by sme vyjadrili našu solidaritu s demokratickými organizáciami a obyvateľmi Iránu, ktorí bojujú za sociálnu spravodlivosť a pokrok vo svojej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Podporila som toto uznesenie, ktorým sa odsudzuje postoj Iránu z hľadiska jeho zámerov v jadrovej oblasti a z hľadiska útokov na slobodu prejavu, ktoré si dennodenne vyberajú obete medzi ľuďmi. Uchýlenie sa iránskych orgánov k násiliu proti demonštrantom je neprípustné, rovnako ako cenzúra tlače a prekážky v prístupe k informáciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Súčasné sociálne zmeny v Iráne, sústavné utláčanie ľudí a osôb, ktoré protestujú proti režimu, obmedzovanie slobody tlače a slobody prejavu, neschopnosť zrušiť trest smrti a nepretržité vykonávanie jadrového programu proti vôli medzinárodného spoločenstva sú dôvodmi vážnych obáv. Ešte znepokojujúcejšia je správa, že Irán minulý mesiac úspešne otestoval novú strelu dlhého doletu, čím ohrozil regionálnu a svetovú bezpečnosť. Nedávne zrušenie plánovanej návštevy delegácie Parlamentu je ďalším jasným signálom, že táto krajina nie je ochotná spolupracovať. To nás vedie k odsúdeniu politiky iránskeho režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Situácia v oblasti demokracie a ľudských práv je neistá v mnohých krajinách. EÚ musí pokračovať v úsilí o zmenu tohto stavu prostredníctvom výziev a podobnými spôsobmi. Nemali by nás prekvapiť činnosti Iránu a jeho snahy stať sa jadrovou veľmocou. Okrem iného je to výsledok nesprávne vedenej politiky USA. Situáciu je možné upokojiť len pomocou diplomacie, ale EÚ nesmie dovoliť, aby ju v tomto smere využili Spojené štáty. V návrhu uznesenia sa uvádza, že sa nedosiahol žiadny významný pokrok a že jediným riešením je dialóg. S tým súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), písomne. (PL) Chcel by som vyjadriť podporu tomuto uzneseniu, ktorého cieľom je jasne vyjadriť stanovisko Európskej únie k dodržiavaniu základných ľudských práv v Iráne. Poburuje ma, tak ako väčšinu z nás, spôsob, akým sa zaobchádza s iránskou opozíciou. Odsúdenie Mohammada Rezu Aliho Zamáního a Araša Rahmaního na smrť za politickú činnosť je podľa môjho názoru porušením všetkých platných štandardov v súčasnom svete. Som rád, že EÚ zaujíma veľmi jasné stanovisko k tejto záležitosti. Zároveň by som chcel vyjadriť poľutovanie nad tým, že rovnako dôraznú reakciu sme nevyjadrili ani vtedy, keď bolo zabránené konaniu demonštrácie, ktorú zorganizovala ruská opozícia 31. januára 2010 v Moskve a Petrohrade, a jej organizátori boli zatknutí vrátane Olega Orlova, predsedu združenia Memorial, organizácie, ktorá dostala minulý rok Sacharovovu cenu. Myslím si, že reakcia vysokej predstaviteľky EÚ k tejto záležitosti by mala byť rovnako dynamická ako v prípade Iránu a že by mala byť v súlade s ostrou kritikou ruských orgánov, ktorý vyjadril predseda Európskeho parlamentu pán Buzek.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme znovu otvorili dialóg s Iránom. Preto veľmi ľutujem odloženie návštevy delegácie EÚ do Iránu a dúfam, že bude možné zrealizovať ju čo najskôr. V súčasnej situácii sa v Iráne nepochybne nedostatočne dodržiavajú ľudské práva a demokracia. Sprísňovanie sankcií voči Iránu však nie je správny prístup, ktorý by sme mali zaujať. Odporcovia iránskej vlády sú tiež proti uvaleniu prísnejších sankcií, pretože by mali hlavný dosah na obyvateľov krajiny. EÚ okrem toho zase uplatňuje dvojaký meter. V prípade dôležitých hospodárskych partnerov, napríklad Číny alebo Indie, pokojne prižmuruje oči. Z týchto dôvodov som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za návrh uznesenia o Iráne, najmä po nedávnych útokoch vrátane včerajších útokov na talianske a francúzske veľvyslanectvo.

Európska únia sa musí v skutočnosti ujať úlohy hovorcu, pokiaľ ide o jasný postoj k režimu v Teheráne. Iránske úrady zohrávajú úlohu v nahlodávaní tohto nebezpečného stavu netolerancie a zastrašovania určitých krajín Európskej únie. Útok na veľvyslanectvá podnikli tí, ktorí chcú pristrihnúť krídla demokracie a ktorí sú proti slobode.

Dúfam, že Európske inštitúcie prijmú jednoznačné stanovisko, ktorým čo najskôr odsúdia to, čo sa stalo, a že rozhodnú o diplomatických opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s Iránom.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Skupina ECR podporila toto dôrazné uznesenie o Iráne. Sme za rázne medzinárodné opatrenia pri riešení rastúcej sily Iránu v oblasti jadrovej technológie. O to smutnejšie preto je, že Európsky parlament nevyužil príležitosť podporiť medzinárodné výzvy na dodatočné sankcie. Mali by sme tiež vysvetliť, že v Teheráne sa, našťastie, nenachádzajú žiadne „veľvyslanectvá EÚ“. Sú tam štátne veľvyslanectvá.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Iránska islamská republika nešetrí kritikou zlého zaobchádzania s moslimami vo svete. Mullahovia neprestanú prenasledovať kresťanov a neodsúdia podmienky, ktoré sú vyhradené pre kresťanov. Konvertovať na kresťanstvo sa považuje za formu odpadlíctva a trestá sa smrťou. Európsky parlament, žiaľ, nemá odvahu, aby odsúdil situáciu kresťanských martýrov v Iráne. Pápež Ján Pavol II. povedal: „Prenasledovanie zahŕňa rôzne typy diskriminácie veriacich a celého cirkevného spoločenstva. K takýmto formám diskriminácie často dochádza práve vtedy, keď sa uznáva právo na náboženskú slobodu a slobodu náboženského vyznania, a to v zákonoch jednotlivých krajín, ako aj v deklaráciách medzinárodného významu... Dnes okrem väzenia, koncentračných táborov, pracovných táborov a vyhostenia občana z krajiny existujú ďalšie menej známe, ale sotva badateľné tresty: nie násilná smrť, ale akási občianska smrť, nielen izolácia vo väzniciach alebo v táboroch, ale sociálna diskriminácia alebo trvalé obmedzenie osobnej slobody.“ Ak chce Parlament brať túto výzvu na dodržiavanie ľudských práv vážne, mal by zaujať jasnejšie stanovisko v prospech kresťanov prenasledovaných v Iráne.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0021/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Hrozí, že Jemen sa stane novým Afganistanom: je to obľúbený výcvikový tábor al-Káidy a kolíska fundamentalistov a teroristov v celom islamskom svete.

Stav sociálneho, politického a hospodárskeho úpadku, ak nie úplného kolapsu, ktorý poznačila občianska vojna a absencia akejkoľvek vlády, ktorá by mohla účinne riadiť celé svoje územie, zmenili krajinu na miesto bez práva a poriadku, ktoré by mohli zastaviť rozvoj a rast týchto zárodkov násilia a radikalizmu.

To znamená, že je potrebná väčšia pozornosť a neústupčivosť zo strany medzinárodného spoločenstva v súvislosti s jemenskou otázkou a že pomoc poskytnutá tejto krajine by sa mala pozorne zamerať na účinné zlepšovanie životných podmienok jej obyvateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Celková situácia v Jemene vyvoláva vážne obavy vo svete a vzhľadom na nedávne teroristické hrozby musí EÚ zohrávať čoraz aktívnejšiu úlohu v tom, aby zabránila Jemenu stať sa ďalším neúspešným štátom v rámci medzinárodného spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Stredobodom boja proti terorizmu sa stal Jemen, ktorý je kolískou islamských extrémistov. Boj proti chudobe a zvyšujúca sa vojenská pomoc nepomôžu vyriešiť problémy Jemenu. Riešením je poskytnúť viac rozvojovej pomoci, aby sme zastavili pomoc niektorým džihádistickým regrútom. Napokon, EÚ nesmie dovoliť, aby sa dostala do pozície pokladníka USA. Naopak, musí na seba zobrať úlohu nestranného sprostredkovateľa s cieľom nastoliť dialóg a pripraviť cestu pre dlhodobé politické riešenie. Tento návrh uznesenia predstavuje podobný prístup, ktorý je dôvodom môjho hlasovania zaň.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. – Aj keď súhlasím s podstatou tohto uznesenia o súčasnej situácii v Jemene a podieľal som sa na jeho návrhu, nemôžem súhlasiť s tým, že poukazuje na koordinačnú úlohu, ktorú bude v budúcnosti zohrávať služba pre vonkajšiu činnosť EÚ (EAS) v súvislosti s Jemenom. Žiadal som o vyňatie odkazov na EAS vo fáze navrhovania, ale iné politické skupiny to odmietli. EAS je priamym produktom Lisabonskej zmluvy, zmluvy, ktorú neschvaľujem, a zmluvy, ktorá nemá demokratickú legitimitu. EAS má mať sieť „veľvyslanectiev EÚ“ a pod dohľadom novej vysokej predstaviteľky EÚ a podpredsedníčky Komisie má byť zodpovedná za vytváranie a vykonávanie vojenskej a zahraničnej politiky EÚ.

Už dlho som proti tomu, aby EÚ zohrávala úlohu v týchto dvoch oblastiach politiky, o ktorých sa úprimne domnievam, že musia zostať výhradným právom zvrchovaných členských štátov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0029/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva je absolútne proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože je to súčasná podoba otroctva. Požadujeme najvyššie tresty v Únii pre zločincov, ktorí spáchajú takýto zločin, a prísne opatrenia na vyhubenie takejto činnosti. Nemôžeme však podporiť EÚ, ktorá používa obchodovanie s ľuďmi ako zámienku na harmonizáciu politiky prisťahovalectva a hraničnej politiky mimo dosahu zvolených vlád. O vnútroštátnej politike o týchto záležitostiach musia rozhodnúť voliči pri volebných urnách a zvolení politici, nie EÚ, aby sa chopila ďalšej politiky, ktorou by odsunula demokratickú zodpovednosť. Keby v EÚ neboli otvorené hranice a keby každá krajina mala svoju vlastnú prisťahovaleckú politiku, bolo by oveľa jednoduchšie skoncovať so závažným organizovaným zločinom a obchodovaním s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE) , písomne.(GA) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože riešenie problému obchodovania s ľuďmi a využívania tohto obchodovania ako zdroja pracovnej sily musí dostať praktickú aj morálnu prioritu.

Podľa Lisabonskej zmluvy má Európska únia právomoc aj možnosť posilniť európsku politiku v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Ako som povedal v rozprave o tomto uznesení, tento problém musí mať v programe významné miesto. Keďže Európska únia zohráva dôležitú úlohu v globálnych obchodných záležitostiach a zaviazala sa, že bude chrániť ľudské práva, je jej povinnosťou bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a predovšetkým proti detskej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najhroznejších a najzávažnejších zločinov. Boj proti nemu nemôže byť účinný bez súdržného politického prístupu zameraného na prevenciu, ochranu obetí a účinné tresty pre obchodníkov s ľuďmi. Voľný pohyb osôb v EÚ priniesol našim občanom veľké výhody, ale zároveň poskytol veľa možností obchodníkom s ľuďmi. Každoročne sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi desaťtisíce mladých žien a detí z nových členských štátov. Európsky parlament zohrá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi kľúčovú úlohu. Budeme musieť zabezpečiť, aby prevencia, ochrana a podpora obetí boli prioritami politického programu. Musíme od členských štátov požadovať, aby v plnom rozsahu realizovali súčasné politiky EÚ a iné opatrenia v oblasti obchodovania s ľuďmi a zaviedli prísnejšie tresty a postihy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože Európska únia musí bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. S rastúcou nezamestnanosťou sa zvýši počet ľudí, ktorí sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi alebo zneužitia na nútenú prácu. Hľadať úspech inde budú predovšetkým tí, ktorí prišli o prácu vo svojej krajine a stratili nádej na lepší život. Takúto situáciu môžu zneužiť zločinecké skupiny. Hlavná oblasť obchodovania predovšetkým s deťmi, dievčatami a ženami sa za dlhé roky nezmenila. Sexuálne vykorisťovanie v otrockých podmienkach je rozšírené najmä vo východnej Európe, ktorá je ako tranzitná trasa pre obchodovanie s ľuďmi na západ. Musíme pripraviť stratégiu a opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa zamerajú hlavne na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prevenciu, ochranu obetí a postihy. Všetky členské štáty musia prijať prísne opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom zabezpečia koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov. Pri riešení problému obchodovania s ľuďmi sa musíme snažiť o užšiu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Táto moderná forma otroctva sa v posledných rokoch znepokojivo rozšírila a stala sa treťou najvýnosnejšou činnosťou organizovaného zločinu. V roku 2009 OSN odhadovala 270 000 obetí a Europol nezaznamenal pokles obchodovania so ženami na sexuálne vykorisťovanie, zatiaľ čo zaznamenal nárast obchodovania s ľuďmi na nútenú prácu. To je neprijateľné a medzery v právnych predpisoch to nesmú umožňovať. Potrebujeme rýchlu, globálnu, komplexnú a koordinovanú reakciu, či už legislatívnu, alebo operatívnu. Vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy nalieham na Komisiu, aby čo najskôr predložila nový návrh, ktorého hlavnou prioritou bude vytvorenie súdržnej európskej politiky na účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento návrh by sa mal vzťahovať na všetky aspekty problému vrátane otázok týkajúcich sa krajiny pôvodu, tranzitnej a cieľovej krajiny, ľudí, ktorí verbujú, dopravujú a vykorisťujú, a iných prostredníkov, zákazníkov a užívateľov.

Zároveň musíme zabezpečiť primeranú ochranu obetí a svedkov prostredníctvom okamžitej pomoci. Treba sa tiež snažiť o maximálne využitie nástrojov, ktoré, žiaľ, v tejto oblasti stále nedostatočne používajú orgány vrátane Europolu, Eurojustu a Frontexu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dãncilã (S&D), písomne. (RO) Som o tom pevne presvedčená a podporujem zriadenie trvalej platformy na úrovni Európskej únie, ktorá zaručí, že politiky o obchodovaní s ľuďmi sa budú vzťahovať na aspekty spojené so sociálnymi vecami a sociálnym začleňovaním, ako aj na prijatie vhodných a účinných programov na podporu opätovného sociálneho začleňovania vrátane opatrení týkajúcich sa pracovného trhu a systému sociálneho poistenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen a Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Máme pocit, že pôvodné znenie odsekov 13 a 15 v súvislosti s rozlišovaním obetí obchodovania s ľuďmi a nezákonných prisťahovalcov a povoleniami na pobyt pre ľudí, ktorí boli predmetom obchodovania, je vhodnejšie, ale hlasujeme za zmeny a doplnenia týchto odsekov s cieľom dosiahnuť kompromis. V dôsledku tohto kompromisu budú obetiam obchodovania s ľuďmi udelené povolenia na dočasný pobyt a orgány zodpovedné za kontrolu hraníc dostanú viac informácií o problémoch, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi. To je prvý krok. Uprednostňujeme okamžité prijatie uznesenia a budeme ďalej pracovať na tom, aby boli obetiam obchodovania s ľuďmi udelené povolenia na trvalý pobyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, pretože som presvedčený, že je mimoriadne dôležité zintenzívniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré nadobúda znepokojivé rozmery a je závažným porušením základných ľudských práv.

Návrh smernice, ktorý sa má čoskoro predložiť Parlamentu na preskúmanie, musí stanovovať prísne postihy na Európskej úrovni pre každú osobu zapletenú do tohto druhu obchodovania. Právne predpisy členských štátov sa musia zmeniť a doplniť, pokiaľ ide o harmonizáciu postihov, aby sa zabezpečilo uloženie maximálnych trestov obchodníkom s ľuďmi, keďže v súčasnosti sú v tejto oblasti medzi štátmi veľké rozdiely.

Z tohto hľadiska je na zastavenie tohto moru potrebný aj cezhraničný prístup a zintenzívnenie spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami, pretože niektoré z nich ukladajú obchodníkom s ľuďmi len zanedbateľné pokuty. Zároveň sa musí obetiam obchodovania s ľuďmi poskytnúť ochrana a pomoc, predovšetkým ženám a deťom, ktoré podľa údajov tvoria približne 80 % všetkých obetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi a súhlasím s tým, že Komisia a Rada musia zaistiť, aby bol boj proti tomuto moru naďalej ich hlavnou prioritou aj v čase hospodárskej a finančnej krízy. Členské štáty, ktoré to ešte neurobili, by mali čo najskôr úplne realizovať všetky politiky EÚ týkajúce sa obchodovania s ľuďmi na vnútroštátnej úrovni a ratifikovať ostatné právne nástroje v tejto oblasti, aby zabezpečili väčšiu ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Obchodovanie s ľuďmi je dnes pre jeho obete nehumánnou novodobou formou otroctva. Pre tých, ktorí ho páchajú, zločinecké organizácie zapletené do prostitúcie a sexuálneho vykorisťovania, nezákonnej adopcie, nútenej práce, nezákonného prisťahovalectva a nezákonného obchodovania s orgánmi, je to mimoriadne výnosná činnosť.

Žiaľ, tieto hrozné veci sa dejú aj v Európskej únii. Preto nalieham na Európsku komisiu, aby prijala prísne a rozhodné opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Prístup musí pozostávať z týchto troch prvkov: (i) dostatočná ochrana obetí, ktorými sú väčšinou ženy a deti, ochrana ich najzákladnejších práv, ako napríklad práva na život, slobodu, telesnú a morálnu integritu a sexuálne sebaurčenie; (ii) preventívne opatrenia v podobe vyšetrovania a rozkladania sietí, ktoré podporujú obchodovanie s ľuďmi a zarábajú na ňom; a nakoniec (iii) prísne potrestanie obchodovania s ľuďmi a ich vykorisťovania na akékoľvek podlé účely a postihy primerané spáchaným zločinom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako sa uvádza v prijatom uznesení, je nutné prijať opatrenia proti obchodovaniu s ľuďmi na základe celkového prístupu zameraného na ľudské práva, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prevenciu a ochranu obetí. Je potrebné „prijať prístup orientovaný na obete, čo znamená, že všetky potenciálne kategórie obetí sa musia identifikovať, zacieliť a chrániť, pričom je nutné osobitnú pozornosť venovať deťom a ďalším ohrozeným skupinám“.

Mrzí nás však, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto uzneseniu, ktoré sme predložili, boli zamietnuté napriek tomu, že sa zameriavali na príčiny obchodovania s ľuďmi a spôsoby boja proti nemu, predovšetkým tieto:

– boj proti nezamestnanosti, marginalizácii a chudobe ako základným príčinám obchodovania s ľuďmi so zdôraznením nutnosti zmeny hospodárskej a sociálnej politiky s cieľom uprednostniť posilňovanie sociálnych a zamestnaneckých práv, pracovné miesta so zaručenými právami, dobré verejné služby a hospodársky a sociálny pokrok;

– posilňovanie spolupráce a solidarity s krajinami pôvodu migrantov, predovšetkým prostredníctvom podpory rozvoja ich hospodárstva, lepšieho prístupu k vzdelaniu, odpustenia ich dlhov a zdanenia finančných transakcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovali sme proti tomuto uzneseniu o obchodovaní s ľuďmi napriek tomu, že ide o jeden z najhanebnejších zločinov vôbec. Po prvé, hlasovali sme proti nemu, pretože ho politicky využívate na ďalšie rozšírenie právomocí bruselskej Európy, jej inštitúcií a početných agentúr, ktoré stále preukazujú svoju neefektívnosť. Po druhé, hlasovali sme proti nemu predovšetkým preto, že využívate pozornosť, ktorá by sa normálne venovala obetiam, na vytvorenie nového čerpadlového efektu, pokiaľ ide o prisťahovalectvo. Sociálna a právna pomoc, automatické povolenie na pobyt, prístup na pracovný trh, zjednodušený prístup k opätovnému spojeniu rodín a sociálne zabezpečenie – to všetko by obeť dostala bez ohľadu na to, či spolupracuje s orgánmi a pomáha im chytiť obchodníkov s ľuďmi a rozložiť siete. Takže nezákonnému prisťahovalcovi stačí povedať, že je obeťou siete, ktorá od neho nátlakom vymáha tisíce eur, a dostane sa do Európy. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslíte, nezákonní prisťahovalci si dôsledkom toho budú nárokovať tento status a toto sociálne zabezpečenie a vy im to poskytnete. Ste nezodpovední!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, ktoré predložili ľavicové skupiny a skupiny stredu Európskeho parlamentu, pretože musíme dôrazne a jasne potvrdiť, že obete obchodovania s ľuďmi, väčšinou ženy a deti, by mali dostať bezpodmienečnú ochranu a pomoc. Tieto obete by mali mať prednostné právo na bezplatnú právnu pomoc, postihy obchodníkov s ľuďmi by mali byť prísnejšie a mali by sa nájsť spôsoby, ako znížiť dopyt klientov po týchto službách. Ide o formu neprijateľného násilia voči ženám a mali by sa podniknúť spoločné kroky s cieľom zabrániť tomuto obchodovaniu, ochrániť jeho obete a súdne stíhať páchateľov tohto násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Zatiaľ čo veľa ľudí v EÚ žije pomerne pohodlným životom, v skutočnosti žijú v celej EÚ vrátane najbohatších oblastí mnohí ľudia v otroctve. Práve cezhraničná povaha obchodovania s ľuďmi znamená, že ide o vec, v ktorej zohrávajú kľúčovú úlohu inštitúcie EÚ, a preto vítam dnešné uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. (HU) Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najzávažnejších porušení ľudských práv. Môže mať mnoho foriem, od sexuálneho vykorisťovania a nútenej práce cez obchod s orgánmi až po domáce zotročenie, pričom obeťami sú hlavne ženy a deti. Platný právny rámec Únie na boj proti obchodovaniu s ľuďmi nie je dostatočný, takže je nutné, aby Európska únia na základe mandátu ustanoveného Lisabonskou zmluvou podnikla oveľa ráznejšie kroky proti tomuto javu, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu a pomoc pre ohrozené skupiny, najmä deti. V tomto zmysle je iniciatíva vytvoriť funkciu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi vítaná. Pozitívne je aj to, že návrh obsahuje výzvu, aby členské štáty ukladali odstrašujúce tresty, ktoré budú odrážať závažnosť tohto zločinu. Veľmi dôležitým pokrokom je ustanovenie v návrhu, že v trestnom stíhaní je súhlas obete s vykorisťovaním irelevantný a že obeti sa poskytne pomoc bez ohľadu na jej ochotu zúčastniť sa tohto konania.

Dôležité je aj maximálne zapojenie občianskej spoločnosti do inštitucionálnych krokov s cieľom odstrániť obchodovanie ľuďmi a iniciovanie informačných a vzdelávacích kampaní pre najohrozenejšie skupiny. Dúfajme, že členské štáty čoskoro uplatnia tento integrovaný prístup, ktorý pokrýva prevenciu, postihy a ochranu obetí, vo svojich právnych predpisoch a ratifikovaním príslušných právnych nástrojov urobia veľký krok smerom k odstráneniu novodobého otroctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, podporil som prijatie uznesenia o obchodovaní s ľuďmi. Obchodovanie s ľuďmi je jednou z najhorších vecí, ktoré si ľudia dokážu navzájom urobiť. Rozšírenosť tohto hrozného javu je desivá. Nedokážem nájsť žiadne ospravedlnenie ani žiadne poľahčujúce okolnosti pre tých, ktorí takto šliapu po všetkých hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité. Obchodovanie s ľuďmi je popretím slobody, dôstojnosti a rovnosti. Dúfam, že Európsky parlament prispeje k obmedzeniu a v budúcnosti k úplnému odstráneniu obchodovania s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), písomne. – Európski konzervatívci a reformisti sa zhodujú na tom, že obchodovanie s ľuďmi nemožno tolerovať a malo by sa zastaviť. Máme však vážne výhrady k dostatočnosti tohto uznesenia, pokiaľ ide o riešenie príčin obchodovania s ľuďmi, a preto sme sa rozhodli hlasovať proti nemu. Skupina ECR má pocit, že toto uznesenie prijíma „prístup orientovaný na obete“, ktorý predpisuje, ako by sa členské štáty mali starať o obete obchodovania s ľuďmi, takže predpokladá, že obchodovaniu s ľuďmi sa nedá vyhnúť. Skupina ECR a Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) však podpísali uznesenie, ktoré vyzývalo na lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, políciami a orgánmi zodpovednými za kontrolu hraníc a podľa ktorého je možné chrániť osobné údaje a rozhodnúť o starostlivosti o obeť v jednotlivom členskom štáte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Všetky formy otroctva, „moderné“ alebo iné, sú absolútne nehanebné. Toto uznesenie si preto zasluhuje uznanie za snahu o ochranu obetí násilia pred neľudskou ziskuchtivosťou a pred sociálnym a psychologickým utrpením, ktoré vytvárajú. Aj tak je však poľutovaniahodné, že sa zaoberá len obeťami zločineckých sietí v tieňovom hospodárstve, pretože obchodovanie s ľuďmi má aj svoju zákonnú obdobu, ktorá je rovnako nehanebná.

Neoliberalizmus so svojou posadnutosťou ziskom, s neustálym stavaním pracovníkov proti sebe a premiestňovaním podnikov vedie k symbolickému aj fyzickému násiliu na občanoch. Núti ich migrovať proti ich vôli a privádza ich do takých problémov, že stúpa počet samovrážd súvisiacich s prácou. Čo iné ako vlastníctvo ľudí a teda otroctvo je takéto podriaďovanie občanov, keď sa stávajú len bilančnou položkou v neefektívnom, nezdravom systéme, nástrojmi na uspokojenie záujmov finančných elít, ktoré neberú žiadny ohľad na ich životy a dokonca ich ohrozujú? Proti zločinu treba bojovať, ale rovnako potrebné je bojovať proti inštitucionalizovanému zlu a za to, aby Európska únia bola úniou pre emancipáciu občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Obchodovanie s ľuďmi porušuje najzákladnejšie ľudské práva a je formou otroctva založenou na sexuálnom a pracovnom vykorisťovaní. Medzinárodné odhady uvádzajú, že obchodovanie s ľuďmi je tretia najvýnosnejšia nezákonná činnosť. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa v Európskej únii posilnila súdna a policajná spolupráca. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi musí byť jedným z hlavných cieľov Európskej únie a Parlament ako spoločný zákonodarca musí v tomto boji zohrať ústrednú úlohu. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi by mal byť naďalej jednou z hlavných priorít EÚ aj v čase hospodárskej a finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Obchodovanie s ľuďmi je jednou z najhorších pliag začiatku tohto storočia. Tých, ktorí ho nazývajú modernou formou otroctva, nemožno obviniť zo zveličovania. Túto mimoriadne ziskovú činnosť kontrolujú nebezpečné, organizované zločinecké skupiny. Plne podporujem návrh uznesenia (B7-0029/2010) o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, ktorý predložila široká koalícia politických strán Európskeho parlamentu. Podľa môjho názoru je Európska komisia povinná vypracovať akčný plán na účinné odstránenie obchodovania s ľuďmi. Zároveň plne podporujem požiadavku autorov uznesenia vymenovať koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý bude podliehať komisárovi pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Dúfam, že to bude novým impulzom pre zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Objem obchodovania s ľuďmi rastie a v súčasnosti je porovnateľný s objemom obchodovania s drogami alebo so zbraňami. Tento fenomén sa rozšíril po celom svete, ale kritickejší je v menej rozvinutých krajinách. Podľa správy pracovnej skupiny OSN pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi z rôznych sociálnych pomerov. Môže ísť o najbohatších, najchudobnejších, veľmi vzdelaných, úplne negramotných, deti aj staršie ženy. Ak chceme s týmto rastúcim fenoménom bojovať účinnejšie, musíme lepšie koordinovať informácie. V tejto súvislosti by bolo užitočné, keby Eurojust, Europol a Frontex každoročne zverejnili spoločnú správu o obchodovaní s ľuďmi. Ak chce Európska únia zaujať vedúce postavenie v oblasti dodržiavania ľudských práv, mala by sa aktívnejšie zapájať do spolupráce s tretími krajinami s cieľom pomôcť zastaviť tento jav. Okrem toho je potrebné lepšie financovanie programov zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a účinnejšia koordinácia medzi inštitúciami v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú bojom proti obchodovaniu s ľuďmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. (PL) Obchodovanie s ľuďmi je najzjavnejšou formou porušovania ľudských práv. Počet obetí tejto modernej formy otroctva každoročne rastie. Miera objasnenia tohto typu zločinu je veľmi nízka. Preto podporujem uznesenie Európskeho parlamentu o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi. Proti obchodovaniu s ľuďmi sa musí bojovať pomocou všetkých možných prostriedkov, počnúc dôkladnou a podrobnou informačnou kampaňou, ktorá ukáže rozsah tohto javu a vytvorí v spoločnosti citlivosť na tento problém. Poskytovanie náhodných, jednotlivých informácií o odhalených prípadoch obchodovania s ľuďmi nestačí. V každom prípade je tiež nutné poskytnúť adresy inštitúcií, ktoré sa zaoberajú bojom proti týmto praktikám.

Správa predložená v januári 2010 Centrom právnej pomoci a nadáciou La Strada s názvom Predchádzanie obchodovaniu so ženami zo strednej a východnej Európy. Informácie – prevencia – identifikácia – intervencia upozorňuje, že v Poľsku sa neuplatňujú postupy, ktoré obetiam obchodovania s ľuďmi zaručujú ich práva. Jedným z najväčších problémov je zdĺhavá práca na doplnení modernej definície obchodovania s ľuďmi do trestného zákonníka. V roku 2005 bol vo Varšave podpísaný Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Právnikom trvalo tri roky, kým ho ratifikovali. Dnes stále nemáme záväznú definíciu obchodovania s ľuďmi, čo bráni prípravným a súdnym konaniam, a teda bráni dodržiavaniu ľudských práv v Poľsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. (DA) Môj hlas za uznesenie by sa však nemal chápať ako podpora jeho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú spojené s presunom právomocí z členských štátov na EÚ, ako napríklad:

– možnosť stanovenia prísnejších postihov v tejto oblasti Európskou úniou,

– odkazy na Lisabonskú zmluvu, ktorá posilňuje činnosť EÚ v trestných veciach,

– vytvorenie nadradeného legislatívneho rámca v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Hlasovala som za uznesenie B7-0029/2010 o obchodovaní s ľuďmi, pretože sa týka veľmi dôležitej záležitosti a uvádza dlhý zoznam vecí, ktoré je potrebné urobiť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Moja podpora tohto uznesenia sa však nesmie chápať ako podpora návrhov v uznesení, ktoré sú spojené s presunom právomocí z členských štátov na EÚ, ako napríklad možnosť EÚ stanoviť prísnejšie postihy v tejto oblasti, odkaz na Lisabonskú zmluvu, ktorá posilňuje činnosť EÚ v trestných veciach, a vytvorenie nadradeného právneho rámca v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie, pretože sa osobne angažujem v boji proti obchodovaniu s ľuďmi na Slovensku. Bola som to ja, kto spustil kampaň: Viete, kde je teraz vaše dieťa? Výbor pre práva žien tiež počas rozpravy o rozpočtovom postupe prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý spustil viacročnú mediálnu kampaň s názvom Viete, kde je teraz vaše dieťa? v úzkej spolupráci s občianskymi organizáciami s cieľom zvýšiť povedomie o rodičovskej zodpovednosti, zlepšiť ochranu detí pred všetkými formami násilia a účinnejšie bojovať proti obchodovaniu s deťmi. Toto nové uznesenie, ktoré vítam z celého srdca, pozostáva z piatich hlavných oblastí: všeobecná časť, zhromažďovanie informácií, prevencia, trestné stíhanie a ochrana, podpora a pomoc pre obete. Vyzýva Komisiu, aby sa chopila iniciatívy, predovšetkým v oblasti informácií a prevencie. Potom bude môcť identifikovať príčiny obchodovania s ľuďmi a faktory v krajinách pôvodu a v cieľových krajinách, ktoré obchodovanie s ľuďmi umožňujú. Spolieham sa na informovanie rodičov o ich veľkej rodičovskej zodpovednosti voči svojim deťom s cieľom zabrániť, aby sa deti a mladiství stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0064/2010

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) je presvedčená, že ochrana životného prostredia je dôležitá. Hoci spochybňujeme vedecký základ rokovaní v Kodani, nenamietame voči opatreniam na ochranu životného prostredia na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože verím, že na riešenie zmeny klímy musí EÚ vytvoriť nový rozvojový model. Ďalšia revidovaná verzia rozpočtu musí poskytovať dostatočné prostriedky na opatrenia, ktoré dokážu splniť túto dôležitú úlohu. Na náš záväzok bojovať proti zmene klímy nesmieme zabúdať. Ako Európania sa musíme zaviazať k cieľu zníženia emisií CO2 o viac ako 20 % do roku 2020. Na dosiahnutie ambicióznej, komplexnej a právne záväznej dohody v súlade s cieľom zabrániť otepleniu o viac ako 2 °C bude dôležitá aj spolupráca ostatných globálnych partnerov. Som tiež presvedčený, že iniciatívy plánované v rámci EÚ na podporu ekologického hospodárstva, energetickej bezpečnosti a zníženie závislosti musia ostať prioritou. EÚ by sa mohla vo svojich politikách inšpirovať naším regiónom, Azorami, kde 30 % energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Európa aj zvyšok sveta vkladali do konferencie v Kodani veľkú nádej. EÚ bola pripravená stať sa lídrom tohto stretnutia a vrátiť sa s právne záväznou zmluvou, ale stretnutie sa skončilo veľmi nejasne, pokiaľ ide o ďalší pokrok v boji proti zmene klímy. Kodanská dohoda, ktorá neobsahuje ani ambiciózne ciele, ani záväzky, je neuspokojivým výsledkom. Ambiciózny cieľ EÚ 20 – 20 – 20 možno ostane iba vzdialeným snom, ak sa táto záležitosť nevyrieši na globálnej úrovni. EÚ so svojou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť sa musí čo najskôr stať vodcom diplomatickej stratégie v oblasti zmeny klímy a predovšetkým zabezpečiť, aby Európa vystupovala počas rokovaní s inými krajinami jednotne a zastávala principiálne stanovisko, aby sme dosiahli záväznú medzinárodnú dohodu o zmene klímy čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Vítam prijatie návrhu uznesenia o výsledkoch 15. konferencie zmluvných strán (COP 15), ktorého som bola spoluautorkou, a výsledky rokovaní medzi rôznymi politickými skupinami, ktoré poukazujú na čoraz všeobecnejší záujem v tejto oblasti, pričom cieľom je udržateľná budúcnosť. Ešte raz by som chcela vyjadriť sklamanie z výsledkov kodanského samitu a vyzývam EÚ, aby pokračovala vo vedení boja proti zmene klímy a prispela k dosiahnutiu právne záväznej dohody s merateľnými, zverejniteľnými a overiteľnými cieľmi zníženia na konferencii COP 16, ktorá sa uskutoční tohto roku v Mexiku.

Ak má byť európsky priemysel konkurencieschopnejší a má vytvárať viac pracovných miest, je nevyhnutné investovať do udržateľnej budúcnosti, čo bude zahŕňať ochranu klímy, energetickú bezpečnosť, zníženie energetickej závislosti a účinné využitie zdrojov. Vzhľadom na to vyzývam industrializované krajiny, aby viac investovali do výskumu nových technológií s cieľom znížiť emisie CO2 a dosiahnuť účinnejšie a udržateľné využitie prírodných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL) , písomne. (EL) Návrh obsahuje pozitívne prvky, ako napríklad uznanie nedostatku strednodobých a dlhodobých cieľov a neurčité a nízke financovanie rozvojových krajín. Zdržal som sa však hlasovania, pretože všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy našej skupiny – požiadavka ďalších opatrení na zníženie emisií CO2 o najmenej 40 % do roku 2020 na základe právne záväznej dohody, odmietnutie jadrovej energie ako „čistej“ energie, väčšia finančná pomoc chudobným a rozvojovým krajinám pri vývoji a prenose technológie a sociálne udržateľné ekologické hospodárstvo, ktoré môže posilniť investície a zamestnanosť a zvýšiť kvalitu života – boli zamietnuté a pretože nebol schválený ani dôležitý pozmeňujúci a doplňujúci návrh na 0,01 % zdanenie finančných transakcií, ktorý by mohol priniesť 20 000 miliónov EUR ročne na pomoc rozvojovým krajinám v boji proti zmene klímy a pri prispôsobení sa jej dôsledkom. Do Mexika nemôžeme ísť s neurčitou a demoralizujúcou kodanskou dohodou. Musíme radikálne upraviť politiku v oblasti zmeny klímy, aby bola výsledkom nasledujúcich rokovaní riadna dohoda. Dosiahnuť to možno len priznaním a napravením chýb z Kodane. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu to nerobí.

 
  
MPphoto
 
 

  Spyros Danellis (S&D), písomne. (RO) To, že samit v Kodani sa vo všeobecnosti nazýva „žalostným zlyhaním“ pokusu dosiahnuť globálnu dohodu o obmedzení emisií skleníkových plynov, ktoré otepľujú klímu Zeme, len zdôrazňuje úplnú absenciu koordinácie medzi členskými štátmi EÚ vo vzťahu k USA a rozvojovým krajinám.

Kodanská dohoda dokonca nestanovuje ani cieľový prijateľný limit nárastu globálnej teploty. Dúfam však v pozitívny výsledok a silné európske stanovisko, pokiaľ ide obmedzenie účinkov zmeny klímy, na stretnutí, ktoré sa uskutoční vo februári budúceho roka, kde majú národy sveta predložiť svoje plány o zamýšľanom spôsobe zníženia emisií do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za spoločné uznesenie o výsledkoch kodanskej konferencie, keďže všeobecne súhlasím s obsahom navrhovaných opatrení, konkrétne s dvoma. Prvým je absolútna nevyhnutnosť, aby EÚ na medzinárodných rokovaniach vystupovala jednotne, pretože len potom dokážeme zabezpečiť globálne vodcovstvo pri riešení tohto dôležitého problému. Táto záležitosť bude mať dôsledky pre budúce generácie, a preto si vyžaduje rázne, okamžité a rozumné kroky, aké EÚ podnikla pri iných problémoch, napríklad finančnej kríze. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná nová „klimatická diplomacia“. Nevyhnutná nie je len snaha EÚ, ale aj Číny a USA, ako to vysvetľujú body 5 a 15 tohto dokumentu.

Druhou vecou, ktorú by som chcel zdôrazniť, je potreba, aby rozvojové a rýchlo sa rozvíjajúce krajiny prijali pravidlá v oblasti zmeny klímy, ktoré platia pre členské štáty EÚ. V tomto smere som spolu s niektorými svojimi kolegami obhajoval zavedenie emisnej dane na dovoz produktov z tretích krajín, takže táto myšlienka sa môže v budúcnosti zvážiť a to je podľa mňa veľmi dôležitý krok.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o výsledkoch kodanského samitu o zmene klímy. Výsledok 15. konferencie zmluvných strán (COP 15) bol sklamaním. Európska únia preto musí v zahraničnej diplomacii vynaložiť maximálne úsilie a vystupovať jednotne, aby dosiahla právne záväznú medzinárodnú dohodu o zmene klímy, ktorá bude dovoľovať maximálny nárast teploty o 2 °C.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Po pate na kodanskej konferencii o zmene klímy je dôležité, aby Európska únia neschádzala z cesty, ktorou išla doteraz, pokiaľ ide o vážny záväzok trvalo udržateľného rozvoja a snahu o zníženie emisií CO2 bez toho, aby to ohrozilo európsky priemysel.

Nové politiky v oblasti klímy, predovšetkým v súvislosti so všeobecnou krízou, nesmú zabúdať na ekonomickú účinnosť a v žiadnom prípade nesmú spochybňovať hospodársku udržateľnosť európskych národov. Z tohto dôvodu vyzývam na nový prístup k energetickej politike, ktorý je založený na čistej energii, účinnejšom využití dostupných prírodných zdrojov, vysokých investíciách do výskumu a ekologických technológiách, aby sme dokázali zachovať európsku konkurencieschopnosť a umožnili vytváranie pracovných miest v rámci trvalo udržateľného rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) EÚ bola vždy lídrom medzinárodných rokovaní o zmene klímy. Napriek ambíciám však bola posledná klimatická konferencia v Kodani neúspechom pre všetkých, ktorí boli odhodlaní dosiahnuť záväznú dohodu. Tento výsledok má ďaleko od postoja EÚ v tejto veci a má tiež ďaleko od potrieb ochrany klímy. Vzhľadom na neuspokojivý výsledok kodanského samitu chce Parlament vyslať jasný signál európskej verejnosti a svetu, že je aj naďalej odhodlaný bojovať proti zmene klímy. Pripravujeme ďalšiu konferenciu v Mexiku, kde by mali všetky strany vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie záväzku. Nemôžeme opakovať chyby z Kodane. Musíme sa sami seba spýtať, čo sa počas týchto rokovaní nepodarilo, a uvažovať o ďalšom postupe, ak chceme počítať s USA, Čínou a Indiou.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Uznesenie, o ktorom diskutujeme, kriticky nehodnotí príčiny neúspechu Kodane. To je potrebné. Namiesto vážnej analýzy podielu EÚ na tomto neúspechu väčšina tohto Parlamentu naďalej zvaľuje vinu na iných, napríklad na Čínu (ktorej emisie oxidu uhličitého do atmosféry per capita sú menej ako polovičné v porovnaní s EÚ) a teraz na krajiny Bolívarskej alternatívy pre Ameriku. Toto stanovisko sa zakladá len na slepote a straníckej oddanosti najvýznamnejších politikov a prekrúca skutočné udalosti z Kodane. Čo je dôležité, trvá na účinnosti trhových nástrojov, akým je napríklad obchodovanie s emisnými kvótami, ale ignoruje ich neúčinnosť a zvrátenosť, čo sa ukázalo pri ich používaní. Ešte raz opakujem, potrebná diskusia o takzvaných flexibilných nástrojoch, napríklad mechanizme čistého rozvoja, sa dostáva na okraj záujmu.

Zároveň sa odmieta potreba rešpektovať suverenitu rozvojových krajín pri vymedzovaní a realizovaní takzvaných adaptačných stratégií. Spravodlivé a udržateľné riešenie problému zmeny klímy alebo iných environmentálnych problémov nemôže byť založené na iracionálnom systéme, ktorý ich v prvom rade spôsobil. Potrebujeme iný hospodársky a sociálny model, alternatívu ku kapitalizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), písomne. (PL) Toto uznesenie svedčí o tom, že zástancovia stanovísk Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) ničomu neporozumeli. Hlavnou slabinou konferencie COP 15 bola neschopnosť pochopiť citlivosť tretích krajín a rozvojových krajín aj niektorých štátov EÚ na „klimatickú spravodlivosť“, hospodárske a vojenské súperenie dvoch najväčších superveľmocí USA a Číny a to, že „ambiciózne“ plány na obmedzenie emisií CO2 boli založené na modeli antropogénneho otepľovania klímy, ktoré nie je vedecky veľmi hodnoverné. Panikárske vyhlásenia panelu IPCC by sa mali považovať za veľmi nezodpovedné, pretože politické a hospodárske rozhodnutia, ktoré sa na nich zakladajú, ovplyvnia mnoho budúcich generácií. Tieto rozhodnutia preto nesmú byť založené na stanoviskách ľudí, ktorí chcú v praxi uplatniť vopred stanovenú hypotézu – teóriu, že globálne otepľovanie spôsobuje ľudstvo. Vedeckú hodnovernosť panelu IPCC oslabujú veci ako aféra Climategate, falšovanie globálnych teplotných trendov (Rusko a Austrália) a aféra Glaciergate.

Preto treba okamžite preskúmať všetky právne predpisy, ktoré sú nepriaznivé pre rozvoj Európskeho hospodárstva a založené na vyhláseniach panelu IPCC. Nadišiel čas, aby vo veci zmeny klímy, ktorá je veľmi dôležitá pre celú civilizáciu, Európska komisia vo svojej činnosti vychádzala z vlastnej metaanalýzy klimatického výskumu. Túto analýzu by mal vykonať tím klimatológov nezávislý od postojov Komisie a akéhokoľvek politického tlaku. Tieto dve požiadavky v uznesení chýbajú, a preto som hlasoval proti jeho prijatiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som proti uzneseniu, pretože obsahuje príliš veľa zbožných želaní. V Kodani sme videli postoj zvyšku sveta k „vodcovstvu“ Únie v oblasti zmeny klímy. Prezident Obama dosiahol takzvanú kodanskú dohodu s Čínou, Indiou, Brazíliou, Juhoafrickou republikou a niekoľkými ďalšími krajinami, pričom Barrosovia, Sarkozyovia a spol. ani neboli pozvaní. Namiesto ďalšieho zaťažovania našich hospodárstiev a občanov by sme mali investovať do technológií budúcnosti. Minulý rok sa Čína stala hlavným svetovým vývozcom veterných turbín a fotovoltaických článkov. Európa sa musí zapojiť do tohto technologického boja a nesmie si sama ukladať kolektívny trest, ktorý nepresvedčí nikoho mimo Európy ani nepritiahne žiadnych nasledovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Moje hlasovanie o tomto uznesení vyjadruje sklamanie z konečnej dohody dosiahnutej v Kodani koncom roka 2009, dohody, ktorú považujem za nedostatočnú, neambicióznu a v ktorej chýba akýkoľvek merateľný záväzok. Ľutujem tiež, že nebol prijatý našou skupinou predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zavedenie dane z finančných transakcií 0,01 % ročne s cieľom financovať snahu o boj proti zmene klímy v najchudobnejších a bezprostredne postihnutých krajinách sumou približne 20 miliárd EUR ročne. Na záver, ak má mať EÚ váhu v takýchto medzinárodných rokovaniach, musí sa naučiť vystupovať jednotne, aby nepremárnila príležitosti zohrať kľúčovú úlohu v oblasti globálnej zmeny klímy. Dosiahne to určením ambiciózneho cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 20 % do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Kodanský samit bol v podstate premárnenou príležitosťou, pokiaľ ide o úsilie riešiť zmenu klímy. Naša krajina, Škótsko, prijala najambicióznejšie právne predpisy v oblasti zmeny klímy na svete a spolupráca škótskej vlády s vládou Maldív slúži ako vzor medzinárodnej dohody. Dnešné uznesenie vyzýva na „dvojstranné stretnutia medzi Európskym parlamentom a národnými Parlamentmi“ s cieľom uľahčiť porozumenie. Očakávam, že národný parlament Škótska bude pozvaný na tieto stretnutia vzhľadom na jeho celosvetovo vedúci prístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Toto uznesenie obsahuje dosť významné zlepšenia od tej časti skupín pravice, ktoré ho podpísali: zmienka o práci panela IPCC v oblasti zmeny klímy, výzva na väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do práce v súvislosti s konferenciou v Mexiku a výzva, aby EÚ presadila ciele znižovania emisií skleníkových plynov nad 20 % navrhovaných do roku 2020. To však nestačí a chvála trhu s emisiami CO2 znamená, že sa stávajú úplne neprijateľnými. Pomoc ponúkaná južným krajinám, voči ktorým máme klimatický dlh, nestačí.

Podobne, navrhovaný cieľ 30 % zníženia skleníkových plynov do roku 2020 má ďaleko od 40 % odporúčaných panelom IPCC. Okrem toho neobsahuje zmienku o iniciatíve bolívijského prezidenta Eva Moralesa Aymu – svetovej konferencii národov o zmene klímy. Zatiaľ však národom sveta navrhuje len to, aby si uvedomili svoje práva voči ekosystému a vytvorili klimatický súdny dvor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Veľké nádeje okolo glorifikovaného kodanského samitu sa rozplynuli. Krajiny s najväčšou zodpovednosťou v tejto veci nedosiahli konsenzus o znížení emisií skleníkových plynov. Tento problém, ktorý vyvoláva obavy na celom svete, sa musí rýchlo vyriešiť. Na 16. konferencii zmluvných strán (COP 16) v Mexiku potrebujeme väčšiu transparentnosť a väčší príspevok občianskej spoločnosti. EÚ musí byť schopná prevziať vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Všetky krajiny od USA po takzvané rozvíjajúce sa krajiny vrátane Číny, ktoré sú veľkými znečisťovateľmi, musia prijať zodpovednosť v boji, v ktorom je čoraz menej priestoru pre nové príležitosti. Rozhoduje sa o trvalo udržateľnej budúcnosti ľudstva. Ak neurobíme nič včas, môžeme skončiť v slepej uličke.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Zdržal som sa hlasovania o uznesení RC-B7-0064/2010 o výsledkoch kodanského samitu o zmene klímy, pretože som presvedčený, že bol neúspešný vzhľadom na to, že kodanská dohoda nie je právne záväzná a nestanovuje globálne ciele zníženia emisií. Na samite si rozvinuté krajiny nepriznali klimatický dlh, ktorý majú voči rozvojovým krajinám, ani nevyjadrili ľútosť nad škodlivými následkami zavedených trhových mechanizmov (obchodovanie s emisiami CO2). Zdržanie sa hlasovania vyjadruje moje najhlbšie sklamanie z výsledku samitu, ktorý vôbec nenaplnil očakávania našich občanov.

Európska únia musí raz a navždy prijať zodpovednosť a urobiť všetko, čo je v jej možnostiach, aby do roku 2020 obmedzila emisie CO2 o 40 %. Preto som presvedčený, že musíme navrhnúť nový ekonomický a sociálny model namiesto kapitalizmu. Vítam rozhodnutie prezidenta Bolívie Eva Moralesa uskutočniť Svetovú konferenciu národov o zmene klímy a právach matky Zeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Kodanský klimatický samit väčšina pozorovateľov oprávnene považovala za neúspech. Ťažko sa ubrániť dojmu, že v Kodani svetoví lídri hrali riskantnú hru a nesnažili sa dosiahnuť najlepšiu dohodu, ale obvinili druhú stranu z toho, že nesúhlasila. Je znepokojivé, že EÚ dosiahnutú spoločnú pozíciu nebola schopná využiť ako platformu na dohodu s inými krajinami. Európska únia sa musí začať snažiť, aby zabezpečila, že konferencia COP 16 v Mexiku skončí úspechom. Klimatická dohoda, ktorú by EÚ mala presadzovať, musí obsahovať tri základné prvky: mala by byť právne záväzná, mala by byť solidárna a mala by byť ambiciózna. Rozhodnutie zo samitu EÚ v Seville, podľa ktorého EÚ svoje emisie do roku 2020 neobmedzí o viac ako 20 % v porovnaní s rokom 1990, by sa malo považovať za znepokojivé.

Zopakovala sa podmienka zvýšenia cieľa v oblasti obmedzenia emisií na 30 %, ktorou je to, že ostatné krajiny musia najprv vydať takéto vyhlásenie. Momentálne však medzinárodná situácia vyzerá tak, akoby len EÚ mohla dať impulz na významnejšie zníženia. Nikto to za ňu neurobí. EÚ sa nesmie vzdať úlohy globálneho podporovateľa radikálnych prostriedkov boja proti globálnemu otepľovaniu. EÚ musí sprístupniť 7,2 miliardy EUR a zaviazať sa, že ich použije v krajinách, ktoré sú najmenej rozvinuté a najviac ohrozené zmenou klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Poučiť sa z neúspechu kodanského samitu – to je prioritou Európskeho parlamentu a tohto uznesenia, za ktoré som hlasovala. Vieme, kde sa stala chyba. Metóda OSN už nefunguje, USA a Čína sa správajú ako súperi v boji proti deregulácii oblasti klímy a Európska únia nie je schopná vystupovať jednotne. Keďže vieme, kde sa stala chyba, musíme ju napraviť, aby sme v novembri 2010 mohli dosiahnuť dohodu v mexickom Kankúne.

Ak chce Európa ostať vodcom, musí zvoliť inovatívny prístup k otázke klímy a ponúknuť viac ako jediný cieľ globálneho zníženia emisií prostredníctvom veľmi špekulatívneho systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Navyše, tento nástroj nedávno zamietla vláda USA. Nastal čas zvoliť si inú metódu a navrhnúť technologický most medzi industrializovanými krajinami a regiónmi a mikroštátmi, ktoré sú najviac vystavené zmene klímy. Ďalšie ambiciózne opatrenia v oblasti čistých technológií, energetickej účinnosti budov a dopravných systémov a podpory ekologických pracovných miest zvyšujú nádej na lepšiu budúcnosť, na dohodu na nadchádzajúcom kankúnskom samite a na spoločnú globálnu víziu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) Kodanská konferencia o zmene klímy nepriniesla riešenie a nedokázala dosiahnuť žiadne konečné uznesenia ani rozhodnutia, pokiaľ ide o rozsah alebo mieru obmedzení emisií alebo finančné prostriedky, ktoré sa na tento účel použijú. Nemyslím si však, že to bola porážka, hoci sa určite nenaplnili očakávania EÚ. Tieto očakávania boli iracionálne, pokiaľ ide o rozsah navrhovaných obmedzení skleníkových plynov aj finančné očakávania súvisiace s bojom proti zmene klímy. Okrem toho bolo trochu arogantné prevziať vedúcu úlohu v procese boja proti zmene klímy. Podľa mňa sme stále v štádiu, keď sú záväzné a konečné rozhodnutia nerozumné. Jednou z príčin je to, že stále nemáme spoľahlivé vedecké údaje o zmene klímy a úlohe ľudstva v tomto procese. Nedávno sme boli svedkami sporov medzi odborníkmi a vedcami v tejto veci, čo potvrdzuje, že nemajú rovnaké názory na účinky globálneho otepľovania. Ďalším argumentom za odloženie konečného rozhodnutia je hospodárska kríza, ktorá krajiny núti, aby šetrili a obmedzovali výdavky. V ťažkých časoch hospodárskej recesie sa musia stať prioritou sociálne otázky ako boj proti nezamestnanosti a ochudobňovaniu spoločnosti, podpora podnikania a ďalšie opatrenia na zrýchlenie hospodárskeho rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Keďže sa konečné výsledky samitu v Kodani považujú za sklamanie, ďalšie snahy treba len pochváliť. K spoločným krokom v tejto oblasti jednoducho neexistuje alternatíva.

Keďže Európska únia bude naďalej zohrávať hlavnú úlohu na ceste v ústrety ďalšej konferencii v Mexiku, akékoľvek úsilie musí získať politický súhlas na globálnej úrovni. Občania sa o podpore návrhov v oblasti zmeny klímy rozhodujú na základe vecí, ktoré uviedli mnohí vedci a iní pozorovatelia. Tí, ktorí sa spoliehajú len na vytváranie atmosféry strachu a nepriateľstva, veľmi nerozvíjajú argumenty vo svoj prospech.

Smer, ktorým sa uberajú vlády EÚ na čele s ministrom Edom Milibandom, získal podporu a ponúka reálnu nádej na dohodu. Tento Parlament musí tento prístup naďalej podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože vyzýva na zaujatie tvrdšieho postoja v rokovaniach o globálnej klimatickej politike. Okrem toho nie je absencia medzinárodnej dohody dôvodom na odloženie ďalších politických opatrení EÚ na splnenie predošlých záväzkov EÚ, pokiaľ ide o obmedzenie našich emisií o 20 % do roku 2020.

Parlament opakuje svoj cieľ zvýšiť toto obmedzenie emisií na 30 %. Je dobré, že tento Parlament jasne vyhlasuje, že vďaka iniciatívam na podporu a stimuláciu ekologického hospodárstva a energetickej bezpečnosti a obmedzenie energetickej závislosti bude čoraz ľahšie dosiahnuť záväzok zníženia emisií o 30 %.

Je dôležité poučiť sa z neúspechu v Kodani. Musíme si preto sebakriticky priznať dôležitú vec, že EÚ počas rokovaní nebola schopná vybudovať dôveru prostredníctvom konkrétnych predošlých prísľubov medzivládneho financovania klimatických opatrení v rozvojových krajinách. Preto je tiež dôležité pochopiť, že spoločný príspevok EÚ k úsiliu dosiahnuť obmedzenie emisií a financovať adaptačné potreby rozvojových krajín do roku 2020 nesmie byť nižší ako 30 miliárd EUR ročne. Dúfam, že v Mexiku dosiahneme úspešný výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som proti uzneseniu. Bohužiaľ, mnohé dobré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté. Zdá sa, že zmysel pre realitu v súvislosti s ochranou klímy vyletel von oknom. Kritické pripomienky i korektná vedecká práca o ochrane klímy boli odmietnuté a Európa zároveň dostala súhlas, aby kráčala ďalej sama. To nepovažujem za zodpovednú politiku pre našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržala som sa hlasovania o uznesení Európskeho parlamentu o kodanskom samite, pretože toto uznesenie sa neukázalo dostatočnou reakciou na zlyhanie samitu, aj keď Európsky parlament pri tej príležitosti jasne odsúdil nedostatky Európskej únie.

Zaiste, boli prijaté niektoré pozitívne opatrenia, ako je výzva Komisii, aby bola ambicióznejšia v otázke emisií skleníkových plynov a aby zabezpečila primerané finančné prostriedky na zníženie emisií týchto plynov.

Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú neprijateľné, pretože reguláciu prenechávajú trhu prostredníctvom povolení na emisie, mechanizmov čistého rozvoja a tak ďalej. Navyše bola vyslovená požiadavka, aby Európska únia vstúpila do rokovaní so Spojenými štátmi s cieľom vytvoriť transatlantický trh s emisiami.

Napokon, je mi ľúto, že bola odmietnutá výzva na zavedenie ekologickej Tobinovej dane, výnos z ktorej by bol pomohol rozvojovým krajinám v boji proti zmene klímy.

V logike systému, ktorý k tomu viedol, nie je možné nájsť žiadne trvalé, seriózne alebo koherentné riešenie zmeny klímy. Európska únia je povinná pohnúť sa vpred a ísť príkladom, bez ohľadu na prístup ostatných štátov. Dokáže to, ak bude schopná poskytnúť na to potrebné zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Kodanská konferencia bola zlyhaním. Táto dohoda však predstavuje prvý krok, ktorý spája väčšinu strán a poskytuje základ pre záväzky na prijímanie opatrení v oblasti znižovania, financovania, merania, informovania a overovania s cieľom zmierniť zmenu klímy a bojovať proti odlesňovaniu. Podporou uznesenia som vyjadrila svoje želanie zaviesť na medzinárodnej úrovni diplomaciu v oblasti zmeny klímy, ktorej hlavným cieľom bude ochrana stvorenia. Parlament tiež oznámil, že spoločný príspevok Únie k úsiliu obmedzovať zmenu klímy a pomáhať rozvojovým krajinám prispôsobiť sa zmene klímy by mal byť najmenej 30 miliárd EUR ročne odteraz do roku 2020, pričom táto hodnota sa môže ešte zvýšiť, ak sa objavia nové informácie o vážnosti zmeny klímy a s tým spojených nákladoch. Popri environmentálnom romantizme nesmieme zabúdať na európsky priemysel. Preto považujem za dôležité pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, aby podobné úsilie vyvíjali aj ostatné priemyselne vyspelé národy mimo EÚ a aby rozvojové krajiny a rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva tiež prijali primerané záväzky v oblasti znižovania emisií. Ak máme dosiahnuť klimatickú spravodlivosť, ciele znižovania musia byť merateľné, preukázateľné a kontrolovateľné pre každého.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za návrhy uznesenia o výsledku kodanskej konferencie o zmene klímy, aj keď s určitými nejasnosťami.

V Kodani, kde som bola prítomná ako členka delegácie Európskeho parlamentu, sa dosiahla právne nezáväzná dohoda. Táto dohoda nielenže neponúka vhodný postup v medzinárodnom boji proti zmene klímy, ale nerieši ani problém narušených podmienok medzinárodnej hospodárskej súťaže. Tie poškodzujú európske spoločnosti, ktoré na rozdiel od svojich hlavných konkurentov z iných krajín, ako sú Spojené štáty a Čína, už teraz musia plniť ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií.

Som presvedčená, že Európska únia musí vypracovať účinnú stratégiu pre nadchádzajúce medzinárodné stretnutia, stratégiu, ktorej cieľom bude podpora ekologických technológií, energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov, stratégiu, ktorá zavedie skutočne efektívny celosvetový systém boja proti zmene klímy a ktorá nebude podporovať deformácie medzinárodnej hospodárskej súťaže.

 
  
  

Správa: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Zdržala som sa hlasovania o správe pána Domeniciho napriek tomu, že obsahuje veľkú väčšinu rozumných návrhov. Je potrebné, aby pokračovala podrobná diskusia o rozličných otázkach, ktoré správa nastoľuje. Na jednej strane treba zabezpečiť, aby rozličné režimy dane z príjmu právnických osôb neumožňovali podnikom vyhnúť sa zodpovednosti za spoločenskú podporu v podobe prerozdeľovania ziskov prostredníctvom spravodlivého režimu tejto dane. Mimoriadnu pozornosť však treba venovať negatívnemu vplyvu, ktorý by mohol mať spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb na malé krajiny ako Írsko, ktorých úroveň prosperity a zamestnanosti do veľkej miery závisí od ich schopnosti prilákať zahraničné investície.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu o podpore dobrej správy v daňových záležitostiach, ktorá je kľúčová pre obnovu svetového hospodárstva. Vyžaduje si to transparentnosť, výmenu informácií, cezhraničnú spoluprácu a spravodlivú hospodársku súťaž v daňovej oblasti. Zabraňovalo by to daňovým podvodom a únikom, viedlo ku konkurenčnému zvýhodneniu podnikov dodržiavajúcich daňové zákony a obmedzilo tlak na vlády, aby znižovali sadzby dane z príjmu právnických osôb, čím sa presúva daňové zaťaženie na pracujúcich a nízkopríjmové domácnosti, pričom sa zároveň musia obmedzovať verejné služby. Akákoľvek európska dohoda o spoločnom konsolidovanom základe pre dane z príjmov právnických osôb musí brať do úvahy potreby geograficky okrajových regiónov EÚ ako Írsko a ich schopnosť prilákať priame zahraničné investície (PZI). Spoločný konsolidovaný základ pre dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) nepredstavuje spoločnú daňovú sadzbu. Za zdaňovanie spoločností nesú výhradnú zodpovednosť jednotlivé členské štáty. Hlavnou myšlienkou CCCTB je vytvoriť spoločný právny základ pre výpočet ziskov spoločností, ktoré majú prevádzky v najmenej dvoch členských štátoch. V súvislosti s CCCTB táto správa „pripomína, že zavedením spoločného konsolidovaného základu pre dane z príjmov právnických osôb by sa pomohlo v rámci EÚ riešiť problémy s dvojitým zdaňovaním a problémy s poplatkami za prevod v rámci konsolidovaných skupín“. Vítam návrh írskej vlády v tohtoročnom zákone o štátnom rozpočte na reguláciu účtovania vnútropodnikových cien v rámci nadnárodných spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Vítame jasné vyhlásenie v správe, že „jednoznačne odsudzuje úlohu daňových rajov, ktoré podporujú a profitujú z vyhýbania sa daňovej povinnosti, daňových únikov a únikov kapitálu; vyzýva preto členské štáty, aby si stanovili boj proti daňovým rajom, daňovým únikom a nezákonnému úniku kapitálu za svoju prioritu“.

Podporujeme aj vyhlásenie, že s ohľadom na „úsilie vynaložené v rámci iniciatív pod vedením OECD“ dosiahnuté „výsledky nepostačujú na to, aby sa mohlo čeliť problematike, ktorú predstavujú daňové raje a offshore centrá, a musia po nich nasledovať rozhodné, účinné a dôsledné činy“ a dokonca že „záväzky, ktoré doteraz prijala G20, nepostačujú na vyriešenie problémov, ktoré predstavujú daňové úniky, daňové raje a off-shore centrá“.

Najdôležitejšie však je neobmedzovať sa na samotné dobré úmysly, ale radšej účinne bojovať proti daňovým rajom a off-shore centrám a odstraňovať ich, najmä keď sa vytvára, ako je to v niektorých prípadoch, určitá dráma v súvislosti s verejným deficitom, ktorej cieľom je podporovať a dokonca posilňovať tú istú neoliberálnu politiku, ktorá opäť predkladá účet za túto krízu pracujúcim a občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Dobrá správa v daňových záležitostiach pre vás neznamená boj proti podvodom, únosné zdanenie alebo rozumné využívanie verejných finančných zdrojov. Ide o systematické prenasledovanie daňového poplatníka, najmä európskeho daňového poplatníka, a o automatické získavanie informácií o jeho bankových účtoch, aj keď nespáchal žiadny trestný čin. A čo je najdôležitejšie, nehovorím tu o veľkých spoločnostiach alebo veľmi bohatých jednotlivcoch, ktorí vždy budú mať prostriedky na to, aby prekĺzli sieťou, ale o priemerných Európanoch.

Vaše reči o daňových rajoch sú pokrytecké: kritizujete Lichtenštajnsko a karibskú oblasť, ale nepoviete ani slovo o najväčšom európskom daňovom raji, o City, alebo o daňových rajoch v Spojených štátoch. Nepoviete nič ani o tom, čo umožňuje existenciu týchto daňových rajov: daňové peklo, ktoré v súčasnosti charakterizuje väčšinu európskych členských štátov mrzačených dlhmi a deficitmi. Pretože verejné výdavky prudko narástli, aby zvládli sociálne dôsledky vašej hospodárskej politiky a obrovské náklady v oblasti masového prisťahovalectva. Pretože členské štáty už ďalej nedokážu financovať svoje dlhy, ak sa neobrátia na trhy a nebudú dodržiavať ich podmienky, čo v súčasnosti znamená, že 15 až 20 % rozpočtových výdavkov štátu ako Francúzsko tvoria iba platby úrokov. Nás nepoužijete ako morálne alibi pre takúto politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Použiť spoločný konsolidovaný základ pre dane z príjmov právnických osôb na boj proti dvojitému zdaneniu je ako použiť tupé kladivo na rozlúsknutie orecha. Na boj proti problému dvojitého zdanenia existujú oveľa účinnejšie prostriedky. Z toho dôvodu som hlasovala proti odôvodneniu 25.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Súčasná hospodárska kríza zvýraznila mnoho veľmi dôležitých oblastí, v ktorých sa musia uskutočniť reformy v rámci Európy i širšieho sveta. Dobrá správa v daňových záležitostiach je veľmi dôležitým prvkom zdravého hospodárstva a EÚ hrá kľúčovú úlohu v podpore dobrej správy v týchto záležitostiach na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), písomne. – Straty každoročne spôsobené daňovými podvodmi a daňovými únikmi sa odhadujú na 200 miliárd EUR. Sú to peniaze ukradnuté daňovým poplatníkom v bohatých krajinách a tým najchudobnejším v rozvojových krajinách. Túto pliagu treba zastaviť a naša delegácia podporuje správu, ktorá vysiela silné posolstvo, že Európsky parlament nebude tolerovať podvody, úniky alebo daňové raje, ktoré fungujú beztrestne.

Vítam najmä jednoznačné vyhlásenie, že sa musíme usilovať, aby sa automatická výmena informácií stala všeobecným pravidlom. Štúdie ukazujú, že to je najúčinnejší spôsob, ako bojovať proti daňovým únikom a chrániť príjmy. Tí, ktorí odmietajú tieto výzvy, konajú v záujme úzkej elity bohatých jednotlivcov a spoločností využívajúcich daňové raje a proti mnohým ľuďom, ktorí platia dane a spoliehajú sa na služby hradené z týchto daní.

Správa hovorí o pripravovanom hodnotení vplyvu navrhovaného spoločného konsolidovaného základu pre dane z príjmov právnických osôb. Naša delegácia nemá žiadne námietky proti ďalším analýzam, budeme však požadovať silné dôkazy na podporu takéhoto návrhu, kým budeme môcť uvažovať o tom, že by sme ho podporili. Správa tiež požaduje analýzu možností sankcií proti daňovým rajom, čo podporujeme bez toho, aby bolo dotknuté konečné stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Dobrá správa daní je základom záruk v mimoriadne dôležitých oblastiach, ako sú zásady transparentnosti, výmena informácií a spravodlivá daňová súťaž. Finančná kríza vyvolala ešte väčší tlak na všetko, čo súvisí s bojom proti daňovým únikom a podvodom, ako aj s bojom proti daňovým rajom. V čase, keď milióny ľudí na celom svete trpia dôsledkami krízy, by bolo zbytočné bojovať proti tým, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Táto iniciatíva predstavuje významný signál tretím krajinám, ktorým EÚ vysiela posolstvo, že účinne bojuje so všetkým, čo súvisí s daňovými rajmi. Boj proti daňovým rajom na celom svete nie je výlučne otázkou spravodlivosti v daňovej oblasti, ale aj otázkou sociálnej spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Politiku dobrej správy musíme zavádzať v rámci Európskej únie aj mimo nej, v neposlednom rade preto, aby sme sa postavili proti nespravodlivej daňovej súťaži, najmä proti krajinám, ktoré predstavujú daňové raje. Základom spravodlivej daňovej súťaže a spravodlivého rozdelenia daňového zaťaženia je transparentnosť a fyzická výmena informácií.

Dobrá správa v daňovej oblasti je navyše dôležitou podmienkou zachovania integrity finančných trhov. Návrhy na administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc pri vymáhaní daní, ktoré prijímame na tomto plenárnom zasadnutí, nás vedú týmto smerom. Jeden z nástrojov, ktorý môže EÚ použiť na medzinárodnej úrovni na podporu dobrej správy v daňových záležitostiach v tretích krajinách, je rokovať s nimi o dohodách v oblasti boja proti daňovým podvodom, ktoré by zahŕňali doložku o výmene informácií.

Správy piatich krajín, s ktorými EÚ uzavrela dohodu o úsporách (Monako, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Andorra a San Maríno), sú významným krokom k ukončeniu situácie celkovej nerovnováhy. Po týchto správach však musí nasledovať uzavretie právne záväzných dohôd. EÚ musí zároveň v tejto oblasti pôsobiť ako hybná sila, ísť príkladom a pokračovať v tom, čo už začal samit G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dobrá správa daní bola vždy veľmi dôležitou témou, ale ešte závažnejšou sa stala, keď náš kontinent približne pred dvoma rokmi zasiahla vážna hospodárska a finančná kríza.

V uplynulých rokoch sa o tejto otázke diskutovalo na európskych a medzinárodných samitoch, pričom mimoriadna pozornosť sa venovala boju proti daňovým únikom a daňovým rajom. Komisia určite prejavuje odhodlanie a vôľu, ale musíme nepochybne uplatňovať skutočnú politiku predchádzania daňovým únikom zo strany popredných spoločností, ktoré prostredníctvom internetu obchádzajú daňové zákony jednoduchým kliknutím myšou.

Som si istý, že zásada dobrej správy daní založená na zásade transparentnosti a výmeny informácií môže vytvoriť východisko na presadzovanie prvoradého cieľa Európskej únie, ktorým je boj proti daňovým rajom, daňovým únikom a nezákonnému úniku kapitálu.

Európska únia tiež musí byť jednotná na medzinárodnej úrovni a bojovať za zlepšenie noriem OECD s cieľom dosiahnuť automatickú výmenu informácií namiesto výmeny na požiadanie. Z tohto dôvodu budem hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu podporujúcu dobrú správu v daňových záležitostiach, pretože podľa môjho názoru je boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom tým najdôležitejším. Navyše musíme prekonať blokádu daňových záležitostí v Rade ministrov a posilniť dobrú správu v oblasti daní.

 
  
  

Správy: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010), Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Som za medzinárodnú spoluprácu v otázke daňových únikov, ale pochybujem, či je administratívna spolupráca, ktorá vedie k automatickej výmene všetkých údajov týkajúcich sa aktív európskych občanov, tou najlepšou cestou k dosiahnutiu daňovej spravodlivosti. Odpočítanie pri zdroji všetkých finančných transakcií by bolo oveľa účinnejšou metódou.

Takéto odpočítanie pri zdroji by malo byť konečnou daňou. Tá by mohla byť európskym zdrojom. Takzvaná „dobrá správa“, ktorú odporúča Európsky parlament, odhaľuje každú oblasť súkromia občanov. Ničí ochranu údajov jednotlivca, ktorú paradoxne chce Európsky parlament chrániť pomocou dohody o SWIFT-e. Z týchto dôvodov som nehlasoval za tieto správy.

 
  
  

Správy: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010), Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010), Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , písomne.(FR) Aj keď proti daňovým podvodom musíme bojovať, nesmieme zabúdať na to, že samotné podvody by nikdy neviedli k hospodárskej kríze, akou v súčasnosti prechádzame. Táto kríza je štrukturálnou krízou kapitalizmu a jej pôvod leží v samotnej logike systému, ktorého výhody európske elity slepo vychvaľujú. Hlasujem za tento text, pretože odsudzujem snahu o osobný zisk na úkor spoločného dobra. Táto logika je súčasťou daňových podvodov, rovnako ako európskeho neoliberalizmu, ktorý je zodpovedný za nesplnenie rozvojových cieľov tisícročia, akokoľvek nesmelých, oveľa viac než podvody.

DPH, ktorú tento text tiež podporuje, je jednou z anomálií tohto systému. Je to tá najnespravodlivejšia daň na svete, pretože zdaňuje rovnakou sadzbou všetkých občanov napriek obrovským rozdielom v príjmoch, ktoré sú znakom neoliberalizmu. Je škoda, že text nerieši tento základný problém alebo že sa nepokúša konečne dostať do programu európskej politiky spravodlivé rozdelenie bohatstva vytvoreného pre všeobecné blaho.

 
  
  

Správa: Marc Tarabella (A7-0004/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew a William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hoci Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) verí v rovnosť mužov a žien, odmietame akýkoľvek pokus EÚ o prijímanie právnych prepisov pre túto oblasť. Domnievame sa, že v tejto oblasti sú vhodnejšie opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. – (PT) Hlasoval som za správu pána Tarabellu, pretože sa domnievam, že rovnosť mužov a žien v Európskej únii, ako je uznaná v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, je základnou zásadou, ktorá sa ešte stále neuplatňuje všade rovnako.

Navzdory rozdielom v odmeňovaní práce mužov a žien, profesijnej segregácii a rodovým stereotypom je cieľom tejto správy zdôrazniť zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu, ako je od roku 1957 uvedené v zmluvách o Spoločenstve. Správa zdôrazňuje, že hospodárska, finančná a sociálna kríza, v zovretí ktorej sa nachádza Európska únia a zvyšok sveta, má reálne dôsledky na ženy, ich pracovné podmienky, miesto v spoločnosti a rovnosť žien a mužov v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), písomne. – Chcel by som vysvetliť svoje hlasovanie v súvislosti so správou pána Tarabellu s názvom „Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009“. Predložených bolo mnoho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré priamo alebo nepriamo odkazovali na problematiku umelého prerušenia tehotenstva. Malta je proti umelému prerušeniu tehotenstva. Hlavné politické strany sa v tejto otázke plne zhodujú. Aj prevažná časť spoločnosti súhlasí s týmto názorom. Navyše, dôležitým prvkom sú náboženské a morálne aspekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. – (PT) Európska komisia vo svojej správe o rovnosti mužov a žien v EÚ v roku 2009 uvádza, že hlavné nerovnosti medzi pohlaviami spočívajú v zosúladení rodinného a pracovného života, rodovej profesijnej a odvetvovej segregácii, platových rozdieloch a nízkej miere zamestnanosti žien. Tieto rozdiely medzi mužmi a ženami mimoriadne zhoršila terajšia hospodárska, finančná a sociálna kríza. Hlasovala som proti tejto správe, pretože sa domnievam, že ju zdeformovalo zahrnutie takých otázok, ako je prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva. Tieto témy sú veľmi citlivé a v súlade so zásadou subsidiarity sú vecou jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože v zložitej hospodárskej, finančnej a sociálnej situácii je dôležitejšie než kedykoľvek predtým uplatňovať jednu z najdôležitejších základných zásad Európskej únie, rovnosť mužov a žien. Každý členský štát musí zaistiť, aby pracovníci oboch pohlaví dostávali rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty. S cieľom podporiť rovnosť mužov a žien musíme zabezpečiť, aby sa muži a ženy delili o zodpovednosť za rodinu a domácnosť. Je veľmi dôležité, aby bola otcovská dovolenka zakotvená v smernici čím skôr s cieľom vytvoriť otcom podmienky, aby sa mohli podieľať na starostlivosti o dieťa. Obeťami obchodovania s ľuďmi sú prevažne ženy. Preto vyzývam tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, aby to bezodkladne urobili.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som proti uzneseniu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii (2009), aj keď súhlasím s veľkou časťou jeho obsahu, pretože nemôžeme požadovať rovnosť pre určitú kategóriu ľudí bez jej odopretia inej kategórii ľudských bytostí.

Hovorím o odseku 38, ktorý žiada zaručenie práva žien na ľahký prístup k umelému prerušeniu tehotenstva. Zničenie najmenších a najbezbrannejších jedincov v podobe nenarodených detí sa nemôže považovať za spôsob potvrdenia dôstojnosti a slobody žien. Sprisahanie proti životu pokračuje a využíva vyskúšané a overené postupy, ako nás oklamať. Musíme odhaliť jeho skutočnú podobu.

Spájanie mimoriadne spravodlivých požiadaviek s mimoriadne nespravodlivými a prekrúcanie zmyslu slov, to sú úskoky, ktoré sa ukázali byť účinnými pri hlasovaniach Európskeho parlamentu, ale ja s tým nebudem mať nič spoločné. Nemôžeme hovoriť o dráme umelého prerušenia tehotenstva, ktorá si zaslúži pozornosť politikov aj moralistov, bez súčasného uznania práv novorodencov, alebo aspoň požadovania riadneho vzdelávania v oblasti úcty k životu a organizovania určitých foriem podpory v prípadoch komplikovaného alebo nechceného tehotenstva tak, aby tie mohli dospieť k svojmu prirodzenému záveru.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Vítam prijatie správy o rovnosti mužov a žien v EÚ. Táto správa zdôrazňuje naliehavú potrebu iniciatívy Spoločenstva na účinný boj proti násiliu páchanému na ženách. Prijatie tohto uznesenia tiež spája dva rozmery, ktoré považujem za zásadné. Po prvé, odporúčanie na zavedenie otcovskej dovolenky na európskej úrovni. Ak má byť rovnosť v zamestnaní, musí byť rovnosť aj v spoločenskom a rodinnom živote. Uznesenie zdôrazňuje zodpovednosť Komisie za prípravu právnych predpisov v tejto oblasti. Skutočne najväčším víťazstvom tohto hlasovania je však opätovné potvrdenie práva na umelé prerušenie tehotenstva. Od roku 2002 žiaden európsky text nepotvrdil opätovne toto právo v dôsledku neochoty jednej pravicovej európskej strany. Ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach. Určite toho treba urobiť oveľa viac, čo sa týka skutočného prístupu k informáciám, antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva, ale správu pána Tarabellu treba využiť ako základný bod na podporu napredovania európskeho práva v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Hlasovala som dnes za túto správu, ktorá je svojou podstatou progresívna, pretože jej cieľom je podpora rovnosti mužov a žien vrátane oblastí otcovskej dovolenky, starostlivosti o dieťa, domáceho násilia a rozdielov v odmeňovaní práce. Správa podporuje aj oveľa širšiu informovanosť žien aj mužov v otázkach sexuálneho zdravia. Nie je to však legislatívny návrh. Je to predovšetkým vyhlásenie o zásadách, ktoré bez problémov podporujem. Je to v súlade so zásadami, ktoré presadzujú labouristické a sociálnodemokratické strany v celej Európe. Treba poznamenať, že poskytovanie služieb v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva je úplne a výlučne vecou jednotlivých členských štátov. Správa nemení a nemôže zmeniť túto situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som proti správe o rovnosti mužov a žien v EÚ v roku 2009, pretože sa domnievam, že ju zdeformovalo zahrnutie takých otázok, ako je prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva. Tieto témy sú veľmi citlivé a v súlade so zásadou subsidiarity sú výlučne vecou jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. Dôrazne podporujem túto správu. Rovnosť žien a mužov je už dlho základnou zásadou Európskej únie. Napriek pokroku, ktorý sa v tejto oblasti dosiahol, mnohé nerovnosti naďalej pretrvávajú. Rozdiel v miere zamestnanosti medzi ženami a mužmi sa zmenšuje, ale ženy ešte stále častejšie vykonávajú prácu na čiastočný úväzok a/alebo majú zmluvy na dobu určitú a zostávajú väčšinou na slabo platených pracovných miestach. Štyrikrát viac žien ako mužov v celej Európe pracuje na čiastočný úväzok. Rozdiely v odmeňovaní práce žien a mužov (17,4 %) sa od roku 2000 sotva zmenili. Žena musí v priemere pracovať až do konca nasledujúceho februára, spolu 418 dní, aby zarobila toľko ako v priemere zarobí muž za kalendárny rok. Globálna hospodárska, finančná a sociálna kríza spôsobuje, že ženy sú postihnuté dvojnásobne. Ženy sú viac zastúpené vo verejnom sektore (napr. v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti), v ktorom je rušenie pracovných miest zvlášť výrazné. Navyše, v dôsledku obmedzovania služieb ženy, ktoré využívali starostlivosť o deti, pomoc starším ľuďom, podporu vo vzdelávaní atď., sú nútené vzdať sa svojho zamestnania, aby tieto služby samy vykonávali.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Správa Marca Tarabellu zreteľne zdôrazňuje najväčšie ťažkosti zabraňujúce rovnosti mužov a žien. Viem, že niektorí poslanci problematiku rodovej nerovnosti a s tým spojenej diskriminácie žien berú na ľahkú váhu. Ja som si však týchto zložitostí vedomý. Svetová hospodárska kríza stav zhoršila a zdá sa, že ženy budú v dôsledku úspornej fiškálnej politiky „obetované“ znižovaním materských dávok a výdavkov na sociálne služby. Vzhľadom na to, že ženy sú tradične viac ohrozené chudobou a nízkym dôchodkom z dôvodov prerušenia alebo ukončenia profesionálnej kariéry pre založenie rodiny, uprednostnenie manželovej kariéry alebo starostlivosti o deti a seniorov, navrhuje spravodajca primerané spôsoby zlepšenia. Kolega Tarabella správne pripomína, že zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu platná v zmluvách od roku 1957 sa neplní a ženy v niektorých členských štátoch nie sú dodnes za rovnakú prácu odmeňované v rovnakej výške ako muži.

Okrem toho je mnoho politík EÚ zacielených na pomoc rodinám s deťmi, na slobodné matky alebo slobodných otcov s deťmi sa však zabúda. Správna je aj žiadosť o uzákonenie platenej otcovskej dovolenky na európskej úrovni. Spravodlivé rozdelenie rodinných a domácich povinností medzi ženy a mužov pomôže situáciu riešiť. Z uvedených dôvodov súhlasím s ustanoveniami správy 2009/2010, a preto som hlasoval za jej prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu pána Tarabellu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii v roku 2009, pretože navrhuje konkrétne a inovačné opatrenia a politiky týkajúce sa rodovej rovnosti. Príprava smernice o predchádzaní a boji proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a zavedenie otcovskej dovolenky do európskej legislatívy, to sú niektoré z návrhov, ktoré považujem za dôležité pre presadzovanie rodovej rovnosti a zaručenie rovnocennejšieho spoločného vykonávania rodinných povinností mužmi a ženami.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Niečo nie je v poriadku, keď Parlament vyžaduje rešpekt, ale nemôže ho presadiť.

Podstatné a vážne otázky, ako je táto, si zaslúžia našu pozornosť, diskusiu a hľadanie čo najväčšieho spoločného menovateľa. Vôbec si nemyslím, že by malo byť ťažké to dosiahnuť. Utajené a pochybné vnášanie rozvratných otázok pod zámienkou týchto vážnych tém sa však stáva poľutovaniahodným zvykom. Parlament znovu fungoval len ako platforma pre tie najextrémnejšie programy.

Nemôžem inak, len rozhodne odmietnuť tento pokus o podporu liberalizácie umelého prerušenia tehotenstva a s tým súvisiacej neúcty k ľudskému životu a ľudskej dôstojnosti pod zámienkou podpory rovnosti mužov a žien a nelegitímny pokus o spojenie týchto dvoch vecí a o manipuláciu právomocí členských štátoch v takýchto otázkach.

Táto posadnutosť rozširovaním koncepcie sexuálneho a reprodukčného zdravia tak, aby zahŕňala aj umelé prerušenie tehotenstva, spoločne s presadzovaním zámeru, aby sa uplatňovala všade, ukazuje typ zákerných metód používaných tými, ktorí sa pokúšajú maskovať realitu. Tieto eufemizmy určené na umlčanie svedomia vôbec nemôžu viesť k tomu, aby bola realita menej brutálna, násilie páchané na ženách menej kruté alebo táto stratégia menej úbohá.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) „Násilie páchané na ženách je zrejme najhanebnejšou formou porušovania ľudských práv... Nepozná geografické, kultúrne ani majetkové hranice. Kým pokračuje, nemôžeme hovoriť o dosiahnutí reálneho pokroku na ceste k rovnosti, rozvoju a mieru.“ To sú slová bývalého generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Kofiho Annana a, bohužiaľ, sú stále rovnako platné. Diskriminácia na základe rodovej príslušnosti aj v súčasnosti pretrváva vo vyspelom svete a v Európe, pretože je to štrukturálny problém a má vážne dôsledky v podobe nerovnosti príležitostí. Aj dnes ešte existujú rozdiely medzi mužmi a ženami vo vzdelávaní, v jazyku, rozdeľovaní domácich prác, prístupe k práci a vo vykonávaní pracovných povinností. Domnievam sa, že prístup k práci a vykonávanie práce, ako aj profesionálny rast, či už v súkromnom sektore, vo verejných službách, alebo dokonca v politike, by mali byť založené na zásluhách a kvalitách jednotlivca, bez ohľadu na pohlavie. Hlasoval som však proti tomuto uzneseniu, pretože otvára citlivé otázky, ako je prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré sú výlučne vecou členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Prijatie tohto uznesenia v Parlamente bolo veľmi významné, a to napriek snahe konzervatívnej pravice prekaziť ho, pretože obsahuje dôležité práva žien. Napriek určitým nedostatkom sa správe podarilo zdôrazniť dôležité body, ako je potreba otcovskej dovolenky súvisiacej s materskou dovolenkou, otázka sexuálnych a reprodukčných práv a nutnosť zintenzívniť boj proti nerovnosti a diskriminácii na pracoviskách, proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a proti obchodovaniu s nimi a odsúdenie chudoby a neistej, slabo platenej práce, čomu sú vystavené mnohé ženy.

Dôležité bolo opätovne vyjadriť súhlas s myšlienkou, že „ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva“.

Toto uznesenie má osobitný význam v predvečer stých osláv Medzinárodného dňa žien a 15. výročia Pekinskej akčnej platformy. Verme, že sa bude skutočne uplatňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Áno, ženy sa stretávajú so špecifickými ťažkosťami. Ako je však v tomto Parlamente zvykom, pôvodný zámer bol dobrý, ale viedol ku skreslenej analýze a k divokým návrhom.

Táto správa načrtáva karikatúru európskej spoločnosti, vyznačujúcu sa každodenným a systematickým nepriateľstvom voči ženám: stratégie hospodárskej obnovy sú očividne sexistické, pretože často podporujú mužské pracovné odvetvia, rovnako ako prísna rozpočtová politika, pretože tá postihuje prevažne ženské verejné sektory... Naproti tomu panuje absolútne ticho okolo dôsledkov masívnej prítomnosti prisťahovalcov, ktorých kultúra a zvyky uväzňujú ženy v podriadenom postavení, na svetelné roky vzdialenom od našich hodnôt a predstáv.

Ticho je aj okolo negatívnych dôsledkov vašich rečí o úplnom rovnostárstve: ženy postupne strácajú svoje špecifické a legitímne sociálne práva, ktoré získali uznaním ich úlohy matiek. Napokon, ticho je aj okolo rodičovských platov, ktoré sú jediným spôsobom, ako dať ženám možnosť výberu medzi profesionálnym a rodinným životom, alebo možnosť ich zosúladiť.

Záverom, keď vidím mnohých našich kolegov poslancov, ako sa nechávajú uniesť hystériou a zavádzajú celoplošné masívne a povinné umelé prerušenie tehotenstva, ktoré bolo povýšené medzi základné hodnoty Európy smerujúcej ku kolektívnej samovražde, nechtiac začínam ľutovať, že aj ich matky neabsolvovali umelé prerušenie tehotenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), písomne.(FR) Hoci som rozhodne proti všetkým negatívnym opatreniam EÚ, a je ich mnoho, podporujem tie, ktoré idú správnym smerom. Táto správa obsahuje dôrazné výzvy (najmä smerom k Európskej komisii) týkajúce sa nerovného zaobchádzania, ktorému sú vystavené ženy, zavedenia otcovskej dovolenky, vyhlásenia roka boja proti násiliu páchanému na ženách a práva na ľahký prístup k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva. Správa ďalej zdôrazňuje, že ženy musia mať bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva.

Dôvodom môjho kladného hlasovania je preto dosiahnuté zlepšenie, ale toto zlepšenie musí byť viditeľnejšie v praxi.

O to viac, že môžem iba ľutovať, že väčšina v Parlamente odmietla podporiť vypracovanie európskej charty práv žien, vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie násilia medzi pohlaviami a vyhlásenie Medzinárodného dňa rovnosti platov. Tento Parlament sa ani nepokúsil riešiť hlboké príčiny týchto nerovností, ktoré spočívajú v hospodárskom systéme výlučnej vlády trhu každodenne uplatňovanom v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Aj keď je rodová rovnosť v rámci EÚ základným právom, ktoré uznáva aj Zmluva o Európskej únii, v mnohých oblastiach stále zostáva neprijateľná miera nerovnosti. Je zrejmé, že veľké problémy pretrvávajú, a preto je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ jasne určili a hľadali riešenia týchto problémov, kdekoľvek sa v Únii vyskytujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner a Anna Ibrisagic (PPE), písomne. (SV) Švédski konzervatívci dnes 10. februára 2010 hlasovali proti správe o rovnosti žien a mužov – 2009 (A7-0004/2010). Hoci sa stotožňujeme so snahou spravodajcu zvýšiť rovnosť žien a mužov v Európe, nemáme pocit, že správnou cestou je zasahovanie do zvrchovanosti členských štátov požiadavkami na takzvané rodové rozpočtovanie, naliehaním na členské štáty, aby neznižovali sociálne dávky, a zavádzaním kvót prostredníctvom právnych predpisov. Rovnosť sa musí dosahovať na úrovni jednotlivca, rozširovaním možností, aby každý človek mohol ovplyvňovať svoju vlastnú situáciu, a nie prostredníctvom právnych predpisov na európskej úrovni a politikou gest, ako sú špeciálne určené dni, ďalšie orgány EÚ a európska charta práv žien. Existuje už charta občianskych slobôd a ľudských práv EÚ, ktorú posilnila Lisabonská zmluva a ktorá sa týka aj žien. Musíme obhajovať zásadu subsidiarity. V záverečnom hlasovaní sme preto boli proti tejto správe, a to napriek tomu, že sú v nej body, s ktorými, prirodzene, súhlasíme. Plne podporujeme napríklad vyhlásenie, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Hlasovala som za odôvodnenie X a väčšinu častí odseku 38, pričom som sa zdržala hlasovania o jednej časti odseku 38 z nasledujúcich dôvodov:

Platí základná zásada, že sexuálne a reprodukčné práva žien by sa mali rešpektovať, najmä v súvislosti s rovnosťou mužov a žien, ktorú zaručuje Charta základných práv EÚ (čl. 23).

Domnievam sa však, že ženy by sa mali naučiť chrániť sa pred neželaným tehotenstvom, inými slovami, ak existuje ľahký prístup k antikoncepcii a odbornému poradenstvu, umelé prerušenie tehotenstva sa ťažšie ospravedlňuje.

Mnohí z mojich voličov v Rumunsku by boli sklamaní, keby som hlasovala inak. Navyše, ako v roku 2006 zdôraznila správa, ktorej vypracovanie zadal prezident Rumunska, v našich mysliach sú ešte stále živé spomienky na to, ako komunistická strana prijala drakonické opatrenia proti umelému prerušeniu tehotenstva, aby zaistila kontrolu strany nad súkromnými životmi žien. Mnoho žien zomrelo na následky nezákonného umelého prerušenia tehotenstva bez lekárskej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. – (IT) Plne podporujem energický duch tohto uznesenia, ktorého prednosťou je to, že je založené na predpoklade prepojenia diskusie o demografických zmenách s diskusiou o opatreniach potrebných na boj proti dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy na pracovný trh.

Vzhľadom na to, že naša analýza pokroku pri dosahovaní lisabonských cieľov nie je povzbudivá, vítame výzvu vyjadrenú v uznesení na urýchlenie legislatívnych zmien v členských štátoch, sprísnenie konaní o porušení práva a podporu väčšieho zastúpenia žien v kľúčových sektoroch pracovného trhu, ktoré by odrážalo ich úspechy dosiahnuté v oblasti odborného vzdelávania.

Po týchto slovách musím vyjadriť svoj absolútny nesúhlas, ktorý som vyjadrila už pri hlasovaní, so škodlivou snahou podporiť spoločnosť zameranú na umelé prerušenie tehotenstva uplatňovaním stimulov na bezplatný prístup k ukončeniu tehotenstva.

Predpoklad, že ženy musia mať možnosť ľahšieho prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva, aby posilnili svoje právo na sexuálnu slobodu, nielenže ide proti všeobecným morálnym zásadám, ale tiež odporuje zásadám zakotveným v odôvodnení Z, ktoré hovorí, že podporovať „vyššiu mieru pôrodnosti v záujme riešenia budúcich potrieb“ je ústredným bodom európskeho úsilia. Môj záväzok podporovať zodpovedné sexuálne správanie je naďalej pevný.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , písomne.(FR) Ženy sú hlavnými obeťami hospodárskej a sociálnej krízy, ktorú spôsobila neoliberálna politika Európskej únie. V dôsledku krízy rastie počet neistých pracovných miest a pracovných miest povinne na čiastočný úväzok. Našu spoločnosť ešte stále úplne ovláda patriarchát. Teraz je poznačená mohutným návratom stigmatizácie na náboženskom základe a hlavnými obeťami týchto zmien sú vždy ženy.

Je preto potešiteľné vidieť, že Európsky parlament si dáva do programu takú zásadnú otázku, ako je rovnosť žien a mužov. Je však hanbou, že tento text sa nezameriava na skutočne nerovný základ neoliberalizmu. Neoliberalizmus je zodpovedný za mnohé z problémov, ktorými trpia ženy, a ešte viac prekvitá, keď prehlbuje nerovnosti medzi pohlaviami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nerovnosti medzi mužmi a ženami na rozličných úrovniach, či už na základe profesie, odvetvia, alebo rozličných stereotypov, sa za posledné roky zmiernili. Rovnosť mužov a žien v EÚ sa stále viac stáva skutočnosťou a hoci sa stále vyskytujú prípady diskriminácie, začíname vidieť veľmi pozitívny vývoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hoci sa v oblasti rovnakých príležitostí pre ženy veľa zlepšilo, stále je tu mnoho práce. Jednou z najnaliehavejších otázok je poskytnúť väčšiu podporu zosúladeniu pracovného a rodinného života, čo je pre mnohé ženy, najmä slobodné matky, neprekonateľná prekážka. Skutočnosť, že ešte stále skôr poveria zodpovednou funkciou muža, okazuje, že rovnosť v práci sa dá dosiahnuť iba zmenou prístupu a nie zavádzaním kvót, najmä preto, že kvóty sú kontroverzné a ľahko môžu viesť ku konfliktom. Keďže táto správa nereaguje na kritiku, že presadzovanie rodovej rovnosti sa môže otočiť proti nej, hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), písomne. (FR) Uznesenie o rovnosti žien a mužov v Európskej únii sa mi zdá úplne vyvážené a vítam prácu, ktorú na dosiahnutie tohto výsledku vykonal pán Tarabella. Aj dnes ešte existuje zjavná nerovnosť medzi mužmi a ženami v oblasti zamestnania, najmä pokiaľ ide o rozdiely v odmeňovaní alebo dokonca v zosúladení pracovného a rodinného života. V tejto oblasti treba ešte vyvinúť ďalšie úsilie.

Navyše, čo sa týka ochrany sexuálnych a reprodukčných práv, je dôležité, aby ženy mali prístup k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva. Ženy musia mať možnosť úplnej fyzickej autonómie. Preto som hlasovala za opatrenia týkajúce sa ochrany týchto práv.

Napokon, hlasovala som proti návrhu na vypracovanie európskej charty práv žien, pretože od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy tvorí integrálnu súčasť zmlúv Charta základných práv, ktorá obsahuje aj práva žien. Táto charta je právne záväzná a poskytuje ženám rovnakú ochranu ako mužom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) V roku 1967 bolo v Rumunsku prijaté nariadenie zakazujúce umelé prerušenie tehotenstva. Znamenalo to, že ženy stratili právo zvoliť si medzi pokračovaním tehotenstva a jeho ukončením. Tento zákaz mal hlboko traumatizujúci vplyv na rumunskú spoločnosť, vďaka čomu sme si uvedomili, aké nebezpečné je takéto rozhodnutie.

Ženy by mali mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach. Z toho dôvodu som hlasoval za všetky aspekty týkajúce sa ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva, ktoré sú obsiahnuté v správe pána Tarabellu, a napokon aj za správu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, zložitosť správy, ktorou sa dnes zaoberáme, bola zjavná už počas práce vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť, kde prijatie textu umožnila smiešna väčšina troch hlasov a hromadná neprítomnosť poslancov.

Domnievam sa, že účinné právne predpisy na ochranu žien existujú od roku 1975. Preto si myslím, že namiesto snahy prichádzať s novými smernicami by sme mali zabezpečovať, aby vlády v plnej miere uplatňovali existujúce právne predpisy.

Z toho dôvodu, aj keď nechcem hlasovať proti správe, ktorá určite má niektoré kladné stránky, radšej sa dištancujem od iných aspektov, aby som vyjadril svoj nesúhlas s určitými časťami, najmä tými, ktoré sa týkajú umelého prerušenia tehotenstva, kde my katolíci, prirodzene, nie sme naklonení kompromisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), písomne. (RO) Hoci nie som proti umelému prerušeniu tehotenstva, hlasoval som proti odseku 38, pretože sa môže interpretovať ako povzbudzovanie k takémuto postupu. Som tiež za uľahčenie prístupu k antikoncepcii a vzdelávaniu v tejto oblasti, pretože je to najlepší spôsob, ako predchádzať neželanému tehotenstvu. Na druhej strane sa domnievam, že sú spoločenstvá, ktoré chcú z rozličných dôvodov zachovať právomoci v oblasti kontroly umelého prerušenia tehotenstva na vnútroštátnej úrovni, a treba im to umožniť. Je to oblasť, kde by sa mala dodržiavať zásada subsidiarity. Nemyslím si, že zaoberať sa touto záležitosťou v správe o rovnosti mužov a žien v Európskej únii je tým najlepším riešením.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii, pretože je v súlade s mojím najhlbším presvedčením, že ženy majú neobmedzené právo na autonómiu, najmä čo sa týka ich sexuálnych a reprodukčných práv, spolu s ľahkým prístupom k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva. Tieto práva sú základnou súčasťou koncepcie a obrazu modernej európskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) Včera som hlasoval proti správe o rovnosti žien a mužov. A to najmä preto, že podľa môjho názoru mnoho bodov v tejto správe smeruje proti zásade subsidiarity, ako napríklad v otázke kvót. Zdržal som sa hlasovania o odôvodnení X a odseku 38, ktoré sa týkajú prístupu žien k umelému prerušeniu tehotenstva. Zastávam názor, že súčasné znenie by porušovalo zásadu subsidiarity. Považujem za základnú zásadu, že na úrovni EÚ by sme nemali strácať čas nad záležitosťami, o ktorých majú právo samy rozhodovať jednotlivé členské štáty na vnútroštátnej úrovni. Prirodzene, podporujem švédsky postoj k tejto otázke, konkrétne, že rozhodnutie o umelom prerušení tehotenstva je konečným rozhodnutím ženy, ktorej sa to týka, nie vecou zákonodarcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (RO) Európska únia v súčasnosti prechádza obdobím obrovskej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy, ktorá má vážne dôsledky na pracovný a súkromný život žien. Rodová profesijná segregácia, rozdiely v odmeňovaní práce žien a mužov a problémy so zosúladením pracovného a súkromného života sú prekážkami plného zapojenia žien do pracovného trhu. Napriek zlepšeniam na pracoviskách a rastúcemu počtu žien v zodpovedných funkciách je stále potrebné venovať zvýšenú pozornosť rovnakému zaobchádzaniu. Mali by sme privítať túto správu, pretože nám poskytuje možnosť nanovo definovať usmernenia na odstraňovanie rozdielov medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Len tak môže EÚ dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti. Je však nešťastné zahrnúť ustanovenia týkajúce sa sexuálnych a reprodukčných práv do správy, ktorá vychádza z kontextu hospodárskej krízy a zaoberá sa prevažne dôsledkami tejto krízy na pracovné podmienky žien a otázkou miesta žien v spoločnosti. Z uvedených dôvodov a preto, že neboli schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odseku 38, ktoré som podporoval a považoval za dôležité pre úspornosť dokumentu, som hlasoval proti správe o rovnosti mužov a žien v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som proti tejto správe, pretože moje najhlbšie presvedčenie mi nedovoľuje uznať neobmedzené právo na umelé prerušenie tehotenstva a reprodukčnú slobodu. Právo na život je pre mňa základným právom, ktoré treba brániť a rešpektovať v každom prípade. Ostatné časti správy sú úplne prijateľné a dokazujú, že Európa urobila pokrok na ceste k rovnosti žien. Ďalšou kladnou črtou je skutočnosť, že sa oveľa väčší význam prikladá záväzkom voči rodine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), písomne. – Skupina ECR dôrazne podporuje rovnosť mužov a žien, najmä zásadu rovnakého odmeňovania a rovnakých možností na pracovisku. ECR sa rozhodla hlasovať za odseky, ktoré podporujú takúto rovnosť. Skupina ECR napriek tomu hlasovala proti tomuto uzneseniu z dvoch dôvodov. Po prvé, sme proti akýmkoľvek právnym predpisom, ktoré predpokladajú, že otázky zdravia, vzdelávania a reprodukčných práv žien nie sú zodpovednosťou členských štátov ale EÚ. Po druhé, aj keď skupina ECR plne podporuje potrebu ustanovení týkajúcich sa matiek a otcov, rozhodli sme sa zdržať hlasovania o takýchto zmienkach v tejto správe, pretože sme proti akejkoľvek rodinnej politike diktovanej na úrovni EÚ. Rozhodovanie o týchto záležitostiach je vecou národných vlád.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som proti tomuto uzneseniu. Mužov a ženy skôr rozdeľuje, než spája. Znenie odseku 36 nie je neškodné: „Ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach, najmä prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva.“ Spravodajca ďalej trvá na tom, že ženy musia mať bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva. Umelé prerušenie tehotenstva však patrí výlučne do kompetencie členských štátov. Keďže toto uznesenie nie je záväzne právoplatné, nemôže sa použiť na presadzovanie liberalizácie umelého prerušenia tehotenstva. Parlament potom vyzýva na boj proti rodovému stereotypu, najmä práci vykonávanej mužmi a ženami v rámci rodiny. Toto uznesenie zdôrazňuje význam zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku, služieb starostlivosti o deti a pomoci starším a iným závislým osobám. Parlament sa tak usiluje zničiť prirodzenú rodinu ako miesto socializácie a solidarity medzi generáciami. Toto uznesenie neponúka mužom ani ženám, ani Únii žiadnu pridanú hodnotu. Je to škoda, lebo rešpekt voči ľuďom, ktorí sú iní, a podpora rovnakých príležitostí pre mužov a ženy sú skutočnou sociálnou výzvou.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. (PL) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu. Spravodajca pán Tarabella nezohľadnil národný kontext. Morálka je súčasťou svetonázoru začleneného do právneho systému krajiny. Pokus zaviesť možnosť neobmedzeného prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva do poľských právnych predpisov je niečo neprirodzené a zrejme to vyvolá odpor. Konám v súlade s vlastným svedomím a zohľadňujem právne predpisy, ktoré sú platné v Poľsku, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Tým som vyslal jasný signál, že podľa zásady subsidiarity sú jedinými zákonodarcami, ktorí môžu rozhodovať o takýchto citlivých veciach, 27 jednotlivých členských štátov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0069/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Celkovo vzaté, hlasoval som za návrh uznesenia o strategických cieľoch Európskej únie pre 15. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Podporil som aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zapísanie severského tuniaka modroplutvého do prílohy II k dohovoru CITES v súlade s najnovšími odporúčaniami Ad hoc výboru Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý podporil oznámenie o zapísaní severského tuniaka modroplutvého do prílohy II k dohovoru CITES. Valné zhromaždenie Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) následne stanovilo výrazné zníženie rybolovu tuniaka modroplutvého o 13 500 ton a Európska komisia zopakovala svoje obavy týkajúce sa zníženia stavu populácie tuniaka a zaviazala sa vykonávať spoľahlivejšie vedecké štúdie.

Uvedomujem si, že strata biodiverzity je vážnym problémom na celom svete, a domnievam sa, že iné živočíchy by mali byť v ohnisku iných návrhov na zachovanie. Túto konferenciu považujem za rozhodujúcu pre prežitie a udržateľnosť mnohých druhov. Napokon, nazdávam sa, že úplný zákaz medzinárodného obchodovania s tuniakom – jeho zapísania do prílohy I – by bol predčasný, keďže by mohol vyvolať krízu v sektore, ktorá by sa nezakladala na konkrétnych skutočnostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), písomne. – Pokiaľ ide o uznesenie o kľúčových cieľoch pre konferenciu zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), hlasoval som proti zrušeniu rybolovu severského tuniaka modroplutvého. Dôvodom je, že to veľmi nepriaznivo ovplyvní živobytie maltských rybárov. Veľká väčšina maltských rybárov nemôže loviť iné druhy v iných loviskách rýb z dôvodu tradičného spôsobu rybolovu. Okrem toho som presvedčený, že kritériá na zapísanie do dohovoru CITES nie sú v prípade severského tuniaka modroplutvého splnené.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne.(GA) Hlasoval som za správu o dohovore CITES. Živočíšne a rastlinné druhy hynú tisíckrát rýchlejšie, než je prirodzené. Ľudské činnosti túto rýchlosť ešte zvyšujú a ohrozujú biodiverzitu. Dohovor CITES je ústredným nástrojom v medzinárodnom úsilí bojovať proti primárnym hrozbám pre biodiverzitu a nezákonnému obchodovaniu a zaviesť náležité nariadenie o obchodovaní s voľne žijúcimi živočíchmi.

Podporujem tých, ktorí chcú, aby sa medzinárodné orgány presadzovania práva zvýšene zapájali do otázky riešenia trestných činov, pokiaľ ide o voľne žijúce živočíchy, a aby sa zaoberali hrozbami, ktoré by mohli vyplývať z elektronického obchodu. Podporujem aj odporúčanie, aby boli orgány zameriavajúce sa na trestné činy proti životnému prostrediu posilnené.

Rád by som upozornil na vplyv, ktorý budú mať opatrenia dohovoru CITES na zamestnanie v chudobných vidieckych komunitách a tých, ktorých živobytie závisí od obchodovania s určitými druhmi. Týmto krajinám musíme aj naďalej pomáhať pri uplatňovaní zoznamu CITES, aby sme mohli pracovať s tými, ktorí sú závislí od voľne žijúcich živočíchov v ich oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Európsky parlament vyzýva na úplný zákaz medzinárodného obchodovania s tuniakom modroplutvým. Ako zvolená zástupkyňa pre oblasť Sète som nehlasovala za toto opatrenie: dodnes nedošlo k dohode o tomto zákaze, či už medzi vedcami, alebo združeniami zaoberajúcimi sa životným prostredím. Ak sa však bude o takomto radikálnom zákaze rozhodovať v marci na medzinárodnej konferencii v Dauhe, chcela by som vyzvať Európsku komisiu, aby neblokovala finančnú náhradu, ktorú členské štáty možno budú musieť zaplatiť rybárom. Rybári vyvinuli za posledné roky značné úsilie, aby dodržiavali čoraz obmedzujúcejšie kvóty, modernizovali svoje flotily a tak ďalej. Nebolo by správne ich v budúcnosti nútiť, aby zmenili svoje povolanie, a pritom ich výrazne finančne nepodporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie s názvom Strategické ciele pre schôdzu konferencie zmluvných strán dohovoru CITES, lebo ochranu biodiverzity treba posilniť v rámci nadchádzajúcej schôdze konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Biologická diverzita je nevyhnutná pre blaho a prežitie ľudstva. Musíme byť nároční a žiadať ochranu všetkých druhov, ktorým hrozí vyhynutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) predstavuje najdôležitejšiu globálnu existujúcu dohodu o ochrane voľne žijúcich druhov. Jeho účelom je zabrániť nadmernému využívaniu týchto druhov na medzinárodný obchod. Z toho dôvodu je dôležité, aby sa Európska únia v marci konštruktívne zúčastnila 15. schôdze konferencie zmluvných strán.

Uznávam význam, aký má zachovanie ohrozených druhov pre ochranu biodiverzity a ekologickej rovnováhy našej planéty, a beriem na vedomie, že trvalo udržateľný rozvoj závisí od rozumného čerpania prírodných zdrojov, a to bez zastavenia činností potrebných na rozvoj.

Preto, keď rokujeme o zmenách príloh k dohovoru CITES, uznávam, že je dôležité zabezpečiť aj dostatočnú ochranu ohrozených voľne žijúcich druhov a zároveň neohroziť ani nezastaviť činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť hospodárske a sociálne prežitie mnohých komunít.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) je dôležitým nástrojom na zachovanie ohrozených druhov rastlín a živočíchov, najmä tých, ktoré sú predmetom obchodných záujmov, a preto ich treba chrániť a obohacovať. Chápeme, že rozhodnutia o úpravách tohto dohovoru a jeho príloh sú dôležité, keďže nám umožňujú pochopiť a náležite uvážiť dokázané zmeny v stave ochrany druhov. Musia mať podporné údaje a opodstatnené vedecké stanoviská. Na základe dostupných údajov si nemyslíme, že návrh na zapísanie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) do prílohy I k dohovoru CITES je odôvodnený. Mali by sme si spomenúť, že na poslednej schôdzi Medzinárodnej komisie pre ochranu atlantických tuniakov (ICCAT), ktorá sa uskutočnila v novembri 2009, sa odborníci vyjadrili, že tento druh sa nadmerne loví, ale že to nesmeruje k úplnému zákazu jeho lovu. V odporúčaniach sa uvádzalo, že treba výrazne znížiť jeho lov, a to na úroveň od 8 000 do 15 000 ton s pevne stanoveným limitom 13 500 ton. Za týchto okolností sa domnievame, že by sme mali počkať na hodnotenie a odporúčania odborníkov a situáciu v roku 2010 pozorne sledovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za toto uznesenie. Jedným z jeho cieľov je zachovanie tuniaka modroplutvého, ktorý je základnou zložkou rovnováhy biologickej diverzity morského prostredia.

Zákaz medzinárodného obchodu s tuniakom modroplutvým nám umožní zachovať naše loviská tuniaka modroplutvého, ktorý je v ohrození nadmerného rybolovu.

Európa však aj tak bude musieť skontrolovať opatrenia prijaté tretími krajinami, lebo ako vysvetlíme našim rybárom v Európe, že japonskí, líbyjskí alebo tuniskí rybári celkom legálne plienia naše loviská tuniaka modroplutvého?

Budeme sa musieť zamerať aj na rokovanie o vytvorení výlučného hospodárskeho priestoru, ktorý umožní pokračovanie drobného rybolovu, keďže tento rybolov neohrozuje zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za zákaz obchodu s tuniakom modroplutvým a v tom dôsledku aj za kompenzáciu odvetvia tuniakov, ako sa stanovuje v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý som spolupodpísala a ktorý bol čiastočne prijatý. Tuniak modroplutvý by sa tak mal zapísať do prílohy I k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pričom tuzemskému obchodu by sa udelila všeobecná výnimka, aby mohol drobný pobrežný rybolov pokračovať, a nezákonný rybolov by sa prísnejšie kontroloval. Nemali by sme sa zaoberať len týmto ohrozeným druhom, ktorého loviská sa za posledných 10 rokov zmenšili o 60 %, ale zabezpečiť aj značnú pomoc pre rybárov a majiteľov lodí, ktorých sa toto opatrenie bude týkať. To je nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), písomne. – Hlasovala som za zapísanie tuniaka modroplutvého do prílohy I k dohovoru CITES, keďže väčšina ad hoc expertnej poradnej skupiny organizácie FAO si myslí, že dostupné dôkazy podporujú návrh na jeho zapísanie. Tento druh zaznamenal výrazný úbytok a nadmerný rybolov a ohrozuje ho nadmerné využívanie na účely medzinárodného obchodu. Z toho dôvodu spĺňa kritériá na zapísanie do prílohy I k dohovoru CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), písomne. (ES) Aktuálna situácia severského tuniaka modroplutvého je neudržateľná a jeho prežitie možno zaručiť len prostredníctvom zníženia kvót. Dodávam, že tieto kvóty boli vždy za hranicami, ktoré odporúčala vedecká obec. Zapísanie tuniaka modroplutvého do prílohy I k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a následný zákaz medzinárodného obchodu s týmto druhom je riešením, ktoré je najlepšou zárukou obnovy tohto druhu. Napriek tomu treba zdôrazniť, že niektoré odvetvia rybného hospodárstva konali zodpovedne, rešpektovali kvóty a prispôsobili sa všetkým požiadavkám nastoleným v posledných rokoch. Z toho dôvodu som hlasoval za to, aby zapísanie tuniaka modroplutvého do prílohy I k dohovoru CITES podliehalo týmto podmienkam, čo bolo nakoniec aj schválené: pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ktorým sa stanovuje všeobecná výnimka pre tuzemský obchod, finančná podpora Európskej únie pre majiteľov plavidiel, ktorých sa to týka, a sprísnenie kontroly a pokút s cieľom bojovať proti nezákonnému, neregulovanému rybolovu. Hlasoval som aj za odloženie zapísania tuniaka modroplutvého do prílohy I o 18 mesiacov v závislosti od nezávislej vedeckej správy. Tento návrh nebol prijatý.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. (IT) Dnes 10. februára 2010 bol Európsky parlament vyzvaný, aby vyjadril svoje stanovisko k strategickým cieľom EÚ pre 15. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční 13. až 25. marca 2010 v Dauhe (Katar). Hoci úloha Parlamentu je len poradná, aj tak som považovala za dôležité podpísať a hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorého cieľom je odstránenie koralu červeného z prílohy II k dohovoru, čo by spôsobilo výrazný pokles v love koralu červeného a obchode s ním ako s ohrozeným druhom. Zapísanie druhov Corallium do prílohy II sa naozaj zdá byť opatrnícke a riadne nepodložené vedeckými údajmi. Navyše, hospodárske a sociálne následky, ktoré by mohlo ich zapísanie mať na talianske hospodárstvo a najmä na niektoré regióny južného Talianska, vyvolali vo mne veľké obavy a viedli ma k tomu, aby som hlasovala za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V skutočnosti som považovala za vhodnejšie poskytnúť našim spoločnostiam v tomto odvetví viac času na reštrukturalizáciu výroby, vďaka čomu by zostali konkurencieschopnými na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Tuniakovi modroplutvému hrozí vyhynutie v dôsledku nedostatočnej kontroly nadmerného rybolovu z tohto zdroja. Zdá sa, že zakázať obchodovanie s ním je nevyhnutné. Cieľom zákazu je chrániť tento druh. Veľa rybárov, najmä francúzskych, ktorí vedia o tomto probléme, celé roky robili všetko, čo bolo v ich silách, aby ich plavidlá spĺňali nariadenia a aby dodržiavali rybolovné kvóty potrebné na prežitie tuniaka modroplutvého. Títo rybári, ktorých už výrazne postihla kríza, budú hlavnými obeťami opatrenia, ktoré je potrebné v dôsledku nezákonného rybolovu a pokútnych priemyselných sietí. Rybári by v tomto svojom úsilí nemali zostať sami.

Nemôžeme ich žiadať, aby sa obetovali v záujme planéty, keďže veľmoci, ktoré sa stretli v Kodani, ukázali, že sa tomuto problému vyhli. Zásada OSN o spoločnej zodpovednosti za problémy životného prostredia sa preto musí uplatniť a úsilie rybárov sa musí kompenzovať príspevkom z Európskej únie. Ďalej, ak Francúzsko vytvorí skutočne výlučný hospodársky priestor v Stredomorí, poskytlo by to útočisko zdrojom, kým drobný rybolov šetrný k ekologickej rovnováhe by prežil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ sa musí zúčastniť 15. schôdze konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) s jasne definovanými cieľmi, pokiaľ ide o druhy, ktorým hrozí vyhynutie a ktoré treba chrániť. Dohovor CITES je rozhodujúci pre zachovanie voľne žijúcich druhov a jeho cieľom je zabrániť nadmernému využívaniu voľne žijúcich živočíchov a rastlín na zahraničný obchod.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Zdržal som sa hlasovania o uznesení B7-0069/2010 o strategických cieľoch EÚ pre 15. schôdzu konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), pretože sa domnievam, že severský tuniak modroplutvý by sa nemal zapísať do prílohy I k dohovoru CITES. Predznamenalo by to koniec tradičných, udržateľných spôsobov rybolovu, hoci za vyprázdnené loviská môžu vlastne priemyselné rybárske lode so záťahovými sieťami. Žiadam, aby sa potvrdila vina, ktorú má každá jedna rybárska loď na tejto alarmujúcej situácii tuniaka modroplutvého, aby sa kvóty rozdelili nanovo a spravodlivejšie a aby sa zaviedli prísnejšie opatrenia.

Z toho dôvodu by sme mali podporovať tradičné rybolovné spôsoby, ktoré tisícom ľudí zabezpečia živobytie a ktoré sú omnoho selektívnejšie. Musíme byť spravodliví: medzi priemyselným rybolovom a tradičnými spôsobmi rybolovu je obrovský rozdiel. Chcem zdôrazniť význam ochrany tuniaka modroplutvého, ale tiež musíme nájsť rovnováhu, ktorá zaručí prežitie tohto druhu, pričom nepotrestá stredomorské rybolovné spôsoby, akým je napríklad spôsob almadraba.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Hlavná myšlienka tohto uznesenia o dohovore CITES zameriavajúceho sa na druhy, ktorým hrozí vyhynutie, je zásadná: dospieť k európskemu konsenzu o zákaze medzinárodného obchodu s tuniakom modroplutvým. Vedci a odborníci na životné prostredie bijú na poplach tvárou v tvár rybárom, ktorí sa k tomuto zákazu stavajú s obrovským vzdorom. Tuniak modroplutvý by mohol pri súčasnom tempe úplne vyhynúť do troch rokov, a to aj napriek obrovskému úsiliu, ktoré sa vyvíjalo v posledných rokoch. Taliansko už urobilo gesto, keď prijalo moratórium počnúc rokom 2010. Francúzsko tak urobilo tiež, ale omnoho nejednoznačnejšie, keďže hovorí o období 18 mesiacov potrebných na zhodnotenie stavu zdrojov. Čo sa týka Španielska a Malty, ich mlčanie je nehanebné. Je to v