Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 11. helmikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

Ehdotus neuvoston direktiiviksi HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta (keskustelu)
MPphoto
 

  Stephen Hughes, laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, on kyse tärkeästä terveyttä ja turvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä. Liz esitteli sen taustaa. Sitä on valmisteltu todella kauan – kuusi vuotta ensimmäisestä tapaamisestamme, kuten hän kertoi. On hauska nähdä komission jäsen Andor täällä tänä aamuna, mutta tavallaan on harmi, ettei komission jäsen Špidla ole täällä. Olemme usein kritisoineet häntä täällä parlamentissa, mutta tänään olisimme voineet onnitella häntä siitä, että hän lopulta teki aloitteen neulojen ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamilta tapaturmilta suojaamista koskevasta ehdotuksesta.

Me taivuttelimme häntä pitkään. Itse asiassa hänen yksikkönsä neuvoi häntä olemaan toimimatta todeten, että työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen, vuonna 2000 annettu direktiivi yhdessä riskinarvioinnin tekijöistä vuonna 1989 annetun puitedirektiivin kanssa olisivat riittäviä ehkäisemään tällaiset tapaturmat, mutta lopulta saimme vakuutettua hänen henkilöstönsä siitä, että kun tapaturmia on yli miljoona vuodessa, jotain on selvästi pielessä. Tarvittiin erityislainsäädäntöä, sellaista kuin Yhdysvalloissa ja osissa Espanjaa, joissa se toimii hyvin tehokkaasti.

Lopulta komission jäsen suostui toimiin ja, kuten Liz kertoi, hän laati vuonna 2008 tarkistuksen vuoden 2000 direktiiviin, mutta sitten julkisten palvelujen ammattiliitot HOSPEEM ja EPSU, ilmaisivat halukkuutensa laatia sopimuksen. Ne laativat sopimuksen. Olen siitä iloinen. Sopimus on hyvä, mutta tietyissä osissa on hieman epäselvyyksiä. Tämän vuoksi olen esittänyt työllisyysvaliokunnan hyväksymän tarkistuksen, jotta komissio julkaisisi direktiivin mukana ohjeet sen sujuvan ja yhdenmukaisen kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tuemme täysin komission ehdotusta direktiiviksi, ja ymmärrämme, ettei työmarkkinaosapuolten väliseen sopimukseen voida puuttua. Me emme voi muuttaa sitä. Neuvosto ei voi muuttaa sitä. Se on niiden välinen sopimus. Sopimuksen merkittävimpään osaan, sen kuudenteen lausekkeeseen, joka koskee poistamista, ehkäisyä ja suojelua, liittyy kuitenkin valitettavasti hieman epäselvyyttä riskinarvioinnin osalta ja sen osalta, mitä ehkäiseviä tekijöitä työnantajien täsmällisesti on pantava täytäntöön ja koska.

Jos tätä epäselvyyttä ei tarkenneta, on vaarana, että direktiiviä sovelletaan hyvin eri tavoin. Tämän vuoksi kehotamme komissiota laatimaan täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivoja auttaakseen työnantajia ymmärtämään vaarat ja tarvittavat ehkäisytoimenpiteet direktiivin johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Neulanpistotapaturmat ovat yleisimpiä ja vaarallisimpia terävien instrumenttien aiheuttamista tapaturmista. Aina, kun onttoa neulaa käytetään potilaaseen, on olemassa neulanpistotapaturman vaara, joka voi johtaa terveydenhuoltoalan työntekijän vakavaan infektioon, sillä ontto neula säilöö potilaan verta tai muita ruumiin nesteitä.

Valtava määrä puolueettomasti saatua näyttöä osoittaa, että entistä paremman koulutuksen, turvallisempien työtapojen ja sellaisten lääketieteellisten instrumenttien käyttöönotolla, joissa on sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä mekanismeja, ehkäistään suurin osa neulanpistotapaturmista. Kaikki nämä asiat ovat välttämättömiä, eivät vain osa – nämä ovat kaikki välttämättömiä asioita.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että minkä tahansa näistä kolmesta osatekijästä toteuttamatta jättäminen vähentää merkittävästi niiden vaikutusta. Vastaavasti yritykset ottaa käyttöön sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä mekanismeja vain tietyillä aloilla tai tiettyjen potilaiden osalta ovat epäkäytännöllisiä ja tehottomia.

Yhdysvaltojen, Kanadan ja Espanjan osien kaltaisissa valtioissa, joissa on voimassa tehokas lainsäädäntö, määrätään selvästi, että kaikki kolme osatekijää on toteutettava neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi. Ei ole sattumaa, että lainsäädännöt vastaavat tässä toisiaan. Pyrimme siis poistamaan kuudenteen lausekkeeseen liittyvän epäselvyyden julkaisemalla suuntaviivat.

Liz mainitsi neulanpistotapaturmiin joutuneiden kokeman trauman. Olen asiaa koskevan kuuden vuoden työskentelymme aikana tavannut ihmisiä, jotka ovat kokeneet neulanpistotapaturman, ja korostan juuri tätä tarumaa. Olen tavannut lääkärin, joka luopui ammattinsa harjoittamisesta neulanpistotapaturman vuoksi. Olen tavannut henkilön, jolla on HIV-tartunta neulanpistotapaturman vuoksi. Olen tavannut ihmisiä, jotka eivät ole saaneet tartuntaa, mutta varmaa tietoa edelsi kuukausien epävarmuus tästä. Olen tavannut myös jätteiden kerääjiä ja vankilatyöntekijöitä, jotka ovat kokeneet neulanpistotapaturman. Heitä tämä sopimus ei koske. Se on toinen asia, jota meidän on tarkasteltava tulevaisuudessa.

Sopimus on kuitenkin hyvä, ja uskon, että jos saamme aikaan hyvät ohjeet sen soveltamisesta kaikkialla Euroopan unionissa, olemme kaikki tehneet hyvää työtä ja voimme toivottavasti vähentää merkittävällä tavalla neulanpistotapaturmien vuosittaisten miljoonan uhrin määrää.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö