Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0013/2010

Ingediende teksten :

A7-0013/2010

Debatten :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Stemmingen :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0029

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 11 februari 2010 - Straatsburg Uitgave PB

6.4. Overeenkomst EU/Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de EU naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (A7-0013/2010, Jeanine Hennis-Plasschaert) (stemming)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul , namens de PPE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, namens de PPE-Fractie wil ik ons Parlement voorstellen het verslag van mevrouw Hennis-Plasschaert terug te verwijzen naar de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, overeenkomstig de artikelen 63 en 175 van het Reglement. Wij hebben gisteren geluisterd naar de Raad en de Commissie. Allebei hebben ze het Parlement verzocht om een extra termijn om te kunnen voldoen aan de door onszelf geformuleerde eisen met betrekking tot de tussentijdse overeenkomst.

Dit Parlement vraag de Raad en de Commissie maar ook de Verenigde Staten terecht rekenschap. Dat is onze verantwoordelijkheid – des te meer sinds het Verdrag van Lissabon – en die mogen we niet uit de weg gaan. Dit Parlement plaatst veiligheid van personen en eerbied voor de persoonlijke levenssfeer terecht op gelijke voet, want deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met het verzoek onze stemming iets uit te stellen tornt de PPE-Fractie aan haar eisen noch aan het gezag van het Parlement. Ze vraagt om de bal weer heel even bij de Commissie, de Raad en de Verenigde Staten neer te leggen.

Mijn fractie stelt het Parlement namelijk voor de aan de Raad toegekende termijn te beperken door te eisen dat de gevraagde elementen ons niet in mei worden verstrekt, zoals de Raad voor ogen heeft, maar reeds volgende maand. In dat geval zouden wij in maart de knoop kunnen doorhakken. Dat is niet denkbeeldig, temeer daar commissaris Malmström ons gisteravond heeft toegezegd volgende week of tijdens de eerstvolgende minisessie in Brussel over tien dagen, met een nieuw onderhandelingsmandaat voor de definitieve overeenkomst te komen. Dus wat wij u voorstellen is een nieuw mandaat in februari, en een stemming van het Parlement in maart.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik steun het voorstel van de PPE om de stemming uit te stellen. Ik denk dat dit verstandig en redelijk is; het Parlement mag dan wel nieuwe bevoegdheden hebben maar we moeten er wel op een gematigde en verantwoordelijke wijze gebruik van maken. De Raad heeft geprobeerd het Parlement tegemoet te komen, misschien nog niet genoeg, maar de leden hebben zich ook verontschuldigd voor hun fouten tijdens dit proces. Dus ik denk dat we nu wat tijd moeten uittrekken om samen te werken en ook aan te sturen op een nieuw langetermijnakkoord. Naar mijn mening is het in het belang van de reputatie van het Parlement, de toekomst van onze internationale akkoorden en de veiligheid in Europa dat we daar nu meer tijd voor uittrekken.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, rapporteur. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik adviseer tegen uitstel te stemmen aangezien er door de Raad niet aan de voorwaarden voor uitstel is voldaan. Dit Parlement kan niet blijven toegeven aan loze beloften; de bal lag bij de Raad maar deze heeft daar niet op adequate en doeltreffende wijze gevolg aan gegeven. De Raad is al meer dan twee jaar op de hoogte van dit probleem en heeft er in die tijd niets aan gedaan. Door niet in te stemmen met de tussentijdse overeenkomst wordt de veiligheid van de Europese burgers niet in gevaar gebracht. De gerichte trans-Atlantische uitwisseling van gegevens blijft mogelijk; de rechtsstaat is van cruciaal belang, hoewel onze wetten momenteel worden geschonden – wat op grond van deze overeenkomst met zijn tijdelijke toepassing niet zou veranderen. Het Parlement moet zich daar niet medeplichtig aan maken.

Ten slotte het laatste punt, als de Amerikaanse regering het Amerikaanse Congres iets dergelijks zou voorstellen – het en masse overdragen van bankgegevens van Amerikaanse burgers aan een buitenlandse mogendheid, weten we allemaal wel wat het Amerikaanse Congres zou zeggen – of niet soms?

(Applaus van links)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie zou haar steun willen geven aan uitstel van de stemming. Daardoor krijgt de nieuwe Commissie de mogelijkheid om een nieuw momentum te creëren voor dit moeilijke dossier en het zou ook het Europees Parlement meer tijd geven om te kijken hoe we daarmee verder willen.

De Commissie is gebonden aan een zeer ambitieus tijdschema. Ik wil graag bevestigen wat de heer Daul heeft gezegd – dat de Commissie het mandaat voor een nieuwe langetermijnovereenkomst zal vaststellen op 24 februari als u ermee instemt de stemming uit te stellen. Ik ben bereid dezelfde dag nog persoonlijk naar u toe te komen om het mandaat voor te leggen. De dag daarna gaat het naar de Raad in Brussel zodat die het in overweging kan nemen. Ik ben ervan overtuigd dat het Spaanse voorzitterschap alles zal doen om zo spoedig mogelijk met het mandaat in te stemmen. De Commissie zal dan onmiddellijk onderhandelingen starten met de Verenigde Staten en proberen deze zo snel mogelijk af te ronden.

Binnen onze bevoegdheden zullen we het Europees Parlement in alle stadia van het proces volledig op de hoogte houden. Mijn doel is een nieuw akkoord tot stand te brengen met zeer ambitieuze waarborgen voor privacy en gegevensbescherming. Ik denk dat we aan beide zijden van de Atlantische Oceaan vertrouwen kunnen opbouwen voor het traceren van financieringen, maar natuurlijk kan dit alleen als daarbij de bescherming van burgerlijke vrijheden en grondrechten volledig gewaarborgd is.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, een vraag aan de Commissie en een bijkomende vraag aan mevrouw Malmström: heb ik goed begrepen dat u, mevrouw Malmström, het verzoek om uitstel van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) in uw hoedanigheid van commissaris steunt? Dan zou ik u willen vragen waarom u dergelijke verzoeken niet al eerder gesteund hebt in de zes maanden dat u als EU-minister voor het Zweedse voorzitterschap actief was. Dan hadden vandaag niet over dit uitstel hoeven te discussiëren.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Wilt u hier een heel kort antwoord op geven?

(De commissaris geeft aan dit niet te willen.)

(Het Parlement verwerpt het verzoek om het verslag terug te verwijzen naar de commissie)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid