Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0190(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0013/2010

Forhandlinger :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Afstemninger :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0029

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 11. februar 2010 - Strasbourg EUT-udgave

7. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
Protokol
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu, for PPE-Gruppen. (RO) Hr. formand! Jeg vil navnlig gerne takke ordføreren. Jeg glæder mig på vegne af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) over den endelige afstemning om Progressprogrammet. PPE-Gruppen, som jeg repræsenterede under udarbejdelsen af betænkningen, har altid støttet alle initiativer og foranstaltninger, der har til formål at bekæmpe de økonomiske og sociale forskelle mellem medlemsstaterne.

Den betænkning, som vi har stemt om i dag, opfylder et af PPE-Gruppens hovedmålsætninger, nemlig at yde støtte til mikrovirksomheder under hensyntagen til social integration. Afstemningen i dag sikrer også, at programmerne under rammeprogrammet Progress ikke vil blive begrænset, og opfylder således en anden af PPE-Gruppens målsætninger. Det vigtigste aspekt i dagens afstemning er efter min opfattelse betænkningens artikel 1. Den afspejler rent faktisk en afbalanceret tilgang til spørgsmålet om kilder til finansiering af projekter, som PPE-Gruppen altid har støttet.

Budgetposten for den europæiske mikrofinansieringsfacilitet er rent faktisk sammensat af 60 mio. EUR fra Progressprogrammet og 40 mio. EUR fra andre kilder. Denne sammensætning er i overensstemmelse med PPE-Gruppens holdning, idet gruppen på den ene side støtter en hurtig iværksættelse af programmet og på den anden side ønsker at udvise den nødvendige forsigtighed under hensyntagen til de nuværende budgetbegrænsninger. Jeg vil gerne på ny takke for afstemningen i dag og for den stadige støtte under udarbejdelsen af betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at det glæder mig meget, at vi har godkendt dette program, og det glæder mig at kunne stemme for, navnlig på et tidspunkt, hvor vores lande kæmper med den økonomiske krise og arbejdsløsheden er nået op på 10 % eller mere i mange af vores lande. Denne pakke vil være til stor hjælp for os alle. Jeg vil gerne takke ordføreren og vil også gerne sige, at jeg er meget glad for, at der blev skabt enighed, og at disse 100 mio. EUR ikke udelukkende vil blive allokeret på bekostning af Progresspakken. Det er en meget fin aftale, som jeg gerne vil takke for. Jeg håber, at alle vil drage fordel heraf.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig også meget over, at jeg har støttet dette initiativ. Det er et konkret udtryk for en af de foranstaltninger, som EU har truffet til imødegåelse af den nuværende økonomiske krise. Dette særlige initiativ er rettet mod de grupper, der normalt ikke har adgang til lånemarkedet, de grupper, som bankerne og andre finansielle institutioner siger nej til, nej tak, vi ønsker ikke at gøre forretninger med jer. Mennesker, der f.eks. har mistet deres arbejde, som risikerer social udstødelse, mennesker, der har vanskeligt ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet, har nu mulighed for at starte egen virksomhed, idet de kan få adgang til lån på op til 25 000 EUR. Jeg tror, at dette initiativ vil gøre en forskel for mange mennesker, og jeg takker det spanske formandskab for dets bestræbelser på at indgå en aftale samt ordføreren for hendes store indsats.

Jeg mener, at vi har indgået en fin aftale i dag, navnlig for de grupper, der som sagt ikke har adgang til lånemarkedet, og personligt glæder jeg mig også meget over, at bl.a. kreditforeningerne får mulighed for at formidle disse mikrokreditter til deres medlemmer.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Hr. formand! Den økonomiske krise har skabt en social krise – det er den eneste måde at beskrive en situation, hvor arbejdsløsheden er steget tre, fire eller fem gange så meget som i perioden før krisen. I løbet af det seneste år har Parlamentet godkendt en økonomisk genopretningsplan, en plan om gennemførelse og finansiering af afgørelserne, inden for rammerne af Progressprogrammet.

Situationen er naturligvis kompleks. Arbejdsløsheden kan ikke nedbringes på én gang. Jeg støttede Kommissionens supplerende foranstaltninger om mikrokreditfinansiering. Det er imidlertid uacceptabelt, at Kommissionen ønskede at finde en bekvem udvej og finansiere finansieringsfaciliteten via en omfordeling af midler fra Progressprogrammet. Jeg kunne ikke støtte denne tilgang og stemte derfor for kompromisløsningerne i Gönczi-betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Hr. formand! Det gamle Europas andel af det globale BNP er i alvorlig tilbagegang. Hvis vi udelukker de lande, der tiltrådte EU i forbindelse med den sidste udvidelsesrunde, tegnede de 15 gamle lande sig for 40 år siden for 35 % af det globale BNP. I dag tegner de sig for 25 %, og om 15 år vil de tegne sig for 15 %. Europa er ved at blive sklerotisk og artritisk på grund af den økonomiske og sociale model, som vi tidligere var så stolte af.

I perioden lige efter krigen så det ellers ud til at fungere; betalt ferie, barselsorlov – hvem kan være imod det? – lavere arbejdstid osv. Men på et tidspunkt trænger realiteterne sig på, og vi er kommet til det punkt nu. Der skal i dag fire tyske arbejdstagere til at præstere det samme antal arbejdstimer i løbet af året som tre amerikanske arbejdstagere. USA's andel af det globale BNP har således stort set ligget på samme niveau igennem de sidste 40 år. Vi er som et ældre ægtepar i et herskabeligt hus fra fordums tid, der er ved at falde sammen om ørene på os, og som således ikke har øje for, hvad der sker uden for vores dør. Hele vores kontinent er ved at blive sterilt, sklerotisk og gammelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Hr. formand! Jeg støttede med stor glæde beslutningen, og jeg støttede også alle ændringsforslagene. Hvorfor gjorde jeg det? For det første lykkedes det os at fokusere på beskæftigelse og social solidaritet på trods af krisen. For det andet lykkedes det os at fokusere på disse aspekter på trods af vores forskelle, idet der var tale om fælles ændringsforslag, der blev støttet af
socialdemokraterne, demokraterne, de kristelige demokrater og de liberale. For det tredje ønsker jeg endelig, at vi hermed sender et klart signal til alle medlemsstaterne om, at de med hensyn til denne beslutning bør følge Europa-Parlamentets eksempel.

 
  
  

Henstilling: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Hr. formand! Europa-Parlamentet har fået mere magt, men denne magt er ikke blevet brugt konstruktivt i dag. Forud for forhandlingen om SWIFT var der mange ting, der gik galt. Kommissionen og Rådet gav Parlamentet for få oplysninger og for sent. Det må ikke ske igen.

Det er imidlertid ikke en tilstrækkelig god grund til pludselig at standse et program, der har fungeret rimeligt i en årrække, et program, der flere gange påviseligt har beskyttet både europæiske og amerikanske statsborgere. Jeg har derfor stemt imod henstillingen, og jeg støtter en forlængelse af SWIFT-aftalen i ni måneder. I forbindelse med forhandlingerne om en ny aftale skal der skabes enighed om klare ordninger, der sikrer en bedre beskyttelse af personoplysninger. Vi skal forhindre unødvendig dataudveksling, og vi må ikke tillade lagring af data på ubestemt tid.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - (DE) Hr. formand! Der er ingen, der bestrider, at det er nødvendigt at sætte beslutsomt ind over for terrorisme i EU og at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med USA på dette område. Jeg har imidlertid stemt imod SWIFT-aftalen, fordi en række grundlæggende spørgsmål vedrørende databeskyttelse endnu ikke er blevet afklaret. Den foragt, der blev udvist for Parlamentet under forhandlingerne om aftalen, var desuden ganske enkelt uacceptabel. Jeg håber meget, at Parlamentet nu vil blive fuldt ud inddraget, og at denne situation ikke vil opstå igen.

Vi har brug for en international aftale om regulering af dataudveksling, men den må ikke være i strid med borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder. I forbindelse med overførsel af data fra EU-medlemsstaterne til tredjelande skal vi desuden sikre, at vi beskytter EU-borgernes ret til databeskyttelse. Det vil jeg fortsat arbejde for.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). (EL) Hr. formand! Parlamentet havde en meget kort forhandling om SWIFT-spørgsmålet i går, og både Rådet og Kommissionen fremdrog en række meget vigtige aspekter vedrørende de nuværende proceduremæssige problemer, navnlig med hensyn til underretning af Parlamentet om alle spørgsmålets parametre.

Det er netop årsagen til, at jeg stemte for den foreslåede udsættelse i dag, således at vi kan få de rigtige oplysninger i den nærmeste fremtid, afklare eventuelle misfortolkninger og nå frem til en endelig afgørelse.

Beskyttelsen af de europæiske borgeres oplysninger er af afgørende betydning, og vi støtter alle fuldt ud dette mål. Der er ingen, der bestrider, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger. Vi skal imidlertid samtidig træffe de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig finansiering af terrororganisationer og således sætte forebyggende ind mod et fænomen, der er en plage for både USA og Europa, nemlig terrorangreb.

Det er netop derfor, at vi har et meget stort ansvar at leve op til i den nærmeste fremtid, således at vi i fællesskab kan afklare misforståelserne og finde frem til en løsning på problemet.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne afgive stemmeforklaring om Hennis-Plasschaert-henstillingen – den såkaldte "SWIFT-henstilling" – om sporing af finansiering af terrorisme.

Afstemningen var efter min opfattelse forvirrende, selv ud fra Europa-Parlamentets standarder. Jeg tror, at vi stemte om ikke at stemme, og derefter stemte vi om at henvise henstillingen til fornyet udvalgsbehandling. Jeg ønskede at stemme for henstillingen om at nægte at godkende indgåelsen af aftalen. Jeg ønskede imidlertid bestemt ikke at stemme for henstillingens punkt 2 om at forelægge henstillinger med henblik på en langsigtet aftale i overensstemmelse med de retlige rammer, der er indført i medfør af Lissabontraktaten.

Jeg ønsker ikke nogen aftale eller aftaler i medfør af Lissabontraktaten. Lissabontraktaten er i strid med Bill of Rights fra 1689 og Englands øvrige forfatningslove, der ikke er blevet udtrykkeligt ophævet, og som fortsat er i kraft. Derfor er England – ja endog Det Forenede Kongerige – i dag underlagt en ulovligt konstitueret regering.

 
  
MPphoto
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL) . – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne understrege, at jeg stemte for Hennis-Plasschaert-henstillingen, men jeg vil gerne afgive følgende stemmeforklaring. Grækenlands Kommunistiske Parti forkaster "terroraftalen" indgået mellem EU og USA under påskud af bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

Vi fordømmer bestræbelserne fra centrum-venstre og centrum-højre, tilhængerne af den europæiske ensrettede linje, på at retfærdiggøre "terroraftalerne" med USA over for befolkningen. Selv om den midlertidige aftale, som EU og USA allerede har undertegnet, ikke godkendes i beslutningen, opfordres Rådet til at indgå en permanent aftale med USA, der angiveligt vil sikre beskyttelsen af personoplysninger.

Det er efter vores opfattelse et åbenlyst bedrag. Vi mener ikke, at personoplysninger vil blive beskyttet, såfremt denne beskyttelse ligger i hænderne på CIA eller andre efterretningstjenester. EU og USA og andre imperialistiske kræfter bruger terrorisme som et påskud for at krænke græsrøddernes friheder og rettigheder, for at undergrave græsrodsbevægelsen og for at retfærdiggøre deres imperialistiske krige.

Der er ingen "terrorlove", der respekterer græsrøddernes friheder, og derfor er befolkningen nødt til at forkaste dem og alle de tilknyttede "terroraftaler".

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Hr. formand! Det var et meget komplekst spørgsmål, og jeg ville ønske, at jeg havde den moralske sikkerhed, der er blevet givet udtryk for fra begge sider. Der var en række legitime borgerrettighedsspørgsmål, spørgsmål, som befolkningen i både USA og EU bekymrer sig over. Jeg mener ikke desto mindre, at den amerikanske regering er gået meget langt i bestræbelser på at imødekomme de bekymringer, der blev givet udtryk for på denne side af Atlanten, og at den har stillet et rimeligt forslag, der sikrer en balance mellem sikkerhed og frihed.

Jeg har talt imod mange af de foranstaltninger, som Parlamentet har fået forelagt i løbet af de sidste 10 år, såkaldte "sikkerhedsforanstaltninger", der rent faktisk blot havde til formål at øge statens magt. Jeg mener imidlertid ikke, at denne foranstaltning tilhører denne kategori. Der er tale om en foranstaltning, der rent faktisk har forhindret terroristiske uhyrligheder. Jeg er bange for, at nogle af kritikerne i Parlamentet i virkeligheden ikke var interesseret i borgerrettigheder. De havde to andre dagsordener. For det første ønskede de at gøre det føderale parlaments beføjelser gældende på bekostning af nationalstaterne og for det andet at give udtryk for deres faste overbevisning om, at USA altid og alle steder har uret. Det er en skam. Efter valget af Barack Obama blev der fra Parlamentets venstrefløj lagt stor vægt på et nyt partnerskab på tværs af Atlanten. I dag kan vi se, hvor meget deres ord er værd.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Kommissionen har indgået en aftale med USA om overførsel af personoplysninger om EU-borgere til amerikanske finansielle efterretningstjenester. Aftalen er meget ubalanceret og ufordelagtig for EU. Vi mener ikke, at aftalen kunne accepteres i den version, som Parlamentet har fået forelagt, idet vi er ansvarlige for at beskytte EU-borgernes rettigheder, og vi kan ikke tillade, at oplysninger om EU-borgere behandles af amerikanske finansielle efterretningstjenester i en periode på 99 år.

Aftalens struktur var absurd og ubalanceret, og den skabte efter min mening grundlag for misbrug af personoplysninger om EU-borgere. Det er derfor godt, at Europa-Parlamentet har besluttet at forkaste aftalen og forpligtet Kommissionen til at påbegynde arbejdet med en ny afbalanceret aftale, hvor de amerikanske og europæiske statsborgeres rettigheder sidestilles.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Hr. formand! Jeg stemte for udsættelsen af afstemningen om aftalen samt imod forslaget om at nægte at godkende indgåelsen af aftalen. Det forhold, at stolthed har vundet over ansvarlighed i Parlamentet er ikke et godt tegn, selv om Rådet ikke underrettede Europa-Parlamentet behørigt. Analysen af disse data har imidlertid gjort det muligt at spore mulige terrorangreb rettet mod europæiske borgere i tide. De medlemmer, der uden videre forkastede den midlertidige aftale for at sikre en bedre beskyttelse af de europæiske borgeres finansielle oplysninger, har måske ikke læst denne aftale, da den udgør en bedre ramme end den ramme, der eksisterer i praksis under den gamle aftale fra 2003, selv om der ikke er blevet påvist tilfælde af misbrug af data. I den midlertidige aftale var der tværtimod endnu flere nye garantier, f.eks. at anmodninger om oplysninger kun kan fremsendes af den amerikanske justitsminister, hvilket også gør sig gældende for Europol, og kun på grundlag af en klar beskrivelse af den efterforskning, som anmodningen vedrører. Jeg forstår derfor ikke, hvad der er sket her. Europa-Parlamentet har efter min opfattelse indtaget en usædvanlig og arrogant holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil for det første gerne sige, at jeg fuldt ud accepterer den demokratiske afgørelse, som Parlamentet har truffet, men i denne sag glædede det mig at stemme i overensstemmelse med vores gruppe og den holdning, som vores leder, hr. Daul, har givet udtryk for. Jeg mener imidlertid, at der var to faktorer, der bidrog til, at anmodningen blev forkastet med 15 stemmer – for det første den manglende besvarelse af hr. Schulz' spørgsmål, og for det andet tror jeg, er der var en vis forvirring omkring, hvad vi stemte om.

Jeg tror, at vi fremover, når der kommer forslag fra salen, skal gøre det helt klart for alle, hvad vi stemmer om lige nu. Jeg misforstår måske situationen, men det er min holdning.

 
  
  

Forslag til beslutning B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne tale om den afstemning, der netop har fundet sted om skarpe instrumenter og stikskader på hospitaler og hos lægen. Det skal understreges, at dette problem længe har været undervurderet. Der sker mange skader under operationer, hos den praktiserende læge eller på speciallægernes operationsstuer, hvor sygeplejersker eller læger skader sig selv med en nål eller en skalpel kontamineret med blod fra en patient med en smitsom sygdom.

Vi ser navnlig et stigende antal sygeplejersker, der bliver smittet med hepatitis, men det er ikke ualmindeligt inden for dette fag, at de også smittes med hiv-virus, og at de får aids. Jeg vil gerne støtte Europa-Parlamentets bestræbelser på at beskytte læger og sygeplejersker gennem forebyggende foranstaltninger samt sikre, at deres ret til at søge erstatning anerkendes.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over udfaldet af afstemningen her i dag, idet Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vedtog en betænkning om beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler, og andre stikskader helt tilbage i 2006. Der blev naturligvis indgået en rammeaftale i juli mellem arbejdsmarkedets parter, og nu har vi vedtaget denne beslutning. Sundhedsarbejdere overalt i Europa vil hilse denne beslutning varmt velkommen, da nålestikskader og andre stikskader udgør en af de mest almindelige og alvorlige risici for sundhedsarbejdere. Det anslås således, at der er omkring 1 mio. skader af denne art hvert år.

Det er nu afgørende, at foranstaltningerne i direktivforslaget vedtages og gennemføres hurtigt. Sundhedsarbejderne har allerede ventet i for lang tid, og det er ikke rimeligt at bede dem om at vente længere. Deres arbejde er i forvejen meget vanskeligt og stresset, og jeg ved, at de vil hilse ethvert tiltag fra Parlamentet, der kan forbedre situationen, velkommen.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning: Gabrielle Albertini (A7-0003/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Island, der forelagde sin ansøgning om tiltrædelse af EU for Rådet den 16. juli 2009, bør naturligvis ikke stilles ringere end andre kandidatlande eller potentielle kandidatlande. Jeg har således stemt for en tilpasning og ændring af den eksisterende forordning om førtiltrædelsesbistand. Island er som bekendt allerede medlem af EØS og er en meget højt udviklet nation, og derfor bør bistanden være begrænset. Dette instrument til førtiltrædelsesbistand bør imidlertid generelt revideres på ny. Det er f.eks. meget uklart, hvorfor tredjelande som Tyrkiet modtager flere hundrede millioner euro finansieret af de europæiske skatteydere, penge, der er hårdt brug for i Europa.

 
  
  

Betænkning: Jiří Maštálka (A7-0005/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da Haagerkonventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer fra 2007 først og fremmest er en foranstaltning, der skal beskytte børn, eftersom langt de fleste af sådanne krav vedrører børnebidrag. Denne konvention har til formål at gøre det nemmere at inddrive betalinger og sikre, at underholdsbidrag anerkendes og inddrives effektivt i udlandet. Jeg glæder mig over, at Rådet hørte Europa-Parlamentet og snart vil træffe en afgørelse om denne konvention, idet der har været en stigning i antallet af internationale sager vedrørende inddrivelse af underholdsbidrag som følge af mulighederne for fri bevægelighed i medlemsstaterne og andre lande og som følge af et øget antal skilsmisser.

Jeg vil gerne understrege, at når Kommissionens forslag om inddrivelse af underholdsbidrag er blevet vedtaget, vil det blive nemmere og enklere for en person, der lever i en af de kontraherende stater, at inddrive underholdsbidrag fra en person, der er underlagt en anden kontraherende stats jurisdiktion. Når denne afgørelse er blevet truffet, vil relationerne mellem EU-medlemsstaterne og andre lande, der er parter i konventionen, blive juridisk styrket og reguleret af et harmoniseret regelsæt på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), skriftlig. (PT) Konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer fra 2007 er meget vigtig både fra et politisk og et praktisk synspunkt, eftersom den sikrer en mere effektiv inddrivelse af børnebidrag og således medvirker til at løse situationer, der ofte er meget vanskelige. Eftersom langt de fleste af sådanne krav vedrører børn og børnebidrag, er konventionen først og fremmest en foranstaltning, der skal beskytte børn, hvori der fastlægges detaljerede bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse i sager om underholdspligt. Sigtet med forslaget er at godkende konventionen på vegne af Fællesskabet, der vil få enekompetence inden for hele konventionens anvendelsesområde. I lyset af konventionens betydning kan jeg kun støtte dette forslag, men jeg mener dog, at selv om det alene er Fællesskabet, der afgiver erklæringer til og tager forbehold over for konventionen, bør medlemsstaterne ikke desto mindre have mulighed for at fortolke disse forbehold og erklæringer på nationalt plan, således at de kan tilpasses nationale forhold.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jeg støtter denne betænkning om godkendelse af indgåelsen af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer. Konventionen har til formål at sikre grænseoverskridende inddrivelse af underholdsbidrag til familiemedlemmer gennem præcise standarder for anerkendelse og fuldbyrdelse i sager om underholdspligt på grundlag af standardiserede administrative procedurer. Der er allerede indført en forordning om underholdspligt, der finder anvendelse i sager, der berører to EU-medlemsstater, men sager, der berører et tredjeland, har ikke hidtil været omfattet af en sådan regulering. Denne konvention vil udvide beskyttelsen af vores børns ret til underholdspligt i sager, der berører et tredjeland, som er part i konventionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), skriftlig.(CS) Forslaget til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer er først og fremmest en foranstaltning til beskyttelse af børn inden for rammerne af EU som helhed og til fastlæggelse af en metode til inddrivelse af internationale krav samt regler for anerkendelse og fuldbyrdelse i sager om underholdspligt, der berører medlemsstaterne og et tredjeland. Da Fællesskabet har kompetence til at undertegne konventioner på dette område, der er fuldt ud bindende for medlemsstaterne, er proceduren hurtig og helt sikkert mere effektiv, end hvis de enkelte medlemsstater undertegnede lignende konventioner med tredjelande, og jeg støtter betænkningen fuldt ud.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for betænkningen om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer. Godkendelsen af denne konvention vil gøre det muligt at indføre et harmoniseret regelsæt i EU over for tredjelande, som er parter i konventionen. Disse foranstaltninger vil sikre en bedre beskyttelse af børn, eftersom langt de fleste krav vedrørende underholdsbidrag vedrører børn.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Kommissionen ønsker at vedtage Haag-konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer, således at medlemsstaterne bliver bundet af denne konvention, fordi EU har tiltrådt den. Kommissionen har ekstern kompetence til at godkende konventionen.

I lyset af at der savnes specifikke svar på de praktiske spørgsmål vedrørende international inddrivelse af børnebidrag, vil tiltrædelsen af denne konvention sikre større effektivitet i den internationale inddrivelse af underholdsbidrag til familiemedlemmer og dermed beskytte de børn, der skal have gavn af disse ydelser. Derfor og ligeledes på grund af den medfølgende retssikkerhed anser jeg tiltrædelsen af denne konvention for vigtig.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. − (PT) I et moderne, retfærdigt og kulturelt udviklet samfund er der bestemt ingen tvivl om, at man skal sikre en ordentlig og sund ernæring til alle, men navnlig til dem, der skal vokse og lære, især børnene. Fællesskabet skal yde al den nødvendige støtte til og indsats over for børn og unge med henblik på at sikre den bedste udvikling af deres evner. Fødevarer – et grundlæggende og umisteligt princip for menneskeheden – er en central faktor for deres fysiske udvikling og udviklingen af deres mentale og kognitive evner. Eftersom borgerne skal være de primære modtagere af EU's indsats, vil jeg understrege de europæiske institutioners kapacitet med hensyn til initiativ og gennemførelse i henhold til denne konvention, som sikrer en effektiv inddrivelse af underholdsbidrag til familiemedlemmer. Det skal også understreges, at man har skabt mulighed for udvikling på et fælles retligt område i henhold til princippet om gensidig anerkendelse af domstolsafgørelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Vi er ikke i tvivl om betydningen af at tiltræde denne konvention, som er det, der foreslås i Maštálka-betænkningen, og derfor stemte vi for. Ovennævnte konvention vedrører spørgsmål om anerkendelse af udenlandske afgørelser, overførsel af midler og administrativt samarbejde, herunder mange praktiske spørgsmål, der kan påvirke inddrivelsen af internationale krav.

Men vi er ikke enige i, at EU skal påtage sig en ekstern enekompetence på dette område. Vi accepterer endnu mindre, at man indfører en præcedens, der kan medføre en udvidelse af restriktionerne for medlemsstaternes muligheder for især at indgå bilaterale aftaler, ikke kun på dette område, men også på andre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), skriftlig. – (PL) Der indgås stadig flere ægteskaber mellem personer fra forskellige lande og kulturer. Problemer i forbindelse med tvister, når disse internationale ægteskaber skal opløses, har i årevis været et hyppigt tema for andragender til Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet er bevidst om de alvorlige problemer, der rammer børn, som er fanget i familiestridigheder på grund af internationale ægteskaber, og indførte i 1987 embedet som international mægler for bortførelse af børn. Underskrivelsen af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer er Fællesskabets næste skridt i retning af at sikre en hensigtsmæssig beskyttelse af borgerne og navnlig børnene. Konventionen skal styrke Fællesskabets lovgivning om anerkendelse og håndhævelse af retsafgørelser vedrørende underholdspligt og styrke det administrative samarbejde mellem de centrale myndigheder ved at indføre et harmoniseret regelsæt for Fællesskabet i forhold til tredjelande, der tiltræder konventionen. Når konventionen træder i kraft, vil den derfor sikre fordringshaverne til underholdsbidrag omfattende bistand fra en central myndighed i deres opholdsland, når de ønsker at inddrive underholdsbidrag fra udlandet. Konventionen giver også anledning til mange praktiske spørgsmål, der kan påvirke behandlingen af en fordring, f.eks. sprogkrav, standardformularer, udveksling af information om national lovgivning og brugen af nye it-teknologier til at begrænse omkostninger og frister.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. − (PT) Det er meget vigtigt med harmonisering og forbedring af effektiviteten ved international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer, fordi dette sikrer børns rettigheder og beskyttelse af børnene, eftersom de udgør langt størstedelen af modtagerne af underholdsbidrag, som de er berettigede til, hvis forældrene bliver separeret.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Inddrivelse af børnebidrag er et voksende problem, også på de enkelte landes eget område. Ofte må staten træde til og dække manglende betaling af underholdsbidrag. Estland går endda så vidt som til at offentliggøre navnene på folk, der undlader at betale børnebidrag, på internettet for at tvinge efterladende fædre til at betale. Forståeligt nok er inddrivelsen af krav om underholdsbidrag på tværs af grænserne som følge af en domstolsafgørelse langt vanskeligere. Nu skal inddrivelsen gøres lettere gennem en aftale, men EU mener at have større beføjelser, end tilfældet er, og derfor har jeg stemt imod betænkningen.

 
  
  

Betænkning: Kinga Göncz (A7-0049/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om beslutningsforslaget vedrørende fællesskabsprogrammet Progress. Denne betænkning ændrede Kommissionens forslag, som støttede en fuldstændig finansiering af et nyt mikrofinansieringsinitiativ for at skabe beskæftigelse – et program på 100 mio. EUR i form af en foranstaltning til bekæmpelse af krisen, og som hjælper arbejdsløse til at stimulere deres iværksætterevner – over Progress-programmets nuværende budget. Dette program blev oprettet for at støtte gennemførelsen af EU's mål vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder som defineret på den sociale dagsorden og som et bidrag til gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse og har en fantastisk positiv gennemførelsesprocent (80 %). I en periode, hvor den finansielle og økonomiske krise er ved at blive til en social og beskæftigelsesmæssig krise, ville vi ved at vedtage Kommissionens forslag sende det forkerte signal, idet Progress har de mest sårbare grupper som målgruppe. I Parlamentets forslag regner man i kraft af en aftale med Rådet med 60 mio. EUR, der skal komme fra Progress-programmet, og 40 mio. EUR fra områder af budgettet, der ikke er blevet udnyttet. Næste år vil begge programmer blive gennemført fuldt ud med tilstrækkelig finansiering.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise er mest smertefulde for de almindelige EU-borgere. Derfor er den vigtigste opgave for EU's politik i dag at bremse den stigende arbejdsløshed, at skabe flere arbejdspladser samt skabe gunstige betingelser for økonomisk genopretning. Krisen har ændret Europas arbejdsmarkeder helt grundlæggende, og derfor er det vigtigt at sikre, at vi har de nødvendige foranstaltninger, så både arbejdstagere og virksomheder lettere kan tilpasse sig den ændrede situation. Jeg støtter denne betænkning, fordi jeg mener, at det er nødvendigt at afsætte yderligere finansiering til Progress-programmet for at støtte folk på arbejdsmarkedet og bistå de mindre virksomheder og deres udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi den er et fremragende initiativ, der vil hjælpe socialt ugunstigt stillede mennesker i Europa, herunder kvinder og unge, der har mistet deres arbejde eller ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, med at opnå økonomisk støtte og fremme iværksætteri. Fællesskabsprogrammet Progress for beskæftigelse og social solidaritet er rettet mod de mest sårbare grupper og vil hjælpe dem ved at skabe alternative jobmuligheder og sikre deres beskæftigelse, idet arbejdsløsheden især rammer de mest sårbare mennesker i samfundet.

Det glæder mig, at det lykkedes Europa-Parlamentet at nå frem til en aftale med Rådet og Kommissionen under trilogen om målrettet finansiering og gennemførelse af dette program. Jeg vil gerne understrege betydningen af dette initiativ, for lige nu stiger arbejdsløsheden, og det samme gælder de mest sårbare menneskers sociale isolation. Derfor vil jeg gerne understrege, at vi ved at gennemføre Progress-programmet planmæssigt og effektivt kan opfylde de sociale prioriteringer, som EU har fastlagt – skabe nye job og øge beskæftigelsen, skabe flere muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet og opfylde arbejdsmarkedets behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) På grund af opbremsningen i den økonomiske aktivitet og den forværrede beskæftigelsessituation, navnlig blandt unge, indfører Europa-Parlamentet og Kommissionen et nyt mikrofinansieringsinstrument ved navn Progress. Forslagene fra medlemmerne af Demokratisk Bevægelse var fokuseret på at give mikrovirksomheder i den sociale økonomi adgang til instrumentet, så de kan udvikle supplerede sociale tjenester til sårbare grupper, der ønsker at etablere eller udvikle deres egen mikrovirksomhed. Med hensyn til finansieringen af instrumentet forsvarede medlemmerne af Demokratisk Bevægelse tanken om en ny budgetkonto, der ikke vil betyde nedskæringer af Progress-programmet, som finansierer talrige initiativer til fremme af beskæftigelsen.

Til sidst indgik Kommissionen, grupperne i Parlamentet og Rådet et afbalanceret kompromis, der giver mulighed for blandet finansiering (60 mio. EUR fra budgettet fra Progress-programmet og 40 mio. EUR fra nye konti på EU's budget). Indførelsen af dette nye instrument er et fremskridt, der vidner om EU's ønske om at indføre specifikke foranstaltninger i lyset af borgernes legitime sociale problemer, og det beviser, at der er interesse for et større engagement fra Europa-Parlamentets side i den europæiske beslutningsproces. Medlemmerne af Demokratisk Bevægelse hilser dette velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for fru Göncz' betænkning, som forkaster Kommissionens forslag om at hente 100 mio. EUR fra Progress-programmet til den europæiske mikrofinansieringsfacilitet. Eftersom den økonomiske og finansielle krise allerede er på vej til at føre EU ud i en social og beskæftigelsesmæssig krise, vil det at hente penge fra Progress-programmet, der er rettet mod de mest sårbare grupper, sende et meget negativt signal til den europæiske befolkning. Derfor må man i gang med en ny høringsrunde for at finde en mere velegnet løsning og dermed garantere, at den europæiske mikrofinansieringsfacilitet kan nå sine mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. – (PT) Eftersom Europa oplever en alvorlig finansiel og økonomisk krise, der har medført en alvorlig social krise med stigende arbejdsløshed i alle medlemsstater, er det vigtigt for EU at skabe effektive mekanismer til at bekæmpe krisen og samtidig hjælpe de grupper, der er mest berørt som f.eks. de arbejdsløse.

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet blev etableret af netop denne grund for at imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Faciliteten vil blive finansieret med 100 mio. EUR og får sin egen konto på 2010-budgettet.

Derfor udsender man med Kommissionens forslag om at hente penge fra Progress-programmet – som er rettet mod sårbare grupper og gennemførelsen af den sociale dagsorden i kampen mod forskelsbehandling, social udstødelse, arbejdsløshed manglende ligestilling mellem kønnene – det forkerte signal i lyset af de nuværende udsigter.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. – (PT) Progress-programmet blev indført for at støtte EU's målsætninger inden for beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder i henhold til den sociale dagsorden og for at bidrage til gennemførelsen af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. Jeg er tilhænger af mikrofinansieringsfaciliteten for beskæftigelse og social integration, som Parlamentet allerede har vedtaget. Men jeg kan ikke erklære mig enig i, at man begrænser bevillingerne til Progress-programmet. Nye programmer skal i det hele taget ikke finansieres på bekostning af programmer, der allerede er etableret. Det skal bemærkes, at den kvalitative og kvantitative vurdering af Progress-programmet i dets tredje gennemførelsesår været meget positiv ud fra et budgetmæssigt synspunkt. Den gennemsnitlige gennemførelsesgrad i de seneste to et halvt år er på over 80 % i forpligtelser og betalinger. Den nuværende situation har fået Budgetudvalget til i forbindelse med budgetproceduren for 2010 at erklære sig som tilhænger af at finansiere den nye facilitet ved at oprette to nye sammenhængende budgetposter til netop dette. Derfor stemte jeg for forslaget til beslutning, som betyder en afvisning af Kommissionens forslag om at overføre 100 mio. EUR fra Progress til mikrofinansiering.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Vi stemte imod denne betænkning, for som med den foregående Göncz-betænkning om indførelse af en europæiske mikrofinansieringsfacilitet for beskæftigelse og social integration, som vi stemte om i december, bryder Parlamentets flertal sine løfter og godkender et forslag om at tage penge fra Fællesskabets Progress-program.

Vi erindrer om, at vi i de to betænkninger, som blev vedtaget i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i henhold til en tidligere beslutning fra Europa-Parlamentet, afviste at finansiere denne nye facilitet på bekostning af en anden, som allerede var indført og i brug.

Som et alternativ foreslog man at oprette en ny budgetpost med sine egne midler, dvs. en budgetpost med "nye" penge. Ændringsforslaget fra vores politiske gruppe blev desværre forkastet, selv om det gik i samme retning.

Eftersom de sociale vilkår i de forskellige medlemsstater forringes, er det uacceptabelt, at midlerne kanaliseres bort fra beskæftigelse og social integration og i retning af andre prioriteringer, som man har defineret i mellemtiden, selv om det drejer sig om mikrofinansiering.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen af min kollega Kinga Göncz om oprettelse af et vigtigt mikrofinansieringsinstrument til fremme af beskæftigelsen på virksomheder med færre end 10 ansatte og af social integration. Med hensyn til finansieringen, anstødsstenen i forhandlingerne med Rådet, kan vi være tilfredse med en bevilling på 100 mio. EUR over fire år. I økonomiske krisetider er det stadig vigtigere at støtte indsatsen fra alle parter i den sociale økonomi, der har svært ved at få adgang til det traditionelle lånemarked. Lad os genskabe borgernes tillid til et Europa, der kan bistå dem med deres iværksætterprojekter, selv om de tilhører en sårbar gruppe.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), skriftlig. (RO) Europa har gennem Progress-programmet sat fokus på de store problemer, som borgerne står over for, eftersom det skal hjælpe med at gennemføre målsætningerne for beskæftigelse, social integration og lige muligheder. Indførelsen af en mikrofinansieringsfacilitet er et nyttigt initiativ i forbindelse med den økonomiske og finansielle krise, vi befinder os i, og til at afhjælpe behovet for at sætte de europæiske økonomier på sporet mod genopretning.

Det er præcis af disse grunde, at de nye programmer ikke skal finansieres ved at reducere de nuværende prioriteringer. Den løsning, vi har godkendt i dag, løser en stor del af finansieringsproblemet. Selv om dette ikke er den bedst mulige løsning, stemte jeg for den, fordi det er kolossalt vigtigt for os at få en europæisk mikrofinansieringsfacilitet. De 100 mio. EUR plus eventuelt yderligere 20 mio. EUR for perioden 2011-2013 vil udgøre en separat budgetpost. Denne facilitet skal bruges til at hjælpe de arbejdsløse og sårbare mennesker, der ønsker at etablere eller drive mikrovirksomheder.

Jeg mener, at den europæiske mikrofinansieringsfacilitet skal have et endnu større budget for at gøre den virkelig effektiv med hensyn til opnåelse af målene for beskæftigelse og social integration.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. − (PT) Progress-programmet er af stor betydning for gennemførelsen af den sociale dagsorden, eftersom det betyder støtte til kampen mod forskelsbehandling, social integration, beskæftigelse og ligestilling mellem kønnene. Programmet er blevet et vigtigt instrument og har haft en gennemførelsesprocent på omkring 80 % i forpligtelser og betalinger. Men det giver ikke mening at afsætte midler, der er beregnet til dette program, til bekæmpelse af de nye arbejdsløshedsproblemer, som den økonomiske krise, som EU og verden i øjeblikket oplever, giver anledning til. Oprettelsen af en mikrofinansieringsfacilitet til beskæftigelse og social integration er et positivt skridt, men den skal finansieres separat uden at gå på rov i midler, der er beregnet til Progress-programmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. – (FR) Efter adskillige drøftelser mellem Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har den uformelle trilog i løbet af de seneste dage givet mulighed for at nå frem til en aftale om finansiering af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet. Jeg vil især gerne lykønske alle parterne i disse forhandlinger, for jo hurtigere man træffer en beslutning, desto hurtigere vil borgerne kunne anvende denne europæiske mikrofinansieringsfacilitet. Jeg stemte i dag for den blandede finansiering af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet på i alt 100 mio. EUR fordelt på 60 mio. EUR, der hentes fra Progress, og 40 mio. EUR fra margener under tærsklerne. Denne aftale vil f.eks. give EU's borgere mulighed for at optage et lån via mikrokredit, at købe briller til deres børn, som har svært ved at læse, hvis deres normale banker nægter dem et lån.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), skriftlig. (DE) I nogle situationer kan mikrofinansiering hjælpe folk med at etablere virksomheder og dermed finde en vej ud af en krise. Alligevel har min gruppe og jeg selv i dag stemt imod, at 60 mio. EUR skulle omdirigeres fra Progress-programmet til mikrofinansiering. I forordningen om Den Europæiske Socialfond (ESF) gives der mulighed for at udbetale mikrofinansiering. De samlede bevillinger for perioden 2007-2013 er på 76 mia. EUR, og en betydelig andel af dette beløb er afsat til mikrofinansiering. ESF-finansieringen gør det også muligt at tilbyde mikrofinansiering i kombination med andre foranstaltninger. I stedet for at udnytte disse muligheder fuldt ud indfører man nu et nyt mikrofinansieringsinstrument med store udgifter til bureaukrati og et forsvindende lille budget. For at føje spot til skade skal dette nye instrument finansieres over det mindste EU-program, det europæiske fattigdomsprogram Progress (med en samlet bevilling på 743 mio. EUR). Programmets tilhængere giver indtryk af, at der vil blive stillet nye midler til rådighed for det, men dette er forkert, for i realiteten hentes midlerne fra støtteprogrammer for socialt ugunstigt stillede grupper.

De Grønne vil ikke acceptere et sådant kunstgreb, fordi pengene suges væk fra de fattigste for at kunne oprette et nyt låneinstrument. Vi har ikke brug for et nyt pr-venligt instrument, der finansieres med midler fra fattigdomsprogrammet, men snarere for modet til at afsætte et specifikt EU-budget til dette formål.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), skriftlig. – (FR) Kommissionen har foreslået, at der oprettes et nyt europæisk mikrofinansieringsinstrument for at fremme beskæftigelsen. Instrumentet er beregnet på at hjælpe arbejdsløse med at komme på fode igen og gøre iværksætteri tilgængeligt for nogle af de dårligst stillede grupper i Europa, herunder unge, i den bredere sammenhæng med den økonomiske genopretningsplan. Alle institutionerne bør være mere opmærksomme på de fattigste arbejdstagere. Betyder det at have et arbejde nødvendigvis, at man ikke er fattig? Yder job eller sociale ydelser tilstrækkelig beskyttelse imod ensomhed eller skrøbelighed, der fører til ligegyldighed? Arbejdet integrerer helt sikkert den enkelte i samfundet, men det er ikke tilstrækkeligt til at blive borger, hvilket erfaringerne også har vist. Familier, der lever i fattigdom, fortæller os, at arbejde er langt mere end en indtægtskilde. Det er let at indføre programmer for de arbejdsløse, men det er vigtigere at hjælpe de fattigste og dem, der befinder sig længst fra arbejdsmarkedet. Derfor glæder jeg mig over den vigtige rolle, som den europæiske komité for den fjerde verden spillede ved udveksling af erfaringer mellem kolleger og med repræsentanter for det organiserede civilsamfund.

 
  
  

Betænkning: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) EU-institutionerne fungerer i fællesskab for at sikre konsekvens og integritet i EU's politik og for at garantere beskyttelsen af vores borgeres rettigheder. Diskussionerne om aftalen mellem EU og USA om overførsel af finansielle betalingsdata har varet længe nok, og institutionerne ved udmærket, at Europa-Parlamentet ikke vil gå med til bestemmelser i aftalen, der krænker fortroligheden af personoplysninger og ikke sikrer en effektiv databeskyttelse. Rådets skridt med at godkende aftalen med USA blot én dag, før Lissabontraktaten trådte i kraft, viste, at tilliden mellem Fællesskabets institutioner ikke er andet end tomme ord. Europa-Parlamentet er en institution, der repræsenterer borgerne direkte, og skal deltage i samtaler og vedtagelse af beslutninger, der har direkte indvirkning på borgernes rettigheder og friheder. Rådet indrømmer selv, at det grundlæggende spørgsmål i aftalen om dataoverførsel ikke er løst korrekt, og derfor mener jeg, at der skal indledes åbne og detaljerede samtaler med alle de berørte lande. Det er nødvendigt med en aftale med USA, men den må ikke krænke de juridiske krav om beskyttelse af personoplysninger i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos, Maria Da Graça Carvalho, Carlos Coelho, Mário David og Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Vi stemmer imod den midlertidige aftale, fordi den ikke er i overensstemmelse med den europæiske lovgivning. Det er ikke acceptabelt, at politiet i Portugal kun kan få adgang til folks bankoplysninger med en retskendelse, mens det amerikanske politi kan fortolke og analysere millioner af oplysninger uden nogen form for retlig kontrol.

Vi anerkender behovet for transatlantisk samarbejde i kampen mod international kriminalitet og navnlig mod terrorisme.

Vi ønsker at understrege, at dette samarbejde skal etableres på grundlag af gensidig tillid og respekt for principperne om gensidighed, proportionalitet og respekt for borgernes rettigheder.

Vi fordømmer Rådets opførsel over for Europa-Parlamentet. Det undlod at gøre opmærksom på en række oplysninger og fremstillede sagen som et fait accompli. Det er vigtigt, at dette ikke gentager sig, og at man overholder Lissabontraktaten til punkt og prikke.

Når man godkender en dårligt forhandlet aftale, får man ikke bare en dårlig aftale i ni måneder. Man får et utilstrækkeligt grundlag for forhandlingerne om den langsigtede aftale og tillader overførsel af millioner af oplysninger, der vil blive gemt i mange år. Vi opfordrer Rådet og Kommissionen til at forhandle sig frem til en bedre aftale, hvor man respekterer Europa-Parlamentets beslutninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Afvisningen af SWIFT-aftalen skal sende et vigtigt signal til hele det internationale samfund og de øvrige EU-organer om, at EU's lovgivende instanser fremover skal høres om vigtige beslutninger i henhold til bestemmelserne i Lissabontraktaten.

Efter dagens afstemning i Strasbourg er det klart, at Parlamentets medlemmer ikke grundlæggende er modstandere af en aftale mellem EU og USA om overvågning af mistænkelige kapitaloverførsler via SWIFT-systemet. Pressen på den anden side af Atlanten er hurtig til at beskrive afstemningsresultatet i Parlamentet som et nej til aftalen. Parlamentet har stemt for at beskytte EU-borgernes og virksomhedernes personoplysninger. Kampen mod terror og en hurtig registrering af mistænkelige bankoverførsler står mere end nogensinde øverst på EU's prioriteringsliste.

Kommissionen skal hurtigt genforhandle bestemmelserne i SWIFT-aftalen, så de bringes i overensstemmelse med EU's charter om grundlæggende rettigheder og kan håndhæves så hurtigt som muligt. Den rumænske regering støttede sammen med alle de øvrige nationalregeringer godkendelsen af aftalen med USA. Europa-Parlamentet har gjort sin pligt som en institution, der er direkte valgt af EU's borgere, som det har lovet at beskytte.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (S&D), skriftlig. (EN) Jeg stemte for en udskydelse, fordi vi efter min mening har meget at vinde ved at søge at opnå en bedre aftale ved at forhandle med USA på vegne af EU's 27 medlemsstater. Af samme grund stemte jeg for aftalen, uanset hvor ufuldstændig og utilfredsstillende den måtte være, fordi jeg mener, at den giver mulighed for at forhandle videre om en ny aftale frem til udgangen af 2010. Hvis forhandlingerne mislykkes, betyder det, at vi mister enhver mulighed for at nå frem til en fuldstændig aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over resultatet af denne afstemning, fordi garantierne i Rådets forslag til beskyttelse af borgernes privatliv var utilfredsstillende. Forsvaret for borgerlige frihedsrettigheder er et grundlæggende krav, og kampen mod terror skal føres på en måde, så disse rettigheder overholdes. Ved at stemme for Parlamentets beslutningsforslag ønskede jeg på ny at bekræfte, at den midlertidige aftale skulle overholde kriterierne i Lissabontraktaten, navnlig chartret om grundlæggende rettigheder. Jeg kræver også, at oplysninger kun må indsamles med henblik på kampen mod terror, og at "overførte data er omfattet af de samme bestemmelser vedrørende indbringelse af klager for domstolene som dem, der gælder for data, der beror i EU, herunder erstatningskrav i tilfælde af ulovlig behandling af personoplysninger". Jeg hilser denne afstemning velkommen, idet Europa-Parlamentet viser, at det til fulde påtager sig det ansvar, det har fået pålagt i henhold til Lissabontraktaten, og at det er i stand til at modstå pres fra medlemsstaterne og fra USA. Det er et tegn på den nye politiske balance, der er ved at blive indført i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα, όπως και η υπόλοιπη ευρωομάδα μου, υπέρ της Έκθεσης ώστε να μην συναινέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην καταπάτηση βασικών νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων σχετικά με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Η συμφωνία SWIFT σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην πρόληψη ενάντια στην τρομοκρατία. Πρόκειται για μια συμφωνία που, σε θολό και μη ελέγξιμο πλαίσιο, θα παρέδιδε προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών στις Αρχές και τις μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ και σε όποιους άλλους αυτές επιθυμούν να τα δώσουν. Το δικαίωμα στην ασφάλεια δεν είναι σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικό με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της Τρομοκρατίας δεν περνάει μέσα από τον Μεγάλο Αδελφό, την παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αλλά από την προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα την ευθύνη να διαφυλάξω τα συνταγματικά καθιερωμένα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, που κάποιοι αφήνουν βορρά στις απαιτήσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης και της CIA στον υποτιθέμενο πόλεμό τους ενάντια στην τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig af hele mit hjerte over, at Rådets og Kommissions forslag til en aftale med USA om overførsel af data blev forkastet. Den nuværende tekst i aftalen mellem EU og USA beskytter ikke EU's borgeres og virksomheders rettigheder og giver rent faktisk mulighed for masseoverførsel til USA af alle personlige og kommercielle oplysninger i SWIFT-systemet i strid med EU-lovgivningen. Europa-Parlamentet har siden 2006 regelmæssigt gjort opmærksom på vores bekymring over for både Rådet og Kommissionen, der forhandlede denne skændsel af en aftale på plads. Men de valgte at se stort på vores bekymringer, fordi de troede, at de kunne indgå aftalen, før Europa-Parlamentets nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten trådte i kraft. Rådet hastede rent faktisk en underskrift igennem, dagen før Lissabontraktaten trådte i kraft. Lissabontraktaten giver EP bindende vetobeføjelser over for sådanne internationale aftaler. Hidtil har ingen nationale parlamenter eller Europa-Parlamentet haft undersøgelsesbeføjelser i denne følsomme proces. Jeg glæder mig også over, at det irske parlaments fællesudvalg om europæiske anliggender har besluttet at kigge nærmere på dette forslag. Dette er et signal om en langt mere effektiv overvågning af europæiske lovgivningsforslag, som vil være til gavn for borgerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), skriftlig. – (CS) The Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) skal være et effektivt middel i kampen mod global terror og har navnlig til formål at overvåge finansiering af terror. Overførsel af data om europæiske borgere til USA er helt klart kontroversiel og inkonsekvent. Vi er bekymrede over, at personoplysninger f.eks. kan blive misbrugt af organiserede kriminelle. Men efter Europa-Parlamentets behandling vil overdragelsen og lagringen af data imidlertid være tilstrækkelig beskyttet. Eftersom aftalen er midlertidig og gælder frem til den 31. oktober 2010, og der er mulighed for at trække sig ud af andre aftaler, hvis der konstateres uoverensstemmelser, har jeg besluttet, at jeg vil stemme for udkastet til aftale mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for Hennis-Plasschaert-betænkningen, for jeg føler på trods af betydningen af en aftale med USA om forebyggelse af terrorfinansiering, at dette hører ind under de nye juridiske rammer, der er blevet indført ved Lissabontraktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dette er en alvorlig sag, der kræver en grundig behandling i Europa-Parlamentet, som skal have adgang til hele den nødvendige dokumentation med henblik på hurtigt at kunne indgå en langsigtet aftale, som er mere værdifuld rent sikkerhedsmæssigt, men som ikke må indgås på bekostning af respekten for borgernes rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) SWIFT-aftalen giver det amerikanske finansministerium adgang til data vedrørende finansielle betalinger for at forebygge og bekæmpe terror og finansiering af terror. Men som følge af de tekniske aspekter ved SWIFT-systemet kan dette ikke begrænses til søgning efter specifikke data om personer, der mistænkes for at være involveret i kriminelle aktiviteter. Derfor vil systemet overføre alle oplysninger om alle transaktioner i et bestemt land på en bestemt dato. Denne situation truer ikke beskyttelsen af oplysninger om europæiske borgere og virksomheder, eftersom principperne om proportionalitet og nødvendighed overholdes.

Det er klart, at kampen mod terror omfatter det internationale retlige samarbejde og i mange tilfælde overførsel af personoplysninger såsom bankoplysninger.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. − (PT) Jeg anerkender behovet i form af den midlertidige aftale om et transatlantisk samarbejde i kampen mod international kriminalitet og navnlig mod terror. Jeg vil gerne understrege, at dette samarbejde skal etableres på grundlag af gensidig tillid og respekt for principperne om gensidighed, proportionalitet og respekt for borgernes rettigheder. Sikkerhed skal imidlertid ikke have forrang frem for, men snarere være forenelig med andre rettigheder, friheder og garantier. Det er ikke acceptabelt, at politiet i Portugal kun kan få adgang til en persons bankoplysninger med brug af en domstolskendelse, mens det amerikanske politi kan fortolke og analysere millioner af oplysninger uden nogen form for retlig kontrol. Jeg fordømmer Rådets opførsel over for Europa-Parlamentet. Det undlod at gøre opmærksom på en række oplysninger og fremstillede sagen som et fait accompli. Det er vigtigt, at dette ikke gentager sig, og at man overholder Lissabontraktaten til punkt og prikke. I lyset af ovenstående stemmer jeg for beslutningsforslaget, der går imod aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Vi glæder os over, at et flertal i Parlamentet, der omfatter os selv, har forkastet den såkaldte SWIFT-aftale mellem EU og USA.

Eksistensen af disse databaser og udvekslingen af eller adgangen til disse data, hvad enten der er tale om de amerikanske myndigheder, EU-agenturer eller medlemsstaternes myndigheder, giver anledning til en hel del usikkerhed og indebærer risici, der ikke kan kontrolleres som følge af myndighedernes effektive kontrol med borgerne. Kriminelle og uskyldige, mistænkte og ikkemistænkte, alle vil være fanget i en proces, der ikke rummer nogen forsikringer for effektivitet, hvilket også er påvist.

Gennemførelsen af denne aftale vil betyde, at man holder fast i mangelfulde foranstaltninger, der indføres som led i den såkaldte kamp mod terror og den bevidste placering af dette spørgsmål i medierne for at undertrykke folks rettigheder. Vi støtter behovet for at bekæmpe alle former for kriminalitet, men det skal frem for alt ske ved at fokusere på oprindelsen og forebyggelsen af disse fænomener og ikke ved at lægge vægten på vage sikkerhedsforanstaltninger, der krænker de offentlige friheder og borgernes grundlæggende rettigheder og garantier, hvorved vores demokrati svækkes yderligere.

Vi accepterer ikke nogen form for udveksling af frihed for mere sikkerhed, for i sidste ende vil vi miste dem begge. Vi støtter i stedet et mere sikkert samfund med brede demokratiske rettigheder og friheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner og Alf Svensson (PPE), skriftlig. – (SV) Vi stemte for aftalen mellem EU og USA om overførsel af data fra SWIFT. Men vi foreslår, at Parlamentet udskyder beslutningen for at sikre en yderligere styrkelse af beskyttelsen af personoplysninger. Desværre ønskede Parlamentet ikke dette. Den midlertidige aftale, som vi stemte for, er udtryk for en balancegang mellem to målsætninger: effektiv bekæmpelse af terror og sikring af borgernes personoplysninger og privatliv. Der er behov for effektive instrumenter i kampen mod terror, men vi skal frem for alt sikre os, at de demokratiske rettigheder garanteres. Det føler vi, at vi har opnået nu, men vi ville gerne have haft en endnu bedre beskyttelse. Eftersom SWIFT nu har flyttet dele af sine operationer fra USA, er det sket en betydelig styrkelse af beskyttelsen af personoplysninger, idet man anvender europæiske standarder for beskyttelse af personoplysninger. De videre forhandlinger mellem EU og USA om en langsigtet aftale, der kombinerer en stærk garanti for databeskyttelse for vores borgere med effektive muligheder for at spore de økonomiske forberedelser til terrorhandlinger, skal afsluttes til oktober. Selv om vi kan gøre mere for styrke beskyttelsen af den enkelte, mener vi, at forbedringerne sammenlignet med situationen før årsskiftet, hvor der ikke forelå en aftale, er tilstrækkelige til, at vi kan stemme for den midlertidige aftale for at undgå en betydelig svækkelse af kampen mod terror i de kommende ni måneder. Inden vi når frem til en endelig aftale, vil vi kræve en yderligere styrkelse af beskyttelsen af den enkelte som en forudsætning for at stemme for den.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for at forkaste den såkaldte SWIFT-aftale mellem EU og USA om overførsel af finansielle betalingsdata med henblik på at bekæmpe terror. SWIFT-aftalen er i sin nuværende form meget langt fra den rette balance mellem behovet for at bekæmpe international terror og behovet for at beskytte de grundlæggende rettigheder. Det er uacceptabelt, at millioner af ufiltrede personoplysninger om uskyldige personer sendes til de amerikanske myndigheder. Det er uacceptabelt, at disse oplysninger i henhold til amerikansk ret og i strid med EU's lovgivning kan gemmes i op til 90 år. SWIFT-aftalen skal også yde tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og privatliv, hvilket jeg allerede støttede ved de to afstemninger om udveksling af finansielle data.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), skriftlig. – (FR) Jeg stemte uden tøven for denne betænkning, så Europa-Parlamentet kan udtrykke sin klare afvisning af SWIFT-aftalen, der blev forhandlet på plads i dølgsmål uden at tage højde for Europa-Parlamentets synspunkter, som Rådet og Kommissionen omhyggeligt udelod af forhandlingerne. Det er vigtigt, både af hensyn til princippet om beskyttelse af privatliv og effektiviteten af disse dataoverførsler i kampen mod terror, at drøftelserne foregår på en sådan måde, at man forhandler sig frem til en klar aftale. Budskabet fra denne afstemning skal også være en ny bekræftelse af Europa-Parlamentets rolle som de europæiske borgeres tjener, og vi vil som sådan forsvare deres rettigheder og grundlæggende friheder på en solid og effektiv måde, både beskyttelsen af deres privatliv og i kampen mod terror.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Hohlmeier (PPE), skriftlig. (DE) Min beslutning om at stemme imod den foreløbige SWIFT-aftale er ikke en beslutning rettet mod samarbejdet med USA om bekæmpelse af terror. Jeg gik meget tydeligt ind for, at vi hurtigst muligt skal indgå en ny og kompatibel aftale, der vil give de europæiske og amerikanske sikkerhedsmyndigheder mulighed for at arbejde tæt sammen og give dem mulighed for at spore pengeoverførsler med mistanke om forbindelser til terror. Men den midlertidige aftale har store mangler, herunder utilstrækkelige bestemmelser om sletning af data, klagerettigheder og adgang til information og videreformidling til tredjemand. Jeg forventer desuden af et ægte partnerskab mellem EU og USA, at ansvaret for at garantere borgernes sikkerhed inden for rammerne af Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) udelukkende lægges i amerikanske hænder, men også at det skaber en klart defineret tidsramme for udvikling af et europæisk TFTP i samarbejde med USA inden for EU.

Derfor håber jeg, at man i nærmeste fremtid vil forhandle en aftale på plads, som stadig giver mulighed for på lang sigt at bekæmpe terror verden over, spore terrornetværk og deres finansielle transaktioner, men som også respekterer borgernes personoplysninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. (RO) Afvisningen af den midlertidige aftale om overførsel af bankdata til USA via SWIFT-netværket på grund af et ønske om at beskytte personoplysninger, proportionalitet og gensidighed skal ikke anses for en øvelse fra Parlamentets side i at udnytte de nye beføjelser, der indføres med Lissabontraktaten, men for et politisk budskab fra Europa. Ved at forkaste denne aftale og stemme for Europa-Parlamentets henstilling har vi vist, at en vigtig politisk beslutning ikke kan vedtages, hvis den krænker bestemmelserne i Lissabontraktaten og navnlig chartret om grundlæggende rettigheder. Når der er indgået en ny aftale, denne gang på lang sigt, og når den sikrer beskyttelse af data om EU's borgere, vil Europa-Parlamentet give sit samtykke. Kampen mod terror er fortsat en af de vigtige udfordringer, som vi står over for i øjeblikket. I denne situation er der behov for en ny aftale, men der er behov for en bedre aftale for at sikre en ordentlig beskyttelse af de europæiske borgere. Derfor skal Parlamentet ved udarbejdelsen af en ny aftale spille en central rolle i en procedure, hvor man respekterer traktatens bogstav.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), skriftlig. (EN) I dag stemte jeg imod SWIFT-aftalen om udveksling af bankdata med USA med henblik på at bekæmpe terror. Aftalen er ikke tilstrækkeligt vidtgående til at beskytte Europas befolkning. Der er behov for en bedre databeskyttelse. I henhold til denne aftale kræves der ingen forudgående retskendelse for at få adgang til data. Databeskyttelse er en af vores grundlæggende rettigheder. Respekten for menneskerettigheder er af kolossal betydning, og forsvaret for menneskerettigheder er en integrerende del af mit arbejde i Parlamentet. Samtidig mener jeg, at vi skal indføre foranstaltninger for at bidrage til kampen mod terror i samarbejde med USA. Dette skal imidlertid ikke ske på bekostning af vores charter om grundlæggende rettigheder. Afvisningen af SWIFT-aftalen er en vigtig begivenhed i Europa-Parlamentets historie. På den måde udsender vi et klart signal: Europa-Parlamentet vil udnytte sine nye beføjelser i henhold til Lissabontraktaten i demokratiets interesse ved at stå fast og beskytte sine borgeres rettigheder. Kommissionen skal i enhver fremtidig dataformidlingsaftale med USA vise, at man har fundet den rette balance mellem bekæmpelse af terror og respekten for vores borgeres privatliv.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), skriftlig. (DE) For mig er der ingen tvivl om, at der er behov for et tæt og konstruktivt partnerskab mellem EU og USA, især når det drejer sig om at bekæmpe terror. Alligevel stemte jeg imod den foreløbige SWIFT-aftale, fordi de grundlæggende databeskyttelsesspørgsmål ikke er afklaret. Denne omgåelse af Europa-Parlamentet ved forhandlingerne om aftalen var også uacceptabel og særdeles problematisk. Selv om jeg mener, at der er behov for en international aftale om regulering af dataudveksling, skal de borgerlige frihedsrettigheder og de grundlæggende rettigheder stadig beskyttes.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for SWIFT-aftalen, fordi jeg mener, at det er nyttigt at udveksle data. Vores respektive efterretningsvæsener har nævnt forskellige tilfælde, der viser netop dette. Terrortruslen er til stede, det kan man ikke benægte, og forsøget på at gennemføre et angreb i Detroit i sidste måned bekræfter dette. Derfor skal vi demonstrere, at vi er ansvarlige. Det drejer sig om gensidig bistand. Denne aftale skal ikke fortolkes som en ensidig forpligtelse fra EU's side. EU vil give adgang til sine oplysninger, men til gengæld vil de amerikanske myndigheder analysere disse data, hvilket vi ikke kan gøre i Europa i øjeblikket, eftersom der ikke findes europæiske programmer til bekæmpelse af terrorfinansiering svarende til TFTP. Denne aftale garanterer vores sikkerhed, ikke bare sikkerheden på amerikansk område. Endelig er der tale om en virkeligt international aftale i modsætning til de foregående ensidige aftaler. Garantierne vil være bindende, brugen af aftalen vil blive evalueret, og hvis EU mener, at disse garantier ikke respekteres, indeholder aftalen en klar bestemmelse om, at parterne kan afslutte den.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. − (PT) Det spørgsmål, vi har stemt om, var fornyelsen af en aftale om sporing af banktransaktioner, hvilket har haft stor betydning i kampen mod den terror, som i de senere år har valgt de vestlige samfund som mål. Hvis beslutningsforslaget blev godkendt og aftalen forkastet, kan terrororganisationerne operere uden nogen form for effektiv kontrol med de alvorlige konsekvenser, som det vil medføre. Underligt nok afviser mange fra den yderste venstrefløj aftalen med den begrundelse, at den krænker fortroligheden af personoplysninger, de samme mennesker, som i deres hjemlande argumenterer for afskaffelse af bankhemmeligheden og offentliggørelse af alle bankoplysninger. For disse mennesker drejer sagen sig ikke om overførsel af data, men om, at overførslen sker til USA, et land, som de er ude af stand til at skjule deres åbenlyse fjendskab over for. Derfor tog jeg ved min stemmeafgivelse mod beslutningsforslaget og for aftalen kun udgangspunkt i de helt specifikke omstændigheder vedrørende behovet for at bekæmpe terror med alle midler og anerkendelsen af USA's grundlæggende rolle i denne kamp.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. – (ES) Jeg stemte for Hennis-Plasschaert-betænkningen for at vise, at jeg afviser SWIFT-aftalen om overførsel af finansielle betalingsdata til USA under påskud af terrorbekæmpelse, der blev undertegnet af de 27 medlemsstater. Jeg mener, at USA's anmodning er uacceptabel og er en trussel mod europæiske borgeres friheder og rettigheder. Med dette forslag har de mest konservative kræfter forsøgt fuldstændig at underlægge os amerikanske interesser uden at tænke på borgernes sikkerhed eller privatliv. Europa-Parlamentet må ikke tillade, at europæeres borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder krænkes af hensyn til terrorbekæmpelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) EU har givet USA lov til at løbe om hjørner med os alt for længe. Det er på høje tid, at vi sætter en stopper for USA's konstante indhug i vores borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder og databeskyttelse i terrorbekæmpelsens navn. Overførslen af finansielle betalingsdata til udenlandske magter udgør en alvorlig krænkelse af vores borgeres grundlæggende rettigheder, navnlig når modtageren af disse data er USA. Overførslen af millioner af bankoplysninger er absolut ikke i Europas interesse.

Ingen ved, hvad den amerikanske efterretningstjeneste vil gøre med de indsamlede data, og det lader døren stå på vid gab for alle former for misbrug, selv økonomisk spionage. At Washington skulle bruge bankdata i kampen mod terror er intet andet end et røgslør. Bortset for alt andet kan EU ved at sige nej til SWIFT-aftalen bevise sin uafhængighed af USA. Jeg kan kun helhjertet støtte Europa-Parlamentets nej til SWIFT-aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Nedelcheva (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte imod SWIFT-aftalen mellem EU og USA, fordi jeg mener, at garantierne i form af databeskyttelse er utilstrækkelige. Uden at ville anfægte, at kampen mod terror er nødvendig, fordi truslen er mere end reel i dag, er jeg overbevist om, at vi ikke kan garantere de europæiske borgeres sikkerhed uden samtidig at garantere den fulde respekt for deres personoplysninger.

Som tingene står i øjeblikket, er SWIFT-aftalens bestemmelser for tilfælde, hvor USA kan overføre europæiske data til tredjelande, for svage. Der er behov for entydige bestemmelser for udveksling af data. Med hensyn til de mulige retsmidler for borgere eller virksomheder, der mener, at deres data ikke beskyttes korrekt, er artikel 11 i aftalen langt fra tilstrækkelig.

Selv om der findes garanti for databeskyttelse, når dataene behandles på EU's område, hvad sker der så, når de europæiske data behandles i USA? Der skal føres forhandlinger på en gennemsigtig og demokratisk måde med fuldstændig opbakning fra Europa-Parlamentet i henhold til Lissabontraktaten for denne type af internationale aftaler.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. (DE) Den 11. februar 2010 er en festdag for Europa-Parlamentet, fordi medlemmer fra alle dele af det politiske spektrum og fra en lang række medlemsstater stemte for at afvise, at europæiske borgeres finansielle data må overføres til USA. Det er uklart, hvordan en sådan overførsel af data kan tjene målsætningen om at bekæmpe terror, og SWIFT-aftalen garanterer heller ikke overholdelsen af europæiske databeskyttelsesstandarder. Med denne beslutning har Parlamentet som en institution, der repræsenterer de europæiske borgere, opnået større indflydelse og selvtillid og har ikke givet efter for pres fra USA. Dets svar er et klart nej til at krænke de europæiske borgerrettigheder under påskud af at ville bekæmpe terror. Det siger sig selv, at jeg også støttede betænkningen af netop denne grund.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (RO) Jeg stemte for afvisningen af SWIFT-aftalen med USA, fordi den i højere grad er en trussel for de europæiske borgeres privatliv end et instrument til at bekæmpe terror. Aftalen, som blev indgået af EU og USA, er beregnet på at trodse Europa-Parlamentet, fordi den blev underskrevet bare én dag, før Lissabontraktaten trådte i kraft. Parlamentet blev ikke hørt rettidigt om denne aftale, og nu er det for sent. Jeg stemte imod aftalen, og vi håber, at både USA og Rådet vil erkende, hvor vigtigt det er at inddrage Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen på EU-niveau. Jeg tror fuldt og fast på, at der kan opnås en bedre aftale under det spanske formandskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), skriftlig. (DE) Jeg stemte for udsættelsen af afstemningen om SWIFT-aftalen. En fire ugers udsættelse ville have banet vejen for yderligere forhandlinger. Med denne beslutning har vi vist Kommissionen, at vi ved bedre. Vi kan benytte muligheden for at tage vores borgeres og virksomheders bekymringer alvorligt i forbindelse med beskyttelsen af deres data i henhold til den midlertidige aftale, der allerede er i kraft. Det er i sidste ende vores ansvar at beskytte de borgerlige frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder. Men ved at forkaste denne udsættelse har Parlamentet forpasset muligheden for at anvende sine nye beføjelser ansvarligt og øve indflydelse på forhandlingerne. På den anden side ville jeg under ingen omstændigheder have stemt for SWIFT-aftalen. Det tillidsbrud, som USA har begået i en utrolig arrogant demonstration af selvhævdende mentalitet, er for åbenlys, og det blev matchet af den foragt, som Rådet udviste over for Parlamentet.

Nu skal vi imidlertid hurtigt og med stor selvtillid forhandle en ny, langsigtet aftale på plads med deltagelse af Europa-Parlamentet, uanset hvor stærkt det transatlantiske venskab måtte være. En sådan aftale skal afspejle EU's standarder, fordi kontrollerede dataudvekslinger i kampen mod international terrorisme også er i EU's interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. – (NL) Jeg stemte med overbevisning for betænkningen, og det glæder mig, at flertallet har nægtet at give efter for det stærke politiske pres og gav udtryk for deres mening vedrørende rets- og sikkerhedspolitik. Ved at forhindre, at oplysninger om millioner af europæiske overførsler og banktransaktioner videresendes til USA via SWIFT i endnu længere tid, viser Parlamentet, at man tager de grundlæggende rettigheder i Lissabontraktaten alvorligt.

EU-formandskabet og Kommissionen skal nu ophæve den midlertidige aftale med USA og vende tilbage til forhandlingsbordet udstyret med de krav, der findes i Europa-Parlamentets beslutning fra september 2009. Først skal der imidlertid afholdes en åben debat om forholdet mellem sikkerhedspolitik og kampen mod terror på den ene side og på den anden minimumsgarantier for grundlæggende borgerrettigheder og respekt for hundreder af millioner borgeres privatliv. Det glæder mig, at denne afpresning og det politiske pres ikke virkede. Det giver trods alt ingen mening at hævde, at respekten for borgerrettigheder og privatliv er en forhindring i kampen mod terror. Vi fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance er parat til at samarbejde om en effektiv og stringent sikkerhedspolitik, men den skal overholde de forfatningsmæssige rettigheder og ligeledes tage hensyn til årsagerne til kriminalitet og terror.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. − (PT) Kampen mod international kriminalitet, især gennem transatlantisk samarbejde i kampen mod terror, er en af EU's hovedprioriteringer. Men dette samarbejde skal etableres på grundlag af gensidighed og gensidig tillid. Den midlertidige aftale mellem EU og USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata garanterer ikke europæiske borgere og virksomheder de samme rettigheder og garantier under amerikansk lov, som de ville have på EU's område. Dataoverførselssystemet respekterer ikke de grundlæggende principper i EU-lovgivningen om databeskyttelse, navnlig principperne om proportionalitet og nødvendighed. Det kræves ikke udtrykkeligt i denne aftale, at anmodningerne kræver domstolsgodkendelse eller skal være tidsbegrænsede, og man definerer heller ikke betingelserne for udveksling af data med tredjelande tilstrækkelig tydeligt. Jeg beklager også, at Rådet under forhandlingerne praktisk taget ikke delagtiggjorde Parlamentet i nogen oplysninger overhovedet, og at afstemningen om aftalen fandt sted, efter at den var trådt i kraft. Derfor, og fordi de europæiske borgeres rettigheder og garantier fortjener at blive respekteret, stemmer jeg for beslutningsforslaget om at afvise indgåelsen af SWIFT-aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), skriftlig. – (PL) Ifølge mange af mine kolleger har Rådet begået en fejl ved at holde Europa-Parlamentet ude af de igangværende forhandlinger om aftalen med USA. Talen fra min gruppeformand, Joseph Daul, hjalp ikke. Efter en indgående debat bad han medlemmerne udskyde afstemningen. Fru Malmström insisterede på at give den nye Kommission mere tid til at sætte sig ind i emnet og til at forhandle videre, og til at Parlamentet kunne drøfte sagen mere indgående. Jeg forstår, at det er kolossalt vigtigt at beskytte personoplysninger, men vi skal også huske på, at USA er vores største partner. Vi skal bygge på gensidig tillid, og kampen mod terror og for vores borgeres sikkerhed er vores fælles ansvar. Jeg stemte for en udsættelse i henhold til min gruppes linje. Desværre tabte vi med 15 stemmer. Så vidt jeg ved, var 35 medlemmer af min gruppe ikke til stede ved afstemningen. Dette er endnu et bevis for, at hver stemme tæller. Dernæst stemte jeg for aftalen i henhold til min gruppes linje. Parlamentet endte med at forkaste aftalen med 378 stemmer mod 196 med 31 hverken for eller imod. Jeg er ikke tilfreds med dette resultat, men vi vil utvivlsomt snart vende tilbage til dette vigtige spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis A. Tsoukalas (PPE), skriftlig. (EN) Selv om det er klart, at de foreslåede regler har til formål at lette kampen mod cyberkriminalitet og cyberterrorisme, gør den udtrykkelige henvisning til artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR), også under hensyntagen til dom C317/04 fra De Europæiske Fællesskabers Domstol, det ulovligt at stemme for dette spørgsmål, fordi alle europæiske borgere er forpligtede til at overholde de gældende overordnede regler for EU og Domstolens afgørelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), skriftlig. (DE) Jeg stemte for at forkaste SWIFT-aftalen. Denne begivenhed har været en milepæl i den videre demokratisering af Europa og i Parlamentets udøvelse af sine demokratiske rettigheder i henhold til Lissabontraktaten vedrørende databeskyttelse og vores borgeres individuelle rettigheder. Jeg vil gerne se langt flere magiske øjeblikke som dette.

 
  
  

Forslag til beslutning B7-0063/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig. (EN) Jeg støtter dette forslag til beslutning, hvor man opfordrer til en hurtig vedtagelse af et direktiv om gennemførelse af rammeaftalen om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren, som arbejdsmarkedets parter inden for den europæiske sundhedssektor har indgået. Hvert år registreres der mere end en mio. nålestiksskader i EU, som kan medføre overførsel af livstruende vira. Bestemmelsen i den nye aftale om minimumsstandarder udelukker ikke fremtidige nationale bestemmelser og EU-bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne. Min politiske gruppe i Europa-Parlamentet har i årevis insisteret på strengere europæiske sikkerhedsstandarder inden for sundhedssektoren, og i henhold til rammeaftalen skal et direktiv vedtages og gennemføres hurtigst muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for dette beslutningsforslag, fordi det er nødvendigt for at styrke lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagerne inden for sundhedssektoren. Desværre sker der mere end en mio. nålestiksskader i EU hvert år, og disse fører til smitte med vira som hepatitis B, hepatitis C eller hiv/aids. Derfor er der et tvingende behov for at vedtage og gennemføre rammeaftalen om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren i medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Der er indgået en rammeaftale mellem HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) og EPSU (European Federation of Public Services Unions) om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren.

Formålet med denne aftale er at indføre standarder og regler for at beskytte arbejdstagere i sundhedssektoren mod stikskader, der kan medføre fare for smitte med mere end 20 dødbringende vira og dermed forårsage et utroligt alvorligt folkesundhedsproblem.

I lyset af denne rammeaftales betydning for beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed inden for sundhedssektoren skal Kommissionen overvåge dens gennemførelse og hurtigt vedtage direktivet om gennemførelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Nålestiksskader og andre skader forårsaget af skarpe medicinske instrumenter udgør en af de mest almindelige og alvorlige risici for arbejdstagerne i sundhedssektoren over hele Europa, eftersom hospitalspersonale og arbejdstagere i sundhedssektoren ofte risikerer at pådrage sig infektioner som følge af brugen af nåle eller andre skarpe instrumenter, der omtales i det beslutningsforslag, vi har vedtaget. Derfor er det nødvendigt at sikre det højst mulige sikkerhedsniveau i arbejdsmiljøet på hospitaler og overalt, hvor der udføres sundhedsaktiviteter.

Derfor vedtog vi beslutningsforslaget, hvori man henviser til rammeaftalen, som igen indeholder en klausul om minimumssikkerhedsstandarder med forbehold af eksisterende og kommende fællesskabsbestemmelser og nationale bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne. Medlemsstaterne og/eller parterne på deres arbejdsmarkeder skal frit kunne og skal opfordres til at indføre supplerende foranstaltninger, der er mere gunstige for arbejdstagerne på det pågældende område.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jeg støtter på enhver måde den rammeaftale, der er indgået mellem Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på europæisk plan inden for sundhedssektoren. At beskytte arbejdstagerne i sundhedssektoren mod skader og potentiel smitte med vira er af central betydning, og det glæder mig, at dette forslag blev vedtaget med så stor opbakning, navnlig efter det store arbejde af Stephen Hughes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), skriftlig. − (PT) Arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen er både et arbejdsmarkedsspørgsmål og et spørgsmål, der kræver socialt ansvar, hvilket igen betyder, at det drejer sig om alle enheder, som er ansvarlige på dette område, herunder Europa-Parlamentet. Rammeaftalen, der er indgået i dag mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter inden for sygehus- og sundhedssektoren, er et vigtigt bidrag til beskyttelsen af sundheden og sikkerheden hos arbejdstagerne inden for sygehussektoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for dette beslutningsforslag for at beskytte medarbejderne på klinikker og sygehuse. Alt for mange medarbejdere på sygehuse og inden for sundhedssektoren rammes fortsat af infektioner forårsaget af skader i forbindelse med brugen af kanyler og skarpe instrumenter. Som medlem af Europa-Parlamentet skal jeg kæmpe for at forhindre dette. I beslutningsforslaget opfordrer vi også til, at uddannelsen og arbejdsvilkårene for arbejdstagerne inden for sundhedssektoren, der står over for denne risiko, skal forbedres gennem sikrere medicinske instrumenter med indbyggede beskyttelsesanordninger over hele EU. Med min sociale overbevisning og min viden om sygehusmiljøet opfordrer jeg til en hurtig vedtagelse og gennemførelse af de foranstaltninger, der defineres i forslaget til direktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), skriftlig. (DE) Jeg stemte for forslaget til Europa-Parlamentets beslutning, fordi jeg er tilhænger af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. De etablerede parter på det europæiske arbejdsmarked er nået frem til en aftale om denne sag, og jeg opfordrer til, at denne rammeaftale øjeblikkelig indarbejdes i gældende europæisk lovgivning i form af en hurtig vedtagelse i Rådet af et direktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), skriftlig. (EN) Dette var en vigtig afstemning, hvor vi kræver et EU-direktiv for at forbedre beskyttelsen af arbejdstagere, der rammes af nålestiksskader. Der skal handles så hurtigt som muligt for at beskytte arbejdstagerne inden for sundhedssektoren mod de potentielt dødelige sygdomme som hiv/aids og hepatitis som følge af skader forårsaget af brugte nåle. Nålestiksskader udgør en af de mest almindelige og alvorlige sundhedsrisici for arbejdstagerne inden for sundhedssektoren over hele Europa, idet man skønner, at der indtræffer en mio. skader af denne type i Europa hvert år. Jeg håber, at man hurtigt vil gribe ind for at forbedre uddannelsen og sikkerheden for dem, der arbejder med måle og skarpe instrumenter, så antallet af skader kan reduceres drastisk og ligeledes den følelsesmæssige stress, der opstår for de involverede. Desuden håber jeg, at brugen af sikrere medicinske instrumenter vil bidrage til at forhindre undgåelige skader for personer, der dagligt arbejde med nåle.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik