Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2572(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0154/2010

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hlasování :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0058

Rozpravy
Úterý, 9. března 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

15. Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem pořadu jednání je rozprava k otázce k ústnímu zodpovězemí, kterou pokládají Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Daniel Caspary za skupinu PPE, Kader Arif za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL a Syed Kamall za skupinu ECR Komisi, o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA (obchodní dohoda o boji proti padělání) (O-0026/2010 - B7-0020/2010)

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, autor.(SV) Pane předsedající, každá instituce musí bránit své poslání. Parlament je hlasem lidu EU a musí hájit zájmy svých občanů. Komise sama sebe označuje za strážkyni Smluv, ale v tomto případě to, co musíte bránit, jsou zásady transparentnosti, lidských práv a parlamentních práv. Nebude-li nám umožněn přístup k dokumentům, žádný z orgánů EU nebude plnit svou úlohu a nesplní ani očekávání našich občanů.

Někteří komisaři při svých slyšeních zdůrazňovali, že Parlament musí mít přístup k dokumentům za stejných podmínek jako Rada ministrů, a Parlament očekává, že Komise svým slibům dostojí. Mnozí naši občané jsou znepokojeni tím, že jsou okrádáni o své svobody a práva neustálým přívalem agresivních právních předpisů, jako jsou předpisy o uchovávání údajů, Ipred 1, Ipred 2, SWIFT a tak dále. EU nemůže pokračovat v jednání o dohodě ACTA, nebude-li jejím občanům dána možnost, aby se do tohoto procesu zapojili.

Hlavním problémem je dnes transparentnost, ačkoli obsah je přirozeně také citlivý. EU musí dát jasně najevo, že podmínkou našeho zapojení do procesu dohody ACTA je transparentnost a obrana lidských práv a svobod. Teprve až prosadíme svá nezcizitelná práva, jež existují ve svobodné a otevřené společnosti, můžeme v rámci těchto práv bojovat proti zločinu a diskutovat o formě, kterou mají mít různé dohody.

Je zcela absurdní a nepřijatelnou situací, máme-li se ptát Komise za zavřenými dveřmi, jaký je obsah dohod, u kterých se očekává, že o nich budeme rozhodovat. Naši občané chtějí záruky, že jejich elektronická zařízení nebudou na hranicích prohledávána, že budou mít právo se připojit k internetu a že jim nebudou hrozit trestní sankce. Očekáváme od vás, že nám dnes přislíbíte plné zapojení do dohody ACTA; pokud ne, budu muset uzavřít klasickou odpovědí: nashledanou u soudu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, autor.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, padělání, pašování a porušování práv duševního vlastnictví nepochybně představuje obrovský problém především pro naši Evropskou unii jako celek, ale i pro mnohé členské státy. Problémem podnikatelů, pracovníků a spotřebitelů je, že také na evropský vnitřní trh nachází cestu stále více padělaných výrobků. Dnes odhadujeme, že náš trh zaplavuje padělané zboží v hodnotě až 250 miliard EUR. V nejlepším z možných scénářů, bude-li padělán léčivý přípravek, jako je antikoncepce, a nebude působit – jak se údajně nedávno stalo – žena by prostě otěhotněla. Avšak v nejhorším z možných scénářů, nebude-li lék působit, může se jednat o otázku života a smrti, a to nemůže být v našem zájmu.

S porušováním práv duševního vlastnictví, pašováním a paděláním musíme naléhavě něco udělat. Je nepřijatelné, že jsme v roce 2008 na svých hranicích zabavili 178 milionů padělaných výrobků, z toho 20 milionů nebezpečných výrobků za, a že více než 50 % těchto výrobků pocházelo z Číny. V této oblasti proto musíme přijmout opatření. Problém je jasný: Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince. Jednání související s ACTA probíhají tři roky, a proto my jako Evropský parlament jsme v minulosti nebyli ani zdaleka tak zapojeni, jako musíme být zapojeni v budoucnu.

Doufám proto, že v nejbližších týdnech a měsících v této oblasti konečně dosáhneme větší transparentnosti. Potřebujeme přístup k údajům, které nám jasně sdělí, co se v daný moment děje na jednáních a jaký postoj zaujímá Evropská komise. Jednání musí pokračovat. Potřebujeme úspěšně dokončit příslušnou dohodu. Kritické výroky z různých skupin jsou v této sněmovně dostatečně dobře známy. V zájmu pracovníků, zaměstnanců, průmyslu a spotřebitelů doufám, že dospějeme ke smysluplnému závěru, ale že při dosažení tohoto závěru na jednáních zohledníme stávající acquis communautaire a nepřekročíme jeho rámec.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, zastupující autora.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, napadají mne tři otázky. První je, proč stále ještě chybí transparentnost, když Lisabonská smlouva je v platnosti od 1. prosince a od 10. února máme s Komisí interinstitucionální dohodu? Nechápu, proč je tomu dosud tak, že Rada sedí na jednáních u stolu jako pozorovatel, Parlament není zapojován a dokumenty nejsou veřejně přístupné. Proč je tomu tak, pane komisaři?

Druhá otázka, která mne znepokojuje, je: kdo ve skutečnosti vyjednává dohodu ACTA? Nejedná se o ní jako o jakési následné dohodě k dohodě TRIPS v rámci Světové obchodní organizace. Vyjednávají ji jen jednotlivé státy a – jak slyšíme od Spojených států – také mocné hospodářské zájmy. Ptám se sám sebe, zda ve skutečnosti nejsou připravovány normy, jež se budou nakonec vztahovat na každého, i když ne každý sedí kolem jednacího stolu.

Třetí otázka, se kterou mám, pane komisaři, problém, je tato: o co ve skutečnosti na těchto jednáních jde? Při svém slyšení jste na mou otázku odpověděl a ujistil mne, že acquis communautaire je v bezpečí. Podívám-li se však na jednotlivé dokumenty, které z jednání unikly, mám o tom bohužel pochybnosti. Chápu to tak, že se vedou jednání, že jsou možná zablokování internetu, že poskytovatelé mají být využíváni tak říkajíc k tomu, aby pomáhali dohlížet na internet kvůli hospodářským zájmům, že někdy mohou být uvalena omezení na výzkum a vědu a že někteří lidé se dokonce pokoušejí zavést systémy celkového dohledu. Proto se sám sebe ptám, kde v tom všem je acquis communautaire?

Existuje také otázka náhrad. Pro naši politiku není vhodné, že se vyjednává o tom, začlenit do ACTA náhrady za ušlý zisk.

Moje třetí otázka, pane komisaři, je samozřejmě ta, jaký je v současné době vztah mezi on-line a off-line? Když čtu, že digitální svět má zahrnovat on-line i off-line, znamená to v zásadě, že na hranicích mají být také omezení a prohlídky notebooků, iPodů a přehrávačů MP3? Můžete prosím poskytnout na tyto tři otázky odpověď?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, autor.(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, jsem toho názoru, že v problematice, o které dnes večer diskutujeme, existuje prvotní hřích, a tím je utajení, ve kterém jsou tato jednání až dosud vedena. Toto utajení bylo možná prohloubeno nevyvážeností, je-li pravdou, že průmysl USA na rozdíl od evropské veřejnosti a evropských orgánů měl na základě tajného ujednání přístup k řadě informačních zdrojů. Netransparentnost jednání je problém, se kterým se potýkáme i v jiných případech – hovořili jsme o tom v souvislosti s dohodou s Koreou – a to je něco, co nyní se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost musí skončit.

Zdá se mi, že tento prvotní hřích je také výsledkem zneužití: a sice, že boj proti padělání má být použit i k vedení jiných bitev, jako by to bylo jakési heslo, ve jménu kterého je vše dovoleno. Pro obchodní velmoc, jako je Evropská unie, je to navíc jistě neuvěřitelně důležitá bitva. Pane komisaři, jsem z Benátek, města, které dobře znáte, kde pravidla týkající se padělaných výrobků – mám na mysli například muránské sklo – bývala velmi přísná (a zacházela dokonce až tak daleko, jako je trest smrti). Je to tedy rozhodně něco, co ve stále globalizovanějším hospodářství, jako je naše, musíme brát vážně.

Tato dohoda však vyvolává vážné hrozby, které znepokojují veřejnost, a Komise si toho samozřejmě musí být vědoma. Ve skutečnosti tato otázka, která by měla spadat pod Výbor pro mezinárodní obchod, se ho týká stále méně a tento výbor stále více vykonává práci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Znepokojují nás otázky související se svobodou informací a svobodou projevu na internetu, právem na soukromí a případné trestněprávní a občanskoprávní důsledky pro provozovatele internetových služeb. Existuje jakási hranice, která by neměla být překročena, a chtěl bych požádat Komisi, aby v této problematice postupovala velmi opatrně.

Spíše čistě z obchodního hlediska bych chtěl požádat pana komisaře o ujištění, že Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) nemůže být využita k tomu, aby se bránilo prodeji léků dostupných za konkurenceschopnější ceny; bezpečných, generických léčiv, která neporušují autorské právo a jejichž jediným zločinem je to, že jsou vyráběny rozvíjejícími se zeměmi, jako je Indie nebo Brazílie, a že mohou zasahovat do západních farmaceutických odvětví.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, autor.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pane komisaři De Guchte, scházíte-li se v zákulisí v malé skupině s představiteli deseti vlád, abyste se dohodli na nařízení o globálním dohledu, jež obsahuje tak citlivé názvy kapitol jako „prosazování práva“ a „občanskoprávní opatření v souvislosti s hraničními kontrolami a internetem“, může vás jen stěží překvapit, jestliže vznikají dohady a jestliže jsou kladeny otázky, na které občané oprávněně chtějí znát odpověď.

Plně souhlasím s kritikou vyjádřenou kolegy poslanci. Musíte si však uvědomit obavy, jež jsou za otázkami z Výboru pro mezinárodní obchod a které mají podporu napříč skupinami, totiž že dohoda, která se podle původního záměru měla týkat ochrany výsledků a patentů ve strojírenství, nyní zasahuje hluboko do oblasti občanských práv, demokracie komunikace, decentralizovaného potenciálu inovací a kulturního rozvoje a ochrany osobních údajů. Vaše jednání však spadají také pod články 7 a 8 Listiny základních práv a budeme vám to neustále připomínat.

Taková dohoda ovlivní celý svět. Vy však z jednání vylučujete rozvíjející se ekonomiky a rozvojové země a také organizace občanské společnosti, odbory a národní parlamenty – jednoduše řečeno vylučujete celou veřejnost, v jejíchž službách a pod jejíž kontrolou byste měli být. Jednáte bez mandátu od Evropského parlamentu. I nadále nám podsouváte dvoustránkové souhrny výsledků celých kol jednání. Odmítáte se podřídit novému právnímu předpisu a uvolňovat pro nás stejné dokumenty, které v souvislosti s těmito jednáními dostávají členské státy. Tvrdíte-li nyní, že obavy mé skupiny jsou neopodstatněné, dokažte to. Vyložte dokumenty z jednání hezky na stůl. Sníte-li o tom, že jednoho dne získáte souhlas tohoto Parlamentu s výsledky vašich jednání, měli byste se poučit ze zkušeností s demokratickým rozhodnutím přijatým proti dohodě SWIFT. Vše co vám mohu říci, je „vítejte v demokracii“. Tento Parlament již nepřipustí zákulisní debaty a rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, autor. – Pane předsedající, myslím, že pan komisař vidí, jak silné jsou pocity napříč Parlamentem, napříč všemi parlamentními skupinami, kde jasně vyzýváme – jakkoli se lišíme, pokud jde o různé aspekty ACTA a obchodu s padělky i o práva duševního vlastnictví – všichni zde se shodujeme v tom, že je nutná větší transparentnost. Myslím, že jsme to dali najevo zcela jasně.

Pane komisaři, všichni jsme znepokojeni tím, že když vedete jednání, která nejsou dostatečně transparentní – neznáme zásady ani to, jaká je naše vyjednávací pozice na těchto jednáních – stane se to, že vytvoříte vakuum, a až vytvoříte vakuum, všichni víme, že toto vakuum naplní dohady. Byly tu úniky informací, které se tvářily jako oficiální dokumenty. Nemáme jak zjistit, zda jsou to skutečně oficiální dokumenty, nebo zda jde o podvrh, ale to jen ukazuje, co se stane, když nemáte dostatečnou transparentnost a nesdílíte informace.

Myslím si, že někteří z nás také opravdu chápou, že určitá míra důvěrnosti je někdy nutná. Jistě, když vedeme jednání, nechceme odhalit všechny vyjednávací pozice; nechceme odkrýt své trumfy.

Ale to, co požadujeme, je rozumná transparentnost. Proč nemůžeme mít přístup k dokumentům? Proč nemůžeme mít přístup k textům? A pokud máte pocit, že kvůli transparentnosti a kvůli jednáním nám to dát nemůžete, pak nám dejte alespoň souhrn postojů a řekněte nám, jaké jsou naše hlavní zásady na těchto jednáních.

Tak například, chystáme se podpořit návrhy, o kterých se podle toho, co se říká v blogosféře, údajně jedná, totiž že přehrávače MP3 a notebooky mohou být na hranicích zabaveny? Budou trestní sankce? Je pozicí EU toto podporovat? Myslím si, že to musíme vědět, a myslím si, že to ukazuje, jak silné jsou pocity napříč tímto Parlamentem, když i přesto, že zde můžeme mít menší odlišnosti a nuance, jsme schopni se sjednotit na širokém kompromisu a dohodnout se na společném znění.

Takže, pane komisaři, je na vás, abyste projevil transparentnost a ukázal, že uznáváte demokratickou odpovědnost, o kterou všichni usilujeme.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Pane předsedající, chápu obavy poslanců týkající se jednání o dohodě ACTA.

Dovolte, abych nejprve připomněl, že o této dohodě jednáme s cílem zlepšit ochranu inovací „vyrobených v Evropě“ ve všech oblastech, kde mohou být porušována práva duševního vlastnictví. Chceme-li zůstat konkurenceschopným hospodářstvím, budeme se muset opírat o inovace, kreativitu a o výlučnost značek. To je jedna z našich hlavních konkurenčních výhod na světovém trhu. Potřebujeme tedy nástroje, které zajistí, že tato konkurenční výhoda bude na našich hlavních vývozních trzích náležitě chráněna.

Po několik let jsme se pokoušeli tuto otázku nastolit v mezinárodních organizacích, jako je WTO nebo Světová organizace duševního vlastnictví. Tyto pokusy byly jinými zeměmi systematicky blokovány. Takže nehledě na to, že preferujeme globální řešení, nám nezbylo nic jiného, než začít jednat s koalicí států ochotných ke spolupráci.

Konečná dohoda bude závazná jen pro signatářské země, i když bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se následně mohlo připojit více zemí, a zejména rozvíjející se ekonomiky.

Jak jsem řekl během svého slyšení, tato mezinárodní jednání jsou důvěrná. To není nic neobvyklého. Jednání jsou o hledání výsledku, na kterém se strany dohodnou, a vyžadují určité minimum důvěrnosti, aby každá ze stran mohla bez obav přistoupit na kompromisy a zkoušet různé možnosti, než nakonec dosáhnou dohody.

Na druhé straně souhlasím s tím, že Parlament musí být o vývoji jednání náležitě informován. Děláme vše, co můžeme, ve dvou oblastech: informovat Parlament a přesvědčit své partnery na jednáních, aby souhlasili s větší transparentností. Zaprvé, pokud jde o informování Parlamentu, poskytli jsme vám své pokyny pro jednání, úplné zprávy o jednotlivých kolech jednání a obecně všechny příslušné dokumenty pocházející z generálního ředitelství pro obchod, jež jsme prostřednictvím Výboru pro obchodní politiku předali členským státům. Učinili jsme tak v souladu s rámcovou dohodou. Během posledních tří let byla dohoda ACTA také několikrát projednávána ve Výboru pro mezinárodní obchod.

Chtěl bych k tomu dodat, že Komise o dohodě ACTA uspořádala v červnu 2008 a v dubnu 2009 dvě konference zainteresovaných stran, které byly otevřeny všem občanům, průmyslu, nevládním organizacím a médiím. další veřejná konference se uskuteční dne 22. března v Bruselu.

Chápu, že možná máte pocit, že to nestačí k tomu, abyste si mohli učinit jasný obrázek o tom, jak si na těchto jednáních stojíme. Dal jsem pokyn svým službám, aby poslancům Parlamentu, kteří o to projeví zájem, poskytly interní informace o všech aspektech jednání. Budou vám k dispozici pro diskusi před každým dalším kolem jednání i po něm.

Zadruhé si uvědomuji, že nejlepším způsobem, jak se dozvědět, co se na těchto jednáních odehrává, je to, abyste si mohli přečíst návrh projednávaného textu. To by vám poskytlo velmi jasnou představu o tom, kde přesně se v těchto jednáních nacházíme. Jak asi víte, mezi stranami ACTA existuje dohoda o tom, že jednací text může být zveřejněn jen tehdy, pokud s tím budou souhlasit všechny strany. Komise je pro zveřejnění jednacích dokumentů co nejdříve. Některé strany na jednáních ACTA jsou však i nadále proti brzkému zveřejnění. S jejich přístupem rozhodně nesouhlasím, ale nemohu jednostranně porušit závazek o důvěrnosti. V sázce je má důvěryhodnost jako vyjednavače.

Nicméně dohlédnu na to, že na příštím kole jednání v dubnu vyvine Komise na partnery na jednáních silný tlak, aby souhlasili se zveřejněním textu, a dvoustranně projednám obavy Parlamentu se stranami ACTA, jako jsou USA, se kterými se mám ještě předtím sejít. Je v zájmu všech, aby měl každý jasnou představu, o co v těchto jednáních jde, a co je ještě důležitější, také o tom, o co v nich nejde.

A konečně pokud jde o vaše obavy týkající se podstaty, chtěl bych připomenout hlavní zásady, ze kterých Komise při jednáních o této dohodě vychází.

Zaprvé, cílem je reagovat na rozsáhlé porušování práv duševního vlastnictví, které má závažné dopady na obchod. Nepovede to k omezování občanských svobod ani k obtěžování spotřebitelů.

Zadruhé, ACTA je pouze o prosazování práv duševního vlastnictví. Nebude obsahovat žádná ustanovení, jež by měnila zásadní právní předpisy týkající se duševního vlastnictví, jako je vznik nových práv, rozsah ochrany nebo dobu jejího trvání. Měla by však stanovit minimální pravidla ohledně toho, jak se inovátoři mohou domoci svých práv u soudů, na hranicích nebo na internetu. Například jestliže se evropský módní návrhář dozví o padělání jeho výtvorů mimo Evropu, bude schopen zajistit, aby byla jeho práva v zahraničí náležitým způsobem chráněna.

Zatřetí, dohoda ACTA musí zůstat a zůstane v souladu s acquis communautaire, a to včetně stávající úrovně harmonizace prosazování práv duševního vlastnictví, směrnice o elektronickém obchodu, předpisového rámce pro telekomunikace a v neposlední řadě i příslušných právních předpisů EU týkajících se ochrany údajů a pirátství. Nedojde k žádné harmonizaci nebo ke změnám předpisů EU za zavřenými dveřmi.

V tomto smyslu ACTA nebude mít žádný dopad na evropské občany, protože nebude vytvářet pro EU nové povinnosti a nebude vyžadovat prováděcí předpisy. Poskytne však našim inovátorům větší ochranu na zahraničních trzích.

Jsem si vědom obav, jež někteří z vás vyjádřili ohledně povinného zavedení pravidla „třikrát a dost“ nebo diferencovaného přístupu v boji proti porušování autorského práva a proti internetovému pirátství. Chtěl bych se vyjádřit velmi jasně, aby zde nebyl žádný prostor pro dvojznačnost. Pravidlo „třikrát a dost“ nebo diferencovaný přístup nejsou v Evropě povinné. Různé země EU uplatňují různé přístupy a tuto flexibilitu chceme udržet, ale zároveň plně dodržovat základní práva a občanské svobody. EU nepodporuje a nepřijme to, aby v důsledku dohody ACTA vznikla povinnost odpojit lidi od internetu z důvodu nezákonného stahování.

Podobně zaručíme, že ACTA nezhorší dostupnost generických léčiv. Vím, že existovaly určité rozpory ohledně dopadu celních právních předpisů EU na obchod s generickými léčivy. Jak jsem vám již řekl při svém slyšení, tento problém bude řešen při nadcházející revizi našich celních právních předpisů.

A konečně, ptali jste se také na posouzení dopadů v souvislosti s ACTA. Vzhledem k tomu, že Komise nepřekročí rámec acquis communautaire, vlastně vycházíme ze studií, jež byly vypracovány pro směrnici o prosazování práv duševního vlastnictví z roku 2004 a pro návrh směrnice o trestněprávním vymáhání práv duševního vlastnictví z roku 2005 (která nebyla přijata).

Vzali jsme v úvahu také závěry studie organizace OECD o hospodářských dopadech padělání a pirátství z roku 2008. Tato studie vyčísluje ekonomiku fyzických mezinárodně obchodovaných padělků částkou 250 miliard USD, což je mimochodem více než individuální HDP 150 zemí. Obsahuje také velmi důkladnou analýzu pirátství v oblasti digitálního obsahu.

Zkrátka, vyslechl jsem vaše obavy a budu je hájit, nakolik jen budu schopen. Vaše důvěra a podpora mi při plnění tohoto důležitého úkolu budou pomáhat.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi, jménem skupiny PPE. (FR) Pane předsedající, pane komisaři, poté co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, máme nové pravomoci a chceme, aby byly napříště respektovány. Proto jsme vás vyslechli a žádáme vás, abyste zavedl průběžný, transparentní postup konzultací týkajících se Obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA), který zajistí, aby Evropský parlament a občané, jež tato sněmovna reprezentuje, byli pravidelně a v plném rozsahu informováni o pokroku v jednáních při současném dodržování doložek o mlčenlivosti, které, jak jste nám právě sdělil, s touto dohodou souvisejí. Dnes chceme mít přístup k textu a ke shrnutí jednání, abychom se do tohoto legislativního procesu mohli plně zapojit.

Kromě toho bychom vás moje skupina a já chtěli vyzvat k pokračování v těchto jednáních s cílem dosáhnout mnohostranné smlouvy, jež zlepší úroveň uplatňování a dodržování práv duševního vlastnictví, ke kterým by se posléze mohly připojit rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína. Padělání je metlou, nezákonnou činností a jedním z aspektů nekalé hospodářské soutěže, která ohrožuje nejen osoby, společnost a hospodářství, ale ohrožuje i myšlení.

Tím, že připravuje autory i společnosti, které investovaly mnoho let do výzkumu a vývoje, o plody jejich práce, odrazuje i jiné od toho, aby vyvíjeli inovativní a tvůrčí úsilí. Víme však, že právě v tom je základ konkurenceschopnosti Evropské unie.

A konečně jsem toho názoru, že s rozvojem našeho digitálního prostředí nemůžeme popřít, že padělání se stalo nedotknutelným. Jsem proto i nadále přesvědčena, že je možné pohnat uživatele internetu, a zvláště ty, kdo se zmocňují autorských práv, k zodpovědnosti, aniž tím bude dotčeno dodržování základních práv a občanských svobod. Spolupracujme na tom, abychom nalezli rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, jménem skupiny S&D. – Pane předsedající, děkuji panu komisaři za jeho vystoupení. Pane komisaři, ke konci svého vystoupení jste uvedl, že jste vyslechl naše obavy a že na ně zareagujete. Dobrá, myslím si, jak se říká, „do jisté míry“. Nejsem přesvědčen, že jste zcela pochopil všechny naše obavy ohledně jednání o ACTA. Je pravdou, že jsme zajedno, pokud jde o to, že držitelé práv duševního vlastnictví si zaslouží přiměřený výnos ze svých práv, ale padělané zboží může představovat a někdy i představuje hrozbu pro lidské zdraví.

Stejně jako vy tedy nejsme proti mezinárodní spolupráci v boji proti pirátství, proti padělání a proti jinému porušování práv duševního vlastnictví. Avšak, opakujeme, musí to vycházet ze stávajícího acquis communautaire. Dáváte-li nám o tom absolutní ujištění, pak ho přijímám, ale řekl jste, že to nechcete dělat zadními vrátky – což, jak se mi zdá, vám stále ještě poskytuje možnost, abyste to udělal předními vrátky – ale říkáte-li, že nedojde k vůbec žádné změně v acquis communautaire, rád to slyším a beru vás v tom za slovo.

Podobně jste řekl, že nebudete kriminalizovat jednotlivce za stahování z internetu, ale pak jste hovořil o vnějších hranicích Společenství a o tom, co by se mohlo přihodit spíše lidem, kteří EU opouštějí, než těm, kdo sem přicházejí, takže ještě jednou, nechceme mít v dohodě ACTA nic, co bude kriminalizovat kohokoli za stahování pro osobní potřebu. I když se nám to nemusí líbit, nikdo by neměl být stíhán za použití materiálu podléhajícího autorskému právu pro soukromé účely.

Každé opatření v rámci ACTA samozřejmě musí být úměrné cílům. Není to bianco šek pro držitele autorských práv. Problém je v tom, jak už řekli jiní poslanci, že neznáme situaci, protože je zastřena utajením.

Vítám, že jste pevně slíbil, že dostaneme návrh projednávaného textu a že vyvinete tlak na ostatní strany. Myslím si, že však musíte ostatním stranám říci, že vás to jako vyjednavače neposílí: jako vyjednavače by vás oslabilo, kdybyste nemohl zveřejnit návrh textu, protože byste neměl – jak bylo dnes večer zcela zřejmé – podporu této sněmovny, kdybychom se nemohli seznámit s návrhem textu, který připravujete.

Na závěr něco pozitivního, vítám vaše poznámky týkající se generických léčiv a těším se na přezkum nařízení o clech.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, on jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, když jsem se připravovala na tuto rozpravu o autorském právu, právech duševního vlastnictví a o tom, jak chceme chránit tvůrčí a duševní úsilí našich spoluobčanů, musela jsem se v duchu vrátit o několik let zpět, kdy došlo ke krádeži kamionu s nákladem nových knih o Harry Potterovi jen několik dní před jejich uvedením na trh. Nyní by se však zloděj nezatěžoval kradením kamionu; prostě by si to stáhl do svého notebooku nebo přehrávače MP3 a přenesl přes hranici.

Závazek pana komisaře vůči transparentnosti vítám, ale podle souhrnné zprávy, kterou nám laskavě poskytli pracovníci vašeho útvaru, tvrzení, že vyjednavači byli nuceni podepsat dohodu o mlčenlivosti, není pravdivé. Právě jste nám řekl, že jste takovou dohodu podepsal, nebo ji podepsala předchozí Komise, a že jste jí proto vázán. Chtěla bych vědět, které z obou tvrzení je pravdivé. Pokud žádná taková doložka o mlčenlivosti neexistuje, všechny příslušné dokumenty musí být neprodleně veřejně zpřístupněny.

Na druhé straně, pokud taková doložka existuje, potřebujeme od pana komisaře slyšet, co udělá, aby zajistil plnou transparentnost a informovanost veřejnosti, a nejen této sněmovny, protože omezit kvůli důvěrnosti přístup jen na poslance Parlamentu nestačí. Evropští občané mají právo vědět o rozhodnutích, jež se hluboce dotýkají jejich práv a svobod. Takové dohody o mlčenlivosti se v každém případě musí stát věcí minulosti. V budoucnu by EU měla trvat na tom, aby byly uplatňovány evropské normy transparentnosti.

Domokratická legitimita těchto jednání je slabá. Neproběhla žádná debata, která by stanovila cíle a zásady EU. Mandát nezískal parlamentní souhlas. Můžete namítnout, že pro to neexistuje žádný právní požadavek, ale to je vedlejší, neboť jestliže je 27 jednotlivců – ministrů členských zemí – toho názoru, že mohou sami sobě udělit mandát k tajnému vyjednávání o základních právech a svobodách evropských občanů, pak mohu pouze dojít k závěru, že jejich chápání demokracie se od mého chápání zásadně liší.

Parlament znamená činnost. Žádné „třikrát a dost“, žádné neoprávněné prohlídky a zabavování notebooků nebo mobilních telefonů. Parlament musí mít pevné záruky, že takové doložky nebudou zaváděny zadními vrátky přes mezinárodní dohodu.

Závěrem vám chci popřát příjemnou cestu příští měsíc na Nový Zéland a ujistěte se prosím, že váš iPod nebude obsahovat žádný nezákonně stažený materiál!

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström, jménem skupiny Verts/ALE. – Pane předsedající, především bych chtěl poblahopřát Komisi k tomu, že konečně dospěla k tomu, o čem vedoucí představitelé EU hovoří již po desetiletí. Konečně se jim opravdu podařilo vzbudit zájem prostých občanů o politiky EU.

ACTA je otázkou, o kterou se lidé na síti skutečně zajímají. Přesto mám však stále pocit, že musím zkritizovat Komisi za metodu, kterou použila. Důvodem, proč tolik občanů sleduje otázku dohody ACTA, je to, že jsou velice rozčilení. Jsou velice rozčileni kvůli návrhům na omezení jejich svobody a na vtrhnutí do jejich soukromí jen proto, že to požadují některé velké společnosti.

Jsou velice rozčileni proto, že vidí, jak jsou jejich základní občanské svobody poměřovány proti zájmům průmyslu a přicházejí při tom zkrátka. Jsou velice rozčileni kvůli naprostému nedostatku transparentnosti. To by se v demokracii stávat nemělo.

Zítra budeme hlasovat o usnesení, které vyzývá Komisi, aby dodržovala Smlouvu a vyložila všechny dokumenty týkající se dohody ACTA na stůl. Doufám, že toto usnesení bude přijato převážnou většinou. Právo na soukromí, na svobodu informací a na spravedlivé a řádné soudní řízení jsou úhelnými kameny svobodné a otevřené společnosti.

Zítra ukážeme, že tento Parlament je připraven se za tato práva v informačním věku postavit. Budeme požadovat informace, které jsou naším právem i naší povinností jako zvolených zástupců, a budeme Komisi připomínat, že toto je Parlament, a nikoli rohožka.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, jménem skupiny ECR. (CS) Pane předsedající, já jsem původně chtěl poděkovat panu komisaři Karlu De Guchtovi za to, že prolomil přístup svého předchůdce, který obcházel Evropský parlament jako jedinou přímo volenou evropskou instituci a neinformoval o procesu vyjednávání této dohody, ale jsem trošku na rozpacích, protože jsem byl vždy vychováván k úctě k důležitým osobnostem, a proto se mě docela dotklo, že si pan De Gucht ostentativně čistil brýle, když tady vystupoval můj kolega Kamall. Nicméně teď k věci.

Osobně vítám, že tato dohoda vzniká, neboť duševní vlastnictví si zaslouží důslednější ochranu, než je tomu v současnosti. Přesto mě mrzí, že stranami dohody nejsou Rusko a Čína, které jsou hlavním zdrojem porušování autorského práva. Mám taky obavy o samotnou efektivnost této dohody. Protože obsah dohody je stále zahalen jakousi mlhou, jak o tom tady mluvili mnozí kolegové, rád bych si tedy dovolil apelovat na Komisi jako zástupce členských států, která dohodu vyjednává, aby dohoda nesloužila jako exportní nástroj francouzské digitální gilotiny do dalších států a zároveň se nestala importérem softwarových patentů do Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, jménem skupiny GUE/NGL.(SV) Pane předsedající, pane komisaři, jsem překvapena a hluboce znepokojena tím, jak Komise hájí vedení důvěrných jednání, když jde o právní předpis týkající se svobod našich občanů, základních práv, soukromí a tak dále. Zadržování informací o takových jednáních před našimi občany nelze nikdy obhájit.

Žádám, aby byla jednání okamžitě přerušena. Jednání můžeme obnovit, až budou strany ACTA souhlasit s tím, že jednání budou probíhat transparentně a demokraticky. Chci mít všechny dokumenty k dispozici ihned a pro všechny občany. Transparentnost a informace patří mezi ty nejzákladnější zásady demokracie, zejména pokud jde o základní svobody a práva občanů. Proto požadujeme, aby byly všechny dokumenty ihned a pro všechny občany zpřístupněny, protože to je to, co se v demokracii očekává.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Pane předsedající, když se pečou dokumenty za zavřenými dveřmi, v mé skupině se rozezní výstražné signály. Jedním z takových dokumentů je Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA). Mnozí lidé v mé zemi se divili, proč musela být nizozemská Strana svobody a pokroku (PVV) zvolena do Evropského parlamentu, a zde je vidět proč. Bylo to proto, abychom se mohli postavit proti kuchyni EU, která je připravena a ochotna uvařit za zavřenými dveřmi nechutné odvary všeho druhu, aniž by se k tomu veřejnost mohla jakkoli vyjádřit.

Tentokrát dokonce zatím ani nevíme, co z této kuchyně EU vyjde; od Evropského parlamentu se očekává stanovisko k něčemu, co je tam ještě pod pokličkou. Existuje něco absurdnějšího? To ukazuje na naprosté pohrdání Parlamentem a veřejností. Informace o tomto jednání ACTA, které až dosud vyšly najevo, jsou velmi deprimující. Obětí by měl být spotřebitel, s možností vyloučit občany z internetu: to je velmi závažná záležitost.

Evropa odjakživa byla kontinentem, který se pyšnil svobodou lidí shromažďovat znalosti. Tato svoboda by nyní byla vážně ohrožena a to se nemůže a nesmí stát. Kromě toho jsme svědky porušování zásady subsidiarity. Členské státy již nemají v otázce této složky vůbec žádné slovo. Moje skupina vystupuje za plnou transparentnost a je důrazně proti kriminalizaci občanů. ACTA živí kulturu dusivého dozoru a podezírání; stát vás sleduje. Dohoda ACTA obchází všechny existující mezinárodní organizace, jako je Světová obchodní organizace (WTO).

Co má Komise v této tajné kuchyni za lubem? Proč jsou do těchto konzultací zapojeny téměř výlučně americké společnosti, co tam dělají? Jsou tam proto, aby hájily své obchodní zájmy? Ale co zájmy evropských občanů? Jsou snad méně důležité? A zde je jasně vidět význam strany PVV. Bojujeme za zájmy občanů všude tam, kde se můžeme setkat s utajováním a zákulisní politikou.

Chtěla bych ovšem jasně říci, že strana PVV je proti padělání léčiv a výrobků. O tom ale tato diskuse není; je o tom, že poslanci této sněmovny nedokážou vyjádřit jasné stanovisko k této složce čistě a jen proto, že je držena v tajnosti, a my proto neznáme její obsah. Neumíme si představit závažnější porušení parlamentního mandátu. Pokud jde o nás, celá tato zapáchající, tajnůstkářská kuchyň by měla být zavřena a na dveře by měl být pověšen velký nápis „Zavřeno pro porušování pravidel“.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážení kolegové, pane komisaři, globalizace, a zejména vstup Číny do WTO, přinesly obrovský problém, to víme. Evropa je zavalena padělaným zbožím, které je stále více nebezpečné i lidskému zdraví a představuje také vysoké hospodářské ztráty pro firmy. Občané a firmy těžce nesou fakt, že na to kontrolní možnosti členských zemí absolutně nestačí, a právem volají po účinnějších opatřeních na evropské úrovni včetně vysokých postihů pro padělatele. Tato dohoda by měla zásadně zlepšit mezinárodní spolupráci při odhalování padělků, ale nemyslím si, že potírání středoškoláků, kteří si stahují z internetu hry, by mělo být naším cílem. Obsah dva roky vyjednávané dohody je tajný, a tak jen prosakují informace o kontroverzních článcích, které by se mohly dotýkat dnešních práv Evropanů, jejich soukromí a informací. K tomu jsme nedali Komisi mandát.

Obávám se proto, že ratifikace této vysoce potřebné dohody může být v Evropském parlamentu zamítnuta, podobně jako dohoda SWIFT, pokud Komise nebude Parlament průběžně informovat o struktuře a limitech vyjednávané dohody. Nechci, abychom byli opět postaveni před hotovou věc, tj. akt schválit či zamítnout, aniž bychom mohli text podrobně prodiskutovat a rozptýlit i případné obavy našich občanů.

Dále považuji za strategickou chybu, že k vyjednávání o této dohodě nebyla přizvána právě Čína, která je největším zdrojem padělků. Proto kladu otázku: Můžete nám, pane komisaři, osvětlit, o jakou jde taktiku a zda jednáte s Čínou, aby se k dohodě později přidala? A věříte tomu?

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ambice Evropy zůstat největším hospodářstvím světa musí být stále více spojena s obnovením její konkurenceschopnosti, s kvalitou jejího výrobního systému a s její schopností dobývat nové trhy.

Boj proti padělání a proti porušování pravidel obchodu má v této souvislosti zásadní význam. Ochrana obchodních značek, patentů a duševního vlastnictví však není jen nástrojem nefinanční povahy, který zvyšuje konkurenceschopnost systému, je také hmatatelným příkladem uplatňování zásad demokratické právní kultury vycházejících z dodržování pravidel v průmyslovém hospodářství, těch pravidel, jež byla v minulých letech pod tlakem mezinárodní finanční spekulace porušována.

Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) je nástrojem zásadní důležitosti, jímž lze bojovat proti padělání, jevu, který přináší neuvěřitelné zisky ve výši 500 miliard USD ročně, který je napojen na organizovaný zločin a který ovlivňuje – vlastně ohrožuje – základní lidská práva, jako je zdraví, pokud jen máme na mysli padělání léčiv. Máme-li hodnotit potřebnost dohody ACTA, musíme na tyto mezinárodní souvislosti brát zřetel.

Na druhé straně musíme požadovat, aby tato smlouva také respektovala určité základní, stěžejní zásady soužití vycházející z dodržování pravidel. Nemůžeme zastřít to, že jsme znepokojeni, pokud jde o právní základ této smlouvy, o mandát k jednání a její transparentnost. Ti, kdo zastupují 500 milionů občanů, jako je tomu v případě tohoto Parlamentu, musí být informováni oficiálně, a nikoli důvěrně. Vyjednavači Komise musí této sněmovně podávat zprávy o pokroku práce a musí být zajištěn přístup k dokumentům a informacím tak, aby mohlo být vyjádřeno podrobné stanovisko.

Obtížná, ale plodná spolupráce mezi Parlamentem a Komisí může Evropské unii pomoci co nejlépe realizovat její potenciál. Řešení je nutné hledat v tomto duchu a potom si zaslouží náš hlas.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Pane předsedající, pane komisaři De Guchte, ujímáte se obtížného dědictví, a kdyby téma nebylo tak závažné, mohl bych se téměř usmívat nad spekulacemi vyvolanými dohodou ACTA. Existují však dva důvody, proč se nad tím vůbec nemohu usmívat. Zaprvé, padělání a porušování autorského a známkového práva narušují integritu hospodářství i ohrožují lidské zdraví.

Odhaduje se, že celosvětové hospodářské ztráty v důsledku padělání a porušování autorského a známkového práva jen v roce 2007 činily 185 miliard EUR. To je podstatně víc než rozpočet Evropské unie. Poškozuje to naše podniky, podporuje trestnou činnost a likviduje pracovní místa. To samozřejmě nemůže být v našem zájmu.

Kromě toho padělaná léčiva mohou mít životu nebezpečné účinky pro lidi, kteří tato léčiva užívají, aniž by věděli, že jsou padělaná. Takové riziko je také nepřijatelné.

Není pochyby ani o tom, že je plně v našem zájmu přijmout v této souvislosti opatření. Zadruhé musí být nade vší pochybnost jasné, že vyjednávací mandát Evropské unie by měl být přísně omezený na rámec acquis communautaire, což zajistí, že se ACTA v budoucnu nestane „další šílenou sjednanou smlouvou“.

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost to zahrnuje poskytování podrobných ad hoc informací Evropskému parlamentu o aktuálním stavu jednání o této dohodě. Koneckonců bude se od nás požadovat, abychom s ní vyjádřili souhlas. Jinými slovy, Evropský parlament očekává úplnou transparentnost a zveřejnění jednacích dokumentů a také všech ostatních příslušných dokumentů. Chce-li se Komise vyhnout dalším dohadům a domněnkám obklopujícím ACTA, nevidím jinou možnost, než aby zainteresované veřejnosti poskytla podrobné informace.

V souvislosti s tím mám tři otázky: zaprvé – i když jste se toho již dotkl – může Komise zaručit, že nebude zavedeno pravidlo „třikrát a dost“? To by ovšem bylo v rozporu s novou rámcovou směrnicí o elektronických komunikacích.

Zadruhé, může Komise zaručit, že nebude zavedena odpovědnost provozovatelů internetových služeb vůči třetím stranám za obsah, který přenášejí? To by bylo samozřejmě v rozporu se směrnicí o elektronickém obchodu.

Zatřetí, může nám Komise poskytnout ujištění, že v rámci dohody ACTA nebudou zavedeny trestní sankce, jež zacházejí za rámec pravomocí Evropské unie, a velmi dobře si uvědomuji, že to budou členské státy, které v této souvislosti převezmou odpovědnost. Považuji však za samozřejmé, že jako strážkyně Smluv bude Komise dělat to, co se od ní očekává.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, pane De Guchte, Evropský parlament vás, Komisi, před více než rokem velmi jasně žádal, abyste do budoucna učinili jednání o dohodě ACTA transparentními a zapojili do těchto jednání veřejnost a parlamenty. Žádali jsme vás také, abyste zachovali úzké zaměření na boj proti padělání, jak to naznačuje název této dohody. Co jste od té doby udělali? Nic, vůbec nic. Naopak, spolu s takzvanou nesvatou koalicí stran ochotných ke spolupráci, zejména bohatých průmyslových zemí, jednáte o dohodě za použití prostředků vysoce nedemokratické, dokonce nezákonné, tajné diplomacie a tato dohoda v mnoha oblastech jasně daleko přesahuje rámec platných předpisů v oblasti prosazování práva duševního vlastnictví v Evropě. Samozřejmě si tím nemůžeme být jisti, protože jsme od vás nedostali žádné informace.

Skutečný skandál nás však ještě čeká. Od 1. prosince minulého roku nás již nebudete moci v mnoha oblastech ignorovat a provádět s Radou svou zákulisní politiku, protože občané – zastoupení svým Parlamentem – prostřednictvím Lisabonské smlouvy už konečně s tímto chováním plným právem skoncovali. Proto si kladu otázku, co skutečně v tomto ohledu děláte? Komise je strážkyní Smluv. Vaší odpovědností je proto zajistit, že jasně formulovaná Smlouva o EU bude skutečně dodržována. Pokud nejste schopni zaručit plné dodržování Smlouvy, pak od této sněmovny obdržíte další nesouhlas. Pokud nevěříte, že dokážete zaručit dodržování Smluv při těchto jednáních, pak prosím jednání zastavte, dokud to nebudete schopni zajistit. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance proto říká: jednejte nyní. Jednejte, pokud jde o ACTA!

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . (FR) Pane předsedající, pane komisaři, všichni zde jsme proti padělání a pirátství. Ale, pane komisaři, právě jste nám vyprávěl pohádku, abyste ospravedlnil tu skutečnost, že diskutujete o mezinárodní dohodě za zády národů a za zády jejich zástupců.

Chtěl bych vám, pane komisaři, připomenout, co stanoví článek 218 Lisabonské smlouvy, cituji: „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“ v rámci jednání nebo uzavírání mezinárodních dohod. Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) je přesně takovým případem, splňte tedy své slovo a dodržujte svou vlastní smlouvu. Nemůžeme nebýt znepokojeni, když se jedná o základné svobody. Výklad jednoho trestného činu – pirátství – a tresty za něj ovšem v budoucnu patrně již nebudou příslušet soudním orgánům, ale poskytovatelům přístupu k internetu.

Ba co víc, celním orgánům v zemích, jež jsou signatáři této dohody, v budoucnu patrně bude dovoleno pod záminkou boje proti pirátství prohlížet telefony, přenosné počítače a osobní stereonahrávky v souladu s dohodou o Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT), jejímž záměrem bylo bojovat proti terorismu. Ale vzpomeňte si, pane komisaři: Parlament vás přehlasoval v otázce dohody SWIFT, a bude-li to nutné, přehlasuje vás i v otázce dohody ACTA.

Proto bychom chtěli spojit dohromady boj proti padělání a pirátství, proti narušování soukromí, porušování duševního vlastnictví a dokonce, v případě léčiv, porušování práva na zdraví. Pane komisaři, vyložte tuto dohodu okamžitě na stůl.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) má zásadní význam pro dosažení plné harmonizace opatření na ochranu evropského obchodu před paděláním a pirátstvím. Jednání o ACTA se dotýkají citlivých otázek evropského práva, jako je záruka uplatňování práv duševního vlastnictví, přenosu dat a ochrany dat, a to je důvod, proč znovu požadujeme větší transparentnost.

Komise se k ní musí plně zavázat v souladu s úrovní důvěrnosti. Aktuální projednávané texty musí být dány Parlamentu k dispozici, aby mohl provádět dohled nad dohodami a případně poskytnout účastníkům ACTA svá doporučení. Slova pane komisaře z dnešního večera nás naplňují nadějí, ale chceme, aby se podle těchto slov jednalo.

Parlament vždy bojoval za ochranu evropských spotřebitelů a výrobců před paděláním a před opatřeními, jež porušují soukromí na internetu. Proto je krajně důležité, aby Komise i nadále aktivně vystupovala na nynějších jednáních a přitáhla větší počet účastníků; v současnosti je jich bohužel jen dvanáct. Doufáme, že stále větší počet zemí – rozvojových i rozvíjejících se zemí – bude cítit potřebu se do těchto jednání zapojit a podepsat závěrečnou dohodu, aby to těmto věcem dodalo širší perspektivu.

Země se musí řídit svými společnými závazky a dodržovat je, aby mohly účinněji bojovat proti padělání. Tato hospodářská metla ničí mnohá výrobní odvětví, jež fungují podle pravidel. Proto spotřebitelům, kteří jsou vystaveni značným hrozbám i pokud jde o jejich zdraví, musí být poskytnuta jasná pravidla, neboť, pane komisaři, když chybí jasná a vynunitelná pravidla včetně pravidel pro užívání internetu, nebude již internet představovat příležitost, ale bude mít spíše bumerangový efekt. Všichni se musíme zavázat k tomu, že to, co se děje, zastavíme, protože to není jen otázka individuálního pirátství, je to také otázka bezpečnosti našich zemí.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Pane předsedající, pane komisaři, dohoda za zavřenými dveřmi není něco, co by evropská veřejnost zasluhovala ani co by si přála. Evropská unie nyní jedná o velmi důležité obchodní dohodě, Obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA), a znovu se to děje v zákulisí. Vnitrostátní parlamenty ani Evropský parlament neměly sebemenší možnost demokratické kontroly nad podstatou nebo působností jednání, neboť strany jednání se dohodly na doložce o mlčenlivosti.

Proto jsou Parlament a evropská veřejnost opět odsunuty stranou, což ještě více poškozuje důvěru veřejnosti v Evropu. Tentokrát jde spíše o obchodní zájmy než o boj proti terorismu. Nechápejte mne špatně; evropské hospodářství musí být podpořeno a duševní vlastnictví je při tom důležitým aspektem. Avšak nejistota, která momentálně vznikla v důsledku důvěrné povahy jednacích dokumentů, vyvolala mnoho dohadů.

Chtěla bych se zeptat, jak v této souvislosti funguje komunikace mezi komisařem pro obchod a komisařem pro základní práva. Bude pan komisař De Gucht v nějaké fázi jednání informovat své kolegy o podstatě dohody? Hodlá paní komisařka Redingová někdy požádat svého kolegu, komisaře pro obchod, aby zajistil transparentnost? Evropský parlament takovou transparentnost požaduje a nyní nastal čas ji zajistit, dříve než náš orgán tuto obchodní dohodu podpoří.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, během slyšení nových komisařů byla transparentnost jedním ze slov, jež byla užívána nejčastěji. Dnes jste znovu prohlásil, že vše je již transparentní a otevřené. Musím vám otevřeně říci, že tato definice transparentnosti mne bohužel neuspokojuje. Stejně je tomu zjevně i u mnoha mých kolegů poslanců zde v této sněmovně. Transparentnost je něco víc než prostě předhodit pár informací a říci: „To ostatní vám bohužel nemůžeme prozradit, protože jsme někomu slíbili, že to vše zůstane důvěrné“.

Vstoupili jsme do nové éry. Nelze již využívat mezinárodních smluv k uzavírání dohod naslepo s obchodními partnery, které pak budou trvale ovlivňovat evropské právní předpisy. Nyní, když platí Lisabonská smlouva, to již není možné. Znamená to, že dohody uzavírané naslepo a také tajnůstkářství a nedostatečná transparentnost se musí zastavit ve dveřích Evropského parlamentu. Pro ochranu inovací, kterou nám zde předkládáte jako hlavní argument, potřebujeme důvěryhodnost. Důvěryhodnost však nezískáte, budete-li o všem jednat za zavřenými dveřmi a pak se pokusíte uchlácholit lidi tím, že řeknete, že to nakonec nebude tak zlé. To je, pane komisaři, špatná cesta.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D). - (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, řekněme si to jasně: způsob, jímž jsou vedena jednání o Obchodní dohodě o boji proti padělání, je pro Evropský parlament nepřijatelný.

Lisabonská smlouva nám jako novému spoluzákonodárci nyní zaručuje právo na úplné informace ve stejné době, kdy je obdrží Rada. Dokumenty, které až dosud „unikly“ z jednání, nám potvrdily, že pokud jde o formu, není tato dimenze absolutně dodržována.

Co lze říci k obsahu? Bláznovo ujednání, které, jak se zdá, bylo nabídnuto poskytovatelům přístupu na internet, zní takto: pokud se rozhodnou spolupracovat při systematickém sledování obsahu přenášeného jejich sítěmi, byl by zachován současný stav, kdy za takový obsah nenesou odpovědnost. V opačném případě by se vystavovali právnímu postihu ze strany držitelů práv a byli by systematicky trestáni.

Takový obrat považuji za mimořádně nebezpečný, neboť by zpochybnil acquis communautaire nejen pokud jde o zásadu prostého přenosu – francouzsky „simple transport“ – ze směrnice o elektronickém obchodu, ale i pokud jde o dodržování základních práv občanů, což bylo nedávno připomenuto během naší rozpravy o telekomunikačním balíčku.

Závěrem vám připomenu, že naše sněmovna již prokázala svou věrnost těmto zásadám, když odmítla dohodu o Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT). Nepochybuji o její schopnosti to zopakovat. Proto chci zdůraznit význam tohoto usnesení, o kterém se dnes večer diskutuje. Vítám práci našeho koordinátora pana Arifa a všech vyjednavačů z Výboru pro mezinárodní obchod, kteří zajistili, že signál, který zítra vyšle Evropský parlament, bude mimořádně symbolický, protože je jednomyslný.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE).(EL) Pane předsedající, padělané zboží nejen poškozuje konkurenceschopnost evropských podniků, ale představuje i hrozby pro lidské zdraví. Odpovědí je posílit dodržování práv duševního vlastnictví na celosvětové úrovni.

Potřebujeme, aby se k mnohostranné dohodě, o které diskutujeme, připojilo co nejvíce obchodních partnerů. Dohoda, o které se jedná, musí být plně v souladu s příslušným acquis communautaire, musí respektovat základní svobody a chránit osobní údaje, musí zabezpečit volný pohyb informací a nesmí nežádoucím způsobem zatěžovat legální obchod.

A konečně, Parlament by ve všech fázích jednání měl mít k dispozici úplné a podrobné informace při dodržení rozumné míry důvěrnosti.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, pane komisaři, z obskurního procesu řízeného Evropskou komisí vzešlo něco poměrně jasného, a sice záměr rozšířit působnost a náklady práv duševního vlastnictví, což přinese velkým korporacím ještě větší zisky.

Kdykoli bylo nezbytné tohoto cíle dosáhnout, byla ignorována základní pravidla demokratických, transparentních postupů, informace byly skrývány a byl opominut demokratický dohled a kontrola. Kdykoli bylo nezbytné tohoto cíle dosáhnout, byl omezen globální přístup ke zboží základní potřeby, jako jsou bezpečná léčiva včetně jejich generických verzí, a bylo porušováno právo na soukromí a na důvěrnost korespondence i právo na ochranu osobních informací.

Všudypřítomnost trhu a hájení hospodářských zájmů zaměřené na dosažení jejich vlastních cílů v jednotlivých odvětvích nejsou slučitelné s hájením a zabezpečením obecného blaha. Výsledky této politiky jsou nyní jasně vidět.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Pane předsedající, musím říci, že když naslouchám projevům po mém vystoupení, mám dojem, že mnozí z vás pořádně neposlouchali to, co jsem vám říkal, protože jsem jasně řekl, že dodržíme acquis communautaire, že se pokusím zajistit, aby ostatní strany této dohody vyslovily souhlas se zveřejněním textu, o kterém se v současnosti jedná; jasně jsem řekl, že se bude vztahovat jen na komerční porušování práv duševního vlastnictví, a mohl bych takto ještě chvíli pokračovat. Takže nebudu znovu odpovídat na všechny tyto položené otázky, protože si, upřímně řečeno, myslím, že jsem je již zodpověděl ve svém prvním vystoupení.

Pan Martin položil otázku, co se stane, když někdo odjíždí nejen z Evropské unie, ale odjíždí ze země, která je signatářem dohody ACTA? To je zajímavá otázka, protože záleží samozřejmě na tom, kam odjíždí. Jestliže odjíždí do země, která není signatářem dohody ACTA, pak to záleží na celnících a policii dotyčné země, ale to už není v naší moci. Pokud to je v naší moci, zajistíme, aby k tomu nedocházelo, ale samozřejmě nemůžeme mluvit za jiné.

Nemohu zcela souhlasit se všemi úvahami pani in ’t Veldové týkajícími se parlamentního souhlasu a parlamentní kontroly, ale chtěl bych zcela jasně říci, jak to podle mého názoru řeší Lisabonská smlouva. Jde o to, že Rada dává mandát Komisi a Komise vyjednává, a Rada přijímá rozhodnutí o mandátu podle svého vlastního jednacího řádu. To, zda některý z ministrů v Radě ministrů potřebuje předchozí souhlas svého národního parlamentu, či nikoli, není záležitostí evropských právních předpisů, ale záležitostí vnitrostátních právních předpisů a v každé zemi je to jinak. Vím, že například ve vaší zemi pro mnohé funkce tohoto druhu platí, že je potřeba předchozí schválení Parlamentu – dobrá, ale existují jiné země, kde tomu tak není. Myslím si, že bychom neměli soudit způsob, jak Rada přijímá svá rozhodnutí. Pokud jde o to, nakolik Rada dodržuje Smlouvu a svůj vlastní jednací řád, myslím si, že je to jejich věc, a nikoli zrovna naše věc.

Snažila jste se mne do jisté míry ochránit před tím, aby mi nekontrolovali iPod. Žádný iPod nemám, takže takový problém zatím neexistuje. Ve skutečnosti od včerejška jeden mám, ale ještě jsem ho nepoužil, a na Nový Zéland se nechystám. Je to dost daleko. K tomu musíte mít úředníky, kteří mají trochu víc času, aby se tam mohli vydat.

člen Komise. – (NL) Celou diskusi o kuchyni nechám na paní Stassenové ...

člen Komise. – Zajímavá otázka, a co Čína? Čína, jak víte, paní Roithová, není stranou nynějších jednání. Čína je závažný problém, protože, jak správně uvádíte, je to největší zdroj padělků.

Nyní s nimi vedeme několikerá jednání a diskutujeme s nimi, máme také hospodářský dialog na vysoké úrovni. Opakovaně klademe důraz na práva duševního vlastnictví, což je jeden z hlavních problémů nejen v rámci internetového obchodu, ale také v mnoha dalších činnostech. Až bude dohoda ACTA dokončena, bude otevřená k podpisu všem zemím a doufám, že Čína dojde k závěru, že i pro její vlastní průmysl by bylo výhodné, kdyby zde existovala lepší ochrana práv duševního vlastnictví, a dříve nebo později to přijde. Podívejte se na jiné země, kde se to v minulosti také stalo: nyní jsou na právech duševního vlastnictví mnohem víc zainteresovány.

Ne zcela souhlasím s výkladem článku 218, jak ho podali pan Le Hyaric a paní Trautmannová. V článku 218 se uvádí, že Parlament by měl být informován o všech krocích tohoto postupu; a to vy jste, a ještě víc než to. Způsob, jakým informujeme, daleko přesahuje to, co je uvedeno v článku 218, daleko to přesahuje, ale s tím nemám problém. Ve svém úvodním vystoupení jsem jasně řekl, že budeme naléhat na to, aby jiné strany jednání souhlasily s tím, že jsme nuceni současný návrh textu zveřejnit, ale není pravdou, že bychom nedodržovali článek 218.

Mimochodem, rád bych řekl paní in ’t Veldové, poslali jsme vám Přílohu 16 společného prohlášení všech účastníků jednání o dohodě ACTA, která se týká zachování důvěrné povahy dokumentů. Poslal vám ji generální ředitel pan David O´Sullivan dne 21. ledna 2009. Bylo to samozřejmě za předchozího Parlamentu, ale je to stále tatáž osoba. Je to tentýž pan O´Sullivan a tatáž paní in ’t Veldová, takže jste ji dostala. Je tedy poněkud podivné se mne pak ptát, jak je to doopravdy.

A konečně bych chtěl zcela jasně prohlásit, že to, co jsem říkal dnes a co jsem řekl během slyšení, by mělo být bráno vážně. Udělám vše, co bude v mých silách, abych získal od stran jednání souhlas s tím, abychom vás mohli plně informovat. Dokud tomu tak není, nemohu vás seznámit s návrhem dohody, protože by to bylo porušením dohody o mlčenlivosti, a porušení takové dohody by mělo dopady, jež se neomezují na jednání o dohodě ACTA, ale zasáhly by i mnohá další jednání, jež s těmito příslušnými zeměmi vedeme. Bylo by to porušení důvěrnosti jako takové a to velice ztěžuje, ne-li znemožňuje jakákoli jednání, ale učiním maximum pro to, abyste ty materiály dostali.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Obdržel jsem pět návrhů usnesení(1) předložených v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu.

Rozprava skončila.

Hlasování se bude konat ve středu 10. března 2010.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písemně.(FR) Zatímco Parlament již po měsíce požaduje přístup k textům, Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) se vyjednává v co největším utajení za zády občanů a jejich zástupců, a to je nepřijatelné. Samotná Komise v tom má zmatek. Říká nám, že nám již poslala dokumenty, a zároveň, že požádá Radu, aby vše zveřejnila: z koho si tu dělá legraci?

Kromě otázky transparentnosti zde chceme Komisi a Radě připomenout, že na konci jednání budou muset získat souhlas Parlamentu. Z úniků informací, které se k nám dostaly, by se zdálo, že máme trojského koně: pod záminkou zcela legitimního boje proti padělání chtějí členské státy v čele s francouzskou vládou protlačit hlasováním text, který by mohl podkopat přístup k léčivům, svobodu projevu, neutralitu internetu a právní odpovědnost jeho zprostředkovatelů.

Skutečností je, že Parlament nepřipustí jakékoli podkopávání acquis communautaire. Nezmění-li Komise a Rada svou strategii, ochráníme individuální svobody našich spoluobčanů tím, že dohodu ACTA zamítneme, stejně jako jsme zamítli dohodu o Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně.(RO) Vítám otázku položenou Komisi, která se týká transparentnosti a aktuálního stavu jednání o Obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA). Podle mého názoru musí být urychleně přijata opatření k řešení této situace, ve které jsme se ocitli. Je nepřijatelné, aby byl Evropský parlament vyloučen Komisí z jednání o vypracování dohody ACTA vzhledem k tomu, že s ustanoveními této smlouvy musíme vyjádřit souhlas. Jak již bylo řečeno, Komise musí co nejdřív zveřejnit všechna jednání, která se v souvislosti s ACTA uskutečnila, a také návrhy, jež mají být předloženy na dubnovém zasedání. Otázky jako nátlak na poskytovatele internetu, aby sledovali provoz na svých sítích a zavedli na nich omezení, mohou mít nepříznivý dopad na obyvatelstvo z hlediska dodržování jejich práva na soukromí a také s ohledem na větší náklady, jež ponesou uživatelé. Taková otázka musí být otevřeně projednána a musí být konzultována s veřejným míněním. Postoj evropských občanů a průmyslu k těmto opatřením musí být znám a respektován, abychom se dokázali vyvarovat nezákonného, antidemokratického jednání v jakékoli podobě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písemně. (PL) Dámy a pánové, Obchodní dohoda o boji proti padělání, o které nyní jedná Evropská komise, překračuje zásadu proporcionality, která je zakotvena v právu EU. Tato zásada praví, že opatření přijímaná Unií nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů smlouvy. Znepokojení vyvolává zvláště kapitola týkající se internetu. Uvádí se, že dohoda obsahuje regulační opatření, jež by mohla omezovat svobodu projevu na internetu na jedné straně a obchodní činnost na straně druhé. Takový bude důsledek toho údajných návrhů, tj. zavést odpovědnost poskytovatelů internetu za obsah přenášených informací a také trestní sankce za stahování souborů pro soukromé účely. Říkám údajných, protože informace o obsahu této dohody nepocházejí z oficiálních zdrojů, ale jen z fám a úniků informací, neboť Komise Parlament o vývoji jednání neinformuje. Lisabonská smlouva však nyní takový postup stanoví. Navíc pro sjednání jakékoli dohody Radou je nezbytný souhlas Parlamentu vyjádřený většinou hlasů. Nová smlouva také zavádí pravomoc umožňující přijmout opatření v oblasti duševního vlastnictví, a to náleží stejnou měrou Parlamentu i Radě. Proto připojuji svůj hlas k hlasu jiných kolegů poslanců, kteří požadují větší transparentnost ohledně současných jednání, a myslím si, že interinstitucionální spolupráce v záležitosti dohody ACTA by ukázala, že všechny orgány berou novou smlouvu, která je nyní v platnosti, vážně. Zatím tomu tak není.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písemně. – Obchodní dohoda o boji proti padělání má mandát, který je velmi důležitý pro ochranu práv duševního vlastnictví. V pokrizovém období je nutný podnět pro intelektuály a umělce, aby mohli bez obav využívat své tvůrčí schopnosti a zveřejňovat nové materiály on-line. Toto právo musí být vyvažováno právem jednotlivců na přístup k informacím a dále, sankce by měly být zaměřeny jen na velké komerční uživatele materiálu podléhajícího autorskému právu. To je však otázka na jindy. Právě teď mne nejvíce znepokojuje, do jaké míry je tato sněmovna informována o jednáních. Podle Lisabonské smlouvy tato dohoda vyžaduje souhlas sněmovny a mám pocit, že způsob, kterým se tato dohoda vyvíjí, nachází u mých kolegů chladnou odezvu. Jednání obklopující dohodu ACTA musí být otevřenější a Komise i Rada musí prokázat svou ochotu v této záležitosti tak, že zajistí široký přístup Parlamentu k dokumentům, které se této otázky týkají.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (S&D), písemně. – Doufám, že písemné prohlášení k dohodě ACTA, které jsem předložil před dvěma týdny spolu se svými kolegy, paní Castexovou, panem Alvarem a paní Roithovou, a dnešní rozprava poslouží Radě i Komisi jako jakýsi opožděný signál k probuzení. Tento Parlament nebude sedět tiše se založenýma rukama, zatímco se někde za zavřenými dveřmi jedná o základních právech milionů občanů. Jsme proti jakémukoli „legislativnímu praní“ na mezinárodní úrovni toho, co by bylo velmi obtížné získat v rámci většiny vnitrostátních právních systémů – ani nemluvě o Evropském parlamentu. Zde mám samozřejmě na mysli neslavné právní předpisy „třikrát a dost“. Tento Parlament je pevně přesvědčen, že práva duševního vlastnictví musí být chráněna, ale nikoli tak, že se poskytnou soukromým firmám rozsáhlá práva sledovat činnost každého občana na internetu bez rozlišení – což odmítáme povolit dokonce i naší policii v rámci boji proti terorismu – a zajisté nikoli s použitím neúměrného postihu, tj. odpojování celých domácností od internetu. Přístup k internetu je sám o sobě jedním ze základních práv. Jako takový musí být zajištěn a chráněn.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Theurer (ALDE), písemně.(DE) Jednání Evropské komise v souvislosti s Obchodní dohodou o boji proti padělání (ACTA) vyvolalo některé otázky. Přestože se tato dohoda zabývá oprávněnými obavami, a sice bojem proti padělání a pašování výrobků a značek, musí být pevněji založena na našich evropských zásadách. Nesmí vést k harmonizaci autorského práva, patentového práva nebo známkového práva v EU – naopak, zásada subsidiarity musí zůstat naší nanejvýš důležitou zásadou. Obchodní dohody nesmí být zneužívány k omezování základních práv a svobod jednotlivců. Dříve než bude moci Parlament udělit souhlas, který je vyžadován pro ratifikaci této dohody, musí ještě dojít k podstatnému zlepšení, a to nejen z obsahového hlediska. Parlament musí být ve větší míře zapojen do jednání a jednací dokumenty nám musí být dány plně k dispozici.

 
  

(1) viz zápis

Právní upozornění - Ochrana soukromí