Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0154/2010

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0058

Rozpravy
Utorok, 9. marca 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie o transparentnosti a súčasnom stave rokovaní o ACTA (Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu), ktorú Komisii predkladajú Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Kader Arif v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a Syed Kamall v mene skupiny ECR (O-0026/2010 – B7-0020/2010).

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, autor.(SV) Vážený pán predsedajúci, každá inštitúcia musí obhajovať svoju úlohu. Parlament je hlasom občanov EÚ a musí presadzovať ich záujmy. Komisia sama seba nazýva strážkyňou zmluvy, avšak v tomto prípade musíte obhajovať zásady transparentnosti, ľudské práva a parlamentné práva. Ak nebudeme mať prístup k dokumentom, žiadna z inštitúcií nebude plniť svoju úlohu či očakávania našich občanov.

Niektorí komisári počas vypočutí zdôraznili, že Parlament musí mať prístup k dokumentom za rovnakých podmienok ako Rada ministrov, a Parlament očakáva, že Komisia svoje sľuby dodrží. Mnohí naši občania sa obávajú, že im prostredníctvom neustálych návalov invazívnych právnych predpisov, akými sú napríklad právne predpisy o uchovávaní údajov, predpisy IPRED1, IPRED2, SWIFT a tak ďalej, odnímajú slobody a práva. EÚ nemôže pokračovať v rokovaniach o dohode ACTA, kým jej občania nebudú mať možnosť zapojiť sa do tohto procesu.

Najdôležitejší problém je v súčasnosti transparentnosť, hoci, prirodzene, citlivou otázkou je aj obsah. EÚ musí dať jednoznačne najavo, že podmienky našej účasti na postupe týkajúcom sa dohody ACTA sú transparentnosť a ochrana ľudských práv a slobôd. Len ak si stanovíme neodňateľné práva, ktoré existujú v slobodnej a otvorenej spoločnosti, bude možné v rámci týchto práv bojovať proti zločinu a rokovať o vhodnej forme jednotlivých dohôd.

Je úplne absurdné a neprijateľné, aby sme od Komisie za zatvorenými dverami žiadali obsah dohôd, v súvislosti s ktorými sa od nás očakávajú rozhodnutia. Naši občania chcú záruky, že ich elektronické zariadenia sa nebudú na hraniciach prehľadávať, že majú právo na pripojenie a že sa im nebudú ukladať trestné sankcie. Očakávame, že nám dnes prisľúbite plnú účasť na dohode ACTA. V opačnom prípade budem musieť na záver reagovať klasicky: uvidíme sa na súde.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, autor.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, falšovanie, pašovanie a porušovanie práv duševného vlastníctva predstavujú bez pochýb obrovský problém, a to v prvom rade pre Európsku úniu ako celok, ale aj pre mnoho členských štátov. Skutočnosť, že aj na európsky vnútorný trh sa dostáva čím ďalej, tým viac falšovaných výrobkov, predstavuje problém pre podnikateľov, pracovníkov a spotrebiteľov. V súčasnosti odhadujeme, že hodnota falšovaného tovaru, ktorý zaplavuje naše trhy, dosahuje približne 250 miliárd EUR. V najlepšom prípade, ak falšovaným tovarom budú antikoncepčné tablety, ktoré nemajú požadovaný účinok – ako nedávno odznelo na jednom podujatí –, žena jednoducho otehotnie. Avšak v najhoršom prípade, ak liek neúčinkuje, môže ísť o otázku života a smrti, a to nemôžeme pripustiť.

Naliehavo potrebujeme prijať opatrenia v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva, pašovaním a falšovaním. Je neprijateľné, že v roku 2008 sme na našich hraniciach skonfiškovali 178 miliónov kusov falšovaného tovaru, pričom 20 miliónov kusov bolo nebezpečných a viac než 50 % z nich pochádzalo z Číny. Preto je potrebné, aby sme v uvedenej oblasti prijali opatrenia. Problém je zrejmý. Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra. Rokovania o dohode ACTA prebiehajú už tri roky, takže my ako Európsky parlament sme do nich v minulosti neboli zďaleka zapojení do takej miery, ako to bude potrebné v budúcnosti.

Preto dúfam, že v priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov v tejto oblasti rozhodne dosiahneme viac transparentnosti. Potrebujeme prístup k údajom, ktoré nám jasne ukážu, aký je súčasný stav rokovaní a aké stanovisko prijíma Európska komisia. Rokovania musia pokračovať. Musíme úspešne uzavrieť primeranú dohodu. Kritické postoje rôznych skupín sú v tomto Parlamente dostatočne známe. Dúfam, že v záujme pracovníkov, zamestnávateľov, odvetví priemyslu a spotrebiteľov dospejeme k uzavretiu rozumnej dohody, avšak v rámci rokovaní musíme zohľadniť aj existujúce acquis communautaire a nepresahovať jeho rámec.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, zastupujúci autora.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, napadajú mi tri otázky. Prvá znie, prečo máme stále nedostatok transparentnosti, keď 1. decembra nadobudla platnosť Lisabonská zmluva a od 10. februára máme medziinštitucionálnu dohodu s Komisiou. Nerozumiem, prečo ešte vždy dochádza k tomu, že Rada sedí počas rokovaní za stolom ako pozorovateľ, Parlament nie je zapojený a dokumenty nie sú verejne prístupné. Prečo je to tak, pán komisár?

Druhá otázka, ktorá ma znepokojuje, znie takto: kto vlastne rokuje o dohode ACTA? Nerokuje sa o nej ako o určitom druhu dohody nadväzujúcej na dohodu TRIPS v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Rokujú o nej iba jednotlivé štáty a ako počujeme zo strany Spojených štátov, ide aj o silné hospodárske záujmy. Zaujímalo by ma, či by sa vlastne nemali stanoviť normy, ktoré budú v konečnom dôsledku platiť pre každého, hoci nie všetci sedia za rokovacím stolom.

Tretia otázka, ktorá ma trápi, pán komisár, znie: čo je vlastne obsahom týchto rokovaní? Počas vypočutia ste na moju otázku odpovedali a uistili ste ma, že dodržiavanie acquis communautaire je zabezpečené. Keď sa však pozriem na jednotlivé dokumenty, ktoré unikli, mám o tom, bohužiaľ, pochybnosti. Rozumiem tomu, že prebiehajú rokovania, že je možné blokovať prístup na internet, že je potrebné využiť poskytovateľov, aby takpovediac pomáhali kontrolovať internet, pokiaľ ide o hospodárske záujmy, že v niektorých prípadoch je možné zaviesť obmedzenia týkajúce sa výskumu a vedy a že niektorí ľudia sa dokonca pokúšajú zaviesť všeobecné systémy dohľadu. Preto by ma zaujímalo, kde sa v celej tejto situácii nachádza acquis communautaire.

Je tu aj otázka náhrady škody. Skutočnosť, že sa rokuje o zahrnutí ušlého zisku do náhrady škody, nie je pre našu politiku vhodná.

Pán komisár, moja tretia otázka, samozrejme, znie, aký je skutočný vzťah medzi stavom on-line a off-line. Keď čítam, že oba spôsoby majú predstavovať digitálny svet, neznamená to v podstate to, že je potrebné zaviesť obmedzenia a prehľadávať na hraniciach aj prenosné počítače, iPody a prehrávače MP3? Odpovedzte, prosím, na tieto tri otázky.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, autor.(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, som presvedčený, že v súvislosti s témou, o ktorej dnes večer rokujeme, ide o prvotnú chybu. Je ňou utajovanie, s ktorým doteraz prebiehali rokovania. Toto utajovanie zhoršila aj nerovnováha, pokiaľ je táto informácia pravdivá, že priemyselné odvetia USA mali na rozdiel od európskej verejnosti a inštitúcií na základe ustanovenia o dôvernosti prístup k viacerým zdrojom informácií. Netransparentnosť rokovaní predstavuje problém, ktorému čelíme aj v iných prípadoch. Hovorili sme o ňom v súvislosti s dohodou s Kóreou a je to problém, s ktorým treba v súčasnosti, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, skoncovať.

Zdá sa mi, že táto prvotná chyba je aj výsledkom zneužívania, využívania boja proti falšovaniu na iné boje, akoby bol sloganom, v mene ktorého je dovolené všetko. Navyše, tento boj je pre obchodnú mocnosť, ako je Európska únia, určite mimoriadne dôležitý. Pán komisár, pochádzam z Benátok, z mesta, ktoré dobre poznáte a v ktorom boli nariadenia týkajúce sa falšovania tovaru – mám na mysli napríklad sklo Murano – veľmi prísne (dokonca až v rozsahu trestu smrti). Preto ide o problematiku, ktorú musíme v čoraz globálnejšom hospodárstve, ako je naše, brať vážne.

Táto dohoda však umožňuje vznik vážnych hrozieb, ktoré znepokojujú verejnosť, a Komisia si, samozrejme, musí túto skutočnosť uvedomiť. Skutočnosť, že touto otázkou by sa vlastne mal zaoberať Výbor pre medzinárodný obchod, je čím ďalej, tým menej pravdivá. A uvedený výbor stále viac vykonáva prácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Máme obavy, pokiaľ ide o slobodu informácií a prejavu prostredníctvom internetu, právo na súkromie a možné trestné a občianske dôsledky pre poskytovateľov internetových služieb. Existujú určité obmedzenia, ktoré by sa nemali porušovať, a rád by som požiadal Komisiu, aby v súvislosti s touto záležitosťou postupovala veľmi opatrne.

Skôr z hospodárskeho hľadiska by som rád pána komisára požiadal, aby zaručil, že Obchodnú dohodu o boji proti falšovaniu (ACTA) nebude možné použiť na obmedzovanie predaja liekov, ktoré sú dostupné za konkurenčnejšie ceny. Ide o bezpečné generické lieky, v súvislosti s ktorými nejde o porušovanie autorských práv. Jediný ich zločin spočíva v tom, že sa vyrábajú v rozvíjajúcich sa krajinách, akými sú India a Brazília, a môžu zasahovať do západného farmaceutického priemyslu.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, autor.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár De Gucht, ak sa v tajnosti stretnete s predstaviteľmi desiatich vlád v rámci malej skupinky, aby ste odsúhlasili globálne nariadenie týkajúce sa dohľadu, ktorého súčasťou sú také citlivé názvy kapitol ako „presadzovanie práva“ a „trestné opatrenia pre občanov v súvislosti s hraničnými kontrolami a internetom“, len ťažko vás prekvapí, ak sa objavia fámy a otázky, na ktoré občania oprávnene požadujú odpovede.

Úplne súhlasím s kritikou zo strany kolegov poslancov. Musíte však vedieť o obavách, ktoré stoja za otázkami Výboru pre vnútorný obchod, ktorý má podporu zo strany viacerých skupín, konkrétne, prečo dohoda, ktorá sa pôvodne mala zaoberať ochranou technických výdobytkov a patentov, v súčasnosti do hĺbky zasahuje do oblasti občianskych práv, demokracie komunikácie, decentralizovaného inovačného potenciálu a kultúrneho rozvoja a do ochrany osobných údajov. Počas rokovaní sa však musíte riadiť aj článkami 7 a 8 Charty základných práv a túto skutočnosť vám budeme neustále pripomínať.

Podobná dohoda bude mať vplyv na celý svet. Avšak vy z rokovaní vylučujete rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, rozvojové krajiny, organizácie občianskej spoločnosti, odborové zväzy a národné parlamenty, jednoducho povedané, vylučujete širokú verejnosť, ktorej máte slúžiť a ktorá má na vás dohliadať. Rokujete bez mandátu od Európskeho parlamentu. Naďalej nám podsúvate dvojstranové súhrny výsledkov celých kôl rokovaní. Odmietate konať v súlade s novými právnymi predpismi a zverejniť dokumenty, ktoré dostávajú v súvislosti s uvedenými rokovaniami členské štáty. Ak teraz tvrdíte, že obavy našej skupiny sú neopodstatnené, dokážte to. Predložte priamo dokumenty, o ktorých sa rokuje. Ak snívate o tom, že jedného dňa tento Parlament schváli výsledky vašich rokovaní, mali by ste sa poučiť zo skúsenosti v súvislosti s demokratickým rozhodnutím, ktoré bolo prijaté proti dohode SWIFT. Môžem vám len povedať: vitajte v demokracii. Tento Parlament už nedovolí tajné rozhovory a rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, autor. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že pán komisár vidí, aké silné pocity prevládajú v celom Parlamente, vo všetkých parlamentných skupinách. Bez ohľadu na rozdielne názory na jednotlivé hľadiská dohody ACTA, na obchodovanie s falšovaným tovarom a na práva duševného vlastníctva dávame jasne najavo, že sme sa všetci zhodli na potrebe väčšej transparentnosti. Dúfam, že to odznelo dosť jasne.

Pán komisár, všetci sa obávame toho, že keď sa zúčastňujete rokovaní, ktoré nie sú dostatočne transparentné – nie sme informovaní o zásadách a o vašej rokovacej pozícii počas týchto rozhovorov –, vytvoríte vákuum. A všetci vieme, že ak vznikne vákuum, vyplnia ho fámy. Videli sme uniknuté dokumenty, ktoré boli údajne oficiálne. Nemáme odkiaľ vedieť, či ide skutočne o oficiálne alebo o vymyslené dokumenty. Sú však dôkazom toho, čo sa stane, ak nekonáte dostatočne transparentne a neposkytujete informácie.

Myslím si, že niektorí z nás skutočne chápu aj určitú potrebu dôvernosti. Samozrejme, ak sme v priebehu rokovaní, nechceme odhaliť všetky svoje rokovacie pozície; nechceme vyložiť všetky svoje esá.

Žiadame však rozumnú transparentnosť. Prečo nemôžeme mať prístup k týmto dokumentom? Prečo nemôžeme mať prístup k týmto textom? A ak máte pocit, že nám ich nemôžete poskytnúť z dôvodu transparentnosti a rokovaní, dajte nám k dispozícii aspoň súhrn stanovísk a povedzte nám, aké sú naše základné zásady v týchto rokovaniach.

Podporíme napríklad návrhy, ktoré sú podľa informácií z oblasti blogov zrejme predložené a v súlade s ktorými je možné na hraniciach skonfiškovať prehrávače MP3 alebo prenosné počítače? Budú sa využívať trestné sankcie? Podporí EÚ vo svojom stanovisku tieto kroky? Myslím si, že to potrebujeme vedieť, a myslím si, že intenzívny pocit v tomto Parlamente je dôkazom toho, že dokážeme dospieť k širokému kompromisu a aj napriek drobným rozdielom sa dohodnúť na spoločnom texte.

Takže, pán komisár, teraz je na vás, aby ste preukázali transparentnosť a to, že uznávate demokratickú zodpovednosť, o ktorú sa všetci usilujeme.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chápem obavy pánov poslancov v súvislosti s rokovaniami o dohode ACTA.

Dovoľte mi v prvom rade pripomenúť, že o tejto dohode rokujeme, aby sme zlepšili ochranu európskych inovácií vo všetkých oblastiach, v ktorých možno porušiť práva duševného vlastníctva. Ak chceme zostať konkurencieschopným hospodárstvom, musíme sa spoliehať na inovácie, tvorivosť a exkluzivitu značky. To je jedna z našich hlavných konkurenčných výhod na svetovom trhu. Preto potrebujeme nástroje na zaručenie toho, aby bola táto konkurenčná výhoda na našich hlavných vývozných trhoch primerane chránená.

Túto otázku sme niekoľko rokov predkladali v multilaterálnych organizáciách ako WTO alebo Svetová organizácia duševného vlastníctva. Tieto pokusy systematicky blokovali ostatné krajiny. Takže aj napriek tomu, že sme dávali prednosť skutočnému globálnemu riešeniu, nemali sme inú možnosť, ako vstúpiť do koalície ochotných.

Záverečná dohoda bude záväzná len pre tie krajiny, ktoré ju podpíšu, hoci by sme, samozrejme, boli radi, keby sa následne pridalo viacero krajín, najmä rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstiev.

Ako som povedal počas svojho vypočutia, tieto medzinárodné rokovania sú dôverné. Nie je to nič nezvyčajné. Rokovania sa týkajú úsilia o zhodný výsledok a vyžadujú minimum dôvernosti, aby sa každá zúčastnená strana cítila pohodlne a mohla robiť ústupky, respektíve sa mohla pred konečným dosiahnutím dohody pokúsiť o iné možnosti.

Na druhej strane súhlasím s tým, že Parlament potrebuje byť o vývoji rokovaní primerane informovaný. Robíme, čo je v našich silách, v dvoch oblastiach: informovaní Parlamentu a presviedčaní našich rokovacích partnerov o tom, aby sme sa zhodli na väčšej transparentnosti. Po prvé, pokiaľ ide o poskytovanie informácií Parlamentu, dali sme vám k dispozícii usmernenia na rokovania, úplné správy o kolách rokovaní a, všeobecne povedané, všetky dôležité dokumenty z dielne GR pre obchod, ktoré dostali všetky členské štáty prostredníctvom výboru pre obchodnú politiku. Uvedené činnosti sme vykonali v súlade s rámcovou dohodou. V priebehu uplynulých troch rokov sa o dohode ACTA niekoľkokrát diskutovalo aj vo Výbore pre medzinárodný obchod.

Dovoľte mi doplniť, že Komisia zorganizovala dve konferencie zainteresovaných strán o dohode ACTA v júni 2008 a v apríli 2009, ktoré boli prístupné pre všetkých občanov, odvetvia priemyslu, MVO a médiá. Ďalšia verejná konferencia sa uskutoční 22. marca v Bruseli.

Rozumiem vášmu pocitu, že uvedené informácie vám neposkytujú dostatočne jasný obraz o stave týchto rokovaní. Dal som našim útvarom pokyny, aby zorganizovali pre poslancov, ktorých daná problematika zaujíma, osobitné informačné stretnutia o všetkých hľadiskách rokovaní. Budú vám k dispozícii pred začatím a po skončení každého nasledujúceho kola rokovaní.

Po druhé, uvedomujem si, že najlepší spôsob, ako vás informovať o priebehu týchto rokovaní, by bol prečítať si návrh textu, o ktorom rokujeme. Poskytlo by vám to veľmi jasný obraz o presnom stave týchto rokovaní. Ako pravdepodobne viete, medzi zúčastnenými stranami dohody ACTA existuje dohoda, že rokovacie podklady je možné zverejniť len v prípade, že súhlasia všetky zúčastnené strany. Komisia je za to, aby sa dokumenty, o ktorých sa rokuje, zverejnili čo najskôr. Avšak niekoľko strán rokujúcich o dohode ACTA je stále proti skorému zverejneniu textov. Zásadne nesúhlasím s ich prístupom, nemôžem však jednostranne porušiť zachovanie dôvernosti. V stávke je moja dôveryhodnosť vyjednávača.

Postarám sa však o to, aby počas ďalšieho kola rokovaní v apríli Komisia dôrazne naliehala na svojich rokovacích partnerov s cieľom odsúhlasiť zverejnenie textu, a na bilaterálnej úrovni budem tlmočiť obavy Parlamentu zúčastneným stranám dohody ACTA, ako aj USA, s ktorými sa mám stretnúť už skôr. Je v záujme všetkých, aby mal každý jasnú predstavu o obsahu rokovaní, a čo je ešte dôležitejšie, o tom, čo nie je ich obsahom.

Na záver, pokiaľ ide o vaše obavy týkajúce sa obsahu, rád by som vám pripomenul základné zásady, ktoré sú hnacou silou Komisie v rokovaniach o tejto dohode.

Po prvé, cieľom je riešiť rozsiahle porušovanie práv duševného vlastníctva, ktoré má výrazný vplyv na obchod. Nepovedie k obmedzovaniu občianskych slobôd alebo k ohrozovaniu spotrebiteľov.

Po druhé, dohoda ACTA sa týka len presadzovania práv duševného vlastníctva. Jej súčasťou nebudú ustanovenia, ktorými by sa menilo hmotné právo duševného vlastníctva, ako napríklad vytváranie nových práv, rozsah ochrany alebo jej trvanie. Mali by sa v nej však stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa spôsobu presadzovania práv inovátorov na súdoch, na hraniciach alebo prostredníctvom internetu. Keď bude napríklad európsky módny tvorca konfrontovaný s falšovaním svojich modelov mimo Európy, bude mať v zahraničí zaručenú primeranú ochranu svojich práv.

Po tretie, dohoda ACTA musí byť a zostane v súlade s acquis communautaire vrátane súčasnej úrovne harmonizácie presadzovania práv duševného vlastníctva (IPR), smernice o elektronickom obchode, regulačného rámca v oblasti telekomunikácií a v neposlednom rade vrátane platných právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov a pirátstva. Nedôjde k žiadnej harmonizácii alebo zmene právnych predpisov EÚ cez zadné vrátka.

V tomto zmysle nebude mať dohoda ACTA na európskych občanov žiadny vplyv, pretože z nej nevyplynú pre EÚ žiadne nové povinnosti ani žiadna potreba zavádzať právne predpisy. Našim inovátorom však poskytne zvýšenú ochranu na zámorských trhoch.

Viem o obavách, ktoré vyjadrili niektorí z vás v súvislosti so zavedením povinného pravidla takzvaného postupu troch varovaní alebo posilnenej reakcie v boji proti porušovaniu autorských práv a internetovému pirátstvu. Vyjadrím sa o nich veľmi jasne a jednoznačne. Pravidlo takzvaného postupu troch varovaní alebo systémy posilnenej reakcie v Európe nie sú povinné. Jednotlivé krajiny EÚ majú rozličné prístupy a my chceme zachovať túto pružnosť a zároveň v plnej miere rešpektovať základné práva, základné slobody a občianske slobody. EÚ nepodporuje a nebude akceptovať, ak sa v rámci dohody ACTA vytvorí povinnosť zrušiť ľuďom internetové pripojenie z dôvodu nezákonného sťahovania súborov.

Rovnako sa uistíme, že na základe dohody ACTA sa nezabráni prístupu ku generickým liekom. Viem, že v súvislosti s vplyvom colných právnych predpisov EÚ o obchode s generickými liekmi došlo k určitým nezhodám. Už počas vypočutia som uviedol, že problém sa bude riešiť v priebehu nadchádzajúcej revízie našich colných právnych predpisov.

Na záver, pýtali ste sa aj na posúdenie vplyvu dohody ACTA. Vzhľadom na to, že Komisia v skutočnosti neprekročí rámec acquis communautaire, zvolili sme si za základ štúdie vypracované v súvislosti so smernicou o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva z roku 2004 a návrhom smernice o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (ktorá nebola prijatá).

Zohľadnili sme aj závery štúdie OECD z roku 2008 o hospodárskom vplyve falšovania a pirátstva. Podľa tejto štúdie má hospodárstvo falšovaných fyzických výrobkov, s ktorými sa obchoduje na medzinárodných trhoch, hodnotu 250 miliárd USD, čo znamená viac ako jednotlivé HDP 150 krajín. Štúdia obsahuje aj podrobnú analýzu pirátstva digitálneho obsahu.

Stručne povedané, počúvam vaše obavy a budem ich obhajovať, ako budem najlepšie vedieť. Vaša dôvera a podpora mi pomôžu pri ďalšom plnení tejto dôležitej úlohy.

 
  
MPphoto
 

  Tokia Saïfi, v mene skupiny PPE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy máme nové právomoci a boli by sme radi, keby sa odteraz rešpektovali. Preto sme vás počúvali a žiadame vás o zavedenie trvalého transparentného konzultačného postupu v súvislosti s Obchodnou dohodou o boji proti falšovaniu (ACTA) s cieľom zaručiť, aby boli Európsky parlament a občania, ktorých zastupuje, pravidelne a plne informovaní o postupe rokovaní a aby sa zároveň dodržiavali ustanovenia o dôvernosti, ktoré, ako ste nám práve naznačili, sa tejto dohody týkajú. V súčasnosti dúfame, že budeme mať prístup k textu a súhrnu informácií z rokovaní, aby sme sa mohli v plnej miere zapojiť do legislatívneho procesu.

Navyše, spolu s našou skupinou by som vás chcela podporiť, aby ste presadzovali rokovania s cieľom dosiahnuť mnohostrannú dohodu, ktorá zlepší normy uplatňovania a dodržiavania práv duševného vlastníctva, ktorú by napokon mohli podpísať aj rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstva, ako napríklad Čína. Falšovanie je pliaga, nezákonná činnosť a predstavuje jedno z hľadísk nespravodlivej hospodárskej súťaže. Je nebezpečné pre telo človeka, pre spoločnosť a pre hospodárstvo, a rovnako aj pre myseľ.

Ak budú autori a spoločnosti, ktoré mnoho rokov investovali do výskumu a vývoja, pripravené o plody svojej práce, odradí to ďalšie subjekty od úsilia s cieľom inovovať a tvoriť. Vieme však, že práve v ňom spočíva základ konkurencieschopnosti Európskej únie.

Na záver, domnievam sa, že vzhľadom na rozvoj nášho digitálneho prostredia nemožno poprieť, že falšovanie sa stalo nehmatateľným. Preto som aj naďalej presvedčená, že v prípade používateľov internetu, najmä tých, ktorí zneužívajú autorské práva, je možné zaviesť právnu zodpovednosť bez ohrozenia dodržiavania základných práv a občianskych slobôd. Spolupracujme a nájdime túto rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi za príspevok. Pán komisár, na záver svojho vystúpenia ste uviedli, že ste si vypočuli naše obavy a že na ne reagujete. Áno, myslím si, že len, ako sa hovorí, „do určitej miery“. Nie som presvedčený, že ste úplne pochopili všetky naše obavy týkajúce sa rokovaní o dohode ACTA. Je pravda, že máme rovnaký názor, pokiaľ ide o to, že držitelia práv duševného vlastníctva si zaslúžia v súvislosti so svojimi právami primeranú návratnosť, avšak falšovaný tovar môže ohroziť a v niektorých prípadoch skutočne ohrozuje ľudské zdravie.

Rovnako ako vy teda nie sme proti medzinárodnej spolupráci zameranej na riešenie problému pirátstva, falšovania a iných spôsobov zneužívania práv duševného vlastníctva. Ale opakujeme, táto činnosť musí vychádzať z existujúceho acquis communautaire. Ak nás o tom v plnej miere uisťujete, súhlasím. Povedali ste však, že nepoužijete zadné vrátka. Aj napriek tomu sa mi zdá, že uvedená formulácia vám poskytuje príležitosť použiť legitímny spôsob. Ak však tvrdíte, že ani v najmenšom neporušíte acquis communautaire, som rád a vaše slovo prijímam.

Rovnako ste uviedli, že nebudete trestne stíhať jednotlivcov za sťahovanie súborov z internetu, potom ste však hovorili o vonkajších hraniciach Spoločenstva a o tom, čo sa môže stať ľuďom, ktorí z EÚ odchádzajú, a nie tým, ktorí do nej vstupujú. Takže ešte raz, nechceme, aby sa v dohode ACTA nachádzali ustanovenia, na základe ktorých by bolo možné trestne stíhať jednotlivca za osobné použitie. Aj keď sa nám to nemusí páčiť, nikto by nemal byť trestne stíhaný za osobné použitie materiálov chránených autorskými právami.

Samozrejme, každé opatrenie v rámci dohody ACTA musí byť primerané cieľom. Nejde o bianko šek pre držiteľov autorských práv. Ako povedali ostatní poslanci, problém spočíva v tom, že situáciu nepoznáme z dôvodu utajovania, ktoré sa s ňou spája.

Vítam skutočnosť, že ste preukázali pevný záväzok získať návrh textu, o ktorom rokujete, a že vyviniete tlak na ostatné strany. Myslím si však, že ich musíte informovať o tom, že ak nezverejníte návrh textu, ako vyjednávača vás to neposilní, ale oslabí. Pretože ak nedostaneme k dispozícii návrh textu, na ktorom pracujete, nebudete mať podporu tohto Parlamentu, čo bolo dnes večer vyjadrené veľmi jasne.

Na záver sa vyjadrím pozitívne. Vítam vaše poznámky o generických liekoch a teším sa na revíziu colného nariadenia.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, keď som sa pripravovala na túto rozpravu o autorských právach, právach duševného vlastníctva a o tom, ako chceme chrániť tvorivé a duševné úsilie našich spoluobčanov, musela som si spomenúť, ako bolo pred niekoľkými rokmi len niekoľko dní pred vydaním odcudzené nákladné vozidlo, v ktorom sa nachádzali výtlačky knihy Harry Potter. Avšak v súčasnom období by sa zlodej neobťažoval s odcudzením vozidla, dielo by jednoducho nezákonne stiahol do svojho prenosného počítača alebo prehrávača MP3 a preniesol ho cez hranice.

Vítam záväzok Komisie, ktorý sa týka transparentnosti, ale podľa súhrnných informácií, ktoré láskavo poskytli vaše služby, je tvrdenie, že rokovacie strany boli povinné podpísať dohodu o zachovaní mlčanlivosti, nesprávne. Práve ste uviedli, že ste takúto dohodu vy alebo predošlá Komisia podpísali a že ste ňou viazaní. Rada by som vedela, ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé. Ak takéto ustanovenie o dôvernosti neexistuje, je potrebné okamžite zverejniť všetky príslušné dokumenty.

Na druhej strane, ak existuje, chceme od pána komisára počuť, aké kroky podnikne, aby zaručil úplnú transparentnosť a informovanosť verejnosti, nie iba tohto Parlamentu, pretože obmedzený prístup len poslancom tohto Parlamentu, ktorý je podmienený dôvernosťou, nepostačuje. Európski občania majú právo poznať rozhodnutia, ktoré do veľkej miery ovplyvnia ich práva a slobody. V každom prípade je potrebné, aby sa takéto dohody o zachovaní mlčanlivosti stali minulosťou. EÚ by mala v budúcnosti trvať na tom, aby sa uplatňovali európske normy na zabezpečenie transparentnosti.

Demokratická legitimita týchto rokovaní je slabá. Neuskutočnila sa žiadna rozprava o stanovení cieľov a zásad EÚ. Parlament neschválil žiadny mandát. Môžete namietať, že neexistuje žiadna právna požiadavka, avšak táto námietka nie je relevantná, pretože ak sa 27 jednotlivcov, ministrov jednotlivých štátov, domnieva, že si môžu prideliť mandát a v tajnosti rokovať o základných právach a slobodách európskych občanov, môžem na záver uviesť len to, že ich chápanie demokracie sa zásadne líši od môjho.

Parlament to myslí vážne. Žiadny postup troch varovaní, žiadne prehliadky bez súdneho príkazu a konfiškácia prenosných počítačov alebo mobilných telefónov. Parlament potrebuje nepriestrelné záruky, že podobné ustanovenia sa nebudú zavádzať cez zadné vrátka prostredníctvom medzinárodnej dohody.

Na záver vám želám budúci mesiac šťastnú cestu na Nový Zéland a uistite sa prosím, že vo svojom iPode nemáte nezákonne stiahnuté materiály.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel zablahoželať Komisii, že dosiahla to, o čom vedúci predstavitelia EÚ hovoria už desaťročia. V skutočnosti sa im podarilo vyvolať záujem bežných občanov o politiku EÚ.

Dohoda ACTA predstavuje problematiku, ktorá ľudí používajúcich internet skutočne zaujíma. Avšak o Komisii sa musím vyjadriť aj kriticky, a to z dôvodu metódy, ktorú použila. Príčina, že dohodou ACTA sa zaoberá také veľké množstvo občanov, je, že sú rozčúlení. Rozhorčili ich návrhy na obmedzenie ich slobody a napadnutie ich súkromia, a to len z dôvodu, že o to žiadajú niektoré veľké spoločnosti.

Sú rozhorčení, pretože vidia, že ich základné občianske slobody sa porovnávajú s priemyselnými záujmami a prichádzajú skrátka. Hnevá ich maximálny nedostatok transparentnosti. V demokracii by k tomu nemalo dochádzať.

Zajtra budeme hlasovať o uznesení, v ktorom vyzveme Komisiu, aby dodržala zmluvu a zverejnila všetky dokumenty o dohode ACTA. Dúfam, že uznesenie sa prijme prevažnou väčšinou. Právo na súkromie, slobodu informácií a právo na spravodlivý a riadny súdny proces sú základnými kameňmi slobodnej a otvorenej spoločnosti.

Zajtra ukážeme, že tento Parlament je v informačnom veku pripravený presadzovať tieto práva. Budeme požadovať informácie, ktoré máme ako zvolení zástupcovia právo a povinnosť poznať, a Komisii zdvorilo pripomenieme, že toto je Parlament, nie handra.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník, v mene skupiny ECR.(CS) Vážený pán predsedajúci, pôvodne som chcel poďakovať pánovi komisárovi Karlovi De Guchtovi za to, že skoncoval s prístupom svojho predchodcu, ktorý obchádzal Európsky parlament ako jedinú priamo volenú európsku inštitúciu a ktorému sa nepodarilo poskytnúť informácie o procese rokovaní o tejto dohode. Som však dosť v rozpakoch, pretože ma vychovali tak, aby som dôležitým osobnostiam preukazoval úctu, preto sa ma dosť dotklo, že počas vystúpenia môjho kolegu pána Kamalla si pán De Gucht ostentatívne čistil okuliare. Vrátim sa však k prerokúvanej problematike.

Osobne vítam skutočnosť, že vzniká táto dohoda, pretože duševné vlastníctvo si zaslúži lepšiu ochranu, ako má v súčasnom období. Napriek tomu ma však mrzí, že signatármi dohody nie sú Čína a Rusko, ktoré sú hlavným zdrojom porušovania autorských práv. Mám obavy aj v súvislosti so skutočnou účinnosťou tejto dohody. Keďže, ako sa tu zmienilo viacero poslancov, obsah dohody je stále zahalený do akejsi hmly, rád by som vyzval Komisiu, ktorá rokuje o dohode v mene členských štátov, aby zabezpečila, že dohoda nebude slúžiť ako nástroj na vývoz francúzskej digitálnej gilotíny do iných štátov a zároveň sa nestala dovozcom softvérových patentov do Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, v mene skupiny GUE/NGL.(SV) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, prekvapuje a znepokojuje ma skutočnosť, že Komisia obhajuje dôverné rokovania v prípade, keď ide o právne predpisy týkajúce sa slobôd našich občanov, ich základných práv, súkromia a tak ďalej. Zadržiavanie informácií o takýchto rokovaniach pred našimi občanmi nemožno obhájiť za žiadnych okolností.

Žiadam o okamžité prerušenie rokovaní. Budeme ich môcť obnoviť, keď zúčastnené strany rokovaní o dohode ACTA odsúhlasia, že tieto rokovania budú prebiehať transparentne a demokraticky. Chcem, aby sa všetky dokumenty predložili okamžite a všetkým občanom. Transparentnosť a informovanosť patria medzi najzákladnejšie zásady demokracie, najmä pokiaľ ide o základné slobody a práva občanov. Preto žiadame o okamžité sprístupnenie všetkých dokumentov každému občanovi, pretože, samozrejme, v demokracii je potrebné práve to.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Vážený pán predsedajúci, keď sa pripravujú balíky za zatvorenými dverami, v našej skupine začína zvoniť na poplach. Jedným z takýchto balíkov je Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA). Veľa ľudí v našej krajine si kládlo otázku, prečo musela byť do Európskeho parlamentu zvolená holandská Strana za slobodu (PVV), a dôvodom je práve to, aby sme mohli oponovať kuchyni EÚ, ktorá je pripravená a čaká na to, aby mohla za zatvorenými dverami pripraviť rôzne druhy nechutných pokrmov bez toho, aby verejnosti umožnila vyjadriť sa.

V tomto prípade zatiaľ nevieme ani to, čo v tejto kuchyni EÚ vznikne. Očakáva sa, že Európsky parlament sa vyjadrí o niečom, čo sa ešte v kuchyni nerozbalilo. Existuje ešte niečo absurdnejšie? Je to prejavom absolútneho pohŕdania Parlamentom a verejnosťou. Informácie, ktoré boli doteraz zverejnené o tejto dohode ACTA, sú veľmi deprimujúce. To, že obeťou by sa stal spotrebiteľ, a to, že by existovala možnosť znemožnenia prístupu občanov k internetu, je veľmi vážna vec.

Európa bola vždy kontinentom, na ktorom mala sloboda ľudí zhromažďovať vedomosti popredné miesto. V súčasnom období je táto sloboda vážne ohrozená a k tomu nemôže a nesmie dochádzať. Okrem toho sme svedkami porušenia zásady subsidiarity. Členské štáty už nemajú žiadnu možnosť vyjadriť sa o tomto balíku. Naša skupina je za úplnú transparentnosť a dôrazne odmieta trestné stíhanie občanov. Dohoda ACTA vytvára kultúru dusivého dohľadu a utláčania. Štát sa na vás pozerá. Dohoda ACTA obchádza všetky existujúce medzinárodné orgány, ako napríklad Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).

Čo má Komisia v tejto tajnej kuchyni za lubom? Prečo sú do konzultácií zapojené takmer výlučne americké spoločnosti? Aký je na to dôvod? Majú chrániť svoje obchodné záujmy? A čo záujmy európskych občanov? Je možné, že nie sú také dôležité? A práve tu začína byť jasná dôležitosť strany PVV. Bojujeme za záujmy občanov vo všetkých prípadoch, v ktorých dochádza k dôvernosti a tajným politikám.

Rada by som zdôraznila, že strana PVV je proti falšovaniu liekov a výrobkov. Nediskutujeme tu však o tom. Hovoríme o skutočnosti, že poslanci tohto Parlamentu sa o uvedenom balíku nedokážu vyjadriť jasne a jednoznačne, pretože je utajovaný a nepoznáme jeho obsah. Nedokážeme si predstaviť ešte očividnejšie porušenie mandátu Parlamentu. Čo sa týka nás, celú túto páchnucu, tajnostkársku kuchyňu treba zatvoriť a na dvere zavesiť veľký nápis: „Zatvorené z dôvodu porušovania predpisov“.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán komisár, dámy a páni, vieme, že globalizácia a predovšetkým vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spôsobili obrovský problém. Európa je zaplavená falšovaným tovarom, ktorý je čím ďalej, tým nebezpečnejší pre ľudské zdravie a predstavuje veľké hospodárske straty pre spoločnosti. Občania a spoločnosti nie sú spokojné so skutočnosťou, že kontrolné mechanizmy členských štátov sú absolútne nedostačujúce, a právom žiadajú účinnejšie opatrenia na európskej úrovni vrátane vysokých pokút pre falšovateľov. Táto dohoda by mala zásadne zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti odhaľovania falšovateľov, nemyslím si však, že naším cieľom by malo byť trestné stíhanie stredoškolákov, ktorí si z internetu sťahujú hry. Obsah dohody, o ktorej sa rokuje viac ako dva roky, je tajný, a preto informácie týkajúce sa kontroverzných článkov, ktoré môžu mať vplyv na súčasné práva Európanov, na ich súkromie a osobné údaje, len presakujú. Na to sme Komisii mandát nedali.

Z uvedeného dôvodu sa obávam, že kým nebude Komisia pravidelne informovať Parlament o štruktúre a obmedzeniach prerokúvanej dohody, môže Európsky parlament ratifikáciu tejto veľmi potrebnej dohody zamietnuť podobne, ako zamietol dohodu SWIFT. Nechcem, aby sme boli znova postavení pred hotovú vec, inými slovami, pred dohodu, ktorú je potrebné schváliť alebo zamietnuť, bez toho, že budeme mať možnosť podrobne prerokovať jej obsah a zbaviť našich občanov obáv.

Za strategickú chybu považujem aj to, že Čína, ktorá je najväčším zdrojom falšovaných výrobkov, nebola prizvaná na rokovania o tejto dohode. Preto by som sa rada opýtala, pán komisár, či by ste nám mohli vysvetliť, o akú taktiku ide, a či rokujete s Čínou o jej neskoršom podpísaní dohody. Skutočne veríte, že k tomu dôjde?

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ambícia Európy zostať najväčším hospodárstvom na svete sa musí čoraz viac spájať s oživením jej konkurencieschopnosti, s kvalitou jej systému výroby a s jej schopnosťou dobýjať nové trhy.

V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu boj proti falšovaniu a porušeniam v komerčnom rozsahu. Avšak ochrana ochranných známok, patentov a duševného vlastníctva nepredstavuje len nefinančné nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti systému. Predstavuje aj konkrétny príklad uplatňovania zásad demokratickej právnej kultúry v priemyselnom hospodárstve, ktoré sú založené na dodržiavaní pravidiel, tých pravidiel, ktoré boli počas uplynulých rokov porušované v dôsledku medzinárodných finančných špekulácií.

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) predstavuje základný nástroj boja proti falšovaniu, javu, ktorý prináša neuveriteľné výnosy vo výške 500 miliárd USD ročne, ktorý súvisí s organizovaným zločinom a ktorý má vplyv, dokonca ohrozuje, základné ľudské práva, ako je zdravie, ak máme na mysli len falšovanie liekov. Ak máme posúdiť potrebu dohody ACTA, musíme zohľadniť tento medzinárodný kontext.

Na druhej strane musíme požadovať tiež to, aby sa v rámci tejto dohody dodržiavali aj určité základné zásady spolužitia, ktoré sú podnecované dodržiavaním pravidiel. Nemôžeme poprieť skutočnosť, že máme obavy v súvislosti s právnym základom dohody, mandátom na rokovania a s jej transparentnosťou. Tí, ktorí zastupujú 500 miliónov občanov, ako to je v prípade tohto Parlamentu, musia byť informovaní oficiálne, nie dôverne. Vyjednávači z Komisie musia tomuto Parlamentu podávať správy o stave napredovania rokovaní a je potrebné poskytnúť prístup k dokumentom a informáciám, aby bolo možné zaujať podrobné stanovisko.

Zložitá, avšak plodná spolupráca medzi Parlamentom a Komisiou môže Európskej únii pomôcť čo najlepšie rozvinúť jej potenciál. Uznesenie je vypracované v tomto duchu a ako také si počas hlasovania zaslúži našu plnú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár De Gucht, preberáte dôležité dedičstvo a keby táto problematika nebola až taká závažná, mohol by som sa nad špekuláciou, ktorú vyvolala dohoda ACTA, takmer pousmiať. Existujú však dva dôvody, vďaka ktorým určite nemám dôvod na úsmev. Po prvé, falšovanie a porušovanie autorských práv a práva týkajúceho sa ochranných známok predstavujú skutočnosti, ktoré ohrozujú integritu hospodárstva a zdravie ľudí.

Celosvetová hospodárska strata, ktorá je výsledkom falšovania a porušovania autorských práv a práva týkajúceho sa ochranných známok, sa len v samotnom roku 2007 odhaduje na 185 miliárd EUR. Je to podstatne viac ako rozpočet Európskej únie. Uvedený stav ohrozuje naše podniky, podporuje trestnú činnosť a spôsobuje rušenie pracovných miest. A to určite nemôže byť v našom záujme.

Navyše, falšované lieky majú pre ľudí, ktorí ich užívajú a nevedia, že sú falšované, následky ohrozujúce život. Toto riziko je tiež neprijateľné.

Nepochybné je aj to, že je vyslovene v našom záujme prijať v tejto súvislosti opatrenia. Po druhé, musí byť nesporne jasné, že mandát Európskej komisie na rokovania musí byť prísne obmedzený rámcom acquis communautaire s cieľom zaručiť, že dohoda ACTA nebude v budúcnosti synonymom „ďalšej prijatej bláznivej dohody“.

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy ide o poskytovanie rozsiahlych a ad hoc informácií Európskemu parlamentu o súčasnom stave rokovaní o dohode. Napokon, budeme požiadaní o schválenie. Inými slovami, Európsky parlament očakáva úplnú transparentnosť a zverejnenie dokumentov, o ktorých sa rokuje, ako aj všetkých ostatných príslušných dokumentov. Ak sa chce Komisia vyhnúť ďalším fámam a domnienkam v súvislosti s dohodou ACTA, nevidím inú možnosť, ako poskytnúť verejnosti, ktorá má záujem, podrobné informácie.

V tejto súvislosti mám tri dôležité otázky. Po prvé, aj napriek tomu, že uvedeného bodu ste sa už dotkli, môže Komisia zaručiť, že sa nezavedie pravidlo takzvaného postupu troch varovaní? Bolo by to, samozrejme, v rozpore s novou smernicou o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby.

Po druhé, môže Komisia zaručiť, že v prípade poskytovateľov internetových služieb nezavedie právnu zodpovednosť tretích strán za obsah, ktorý prenášajú? To by, samozrejme, bolo v rozpore so smernicou o elektronickom obchode.

Po tretie, môže Komisia poskytnúť záruky, že v rámci dohody ACTA sa nezavedú žiadne trestné opatrenia, ktoré nepatria do kompetencie Európskej únie? Veľmi dobre si uvedomujem, že v tejto súvislosti prevezmú zodpovednosť členské štáty. Predpokladám však, že vy – Komisia – ako strážkyňa zmlúv, urobíte, čo sa od vás očakáva.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán De Gucht, pred viac ako rokom vás, Komisiu, Európsky parlament veľmi jasne požiadal o to, aby boli rokovania o dohode ACTA v budúcnosti transparentné a aby ste do nich zapojili verejnosť a parlamenty. Naliehavo sme vás žiadali aj o to, aby ste zachovali úzke zameranie na boj proti falšovaniu, ako sa uvádza aj v názve dohody. Čo ste odvtedy urobili? Nič, vôbec nič. Naopak, spolu so svojou takzvanou bezcharakternou koalíciou ochotných a predovšetkým bohatých priemyselných krajín rokujete o dohode prostredníctvom veľmi nedemokratickej, dokonca nezákonnej tajnej diplomacie a táto dohoda v mnohých oblastiach jasne prekračuje rámec platných nariadení na presadzovanie práva duševného vlastníctva v Európe. Samozrejme, nemôžeme si tým byť istí, pretože ste nám neposkytli žiadne informácie.

K skutočnému škandálu však ešte len dôjde. Od 1. decembra minulého roka nás už v mnohých oblastiach nebudete môcť prehliadať a uskutočňovať svoju tajnú politiku s Radou, pretože občania, ktorých zastupuje tento Parlament, prostredníctvom Lisabonskej zmluvy úplne oprávnene ukončili toto správanie. Preto si kladiem otázku, čo vlastne v tejto súvislosti robíte. Ako Komisia ste strážkyňou zmlúv. Preto ste zodpovední za zaručenie toho, aby sa jasne formulovaná Zmluva o EÚ skutočne dodržiavala. Ak nedokážete zaručiť úplný súlad s touto zmluvou, tento Parlament vám znova odpovie „nie“. Ak sa domnievate, že počas týchto rokovaní nedokážete zaručiť súlad so zmluvami, zastavte ich, prosím, kým sa situácia nezmení. Skupina zelených/Európska slobodná aliancia preto hovorí: konajte. Buďte v súvislosti s dohodou ACTA aktívni!

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, všetci, ktorí sa nachádzame na tomto mieste, sme proti falšovaniu a pirátstvu. Avšak pán komisár, práve ste nám vyrozprávali rozprávku, aby ste odôvodnili skutočnosť, že o medzinárodnej dohode rokujete za chrbtom ľudí a ich zástupcov.

Pán komisár, rád by som vám pripomenul, že v článku 218 Lisabonskej zmluvy sa uvádza, citujem: „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“ v rámci rokovaní alebo pri uzatváraní medzinárodných dohôd. Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) predstavuje presne tento prípad, takže dodržte slovo a svoju vlastnú zmluvu. O svoje základné slobody sa môžeme len obávať. Je pravda, že výklad jedného priestupku, pirátstva, a trestu zaň sa už v budúcnosti zrejme neprenesie na súdne orgány, ale na poskytovateľov internetových služieb.

Navyše, colná správa štátov, ktoré sú signatármi dohody, bude mať zrejme v budúcnosti povolené prehľadávať telefóny, prenosné počítače a prehrávače hudby pod zámienkou boja proti pirátstvu a v súlade s dohodou o Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT), ktorej pôvodným zámerom bol boj proti terorizmu. Zapamätajte si však, pán komisár: Parlament vás porazil v súvislosti s dohodou SWIFT a ak to bude potrebné, porazí vás aj v súvislosti s dohodou ACTA.

Preto si želáme spojiť boj proti falšovaniu a pirátstvu, porušovaniu práva na súkromie, porušovaniu práv duševného vlastníctva a v prípade liekov dokonca porušovaniu práva na zdravie. Pán komisár, okamžite zverejnite dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) má pre dosiahnutie úplnej harmonizácie opatrení na ochranu európskeho obchodu pred falšovaním a pirátstvom zásadný význam. Rokovania o dohode ACTA sa týkajú citlivých európskych legislatívnych otázok, ako je zaručenie uplatňovania práv duševného vlastníctva, prenos údajov a ich ochrana, a z uvedeného dôvodu znova požadujeme väčšiu transparentnosť.

Komisia sa musí v plnej miere angažovať v súlade s úrovňou dôvernosti. Je potrebné zverejniť Parlamentu aktuálne rokovacie podklady, aby mohol mať dohľad nad dohodami a prípadne účastníkom dohody ACTA ponúknuť návrhy. Dnešné slová pána komisára nám dávajú nádej, chceme však, aby sa tieto slová premenili na činy.

Parlament vždy bojoval za ochranu európskych spotrebiteľov a výrobcov pred falšovaním a pred opatreniami, ktorými sa porušuje súkromie na internete. Z uvedeného dôvodu je mimoriadne dôležité, aby Komisia aj naďalej zohrávala v prebiehajúcich rokovaniach aktívnu úlohu a vyvolala záujem väčšieho počtu zúčastnených strán. Bohužiaľ, v súčasnom období je ich len dvanásť. Dúfame, že záujem o rokovania a o podpísanie záverečnej dohody sa podarí podnietiť v prípade čoraz väčšieho počtu krajín, aj rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín, aby sa umožnilo rozšírenie perspektívy v súvislosti s touto problematikou.

Aby krajiny mohli viesť účinnejší boj proti falšovaniu a pirátstvu, musia sa riadiť svojimi spoločnými povinnosťami a dodržiavať ich. Tento hospodársky problém ničí mnoho odvetví výroby, ktoré konajú v súlade s pravidlami. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby boli spotrebiteľom, ktorí sú vystavení značnému nebezpečenstvu aj v súvislosti so zdravím, poskytnuté jasné pravidlá. Pretože, pán komisár, ak nebudú existovať jasné pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať, a to aj pokiaľ ide o používanie internetu, internet prestane byť príležitosťou a bude mať skôr bumerangový efekt. Všetci musíme prijať záväzok s cieľom zastaviť tento vývoj, pretože nejde len o otázku súkromia jednotlivca, ale aj o otázku bezpečnosti krajín.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, európska verejnosť si neželá ani nechce niečo podobné, ako je dohoda za zatvorenými dverami. Európska únia v súčasnom období rokuje o veľmi dôležitej dohode, Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA), a k rokovaniam opäť dochádza za zatvorenými dverami. Keďže rokujúce strany sa dohodli na ustanovení o dôvernosti, národné parlamenty a Európsky parlament nemajú žiadnu príležitosť na demokratickú kontrolu obsahu či rozsahu rokovaní.

Parlament a európska verejnosť sú z uvedeného dôvodu znova zatláčaní do úzadia a opäť dochádza k oslabeniu dôvery verejnosti k Európe. V tomto prípade ide skôr o obchodné záujmy ako o boj proti terorizmu. Nechápte ma nesprávne. Je potrebné stimulovať európske hospodárstvo a duševné vlastníctvo predstavuje jeho dôležité hľadisko. Avšak neistota, ktorá sa v súčasnom období prejavuje z dôvodu dôvernosti dokumentov, o ktorých sa rokuje, vyvolala mnohé fámy.

Rada by som sa opýtala, ako v tejto súvislosti prebieha komunikácia medzi komisárom pre obchod a komisárkou pre základné práva. Má pán komisár De Gucht v úmysle informovať svojich kolegov o obsahu tejto dohody vo všetkých fázach? Má pani komisárka Redingová v pláne vo všetkých fázach žiadať svojho kolegu komisára pre obchod o zabezpečenie transparentnosti? Európsky parlament uvedenú transparentnosť požaduje a správny čas na jej zabezpečenie je práve teraz, skôr ako bude musieť naša inštitúcia schváliť túto obchodnú dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, transparentnosť bola jedným zo slov, ktoré sa počas vypočutí nových komisárov vyskytovali najčastejšie. Dnes ste opäť zopakovali, že všetko je už transparentné a otvorené. Musím vám úprimne povedať, že táto definícia transparentnosti sa, bohužiaľ, líši od tej, s ktorou súhlasím ja. A zjavne to platí aj pre mnoho mojich kolegov v tomto Parlamente. Transparentnosť je čosi viac, ako sprístupnenie niekoľkých informácií a vyhlásenie: „Bohužiaľ, ostatné informácie nemôžeme zverejniť, pretože sme komusi prisľúbili, že všetky zostanú dôverné“.

Vstúpili sme do nového obdobia. Už nie je možné využívať medzinárodné zmluvy na uzatváranie nepremyslených dohôd s obchodnými partnermi, ktoré následne ovplyvnia európske právne predpisy. V súčasnosti je platná Lisabonská zmluva a už to nie je možné. Znamená to, že nepremyslené dohody, ako aj dôvernosť a nedostatok transparentnosti je potrebné zastaviť pred bránami tohto Parlamentu. Na ochranu inovácií, ktorú tu predkladáte ako najdôležitejší argument, potrebujeme dôveryhodnosť. Dôveryhodnosť však nedosiahnete, ak budete o všetkom rokovať za zatvorenými dverami a potom sa budete pokúšať utešiť ľudí vyhláseniami, že v konečnom dôsledku to nebude až také zlé. Pán komisár, tento spôsob je nesprávny.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann (S&D).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, otvorene si povedzme, že spôsob, akým prebiehajú rokovania o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu, je pre Európsky parlament neprijateľný.

Ako novému spoluzákonodarcovi v tejto otázke nám Lisabonská zmluva zaručuje právo na úplné informácie, rovnako ako Rade. Dokumenty, ktoré doteraz „unikli“, nám dokázali, že pokiaľ ide o formu, tento rozmer sa vôbec nedodržiaval.

Čo možno povedať o obsahu? Poskytovateľov internetových služieb sa pravdepodobne pokúsili „opiť rožkom“ a navrhli im, že ak sa rozhodnú spolupracovať v oblasti systematického sledovania obsahu, ktorý sa prenáša prostredníctvom ich siete, zachová sa súčasný stav, v ktorom nenesú právnu zodpovednosť. V opačnom prípade sa vystavia právnym krokom zo strany držiteľov práv a budú neustále trestaní.

Takýto obrat považujem za mimoriadne nebezpečný, pretože by spochybnil acquis communautaire, a to nielen v súvislosti so zásadou „obyčajného kanála“, ktorý sa v rámci smernice o elektronickom obchode označuje vo francúzštine výrazom simple transport, ale aj vo vzťahu k dodržiavaniu základných práv občanov, otázka ktorých bola nedávno nastolená v rámci našej rozpravy o telekomunikačnom balíku.

Na záver svojho vystúpenia vám pripomeniem, že náš Parlament už preukázal oddanosť týmto zásadám tým, že zamietol dohodu o Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT). O jeho schopnosti zopakovať to nepochybujem. Z uvedeného dôvodu chcem zdôrazniť dôležitosť uznesenia, o ktorom dnes večer rokujeme. Vítam prácu nášho koordinátora pána Arifa, ako aj prácu všetkých vyjednávačov z Výboru pre medzinárodný obchod, ktorí zaručili, že signál, ktorý Európsky parlament zajtra vyšle, bude vďaka svojej jednomyseľnosti mimoriadne symbolický.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, falšovaný tovar je škodlivý nielen pre konkurencieschopnosť európskych podnikov, ale predstavuje nebezpečenstvo aj pre zdravie ľudí. Riešením je posilnenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na celosvetovej úrovni.

Je potrebné, aby mnohostrannú dohodu, o ktorej sa rokuje, podpísalo čo najviac obchodných partnerov. Je potrebné, aby táto dohoda bola v plnom súlade s príslušným acquis Spoločenstva, aby sa v jej rámci dodržiavali základné slobody a chránili osobné údaje. Je potrebné, aby zaručovala slobodný tok informácií a nekládla nežiaducu záťaž na zákonný obchod.

Na záver, Parlament by mal mať k dispozícii úplné a dôležité informácie vo všetkých fázach rokovania s náležitým ohľadom na primeranú dôvernosť.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, z nejasného procesu, ktorý vedie Európska komisia, vyplynulo niečo veľmi jasné, konkrétne zámer rozšíriť rozsah a náklady práv duševného vlastníctva, čo povedie ešte k vyšším ziskom veľkých spoločností.

Z dôvodu dosiahnutia tohto cieľa sa znevážili základné pravidlá týkajúce sa demokratických a transparentných postupov, pretože sa utajili informácie a unikli demokratickému dohľadu a kontrole. Na to, aby sa dosiahol tento cieľ, sa na globálnej úrovni obmedzil prístup k základným druhom tovaru, akými sú napríklad bezpečné lieky vrátane ich generických verzií, a porušili sa práva na súkromie a dôverný charakter korešpondencie, ako aj právo na ochranu osobných informácií.

Všadeprítomnosť trhu a ochrana hospodárskych záujmov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie vlastných cieľov v rámci jednotlivých odvetví, sú nezlučiteľné s ochranou a zaručením všeobecného blaha. Výsledky tejto politiky sú v súčasnosti celkom zrejmé.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že keď som počúval príspevky, ktoré odzneli po mojom vystúpení, napadlo mi, že mnohí ma nepočúvali pozorne. Veľmi jasne som dal najavo, že máme v úmysle dodržiavať acquis communautaire a že sa pokúsim zabezpečiť, aby ostatné zmluvné strany dali súhlas na zverejnenie textu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje. Jasne som uviedol, že sa to bude týkať len porušenia práv duševného vlastníctva v komerčnom rozsahu, a takto by som mohol pokračovať aj ďalej. Nezodpoviem všetky predložené otázky, pretože, úprimne povedané, myslím si, že som ich zodpovedal už vo svojom úvodnom vystúpení.

Pán David Martin sa pýtal, čo sa stane, ak určitá osoba neodchádza len z Európskej únie, ale aj z krajiny, ktorá je signatárom dohody ACTA. Táto otázka je zaujímavá, pretože závisí, samozrejme, od toho, kam daná osoba cestuje. Ak cestuje do krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou dohody ACTA, bude to závisieť od colných a policajných orgánov danej krajiny, to je však mimo nášho dosahu. V prípade, že uvedená situácia bude patriť do rámca našich právomocí, samozrejme zaručíme, že k tomu nedôjde, avšak za iných sa vyjadrovať nemôžeme.

Nesúhlasím v plnej miere s argumentáciou pani in ’t Veldovej, ktorá sa týkala schválenia a kontroly zo strany Parlamentu, dovoľte mi však veľmi jasne uviesť, o čo podľa mňa ide v Lisabonskej zmluve. Ide o to, že Rada prideľuje mandát Komisii a Komisia rokuje. Rada prijala rozhodnutie o mandáte v súlade s vlastným rokovacím poriadkom. To, či člen Rady ministrov potrebuje schválenie zo strany národného parlamentu vopred, nie je záležitosťou európskeho práva, ale práva vnútroštátneho, a to sa v jednotlivých štátoch líši. Viem, že napríklad vo vašej krajine je pri mnohých stanoviskách tohto druhu potrebné schválenie zo strany parlamentu vopred. To je v poriadku. Ale v niektorých iných krajinách to tak nie je. Myslím si, že by sme nemali posudzovať spôsob prijímania rozhodnutí zo strany Rady. Pokiaľ Rada dodržiava zmluvu a vlastný rokovací poriadok, myslím si, že ide o jej záležitosti, nie priamo o naše.

Istým spôsobom ste ma chceli ochrániť, aby mi nekontrolovali iPod. Nemám iPod, takže je to v poriadku. Vlastne, od včera jeden mám, ešte som ho však nepoužil a na Nový Zéland necestujem. Je to trochu ďaleko. Môžu si to dovoliť úradníci, ktorí majú na takú cestu trocha viac času.

(NL) Celú diskusiu týkajúcu sa kuchyne nechám na pani Stassenovú…

Čína, to je zaujímavá otázka. Ako viete, pani Roithová, Čína sa na prebiehajúcich rokovaniach nezúčastňuje. Čína predstavuje vážny problém, pretože, ako správne uvádzate, je najväčším zdrojom falšovania.

V súčasnej dobe s Čínou vedieme niekoľko rokovaní a diskusií, tiež ide o hospodársky dialóg na vysokej úrovni. Znova opakujem, kladieme dôraz na práva duševného vlastníctva, ktoré predstavujú jeden z najdôležitejších problémov, a to nielen pokiaľ ide o obchodovanie prostredníctvom internetu, ale aj o mnohé iné činnosti. Po uzatvorení budú môcť dohodu ACTA podpísať všetky krajiny a dúfam, že Čína dospeje k záveru, že aj pre jej priemysel bude prospešná lepšia ochrana práv duševného vlastníctva, a skôr či neskôr dohodu podpíše. Pozrite sa na krajiny, v ktorých k uvedenej situácii došlo v minulosti. V súčasnom období sa o práva duševného vlastníctva zaujímajú oveľa viac.

Nie celkom súhlasím s výkladom článku 218, ktorý uviedli pán Le Hyaric a pani Trautmannová. V článku 218 sa uvádza, že Parlament by mal byť informovaný vo všetkých etapách konania. A vy informovaní ste, a nielen to. Poskytovaním informácií výrazne presahujeme rámec článku 218, výrazne. S tým však nemám problém. Vo svojom úvodnom vystúpení som jasne uviedol, že budeme trvať na tom, aby ostatné strany súhlasili s naším zverejnením súčasného návrhu textu. Tvrdenie, že nerešpektujeme článok 218, však nie je správne.

Mimochodom, pani in ’t Veldovej by som rád povedal, že sme vám zaslali prílohu 16 k ustanoveniu o dôvernosti v súvislosti so všetkými dokumentmi, ktorú schválili všetky zmluvné strany dohody ACTA. Generálny riaditeľ pán David O’Sullivan vám ju zaslal 21. januára 2009. Samozrejme, že to bolo počas funkčného obdobia predošlého Parlamentu, avšak konkrétne osoby sú tie isté. Ten istý pán O’Sullivan a tá istá pani in ’t Veldová, takže ju máte. Preto vašu otázku, o čo vlastne ide, považujem za trochu problematickú.

Na záver mi dovoľte dať jasne najavo, že to, čo hovorím a čo som povedal v priebehu vypočutia, treba brať vážne. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som získal súhlas zmluvných strán a aby sme vám mohli poskytnúť úplné informácie. Vzhľadom na to, že k tomu ešte nedošlo, nemôžem vám sprístupniť návrh dohody, pretože by to predstavovalo porušenie ustanovenia o dôvernosti a takéto porušenie by malo následky, ktoré by sa netýkali len rokovaní o dohode ACTA. Ovplyvnilo by mnoho ďalších rokovaní, ktoré vedieme s príslušnými krajinami. Znamenalo by to porušenie dôvernosti ako takej, a to by skomplikovalo, prípadne aj znemožnilo všetky rokovania. Urobím však maximum pre to, aby ste uvedené materiály mali k dispozícii.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostal päť návrhov uznesení(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 10. marca 2010.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne.(FR) Kým Parlament už mesiace žiada o prístup k textom, o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) sa rokuje v čo najväčšej tajnosti za chrbtom občanov a ich zástupcov, a to je neprijateľné. V tejto situácii sa nevyzná ani samotná Komisia. Tvrdí nám, že nám už zaslala dokumenty, a zároveň to, že požiada Radu o zverejnenie všetkých textov. Kto si z nás teda strieľa?

Okrem otázky transparentnosti by sme Komisii a Rade chceli pripomenúť aj to, že na konci rokovaní budú musieť získať súhlas Parlamentu. Z uniknutých dokumentov, ktoré sa k nám dostali, sa zdá, že ide o trójskeho koňa: členské štáty na čele s francúzskou vládou majú pod zámienkou plne legitímneho boja proti falšovaniu v úmysle hlasovať za text, ktorý by mohol narušiť prístup k liekom, slobodu prejavu, nestrannosť internetu a právnu zodpovednosť jeho sprostredkovateľov.

Parlament je v skutočnosti proti akémukoľvek narušeniu acquis communautaire. Ak Komisia a Rada nezmenia svoju stratégiu, budeme chrániť osobné slobody našich spoluobčanov tým, že zamietneme dohodu ACTA, rovnako ako sme zamietli dohodu o Spoločnosti pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT).

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne.(PT) Vítam otázku na ústne zodpovedanie pre Komisiu, ktorá sa týka transparentnosti a súčasného stavu rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). Podľa môjho názoru je na vyriešenie situácie, v ktorej sa nachádzame, potrebné prijať bezodkladné opatrenia. Je neprijateľné, aby Komisia vylúčila Európsky parlament z rokovaní o vypracovaní dohody ACTA, pretože Parlament musí schváliť ustanovenia tejto dohody. Ako už bolo uvedené, Komisia musí čo najskôr zverejniť všetky rokovania, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s dohodou ACTA, ako aj predpokladané vyhliadky aprílového stretnutia. Otázky ako nútenie poskytovateľov internetu na sledovanie prevádzky a zavádzanie obmedzení v rámci svojich sietí môžu mať na obyvateľstvo nepriaznivý vplyv z hľadiska dodržiavania ich práva na súkromie, ako aj z dôvodu ďalších nákladov zo strany používateľov. O takýchto otázkach je potrebné diskutovať otvorene a je potrebné konzultovať aj verejnú mienku. Aby sme sa mohli vyhnúť akémukoľvek nekorektnému a nedemokratickému správaniu, je potrebné, aby bolo známe stanovisko európskych občanov a priemyselných odvetví v súvislosti s týmito opatreniami a aby sa rešpektovalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Dámy a páni, Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu, o ktorej v súčasnom období Komisia rokuje, presahuje rámec zásady proporcionality zakotvenej v právnych predpisoch EÚ. Na základe tejto zásady nesmie činnosť Únie presiahnuť rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmluvy. Dôvodom na mimoriadne obavy je kapitola o internete. Tvrdí sa, že súčasťou dohody sú nariadenia, ktoré by mohli obmedziť na jednej strane slobodu prejavu na internete a obchodnú činnosť na strane druhej. Uvedená situácia bude výsledkom údajne navrhovaných opatrení, na základe ktorých by mali poskytovatelia internetových služieb niesť právnu zodpovednosť za obsah odosielaných informácií a mali by sa udeľovať trestné sankcie za sťahovanie súborov pre osobnú potrebu. Používam výraz údajne, lebo informácie o obsahu dohody nepochádzajú z oficiálnych zdrojov, ale len z klebiet a uniknutých dokumentov, pretože Komisia Parlament o postupe rokovaní neinformuje. Avšak v texte Lisabonskej zmluvy sa v súčasnosti takýto postup predvída. Navyše, na schválenie akejkoľvek dohody zo strany Rady je nevyhnutný súhlas Parlamentu vyjadrený väčšinou hlasov. Nová zmluva prináša aj právomoc, ktorá umožňuje prijatie opatrení v oblasti duševného vlastníctva a ktorou Parlament a Rada disponujú v rovnakej miere. Preto svoj hlas pridávam k tým kolegom poslancom, ktorí požadujú väčšiu transparentnosť súčasných rokovaní, a myslím si, že medziinštitucionálna spolupráca v súvislosti s dohodou ACTA by mala preukázať, že všetky inštitúcie berú novú zmluvu, ktorá už nadobudla platnosť, vážne. V súčasnosti to tak nie je.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu má mandát, ktorý je nevyhnutný na ochranu práv duševného vlastníctva. V období po kríze je potrebné poskytnúť intelektuálom a umelcom podnet na využitie ich tvorivosti a na bezpečné zverejňovanie vlastných materiálov na internete. Je potrebné dosiahnuť rovnováhu tohto práva a práva jednotlivca na prístup k informáciám a navyše, sankcie by sa mali týkať len tých, ktorí využívajú materiály chránené autorským právom na komerčné účely vo väčšej miere. Táto otázka sa však nemá riešiť teraz. V súčasnom období ma najviac znepokojuje úroveň informovanosti tohto Parlamentu o rokovaniach. Podľa Lisabonskej zmluvy musí túto dohodu schváliť Parlament a z reakcií svojich kolegov sa domnievam, že vzhľadom na svoj vývoj bude prijatá chladne. Rokovania o dohode ACTA musia byť otvorenejšie a Komisia a Rada musia v tomto smere preukázať ochotu tým, že zaručia široký prístup Parlamentu k dokumentom týkajúcim sa tejto problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (S&D), písomne. – Dúfam, že písomné vyhlásenie o dohode ACTA, ktoré som pred dvoma týždňami predložil so svojimi kolegami pánmi Castexom a Alvarom a pani Roithovou, a dnešná rozprava poslúžia ako oneskorený budíček pre Radu a Komisiu. Tento Parlament sa nebude ticho a nečinne prizerať, ako sa za zatvorenými dverami rokuje o základných právach miliónov občanov. Sme proti akémukoľvek „legislatívnemu prepieraniu“ na medzinárodnej úrovni, výsledok ktorého by väčšina národných parlamentov, o Európskom parlamente ani nehovoriac, prijala len s veľkými ťažkosťami. Mám, samozrejme, na mysli neslávne známe zákony týkajúce sa postupu troch varovaní. Tento Parlament je pevne presvedčený o tom, že je potrebné chrániť práva duševného vlastníctva. Avšak nie tak, že súkromným spoločnostiam sa poskytnú rozsiahle práva na nekritické sledovanie činností všetkých občanov na internete, ktoré odmietame umožniť dokonca aj našej polícii v rámci boja proti terorizmu, a nie prostredníctvom neprimeraného trestu vo forme odpojenia celých domácností od internetu. Samotný prístup k internetu predstavuje základné právo. A je potrebné ho ako také vnímať a chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Theurer (ALDE), písomne.(DE) Rokovania Európskej komisie týkajúce sa Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) vyvolali niekoľko otázok. Hoci sa dohoda týka oprávnených obáv, konkrétne boja proti falšovaniu a pašovaniu výrobkov a obchodných značiek, je potrebné, aby bola vo väčšej miere založená na našich európskych zásadách. Nesmie viesť k harmonizácii autorského práva, práva týkajúceho sa patentov alebo právnych predpisov týkajúcich sa ochranných známok. Naopak, našou najdôležitejšou zásadou musí zostať zásada subsidiarity. Obchodné dohody sa nesmú zneužívať na obmedzovanie základných práv a slobôd jednotlivcov. Skôr než Parlament dá požadovaný súhlas na ratifikáciu tejto dohody, je ešte potrebné uskutočniť výrazné zlepšenia, a to nielen pokiaľ ide o obsah. Parlament musí byť zapojený do rokovaní vo väčšej miere a dokumenty, o ktorých sa rokuje, nám musia byť sprístupnené v plnom rozsahu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia