Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

8. Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз (писмена декларация): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. – Писмена декларация 0071/2009, внесена от членовете на Парламента Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента. Следователно, в съответствие с член 123 от Правилника за дейността, тя ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана заедно с други текстове, приети на пленарното заседание от 24 февруари 2010 г. Имената на подписалите я лица ще бъдат публикувани в протокола от заседанието.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Г-н председател, бих искала само да благодаря на всички за подписването на Писмена декларация 71 относно рака на гърдата.

Повечето от вас знаят, че това е водещата причина за смъртността на жени между 35 и 59-годишна възраст в ЕС и нашето желание е държавите-членки, наред с другото, да въведат скринингови програми на национално равнище и да открият специализирани отделения за рак на гърдата.

Надявам се, че подписването на писмената декларация ще отбележи още една крачка към осигуряването на дейност на равнището на ЕС за възпиране на отрицателните последици от рака на гърдата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да благодаря на нашите колеги и на всички вас, които сте подписали тази декларация.

 
Правна информация - Политика за поверителност