Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 19 april 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Den skriftliga förklaringen 0071/2009, ingiven av ledamöterna Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, om kampen mot bröstcancer i EU, har undertecknats av mer än hälften av parlamentsledamöterna. I enlighet med artikel 123 i arbetsordningen översänds den till mottagarna och offentliggörs bland de texter som antagits av kammaren den 24 februari 2010. Undertecknarnas namn offentliggörs i sammanträdesprotokollet.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Herr talman! Jag vill bara framföra mitt tack till alla som undertecknat den skriftliga deklarationen 71 om bröstcancer.

De flesta av er känner till att detta är den ledande dödsorsaken för kvinnor mellan 35 och 59 år i EU. Vi uppmanar bland annat medlemsstaterna att införa landsomfattande mammografiundersökningar och mammografienheter.

Förhoppningsvis är undertecknandet av denna skriftliga förklaring ännu ett framsteg som kan bidra till att säkerställa införandet av EU-omfattande åtgärder för att stoppa bröstcancerns härjningar.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag tackar ledamoten, och alla er som har undertecknat förklaringen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy