Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 19. aprill 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  President. – Järgmiseks päevakorrapunktiks on üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Austatud president! Tänan sõnavõtuvõimaluse eest! Arvestades sellega, mida siin äsja nii lühikese etteteatamisaja järel öeldi, palun ma teil veel kord 5. ja 6. mai istungil hääletamise küsimuse üle järele mõelda.

On üsna tõenäoline, et suurem osa Ühendkuningriigi Euroopa Parlamendi liikmetest ei ole sel ajal siin. 6. mail toimuvad meie üldvalimised. Kogu meie riiki ei ole siin. Te arutlete küsimuste üle, mis ei esinda Ühendkuningriiki. Palun teil kaaluda näiteks kuupäeva 4. mai – ehk siis hääletus paar päeva ettepoole tõsta –, sest kui te meil hääletusest osa võtta ei lase, siis ei anna te Ühendkuningriigile võimalust meetmete toetamiseks või nende tagasilükkamiseks ...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

 
  
MPphoto
 

  President. - Minu vastus on, et ma suhtun teie öeldusse väga tõsiselt. Meil on kaks päeva: 5. ja 6. mai. Me veel otsustame, kuidas 5. ja 6. maiks kavandatud hääletused toimuvad ja kuidas need jagunevad.

 
  
MPphoto
 

  President. – Enne alustamist on mul üks teadaanne. Nagu me teame on kodukorra artikliga 150 nähtud ette üheminutilised sõnavõtud. Kogemused näitavad, et sõna võtta soovijaid on enam kui kaks korda nii palju, kui meile sõnavõttudeks on aega antud. Seega on vältimatu, et parlamendiliikmed, kes ootasid oma sõnavõtu korda, kuid siis sõna võtta ei saanud, on pettunud. Edaspidi kasutan ma üheminutiliste sõnavõttude puhul ebakindluse ja pettumuse ärahoidmiseks järgmist menetlust. Kodukorra artikli 150 kohaselt koostatakse nimekiri 30 sõnavõtjaga, kes valitakse nii, et valitseks poliitiline ja geograafiline tasakaal. Eelisõigus antakse nendele parlamendiliikmetele, kes ei ole saanud võtta sõna eelneva kahe osaistungjärgu üheminutilistes sõnavõttudes. Kõikidele parlamendiliikmetele, kes sõna võtta soovisid, antakse eelnevalt teada, kas nad valiti või mitte. Parlamendiliikmed, kellele sõnavõtuvõimalus antakse, peavad olema istungisaalis kohal, kui on nende kord sõna võtta.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE).(PL) Austatud president! Tahaksin juhtida tähelepanu geneetiliselt muundatud toiduainete küsimusele. Euroopa Komisjon koostab ettepanekut muudatuse tegemiseks ELi õiguses, millega antakse liikmesriikidele rohkem vabadusi seoses otsustamisega, kas nad tahavad lubada geneetiliselt muundatud organismide kasutamist, sest hetkel ei saa liikmesriigid ELi õiguse kohaselt geneetiliselt muundatud organisme keelustada.

Euroopa Komisjon teeb peagi ettepaneku, et liikmesriigid peavad saama ise teha otsuseid seoses geneetiliselt muundatud taimede kasvatamisega. Otsuseid seoses geneetiliselt muundatud seemnete importimise ja töötlemisega tehakse aga endiselt ELi tasandil. Sellest lähtudes peaksime mõtlema sellele, kas geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavate toodete jaoks tuleks võtta kasutusele erimärgistus. See märgistus oleks selge ja universaalselt äratuntav, et Euroopa tarbijad teaksid, et ostetav toode ei ole valmistatud loomadest, keda on toidetud geneetiliselt muundatud loomasöödaga. Peame seetõttu mõtlema kindlat liiki kujundusega märgistusele.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE). – Austatud president! Tuletan parlamendile meelde, et aasta eest vastati Moldova vabariigis aset leidnud kommunistlikule tagakiusamisele rahva seas heakskiitu pälvinud mässuga. Tänu nimetatud meeleavaldusele sai võimule euroopameelne koalitsioon ning ka nüüd, aasta hiljem, tõestas uus valitsus oma hoiakut Euroopa suhtes. Moldova valitsus vajab otsest Euroopa Liidu toetust ning Euroopa saab aidata Moldovat kolmel viisil: kiire finantsabi osutamise, viisavabaduse kehtestamise ja assotsiatsioonilepingu sõlmimisega.

Tahan mainida ka ajakirjaniku Ernest Vardaniani juhtumit, kelle Transnistria nn ametivõimud vahistasid, isolatsioonis hoidsid ning riigi reetmises süüdistasid. Tegemist on tõsise inimõiguste rikkumisega. Palun, et välisasjade kõrge esindaja ja ELi Moldova delegatsiooni juht nõuaksid kiireimas korras kinnipeetava ajakirjaniku vabastamist.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Austatud president! Austatud peasekretär, lugupeetud volinik! Peaksin esitama nüüd oma ettevalmistatud sõnavõtu, kuid tingimused on väga erakorralised. Me teame kõik, et ilmastikutingimuste tõttu ei ole meil kõigil eriti lihtne siin Strasbourgis kohtuda. See on paljudele kaasparlamendiliikmetele ja ametnikele palju stressi ja peavalu tekitanud.

Tahan kasutada võimalust, et tänada nii teid, austatud president, kui ka Klaus Welle juhitud peasekretariaati selle eest, et te ei jätnud midagi juhuse hooleks ning tagasite meile parimad võimalikud töötingimused.

Kohe, kui lennuliikluse probleem päevakorda kerkis, hakkas parlament korraldama ümber transporti Strasbourgi ning seoses sellega tänan ma teid ka kõikide nende nimel, kes täna siin olla ei saa! Suur tänu teile!

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Austatud president! Proovisin juba enne teie tähelepanu saada, kui rääkisite uutest eeskirjadest üheminutiliste sõnavõttude kohta. Poolakana teate hästi, milline tähtsus on eri klassist inimestel ja parlamendiliikmetel. Palun teil aga võtta kodukorda puudutavaid märkusi käsitledes arvesse ka tagumistes ridades istuvaid inimesi.

Mul on mõned spetsiifilised küsimused. Kas võiksite esmalt täpsustada ühte, mida ennist ütlesite – nimelt, kas mõtlete järgmise kahe osaistungjärgu all järgmist kahte osaistungjärku Strasbourgis või peate nende all ka Brüsselit silmas?

Teiseks, mida teete juhul, nagu ka praegu, kus parlamendiliikmed ei ole mingil põhjusel siin, kuigi nad on palunud sõna võtta? Kas sel juhul on paar minutit rohkem eelneva registreerimata sõnavõttude jaoks?

Kolmandaks, seoses selle uue tõhusama toimimisega, mis on igati teretulnud, kas te võiksite sellega kohe täna algust teha ning lugeda meile ette järgmise 30 sõnavõtja nimed, kellele täna sõnavõtuvõimaluse anda kavatsete?

 
  
MPphoto
 

  President. – Tänan teid selle märkuse eest! Uus kodukord hakkab kehtima alates Brüsseli kohtumisest. Brüsseli osaistungjärk on esimene, kus uut kodukorda rakendatakse.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Austatud president! Rumeenias on taas tõusnud päevakorda hulkuvate koerte probleem seoses asjaoluga, et plaanitakse tühistada 2008. aasta 15. jaanuarist alates jõus olnud keeld seoses hulkuvate koerte tapmisega. Mul on hea meel, et Rumeenia otsustas taas nende plaanide rakendamisest hoiduda. Sellele vaatamata ei ole lahenduseks ka valitud alternatiiv, milleks on koerte paigutamine suurtesse loomavarjupaikadesse. Ainus mõttekas lahendus on kastreerimisprogrammi kasutuselvõtmine. Rumeenia ei ole aga sellega nõus. Euroopa Liit peaks seoses selle probleemiga, nagu iga teisegi loomade kaitsmist puudutava probleemiga, kiiremas korras midagi ette võtma.

See oli minu üheminutiline sõnavõtt, austatud president. Tahtsin kasutada järelejäänud aega, et selgitada veel kord seda, mida ma ennist öelda tahtsin.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Austatud president! Kui sisemajanduse kogutoodangu põhimõtte leiutaja Simon Kuznets mõistis, kui raske on määratleda riigi heaolu ainult riigi sissetuleku suuruse järgi, siis ei arva ma, et ta pidas silmas, et läheb mööda kolmveerand sajandit, enne kui viiel Nobeli preemia laureaadil õnnestub koostada ettepanekute kogum, mis annaks võimaluse hinnata majanduslikku jõudlust ja sotsiaalset toodangut palju täpsemini kui SKT seda teeb. See makromajanduslik näitaja ei arvesta toodete kvaliteediga, selles ei mõõdeta jätkusuutlikku majanduskasvu ega arvestata muude teguritega, nagu elatus ja eeslinnade majandused, majapidamistööd ja vabatahtlik tegevus.

Lähtudes asjaomases komisjonis tehtud tööst, mis on võetud kokku Stiglitzi raportis, koostati ettepanek seoses riikliku statistikasüsteemi täiustamise, elukvaliteedi täpsema määratlemise ning jätkusuutliku arengu kaasamisega majandusliku ja sotsiaalse arengu indeksisse.

Selles kontekstis vajame minu arvates kogu Euroopa Liidu ulatuses koordineeritud süsteem, millega mõõta elukvaliteeti, majanduskasvu jätkusuutlikkust ja loomulikult ka sotsiaalseid erinevusi. See näitaks, et oleme meid väga palju mõjutanud majanduslangusest ka midagi õppinud.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Silvana KOCH-MEHRIN
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Austatud juhataja! Möödunud nädalal otsustas kohus, et baskikeelse ajalehe Egunkaria sulgemine, millest ma siin paari nädala eest rääkisin, oli ebaõiglane, seadusevastane ja meelevaldne tegu.

Kohtuotsuses on öeldud, et ei Hispaania põhiseadus ega kriminaalkoodeks luba ajalehe sulgemist ja kogu kaebuse aluseks oli asjaolu, et baskide kultuuri kaitsmine tähendab koostööd ETAga, mis on absurdne. Samuti mainib kohtuotsus, et kaebealused on täiesti süütud, et nad ei kuulu ETAsse ja ETA ei rahasta ajalehte ning ei ole seda ka kunagi teinud. Viimaks märgib kohtuotsus, et kinnipeetuid hoiti isolatsioonis ilma piisava õigusliku kontrollita, mis annab alust kinnipeetute väidetele seoses väärkohtlemise ja piinamisega.

Mul on seoses sellega kaks palvet. Palun meil kõigil pidada meeles tagajärgi, mida demagoogia, tunnetega manipuleerimine ja hädaolukordades vastu võetud õigusaktid demokraatiale avaldavad, ning samuti asjaolu, et Hispaania meedia peamised elemendid ja suurimad parteid süüdistasid koostöös ETAga kõiki neid meie hulgast, kes selle ebaõigluse vastu sõna võtsid. Tahan samuti, et me kõik töötaksime koos selle nimel, et ohvreid õiglaselt koheldakse ja et see juhtum saaks ausalt lahendatud.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Austatud juhataja! Eelmisel veebruaril esitati Euroopa Parlamendile Euroopa Komisjoni aruanne ebaseaduslike uimastite turgude kohta maailmas alates 1998. aastast, mida toimetasid Peter Reuter ja Franz Trautmann. Raport on väärtuslik andmebaas ning selles tehtud järeldused annavad kinnitust teatud seni tehtud hinnangutele uimastipoliitikate mittetõhususe kohta Euroopa Liidus ja ülemaailmsel tasandil.

Peamiseks järelduseks on, et olemasolevad poliitikad ei ole saavutanud oma peamist eesmärki, milleks on vähendada ebaseaduslike ainete nõudlust ja pakkumist ning mis on peamiseks teguriks, mis ohustab üksikute kasutajate heaolu, nende elukeskkonda, majandust ja ühiskonda.

2004. aastal kiitis Euroopa Parlament heaks ettepanekute paketi, millesse kuulus ka Catania raport. Nõuame sel põhjusel probleemi uut läbivaatamist laiemas raamistikus, et kaitsta kasutajaid kahju eest.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Austatud juhataja! Minu rahvast tabas suur tragöödia. Meie president, keskpanga juht ja sõjaväejuhid tapeti. Eile olid presidendi ja tema naise matused. Tahan tänada paljusid Euroopa Liidu liikmesriike nende solidaarsuseavalduste eest! Euroopa solidaarsuse põhimõte on end tõestanud ning meile, poolakatele on see väga tähtis. Matustest võtsid osa Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Ungari, Saksamaa, Leedu, Läti, Rumeenia ja Sloveenia presidendid ning Eesti peaminister. Mul on kahju, et nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president seal ei viibinud. Nad ei saanud tulla, aga sellegipoolest olid matustel näiteks Aserbaidžaani, Armeenia ja Gruusia peaministrid, kes pidid palju kaugemalt kohale tulema. Ma tänan kõiki kohalviibijaid nende solidaarsuse eest!

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Austatud juhataja! Tahan öelda mulle antud minuti jooksul paar sõna Serbia kohta. Serbia eesmärgid seoses ELiga ühinemisega annavad riigile tuult tiibadesse. Igatahes vabandas riik hiljuti ametlikult Srebrenica genotsiidi eest ning midagi sarnast ei saa kindlasti öelda vaidlust tekitava kandidaatriigi Türgi kohta, kus ähvardatakse sanktsioonidega, niipea kui mõni riik Armeenia genotsiidi küsimuse üle arutlema hakkab.

Kopenhaageni kriteeriumide tõlgendamine on minu arvates täiesti suvaline, kui Belgradi süüdistatakse puudulikus koostöös seoses Haagi rahvusvahelise sõjakuritegude tribunaliga, kuid Ankara inimõiguste rikkumisi peetakse samas ebaolulisteks.

Kaksikmoraal ei ole aga Euroopa Liidu jaoks midagi uut. Bosnias surutakse mitu eri rahvusrühma kokku ühte mitmekultuursesse riiki, samas aga tohib Kosovos üks rahvusrühm järsku olemasolevast riigist lahku lüüa.

Vastupidiselt Türgile on Serbia ajalooliselt, vaimselt ja kultuuriliselt osa Euroopast ning väga oluline riik Balkani maade julgeoleku tagamiseks. Loomulikult ei tohi me korrata vigasid, mida tehti Bulgaaria ja Rumeenia kiirustatud ühinemisega. Kõik ühinemise kriteeriumid tuleb kindlasti täita, kuid Serbia on Euroopa riik ja peab saam Euroopa Liidu osaks.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Austatud juhataja! Hiljutine tähtsa terrorirühmituse haru purustamine Kreekas tuletab meelde, et vägivald ja oht demokraatlikele institutsioonidele ei tunnista piire ning on täiesti valimatu.

Tähtis on pidada meeles, et praegune majanduskriis ja pessimismitunne, mida see kodanikes tõstab, õhutab agressiooni ja loob vägivalda. Kõik nõustuvad, et vägivald on laiduväärt selle vormist ja allikast olenemata. Sellegipoolest peame pöörama rohkem tähelepanu ja jõudma kokkuleppele eeskätt seoses probleemi ennetamisega, mitte selle tagajärgede parandamisega. Seepärast peame käsitlema veelgi tähtsamana küsimusi seoses SWIFTi, reisijaandmete ning Europoli ja Eurojusti tugevdamisega.

Olles need tuvastanud, tuleb igal juhul lahendada kroonilised sotsiaalsed haigusetekitajad, mis vägivalda põhjustavad. Peame saama jagu vaesusest ja töötusest! Tegevusetuse jaoks ei ole enam ruumi. Viimane kord taganesid Euroopa juhid praeguse majanduslikult raske perioodi sotsiaalsete väljakutset ees ning meie kontinent langes viha ja totalitaarsuse kuristikku.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Austatud juhataja! Head kolleegid! Juhin Euroopa Komisjoni ja parlamendi tähelepanu murettekitavale olukorrale seoses tooraine hinnaga. Minu valimisringkonda kuulub Euroopa suurima terasetööstusega Duisburg. Nii seal kui ka teistes ELi terase tootmisega tegelevates piirkondades on töötajad mures oma töökohtade pärast, sest kolm suurimat rauamaagi tarnijat suruvad terasetööstusele peale 100% hinnatõusu. Tulevikus hakatakse rauamaagiga kauplema Londoni metallibörsil, ilma et oleks – nagu varem – tagatud turvalisus pikaajaliste tarnelepingutega. Töötajad ja ametiühingud kardavad, et see tõstab märgatavalt terase kui tooraine hinda. See kõik juhtub ajal, mil kõik potentsiaalsed kokkuhoiuvõimalused seoses kulude kärpimise programmide ja tööjõu ümberkorraldamisega ning vahetult pärast viimaseid ümberkorraldusi terasetööstuses on täielikult ammendatud. Töönõukogud ja Saksamaa Metallitööliste Liit Duisburgi nimel esitasid olukorrale tähelepanu juhtimiseks apellatsiooni kantsler Merkelile ja president Barrosole. Palun komisjonil sellele apellatsioonile vastata!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Austatud juhataja! Reisijad, kelle puhkuseplaanid rikkus ära vulkaaniline tuhk, on nüüd segaduses kindlustuse pärast.

Olgugi et lennureisijate õigusi käsitleva direktiivi kohaselt maksavad lennuettevõtted raha tagasi või broneerivad lennud ümber, peavad paljud reisijad maksma hotellitubade ning autode rentimise või alternatiivsete reisivõimaluste eest, kuigi mõnede reisikindlustuspoliiside järgi tuleb need kahjud hüvitada.

Teised aga jälle väidavad, et tegemist on vääramatu jõuga. Palun ettevõtetelt, et nad oleksid siiski pragmaatilised ja mõistlikud ning mõtleksid oma otsuse üle järele, arvestades sellega, et minu valimisringkonnas, nagu paljudes teisteski, on mitmeid kodanikke, kes ootavad eri maailmajagude lennuväljades ning kaotavad raha, mida neil ei ole!

Mõistan, et reisipakettide direktiivi vaadatakse hetkel läbi, ning seda tuleb teha kiiresti.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et nimetatud direktiiv peab igal juhul tagama, et on olemas standardsed eeskirjad, mis kehtivad just selliste juhtumite puhul. Isegi praegusel etapil palun ma komisjonil asjale tähelepanu pöörata.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Teen siin, Euroopa institutsioonide demokraatlikus südames ettepaneku anda kiire ülevaade lõplikust mõjust, mida Euroopa sekkumised kogukondadele, piirkondadele ja üksikisikutele avaldavad.

Minu arvates peame otsustama, kas esitada universalistide ja globalistide visioon või säilitada hoopis iga üksikisiku panus ja identiteet. Ma arvan, et teine valik on parem. Tegemist on laiema visiooniga, milles on oma koht ja väärikus ka spetsiifilistest elukutsetest ja traditsioonidest tulenevatel ainulaadsetel mõõtmetel.

Võtame näiteks 2006. aasta teenustedirektiivi, nn Bolkensteini direktiivi tagajärjed Itaalia kuurortidele. Minu arvates ei tohi me väidetavalt tõhusama ülemaailmse süsteemi kasuks ohverdada kohalikke kogukondi iseloomustavat kultuuri ja traditsioonilist külalislahkust.

Ma usun, et majanduslikust seisukohast on väikeettevõtted kõige tõepärasem kultuurilise identiteedi väljendamise viis kohalikele kogukondadele ning seetõttu tuleb neid alati kaitsta.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Austatud juhataja! Tänapäeval on väga raske olla tulihingeline euroopameelne. Tahan rääkida täna Eurostati probleemist. Tuli välja, et Eurostat teadis palju rohkem tegelikust Kreekas valitsenud olukorrast, kui üldiselt arvati. On aruandeid, mis avaldati ainult osaliselt ja mis paljastavad pettusjuhtumeid juba alates 2002. aastast, ning siis oli veel loomulikult ka suur 2008. aasta aruanne. Sellegipoolest on täiesti ebaselge, kuhu need aruanded lähevad, milline on nende mõju ja kes nende eest – ning antud juhul nende eiramise eest – vastutab.

Teen sellest lähtudes ettepaneku võtta nüüd Eurostat konstruktiivselt käsile ja seda mitte ainult seoses skandaalsete tavadega, mis loomulikult juba minevikus kasutusel olid. Seega teen ettepaneku, et komisjon teeb kõik, mis võimalik, et tagada Eurostati sõltumatus ja anda Euroopa kodanikele teavet, mida oma demokraatias suurte muudatuste tegemiseks väga vajame.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE).(PT) Seisame täna silmitsi loodusõnnetusega, millel on etteaimamatud tagajärjed. Saame teaduslikult suhteliselt täpselt välja arvutada atmosfääris olevate osakeste mõju lennukimootoritele ja lennukisüsteemidele. Teaduslikult saame arvutada üpris täpselt välja ka nende osakeste liikumise atmosfääris. Täna kohtuvad ELi transpordiministrid, et otsustada, kuidas õhutranspordi olukorraga tegeleda. Kohtumisel järelduste tegemisel tuleb lähtuda teaduslikest andmetest ja ettevaatusprintsiibist. Majandus ei tohi inimeste ohutusest tähtsam olla. Euroopa peab toimima ka edaspidi ohutuse ja elukvaliteedi bastionina. Sellegipoolest ootame kiireid ja pragmaatilisi lahendusi seoses alternatiivsete transpordivõimalustega merel ja maal.

Viimase aasta jooksul on leidnud aset mitmeid kriise, loodusõnnetusi ja epideemiaid ning kõigest sellest lähtudes ...

(Istungi juhataja katkestas sõnavõtu)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Austatud juhataja! Selle aasta lõpus jõustub kolmas postidirektiiv, mis postituru täielikult dereguleerib. Me kõike teame väga hästi, millist mõju avaldab majandus- ja finantskriis, kaasa arvatud postiturule.

Kriisi mõjud on mitmekordistunud pärast direktiivi rakendamist liikmesriikides, kus postiturg täielikult dereguleeritud on. Selles sektoris on koondamiste ja allesjäänud töötajate palkade kärpimise tase keskmisest palju kõrgem. Vähenenud on ka tehingute arv, tõusnud on postikulud ning mainimata ei saa jätta ka asjaolu, et raskesti ligipääsetavates kohtades ja piirkondades elavatelt kodanikelt on võetud võimalus pidada sidet ning kasutada universaalset teenust.

Ma arvan, et kõne all oleva direktiivi rakendamisest tulenevad tagajärjed vajavad hindamist. Meie kohustuseks on vältida sotsiaalset dumpingut. Kutsun asjaomaseid Euroopa institutsioone üles kaaluma vähemalt kaheaastase moratooriumi kehtestamist tähtaegadele, mis on nähtud ette direktiivi rakendamiseks koos teatud muudatustega iga liikmesriigi puhul, milles seda veel rakendama hakatakse.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Tahan täna teile rääkida ajakirjaniku Ernest Vardaniani väga delikaatsest olukorrast. Ta vahistati isekuulutatud Transnistria Vabariigis Igor Smirnovi režiimi vastasena.

Ernest Vardaniani süüdistatakse riigi reetmises ja spionaažis, mis on nii absurdne kui ka täiesti naeruväärne. Ajakirjanikule ei antud tegelikult luba vabastamiseks kautsjoni eest ning teda hoitakse kinni täiesti kohutavates tingimustes. Tahan rõhutada, et sellist teguviisi kasutavad Tiraspoli ametivõimud Chişinău hirmutamiseks ajal, mil möödunud aastal peetud valmiste järel ametisse astunud uus valitsus tahaks läheneda Euroopa Liidule ja leida lahendust Transnistria konfliktile.

Nõuan ajakirjaniku Ernest Vardanian viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ning kutsun isekuulutatud Transnistria Vabariigi ametivõime üles astuma dialoogi Chişinăuga sealse konflikti lahendamiseks!

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Finants- ja majanduskriis on tabanud kõige raskemalt kõige vaesemaid inimesi. Nende vajadustele vastu tulemiseks nimetas Euroopa Liit 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks. Hinnanguliselt elab Euroopas vaesuses üle 40 miljoni inimese ning selle ohus veel 40 miljonit inimest. Eriti kahetsusväärne on asjaolu, et veerand nendest – 20 miljonit – on lapsed. Nende probleemid ei ole seotud ainult toidu, arstiabi ja riietuse puudumisega, vaid eelkõige olematu väljavaatega seoses olukorra paranemise ja vaesusest pääsemisega. Kõige tähtsamaks sammuks, mis võib aidata seda traagilist olukorda muuta, on kõrge haridustaseme tagamine. Seda on kõige selgemini näha väikestes linnades ja maapiirkondades, mis hariduskeskustest kaugele jäävad. Seepärast arvan ma, et parim lahendus muutuste tegemiseks on suurendada rahalisi vahendeid vaese taustaga noorte stipendiumiprogrammide jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Austatud juhataja! Mul on hea meel homse arutelu üle seoses kriisiga lennundussektoris, sest me ei tohi unustada, et see ei mõjuta ainult parlamenti, vaid kogu Euroopa inimesi ja ettevõtteid. Lisaks kõigele on Euroopa, või vähemalt suurem osa Euroopast, toibumas tõsisest majanduslangusest. Nagu paljud teisedki riigid, olgugi et mitte kõik, on ka Ühendkuningriik majanduslangusest toibumas ning seda tänu asjaolule, et valitsus sekkus, kui turg midagi teha ei suutnud, ega vaadanud lihtsalt kõrvalt pealt, nagu paljud oleksid tahtnud.

Järgmise paari nädala jooksul avaldatakse Ühendkuningriigis palju erinevaid majandust puudutavaid arve ja ma arvan, et paljud neist on positiivsed. Selle põhjuseks on valitsuse sekkumine. Minu arvates peavad ka ELi institutsioonid majanduslikult rasketel aegadel sekkuma. Kõik ELi institutsioonid peaksid edaspidi kandma hoolt selle eest, et meie eelarveid kasutataks majanduslikult rasketel aegadel inimeste ja ettevõtete abistamiseks ja taastumiskavade jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE).(PT) Teema, mida ma tänasel täiskogu istungil käsitlen, puudutab eri liikmesriikide eelarvepositsioone. Teen seda nüüd, pärast stabiilsuse ja kasvu programmide esitamise tähtaja möödumist. Need programmid ennustavad eri liikmesriikide positsioone keskpikas ja pikas perspektiivis. Minu riigi Portugali puhul märkis komisjon, et esitatud programm on väga riskantne. See on murettekitav märk turgude jaoks, kuid põhimõtteliselt anti sellega mõista, et komisjon pööras peamise tähelepanu stabiilsusele ja avaliku sektori raamatupidamisaruannetele, kuid samavõrd oleks vaja ka kasvu küsimusele tähelepanu pöörata. Ka sel juhul ei olnud näitajad, mida mu riik esitas, rahuldavad, ning kahjuks ei tunta ikka veel piisavalt muret selliste küsimuste üle nagu lihtsustamine ettevõtluse jaoks ja olukord maksukonkurentsiga.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Austatud juhataja! Sellest on möödas küll kaks sõnavõttu, aga ma tahaksin küsida kolleegilt, kes propageeris ELi sekkumist, kuidas EL tema arvates vulkaanilise tuha puhul sekkuma peaks?

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Üheminutiliste sõnavõttude ajal ei ole sinise kaardiga lisaküsimuste esitamine lubatud. Seega ei olnud tegemist kodukorda puudutava märkusega. Teie kaasparlamendiliige vastab ehk teie küsimusele pärast nelja silma all, aga igal juhul mitte täiskogu istungil.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Austatud juhataja! Mulle oleks meeldinud, kui oleksite sõnavõtjate puhul säilitanud meeste ja naiste vahelise tasakaalu. Andsite viis korda järjest sõnavõtuõiguse mehele.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. - Suur tänu teile! Nagu võite ette kujutada, on mulle kui soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma esimehele võrdõiguslikkus väga tähtis. Meil on sõnavõtjate nimekiri, mida üritasime tasakaalus hoida. Loomulikult sõltub see, kes arutelus sõna võtta saab, ka sellest, kes tegelikult kohal on.

Sellega on päevakorrapunkt lõpetatud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika