Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg Uitgave PB

15. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Mijnheer de Voorzitter, dank u wel dat u mij opnieuw gelegenheid geeft om te spreken. In het licht van datgene wat hier nu is gezegd, wil ik u verzoeken om op heel korte termijn nogmaals naar de kwestie van het stemmen tijdens de volgende vergaderperiode van 5 en 6 mei te kijken.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de meeste Europese afgevaardigden uit het Verenigd Koninkrijk niet aanwezig zijn. We hebben algemene verkiezingen op 6 mei. Het hele land zal hier afwezig zijn. U gaat dingen bespreken waarbij het Verenigd Koninkrijk niet vertegenwoordigd zal zijn. Ik dring er bij u op aan om te kijken naar bijvoorbeeld 4 mei – haal het een paar dagen naar voren – want als u de Britse afgevaardigden die stemming onthoudt, ontneemt u het Verenigd Koninkrijk een kans om maatregelen te steunen of zich ertegen te verzetten…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Als ik u mijn antwoord mag geven: ik zal wat u gezegd hebt heel serieus nemen. We hebben twee dagen: 5 en 6 mei. We zullen kijken wat we doen met de stemmingen die gepland zijn voor 5 en 6 mei, en hoe we die zullen verdelen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Voor we beginnen wil ik graag een aankondiging doen. Zoals u allen weet, kan uit hoofde van artikel 150 van het Reglement spreektijd van één minuut worden verleend. De ervaring leert dat er tweemaal zoveel verzoeken om spreektijd binnenkomen dan wij met het oog op de beschikbare tijd kunnen inwilligen. Het is onvermijdelijk dat leden teleurgesteld zijn als ze wachten op de mogelijkheid het woord te voeren, maar geen spreektijd krijgen. Om verdere onzekerheid en teleurstelling te vermijden, zal ik in de toekomst de volgende procedure hanteren voor de spreektijd van één minuut. Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement zal een lijst worden opgesteld van dertig sprekers, die zodanig zullen worden geselecteerd dat een representatief politiek en geografisch evenwicht wordt bewaard. Leden die in de vorige twee vergaderperioden geen spreektijd van één minuut hebben gekregen, krijgen voorrang. Alle leden die spreektijd hebben gevraagd worden vooraf verwittigd of ze al dan niet gekozen zijn. Van leden die voor spreektijd geselecteerd zijn, wordt verwacht dat ze hier aanwezig zijn als het hun beurt is om het woord te voeren.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou de kwestie van genetisch gemodificeerd voedsel onder de aandacht willen brengen. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel tot wijziging van de EU-wetgeving, zodat de lidstaten in de toekomst meer vrijheid krijgen bij het nemen van het besluit of ze genetisch gemodificeerde organismen willen toelaten. Op dit ogenblik is het volgens het geldende EU-recht immers niet mogelijk om in de lidstaten een verbod op ggo's in te voeren.

De Europese Commissie zal weldra met een voorstel komen dat de lidstaten in staat stelt om elk afzonderlijk een besluit te nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. Besluiten over de invoer en verwerking van genetisch gemodificeerde zaden zullen echter nog steeds op EU-niveau worden genomen. Met het oog hierop moeten wij ons afvragen of er geen speciaal etiket zou moeten worden ingevoerd voor ggo-vrije producten. Een dergelijk etiket zou duidelijk en algemeen herkenbaar moeten zijn, zodat de Europese consumenten weten dat de producten die ze kopen niet afkomstig zijn van dieren die met genetisch gemodificeerde diervoeders zijn gevoed. We moeten bijgevolg nadenken over een specifiek ontwerp voor dit label.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, mag ik dit Huis eraan herinneren dat de communistische misstanden een jaar geleden hebben geleid tot een volksopstand in de Republiek Moldavië. De protesten hebben een pro-Europese coalitie aan de macht gebracht, en een jaar later heeft de nieuwe regering blijk gegeven van haar Europese gezindheid. De Moldavische regering heeft onmiddellijk steun van de EU nodig, en er zijn drie manieren waarop Moldavië door Europa kan worden geholpen: snelle financiële bijstand, het afschaffen van visa, en het afsluiten van een associatieovereenkomst.

Ik moet hier ook het geval van Ernest Vardanian noemen. Vardanian is een journalist die door de zogenoemde autoriteiten in Transnistrië is gearresteerd, in een isoleercel opgesloten wordt gehouden en wordt beschuldigd van hoogverraad. Dit is een ernstige schending van de mensenrechten. Ik vraag de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en het hoofd van de delegatie van de EU in Moldavië om snel actie te ondernemen en te ijveren voor de onmiddellijke vrijlating van de gedetineerde journalist.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Mijnheer de Voorzitter, geachte secretaris-generaal, commissaris, ik had hier nu de toespraak moeten houden die ik had voorbereid, maar er deden zich onvoorziene omstandigheden voor. We weten allemaal dat meteorologische omstandigheden het ons bemoeilijken om hier allen in Straatsburg bijeen te komen. Talloze Parlementsleden en functionarissen hebben hier veel stress en problemen van ondervonden.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u, mijnheer de Voorzitter, en het Secretariaat-generaal onder leiding van Klaus Welle te bedanken voor het feit dat u niets aan het toeval hebt overgelaten en zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor ons hebt gecreëerd.

Het Parlement heeft zich vanaf het begin van de problemen met het luchtvervoer ingezet om het vervoer naar Straatsburg te reorganiseren. Mijn oprechte dank daarvoor, ook namens degenen die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Hartelijk dank.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Mijnheer de Voorzitter, u hebt net toegelicht hoe de nieuwe regeling voor de spreektijd van één minuut luidt, en ik heb net al geprobeerd om uw aandacht te trekken. U als Pool weet wat het betekent wanneer er verschillende klassen van mensen en van afgevaardigden bestaan. Ik zou u werkelijk willen verzoeken om ook de leden in de achterste rijen aan de beurt te laten komen wanneer ze een beroep willen doen op het Reglement.

Ik heb een paar constructieve opmerkingen. Ten eerste, kunt u misschien toelichten wat u net bedoelde met de volgende twee vergaderperioden, zijn dat de volgende twee vergaderperioden in Straatsburg, of telt Brussel ook mee?

Ten tweede, wat doet u wanneer afgevaardigden die spreektijd hadden gekregen er om welke redenen dan ook niet zijn, wat net gebeurd is? Is het denkbaar dat er een paar minuten meer worden gereserveerd voor catch-the-eye?

Ten derde, u wilt de procedure efficiënter maken, en dat is een goede zaak. Kunt u daarom nu al de lijst voorlezen van de dertig sprekers die vandaag aan de beurt komen?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dank u voor uw opmerking. De nieuwe regels zullen worden toegepast met ingang van onze vergadering in Brussel. De vergaderperiode in Brussel wordt de eerste onder de nieuwe regels.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Mijnheer de Voorzitter, in Roemenië bestond het plan om het verbod om zwerfhonden te doden, dat sinds 15 januari 2008 geldt, weer in te trekken. Daardoor was het probleem van die zwerfhonden weer aan de orde, maar gelukkig hebben de Roemenen dit plan weer laten vallen. Het alternatief dat nu gekozen is, namelijk de honden in grote dierenasielen onder te brengen, is echter ook geen oplossing. Castratie is de enige zinvolle maatregel, maar dat wil men niet. Het is de hoogste tijd dat de Europese Unie hier iets aan doet, en aan de dierenbescherming in het algemeen.

Mijnheer de Voorzitter, dit is wat ik in mijn spreektijd van één minuut wilde zeggen, ik hoop dat iedereen de rest van de tijd benut om na te denken over mijn pleidooi.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Mijnheer de Voorzitter, toen Simon Kuznets, de man die het concept ”bruto nationaal product” heeft bedacht, erkende hoe moeilijk het is om het welzijn van een land af te meten aan de omvang van het nationaal inkomen, denk ik niet dat hij vermoedde dat het driekwart eeuw zou duren voordat vijf Nobelprijswinnaars een serie voorstellen zouden uitwerken voor een nauwkeuriger beoordeling van economische en sociale prestaties dan het bbp. Deze macro-economische indicator houdt geen rekening met de kwaliteit van producten, kan geen duurzame groei meten en sluit andere factoren uit, zoals zelfvoorzienende en voorstedelijke economieën, huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk.

Op basis van de uitkomst van de inspanningen van deze commissie, samengevat in het rapport-Stiglitz, is een voorstel gedaan voor het verbeteren van de nationale statistieken, het nauwkeuriger maken van de definitie van kwaliteit van leven en het opnemen van duurzame ontwikkeling in de berekening van de index voor economische en sociale vooruitgang.

Tegen deze achtergrond ben ik van mening dat we een gecoördineerd systeem nodig hebben in de hele Europese Unie, voor het meten van de kwaliteit van leven, de mate van duurzaamheid van economische groei en – niet de minst belangrijke factor – sociale verschillen. Dit zou een teken zijn dat we hebben geleerd van de recessie en de grote gevolgen daarvan.

 
  
  

VOORZITTER: SILVANA KOCH-MEHRIN
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, verleden week heeft een tribunaal besloten dat de sluiting van de krant Egunkaria, die in het Baskisch verschijnt, waarover ik enkele weken geleden sprak, een onterechte, illegale en arbitraire daad is.

Volgens het vonnis van het tribunaal staat de Spaanse grondwet, noch het wetboek van strafrecht toe dat een krant gesloten wordt. Alle beschuldigingen zijn gebaseerd op het vooroordeel dat het verdedigen van de Baskische cultuur gelijk staat aan collaboreren met ETA, en dit is waanzin. Volgens het vonnis zijn de beklaagden totaal onschuldig, zijn ze geen lid van ETA, heeft de krant ETA niet gefinancierd en is de krant ook niet door ETA gefinancierd. In het vonnis staat ook dat de verdachten in afzondering zijn gehouden, en dat de verhoren onvoldoende waren, wat de geloofwaardigheid van de berichten over slechte behandeling en martelingen van de verdachten voedt.

Daarom wil ik u twee dingen verzoeken: dat we nota nemen van de gevolgen van demagogie en manipulatie van gevoelens en noodwetgeving in een democratie en van het feit dat in Spanje de belangrijkste media en partijen eenieder die zich tegen dit onrecht verzet, beschuldigen van collaboratie met ETA. Laten we samenwerken zodat deze slachtoffers recht gedaan wordt en dat deze zaak op een eerlijke manier wordt gesloten.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Voorzitter, afgelopen februari hebben wij aan het Europees Parlement het Reuter-Trautmann-rapport gepresenteerd, over wereldwijde illegale drugsmarkten vanaf 1998 tot op heden. Dit rapport vormt een waardevolle database en de conclusie van het rapport bevestigt bepaalde evaluaties die tot op heden zijn gemaakt over de effectiviteit van drugsbeleid zowel binnen de Europese Unie als op wereldwijd niveau.

De belangrijkste conclusie is dat het huidige drugsbeleid in zijn belangrijkste doelstelling heeft gefaald, namelijk vraag en aanbod van illegale stoffen te reduceren, terwijl die een kritieke factor vormen voor wat betreft de toenemende schade voor individuele gebruikers, voor hun omgeving, voor de economie en voor de maatschappij.

In 2004 heeft het Europees Parlement een pakket met aanbevelingen goedgekeurd, waaronder het verslag-Catania. Wij zouden willen vragen of we dit onderwerp opnieuw kunnen bekijken in een breder kader, zodat er geen schade voor de gebruikers zal zijn.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, mijn volk is getroffen door een enorme tragedie. De president, het hoofd van de Centrale Bank en bevelhebbers van het leger zijn om het leven gekomen. De Poolse president en zijn echtgenote zijn gisteren begraven. Ik zou iedereen hartelijk willen bedanken voor de blijken van solidariteit die Polen van een groot aantal EU-lidstaten heeft ontvangen. De Unie heeft bewezen dat het concept van Europese solidariteit daadwerkelijk bestaat en dat is voor ons, Polen, uiterst belangrijk. De presidenten van Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Duitsland, Litouwen, Letland, Roemenië en Slovenië en de premier van Estland waren op de begrafenis aanwezig. Ik betreur dat het hoofd van de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie de plechtigheid niet hebben bijgewoond. Zij waren er niet, terwijl bijvoorbeeld de premiers van Azerbeidzjan, Armenië en Georgië wel zijn gekomen, hoewel ze een langere reis voor de boeg hadden. Ik zou alle aanwezigen willen bedanken voor deze blijken van solidariteit.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik zou in mijn spreektijd van één minuut een aantal opmerkingen over Servië willen maken. Het lijkt erop dat de ambities in verband met de EU Servië inspireren. Het land heeft zich onlangs officieel verontschuldigd voor de volkerenmoord in Srebrenica – zoiets kunnen we van de omstreden toetredingskandidaat Turkije zeker niet verwachten, daar dreigt men al met sancties wanneer er in een land ook maar een debat wordt gevoerd over de volkerenmoord op de Armeniërs.

Wanneer men Belgrado verwijt dat de regering onvoldoende samenwerkt met het tribunaal in Den Haag, maar de schendingen van de mensenrechten door Ankara als een bijzaak beschouwt, toont dat volgens mij aan dat de criteria van Kopenhagen op willekeurige wijze worden geïnterpreteerd

Dat de Unie met twee maten en twee gewichten werkt is echter niets nieuws. In Bosnië wil men meerdere etnische groepen dwingen om een multiculti-staat in het leven te roepen, maar in Kosovo is het plotseling legitiem dat een etnische groep zich losmaakt van een bestaande staat.

In tegenstelling tot Turkije is Servië historisch, spiritueel en cultureel een deel van Europa, en het land speelt een sleutelrol voor de veiligheid op de Balkan. We mogen de fouten die we hebben gemaakt toen we Bulgarije en Roemenië overhaast hebben opgenomen, natuurlijk niet herhalen, Servië moet zonder enige twijfel aan alle toetredingscriteria voldoen, maar het is een Europees land, en hoort bij de Unie.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Voorzitter, het recent oprollen van een belangrijke terreurcel in Griekenland herinnert ons aan het feit dat geweld en bedreiging gericht tegen democratische principes geen grenzen kennen, en onderscheid wordt er niet gemaakt.

Het is belangrijk dat we niet vergeten dat de huidige financiële crisis en het hierdoor bij de burgers teweeg gebrachte pessimisme een voedingsbodem is voor agressie en geweld. Iedereen is het er mee eens dat geweld in wat voor vorm dan ook, waar het ook vandaan komt, dient te worden veroordeeld. We moeten het echter ook eens worden over het belang van voorkoming in plaats van beteugeling, en hier meer nadruk op leggen. Daarom moeten kwesties die te maken hebben met SWIFT, PNR, de versterking van Europol en Eurojust hoger op de agenda worden geplaatst.

Het is in ieder geval essentieel dat de chronische sociale pathogenese die tot geweld leidt, wordt aangepakt. We moeten armoede en werkloosheid bestrijden. Er is nu geen ruimte meer voor nietsdoen. De vorige keer dat de Europese leiders terugdeinsden voor de sociale uitdagingen van moeilijke financiële tijden, zakte ons continent weg in een duisternis van haat en totalitarisme.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik zou de aandacht van de Europese Commissie en van het Parlement willen vestigen op de zorgwekkende ontwikkeling van de grondstofprijzen. In mijn kiesdistrict ligt Duisburg, en daar staat de grootste staalfabriek in Europa. De collega’s die daar werken, of in alle andere plaatsen in de EU waar staal wordt geproduceerd, maken zich ernstige zorgen om hun baan, omdat de drie grootste leveranciers van ijzererts de staalproducenten prijsstijgingen van meer dan honderd procent opleggen. Het is de bedoeling dat ijzererts van nu af aan op de metaalbeurs in Londen wordt genoteerd, terwijl tot nu toe contracten met een lange looptijd tot stabiele prijzen hebben geleid. Het personeel en de vakbonden zijn bang dat staal daardoor extreem duur wordt, en staal is een heel belangrijke grondstof. Bovendien zijn de kosten door de meest recente herstructureringsprogramma’s in de staalindustrie al sterk verlaagd en is het personeelsbestand gekrompen, dus kan er niet nog meer worden bezuinigd. Om op die feiten te wijzen hebben de leden van de ondernemingsraad en de Industriegewerkschaft Metall het appel van Duisburg gericht tot de bondskanselier en voorzitter Barroso. Ik doe een beroep op de Commissie om hieraan gehoor te geven!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Mevrouw de Voorzitter, reizigers van wie de vakantieplannen in het water zijn gevallen door de vulkanische aswolk, hebben te maken met onduidelijkheid over de verzekeringssituatie.

Alhoewel luchtvaartmaatschappijen vluchten conform de richtlijn inzake de rechten van luchtpassagiers zullen terugbetalen of omboeken, moeten veel passagiers ook kosten maken voor hotelkamers en de huur van een auto en mogelijk het regelen van een alternatieve vlucht. Sommige reisverzekeringspolissen zullen deze onkosten naar verwacht uitbetalen.

Andere beweren dat dit het werk van God is. Ik wil deze ondernemingen verzoeken om pragmatisch te zijn, redelijk te zijn en hun besluit te heroverwegen, in gedachten houdend dat ik, net als veel anderen, talrijke kiezers heb die zich in verschillende delen van de wereld op een luchthaven bevinden en geld moeten uitgeven dat ze niet hebben.

Ik begrijp dat de richtlijn pakketreizen wordt herzien, en dit moet dringend gebeuren.

Samengevat, is het van groot belang dat deze reisrichtlijn ervoor zorgt dat er een set standaardregels komt die van toepassing is in dit soort situaties. Ik vraag de Commissie om hier zelfs in dit stadium nog naar te kijken.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in dit democratisch hart van de Europese instellingen zou ik kort willen stilstaan bij de effecten die Europese maatregelen uiteindelijk sorteren voor gemeenschappen, regio’s en personen.

Ik denk dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het nastreven van een universele en globaliserende visie aan de ene kant en het behouden van de bijdrage en de identiteit van elk afzonderlijk individu aan de andere kant. Ik meen dat we de voorkeur dienen te geven aan de tweede optie, daar die een brede visie biedt waarin ook de meer bijzondere aspecten die voortvloeien uit specifieke talenten en tradities, een waardige plaats hebben.

Neem bijvoorbeeld de effecten van de dienstenrichtlijn van 2006, de zogenaamde Bolkestein-richtlijn, voor de Italiaanse badplaatsen. Ik denk niet dat ten behoeve van een vermeende grotere efficiëntie van het gehele systeem de cultuur en traditie van gastvrijheid, die altijd kenmerkend zijn geweest voor lokale gemeenschappen, opgeofferd dienen te worden.

Ik geloof dat op economisch niveau kleine bedrijven de meest authentieke uitdrukking zijn van de culturele identiteit van plaatselijke gemeenschappen en dat die bedrijven derhalve altijd beschermd dienen te worden.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik ben een fervent voorstander van Europa, maar dat is in deze tijden niet zo makkelijk. Ik zou willen ingaan op de problemen bij Eurostat. Er is gebleken dat Eurostat veel meer over de eigenlijke situatie in Griekenland wist dan algemeen bekend is geworden. Er bestaan verslagen die slechts ten dele gepubliceerd zijn, en waarin wordt aangetoond dat er al in 2002 gesjoemeld is, en dan is er natuurlijk het grote verslag uit 2008. Het is echter volkomen onduidelijk waartoe deze verslagen leiden, welke gevolgen ze hebben, en wie er ter verantwoording kan worden geroepen voor wat er mee gedaan is – in dit geval niets.

Daarom stel ik voor dat we Eurostat constructief aanpakken, en niet zoals tot nu toe naar aanleiding van schandalen, die er bij Eurostat in de afgelopen jaren natuurlijk ook zijn geweest. Ik doe dus een beroep op de Commissie om de armen uit de mouwen te steken en de onafhankelijkheid van Eurostat te garanderen, zodat de burgers de gegevens krijgen die we zo dringend nodig hebben voor de revolutie van de democratie.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - (PT) We worden nu geconfronteerd met een natuurramp die onvoorziene gevolgen heeft. De wetenschap stelt ons in staat met redelijke precisie de effecten te berekenen van deeltjes in de atmosfeer voor vliegtuigmotoren en -elektronica. De wetenschap geeft ons ook de mogelijkheid met dezelfde precisie de bewegingen van deze deeltjes in de atmosfeer te berekenen. Vandaag vergaderen de EU-ministers van vervoer over de aanpak van de situatie in het luchtvervoer. De conclusies van die vergadering zullen gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijke kennis en op het voorzorgsbeginsel. De economie mag niet voorgaan op de veiligheid van personen. Europa moet een bastion blijven voor de verdediging van de veiligheid en de kwaliteit van het bestaan. Ondertussen verwachten wij snelle en pragmatische oplossingen via alternatieve vervoerssystemen over land en over zee.

Tijdens het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met verschillende crises, natuurrampen en een epidemie. In het licht van die feiten ...

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Mevrouw de Voorzitter, aan het eind van dit jaar zal de derde Postrichtlijn van kracht worden, waardoor de betreffende markt volledig wordt gedereguleerd. De gevolgen van de economische en financiële crisis zijn genoegzaam bekend, ook die voor de postmarkt.

De gevolgen van de crisis hebben zich vermenigvuldigd sinds de invoering van de richtlijn in de lidstaten waar de postmarkt volledig is gedereguleerd. In deze sector is het aantal ontslagen en de vermindering van inkomen van het overblijvende personeel hoger dan gemiddeld. Het aantal transacties is gedaald, de posttarieven zijn verhoogd en mensen in moeilijk bereikbare plaatsen hebben geen toegang meer tot dit communicatiemiddel en tot deze universele dienstverlening.

Ik ben van mening dat de sociale gevolgen van de uitvoering van deze richtlijn moeten worden onderzocht. Het is onze plicht om sociale dumping te voorkomen. Ik roep de betrokken Europese instellingen op om te onderzoeken of het mogelijk is een moratorium van twee jaar in te stellen op de uiterste termijnen voor de uitvoering van deze richtlijn, met het toelaten van verschillen tussen de overgebleven lidstaten.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Ik wil het vandaag hebben over de zeer moeilijke situatie van de journalist Ernest Vardanian. Hij is gearresteerd door het regime van Igor Smirnov in de zogenaamde Republiek Transnistrië.

Ernest Vardanian wordt beschuldigd van hoogverraad en spionage, hetgeen niet alleen absurd maar ook totaal belachelijk is. De journalist is zelfs borgtocht geweigerd en wordt vastgehouden onder vreselijke omstandigheden. Deze actie wordt door de autoriteiten in Tiraspol gebruikt ter intimidatie van Chişinău, op een moment dat de nieuwe regering, die na de verkiezingen van vorig jaar is geformeerd, dichter bij de Europese Unie wil komen en ook het conflict in Transnistrië wil oplossen.

Ik roep op tot de onmiddellijke, onvoorwaardelijke vrijlating van de journalist Ernest Vardanian, en ik dring er bij de autoriteiten in de zelfverklaarde Republiek Transnistrië op aan om toenadering te zoeken tot Chişinău, teneinde het conflict daar op te lossen.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) De financiële en economische crisis heeft de armste bevolkingsgroepen het hardst getroffen. Om tegemoet te komen aan hun behoeften, heeft de Europese Unie het jaar 2010 uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Naar schatting leven in Europa meer dan veertig miljoen mensen in armoede, terwijl nog eens veertig miljoen burgers in armoede dreigen te vervallen. Het is bijzonder pijnlijk dat een vierde van hen – ongeveer twintig miljoen – kinderen zijn. De problemen waaraan zij het hoofd moeten bieden, hebben niet alleen te maken met een gebrek aan voedsel, aan medische zorg en kleding, maar ook en vooral met het ontbreken van elke kans om hun situatie te verbeteren of aan de armoede te ontsnappen. Het verstrekken van onderwijs van hoog niveau is allicht de belangrijkste maatregel om verandering te brengen in deze tragische situatie. Deze noodzaak komt het duidelijkst tot uiting in kleine steden en plattelandsgebieden die ver verwijderd zijn van academische instellingen. Daarom ben ik van mening dat het verhogen van de middelen voor studiebeursprogramma's voor jongeren uit kansarme milieus de oplossing bij uitstek is om deze situatie te veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Mevrouw de Voorzitter, ik verwelkom het debat van morgen over de luchtvaartcrisis, want we moeten beseffen dat dit niet slechts gevolgen heeft voor het Parlement, maar voor personen en bedrijven in heel Europa. Dit gebeurt op een moment dat Europa, of het grootste deel van Europa, zich herstelt van een diepe recessie. Het Verenigd Koninkrijk is als zoveel andere landen – niet alle – bezig zich van die recessie te herstellen, en dat is te danken aan het ingrijpen van de regering toen de markten instortten, en aan het feit dat zij niet langs de kant stil is blijven staan, zoals sommigen ons liever hadden zien doen.

Er worden in het Verenigd Koninkrijk in de komende paar weken heel wat economische cijfers gepubliceerd, en ik geloof dat veel daarvan positief zullen zijn. Dat komt doordat de regering heeft ingegrepen. Ik denk dat het belangrijk is dat ook EU-instellingen ingrijpen in economisch moeilijke tijden. Alle instellingen van de EU zouden er in de toekomst voor moeten zorgen dat onze begrotingen erop gericht zijn personen en bedrijven te helpen om economisch moeilijke tijden te doorstaan en te plannen voor het herstel.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE). - (PT) Ik stel hier vandaag in de plenaire vergadering de begrotingssituatie in de verschillende lidstaten aan de orde. Op dit moment is de procedure voor het indienen van de programma’s voor stabiliteit en groei beëindigd. In die programma’s wordt een prognose gegeven van de situatie in de lidstaten op middellange en lange termijn. Op mijn land, Portugal, had de Europese Commissie het commentaar dat het ingediende programma risico’s inhoudt. Dat signaal is weliswaar zorgwekkend voor de markten, maar het is in hoofdzaak gestoeld op overwegingen in verband met stabiliteit en gezonde overheidsfinanciën. Het is daarentegen juist belangrijk ook naar de groeimogelijkheden te kijken. Ook deze keer zijn de cijfers die mijn land heeft gepresenteerd niet bevredigend en zorgen aangaande eenvoudiger regels voor het bedrijfsleven en de fiscale concurrentiepositie maken helaas nog steeds geen deel uit van het programma.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Mevrouw de Voorzitter, het is eigenlijk al twee toespraken terug, maar ik wil de mijnheer daar die pleitte voor Europees ingrijpen, vragen hoe hij denkt dat de EU moet ingrijpen tegen vulkaanas.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Tijdens de opmerkingen van één minuut zijn aanvullende vragen volgens de "blauwe kaart"-procedure niet toegestaan. Wellicht kan onze collega uw vraag persoonlijk beantwoorden, maar in elk geval niet in de plenaire vergadering.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Mevrouw de Voorzitter, ik had het op prijs gesteld als u op de balans tussen mannen en vrouwen had gelet, bij het bepalen van wie u het woord geeft. U heeft vijf keer achter elkaar het woord aan een man gegeven.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hartelijk dank voor uw opmerking. U kunt zich voorstellen dat ik als voorzitter van de Groep op hoog niveau inzake gendergelijkheid en diversiteit groot belang hecht aan gelijke rechten. We hebben geprobeerd een evenwichtige sprekerslijst op te stellen. Wie er vervolgens spreektijd krijgt tijdens het debat, hangt natuurlijk ook af van wie er aanwezig is.

Hiermee is dit onderdeel beëindigd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid