Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Vážený pán predseda, ďakujem, že ste mi opäť dovolili prehovoriť. S ohľadom na to, čo sa tu teraz narýchlo povedalo, vás naliehavo žiadam, aby ste sa ešte raz pozreli na otázku hlasovania, ktoré sa má konať v priebehu nasledujúceho zasadnutia 5. a 6. mája.

Je dosť pravdepodobné, že väčšina poslancov zo Spojeného kráľovstva nebude prítomná. 6. mája sa u nás konajú všeobecné voľby. Nikto z našej krajiny tu nebude. Budete diskutovať o veciach, pri ktorých nebude Spojené kráľovstvo zastúpené. Naliehavo vás žiadam, aby ste sa možno pozreli na 4. máj – posunuli to o pár dní skôr –, pretože ak nám odopriete toto hlasovanie, odopriete Spojenému kráľovstvu možnosť postaviť sa proti opatreniam alebo ich podporiť...

(Predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Dovolím si vám odpovedať. To, čo ste povedali, budem brať veľmi vážne. Máme dva dni: 5. a 6. máj. Rozhodneme sa, ako budeme postupovať v prípade hlasovania plánovaného na 5. a 6. mája a ako ho rozdelíme.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Skôr ako začneme, chcel by som predniesť oznámenie. Ako všetci vieme, článok 150 rokovacieho poriadku povoľuje jednominútové vystúpenia. Skúsenosti ukazujú, že dostávame viac než dvojnásobok žiadostí o vystúpenie, ako môžeme prijať s ohľadom na pridelený čas. Sklamanie poslancov, ktorí čakali na príležitosť vystúpiť a nedostali ju, je neodvratné. Aby sme sa vyhli ďalšej neistote a sklamaniu, v budúcnosti budem pre jednominútové vystúpenia uplatňovať nasledujúci postup. V súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku sa zostaví zoznam 30 rečníkov, ktorí sa budú vyberať tak, aby sa zachovala politická rovnováha a geografické zastúpenie. Uprednostňovať sa budú poslanci, ktorí nemali možnosť jednominútového vystúpenia počas dvoch predchádzajúcich schôdzí. Všetci poslanci, ktorí žiadali o možnosť vystúpiť, sa vopred dozvedia, či boli vybratí alebo nie. Od vybratých poslancov sa bude očakávať, že budú v rokovacej sále prítomní v čase, keď majú vystúpiť.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). (PL) Vážený pán predseda, rada by som upozornila na otázku geneticky modifikovaných potravín. Európska komisia pracuje na návrhu zmeny právnych predpisov EÚ s cieľom poskytnúť členským štátom väčšiu voľnosť rozhodnúť sa, či chcú povoliť geneticky modifikované organizmy. V súčasnosti totiž podľa právnych predpisov EÚ nie je možné v členských štátoch zaviesť zákaz geneticky modifikovaných organizmov (GMO).

Európska komisia čoskoro navrhne, aby sa členské štáty mohli samostatne rozhodovať o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín. Rozhodnutia týkajúce sa dovozu a spracovania semien GMO sa však aj naďalej budú prijímať na úrovni EÚ. S ohľadom na túto skutočnosť by sme mali zvážiť, či by sa nemalo zaviesť osobitné označovanie výrobkov, ktoré nie sú vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov. Takéto označovanie by malo by jasné a všeobecne rozoznateľné, aby európski spotrebitelia vedeli, že produkt, ktorý si kupujú, nebol vyrobený zo zvierat kŕmených geneticky modifikovaným krmivom. Z tohto dôvodu by sme mali porozmýšľať o konkrétnom návrhu označenia.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE). – Vážený pán predseda, chcel by som tomuto Parlamentu pripomenúť, že pred rokom narazilo komunistické zneužívanie v Moldavskej republike na ľudovú vzburu. Protesty priviedli k moci proeurópsku koalíciu a po roku potvrdila nová vláda svoj európsky postoj. Moldavská vláda potrebuje okamžitú podporu z EÚ. Sú tri spôsoby, ktorými môže európska podpora pomôcť Moldavsku: rýchla finančná pomoc, zrušenie víz a uzavretie dohody o pridružení.

Zároveň tu musím spomenúť aj prípad Ernesta Vardaniana, novinára, ktorého takzvané orgány v Podnestersku zatkli, držali v izolácii a obvinili z vlastizrady. Je to vážne porušovanie ľudských práv. Žiadam vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a predsedníčku delegácie EÚ pre Moldavsko, aby urýchlene konali vo veci okamžitého prepustenia zadržiavaného novinára.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (SK) Pán predseda, pán generálny sekretár, pán komisár, teraz by som mala predniesť príspevok, ktorý som si pripravila, keby neboli výnimočné okolnosti. Všetci vieme, že meteorologické podmienky nie sú priaznivé, aby sme sa všetci zišli bez problémov tu v Štrasburgu. Veľa kolegov poslancov a funkcionárov to stálo viac námahy a nervov.

Chcela by som využiť možnosť vystúpiť a poďakovať Vám, pán predseda, ako aj generálnemu riaditeľstvu pod vedením pána Klausa Welleho, že nenechali nič na náhodu, aby nám ponúkli čo najlepšie podmienky na prácu.

Od prvých dní problému s leteckou dopravou sa Parlament angažoval v reorganizácii dopravy do Štrasburgu, preto úprimná vďaka aj v mene tých, ktorí sa nemôžu dnes vyjadriť. Ďakujem pekne.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážený pán predseda, pokúšal som sa upútať vašu pozornosť už predtým, keď ste hovorili o nových pravidlách pre jednominútové vystúpenia. Vy ako Poliak určite viete, čo znamená mať rozličné triedy ľudí a poslancov. Chcel by som však požiadať, aby sa v súvislosti s procedurálnymi námietkami brali do úvahy aj ľudia sediaci v zadných radoch.

Mám pár konkrétnych otázok. Po prvé, mohli by ste mi, prosím, objasniť to, čo ste predtým povedali, teda či dvomi schôdzami myslíte nasledujúce dve schôdze v Štrasburgu alebo do toho zahŕňate tiež Brusel?

Po druhé, čo urobíte, ak – ako sa práve stalo – tu z akéhokoľvek dôvodu poslanci nebudú, hoci o slovo požiadali? Je možné, že bude vyčlenených niekoľko ďalších minút na postup „catch-the-eye“?

Po tretie, v súlade s novým vylepšením, ktoré treba privítať, mohli by ste, prosím, začať už dnes a prečítať nahlas mená 30 rečníkov, ktorým chcete dať dnes slovo?

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Ďakujem za poznámku. Nové pravidlá sa začnú uplatňovať na schôdzi v Bruseli. Schôdza v Bruseli bude prvou, ktorá sa bude konať podľa nových pravidiel.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). (DE) Vážený pán predseda, problém túlavých psov v Rumunsku sa opäť stal aktuálnym v dôsledku plánovaného zrušenia zákazu zabíjania týchto psov, ktorý je v účinnosti od 15. januára 2008. Teší ma, že Rumunsko opäť upustilo od realizácie týchto plánov. Ani alternatíva, ktorá bola zvolená teraz, a to umiestnenie psov do masových útulkov pre zvieratá, však nie je riešením. Jediným rozumným riešením je zaviesť kastračný program. Rumunsko to však odmietlo urobiť. Pokiaľ ide o túto otázku – rovnako ako v prípade všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany zvierat –, Európska únia by mala niečo urobiť, a to čím skôr.

Pán predseda, to bolo moje jednominútové vystúpenie. Chcel som využiť zostávajúci čas a ešte raz vysvetliť, čo som chcel predtým povedať.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Vážený pán predseda, keď Simon Kuznets, muž, ktorý vytvoril pojem hrubý národný produkt, uznal, aké ťažké môže byť meranie blahobytu štátu iba na základe jeho národného dôchodku, podľa môjho názoru nepredpokladal, že bude trvať trištvrte storočia, kým piati laureáti Nobelovej ceny vypracujú súbor návrhov na presnejšie hodnotenie hospodárskej výkonnosti a sociálneho produktu ako to, ktoré sa zakladá na HDP. Tento makroekonomický ukazovateľ nezohľadňuje kvalitu výrobkov, nemeria udržateľný hospodársky rast a vylučuje ostatné faktory, ako sú samozásobiteľské a prímestské hospodárstva, práca v domácnosti a dobrovoľnícka práca.

Na základe výsledku práce tohto výboru, ktorý bol zhrnutý v správe pána Stiglitza, bol vypracovaný návrh na zlepšenie národného štatistického systému, ktorý presnejšie definuje kvalitu života a zahŕňa trvalo udržateľný rast do výpočtu indexu hospodárskeho a sociálneho pokroku.

V tejto súvislosti som presvedčený, že v celej Európskej únii musíme mať koordinovaný systém merania kvality života, miery, do ktorej je hospodársky rast trvalo udržateľný, a v neposlednom rade sociálnych rozdielov. Tento krok by bol signálom, že sme sa z recesie, ktorá má na nás taký obrovský vplyv, poučili.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Vážená pani predsedajúca, minulý týždeň súd rozhodol, že zrušenie novín Egunkaria vydávaných v baskickom jazyku, o ktorom som tu pred niekoľkými týždňami hovorila, bolo nespravodlivým, nezákonným a svojvoľným činom.

V rozhodnutí sa uvádza, že ani španielska ústava, ani trestný zákonník nepovoľujú zrušenie novín a že celé obvinenie bolo postavené na domnienke, že hájiť baskickú kultúru znamená spolupracovať so skupinou ETA, čo je absurdné. Ďalej sa v ňom uvádza, že obvinení ľudia sú úplne nevinní a nepatria ku skupine ETA a že noviny nefinancovali skupinu ETA a ani skupina ETA nefinancovala noviny. Zároveň sa v rozhodnutí súdu uvádza, že zadržiavané osoby boli v izolácii bez dostatočnej justičnej kontroly, čím sa zvyšuje dôveryhodnosť tvrdení týchto osôb o zlom zaobchádzaní a mučení.

Chcela by som preto požiadať o dve veci: chcela by som, aby sme zobrali na vedomie následky, ktoré majú demagógia, manipulácia s pocitmi i núdzové právne predpisy v demokracii, ako i skutočnosť, že v Španielsku hlavné médiá a hlavné strany obvinili všetkých nás, ktorí sme sa postavili proti tejto nespravodlivosti, zo spolupráce so skupinou ETA. Zároveň by som chcela, aby sme spolupracovali s cieľom zaručiť spravodlivosť pre tieto obete, ako aj nestranné uzavretie tohto prípadu.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE). (EL) Vážená pani predsedajúca, vo februári bola Európskemu parlamentu predložená správa Európskej komisie o svetovom trhu s nezákonnými drogami od roku 1998, ktorú zostavili páni Reuter a Trautmann. Táto správa je hodnotnou databázou a jej závery potvrdzujú niektoré hodnotenia, ktoré boli doteraz urobené a ktoré sa týkajú neúčinnosti politík v oblasti drog v Európskej únii, ako aj na svetovej úrovni.

Hlavným záverom je, že súčasné politiky zlyhali, pokiaľ ide o ich hlavný cieľ, a to znížiť dopyt a ponuku nezákonných látok. Zároveň sú kľúčovým faktorom pri zvyšovaní ujmy, ktorou trpia jednotliví užívatelia, ich prostredie, hospodárstvo a spoločnosť.

V roku 2004 Európsky parlament schválil balík odporúčaní, ako napríklad správu pána Cataniu. Požadujeme preto, aby sme sa k tejto záležitosti vrátili v širších súvislostiach, aby užívatelia netrpeli ujmu.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Vážená pani predsedajúca, náš národ zasiahla obrovská tragédia. Prezident, guvernér národnej banky a vysokí predstavitelia ozbrojených síl prišli o život. Včera sa konal pohreb prezidenta a jeho manželky. Chcel by som sa poďakovať za prejavy solidarity, ktoré prišli z mnohých členských štátov Európskej únie. Potvrdila sa myšlienka solidarity a to je pre nás Poliakov veľmi dôležité. Prezidenti Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Rumunska a Slovinska, ako aj premiér Estónska sa zúčastnili na pohrebe. Mrzí ma, že tam neboli predseda Rady a predseda Európskej komisie. Nemohli prísť, ale napríklad premiéri Azerbajdžanu, Arménska a Gruzínska prišli napriek tomu, že ich cesta bola dlhšia. Všetkým, ktorí tam boli, by som sa chcel poďakovať za prejav solidarity.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, počas jednej minúty niekoľko poznámok v súvislosti so Srbskom. Zdá sa, že ambície Srbska vstúpiť do EÚ ženú krajinu vpred. Koniec koncov sa krajina nedávno oficiálne ospravedlnila za genocídu v Srebrenici. To sa určite nedá povedať o Turecku, kontroverznej kandidátskej krajine, ktorá sa vyhráža sankciami, ak nejaká krajina len diskutuje o otázke genocídy Arménov.

Výklad kodanských kritérií je podľa môjho názoru svojvoľný, ak je Belehrad obvinený z nedostatočnej spolupráce s Medzinárodným tribunálom pre vojnové zločiny v Haagu, ale porušovanie ľudských práv zo strany Ankary sa považuje za bezvýznamné.

Nie je to však nič nové, že Európska únia používa dvojitý meter. V Bosne sa má do jedného multikultúrneho štátu natlačiť niekoľko etnických skupín, zatiaľ čo v Kosove je zrazu legitímne, aby sa jedna etnická skupina oddelila od existujúceho štátu.

Na rozdiel od Turecka je Srbsko historicky, duchovne i kultúrne súčasťou Európy, ako aj kľúčovým štátom pre bezpečnosť Balkánu. Prirodzene, nesmieme zopakovať také chyby ako v súvislosti s unáhleným pristúpením Bulharska a Rumunska. Všetky prístupové kritériá musia byť jednoznačne splnené. Srbsko je však európskou krajinou a malo by sa stať súčasťou Únie.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). (EL) Vážená pani predsedajúca, nedávne rozbitie dôležitej teroristickej bunky v Grécku nám pripomína, že násilie a hrozba pre demokratické inštitúcie nepoznajú hranice a nie sú prieberčivé.

Je dôležité mať na pamäti, že súčasná hospodárska kríza a pesimizmus, ktorý u občanov vyvoláva, podporujú agresivitu a podnecujú násilie. Všetci súhlasia s tým, že násilie je trestuhodné, a to bez ohľadu na jeho podobu a pôvod. Musíme sa však dohodnúť a klásť väčší dôraz skôr na význam prevencie než na nápravu. Z tohto dôvodu musíme zaradiť záležitosti týkajúce sa dohody SWIFT, osobného záznamu o cestujúcich, ako i posilnenia Europolu a Eurojustu medzi priority programu.

V každom prípade je dôležité, aby sme napravili túto chronickú sociálnu patogenézu, ktorá plodí násilie. Musíme bojovať proti chudobe a nezamestnanosti. Nemáme už žiadny priestor pre nečinnosť. Keď vedúci predstavitelia Európy naposledy odstúpili od sociálnych problémov zložitého hospodárskeho obdobia, ponoril sa tento kontinent do tmy nenávisti a totalitarizmu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som upozorniť Európsku komisiu a tento Parlament na znepokojujúci vývoj týkajúci sa cien nerastných surovín. Mesto Duisburg, sídlo najväčších oceliarní v Európe, sa nachádza v mojom volebnom obvode. Tu, ako i v iných oceliarskych oblastiach v EÚ sa zamestnanci veľmi obávajú o svoje pracovné miesta, pretože traja veľkí dodávatelia železnej rudy presadzujú v oceliarskom priemysle zvýšenie cien o 100 %. V budúcnosti sa s cenami železnej rudy má obchodovať na Londýnskej burze kovov namiesto toho, aby sa zaistila bezpečnosť cien prostredníctvom dlhodobých zmlúv o dodávke tak ako predtým. Zamestnanci a ich odbory sa boja, že výsledkom bude extrémny nárast cien základnej suroviny, ktorou je oceľ. Deje sa to v období, keď sa úplne vyčerpali možnosti potenciálnych oblastí úspor prostredníctvom programov na znižovanie nákladov a pracovnej sily, a to najmä po nedávnej reštrukturalizácii oceliarskeho odvetvia. S cieľom upozorniť na túto situáciu, adresovali zamestnanecké rady a Odborová organizácia pracovníkov nemeckého kovospracujúceho priemyslu v mene Duisburgu naliehavú výzvu pani kancelárke Merkelovej a pánovi predsedovi Barrosovi. Chcel by som požiadať Komisiu, aby na túto výzvu zareagovala.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, cestujúci, ktorých dovolenkové plány zmaril sopečný prach, čelia zmätku okolo poistenia.

Hoci letecké spoločnosti budú vracať peniaze za letenky alebo meniť rezervácie v súlade so smernicou o právach cestujúcich v leteckej doprave, mnohí cestujúci čelia výdavkom za hotelové izby, prenájom auta, prípadne náhradnú leteckú dopravu. Na základe niektorých zmlúv o cestovnom poistení by však tieto straty mali byť nahradené.

Niektorí tvrdia, že je to vyššia moc. Chcel by som však vyzvať tieto spoločnosti, aby konali pragmaticky a rozumne a prehodnotili svoje rozhodnutia. Mali by pritom prihliadať na skutočnosť, že podobne ako mnohí ďalší mám veľký počet voličov, ktorí sú na letiskách v rôznych častiach sveta, a stojí ich to peniaze, ktoré nemajú.

Chápem, že prebieha revízia smernice o balíku cestovných služieb. Treba to urobiť čo najrýchlejšie.

A na záver, je nutné, aby táto smernica o balíku cestovných služieb zaistila vytvorenie štandardného súboru pravidiel, ktorý sa bude uplatňovať v situáciách tohto typu. Dokonca i v tomto štádiu by som chcel požiadať Komisiu, aby na to dohliadla.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som tu, v demokratickom srdci európskych inštitúcii, predniesol stručnú úvahu o konečnom vplyve európskych zásahov na komunity, regióny a jednotlivcov.

Som presvedčený, že sa musíme rozhodnúť, či sa zameriame na myšlienku univerzalizmu a globalizácie alebo namiesto toho zachováme prínos a identitu každého jednotlivca. Som presvedčený, že druhá možnosť je lepšia. Je to široká vízia, v ktorej majú aj jedinečné detaily týkajúce sa konkrétnych povolaní a tradícií svoje miesto a dôstojnosť.

Pozrime sa napríklad na vplyvy smernice o službách z roku 2006, takzvanej Bolkesteinovej smernice, na odvetvie kúpeľníctva v Taliansku. Nemyslím si, že by sme kvôli zdanlivo efektívnejšiemu globálnemu systému mali obetovať kultúru a tradície pohostinnosti, ktoré boli vždy charakteristické pre miestne komunity.

Som presvedčený, že z hospodárskeho hľadiska sú malé podniky najnefalšovanejším prejavom kultúrnej identity miestnych komunít. Mali by byť preto vždy chránené.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, v týchto dňoch nie je ľahké byť oduševneným zástancom Európy. Dnes by som sa rád zmienil o probléme Eurostatu. Ukázalo sa, že Eurostat vedel o skutočnej situácii v Grécku oveľa viac, ako sa vo všeobecnosti predpokladalo. Existujú správy, ktoré boli publikované iba sčasti a ktoré odhalili prípady podvodov už v roku 2002. Potom tu, samozrejme, bola veľká správa z roku 2008. Je však úplne nejasné, kam tieto správy idú, aké majú dôsledky a koho možno brať za ne na zodpovednosť – v tomto prípade za nečinnosť.

Chcel by som preto v tejto súvislosti navrhnúť, aby sme sa Eurostatom zaoberali konštruktívne a nie iba v súvislosti so škandalóznymi praktikami, ktoré, prirodzene, existovali aj v minulosti. Navrhujem teda, aby v tomto ohľade Komisia podnikla kroky s cieľom zaistiť nezávislosť Eurostatu a poskytnúť občanom informácie, ktoré tak zúfalo potrebujeme, aby sme revolucionizovali našu demokraciu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). (PT) V súčasnosti čelíme prírodnej katastrofe s nepredvídateľnými následkami. Veda nám umožňuje s primeranou presnosťou určiť vplyv častíc v atmosfére na motory lietadiel a ich elektronické systémy. Zároveň nám veda umožňuje vypočítať pohyb týchto častíc v atmosfére s primeranou mierou presnosti. Dnes zasadajú ministri dopravy v EÚ, aby rozhodli, ako riešiť situáciu v leteckej doprave. Závery tohto zasadnutia by mali vychádzať z vedeckých poznatkov a zásady prevencie. Hospodárstvo nemôže mať prednosť pred bezpečnosťou ľudí. Európa musí aj naďalej zohrávať úlohu bašty bezpečnosti a kvality života. Očakávame však pohotové pragmatické riešenia, pokiaľ ide o alternatívne systémy pozemnej a námornej dopravy.

Za posledný rok sme čelili množstvu kríz, prírodných katastrof a epidémií. Vzhľadom na to všetko...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). (RO) Vážená pani predsedajúca, koncom tohto roka má nadobudnúť platnosť tretia poštová smernica, ktorá prinesie úplnú dereguláciu tohto trhu. Následky hospodárskej a finančnej krízy sú dobre známe, a to aj na poštovom trhu.

Vplyv krízy sa znásobil po uplatnení tejto smernice v členských štátoch, kde bol poštový trh úplne deregulovaný. Miera prepúšťania a znižovania príjmov zostávajúcich zamestnancov v tomto odvetví je vyššia ako priemer. Zároveň došlo k zníženiu počtu transakcií, zvýšeniu sadzieb poštovného, nehovoriac o tom, že občania žijúci na miestach a v oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné, prišli o prístup k prostriedku komunikácie a k univerzálnej službe.

Som presvedčený, že sa musia zhodnotiť sociálne dôsledky vyplývajúce z uplatnenia tejto smernice. Je našou povinnosťou zabrániť sociálnemu dampingu. Vyzývam príslušné európske inštitúcie, aby preskúmali možnosť uplatnenia minimálne dvojročného moratória, pokiaľ ide o predpokladané termíny vykonávania tejto smernice, s určitou obmenou v každom zostávajúcom členskom štáte.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). (RO) Dnes by som chcel s vami hovoriť o nesmierne chúlostivej situácii, v ktorej sa nachádza novinár, ktorý sa volá Ernest Vardanian. Zatkol ho režim Igora Smirnova v samozvanej Podnesterskej republike.

Ernest Vardanian je obvinený z vlastizrady a špionáže, čo je nielen absurdné, ale úplne smiešne. V skutočnosti bolo prepustenie tohto novinára na kauciu zamietnuté a držia ho v otrasných podmienkach. Chcel by som povedať, že orgány v Tiraspole využívajú toto gesto na zastrašenie Kišiňova v čase, keď by sa nová vláda, ktorá sa ujala úradu po minuloročných voľbách, chcela priblížiť k Európskej únii a zároveň vyriešiť podnesterský konflikt.

Žiadam okamžité a bezpodmienečné prepustenie novinára Ernesta Vardaniana a vyzývam orgány v samozvanej Podnesterskej republike, aby sa zblížili s Kišiňovom s cieľom vyriešiť konflikt v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Finančná a hospodárska kríza najviac zasiahla najchudobnejších ľudí. S cieľom splniť ich potreby vyhlásila Európska únia rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Odhaduje sa, že v Európe žije v chudobe viac ako 40 miliónov ľudí a ďalším takmer 40 miliónom chudoba hrozí. Je zvlášť poľutovaniahodné, že štvrtina z tohto počtu, teda 20 miliónov, sú deti. Problémy, ktorým musia čeliť, sa týkajú nielen nedostatku potravín, zdravotnej starostlivosti a ošatenia, ale predovšetkým chýbajúcej vyhliadky na zlepšenie tejto situácie a únik z chudoby. Najdôležitejším krokom, ktorý môže pomôcť zmeniť túto tragickú situáciu, je zabezpečenie vysokej úrovne vzdelania. Najviac sa táto potreba dá pozorovať v malých mestách a vidieckych oblastiach, ktoré sa nachádzajú ďaleko od akademických centier. Z tohto dôvodu si myslím, že kľúčovým riešením tejto situácie je zvýšenie finančných prostriedkov určených na štipendijné programy pre mladých ľudí z chudobných rodín.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Vážená pani predsedajúca, vítam zajtrajšiu rozpravu o kríze v leteckej doprave. Musíme totiž mať na zreteli, že neovplyvňuje iba tento Parlament, ale aj jednotlivcov a podniky v celej Európe. Deje sa to v čase, keď sa Európa, respektíve väčšina Európy, dostáva z hlbokej recesie. Ako mnohé iné krajiny, nie však všetky, aj Spojené kráľovstvo sa spamätáva z recesie. Je to vďaka tomu, že vláda zasiahla v čase, keď zlyhal trh, a neprizerala sa, ako by niektorí chceli.

V priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov sa budú v Spojenom kráľovstve publikovať hospodárske údaje. Verím, že mnohé z nich budú pozitívne. Dôvodom je skutočnosť, že vláda zasiahla. Myslím si, že je dôležité, aby aj inštitúcie EÚ zakročili v ťažkom hospodárskom období. Všetky inštitúcie EÚ by mali v budúcnosti zaistiť, aby cieľom našich rozpočtov bolo pomáhať jednotlivcom a podnikom prekonať ťažké hospodárske obdobie a plánovať hospodársku obnovu.

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio (PPE) . – (PT) Dnes prinášam na plenárne zasadnutie otázku rozpočtovej situácie jednotlivých členských štátov. Robím tak teraz po skončení lehoty na predkladanie programov stability a rastu. Tieto programy obsahujú prognózy týkajúce sa strednodobej a dlhodobej situácie jednotlivých členských štátov. V konkrétnom príklade našej krajiny, teda Portugalska, Komisia poznamenala, že predložený program je riskantný. Je to znepokojujúce znamenie pre trhy, ale v podstate to bol znak skutočnosti, že sa pozerá na stabilitu a zdravie verejných účtov, keď je tiež dôležité pozerať sa na otázku rastu. Ani v tomto prípade nie sú údaje, ktoré predložila naša krajina, uspokojivé a stále, žiaľ, chýba záujem o také otázky, ako sú zjednodušenia pre podniky a situácia daňovej konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – Vážená pani predsedajúca, v skutočnosti to bolo pred dvomi predchádzajúcimi vystúpeniami, ale chcel by som sa spýtať toho pána, ktorý obhajoval zasahovanie EÚ, ako by podľa neho mala EÚ zakročiť proti sopečnému popolu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Počas jednominútových vystúpení nie je dovolené klásť doplňujúce otázky na základe postupu zdvihnutia modrej karty. Nebola to teda procedurálna námietka. Váš kolega poslanec môže na vašu otázku odpovedať osobne priamo vám, ale určite nie v rámci plenárnej rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). (FR) Vážená pani predsedajúca, privítala by som, keby ste pri udeľovaní slova nezabúdali na rovnováhu medzi mužmi a ženami. Päťkrát za sebou ste dali slovo mužom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem vám veľmi pekne. Ako si viete predstaviť, pre mňa ako predsedníčku skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť je rovnosť veľmi dôležitá. Máme zoznam rečníkov a snažili sme sa, aby bol vyvážený. Kto dostane príležitosť hovoriť počas rozpravy závisí, prirodzene, aj od toho, kto je tu v skutočnosti prítomný.

Týmto uzatváram tento bod rokovania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia