Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0110(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0030/2010

Ingediende teksten :

A7-0030/2010

Debatten :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.34
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0124

Debatten
Maandag 19 april 2010 - Straatsburg Uitgave PB

19. Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (debat)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0030/2010) van Brian Simpson, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)).

Aangezien de heer Simpson verhinderd is, zal de heer El Khadraoui namens hem het woord voeren.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de rapporteur. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, de voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme, de heer Simpson, kan hier vandaag niet aanwezig zijn en heeft mij gevraagd om zijn verklaring voor te lezen.

De herschikking van de ontwikkeling van de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet beoogt de verschillende wijzigingen die in de loop van de jaren in de richtsnoeren zijn aangebracht, samen te brengen en wijzigingen op te nemen die rekening houden met de uitbreiding van de EU naar 27 lidstaten.

Om een beetje de achtergrond van het verslag te schetsen, de richtsnoeren geven richting aan de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet. De doelstelling is het netwerk voor 2020 geleidelijk vast te stellen door in de hele Unie op het land, op zee en in de lucht infrastructurele vervoersnetwerken te integreren.

Om terug te komen op dit verslag: het gaat strikt gesproken om een codificatie van de wetstekst, maar omdat de Commissie enkele geringe veranderingen in de bijlage heeft aangebracht, moest zij de herschikkingsprocedure gebruiken. De veranderingen in de bijlage corrigeren aanvankelijke fouten die zijn gemaakt bij de toetreding van de tien nieuwe lidstaten in 2004. De veranderingen betreffen geen bijwerking van de kaarten en evenmin worden inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

De twee wijzigingen die de rapporteur in het verslag heeft ingevoerd, betreffen kleine aanpassingen van de overwegingen en enkele technische correcties van de kaarten. Deze zijn in overeenstemming met de wijzigingen die de Raad heeft aangebracht, en met een correctie van de richtsnoeren.

Op advies van de Commissie is zowel door de Raad als door de heer Simpson als rapporteur met steun van de Commissie vervoer en toerisme het besluit genomen om geen inhoudelijke wijzigingen in de richtsnoeren aan te brengen. De rapporteur is zich er evenwel van bewust dat de Fractie De Groenen opnieuw haar eigen amendementen heeft ingediend, die beogen de lijn tussen de stad München en de luchthaven van München bij te werken. De rapporteur herhaalt echter dat de wijzigingen die we in dit verslag aanbrengen, correcties van de tekst behelzen, maar de tekst niet bijwerken.

Het doel van deze herschikking is om alles in orde te brengen voor de werkelijke herziening van de richtsnoeren begin 2011. Het is belangrijk te zorgen voor duidelijkheid van de richtsnoeren in voorbereiding op de substantiëlere wijzigingen die volgend jaar zullen plaatsvinden. We kijken allemaal verlangend uit naar de echte herziening van de richtsnoeren en de kans om het trans-Europees vervoersnet verder te ontwikkelen, maar we moeten de huidige wetgeving eerst op orde brengen om dat stadium te bereiken, en dat is wat we hier hebben gedaan.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, lid van de Commissie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik ben de spreker en de rapporteur heel dankbaar. Dit is precies wat we zochten, en daarom heb ik op dit punt niets toe te voegen, want ik denk dat het precies beschrijft waar het om gaat.

Ik zal me alleen richten op deze maatregelherziening, hoe wij daartegenover staan, want het is belangrijk te zien wat de procedure is. De Commissie is op basis van het Groenboek van april 2009 een openbare raadpleging begonnen die meer dan driehonderd antwoorden heeft opgeleverd, en zij heeft zes groepen van deskundigen opgezet, die helpen om de resultaten van de raadpleging te verwerken in een nieuw beleidsvoorstel.

Op zeer korte termijn zal er een voorstel aan het college komen, een document waarin de methodologie zal worden beschreven voor de vaststelling van het nieuwe trans-Europees vervoersnet. We verwachten dat dit op 5 mei aan het college kan worden gepresenteerd.

Daarna zal deze methodologie zeker aan dit Huis en de Raad worden gepresenteerd. De Commissie zal zich dan gaan bezighouden met de voorbereiding van de voorstellen voor het nieuwe trans-Europees vervoersnet en zijn financiering.

Wij verwachten dus dat we dit in de eerste helft van 2011 in het college zullen kunnen vaststellen. Ik ben het Parlement dus heel dankbaar dat het begrijpt dat slechts geringe veranderingen nodig zijn, en ik kijk ernaar uit om in de komende maanden met u een heel breed en sterk debat te voeren over nieuwe contouren voor het trans-Europees vervoersnet.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris, namens de PPE-Fractie. (IT) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik wil de collega’s danken die door de aanwijzingen van de rapporteur en de schaduwrapporteurs op te volgen het mogelijk hebben gemaakt de parlementaire behandeling van dit dossier snel af te ronden. Zij hebben afgezien van het indienen van amendementen die inhoudelijk wel aanvaardbaar waren, maar een obstakel zouden hebben gevormd voor de goedkeuring van dit codificeringsvoorstel.

Nu kunnen we aan de Commissie de basis geven voor de programmering van de TEN-T voor de komende tien jaar. Om een snelle behandeling van dit dossier mogelijk te maken hebben de rapporteurs vanaf het begin ervan afgezien amendementen in te dienen die niet overeengekomen waren met de Raad. De Commissie vervoer en toerisme heeft de technische wijzigingen goedgekeurd die de juridische diensten van het Parlement en de Raad hadden bestudeerd. De Raad heeft vervolgens laten weten de behandeling in eerste lezing te kunnen afronden, indien wij in overeenstemming met deze gedragslijn stemmen. Dat lijkt me volledig aanvaardbaar.

De weinige wijzigingen die de Commissie vervoer en toerisme heeft voorgesteld houden rekening met dit doel. Het zijn steekhoudende en nuttige voorstellen teneinde een samenhangende en correcte eindtekst te kunnen goedkeuren. Daarom steun ik die amendementen, terwijl het amendement van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie mij op dit moment misplaatst lijkt. Het is trouwens tijdens de stemming in de Commissie vervoer en toerisme verworpen.

Dat amendement over de aanpassing van een kaart van de luchthaven van München is evenwel qua strekking aanvaardbaar en het kan opnieuw worden ingediend bij de inhoudelijke herziening van de TEN-T. Die kan nog voor de zomer plaatsvinden, aangezien de werkzaamheden van de Europese Commissie snel voortgang boeken.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie.(RO) Met dit technische document kan Bijlage I worden geactualiseerd door het opnemen van de kaarten van alle lidstaten, en kan de beoogde uiterste termijn gewijzigd worden in 2020. Het meer uitgebreide debat over de actualisering van de lijst TEN-T-projecten is ingeroosterd voor het einde van dit jaar. Deze lijst zou de ontwikkeling van de maritieme corridors van de Zwarte Zee moeten bevatten, en wegverbindingen met de Republiek Moldavië en Oekraïne. Daarnaast moeten de huidige prioritaire projecten 6 en 17 worden verlengd, zodat de hoge snelheidslijn Boekarest en Constanţa kan bereiken.

De eruptie van de vulkaan in IJsland heeft de zwakte van het Europese transportsysteem blootgelegd. De Europese Unie zou een efficiënt systeem moeten hebben voor het omleiden van passagiers via andere vormen van transport. De ontwikkeling van een trans-Europees transportnetwerk wordt absoluut cruciaal, zodat de hoofdsteden van de lidstaten en andere grote steden in de EU via hoge snelheidslijnen worden verbonden. Een ander aspect dat steeds belangrijker wordt is de ontwikkeling van transport via de binnenvaartroutes en de Europese maritieme corridors.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mevrouw de Voorzitter, de plenaire vergadering behandelt de trans-Europese vervoersnetten, en zou er nog meer aandacht aan moeten besteden. Dit is een herschikking, en een aantal collega’s, zoals de heer Silvestris, waren verbaasd dat de Groenen amendementen hebben ingediend, en voorstellen om de lijst van de trans-Europese vervoersnetten, en alles wat daarbij hoort, te veranderen.

U mag niet vergeten dat ons voorstel over een speciaal geval gaat. De betrokken lidstaat heeft zelf gezegd dat dit deel van de trans-Europese vervoersnetten slechts een invalsweg is, en dus niet meer relevant is. We hebben het over dit beroemde vluchttraject – nu begin ik al te praten als de heer Stoiber, het lijkt wel besmettelijk te zijn, dat is heel gevaarlijk – dat we niet meer willen bouwen, het zou eigenlijk een invalsweg naar de luchthaven van München zijn geworden. Daarom hebben wij dit amendement ingediend.

Al met al ben ik echter van mening dat we de herziening van de trans-Europese vervoersnetten heel serieus moeten aanpakken. Er is één punt dat we niet over het hoofd mogen zien, en dat ik erg belangrijk vind. Een Nederlander heeft onderzoek verricht dat voor het toekomstige debat volgens mij heel relevant is, en zodra de commissaris zelf in de zaal is zal ik hem met plezier een exemplaar overhandigen. Daaruit blijkt dat de kosten voor een groot project – en het zijn heel vaak grote projecten – gemiddeld 45 procent te laag worden geschat, terwijl de baten altijd wordt overschat, anders krijg je zo’n project er niet door. Dat betekent dat we de calculatie van de kosten van de trans-Europese projecten nog eens moeten overdoen, en dat is ook mijn verzoek aan u. Wij zijn de burgers heldere en goede informatie verschuldigd.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie. (SK) De ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet is een belangrijke stap voor de verbetering van de vervoersverbindingen voor woongebieden en industriegebieden binnen Europa.

Terwijl de wegen en spoorwegen in Noord-, West- en Zuid-Europa eindigen bij havens, hebben ze in het oosten een enorm potentieel om doorgetrokken te worden door heel Azië tot aan de kust van de Stille Oceaan.

Aziatische landen als China, Japan en India beleven op het moment een aanzienlijke economische groei en zijn belangrijke handelspartners aan het worden voor Europese bedrijven. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen aan een intern Europees vervoersnet te werken, maar ook vervoersverbindingen te openen naar het oosten.

De breedspoorweg vanuit Vladivostok loopt tenslotte door tot achter de grenzen van de EU, tot aan Čierna nad Tisou. Er is een plan gemaakt om deze spoorweg te verlengen tot aan Wenen, aan te laten sluiten op de Donau, op de havens en natuurlijk op het Europese vervoersnet.

Naar mijn mening is het erg belangrijk om dit soort projecten ook in de toekomst aanzienlijk te ondersteunen. Ik dank u.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik vind fractieloos toch een mooier woord. Dit debat gaat slechts over een herschikking van de richtsnoeren, maar toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om op een project te wijzen waar we in Oostenrijk heel veel moeite mee hebben. De Brenner-basistunnel is een onderdeel van de as voor hogesnelheidstreinen van Berlijn naar Palermo en van het programma voor de trans-Europese vervoersnetten. De tunnel verloopt van Innsbruck naar Bozen.

Op dit moment lijkt het er echter op dat de EU Oostenrijk, Tirol, Noord-Italië en ook Zuid-Duitsland in de steek laat. Het gevaar bestaat dat de tunnel een miljardengraf wordt. De in 2002 geraamde kosten van 4,5 miljard euro zijn allang overschreden, en deskundigen verwachten dat het project uiteindelijk ongeveer 16 miljard euro zal kosten. Bovendien is de financiering nog steeds niet rond. In principe moet het project ten dele door de betrokken lidstaten en ten dele door de EU worden gefinancierd, maar de EU is niet bereid om een juridisch bindende toezegging te doen voor de periode na 2013, en laat de genoemde landen dus in de steek.

Dat is echter nog niet alles. De capaciteit van de tunnel kan natuurlijk alleen maar volledig worden benut wanneer de nodige aanvoertrajecten aangelegd worden. Die trajecten lopen van München in het noorden tot Verona in het zuiden, maar het is nog helemaal niet duidelijk hoe dit aan de Italiaanse kant wordt gefinancierd. Daarom doe ik een beroep op u. Het is ondenkbaar dat de TEN-projecten al worden opgestart, maar de planning ontoereikend is, en de betrokken lidstaten dan het kind van de rekening worden. De EU moet minstens vijftig procent van de kosten voor haar rekening nemen, dat moet snel officieel worden toegezegd, en de planning moet snel worden voortgezet.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, deze richtsnoeren voor de ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetten klinken nogal technisch, maar de rapporteur, de heer Simpson, heeft er al op gewezen dat ze natuurlijk van existentieel belang zijn voor de toekomstige economische ontwikkeling van Europa.

Verkeerswegen zijn de aderen van de economie, daarover zijn we het allemaal eens. We stellen keer op keer vast dat Europa als centrum van de handel en de economie zich moet meten met de grote concurrenten in Amerika en in Zuidoost-Azië. Daarom moeten we de trans-Europese vervoersnetten uitbreiden, om het binnenlands vervoer op de interne markt te bevorderen, maar natuurlijk ook om de exportcapaciteit van Europa te vergroten.

Het is de taak van deze aderen oorsprongsverkeer op te nemen, en er bestemmingsverkeer van te maken, het uiteindelijk om te leiden naar waar de klanten zich bevinden. We bouwen deze grote verkeersassen natuurlijk om ons grondgebied toegankelijk te maken, en zo de economische ontwikkeling mogelijk te maken, dat mogen we zeker niet uit het oog verliezen, daar gaat het om. Europa is een continent met een lange kustlijn en veel grote havens, en die havens moeten met elkaar verbonden worden. Daarom is de mobiliteit essentieel. We mogen echter niet alleen maar aan just-in-time denken, we moeten ook aan de kosten denken, en aan de gevolgen voor het milieu. Dat wordt al belangrijker.

We hebben voor de spoorwegen, voor de wegen en voor de binnenvaart nu al een noord-zuidverbinding en een oost-westverbinding. De grote vraag is: kunnen we daar een werkelijk netwerk van maken? Er bestaan namelijk knelpunten, die we moeten wegwerken. Er spelen nog andere factoren een rol. We moeten de langste trans-Europese as – van Palermo naar Berlijn – nog verlengen via Rostock naar Scandinavië. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, de tekst waar we vandaag mee bezig zijn is een actualisering en een voortzetting van de procedure voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. Hij bereidt ons voor op de definitieve start van de voorlaatste en laatste fases van de herziening in een Europa van 27 dat rijker en ruimtelijk gezien complexer is, en nieuwe en innovatieve behoeften kent.

Het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk werkt reeds naar bijna volledig vermogen. Bijna alle coördinatoren van de corridors zijn bekend en we verwachten dat ze dat binnenkort allemaal zijn zodat ze de corridors die we nodig hebben, kunnen gaan promoten.

Onze buren, vooral in het Middellandse-Zeegebied, hebben enorme verwachtingen van deze en hun eigen netwerken en we wachten daarom met spanning op de mededeling die de Commissie ons heeft beloofd wat betreft de methodologie. Daarmee zullen de consultatie en de debatten zijn afgerond alvorens te beginnen aan een van de meest opwindende klussen van de Commissie vervoer en toerisme.

Het netwerk van mobiliteit en cohesie wordt werkelijkheid en zal voor het eerst op een geïntegreerde en dynamische manier de gemeenschappelijke ruimte van de EU-27 verbinden. Essentiële knooppunten – havens, vliegvelden en logistieke knooppunten worden vastgesteld waarmee grenzen worden geslecht. Ook zal onder andere – en staat u mij toe dit te noemen – de historische barrière van de Pyreneeën doormidden worden gebroken door een diepe tunnel. Hiermee komt er een plan voor de toekomst van het Europa van de 21e eeuw dat zo overtuigend zal zijn dat de noodzakelijke financiering ervoor gevonden zal worden.

Dit is onze uitdaging. Vandaag zullen we ons echter bescheiden opstellen en ons slechts beperken tot het goedkeuren van dit polijstwerk aan de wetgeving, waarvoor ik onze voorzitter, de heer Simpson, wil bedanken.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Transrapid hoort helemaal niet thuis in deze richtsnoeren, hij past niet in het Europese landschap. Hij reduceert het aantal systemen niet, hij verhoogt het. We geven miljarden uit om één enkel systeem op te bouwen, en hier worden op het nationale niveau miljarden uitgegeven om het tegendeel te bereiken. Dat is onaanvaardbaar!

Het Europees Parlement had tegen de Transrapid gestemd, maar die dook in 1996 plotseling toch weer op als project tussen Berlijn en Hamburg. En plotseling was hij weer weg, en niemand begreep waarom. En even plotseling verscheen in 2004 de Transrapid-verbinding tussen de luchthaven en het centraal station van München. Dat project is toen in Duitsland gestopt, met algemene stemmen, ook van de regering van de deelstaat Beieren. Niemand wil het meer. Daarom mag het toch niet meer in deze richtsnoeren staan?

De vroegere minister-president van Beieren, Edmund Stoiber, is na zijn aftreden gevraagd om de bureaucratie in Europa aan te pakken, dat is zijn taak. Nu moet hij dus beslissen dat deze Transrapid in deze richtsnoeren niet thuis hoort, Daarvan moeten we allemaal nota nemen. Deze Transrapid moet weg! Het was een mooi project voor de wetenschap, maar het hoort niet thuis in Europa. Hier is het een fremdkörper, en ook in deze richtsnoeren is het dat.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Mevrouw de Voorzitter, ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om de rapporteur, de heer Simpson, te feliciteren. Ik vind het jammer dat hij vandaag niet hier kan zijn, maar het zal ook zo wel lukken. Ik zou hem met name willen feliciteren omdat hij voorstelt om bij deze richtsnoeren de dingen min of meer bij het oude te laten. Er bestaat namelijk één heel belangrijk principe: de Europese wetgever moet betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Dat is op deze manier zeker het geval.

Ten tweede wil ik er nog op wijzen dat we ook moeten overwegen wat we de volgende keer doen wanneer we beslissen welk project in het TEN-systeem thuis hoort, en welk niet. We kunnen de discussie op de oude leest voortzetten. Sommige collega’s tonen met waterdichte argumenten aan dat een laars met een eiland moet worden verbonden. Andere zeggen dat dit hier helemaal niet thuis hoort. Dat is echter een verkeerde aanpak. We moeten bekijken wat voor de Europese Unie en voor de Europese belastingbetaler meer oplevert, en de steun levert het meeste op wanneer de lidstaten al aan de slag zijn gegaan. Die projecten worden namelijk echt voltooid. Dan blijft het niet bij fraaie TEN-plannen, die toch nooit worden uitgevoerd. Dan profiteren de Europese burgers, de passagiers en ook de lidstaten die hun best doen om het verkeer van de weg naar het spoor over te hevelen.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Mevrouw de Voorzitter, het is wel duidelijk dat de corridor tussen de Oostzee en de Adriatische zee door de samenwerking met de landen in Oost-Europa en de integratie van Centraal-Europa nu weer even belangrijk wordt als voor het verval van de Donau-monarchie. De EU heeft het belang van de as tussen de Baltische regio en de Adriatische regio al bevestigd door prioriteit te geven aan het noordelijk deel ervan tussen Gdansk en Tsjechië. Daarom zou het echter des te belangrijker zijn dat we diezelfde prioriteit nu ook geven aan de verdere ontwikkeling van het zuidelijke deel van de as via de Oostenrijkse Südbahn naar Italië.

Via dat net wordt ongeveer de helft van alle goederen en personen vervoerd, maar daarin bevindt zich een gevaarlijk knelpunt, en dat moeten we aanpakken. Deze hindernis kunnen we alleen maar uit de weg ruimen door de zogenaamde Koralm-tunnel te bouwen.

De burgers die aan de transitroutes wonen, betalen een hoge prijs, een stijgende prijs, voor de toename van het verkeer, dat weten we allemaal. De enige manier om het verkeer van de weg over te hevelen naar het spoor is het bouwen van een complete corridor naar het zuiden. Er is in Oostenrijk geen enkel ander infrastructuurproject waarmee dat zo goed zou kunnen worden bereikt.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Nu het luchtverkeer in Europa ernstig is verstoord door de vulkaanuitbarsting in IJsland wordt duidelijker dan ooit dat het nodig is om pan-Europese transportnetwerken te ontwikkelen.

De Europese Unie moet met name steun verlenen aan de ontwikkeling van de transportinfrastructuur en de verbindingen met de belangrijkste Europese transportroutes, in de landen die in de afgelopen jaren lid zijn geworden van de EU. Er lopen drie pan-Europese corridors over het grondgebied van Roemenië, namelijk 4, 7 en 9, die alle nauw verbonden zijn met de Zwarte-Zeehaven van Constanţa. Naar mijn mening moet er in het bijzonder aandacht worden besteed aan corridor 7.

De Donau is onderdeel van de trans-Europese hoofdtransportroute via het water, via de Rijn, de Main en de Donau. Deze verbindt de Noordzee met de Zwarte Zee via de havens van Rotterdam en Constanţa. Dit kan een goede transportruggengraat voor Europa zijn. Er moet echter worden samengewerkt om het profiel van deze transportcorridors zo snel mogelijk te verbeteren.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, het is waar dat de trans-Europese vervoersnetten nuttig zijn voor het verkeer in Europa. We zouden ook kunnen zeggen dat het verkeer werkelijk de ruggengraat van de hele Europese interne markt is, en die is tenslotte een hoofddoel van ons Europees beleid. Daarom moeten we heel goed in de gaten houden of alle corridors werkelijk ontwikkeld worden, waar geld nodig is, en waarop de EU zich moet concentreren.

Er staan natuurlijk altijd nationale belangen op het spel, dat hebben we net al gemerkt. De één heeft het over de Donau, de ander over Zuid-Europa, en weer een ander over de Brenner-basistunnel. Er lopen verkeersassen door heel Europa, maar we moeten ze ontwikkelen, zodat we goederen en passagiers van A naar B kunnen vervoeren. Dat is onze taak. Uiteraard kijkt iedereen, zoals gezegd, naar zijn eigen regio. We moeten knelpunten wegwerken, en vooral voor alle vervoersmiddelen een goed functionerend net opbouwen. Dat is wat we vandaag bespreken.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Mevrouw de Voorzitter, er is vandaag ook gesproken over de Brenner-basistunnel, en over het nieuwe spoorwegtracé van München naar Verona. Op dit moment wordt er op dit traject ongeveer vijftig miljoen ton vracht over de weg vervoerd, en daarom is die tunnel dringend nodig. Er is vandaag in deze zaal echter ook al gezegd dat de financiering aan beide kanten van de Brenner – in Oostenrijk en in Italië – moeilijk ligt. In Italië kan dat echter eenvoudig worden opgelost door de inkomsten uit de tolheffing van de weg, van de Brenner-snelweg, te gebruiken om het spoorwegtracé te financieren, door de exploitatievergunning voor de Brenner-snelweg niet aan een particuliere bieder te gunnen, zoals Europa dat op dit moment eist, maar de Italiaanse staat de mogelijkheid te geven om die vergunning nog minstens vijftig jaar in eigen hand te houden. Anders is deze kruisfinanciering niet mogelijk, en wordt het TEN-traject op Italiaans grondgebied hoogstwaarschijnlijk dus ook niet ontwikkeld.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - (ES) Mevrouw de Voorzitter, het Parlement zal overgaan tot de goedkeuring van de herschikking van een trans-Europees vervoersnet en ik zou graag willen dat de Commissie op een zo concreet mogelijke wijze vertelde wanneer we toegang zullen krijgen tot de mededeling over de methodologie.

Zoals u weet, mijnheer de commissaris, gaat het om een van de prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap en we zijn inmiddels halverwege. Daarom zou ik graag zo concreet mogelijk vernemen wanneer we over deze tekst kunnen beschikken aangezien het Parlement de herschikking reeds gaat goedkeuren en daarom vrij is om deze nieuwe tekst te onderzoeken.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, lid van de Commissie. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de Commissie vervoer en toerisme nogmaals bedanken voor haar steun voor deze technische herschikking en ik hoop dat de stemming in de plenaire vergadering deze steun zal bevestigen.

Het debat van vandaag was een debat op bredere schaal en zal helpen om een methodologie voor te stellen. Vicevoorzitter Kallas van de Commissie zal het voorstel op 5 mei naar het college zenden. Het heeft even geduurd, want deze nieuwe Commissie is nog niet zo lang geleden aangetreden en het duurt even voordat het nieuwe college voorstellen heeft voorbereid.

Wat ik van dit debat zal meenemen, is dat er in dit Huis grote steun is voor het trans-Europees netwerkbeleid. Ik denk dat het heel moeilijk is om over Europa te spreken zonder een onderlinge goed verbonden infrastructuur, in het vervoer of op het gebied van de energie of telecommunicatie. Ik denk dat dit debat ons zal helpen om ons voorstel voor een methodologie vorm te geven, wat in wezen betekent dat de Commissie vervoer en toerisme de kans krijgt om zich erover uit te spreken, als alles goed gaat in mei.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de rapporteur. – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil even de collega’s bedanken die hebben bijgedragen aan het debat van vandaag, en ik herhaal mijn punt dat we proberen om in het verleden gemaakte fouten te herstellen en geen inhoudelijke wijzigingen proberen aan te brengen.

Dat laatste komt later bij de echte herziening van de richtsnoeren, en natuurlijk kijken we uit naar dat debat. De rapporteur, de heer Simpson, en ikzelf als coördinator van mijn fractie zullen daarom mijn eigen politieke fractie instrueren om tegen het amendement te stemmen dat is ingediend door de Fractie De Groenen. Wij hopen dat de andere fracties ons hierin zullen kunnen steunen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt plaats tijdens de volgende plenaire vergadering in Brussel.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid