Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2095(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0114/2010

Predkladané texty :

A7-0114/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 20
CRE 19/04/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.38
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0128

Rozpravy
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pána van Dalena v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (KOM(2009)00082009/2095(INI)) (A7-0114/2010).

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, spravodajca.(NL) Vážená pani predsedajúca, o európskej politike v oblasti námornej dopravy je možné veľa rozprávať. Ja to nemám v úmysle a radšej sa sústredím na niekoľko základných bodov a hlavných tém.

Prvý základný bod sa týka dôležitosti tohto sektora. Osemdesiat percent svetového obchodu sa uskutočňuje po mori a európska flotila predstavuje 41 % tohto globálneho trhu. V rámci európskeho trhu sa námornými loďami preváža 40 % všetkého tovaru. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predstavuje námorná doprava rozhodujúce hospodárske odvetvie, ktoré musí súperiť na globálnom trhu. Z tohto bodu automaticky vyplýva ďalší základný bod, ktorým je hospodárska súťaž.

Vieme, že mnohé krajiny na celom svete podporujú svoje námorné flotily rôznymi spôsobmi. Keby sme to mali umožniť v Európe, všetky naše lode by sa o niekoľko rokov plavili pod vlajkami takých krajín ako Hongkong alebo Singapur. A to by nebolo len na škodu flotily, ale predstavovalo by to aj tvrdý úder pre celé námorné zoskupenie. Keby nás naša flotila mala opustiť, predstavovalo by to úder pre zamestnanosť na pobreží, pre banky, lodenice, poisťovne, spoločnosti pôsobiace v oblasti logistiky, inštitúcie v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania a pre spoločnosti, ktoré sa aktívne podieľajú na inováciách a zlepšeniach v oblasti vplyvu flotíl na životné prostredie.

Vzhľadom na tieto dva základné body vyzývam vo svojej správe členské štáty, aby aj naďalej podporovali používanie vlastných vlajok. Hovoríme tu o daňových prázdninách, aké predstavuje napríklad zdanenie tonáže pre lode, a o daňových prázdninách pre námorníkov a majiteľov lodí. Len tak môžeme zaručiť dlhodobý význam tohto odvetvia a námorných zoskupení v Európe.

V tejto súvislosti mám otázku pre pána komisára: kedy Európska komisia predloží pravidlá poskytovania štátnej pomoci námorným prístavom? Tento návrh sa má predložiť v jeseni, neviem však v ktorom roku. Pre mňa je dôležité, aby sa štátna pomoc udeľovala transparentným spôsobom a zodpovedne. Nemali by sme ju poskytovať tak, že budeme vo väčšej miere podporovať pevné terminály ako prístavy, ktoré sa z geografického hľadiska nachádzajú veľmi blízko tretích krajín. V oboch prípadoch by to bolo zbytočné úsilie.

V tejto súvislosti mám pripomienku týkajúcu sa odseku 5 návrhu uznesenia, kde sa v anglickej verzii hovorí o „flags of convenience“, teda o akýchsi „výhodných vlajkách“. Z môjho pohľadu ide o nevhodný termín a uprednostnil by som napríklad termín „lode, ktoré nespĺňajú normy“. Koniec koncov, nechceme vlajky a lode, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na bezpečnosť a sociálne normy. Hovoríme o kvalite vlajok a v holandčine používame termín „goedkope vlag“, ktorý nie je úplným synonymom termínu „flag of convenience“.

Na záver by som chcel spomenúť ďalší základný bod, konkrétne zvyšovanie príťažlivosti námorného sektora pre mladých ľudí. Obyvateľstvo Európy čoraz viac starne, a preto potrebujeme robiť pre našu mládež oveľa viac. Nikdy nie je príliš skoro začať ju informovať o námornom sektore a námornej doprave a s radosťou som sa dopočul, že majitelia lodí navštevujú dokonca základné školy a informujú mladých ľudí o práci na mori.

Zatiaľ som sa chcel vyjadriť len o týchto niekoľkých základných bodoch a keď budem uzatvárať túto rozpravu, s radosťou zareagujem na akékoľvek pripomienky paní poslankýň, pánov poslancov a pána komisára.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ROUČEK
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, najskôr by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu na tejto otázke, ktorá má veľký politický význam.

Stratégia v oblasti námornej dopravy do roku 2018 sa vo veľkej miere využívala pri príprave stratégie Komisie Európa 2020 a pripravuje sa nová biela kniha o doprave. Vidíme, že táto stratégia v oblasti dopravy je v popredí dôležitého strategického vývoja v Európe.

Námorná doprava je jednou zo silných stránok Európy a je len prirodzené, že by sme mali využiť to, čo sme v minulosti vybudovali. Je však dôležité zohľadňovať aj budúcnosť. Náš hlavný cieľ spočíva v zaručení a ďalšom zvyšovaní dlhodobej trvalej udržateľnosti a výkonnosti európskej lodnej dopravy. Znamená to účinné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické služby v oblasti námornej dopravy. Námorná doprava poskytuje v Európe vysokokvalitné pracovné miesta a umožňuje výskum palív a európske priemyselné inovácie.

Máme aj ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a Komisia vždy zdôrazňovala potrebu globálnych riešení, najmä pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Najdôležitejšia časť práce na tejto stratégii sa vykonala pred hospodárskou krízou. V súvislosti s hospodárskym poklesom je stratégia stále aktuálna. V tomto kontexte je potrebné klásť dôraz na zachovanie a skvalitnenie medzinárodného poriadku. Čelíme hrozbám, ako sú napríklad protekcionizmus, nespravodlivá hospodárska súťaž, námorná doprava, ktorá nespĺňa normy, alebo pirátstvo. Musíme nájsť lepšie riešenia týchto otázok najmä prostredníctvom dialógu s najdôležitejšími obchodnými partnermi.

Vítam závery, ku ktorým dospel Výbor pre dopravu a cestovný ruch, a predloženú správu a môžem vás ubezpečiť, že Komisia už rieši mnohé z týchto otázok prostredníctvom rozličných činností zameraných na uplatňovanie stratégie, ako sú napríklad návrh smernice o ohlasovacích formalitách lodí, ktorý predstavuje dôležitý prvok spoločného priestoru námornej dopravy bez hraníc.

Útvary Komisie začali pracovať aj na sociálnom programe pre námornú dopravu, ako aj na iniciatíve elektronických systémov v námornej doprave EÚ, ktoré má Komisia v úmysle predložiť v roku 2011.

Rád by som reagoval aj na bod týkajúci sa usmernení o štátnej pomoci pre námornú dopravu v roku 2010. Na jednej strane, platnosť usmernení z roku 2004 sa v roku 2011 neskončí ani napriek tomu, že Komisia uviedla, že „v priebehu siedmich rokov budú preskúmané“. Na druhej strane, súčasná kríza a jej vážne následky pre námornú dopravu si vyžadujú veľmi opatrný prístup.

Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, v súčasnom období pripravujeme podrobný plán na uplatňovanie tejto stratégie, ktorý máme v úmysle zverejniť toto leto.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Koumoutsakos, v mene poslaneckého klubu PPE.(EL) Vážený pán predsedajúci, vyhlásenie pána komisára vo mne vzbudilo veľmi pozitívnu reakciu. Počúval som ho s veľkým záujmom, pretože námorná doprava je skutočne veľmi dôležitý, povedal by som nevyhnutný, sektor pre európske hospodárstvo.

Európska únia má skutočne všetky dôvody zabezpečovať vedúcu úlohu, ktorú zohráva v tomto hospodárskom odvetví, a zachovávať vysokú úroveň námornej dopravy. Udržanie našej vedúcej úlohy v rámci globálneho trhu námornej dopravy je výzva, a preto potrebujeme účinnú a koordinovanú stratégiu v oblasti námornej dopravy.

Správa, o ktorej dnes rokujeme a ktorú prijal príslušný výbor prevažnou väčšinou, je podrobná a predstavuje krok správnym smerom. Domnievam sa, že text v plnej miere reaguje na našu potrebu uberať sa konkrétnym stanoveným smerom, o ktorom som sa vyjadril skôr, aj vo svojej aktuálnej podobe bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Je samozrejmé, že európska lodná doprava v súčasnom období čelí obrovským problémom, ako aj vonkajšiemu problému. Prvým z nich je potreba zvyšovať hospodársku súťaž. Je pravda, že voľná hospodárska súťaž je pre námornú dopravu nevyhnutná. Zároveň je však často potrebná štátna pomoc, pretože mnohokrát sa musíme vyrovnávať s nespravodlivou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín.

Záver teda znie: je potrebné udržať štátnu pomoc, pretože pomáha zachovať konkurencieschopnosť európskej lodnej dopravy a hospodárstva členských štátov. Druhý problém, ktorému čelíme, spočíva v potrebe posilniť a zlepšiť odbornú prípravu ľudských zdrojov v sektore námornej dopravy, pretože dochádza k výraznému zníženiu počtu mladých ľudí, ktorí majú záujem o toto povolanie, a zaznamenáva sa nedostatok vyškolených námorníkov.

Z uvedeného dôvodu potrebujeme dynamickú politiku. Bezpodmienečne sa musíme týmito dvoma odvetviami zaoberať a verím, že správa sa uberá správnym smerom.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom rade veľmi vítame skutočnosť, že v budúcnosti budeme mať v EÚ stratégiu v oblasti námornej dopravy aj napriek tomu, že na hlasovanie budeme musieť čakať o niečo dlhšie. Predpokladáme, že táto správa sa začlení do správy o budúcnosti dopravy a potom do bielej knihy.

Prostredníctvom európskej stratégie v oblasti námornej dopravy do roku 2018 vytvárame rámec na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho námorného hospodárstva na medzinárodnej úrovni a v tejto stratégii sme stanovili po prvé, že chceme, aby bol tento rámec založený na ekologických normách, a po druhé, že chceme rozumné globálne sociálne normy pre vysokokvalitnú námornú dopravu.

Dovoľte mi stručne sa vyjadriť o troch bodoch. Po prvé, námorná doprava je ekologické odvetvie dopravy, a preto bolo jedným z našich cieľov, aby aj toto odvetvie hospodárstva zohrávalo svoju úlohu v boji proti zmene klímy. Som veľkým zástancom toho, aby sme vytvárali stimuly ako zelené prístavy, hoci v súčasnosti neprijímame žiadne rozhodnutia a úlohu zistiť možnosti v tomto smere pripisujeme skôr Komisii a Rade.

Som presvedčený, že rovnako dôležité je zachovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti, aj pokiaľ ide o ostatné druhy dopravy. Preto je správne aj to, aby Komisia na základe nášho návrhu opätovne vykonala posúdenie vplyvu v súvislosti s oblasťami kontroly emisií síry v Severnom mori a Baltskom mori, pretože ak v týchto oblastiach chceme mať vyššie požiadavky než vo všetkých ostatných, musíme zohľadniť medzinárodnú hospodársku súťaž a, ak to bude možné, zaručiť, že nespôsobíme návrat cestnej dopravy kontajnerov, ktorý by bol kontraproduktívny.

Dovoľte mi uviesť poslednú vec, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú. Ide o začlenenie najdôležitejších európskych prístavov do plánovania transeurópskych dopravných sietí (TEN). Uvedené opatrenie je pre nás veľmi dôležité, pretože prístavy sú dôležitými uzlami dopravných reťazcov a svoju úlohu môžu účinne vykonávať len vtedy, ak sa uľahčí a posilní intermodalita.

Mohol by som spomenúť ešte viacero ďalších bodov. Pán van Dalen, blahoželám vám k tejto vynikajúcej správe. Všetci sme k nej v istej miere prispeli a rád by som vás požiadal, aby ste pochopili skutočnosť, že kvalitu tejto vynikajúcej správy nechceme znižovať prijatím vašich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Besset, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážený pán predsedajúci, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia plne podporuje správu a odporúčania pána van Dalena. Ponúka nám vyvážený text, ktorý je výsledkom úzkej spolupráce, ktorú sa mu podarilo nadviazať s ostatnými politickými skupinami.

Podporujeme túto správu, pretože sa v nej jasne vymedzujú problémy, ktorým čelí námorná politika EÚ. Ide konkrétne o výrazné rozšírenie námornej dopravy v Únii i mimo nej bez toho, aby sa obetovalo životné prostredie alebo sociálne otázky. Text je ucelený a boli by sme radi, keby sa jeho základ, teda politika trvalo udržateľného rozvoja, uplatňovala vo všetkých oblastiach. Táto politika ponúka pozitívny spôsob, ako umožniť rozvoj námornej dopravy odteraz do roku 2018 v najlepších možných podmienkach.

Zdôrazňujeme predovšetkým boj proti zneužívaniu výhodných vlajok alebo lodí, ktoré nespĺňajú normy. Zdôrazňujeme aj ochranu pred pirátstvom. Zdôrazňujeme uplatňovanie politiky vypracovanej v rámci jednotného európskeho mora a význam, ktorý sa pripisuje multimodálnemu prepojeniu európskych námorných prístavov s vnútrozemím. Zdôrazňujeme podporu zjednodušenia administratívnych pravidiel upravujúcich vstup a odchod z európskych prístavov. Zdôrazňujeme podporu povolaní v námornej doprave a ich sústavnú odbornú prípravu. Nakoniec, podporujeme prioritu, ktorá sa prikladá otázkam v oblasti životného prostredia.

Celkovo budeme vždy podporovať akékoľvek opatrenia, ktoré podľa nášho názoru pomôžu podporovať sektor námornej dopravy schopný konkurovať cestnej a leteckej doprave. V správe pán van Dalena sa v plnej miere zvážili globálne environmentálne problémy, pre ktoré námorná doprava predstavuje jedno z riešení. Predstavuje najmä užitočný nástroj v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Mrzí nás len to, že spravodajca alebo Komisia sa nezaoberali naším pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý sa týkal začlenenia sektoru námornej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Podľa nás by sa od všeobecných pravidiel nemalo odkláňať žiadne hospodárske odvetvie a aj napriek tomu, že námorná doprava je zodpovedná len za malú časť emisií plynov, rovnako ako odvetvia leteckej a cestnej dopravy musí prispievať k ich znižovaniu. Svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh z uvedeného dôvodu znova predložíme na plenárnom zasadnutí.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, v mene skupiny GUE/NGL.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, konštatovanie, že Únia potrebuje skutočnú stratégiu rozvoja v oblasti námornej dopravy je veľmi mierne, pretože z hľadiska potravinovej, hospodárskej a politickej nezávislosti, ako aj z hľadiska ochrany životného prostredia ide o jednu z najdôležitejších otázok pre budúcnosť našej Únie.

Aby bola táto stratégia účinná, musí byť komplexná a musí zahŕňať stavbu lodí, ich opravu, prístavy, zamestnanosť a odbornú prípravu pracovníkov, ako aj bezpečnosť. Zamietnutie smernice o liberalizácii prístavných služieb v roku 2006 zo strany Parlamentu predstavuje podľa môjho názoru základ akejkoľvek európskej stratégie v oblasti námornej dopravy.

Parlament vyzýva Komisiu, aby aj naďalej bojovala proti zneužívaniu výhodných vlajok. Táto skutočnosť je pozitívna, ale boj sa v skutočnosti ešte len začne. Napokon, nie je potrebné bojovať proti zneužívaniu výhodných vlajok, ale proti samotnému jestvovaniu tohto postupu. V opačnom prípade sú všetky naše dobré zámery v oblasti bezpečnosti a vytvárania pracovných miest odsúdené na neúspech.

Pozitívny krok je podmienenie štátnej pomoci v tomto odvetví potrebou plnenia kvalitných sociálnych a ekologických kritérií a podpory pracovných miest a odbornej prípravy námorníkov z členských štátov EÚ, pretože jediné skutočné narušenie hospodárskej súťaže nie je výsledkom štátnej pomoci, ale naopak, sociálneho, mzdového a environmentálneho dampingu.

Najlepšia záruka bezpečnosti námornej dopravy spočíva v tom, že budeme mať dobre platené a náležite odborne pripravené posádky, ktorým sa poskytne kvalitná sociálna ochrana a dobré pracovné podmienky.

Som rád, že nakoniec hovoríme o celoživotnej odbornej príprave námorníkov a o posilňovaní ich odborných kvalifikácií a zručností. V súčasnosti musíme zaručiť, aby boli uvedené opatrenia považované za právo všetkých námorníkov a aby ich zamestnávatelia financovali.

Podporujem aj požiadavky na stavbu lodí a kvalitu ocele. Je samozrejmé, že predložený text obsahuje určité kroky vpred, ale ešte vždy obsahuje aj mnoho rozporov. Zostáva uväznený v putách dogmy o voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaži. Stále ho ešte priveľmi formuje tlak zo strany loby prepravcov a najhoršie ultraliberálne utopické scenáre.

Ako môže napríklad podporovať zamestnanosť európskych námorníkov a zároveň byť výzvou na uskutočňovanie štúdií zameraných na určenie rozsahu nahradenia týchto pracovníkov novými technológiami?

Ako môže obhajovať obmedzovanie dampingových praktík a zároveň sa usilovať o slobodu pohybu zamestnancov, ktorí v rámci Únie dokonca nemajú ani rovnaké práva? Ako môže zdôrazňovať bezpečnosť, keď prevládajú vlastné vyhlásenia a keď niektoré strany, ktoré cítia zisk, neváhajú a prevážajú tovar, ktorý môže byť mimoriadne nebezpečný pre ľudí a životné prostredie bez toho, aby podali colné vyhlásenia?

Je ešte potrebné vykonať veľa práce, vykonáme ju však spoločne, pretože rozumná námorná politika na vysokej úrovni musí rešpektovať predovšetkým týchto vytrvalých mužov a ženy, ktorí často riskujú svoje životy, aby uspokojili potreby iných.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, v mene skupiny EFD.(DA) Vážený pán predsedajúci, tento strategický dokument je ambiciózny. Mám však zopár pripomienok.

Viac nákladných lodí na hlavných tokoch EÚ je skvelá vec. Ako však zohľadňujeme skutočnosť, že v posledných rokoch je hladina vody riek často príliš nízka na to, aby sa v nich mohli plaviť plne naložené lode. Ak sú naplnené len do polovice, náklady na prevoz sú veľmi vysoké.

Inšpekcie zamerané na riziko – ako potom môžeme tvrdiť, že na lodi na prepravu uhlia sa pašujú ľudia? Samotné inšpekcie zamerané na riziko nestačia. Je naivné očakávať, že všetky prímorské národy sveta sa budú riadiť vysokými environmentálnymi normami EÚ. Naopak, mnohé staré lode z tretích krajín túto situáciu využijú z finančného hľadiska vo svoj prospech.

Pirátstvo – prečo sa tento problém spomína len v súvislosti s Afrikou? Je oveľa závažnejší v moriach v oblasti Indonézie. Aj to má vplyv na lodné prepravné spoločnosti EÚ.

Povinná vykládka – tá by mala byť zákonnou povinnosťou vo všetkých pobrežných vodách, v ktorých sa lode plavia, aby sa predišlo ekologickým katastrofám.

Za poľutovaniahodné považujem aj to, že sme zavreli také veľké množstvo malých prístavov. Mali by sme investovať do posilnenia pobrežnej námornej dopravy, nie do jej oslabenia.

Jeden bod na záver, často počúvame, aký dôležitý je pre EÚ lodiarsky priemysel. Kde je teda rozprava o zodpovednej a ekologicky vyhovujúcej demontáži lodí? Chceme aj naďalej pokračovať v posielaní našich lodí, ktoré už nepoužívame, na nezodpovednú demontáž na indických plážach?

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Otázky námornej dopravy Európy nemožno oddeľovať od medzinárodných otázok námornej dopravy. Európa je jedným z najdôležitejších konkurentov na trhu námornej dopravy najmä z hľadiska prepravy cestujúcich a kontajnerov. Je potrebné posilniť pozíciu Európskej únie na globálnom trhu v tomto sektore.

Potrvá ešte dlho, kým bude zvyšovanie kvality odbornej prípravy námorníkov, ako aj ich pracovné a životné podmienky na palube lodí a v prístavoch a na zakotvených lodiach spĺňať tieto požiadavky. V celom európskom sektore námornej dopravy je nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov od staviteľov lodí až po rekreačné lode.

Spoločnosti v USA, Ázii a na Blízkom východe ponúkajú oveľa viac možností ako ich európski partneri. Za týchto podmienok uprednostňujú európski odborníci v tomto odvetví zamestnanie v námorných spoločnostiach alebo u majiteľov lodí v Dubaji alebo v Číne, kým európske lode majú posádky zložené z námorníkov z Filipín a Indie. S touto situáciou je potrebné skoncovať. Námorné inštitúcie v členských štátoch musia oveľa užšie spolupracovať s cieľom zosúladiť svoje programy odbornej prípravy, ako aj ponúknuť príležitosti na platené pracovné stáže a výmeny skúseností s európskymi námornými spoločnosťami.

Rád by som upozornil na ďalší bod, ktorý sa týka bezpečnosti. Je mimoriadne dôležitá a aj naďalej bráni bezproblémovému fungovaniu globálnej námornej dopravy. Mám na mysli situáciu v Africkom rohu. Vítam opatrenia v rámci operácie NAVFOR Atalanta, ktorá v plnej miere plní svoju povinnosť v tejto oblasti. Musíme však uznať, že je potrebná konkrétna investícia do obranného priemyslu s cieľom zabezpečiť pre armádu lode a ďalšie zásahové zdroje, ktoré sú oveľa účinnejšie ako tie, ktoré európske námorníctvo v súčasnom období využíva.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár, vo veľkej miere súhlasím s pripomienkami kolegu pána Fleckensteina a v prvom rade by som rád poďakoval spravodajcovi pánovi van Dalenovi za vynikajúcu správu. Sústreďuje sa na mnohé dôležité otázky, v prvom rade na dôležitosť námornej dopravy pre naše hospodárstvo. Poukazuje aj na skutočnosť, že musíme súťažiť na globálnom trhu, a preto je potrebné venovať pozornosť konkurencieschopnosti nášho sektora námornej dopravy a zároveň sa musíme usilovať o trvalo udržateľnejšiu dopravu. Inými slovami, musíme pôsobiť proti riziku straty vlajok. Zároveň musíme mať aj rovnaké podmienky. Preto je dôležité, aby sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci, ktoré sa pripravujú už istý čas, skutočne začali uplatňovať v našich prístavoch. Som si istý, že sa k nim v neskoršej fáze budeme musieť vrátiť.

Je potrebné zvážiť tri dôležité oblasti. V prvom rade je to zamestnanosť a pracovné podmienky. Je potrebné znova zvýšiť príťažlivosť povolaní v sektore námornej dopravy pre mladých ľudí a v súčasnom období je mimoriadne náročné dosiahnuť tento cieľ. Musíme vyvinúť väčšie úsilie s cieľom rozšíriť informácie o pracovných príležitostiach, či už na pobreží alebo na iných miestach. Musíme vychádzať práve z tohto. Prostredníctvom ratifikácie právnych predpisov Medzinárodnej organizácie práce a vykonávaním kontrol na globálnej úrovni, určite nielen v Európe, je potrebné zlepšiť pracovné podmienky.

Druhým dôležitým bodom, o ktorom ste sa už mnohí zmienili, je vplyv námornej dopravy na životné prostredie. Námorná doprava sama osebe predstavuje trvalo udržateľný druh dopravy, poskytuje však ešte veľa priestoru na pokrok. V tejto súvislosti musí Európa zohrať priekopnícku úlohu, a to aj počas rokovaní v rámci Medzinárodnej námornej organizácie.

Na záver, je úplne samozrejmé, že rozhodujúca je bezpečnosť. Prosperujúce povolanie možno vytvoriť len vtedy, ak ho možno vykonávať bezpečným spôsobom. Musíme zmeniť na skutočnosť rozšírený tretí balík opatrení pre námornú bezpečnosť, ako aj naďalej podporovať misiu Atalanta na pobreží Somálska.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, keďže som prvou rečníčkou za Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu, rada by som začala vyjadrením úprimnej vďaky pánovi van Dalenovi. Všetci vidíme, že sa bezvýhradne venuje námornej doprave. To je úplne zrejmé.

Všetci vieme, aká dôležitá je táto oblasť. V posledných rokoch pred krízou sa námorné hospodárstvo ako celok rozvíjalo oveľa viac ako ostatné odvetvia hospodárstva. Je samozrejmé, že námorná doprava v tejto súvislosti zohráva veľmi dôležitú úlohu, a možno povedať, že námorné zoskupenia budú pre ďalší rozvoj Európy absolútne nevyhnutné. Podľa niektorých predpovedí sa v súčasnosti, po skončení najhoršieho obdobia krízy, začne odvetvie dopravy znova rozvíjať a sektor námornej dopravy potom nadobudne význam. Cez prístavy prechádza deväťdesiat percent nášho vyvážaného a dovážaného tovaru. Je samozrejmé, že v tejto súvislosti je dôležité, ako sa už uviedlo, aby sa prístavom a prepojeniam s vnútrozemím venovala primeraná pozornosť v súvislosti s koridormi a transeurópskymi sieťami.

Potrebujeme nových pracovníkov. Ak bude sektor námornej dopravy fungovať vo väčšom rozsahu, budeme, samozrejme, potrebovať aj ľudí, ktorí by v tejto oblasti chceli pracovať. Z uvedeného dôvodu potrebujeme odbornú prípravu na vysokej úrovni, ktorá by bola zosúladená v celej Európe, a zároveň potrebujeme reklamu pre túto oblasť. Mladí ľudia jednoducho potrebujú vidieť, aké perspektívy by mali v námornej doprave. Chceme dobré pracovné podmienky. Aj túto oblasť môžeme a chceme v celej Európe zosúladiť.

Spomenulo sa aj environmentálne hľadisko. Námorná doprava je veľmi ekologická, najmä pokiaľ ide o emisie CO2. Značný priestor na zlepšenie je stále v oblasti emisií oxidov dusíka a síry. Je potrebné prijať opatrenia v samotnom sektore aj v Európe vo všeobecnosti, pretože, ako sa už uviedlo, je to mimoriadne dôležité vzhľadom na výraznú hospodársku súťaž v námornej doprave. V Európe zohrávame v tejto súvislosti pomerne vedúcu úlohu, musíme však zaručiť, že si túto úlohu aj udržíme. V konkrétnych prípadoch bude možno v tejto oblasti potrebná štátna pomoc. Musíme zaručiť, aby sme naďalej spolupracovali na rozvoji tohto sektora.

Zhrniem to: námorná doprava je pre budúcnosť jednoznačne dôležitá, a preto je dobré, aby sme rozvíjali dlhodobú stratégiu.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, je nevyhnutné, aby sme v oblasti námornej dopravy viedli európsku politiku, ktorá by bola ambiciózna a dlhodobá. Musia sa v nej vziať do úvahy hľadiská, ktoré sú pre tento sektor špecifické, a musia sa riešiť problémy, ktorým čelí.

Námorná doprava je pre Európsku úniu strategickým sektorom z niekoľkých hľadísk. V prvom rade z dôvodu úlohy, ktorú zohráva v oblasti rastu a zamestnanosti, z dôvodu svojho medzinárodného rozmeru a z hľadiska ekologického a trvalo udržateľného rozvoja. Uviedlo sa, že námorná doprava tvorí 80 % svetového obchodu. Oznámenie Európskej komisie a správa pána van Dalena ukazujú smer, ktorým sa musíme uberať, stanovujú strategické ciele a vymedzujú kľúčové oblasti činnosti politiky Európskej únie v oblasti námornej dopravy.

Osobne by som rád zdôraznil určité body, ktoré som so svojou kolegyňou pani Vlastovou presadzoval vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch. Ide o to, že Európska únia musí prijať opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti sektora námornej dopravy a že táto činnosť zahŕňa najmä zlepšenie pracovných podmienok a pracovných príležitostí v rámci tohto sektora bez oddelenia cieľa konkurencieschopnosti od cieľov dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, spravodlivú hospodársku súťaž a bezpečnosť. Pokiaľ ide o hľadiská životného prostredia, politika EÚ by mala presadzovať internalizáciu externých nákladov a stanovenie námorných oblastí kontroly emisií. Na záver, keďže očakávame zvyšovanie úrovní námornej dopravy, musíme presadzovať investície zamerané na modernizáciu a rozšírenie kapacít prístavných infraštruktúr.

Je dôležité, aby mal Európsky parlament v súvislosti s politikou EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 rovnakú víziu. Dúfam, že vynikajúca správa pána van Dalena, ktorá získala výraznú podporu zo strany Komisie, dostane rovnako výraznú podporu aj zo strany Parlamentu, a to nám poskytne pevný základ pre budúce rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Námorná doprava nadobúda v Európskej únii mimoriadny význam. Ak berieme do úvahy, že námorný sektor čelí konkurencii nielen na úrovni Spoločenstva, ale najmä na globálnej úrovni, mali by sme zdôrazniť význam zvyšovania podielu námornej dopravy ako súčasti našej dopravnej činnosti ako takej v rámci Spoločenstva, ale predovšetkým mimo neho. Mali by sme však zdôrazniť, že určité členské štáty Európskej únie sa ešte stále nachádzajú na čiernom alebo sivom zozname Parížskeho memoranda o porozumení. Z tohto dôvodu vyzývame členské štáty a majiteľov lodí, aby vyvinuli úsilie a boli zaradení do bieleho zoznamu Parížskeho memoranda o porozumení.

Navyše som presvedčená, že vzhľadom na námorné nehody, ku ktorým došlo v priebehu uplynulých rokov, je potrebné zriadiť európske intervenčné strediská pre námorné nehody v každom členskom štáte, ktorý má prístup k moru.

Pán komisár, rada by som využila túto príležitosť a rozpravu na to, aby som znova zopakovala svoju požiadavku adresovanú Komisii, ktorá sa týka maximálnej miery využitia priameho prístupu Európskej únie k Čiernemu moru, regiónu s mimoriadnym geostrategickým významom. Komisia by mala v tejto súvislosti predložiť výzvu na predkladanie návrhov na rozvoj námorných koridorov v Čiernom mori, ako to bolo aj v prípade ostatných európskych morí. Spojenie medzi prístavmi Rotterdam a Konstanca cez Rýnsky koridor, Mohanský kanál a rieku Dunaj skracuje vzdialenosť medzi Severným a Čiernym morom o 4 000 kilometrov. Domnievam sa preto, že je to veľmi dôležité, a žiadam Komisiu a členské štáty o urýchlenie realizácie prioritného projektu č. 18.

Hoci lodná doprava spôsobuje menšie znečistenie životného prostredia, Európsky parlament žiadal o začlenenie lodnej dopravy do systému obchodovania s emisnými certifikátmi, a to najmä v prípade námornej dopravy.

Lodenice majú finančné problémy predovšetkým v súčasnej hospodárskej a finančnej kríze. Predstavitelia lodeníc nedokážu v súčasnom období predvídať spôsob prekonania súčasnej hospodárskej krízy.

Európsky námorný sektor čelí zvyšujúcemu sa nedostatku kvalifikovaných námorníkov. Sociálne hľadisko a pracovné podmienky námorníkov v Európskej únii úzko súvisia s konkurencieschopnosťou európskej flotily. Myslím si, že sú potrebné opatrenia na zjednodušenie mobility pracovníkov v tomto sektore bez neopodstatnených prekážok a obmedzení.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som rada zablahoželala pánovi van Dalenovi a tiež svojmu kolegovi pánovi Fleckensteinovi k tejto skvelej iniciatíve, ktorá posúva vpred ambíciu Európskeho parlamentu v oblasti námornej politiky Európskej únie, a rovnako im chcem poďakovať za veľkorysosť v súvislosti s prijatím veľkej časti mojich návrhov.

Vypracovaná správa obsahuje také dôležité hľadiská, ako sú podpora prispôsobenia prístavov a lodí potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou, požiadavka na ratifikáciu Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave MOP z roku 2006, a okrem toho obsahuje požiadavku, aby námorný priemysel začlenil dohovor do svojich postupov. Ďalšie dôležité hľadisko predstavuje rozšírenie návrhov na odbornú prípravu námorníkov na všetkých úrovniach s cieľom bojovať proti ich podhodnocovaniu a vykorisťovaniu.

Správa obsahuje aj návrh na prevzatie vedúcej úlohy v boji proti znečisťovaniu životného prostredia v rámci Medzinárodnej námornej organizácie, pokiaľ ide o alternatívy týkajúce sa paliva v zásobníkoch a znižovania emisií síry, a návrh na prijatie týchto opatrení prostredníctvom využívania inteligentných dopravných systémov, ako napríklad satelitného systému Galileo.

V správe sa ďalej navrhuje uznanie zintenzívnenia európskeho boja proti pirátstvu a podpory rastúcej účinnosti operácie Atalanta, ako aj potreba zvýšiť kvalitu návrhov lodí s cieľom prispôsobiť ich najprísnejším normám dostupnosti a bezpečnostným normám.

Na záver, vítam najmä uznanie úlohy prístavov v rámci nových transeurópskych sietí vrátane ich dôležitého prepojenia so suchými alebo vnútrozemskými prístavmi a s logistickými platformami.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, stratégia, o ktorej dnes rokujeme, je mimoriadne ambiciózna a pokiaľ ide o jej základné smerovanie, spravodajca za našu politickú skupinu pán Koumoutsakos sa už vyjadril o všetkom, čo som mal v úmysle povedať.

Ako členovi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci mi však dovoľte uviesť jednu pripomienku v súvislosti s veľmi zaujímavou a priekopníckou iniciatívou na vytvorenie elektronických systémov v námornej doprave, siete na monitorovanie námornej dopravy. Osobne súhlasím s textom Komisie, v ktorom sa stanovuje zavedenie integrovaného systému správy na rozpoznávanie, monitorovanie, určovanie polohy a podávanie správ o všetkých lodiach na mori a o ich nákladoch.

Avšak podobné, neviem či viac alebo menej rozvinuté, činnosti v oblasti elektronického monitorovania vykonávajú v rámci boja proti nezákonnému prisťahovalectvu aj zložky agentúry Frontex. Z uvedeného dôvodu by som sa rád opýtal, či túto skutočnosť zohľadňujeme, či Komisia potrebuje vo svojom oznámení objasniť niektoré fakty, či bude mať každá z agentúr konkrétne a rozdielne kompetencie alebo či sa možno budú tieto informácie kombinovať s cieľom dosiahnuť lepší výsledok v oboch smeroch.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Vážený pán predsedajúci, rád by som sa venoval dvom otázkam, ktoré pán spravodajca spomenul, ale bližšie sa o nich nevyjadril.

Prvá je pirátstvo. Všetky odporúčania v súvislosti s ním sú dobré, ale, samozrejme, všeobecné. Možno by sa naše skúsenosti na základe poučení z operácie Atalanta dali využiť vo väčšej miere v rámci pravidiel na vlastnú ochranu, ktoré odporúča Medzinárodná námorná organizácia (IMO), pretože pirátstvo sa pravdepodobne rozšíri a naša Únia nemôže opakovať tento druh operácií v celom námornom priestore, ktorý využíva obchodné námorníctvo EÚ.

Druhá otázka sa týka potreby prepracovanejšieho prepojenia medzi námorným sektorom a sektorom vnútrozemskej vodnej dopravy. Dokazuje to napríklad prepojenie medzi hospodárskymi, sociálnymi, ekologickými a politickými hľadiskami v prípade rieky Dunaj a Čierneho mora.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Prvá otázka sa týka správy o účinnosti programu Marco Polo, o ktorú žiadame Európsku komisiu. Druhá otázka súvisí s možnosťou alebo lepšie povedané s budúcimi legislatívnymi návrhmi o zvyšovaní úlohy námorných prístavov Európskej únie v rámci globálnej námornej logistiky.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Koumoutsakos (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, požiadal som o slovo, aby som objasnil, že vo svojej úvodnej správe som prehliadol istú otázku, o ktorej sa moji kolegovia ešte nezmienili. Rád by som poukázal konkrétne na úlohu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry alebo EMSA. Ja a mnoho ďalších kolegov sme mali nedávno príležitosť navštíviť agentúru EMSA, ktorá vykonáva dôležitú prácu kľúčovú pre rozvoj stratégie Európskej únie v oblasti námornej dopravy. Potrebuje našu podporu a som presvedčený, že informácie a technické vybavenie, ktorým disponuje, pomáhajú nielen lodnej a námornej doprave v Únii, ale môžu pomôcť aj ďalším odvetviam, o ktorých sa hovorilo pred chvíľou, najmä pokiaľ ide napríklad o informácie, ktoré by ocenila a využila aj agentúra Frontex.

Aby som bol úprimný, a toto je moja posledná pripomienka, agentúra EMSA vykonáva dôležitú prácu, ktorá si zaslúži naše uznanie, a počas diskusie o stratégii Európskej únie v oblasti námornej dopravy je potrebné ju zohľadniť.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, táto rozprava bola úžasná a nesporne posilňuje vynikajúcu správu pána van Dalena. Myslím si, že je spracovaná dobre, pretože nie je nič ťažšie, ako napísať správu o stratégii vo všeobecnosti. Stratégia je totiž nástroj s dlhodobou víziou a zároveň je potrebné, aby sa sústredila na hlavné body.

V súčasnom období v kolégiu pracujeme na príprave podrobného plánu na realizáciu. Do leta by sme ho mohli predložiť. Rád by som sa vyjadril o troch konkrétnych otázkach. Prvá sa týka usmernení o štátnej pomoci pre prístavy. Diskutuje sa o nich v rámci GR pre hospodársku súťaž a s bývalou komisárkou pre hospodársku súťaž. Uvedené strany by skutočne chceli, aby sme ako Komisia spolupracovali, preto to potrvá určitý čas. Neviem vám poskytnúť presný harmonogram, ale pracujeme na ňom.

Pokiaľ ide o otázku programu Marco Polo, diskutujeme o otázkach týkajúcich sa transeurópskej dopravnej siete, takže táto diskusia sa v rámci nej zohľadní.

Čo sa týka námorných prístavov, v súčasnej fáze nepripravujeme žiadne právne predpisy.

Pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, na záver vám chcem ešte raz poďakovať za túto rozpravu. Bola pre Komisiu veľmi prospešná.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, spravodajca.(NL) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám a ďakujem všetkým poslancom. Myslím si, že táto správa je dobrým príkladom konštruktívnej spolupráce medzi jednotlivými skupinami.

Rád by som spomenul tri kľúčové body, o ktorých sa už niektorí z vás zmienili. V prvom rade, životné prostredie, ktoré má zásadný význam. Environmentálne správanie našich lodí je potrebné vo veľkej miere zlepšiť a vo svojej správe som v tejto súvislosti spomenul niekoľko možností, predovšetkým zavedenie poplatku za palivo v zásobníkoch, ktoré majú nedostatočný environmentálny profil. Zaujímalo by ma, či má Komisia v úmysle znova zvážiť túto myšlienku.

Na záver, koncepcia „zelených prístavov“, ako ju nazvali niektorí poslanci. Ekologické lode by boli v zelených prístavoch vybavované rýchlejšie a platili by nižší prístavný poplatok. Takáto koncepcia je odmenou za ekologické správanie. Týmto spôsobom v skutočnosti spájame systém stimulov a postihov. Ak máte dobré výsledky v oblasti životného prostredia, ste odmeňovaní, a ak ich nedosahujete, veľmi skoro skončíte s prázdnou peňaženkou. Takýto systém dôrazne podporujem.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, jeden z poslancov povedal, že je potrebné, aby členské štáty urýchlene zaviedli tretí balík opatrení pre námornú bezpečnosť. Je to potrebné. Pani Ţicăuová sa zmienila o Parížskom memorande o porozumení. Máte úplnú pravdu, inšpekcia sa v súčasnosti uberá smerom k inšpekciám zameraným na riziká, ktoré sú oveľa lepšie ako pevné percento. Uvedený krok zabezpečuje mimoriadne posilnenie inšpekcií a odmeňuje dobré správanie. Znamená to, že lode sa musia správať dobre. Slovensko sa ešte stále nenachádza na bielom zozname a musí v tejto oblasti vyvinúť zvýšené úsilie.

Mimoriadny význam som kládol na stavbu a údržbu lodí. Vieme, že v období hospodárskeho poklesu sa údržba rýchlo dostáva na okraj záujmu. Je samozrejmé, že to nemôžeme dopustiť a v súčasnom období sú dôležité požiadavky kladené najmä na klasifikačné spoločnosti.

Misia Atalanta proti pirátstvu má našu plnú podporu. Je to dobrá misia a už ukázala, že je úspešná. Len minulý týždeň pomohla fregata holandského námorníctva oslobodiť nemeckú obchodnú loď. Takáto spolupráca je podľa mňa ideálna. V tomto konkrétnom prípade museli všetci majitelia lodí spolupracovať a plaviť sa v konvoji, pretože ani jeden z nich sa nedokázal plaviť sám.

Na záver by som chcel poďakovať pánovi komisárovi a Komisii a tešíme sa na to, ako sa táto správa pretaví do plánu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o dva týždne počas ďalšej schôdze v Bruseli.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, európsky sektor námornej dopravy zohráva v rámci globalizovaného trhu kľúčovú úlohu. Jeho význam spočíva v jedom kľúčovom štatistickom údaji: krajiny Európskej únie spravujú 41 % globálnej flotily.

Avšak v dôsledku zvýšenia štátnej pomoci v sektoroch námornej dopravy tretích krajín je konkurenčné postavenie európskej flotily vystavené rastúcemu tlaku. Z uvedeného dôvodu vyzývam Komisiu, aby urýchlene predložila nové pravidlá poskytovania štátnej pomoci s cieľom rozvinúť spravodlivé podmienky medzinárodného námorného obchodu.

Podľa najnovších štúdií sa odhaduje, že objem námornej dopravy v členských štátoch v roku 2018 vzrastie z 3,08 miliardy ton v roku 2006 na 5,3 miliardy. Z uvedeného dôvodu súhlasím s obsahom prerokúvanej správy. Inými slovami, súhlasím s tým, aby bol prioritou rozvoj kapacít infraštruktúr európskych prístavov s cieľom udržať rast námornej dopravy.

Na záver chcem uviesť, že som presvedčený, že je potrebná väčšia propagácia povolaní v sektore námornej dopravy medzi mladými európskymi občanmi pomocou vhodných informácií, ktoré sú v súčasnom období zjavne nedostačujúce. Podľa mňa môže rastúci nedostatok odborníkov v európskom sektore námornej dopravy skutočne časom spôsobiť jej oslabenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), písomne. (PL) Dámy a páni, pohľad na situáciu v námornej doprave Európskej únie môže viesť k protikladným záverom. Na jednej strane, uvedené údaje potvrdzujú skutočnosť, že vlajky členských štátov majú obrovský podiel na celosvetovej doprave, ako aj na doprave v rámci Únie. Táto skutočnosť zdôrazňuje význam Spoločenstva, pokiaľ ide o zavádzanie nových technológií a systémov organizácie, najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a zlepšovania životnej úrovne posádok. Na druhej strane však možno pozorovať stále silnejšiu konkurenciu zo strany tretích krajín a najmä zo strany takzvaných výhodných vlajok. Viditeľná je aj rastúca neochota mladých ľudí v súvislosti s výberom zamestnania v tomto nepochybne náročnom sektore. Aby som to zhrnula, súčasná situácia na trhu námornej dopravy v EÚ nie je zlá, ale vyhliadky pre nás nie sú optimistické. Avšak pokiaľ ide o mňa osobne, prioritou sú opatrenia na pomoc vnútrozemskej vodnej doprave a zaručenie optimálnych prepojení medzi námornou a vnútrozemskou prepravou tovaru. Som zástupkyňou regiónu povodia hornej Odry a viem, ako nedostatočne sa využíva potenciál riečnych prístavov v tejto oblasti najmä ako prepravnej trasy, ktorá spája vnútrozemské regióny Českej republiky, Poľska a Nemecka s námorným prístavom v Štetíne. V kontexte námornej dopravy EÚ by bolo potrebné zvážiť aj toto hľadisko, aby opatrenia prijímané ako súčasť prerokúvanej politiky neprispeli len k rozvoju pobrežných oblastí, ale aj k rozvoju Spoločenstva ako takého.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písomne.(ET) Vážený pán predsedajúci, pán van Dalen, dámy a páni, Európe patrí 41 % svetových flotíl. Niektoré krajiny však, bohužiaľ, podporujú vlastné flotily a majiteľov lodí viac ako členské štáty Európskej únie alebo zavádzajú miernejšie požiadavky na bezpečnosť a ekologickosť lodí.

Európa musí zaručiť lepšie pracovné podmienky pre svojich námorníkov, bezpečnosť svojich lodí a zlepšenie situácie v oblasti morského životného prostredia. Na dosiahnutie týchto cieľov by sme mali požadovať alebo možno povzbudiť členské štáty, aby podporovali štátny sektor námornej dopravy alebo zaručili, že lode, ktoré budú uvedené v registri daného štátu, budú dodržiavať ratifikovaný dohovor, ako aj medzinárodné požiadavky. Hoci je námorná doprava ekologickejšia ako cestná alebo letecká doprava, aj v tomto sektore je ešte možné obmedziť znečistenie životného prostredia.

Dúfam, že predložením tohto návrhu na zmenu dosiahneme v budúcnosti väčšiu účinnosť a nižšiu mieru znečisťovania životného prostredia v rámci činnosti v prístavoch, ktoré sa určite zjednodušia využívaním bezpapierových postupov, ako aj rozsiahlejším využívaním inteligentných dopravných systémov. Hlavným cieľom inteligentných dopravných systémov zároveň nie je zníženie znečisťovania životného prostredia, ale zvýšenie účinnosti a zaručenie lepšej hospodárskej súťaže.

Veľmi dôležitá je bezpečnosť sektora námornej dopravy. Na zaručenie bezpečnosti našich námorníkov, cestujúcich, lodí a tovaru musíme urobiť všetko, zároveň však nesmieme riešiť tento problém so zatvorenými očami. Musíme sa na túto situáciu pozrieť v širšom kontexte a nájsť riešenie problémov, ktoré máme v tejto oblasti.

Stručne povedané, podľa mňa sú námorné aktivity veľmi dôležitou súčasťou hospodárstva a každodenného života mnohých Európanov. Preto je potrebné urobiť všetko na zaručenie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti tohto sektora a zároveň mať na pamäti ekologické a ľudské faktory.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia